SHRNUTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SHRNUTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY"

Transkript

1 SHRNUTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY 2008

2 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU JIHOVÝCHOD Struktura Regionálního operačního programu Jihovýchod VÝVOJ ROP JIHOVÝCHOD V ROCE Shrnutí Dosažený pokrok a jeho analýza PROVÁDĚNÍ PODLE PRIORITNÍCH OS Prioritní osa 1 Dostupnost dopravy Prioritní osa 2 Rozvoj cestovního ruchu Prioritní osa 3 Rozvoj měst a venkovských sídel Prioritní osa 4 Technická pomoc DŮLEŽITÉ AKCE ROP JIHOVÝCHOD V ROCE REGIONÁLNÍ RADA JIHOVÝCHOD Výbor Regionální rady Úřad Regionální rady Jihovýchod Monitorovací výbor ZÁVĚREČNÉ SLOVO Plné znění výroční zprávy 2008 naleznete na 1

3 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, dostává se vám do rukou stručná verze Výroční zprávy Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod za rok Jde o bilanci činnosti regionu soudržnosti Jihovýchod i jeho regionální rady. Bez ohledu na to, že se loni na podzim změnila z hlediska krajských zastupitelstev politická mapa České republiky, jednoznačně pokračuje kontinuita v tom, že evropská témata a evropské projekty jsou prioritou nových politických reprezentací Jihomoravského kraje i kraje Vysočina. Každého z nás bez ohledu na politickou příslušnost těší skutečnost, že právě náš region soudržnosti Jihovýchod patří v rámci České republiky mezi nejúspěšnější v čerpání evropských fondů na velmi kvalitní projekty. Chci proto i touto cestou poděkovat všem představitelům Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod a pracovníkům jejího úřadu za odvedenou práci. Na následujících stranách najdete řadu konkrétních čísel a statistik, vypovídajících o tom, co vše se v roce 2008 povedlo. Uvedu proto jen tři základní údaje za loňský rok bylo zaregistrováno 875 projektů žádajících o více než 16 miliard korun, k financování bylo doporučeno 286 projektů s výší schválených dotací přesahující sedm miliard korun. Příjemcům dotací bylo proplaceno 195 milionů korun, především na projekty v oblasti dopravy. Jsem přesvědčen, že tento úspěšný trend potrvá i nadále. Mgr. Michal Hašek předseda Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod a hejtman Jihomoravského kraje 2

4 Vážení čtenáři, zájemci o regionální dotační dění, rok 2008 byl prvním rokem realizace Regionálního operačního programu (ROP) Jihovýchod. Úřad zaregistroval v roce 2008 celkem 875 projektů ucházejících se o dotace ve výši přes 16 miliard korun. Lze s uspokojením konstatovat, že region Jihovýchod má potenciál projektů a elán žadatelů pustit se do dotačních projektů, což jsou důležité předpoklady dotační politiky. Téměř stovce projektů realizovaných na Vysočině byly v roce 2008 schváleny dotace z ROP Jihovýchod v celkové výši přes 2,5 miliardy korun. Snahou kraje Vysočina je zajistit kvalitní a bezpečnou dopravní infrastrukturu, hlavní článek rozvoje konkurenceschopného kraje. V této oblasti bylo v roce 2008 podpořeno šest projektů modernizací silnic II. a III. třídy dotacemi ve výši 757 milionů korun. Jedná se např. o silnice hranice kraje Pelhřimov, Brtnice Zašovice, obchvat Bohdalova a most ve Stropešíně. Za evropské peníze města rozšíří síť cyklostezek. Důležitým milníkem pro Vysočinu bylo získání dotací pro krajské nemocnice s důrazem na zvýšení zdravotnické péče o občany díky výstavbě a rekonstrukci zdravotnických zařízení a nákupem nových zdravotnických přístrojů. Větší část těchto výdajů (60 procent) byla hrazena z rozpočtu kraje Vysočina, téměř 500 miliony přispěly dotace z ROP Jihovýchod. V Nemocnici Třebíč tak staví Pavilon pro matku a dítě, Nemocnice Havlíčkův Brod rekonstruuje budovu interny a nakoupí zdravotnické přístroje, v Nemocnici Pelhřimov probíhá přestavba a nástavba hlavní lůžkové budovy a nemocnice bude vybavena moderní lékařskou technologií. Nemocnice Nové Město na Moravě staví interní pavilon. Prioritou rozvoje měst a obcí kraje Vysočina je zlepšení kvality života obyvatel získáním dotací na sportovní a kulturní aktivity, na úpravu veřejných prostranství a na školská zařízení. ROP Jihovýchod přispívá svými dotacemi i regeneracím historických center a veřejných prostranství, uspěly mnohé projekty výstavby a modernizace zařízení sociální péče. V oblasti cestovního ruchu je kladen důraz na prezentaci historie Vysočiny, nádherné přírody a zdravého ovzduší. ROP Jihovýchod podporuje projekty zpřístupnění kulturních památek a turistických atraktivit pro veřejnost. Již v prvním roce realizace dotačních projektů je díky Regionálnímu operačnímu programu Jihovýchod patrná podpora rozvoje celého regionu. MUDr. Jiří Běhounek místopředseda Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod a hejtman kraje Vysočina 3

5 2. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU JIHOVÝCHOD programové období výše dotací z Evropského fondu pro regionální rozvoj: 704 miliony eur ROP Jihovýchod podporuje dotacemi z Evropského fondu pro regionální rozvoj především investiční projekty realizované v Jihomoravském kraji a na Vysočině. Oblast dopravy se soustředí na výstavbu a modernizaci silnic II. a III. třídy, mostů, obchvatů, okružních křižovatek, protihlukových bariér, přestupních terminálů, záchytných parkovišť, dále počítá s nákupem ekologických dopravních prostředků a modernizací veřejné hromadné dopravy, s modernizací letiště a s výstavbou cyklostezek. V cestovním ruchu jsou podporovány projekty výstavby turistické infrastruktury (kongresová a lázeňská centra, sportovně rekreační objekty, ubytovací zařízení, skanzeny, turistická centra aj.). Důraz je kladen na zpřístupnění památek. Stranou nezůstává ani podpora marketingových a informačních kampaní, propagace turistických atrakcí i výjimečných tradičních kulturních akcí v regionu. Dotace v oblasti rozvoje měst a venkovských sídel podporují například projekty oživení historických center, památkových rezervací a veřejných prostranství, výstavby či technického vybavení nemocnic, škol, sportovních a kulturních objektů, zařízení sociální péče i využití brownfields. Nejčastějšími příjemci operačního programu jsou kraje, obce, svazky obcí a mikroregiony, právnické osoby s účastí samosprávy, malí a střední podnikatelé, nestátní neziskové organizace a další veřejně prospěšné organizace z veřejného nebo soukromého sektoru. JAKÉ JSOU ZÁMĚRY ROP JIHOVÝCHOD? Vytvořit podmínky pro efektivní využívání možností rozvoje regionu Jihovýchod prostřednictvím zkvalitnění komunikační sítě a veřejné dopravy při respektování ochrany životního prostředí prioritní osa 1 Dostupnost dopravy zvýšení účasti udržitelného cestovního ruchu na hospodářské prosperitě regionu prioritní osa 2 Rozvoj cestovního ruchu zkvalitnění podmínek pro život obyvatel ve městech a na venkově prioritní osa 3 Rozvoj měst a venkovských sídel 4

6 2.1 STRUKTURA REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU JIHOVÝCHOD Prioritní osa 2 Rozvoj udržitelného cestovního ruchu mil. Kč / 19 % Prioritní osa 1 Dostupnost dopravy mil. Kč / 49 % Prioritní osa 3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel mil. Kč / 28,6 % Prioritní osa 4 Technická pomoc 639 mil. Kč / 3,4 % Prioritní osa 1 Dostupnost dopravy Prioritní osa 2 Rozvojoj udr žitelného cestovního ruc hu Prioritní osa 3 Udržitelný rozvoj měst a venk ovských sídel Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu mil. Kč / 74 % Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch mil. i Kč / 85 % Rozvoj urbanizačních center mil. Kč / 40,5 % Rozvoj regionálních středisek mil. Kč / 24,8 % Rozv zvoj infrastr uktury pro nemo torovou dopravu 479 mil. Kč / 5,2 % Obnova vozového parku drážních vozidel hromadné přepra vy osob 985 mil. Kč / 10,7 % Ro zvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy 93 2 mil. Kč / 10,1 % Rozvoj služeb v cestovním ruchu 532 mil. Kč / 15 % Rozvoj a stabilizace venkovských sídel Veřejné služby regionálního významu 852 mil. Kč / 15,7 % mil. Kč / 19 % kurs 1 EUR = 26,63 CZK 5

7 3. VÝVOJ ROP JIHOVÝCHOD V ROCE SHRNUTÍ Celkové hodnocení vývoje ROP Jihovýchod vyznívá příznivě. V regionu Jihovýchod existuje dostatečná absorpční kapacita, tzn. zájem žadatelů o dotační podporu projektů překračuje možnosti finanční alokace jednotlivých výzev. Tato situace umožňuje na základě hodnocení vybírat pro čerpání dotací z ROP Jihovýchod kvalitní projekty. Tabulka č. 1: Stručný přehled výsledků ROP Jihovýchod k Prioritní osa Alokace* Předložené projekty Objem* Vyřazené projekty Projekty v administraci Objem* Schválené projekty Objem* Zaregistrované žádosti o platbu** Proplacené žádosti o platbu** a b c d e f g h i j k Celkem Zdroj: IS MONIT7+ Poznámky: Částky přepočítány kurzem ECB leden 2009 (1 EUR = 26,63 CZK) * Veřejné prostředky (příspěvek Společenství a dotace regionální rady skládající se z účasti státního rozpočtu a kraje) ** Ze schválených/realizovaných projektů ZAJÍMAVOSTI V ČÍSLECH Požadavky předložených projektů na dotace překročily u všech prioritních os finanční možnosti čerpání pro roky 2007 a 2008: u prioritní osy 1 o téměř polovinu u prioritní osy 2 o trojnásobek u prioritní osy 3 o pěti a půl násobek za celý program pak objem předložených projektů překročil souhrnnou alokaci na roky 2007 a 2008 trojnásobně. 6

8 Největší finanční pokrok lze pozorovat v prioritní ose 1 Dostupnost dopravy: na základě předložených žádostí o platbu bylo proplaceno téměř 6 milionů eur, tj téměř 160 milionů korun. Největšího věcného pokroku bylo z pohledu plnění monitorovacích indikátorů dosaženo v prioritní ose 2 Rozvoj udržitelného cestovního ruchu. Projekty již naplnily cílové hodnoty programu například v počtu nových či modernizovaných ubytovacích zařízení a v množství vytvořených lůžek. V nadcházejících letech se v rámci této prioritní osy předpokládá další kvalitativní posun díky strategickým projektům v oblasti cestovního ruchu, jejichž realizace bude zahájena v roce Největší počet 77 schválených projektů v celkové výši dotací 48 milionů eur náleží prioritní ose 3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel. V oblasti podpory 3.1 Rozvoj urbanizačních center jsou podporovány projekty integrovaných plánů rozvoje měst (IPRM) Brna a Jihlavy. V roce 2008 probíhala komplexní příprava IPRM obou měst. Významný pokrok v realizaci projektů této oblasti je očekáván v průběhu let Pro zajištění implementace programu je určena prioritní osa 4 Technická pomoc. Celkem bylo v oblasti podpory procesů implementace programu schváleno osm projektů v celkové výši 25 milionů eur. Graf č. 1: Finanční objem projektů v jednotlivých oblastech podpory mil. Kč Prioritní osa: 1 Doprava 2 Cestovní ruch 3 Rozvoj měst a obcí 4 Technická pomoc Předložené projekty Schválené projekty Zaregistrované žádosti o platbu Proplacené žádosti o platbu 7

9 3.2 DOSAŽENÝ POKROK A JEHO ANALÝZA INFORMACE O VĚCNÉM POKROKU OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽÁDOSTI O DOTACE Od schválení programu do konce roku 2008 bylo předloženo 875 projektů požadujících dotace ve výši 615 milionů eur, tj. přes 16 miliard korun dle kurzu z ledna 2009 (1 EUR = 26,63 CZK). Tato částka představuje 76 procent celkové alokace programu a trojnásobek alokace na roky 2007 a Mezi nejčastější důvody vyřazení projektu patřily v roce 2008 formální nedostatky žádostí a nízké bodové ohodnocení v důsledku nedostatečného zaměření těchto projektů na naplňování cílů programu. Tyto chyby se podařilo díky individuálním konzultacím a seminářům ROP Jihovýchod téměř zcela eliminovat. Cílem je udržet stále vysoký zájem o operační program při paralelním zvyšování kvality projektů. SCHVÁLENÉ PROJEKTY Ke konci roku 2008 byly schváleny projekty v objemu přes 172 miliony eur. U prioritní osy 1 a 3 představuje objem schválených projektů přibližně 20 procent celkové alokace programu a u prioritní osy 2 necelých 13 procent. ZAJÍMAVOSTI V ČÍSLECH Největší objem požadovaných dotací byl zaregistrován u projektů předložených v rámci prioritní osy 3: 473 projekty žádaly dotace představující 140 procent celkové alokace na prioritní osu. U prioritní osy 1 bylo předloženo 86 projektů požadujících 37 procent celkové alokace na prioritní osu. U prioritní osy 2 bylo předloženo 307 projektů požadujících 80 procent celkové alokace na prioritní osu. 8

10 3.2.2 VZNIKLÉ PROBLÉMY A OPATŘENÍ PŘIJATÁ K JEJICH ODSTRANĚNÍ Ze strany auditního orgánu nebyly zjištěny žádné závažné problémy operačního programu. Za největší riziko je považován monitorovací systém, který je však ve spolupráci s ministerstvem pro místní rozvoj průběžně vylepšován. Řídící orgán ROP Jihovýchod přijal opatření pro zjednodušení dokumentace a ve snaze zpříjemnit uživatelům orientaci v informačním systému vydal příručky a manuály. Řídící orgán ROP Jihovýchod řeší rovněž opatření vůči kolísajícímu kurzu české koruny vůči euru, který ovlivňuje i reálnou alokaci celkových prostředků programu a bonitu příjemců dotací v nových úvěrových podmínkách způsobených hospodářskou recesí. Velkému procentu příjemců činí potíže zajistit správný průběh výběrových řízení. Úřad proto již přijal několik opatření (například pořádá tematické semináře pro příjemce, vydal newsletter věnovaný veřejným zakázkám) včetně nového metodického pokynu o kontrole dokumentace výběrového řízení před jeho vyhlášením PŘÍPADNÉ ZMĚNY V PROVÁDĚNÍ PROGRAMU Na případné změny v souvislosti s realizací programu má vliv zejména makroekonomická situace českého hospodářství. U analýzy makrookolí jsou sledovány především: vývoj kurzu české koruny vůči euru na devizových trzích, inflace (zejména ceny ve stavebnictví), dopady finanční krize a situace na úvěrových trzích. Na základě pravidelných analýz makrookolí nebyla zatím shledána nutnost revizí programu. ZAJÍMAVOSTI V ČÍSLECH V průběhu roku 2008 příjemci předložili 61 žádost o platbu v celkové výši přesahující 11 milionů eur, tj. téměř 293 milionů korun. Celkový objem dotací proplacených regionální radou příjemcům za loňský rok přesáhl sedm milionů eur, tj. přes 195 milionů korun. 9

11 10

12 4. PROVÁDĚNÍ PROGRAMU PODLE PRIORITNÍCH OS 4.1 PRIORITNÍ OSA 1 DOSTUPNOST DOPRAVY Dosažený pokrok a jeho analýza V prioritní ose 1 postoupily do fáze realizace 43 projekty s objemem dotací ve výši téměř 80 milionů eur, tj. více než dvou miliard korun. Tabulka č. 4: Postup realizace prioritní osy 1 Oblast podpory Alokace* Předložené projekty Objem* Vyřazené projekty Projekty v administraci Objem* Schválené projekty Objem* Zaregistrované žádosti o platbu** Proplacené žádosti o platbu** a b c d e f g h i j k Celkem Zdroj: IS Monit7+, ÚRR JV Poznámky: Částky přepočítány kurzem ECB leden 2009 (1 EUR = 26,63 CZK) * Veřejné prostředky (příspěvek Společenství a dotace regionální rady, skládající se z účasti státního rozpočtu a kraje) ** Ze schválených/realizovaných projektů ZAJÍMAVÁ ČÍSLA V OBLASTI DOPRAVY Projekty předložené v oblasti dopravy požadovaly přes 149 milionů eur dotací, což představuje téměř 37 procent celkové alokace na prioritní osu. Alokace na roky byla překročena o 47 procent. V prioritní ose 1 byly ke konci roku 2008 schváleny dotace ve výši téměř 80 milionů eur, tj. přes dvě miliardy korun, 43 projektům oblasti dopravy V této prioritní ose bylo příjemcům dotací proplaceno 6 milionů eur, tj. 156 milionů korun. 11

13 Nejúspěšnější oblastí podpory v této prioritní ose byla 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu. Vede v počtu 46 předložených projektů. Z požadované částky přesahující 98 milionů eur byly schváleny dotace ve výši 73 milionů eur pro 31 projekt. V roce 2008 bylo příjemcům na základě žádostí o platbu v této oblasti podpory vyplaceno téměř 6 milionů eur, tj. téměř 160 milionů korun, na výstavbu a modernizaci silnic II. a III. třídy, mostů, obchvatů, okružních křižovatek apod. Přínosy pro životní prostředí spočívají ve snížení emisí silničních vozidel, v plynulosti dopravy a zkrácení přepravních dob. Úpravy povrchů vozovek zajistí snížení hlukové zátěže obyvatelstva, snížení prašnosti a vibrací způsobených chybějícím krytem vozovky. Očekává se rovněž snazší a levnější údržba vozovky. Snížením rizika dopravních nehod se předpokládá i snížení rizika úniku ropných látek do okolního prostředí. V roce 2008 probíhal složitý proces vyjednávání s Evropskou komisí o podpoře nákupu ekologických autobusů a o nákupu a modernizaci železničních kolejových vozidel z důvodů specifického zaměření a intenzity regionální podpory dopravy a zamezení překryvů s ostatními operačními programy. 12

14 13

15 4.2 PRIORITNÍ OSA 2 ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU Dosažený pokrok a jeho analýza U prioritní osy 2 postoupilo do fáze realizace 57 projektů, z nichž jeden byl již v roce 2008 ukončen. Výše schválených dotací přesahuje 20 milionů eur, tj. 532 miliony korun. Tabulka č. 5: Postup realizace prioritní osy 2 Oblast podpory Alokace* Předložené projekty Objem* Vyřazené projekty Projekty v administraci Objem* Schválené projekty Objem* Zaregistrované žádosti o platbu** Proplacené žádosti o platbu** a b c d e f g h i j k Celkem Zdroj: IS MONIT7+ Poznámky: Částky přepočítány kurzem ECB leden 2009 (1 EUR = 26,63 CZK) * Veřejné prostředky (příspěvek Společenství a dotace regionální rady skládající se z účasti státního rozpočtu a kraje) ** Ze schválených/realizovaných projektů ZAJÍMAVÁ ČÍSLA V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU V prioritní ose 2 byly předloženy projekty požadující 125 milionů eur dotací, tj. 81 procento celkové alokace na prioritní osu. Alokace na roky byla překročena o 318 procent. Z celkového počtu 307 předložených projektů bylo v průběhu hodnocení vyřazeno 58 procent (178) projektů. Schváleny byly dotace přesahující 20 milionů eur, tj. 538 milionů korun, pro 57 projektů. V obou oblastech podpory v rámci prioritní osy přesáhl objem předložených projektů souhrnnou alokaci na roky 2007 a 2008, a to o 337 a 209 procent. 14

16 V prioritní ose 2 bylo dosaženo největšího věcného pokroku z pohledu plnění monitorovacích indikátorů. Projekty již naplnily cílové hodnoty programu například v počtu nových či modernizovaných ubytovacích zařízení a v množství vytvořených lůžek. V nadcházejících letech se v rámci této prioritní osy předpokládá další kvalitativní posun díky strategickým projektům v oblasti cestovního ruchu, jejichž realizace bude zahájena v roce

17 16

18 4.3 PRIORITNÍ OSA 3 ROZVOJ MĚST A OBCÍ Dosažený pokrok a jeho analýza V rámci prioritní osy 3 zaměřené na udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel došlo k pokroku v oblasti infrastruktury pro vzdělávání z pohledu zregenerované plochy objektů určených pro rozvoj vzdělávání a vybavení speciálním zařízením pro výuku. Nově postavené objekty slouží zájmovým aktivitám a rozšířila se plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně. Celkově v roce 2008 postoupilo do fáze realizace 77 projektů. Výše schválených dotací přesáhla 48 milionů eur, tj. téměř 1,3 miliardy korun. Tabulka č. 6: Postup realizace prioritní osy 3 Oblast podpory Alokace* Předložené projekty Objem* Vyřazené projekty Projekty v administraci Objem* Schválené projekty Objem* Zaregistrované žádosti o platbu** Proplacené žádosti o platbu** a b c d e f g h i j k Celkem Zdroj: IS MONIT7+ Poznámky: Částky přepočítány kurzem ECB leden 2009 (1 EUR = 26,63 CZK) * Veřejné prostředky (příspěvek Společenství a dotace regionální rady skládající se z účasti státního rozpočtu a kraje) ** Ze schválených/realizovaných projektů 17

19 Důležitým faktorem rozvoje měst a venkova je zajištění základního pokrytí území digitálním signálem. ROP Jihovýchod vytipoval nepokrytá území regionu, ohrožená z různých příčin selháním trhu, a pro příští rok plánuje v oblastech podpory rozvoje měst a venkova vyhlášení výzvy zaměřené na broadbandové aktivity. ZAJÍMAVÁ ČÍSLA V OBLASTI ROZVOJE MĚST A OBCÍ Předložené projekty žádaly o dotace ve výši 313 milionů eur, což představuje 140 procent celkové alokace na prioritní osu. Alokace na roky byla překročena o 553 procenta. Nejúspěšnější oblastí podpory v této prioritní ose byla oblast podpory 3.3. V počtu předložených projektů vede se 315 předloženými projekty s celkovým objemem přes 155 milionů eur. Schválených 29 projektů v oblasti 3.3 čerpá dotace ve výši 10 milionů eur. Evidovány byly žádosti o platbu ve výši 4,5 milionu eur, tj. téměř 122 milionů korun. 18

20 19

21 4.4 PRIORITNÍ OSA 4 TECHNICKÁ POMOC Dosažený pokrok a jeho analýza V rámci prioritní osy 4 zaměřené na technickou pomoc bylo v roce 2008 ve fázi realizace celkem osm projektů s výší schválené dotace 25 milionů eur, tj. 667 milionů korun. Tabulka č. 5: Postup realizace prioritní osy 2 Oblast podpory Alokace* Předložené projekty Objem* Vyřazené projekty Projekty v administraci Objem* Schválené projekty Objem* Zaregistrované žádosti o platbu** Proplacené žádosti o platbu** a b c d e f g h i j k Celkem Zdroj: IS MONIT7+ Poznámky: Částky přepočítány kurzem ECB leden 2009 (1 EUR = 26,63 CZK) * Veřejné prostředky (příspěvek Společenství a dotace regionální rady skládající se z účasti státního rozpočtu a kraje) ** Ze schválených/realizovaných projektů Díky uskutečňování projektů v této prioritní ose bylo v roce 2008 dosaženo vybudování velmi dobré absorpční kapacity regionu, což dokládají uvedené výsledky výzev. Se stejným úsilím jsou nyní zabezpečována technická a organizačních opatření nezbytná k vlastní úspěšné realizaci projektů ROP Jihovýchod. 20

22 5. DŮLEŽITÉ AKCE ROP JIHOVÝCHOD V ROCE 2008 Evropská komisařka Danuta Hübner v Brně Evropská komisařka pro regionální politiku Danuta Hübner při své návštěvě Brna 31. března 2008 jednala s představiteli regionu o současné i budoucí regionální politice Evropské unie. Dalšími členy delegace Evropské komise byli Madeleine Mahovsky, členka kabinetu komisařky, Alejandro Checchi Lang, ředitel sekce F Generálního ředitelství pro regionální politiku (DG Regio), Georgios Yannoussis, vedoucí sekce F2, Tomáš Kuchtík, člen sekce F2 a Martin Stašek tiskový mluvčí Zastoupení Evropské komise v Česku. Delegaci Evropské komise v Brně doprovázeli ministr školství Ondřej Liška se svým náměstkem Vlastimilem Růžičkou, náměstek pro řízení úřadu a finanční toky ministerstva pro místní rozvoj Milan Půček a ředitel odboru řízení a koordinace Národního rozvojového strategického rámce Daniel Braun. Zleva: Danuta Hübner, Miloš Vystrčil, Stanislav Juránek, Milan Venclík 21

23 Zahájení komunikační kampaně ROP Jihovýchod Na závěr své návštěvy komisařka Danuta Hübner zahájila komunikační kampaň ROP Jihovýchod pokřtěním tramvaje se symboly Evropské unie a ROP Jihovýchod. Tramvaj 13T se symboly Evropské unie a ROP Jihovýchod 22

24 VIZE 2015 Výroční konference Regionální rady Jihovýchod 12. listopadu 2008 byla zaměřena na výzvy a specifika rozvoje regionu Jihovýchod pro nadcházející roky. Cílem konference bylo poskytnout názorovou platformu odborníkům a odpovědět na základní otázku: Kam směřuje rozvoj regionu Jihovýchod? Ve třech panelových diskusích, sestavených podle prioritních os ROP Jihovýchod, odborníci diskutovali na téma dopravy, cestovního ruchu a rozvoje měst a venkova. Výstupem konference bylo stanovení memorand pro jednotlivé oblasti a jejich využití pro strategie rozvoje regionu. Jack Engwegen, zástupce Evropské komise, vyzdvihl význam konference jako výborného příkladu komunikace 23

25 Zleva: Jolana Voldánová, Daniel Braun a Michal Hašek Výstava projektů podpořených dotacemi ROP Jihovýchod měla na konferenci svou premiéru Semináře pro žadatele a příjemce V roce 2008 uspořádal Úřad Regionální rady celkem 14 seminářů pro žadatele a příjemce dotací. Na seminářích bylo proškoleno celkem osob. Témata seminářů pro žadatele se zaměřila na ekonomické hodnocení projektů, přípravu žádostí BENEFIT7 a také na finanční zdraví žadatele. Semináře pro příjemce odpovídaly na otázky týkající se realizace projektů, veřejných zakázek a povinností příjemců vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí dotace. Brno Jihlava 24

26 6. REGIONÁLNÍ RADA JIHOVÝCHOD Regionální rada Jihovýchod spojuje zájmy Jihomoravského kraje a Vysočiny při poskytování dotací Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního programu Jihovýchod je řídícím orgánem programu řídí čerpání peněz z ROP Jihovýchod ve shodě s naplňováním cílů programu a plněním všech slíbených ukazatelů konzultuje, hodnotí, schvaluje a kontroluje realizaci projektů ROP Jihovýchod Těší mne skutečnost, že právě náš region Jihovýchod patří v rámci České republiky mezi nejúspěšnější v čerpání evropských fondů na velmi kvalitní projekty. Jsem přesvědčen, že tomu tak bude i nadále. Mgr. Michal Hašek předseda Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod a hejtman Jihomoravského kraje Myslím, že můžeme být s dosavadním průběhem čerpání dotací velmi spokojeni a budeme se snažit v tomto trendu pokračovat. MUDr. Jiří Běhounek místopředseda Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod a hejtman kraje Vysočina 25

27 6.1 VÝBOR REGIONÁLNÍ RADY Výbor Regionální rady do 19. prosince 2008 Vysočina: Jihomoravský kraj: RNDr. Miloš Vystrčil předseda Výboru Regionální rady Jihovýchod a hejtman kraje Vysočina Ing. Stanislav Juránek hejtman Jihomoravského kraje Ing. Václav Kodet 1. náměstek hejtmana Ing. Milan Venclík 1. náměstek hejtmana Ing. Marie Černá náměstkyně hejtmana Ing. Václav Horák náměstek hejtmana Ing. Pavel Hájek náměstek hejtmana MUDr. František Adamec radní Jihomoravského kraje 26

28 Vysočina: Jihomoravský kraj: Ing. Miroslav Houška radní kraje Vysočina Ing. Jaroslav Pospíšil radní Jihomoravského kraje Ing. Jana Fischerová zastupitelka kraje Vysočina Mgr. Václav Božek, CSc. zastupitel Jihomoravského kraje Ing. Vladimír Novotný zastupitel kraje Vysočina Ing. Jiří Kadrnka zastupitel Jihomoravského kraje RSDr. Jiří Vlach zastupitel kraje Vysočina Stanislav Navrkal zastupitel Jihomoravského kraje 27

29 Výbor Regionální rady od 19. prosince 2008 Ustavující zasedání Výboru Regionální rady Jihovýchod v novém složení po volbách do krajských zastupitelstev se konalo 19. prosince 2008 v Rančířově na Vysočině. Jihomoravský kraj: Vysočina: Mgr. Michal Hašek předseda Regionální rady Jihovýchod a hejtman Jihomoravského kraje MUDr. Jiří Běhounek místopředseda Regionální rady Jihovýchod a hejtman kraje Vysočina Mgr. Václav Božek, CSc náměstek hejtmana Ing. Libor Joukl náměstek hejtmana Bc. Zdeněk Pavlík radní Jihomoravského kraje Ing. Vladimír Novotný náměstek hejtmana Ing. Jaroslav Pospíšil radní Jihomoravského kraje Ing., Bc. Martin Hyský radní kraje Vysočina 28

30 Jihomoravský kraj: Vysočina: Ing. Milan Venclík radní Jihomoravského kraje Ing. Václav Kodet zastupitel kraje Vysočina Ing., Mgr. Zdeněk Dufek zastupitel Jihomoravského kraje RSDr. Jiří Vlach zastupitel kraje Vysočina Ing. Václav Horák zastupitel Jihomoravského kraje Ing. Jaroslav Vymazal zastupitel kraje Vysočina Stanislav Navrkal zastupitel Jihomoravského kraje RNDr. Miloš Vystrčil zastupitel kraje Vysočina 29

31 6.2 VEDENÍ ÚŘADU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOVÝCHOD Mgr. Marta Sargánková ředitelka Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod Ing. Jan Karásek vedoucí odboru implementace projektů Brno Ing. Artur Zatloukal vedoucí odboru řízení ROP Ing. Felix Carda vedoucí finančního odboru Ing. Erika Šteflová vedoucí odboru implementace projektů Jihlava Úřad Regionální rady Jihovýchod organizačně zabezpečuje naplňování programu. 30

32 6.3 MONITOROVACÍ VÝBOR Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod Jihomoravský kraj Vysočina Krajský úřad Jihomoravského kraje Krajský úřad kraje Vysočina Vysoké učení technické v Brně Masarykova univerzita Vysoká škola polytechnická Jihlava Sdružení obcí a měst jižní Moravy Sdružení obcí Vysočiny Krajská hospodářská komora jižní Moravy Mgr. Marta Sargánková, ředitelka Úřadu Regionální rady Jihovýchod Ing. Stanislav Juránek, hejtman Jihomoravského kraje Ing. Milan Venclík, 1. náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Václav Kodet, 1. náměstek hejtmana kraje Vysočina Ing. Marie Černá, náměstkyně hejtmana kraje Vysočina Ing. Ivo Minařík, vedoucí odboru regionálního rozvoje Ing. Michal Franek, odbor dopravy RNDr. Martin Černý, MBA, ředitel Sekce pro rozvoj regionu Ing. Ladislav Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Ing. Vlastimil Bejček, CSc., ředitel Institutu celoživotního vzdělávání doc. PhDr. Mikuláš Bek, prorektor pro vnější vztahy Mgr. Alena Štěrbová, prorektorka pro rozvoj Roman Onderka, primátor města Brna Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice Ing. Jaroslav Vymazal, primátor města Jihlavy Vladimír Měrka, starosta města Náměšť nad Oslavou Ing. Antonín Oujezdský, člen představenstva 31

33 Krajská hospodářská komora kraje Vysočina Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje Koordinační uskupení nestátních neziskových organizací kraje Vysočina Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Ministerstvo financí České republiky Odbor Národního fondu Ministerstvo financí České republiky Odbor Auditního orgánu Ministerstvo dopravy České republiky Evropská komise Ing. Tomáš Prchal, ředitel Jaromír Hron, předseda RNDr. Josef Zetěk, ředitel Chaloupky o.p.s. Ing. Helena Pískovská, čestná prezidentka Ing. Milan Půček, MBA, PhD., náměstek ministra Ing. Jan Gregor, ředitel odboru Ing. Petr Burian, Centrální harmonizační jednotka Ing. Vít Sedmidubský, oddělení dopravní politiky odboru strategie Jack Engwegen, zástupce DG Regio Monitorovací výbor zajišťuje nezávislé sledování naplňování ROP Jihovýchod. 32

34 7. ZÁVĚREČNÉ SLOVO Vážené dámy, vážení pánové, právě jste pročetli výroční zprávu Regionální rady Jihovýchod za rok Tento rok lze krátce označit za první rok plné realizace Regionálního operačního programu Jihovýchod. Vyběhli jsme na trať, na jejímž konci v roce 2015 bychom měli mít na rozvoj regionu prostřednictvím smysluplných projektů vyčerpáno zhruba dvacet miliard korun. Proto jsme již pro rok 2008 nastavili velmi intenzívní plán výzev a schvalování projektů. Finanční prostředky jsou rozděleny na roční alokace, které musí příjemce dotace profinancovat a následně úřad vyúčtovat Evropské komisi vždy nejpozději do tří následujících let. Tzn. například do roku 2010 kompletně připravit, schválit, zadat, zrealizovat, zaplatit, vyúčtovat a administrativně uzavřít projekty za minimálně tři miliardy korun. Úřad Regionální rady se tohoto úkolu v roce 2008 zhostil velmi zodpovědně, a proto bych tímto ráda poděkovala všem pracovníkům, kteří se na každodenní práci s projekty a příjemci dotace podíleli. Na konci roku 2008 nemáme pochyby o tom, že jsme podnikli veškeré potřebné kroky k úspěšnému běhu realizace programu. Zároveň děkuji zástupcům politické reprezentace za jejich podporu a přístup k této nelehké problematice, kterým pomohli celý systém zavést do realizace. Protože lze ROP Jihovýchod chápat také jako smlouvu regionu Jihovýchod s Evropskou unií o poskytnutí finančních prostředků na jeho rozvoj, dovolte mi v závěru s velkou radostí konstatovat, že smlouva je plněna v rámci dohodnutých pravidel. Věřím, že i následující roky budeme v tomto započatém trendu s úspěchem a spokojeností obou partnerů pokračovat. Mgr. Marta Sargánková, ředitelka Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 33

35 Shrnutí výroční zprávy 2008 Vydala Regionální rada Jihovýchod s podporou Evropské unie Evropského fondu pro regionální rozvoj Fotografie Vojtěch V. Sláma a Anna Pecková Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod Kounicova 13, Brno tel.: Regionální pracoviště Jihlava: Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod Odbor implementace projektů Jihlava Žižkova 89, Jihlava tel.:

36

MV 14 04 pril 1. Zápis z 13. Zasedání Monitorovacího výboru

MV 14 04 pril 1. Zápis z 13. Zasedání Monitorovacího výboru MV 14 04 pril 1 Zápis z 13. Zasedání Monitorovacího výboru BRNO KVĚTEN 2012 Téma jednání: Zápis z 13. zasedání Monitorovacího výboru Datum konání: 23. 5. 2012 Místo konání: Jihlava Přítomni: MUDr. Jiří

Více

MV 17 04 pril 1. Zápis z 16. Zasedání Monitorovacího výboru

MV 17 04 pril 1. Zápis z 16. Zasedání Monitorovacího výboru MV 17 04 pril 1 Zápis z 16. Zasedání Monitorovacího výboru BRNO Říjen 2013 Téma jednání: Datum konání: Zápis z 16. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV 12. 9. 2013 20. 9. 2013, korespondenční hlasování

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě

Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3. Zpráva

Více

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbaniza ních center Dokument Integrovaný plán rozvoje m sta vyhlášení výzvy: 17. b ezna 2008 íjem žádostí: od 17.

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbaniza ních center Dokument Integrovaný plán rozvoje m sta vyhlášení výzvy: 17. b ezna 2008 íjem žádostí: od 17. oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Dokument Integrovaný plán rozvoje města vyhlášení výzvy: 17. března 2008 příjem žádostí: od 17. března do 30. července 2008 1. Důvod vyhlášení výzvy Čerpání

Více

Zápis z 5. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 31. 1. 2007 v Brně

Zápis z 5. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 31. 1. 2007 v Brně Zápis z 5. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 31. 1. 2007 v Brně Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3. Regionální

Více

Zápis z 10. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 14. 3. 2008 v Brně

Zápis z 10. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 14. 3. 2008 v Brně Zápis z 10. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 14. 3. 2008 v Brně Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení účastí hostů na jednání a

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Zpráva o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 4. 10. 2012 do 6. 3. 2013)

Zpráva o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 4. 10. 2012 do 6. 3. 2013) MV 15 06 pril 1 Zpráva o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 4. 10. 2012 do 6. 3. 2013) Brno, březen 2013 Zpráva o realizaci ROP Jihovýchod 1. 2. Obsah Pokrok v realizaci

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

Téma jednání: Zápis z 1. zasedání Monitorovacího výboru Datum konání: 14. 9. 2007 Místo konání: Jihlava

Téma jednání: Zápis z 1. zasedání Monitorovacího výboru Datum konání: 14. 9. 2007 Místo konání: Jihlava Téma jednání: Zápis z 1. zasedání Monitorovacího výboru Datum konání: 14. 9. 2007 Místo konání: Jihlava Přítomni: Ing. Jaromír Andrle, Ing. Marie Černá, RNDr. Martin Černý, MBA, Ing. Michal Franek, JUDr.

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

vyhlášení výzvy: 20. února 2012 3.4 Veřejné služby regionálního významu Zařízení pro vzdělávání včetně technického vybavení pro výuku

vyhlášení výzvy: 20. února 2012 3.4 Veřejné služby regionálního významu Zařízení pro vzdělávání včetně technického vybavení pro výuku oblast podpory: zaměření výzvy: vyhlášení výzvy: 20. února 2012 3.4 Veřejné služby regionálního významu Zařízení pro vzdělávání včetně technického vybavení pro výuku příjem žádostí: od 19. března 2012

Více

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Projekty Integrovaný plán rozvoje měst vyhlášení výzvy: 5. května 2008 příjem žádostí: kontinuální

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Projekty Integrovaný plán rozvoje měst vyhlášení výzvy: 5. května 2008 příjem žádostí: kontinuální oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Projekty Integrovaný plán rozvoje měst vyhlášení výzvy: 5. května 2008 příjem žádostí: kontinuální výzva 1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Rozvoj socioekonomických

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

MV 15 03 pril 1. Zápis ze 14. Zasedání Monitorovacího výboru

MV 15 03 pril 1. Zápis ze 14. Zasedání Monitorovacího výboru MV 15 03 pril 1 Zápis ze 14. Zasedání Monitorovacího výboru BRNO PROSINEC 2012 Téma jednání: Zápis ze 14. zasedání Monitorovacího výboru Datum konání: 19. 11. 2012 Místo konání: Brno Přítomni: MUDr. Jiří

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad Závěrečná zpráva 1. 3. 2013 1 Manažerské shrnutí Projekt Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad byl realizován společností RegioPartner, s.r.o. Cílem realizovaného

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad. Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev

Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad. Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev Verze 1.0 ke dni 1. 3. 2011 Územní aspekty implementace Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad

Více

Informace o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 6. 5. 2009 do 2. 10. 2009)

Informace o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 6. 5. 2009 do 2. 10. 2009) Informace o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 6. 5. do 2. 10. ) Strana 1 (celkem 78) Zpráva o realizaci ROP Jihovýchod Obsah 1. Pokrok v realizaci Regionálního operačního

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

27/10/2009 Praha JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. AKTUALITY O REALIZACI ROP SČ

27/10/2009 Praha JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. AKTUALITY O REALIZACI ROP SČ 27/10/2009 Praha JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. AKTUALITY O REALIZACI ROP SČ Aktuality Iniciován návrh na změnu ROP SČ (schválený VRR dne 5. 3. 2009) rozšíření aktivity týkající se výstavby a rekonstrukcí

Více

Průvodce aktivitami IROP

Průvodce aktivitami IROP LIDÉ DOPRAVA A ZÁCHRANÁŘI Nové, opravené a bezpečnější silnice II. a III. třídy Moderní přestupní terminály Nové ekologické autobusy, trolejbusy, tramvaje Rozvoj sítě cyklostezek Vybavení pro záchranáře

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle OPD 2014-2020 navazuje na OPD 2007-2013, struktura bude jiná, přidány nové podporovatelné oblasti

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NEJVĚTŠÍ ÚSKALÍ DOTOVANÝCH PROJEKTŮ Z ROP JIHOVÝCHOD

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NEJVĚTŠÍ ÚSKALÍ DOTOVANÝCH PROJEKTŮ Z ROP JIHOVÝCHOD VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NEJVĚTŠÍ ÚSKALÍ DOTOVANÝCH PROJEKTŮ Z ROP JIHOVÝCHOD Základními principy vedení výběrových řízení jsou transparentnost, rovné zacházení a zákaz diskriminace. Ú VODNÍ SLOVO: Mgr. MICHAL

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Dotační možnosti obcí

Dotační možnosti obcí Dotační možnosti obcí MMR státní rozpočet IROP Ing. Josef Vlk, CSc. březen 2015 DMO Podpora obcím Dotační tituly - státní rozpočet Komunitně vedený místní rozvoj - CLLD Integrovaný regionální operační

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Brno, duben 2012 OBSAH Manažerské shrnutí... 4 1 Identifikace operačního programu... 10 1.1 Stručná charakteristika Regionálního operačního programu Jihovýchod... 11 1.1.1 Prioritní

Více

Soubor usnesení z 51. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 24. 1. 2014

Soubor usnesení z 51. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 24. 1. 2014 Soubor usnesení z 51. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 24. 1. 2014 USNESENÍ Č. 909/2014 a) I. zproštění mlčenlivosti všech stávajících i bývalých zaměstnanců

Více

Manažerské shrnutí... 4. 1 Identifikace operačního programu... 7. 1.1 Stručná charakteristika Regionálního operačního programu Jihovýchod...

Manažerské shrnutí... 4. 1 Identifikace operačního programu... 7. 1.1 Stručná charakteristika Regionálního operačního programu Jihovýchod... Výroční zpráva za rok 2010 OBSAH Manažerské shrnutí... 4 1 Identifikace operačního programu... 7 1.1 Stručná charakteristika Regionálního operačního programu Jihovýchod... 7 1.1.1 Prioritní osa 1 Dostupnost

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

10. výzva MAS k předkládání projektů pro 19. kolo příjmu žádostí SZIF

10. výzva MAS k předkládání projektů pro 19. kolo příjmu žádostí SZIF 10. výzva MAS k předkládání projektů pro 19. kolo příjmu žádostí SZIF 1. Číslo výzvy 10 Program: Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013/ Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) Osa:

Více

Regionální rada RS Severozápad

Regionální rada RS Severozápad ROP Severozápad 2007-13 Regionální rada RS Severozápad RR je řídícím orgánem Regionálního operačního programu Postavení a působnost RR upravuje: 16 zák. č. 248/2000 Sb., o podpoře ř regionálního rozvoje,

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 094/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 7.8.2014 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Globální cíl IROP: Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění

Více

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 2. 5. 2011

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 2. 5. 2011 Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

ZÁPIS ze 30. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

ZÁPIS ze 30. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Červený Hrádek, 27. dubna 2009 Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Mgr. Arno Fišera Jaroslav Komínek Ing. Pavel Kouda Josef Macík Ing. Martin Strakoš Ing. Jiří Šulc Jana Vaňhová Ing. Josef

Více

Regionální operační program Severozápad

Regionální operační program Severozápad Regionální operační program Severozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaná podpora místního rozvoje...

Více

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Resumé dotačních příležitostí

Více

Analýza absorpční kapacity Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Analýza absorpční kapacity Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ Analýza absorpční kapacity Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Analýza absorpční kapacity v problémových a velmi problémových částech regionu NUTS II Severovýchod 15.11.2010

Více

MV 17 03 pril 1. Zápis z 15. Zasedání Monitorovacího výboru

MV 17 03 pril 1. Zápis z 15. Zasedání Monitorovacího výboru MV 17 03 pril 1 Zápis z 15. Zasedání Monitorovacího výboru BRNO Říjen 2013 Téma jednání: Zápis z 15. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV Datum konání: 24. 4. 2013 Místo konání: Jihlava Přítomni: Ing.

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Předběžný harmonogram výzev 015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Typ výzvy Termín výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Předpokládané

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Evropské fondy 2014 2020

Evropské fondy 2014 2020 Evropské fondy 2014 2020 Ing. Karla Šlechtová ministryně pro místní rozvoj 172. Žofínské fórum 25. listopadu 2014, Praha Aktuální stav a rizika v programovém období 2007 2013 Souhrnný stav čerpání ze SF

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Mgr. Michal Ulrich 10. 4. 2014 Operační program Doprava 2014-2020 základní charakteristiky Operační program Doprava 2014-2020 (OPD 2) navazuje na Operační program Doprava

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 Programy 2007-2013 Programy 2014-2020 OP Doprava OP Doprava OP Životní prostředí OP Životní prostředí

Více

Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu. Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy

Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu. Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy PŘEDSTAVENÍ HLAVNÍCH PRINCIPŮ IROP Určen pro všechny regiony

Více

Soubor usnesení z 60. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 27. 7. 2015

Soubor usnesení z 60. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 27. 7. 2015 Soubor usnesení z 60. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 27. 7. 2015 USNESENÍ Č. 1136/2015 termín následujícího řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech ÚV ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády České republiky

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje Příloha č. 1 Text 32. výzvy ROP NUTS II Jihozápad pro dílčí projekty IPRM JZ/001: Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ DÍLČÍCH PROJEKTŮ V RÁMCI

Více

DOHODA O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI ŘÍDÍCÍCH ORGÁNŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU DOPRAVA A REGIONÁLNÍCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ

DOHODA O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI ŘÍDÍCÍCH ORGÁNŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU DOPRAVA A REGIONÁLNÍCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ DOHODA O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI ŘÍDÍCÍCH ORGÁNŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU DOPRAVA A REGIONÁLNÍCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ Řídící orgán Operačního programu Doprava Ministerstvo dopravy ČR IČ: 66003008 se sídlem nábř.

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015

Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015 Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015 Přítomni: Jaromír Hron Mgr. Tomáš Grulich v z. JUDr. Hana Poláková RNDr. Hana Slobodníková Mgr. Lucien

Více

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle Operační program Doprava 2014-2020 navazuje na

Více

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+ ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ zpracovatel Realizační

Více

Operační program doprava Přehled priorit a opatření

Operační program doprava Přehled priorit a opatření Operační program doprava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T... 2 Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční silniční

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ:

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: .s. 2014 Výroční zpráva MAS Podještědí z. s. Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: 266 60 016 Název SPL : Zlepšení kvality života životního prostředí v Podještědí II Registrační číslo MAS

Více

Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20 Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚZEMNÍ DIMENZE Koncentrace (zacílení) prostředků programů ESI fondů do specifických

Více

Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020

Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020 Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Konference Konkurenceschopnost a růst Objem finančních prostředků Berlínská metodika Vyspělost regionů Míra kofinancování

Více

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc.

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Doporučená literatura SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 353 s. ISBN 80-247-1501-5, ROSENAU, M. D. Řízení projektů. 3.

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1) Úvod do oblasti dotací 2) Programy na podporu rozvoje cestovního ruchu I. Regionální operační program NUTS II SV

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM. 4.12.2014 Celostátní finanční konference SMO ČR- Praha

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM. 4.12.2014 Celostátní finanční konference SMO ČR- Praha INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 4.12.2014 Celostátní finanční konference SMO ČR- Praha CO SE DOZVÍTE 1. Základní informace o IROP 2. Představení prioritních os IROP 3. Harmonogram příprav 4. Na

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Úloha agentury CzechInvest při implementaci OPPI a její pomoc podnikatelům 9. prosinec 2010 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Cíle agentury

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 6. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV. I. 2 Realizace místní rozvojové

Více

USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013

USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013 USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013 UR/11/1/2013 Program 11. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 11. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30)

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30) ZÁPIS z 9. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, konaného dne 5. září 2007 v zasedací místnosti rady kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje (zahájení zasedání v 13:35,

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Konference o programovém období EU2014-2020 26. března 2015 Mgr. Jana Menšíková vedoucí samostatného oddělení strategií a

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

Vhodní příjemci dotace v české části programového území

Vhodní příjemci dotace v české části programového území Vhodní příjemci dotace v české části programového území Prioritní osa 1 Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik Investiční priorita 5b) - Podpora investic zaměřených na

Více

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Směrodatné dokumenty EU I Evropa 2020 (III 2010) Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění

Více

Metodický pokyn pro projekty zakládající veřejnou podporu

Metodický pokyn pro projekty zakládající veřejnou podporu Metodický pokyn pro projekty zakládající veřejnou podporu Verze 2.0 platná ke dni 19. 5. 2014, účinná ke dni 19. 5. 2014 Vydání č. 2.0 Platné od/účinná od 19. 5. 2014/ 19. 5. 2014 Zpracoval: Zrevidoval:

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády

Více

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM Bod č. 2 Tisk č.: 023-MV-09 P02 Zpráva o realizaci ROP Střední Morava Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM za období 02/2009-04/2009 (stav k 15. 04. 2009) 1 Obsah Zpráva

Více

Národní síť Místních akčních skupin České republiky. v kontextu rozvoje venkova. Bc. František Winter

Národní síť Místních akčních skupin České republiky. v kontextu rozvoje venkova. Bc. František Winter Národní síť Místních akčních skupin České republiky v kontextu rozvoje venkova Bc. František Winter Národní síť Místních akčních skupin České republiky - je nestátní, nezisková organizace, která sdružuje

Více