Školní vzdělávací program Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy"

Transkript

1 Školní vzdělávací program Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce. (Aristoteles) Verze 1 z Platnost od

2

3 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika školy a ŠVP Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Výchovné a vzdělávací strategie Začlenění průřezových témat Učební plán Celkový Ročníkový Učební osnovy Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk - AJ Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství Člověk a příroda Fyzika Chemie Biologie Zeměpis Životní prostředí člověka Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví -B Tělesná výchova Člověk a svět práce Člověk a svět práce VO Práce s laboratorní technikou ve fyzice Využití digitálních technologií 185 Strana 3 z 207

4 4.9. Doplňující vzdělávací obory Další cizí jazyk - NJ, FJ Cvičení z Matematiky, Českého a Anglického jazyka Školní projekty Nový projekt Hodnocení žáků a autoevaluace školy 203 Strana 4 z 207

5 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MASARYKOVA KLASICKÉHO GYMNÁZIA, S. R. O., ŘÍČANY Motivační název: Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce. (Aristoteles) Předkladatel: Název školy Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy IZO IČ Adresa TÁBORSKÁ 1685, ŘÍČANY Ředitel PaedDr. MILENA URBANOVÁ Kontakty Telefon www Fax Zřizovatel: Zřizovatel Adresa zřizovatele PaedDr. MILENA URBANOVÁ, TOMÁŠ URBAN 5. KVĚTNA 710, ŘÍČANY Strana 5 z 207

6 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy Charakteristika školy Masarykovo klasické gymnázium pracuje již 17 let. Nese název prvního čs. prezidenta TGM. Cílem školy je naplňovat ideály ve vzdělávání a lidskosti. Škola se nachází na okraji města Říčan, 22 km od Prahy, v čisté krajině s množstvím lesů a rybníků. Svými aktivitami se škola snaží být i vzdělávacím centrem pro region /dálkové studium gymnázia při zaměstnání, vzdělávání učitelů, STK v IVT a jazycích, jazykové kurzy,.../. Budova školy byla původně podnikovou mateřskou školkou. V současnosti je upravena pro provoz gymnázia. Vzhledem k malé kapacitě školy se zajímáme o dostavbu školy a její rekonstrukci. Město Říčany, které budovu vlastnilo, ji v lednu 2006 prodalo Masarykovu klasickému gymnáziu. Vzhledem k tomu, že do objektu se nikdy neinvestovalo, čeká nás i zásadní rekonstrukce stávajícího objektu /výměna oken, rozsáhlá oprava fasády,.../ a rozšíření stávající kapacity školy-dostavba budovy. Škola je centrem středního vzdělávání pro středočeský region, speciálně dřívější obvod Praha-východ. Dopravní spojení je zajišťováno jak vlakem, tak autobusem i integrovaným dopravním systémem města. Chceme pokračovat ve vytváření příznivého klimatu školy, v nastolených pravidlech partnerství a v komunikaci se studenty to vše za předpokladu sounáležitosti studenta i pedagoga se školou jako takovou. Velikost školy A. - nižší stupeň 8letého gymnázia: - počet tříd celkem: 5 - počet tříd v ročníku: průměrná naplněnost tříd: 30 - označení tříd: prima, sekunda, tercie A, tercie B, kvarta B. - vyšší stupeň 8letého gymnázia: - počet tříd celkem: 4 - počet tříd v ročníku 1 - průměrná naplněnost tříd: 25 - označení tříd: kvinta, sexta, septima, oktáva Vybavení školy Prostorové podmínky jsou prozatím postačující. Pracovní prostředí je v souladu s hygienickými a bezpečnostními normami. Pravidelně je zajišťována technická údržba. Prostorové podmínky chceme zcela zdokonalit přístavbou školy /bezbarierový Strana 6 z 207

7 přístup, 5 tříd, 5 kabinetů, aula, šatny/. Pro výuku odborných předmětů slouží v současnosti učebny: IVT, multimediální učebna, pracovna chemie, jazyků, knihovna. Všechny kmenové třídy jsou vybaveny základním didaktickým vybavením /TV, DVD, dataprojektor, VHS/. Výtvarná výchova využívá grafický lis v suterénu školy Výuku TV realizujeme na hřišti v areálu školy. Současně využíváme atletického stadionu Sokola Říčany, sokolovny Sokola Říčany, sportovní haly Města Říčany, tělocvičny 3.ZŠ Říčany, tenisové kurty Oaza Říčany. V suterénu školy je příležitostně k dispozici i sauna. Žáci mohou pro práci i komunikaci využívat nejen učebny výpočetní techniky, ale i počítače přístupné v další prostoře školy, všechny jsou napojeny on-line na internet. Všechny kabinety jsou vybaveny pomůckami důležitými pro výuku v daném předmětu / Čj, D, Z, Bi, Ch, M, F/. V suterénu školy jsou umístěny automaty na studené i teplé občerstvení včetně plněných baget a dalších drobností. U kuchyně funguje také kiosek, kde je možné zakoupit jakékoliv občerstvení. V budově není zaveden bezbarierový přístup. Šatní prostory v suterénu školy budou s dostavbou školy rekonstruovány. V současné Době fungují zamykací kóje na obuv, věšáky na kabáty u tříd. Stravování žáků je zajištěno školní kuchyní, která se nachází v suterénu školy a je zřízena soukromým subjektem J+J, s.r.o. Firmě jsou prostory kuchyně pronajaty. Díky umístění školy uprostřed zahrady, je možná relaxace dětí i venku o přestávkách nebo po ukončení školy. Na zahradě jsou, kromě hřiště, umístěny lavičky, pinpongové stoly a příjemný udržovaný trávník/. Charakteristika pedagogického sboru Složení pedagogického sboru odpovídá jednak potřebě efektivně skloubit aprobační požadavky a nároky na učitele s kompetencemi důležitými pro moderní výchovu a vzdělávání. Právě na přístup k žákům, komunikaci a nejnovější metody, formy a výchovně-vzdělávací strategie bylo v minulých letech převážně zaměřeno další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nadále budeme pokračovat ve vzdělávání pedagogických pracovníků s důrazem na jejich schopnosti zajistit osvojování klíčových kompetencí u žáků. Pedagogický sbor je v optimálním odborném a věkovém složení se smyslem pro toleranci a komunikaci jak mezi sebou, tak vůči žákům i okolí. Pedagogický sbor tvoří 24 učitelů /10 mužů, 14 žen/ včetně ředitelky školy a Strana 7 z 207

8 zástupkyně ředitelky školy. Dbáme na dodržení plné aprobovanosti učitelů a systematické další vzdělávání pedagogů. Škola zabezpečeuje systém specializace pedagogů na poskytování poradenských služeb ve spolupráci se školským poradenským zařízením: - v oblasti výchovného poradenství za využití spolupráce s pedagogicko-psych. poradnou, Úřadem práce, VŠ a dalšími institucemi. - na práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami /včetně specializace na cizí jazyky/. - na poradenství v oblasti negativních společenských jevů, kdy jsou využívány kontakty s protidrogovým centrem, Městem Říčany, odbornými psychology. - na práci s nadanými studenty /olympiády, soutěže/. Vzdělávací program umožňuje pedagogům rozvíjet tvořivý styl práce, zapojovat odlišné metodické postupy s ohledem na věkové zvláštnosti žáků, využívat diferencovaného vyučování, kooperativních metod. Neomezuje učitele při uplatňování časových i metodických odlišností, které vycházejí z efektivních způsobů výuky.uplatňované organizační formy jsou sestaveny tak, aby byly volně aplikovatelné v různých oborech, představují zvýšenou nabídku volitelných předmětů, podporu experimentů, seminářů, besed, soustředění a jiných forem jako projektové vyučování se zaměřením na nadané žáky s možností individuální práce i kooperace do skupin. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce K dlouhodobým projektům organizovaných školou patří: - prevence sociálně-patologických jevů - Klub mladých diváků Mezinárodní spolupráce je navázána: pravidelné jazykové pobyty na soukromé škole v Anglii /Salisbury/ pravidelné jazykové pobyty ve Francii /Cannes/ v rámci spolupráce s italskými partnery jsme byly zařazeni do Mezinárodního projektu Leonardo společně s dalšími školami EU poznávací a jazykové pobyty Irsko, Skotsko, Rakousko, Německo lyžařský výcvikový kurz Rakousko Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Naší snahou je vytvářet programy, které podporují především spolupráci školy a města, ale i regionu a školy. Jde o dlouhodobé kontakty kulturního i sportovního charakteru, které vrcholí zapojením žáků do divadelních souborů, průvodcovské Strana 8 z 207

9 činnosti, dotazníkových šetření, sportovních klání a mnoha dalších aktivit. Spolupráce s rodiči v rámci třídních kolektivů je velice interaktivní díky zájmu rodičů o dění ve škole. Aktivní spoluúčast žáků na vzdělávání a životě školy je postavena na demokratickém principu a realizována prostřednictvím volené Studentské rady. Pravidla spolupráce respektují práva a povinnosti obou stran, v souladu se stanovenými legislativními normami. Školská rada. Dne byla ustanovena Školská rada orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada má 6 členů, její funkční období je 3 roky a ve své činnosti se řídí podle 167 a 168 zákona č. 561/2004 Školský zákon, v platném znění. Jednání probíhá v souladu s jednacím řádem nejméně 2x do roka. Informační systém Nahlédnutím do webových stránek školy /www.mkg.cz/ je možné získat základní i aktuální informace o škole jako celku. V případě zájmu zde lze najít i podrobné informace o jednotlivých aktivitách školy a projektech. Slouží rovněž ke komunikaci s jednotlivými vyučujícími prostřednictvím zveřejněných ových adres Charakteristika ŠVP Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné a humanitní předměty s důrazem na výuku cizích jazyků a výpočetní techniky. Zaměření školy naplňuje cíle základního /v nižším stupni 8letého gymnázia/ a gymnaziálního vzdělávání. Základním cílem ŠVP je rozvíjení klíčových kompetencí žáka, které jsou jasně definovány v Rámcovém vzdělávacím programu /RVP ZV, RVP GV/ a vycházejí z obecně formulovaných hodnot společnosti. Škola rozvíjí spoluúčast žáků na vzdělávání a životě školy postavenou na demokratickém principu. Práva a povinnosti žáků jsou shrnuty ve Školním řádu. Důsledně, prokazatelně a pravidelně jsou žáci instruováni o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti při činnostech, jichž se účastní v průběhu vzdělávání i výchovných aktivitách. Škola realizuje vhodný režim vyučování v návaznosti na povinné a nepovinné Strana 9 z 207

10 vzdělávání. Profil absolventa Úspěšným ukončením příslušného školního vzdělávacího programu dosáhne žák A - u nižšího stupně 8letého studia základní vzdělání B - u vyššího stupně 8letého studia střední vzdělání s maturitou Prioritou je příprava na VŠ a osvojování základní orientace na trhu práce včetně uplatnění v zemích EU. Oblast jazyková a výpočetní techniky se odráží v širokém spektru zájmu absolventů o studium vysokých škol velmi širokého spektra od technických směrů až po směry humanitní. Klademe důraz nejen na získání znalostí, ale také na utváření charakteru žáka, na individuální možnosti žáka, na respekt k potřebám jedince, na uvědomění si demokratických principů společnosti. Vedeme žáky k etnické a náboženské toleranci, ke kladnému vztahu k životnímu prostředí. Důsledně, prokazatelně a pravidelně jsou žáci informováni o možném ohrožení Zdraví a bezpečnosti při činnostech, jichž se účastní během vzdělávání i výchovných aktivitách. Organizace přijímacího řízení Přijímací řízení je orgqanizováno podle ustanovení školského zákona Vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách. Do konce ledna je na webových stránkách školy i na informační tabuli na hlavní nástěnce školy zvěřejněn počet přijímaných uchazečů pro další školní rok. Do 1. ročníku vyššího stupně gymnázia je možné přijímat uchazeče, kteří úspěšně ukončili nižší stupeň 8letého gymnázia /základní vzdělání/. Přijímací zkouška se koná formou testu zjišťujícího vědomosti a dovednosti nepřesahující RVP ZV. Do konce března jsou příjímací kriteria zveřejněna na webových stránkách školy. Přihlášku podává žák řediteli školy na které studuje na předepsaném tiskopisu. Přihlášku lze pro první kolo přijímacího řízení podat pouze na jednu střední školu. Maturitní zkouška Pokud nebude nařízeno jinak. Školní část maturitní zkoušky začíná v dubnu písemnou maturitní prací z českého jazyka. V květnu pak následují ústní maturitní zkoušky z českého jazyka, anglického jazyka a dvou volitelných předmětů /Nj, Frj, La, M, Ch, Bi, Z, D, IVT, ZSV/. Tato ústní zkouška se koná před maturitní komisí složené z vedení školy, vyučujících a Strana 10 z 207

11 předsedy maturitní komise, kterým je pedagog z jiného školského gymnaziálního zařízení Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Strategie kompetence k učení Učitel vede žáky k samostatnému objevování při získávání nových poznatků a jejich zpracování. Učíme žáky organizovat a řídit vlastní učení a motivovat se pro další učení. Žáci se učí stanovovat si dostupné cíle a hodnotit míru jejich dosažení jednak sami sebou, ale i v rámci společné diskuze s ostatními žáky. Žáci se naučí orientovat se v širší nabídce informačních zdrojů a využívat tuto skutečnost při tvorbě ročníkových prací. Žáci jsou motivováni pro životní styl obohacený o fyzickou stránku Olympiády a soutěže Kompetence k řešení problémů Strategie kompetence k řešení problémů Žáci individuálně či společně řeší úkoly, vzájemně se hodnotí, učí se vyvozovat závěry z vlastních i cizích chyb. Žáci jsou vedeni k orientaci v běžných životních situacích. Učitel pomáhá žákovi pochopit propojenost jednotlivých oborů, rozlišit problémy a hledat jejich příčiny. Žáci se zapojují do soutěží, prezentací, výstav. Učitel aplikuje herní formy řešení problémů vzájemným zadáváním a hodnocením úkolů. Aplikujeme úlohy testového typu a učíme žáky strategii řešení těchto úloh. soutěže a projekty Kompetence komunikativní Strategie kompetence komunikativní Učitel vede žáky k aktualizaci a prezentaci poznatků získaných při exkurzích. Strana 11 z 207

12 Učitel směřuje žáky k využívání dostupných prostředků komunikace (knihovna, internet) Učitel učí žáka používat přesná vyjádření adekvátní situaci (zapojení studentů do prezentací, projektů. Vedeme žáky ke vhodné komunikaci mezi sebou, s pedagogy i mimo školu. Rozvíjíme vztahy s jinými školami a subjekty (projekty, mimoškolní aktivity). Využíváme kooperativní formy výuky a vytváříme podmínky pro komunikaci v cizích jazycích (zájezdy, mezinárodní programy). Kompetence sociální a personální Strategie kompetence sociální a personální Učitel vede žáka ke schopnosti společně tvořit a vyhodnocovat, vytváří podmínky při praktických cvičeních pro práci ve skupině a dodržování základních pravidel skupiny. Žáci jsou vedeni k respektování pravidel chodu školy, na nichž se sami podílejí. Realizujeme třídní Dny projektové výuky s cílem vytvoření hodnotných mezilidských vztahů, atmosféry tolerance a potlačení xenofobie. Žák je motivován přijímat kulturní odlišnosti jiných sociálních skupin či jiných etnik. Učitelé se snaží dosáhnout harmonického působení ve všech oborech. Uplatňujeme kooperativní a týmovou práci. Organizujeme výuku ve skupinách vytvořených z více tříd a někdy i z více ročníků. Kompetence občanské Strategie kompetence občanské Učitel vede žáky k přijetí pravidel platných při realizaci praktických činností ve škole a k poznávání zásad bezpečnosti a zdravého životního stylu. Učíme žáky prezentovat veřejnosti sami sebe a život školy. Vedeme žáky k respektování ekologických souvislostí. Celoškolní projekty Kompetence pracovní Strategie kompetence pracovní Strana 12 z 207

13 Učitel vede žáky k poznávání zásad bezpečnosti práce, ochrany svého zdraví i druhých, ochrany kulturních a společenských hodnot Žák získává základní dovednosti v laboratorní technice, při práci s modely a využitím výpočetní techniky Žák uplatňuje vytrvalost a soustavnost při plnění zadaných úkolů Žáci pracují ve školních kroužcích ( např. keramický, biologický,výtvarný) a školních klubech. Žáci provádějí praktická cvičení a laboratorní práce Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Rozvoj schopností poznávání - integrace ve výuce 8. ročník Biologie úvod do biologie člověka Výchova ke zdraví -B Změny v životě člověka a jejich reflexe; Osobnostní a sociální rozvoj Sebepoznání a sebepojetí - integrace ve výuce 8. ročník Výchova k občanství člověk jako jedinec Výchova ke zdraví -B Změny v životě člověka a jejich reflexe Seberegulace a sebeorganizace - integrace ve výuce 8. ročník Výchova k občanství člověk jako jedinec Výchova ke zdraví -B Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 9. ročník Tělesná výchova sportovní hry Psychohygiena - integrace ve výuce 8. ročník Biologie úvod do biologie člověka Výchova ke zdraví -B Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 9. ročník Tělesná výchova Strana 13 z 207

14 sportovní hry Kreativita - pokrytí předmětem Informační a komunikační technologie Kreativita - integrace ve výuce 6. ročník Hudební výchova 1. Pěvecké návyky, rozšiřování hlasového rozsahu, mutace, realizace zvukových doprovodů Výtvarná výchova prima 7. ročník Hudební výchova 2. Pěvecké návyky, rozšiřování hlasového rozsahu, mutace, realizace hudebních doprovodů Výtvarná výchova sekunda 8. ročník Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova Hudební výchova 3. Pěvecké návyky, rozšiřování hlasového rozsahu, mutace, realizace hudebních doprovodů Výtvarná výchova tercie Tělesná výchova sportovní hry 9. ročník Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova Hudební výchova 4. Pěvecké návyky, rozšiřování hlasového rozsahu, mutace, realizace hudebních doprovodů Výtvarná výchova kvarta Poznávání lidí - integrace ve výuce 6. ročník Dějepis člověk v dějinách; počátky lidské společnosti; nejstarší civilizace; kořeny evropské kultury Strana 14 z 207

15 Výchova k občanství člověk ve společnosti Výchova ke zdraví -B Vztahy mezi lidmi, formy soužití 7. ročník Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova Mezilidské vztahy - integrace ve výuce 6. ročník Výchova ke zdraví -B Vztahy mezi lidmi, formy soužití 8. ročník Výchova k občanství člověk jako jedinec Komunikace - integrace ve výuce 6. ročník Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova Výchova k občanství člověk ve společnosti Výchova ke zdraví -B Vztahy mezi lidmi, formy soužití 8. ročník Výchova ke zdraví -B Osobnostní a sociální rozvoj Kooperace a kompetice - integrace ve výuce 8. ročník Další cizí jazyk - NJ, FJ německý jazyk; francouzský jazyk 9. ročník Další cizí jazyk - NJ, FJ německý jazyk; francouzský jazyk Řešení problémů a rozhodovací dovednosti - integrace ve výuce 6. ročník Výchova ke zdraví -B Hodnota a podpora zdraví 9. ročník Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova Tělesná výchova sportovní hry Strana 15 z 207

16 Hodnoty, postoje, praktická etika - integrace ve výuce 8. ročník Výchova k občanství člověk jako jedinec Výchova ke zdraví -B Osobnostní a sociální rozvoj VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Občanská společnost a škola - integrace ve výuce 6. ročník Cizí jazyk - AJ anglický jazyk Výchova k občanství člověk ve společnosti Občan, občanská společnost a stát - integrace ve výuce 8. ročník Výchova k občanství stát a právo Formy participace občanů v politickém životě - integrace ve výuce 8. ročník Dějepis modernizace společnosti.národní obrození a revoluce 1. poloviny 19.století Výchova k občanství stát a právo Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování - integrace ve výuce 6. ročník Dějepis člověk v dějinách; počátky lidské společnosti; nejstarší civilizace; kořeny evropské kultury 8. ročník Výchova k občanství stát a právo 9. ročník Dějepis modernizace společnosti od poloviny 19.století do první světové války VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá - integrace ve výuce 9. ročník Cvičení z Matematiky, Českého a Anglického jazyka cvičení z anglického jazyka Strana 16 z 207

17 Objevujeme Evropu a svět - integrace ve výuce 6. ročník Cizí jazyk - AJ anglický jazyk 7. ročník Dějepis křesťanství a středověká Evropa 8. ročník Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova Dějepis objevy a dobývání.počátky nové doby Další cizí jazyk - NJ, FJ německý jazyk; francouzský jazyk 9. ročník Výchova k občanství mezinárodní vztahy, globální svět Další cizí jazyk - NJ, FJ německý jazyk; francouzský jazyk Jsme Evropané - integrace ve výuce 6. ročník Výtvarná výchova prima 7. ročník Výtvarná výchova sekunda 8. ročník Dějepis modernizace společnosti.národní obrození a revoluce 1. poloviny 19.století MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Kulturní diference - integrace ve výuce 7. ročník Výchova k občanství člověk a společnost Cvičení z Matematiky, Českého a Anglického jazyka cvičení z anglického jazyka 8. ročník Cvičení z Matematiky, Českého a Anglického jazyka cvičení z anglického jazyka Lidské vztahy - integrace ve výuce 6. ročník Dějepis Strana 17 z 207

18 člověk v dějinách; počátky lidské společnosti; nejstarší civilizace; kořeny evropské kultury 7. ročník Dějepis křesťanství a středověká Evropa Tělesná výchova sportovní hry Cvičení z Matematiky, Českého a Anglického jazyka cvičení z anglického jazyka 8. ročník Tělesná výchova sportovní hry Cvičení z Matematiky, Českého a Anglického jazyka cvičení z anglického jazyka 9. ročník Výchova k občanství stát a hospodářství Etnický původ - integrace ve výuce 7. ročník Dějepis křesťanství a středověká Evropa Výchova k občanství člověk a společnost Cvičení z Matematiky, Českého a Anglického jazyka cvičení z anglického jazyka 8. ročník Biologie úvod do biologie člověka Cvičení z Matematiky, Českého a Anglického jazyka cvičení z anglického jazyka Multikulturalita - integrace ve výuce 7. ročník Výchova k občanství člověk a společnost Cvičení z Matematiky, Českého a Anglického jazyka cvičení z anglického jazyka 8. ročník Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova Cizí jazyk - AJ anglický jazyk Strana 18 z 207

19 Další cizí jazyk - NJ, FJ německý jazyk Cvičení z Matematiky, Českého a Anglického jazyka cvičení z anglického jazyka 9. ročník Další cizí jazyk - NJ, FJ německý jazyk; francouzský jazyk Princip sociálního smíru a solidarity - integrace ve výuce 6. ročník Výchova k občanství člověk ve společnosti 7. ročník Cvičení z Matematiky, Českého a Anglického jazyka cvičení z anglického jazyka 8. ročník Cvičení z Matematiky, Českého a Anglického jazyka cvičení z anglického jazyka ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy - pokrytí předmětem Životní prostředí člověka Ekosystémy - integrace ve výuce 7. ročník Biologie ekologie Životní prostředí člověka Životní prostředí člověka 9. ročník Cvičení z Matematiky, Českého a Anglického jazyka cvičení z anglického jazyka Základní podmínky života - pokrytí předmětem Životní prostředí člověka Chemie Základní podmínky života - integrace ve výuce 7. ročník Biologie ekologie Životní prostředí člověka Životní prostředí člověka Strana 19 z 207

20 9. ročník Cvičení z Matematiky, Českého a Anglického jazyka cvičení z anglického jazyka Lidské aktivity a problémy životního prostředí - pokrytí předmětem Životní prostředí člověka Chemie Lidské aktivity a problémy životního prostředí - integrace ve výuce 7. ročník Biologie ekologie Životní prostředí člověka Životní prostředí člověka 9. ročník Cvičení z Matematiky, Českého a Anglického jazyka cvičení z anglického jazyka Vztah člověka k prostředí - pokrytí předmětem Životní prostředí člověka Chemie Vztah člověka k prostředí - integrace ve výuce 7. ročník Biologie ekologie Životní prostředí člověka Životní prostředí člověka 9. ročník Cvičení z Matematiky, Českého a Anglického jazyka cvičení z anglického jazyka MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Kritické čtení a vnímaní mediálních sdělení - pokrytí předmětem Informační a komunikační technologie Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality - pokrytí předmětem Informační a komunikační technologie Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality - integrace ve výuce 7. ročník Výchova k občanství Strana 20 z 207

21 člověk a společnost 9. ročník Dějepis rozdělený a integrující se svět Výchova k občanství stát a hospodářství; mezinárodní vztahy, globální svět Stavba mediálních sdělení - pokrytí předmětem Informační a komunikační technologie Stavba mediálních sdělení - integrace ve výuce 9. ročník Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova Vnímání autora mediálních sdělení - pokrytí předmětem Informační a komunikační technologie Vnímání autora mediálních sdělení - integrace ve výuce 9. ročník Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova Fungování a vliv médií ve společnosti - pokrytí předmětem Informační a komunikační technologie Fungování a vliv médií ve společnosti - integrace ve výuce 9. ročník Dějepis rozdělený a integrující se svět Tvorba mediálního sdělení - pokrytí předmětem Informační a komunikační technologie Tvorba mediálního sdělení - integrace ve výuce 8. ročník Informační a komunikační technologie zdroje a vyhledávání informací, komunikace Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova 9. ročník Český jazyk a literatura Strana 21 z 207

22 komunikační a slohová výchova Práce v realizačním týmu - pokrytí předmětem Informační a komunikační technologie Práce v realizačním týmu - integrace ve výuce 8. ročník Informační a komunikační technologie zdroje a vyhledávání informací, komunikace Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova Strana 22 z 207

23 3. Učební plán 3.1. Celkový Realizace učebního plánu Strana 23 z 207

24 2. stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie 1 1 Informační a komunikační technologie 1 0 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk - AJ Člověk a společnost Dějepis 8 0 Výchova k občanství 4 0 Člověk a příroda Fyzika Chemie Biologie 6 0 Zeměpis Životní prostředí člověka X Umění a kultura Hudební výchova 4 0 Výtvarná výchova 6 0 Člověk a zdraví Výchova ke zdraví -B 2 0 Tělesná výchova 9 0 Člověk a svět práce 4 4 Člověk a svět práce VO 2 0 Práce s laboratorní technikou ve fyzice 1 X Využití digitálních technologií 1 X Doplňující vzdělávací obory Další cizí jazyk - NJ, FJ Cvičení z Matematiky, Českého a Anglického jazyka Strana 24 z 207

25 3.2. Ročníkový 2. stupeň Vzdělávací oblasti (obory) SVP RVP Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie 1 1 Informační a komunikační technologie X X 1 X 1 0 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk - AJ Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství Člověk a příroda Fyzika Chemie X Biologie Zeměpis Životní prostředí člověka X X X X Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví -B 1 X 1 X 2 0 Tělesná výchova Člověk a svět práce 4 4 Člověk a svět práce VO X Práce s laboratorní technikou ve fyzice 1 X X X 1 X Využití digitálních technologií X X X 1 1 X Doplňující vzdělávací obory Další cizí jazyk - NJ, FJ X X Cvičení z Matematiky, Českého a Anglického jazyka X Celkem základní Celkem disponibilní Celkem v ročníku N - nepovinný; * - volitelný bez skupiny Strana 25 z 207

26 4. Učební osnovy 4.1. Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a pro užití matematiky v reálných situacích. Poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje tak získávat matematickou gramotnost. Pro tuto svoji nezastupitelnou roli prolíná celým základním vzděláváním od 1. do 9. očníku a vytváří předpoklady pro další úspěšné studium. Vzdělávání klade důraz na důkladné porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům matematiky a jejich vzájemným vztahům. Žáci si postupně osvojují některé pojmy, algoritmy, terminologii, symboliku a způsoby jejich užití. Vzdělávací obsah oboru Matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tematické okruhy. V tematickém okruhu Čísla a početní operace na prvním stupni, na který navazuje a dále ho prohlubuje na druhém stupni tematický okruh Číslo a proměnná, si žáci osvojují aritmetické operace v jejich třech složkách: dovednost provádět operaci, algoritmické porozumění (proč je operace prováděna předloženým postupem) a významové porozumění (umět operaci propojit na reálné situace). Učí se získávat číselné údaje měřením, odhadováním, výpočtem a zaokrouhlováním. Seznamují se s pojmem proměnná a s její rolí při matematizaci reálných situací. V dalším tematickém okruhu Geometrie v rovině a v prostoru žáci určují a znázorňují geometrické útvary a geometricky modelují reálné situace, hledají podobnosti a odlišnosti útvarů, které se vyskytují všude kolem nás, uvědomují si vzájemné polohy objektů v rovině (resp. v prostoru), učí se porovnávat, odhadovat, měřit délku, velikost úhlu, obvod a obsah (resp. povrch a objem), zdokonalovat svůj grafický projev. Zkoumání tvaru a prostoru vede žáky k řešení polohových a metrických úloh a problémů, které vycházejí z běžných životních situací. V tematickém okruhu Závislosti, vztahy a práce s daty žáci rozpoznávají určité typy změn a závislostí, které jsou projevem běžných jevů reálného světa, a seznamují se s jejich reprezentacemi. Uvědomují si změny a závislosti známých jevů, docházejí k pochopení, že změnou může být růst i pokles a že změna může mít také nulovou hodnotu. Tyto změny a závislosti žáci analyzují z tabulek, diagramů a grafů, v jednoduchých případech je konstruují a vyjadřují matematickým předpisem nebo je podle možností modelují s využitím vhodného počítačového software nebo grafických kalkulátorů. Zkoumání těchto závislostí směřuje k pochopení pojmu funkce. Důležitou součástí matematického vzdělávání jsou Nestandardní aplikační úlohy a problémy, jejichž řešení může být do značné míry nezávislé na znalostech a dovednostech školské matematiky, ale při němž je nutné uplatnit logické myšlení. Žáci se učí řešit problémové situace a úlohy z běžného života, pochopit a analyzovat problém, utřídit údaje a podmínky, provádět situační náčrty, řešit optimalizační úlohy. Řešení logických úloh posiluje vědomí žáka ve vlastní schopnosti logického uvažování a může podchytit i ty žáky, kteří jsou v matematice méně úspěšní. Žáci se učí využívat prostředky výpočetní techniky (především kalkulátory, vhodný počítačový software, určité typy výukových programů) a používat některé další pomůcky, což umožňuje Strana 26 z 207

Charakteristika a osnovy předmětů ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Charakteristika a osnovy předmětů ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Příloha č.2 Charakteristika a osnovy předmětů ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Čeladná Verze 2/2008 z 31. 08. 0008 Platnost 1.9.2008 Obsah 1

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP6 Gymtri Aby nás to doopravdy bavilo Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP6 Gymtri 2014 Aby nás to doopravdy bavilo Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační

Více

Proč Škola V Pohybu? Školní vzdělávací program Škola V Pohybu

Proč Škola V Pohybu? Školní vzdělávací program Škola V Pohybu Školní vzdělávací program Škola v pohybu č.j. ZŠŽH 477/2010 Proč Škola V Pohybu? pohyb = změna, vývoj pohyb v informacích o světě pohyb našich žáků v přírodě (lyžování, turistika za bukem) pohyb sboru

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Vzděláním k budoucnosti Kompletní ŠVP 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Školní vzdělávací program pro základní

Více

ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15

ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15 školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15 Základní škola a základní umělecká škola Žlutice, příspěvková organizace PLACE HERE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Praha 2005 Autorský kolektiv Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" Verze 3 z 31. 08. 2007 Platnost 1.9. 2009 č.j. 5/2007-3... podpis ředitele

Více

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Střední odborná škola a Střední odborné učiliště příspěvková organizace Cesta brigádníků 693 Kralupy nad Vltavou Školní vzdělávací program 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Úvodní identifikační

Více

Gymnázium J.Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 Školní vzdělávací program pro nižší gymnázium

Gymnázium J.Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 Školní vzdělávací program pro nižší gymnázium ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší stupeň víceletého gymnázia (osmiletého, šestiletého) zpracovaný podle RVP ZV GYMNÁZIUM JAROSLAVA VRCHLICKÉHO, KLATOVY, NÁRODNÍCH MUČEDNÍKŮ 347 Identifikační údaje, charakteristika

Více

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická 78-42-M/01Technické lyceum Verze z 11. 06. 2008 Platnost od 1. 9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Charakteristika školy a ŠVP

Charakteristika školy a ŠVP Školní vzdělávací program Škola - krok k úspěšnému životu Charakteristika školy a ŠVP Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy...4 2.2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání platnost od 1. 9. 2007 s úpravami k 1. 9. 2009 Identifikační údaje školy název: Základní škola a mateřská škola, Praha 8,

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/209/2013 Školní vzdělávací program pro nižší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP ZV Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola praktická Bochov - Kopie

Školní vzdělávací program základního vzdělávání pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola praktická Bochov - Kopie školní vzdělávací program Školní vzdělávací program základního vzdělávání pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením - Kopie "Oáza" Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF

Více

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s.

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. Vzdělávací program Mensa gymnázia, o. p. s. Identifikační údaje název ŠVP: Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. vzdělávací program: osmiletý studijní forma vzdělávání: denní název školy: Mensa gymnázium,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA (pro nižší stupeň víceletého gymnázia) 79-41-K/81 Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika školy III. Charakteristika ŠVP Zaměření školy Profil absolventa Organizace

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

e r er er e r ë r ee r e r ë r r!" e Vzdělávací oblast je v 1. 4. ročníku realizována prostřednictvím vzdělávacího předmětu Matematika. Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program Příprava pro život

Školní vzdělávací program Příprava pro život Školní vzdělávací program Příprava pro život Obsah 1. Identifikační daje 2. Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika pedagogického sboru 2.4. Charakteristika

Více

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194)

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194) MRAVNOST LIDSKOST - VZDĚLANOST Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 687 07 Tupesy 112 --- čtvrtá verze --- platnost od školního

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

1 Identifikační údaje

1 Identifikační údaje 1 Identifikační údaje Název ŠVP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, školní rok 2010/2011 Motivační název Prima škola pro všechny Datum 1.9.2009 Název RVP Verze 01 / 2009-10 Platnost od 1.9.2010

Více

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělávání: 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium 1/335 OBSAH 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Vzdělávací program... 4 1.3 Studijní forma vzdělávání...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Příloha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Gymnázium, Šumperk Masarykovo nám. 8 Šumperk Název: Motivační název: Školní

Více