6.2 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6.2 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.2.1 Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 6.2.1.1 Vyučovací předmět: Matematika"

Transkript

1 6.2 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah poskytuje žákům vědomosti a dovednosti potřebné pro orientaci v praktickém životě, připravuje je na další studium a profesní dráhu rozvíjí intelektuální schopnosti žáků, jejich paměť, představivost, tvořivost, abstraktní myšlení, schopnost logického úsudku vede žáky k osvojování si pojmů, algoritmů, metod řešení úloh a k jejich efektivnímu využití při řešení úloh vede žáky k zodpovědnosti, spolupráci, tvořivosti, rozvíjení důvěry ve vlastní schopnosti Časové vymezení: Výuka probíhá v ročníku. Týdenní časová dotace je daná učebním plánem pro I. a II. stupeň. Organizační vymezení: Výuka probíhá převážně v kmenových třídách, v počítačové učebně. Mezipředmětové vztahy Předmět Matematika úzce souvisí s předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda: Fyzika (grafy, výpočet neznámé ze vzorce), Zeměpis (měřítko map, orientace na mapě, kurzovní lístek, časová pásma), Chemie (úlohy o směsích různě koncentrovaných látek, trojčlenka, procenta). Práce s počítačem a Informatika (práce s výukovými programy, prezentace), Dějepis (časová osa). Průřezová témata Předmětem prolínají průřezová témata: OSV, VDO, EV, EGS, MV Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků I. stupně Kompetence k učení Učitel: umožňuje žákům, aby se podíleli na utváření kritérií hodnocení činností nebo jejich výsledků srozumitelně jim vysvětluje, co se mají naučit stanovuje dílčí vzdělávací cíle v souladu s cíli vzdělávacího programu;

2 vede žáky k ověřování výsledků. Žáci: učí se přesně a stručně vyjadřovat užíváním mat. jazyka včetně symboliky,prováděním rozborů a zápisů při řešení úloh zdokonaluje grafický projev rozvíjí abstraktní, exaktní, kombinatorické a logické myšlení k věcné a srozumitelné argumentaci Kompetence k řešení problémů Učitel: se zajímá o náměty, názory, zkušenosti žáků klade otevřené otázky a vybízí žáky k pojmenování cíle činnosti; vede žáky k plánování úkolů a postupů zařazuje metody, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům sami žáci umožňuje, aby žáci v hodině pracovali s odbornou literaturou podle potřeby žákům v činnostech pomáhá, pracuje s chybou žáka jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení dodává žákům sebedůvěru Žáci: učí se rozvíjet důvěru ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení úloh, k sebekontrole, k systematičnosti, vytrvalosti a přesnosti, učí se provádět rozbor problémů a plánu řešení, odhadování výsledků, volbě správného postupu, vyhodnocování správností výsledků. Kompetence komunikativní Učitel zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky vede žáky k výstižnému, souvislému a kultivovanému projevu. Žáci: žáci se učí přesnému a stručnému vyjadřování užíváním matematického jazyka včetně symboliky Kompetence sociální a personální Učitel: umožňuje každému žákovi zažít úspěch podněcuje žáky k argumentaci hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok

3 Žáci: jsou vedeni ke kritickému usuzování, srozumitelné a věcné argumentaci prostřednictvím řešení matematických problémů, ke kolegiální radě a pomoci učí se pracovat v týmu. Kompetence občanské Učitel: podle potřeby žákům v činnostech pomáhá a umožňuje jim, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti nebo výsledky. Žáci: při zpracovávání informací jsou žáci vedeni ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení učí se hodnotit svoji práci a práci ostatních, jsou vedeni k ohleduplnosti a taktu, učí se vnímat složitosti světa Kompetence pracovní Učitel: zadává úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace z různých informačních zdrojů, a které vyžadují využití poznatků z různých předmětů vede žáky ke správným způsobům užití vybavení, techniky a pomůcek vytváří příležitosti k interpretaci různých textů, obrazových materiálů, grafů a jiných forem záznamů Žáci: jsou vedeni k vytváření zásoby matematických nástrojů pro řešení reálných situací v životě učí se využívat matematické poznatky a dovednosti v praktických činnostech pro žáky s postižením jsou k dispozici vhodně přizpůsobené pracovní materiály. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ročníku Kompetence k učení Žáci si osvojují základní matematické pojmy a vztahy postupnou abstrakcí a zobecňováním reálných jevů si vytvářejí zásoby matematických nástrojů ( pojmů a vztahů, algoritmů, metod řešení úloh) využívají prostředků výpočetní techniky Učitel zařazuje metody, při kterých docházejí k řešení a závěrům žáci sami vede žáky k plánování postupů a úkolů zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů zadává úkoly s využitím informačních a komunikačních technologií

4 vede žáky k aplikaci znalostí v ostatních vyuč. předmětech a v reálném životě Kompetence k řešení problémů Žáci zjišťují, že realita je složitější než její matematický model provádějí rozbor problému a plánu řešení, odhadování výsledků se učí zvolit správný postup při řešení slovních úloh a reálných problémů Učitel s chybou žáka pracuje jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení vede žáky k ověřování výsledků Kompetence komunikativní Žáci zdůvodňují matematické postupy spolupracují ve skupině se podílí na utváření příjemné atmosféry v týmu učí se věcně argumentovat, schopnosti sebekontroly Učitel zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat vyžaduje dodržování pravidel slušného chování Kompetence občanské Žáci respektují názory ostatních si formují volní a charakterové rysy se zodpovědně rozhodují podle dané situace Učitel vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé umožňuje, aby žáci na základě jasných kritérií hodnotili svoji činnost nebo její výsledky se zajímá, jak vyhovuje žákům jeho způsob výuky Kompetence pracovní Žáci si zdokonalují grafický projev jsou vedeni k efektivitě při organizování vlastní práce Učitel

5 požaduje dodržování dohodnuté kvality, termínů vede žáky k ověřování výsledků ročník: 1. očekávané výstupy učivo průřezová témata, mezipředmětové vztahy Poznámky Žák zná číslice 1 až 20, umí je napsat a přečíst zná význam méně, více, první, poslední, větší, menší apod. umí seřadit čísla podle velikosti umí zakreslit čísla do 20 na číselnou osu zná a používá matematické symboly +,-,=, umí zapsat, přečíst, vyřešit příklady na sčítání a odčítání do dvaceti bez přechodu přes desítku provádí rozklad na desítky a jednotky řeší jednoduché slovní úlohy rozlišuje a umí pojmenovat jednoduché geometrické útvary, modeluje je v rovině Číslo a početní operace Počítání do dvaceti Číselná osa Početní operace Geometrie v rovině a v prostoru Základní útvary v rovině OSV seberegulace a sebeorganizace výchova k samostatnosti, sebekontrole, smyslu pro odpovědnost, ohleduplnost a přesnost ENV vztah člověka k prostředí - výchova k životnímu prostředí VV obrázky stejného druhu podle počtu PČ, VV znázornění slovní úlohy pozná tělesa -krychle, koule, kvádr, válec geometrické útvary třídí podle tvaru, velikosti a barev orientuje se v prostoru-nahoře, dole, vpravo, vlevo Základní útvary v prostoru

6 ročník: 2. očekávané výstupy učivo průřezová témata, mezipředmětové vztahy Poznámky Žák umí sčítat a odčítat v oboru do 20 s přechodem desítky umí zapsat a přečíst čísla do 100 umí zobrazit čísla do 100 na číselné osy porovnává čísla do 100, umí je seřadit vzestupně i sestupně sčítá a odčítá čísla do 100 (pamětně) s přechodem desítky zná význam závorek umí zaokrouhlit čísla na desítky seznámí se s principem písemného sčítání a odčítání bez přechodu desítky do 100 seznámí se s principem násobení, dělení chápe vztahy mezi násobením a dělením řeší slovní úlohy s osvojenými početními operacemi Číslo a početní operace Sčítání, odečítání do 20 s přechodem desítky Numerace v oboru do 100 Početní operace sčítání, odčítání zpaměti do 100 Zaokrouhlování čísel Písemné sčítání, odčítání Násobilka 2,3,4,5, dělení v oboru těchto násobilek OSV seberegulace a sebeorganizace - výchova k samostatnosti, sebekontrole, smyslu pro odpovědnost, ohleduplnost a přesnost ENV vztah člověka k prostředí, výchova k životnímu prostředí orientuje se v čase seznámí se s jednotkami času (sekunda, minuta, hodina, den) popisuje jednoduché závislosti z praktického života Závislosti, vztahy a práce s daty Závislosti a jejich vlastnosti (čas) Prvouka orientace v čase (rok, měsíce, režim dne), čtení údajů na hodinách (i digitálních)

7 doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel zná pojem bod, přímka, čára, úsečka narýsuje přímku, lomenou čáru, úsečku dané délky zná rozdíl mezi přímkou, přímou a křivou čárou porovnává úsečku podle velikosti umí změřit úsečku (délka) na cm orientuje se v jednotkách délky cm, dm, m pozná geometrická tělesa krychle, kvádr, válec, koule, kužel, jehlan Geometrie v rovině a prostoru Základní útvary v rovině Základní útvary v prostoru VV, Pracovní činnosti znázorňování - modelování - montážní práce (stavebnice) ročník: 3. očekávané výstupy učivo průřezová témata, mezipředmětové vztahy Poznámky Žák zná symboly pro násobení a dělení umí automaticky užívat spoje všech násobilek umí násobit a dělit dvojciferné číslo jednociferným v jednoduchých případech provádí odhad výsledku umí dělit se zbytkem užívá násobení a dělení při řešení praktických úloh řeší slovní úlohy n-krát více, n-krát méně Číslo a početní operace Násobilka umí sčítat a odčítat dvojciferná čísla zpaměti (typ příkladů 34+25,67-56) Číselný obor 0 l00

8 umí sčítat a odčítat dvojciferná čísla písemně s přechodem přes desítku řeší slovní úlohy v oboru do sta umí zaokrouhlit čísla na 10, na 100 umí číst a psát trojciferná čísla umí vytvořit konkrétní soubor s daným počtem prvků do 1000 umí zakreslit dané číslo na číselné ose porovnává čísla do 1000 sčítá a odčítá písemně trojciferná čísla bez přechodu i s přechodem desítky umí převádět jednotky času umí používat časové jednotky, hodina, minuta, sekunda umí číst a sestavovat tabulky násobků užívá tabulkové zápisy v praxi (např. ceny zboží, vzdálenosti) umí označit bod, krajní body úsečky, průsečík přímek umí narýsovat přímku a polopřímku umí sestrojit úsečku dané délky umí měřit úsečku umí vypočítat obvod čtverce, obdélníku, trojúhelníku sečtením délek jeho stran zná jednotky délky (mm, cm, dm, m, km) a používá je k měření umí převádět jednotky délky (mm na cm, km Číselný obor Závislosti a práce s daty Geometrie v rovině a prostoru Základní útvary v rovině - bod, průsečík - přímka, polopřímka, úsečka - obvod obrazce - jednotky délky a jejich převody OSV seberegulace a sebeorganizace - výchova k samostatnosti, sebekontrole, smyslu pro zodpovědnost, přesnost ENV - Výchova k ochraně životního prostředí, lidské aktivity a problémy životního prostředí - ekologické zemědělství, doprava, průmysl, hospodaření s odpady Prvouka měření

9 na m, a opačně) provádí odhad vzdálenosti ročník: 4. očekávané výstupy Žák umí zapsat a přečíst čísla do orientuje se na číselné ose a umí porovnávat čísla v tomto oboru sčítá a odčítá zpaměti (čísla,která mají nejvýše dvě číslice různé od nuly), sčítá a odčítá písemně v oboru do provádí odhad výsledku umí zaokrouhlovat na stovky a tisíce učivo Číslo a početní operace Obor přirozených čísel do průřezová témata, mezipředmětové vztahy Poznámky ovládá pamětné dělení se zbytkem v oboru malé násobilky ovládá algoritmus pamětného násobení a dělení mimo obor malé násobilky umí pamětně násobit a dělit čísla do (nejvýše se dvěma různými číslicemi) jednociferným číslem umí písemně násobit jednociferným a dvouciferným činitelem umí písemně dělit jednociferným dělitelem Násobilka ENV vztah člověka k prostředí lidské

10 užívá předešlých znalostí při řešení slovních úloh různých typů umí sčítat, odčítat, násobit a dělit na kalkulátoru, používá jej ke kontrole zná jednotky hmotnosti, délky, objemu a času umí převádět jednotky hmotnosti a délky umí určit souřadnice bodu ve čtvercové síti umí číst hodnoty z diagramu určí vzájemnou polohu dvou přímek v rovině umí narýsovat rovnoběžku s danou přímkou, kolmici k dané přímce, různoběžky umí pracovat s kružítkem a narýsovat kružnici s daným středem a poloměrem umí narýsovat trojúhelník, čtverec, obdélník umí sestrojit trojúhelník ze tří stran pozná a narýsuje pravoúhlý trojúhelník rozpozná jednoduchý osově souměrný útvar určí osu souměrnosti modelováním, překládáním, znázorní jednoduchý osově souměrný útvar ve čtvercové síti dokáže určit obsah jednoduchých rovinných obrazců pomocí čtvercové sítě seznámí se s modelem sítě kvádru a krychle ročník: 5. Práce s kalkulátorem Závislosti, vztahy a práce s daty Geometrie v rovině a v prostoru Rovnoběžky, různoběžky, kolmice, Geometrie v rovině a prostoru kružnice Souměrnost Obsah čtverce, obdélníku, síť kvádru a krychle aktivity a problémy životního prostředí EGS Objevujeme Evropu a svět naše vlast a Evropa, VL, VV, Čj ENV lidské aktivity a problémy životního prostředí,př VV,PČ

11 očekávané výstupy učivo průřezová témata, mezipředmětové vztahy Poznámky Žák umí zapsat a přečíst čísla do orientuje se na číselné ose v oboru do milionu umí sčítat a odčítat zpaměti i písemně do milionu používá zákonů komutativnosti a asociativnosti sčítání při pamětném počítání umí násobit deseti, stem, tisícem umí zaokrouhlovat na tisíce, desetitisíce a statisíce násobí písemně dvojciferným a trojciferným činitelem dělí jednociferným a dvojciferným dělitelem Číslo a početní operace Přirozená čísla do řeší slovní úlohy v oboru do milionu řeší slovní úlohy na dva početní výkony převádí jednotky času a objemu umí vyhledávat údaje v jízdním řádu a řešit slovní úlohy umí pracovat s údaji v cenících jednoduchých grafech, diagramech sestaví a vyzná se v jednoduché tabulce přímé úměrnosti a doplní údaje o čase, ceně zboží, vykonané práci, aj. Závislost, vztahy a práce s daty Jednotky Přímá úměrnost Římské číslice Zlomky VL, PŘ OSV řešení problémů, rozhodování při cestování a jiných lidských činnostech využívajících práci s daty, grafy a tabulkami EGS jsme Evropané - poznávání

12 zná římské číslice I, V, X, L, C, D, M seznámí se s pravidly tvoření římských číslic píše a čte letopočty s předlohou zná pojem zlomek, zapíše zlomky podle diktátu pozná a dokáže vyznačit část označenou zlomkem se jmenovatelem menším než osm sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem pomocí zlomku vypočítá část z celku řeší slovní úlohy typu zlevněno na čtvrtinu, zlevněno o čtvrtinu čte a zobrazí desetinná čísla na číselné ose porovnává desetinná čísla sčítá, odčítá., násobí a dělí je 10, 100 zaokrouhluje desetinná čísla na desetiny a setiny zná vztah mezi desetinným zlomkem a desetinným číslem, deset. Zlomek převádí na deset. číslo zná pojmy rovina, polorovina, trojúhelník pravoúhlý, rovnoramenný, rovnostranný umí sestrojit obecný, pravoúhlý, rovnoramenný, rovnostranný trojúhelník sestrojí čtverec, obdélník dokáže změřit a vypočítat obvod trojúhelníku a čtyřúhelníku pozná a pojmenuje čtyřúhelníky zapíše a použije data z grafu ve čtvercové síti vypočítá obsah čtverce a obdélníka graficky sčítá a odčítá úsečky Desetinná čísla Geometrie v rovině starověkých kultur, čtení letopočtů, zdroje a kořeny, klíčové mezníky evropské historie HV ¾,4/4 takt VV, PČ VV, PČ

13 vypočítá povrch krychle a kvádru na základě sítě těles dbá na přesnost a čistotu rýsování Geometrie v prostoru ročník: 6. očekávané výstupy učivo průřezová témata, mezipředmětové vztahy Poznámky Žák umí: zaokrouhlovat desetinná čísla na daný řád porovnávat a znázorňovat na číselné ose desetinná čísla písemně sčítat, odčítat, násobit a dělit desetinná čísla násobit a dělit desetinná čísla 10, 100, 1000 znát vlastnosti početních výkonů s desetinnými čísly řešit slovní úlohy z praxe převádět jednotky délky a hmotnosti provádět odhad a kontrolu výsledků řešení úloh užívat kalkulátor Desetinná čísla Rozšíření pojmu desetinné číslo Porovnávání desetinných čísel Znázorňování desetinných čísel na číselné ose Zaokrouhlování desetinných čísel Sčítání a odčítání desetinných čísel Násobení a dělení desetinných čísel a číslem přirozeným Vlastnosti početních výkonů s desetinnými čísly s desetinnými čísly Převádění jednotek Provádění odhadu a kontroly OSV Hodnoty, postoje, praktická etika dovednosti všedního dne Fyzika, Chemie převody jednotek Dělitelnost přirozených čísel určit násobky a dělitele čísel rozeznat prvočíslo a číslo složené Násobek Dělitel

14 provést rozklad přirozeného čísla na prvočinitele určit společný dělitel a největší společný dělitel přirozených čísel určit společný násobek a nejmenší společný násobek přirozených čísel určit čísla soudělná a nesoudělná řešit slovní úlohy Znaky dělitelnosti Prvočísla a čísla složená Rozklad čísla na prvočinitele Společný dělitel, největší společný dělitel Společný násobek, nejmenší společný násobek Čísla soudělná a nesoudělná s využitím největšího společného dělitele a nejmenšího společného násobku narýsovat úhel dané velikosti změřit velikost úhlu pomocí úhloměru užívat a převádět jednotky velikosti úhlu rozeznat a narýsovat přímý, ostrý, pravý a tupý úhel vyznačit vrcholové, vedlejší úhly sčítat a odčítat úhly graficky i početně násobit a dělit úhly graficky i početně odhadnout velikost úhlu určit, zda jsou rovinné obrazce shodné sestrojit obraz rovinného obrazce v osové souměrnosti určit osu souměrnosti osově souměrného obrazce Úhel a jeho velikost Úhel, osa úhlu Velikost úhlu, stupeň, minuta, vteřina, úhloměr Přímý, ostrý, pravý, tupý úhel Vedlejší a vrcholové úhly Souhlasné a střídavé úhly Sčítání a odčítání úhlů Násobení a dělení úhlů Konstrukce pomocí kružítka úhlů velikostí 60, 45, 30, 15 Osová souměrnost Shodnost geometrických obrazců Osová souměrnost Osa souměrnosti OSV Rozvoj schopností poznávání cvičení smyslového vnímání OSV Kreativita rozvoj kreativity

15 sestrojit obraz útvaru ve středové souměrnosti určit střed souměrnosti Středová souměrnost Souměrné útvary, konstrukce třídit a popsat trojúhelníky určit velikosti vnitřních a vnějších úhlů trojúhelníku určit zda trojúhelník lze narýsovat konstrukce trojúhelníku ze tří stran sestrojit osy úhlů i stran sestrojit výšky, těžnice a střední příčky sestrojit kružnici opsanou a vepsanou trojúhelníku sestrojit obraz kvádru a krychle ve volném rovnoběžném promítání vypočítat objem a povrch kvádru a krychle znát a převádět jednotky objemu sestrojit síť tělesa řešit úlohy z praxe Trojúhelník Vnější a vnitřní úhly trojúhelníku Trojúhelníková nerovnost Konstrukce trojúhelníku ze tří stran sss Vlastnosti trojúhelníku Rovnoramenný a rovnostranný trojúhelník Osy vnitřních úhlů a osy stran Výšky trojúhelníku Těžnice trojúhelníku, těžiště Střední příčky trojúhelníku Kružnice vepsaná a opsaná trojúhelníku Objem a povrch krychle a kvádru Zobrazení těles Rovnoběžný průmět Síť těles Objem těles Jednotky objemu pevné, kapalné Povrch těles Jednotky, převody jednotek Stěnová a tělesová úhlopříčka Složitější slovní úlohy na konstrukce OSV Rozvoj schopností poznávání řešení problémů při konstrukcích OSV Rozvoj schopností poznávání cvičení smyslového vnímání

16 ročník: 7. očekávané výstupy učivo průřezová témata, mezipředmětové vztahy Poznámky Žák umí: uvést zlomek na základní tvar porovnat zlomky zobrazit zlomek na číselné ose rozšířit a zkrátit zlomek upravit smíšené číslo na zlomek a naopak sčítat a odčítat zlomky násobit a dělit zlomky zjednodušit složený zlomek převést desetinné číslo na zlomek a naopak užít zlomky při řešení praktických situací řešit slovní úlohy se zlomky zapsat záporné a kladné číslo a zobrazit je na číselné ose porovnat celá čísla určit opačné číslo k danému číslu určit absolutní hodnotu čísla sčítat a odčítat celá čísla Zlomky Základní tvar zlomku Zobrazení zlomků na číselné ose Rozšiřování a krácení zlomků Porovnávání zlomků Smíšená čísla Početní operace se zlomky Vlastnosti početních operací Zlomek převrácený a opačný Složené zlomky Převádění zlomku na desetinné číslo a naopak se zlomky Celá a racionální čísla Čísla kladná, záporná a nula Čísla opačná Zobrazení na číselné ose Porovnávání celých čísel Absolutní hodnota čísla Sčítání a odčítání v oboru Z OSV Kooperace a kompetice zvládání situací

17 násobit a dělit celá čísla řešit slovní úlohy s celými čísly zobrazit racionální čísla na číselné ose porovnat racionální čísla sčítat a odčítat v oboru Q násobit a dělit v obru Q užívat početní výkony s celými a racionálními čísly v praxi Násobení a dělení v oboru Z Zobrazování racionálních čísel na číselné ose Porovnávání racionálních čísel Početní operace s racionálními čísly Periodická čísla porovnat dvě veličina poměrem zvětšit (zmenšit) danou hodnotu v daném poměru rozdělit celek na části v daném poměru zjednodušit poměr krácením řešit slovní úlohy používat měřítko plánů a map zapsat tabulku přímé a nepřímé úměrnosti zakreslit bod v pravoúhlé soustavě souřadnic narýsovat graf přímé a nepřímé úměrnosti řešit slovní úlohy s využitím přímé a nepřímé úměrnosti řešit slovní úlohy pomocí trojčlenky určit kolik procent je daná část celku určit, jak velkou část celku tvoří daný počet Poměr, přímá a nepřímá úměrnost Poměr Převrácený poměr Postupný poměr Změna v daném poměru Měřítko plánů a map Přímá úměrnost Zobrazení v soustavě souřadnic Graf, tabulky, vzorce Nepřímá úměrnost Zobrazení v soustavě souřadnic Graf, tabulky, vzorce Úměra Trojčlenka Složitá trojčlenka Procenta, úroky Pojem procento Základ procenta OSV Kooperace a kompetice zvládání situací Zeměpis měřítko mapy VDO Formy participace občanů

18 procent určit celek z dané části, z daného počtu procent řešit slovní úlohy na výpočet počtu procent, procentové části a celku řešit příklady jednoduchého úrokování sestavit a číst v různých diagramech určit shodné útvary užít věty o shodnosti sss, sus, usu sestrojit trojúhelník zadaný sss, sus, usu užít shodná zobrazení v praxi užít shodná zobrazení posunutí a otáčení rozlišovat jednotlivé druhy rovnoběžníků a zná jejich vlastnosti rozlišovat jednotlivé druhy lichoběžníků a znát jejich vlastnosti sestrojit rovnoběžník vypočítat obvod a obsah rovnoběžníku sestrojit lichoběžník vypočítat obvod a obsah lichoběžníku vypočítat obvod a obsah trojúhelníku Procentová část Počet procent na procenta Promile na promile Jednoduché úrokování Diagramy a grafy Shodnost Shodnost geometrických útvarů Shodnost trojúhelníků, Věty o shodnosti trojúhelníků sss, sus, usu Konstrukce trojúhelníků Souměrné útvary, konstrukce Posunutí Otáčení na konstrukce a zápis konstrukce Čtyřúhelníky a hranoly Rovnoběžníky a jejich vlastnosti Výšky a úhlopříčky čtyřúhelníků Obvod a obsah 4-úhelníků Obvod a obsah trojúhelníků Lichoběžník Hranoly hrana, stěna, vrchol Povrch a objem hranolu Stěnová a tělesová úhlopříčka v politickém životě volební systémy ENV Základní podmínky života stav ovzduší OSV Rozvoj schopností poznávání řešení problémů při konstrukcích

19 řešit slovní úlohy sestrojit síť hranolu vypočítat povrch a objem hranolu zobrazit hranol ve volném rovnoběžném promítání Volný rovnoběžný průmět těles

20 ročník: 8. očekávané výstupy učivo průřezová témata, mezipředmětové vztahy poznámky Žák umí: určovat druhou mocninu a druhou odmocninu pomocí tabulek a kalkulátoru zná Pythagorovu větu užívat Pythagorovu větu v praxi řešit slovní úlohy užitím Pythagorovy věty zobrazit druhou odmocninu čísla na číselné ose určovat mocniny s přirozeným mocnitelem provádět početní operace s mocninami zapsat číslo v desítkové soustavě ve tvaru a. 10 n, kde 1 a 10 Druhá mocnina a odmocnina Druhá mocnina Druhá odmocnina Určování druhých mocnin a odmocnin pomocí tabulek a kalkulátoru Pythagorova věta Iracionální čísla Reálná čísla Mocniny s přirozeným exponentem Mocnina s přirozeným mocnitelem Sčítání a odčítání mocnin Násobení a dělení mocnin Umocňování mocnin Mocnina zlomku, součinu Zápis v desítkové soustavě Druhá mocnina součtu a rozdílu Mocniny se záporným celým mocnitelem Fyzika, Chemie převádění jednotek OSV Kooperace a kompetice rozvoj dovedností pro zvládání situací

21 určit hodnotu daného číselného výrazu zapsat slovní text pomocí výrazů s proměnnými sčítat a odčítat celistvé výrazy násobit výraz jednočlenem, dvojčlenem, trojčlenem upravit výraz vytýkáním před závorku užívat vzorce (a b) 2, a 2 b 2 dělit mnohočlen jednočlenem řešit lineární rovnice pomocí ekvivalentních úprav provádět zkoušku správnosti řešení vypočítat hodnotu neznámé ze vzorce řešit slovní úlohy užít řešení lineární rovnice v praxi určit vzájemnou polohu přímky a kružnice určit vzájemnou polohu dvou kružnic sestrojit tečnu ke kružnici v daném bodu kružnice sestrojit tečnu ke kružnici z daného bodu ležícího vně kružnice vypočítat obsah a obvod kruhu, délku kružnice užít Thaletovu větu v praxi sestrojit síť válce Výrazy Číselný výraz Určování hodnoty výrazu Výrazy s proměnnou Mnohočleny Celistvý výraz Početní výkony s mnohočleny Vytýkání před závorku Užití vzorců druhých mocnin Rozklad mnohočlenů Lineární rovnice Rovnost Lineární rovnice s jednou neznámou Kořen lineární rovnice Ekvivalentní úpravy lineárních rovnic Zkouška Výpočet neznámé ze vzorce Kruh, kružnice, válec Kruh, kružnice Vzájemná poloha kružnice a přímky Tečna, sečna, tětiva Poloha dvou kružnic Středná Tečna dvou kružnic Obvod a obsah kruhu Fyzika, Chemie výpočet neznámé ze vzorce OSV Rozvoj schopností poznávání řešení problémů při konstrukcích

22 vypočítat objem a povrch válce řešit slovní úlohy používat základní pravidla přesného rýsování sestrojit osu úsečky, osu úhlu sestrojit rovnoběžky s danou přímkou v dané vzdálenosti sestrojit soustředné kružnice sestrojit tečnu ke kružnici sestrojit trojúhelník podle sss, sus, usu, Ssu sestrojit čtyřúhelníky zapsat postup konstrukce provádět jednoduchá statistická šetření výsledky zapisovat formou tabulky nebo vyjadřovat diagramem číst tabulky a grafy určit četnost hodnot a zapsat do tabulky vypočítat aritmetický průměr určit modus a medián číst a sestrojit diagramy a grafy s údaji v procentech Ludolfovo číslo Thaletova věta Konstrukce, slovní úlohy Válec Povrch a objem Konstrukční úlohy Množiny bodů daných vlastností Základní konstrukční úlohy Konstrukce trojúhelníků Konstrukce 4- úhelníků Užití geosymboliky Užití vět sss, sus, usu, Ssu Diskuse, počet řešení Statistika Statistický soubor Statistické šetření Jednotka, znak, četnost Aritmetický průměr Medián, modus Tabulka, graf Tipy diagramů VDO Formy participace občanů v politickém životě výsledky voleb MDV Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality analýza sdělení EGS Evropa a svět nás zajímá události v Evropě

23 ročník: 9. očekávané výstupy učivo průřezová témata, mezipředmětové vztahy poznámky Žák umí: určovat podmínky, za kterých má daný lomený výraz smysl krátit a rozšiřovat lomené výrazy sčítat a odčítat lomené výrazy násobit a dělit lomené výrazy upravit složený lomený výraz řešit lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli řešit slovní úlohy řešit soustavu dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými sčítací a dosazovací metodou provádět zkoušku řešení řešit slovní úlohy s použitím dvou rovnic o dvou neznámých řešit úlohy o rovnoměrném pohybu, o směsích, o společné práci řešit složité úlohy na procenta řešit nerovnice a soustavy nerovnic o jedné neznámé rozeznat funkční vztah od jiných vztahů určit definiční obor funkce a obor hodnot Lomený výraz Lomený výraz Definiční obor Početní operace s lomenými výrazy Složený lomený výraz Lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli Soustavy rovnic Soustava dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými Sčítací metoda Dosazovací metoda řešené dvěma rovnicemi o dvou neznámých : a) úlohy o rovnoměrném pohybu b) úlohy o směsích c) úlohy o společné práci d) složité úlohy na procenta e) nerovnice, soustavy nerovnic o jedné neznámé Funkce Funkce OSV Rozvoj schopností poznávání cvičení řešení problémů Fyzika, Chemie řešení úloh

24 sestrojit graf lineární a kvadratické funkce, přímé a nepřímé úměrnosti určit podobné útvary v rovině určit a použít poměr podobnosti sestrojit obraz podobný danému rozdělit úsečku v daném poměru sestrojit grafy funkcí sinus, cosinu, tangens, kotangens užívat goniometrické funkce v praxi sestrojit síť těles sestrojit rovnoběžný průmět těles vypočítat objem a povrch jehlanu vypočítat objem a povrch kužele vypočítat objem a povrch koule Definiční obor Obor hodnot Závislá a nezávislá proměnná Graf funkce, tabulka Rostoucí a klesající funkce Konstantní funkce Lineární funkce a její vlastnosti Přímá a nepřímá úměrnost Kvadratická funkce Funkce s absolutní hodnotou Podobnost Podobnost Poměr podobnosti Podobnost trojúhelníků Užití podobnosti Dělení úseček v daném poměru Zvětšování a zmenšování v poměru Množina bodů daných vlastností Konstrukční úlohy měřítka plánů a map Goniometrické funkce Funkce sin, cos, tg, cotg Užití goniometrických funkcí ve slovních a konstrukčních úlohách Jehlan, kužel, koule Konstrukce sítí těles, rovnoběžný průmět Objem a povrch jehlanu Objem a povrch kužele Objem a povrch koule Zeměpis měřítko mapy

25 řešit slovní úlohy vypočítat úrok z dané jistiny za určité období při dané úrokové míře určit jistinu provádět jednoduché a složené úrokování vypočítat úrok z úroku Základy finanční matematiky Úrok Jistina Úroková doba Úrokovací období Úroková míra Jednoduché úrokování Výpočet daně z příjmu z praxe OSV Kooperace a kompetice rozvoj zvládání situací

26 5.2 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Cvičení z matematiky* Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Cvičení z matematiky: je zaměřeno na komplexní rozšiřování a prohlubování vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace klade důraz na přípravu žáků k přijímacím zkouškám umožňuje slabším žákům upevnit si základní učivo Formy realizace vyučovací předmětu: skupinová práce využití testů využití počítačových programů práce s tabulkami Časové rozvržení Vyučovací předmět Cvičení z matematiky je zařazen do 9. ročníku. Týdenní rozsah vyučovacích hodin je vymezen v učebním plánu. Organizační vymezení Výuka probíhá v kmenové učebně, v počítačové učebně. Mezipředmětové vztahy Úzká návaznost na předměty Matematika, Fyzika a Chemie. Průřezová témata OSV Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení Učitel vede žáky k vyhledávání a třídění informací vede žáky k užívání správné terminologie

Charakteristika a osnovy předmětů ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Charakteristika a osnovy předmětů ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Příloha č.2 Charakteristika a osnovy předmětů ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

e r er er e r ë r ee r e r ë r r!" e Vzdělávací oblast je v 1. 4. ročníku realizována prostřednictvím vzdělávacího předmětu Matematika. Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání

Více

6.7 Matematika. 6.7.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.7 Matematika. 6.7.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.7 Matematika 6.7.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Matematika je zařazen jako povinný ve všech ročnících čtyřletého studia. Patří do vzdělávací oblasti

Více

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět)

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematickém semináři je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Praha 2005 Autorský kolektiv Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan

Více

Matematika Ročník : 6.

Matematika Ročník : 6. Matematika Ročník : 6. Žák zvládá zákl. početní úkony s celými a desetinnými čísly pamětně i písemně počítá s předností početních operací a závorek převádí jednotky délky a obsahu rozeznává rovinné obrazce

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Žijeme v EU Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 1 1. Identifikační údaje Adresa školy: Základní škola a mateřská škola, Jičín 17.

Více

MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik

MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik R4 1. ČÍSELNÉ VÝRAZY 1.1. Přirozená čísla počítání s přirozenými čísly, rozlišit prvočíslo a číslo složené, rozložit složené

Více

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků Maturitní zkouška z matematiky 2012 požadované znalosti Zkouška z matematiky ověřuje matematické základy formou didaktického testu. Test obsahuje uzavřené i otevřené úlohy. V uzavřených úlohách je vždy

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo a

Více

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou Příloha 11) Příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou (vycházející z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP) Naše šumavská škola

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP) Naše šumavská škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP) Naše šumavská škola 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Předkladatel Základní škola a Mateřská škola Čachrov, okres Klatovy, příspěvková organizace, Čachrov

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 009/00 MATEMATIKA VYŠŠÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace zaokrouhluje, provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor porovnává

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

Proč Škola V Pohybu? Školní vzdělávací program Škola V Pohybu

Proč Škola V Pohybu? Školní vzdělávací program Škola V Pohybu Školní vzdělávací program Škola v pohybu č.j. ZŠŽH 477/2010 Proč Škola V Pohybu? pohyb = změna, vývoj pohyb v informacích o světě pohyb našich žáků v přírodě (lyžování, turistika za bukem) pohyb sboru

Více

Zpráva z testování žáků 9. ročníků základních škol. Zpráva pro vedení školy

Zpráva z testování žáků 9. ročníků základních škol. Zpráva pro vedení školy Zpráva z testování žáků 9. ročníků základních škol Zpráva pro vedení školy Škola Základní škola Šumperk, Vrchlického 22, 78701 Šumperk Počet otestovaných tříd 1 Termín 17. 1. 2014-27. 1. 2014 Počet žáků

Více

Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vzdělanost je schopnost rozumět jiným

Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vzdělanost je schopnost rozumět jiným Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělanost je schopnost rozumět jiným Příloha 1 Volitelné předměty Obsah Volitelné předměty 1.stupeň Angličtina

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Čj.: ŘŠ 120/2013 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Pro žáky s lehkým mentálním postižením Platnost: tři roky od 1.9.2013

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2. verze (provedeny drobné úpravy formalního rázu) Základní škola Sloupnice Horní Sloupnice 14-1 - OBSAH ŠKOLA, CESTA DO ŽIVOTA... 5 Identifikační údaje...

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, ŠVP Osmileté všeobecné studium a čtyřleté všeobecné studium, Příloha 1, Volitelné předměty Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány Školní vzdělávací program Příloha

Více

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194)

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194) MRAVNOST LIDSKOST - VZDĚLANOST Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 687 07 Tupesy 112 --- čtvrtá verze --- platnost od školního

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 53 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více