Matematika. Vzdělávací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.9.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Matematika. Vzdělávací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.9."

Transkript

1 5.9. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Matematika vychází ze vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. Matematika je založena především na aktivních činnostech, které posilují matematickou představivost a vedou k užití matematiky v reálných situacích. Cílem předmětu je podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů. Matematika pomáhá rozvíjet : 1. intelektuální schopnosti žáků - jejich paměť, představivost, tvořivost 2. abstraktní a exaktní myšlení 3. schopnost logického uvažování a kritického myšlení Matematika jako předmět současně přispívá k vytváření určitých rysů osobnosti jako je vytrvalost, přesnost, pracovitost, schopnost diskuse, ovlivňuje a v některých případech přímo určuje názory na vztah člověka a vesmíru. Všechno, co je kolem nás, od atomů až po listy stromů se skládá ze základních stavebních částí. Matematika se snaží najít vztahy, které mezi nimi existují a logicky je uspořádá. Poznatky a dovednosti získané v matematice jsou potřebné nejen pro samotný předmět, ale jsou i předpokladem k poznávání přírodovědných oborů, ekonomiky a techniky. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika je rozdělen do čtyř tematických okruhů: 1. stupeň: Číslo a početní operace Závislosti, vztahy a práce s daty Geometrie v rovině a v prostoru Nestandardní aplikační úlohy a problémy 2. stupeň: Číslo a proměnná Závislosti, vztahy a práce s daty Geometrie v rovině a v prostoru Nestandardní aplikační úlohy a problémy 134

2 Číslo a početní operace. Číslo a proměnná. V tomto tematickém okruhu si žáci osvojují aritmetické operace ve třech složkách: dovednost provádět operaci, algoritmické porozumění (proč je operace prováděna předloženým postupem) a významové porozumění (umět operaci propojit s reálnou situací). Učí se získávat číselné údaje měřením, odhadováním, výpočtem a zaokrouhlováním. Seznamují se s pojmem proměnná a s její rolí při matematizaci reálných situací. Závislosti, vztahy a práce s daty. V daném tematickém okruhu žáci rozpoznávají určité typy změn a závislostí, které jsou projevem běžných jevů reálného světa. Uvědomují si změny a závislosti známých jevů, docházejí k pochopení, že změnou může být růst i pokles a že změna může mít také nulovou hodnotu. Tyto změny a závislosti žáci analyzují z tabulek, diagramů a grafů, v jednoduchých případech je konstruují a vyjadřují matematickým předpisem. Zkoumání těchto závislostí směřuje k pochopení pojmu funkce. Geometrie v rovině a v prostoru. V okruhu Geometrie v rovině a v prostoru žáci určují a znázorňují geometrické útvary, hledají podobnosti a odlišnosti útvarů, které se vyskytují kolem nás, uvědomují si vzájemné polohy objektů v rovině (popřípadě v prostoru), učí se porovnávat, odhadovat, měřit délku, velikost úhlu. Učí se vypočítat obvod a obsah (povrch a objem) geometrických útvarů a zdokonalovat svůj grafický projev. Zkoumání tvaru a prostoru vede žáky k řešení polohových a metrických úloh a problémů, které vycházejí z běžných životních situací. Nestandardní aplikační úlohy a problémy. Nestandardní aplikační úlohy a problémy jsou důležitou součástí matematického vzdělávání. Jejich řešení může být do značné míry nezávislé na znalostech a dovednostech školské matematiky, ale žák je při nich nucen uplatnit logické myšlení. Žáci se učí řešit problémové situace a úlohy z praktického života, pochopit a analyzovat problém, utřídit údaje a podmínky, provádět situační náčrty. Řešení logických úloh, jejichž obtížnost je závislá na míře rozumové vyspělosti žáků, posiluje vědomí žáka ve vlastní schopnosti logického uvažování a může podchytit i ty žáky, kteří jsou v matematice méně úspěšní. Vzdělávací obor Matematika a její aplikace časově vymezujeme ve všech ročnících 1. i 2. stupně. Výuka je zpravidla organizována v kmenových třídách. Žáci využívají všechny dostupné vyučovací pomůcky rýsovací pomůcky, tabulky, kalkulátory, vhodný počítačový software. 135

3 Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Učitel vybírá úlohy, které vedou k využívání vhodných metod, při kterých docházejí k řešení a závěrům žáci sami vysvětluje, používá a učí přiřazovat pojmy a symboly vede k sebekontrole při řešení úloh uplatňuje individuální přístup k žákovi umožňuje žákům, aby se naučili na základě jasných kritérií hodnotit své činnosti nebo výsledky používá prvky pozitivní motivace vede ke kooperativním metodám práce (práce ve skupinách) vede žáky k aplikaci znalostí z ostatních vyučovacích předmětů Kompetence k řešení problémů Učitel zadává problémové úlohy modelových situací, které vedou k hledání vlastního úsudku a odhadu vede k hledání různých variant řešení podporuje hledání a opravování chyb pomocí ověřování správnosti výsledku dodává žákům sebedůvěru, podle potřeby žákům v činnostech pomáhá podporuje týmovou spolupráci při řešení problémů oceňuje úspěšnost při řešení problémů Kompetence komunikativní Učitel podporuje vyjadřování a formulaci myšlenek a názorů v logickém sledu ověřuje porozumění různým typům textů vede k tvorbě a formulaci vlastních úloh vede žáky k vzájemnému naslouchání a oceňování přínosu druhých klade důraz na vhodnou komunikaci mezi žáky otevřeně komunikuje se žáky a své názory opírá o logické argumenty vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky Kompetence sociální a personální Učitel vytváří příležitosti pro vzájemnou komunikaci při řešení problému zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat v týmech rozvíjí schopnost žáků zastávat v týmu různé role podporuje vzájemnou pomoc žáků vede žáky k toleranci umožňuje hodnotit úspěšnost dosaženého cíle učí žáky tomu, aby si uvědomovali význam sociálních vztahů 136

4 Kompetence občanské Učitel dbá na dodržování pravidel slušného chování ve škole i na akcích pořádaných školou mimo budovu školy netoleruje hrubé, vulgární a agresivní chování žáků učí žáky zodpovědně jednat v různých i mimořádných situacích motivuje žáky k ochraně životního prostředí vhodným výběrem příkladů umožňuje, aby si žáci na základě jasných kritérií hodnotili svoji činnost nebo její výsledky uplatňuje prvky pozitivní motivace při hodnocení žáků vede žáky k uvědomování si svých práv a k respektování práv jiných Kompetence pracovní Učitel vede žáky k uplatňování zásad hygieny a bezpečnosti vytváří podnětné a tvořivé pracovní prostředí motivuje žáky k pozitivnímu vztahu k práci zadává úlohy, které vyžadují vytrvalost a systematičnost učí žáky sbírat data, zpracovávat je a vyhodnocovat je vede k využívání různých dostupných prostředků při řešení problémů práce s tabulkami, kalkulátorem, internetem vede žáky k plnění povinností, dodržování pravidel a termínů zadává úlohy s podnikatelským záměrem Očekávané výstupy vzdělávacího oboru 1. stupeň Číslo a početní operace Očekávané výstupy - 1. období Žák používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace Očekávané výstupy - 2. období Žák využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel 137

5 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených čísel řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel Učivo obor přirozených čísel zápis čísla v desítkové soustavě, číselná osa násobilka vlastnosti početních operací s přirozenými čísly písemné algoritmy početních operací Závislosti, vztahy a práce s daty Očekávané výstupy - 1. období Žák orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek času popisuje jednoduché závislosti z praktického života doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel Očekávané výstupy - 2. období Žák vyhledává, sbírá a třídí data čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy Učivo závislosti a jejich vlastnosti diagramy, grafy, tabulky, jízdní řády Geometrie v rovině a v prostoru Očekávané výstupy - 1. období Žák rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v realitě jejich reprezentaci porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině Očekávané výstupy - 2. období Žák narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (trojúhelník, obdélník, čtverec a kružnici); užívá jednoduché konstrukce sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran sestrojí rovnoběžky a kolmice určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní jednotky obsahu 138

6 rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary a určí osu souměrnosti útvaru překládáním papíru Učivo základní útvary v rovině lomená čára, přímka, polopřímka, úsečka, čtverec, kružnice, obdélník, trojúhelník, kruh, čtyřúhelník, mnohoúhelník základní útvary v prostoru kvádr, krychle, jehlan, koule, kužel, válec délka úsečky; jednotky délky a jejich převody obvod a obsah obrazce vzájemná poloha dvou přímek v rovině osově souměrné útvary Nestandardní a aplikační úlohy a problémy Očekávané výstupy - 2. období Žák řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky Učivo slovní úlohy číselné a obrázkové řady magické čtverce prostorová představivost 2. stupeň Číslo a proměnná Očekávané výstupy Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru přirozených čísel užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek část (přirozeným číslem, poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem) řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map a plánů řeší aplikační úlohy na procenta (i pro případ, že procentová část je větší než celek) matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na součin pomocí vzorců a vytýkáním formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich soustav 139

7 analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel Učivo dělitelnost přirozených čísel prvočíslo, číslo složené, násobek, dělitel, nejmenší společný násobek, největší společný dělitel, kritéria dělitelnosti celá čísla čísla navzájem opačná, číselná osa desetinná čísla, zlomky rozvinutý zápis čísla v desítkové soustavě; převrácené číslo, smíšené číslo, složený zlomek poměr měřítko, úměra, trojčlenka procenta procento, promile; základ, procentová část, počet procent; jednoduché úrokování mocniny a odmocniny druhá mocnina a odmocnina výrazy číselný výraz a jeho hodnota, proměnná, výrazy s proměnnými, mnohočleny rovnice lineární rovnice, soustava dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými Závislosti, vztahy a práce s daty Očekávané výstupy Žák vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data porovnává soubory dat určuje vztah přímé anebo nepřímé úměrnosti vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem matematizuje jednoduché reálné situace s využitím funkčních vztahů Učivo závislosti a data příklady závislostí z praktického života a jejich vlastnosti, nákresy, schémata, diagramy, grafy, tabulky; četnost znaku, aritmetický průměr funkce pravoúhlá soustava souřadnic, přímá úměrnost, nepřímá úměrnost, lineární funkce Geometrie v rovině a v prostoru Očekávané výstupy Žák zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh a jednoduchých praktických problémů; využívá potřebnou matematickou symboliku charakterizuje a třídí základní rovinné útvary určuje velikost úhlu měřením a výpočtem odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních rovinných útvarů 140

8 využívá pojem množina všech bodů dané vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení polohových a nepolohových konstrukčních úloh načrtne a sestrojí rovinné útvary užívá k argumentaci a při výpočtech věty o shodnosti a podobnosti trojúhelníků načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové a osové souměrnosti, určí osově a středově souměrný útvar určuje a charakterizuje základní prostorové útvary ( tělesa ), analyzuje jejich vlastnosti odhaduje a vypočítá objem a povrch těles načrtne a sestrojí sítě základních těles načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu Učivo rovinné útvary přímka, polopřímka, úsečka, kružnice, kruh, úhel, trojúhelník, čtyřúhelník (lichoběžník, rovnoběžník), pravidelné mnohoúhelníky, vzájemná poloha přímek v rovině (typy úhlů), shodnost a podobnost (věty o shodnosti a podobnosti trojúhelníků) metrické vlastnosti v rovině druhy úhlů, vzdálenost bodu od přímky, trojúhelníková nerovnost, Pythagorova věta prostorové útvary - kvádr, krychle, rotační válec, jehlan, rotační kužel, koule, kolmý hranol konstrukční úlohy množiny všech bodů dané vlastnosti (osa úsečky, osa úhlu, Thaletova kružnice), osová souměrnost, středová souměrnost Nestandardní aplikační úlohy a problémy Očekávané výstupy Žák užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí Učivo číselné a logické řady číselné a obrázkové analogie logické a netradiční geometrické úlohy 141

9 Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 1. Průřez. témata, Výstup Učivo mezipředmětové Žák: Číslo a početní operace - počítá s předměty v daném oboru Číselná řada modeluje soubory s daným počtem - orientace na číselné ose prvků - číslice (psaní a čtení číslic) - přiřadí číslici k danému počtu - porovnávání čísel, vztahy <>= - užívá a zapisije vztah <>= - sčítání a odčítání čísel - čte, zapisuje a porovnává bez přechodu desítky, přirozená čísla do 20 zápis příkladů - zobrazí číslo na číselné ose řešení slovních úloh - provádí zpaměti jednoduché na +, -, o x více, o x méně početní operace s přirozenými na +, -, o x více, o x méně čísly 0-20 bez přechodu přes desítku - sestaví příklady na sčítání a odčítání do 20 bez přechodu přes desítku - řeší a tvoří slovní úlohy s početními Mezipředmětové vztahy: operacemi +, - v oboru 0-20 Vv, Pč, Tv Závislosti, vztahy a práce s daty - orientuje se v čase, - orientace v čase - celé hodiny určí čas - celé hodiny - denní doby, včera, dnes, zítra - používá a rozumí pojmům ráno, - dny v týdnu, měsíce dopoledne, poledne, odpoledne, večer Mezipředmětové vztahy: - zná měsíce a dny v týdnu Čj, Prv Geometrie v rovině a v prostoru - orientuje se v prostoru (vpravo, - geometrické pojmy: vpravo, vlevo, vpřed, za) vlevo, pod, nad, před, za, - rozeznává obrazce a tělesa hned před, hned za, nahoře, dole Základní útvary v rovině - čtverec, obdélník, trojúhelník kruh Základní útvary v prostoru - krychle, kvádr, válec, koule - orientace v prostoru - užití dětských stavebnic Mezipředmětové vztahy: a skládanek Vv, Pč, Tv 142

10 Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 2. Průřez. témata, Výstup Učivo mezipředmětové Žák: Číslo a početní operace Číselný obor sčítá a odčítá v číselném oboru numerace do 100 bez přechodu i s přechodem přes desítku bez přechodu přes desítku - počítá zpaměti, používá názoru - orientace na číselné ose vytváří konkrétní soubory předmětů s daným - sčítání a odčítání s přechodem počtem prvků do 100 přes desítku do užívá závorky - počítání s použitím závorek - zaokrouhluje dané číslo na desítky - zaokrouhlování čísel na desítky - porovnává a zapisuje vztahy čísel do řešení slovních úloh (symboly <>=) - násobení a dělení v oboru - zobrazuje čísla na číselné ose násobilek do 50 - násobí a dělí do 50 - násobení jako opakované - znázorňuje a řeší slovní úlohy sčítání - názorné násobení a dělení na souborech různých předmětů - automatizace násobilek Mezipředmětové vztahy: 2, 3, 4, 5 Čj - psaní, Vv, Pč, Prv Závislosti, vztahy a práce s daty - rozliší rozdíl mezi školním a kalendářním - školní, kalendářní rok rokem - den, hodina - pozná hodiny (čtvrt, půl, tři čtvrtě) (čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá), - sleduje jednoduché závislosti na čase minuta, sekunda (teplota během dne, příchod a odchod - počítá s penězi ze školy, délka vyučovací hodiny, - bankovky a mince do 100 Kč délka přestávky) - navrhne jednoduchý ceník Mezipředmětové vztahy: - stanoví různé možnosti vyplacení dané Čj - sloh, Vv, Pč, Prv částky peněz Geometrie v rovině a v prostoru - dodržuje bezpečnostní a hygienická - zásady bezpečnosti pravidla při rýsování a hygieny při rýsování - kreslí křivé a rovné čáry - práce s pravítkem - měří a odhaduje délku úsečky na cm Základní útvary v rovině - porovnává geometrická tělesa v praxi - úsečka, lomená čára - modeluje tělesa: krychle a kvádr - označení bodů a úseček - jednotky délky - centimetr, metr Základní útvary v prostoru - krychle, kvádr Mezipředmětové vztahy: - modelování těles Čj - psaní, Vv, Pč, Prv 143

11 Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 3. Průřez. témata, Žák: Číslo a početní operace - čte, zapisuje, porovnává trojciferná čísla Číselný obor do sčítání a odčítání dvojciferných - užívá a zapisuje vztahy =>< čísel zpaměti i písemně - zobrazuje čísla na číselné ose - sčítání a odčítání trojciferných - používá sčítání a odčítání zpaměti i písemně čísel do 1000 písemně při řešení praktických úloh v oboru rozlišování sudých a lichých - písemně sčítá a odčítá dvě trojciferná čísla čísel - kontroluje výsledky záměnou sčítanců - užití závorek - zaokrouhluje čísla na desítky a stovky - zaokrouhlování čísel na desítky a stovky - automaticky používá spoje všech Násobení v oboru do 100 probraných násobilek (malá násobilka) (násobek 6, 7, 8, 9) - určí neúplný podíl a zbytek v jednoduchých - automatizace dělení (v oboru příkladech probraných násobilek - řeší početní operace se závorkami - násobek 10 a rozkládá čísla v desítkové soustavě - pamětné dělení se zbytkem v oboru násobilky - násobení jednociferným a dvojciferným činitelem - slovní úlohy se dvěma různými početními výkony Závislosti, vztahy a práce - určí čas na ručičkových i digitálních s daty hodinách - orientace v čase - vyhledává v jízdním řádu MHD - jízdní řády - doplňuje tabulky Mezipředmětové vztahy: Vv, Prv, Pč, Tv Geometrie v rovině a v prostoru - označí bod, krajní body úsečky, průsečík Základní útvary v rovině přímek - bod, přímka, polopřímka, - sestrojí úsečku dané délky úsečka, průsečík - odhaduje velikost úsečky - rovnoněžky, různoběžky - označí průsečík rovnoběžek trojúhelník, čtverec, - při výpočtu obvodu rovinného obrazce obdélník, čtyřúhelník sčítá délky stran daného obrazce - výpočet obvodu rovinného - provádí odhady vzdáleností obrazce - převede jednotky délky - jednotky délky - rozezná, popisuje a vymodeluje jednoduchá Základní útvary v prostoru tělesa - krychle, kvádr, válec, koule, Mezipředmětové vztahy: kužel, jehlan Vv, Prv, Pč, Tv 144

12 Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 4. Průřez. témata, Žák: - provádí písemné operace v oboru do Číslo a početní operace OSV: Seberegulace - zaokrouhluje přirozená čísla na 10,100,1000 Číselný obor a sebeorganizace - odhaduje a kontroluje výsledky - sčítání a odčítání do Psychohygiena - tvoří a řeší úlohy, ve kterých aplikuje písemně a zpaměti osvojené početní operace (+,-,x,:) (zpaměti nejvýše 3 číslice EV: Lidské aktivity - při řešení slovních úloh zapisuje postup, různé od 0) a problémy životního vysvětluje svá řešení - orientace na číselné ose prostředí - násobí písemně jednociferným - pamětné dělení v oboru a dvojciferným činitelem i mimo obor násobilky - písemně dělí jednociferným dělitelem - písemné algoritmy početních - používá kalkulátor operací (x, :) - počítá po tisících, desetitisících, statisících - práce s kalkulátorem - vyznačuje čísla na číselné ose Číselný obor do zápis čísla v desítkové - řeší nerovnice typu: <a< soustavě - zaokrouhluje přirozená čísla na zaokrouhlování čísel a sčítání, odčítání do pamětně sčítá a odčítá čísla, která mají písemně i zpaměti nejvýše dvě číslice různé od 0, např.: - násobení, dělení do písemně i zpaměti - písemně sčítá a odčítá (sčítá alespoň tři - slovní úlohy čísla, odčítá od jednoho čísla dvě čísla, - zlomky od součtu dvou čísel jedno číslo) - pamětně násobí a dělí čísla do (nejvýše se dvěma různými číslicemi) jednociferným číslem - písemně dělí jednociferným dělitelem do řeší slovní úlohy na porovnávání čísel - řeší slovní úlohy se vztahy o x více (méně), x-krát více (méně) - při řešení slovních úloh užívá závorky - názorně vyznačí celek, část celku (polovinu, čtvrtinu) - řeší jednoduché slovní úlohy na určení poloviny, třetiny, čtvrtiny, pětiny, desetiny z daného celku Mezipředmětové vztahy: - sčítá zlomky se stejným jmenovatelem Vv, Pč, Tv, Př Závislosti, vztahy a práce s daty - převádí jednotky času, hmotnosti, - jednotky času, hmotnosti, délky a objemu délky, objemu - užívá jednotky času, hmotnosti, délky - graf, diagram a objemu - znázorní naměřené hodnoty do grafu, Mezipředmětové vztahy: diagramu (teplota, hmotnost, délka) Pč, Tv 145

13 Průřez. témata, Geometrie v rovině a v prostoru - určí vzájemnou polohu dvou přímek - vzájemná poloha dvou přímek - rýsuje rovnoběžky, různoběžky v rovině, rovnoběžky, - vyznačuje průsečíky různoběžky, průsečík - sestrojí kolmici pomocí trojúhelníku s ryskou - kolmice, kolmost - narýsuje kružnici s daným středem Základní útvary v rovině a poloměrem - kružnice, kruh, střed - určí překládáním papíru osu souměrnosti a poloměr kružnice - rozpozná a znázorní ve čtvercové síti - čtyřúhelník, mnohoúhelník jednoduché osově souměrné útvary - rovnoramenný trojúhelník - převádí jednotky délky - rovnostranný trojúhelník - řeší jednoduché slovní úlohy na výpočty - osa souměrnosti, souměrné obvodů čtverců a obdélníků útvary - ve čtvercové síti kreslí kvádr a krychli - obvod a obsah čtverce a obdélníku ve čtvercové síti - jednotky délky - jednotky obsahu mm² cm², m² Základní útvary v prostoru Mezipředmětové vztahy: - síť kvádru a krychle Vv, Pč, Př, Vl Nestandardní aplikační úlohy a problémy - hledá různé postupy řešení, využívá - nestandardní slovní úlohy názorné pomůcky rébusy, hlavolamy, bludiště, - řeší magické čtverce magické čtverce - roztřídí předměty do skupin podle vlastností Mezipředmětové vztahy: - určí vlastnosti jednotlivých skupin předmětů Vv, Pč, Př, Vl, Tv 146

14 Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 5. Průřez. témata, Žák: Číslo a početní operace - porovnává přirozená čísla a zobrazuje je Číselná řada schopností poznávání na číselné ose - posloupnost, číselná osa Seberegulace - řeší jednoduché nerovnice do miliardy - zápis přirozeného čísla a sebeorganizace - zaokrouhlí přirozená čísla s požadovanou v desítkové soustavě Psychohygiena přesností - čtení, zápis a porovnávání EV: Lidské aktivity - písemně násobí až čtyřciferným činitelem přirozeného čísla a problémy životního - písemně dělí až dvojciferným dělitelem - zaokrouhlování na statísíce prostředí - sčítá a odčítá přirozená čísla zpaměti a miliony i písemně - odhadování výpočtů, - řeší jednoduché a složené slovní úlohy kontrola výsledků řešené jednou nebo dvěma početními - pamětné sčítání a odčítání operacemi - využití písemných algoritmů - užívá vlastností početních výkonů: násobení a dělení asociativnost, komutativnost a distributivnost jednociferným - čte a přepisuje větší římská čísla a dvojciferným dělitelem - doplňuje číselné řady, tabulky, sestavuje - řešení jednoduchých sloupkový diagram a složených slovních úloh - sestrojuje a čte jednoduché grafy - vymezení základních - vyznačí část zlomku vlastností početních výkonů - řeší jednoduché slovní úlohy se zlomky ( komutativnost, asociativnost - sčítá zlomky se stejným jmenovatelem a distributivnost ) - počítá s desetinnými čísly - římské číslice (+, - x, :) - grafy, soustava souřadnic, doplňování tabulek, sloupkové diagramy - zlomky -celek, část, zlomek, čitatel, jmenovatel, zlomková čára Mezipředmětové vztahy: - desetinná čísla Čj, Prv Závislosti, vztahy a práce s daty - převádí jednotky obsahu - orientace v jednotkách času, - sestaví vlastní graf, diagram (teplota, hmotnosti, délky, objemu hmotnost, délka) a obsahu - vysvětlí tabulku - graf, diagram, tabulka - užívá získané informace v praxi - údaje zapisuje do tabulky (sportovní výkony) Mezipředmětové vztahy: - zdůvodní údaje zaznamenané v tabulce Př, Tv Geometrie v rovině a v prostoru Základní útvary v rovině - narýsuje obdélník, čtverec, trojúhelník - konstrukce obdélníku, čtverce, (rovnoramenný, rovnostranný a pravoúhlý) trojúhelníku ( pravoúhlého, 147

15 Průřez. témata, - vypočítá obvod trojúhelníku a obsah rovnostranného, obdélníku a čtverce a rovnoramenného) - řeší slovní úlohy na výpočet obsahu čtverců - rýsování rovnoběžek a kolmic a obdélníků daným bodem - vypočítá povrch kvádru a krychle sečtením - obsah obrazce ve čtvercové obsahů jejich podstav a stěn síti Základní útvary v prostoru - výpočet povrchu krychle a kvádru sečtením obsahů jejich podstav a stěn - čtení grafů ve čtvercové síti Mezipředmětové vztahy: - přesnost a čistota rýsování Př, Vv, Pč Nestandardní aplikační úlohy a problémy - tvoří magické čtverce - magické čtverce - sestrojí stavbu podle náhledu, nakreslí - prostorová představivost náhledy podle stavby - náhledy - popíše objekt, cestu - vlastnosti předmětů - orientuje se v plánu, mapě - mapa, plán - pokračuje v načaté číselné obrázkové řadě - číselné obrázkové řady - stanoví vlastní kritéria pro dělení předmětů Mezipředmětové vztahy: do skupin Př, Tv, Vl 148

16 Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Výstup Učivo Průřez. témata, mezipředmětové Žák: Číslo a proměnná - přečte,zapíše,porovná přirozená čísla - přirozená čísla - znázorní přirozené číslo na číselné ose - čtení a zápis čísla v desítkové schopností poznávání - zaokrouhlí přirozené číslo soustavě - provede početní operace zpaměti a písemně - zobrazení na číselné ose odhadne a ověří výsledek - porovnávání a zaokrouhlování - matematizuje jednoduché slovní úlohy - početní operace z praxe a řeší je - řešení slovních úloh - vypočítá obvod, obsah čverce a obdélníku Dělitelnost přirozených čísel - rozezná pojmy: násobek, dělitel, prvočíslo - násobek a dělitel schopností poznávání a složené číslo - znaky dělitelnosti ( 2,3,4,5,6,8, - určí podle znaků dělitelnosti, čím je dané 9, 10, 25 ) číslo dělitelné - prvočísla a čísla složená - rozloží číslo na součin prvočísel - rozklad na součin prvočísel - určí nejmenší společný násobek - čísla soudělná a nesoudělná - určí největší společný dělitel - nejmenší společný násobek - řeší situace s využitím dělitelnosti v N - největší společný dělitel - řešení slovních úloh Desetinná čísla - vysvětlí pojem desetinné číslo - čtení a zápis desetinného čísla schopností poznávání - přečte a zapíše dané desetinné číslo - desetinný zlomek a jeho zápis Psychohygiena - znázorní desetinné číslo na ose desetinným číslem EV: Lidské aktivity - porovná desetinná čísla - zobrazení desetinného čísla a problémy životního - zaokrouhlí desetinné číslo s danou přesností na číselné ose prostředí - provede jednoduché matematické operace - porovnávání desetinných čísel ( písemně i zpaměti ) - zaokrouhlování desetinných - dělí desetinné číslo číslem přirozeným a čísel číslem desetinným - sčítání a odčítání desetinných - matematizuje jednoduché slovní úlohy čísel z praxe a řeší je - násobení a dělení desetinného - převede jednotky délky a hmotnosti čísla 10, 100, převody jednotek délky - převody jednotek hmotnosti - násobení desetinných čísel - dělení desetinného čísla číslem přirozeným a desetinným - slovní úlohy Mezipředmětové vztahy: F Závislosti, vztahy a práce s daty - aplikuje výpočet aritmetického průměru - aritmetický průměr a jeho užití v úlohách z praxe - tabulky Geometrie v rovině a v prostoru Rovinné útvary - rozlišuje druhy čar - čárkovanou, plnou, - druhy čar schopností poznávání čerchovanou - rýsování kolmic - určí, kdy jednotlivé druhy čar použije - rýsování rovnoběžek - užívá a rozlišuje pojmy : přímka, polopřímka, - střed úsečky - sestrojí rovnoběžky úsečka - osa úsečky 149

17 - sestrojí kolmici z bodu k přímce - sestrojí pomocí kružítka střed a osu úsečky - klade důraz na přesnost grafického projevu Mezipředmětové vztahy: - popíše základní geometrické útvary Pč Úhel - popíše úhel a narýsuje daný úhel - úhel - pojem, jednotky, úhloměr schopností poznávání - rozliší druhy úhlů - druhy úhlů, velikost úhlů - vyznačí a narýsuje úhel pravý, přímý, ostrý - rýsování úhlů a tupý - úhly vedlejší a vrcholové - přenese úhel - sčítání a odčítání úhlů - změří velikost daného úhlu ve stupních - násobení a dělení úhlů dvěma - rozliší dvojice vedlejších a vrcholových úhlů - osa úhlu - konstrukce - určí vlastnosti vedlejších a vrcholových úhlů kružítkem - sečte a odečte dvojici úhlů - násobí a dělí úhly dané velikosti dvěma - sestrojí osu úhlu Trojúhelník - rozliší druhy trojúhelníků podle velikosti úhlů - součet úhlů v trojúhelníku schopností poznávání - rozliší druhy trojúhelníků podle délek stran - vnitřní a vnější úhly Psychohygiena - určí součet úhlů v trojúhelníku - druhy trojúhelníků - vypočítá velikost třetího vnitřního úhlu - konstrukce trojúhelníků ( sss ) - sestrojí trojúhelník podle věty sss - trojúhelníková nerovnost - ověřuje trojúhelníkovou nerovnost - střední příčky a těžnice - sestrojí těžnice, výšky, střední příčky - výšky trojúhelníku - sestrojí kružnici opsanou a vepsanou - kružnice opsaná trojúhelníku - sestrojí šestiúhelník a popíše jeho vlastnosti - kružnice vepsaná trojúhelníku - sestrojí osmiúhelník a popíše jeho vlastnosti - pravidelný šestiúhelník Mezipředmětové vztahy: - pravidelný osmiúhelník F Průřez. témata, Konstrukční úlohy Osová souměrnost - určí vlastnosti útvarů v osové souměrnosti - osová souměrnost - pojem - sestojí obraz daného útvaru v osové - osově souměrné útvary souměrnosti - rozpozná útvary souměrné podle osy - určí osu souměrnosti u geom. útvarů - dodržuje zásady správného rýsování Prostorové útvary Tělesa - rozliší a popíše kvádr a krychli - povrch kvádru a krychle schopností poznávání - načrtne kvádr a krychli a jejich síť - řešení slovních úloh Psychohygiena - setrojí obraz krychle a kvádru na výpočet obsahu a povrchu ve volném rovnoběžném promítání - obraz krychle a kvádru ve - vypočítá povrch a objem kvádru, krychle volném rovnoběžném promítání - řeší slovní úlohy spojené s výpočty obsahů - jednotky objemu, převody rovinných útvarů a povrchů a objemů těles - objem krychle a kvádru Mezipředmětové vztahy: - určí jednotky objemu a převádí je - řešení slovních úloh z praxe F 150

18 Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 7. Žák: Číslo a proměnná Zlomky - znázorní a zapíše zlomkem část celku - pojem zlomku schopností poznávání - převádí zlomky na desetinná čísla a naopak - zápis desetinného zlomku - vyjádří celek pomocí zlomku - celek, část, vyjádření části - převádí smíšená čísla na zlomky a nepravé celku pomocí zlomku zlomky na smíšená čísla - převádění zlomků na desetin. - rozšíří a krátí zlomek číslo a naopak - znázorní zlomky na číselné ose - základní tvar zlomku - porovná zlomky - smíšené číslo - provádí základní početní operace se zlomky - převádění smíšených čísel na ( sčítání, odčítání, násobení, dělení ) zlomky a nepravých zlomků na - upraví složený zlomek smíšená čísla - řeší slovní úlohy - rozšiřování a krácení zlomků - provádí rozbor matematického problému - porovnávání zlomků - ověří reálnost výsledku - sčítání a odčítání zlomků a smíšených čísel - násobení zlomků celým číslem - násobení a dělení zlomků - složený zlomek Celá čísla - rozliší číslo kladné a záporné, uvádí příklady - celá čísla - kladná, záporná schopností poznávání - určí číslo opačné - číslo nula - znázorní celé číslo na číselné ose - znázornění na číselné ose - porovná celá čísla - čísla navzájem opačná - provádí početní operace s celými čísly - absolutní hodnota čísla ( sčítání, odčítání, násobení, dělení ) - porovnávání a uspořádání - určí absolutní hodnotu čísla celých čísel - vysvětlí geometrický význam absolutní - sčítání a odčítání celých čísel hodnoty - násobení a dělení celých čísel Mezipředmětové vztahy: - řeší jednoduché slovní úlohy - řešení slovních úloh F Racionální čísla - znázorní racionální číslo na číselné ose - pojem - provádí početní operace s racionálními čísly - znázornění na číselné ose ( sčítání, odčítání, násobení, dělení ) - porovnávání a uspořádání - využívá tvar desetinného čísla, zlomku, racionálních čísel celého čísla - sčítání a odčítání rac. čísel - analyzuje a řeší jednoduché problémy, - násobení a dělení rac. čísel v oboru racionálních čísel - řešení slovních úloh Poměr - zapíše poměr dvou veličin - poměr, postupný poměr - objasní pojem postupný poměr - měřítko plánu a mapy - provede jednoduché úpravy poměru, - zvětšení a zmenšení veličiny krácení a rozšiřování v daném poměru - zvětšuje a zmenšuje veličiny v poměru - rozdělení celku na části OSV: Psychohygiena - dělí celek na části v daném poměru v daném poměru Mezipředmětové vztahy: - určuje skutečnou vzdálenost dle měřítka Z, Tv 151 Průřez. témata,

19 Procenta - vysvětlí pojem procento, základ, procentová - základ, jedno procento schopností poznávání část, počet procent - počet procent Psychohygiena - vypočítá jedno procento z daného základu - procentová část EV: Lidské aktivity - použije algoritmus výpočtu procentové části, - výpočet procentové části a problémy životního základu a počtu procent a vypočítá je - výpočet počtu procent prostředí - vysvětlí pojem promile - výpočet základu - aplikuje základy jednoduchého úrokování - jednoduché úrokování na příkladech - promile - použije získané znalosti při řešení slovních - řešení slovních úloh úloh z praxe - zhodnotí reálnost získaného výsledku Ch Průřez. témata, Mezipředmětové vztahy: Závislosti, vztahy a práce s daty Přímá a nepřímá úměrnost - pozná přímou a nepřímou úměrnost - přímá úměrnost schopností poznávání ve vztahu dvou veličin, rozhodnutí zdůvodní - nepřímá úměrnost úvahou - úměra - řeší slovní úlohy, které vedou k využití - trojčlenka Mezipředmětové vztahy: přímé a nepřímé úměrnosti - řešení slovních úloh Ch Geometrie v rovině a v prostoru Rovinné útvary Čtyřúhelníky - rozliší čtyřúhelníky - rozdělení čtyřúhelníků schopností poznávání ( rovnoběžníky, lichoběžníky a různoběžníky ) - rovnoběžník a jeho vlastnosti - popíše jejich vlastnosti - lichoběžník a jeho vlastnosti - vypočítá obvod, obsah těchto útvarů - konstrukce čtyřúhelníků - sestrojí čtyřúhelník - obvod a obsah čtyřúhelníků Shodnost - vysvětlí pojem shodnost rovinných útvarů - shodné útvary v rovině - uvede věty o shodnosti trojúhelníků - shodnost trojúhelníků - věty - sestrojí trojúhelník podle vět sss, sus, usu sss, sus, usu - provede rozbor, popis konstrukce, konstrukci, - konstrukce trojúhelníků ověření, využívá matematickou symboliku Konstrukční úlohy - určí vlastnosti útvarů ve středové Středová souměrnost schopností poznávání souměrnosti - středově souměrné útvary - sestrojí obraz daného geometrickéhé útvaru - středová souměrnost ve středové souměrnosti - rozpozná útvary souměrné podle středu souměrnosti a určí střed Prostorové útvary Kolmý hranol - načrtne síť, vypočítá povrch, objem - síť, povrch, objem 152

20 Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 8. Průřez. témata, Žák: Číslo a proměnná Mocniny a odmocniny - určí druhou mocninu a odmocninu zpaměti, - druhá mocnina schopností poznávání pomocí tabulek, kalkulačkou, výpočtem - druhá odmocnina - užívá druhou mocninu a odmocninu ve - reálná čísla výpočtech a provádí odhad výsledku - vysvětlí pojem reálné číslo Mocniny s přirozen. mocnitelem - vypočítá mocniny s přirozeným exponentem - n - tá mocnina čísla schopností poznávání zpaměti, podle tabulek, pomocí kalkulátoru - sčítání a odčítání mocnin - použije pravidla a algoritmy pro počítání - násobení a dělení mocnin s mocninami - mocnina součinu a podílu - provádí základní početní operace ( +,-,., : ) - umocňování mocnin s mocninami - exponent nula - umocní součin, podíl, mocninu - zápis čísla ve tvaru Mezipředmětové vztahy: - určí mocninu s exponentem nula a. 10 n, kde 1 a <10 F Výrazy - vysvětlí pojmy číselný výraz, výraz - výrazy číselné a jejich hodnota schopností poznávání s proměnnou, člen výrazu, rovnost výrazů, - výraz s proměnnou jednočlen, mnohočlen - určování hodnoty - určí hodnotu daného číselného výrazu - jednočlen, mnohočlen - provádí základní operace ( +, -,., : ) - sčítání, odčítání mnohočlenů s mnohočleny - násobení a dělení mnohočlenu - vypočítá druhou mocninu součtu jednočlenem - vypočítá druhou mocninu rozdílu - násobení mnohočlenů - vypočítá rozdíl druhých mocnin - rozklad na součin vytýkáním - rozloží výraz na součin - vytýkáním - druhá mocnina dvojčlenu - rozloží výraz na součin - pomocí vzorců - rozdíl druhých mocnin - rozklad na součin dle vzorců Rovnice Lineární rovnice schopností poznávání - vysvětlí pojmy : rovnost dvou výrazů, - rovnost výrazů Seberegulace proměnná, neznámá - lineární rovnice s 1 neznámou a sebeorganizace - používá ekvivalentní úpravy k řešení - kořen (řešení) lin. rovnice Psychohygiena lineárních rovnic - ekvivalentní úpravy rovnic - ověřuje kořen rovnice zkouškou - řešení jednoduchých lineárních - řeší slovní úlohy - provede rozbor, úlohu řeší rovnic pomocí ekvivalentních a provede kontrolu svého řešení zkouškou, úprav zapíše odpověď - zkouška správnosti řešení - vyjádří neznámou ze vzorce a vypočítá její - slovní úlohy hodnotu po dosazení všech daných veličin - vyjádření neznámé ze vzorce Mezipředmětové vztahy: F 153

e r er er e r ë r ee r e r ë r r!" e Vzdělávací oblast je v 1. 4. ročníku realizována prostřednictvím vzdělávacího předmětu Matematika. Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání

Více

Charakteristika a osnovy předmětů ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Charakteristika a osnovy předmětů ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Příloha č.2 Charakteristika a osnovy předmětů ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

6.7 Matematika. 6.7.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.7 Matematika. 6.7.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.7 Matematika 6.7.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Matematika je zařazen jako povinný ve všech ročnících čtyřletého studia. Patří do vzdělávací oblasti

Více

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět)

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematickém semináři je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace zaokrouhluje, provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor porovnává

Více

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků Maturitní zkouška z matematiky 2012 požadované znalosti Zkouška z matematiky ověřuje matematické základy formou didaktického testu. Test obsahuje uzavřené i otevřené úlohy. V uzavřených úlohách je vždy

Více

MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik

MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik R4 1. ČÍSELNÉ VÝRAZY 1.1. Přirozená čísla počítání s přirozenými čísly, rozlišit prvočíslo a číslo složené, rozložit složené

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo a

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Praha 2005 Autorský kolektiv Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan

Více

Matematika Ročník : 6.

Matematika Ročník : 6. Matematika Ročník : 6. Žák zvládá zákl. početní úkony s celými a desetinnými čísly pamětně i písemně počítá s předností početních operací a závorek převádí jednotky délky a obsahu rozeznává rovinné obrazce

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Žijeme v EU Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 1 1. Identifikační údaje Adresa školy: Základní škola a mateřská škola, Jičín 17.

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 009/00 MATEMATIKA VYŠŠÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP) Naše šumavská škola

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP) Naše šumavská škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP) Naše šumavská škola 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Předkladatel Základní škola a Mateřská škola Čachrov, okres Klatovy, příspěvková organizace, Čachrov

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou Příloha 11) Příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou (vycházející z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

Více

Proč Škola V Pohybu? Školní vzdělávací program Škola V Pohybu

Proč Škola V Pohybu? Školní vzdělávací program Škola V Pohybu Školní vzdělávací program Škola v pohybu č.j. ZŠŽH 477/2010 Proč Škola V Pohybu? pohyb = změna, vývoj pohyb v informacích o světě pohyb našich žáků v přírodě (lyžování, turistika za bukem) pohyb sboru

Více

Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky

Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky Září Obor přirozených čísel Počítá předměty v daném souboru do 5 Vytváří soubory s daným počtem

Více

11. Charakteristika druhého vzdělávacího období

11. Charakteristika druhého vzdělávacího období 11. Charakteristika druhého vzdělávacího období Do 2. vzdělávacího období vstupuje žák vybaven vědomostmi a dovednostmi ze všech primárních vzdělávacích oblastí. Připravenost žáků k učení je v tomto období

Více

Zpráva z testování žáků 9. ročníků základních škol. Zpráva pro vedení školy

Zpráva z testování žáků 9. ročníků základních škol. Zpráva pro vedení školy Zpráva z testování žáků 9. ročníků základních škol Zpráva pro vedení školy Škola Základní škola Šumperk, Vrchlického 22, 78701 Šumperk Počet otestovaných tříd 1 Termín 17. 1. 2014-27. 1. 2014 Počet žáků

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

Prohlášení. Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracovala samostatně na základě literatury uvedené v seznamu.

Prohlášení. Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracovala samostatně na základě literatury uvedené v seznamu. UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ Pedagogická fakulta Katedra matematiky a ICT DIPLOMOVÁ PRÁCE GEOMETRIE HROU NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL Vypracovala: Uhlířová Radka, učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Více

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola 1 Učební osnovy 1.1 Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k

Více

Metodické a evaluační centrum, o. p. s.

Metodické a evaluační centrum, o. p. s. Metodické a evaluační centrum, o. p. s. Zpráva z testování vstupní úrovně v rámci projektu Testování žáků 1. ročníků oborů vzdělávání poskytujících střední vzdělání s maturitou Zpráva za školu Strana 1

Více

Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník

Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník TIMSS 2011 Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník TIMSS 2011 Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník Svatava Janoušková Vladislav Tomášek a kol. Praha 2013 ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Tato publikace

Více

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, ŠVP Osmileté všeobecné studium a čtyřleté všeobecné studium, Příloha 1, Volitelné předměty Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány Školní vzdělávací program Příloha

Více

Zvuková stránka jazyka. Jazykové příručky

Zvuková stránka jazyka. Jazykové příručky Předmět: Český jazyk a literatura Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, poznámky Mluvnice Rozlišuje spisovný jazyk a obecnou češtinu a zdůvodní jejich

Více

Sčítání a odčítání Jsou-li oba sčítanci kladní, znaménko výsledku je + +421 +23 = + 444

Sčítání a odčítání Jsou-li oba sčítanci kladní, znaménko výsledku je + +421 +23 = + 444 ARITMETIKA CELÁ ČÍSLA Celá čísla jsou. -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Celá čísla rozdělujeme na záporná (-1, -2, -3, ) kladná (1, 2, 3,.) nula 0 (není číslo kladné ani záporné) absolutní

Více