6.2 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6.2 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.2.1 Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 6.2.1.1 Vyučovací předmět: Matematika"

Transkript

1 6.2 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah poskytuje žákům vědomosti a dovednosti potřebné pro orientaci v praktickém životě, připravuje je na další studium a profesní dráhu rozvíjí intelektuální schopnosti žáků, jejich paměť, představivost, tvořivost, abstraktní myšlení, schopnost logického úsudku vede žáky k osvojování si pojmů, algoritmů, metod řešení úloh a k jejich efektivnímu využití při řešení úloh vede žáky k zodpovědnosti, spolupráci, tvořivosti, rozvíjení důvěry ve vlastní schopnosti Časové vymezení: Výuka probíhá v ročníku. Týdenní časová dotace je daná učebním plánem pro I. a II. stupeň. Organizační vymezení: Výuka probíhá převážně v kmenových třídách, v počítačové učebně. Mezipředmětové vztahy Předmět Matematika úzce souvisí s předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda: Fyzika (grafy, výpočet neznámé ze vzorce), Zeměpis (měřítko map, orientace na mapě, kurzovní lístek, časová pásma), Chemie (úlohy o směsích různě koncentrovaných látek, trojčlenka, procenta). Práce s počítačem a Informatika (práce s výukovými programy, prezentace), Dějepis (časová osa). Průřezová témata Předmětem prolínají průřezová témata: OSV, VDO, EV, EGS, MV Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků I. stupně Kompetence k učení Učitel: umožňuje žákům, aby se podíleli na utváření kritérií hodnocení činností nebo jejich výsledků srozumitelně jim vysvětluje, co se mají naučit stanovuje dílčí vzdělávací cíle v souladu s cíli vzdělávacího programu;

2 vede žáky k ověřování výsledků. Žáci: učí se přesně a stručně vyjadřovat užíváním mat. jazyka včetně symboliky,prováděním rozborů a zápisů při řešení úloh zdokonaluje grafický projev rozvíjí abstraktní, exaktní, kombinatorické a logické myšlení k věcné a srozumitelné argumentaci Kompetence k řešení problémů Učitel: se zajímá o náměty, názory, zkušenosti žáků klade otevřené otázky a vybízí žáky k pojmenování cíle činnosti; vede žáky k plánování úkolů a postupů zařazuje metody, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům sami žáci umožňuje, aby žáci v hodině pracovali s odbornou literaturou podle potřeby žákům v činnostech pomáhá, pracuje s chybou žáka jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení dodává žákům sebedůvěru Žáci: učí se rozvíjet důvěru ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení úloh, k sebekontrole, k systematičnosti, vytrvalosti a přesnosti, učí se provádět rozbor problémů a plánu řešení, odhadování výsledků, volbě správného postupu, vyhodnocování správností výsledků. Kompetence komunikativní Učitel zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky vede žáky k výstižnému, souvislému a kultivovanému projevu. Žáci: žáci se učí přesnému a stručnému vyjadřování užíváním matematického jazyka včetně symboliky Kompetence sociální a personální Učitel: umožňuje každému žákovi zažít úspěch podněcuje žáky k argumentaci hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok

3 Žáci: jsou vedeni ke kritickému usuzování, srozumitelné a věcné argumentaci prostřednictvím řešení matematických problémů, ke kolegiální radě a pomoci učí se pracovat v týmu. Kompetence občanské Učitel: podle potřeby žákům v činnostech pomáhá a umožňuje jim, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti nebo výsledky. Žáci: při zpracovávání informací jsou žáci vedeni ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení učí se hodnotit svoji práci a práci ostatních, jsou vedeni k ohleduplnosti a taktu, učí se vnímat složitosti světa Kompetence pracovní Učitel: zadává úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace z různých informačních zdrojů, a které vyžadují využití poznatků z různých předmětů vede žáky ke správným způsobům užití vybavení, techniky a pomůcek vytváří příležitosti k interpretaci různých textů, obrazových materiálů, grafů a jiných forem záznamů Žáci: jsou vedeni k vytváření zásoby matematických nástrojů pro řešení reálných situací v životě učí se využívat matematické poznatky a dovednosti v praktických činnostech pro žáky s postižením jsou k dispozici vhodně přizpůsobené pracovní materiály. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ročníku Kompetence k učení Žáci si osvojují základní matematické pojmy a vztahy postupnou abstrakcí a zobecňováním reálných jevů si vytvářejí zásoby matematických nástrojů ( pojmů a vztahů, algoritmů, metod řešení úloh) využívají prostředků výpočetní techniky Učitel zařazuje metody, při kterých docházejí k řešení a závěrům žáci sami vede žáky k plánování postupů a úkolů zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů zadává úkoly s využitím informačních a komunikačních technologií

4 vede žáky k aplikaci znalostí v ostatních vyuč. předmětech a v reálném životě Kompetence k řešení problémů Žáci zjišťují, že realita je složitější než její matematický model provádějí rozbor problému a plánu řešení, odhadování výsledků se učí zvolit správný postup při řešení slovních úloh a reálných problémů Učitel s chybou žáka pracuje jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení vede žáky k ověřování výsledků Kompetence komunikativní Žáci zdůvodňují matematické postupy spolupracují ve skupině se podílí na utváření příjemné atmosféry v týmu učí se věcně argumentovat, schopnosti sebekontroly Učitel zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat vyžaduje dodržování pravidel slušného chování Kompetence občanské Žáci respektují názory ostatních si formují volní a charakterové rysy se zodpovědně rozhodují podle dané situace Učitel vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé umožňuje, aby žáci na základě jasných kritérií hodnotili svoji činnost nebo její výsledky se zajímá, jak vyhovuje žákům jeho způsob výuky Kompetence pracovní Žáci si zdokonalují grafický projev jsou vedeni k efektivitě při organizování vlastní práce Učitel

5 požaduje dodržování dohodnuté kvality, termínů vede žáky k ověřování výsledků ročník: 1. očekávané výstupy učivo průřezová témata, mezipředmětové vztahy Poznámky Žák zná číslice 1 až 20, umí je napsat a přečíst zná význam méně, více, první, poslední, větší, menší apod. umí seřadit čísla podle velikosti umí zakreslit čísla do 20 na číselnou osu zná a používá matematické symboly +,-,=, umí zapsat, přečíst, vyřešit příklady na sčítání a odčítání do dvaceti bez přechodu přes desítku provádí rozklad na desítky a jednotky řeší jednoduché slovní úlohy rozlišuje a umí pojmenovat jednoduché geometrické útvary, modeluje je v rovině Číslo a početní operace Počítání do dvaceti Číselná osa Početní operace Geometrie v rovině a v prostoru Základní útvary v rovině OSV seberegulace a sebeorganizace výchova k samostatnosti, sebekontrole, smyslu pro odpovědnost, ohleduplnost a přesnost ENV vztah člověka k prostředí - výchova k životnímu prostředí VV obrázky stejného druhu podle počtu PČ, VV znázornění slovní úlohy pozná tělesa -krychle, koule, kvádr, válec geometrické útvary třídí podle tvaru, velikosti a barev orientuje se v prostoru-nahoře, dole, vpravo, vlevo Základní útvary v prostoru

6 ročník: 2. očekávané výstupy učivo průřezová témata, mezipředmětové vztahy Poznámky Žák umí sčítat a odčítat v oboru do 20 s přechodem desítky umí zapsat a přečíst čísla do 100 umí zobrazit čísla do 100 na číselné osy porovnává čísla do 100, umí je seřadit vzestupně i sestupně sčítá a odčítá čísla do 100 (pamětně) s přechodem desítky zná význam závorek umí zaokrouhlit čísla na desítky seznámí se s principem písemného sčítání a odčítání bez přechodu desítky do 100 seznámí se s principem násobení, dělení chápe vztahy mezi násobením a dělením řeší slovní úlohy s osvojenými početními operacemi Číslo a početní operace Sčítání, odečítání do 20 s přechodem desítky Numerace v oboru do 100 Početní operace sčítání, odčítání zpaměti do 100 Zaokrouhlování čísel Písemné sčítání, odčítání Násobilka 2,3,4,5, dělení v oboru těchto násobilek OSV seberegulace a sebeorganizace - výchova k samostatnosti, sebekontrole, smyslu pro odpovědnost, ohleduplnost a přesnost ENV vztah člověka k prostředí, výchova k životnímu prostředí orientuje se v čase seznámí se s jednotkami času (sekunda, minuta, hodina, den) popisuje jednoduché závislosti z praktického života Závislosti, vztahy a práce s daty Závislosti a jejich vlastnosti (čas) Prvouka orientace v čase (rok, měsíce, režim dne), čtení údajů na hodinách (i digitálních)

7 doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel zná pojem bod, přímka, čára, úsečka narýsuje přímku, lomenou čáru, úsečku dané délky zná rozdíl mezi přímkou, přímou a křivou čárou porovnává úsečku podle velikosti umí změřit úsečku (délka) na cm orientuje se v jednotkách délky cm, dm, m pozná geometrická tělesa krychle, kvádr, válec, koule, kužel, jehlan Geometrie v rovině a prostoru Základní útvary v rovině Základní útvary v prostoru VV, Pracovní činnosti znázorňování - modelování - montážní práce (stavebnice) ročník: 3. očekávané výstupy učivo průřezová témata, mezipředmětové vztahy Poznámky Žák zná symboly pro násobení a dělení umí automaticky užívat spoje všech násobilek umí násobit a dělit dvojciferné číslo jednociferným v jednoduchých případech provádí odhad výsledku umí dělit se zbytkem užívá násobení a dělení při řešení praktických úloh řeší slovní úlohy n-krát více, n-krát méně Číslo a početní operace Násobilka umí sčítat a odčítat dvojciferná čísla zpaměti (typ příkladů 34+25,67-56) Číselný obor 0 l00

8 umí sčítat a odčítat dvojciferná čísla písemně s přechodem přes desítku řeší slovní úlohy v oboru do sta umí zaokrouhlit čísla na 10, na 100 umí číst a psát trojciferná čísla umí vytvořit konkrétní soubor s daným počtem prvků do 1000 umí zakreslit dané číslo na číselné ose porovnává čísla do 1000 sčítá a odčítá písemně trojciferná čísla bez přechodu i s přechodem desítky umí převádět jednotky času umí používat časové jednotky, hodina, minuta, sekunda umí číst a sestavovat tabulky násobků užívá tabulkové zápisy v praxi (např. ceny zboží, vzdálenosti) umí označit bod, krajní body úsečky, průsečík přímek umí narýsovat přímku a polopřímku umí sestrojit úsečku dané délky umí měřit úsečku umí vypočítat obvod čtverce, obdélníku, trojúhelníku sečtením délek jeho stran zná jednotky délky (mm, cm, dm, m, km) a používá je k měření umí převádět jednotky délky (mm na cm, km Číselný obor Závislosti a práce s daty Geometrie v rovině a prostoru Základní útvary v rovině - bod, průsečík - přímka, polopřímka, úsečka - obvod obrazce - jednotky délky a jejich převody OSV seberegulace a sebeorganizace - výchova k samostatnosti, sebekontrole, smyslu pro zodpovědnost, přesnost ENV - Výchova k ochraně životního prostředí, lidské aktivity a problémy životního prostředí - ekologické zemědělství, doprava, průmysl, hospodaření s odpady Prvouka měření

9 na m, a opačně) provádí odhad vzdálenosti ročník: 4. očekávané výstupy Žák umí zapsat a přečíst čísla do orientuje se na číselné ose a umí porovnávat čísla v tomto oboru sčítá a odčítá zpaměti (čísla,která mají nejvýše dvě číslice různé od nuly), sčítá a odčítá písemně v oboru do provádí odhad výsledku umí zaokrouhlovat na stovky a tisíce učivo Číslo a početní operace Obor přirozených čísel do průřezová témata, mezipředmětové vztahy Poznámky ovládá pamětné dělení se zbytkem v oboru malé násobilky ovládá algoritmus pamětného násobení a dělení mimo obor malé násobilky umí pamětně násobit a dělit čísla do (nejvýše se dvěma různými číslicemi) jednociferným číslem umí písemně násobit jednociferným a dvouciferným činitelem umí písemně dělit jednociferným dělitelem Násobilka ENV vztah člověka k prostředí lidské

10 užívá předešlých znalostí při řešení slovních úloh různých typů umí sčítat, odčítat, násobit a dělit na kalkulátoru, používá jej ke kontrole zná jednotky hmotnosti, délky, objemu a času umí převádět jednotky hmotnosti a délky umí určit souřadnice bodu ve čtvercové síti umí číst hodnoty z diagramu určí vzájemnou polohu dvou přímek v rovině umí narýsovat rovnoběžku s danou přímkou, kolmici k dané přímce, různoběžky umí pracovat s kružítkem a narýsovat kružnici s daným středem a poloměrem umí narýsovat trojúhelník, čtverec, obdélník umí sestrojit trojúhelník ze tří stran pozná a narýsuje pravoúhlý trojúhelník rozpozná jednoduchý osově souměrný útvar určí osu souměrnosti modelováním, překládáním, znázorní jednoduchý osově souměrný útvar ve čtvercové síti dokáže určit obsah jednoduchých rovinných obrazců pomocí čtvercové sítě seznámí se s modelem sítě kvádru a krychle ročník: 5. Práce s kalkulátorem Závislosti, vztahy a práce s daty Geometrie v rovině a v prostoru Rovnoběžky, různoběžky, kolmice, Geometrie v rovině a prostoru kružnice Souměrnost Obsah čtverce, obdélníku, síť kvádru a krychle aktivity a problémy životního prostředí EGS Objevujeme Evropu a svět naše vlast a Evropa, VL, VV, Čj ENV lidské aktivity a problémy životního prostředí,př VV,PČ

11 očekávané výstupy učivo průřezová témata, mezipředmětové vztahy Poznámky Žák umí zapsat a přečíst čísla do orientuje se na číselné ose v oboru do milionu umí sčítat a odčítat zpaměti i písemně do milionu používá zákonů komutativnosti a asociativnosti sčítání při pamětném počítání umí násobit deseti, stem, tisícem umí zaokrouhlovat na tisíce, desetitisíce a statisíce násobí písemně dvojciferným a trojciferným činitelem dělí jednociferným a dvojciferným dělitelem Číslo a početní operace Přirozená čísla do řeší slovní úlohy v oboru do milionu řeší slovní úlohy na dva početní výkony převádí jednotky času a objemu umí vyhledávat údaje v jízdním řádu a řešit slovní úlohy umí pracovat s údaji v cenících jednoduchých grafech, diagramech sestaví a vyzná se v jednoduché tabulce přímé úměrnosti a doplní údaje o čase, ceně zboží, vykonané práci, aj. Závislost, vztahy a práce s daty Jednotky Přímá úměrnost Římské číslice Zlomky VL, PŘ OSV řešení problémů, rozhodování při cestování a jiných lidských činnostech využívajících práci s daty, grafy a tabulkami EGS jsme Evropané - poznávání

12 zná římské číslice I, V, X, L, C, D, M seznámí se s pravidly tvoření římských číslic píše a čte letopočty s předlohou zná pojem zlomek, zapíše zlomky podle diktátu pozná a dokáže vyznačit část označenou zlomkem se jmenovatelem menším než osm sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem pomocí zlomku vypočítá část z celku řeší slovní úlohy typu zlevněno na čtvrtinu, zlevněno o čtvrtinu čte a zobrazí desetinná čísla na číselné ose porovnává desetinná čísla sčítá, odčítá., násobí a dělí je 10, 100 zaokrouhluje desetinná čísla na desetiny a setiny zná vztah mezi desetinným zlomkem a desetinným číslem, deset. Zlomek převádí na deset. číslo zná pojmy rovina, polorovina, trojúhelník pravoúhlý, rovnoramenný, rovnostranný umí sestrojit obecný, pravoúhlý, rovnoramenný, rovnostranný trojúhelník sestrojí čtverec, obdélník dokáže změřit a vypočítat obvod trojúhelníku a čtyřúhelníku pozná a pojmenuje čtyřúhelníky zapíše a použije data z grafu ve čtvercové síti vypočítá obsah čtverce a obdélníka graficky sčítá a odčítá úsečky Desetinná čísla Geometrie v rovině starověkých kultur, čtení letopočtů, zdroje a kořeny, klíčové mezníky evropské historie HV ¾,4/4 takt VV, PČ VV, PČ

13 vypočítá povrch krychle a kvádru na základě sítě těles dbá na přesnost a čistotu rýsování Geometrie v prostoru ročník: 6. očekávané výstupy učivo průřezová témata, mezipředmětové vztahy Poznámky Žák umí: zaokrouhlovat desetinná čísla na daný řád porovnávat a znázorňovat na číselné ose desetinná čísla písemně sčítat, odčítat, násobit a dělit desetinná čísla násobit a dělit desetinná čísla 10, 100, 1000 znát vlastnosti početních výkonů s desetinnými čísly řešit slovní úlohy z praxe převádět jednotky délky a hmotnosti provádět odhad a kontrolu výsledků řešení úloh užívat kalkulátor Desetinná čísla Rozšíření pojmu desetinné číslo Porovnávání desetinných čísel Znázorňování desetinných čísel na číselné ose Zaokrouhlování desetinných čísel Sčítání a odčítání desetinných čísel Násobení a dělení desetinných čísel a číslem přirozeným Vlastnosti početních výkonů s desetinnými čísly s desetinnými čísly Převádění jednotek Provádění odhadu a kontroly OSV Hodnoty, postoje, praktická etika dovednosti všedního dne Fyzika, Chemie převody jednotek Dělitelnost přirozených čísel určit násobky a dělitele čísel rozeznat prvočíslo a číslo složené Násobek Dělitel

14 provést rozklad přirozeného čísla na prvočinitele určit společný dělitel a největší společný dělitel přirozených čísel určit společný násobek a nejmenší společný násobek přirozených čísel určit čísla soudělná a nesoudělná řešit slovní úlohy Znaky dělitelnosti Prvočísla a čísla složená Rozklad čísla na prvočinitele Společný dělitel, největší společný dělitel Společný násobek, nejmenší společný násobek Čísla soudělná a nesoudělná s využitím největšího společného dělitele a nejmenšího společného násobku narýsovat úhel dané velikosti změřit velikost úhlu pomocí úhloměru užívat a převádět jednotky velikosti úhlu rozeznat a narýsovat přímý, ostrý, pravý a tupý úhel vyznačit vrcholové, vedlejší úhly sčítat a odčítat úhly graficky i početně násobit a dělit úhly graficky i početně odhadnout velikost úhlu určit, zda jsou rovinné obrazce shodné sestrojit obraz rovinného obrazce v osové souměrnosti určit osu souměrnosti osově souměrného obrazce Úhel a jeho velikost Úhel, osa úhlu Velikost úhlu, stupeň, minuta, vteřina, úhloměr Přímý, ostrý, pravý, tupý úhel Vedlejší a vrcholové úhly Souhlasné a střídavé úhly Sčítání a odčítání úhlů Násobení a dělení úhlů Konstrukce pomocí kružítka úhlů velikostí 60, 45, 30, 15 Osová souměrnost Shodnost geometrických obrazců Osová souměrnost Osa souměrnosti OSV Rozvoj schopností poznávání cvičení smyslového vnímání OSV Kreativita rozvoj kreativity

15 sestrojit obraz útvaru ve středové souměrnosti určit střed souměrnosti Středová souměrnost Souměrné útvary, konstrukce třídit a popsat trojúhelníky určit velikosti vnitřních a vnějších úhlů trojúhelníku určit zda trojúhelník lze narýsovat konstrukce trojúhelníku ze tří stran sestrojit osy úhlů i stran sestrojit výšky, těžnice a střední příčky sestrojit kružnici opsanou a vepsanou trojúhelníku sestrojit obraz kvádru a krychle ve volném rovnoběžném promítání vypočítat objem a povrch kvádru a krychle znát a převádět jednotky objemu sestrojit síť tělesa řešit úlohy z praxe Trojúhelník Vnější a vnitřní úhly trojúhelníku Trojúhelníková nerovnost Konstrukce trojúhelníku ze tří stran sss Vlastnosti trojúhelníku Rovnoramenný a rovnostranný trojúhelník Osy vnitřních úhlů a osy stran Výšky trojúhelníku Těžnice trojúhelníku, těžiště Střední příčky trojúhelníku Kružnice vepsaná a opsaná trojúhelníku Objem a povrch krychle a kvádru Zobrazení těles Rovnoběžný průmět Síť těles Objem těles Jednotky objemu pevné, kapalné Povrch těles Jednotky, převody jednotek Stěnová a tělesová úhlopříčka Složitější slovní úlohy na konstrukce OSV Rozvoj schopností poznávání řešení problémů při konstrukcích OSV Rozvoj schopností poznávání cvičení smyslového vnímání

16 ročník: 7. očekávané výstupy učivo průřezová témata, mezipředmětové vztahy Poznámky Žák umí: uvést zlomek na základní tvar porovnat zlomky zobrazit zlomek na číselné ose rozšířit a zkrátit zlomek upravit smíšené číslo na zlomek a naopak sčítat a odčítat zlomky násobit a dělit zlomky zjednodušit složený zlomek převést desetinné číslo na zlomek a naopak užít zlomky při řešení praktických situací řešit slovní úlohy se zlomky zapsat záporné a kladné číslo a zobrazit je na číselné ose porovnat celá čísla určit opačné číslo k danému číslu určit absolutní hodnotu čísla sčítat a odčítat celá čísla Zlomky Základní tvar zlomku Zobrazení zlomků na číselné ose Rozšiřování a krácení zlomků Porovnávání zlomků Smíšená čísla Početní operace se zlomky Vlastnosti početních operací Zlomek převrácený a opačný Složené zlomky Převádění zlomku na desetinné číslo a naopak se zlomky Celá a racionální čísla Čísla kladná, záporná a nula Čísla opačná Zobrazení na číselné ose Porovnávání celých čísel Absolutní hodnota čísla Sčítání a odčítání v oboru Z OSV Kooperace a kompetice zvládání situací

17 násobit a dělit celá čísla řešit slovní úlohy s celými čísly zobrazit racionální čísla na číselné ose porovnat racionální čísla sčítat a odčítat v oboru Q násobit a dělit v obru Q užívat početní výkony s celými a racionálními čísly v praxi Násobení a dělení v oboru Z Zobrazování racionálních čísel na číselné ose Porovnávání racionálních čísel Početní operace s racionálními čísly Periodická čísla porovnat dvě veličina poměrem zvětšit (zmenšit) danou hodnotu v daném poměru rozdělit celek na části v daném poměru zjednodušit poměr krácením řešit slovní úlohy používat měřítko plánů a map zapsat tabulku přímé a nepřímé úměrnosti zakreslit bod v pravoúhlé soustavě souřadnic narýsovat graf přímé a nepřímé úměrnosti řešit slovní úlohy s využitím přímé a nepřímé úměrnosti řešit slovní úlohy pomocí trojčlenky určit kolik procent je daná část celku určit, jak velkou část celku tvoří daný počet Poměr, přímá a nepřímá úměrnost Poměr Převrácený poměr Postupný poměr Změna v daném poměru Měřítko plánů a map Přímá úměrnost Zobrazení v soustavě souřadnic Graf, tabulky, vzorce Nepřímá úměrnost Zobrazení v soustavě souřadnic Graf, tabulky, vzorce Úměra Trojčlenka Složitá trojčlenka Procenta, úroky Pojem procento Základ procenta OSV Kooperace a kompetice zvládání situací Zeměpis měřítko mapy VDO Formy participace občanů

18 procent určit celek z dané části, z daného počtu procent řešit slovní úlohy na výpočet počtu procent, procentové části a celku řešit příklady jednoduchého úrokování sestavit a číst v různých diagramech určit shodné útvary užít věty o shodnosti sss, sus, usu sestrojit trojúhelník zadaný sss, sus, usu užít shodná zobrazení v praxi užít shodná zobrazení posunutí a otáčení rozlišovat jednotlivé druhy rovnoběžníků a zná jejich vlastnosti rozlišovat jednotlivé druhy lichoběžníků a znát jejich vlastnosti sestrojit rovnoběžník vypočítat obvod a obsah rovnoběžníku sestrojit lichoběžník vypočítat obvod a obsah lichoběžníku vypočítat obvod a obsah trojúhelníku Procentová část Počet procent na procenta Promile na promile Jednoduché úrokování Diagramy a grafy Shodnost Shodnost geometrických útvarů Shodnost trojúhelníků, Věty o shodnosti trojúhelníků sss, sus, usu Konstrukce trojúhelníků Souměrné útvary, konstrukce Posunutí Otáčení na konstrukce a zápis konstrukce Čtyřúhelníky a hranoly Rovnoběžníky a jejich vlastnosti Výšky a úhlopříčky čtyřúhelníků Obvod a obsah 4-úhelníků Obvod a obsah trojúhelníků Lichoběžník Hranoly hrana, stěna, vrchol Povrch a objem hranolu Stěnová a tělesová úhlopříčka v politickém životě volební systémy ENV Základní podmínky života stav ovzduší OSV Rozvoj schopností poznávání řešení problémů při konstrukcích

19 řešit slovní úlohy sestrojit síť hranolu vypočítat povrch a objem hranolu zobrazit hranol ve volném rovnoběžném promítání Volný rovnoběžný průmět těles

20 ročník: 8. očekávané výstupy učivo průřezová témata, mezipředmětové vztahy poznámky Žák umí: určovat druhou mocninu a druhou odmocninu pomocí tabulek a kalkulátoru zná Pythagorovu větu užívat Pythagorovu větu v praxi řešit slovní úlohy užitím Pythagorovy věty zobrazit druhou odmocninu čísla na číselné ose určovat mocniny s přirozeným mocnitelem provádět početní operace s mocninami zapsat číslo v desítkové soustavě ve tvaru a. 10 n, kde 1 a 10 Druhá mocnina a odmocnina Druhá mocnina Druhá odmocnina Určování druhých mocnin a odmocnin pomocí tabulek a kalkulátoru Pythagorova věta Iracionální čísla Reálná čísla Mocniny s přirozeným exponentem Mocnina s přirozeným mocnitelem Sčítání a odčítání mocnin Násobení a dělení mocnin Umocňování mocnin Mocnina zlomku, součinu Zápis v desítkové soustavě Druhá mocnina součtu a rozdílu Mocniny se záporným celým mocnitelem Fyzika, Chemie převádění jednotek OSV Kooperace a kompetice rozvoj dovedností pro zvládání situací

21 určit hodnotu daného číselného výrazu zapsat slovní text pomocí výrazů s proměnnými sčítat a odčítat celistvé výrazy násobit výraz jednočlenem, dvojčlenem, trojčlenem upravit výraz vytýkáním před závorku užívat vzorce (a b) 2, a 2 b 2 dělit mnohočlen jednočlenem řešit lineární rovnice pomocí ekvivalentních úprav provádět zkoušku správnosti řešení vypočítat hodnotu neznámé ze vzorce řešit slovní úlohy užít řešení lineární rovnice v praxi určit vzájemnou polohu přímky a kružnice určit vzájemnou polohu dvou kružnic sestrojit tečnu ke kružnici v daném bodu kružnice sestrojit tečnu ke kružnici z daného bodu ležícího vně kružnice vypočítat obsah a obvod kruhu, délku kružnice užít Thaletovu větu v praxi sestrojit síť válce Výrazy Číselný výraz Určování hodnoty výrazu Výrazy s proměnnou Mnohočleny Celistvý výraz Početní výkony s mnohočleny Vytýkání před závorku Užití vzorců druhých mocnin Rozklad mnohočlenů Lineární rovnice Rovnost Lineární rovnice s jednou neznámou Kořen lineární rovnice Ekvivalentní úpravy lineárních rovnic Zkouška Výpočet neznámé ze vzorce Kruh, kružnice, válec Kruh, kružnice Vzájemná poloha kružnice a přímky Tečna, sečna, tětiva Poloha dvou kružnic Středná Tečna dvou kružnic Obvod a obsah kruhu Fyzika, Chemie výpočet neznámé ze vzorce OSV Rozvoj schopností poznávání řešení problémů při konstrukcích

22 vypočítat objem a povrch válce řešit slovní úlohy používat základní pravidla přesného rýsování sestrojit osu úsečky, osu úhlu sestrojit rovnoběžky s danou přímkou v dané vzdálenosti sestrojit soustředné kružnice sestrojit tečnu ke kružnici sestrojit trojúhelník podle sss, sus, usu, Ssu sestrojit čtyřúhelníky zapsat postup konstrukce provádět jednoduchá statistická šetření výsledky zapisovat formou tabulky nebo vyjadřovat diagramem číst tabulky a grafy určit četnost hodnot a zapsat do tabulky vypočítat aritmetický průměr určit modus a medián číst a sestrojit diagramy a grafy s údaji v procentech Ludolfovo číslo Thaletova věta Konstrukce, slovní úlohy Válec Povrch a objem Konstrukční úlohy Množiny bodů daných vlastností Základní konstrukční úlohy Konstrukce trojúhelníků Konstrukce 4- úhelníků Užití geosymboliky Užití vět sss, sus, usu, Ssu Diskuse, počet řešení Statistika Statistický soubor Statistické šetření Jednotka, znak, četnost Aritmetický průměr Medián, modus Tabulka, graf Tipy diagramů VDO Formy participace občanů v politickém životě výsledky voleb MDV Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality analýza sdělení EGS Evropa a svět nás zajímá události v Evropě

23 ročník: 9. očekávané výstupy učivo průřezová témata, mezipředmětové vztahy poznámky Žák umí: určovat podmínky, za kterých má daný lomený výraz smysl krátit a rozšiřovat lomené výrazy sčítat a odčítat lomené výrazy násobit a dělit lomené výrazy upravit složený lomený výraz řešit lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli řešit slovní úlohy řešit soustavu dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými sčítací a dosazovací metodou provádět zkoušku řešení řešit slovní úlohy s použitím dvou rovnic o dvou neznámých řešit úlohy o rovnoměrném pohybu, o směsích, o společné práci řešit složité úlohy na procenta řešit nerovnice a soustavy nerovnic o jedné neznámé rozeznat funkční vztah od jiných vztahů určit definiční obor funkce a obor hodnot Lomený výraz Lomený výraz Definiční obor Početní operace s lomenými výrazy Složený lomený výraz Lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli Soustavy rovnic Soustava dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými Sčítací metoda Dosazovací metoda řešené dvěma rovnicemi o dvou neznámých : a) úlohy o rovnoměrném pohybu b) úlohy o směsích c) úlohy o společné práci d) složité úlohy na procenta e) nerovnice, soustavy nerovnic o jedné neznámé Funkce Funkce OSV Rozvoj schopností poznávání cvičení řešení problémů Fyzika, Chemie řešení úloh

24 sestrojit graf lineární a kvadratické funkce, přímé a nepřímé úměrnosti určit podobné útvary v rovině určit a použít poměr podobnosti sestrojit obraz podobný danému rozdělit úsečku v daném poměru sestrojit grafy funkcí sinus, cosinu, tangens, kotangens užívat goniometrické funkce v praxi sestrojit síť těles sestrojit rovnoběžný průmět těles vypočítat objem a povrch jehlanu vypočítat objem a povrch kužele vypočítat objem a povrch koule Definiční obor Obor hodnot Závislá a nezávislá proměnná Graf funkce, tabulka Rostoucí a klesající funkce Konstantní funkce Lineární funkce a její vlastnosti Přímá a nepřímá úměrnost Kvadratická funkce Funkce s absolutní hodnotou Podobnost Podobnost Poměr podobnosti Podobnost trojúhelníků Užití podobnosti Dělení úseček v daném poměru Zvětšování a zmenšování v poměru Množina bodů daných vlastností Konstrukční úlohy měřítka plánů a map Goniometrické funkce Funkce sin, cos, tg, cotg Užití goniometrických funkcí ve slovních a konstrukčních úlohách Jehlan, kužel, koule Konstrukce sítí těles, rovnoběžný průmět Objem a povrch jehlanu Objem a povrch kužele Objem a povrch koule Zeměpis měřítko mapy

25 řešit slovní úlohy vypočítat úrok z dané jistiny za určité období při dané úrokové míře určit jistinu provádět jednoduché a složené úrokování vypočítat úrok z úroku Základy finanční matematiky Úrok Jistina Úroková doba Úrokovací období Úroková míra Jednoduché úrokování Výpočet daně z příjmu z praxe OSV Kooperace a kompetice rozvoj zvládání situací

26 5.2 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Cvičení z matematiky* Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Cvičení z matematiky: je zaměřeno na komplexní rozšiřování a prohlubování vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace klade důraz na přípravu žáků k přijímacím zkouškám umožňuje slabším žákům upevnit si základní učivo Formy realizace vyučovací předmětu: skupinová práce využití testů využití počítačových programů práce s tabulkami Časové rozvržení Vyučovací předmět Cvičení z matematiky je zařazen do 9. ročníku. Týdenní rozsah vyučovacích hodin je vymezen v učebním plánu. Organizační vymezení Výuka probíhá v kmenové učebně, v počítačové učebně. Mezipředmětové vztahy Úzká návaznost na předměty Matematika, Fyzika a Chemie. Průřezová témata OSV Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení Učitel vede žáky k vyhledávání a třídění informací vede žáky k užívání správné terminologie

Matematika - 6. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby desetinná čísla. - zobrazení na číselné ose

Matematika - 6. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby desetinná čísla. - zobrazení na číselné ose Matematika - 6. ročník desetinná čísla - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - zaokrouhlování a porovnávání des. čísel ve výpočtových úlohách - zobrazení na číselné ose MDV kritické

Více

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr Matematika - 6. ročník Provádí početní operace v oboru desetinná čísla racionálních čísel - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - čte a zapisuje desetinná čísla - zaokrouhlování

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, 5.1.2.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, Zná číslice 1 až 20, umí je napsat a

Více

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň:

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje

Více

MATEMATIKA 5. TŘÍDA. C) Tabulky, grafy, diagramy 1 - Tabulky, doplnění řady čísel podle závislosti 2 - Grafy, jízní řády 3 - Magické čtverce

MATEMATIKA 5. TŘÍDA. C) Tabulky, grafy, diagramy 1 - Tabulky, doplnění řady čísel podle závislosti 2 - Grafy, jízní řády 3 - Magické čtverce MATEMATIKA 5. TŘÍDA 1 - Přirozená čísla a číslo nula a číselná osa, porovnávání b zaokrouhlování c zápis čísla v desítkové soustavě d součet, rozdíl e násobek, činitel, součin f dělení, dělení se zbytkem

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 5. - MATEMATIKA Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Témata absolventského klání z matematiky :

Témata absolventského klání z matematiky : Témata absolventského klání z matematiky : 1.Dělitelnost přirozených čísel - násobek a dělitel - společný násobek - nejmenší společný násobek (n) - znaky dělitelnosti 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10 - společný

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků Rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel: počítání do dvaceti - číslice

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září říjen

TEMATICKÝ PLÁN. září říjen TEMATICKÝ PLÁN Předmět: MATEMATIKA Literatura: Matematika doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc., doc. RNDr. Jiří Kadleček, CSc Matematicko fyzikální tabulky pro základní školy UČIVO - ARITMETIKA: 1. Rozšířené

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

Předmět: MATEMATIKA Ročník: 6.

Předmět: MATEMATIKA Ročník: 6. Předmět: MATEMATIKA Ročník: 6. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT Číslo a proměnná - užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek - část (přirozeným číslem, poměrem,

Více

Matematika - 6. ročník

Matematika - 6. ročník Matematika - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Přirozená čísla - zápis čísla v desítkové soustavě - zaokrouhlování - zobrazení na číselné ose - početní operace v oboru

Více

Člověk a jeho svět. ČJ a literatura

Člověk a jeho svět. ČJ a literatura VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Vzdělávací obor: Stupeň: Období: Ročník: Očekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy oznámky používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová Vyučovací volitelný předmět Cvičení z matematiky je zařazen samostatně na druhém

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel : počítání do dvaceti - číslice

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vytváří konkrétní soubory (peníze, milimetrový papír, apod.) s daným počtem prvků do 100

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vytváří konkrétní soubory (peníze, milimetrový papír, apod.) s daným počtem prvků do 100 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 1. období 3. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M3101 používá přirozená

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 2. období 4. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M5101 využívá při

Více

Matematika a její aplikace - 1. ročník

Matematika a její aplikace - 1. ročník Matematika a její aplikace - 1. ročník počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20 užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Více

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět)

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematickém semináři je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 8.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 8. 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 8. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČÍSLO A PROMĚNNÁ M9101 M9102

Více

1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Vzdělávací předmět: Matematika 4 Ročník:

1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Vzdělávací předmět: Matematika 4 Ročník: A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Vzdělávací předmět: Matematika 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka

Více

Matematika - 6. ročník

Matematika - 6. ročník Matematika - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Přirozená čísla - zápis čísla v desítkové soustavě - zaokrouhlování - zobrazení na číselné ose - početní operace v oboru

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací obsah je rozdělen na čtyři tematické okruhy : čísla

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast : : Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky využívat matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech rozvíjet pamětˇ žáků prostřednictvím

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 7.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 7. 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 7. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČÍSLO A PROMĚNNÁ M9101 provádí

Více

MATEMATIKA - 4. ROČNÍK

MATEMATIKA - 4. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA MATEMATIKA - 4. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky Opakování ze

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : matematika ročník: 5. Školní rok_2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : matematika ročník: 5. Školní rok_2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV OSV Školní rok_2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakuje početní výkony a uplatňuje komutativní, asociativní a distributivní zákon v praxi. G.:narýsuje přímku, polopřímku, kolmici, rovnoběžky, různoběžky.

Více

Volitelné předměty Matematika a její aplikace

Volitelné předměty Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Matematika a její aplikace Cvičení z matematiky Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Cvičení z matematiky

Více

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace 1. 9. ročník 1. ročník 4 hodiny týdně 2. 5. ročník 5

Více

ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 2. období 5. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

Více

MATEMATIKA. 1. 5. ročník

MATEMATIKA. 1. 5. ročník Charakteristika předmětu MATEMATIKA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět matematika má časovou dotaci 4 hodiny týdně v 1. ročníku, 5 hodin týdně ve 2. až 5. ročníku. Časová

Více

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. Učivo

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. Učivo Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Výstupy žáka Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE Zpracoval: Mgr. Dana Štěpánová orientuje se v posloupnosti přirozených čísel

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 4. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace využívá při pamětném a písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 4 4 4 5 17 Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách.

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 4 4 4 5 17 Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách. MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematice je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení pojmů, matematických postupů rozvoj abstraktního myšlení

Více

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák:

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák: Matematika prima Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) využívá při paměťovém počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení provádí písemné početní operace v oboru přirozených zaokrouhluje,

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika. Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika. Ročník: 6. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla - provádí početní operace s přirozenými

Více

Cvičení z matematiky - volitelný předmět

Cvičení z matematiky - volitelný předmět Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Cvičení z matematiky - volitelný předmět 3. období 9. ročník Sbírky úloh, Testy k přijímacím zkouškám, Testy Scio, Kalibro aj. Očekávané výstupy předmětu

Více

V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace.

V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace. MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace. Žáci v ní mají získat početní

Více

ROČNÍK 1. ročník Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Název předmětu Matematika Očekávané výstupy

ROČNÍK 1. ročník Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Název předmětu Matematika Očekávané výstupy ROČNÍK 1. ročník Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Název předmětu Matematika ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE čte a zapisuje, znázorňuje na číselné ose, obor přirozených čísel do 20 OSV1 porovnává, užívá vztah

Více

SEMINÁŘ K VÝUCE MATEMATIKA 1

SEMINÁŘ K VÝUCE MATEMATIKA 1 Charakteristika vyučovacího předmětu SEMINÁŘ K VÝUCE MATEMATIKA 1 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Matematika a její aplikace Matematika a její

Více

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6.

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo ZÁŘÍ užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek část (zlomkem) PROSINEC využívá

Více

5.2.2 Matematika - 2. stupeň

5.2.2 Matematika - 2. stupeň 5.2.2 Matematika - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Matematika na 2. stupni školy navazuje svým vzdělávacím obsahem na předmět Matematika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Matematika 3. období 9. ročník J.Coufalová : Matematika pro 9.ročník ZŠ (Fortuna) Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání

Více

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 6.ročník Výstup Učivo Průřezová témata - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla s přirozenými čísly - zpaměti a písemně

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9.

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Školní rok 2013/2014 Mgr. Lenka Mateová Kapitola Téma (Učivo) Znalosti a dovednosti (výstup)

Více

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10.

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10. 5.10. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Seminář z matematiky Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Seminář z

Více

Výuka může probíhat v kmenových učebnách, část výuky může být přenesena do multimediálních učeben, k interaktivní tabuli, popřípadě do terénu.

Výuka může probíhat v kmenových učebnách, část výuky může být přenesena do multimediálních učeben, k interaktivní tabuli, popřípadě do terénu. 7.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 7.2.1 Matematika (M) Charakteristika předmětu 1. stupně Vyučovací předmět má časovou dotaci v 1. ročníku 4 hodiny týdně + 1 disponibilní hodinu týdně, ve 2. a 3. ročníku

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2. 2 Cvičení z matematiky Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Předmět cvičení z matematiky doplňuje vzdělávací

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

Charakteristika předmětu Matematika

Charakteristika předmětu Matematika Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika předmětu Matematika Vyučovací předmět matematika se vyučuje jako samostatný

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Žák cvičí prostorovou představivost Žák využívá při paměťovém i písemném počítání komutativnost i asociativní sčítání a násobení Žák provádí písemné početní operace v oboru Opakování učiva 3. ročníku Písemné

Více

6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA

6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2013 Schválila ředitelka

Více

Matematika Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Krychle Kvádr

Matematika Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Krychle Kvádr Matematika Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností. Charakterizuje a třídí základní rovinné útvary. Odhaduje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 5. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace Využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.4.2. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Matematika a její aplikace PŘEDMĚT: Matematika ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata - provádí početní operace s přirozenými čísly

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: MATEMATIKA Ročník: 4. Časová dotace: 4 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Provádí písemné početní operace Zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje

Více

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Matematika se vyučuje jako samostatný předmět v 6. až 8. ročníku 4 hodiny týdně, v 9. ročníku 3

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA MATEMATIKA 5. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Opakování a aktivizace

Více

Pythagorova věta Pythagorova věta slovní úlohy. Mocniny s přirozeným mocnitelem mocniny s přirozeným mocnitelem operace s mocninami

Pythagorova věta Pythagorova věta slovní úlohy. Mocniny s přirozeným mocnitelem mocniny s přirozeným mocnitelem operace s mocninami Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 8. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek část (procentem) řeší aplikační úlohy

Více

4. 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 4.2.1 Matematika

4. 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 4.2.1 Matematika 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 1 Matematika Hodinová dotace Matematika 4 4 4 4 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace RVP ZV. Matematika

Více

Pythagorova věta Pythagorova věta slovní úlohy

Pythagorova věta Pythagorova věta slovní úlohy Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 8. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel, užívá ve výpočtech druhou mocninu

Více

pracovní listy Výrazy a mnohočleny

pracovní listy Výrazy a mnohočleny A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Cvičení z matematiky 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 Kompetence k učení vybírat a využívat pro efektivní

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Časová dotace: 6. třída 5 h, 7. třída 5 h, 8. třída 4, 9. třída 5 h Základní škola Paskov Kirilovova 330 a její aplikace pro žáky 6. až 9. ročníku napomáhá k rozvoji paměti, logického myšlení, kritickému

Více

MOCNINY A ODMOCNINY. Standardy: M-9-1-01 M-9-1-02 PYTHAGOROVA VĚTA. Standardy: M-9-3-04 M-9-3-01

MOCNINY A ODMOCNINY. Standardy: M-9-1-01 M-9-1-02 PYTHAGOROVA VĚTA. Standardy: M-9-3-04 M-9-3-01 matematických pojmů a vztahů, k poznávání základě těchto vlastností k určování a zařazování pojmů matematického aparátu Zapisuje a počítá mocniny a odmocniny racionálních čísel Používá pro počítání s mocninami

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová Vyučovací předmět Matematika je na prvním stupni zařazen v 1. - 5. ročníku, a to

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika. Ročník: 7. - 1 - Průřezová témata. Poznám ky. Výstup

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika. Ročník: 7. - 1 - Průřezová témata. Poznám ky. Výstup - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 7. Výstup - modeluje a zapisuje zlomkem část celku - převádí zlom na des. čísla a naopak - porovnává zlom - zlomek

Více

P ř e d m ě t : M A T E M A T I K A

P ř e d m ě t : M A T E M A T I K A 04-ŠVP-Matematika-P,S,T,K strana 1 (celkem 11) 1. 9. 2014 P ř e d m ě t : M A T E M A T I K A Charakteristika předmětu: Matematika vytváří postupným osvojováním matematických pojmů, útvarů, algoritmů a

Více

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu.

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Základem vzdělávacího obsahu předmětu Cvičení z matematiky je vzdělávací

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Žák: čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla provádí početní operace s přirozenými čísly zpaměti a písemně provádí

Více

-Zobrazí čísla a nulu na číselné ose

-Zobrazí čísla a nulu na číselné ose Dodatek k ŠVP č. 38 Výstupy matematika 6. ročník doplnění standardů RVP 6. ročník ŠVP 6.ročník Učivo Matematika Doplnění podle standardů Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: MATEMATIKA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Žák: rozlišuje pojmy násobek, dělitel definuje prvočíslo, číslo složené, sudé a liché číslo, čísla soudělná

Více

2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY

2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2. 2 Cvičení z matematiky Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Předmět cvičení z matematiky doplňuje vzdělávací

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 8. MARKUP Druhá mocnina a odmocnina FY Tabulky, kalkulátor

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 8. MARKUP Druhá mocnina a odmocnina FY Tabulky, kalkulátor Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Učební materiály (využívány průběžně): Poznámky Umí provádět operace

Více

Číslo hodiny. Označení materiálu. 1. Mnohočleny. 25. Zlomky. 26. Opakování učiva 7. ročníku. 27. Druhá mocnina, odmocnina, Pythagorova věta

Číslo hodiny. Označení materiálu. 1. Mnohočleny. 25. Zlomky. 26. Opakování učiva 7. ročníku. 27. Druhá mocnina, odmocnina, Pythagorova věta 1. Mnohočleny 2. Rovnice rovné nule 3. Nerovnice různé od nuly 4. Lomený výraz 5. Krácení lomených výrazů 6. Rozšiřování lomených výrazů 7. Sčítání lomených výrazů 8. Odčítání lomených výrazů 9. Násobení

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 7.

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 7. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 7. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo I. čtvrtletí 40 hodin Opakování učiva z 6. ročníku (14) Přesahy a vazby, průřezová témata v oboru

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Charakteristika vyučovacího předmětu matematika Vyučovací předmět má časovou dotaci čtyři hodiny týdně v prvním ročníku, pět hodin týdně ve druhém až pátém ročníku, pět hodin týdně v šestém ročníku a čtyři

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Období: 3. období Počet hodin ročník: 165 132 132 132 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací

Více

MATEMATIKA II. období (4. 5. ročník)

MATEMATIKA II. období (4. 5. ročník) MATEMATIKA II. období (4. 5. ročník) Charakteristika předmětu Při vyučování matematice v druhém období základního vzdělávání při probírání určitého učiva: - využíváme matematické poznatky a dovednosti

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE 3. ročník Bod, přímka ZÁŘÍ Násobení a dělení Aplikační úlohy (nakupujeme) Bod, přímka Úsečka Násobení a dělení ŘÍJEN Procvičování Pamětné sčítání a odčítání, aplikační úlohy Polopřímka Modelování polopřímek

Více

5.2.1. Matematika pro 2. stupeň

5.2.1. Matematika pro 2. stupeň 5.2.1. Matematika pro 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 8. a 9. ročníku 4 hodiny

Více

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Číslo a početní operace - využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLA P. BEZRUČE, TŘINEC

UČEBNÍ OSNOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLA P. BEZRUČE, TŘINEC UČEBNÍ OSNOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLA P. BEZRUČE, TŘINEC Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 132 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 4. ročník Učební texty : Alter

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky využívat matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech rozvíjet pamětˇ žáků prostřednictvím

Více

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace se realizuje v předmětu Matematika po celou dobu školní docházky. Na 1. stupni

Více

Matematika-průřezová témata 6. ročník

Matematika-průřezová témata 6. ročník Matematika-průřezová témata 6. ročník OSV 1: OSV 2 žák umí správně zapsat desetinnou čárku, orientuje se na číselné ose celých čísel, dovede rozpoznat základní geometrické tvary a tělesa, žák správně používá

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět matematika (aritmetika

Více

MATEMATIKA. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

MATEMATIKA. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení MATEMATIKA 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Obsah vyučovacího předmětu Matematika je totožný s obsahem vyučovacího oboru Matematika a její aplikace.

Více

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět se vyučuje jako samostatný předmět v 1. - 5. ročníku 5 hodin týdně. Vzdělávání v matematice zaměřeno

Více

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE + MP vazby 1. Obor přirozených čísel - používá čísla v oboru 0-20 k modelování reálných situací.- práce s manipulativy - počítá předměty v oboru 0-20, vytváří soubory

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová Vyučovací předmět Matematika je na prvním stupni zařazen v 1. - 5. ročníku, a to

Více

Osobnostní a sociální výchova osobnostní rozvoj řešení problémů a rozhodovací dovednosti uplatní se při řešení všech problémových úloh

Osobnostní a sociální výchova osobnostní rozvoj řešení problémů a rozhodovací dovednosti uplatní se při řešení všech problémových úloh Vzdělávací oblast - Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Matematika je zařazen samostatně v 6. 9. ročníku v hodinové dotaci 4,4,4,5.

Více

PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná

PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná Racionální čísla Zlomky Rozšiřování a krácení zlomků

Více

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 4. ročník Čas.plán Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Opakování učiva 3. ročníku Počítaní do 20 Sčítání a odčítání do 20 Násobení a dělení číslem 2 Počítání

Více