SÚKROMNÉ ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM s osemročným a štvorročným štúdiom SNP 6, Trenčianske Teplice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SÚKROMNÉ ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM s osemročným a štvorročným štúdiom SNP 6, Trenčianske Teplice"

Transkript

1 Tematický výchovno-vzdelávací plán Stupeň vzdelania: ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Školský rok: 2016 /2017 Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda Vyučujúci: Miroslav Zavacký Predmet: Chémia Počet hodín: 2 hodiny týždenne/66 hodín ročne Trieda: IV. OA CHÉMIA 9 M. H. Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy Poznámky Opakovanie (9) IX. 1 Laboratórny poriadok, zásady BOZ, PP, PO IX. 2 Chemické látky a častice chemických látok zásady bezpečnej práce ochranné pomôcky, laboratórne pomôcky, základné piktogramy definícia atómu, zloženie, charakteristika elementárnych častíc, protónové číslo, chemický prvok PSP, periodický zákon - vznik a typy chemickej väzby molekuly, dvojprvkové, trojprvkové a viacprvkové zlúčeniny ióny IX. 3-4 Chemické reakcie definícia chemickej reakcie zákon zachovania hmotnosti chemická reakcia a chemická rovnica IX. 5 Halogenidy, oxidy - poznať zásady bezpečnej práce v chemickom laboratóriu 1

2 X. 6 Kyseliny, hydroxidy, soli názvoslovie halogenidov, oxidov, hydroxidov, kyselín a solí X. 7 Neutralizácia neutralizácia, neutrálny roztok X. 8 Redoxné reakcie oxidácia, redukcia, redoxné reakcie X. 9 Laboratórna práca č.1 Galvanický článok - zostaviť jednoduchý galvanický článok, - poznať pomôcky používané pri laboratórnej práci, - vykonať prácu podľa návodu, - vedieť zaznamenať výsledok pokusu X. 10 Látkové množstvo Látkové množstvo Jednotka látkového množstva - mól X. 11 Molárna hmotnosť molárna hmotnosť Jednotka molárnej hmotnosti X. 12 Látkové množstvo Látkové množstvo a molárna hmotnosť a molárna hmotnosť XI. 13 Roztoky. Zloženie roztokov XI XI XI Zloženie roztokov. Hmotnostný zlomok Zloženie roztokov. Koncentrácia látkového množstva Riešenie úloh výpočty z chemických rovníc Roztok Nasýtený a nenasýtený roztok Hmotnostný zlomok Hmotnostné percento Látková koncentrácia, mol na liter (mol na dm 3 ) Chemické výpočty (13) - uplatniť pojem mol ako jednotku látkového množstva, porovnať hmotnosť 1 mólu atómov rôznych prvkov - vypočítať molárnu hmotnosť zlúčenín zo známych molárnych hmotností atómov prvkov tvoriacich zlúčeninu - vypočítať látkové množstvo látky, ak je zadaná hmotnosť látky a molárna hmotnosť látky - definovať pojem roztok, nasýtený a nenasýtený roztok - vypočítať hmotnosť látky a vody potrebnej na prípravu roztoku s určitou hmotnosťou a hmotnostného zlomku zložky roztoku - Vypočítať látkové množstvo a hmotnosť látky potrebnej na prípravu roztoku s určitým objemom a koncentráciou látkového množstva Vzťahy medzi veličinami - uplatňovať vo výpočtoch vzťahy medzi m, n, M a c, w, V 2 Pomôcka- digitálny voltmeter

3 XI. 20 Laboratórna práca č. 2 Príprava roztoku - pripraviť roztok určitej koncentráte, vypočítať potrebné množstvá vody a chem.látky, - dodržiavať zásady bezpečnej práce v chemickom laboratóriu XII. 21 Zhrnutie tematického pojmy a zručnosti Organické látky vlastnosti jednoduchých organických látok a uhľovodíky (9) XII. 22 Uhľovodíky všeob. Charakteristika organických charakteristika XII. 23 Uhlík a jeho anorganické a organické zlúčeniny látok, organická chémia štvorväzbovosť uhlíka, molekulový, štruktúrny a zjednodušený štruktúrny vzorec, uhlíkový reťazec XII. 24 Alkány Alkány otvorený reťazec, uzavretý reťazec, jednoduchá väzba, nasýtené UV XII. 25 Alkény a alkíny Alkény, alkíny, Dvojitá väzba a trojitá väzba, nenasýtené UV, polymerizácia, makromolekula XII. 26 Arény Arény - benzén I. 27 Prírodné zdroje uhľovodíkov I. 28 Ropa a výroba benzínu 3

4 I. 29 Zhrnutie tematického Pojmy a zručnosti I. 30 Deriváty uhlovodíkov Deriváty uhľovodíkov, Uhlovodíkový zvyšok Charakteristická skupina I. 31 Halogénderiváty Halogénderiváty, Ekologické jedy - freón I 32 Kyslíkaté derivátyalkoholy a fenoly II. 33 Kyslíkaté derivátykarbonylové zlúčeniny II. 34 Kyslíkaté deriváty karboxylové kyseliny II. 35 Soli karboxylových kyselín Alkoholy a fenoly Aldehydy a ketóny Karboxylové kyseliny, mastné kyseliny Soli karboxylových kyselín -vymenovať plynné latky, ktorými prispieva automobilová doprava k znečisťovaniu ovzdušia, Deriváty uhľovodíkov (9) -vyznačiť na konkrétnych príkladoch derivátov uhľovodíkov uhľovodíkový zvyšok a charakteristickú skupinu, -roztriediť príklady zlúčenín na uhľovodíky a deriváty uhľovodíkov, poznať názvy a vzorce: - halogénderivátov (chlórmetán) - poznať najdôležitejšie vlastnosti a možnosti využitia chloroformu, -vysvetliť, prečo sa halogénderiváty uhľovodíkov zaraďujú medzi ekologické jedy, -zdôvodniť nebezpečenstvo používania freónov, poznať názvy a vzorce: alkoholov (metanol, etanol) a fenolu, -poznať najdôležitejšie vlastnosti a možnosti využitia metanolu a etanolu, - poznať vplyv metanol a etanolu na ľudský organizmus, dôsledky pôsobenia etanolu ako návykovej látky, -poznať najdôležitejšie vlastnosti a možnosti využitia a acetónu, -poznať spôsoby zneškodňovania zvyškov farieb a rozpúšťadiel ako nebezpečných odpadov, - poznať názvy a vzorce kyseliny mravčej a octovej - poznať názvy a vzorce mastných kyselín poznať najdôležitejšie vlastnosti a možnosti využitia kyseliny octovej, - poznať pôvod názvu kyseliny mravčej, -poznať názvy a vzorce niektorých octanov, chem. reakcie ich vzniku a možnosti použitia 4

5 II Zhrnutie tematického Pojmy a zručnosti Organické látky v živých organizmoch (11) II. 38 Prírodné zlúčeniny Základné prírodné zlúčeniny II 39 Sacharidy Monosacharidy Oligosacharidy Polysacharidy III. 40 Sacharidy Fotosyntéza III. 41 Tuky Tuky cholesterol III. 42 Bielkoviny Bielkoviny III. 43 Laboratórna práca č.3 Dôkazové reakcie sacharidov III. 44 Laboratórna práca č.4 Dôkaz prítomnosti bielkovín III. 45 Enzýmy, vitamíny, hormóny Potravinové zdroje vitamínov Enzýmy Hormóny III. 46 Laboratórna práca č. 5 Dôkaz prítomnosti vitamínu C - poznať význam vitamínov a ich potravinové zdroje, - poznať význam enzýmov a hormónov pre človeka. 5

6 IV. 47 Zhrnutie tematického Pojmy a zručnosti Organické látky v bežnom živote (12) IV. 48 Plasty Polymerizácia Polykondenzácia Polyetylén, polyvinylchlorid, polystyrén IV. 49 Syntetické vlákna Silon, nylon, polyester IV. 50 Pracie a čistiace prostriedky IV Chémia v poľnohospodárstve V. 53 Chem.látky ako hrozba lieky Mydlá a saponáty Tenzidy, hydrofilná zložka, hydrofóbna zložka Pesticídy a hnojivá Analgetikum Antipyretikum Antibiotiká Drogy utriediť pojmy a zručnosti -uviesť rozdiely medzi mydlami a saponátmi, -opísať výhody a nevýhody pouţívania pesticídov a hnojív, - vedieť používať ochranné pomôcky okuliare, rukavice, ochranný štít - poznať zásady bezpečnej práce v chemickom laboratóriu, základné piktogramy (napr. ţieravina, horľavina), - dodržiavať zásady bezpečnej práce v chemickom laboratóriu, dodržiavať zásady bezpečnej práce s chemickými látkami v praxi, - poznať účinky skupín liekov (antibiotiká, analgetiká, antipyretiká), V. 54 Chem.látky ako hrozba drogy - uviesť príklady a negatívne pôsobenie tolerovaných a zakázaných drog, V. 55 Kozmetické prípravky Kozmetické prípravky - poznať základné zložky kozmetických prípravkov V. 56- Zhrnutie tematického Pojmy a zručnosti 57 6

7 V VI VI VI Prezentácia projektov Názvy a vzorce vybraných anorganických zlúčenín Názvy a vzorce uhľovodíkov a derivátov uhľovodíkov Prehlbovanie a upevňovanie učiva so zameraním na praktické činnosti Používanie správnej terminológie Záverečné opakovanie (6) súbor pojmov, vzťahov, faktov, zručností súbor pojmov, vzťahov, faktov, zručností súbor pojmov, vzťahov, faktov, zručností - vedieť vyhľadať v literatúre požadované údaje, - spracovať ich a prezentovať v primeranej forme. - ovládať základný systém názvoslovia anorganických zlúčenín - ovládať základný systém názvoslovia organických zlúčenín - dodržiavať zásady bezpečnej práce s chemickými látkami v praxi, - poznať pomôcky používané pri vykonaných laboratórnych prácach, - vedieť zostaviť jednoduchú chemickú aparatúru, - zaznamenať výsledok pokusu Použité skratky: OSR Osobnostný a sociálny rozvoj OŽZ Ochrana života a zdravia ENV Environmentálna výchova MUV Multikultúrna výchova MEV Mediálna výchova TPPZ Tvorba projektu a prezentačné schopnosti RK Regionálna a tradičná ľudová kultúra Vypracoval: Miroslav Zavacký Schválil: 7

Školský vzdelávací plán CHÉMIA

Školský vzdelávací plán CHÉMIA Školský vzdelávací plán CHÉMIA Názov predmetu Chémia Stupeň vzdelania ISCED 2- nižšie sekundárne Ročník deviaty Časový rozsah vyučovania 66 Poznámka Povinný predmet Vypracovala RNDr. Oľga Malíková I. Charakteristika

Více

Spracovaný v rámci projektu: E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Dopytovo-orientovaný projekt

Spracovaný v rámci projektu: E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Dopytovo-orientovaný projekt Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 9. ročník ZŠ (spracovaný v súlade s UO chémie schválenými Ministerstvom školstva Slovenskej republiky dňa 3. apríla 1997 rozhodnutím číslo 1640/97-151 s

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z predmetu chémia pre 8. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán z predmetu chémia pre 8. ročník SEPTEMBER Tematický výchovno-vzdelávací plán z predmetu chémia pre 8. ročník Stupeň vzdelania: ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda Predmet: Chémia Ročník: ôsmy Počet

Více

Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace

Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace VY_52_INOVACE_737 8. Chemie notebook Směsi Materiál slouží k vyvození a objasnění pojmů (klíčová slova - chemická látka, směs,

Více

Chémia 6. ročník. Školský vzdelávací program Živá škola. Premeny látok Spoznávanie chemických reakcií v našom okolí Chemický dej

Chémia 6. ročník. Školský vzdelávací program Živá škola. Premeny látok Spoznávanie chemických reakcií v našom okolí Chemický dej Chémia 6. ročník Obsahový štandard Výkonový štandard Premeny látok Spoznávanie chemických reakcií v našom okolí Chemický dej vedieť na konkrétnych príkladoch zhodnotiť a chemická reakcia, chemický dej

Více

Učebné osnovy CHÉMIA

Učebné osnovy CHÉMIA Názov predmetu CHÉMIA Vzdelávacia oblasť Človek a príroda Stupeň vzdelania ISCED 2 Dátum poslednej zmeny 5. 9. 2017 UO vypracovala Učebné osnovy CHÉMIA Ing. Jarmila Bohovicová Časová dotácia Ročník piaty

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 8. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 8. ročník Základná škola Sačurov, Školská 389, 094 13 Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 8. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou

Více

Školský vzdelávací program. Učebné osnovy

Školský vzdelávací program. Učebné osnovy Základná škola s materskou školou, Gaštanová 56, Žilina 010 07 Školský vzdelávací program Učebné osnovy Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda Predmet:Chémia Ročník: 9. Názov predmetu Chémia Ročník deviaty

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 7. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 7. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 7. ročník Vypracované podľa učebných osnov školského vzdelávacieho programu schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 inovovaných k

Více

Človek a príroda. Chémia. Počet voliteľných hodín 0

Človek a príroda. Chémia. Počet voliteľných hodín 0 Chémia ŠkVP pre žiaka s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia-variant A,ISCED 1 -Primárne vzdelávanie Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Človek a príroda Chémia Ročník 9. Časový rozvrh výučby ŠkVP 1 hodina

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 8. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 8. ročník Základná škola Sačurov, Školská 389, 094 13 Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 8. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Chémia ISCED 2 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Chémia ISCED 2 príloha) Tematický výchovnovzdelávací plán z chémie pre 6ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Chémia ISCED 2 príloha) Spracovaný v rámci projektu: Elearning vo výchovnovzdelávacom procese Dopytovoorientovaný projekt

Více

Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program Školský vzdelávací program CHÉMIA CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU Predmet chémia vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda svojim experimentálnym charakterom vyučovania umožňuje žiakom hlbšie porozumieť

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z predmetu chémia pre 7. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán z predmetu chémia pre 7. ročník SEPTEMBER Tematický výchovno-vzdelávací plán z predmetu chémia pre 7. ročník Stupeň vzdelania: ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda Predmet: Chémia Ročník: siedmy

Více

Učebné osnovy z chémie pre 9.ročník ZŠ

Učebné osnovy z chémie pre 9.ročník ZŠ Názov projektu E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Kód ITMS projektu 26110130184 Kód výzvy Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ OPV-2008/1.1/03-SORO 142/2009/1.1/OPV Základná škola Námestovo

Více

UČEBNÉ OSNOVY CHÉMIA. Základná škola a gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium Moldava nad Bodvou

UČEBNÉ OSNOVY CHÉMIA. Základná škola a gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium Moldava nad Bodvou UČEBNÉ OSNOVY CHÉMIA UČEBNÉ OSNOVY SÚ TOTOŽNÉ SO VZDELÁVACÍM ŠTANDARDOM ŠVP PRE DANÝ PREDMET Vypracovala: RNDr. Ildikó Ötvös Pre 7., 8., 9. ročník - schválené PK, dňa: 24.08.2016 Základná škola a gymnázium

Více

PREDMET : CHÉMIA 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník

PREDMET : CHÉMIA 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Vzdelávacia oblasť tabuľku nepíš Názov predmetu Ročník Škola Názov ŠkVP Človek a príroda Chémia Kód a názov ŠVP ISCED 2 Stupeň vzdelania základné Dĺžka štúdia 5 rokov Forma štúdia denná šiesty. siedmy,

Více

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch Atom, složení a struktura Chemické prvky-názvosloví, slučivost Chemické sloučeniny, molekuly Chemická vazba

Více

UČEBNÉ OSNOVY Osemročné štúdium

UČEBNÉ OSNOVY Osemročné štúdium UČEBNÉ OSNOVY Osemročné štúdium Názov predmetu CHÉMIA Časový rozsah výučby Ročník 1. 2. 3. 4. Spolu Štátny vzdelávací program 0,5 0,5 1 2 4 Školský vzdelávací program 0,5* 0,5* SPOLU 0,5 0,5 1 2,5* 4,5*

Více

CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU

CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU ŠTÁTNY PEDAGOGIICKY ÚSTAV ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM CHÉMIA ((Vzdel lávacia oblasťť:: Človek a prríírroda)) PRÍLOHA ISCED I 22 Poossúúddi iil llaa aa sscchhvváál lli iil llaa ÚPK ppr ree cchhéémi iiuu Mááj

Více

Předmět: Chemie Ročník: 9.

Předmět: Chemie Ročník: 9. Předmět: Chemie Ročník: 9. Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Průřezová témata 1. ANORGANICKÉ SLOUČENINY Uvede příklady uplatňování Popíše princip neutralizace Neutralizace neutralizace v praxi Vysvětlí

Více

CHÉMIA. 7. ročník Časová dotácia: 2 hodiny týždenne/66 hodín ročne

CHÉMIA. 7. ročník Časová dotácia: 2 hodiny týždenne/66 hodín ročne CHÉMIA 7. ročník Časová dotácia: 2 hodiny týždenne/66 hodín ročne 1. Charakteristika predmetu Predmet chémia svojim experimentálnym charakterom vyučovania umožňuje žiakom hlbšie porozumieť zákonitostiam

Více

Aktivizujúce úlohy k téme tuky

Aktivizujúce úlohy k téme tuky Aktivizujúce úlohy k téme tuky Poznámky pre učiteľa Téma: Tuky Ciele: - charakterizovať lipidy z hľadiska výskytu, štruktúry, vlastností, významu a zastúpenia vo výžive človeka - charakterizovať výskyt

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: kvarta. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: kvarta. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Chemie Třída: kvarta Očekávané výstupy Vysvětlí pojmy oxidace, redukce, oxidační činidlo, redukční činidlo Rozliší redoxní rovnice od neredoxních

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 7. ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Chémia ISCED 2 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 7. ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Chémia ISCED 2 príloha) Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 7. ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Chémia ISCED 2 príloha) Spracovaný v rámci projektu: E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Dopytovo-orientovaný

Více

ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelanie/ ISCED 1 primárne vzdelanie Každé dieťa je výnimočné Minden gyerek különleges

ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelanie/ ISCED 1 primárne vzdelanie Každé dieťa je výnimočné Minden gyerek különleges Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda Predmet: Chémia 9. roč. Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelanie/ ISCED 1 primárne vzdelanie Každé dieťa je výnimočné

Více

Časový rozsah výučby Ročník Rozsah výučby ŠVP Rozsah výučby ŠkVP Spolu týždenne Spolu ročne

Časový rozsah výučby Ročník Rozsah výučby ŠVP Rozsah výučby ŠkVP Spolu týždenne Spolu ročne Chémia Názov predmetu Názov ŠVP Názov ŠkVP Škola pre život Stupeň vzdelania ISCED 2 Forma štúdia denná Chémia Nižšie sekundár vzdelávanie Vyučovací jazyk Slovenský jazyk Časový rozsah výučby Ročník 5.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Chemie 9. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová ANORGANICKÉ SLOUČENINY KYSELINY porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných kyselin orientuje se

Více

Chémia. 1 Časová dotácia: Vzdelávacia oblasť. Človek a príroda. Názov predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 2. Dátum poslednej zmeny UO 1.

Chémia. 1 Časová dotácia: Vzdelávacia oblasť. Človek a príroda. Názov predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 2. Dátum poslednej zmeny UO 1. Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Človek a príroda Chémia Stupeň vzdelania ISCED 2 Dátum poslednej zmeny UO 1. september 2012 UO vypracoval Mgr. Jarmila Dujková 1 Časová dotácia: Chémia 5. ročník 6. ročník

Více

Aktivizujúce úlohy k téme sacharidy

Aktivizujúce úlohy k téme sacharidy Aktivizujúce úlohy k téme sacharidy Poznámky pre učiteľa Téma: Sacharidy Ciele: - charakterizovať vlastnosti, štruktúru, zloženie, využitie a výskyt sacharidov - popísať základné vlastnosti D-glukózy a

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA CHEMIE Chemie 9. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA CHEMIE Chemie 9. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo CH9101 určí společné a rozdílné vlastnosti látek CH9102 CH9103

Více

CHÉMIA 1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU

CHÉMIA 1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU CHÉMIA Vzdelávacia oblasť Človek a príroda Stupeň vzdelania ISCED 2 Predmet Chémia Dľžka štúdia 5-ročná Ročník ôsmy Vyučovací jazyk slovenský Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne Štúdijná forma denná

Více

UČEBNÉ OSNOVY školský vzdelávací program

UČEBNÉ OSNOVY školský vzdelávací program Charakteristika učebného predmetu UČEBNÉ OSNOVY školský vzdelávací program Obsah učiva tvoria predovšetkým poznatky o vlastnostiach a použití látok, s ktorými sa študenti stretávajú v bežnom živote. Sú

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Chemie Obsah předmětu Chemie je zaměřen na praktické využití poznatků o chemických látkách, na znalost a dodržování

Více

CHÉMIA PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 2 SKRATKA PREDMETU 66 HODÍN ROČNE MIESTO REALIZÁCIE

CHÉMIA PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 2 SKRATKA PREDMETU 66 HODÍN ROČNE MIESTO REALIZÁCIE CHÉMIA PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 2 VYUČOVACÍ JAZYK SLOVENSKÝ JAZYK VZDELÁVACIA OBLASŤ ČLOVEK A PRÍRODA PREDMET CHÉMIA SKRATKA PREDMETU CHEM ROČNÍK ÔSMY ČASOVÁ DOTÁCIA 2 HODINY TÝŽDENNE 66 HODÍN ROČNE

Více

Předmět: CHEMIE Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Předmět: CHEMIE Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Předmět: CHEMIE Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Učivo předmětu Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Přesahy, poznámky

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY 6. 2 Chemie Časová dotace 8. ročník 2 hodiny 9. ročník 2 hodiny Celková dotace na 2. stupni je 4 hodiny. Charakteristika: Vyučovací předmět chemie vede k poznávání chemických

Více

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda. Ročník: 3. Počet hodín týždenne: 2 Spolu hodín: 66. Metódy hodnotenia. Názov tematického

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda. Ročník: 3. Počet hodín týždenne: 2 Spolu hodín: 66. Metódy hodnotenia. Názov tematického Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda Predmet: Seminár z chémie Ročník: 3. Počet hodín týždenne: 2 Spolu hodín: 66 Názov tematického Kritéria 1. Všeobecná chémia 27 žiak má žiak Chemické názvoslovie a vzorce

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Učíme se pro zítřek - Chemie. Vyučovací předmět: CHEMIE

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Učíme se pro zítřek - Chemie. Vyučovací předmět: CHEMIE Vyučovací předmět: CHEMIE Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět chemie umožňuje žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů, a tím

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 2 týdně, povinný Chemické reakce II. Žák: používá s porozuměním pojmy oxidace, red. vysvětlí podstatu výroby kovů z rud nakreslí schéma elektrolýzy a galvanického článku, porovná oba děje, uvede příklady

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.9.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a příroda PŘEDMĚT: Chemie ROČNÍK: 8. Výstupy Učivo Průřezová témata zná pojem chemie a její vývoj pozná skupenství a jejich přeměny

Více

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek.

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek. Chemie 8. ročník Od do Tématický celek téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: VLASTNOSTI LÁTEK Vnímání vlastností látek září Chemická reakce Měření vlastností látek SMĚSI Různorodé a stejnorodé směsi Roztoky říjen Složení

Více

Předmět: CHEMIE Ročník: 8.

Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT Pozorování, pokus a bezpečnost práce - určí společné a rozdílné vlastnosti látek - žák dokáže vysvětlit, co chemie zkoumá

Více

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Chemie 8.ročník Zařadí chemii mezi přírodní vědy. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Popisuje vlastnosti látek na základě pozorování, měření a pokusů. těleso,látka (vlastnosti látek)

Více

10 CHEMIE. 10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. 10.2 Vzdělávací obsah

10 CHEMIE. 10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. 10.2 Vzdělávací obsah 10 CHEMIE 10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Chemie zpracovává vzdělávací obsah oboru Chemie vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vzdělávání v předmětu chemie

Více

Vstupní motivace do studia chemie, proč se učíme chemii. Chemické látky (R, S věty) 2. Skupenství, roztoky. Výstražné symboly, mimořádné události

Vstupní motivace do studia chemie, proč se učíme chemii. Chemické látky (R, S věty) 2. Skupenství, roztoky. Výstražné symboly, mimořádné události Příloha č. CHEMIE Úvod Vstupní motivace do studia chemie, proč se učíme chemii Chemické látky (R, S věty) Dokáže rozlišit známé látky a zhodnotit jejich rizikovost Určí společné a rozdílné vlastnosti látek,

Více

Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky F 6

Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky F 6 VZDĚLÁVACÍ BLAT: Vzdělávací obor: tupeň: Ročník: Člověk a příroda Chemie 2. 8. čekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy oznámky Úvod do učiva chemie, bezpečnost práce F 6 osvojí si zásady

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016 7. ROČNÍK CHÉMIA Vypracoval: Mgr. Daniela Bošková Obsah Charakteristika predmetu.... 2 Ciele učebného predmetu.... 2 Kľúčové kompetencie...

Více

Školský vzdelávací program - CHÉMIA

Školský vzdelávací program - CHÉMIA Školský vzdelávací program - CHÉMIA 1. Charakteristika predmetu Predmet chémia svojim experimentálnym charakterom vyučovania umožňuje žiakom hlbšie porozumieť zákonitostiam chemických javov a procesov.

Více

12. CHEMIE povinný povinný. chemický děj

12. CHEMIE povinný povinný. chemický děj 12. CHEMIE Ročník Dotace Povinnost (skupina) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. - - - - - - - 2+0 1+1 - - - - - - - povinný povinný Ročník: osmý Výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky Žák: Tematický okruh: Úvod

Více

Chemie - 8. ročník (RvTv)

Chemie - 8. ročník (RvTv) Chemie - 8. ročník (RvTv) Školní výstupy Učivo Vztahy charakterizuje chemii jako jednu z přírodních věd, rozlišuje a definuje jednotlivé chemické obory, rozlišuje látky a tělesa analyzuje fyzikální a chemické

Více

Výstupy - kompetence Téma - Učivo Průřezová témata,přesahy - pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně používanými Úvod do chemie

Výstupy - kompetence Téma - Učivo Průřezová témata,přesahy - pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně používanými Úvod do chemie Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Obor vzdělávací oblasti: Chemie Ročník: 8 Výstupy - kompetence Téma - Učivo Průřezová témata,přesahy - pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně používanými Úvod

Více

Školský vzdelávací plán CHÉMIA

Školský vzdelávací plán CHÉMIA Školský vzdelávací plán CHÉMIA Názov predmetu Chémia Stupeň vzdelania ISCED 2- nižšie sekundárne Ročník ôsmy Časový rozsah vyučovania 66 Poznámka Povinný predmet Vypracovala RNDr. Oľga Malíková I. Charakteristika

Více

Chemie. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Chemie. Charakteristika vyučovacího předmětu: Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Vyučovací předmět chemie je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vede žáky k poznávání vybraných chemických látek a reakcí, které

Více

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 8. 9. ročník Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět chemie má časovou dotaci 2 hodiny týdně v 8. a 9. ročníku. Vzdělávací obsah tohoto předmětu je totožný

Více

Chémia. II. stupeň ZŠ ISCED2. Kovačócyová

Chémia. II. stupeň ZŠ ISCED2. Kovačócyová Chémia II. stupeň ZŠ ISCED2 Kovačócyová CHÉMIA ZÁKLADNÁ ŠKOLA ISCED 2 CHARAKTERISTIKA PREDMETU Predmet chémia vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda svojim experimentálnym charakterom vyučovania umožňuje

Více

Školský vzdelávací program Základná škola Podvysoká 307

Školský vzdelávací program Základná škola Podvysoká 307 Školský vzdelávací program Základná škola Podvysoká 307 Vzdelávacia oblasť: Názov predmetu: Stupeň vzdelania : Ročníky: Časový rozsah výučby: Forma štúdia: Vyučovací jazyk : Človek a príroda CHÉMIA ISCED

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická

Více

Chemie. žák: F látka, těleso; hustota, teplota tání a varu a faktory, které je ovlivňují. Pozorování, pokus, bezpečnost práce

Chemie. žák: F látka, těleso; hustota, teplota tání a varu a faktory, které je ovlivňují. Pozorování, pokus, bezpečnost práce sekunda Pozorování, pokus, bezpečnost práce Směsi Částicové složení látek a chemické prvky určí společné a rozdílné vlastnosti látek předmět a historie chemie rozpozná skupenské přeměny látek vlastnosti

Více

Chemie. žák: F látka, těleso; hustota, teplota tání a varu a faktory, které je ovlivňují. Pozorování, pokus, bezpečnost práce

Chemie. žák: F látka, těleso; hustota, teplota tání a varu a faktory, které je ovlivňují. Pozorování, pokus, bezpečnost práce sekunda Pozorování, pokus, bezpečnost práce Směsi Částicové složení látek a chemické prvky určí společné a rozdílné vlastnosti látek předmět a historie chemie rozpozná skupenské přeměny látek vlastnosti

Více

Příloha č. 21 CHEMIE

Příloha č. 21 CHEMIE Příloha č. CHEMIE Úvod Vstupní motivace do studia chemie, proč se učíme chemii Dokáže rozlišit známé látky a zhodnotit jejich rizikovost. Určí společné a rozdílné vlastnosti látek, pracuje bezpečně s vybranými

Více

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu CHEMIE 8. 9. ročník Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět chemie má časovou dotaci 2 hodiny týdně v 8. a 9. ročníku. Vzdělávací obsah tohoto předmětu

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán. z Chémie. pre 8. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán. z Chémie. pre 8. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán z Chémie pre 8. ročník Počet hodín: 2 hod. týždenne Plán bol vypracovaný podľa: ŠVP pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2 Plán vypracoval/-a: Mgr. Zuzana Duka Školský rok: 2014/2015

Více

Rozliší látky podle skupenství, rozpustnosti, hustoty, el.vodivosti. Vlastnosti látek-skupenství, rozpustnost, hustota, el.

Rozliší látky podle skupenství, rozpustnosti, hustoty, el.vodivosti. Vlastnosti látek-skupenství, rozpustnost, hustota, el. PŘEDMĚT Chemie Ročník 8. Výstup Ročníkový výstup Učivo Související PT 1.Určí společné a rozdílné vlastnosti látek. 1p rozliší společné a rozdílné vlastnosti látek 2. Pracuje bezpečně s vybranými dostupnými

Více

Chemie nižší gymnázium

Chemie nižší gymnázium Chemie nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Chemie vychází z obsahu vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Chemie. Tento předmět zasahuje také do vzdělávacích oblastí Člověk

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

FYZIKA - 6. ročník. šk. r / Časovo tematický plán vyučovania. Základná škola, Holubyho 15, Piešťany, / ISCED2 /

FYZIKA - 6. ročník. šk. r / Časovo tematický plán vyučovania. Základná škola, Holubyho 15, Piešťany, / ISCED2 / Základná škola, Holubyho 15, Piešťany, 921 01 šk. r. 2010 / 2011 Časovo tematický plán vyučovania FYZIKA - 6. ročník / ISCED2 / Časová dotácia: 1 týždenne / 33 hodín ročne Vyučujúci: Schválil: Mgr. Jana

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Chemie (CHE) Obecná chemie, organická chemie, biochemie, chemické výpočty Kvarta 2 hodiny týdně + 1x za 14 dní 1 hod laboratorní práce Školní tabule, interaktivní

Více

Rozezná a vysvětlí význam označení různých nebezpečných látek. Vybrané dostupné látky pojmenuje a vysvětlí jejich nebezpečnost.

Rozezná a vysvětlí význam označení různých nebezpečných látek. Vybrané dostupné látky pojmenuje a vysvětlí jejich nebezpečnost. Vyučovací předmět: Ročník Předmět Průřezová témata Mezipředmět. vazby F emie () Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka OSV 1 (praktické pokusy) Na konkrétních příkladech rozliší látky a tělesa, pokusným

Více

Vzdělávací obor: Člověk a příroda CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vzdělávací obor: Člověk a příroda CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a příroda Chemie CHEMIE CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Chemie směřuje k podchycení

Více

Chemie kvarta. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U)

Chemie kvarta. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Chemie kvarta Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) vysvětlí pojem redoxní reakce popíše princip výroby železa, vznik koroze popíše elektrolýzu, galvanický článek a jeho praktické užití vypočítá

Více

Učebné osnovy z chémie pre 8.ročník ZŠ

Učebné osnovy z chémie pre 8.ročník ZŠ Názov projektu E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Kód ITMS projektu 26110130184 Kód výzvy Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ OPV-2008/1.1/03-SORO 142/2009/1.1/OPV Základná škola Námestovo

Více

Tematický výchovno - vzdelávací plán

Tematický výchovno - vzdelávací plán Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou Tematický výchovno - vzdelávací plán Stupeň vzdelania: Vzdelávacia oblasť: Predmet: ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Umenie a kultúra Výchova umením

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Vyučovací předmět: Chemie

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Vyučovací předmět: Chemie 11. Chemie 131 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Vyučovací předmět: Chemie Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu chemie vznikl integrací ze vzdělávacího oboru chemie a tematických

Více

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9.

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9. Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9. Školní rok 0/03, 03/04 Kapitola Téma (Učivo) Znalosti a dovednosti (výstup) Počet hodin pro kapitolu Úvod

Více

UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU CHÉMIA

UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU CHÉMIA UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU CHÉMIA Názov predmetu: Chémia Stupeň vzdelania: ISCED 2 niţšie stredné Ročník: 6. 9. Časový rozsah výučby: 198 Poznámka: povinný predmet Vyučovací jazyk: slovenský jazyk Vypracovala:

Více

CHÉMIA. 7. roč. 8. roč. 9. roč. Spolu Štátny vzdelávací program 0,5-6. roč ,5-7.roč. Školský vzdelávací program Spolu

CHÉMIA. 7. roč. 8. roč. 9. roč. Spolu Štátny vzdelávací program 0,5-6. roč ,5-7.roč. Školský vzdelávací program Spolu CHÉMIA Stupeň vzdelania: základné Forma štúdia: denná Vyučovací jazyk: slovenský Časový rozsah výučby: v šiestom ročníku v jednom školskom roku je časový rozsah 1 hodina. 7. roč. 8. roč. 9. roč. Spolu

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.6. Člověk a příroda Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu chemie (8. a 9. ročník), fyzika, přírodopis, zeměpis (6. až 9. ročník). Charakteristika výuky: Žáci poznávají

Více

SLOVENSKÁ KOMISIA CHEMICKEJ OLYMPIÁDY

SLOVENSKÁ KOMISIA CHEMICKEJ OLYMPIÁDY SLOVENSKÁ KOMISIA CHEMICKEJ OLYMPIÁDY CHEMICKÁ OLYMPIÁDA 50. ročník, školský rok 2013/2014 Kategória C Školské kolo TEORETICKÉ ÚLOHY ÚLOHY ŠKOLSKÉHO KOLA Chemická olympiáda kategória C 50. ročník školský

Více

UČEBNÉ OSNOVY. vyššie sekundárne vzdelanie ISCED 3A Forma štúdia. slovenský jazyk

UČEBNÉ OSNOVY. vyššie sekundárne vzdelanie ISCED 3A Forma štúdia. slovenský jazyk UČEBNÉ OSNOVY Názov predmetu CHÉMIA Časový rozsah výučby Ročník 1. 2. 3. 4. Spolu Štátny vzdelávací program 5 Školský vzdelávací program 2 2 2 6 Kód a názov odboru štúdia 7902 500 gymnázium Stupeň vzdelania

Více

Člověk a příroda. Chemie. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 8. 9.

Člověk a příroda. Chemie. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 8. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a příroda Chemie 8. 9. ročník 2 hodiny týdně odborná učebna chemie rozdělení třídy na dvě skupiny při

Více

Dodatek k ŠVPč. 1 Škola nás baví Základní škola Chotěboř, Buttulova 74, okres Havlíčkův Brod

Dodatek k ŠVPč. 1 Škola nás baví Základní škola Chotěboř, Buttulova 74, okres Havlíčkův Brod Dodatek k ŠVPč. 1 Škola nás baví Základní škola Chotěboř, Buttulova 74, okres Havlíčkův Brod Schváleno: Pedagogickou radou dne Školskou radou dne Úpravy provedené v ŠVP vycházejí ze zákona č. 82/2015 Sb.

Více

CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU

CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU Predmet: Chémia CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU Predmet chémia vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda svojim experimentálnym charakterom vyučovania umožňuje žiakom hlbšie porozumieť zákonitostiam chemických

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán

Tematický výchovno vzdelávací plán SNP 6, 94 5 Trenčianske Teplice Tematický výchovno vzdelávací plán Stupeň vzdelania: ISCED nižšie sekundárne vzdelávanie Školský rok: 06 /07 Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami Vyučujúci:

Více

Učebné osnovy z chémie

Učebné osnovy z chémie Učebné osnovy z chémie Charakteristika učebného predmetu Predmet chémia vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda svojim experimentálnym charakterom vyučovania umožňuje žiakom hlbšie porozumieť zákonitostiam

Více

látky, jejich vlastnosti, - skupenství, rozpustnost, - - chemické děje bezpečnost práce v laboratoři a při pokusech

látky, jejich vlastnosti, - skupenství, rozpustnost, - - chemické děje bezpečnost práce v laboratoři a při pokusech Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Chemie Ročník: 8 Žák charakterizuje předmět chemie rozliší fyzikální a chemický děj pozná skupenství a jejich přeměny (včetně sublimace) popíše vlastnosti

Více

Učivo OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČNÍKU. REDOXNÍ REAKCE - oxidace a redukce - výroba železa a oceli - koroze - galvanický článek - elektrolýza

Učivo OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČNÍKU. REDOXNÍ REAKCE - oxidace a redukce - výroba železa a oceli - koroze - galvanický článek - elektrolýza OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČNÍKU - vysvětlí pojmy oxidace a redukce - určí, které ze známých reakcí patří mezi redoxní reakce - popíše princip výroby surového železa a oceli, zhodnotí jejich význam pro národní hospodářství

Více

3. ročník Vzdělávací obor - Člověk a příroda

3. ročník Vzdělávací obor - Člověk a příroda Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Školní vzdělávací program (ŠVP) pro vyšší stupeň osmiletého studia a čtyřleté studium Vyučovací předmět - Chemie 3. ročník Vzdělávací obor - Člověk a příroda Očekávané

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Chemie (CHE) Organická chemie, biochemie 3. ročník a septima 2 hodiny týdně Školní tabule, interaktivní tabule, tyčinkové a kalotové modely molekul, zpětný

Více

Geografia. VI. ročník

Geografia. VI. ročník Geografia VI. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán bol vypracovaný podľa učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu a upravený podľa Školského vzdelávacieho programu Štvorlístok. Schválené PK

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z CHEMIE

MATURITNÍ OTÁZKY Z CHEMIE MATURITNÍ OTÁZKY Z CHEMIE 1 Složení a struktura atomu Vývoj představ o složení a struktuře atomu, elektronový obal atomu, modely atomu, pojem orbital, typy orbitalů, jejich znázorňování a pravidla pro

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Chemie (CHE) Obecná chemie, anorganická chemie Tercie 2 hodiny týdně Školní tabule, interaktivní tabule, Apple TV, tablety, tyčinkové a kalotové modely molekul,

Více

Chemie. Charakteristika předmětu

Chemie. Charakteristika předmětu Vzdělávací obor : Chemie Chemie Charakteristika předmětu Chemie je zahrnuta do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Chemie je vyučována v 8. a 9. ročníku s hodinovou dotací 2 hodiny týdně. Převáţná část

Více

Ročník 7. ročník SP 8. ročník SP 9. ročník SP 10. ročník SP

Ročník 7. ročník SP 8. ročník SP 9. ročník SP 10. ročník SP Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Vyučovací předmět: Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Chemie poskytuje žákům prostředky

Více

Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 Povinný Povinný Celkem Název předmětu Oblast Charakteristika

Více

Chemie. 3. období 9. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět: Období ročník:

Chemie. 3. období 9. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět: Období ročník: Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Chemie 3. období 9. ročník Základy praktické chemie pro 9. ročník ZŠ učebnice (Beneš, Pumpr, Banýr Fortuna) Hravá chemie 9 pracovní sešit (J.Jandová Taktik)

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 6. ročník A, B

Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 6. ročník A, B Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 6. ročník A, B Vypracované podľa učebných osnov školského vzdelávacieho programu schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 inovovaných

Více

FYZIKA pre 8. ročník ZŠ

FYZIKA pre 8. ročník ZŠ cieľ a klúčové kompetencie tématický celok FYZIKA pre 8. ročník ZŠ téma obsahový štandard konkrétne príklady medzipredmetové vzťahy metódy učebné zdroje príprava učiteľa poč. hod. odpor. konkrétny výstup

Více