SHRNUTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SHRNUTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY"

Transkript

1 SHRNUTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY 2008

2 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU JIHOVÝCHOD Struktura Regionálního operačního programu Jihovýchod VÝVOJ ROP JIHOVÝCHOD V ROCE Shrnutí Dosažený pokrok a jeho analýza PROVÁDĚNÍ PODLE PRIORITNÍCH OS Prioritní osa 1 Dostupnost dopravy Prioritní osa 2 Rozvoj cestovního ruchu Prioritní osa 3 Rozvoj měst a venkovských sídel Prioritní osa 4 Technická pomoc DŮLEŽITÉ AKCE ROP JIHOVÝCHOD V ROCE REGIONÁLNÍ RADA JIHOVÝCHOD Výbor Regionální rady Úřad Regionální rady Jihovýchod Monitorovací výbor ZÁVĚREČNÉ SLOVO Plné znění výroční zprávy 2008 naleznete na 1

3 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, dostává se vám do rukou stručná verze Výroční zprávy Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod za rok Jde o bilanci činnosti regionu soudržnosti Jihovýchod i jeho regionální rady. Bez ohledu na to, že se loni na podzim změnila z hlediska krajských zastupitelstev politická mapa České republiky, jednoznačně pokračuje kontinuita v tom, že evropská témata a evropské projekty jsou prioritou nových politických reprezentací Jihomoravského kraje i kraje Vysočina. Každého z nás bez ohledu na politickou příslušnost těší skutečnost, že právě náš region soudržnosti Jihovýchod patří v rámci České republiky mezi nejúspěšnější v čerpání evropských fondů na velmi kvalitní projekty. Chci proto i touto cestou poděkovat všem představitelům Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod a pracovníkům jejího úřadu za odvedenou práci. Na následujících stranách najdete řadu konkrétních čísel a statistik, vypovídajících o tom, co vše se v roce 2008 povedlo. Uvedu proto jen tři základní údaje za loňský rok bylo zaregistrováno 875 projektů žádajících o více než 16 miliard korun, k financování bylo doporučeno 286 projektů s výší schválených dotací přesahující sedm miliard korun. Příjemcům dotací bylo proplaceno 195 milionů korun, především na projekty v oblasti dopravy. Jsem přesvědčen, že tento úspěšný trend potrvá i nadále. Mgr. Michal Hašek předseda Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod a hejtman Jihomoravského kraje 2

4 Vážení čtenáři, zájemci o regionální dotační dění, rok 2008 byl prvním rokem realizace Regionálního operačního programu (ROP) Jihovýchod. Úřad zaregistroval v roce 2008 celkem 875 projektů ucházejících se o dotace ve výši přes 16 miliard korun. Lze s uspokojením konstatovat, že region Jihovýchod má potenciál projektů a elán žadatelů pustit se do dotačních projektů, což jsou důležité předpoklady dotační politiky. Téměř stovce projektů realizovaných na Vysočině byly v roce 2008 schváleny dotace z ROP Jihovýchod v celkové výši přes 2,5 miliardy korun. Snahou kraje Vysočina je zajistit kvalitní a bezpečnou dopravní infrastrukturu, hlavní článek rozvoje konkurenceschopného kraje. V této oblasti bylo v roce 2008 podpořeno šest projektů modernizací silnic II. a III. třídy dotacemi ve výši 757 milionů korun. Jedná se např. o silnice hranice kraje Pelhřimov, Brtnice Zašovice, obchvat Bohdalova a most ve Stropešíně. Za evropské peníze města rozšíří síť cyklostezek. Důležitým milníkem pro Vysočinu bylo získání dotací pro krajské nemocnice s důrazem na zvýšení zdravotnické péče o občany díky výstavbě a rekonstrukci zdravotnických zařízení a nákupem nových zdravotnických přístrojů. Větší část těchto výdajů (60 procent) byla hrazena z rozpočtu kraje Vysočina, téměř 500 miliony přispěly dotace z ROP Jihovýchod. V Nemocnici Třebíč tak staví Pavilon pro matku a dítě, Nemocnice Havlíčkův Brod rekonstruuje budovu interny a nakoupí zdravotnické přístroje, v Nemocnici Pelhřimov probíhá přestavba a nástavba hlavní lůžkové budovy a nemocnice bude vybavena moderní lékařskou technologií. Nemocnice Nové Město na Moravě staví interní pavilon. Prioritou rozvoje měst a obcí kraje Vysočina je zlepšení kvality života obyvatel získáním dotací na sportovní a kulturní aktivity, na úpravu veřejných prostranství a na školská zařízení. ROP Jihovýchod přispívá svými dotacemi i regeneracím historických center a veřejných prostranství, uspěly mnohé projekty výstavby a modernizace zařízení sociální péče. V oblasti cestovního ruchu je kladen důraz na prezentaci historie Vysočiny, nádherné přírody a zdravého ovzduší. ROP Jihovýchod podporuje projekty zpřístupnění kulturních památek a turistických atraktivit pro veřejnost. Již v prvním roce realizace dotačních projektů je díky Regionálnímu operačnímu programu Jihovýchod patrná podpora rozvoje celého regionu. MUDr. Jiří Běhounek místopředseda Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod a hejtman kraje Vysočina 3

5 2. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU JIHOVÝCHOD programové období výše dotací z Evropského fondu pro regionální rozvoj: 704 miliony eur ROP Jihovýchod podporuje dotacemi z Evropského fondu pro regionální rozvoj především investiční projekty realizované v Jihomoravském kraji a na Vysočině. Oblast dopravy se soustředí na výstavbu a modernizaci silnic II. a III. třídy, mostů, obchvatů, okružních křižovatek, protihlukových bariér, přestupních terminálů, záchytných parkovišť, dále počítá s nákupem ekologických dopravních prostředků a modernizací veřejné hromadné dopravy, s modernizací letiště a s výstavbou cyklostezek. V cestovním ruchu jsou podporovány projekty výstavby turistické infrastruktury (kongresová a lázeňská centra, sportovně rekreační objekty, ubytovací zařízení, skanzeny, turistická centra aj.). Důraz je kladen na zpřístupnění památek. Stranou nezůstává ani podpora marketingových a informačních kampaní, propagace turistických atrakcí i výjimečných tradičních kulturních akcí v regionu. Dotace v oblasti rozvoje měst a venkovských sídel podporují například projekty oživení historických center, památkových rezervací a veřejných prostranství, výstavby či technického vybavení nemocnic, škol, sportovních a kulturních objektů, zařízení sociální péče i využití brownfields. Nejčastějšími příjemci operačního programu jsou kraje, obce, svazky obcí a mikroregiony, právnické osoby s účastí samosprávy, malí a střední podnikatelé, nestátní neziskové organizace a další veřejně prospěšné organizace z veřejného nebo soukromého sektoru. JAKÉ JSOU ZÁMĚRY ROP JIHOVÝCHOD? Vytvořit podmínky pro efektivní využívání možností rozvoje regionu Jihovýchod prostřednictvím zkvalitnění komunikační sítě a veřejné dopravy při respektování ochrany životního prostředí prioritní osa 1 Dostupnost dopravy zvýšení účasti udržitelného cestovního ruchu na hospodářské prosperitě regionu prioritní osa 2 Rozvoj cestovního ruchu zkvalitnění podmínek pro život obyvatel ve městech a na venkově prioritní osa 3 Rozvoj měst a venkovských sídel 4

6 2.1 STRUKTURA REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU JIHOVÝCHOD Prioritní osa 2 Rozvoj udržitelného cestovního ruchu mil. Kč / 19 % Prioritní osa 1 Dostupnost dopravy mil. Kč / 49 % Prioritní osa 3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel mil. Kč / 28,6 % Prioritní osa 4 Technická pomoc 639 mil. Kč / 3,4 % Prioritní osa 1 Dostupnost dopravy Prioritní osa 2 Rozvojoj udr žitelného cestovního ruc hu Prioritní osa 3 Udržitelný rozvoj měst a venk ovských sídel Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu mil. Kč / 74 % Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch mil. i Kč / 85 % Rozvoj urbanizačních center mil. Kč / 40,5 % Rozvoj regionálních středisek mil. Kč / 24,8 % Rozv zvoj infrastr uktury pro nemo torovou dopravu 479 mil. Kč / 5,2 % Obnova vozového parku drážních vozidel hromadné přepra vy osob 985 mil. Kč / 10,7 % Ro zvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy 93 2 mil. Kč / 10,1 % Rozvoj služeb v cestovním ruchu 532 mil. Kč / 15 % Rozvoj a stabilizace venkovských sídel Veřejné služby regionálního významu 852 mil. Kč / 15,7 % mil. Kč / 19 % kurs 1 EUR = 26,63 CZK 5

7 3. VÝVOJ ROP JIHOVÝCHOD V ROCE SHRNUTÍ Celkové hodnocení vývoje ROP Jihovýchod vyznívá příznivě. V regionu Jihovýchod existuje dostatečná absorpční kapacita, tzn. zájem žadatelů o dotační podporu projektů překračuje možnosti finanční alokace jednotlivých výzev. Tato situace umožňuje na základě hodnocení vybírat pro čerpání dotací z ROP Jihovýchod kvalitní projekty. Tabulka č. 1: Stručný přehled výsledků ROP Jihovýchod k Prioritní osa Alokace* Předložené projekty Objem* Vyřazené projekty Projekty v administraci Objem* Schválené projekty Objem* Zaregistrované žádosti o platbu** Proplacené žádosti o platbu** a b c d e f g h i j k Celkem Zdroj: IS MONIT7+ Poznámky: Částky přepočítány kurzem ECB leden 2009 (1 EUR = 26,63 CZK) * Veřejné prostředky (příspěvek Společenství a dotace regionální rady skládající se z účasti státního rozpočtu a kraje) ** Ze schválených/realizovaných projektů ZAJÍMAVOSTI V ČÍSLECH Požadavky předložených projektů na dotace překročily u všech prioritních os finanční možnosti čerpání pro roky 2007 a 2008: u prioritní osy 1 o téměř polovinu u prioritní osy 2 o trojnásobek u prioritní osy 3 o pěti a půl násobek za celý program pak objem předložených projektů překročil souhrnnou alokaci na roky 2007 a 2008 trojnásobně. 6

8 Největší finanční pokrok lze pozorovat v prioritní ose 1 Dostupnost dopravy: na základě předložených žádostí o platbu bylo proplaceno téměř 6 milionů eur, tj téměř 160 milionů korun. Největšího věcného pokroku bylo z pohledu plnění monitorovacích indikátorů dosaženo v prioritní ose 2 Rozvoj udržitelného cestovního ruchu. Projekty již naplnily cílové hodnoty programu například v počtu nových či modernizovaných ubytovacích zařízení a v množství vytvořených lůžek. V nadcházejících letech se v rámci této prioritní osy předpokládá další kvalitativní posun díky strategickým projektům v oblasti cestovního ruchu, jejichž realizace bude zahájena v roce Největší počet 77 schválených projektů v celkové výši dotací 48 milionů eur náleží prioritní ose 3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel. V oblasti podpory 3.1 Rozvoj urbanizačních center jsou podporovány projekty integrovaných plánů rozvoje měst (IPRM) Brna a Jihlavy. V roce 2008 probíhala komplexní příprava IPRM obou měst. Významný pokrok v realizaci projektů této oblasti je očekáván v průběhu let Pro zajištění implementace programu je určena prioritní osa 4 Technická pomoc. Celkem bylo v oblasti podpory procesů implementace programu schváleno osm projektů v celkové výši 25 milionů eur. Graf č. 1: Finanční objem projektů v jednotlivých oblastech podpory mil. Kč Prioritní osa: 1 Doprava 2 Cestovní ruch 3 Rozvoj měst a obcí 4 Technická pomoc Předložené projekty Schválené projekty Zaregistrované žádosti o platbu Proplacené žádosti o platbu 7

9 3.2 DOSAŽENÝ POKROK A JEHO ANALÝZA INFORMACE O VĚCNÉM POKROKU OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽÁDOSTI O DOTACE Od schválení programu do konce roku 2008 bylo předloženo 875 projektů požadujících dotace ve výši 615 milionů eur, tj. přes 16 miliard korun dle kurzu z ledna 2009 (1 EUR = 26,63 CZK). Tato částka představuje 76 procent celkové alokace programu a trojnásobek alokace na roky 2007 a Mezi nejčastější důvody vyřazení projektu patřily v roce 2008 formální nedostatky žádostí a nízké bodové ohodnocení v důsledku nedostatečného zaměření těchto projektů na naplňování cílů programu. Tyto chyby se podařilo díky individuálním konzultacím a seminářům ROP Jihovýchod téměř zcela eliminovat. Cílem je udržet stále vysoký zájem o operační program při paralelním zvyšování kvality projektů. SCHVÁLENÉ PROJEKTY Ke konci roku 2008 byly schváleny projekty v objemu přes 172 miliony eur. U prioritní osy 1 a 3 představuje objem schválených projektů přibližně 20 procent celkové alokace programu a u prioritní osy 2 necelých 13 procent. ZAJÍMAVOSTI V ČÍSLECH Největší objem požadovaných dotací byl zaregistrován u projektů předložených v rámci prioritní osy 3: 473 projekty žádaly dotace představující 140 procent celkové alokace na prioritní osu. U prioritní osy 1 bylo předloženo 86 projektů požadujících 37 procent celkové alokace na prioritní osu. U prioritní osy 2 bylo předloženo 307 projektů požadujících 80 procent celkové alokace na prioritní osu. 8

10 3.2.2 VZNIKLÉ PROBLÉMY A OPATŘENÍ PŘIJATÁ K JEJICH ODSTRANĚNÍ Ze strany auditního orgánu nebyly zjištěny žádné závažné problémy operačního programu. Za největší riziko je považován monitorovací systém, který je však ve spolupráci s ministerstvem pro místní rozvoj průběžně vylepšován. Řídící orgán ROP Jihovýchod přijal opatření pro zjednodušení dokumentace a ve snaze zpříjemnit uživatelům orientaci v informačním systému vydal příručky a manuály. Řídící orgán ROP Jihovýchod řeší rovněž opatření vůči kolísajícímu kurzu české koruny vůči euru, který ovlivňuje i reálnou alokaci celkových prostředků programu a bonitu příjemců dotací v nových úvěrových podmínkách způsobených hospodářskou recesí. Velkému procentu příjemců činí potíže zajistit správný průběh výběrových řízení. Úřad proto již přijal několik opatření (například pořádá tematické semináře pro příjemce, vydal newsletter věnovaný veřejným zakázkám) včetně nového metodického pokynu o kontrole dokumentace výběrového řízení před jeho vyhlášením PŘÍPADNÉ ZMĚNY V PROVÁDĚNÍ PROGRAMU Na případné změny v souvislosti s realizací programu má vliv zejména makroekonomická situace českého hospodářství. U analýzy makrookolí jsou sledovány především: vývoj kurzu české koruny vůči euru na devizových trzích, inflace (zejména ceny ve stavebnictví), dopady finanční krize a situace na úvěrových trzích. Na základě pravidelných analýz makrookolí nebyla zatím shledána nutnost revizí programu. ZAJÍMAVOSTI V ČÍSLECH V průběhu roku 2008 příjemci předložili 61 žádost o platbu v celkové výši přesahující 11 milionů eur, tj. téměř 293 milionů korun. Celkový objem dotací proplacených regionální radou příjemcům za loňský rok přesáhl sedm milionů eur, tj. přes 195 milionů korun. 9

11 10

12 4. PROVÁDĚNÍ PROGRAMU PODLE PRIORITNÍCH OS 4.1 PRIORITNÍ OSA 1 DOSTUPNOST DOPRAVY Dosažený pokrok a jeho analýza V prioritní ose 1 postoupily do fáze realizace 43 projekty s objemem dotací ve výši téměř 80 milionů eur, tj. více než dvou miliard korun. Tabulka č. 4: Postup realizace prioritní osy 1 Oblast podpory Alokace* Předložené projekty Objem* Vyřazené projekty Projekty v administraci Objem* Schválené projekty Objem* Zaregistrované žádosti o platbu** Proplacené žádosti o platbu** a b c d e f g h i j k Celkem Zdroj: IS Monit7+, ÚRR JV Poznámky: Částky přepočítány kurzem ECB leden 2009 (1 EUR = 26,63 CZK) * Veřejné prostředky (příspěvek Společenství a dotace regionální rady, skládající se z účasti státního rozpočtu a kraje) ** Ze schválených/realizovaných projektů ZAJÍMAVÁ ČÍSLA V OBLASTI DOPRAVY Projekty předložené v oblasti dopravy požadovaly přes 149 milionů eur dotací, což představuje téměř 37 procent celkové alokace na prioritní osu. Alokace na roky byla překročena o 47 procent. V prioritní ose 1 byly ke konci roku 2008 schváleny dotace ve výši téměř 80 milionů eur, tj. přes dvě miliardy korun, 43 projektům oblasti dopravy V této prioritní ose bylo příjemcům dotací proplaceno 6 milionů eur, tj. 156 milionů korun. 11

13 Nejúspěšnější oblastí podpory v této prioritní ose byla 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu. Vede v počtu 46 předložených projektů. Z požadované částky přesahující 98 milionů eur byly schváleny dotace ve výši 73 milionů eur pro 31 projekt. V roce 2008 bylo příjemcům na základě žádostí o platbu v této oblasti podpory vyplaceno téměř 6 milionů eur, tj. téměř 160 milionů korun, na výstavbu a modernizaci silnic II. a III. třídy, mostů, obchvatů, okružních křižovatek apod. Přínosy pro životní prostředí spočívají ve snížení emisí silničních vozidel, v plynulosti dopravy a zkrácení přepravních dob. Úpravy povrchů vozovek zajistí snížení hlukové zátěže obyvatelstva, snížení prašnosti a vibrací způsobených chybějícím krytem vozovky. Očekává se rovněž snazší a levnější údržba vozovky. Snížením rizika dopravních nehod se předpokládá i snížení rizika úniku ropných látek do okolního prostředí. V roce 2008 probíhal složitý proces vyjednávání s Evropskou komisí o podpoře nákupu ekologických autobusů a o nákupu a modernizaci železničních kolejových vozidel z důvodů specifického zaměření a intenzity regionální podpory dopravy a zamezení překryvů s ostatními operačními programy. 12

14 13

15 4.2 PRIORITNÍ OSA 2 ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU Dosažený pokrok a jeho analýza U prioritní osy 2 postoupilo do fáze realizace 57 projektů, z nichž jeden byl již v roce 2008 ukončen. Výše schválených dotací přesahuje 20 milionů eur, tj. 532 miliony korun. Tabulka č. 5: Postup realizace prioritní osy 2 Oblast podpory Alokace* Předložené projekty Objem* Vyřazené projekty Projekty v administraci Objem* Schválené projekty Objem* Zaregistrované žádosti o platbu** Proplacené žádosti o platbu** a b c d e f g h i j k Celkem Zdroj: IS MONIT7+ Poznámky: Částky přepočítány kurzem ECB leden 2009 (1 EUR = 26,63 CZK) * Veřejné prostředky (příspěvek Společenství a dotace regionální rady skládající se z účasti státního rozpočtu a kraje) ** Ze schválených/realizovaných projektů ZAJÍMAVÁ ČÍSLA V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU V prioritní ose 2 byly předloženy projekty požadující 125 milionů eur dotací, tj. 81 procento celkové alokace na prioritní osu. Alokace na roky byla překročena o 318 procent. Z celkového počtu 307 předložených projektů bylo v průběhu hodnocení vyřazeno 58 procent (178) projektů. Schváleny byly dotace přesahující 20 milionů eur, tj. 538 milionů korun, pro 57 projektů. V obou oblastech podpory v rámci prioritní osy přesáhl objem předložených projektů souhrnnou alokaci na roky 2007 a 2008, a to o 337 a 209 procent. 14

16 V prioritní ose 2 bylo dosaženo největšího věcného pokroku z pohledu plnění monitorovacích indikátorů. Projekty již naplnily cílové hodnoty programu například v počtu nových či modernizovaných ubytovacích zařízení a v množství vytvořených lůžek. V nadcházejících letech se v rámci této prioritní osy předpokládá další kvalitativní posun díky strategickým projektům v oblasti cestovního ruchu, jejichž realizace bude zahájena v roce

17 16

18 4.3 PRIORITNÍ OSA 3 ROZVOJ MĚST A OBCÍ Dosažený pokrok a jeho analýza V rámci prioritní osy 3 zaměřené na udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel došlo k pokroku v oblasti infrastruktury pro vzdělávání z pohledu zregenerované plochy objektů určených pro rozvoj vzdělávání a vybavení speciálním zařízením pro výuku. Nově postavené objekty slouží zájmovým aktivitám a rozšířila se plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně. Celkově v roce 2008 postoupilo do fáze realizace 77 projektů. Výše schválených dotací přesáhla 48 milionů eur, tj. téměř 1,3 miliardy korun. Tabulka č. 6: Postup realizace prioritní osy 3 Oblast podpory Alokace* Předložené projekty Objem* Vyřazené projekty Projekty v administraci Objem* Schválené projekty Objem* Zaregistrované žádosti o platbu** Proplacené žádosti o platbu** a b c d e f g h i j k Celkem Zdroj: IS MONIT7+ Poznámky: Částky přepočítány kurzem ECB leden 2009 (1 EUR = 26,63 CZK) * Veřejné prostředky (příspěvek Společenství a dotace regionální rady skládající se z účasti státního rozpočtu a kraje) ** Ze schválených/realizovaných projektů 17

19 Důležitým faktorem rozvoje měst a venkova je zajištění základního pokrytí území digitálním signálem. ROP Jihovýchod vytipoval nepokrytá území regionu, ohrožená z různých příčin selháním trhu, a pro příští rok plánuje v oblastech podpory rozvoje měst a venkova vyhlášení výzvy zaměřené na broadbandové aktivity. ZAJÍMAVÁ ČÍSLA V OBLASTI ROZVOJE MĚST A OBCÍ Předložené projekty žádaly o dotace ve výši 313 milionů eur, což představuje 140 procent celkové alokace na prioritní osu. Alokace na roky byla překročena o 553 procenta. Nejúspěšnější oblastí podpory v této prioritní ose byla oblast podpory 3.3. V počtu předložených projektů vede se 315 předloženými projekty s celkovým objemem přes 155 milionů eur. Schválených 29 projektů v oblasti 3.3 čerpá dotace ve výši 10 milionů eur. Evidovány byly žádosti o platbu ve výši 4,5 milionu eur, tj. téměř 122 milionů korun. 18

20 19

21 4.4 PRIORITNÍ OSA 4 TECHNICKÁ POMOC Dosažený pokrok a jeho analýza V rámci prioritní osy 4 zaměřené na technickou pomoc bylo v roce 2008 ve fázi realizace celkem osm projektů s výší schválené dotace 25 milionů eur, tj. 667 milionů korun. Tabulka č. 5: Postup realizace prioritní osy 2 Oblast podpory Alokace* Předložené projekty Objem* Vyřazené projekty Projekty v administraci Objem* Schválené projekty Objem* Zaregistrované žádosti o platbu** Proplacené žádosti o platbu** a b c d e f g h i j k Celkem Zdroj: IS MONIT7+ Poznámky: Částky přepočítány kurzem ECB leden 2009 (1 EUR = 26,63 CZK) * Veřejné prostředky (příspěvek Společenství a dotace regionální rady skládající se z účasti státního rozpočtu a kraje) ** Ze schválených/realizovaných projektů Díky uskutečňování projektů v této prioritní ose bylo v roce 2008 dosaženo vybudování velmi dobré absorpční kapacity regionu, což dokládají uvedené výsledky výzev. Se stejným úsilím jsou nyní zabezpečována technická a organizačních opatření nezbytná k vlastní úspěšné realizaci projektů ROP Jihovýchod. 20

22 5. DŮLEŽITÉ AKCE ROP JIHOVÝCHOD V ROCE 2008 Evropská komisařka Danuta Hübner v Brně Evropská komisařka pro regionální politiku Danuta Hübner při své návštěvě Brna 31. března 2008 jednala s představiteli regionu o současné i budoucí regionální politice Evropské unie. Dalšími členy delegace Evropské komise byli Madeleine Mahovsky, členka kabinetu komisařky, Alejandro Checchi Lang, ředitel sekce F Generálního ředitelství pro regionální politiku (DG Regio), Georgios Yannoussis, vedoucí sekce F2, Tomáš Kuchtík, člen sekce F2 a Martin Stašek tiskový mluvčí Zastoupení Evropské komise v Česku. Delegaci Evropské komise v Brně doprovázeli ministr školství Ondřej Liška se svým náměstkem Vlastimilem Růžičkou, náměstek pro řízení úřadu a finanční toky ministerstva pro místní rozvoj Milan Půček a ředitel odboru řízení a koordinace Národního rozvojového strategického rámce Daniel Braun. Zleva: Danuta Hübner, Miloš Vystrčil, Stanislav Juránek, Milan Venclík 21

23 Zahájení komunikační kampaně ROP Jihovýchod Na závěr své návštěvy komisařka Danuta Hübner zahájila komunikační kampaň ROP Jihovýchod pokřtěním tramvaje se symboly Evropské unie a ROP Jihovýchod. Tramvaj 13T se symboly Evropské unie a ROP Jihovýchod 22

24 VIZE 2015 Výroční konference Regionální rady Jihovýchod 12. listopadu 2008 byla zaměřena na výzvy a specifika rozvoje regionu Jihovýchod pro nadcházející roky. Cílem konference bylo poskytnout názorovou platformu odborníkům a odpovědět na základní otázku: Kam směřuje rozvoj regionu Jihovýchod? Ve třech panelových diskusích, sestavených podle prioritních os ROP Jihovýchod, odborníci diskutovali na téma dopravy, cestovního ruchu a rozvoje měst a venkova. Výstupem konference bylo stanovení memorand pro jednotlivé oblasti a jejich využití pro strategie rozvoje regionu. Jack Engwegen, zástupce Evropské komise, vyzdvihl význam konference jako výborného příkladu komunikace 23

25 Zleva: Jolana Voldánová, Daniel Braun a Michal Hašek Výstava projektů podpořených dotacemi ROP Jihovýchod měla na konferenci svou premiéru Semináře pro žadatele a příjemce V roce 2008 uspořádal Úřad Regionální rady celkem 14 seminářů pro žadatele a příjemce dotací. Na seminářích bylo proškoleno celkem osob. Témata seminářů pro žadatele se zaměřila na ekonomické hodnocení projektů, přípravu žádostí BENEFIT7 a také na finanční zdraví žadatele. Semináře pro příjemce odpovídaly na otázky týkající se realizace projektů, veřejných zakázek a povinností příjemců vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí dotace. Brno Jihlava 24

26 6. REGIONÁLNÍ RADA JIHOVÝCHOD Regionální rada Jihovýchod spojuje zájmy Jihomoravského kraje a Vysočiny při poskytování dotací Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního programu Jihovýchod je řídícím orgánem programu řídí čerpání peněz z ROP Jihovýchod ve shodě s naplňováním cílů programu a plněním všech slíbených ukazatelů konzultuje, hodnotí, schvaluje a kontroluje realizaci projektů ROP Jihovýchod Těší mne skutečnost, že právě náš region Jihovýchod patří v rámci České republiky mezi nejúspěšnější v čerpání evropských fondů na velmi kvalitní projekty. Jsem přesvědčen, že tomu tak bude i nadále. Mgr. Michal Hašek předseda Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod a hejtman Jihomoravského kraje Myslím, že můžeme být s dosavadním průběhem čerpání dotací velmi spokojeni a budeme se snažit v tomto trendu pokračovat. MUDr. Jiří Běhounek místopředseda Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod a hejtman kraje Vysočina 25

27 6.1 VÝBOR REGIONÁLNÍ RADY Výbor Regionální rady do 19. prosince 2008 Vysočina: Jihomoravský kraj: RNDr. Miloš Vystrčil předseda Výboru Regionální rady Jihovýchod a hejtman kraje Vysočina Ing. Stanislav Juránek hejtman Jihomoravského kraje Ing. Václav Kodet 1. náměstek hejtmana Ing. Milan Venclík 1. náměstek hejtmana Ing. Marie Černá náměstkyně hejtmana Ing. Václav Horák náměstek hejtmana Ing. Pavel Hájek náměstek hejtmana MUDr. František Adamec radní Jihomoravského kraje 26

28 Vysočina: Jihomoravský kraj: Ing. Miroslav Houška radní kraje Vysočina Ing. Jaroslav Pospíšil radní Jihomoravského kraje Ing. Jana Fischerová zastupitelka kraje Vysočina Mgr. Václav Božek, CSc. zastupitel Jihomoravského kraje Ing. Vladimír Novotný zastupitel kraje Vysočina Ing. Jiří Kadrnka zastupitel Jihomoravského kraje RSDr. Jiří Vlach zastupitel kraje Vysočina Stanislav Navrkal zastupitel Jihomoravského kraje 27

29 Výbor Regionální rady od 19. prosince 2008 Ustavující zasedání Výboru Regionální rady Jihovýchod v novém složení po volbách do krajských zastupitelstev se konalo 19. prosince 2008 v Rančířově na Vysočině. Jihomoravský kraj: Vysočina: Mgr. Michal Hašek předseda Regionální rady Jihovýchod a hejtman Jihomoravského kraje MUDr. Jiří Běhounek místopředseda Regionální rady Jihovýchod a hejtman kraje Vysočina Mgr. Václav Božek, CSc náměstek hejtmana Ing. Libor Joukl náměstek hejtmana Bc. Zdeněk Pavlík radní Jihomoravského kraje Ing. Vladimír Novotný náměstek hejtmana Ing. Jaroslav Pospíšil radní Jihomoravského kraje Ing., Bc. Martin Hyský radní kraje Vysočina 28

30 Jihomoravský kraj: Vysočina: Ing. Milan Venclík radní Jihomoravského kraje Ing. Václav Kodet zastupitel kraje Vysočina Ing., Mgr. Zdeněk Dufek zastupitel Jihomoravského kraje RSDr. Jiří Vlach zastupitel kraje Vysočina Ing. Václav Horák zastupitel Jihomoravského kraje Ing. Jaroslav Vymazal zastupitel kraje Vysočina Stanislav Navrkal zastupitel Jihomoravského kraje RNDr. Miloš Vystrčil zastupitel kraje Vysočina 29

31 6.2 VEDENÍ ÚŘADU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOVÝCHOD Mgr. Marta Sargánková ředitelka Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod Ing. Jan Karásek vedoucí odboru implementace projektů Brno Ing. Artur Zatloukal vedoucí odboru řízení ROP Ing. Felix Carda vedoucí finančního odboru Ing. Erika Šteflová vedoucí odboru implementace projektů Jihlava Úřad Regionální rady Jihovýchod organizačně zabezpečuje naplňování programu. 30

32 6.3 MONITOROVACÍ VÝBOR Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod Jihomoravský kraj Vysočina Krajský úřad Jihomoravského kraje Krajský úřad kraje Vysočina Vysoké učení technické v Brně Masarykova univerzita Vysoká škola polytechnická Jihlava Sdružení obcí a měst jižní Moravy Sdružení obcí Vysočiny Krajská hospodářská komora jižní Moravy Mgr. Marta Sargánková, ředitelka Úřadu Regionální rady Jihovýchod Ing. Stanislav Juránek, hejtman Jihomoravského kraje Ing. Milan Venclík, 1. náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Václav Kodet, 1. náměstek hejtmana kraje Vysočina Ing. Marie Černá, náměstkyně hejtmana kraje Vysočina Ing. Ivo Minařík, vedoucí odboru regionálního rozvoje Ing. Michal Franek, odbor dopravy RNDr. Martin Černý, MBA, ředitel Sekce pro rozvoj regionu Ing. Ladislav Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Ing. Vlastimil Bejček, CSc., ředitel Institutu celoživotního vzdělávání doc. PhDr. Mikuláš Bek, prorektor pro vnější vztahy Mgr. Alena Štěrbová, prorektorka pro rozvoj Roman Onderka, primátor města Brna Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice Ing. Jaroslav Vymazal, primátor města Jihlavy Vladimír Měrka, starosta města Náměšť nad Oslavou Ing. Antonín Oujezdský, člen představenstva 31

33 Krajská hospodářská komora kraje Vysočina Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje Koordinační uskupení nestátních neziskových organizací kraje Vysočina Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Ministerstvo financí České republiky Odbor Národního fondu Ministerstvo financí České republiky Odbor Auditního orgánu Ministerstvo dopravy České republiky Evropská komise Ing. Tomáš Prchal, ředitel Jaromír Hron, předseda RNDr. Josef Zetěk, ředitel Chaloupky o.p.s. Ing. Helena Pískovská, čestná prezidentka Ing. Milan Půček, MBA, PhD., náměstek ministra Ing. Jan Gregor, ředitel odboru Ing. Petr Burian, Centrální harmonizační jednotka Ing. Vít Sedmidubský, oddělení dopravní politiky odboru strategie Jack Engwegen, zástupce DG Regio Monitorovací výbor zajišťuje nezávislé sledování naplňování ROP Jihovýchod. 32

34 7. ZÁVĚREČNÉ SLOVO Vážené dámy, vážení pánové, právě jste pročetli výroční zprávu Regionální rady Jihovýchod za rok Tento rok lze krátce označit za první rok plné realizace Regionálního operačního programu Jihovýchod. Vyběhli jsme na trať, na jejímž konci v roce 2015 bychom měli mít na rozvoj regionu prostřednictvím smysluplných projektů vyčerpáno zhruba dvacet miliard korun. Proto jsme již pro rok 2008 nastavili velmi intenzívní plán výzev a schvalování projektů. Finanční prostředky jsou rozděleny na roční alokace, které musí příjemce dotace profinancovat a následně úřad vyúčtovat Evropské komisi vždy nejpozději do tří následujících let. Tzn. například do roku 2010 kompletně připravit, schválit, zadat, zrealizovat, zaplatit, vyúčtovat a administrativně uzavřít projekty za minimálně tři miliardy korun. Úřad Regionální rady se tohoto úkolu v roce 2008 zhostil velmi zodpovědně, a proto bych tímto ráda poděkovala všem pracovníkům, kteří se na každodenní práci s projekty a příjemci dotace podíleli. Na konci roku 2008 nemáme pochyby o tom, že jsme podnikli veškeré potřebné kroky k úspěšnému běhu realizace programu. Zároveň děkuji zástupcům politické reprezentace za jejich podporu a přístup k této nelehké problematice, kterým pomohli celý systém zavést do realizace. Protože lze ROP Jihovýchod chápat také jako smlouvu regionu Jihovýchod s Evropskou unií o poskytnutí finančních prostředků na jeho rozvoj, dovolte mi v závěru s velkou radostí konstatovat, že smlouva je plněna v rámci dohodnutých pravidel. Věřím, že i následující roky budeme v tomto započatém trendu s úspěchem a spokojeností obou partnerů pokračovat. Mgr. Marta Sargánková, ředitelka Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 33

35 Shrnutí výroční zprávy 2008 Vydala Regionální rada Jihovýchod s podporou Evropské unie Evropského fondu pro regionální rozvoj Fotografie Vojtěch V. Sláma a Anna Pecková Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod Kounicova 13, Brno tel.: Regionální pracoviště Jihlava: Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod Odbor implementace projektů Jihlava Žižkova 89, Jihlava tel.:

36

Zápis z 12. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 4. 6. 2008 v Brně

Zápis z 12. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 4. 6. 2008 v Brně Zápis z 12. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 4. 6. 2008 v Brně Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3. Schválení

Více

MV 17 04 pril 1. Zápis z 16. Zasedání Monitorovacího výboru

MV 17 04 pril 1. Zápis z 16. Zasedání Monitorovacího výboru MV 17 04 pril 1 Zápis z 16. Zasedání Monitorovacího výboru BRNO Říjen 2013 Téma jednání: Datum konání: Zápis z 16. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV 12. 9. 2013 20. 9. 2013, korespondenční hlasování

Více

Aktuální stav schválených dotací a přehled projektů registrovaných v ROP Jihovýchod

Aktuální stav schválených dotací a přehled projektů registrovaných v ROP Jihovýchod Aktuální stav schválených dotací a přehled projektů registrovaných v ROP Jihovýchod Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti Čerpání ROP JV (schválené a doporučené

Více

Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod

Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod ( dle pracovní verze ROP JV č. 6 a Prováděcího dokumentu 1) VelkéMeziříčí, 26. září 2006 Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Regionální operační program NUTS II Severovýchod Regionální operační program NUTS II Severovýchod Řízení projektů financovaných z fondů Evropské unie Hotel Studánka, Rychnov nad Kněžnou, 25.11.2010 ROP Severovýchod Víceletý rozvojový programový dokument,

Více

MV 14 04 pril 1. Zápis z 13. Zasedání Monitorovacího výboru

MV 14 04 pril 1. Zápis z 13. Zasedání Monitorovacího výboru MV 14 04 pril 1 Zápis z 13. Zasedání Monitorovacího výboru BRNO KVĚTEN 2012 Téma jednání: Zápis z 13. zasedání Monitorovacího výboru Datum konání: 23. 5. 2012 Místo konání: Jihlava Přítomni: MUDr. Jiří

Více

ROP Jihovýchod. Prezentace vybraných projektů Plány do dalších let Ing. Artur Zatloukal

ROP Jihovýchod. Prezentace vybraných projektů Plány do dalších let Ing. Artur Zatloukal ROP Jihovýchod Prezentace vybraných projektů Plány do dalších let Ing. Artur Zatloukal Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě

Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3. Zpráva

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbaniza ních center Dokument Integrovaný plán rozvoje m sta vyhlášení výzvy: 17. b ezna 2008 íjem žádostí: od 17.

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbaniza ních center Dokument Integrovaný plán rozvoje m sta vyhlášení výzvy: 17. b ezna 2008 íjem žádostí: od 17. oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Dokument Integrovaný plán rozvoje města vyhlášení výzvy: 17. března 2008 příjem žádostí: od 17. března do 30. července 2008 1. Důvod vyhlášení výzvy Čerpání

Více

vyhlášení výzvy: 20. února 2012 3.4 Veřejné služby regionálního významu Zařízení pro vzdělávání včetně technického vybavení pro výuku

vyhlášení výzvy: 20. února 2012 3.4 Veřejné služby regionálního významu Zařízení pro vzdělávání včetně technického vybavení pro výuku oblast podpory: zaměření výzvy: vyhlášení výzvy: 20. února 2012 3.4 Veřejné služby regionálního významu Zařízení pro vzdělávání včetně technického vybavení pro výuku příjem žádostí: od 19. března 2012

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA TELEMATIKY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA TELEMATIKY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA TELEMATIKY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU 25. 11. 2015 PRAHA Veřejná doprava ON-LINE 2015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Program schválen Evropskou

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Regionální operační program Jihovýchod 2007 2013. Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti

Regionální operační program Jihovýchod 2007 2013. Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti Regionální operační program Jihovýchod 2007 2013 Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti Obsah prezentace Regionální rada Co platíme Výsledky Příprava a výběr projektů

Více

1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Zkvalitňovat a rozvíjet infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu.

1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Zkvalitňovat a rozvíjet infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu. oblast podpory: 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch vyhlášení výzvy: 3. listopadu 2010 příjem žádostí: od 8. listopadu 2010 do 24. února 2011 1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Zkvalitňovat a

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Zápis z 5. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 31. 1. 2007 v Brně

Zápis z 5. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 31. 1. 2007 v Brně Zápis z 5. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 31. 1. 2007 v Brně Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3. Regionální

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

Představení ROP Střední Čechy

Představení ROP Střední Čechy Představení ROP Střední Čechy Kdo jsme a co děláme Řídící orgán - RR Střední Čechy - nahrazení MMR, CRR atd. Pouze pro Regionální operační program Pouze pro region soudržnosti Střední Čechy, který územně

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: a) Zkvalitňovat a rozvíjet infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu.

1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: a) Zkvalitňovat a rozvíjet infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu. oblast podpory: 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch vyhlášení výzvy: 3. listopadu 2010 příjem žádostí: od 8. listopadu 2010 do 14. dubna 2011 1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: a) Zkvalitňovat

Více

3.1 Rozvoj urbanizačních center vyhlášení výzvy: Okamžitě po vyčerpání výzvy vyhlášené v této oblasti podpory dne 21. února 2011

3.1 Rozvoj urbanizačních center vyhlášení výzvy: Okamžitě po vyčerpání výzvy vyhlášené v této oblasti podpory dne 21. února 2011 oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center vyhlášení výzvy: Okamžitě po vyčerpání výzvy vyhlášené v této oblasti podpory dne 21. února 2011 příjem žádostí: od vyhlášení výzvy kontinuálně Výzva je

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 OBSAH Úvodní slovo... 4 Manažerské shrnutí... 6 1 Identifikace operačního programu... 9 1.1 Stručná charakteristika Regionálního operačního programu Jihovýchod... 9 1.1.1 Prioritní

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: a) Zkvalitňovat a rozvíjet infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu.

1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: a) Zkvalitňovat a rozvíjet infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu. oblast podpory: 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch vyhlášení výzvy: 16. června 2010 příjem žádostí: od 1. září 2010 do 31. ledna 2011 1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: a) Zkvalitňovat a rozvíjet

Více

20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová. Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013

20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová. Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013 20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013 Prioritní osy ROP Prioritní osy a oblasti podpory ROP NUTS 2 Střední Čechy Prioritní osa 1 Doprava Prioritní

Více

Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad. Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev

Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad. Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev Verze 1.0 ke dni 1. 3. 2011 Územní aspekty implementace Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod. Vaše nápady, náš kapitál

Regionální operační program NUTS II Severovýchod. Vaše nápady, náš kapitál Regionální operační program NUTS II Severovýchod Vaše nápady, náš kapitál Vážení čtenáři, představuji Vám skvělou příležitost pro náš region - Regionální operační program NUTS II Severovýchod, pomocí něhož

Více

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM. (stav k 10. 02. 2009)

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM. (stav k 10. 02. 2009) Bod č. 2 Tisk č.: 023-MV-09 P02 Zpráva o realizaci ROP Střední Morava za období 10/2008-02/2009 Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM za období 10/2008-02/2009 (stav k 10.

Více

Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického

Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického pokynu pro hodnotitele a externí experty 1. Úvod Pracovní

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle OPD 2014-2020 navazuje na OPD 2007-2013, struktura bude jiná, přidány nové podporovatelné oblasti

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

Regionální operační program Jihovýchod 2007 2013 Cestovní ruch stav čerpání k únoru 2010

Regionální operační program Jihovýchod 2007 2013 Cestovní ruch stav čerpání k únoru 2010 Regionální operační program Jihovýchod 2007 2013 Cestovní ruch stav čerpání k únoru 2010 Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti Prioritní osy ROP Jihovýchod Prioritní

Více

Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů

Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Výroční konference ROP Severozápad 21. září 2010, Litoměřice Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 1 Programové období 2004 2006 Rozdělení prostředků na rozvoj

Více

Zpráva o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 4. 10. 2012 do 6. 3. 2013)

Zpráva o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 4. 10. 2012 do 6. 3. 2013) MV 15 06 pril 1 Zpráva o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 4. 10. 2012 do 6. 3. 2013) Brno, březen 2013 Zpráva o realizaci ROP Jihovýchod 1. 2. Obsah Pokrok v realizaci

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

ANALÝZA ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ EU V OBDOBÍ 2004-2007

ANALÝZA ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ EU V OBDOBÍ 2004-2007 ANALÝZA ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ EU V OBDOBÍ 2004-2007 Podle aktuálních údajů se k 31. 12. podařilo beze zbytku vyčerpat peníze vyčleněné v evropských fondech na rok 2004, a to i v programech pro hlavní město

Více

ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013

ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013 ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013 Zdůvodnění změn dle článku 33 a 93 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 1/10 Obsah ZMĚNA V DŮSLEDKU AUTOMATICKÉHO

Více

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Projekty Integrovaný plán rozvoje měst vyhlášení výzvy: 5. května 2008 příjem žádostí: kontinuální

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Projekty Integrovaný plán rozvoje měst vyhlášení výzvy: 5. května 2008 příjem žádostí: kontinuální oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Projekty Integrovaný plán rozvoje měst vyhlášení výzvy: 5. května 2008 příjem žádostí: kontinuální výzva 1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Rozvoj socioekonomických

Více

Zápis z 10. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 14. 3. 2008 v Brně

Zápis z 10. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 14. 3. 2008 v Brně Zápis z 10. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 14. 3. 2008 v Brně Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení účastí hostů na jednání a

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V331 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Analýza pokroku realizace ROP SČ

Analýza pokroku realizace ROP SČ Analýza pokroku realizace ROP SČ K 31. 12. 2008 Interní evaluace leden únor 2009 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Hlavní zjištění a závěry... 4 3. Doporučení... 7 4. Harmonogram a použitá metodika... 9

Více

27/10/2009 Praha JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. AKTUALITY O REALIZACI ROP SČ

27/10/2009 Praha JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. AKTUALITY O REALIZACI ROP SČ 27/10/2009 Praha JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. AKTUALITY O REALIZACI ROP SČ Aktuality Iniciován návrh na změnu ROP SČ (schválený VRR dne 5. 3. 2009) rozšíření aktivity týkající se výstavby a rekonstrukcí

Více

MV 07 3 příl. č. 1. Téma jednání: Zápis z 6. zasedání Monitorovacího výboru Datum konání: 5. 6. 2009 Místo konání: Jihlava, Hotel Gustav Mahler

MV 07 3 příl. č. 1. Téma jednání: Zápis z 6. zasedání Monitorovacího výboru Datum konání: 5. 6. 2009 Místo konání: Jihlava, Hotel Gustav Mahler Téma jednání: Zápis z 6. zasedání Monitorovacího výboru Datum konání: 5. 6. 2009 Místo konání: Jihlava, Hotel Gustav Mahler Přítomni: Mgr. Václav Božek, CSc., Ing. Milan Venclík, RNDr. Ing. Martin Černý,

Více

Dotační zpravodaj. č. 3/2015

Dotační zpravodaj. č. 3/2015 Dotační zpravodaj č. 3/2015 Aktuální informace o dění ve světě dotací z fondů EU Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb, Tel: 354 426 140 IČO: 48

Více

Evropské dotace pro obce Přeshraniční spolupráce

Evropské dotace pro obce Přeshraniční spolupráce Cíl 3 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Evropské dotace pro obce Přeshraniční spolupráce 11.10.2011 Přeshraniční spolupráce Projekty přeshraniční spolupráce

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod. Evropské dotace v roce 2008

Regionální operační program NUTS II Severovýchod. Evropské dotace v roce 2008 Regionální operační program NUTS II Severovýchod Evropské dotace v roce 2008 Obsah Regionální operační program NUTS II Severovýchod Evropské dotace v roce 2008 Úvodní slovo Úvod Mgr. Radko Martínek, předseda

Více

Program přeshraniční spolupráce 2007-2013 Česká republika Polská republika. Základní podmínky

Program přeshraniční spolupráce 2007-2013 Česká republika Polská republika. Základní podmínky Program přeshraniční spolupráce 2007-2013 Česká republika Polská republika Základní podmínky Seminář Cíl 3 - programy přeshraniční spolupráce Liberec, 22. června 2007 Společný technický sekretariát (JTS)

Více

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů 4. ročník odborné konference EVROPSKÉ FONDY 2014 20. února 2014, zastupitelský sál MHMP Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V42 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Úvod do problematiky vhodného fungování a zapojení nástrojů územních politik. CLLD v IROP. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Úvod do problematiky vhodného fungování a zapojení nástrojů územních politik. CLLD v IROP. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Úvod do problematiky vhodného fungování a zapojení nástrojů územních politik CLLD v IROP Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ALOKACE A KOFINANCOVÁNÍ Celková alokace IROP i s národním

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad Závěrečná zpráva 1. 3. 2013 1 Manažerské shrnutí Projekt Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad byl realizován společností RegioPartner, s.r.o. Cílem realizovaného

Více

Soubor usnesení z 51. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 24. 1. 2014

Soubor usnesení z 51. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 24. 1. 2014 Soubor usnesení z 51. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 24. 1. 2014 USNESENÍ Č. 909/2014 a) I. zproštění mlčenlivosti všech stávajících i bývalých zaměstnanců

Více

Téma jednání: Zápis z 1. zasedání Monitorovacího výboru Datum konání: 14. 9. 2007 Místo konání: Jihlava

Téma jednání: Zápis z 1. zasedání Monitorovacího výboru Datum konání: 14. 9. 2007 Místo konání: Jihlava Téma jednání: Zápis z 1. zasedání Monitorovacího výboru Datum konání: 14. 9. 2007 Místo konání: Jihlava Přítomni: Ing. Jaromír Andrle, Ing. Marie Černá, RNDr. Martin Černý, MBA, Ing. Michal Franek, JUDr.

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Program přeshraniční spolupráce ČR-Polsko MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR AKTUÁLNÍ MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ OBNOVY A UCHOVÁNÍ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ, Liberec, 10.12.2014 Obsah prezentace Ohlédnutí za programovým

Více

7 let ROP JV. 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

7 let ROP JV. 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod 7 let ROP JV 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Závěrečné výzvy programového období 2007 2013 Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V31 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Ing. Oldřich Vlasák místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Celostátní finanční konference 4. prosince

Více

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Resumé dotačních příležitostí

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Předběžný harmonogram výzev 015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Typ výzvy Termín výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Předpokládané

Více

2. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV DLE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ

2. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV DLE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ 2. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV DLE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ Tab. 1 - OTEVŘENÉ VÝZVY V OP DOPRAVA Řídící orgán OP Doprava harmonogram naleznete na http://www.opd.cz/cz/informace-pro-zadatele Tab. 2 - OTEVŘENÉ VÝZVY

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 094/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

3. ročník výroční konference o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod, tentokrát nad otázkami provázejícími realizaci projektů

3. ročník výroční konference o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod, tentokrát nad otázkami provázejícími realizaci projektů Regionální operační program Jihovýchod evropská šance pro region 3. ročník výroční konference o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod, tentokrát nad otázkami provázejícími realizaci projektů

Více

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Konference Dopad finanční krize na rozvoj v ČR 4.prosince 2013 Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Obsah 1. Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 2. Opatření III.1.3

Více

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 2. 5. 2011

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 2. 5. 2011 Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Projekty a podpory SFŽP ČR v oblasti životního prostředí

Projekty a podpory SFŽP ČR v oblasti životního prostředí SFŽP Projekty a podpory SFŽP ČR v oblasti životního prostředí I. Setkání mikroregionů Středočeského kraje 10. 11. 2011 Ing. Radka Bučilová Pověřena řízením SFŽP ČR Projekty a podpory v oblasti ŽP Státní

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

Využívání fondů EU - příprava na programovací období 2007-2013

Využívání fondů EU - příprava na programovací období 2007-2013 Využívání fondů EU - příprava na programovací období 2007-2013 Mgr. Ivana Krůželová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Využívání fondů EU v období 2004-2006 Alokace 2004 Alokace 2004-2006 Stav k 1.11.2006

Více

MOŽNOSTI PRO PROJEKTY V OBLASTI DOPRAVY V RÁMCI ROP

MOŽNOSTI PRO PROJEKTY V OBLASTI DOPRAVY V RÁMCI ROP MOŽNOSTI PRO PROJEKTY V OBLASTI DOPRAVY V RÁMCI ROP Operační programy nejsou stále definitivně schváleny Evropskou komisí. Navrhované pritority a oblasti intervence v rámci Regionálních operačních programů

Více

Regionální operační programy (7 programů) 17,23%

Regionální operační programy (7 programů) 17,23% Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod 2007 2013 Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti Operační programy pro období 2007-2013 Evropská územní spolupráce

Více

Podpora rozvoje území Moravskoslezského kraje současnost a budoucnost

Podpora rozvoje území Moravskoslezského kraje současnost a budoucnost Podpora rozvoje území Moravskoslezského kraje současnost a budoucnost Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje Klimkovice, 10. června 2014 Formy podpory rozvoje území v Moravskoslezském kraji: Nefinanční

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V331 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

DOHODA O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI ŘÍDÍCÍCH ORGÁNŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU DOPRAVA A REGIONÁLNÍCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ

DOHODA O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI ŘÍDÍCÍCH ORGÁNŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU DOPRAVA A REGIONÁLNÍCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ DOHODA O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI ŘÍDÍCÍCH ORGÁNŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU DOPRAVA A REGIONÁLNÍCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ Řídící orgán Operačního programu Doprava Ministerstvo dopravy ČR IČ: 66003008 se sídlem nábř.

Více

OP Zaměstnanost 2014-2020

OP Zaměstnanost 2014-2020 OP Zaměstnanost 2014-2020 Seminář: Komunitně vedený místní rozvoj v operačních programech pro období 2014-2020 Praha 3. března 2015 Obsah prezentace Současný stav přípravy OP Zaměstnanost (OPZ) Věcné zaměření

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

MV 15 03 pril 1. Zápis ze 14. Zasedání Monitorovacího výboru

MV 15 03 pril 1. Zápis ze 14. Zasedání Monitorovacího výboru MV 15 03 pril 1 Zápis ze 14. Zasedání Monitorovacího výboru BRNO PROSINEC 2012 Téma jednání: Zápis ze 14. zasedání Monitorovacího výboru Datum konání: 19. 11. 2012 Místo konání: Brno Přítomni: MUDr. Jiří

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V31 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO

Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO Bojan Šuh Programový ředitel NROS NROS Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) Rozvoj principů občanské společnosti a českého neziskového

Více

číslo: 110 ze dne 4. dubna 2014 Priority ministra školství, mládeže a tělovýchovy I. podporuje priority ministra školství, mládeže a tělovýchovy ve věci dofinancování rezortu MŠMT, v rozsahu 4 5 mld. Kč,

Více

USNESENÍ z 29. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

USNESENÍ z 29. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad USNESENÍ z 29. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Klášterec nad Ohří, 27. března 2009 Usnesení č. 1/29/2009 zápis z 28. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

Více