KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY"

Transkript

1 KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2015/2016 Zpracoval: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Schválil: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dne: pod č. j.: MSMT-6858/2014-CERMAT 1

2 KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2015/2016 Zpracoval: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Schválil: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dne: pod č. j.: MSMT-6858/2014-CERMAT 2

3 Obsah Úvod... 5 Požadavky na vdomosti a dovednosti, které mohou být ovovány v rámci maturitní zkoušky z matematiky... 6 ást A Kompetence... 6 ást B Tematické okruhy... 7 ást C Základní specifikace povinné zkoušky z matematiky ást D Píklady testových úloh pro povinnou zkoušku z matematiky

4 4

5 Úvod Úel a obsah katalogu Katalog požadavk k maturitní zkoušce z matematiky je vydáván v souladu s ustanovením 78a odst. 1 zákona. 561/2004 Sb., o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (dále jen školský zákon), ve znní pozdjších pedpis a vymezuje rozsah požadavk na vdomosti a dovednosti žák vzdlávacích program v oborech stedního vzdlávání s maturitní zkouškou. Zpsob a formu ovování znalostí a dovedností stanoví provádcí vyhláška. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukonování vzdlávání ve stedních školách maturitní zkouškou, ve znní pozdjších pedpis. Souástí vymezení požadavk je i rámcová specifikace povolených pomcek. Podrobnjší vymezení rozsahu a struktury povolených pomcek stanoví, s ohledem na technologický a informaní vývoj, ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy jako souást oznámení kritérií hodnocení v souladu s provádcí vyhláškou ke školskému zákonu. Pedagogické dokumenty ke katalogu a k maturitní zkoušce Katalogy byly pipravovány v souladu s pedagogickými dokumenty, a to s rámcovými vzdlávacími programy pro gymnaziální obory vzdlání a rámcovými vzdlávacími programy pro obory stedního odborného vzdlávání s maturitní zkouškou, a také s platnými uebními dokumenty pro stední odborné školy. Jako podprné prameny byly využity publikované standardy a didaktické materiály: FUCHS, E., BINTEROVÁ, H. a kol. Standardy a testové úlohy z matematiky pro stední odborná uilišt. Praha: Prometheus, 2003, ISBN FUCHS, E., KUBÁT, J. a kol. Standardy a testové úlohy z matematiky pro tyletá gymnázia. Praha: Prometheus, ISBN FUCHS, E., PROCHÁZKA, F. a kol. Standardy a testové úlohy z matematiky pro stední odborné školy. Praha: Prometheus, ISBN Nedílnou souástí Katalogu požadavk k maturitní zkoušce z matematiky je píloha s ukázkami testových úloh. 4 5

6 Požadavky na vdomosti a dovednosti, které mohou být ovovány v rámci maturitní zkoušky z matematiky ást A Kompetence Oekávané vdomosti a dovednosti pro maturitní zkoušku z matematiky v rámci spolené ásti maturitní zkoušky jsou v této ásti specifikovány v pti hlavních kategoriích kompetencí, k jejichž získání smuje výuka matematiky v rámci stedního vzdlávání zakoneného maturitní zkouškou. Osvojení matematických pojm a dovedností Žák dovede: užívat správn matematické pojmy (definovat pojmy a urit jejich obsah, charakterizovat pojem rznými zpsoby, tídit pojmy a nalézat vztahy mezi nimi); numericky poítat a užívat promnnou (provádt základní poetní operace, odhadnout výsledek výpotu, využít efektivní zpsoby výpotu, upravit výrazy s ísly a promnnými, stanovit defininí obor výrazu, na základ reálné situace sestavit výraz s promnnými); pracovat s rovinnými a prostorovými útvary (rozpoznat a pojmenovat geometrické útvary, využívat geometrickou pedstavivost pi analýze rovinných a prostorových vztah, mit a odhadovat výsledek mení, ešit poetn geometrickou úlohu, ešit konstrukn geometrickou úlohu); matematicky argumentovat (rozlišit rzné typy tvrzení definice, vta, rozumt logické stavb matematické vty). Matematické modelování Žák dovede: matematizovat reálné situace (odhalit kvantitativní nebo prostorové vztahy a zákonitosti, vytvoit matematický model reálné situace); pracovat s matematickým modelem; ovit vytvoený model z hlediska reálné situace (vyjádit výsledek ešení modelu v kontextu reálné situace, vyhodnotit výsledek modelové situace). Vymezení a ešení problému Žák dovede: vymezit problém; analyzovat problém; zvolit vhodnou metodu ešení problému (popsat problém vzorcem, užít známý algoritmus); vyešit problém; diskutovat o výsledcích; aplikovat osvojené metody ešení problém v jiných tématech a oblastech. 5 6

7 Komunikace Žák dovede: íst s porozumním matematický text; vyhodnotit informace kvantitativního i kvalitativního charakteru obsažené v grafech, diagramech, tabulkách atd.; pesn se vyjádit (užívat jazyk matematiky vetn symboliky a terminologie, zdvodnit matematické tvrzení, obhájit vlastní ešení problému, prezentovat výsledky ešení úlohy a prezentovat geometrické konstrukce na dobré grafické úrovni); prezentovat získané informace a výsledky (zpracovat získané údaje formou graf, diagram, tabulek atd.). Užití pomcek Žák dovede: využít informaní zdroje (odborná literatura, internet atd.); efektivn ešit problémy pomocí kalkulátoru a PC; použít kalkulátor a PC k prezentaci ešení problém; použít tradiní prostedky grafického vyjadování. ást B Tematické okruhy Druhá ást požadavk pro povinnou zkoušku z matematiky obsahuje požadavky na konkrétní vdomosti a dovednosti z jednotlivých tematických okruh. 1. íselné obory Žák dovede: 1.1 Pirozená ísla provádt aritmetické operace s pirozenými ísly; rozlišit prvoíslo a íslo složené, rozložit pirozené íslo na prvoinitele; užít pojem dlitelnost pirozených ísel a znaky dlitelnosti; rozlišit ísla soudlná a nesoudlná; urit nejvtšího spoleného dlitele a nejmenší spolený násobek pirozených ísel. 1.2 Celá ísla provádt aritmetické operace s celými ísly; užít pojem opané íslo. 1.3 Racionální ísla pracovat s rznými tvary zápisu racionálního ísla a jejich pevody; užít dekadický zápis ísla; provádt operace se zlomky; provádt operace s desetinnými ísly vetn zaokrouhlování, urit ád ísla; ešit úlohy na procenta a zlomky, užívat trojlenku a pomr; znázornit racionální íslo na íselné ose, porovnávat racionální ísla; užívat jednotky a jejich pevody. 6 7

8 1.4 Reálná ísla zaadit íslo do píslušného íselného oboru; provádt aritmetické operace v íselných oborech, porovnávat reálná ísla; užít pojmy opané íslo a pevrácené íslo; znázornit reálné íslo nebo jeho aproximaci na íselné ose; urit absolutní hodnotu reálného ísla a chápat její geometrický význam; provádt operace s mocninami s celoíselným a racionálním exponentem a odmocninami; ešit praktické úlohy s mocninami s pirozeným exponentem a odmocninami. 1.5 íselné množiny užívat oznaení íselných obor a ; zapisovat a znázorovat íselné množiny a intervaly, urovat jejich prnik a sjednocení. 2 Algebraické výrazy Žák dovede: 2.1 Algebraický výraz urit hodnotu výrazu; urit nulový bod výrazu; urit defininí obor výrazu; sestavit výraz, interpretovat výraz; modelovat reálné situace užitím výraz. 2.2 Mnoholeny užít pojmy len, koeficient, stupe mnoholenu; provádt operace s mnoholeny, provádt umocnní dvojlenu pomocí vzorc; rozložit mnoholen na souin vytýkáním a užitím vzorc. 2.3 Lomené výrazy provádt operace s lomenými výrazy; urit defininí obor lomeného výrazu. 2.4 Výrazy s mocninami a odmocninami provádt operace s výrazy obsahujícími mocniny a odmocniny; urit defininí obor výrazu s mocninami a odmocninami. 3 Rovnice a nerovnice Žák dovede: 3.1 Algebraické rovnice a nerovnice užít pojmy rovnice a nerovnice s jednou neznámou, levá a pravá strana rovnice a nerovnice, obor rovnice a nerovnice, koen rovnice, množina všech ešení rovnice a nerovnice; užít ekvivalentní úpravy rovnice a nerovnice; provádt zkoušku. 3.2 Lineární rovnice a jejich soustavy ešit lineární rovnice o jedné neznámé; vyjádit neznámou ze vzorce; ešit rovnice v souinovém a podílovém tvaru; ešit poetn soustavy lineárních rovnic; 7 8

9 ešit graficky soustavu dvou lineárních rovnic o dvou neznámých; užít lineární rovnice a jejich soustavy pi ešení slovní úlohy. 3.3 Rovnice s neznámou ve jmenovateli stanovit defininí obor rovnice; ešit rovnice o jedné neznámé s neznámou ve jmenovateli; vyjádit neznámou ze vzorce; užít rovnice s neznámou ve jmenovateli pi ešení slovní úlohy; využít k ešení slovní úlohy nepímé úmrnosti. 3.4 Kvadratické rovnice ešit neúplné i úplné kvadratické rovnice a nerovnice; užít vztahy mezi koeny a koeficienty kvadratické rovnice; užít kvadratickou rovnici pi ešení slovní úlohy. 3.5 Lineární nerovnice s jednou neznámou a jejich soustavy ešit lineární nerovnice s jednou neznámou a jejich soustavy; ešit nerovnice v souinovém a podílovém tvaru. 4 Funkce Žák dovede: 4.1 Základní poznatky o funkcích užít rzná zadání funkce a používat s porozumním pojmy defininí obor, obor hodnot, argument funkce, hodnota funkce, graf funkce vetn jeho názvu; sestrojit graf funkce dané pedpisem nebo ást grafu pro hodnoty promnné z dané množiny, urit hodnoty promnné pro dané hodnoty funkce ; piadit pedpis funkce ke grafu funkce a opan; urit prseíky grafu funkce s osami soustavy souadnic; urit z grafu funkce intervaly monotonie a bod, v nmž nabývá funkce extrému; užívat výrazy s elementárními funkcemi; modelovat reálné závislosti užitím elementárních funkcí. 4.2 Lineární funkce, lineární lomená funkce užít pojem a vlastnosti pímé úmrnosti, sestrojit její graf; urit lineární funkci, sestrojit její graf; objasnit geometrický význam parametr v pedpisu funkce ; urit pedpis lineární funkce z daných bod nebo grafu funkce; užít pojem a vlastnosti nepímé úmrnosti, sestrojit její graf; užít pojem a vlastnosti lineární lomené funkce, sestrojit její graf; urit pedpis lineární lomené funkce z daných bod nebo grafu funkce; ešit reálné problémy pomocí lineární funkce a lineární lomené funkce. 4.3 Kvadratické funkce urit kvadratickou funkci, stanovit defininí obor a obor hodnot, sestrojit graf kvadratické funkce; vysvtlit význam parametr v pedpisu kvadratické funkce, urit intervaly monotonie a bod, v nmž nabývá funkce extrému; ešit reálné problémy pomocí kvadratické funkce. 8 9

10 4.4 Exponenciální a logaritmické funkce, jednoduché rovnice urit exponenciální funkci, stanovit defininí obor a obor hodnot, sestrojit graf; urit logaritmickou funkci, stanovit defininí obor a obor hodnot, sestrojit graf, užít definici logaritmické funkce; vysvtlit význam základu v pedpisech obou funkcí, monotonie; užít logaritmu, vty o logaritmech, ešit jednoduché exponenciální a logaritmické rovnice, užít logaritmování pi ešení exponenciální rovnice; upravovat výrazy obsahující exponenciální a logaritmické funkce a stanovit jejich defininí obor; použít poznatky o exponenciálních a logaritmických funkcích v jednoduchých praktických úlohách. 4.5 Goniometrické funkce užít pojmy orientovaný úhel, velikost úhlu, stupová míra, oblouková míra a jejich pevody; definovat goniometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku; definovat goniometrické funkce v intervalu, resp. nebo, resp. v oboru reálných ísel, u každé z nich urit defininí obor a obor hodnot, sestrojit graf; užívat vlastností goniometrických funkcí, urit z grafu funkce intervaly monotonie a body, v nichž nabývá funkce extrému; upravovat jednoduché výrazy obsahující goniometrické funkce a stanovit jejich defininí obor; užívat vlastností a vztah goniometrických funkcí pi ešení jednoduchých goniometrických rovnic. 5 Posloupnosti a finanní matematika Žák dovede: 5.1 Základní poznatky o posloupnostech aplikovat znalosti o funkcích pi úvahách o posloupnostech a pi ešení úloh o posloupnostech; urit posloupnost vzorcem pro tý len, graficky, výtem prvk. 5.2 Aritmetická posloupnost urit aritmetickou posloupnost a chápat význam diference; užít základní vzorce pro aritmetickou posloupnost. 5.3 Geometrická posloupnost urit geometrickou posloupnost a chápat význam kvocientu; užít základní vzorce pro geometrickou posloupnost. 5.4 Využití posloupností pro ešení úloh z praxe, finanní matematika využít poznatk o posloupnostech pi ešení problém v reálných situacích; ešit úlohy finanní matematiky. 6 Planimetrie Žák dovede: 6.1 Planimetrické pojmy a poznatky užít pojmy bod, pímka, polopímka, rovina, polorovina, úseka, úhly (vedlejší, vrcholové, stídavé, souhlasné), objekty znázornit; 9 10

11 užít s porozumním polohové a metrické vztahy mezi geometrickými útvary v rovin (rovnobžnost, kolmost a odchylka pímek, délka úseky a velikost úhlu, vzdálenosti bod a pímek); rozlišit konvexní a nekonvexní útvary, popsat jejich vlastnosti a správn jich užívat; využít poznatk o množinách všech bod dané vlastnosti v konstrukních úlohách. 6.2 Trojúhelníky urit objekty v trojúhelníku, znázornit je a správn využít jejich základních vlastností, pojmy užívat s porozumním (strany, vnitní a vnjší úhly, osy stran a úhl, výšky, ortocentrum, tžnice, tžišt, stední píky, kružnice opsaná a vepsaná); pi ešení poetních i konstrukních úloh využívat vty o shodnosti a podobnosti trojúhelník; užít s porozumním poznatky o trojúhelnících (obvod, obsah, velikost výšky, Pythagorova vta, poznatky o tžnicích a tžišti) v úlohách poetní geometrie; ešit úlohy s užitím trigonometrie pravoúhlého trojúhelníku a obecného trojúhelníku (sinová vta, kosinová vta, obsah trojúhelníku ureného sus). 6.3 Mnohoúhelníky rozlišit základní druhy tyúhelník (rznobžníky, rovnobžníky, lichobžníky), popsat jejich vlastnosti a správn jich užívat; pojmenovat, znázornit a správn užít základní pojmy ve tyúhelníku (strany, vnitní a vnjší úhly, osy stran a úhl, kružnice opsaná a vepsaná, úhlopíky, výšky); popsat, znázornit a užít vlastnosti konvexních mnohoúhelník a pravidelných mnohoúhelník; užít s porozumním poznatky o tyúhelnících (obvod, obsah, vlastnosti úhlopíek a kružnice opsané nebo vepsané) v úlohách poetní geometrie; užít s porozumním poznatky o pravidelných mnohoúhelnících v úlohách poetní geometrie. 6.4 Kružnice a kruh pojmenovat, znázornit a správn užít základní pojmy týkající se kružnice a kruhu (ttiva, kružnicový oblouk, kruhová výse a úse, mezikruží), popsat a užít jejich vlastnosti; užít s porozumním polohové vztahy mezi body, pímkami a kružnicemi; aplikovat metrické poznatky o kružnicích a kruzích (obvod, obsah) v úlohách poetní geometrie. 6.5 Geometrická zobrazení popsat a urit shodná zobrazení (soumrnosti, posunutí, otoení) a užít jejich vlastnosti. 7 Stereometrie Žák dovede: 7.1 Tlesa charakterizovat jednotlivá tlesa (krychle, kvádr, hranol, jehlan, rotaní válec, rotaní kužel, komolý jehlan a kužel, koule a její ásti), vypoítat jejich objem a povrch; užívat jednotky délky, obsahu a objemu, provádt pevody jednotek; užít polohové a metrické vlastnosti v hranolu; využít poznatk o tlesech v úlohách. 8 Analytická geometrie Žák dovede: 8.1 Souadnice bodu a vektoru na pímce 10 11

12 urit vzdálenost dvou bod a souadnice stedu úseky; užít pojmy vektor a jeho umístní, souadnice vektoru a velikost vektoru; provádt operace s vektory (souet vektor, násobek vektoru reálným íslem). 8.2 Souadnice bodu a vektoru v rovin užít souadnice bodu v kartézské soustav souadnic; urit vzdálenost dvou bod a souadnice stedu úseky; užít pojmy vektor a jeho umístní, souadnice vektoru a velikost vektoru; provádt operace s vektory (souet vektor, násobek vektoru reálným íslem, skalární souin vektor) a užít jejich grafickou interpretaci; urit velikost úhlu dvou vektor, užít vlastnosti kolmých a kolineárních vektor. 8.3 Pímka v rovin užít parametrické vyjádení pímky, obecnou rovnici pímky a smrnicový tvar rovnice pímky v rovin; urit polohové a metrické vztahy bod a pímek v rovin a aplikovat je v úlohách. 9 Kombinatorika, pravdpodobnost a statistika Žák dovede: 9.1 Základní poznatky z kombinatoriky a pravdpodobnosti užít základní kombinatorická pravidla; rozpoznat kombinatorické skupiny (variace s opakováním, variace, permutace, kombinace bez opakování), urit jejich poty a užít je v reálných situacích; poítat s faktoriály a kombinaními ísly; užít s porozumním pojmy náhodný pokus, výsledek náhodného pokusu, náhodný jev, opaný jev, nemožný jev a jistý jev; urit množinu všech možných výsledk náhodného pokusu, poet všech výsledk píznivých náhodnému jevu a vypoítat pravdpodobnost náhodného jevu. 9.2 Základní poznatky ze statistiky užít pojmy statistický soubor, rozsah souboru, statistická jednotka, statistický znak kvalitativní a kvantitativní, hodnota znaku a pojmy vysvtlit; vypoítat etnost a relativní etnost hodnoty znaku, sestavit tabulku etností, graficky znázornit rozdlení etností; urit charakteristiky polohy (aritmetický prmr, medián, modus, percentil) a variability (rozptyl a smrodatná odchylka); vyhledat a vyhodnotit statistická data v grafech a tabulkách

13 ást C Základní specifikace zkoušky z matematiky Zkouška má formu didaktického testu tvoeného rznými typy uzavených testových úloh (s jednou správnou odpovdí) vetn jejich svazk, otevenými úlohami se strunou odpovdí a otevenými úlohami se širokou odpovdí. Testové úlohy mají rznou bodovou hodnotu, která je uvedena u každé úlohy v testu. V prbhu didaktického testu budou mít žáci k dispozici Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro stední školy, kalkulátor (bez grafického režimu, ešení rovnic a úprav algebraických výraz) a rýsovací poteby. 1 V následující tabulce je uvedeno orientaní procentuální zastoupení skupin požadavk (tematických okruh) k maturitní zkoušce v didaktickém testu: Tematické okruhy Zastoupené v testu (v %) 1. íselné množiny Algebraické výrazy Rovnice a nerovnice Funkce Posloupnosti a finanní matematika Planimetrie Stereometrie Analytická geometrie Kombinatorika, pravdpodobnost a statistika Souástí vymezení požadavk je i rámcová specifikace povolených pomcek. Podrobnjší vymezení rozsahu a struktury povolených pomcek stanoví, s ohledem na technologický a informaní vývoj, ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy jako souást oznámení kritérií hodnocení v souladu s provádcí vyhláškou ke školskému zákonu

14 ást D Píklady testových úloh pro povinnou zkoušku z matematiky Testové úlohy jsou uvedeny jako samostatné ukázky, jejich zastoupení necharakterizuje strukturu testu. Soubor ukázek nelze považovat za sestavený test. V ukázkách úloh je správné ešení uvedeno vždy za úlohou. 1. íselné množiny 1 Kolik celých ísel leží v intervalu? ešení: B A) B) C) D) E) VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 2 Akciová spolenost prodala v prvním tvrtletí letošního roku zboží za 78 milion K. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku to bylo o 13 % více. 2 Vypotte, za kolik milion korun prodala spolenost zboží v prvním tvrtletí minulého roku. Výsledek zaokrouhlete na celé miliony. ešení: za 69 milion korun VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 3 Dvanáct dlník provede zemní práce za 15 dní. 3 Vypotte, za jak dlouho by zemní práce provedlo pi stejném výkonu devt dlník. ešení: za 20 dní 13 14

15 4 Pro prnik množiny a intervalu platí:. ešení: B Které z následujících ísel množina nemže obsahovat? D) VÝCHOZÍ TEXT A TABULKA K ÚLOZE 5 Kamarádi byli na výlet. Každý chlapec složil jako zálohu na výdaje uritou ástku, tyto peníze pokryly veškeré náklady a byly utraceny beze zbytku. Pi vyútování se celková útrata rovnomrn rozdlila na osobu a den. Nkteí z kamarád pak museli uritou sumu doplatit, jiným se peníze vracely. Níže je tabulka s vyútováním. Je však neúplná, nebo nkteré údaje byly špatn itelné. 5 Doplte správná ísla do prázdných políek tabulky. ešení:

16 2. Algebraické výrazy 1 Provete dlení mnoholen a stanovte, pro která reálná ísla r má dlení smysl. ešení: 2 Rozhodnte o každém z následujících tvrzení ( ), zda je pravdivé (ANO), i nikoli (NE). 2.1 Pro každá dv reálná ísla platí. 2.2 Pro každé reálné platí. 2.3 Pro každé reálné platí. 2.4 Pro každé reálné platí. ešení: NE, ANO, ANO, NE A N 3 Je dán výraz: 3.1 Urete, pro které hodnoty má výraz smysl, a výraz zjednodušte. 3.2 Urete hodnotu výrazu pro. 3.3 Urete hodnoty promnné, pro které má výraz hodnotu. 3.4 Urete hodnoty promnné, pro které má výraz hodnotu. ešení: 3.1 ; Výraz nenabývá hodnoty pro žádnou reálnou hodnotu promnné

17 4 Je dán výraz: ešení: A Který z upravených výraz je s daným výrazem ekvivalentní? A) ; B) C) ; D) ; E) ; 16 17

18 3. Rovnice a nerovnice VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 1 Na veírek pišlo tikrát více chlapc než dvat. Po odchodu 8 chlapc a 8 dvat zbylo na veírku ptkrát více chlapc než dvat. 1 Urete, kolik chlapc a kolik dvat pišlo na veírek. Uvete celý postup ešení. ešení: poet chlapc, poet dívek Na veírek pišlo 48 chlapc a 16 dvat. 2 V rovnici s neznámou je jeden koen. Vypotte koeficient a druhý koen. ešení: 3 Je dána nerovnice s neznámou : Který z interval pedstavuje množinu všech ešení nerovnice? ešení: D A) B) C) D) E) 17 18

19 4 Pro veliiny platí: Které vyjádení veliiny odpovídá uvedenému vztahu? ešení: C A) B) C) D) E) žádné z uvedených 18 19

20 4. Funkce VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 1 Teplota se mí v Celsiových nebo Fahrenheitových stupních. Hodnoty ve Fahrenheitových stupních ( jsou lineární funkcí hodnot v Celsiových stupních (). Nap. 8 C odpovídá 46,4 F a 24 C odpovídá 75,2 F. 1 Urete pedpis této funkce. ešení: VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 2 V pjovn automobil se pan Novák rozhoduje, zda si má pjit automobil A nebo B. Náklady (v K) na provoz automobilu A jsou ureny lineární funkcí, náklady na provoz automobilu B lineární funkcí, kde promnná (v km) je ujetá vzdálenost. 2 Vypotte, jakou vzdálenost musí pan Novák nejmén ujet, aby se mu výpjka automobilu B vyplatila. ešení: km VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 3 Kolikrát () se zvtší množství bakterií za uritou dobu (), lze za uritých podmínek vyjádit exponenciální funkcí, kde. V laboratorním experimentu se bhem každých 2 hodin množství bakterií zvtší tyikrát. 3 Kolikrát se zvtší množství bakterií bhem 6 hodin laboratorního experimentu? ešení: E A) dvanáctkrát B) šestnáctkrát C) tyiadvacetkrát D) osmatyicekrát E) tyiašedesátkrát 19 20

21 4 Piate ke každému grafu funkce ( ) pro, resp. odpovídající pedpis funkce (A F). 4.1 y 1 O 1 x 4.2 y 1 O 1 x 4.3 y 1 O 1 x 4.4 y 1 O 1 x A) B) C) D) E) F) ešení: D, F, A, E 20 21

22 5 Funkce je dána pedpisem. 5.1 Urete prseíky grafu funkce se souadnicovými osami. 5.2 Zapište rovnice asymptot grafu funkce. 5.3 Sestrojte graf funkce. Uvete postup ešení. ešení: 5.1 Prseík se souadnicovou osou :, tedy Prseík se souadnicovou osou neexistuje ( ). 5.2 Platí: 5.3, tedy asymptoty procházejí bodem Rovnice asymptot: f y 1 O 1 x 6 Pro ešte rovnici. ešení: 21 22

23 5. Posloupnosti a finanní matematika VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 1 Plechovky jsou narovnány v deseti adách nad sebou. Ve spodní ad je 24 plechovek, v každé další ad je vždy o jednu plechovku mén. 1 Kolik plechovek je narovnáno ve všech deseti adách? ešení: 195 plechovek VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 2 V soutži byly za prvních 6 míst vyplaceny odmny v celkové hodnot K. Nejvyšší odmnu získal vítz, odmny za další umístní se postupn snižovaly vždy o stejnou ástku. 2 Kolik korun získali dohromady vítz a soutžící na šestém míst? ešení: A A) 800 K B) K C) K D) K E) nelze jednoznan urit 3 Kolik po sob jdoucích pirozených ísel od 1 do musíte nejmén seíst, aby jejich souet pesáhl ? ešení: D A) 999 B) C) D) E)

24 VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 4 V rámci úsporných opatení rozhodlo vedení podniku, že na konci každého tvrtletí klesne poet zamstnanc podniku o 7 % oproti stavu na poátku tvrtletí. 4 O kolik procent pibližn klesne poet zamstnanc po uplynutí jednoho roku? ešení: C A) o 20 % B) o 22 % C) o 25 % D) o 27 % E) o 30 % VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 5 Majitel dílny nakoupil na úvr s roní úrokovou mírou 10 % materiál v cen K, úroky se pipisují koncem každého roního úrokovacího období. Majitel splatí celou ástku jednorázov po uplynutí pti let. 5 Vypotte, o kolik procent splátka pevýší úvr. ešení: pibližn o 61 % 23 24

25 6. Planimetrie 1 Strana obdélníku mí 84 cm. Úhlopíka je o 72 cm delší než strana. Urete obsah obdélníku. ešení: cm 2 2 Jaká je velikost vnitního úhlu pravidelného osmiúhelníku? A) 108 B) 120 C) 125 D) 135 E) 140 ešení: D 3 Které dokonení vty vede k pravdivému tvrzení? Jestliže se prmr kruhu zvtší tikrát, pak se jeho A) polomr zvtší 1,5krát, obvod se zvtší 6krát a obsah se zvtší 9krát. B) polomr zvtší 3krát, obvod se zvtší 3krát a obsah se zvtší 3krát. C) polomr zvtší 3krát, obvod se zvtší 3krát a obsah se zvtší 9krát. D) polomr zvtší 9krát, obvod se zvtší 9krát a obsah se zvtší 9krát. E) polomr zvtší 3krát, obvod se zvtší 6krát a obsah se zvtší 9krát. ešení: C 24 25

26 VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 4 Bod je vrcholem trojúhelníku s pravým úhlem pi vrcholu. Bod je vrcholem trojúhelníku s pravým úhlem pi vrcholu. A B C D V polorovin sestrojte množinu všech bod, které jsou vrcholy trojúhelník s pravým úhlem pi vrcholu. 4.2 V polorovin sestrojte množinu všech bod, které jsou vrcholy trojúhelník s pravým úhlem pi vrcholu. Nalezené množiny oznate symboly a ešení: 4.1 Polopímka bez poáteního bodu : max. 2 body A B C D 4.2 Plkružnice bez krajních bod : A B C D 25 26

27 7. Stereometrie VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 1 Jedna z kopulí hvzdárny M. Koperníka v Brn má tvar polokoule o prmru 6 m. Kopuli je teba natít z vnjší strany. Náklad na 1 m 2 nátru je 150 K. 1 Vypotte s pesností na stovky korun, kolik bude stát jeden nátr kopule. ešení: K VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 2 Na polici stojí akvárium. Tlouška jeho skel je 5 mm. Celý vnitní prostor akvária tvaru krychle vyplní voda o objemu 27 litr. 2 Jakou plochu na polici akvárium zabírá? ešení: E A) 30 dm 2 B) 90 dm 2 C) 900 cm 2 D) 930 cm 2 E) 961 cm 2 VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 3 Silniái opravují cestu. Používají silniní válec s prmrem 120 cm a šíkou 1,75 m. 3 Vypotte s pesností na m 2 obsah plochy, kterou válec uválcuje za pt otoení. ešení: 33 m

28 8. Analytická geometrie 1 Je dána pímka. Jaké mže být její parametrické vyjádení? A) B) C) D) E) ešení: A 2 Je dána pímka. ešení: Vypotte vzdálenost pímky od rovnobžné pímky, která prochází poátkem soustavy souadnic. 3 Je dán pravidelný šestiúhelník se stedem. Ozname vektory. Rozhodnte o každém z následujících tvrzení ( ), zda je pravdivé (ANO), i nikoli (NE) ešení: ANO, ANO, ANO, NE A N 27 28

29 9. Kombinatorika, pravdpodobnost a statistika VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 1 Zákazník si vybírá materiál pro šatní skín jeden druh deva a jeden typ doplk. V nabídce je 7 druh svtlého deva, 6 druh tmavého deva a dále 4 typy doplk vhodných jen pro svtlé devo, 5 typ vhodných jen pro tmavé devo a 2 univerzální typy pro jakýkoliv druh deva. 1 Kolik vhodných dvojic (devo a doplky) je možné nabídnout? ešení: E A) 82 B) 85 C) 143 D) 13 2 E) jiná možnost VÝCHOZÍ TEXT A TABULKA K ÚLOZE 2 tyi studenti sportovního gymnázia zadávali anketu. Pt set náhodn oslovených lidí jim odpovdlo na otázku, zda pravideln jezdí na kole nebo na in line bruslích. Jejich odpovdi jsou zpracovány v tabulce Vypotte, s jakou pravdpodobností mohl jeden ze student vyhrát sázku, že první osoba z náhodn oslovených jezdí pouze na in-line bruslích. 2.2 Vypotte, jaké procento dotázaných nejezdí na in-line bruslích. ešení: 2.1 Student mohl vyhrát sázku s pravdpodobností. 2.2 Na in-line bruslích nejezdí 78 % dotázaných

30 VÝCHOZÍ TEXT A GRAF K ÚLOZE 3 V grafu je statistika dopravních pestupk ve sledovaném období. Závažnost dopravního pestupku vyjaduje poet odebraných bod. Nap. bylo spácháno 10 ptibodových pestupk Urete, kolik bod za pestupek bylo odebíráno nejastji. 3.2 Urete prmrný poet bod odebraných za pestupek. 3.3 Urete, v kolika pípadech poet odebraných bod za pestupek pekroil prmrnou hodnotu. 3.4 Urete medián potu odebraných bod za pestupek. ešení: body 3.2 4,52 bodu 3.3 ve 42 pípadech body 29 30

31 VÝCHOZÍ TEXT A GRAF K ÚLOZE 4 Graf A ukazuje, kolik žák tí základních typ stedních škol ešilo v roce 2003 úlohy z matematiky. Graf B poskytuje informaci o prmrném potu bod (ze 40 možných), které se žákm podailo získat. Prmrný poet bod všech ešitel byl 17,4. (SOŠ jsou stední odborné školy, SOU jsou stední odborná uilišt.) 4 S pesností na desetiny urete prmrný poet bod, které získali v roce 2003 studenti SOŠ. ešení: 17,2 bodu 30 31

32 VÝCHOZÍ TEXT A TABULKA K ÚLOZE 5 Pan Mrázek nkolikrát do msíce kontroloval spotebu plynu v domácnosti. Vždy v 7 hodin odeetl stav plynomru a spolen s datem jej zapsal do tabulky. 5 Ve kterém období mezi dvma následujícími odety byla prmrná denní spoteba plynu nejvtší? ešení: B A) od B) od C) od D) od E) od

33 VÝCHOZÍ TEXT A TABULKA K ÚLOZE 6 V tabulce jsou uvedeny výsledky zápas pti fotbalových družstev, z nichž každé dosud sehrálo 10 zápas. Za každou výhru získává družstvo 3 body a za každou remízu 1 bod. Slavia prohrála 3 zápasy z deseti a získala celkem 17 bod. 6 Kolik zápas vyhrála Slavia? A) 3 zápasy B) 4 zápasy C) 5 zápas D) jiný poet zápas E) odpov nelze urit ešení: C 32 33

34 VÝCHOZÍ TEXT A TABULKA K ÚLOZE 7 Graf ukazuje odchylky maximálních denních teplot od prmrné dlouhodobé polední teploty (ve stupních Celsia), záznam je veden od pondlí do pátku. Prmrná dlouhodobá polední teplota byla 20 C. 7 Jaká je prmrná hodnota maximálních teplot v pti uvedených dnech? A) 12 C B) 14 C C) 16 C D) 18 C E) 20 C ešení: D 33 34

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 009/00 MATEMATIKA VYŠŠÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo

Více

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků Maturitní zkouška z matematiky 2012 požadované znalosti Zkouška z matematiky ověřuje matematické základy formou didaktického testu. Test obsahuje uzavřené i otevřené úlohy. V uzavřených úlohách je vždy

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo

Více

MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik

MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik R4 1. ČÍSELNÉ VÝRAZY 1.1. Přirozená čísla počítání s přirozenými čísly, rozlišit prvočíslo a číslo složené, rozložit složené

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo a

Více

6.7 Matematika. 6.7.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.7 Matematika. 6.7.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.7 Matematika 6.7.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Matematika je zařazen jako povinný ve všech ročnících čtyřletého studia. Patří do vzdělávací oblasti

Více

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Praha 2004 Autoi Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání VÚP Praha Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání zpracovali: Celková gesce pípravy

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014 Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014 1. ročník (první pololetí, druhé pololetí) 1) Množiny. Číselné obory N, Z, Q, I, R. 2) Absolutní hodnota reálného čísla, intervaly. 3) Procenta,

Více

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Cvičení z matematiky O8A, C4A, jednoletý volitelný předmět Cíle předmětu Obsah předmětu je zaměřen na přípravu studentů gymnázia na společnou část maturitní zkoušky

Více

Recenze testu Matematika základní úroveň (státní maturita ve školním roce 2010/2011)

Recenze testu Matematika základní úroveň (státní maturita ve školním roce 2010/2011) Recenze testu Matematika základní úroveň (státní maturita ve školním roce 2010/2011) Předmětem recenze jsou verze testu zveřejněná na www.eduin.cz a verze Pokynů k hodnocení tohoto testu (resp. jeho otevřených

Více

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, ŠVP Osmileté všeobecné studium a čtyřleté všeobecné studium, Příloha 1, Volitelné předměty Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány Školní vzdělávací program Příloha

Více

Charakteristika a osnovy předmětů ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Charakteristika a osnovy předmětů ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Příloha č.2 Charakteristika a osnovy předmětů ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra finanního úetnictví a auditingu Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisování dlouhodobého majetku Autor diplomové práce:

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M02 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M02 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M2 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Výroní zpráva o plnní regionálních funkcí krajských knihoven na území R za rok 2007 Zpracováno na základ Roních zpráv o výkonu regionálních funkcí v roce

Více

Zpráva z testování žáků 9. ročníků základních škol. Zpráva pro vedení školy

Zpráva z testování žáků 9. ročníků základních škol. Zpráva pro vedení školy Zpráva z testování žáků 9. ročníků základních škol Zpráva pro vedení školy Škola Základní škola Šumperk, Vrchlického 22, 78701 Šumperk Počet otestovaných tříd 1 Termín 17. 1. 2014-27. 1. 2014 Počet žáků

Více

Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník

Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník TIMSS 2011 Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník TIMSS 2011 Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník Svatava Janoušková Vladislav Tomášek a kol. Praha 2013 ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Tato publikace

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce:

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

III. CVIENÍ ZE STATISTIKY

III. CVIENÍ ZE STATISTIKY III. CVIENÍ ZE STATISTIKY Vážení studenti, úkolem dnešního cviení je nauit se analyzovat data pomocí chí-kvadrát testu, korelaní a regresní analýzy. K tomuto budeme používat program Excel 2007 MS Office,

Více

Volere Šablona pro specifikaci požadavk

Volere Šablona pro specifikaci požadavk Volere Šablona pro specifikaci požadavk 9. vydání James & Suzanne Robertson editelé spolenosti Atlantic Systems Guild Londýn, Cáchy & New York Email james@systemsguild.com suzanne@systemsguild.com Copyright

Více

Praktické využití metod digitálního zpracování obrazu

Praktické využití metod digitálního zpracování obrazu STEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ INNOST obor 01 Praktické využití metod digitálního zpracování obrazu Vypracoval: Ondej Mikšík Oktáva B Gymnázium Kromíž Masarykovo nám. 496 2007 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Digitální obraz...

Více

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model 1. MODELY A MODELOVÁNÍ as ke studiu: 30 minut Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: charakterizovat model jako nástroj pro zobrazení skutenosti popsat proces modelování provést klasifikaci základních

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více