Charakteristika vyučovacího předmětu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Charakteristika vyučovacího předmětu"

Transkript

1 Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Matematika je předmět, který je v základním vzdělávání založen především na aktivních činnostech, typických pro práci s matematickými objekty a pro užití matematiky v reálných situacích. Umožňuje zjednodušení rozumového poznávání přírodních zákonitostí pomocí matematických symbolů. Poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a rozvíjí matematickou gramotnost. Vzdělání v tomto předmětu směřuje k rozvíjení vlastních zkušeností, k potřebě počítat, kreslit a hrát si. Vzdělávání klade důraz na porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům matematiky a jejich vzájemným vztahům Žáci v něm získají početní dovednosti v oboru přirozených čísel, postupně si osvojují některé pojmy, terminologii, symboliku a způsoby jejich využití, naučí se rýsovat, pracovat s tabulkami a grafy, vyhledávat informace, ověřovat pravdivost svých tvrzení. Pro tuto svoji nezastupitelnou roli prolíná celým základním vzděláváním od 1. do 9. ročníku a vytváří předpoklady pro další studium. Časová dotace předmětu na prvním stupni jsou 4 hodiny v prvním a třetím ročníku, ve druhém, čtvrtém a pátém 5 hodin týdně, na druhém stupni jsou výuce věnovány 4 hodiny týdně. Předmět matematika je rozdělen na čtyři tematické okruhy: Číslo a proměnná, kde si žáci osvojují aritmetické operace a seznamují se s pojmem proměnná a s její rolí při matematizaci reálných situací. Učí se získávat číselné údaje měřením, odhadováním, výpočtem a zaokrouhlováním. Závislosti, vztahy a práce s daty, kde žáci rozpoznávají určité typy změn a závislostí, které jsou projevem běžných jevů reálného světa, a seznamují se s jejich reprezentacemi. Tyto změny a závislosti žáci analyzují z tabulek, diagramů a grafů, v jednoduchých případech je konstruují a vyjadřují matematickým předpisem. Zkoumání těchto závislostí směřuje k pochopení pojmu funkce. v rovině a v prostoru, kde žáci určují a znázorňují geometrické útvary a geometricky modelují reálné situace, hledají podrobnosti a odlišnosti útvarů, které se vyskytují všude kolem nás. Uvědomují si vzájemné polohy objektů v rovině a prostoru, učí se porovnávat, odhadovat, měřit délku, velikost úhlu, obvod, obsah, povrch a objem. Snaží se zdokonalovat svůj grafický projev. Nestandardní aplikační úlohy a problémy, kde je nutné uplatnit logické myšlení a jejichž řešení může být do značné míry nezávislé na znalostech a dovednostech školské matematiky. Žáci se učí řešit problémové situace a úlohy z běžného života, pochopit a analyzovat problém, utřídit údaje a podmínky, provádět situační náčrty, řešit optimalizační úlohy. Tyto úlohy prolínají všemi tematickými okruhy v průběhu celého základního vzdělávání. Jejich obtížnost je závislá na rozumové vyspělosti žáků. Obsah učiva je doplněn o témata rozvíjející finanční gramotnost žáků. Výchovné a vzdělávací strategie Ve vyučovacím procesu rozvíjíme vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě, analyticko-syntetické myšlení, logiku, tvořivost a schopnost řešit problém. Využíváme skupinové a projektové formy i práci frontální. Soustavně zařazujeme činnosti, při kterých žáci aplikují matematické dovednosti při řešení životních situací. Výchovně vzdělávacích cílů se snažíme dosahovat i s ohledem na individuální osobnosti žáků. Kompetence k učení: Učitel seznamuje žáky s učivem živým způsobem, motivuje žáky vhodnými otázkami a problémovými úlohami.vytváří ve třídě atmosféru podporující soustředěnou práci. Oceňuje dobrou práci žáků. Kompetence k řešení problému: Učitel diskutuje s žáky o řešení problému, o příčinách a důsledcích chyb. Poskytuje žákům pomoc a zpětnou vazbu při řešení problému. Kompetence komunikativní: Učitel užívá a vyžaduje v hodinách věcné a srozumitelné vyjadřování, vede žáky k osvojování symbolického jazyka matematiky. Kompetence občanská: Učitel podporuje zodpovědný vztah k plnění povinností. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 1. ročník VÝSTUPY Žák vytvoří skupinu s daným počtem prvků, spočítá prvky daného souboru do 20 Podle obrázku rozhodne o vztahu více/méně, porovná přirozená čísla, řeší úlohy s porovnáváním čísel i úlohy vedoucí ke vztahu o x více/méně v oboru do 20 Zapíše čísla 0 20, rozliší číslice psací a tiskací, doplní chybějící čísla v řadě, zobrazí číslo na číselné ose Sčítá a odčítá v oboru 0 10, Řeší slovní úlohy slovní úlohy se sčítáním a odčítáním v oboru 0 20 bez přechodu desítky Orientuje se v prostoru, rozlišuje pojmy vpravo, vlevo, před, za, nahoře, dole Porovnává předměty podle velikosti, užívá pojmy menší, větší, stejný, vyšší, nižší Rozezná geometrické tvary: čtverec, obdeník, trojúhelník, kruh Rozezná krychli, kvádr, kouli, válec a pomocí stavebnice sestrojí jejich modely. Uvede příklady těchto těles ze svého okolí UČIVO Vytvoření souboru s daným počtem prvků, počítání předmětů v daném souboru Porovnávání čísel, vztahy je větší, menší, rovno. Znaménka =, +, <, > Řešení a tvoření slovních úloh na porovnávání čísel 1

2 Řešení slovních úloh s využitím vztahů o x více/ méně Čtení a psaní čísel Orientace na číselné ose Sčítání a odčítání v oboru do 20 bez přechodu přes desítku Komutativnost sčítání Řešení a tvoření slovních úloh na sčítání a odčítání Geometrické pojmy: vpravo, vlevo, před, za, hned před, hned za, nahoře, dole Menší větší, stejný, nižší, vyšší, široký, úzký Rovinné obrazce: čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh Skládání obrazců z geometrických tvarů. Tělesa: krychle, kvádr, koule, válec Stavění staveb ze stavebnice 2. ročník VÝSTUPY Žák aplikuje výstupy dosažené předchozím studiem Orientuje se na číselné ose Spočítá prvky souboru do 100 Vytvoří soubory s daným počtem prvků Porovná čísla do 100, používá symboly <, >, = Sčítá a odčítá jednociferná a dvojciferná čísla v oboru do 100 s přechodem přes desítku Užívá sčítání a odčítání při řešení praktických úloh Řeší úlohy s porovnáváním čísel do 100 Řeší slovní úlohy s využitím vztahů o x více/ méně do 100 Násobí a dělí v oboru násobilek 0, 1, 2, 3, 4, 5 Řeší slovní úlohy na násobení a dělení Řeší jednoduché slovní úlohy se vztahy X krát více/ méně Řeší slovní úlohy se dvěma početními výkony Rozezná časové jednotky: hodina, minuta, sekunda Čte časové údaje na různých typech hodin Žák kreslí křivé a rovné čáry Změří délku úsečky v m, cm Rozezná geometrická tělesa v praxi Sestrojí nebo vymodeluje model krychle, kvádru, koule, válce UČIVO Čísla 0-100, orientace na číselné ose, čtení a zápis čísel, počítání po jedné, po desítkách do 100 Řešení a vytváření slovních úloh na porovnávání čísel Součet a rozdíl čísel Sčítání a odčítání násobků 10 Řešení a vytváření slovních úloh na sčítání a odčítání Počítání s penězi, seznámení s bankovkami a mincemi do stokoruny Násobení 2, 3, 4, 5, 1, 0, automatizace násobilek, dělení Řešení a vytváření slovních úloh na násobení a dělení v oboru těchto násobilek Názorné zavedení násobení a dělení na souborech různých předmětů Násobení jako opakované sčítání Násobek, činitel, záměna činitelů Vztahy mezi násobením a dělením, automatizace dělení v oboru probíraných násobilek Počítání s použitím závorek Řešení a vytváření slovních úloh s využitím vztahů x krát více/méně Orientace v čase, den, minuta, hodina Práce s pravítkem Úsečka, lomená čára, křivá čára, kreslení rovných a křivých čar Rýsování úseček Jednotky délky/m, cm/ Délka úsečky, měření délky úsečky Označení bodů a úseček 2

3 Modelování těles, užití stavebnic, modelíny 3. ročník VÝSTUPY Žák aplikuje výstupy dosažené předchozím studiem Žák čte a píše trojciferná čísla Na sčítání a odčítání provádí jednoduché početní operace s přirozenými čísly Vytvoří soubor s daným počtem prvků do 1000, vyznačí čísla na řádovém počitadle Zakreslí obraz daného čísla na číselné ose Porovná čísla do 1000 Používá sčítání a odčítání v oboru do 1000 při řešení praktických úloh Písemně sčítá a odčítá dvě trojciferná čísla/do 1000/, provádí kontrolu výpočtu Řeší slovní úlohy na porovnání dvou trojciferných čísel, sčítání a odčítání dvou trojciferných čísel a na vztahy o x více/méně Užívá všechny spoje násobilky Násobí zpaměti dvojciferné číslo jednociferným v jednoduchých příkladech Dělí dvojciferné číslo jednociferným mimo obor násobilek, určí neúplný podíl, zbytek Řeší slovní úlohy vedoucí k násobení/dělení dvojciferného čísla jednociferným Odhadne výsledek, řeší slovní úlohy vedoucí k užití vztahů x krát více/méně Označí bod, krajní body úsečky, průsečík dvou přímek Změří délku úsečky s přesností na mm Sestrojí úsečku dané délky s užitím jednotky v mm Převede jednotky délky: km na m; m na dm, cm, mm; dm na cm, mm; cm na mm Provede odhad vzdálenosti Pomocí stavebnice nebo modelováním sestrojí modely staveb tvaru krychle, kvádru UČIVO Číselný obor do 1000 Číselná řada, zápis čísel, číselná osa, počítání po stovkách, desítkách, jednotkách Čtení a zápisy trojciferných čísel, jejich znázornění na číselné ose Porovnávání čísel/i pomocí číselné osy/ Řešení úloh na porovnávání trojciferných čísel Zaokrouhlování čísel na stovky a desítky Rozklad čísla v desítkové soustavě Součet a rozdíl čísel Sčítání a odčítání násobků sta Písemné algoritmy sčítání a odčítání Sčítání a odčítání bez přechodu i s přechodem násobků sta Písemné sčítaní a odčítání dvou čísel, kontrola Řešení a tvoření slovních úloh na sčítání a odčítání Odhad a kontrola výsledku Násobilka 6, 7, 8, 9. Dělení v oboru těchto násobilek Násobení 10 Násobení a dělení dvojciferných čísel jednociferným Dělení se zbytkem Součin, podíl, zbytek Pamětní násobení dvojciferného čísla jednociferným mimo obor násobilek Užití závorek Řešení a vytváření slovních úloh se dvěma různými početními výkony Rozlišování sudých a lichých čísel Přímka, polopřímka, vzájemná poloha dvou přímek, různoběžky, rovnoběžky Rovinné obrazce: čtverec, obdélník, trojúhelník, čtyřúhelník Rýsování přímek, označení průsečíku různoběžek Vyznačení polopřímek. Kreslení a rýsování rovinných obrazců ve čtvercové síti Jednotky délky Měření úseček s přesností na mm, odhad délky úsečky Rýsování úsečky dané délky Měření délek stran rovinných obrazců, převody jednotek délky Provádění odhadů délek a vzdáleností Modelování staveb tvaru kvádru, krychle/užití stavebnic, krabiček.../. Seznámení se základními útvary v rovině(kružnice) PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 3

4 OSV (Rozvoj schopností poznávání) O1: Cvičení pozornosti a soustředění, cvičení dovedností zapamatování 4.ročník VÝSTUPY Žák aplikuje výstupy dosažené předchozím studiem Žák počítá do milionu po statisících, desetitisících, tisících Porovná čísla a řeší nerovnice Zaokrouhlí čísla na statisíce, desetitisíce, tisíce, sta, desítky a rozkládá čísla v desítkové soustavě Pamětně sčítá a odčítá čísla s nejvýše dvěma číslicemi různými od 0 Písemně sčítá a odčítá Pamětně násobí a dělí čísla do milionu jednociferným číslem Písemně násobí jedno a dvojciferným činitelem, písemně dělí jednociferným dělitelem, provádí odhad a kontrolu (i podle kalkulačky) Zjistí údaje z diagramu, sestaví jednoduchý diagram Řeší slovní úlohy vedoucí k porovnávání čísel, provádí početní výkony s čísly v daném oboru, řeší slovní úlohy se vztahy o x více/ méně, x krát více/méně a úlohy na 2 a 3 početní výkony Modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku. Porovná, sčítá zlomky se stejným jmenovatelem v oboru kladných čísel Řeší jednoduché slovní úlohy na určení poloviny, čtvrtiny, třetiny, pětiny, desetiny z daného celku Určí vzájemnou polohu dvou přímek Sestrojí rovnoběžku s danou přímkou Sestrojí kolmici pomocí trojúhelníku s ryskou k dané přímce Narýsuje kružnici s daným středem a daným poloměrem Pozná, nakreslí souměrný útvar Určí osu souměrnosti překládáním Určí obvod, obsah čtverce, obdélníku pomocí čtvercové sítě Nakreslí síť kvádru a krychle Vymodeluje kvádr a krychli z dané sítě Učivo Číselný obor do Čtení a zápis čísel v desítkové soustavě, číselná osa, počítání po statisících, desetitisících, tisících Porovnávání čísel do , řešení jednoduchých nerovnic Zaokrouhlování čísel na statisíce, desetitisíce, tisíce, sta, desítky Sčítání a odčítání v daném oboru - zpaměti pouze čísla, která mají nejvýše dvě číslice různé od 0, např Vztahy mezi sčítáním a odčítáním Násobení a dělení čísel v daném oboru, vztahy mezi násobením a dělením, pamětní násobení a dělení jednociferným číslem Písemné násobení jednociferným a dvojciferným číslem, kontrola násobením Pořadí početních výkonů Slovní úlohy na porovnávání čísel, na početní výkony, na vztahy o x více/méně Užívání závorek Diagram, zjišťování údajů z diagramu sestavení jednoduchého diagramu Část, zlomek, polovina, čtvrtina, pětina, desetina, pomocí obrázků určovat části celku Řešení a vytváření slovních úloh k určování poloviny, čtvrtiny, třetiny, pětiny, desetiny z celku Vytvoření celku z jeho dané poloviny, čtvrtiny, třetiny, pětiny, desetiny Porovnání sčítání zlomků se stejným jmenovatelem v oboru kladných čísel Modelování a používání zápisu ve formě zlomku Vzájemná poloha přímek v rovině, rovnoběžky, různoběžky, průsečík, kreslení a rýsování rovnoběžek a různoběžek, vyznačování průsečíku Kolmice, kolmost, rýsování kolmice pomocí trojúhelníku s ryskou Kružnice, kruh, střed a poloměr kružnice, rýsování kružnice s daným středem a s daným poloměrem Osa souměrnosti, určování osové souměrnosti, překládání papíru na obrázcích a zjišťování jejich souměrnosti/nesouměrnosti Rovnoramenný a rovnostranný trojúhelník Souměrné útvary ve čtvercové síti a jejich konstrukce, obvod, obsah čtverce a obdélníka Jednotky obsahu: cm², mm², m² Síť kvádru a krychle, modelování kvádru a krychle ze sítě, síť kvádru a krychle rozložením krabičky prostorová představivost PRŮŘEZOVÁ TÉMATA OSV (Rozvoj schopností poznávání) O1 Řešení problémů 5. ročník VÝSTUPY Žák aplikuje výstupy dosažené předchozím studiem 4

5 Porovná přirozená čísla do miliardy a zobrazí na číselné ose Řeší jednoduché nerovnice v oboru do miliardy Zaokrouhluje přirozená čísla na miliony, statisíce, desetitisíce, tisíce, sta, desítky Sčítá a odčítá přirozená čísla zpaměti (jednodušší příklady) Písemně sčítá až 4 přirozená Písemně násobí až čtyřciferným činitelem Písemně dělí jedno a dvojciferným dělitelem, kontrolu provádí na kalkulačce Řeší jednoduché a složené slovní úlohy s jednou nebo s dvěma početními operacemi Odhadne výsledek, posoudí reálnost Zná číselný význam římských číslic Převádí jednotky času Porozumí významu znaku - pro zápis celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné ose Doplní řady čísel, tabulky, čte a sestaví sloupcový diagram Sestrojí a čte jednoduché grafy v soustavě souřadnic Zapíše a přečte desetinné číslo řádu desetin a setin, zobrazí číslo na číselné ose Užívá desetinné číslo v praktických situacích Vyjádří setinu zlomkem a desetinným číslem Vypočítá obvod a obsah obdélníku a čtverce Řeší úlohy z praxe na výpočty obsahů a obvodů obdélníku a čtverce Narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (obdélník, čtverec, kružnice, trojúhelník) Užívá jednoduché konstrukce Rozpozná základní tělesa Vytvoří síť kvádru, krychle UČIVO Přirozená čísla Posloupnost přirozených čísel, číselná osa, čtení a zápis čísel do miliardy, zobrazování na číselné ose Porovnávání přirozených čísel, řešení jednoduchých nerovnic Zaokrouhlování přirozených čísel na miliony, statisíce, tisíce, sta, desítky Pamětní sčítání a odčítání přirozených Pamětní násobení a dělení přirozených čísel Písemné sčítání až čtyř přirozených čísel Písemné násobení až čtyřciferným činitelem Písemné dělení jedno a dvojciferným dělitelem Písemné odčítaní dvou přirozených čísel Římské číslice Jednotky času Řešení slovních úloh na jeden až dva početní úkony Odhad a kontrola, práce s kalkulačkou, posouzení reálnosti výsledku Celá čísla jeho znázornění (číselná osa, teploměr) Grafy, soustava souřadnic, doplňování tabulek, čtení a sestrojování sloupcového diagramu Orientace v jednoduchých situacích, vyjádření části celku z jeho dané poloviny, třetiny, čtvrtiny, pětiny, desetiny Zlomky se jmenovatelem 10, 100 a jejich zápis desetinným číslem, desetina, setina Vyjádření desetiny a setiny zlomkem a des. číslem Praktické modely des. čísel (peníze) Písemné sčítání a odčítání des. čísel řádu desetin a setin Konstrukce rovinných útvarů Konstrukce obdélníku a čtverce Výpočty obvodu a obsahu obdélníku a čtverce Další základní jednotky obsahu: a, ha, km², mm² Rýsování rovnoběžek a kolmic daným bodem Rýsování pravoúhlého trojúhelníka, rovnostranného a rovnoramenného trojúhelníku Obvod mnohoúhelníku sečtením jeho stran Tělesa 6. ročník Očekávané výstupy: Žák aplikuje výstupy dosažené předchozím studiem Žák umí zobrazit přirozená čísla a nulu na číselné ose Užívá zápisy přirozených čísel v desítkové soustavě Porovnává přirozená čísla podle velikosti Zaokrouhluje přirozená čísla na desítky stovky, tisíce Umí přirozená čísla sčítat, odčítat, násobit a dělit jednociferným a dvouciferným dělitelem 5

6 Užívá uvedené znalosti při řešení úloh z praxe Znázorňuje body a přímky, rozhoduje o jejich vzájemné poloze Narýsuje úsečku dané délky a sestrojí její střed pomocí kružítka Narýsuje kružnici s daným středem a poloměrem Načrtne trojúhelník a čtyřúhelník, narýsuje obdélník a čtverec Používá jednotky délky včetně jejich převodů Počítá obvody mnohoúhelníků Používá jednotky obsahu včetně jejich převodů Určuje obsahy obrazců ve čtvercové síti Počítá obvod a obsah obdélníka a čtverce Pozná a pojmenuje krychli, kvádr, hranol, jehlan, válec, kužel a kouli Přečte a zapíše dané desetinné číslo, znázorní ho na číselné ose Porovná desetinná čísla Zaokrouhlí desetinné číslo s danou přesností Sečte a odečte desetinná čísla (písemně, zpaměti) Popíše úhel, jednotka stupeň a minuta Rozliší druhy úhlů Odhadne a narýsuje úhel dané velikosti Přenese úhel, porovná jej Změří velikost daného úhlu ve stupních Sestrojí osu úhlu Pozná ostrý, pravý, tupý a přímý úhel, vrcholové úhly a vedlejší úhly, určí jejich vlastnosti a jejich velikosti Sečte a odečte úhly ve stupních a minutách Násobí a dělí úhly dané velikosti dvěma Násobí a dělí desetinná čísla deseti, stem, tisícem Užívá a převádí jednotky délky, hmotnosti a obsahu Násobí a dělí desetinná čísla písemně i na kalkulačce Matematizuje jednoduché slovní úlohy z praxe a řeší je Rozliší podobné a shodné útvary Sestrojí obraz bodu a jednoduchého rovinného obrazce v osové souměrnosti Rozhodne, zda je útvar osově souměrný V jednoduchém případě doplní osu souměrnosti osově souměrného obrazce Načrtne a narýsuje obraz krychle a kvádru Načrtne a sestrojí síť krychle a kvádru Vypočítá povrch a objem krychle a kvádru podle matematických vzorců Užívá a převádí jednotky objemu včetně jednotek odvozených od litru Aplikuje uvedené znalosti na jednoduché úlohy z praxe Vysvětlí pojmy násobek, dělitel, prvočíslo, číslo složené Určí podle znaků dělitelnosti, čím je dané číslo dělitelné Použije znaky dělitelnosti k řešení praktických úloh Rozloží přirozené číslo na součin prvočísel Určí nejmenší společný násobek a největší společný dělitel dvou a tří čísel Vymezí pojmy vnitřní a vnější úhel trojúhelníku Určí velikost třetího vnitřního úhlu trojúhelníku výpočtem Pozná a popíše ostroúhlý, pravoúhlý, tupoúhlý, rovnostranný, rovnoramenný trojúhelník Sestrojí výšky a těžnice trojúhelníku Sestrojí kružnici vepsanou a opsanou trojúhelníku Učivo: Prohloubení učiva 5. Ročníku Přirozená čísla a jejich znázornění na číselné ose Zápis přirozených čísel v desítkové soustavě Porovnávání a zaokrouhlování přirozených čísel Operace s přirozenými čísly a jejich vlastnosti Črtání a rýsování bodů, přímek, úseček a kružnic Měření délek a přenášení úseček Poznávání trojúhelníků a čtyřúhelníků Rýsování obdélníků a čtverců Jednotky délky a obsahu Určování obvodů a obsahů Poznávání krychle, kvádru, hranolu, jehlanu, válce, kužele, koule Desetinná čísla 6

7 Čtení a zápis desetinného čísla Porovnávání a zaokrouhlování desetinných čísel Sčítání a odčítání desetinných čísel Násobení a dělení desetinného čísla deseti, stem, tisícem Jednotky délky, hmotnosti, obsahu Násobení desetinného čísla přirozeným číslem a desetinným číslem Dělení desetinného čísla přirozeným číslem a desetinným číslem Úhel a jeho velikost Úhel a jeho přenášení Druhy úhlů Velikost úhlů ve stupních a minutách Měření a rýsování úhlů dané velikosti Osa úhlu konstrukce kružítkem Úhly vedlejší a vrcholové Sčítání a odčítání úhlů Násobení a dělení úhlů dvěma Shodné útvary Osová souměrnost Osová souměrnost, osa souměrnosti Konstrukce obrazu útvaru v osové souměrnosti, samodružné body Osově souměrné útvary Osa úsečky, osa úhlu Objem a povrch krychle a kvádru Zobrazení krychle a kvádru Síť krychle a kvádru Povrch krychle a kvádru Převody jednotek objemu Objem krychle a kvádru Dělitelnost přirozených čísel Násobek a dělitel Znaky dělitelnosti dvěma, třemi, pěti, šesti, deseti Prvočísla a čísla složená Čísla soudělná a nesoudělná Nejmenší společný násobek Největší společný dělitel Trojúhelník Vnitřní a vnější úhly trojúhelníku Třídění trojúhelníků Výšky a těžnice trojúhelníku Kružnice vepsaná a opsaná trojúhelníku 7. ročník Očekávané výstupy: Žák aplikuje výstupy dosažené předchozím studiem Zobrazí zlomek na číselné ose Rozšíří a zkrátí zlomek Převede zlomek na základní tvar Porovná zlomky podle velikosti Převede smíšená čísla na zlomky a naopak Převede zlomek na desetinné číslo a naopak Provádí základní početní operace se zlomky sčítání, odčítání, násobení a dělení Upraví složený zlomek Využívá zlomky při řešení jednoduchých úloh z praxe Rozhodne o shodnosti obrazců pomocí průsvitky Uvede a používá věty sss, sus, usu o shodnosti trojúhelníků Sestrojí trojúhelníky s využitím vět sss, sus, usu Dodržuje zásady správného rýsování Určí vlastnosti útvarů ve středové souměrnosti Sestrojí obraz daného obrazce ve středové souměrnosti Rozhodne, zda je obrazec středově souměrný, doplní střed souměrnosti Rozliší kladné a záporné celé číslo, uvede příklady Zobrazí celé číslo na číselné ose Určí absolutní hodnotu celého čísla 7

8 Určí opačné číslo k danému celému číslu Porovná celá čísla pomocí znamének nerovnosti Sečte a odečte, vynásobí a vydělí celá čísla Využije znalosti o celých číslech v úlohách z praxe Zobrazí racionální číslo na číselné ose Porovná racionální čísla podle velikosti Provádí početní operace s racionálními čísly Objasní pojmy poměr a postupný poměr Určí a zapíše poměr dvou veličin Provádí jednoduché úpravy poměru pomocí krácení a rozšiřování, zvětší či zmenší danou hodnotu v daném poměru, rozdělí celek v daném poměru Užije poměr a postupný poměr k řešení úloh z praxe Vysvětlí pojem měřítko plánu a mapy Užije dané měřítko při čtení map a při konstrukci jednoduchých plánků Vyřeší slovní úlohy s využitím přepočtu měřítek Sestaví tabulky přímé a nepřímé úměrnosti Rozhodne, zda je daná závislost přímá úměrnost, resp. nepřímá úměrnost Sestrojí grafy přímé a nepřímé úměrnosti Vyřeší úlohy z praxe s využitím přímé a nepřímé úměrnosti, využívá trojčlenku Vysvětlí pojmy: procento, základ, procentová část, počet procent, promile Vypočítá 1%, z daného základu, velikost části odpovídající danému počtu %, určí celek z dané části odpovídající známému počtu procent (promile) Vypočítá, kolik procent z celku představuje daná část Aplikuje základy jednoduchého úrokování na příkladech Užije získané znalosti při řešení slovních úloh z praxe Na příkladech ukáže tvorbu ceny Rozliší jednotlivé druhy čtyřúhelníků, rovnoběžníků a lichoběžníků a popíše jejich vlastnosti Vypočítá obvod a obsah rovnoběžníku trojúhelníku a lichoběžníku pomocí vzorce Sestrojí rovnoběžníky a lichoběžníky Aplikuje získané znalosti v úlohách z praxe Pozná hranol a určí jeho podstavy a plášť Nakreslí síť hranolu Vypočítá povrch, objem hranolu Vyřeší slovní úlohy z praxe Učivo: Zlomky a racionální čísla Zlomek jako část celku Zobrazování zlomků na číselné ose Rozšiřování a krácení zlomků Porovnávání zlomků Početní operace se zlomky Smíšená čísla, složený zlomek Slovní úlohy Shodnost, středová souměrnost Shodné útvary v rovině Shodnost trojúhelníků věty sss, sus, usu Konstrukce trojúhelníků Středová souměrnost Středově souměrné útvary Celá čísla Celá čísla a jejich znázornění Absolutní hodnota celého čísla, opačné číslo Porovnávání a uspořádání celých čísel Sčítání a odčítání celých čísel Násobení a dělení celých čísel Racionální čísla Záporná desetinná čísla a zlomky Porovnávání racionálních čísel Početní operace s racionálními čísly Poměr, přímá a nepřímá úměrnost Poměr, převrácený poměr, postupný poměr Rozšiřování a krácení poměru 8

9 Měřítko plánu a mapy Přímá a nepřímá úměrnost Pravoúhlá soustava souřadnic Graf přímé a nepřímé úměrnosti Trojčlenka, slovní úlohy Procenta finanční gramotnost Procento, základ, procentová část, počet procent Úrok, jednoduché úrokování Promile Tvorba ceny, DPH Slovní úlohy Čtyřúhelníky Třídění čtyřúhelníků Rovnoběžníky a jejich vlastnosti Lichoběžník a jeho vlastnosti Konstrukce čtyřúhelníků Obvody a obsahy Hranoly a jejich části Síť a povrch hranolu Objem hranolu 8. ročník Očekávané výstupy: žák aplikuje výstupy dosažené předchozím studiem odhadne druhou mocninu určí druhou mocninu pomocí tabulek i kalkulačky odhadne druhou odmocninu určí druhou odmocninu pomocí tabulek i kalkulačky zná Pythagorovu větu řeší úlohy vedoucí k užití Pythagorovy věty zapisuje a určuje mocniny s přirozeným mocnitelem provádí početní operace s mocninami (sčítání, odčítání, násobení, dělení, mocnina součinu, podílu, mocniny) zapíše číslo v desítkové soustavě pomocí mocnin o základu 10 popíše vzájemnou polohu kružnice a přímky, resp. dvou kružnic použije Thaletovu větu při konstrukci pravoúhlého trojúhelníku sestrojí tečny z bodu ke kružnici vypočítá délku kružnice, obvod kruhu, obsah kruhu popíše válec, načrtne a narýsuje jeho síť vypočítá povrch a objem válce aplikuje uvedené postupy v jednoduchých úlohách z praxe vypočítá hodnotu číselného výrazu dosadí do výrazu s proměnnými zapíše situaci danou slovním vyjádřením pomocí výrazů vyjádří daný výraz slovně sestaví vzorec pomocí výrazů s proměnnými zapíše mnohočleny v nejstručnějším a přehledném tvaru sčítá a odčítá mnohočleny násobí mnohočleny upraví mnohočlen na součin vytknutím před závorku užívá vzorce pro druhou mocninu součtu a rozdílu jednočlenu a pro rozdíl druhých mocnin jednočlenů užívá ekvivalentní úpravy rovnic řeší lineární rovnice s jednou neznámou, provádět zkoušku dosazením využívá lineární rovnice s jednou neznámou při řešení úloh z praxe po dosazení do vzorce vypočítá zbývající neznámou zvládne obvyklý postup při řešení konstrukční úlohy narýsuje osu úhlu, osu úsečky, soustředné kružnice užívá pravidla přesného rýsování sestrojí trojúhelník s využitím jeho výšky nebo těžnice sestrojí rovnoběžník, lichoběžník s využitím výšky čte výsledky statistického šetření zaznamenané tabulkou určuje četnost a relativní četnost provádí, zaznamenává a vyhodnocuje jednoduchá statistická šetření čte a sestrojuje diagramy 9

10 počítá aritmetický průměr Učivo: Mocniny a odmocniny Druhá mocnina, druhá odmocnina Pythagorova věta Užití Pythagorovy věty v rovině a v prostoru Mocniny s přirozeným mocnitelem Pravidla pro počítání s mocninami Zápis čísla v desítkové soustavě pomocí mocnin deseti Kruh, kružnice, válec Kružnice a kruh Thaletova věta Kružnice a přímka, dvě kružnice Délka kružnice a obvod kruhu Obsah kruhu Válec Válec a jeho síť Povrch a objem válce Výrazy Číselný výraz a jeho hodnota Výraz s proměnnými Mnohočleny Jednočlen, dvojčlen, trojčlen, čtyřčlen Mnohočlen, člen mnohočlenu Koeficient jednočlenu (mnohočlenu) Sčítání mnohočlenů Odčítání mnohočlenů Rozklad mnohočlenu na součin Vzorce pro druhé mocniny dvojčlenů Vzorec pro rozdíl druhých mocnin jednočlenů Lineární rovnice Rovnice s jednou neznámou Levá strana rovnice, pravá strana rovnice Kořen rovnice (řešení rovnice) Ekvivalentní úpravy rovnic Řešení lineárních rovnic Konstrukční úlohy Množiny bodů v rovině Konstrukce trojúhelníků Konstrukce čtyřúhelníků Základy statistiky Statistické šetření, statistický soubor, -statistická jednotka Četnost, relativní četnost Znak a jeho hodnota Sloupkový diagram, kruhový diagram Aritmetický průměr 9. ročník Očekávané výstupy: Žák aplikuje výstupy dosažené předchozím studiem určuje podmínky, za kterých má lomený výraz smysl krátí a rozšiřovat lomený výraz provádí všechny početní operace s lomenými výrazy řeší lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli využívá lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli při řešení slovních úloh řeší soustavu dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými o dosazovací metodou o sčítací metodou využívá soustavu dvou rovnic se dvěma neznámými při řešení úloh z praxe rozhodne, zda závislost daná grafem nebo tabulkou je funkcí určí definiční obor a obor hodnot funkce dané tabulkou či grafem sestrojí graf funkce dané tabulkou 10

11 sestrojí graf lineární funkce sestrojí graf nepřímé úměrnosti řeší graficky soustavu dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými řeší úlohy z praxe vedoucí k lineárním funkcím vysvětlí význam úroku přijatého a placeného pozná podobné obrazce a určí poměr podobnosti sestrojí obrazec podobný danému obrazci při zvoleném poměru podobnosti rozdělí úsečku v daném poměru objeví a využije podobnost v jednoduchých úlohách z praxe využije měřítko při práci s plány a mapami popíše zavedení funkcí sinus, kosinus a tangens pomocí poměru stran v pravoúhlém trojúhelníku určí v tabulkách či na kalkulačce hodnotu funkce sinus, kosinus a tangens pro danou velikost ostrého úhlu a také obráceně k dané hodnotě goniometrické funkce zjistí velikost příslušného ostrého úhlu účelně využívá goniometrické funkce při řešení pravoúhlého trojúhelníku aplikuje postupy s výpočty pomocí goniometrických funkcí na slovní úlohy s praktickými náměty pozná jehlan a sestrojí jeho síť pozná a popíše kužel vypočítá v jednoduchých případech povrch a objem jehlanu a kužele, a to i s užitím goniometrických funkcí vypočítá povrch a objem koule řeší slovní úlohy na objemy a povrchy těles Učivo: Lomené výrazy. Rovnice s neznámou ve jmenovateli Lomený výraz a jeho definiční obor Krácení a rozšiřování lomených výrazů Operace s lomenými výrazy Složené lomené výrazy a jejich úpravy Lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli Řešení slovních úloh Soustavy lineárních rovnic Lineární rovnice (opakování z 8.ročníku) Metody řešení soustav dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými - dosazovací metoda, sčítací metoda Úlohy o směsích a roztocích Úlohy o pohybu Slovní úlohy Funkce Závislosti, přiřazování, předpisy, funkce Funkce daná grafem či tabulkou Definiční obor funkce Hodnota funkce Obor hodnot funkce Lineární funkce a její speciální případy Přímá úměrnost Lineární funkce Konstantní funkce Rostoucí funkce, klesající funkce Nepřímá úměrnost a její graf (hyperbola) Užití lineárních funkcí ve slovních úlohách Základy finanční matematiky - finanční gramotnost Úrok placený a přijatý, jednoduché úrokování Řešení úloh z praxe - tabulky, diagramy Podobnost Podobnost geometrických útvarů Poměr podobnosti Podobnost trojúhelníků Věty o podobnosti trojúhelníků Užití podobnosti v praxi Goniometrické funkce Odvěsna přilehlá a odvěsna protilehlá k úhlu v pravoúhlém trojúhelníku Sinus, kosinus, tangens Hodnoty goniometrických funkcí v tabulkách a na kalkulačce Grafy funkcí sinus, kosinus a tangens Výpočty v pravoúhlém trojúhelníku pomocí goniometrických funkcí 11

12 Užití goniometrických funkcí v praktických úlohách Jehlan, kužel, koule Jehlan, jeho síť a povrch, objem jehlanu Kužel, jeho síť a povrch Objem kužele Koule a její povrch Objem koule 12

Vyučovací předmět: Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Matematika Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň:

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací obsah je rozdělen na čtyři tematické okruhy : čísla

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 4. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace využívá při pamětném a písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

MATEMATIKA 5. TŘÍDA. C) Tabulky, grafy, diagramy 1 - Tabulky, doplnění řady čísel podle závislosti 2 - Grafy, jízní řády 3 - Magické čtverce

MATEMATIKA 5. TŘÍDA. C) Tabulky, grafy, diagramy 1 - Tabulky, doplnění řady čísel podle závislosti 2 - Grafy, jízní řády 3 - Magické čtverce MATEMATIKA 5. TŘÍDA 1 - Přirozená čísla a číslo nula a číselná osa, porovnávání b zaokrouhlování c zápis čísla v desítkové soustavě d součet, rozdíl e násobek, činitel, součin f dělení, dělení se zbytkem

Více

Předmět: MATEMATIKA Ročník: 6.

Předmět: MATEMATIKA Ročník: 6. Předmět: MATEMATIKA Ročník: 6. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT Číslo a proměnná - užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek - část (přirozeným číslem, poměrem,

Více

Člověk a jeho svět. ČJ a literatura

Člověk a jeho svět. ČJ a literatura VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Vzdělávací obor: Stupeň: Období: Ročník: Očekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy oznámky používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v

Více

Matematika - 6. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby desetinná čísla. - zobrazení na číselné ose

Matematika - 6. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby desetinná čísla. - zobrazení na číselné ose Matematika - 6. ročník desetinná čísla - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - zaokrouhlování a porovnávání des. čísel ve výpočtových úlohách - zobrazení na číselné ose MDV kritické

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová Vyučovací volitelný předmět Cvičení z matematiky je zařazen samostatně na druhém

Více

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr Matematika - 6. ročník Provádí početní operace v oboru desetinná čísla racionálních čísel - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - čte a zapisuje desetinná čísla - zaokrouhlování

Více

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Číslo a početní operace - využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 7.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 7. 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 7. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČÍSLO A PROMĚNNÁ M9101 provádí

Více

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák:

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák: Matematika prima Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) využívá při paměťovém počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení provádí písemné početní operace v oboru přirozených zaokrouhluje,

Více

Témata absolventského klání z matematiky :

Témata absolventského klání z matematiky : Témata absolventského klání z matematiky : 1.Dělitelnost přirozených čísel - násobek a dělitel - společný násobek - nejmenší společný násobek (n) - znaky dělitelnosti 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10 - společný

Více

ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 2. období 5. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

Více

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. Učivo

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. Učivo Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Výstupy žáka Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE Zpracoval: Mgr. Dana Štěpánová orientuje se v posloupnosti přirozených čísel

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vytváří konkrétní soubory (peníze, milimetrový papír, apod.) s daným počtem prvků do 100

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vytváří konkrétní soubory (peníze, milimetrový papír, apod.) s daným počtem prvků do 100 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 1. období 3. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M3101 používá přirozená

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 2. období 4. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M5101 využívá při

Více

-Zobrazí čísla a nulu na číselné ose

-Zobrazí čísla a nulu na číselné ose Dodatek k ŠVP č. 38 Výstupy matematika 6. ročník doplnění standardů RVP 6. ročník ŠVP 6.ročník Učivo Matematika Doplnění podle standardů Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 5. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace Využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: MATEMATIKA Ročník: 4. Časová dotace: 4 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Provádí písemné početní operace Zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 8.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 8. 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 8. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČÍSLO A PROMĚNNÁ M9101 M9102

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

ROČNÍK 1. ročník Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Název předmětu Matematika Očekávané výstupy

ROČNÍK 1. ročník Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Název předmětu Matematika Očekávané výstupy ROČNÍK 1. ročník Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Název předmětu Matematika ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE čte a zapisuje, znázorňuje na číselné ose, obor přirozených čísel do 20 OSV1 porovnává, užívá vztah

Více

Matematika a její aplikace - 1. ročník

Matematika a její aplikace - 1. ročník Matematika a její aplikace - 1. ročník počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20 užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel : počítání do dvaceti - číslice

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září říjen

TEMATICKÝ PLÁN. září říjen TEMATICKÝ PLÁN Předmět: MATEMATIKA Literatura: Matematika doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc., doc. RNDr. Jiří Kadleček, CSc Matematicko fyzikální tabulky pro základní školy UČIVO - ARITMETIKA: 1. Rozšířené

Více

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE + MP vazby 1. Obor přirozených čísel - používá čísla v oboru 0-20 k modelování reálných situací.- práce s manipulativy - počítá předměty v oboru 0-20, vytváří soubory

Více

1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Vzdělávací předmět: Matematika 4 Ročník:

1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Vzdělávací předmět: Matematika 4 Ročník: A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Vzdělávací předmět: Matematika 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Žák cvičí prostorovou představivost Žák využívá při paměťovém i písemném počítání komutativnost i asociativní sčítání a násobení Žák provádí písemné početní operace v oboru Opakování učiva 3. ročníku Písemné

Více

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6.

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo ZÁŘÍ užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek část (zlomkem) PROSINEC využívá

Více

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel: počítání do dvaceti - číslice

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků Rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné

Více

MATEMATIKA II. období (4. 5. ročník)

MATEMATIKA II. období (4. 5. ročník) MATEMATIKA II. období (4. 5. ročník) Charakteristika předmětu Při vyučování matematice v druhém období základního vzdělávání při probírání určitého učiva: - využíváme matematické poznatky a dovednosti

Více

Matematika - 6. ročník

Matematika - 6. ročník Matematika - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Přirozená čísla - zápis čísla v desítkové soustavě - zaokrouhlování - zobrazení na číselné ose - početní operace v oboru

Více

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy.

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy. Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast : : Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky využívat matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech rozvíjet pamětˇ žáků prostřednictvím

Více

Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC

Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika. Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika. Ročník: 6. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla - provádí početní operace s přirozenými

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět je rozdělen na základě OVO v RVP ZV na čtyři

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Matematika 3. období 9. ročník J.Coufalová : Matematika pro 9.ročník ZŠ (Fortuna) Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání

Více

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 7.

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 7. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 7. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo I. čtvrtletí 40 hodin Opakování učiva z 6. ročníku (14) Přesahy a vazby, průřezová témata v oboru

Více

Cvičení z matematiky - volitelný předmět

Cvičení z matematiky - volitelný předmět Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Cvičení z matematiky - volitelný předmět 3. období 9. ročník Sbírky úloh, Testy k přijímacím zkouškám, Testy Scio, Kalibro aj. Očekávané výstupy předmětu

Více

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace 1. 9. ročník 1. ročník 4 hodiny týdně 2. 5. ročník 5

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky využívat matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech rozvíjet pamětˇ žáků prostřednictvím

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : matematika ročník: 5. Školní rok_2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : matematika ročník: 5. Školní rok_2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV OSV Školní rok_2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakuje početní výkony a uplatňuje komutativní, asociativní a distributivní zákon v praxi. G.:narýsuje přímku, polopřímku, kolmici, rovnoběžky, různoběžky.

Více

Výuka může probíhat v kmenových učebnách, část výuky může být přenesena do multimediálních učeben, k interaktivní tabuli, popřípadě do terénu.

Výuka může probíhat v kmenových učebnách, část výuky může být přenesena do multimediálních učeben, k interaktivní tabuli, popřípadě do terénu. 7.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 7.2.1 Matematika (M) Charakteristika předmětu 1. stupně Vyučovací předmět má časovou dotaci v 1. ročníku 4 hodiny týdně + 1 disponibilní hodinu týdně, ve 2. a 3. ročníku

Více

MATEMATIKA. 1. 5. ročník

MATEMATIKA. 1. 5. ročník Charakteristika předmětu MATEMATIKA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět matematika má časovou dotaci 4 hodiny týdně v 1. ročníku, 5 hodin týdně ve 2. až 5. ročníku. Časová

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, 5.1.2.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, Zná číslice 1 až 20, umí je napsat a

Více

5.2.2 Matematika - 2. stupeň

5.2.2 Matematika - 2. stupeň 5.2.2 Matematika - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Matematika na 2. stupni školy navazuje svým vzdělávacím obsahem na předmět Matematika

Více

MATEMATIKA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Časové a organizační vymezení

MATEMATIKA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Časové a organizační vymezení MATEMATIKA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Matematika zpracovává vzdělávací obsah oboru Matematika a její aplikace z RVP ZV. Na 1. stupni ZŠ předmět zprostředkovává

Více

Matematika Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Krychle Kvádr

Matematika Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Krychle Kvádr Matematika Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností. Charakterizuje a třídí základní rovinné útvary. Odhaduje

Více

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 6.ročník Výstup Učivo Průřezová témata - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla s přirozenými čísly - zpaměti a písemně

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.4.2. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Matematika a její aplikace PŘEDMĚT: Matematika ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata - provádí početní operace s přirozenými čísly

Více

MATEMATIKA - 4. ROČNÍK

MATEMATIKA - 4. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA MATEMATIKA - 4. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky Opakování ze

Více

Osobnostní a sociální výchova osobnostní rozvoj řešení problémů a rozhodovací dovednosti uplatní se při řešení všech problémových úloh

Osobnostní a sociální výchova osobnostní rozvoj řešení problémů a rozhodovací dovednosti uplatní se při řešení všech problémových úloh Vzdělávací oblast - Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Matematika je zařazen samostatně v 6. 9. ročníku v hodinové dotaci 4,4,4,5.

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Charakteristika vyučovacího předmětu matematika Vyučovací předmět má časovou dotaci čtyři hodiny týdně v prvním ročníku, pět hodin týdně ve druhém až pátém ročníku, pět hodin týdně v šestém ročníku a čtyři

Více

6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA

6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2013 Schválila ředitelka

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 3. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a

Více

Matematika - 6. ročník

Matematika - 6. ročník Matematika - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Přirozená čísla - zápis čísla v desítkové soustavě - zaokrouhlování - zobrazení na číselné ose - početní operace v oboru

Více

5.2.1 Matematika povinný předmět

5.2.1 Matematika povinný předmět 5.2.1 Matematika povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 4 4+1 4+1 4+1 4+1 4 4 3+1 4+1 Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v

Více

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 4. ročník Čas.plán Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Opakování učiva 3. ročníku Počítaní do 20 Sčítání a odčítání do 20 Násobení a dělení číslem 2 Počítání

Více

Pythagorova věta Pythagorova věta slovní úlohy. Mocniny s přirozeným mocnitelem mocniny s přirozeným mocnitelem operace s mocninami

Pythagorova věta Pythagorova věta slovní úlohy. Mocniny s přirozeným mocnitelem mocniny s přirozeným mocnitelem operace s mocninami Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 8. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek část (procentem) řeší aplikační úlohy

Více

Pythagorova věta Pythagorova věta slovní úlohy

Pythagorova věta Pythagorova věta slovní úlohy Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 8. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel, užívá ve výpočtech druhou mocninu

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 5 týdně, povinný ČaPO: Práce s čísly do 1 000 000 Žák: ČaPO: počítá do 1 000 000 - počítá po statisících, desetitisících,tisících ČaPO: pracuje s číselnou osou - čte, zapíše a zobrazí

Více

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu.

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Základem vzdělávacího obsahu předmětu Cvičení z matematiky je vzdělávací

Více

skupinová práce, frontální výuka, samostatná práce, problémové učení

skupinová práce, frontální výuka, samostatná práce, problémové učení Předmět: MATEMATIKA Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika předmětu Předmět je vyučován na 1. a 2. stupni. Vzdělávací oblast matematika a její aplikace je v základním vzdělávání

Více

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10.

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10. 5.10. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Seminář z matematiky Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Seminář z

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Časová dotace: 6. třída 5 h, 7. třída 5 h, 8. třída 4, 9. třída 5 h Základní škola Paskov Kirilovova 330 a její aplikace pro žáky 6. až 9. ročníku napomáhá k rozvoji paměti, logického myšlení, kritickému

Více

Matematika 1. st. Charakteristika předmětu

Matematika 1. st. Charakteristika předmětu Matematika 1. st. Charakteristika předmětu Časová dotace předmětu je v prvním ročníku 4 hodiny týdně, ve druhém až pátém po 5 hodinách týdně. Předmět matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, I. stupeň

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, I. stupeň Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Předmět Matematika je koncipován na základě

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Žák: čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla provádí početní operace s přirozenými čísly zpaměti a písemně provádí

Více

Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky

Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky Září Obor přirozených čísel Počítá předměty v daném souboru do 5 Vytváří soubory s daným počtem

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 4 4 4 5 17 Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách.

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 4 4 4 5 17 Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách. MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematice je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení pojmů, matematických postupů rozvoj abstraktního myšlení

Více

Číslo hodiny. Označení materiálu. 1. Mnohočleny. 25. Zlomky. 26. Opakování učiva 7. ročníku. 27. Druhá mocnina, odmocnina, Pythagorova věta

Číslo hodiny. Označení materiálu. 1. Mnohočleny. 25. Zlomky. 26. Opakování učiva 7. ročníku. 27. Druhá mocnina, odmocnina, Pythagorova věta 1. Mnohočleny 2. Rovnice rovné nule 3. Nerovnice různé od nuly 4. Lomený výraz 5. Krácení lomených výrazů 6. Rozšiřování lomených výrazů 7. Sčítání lomených výrazů 8. Odčítání lomených výrazů 9. Násobení

Více

Charakteristika předmětu Matematika

Charakteristika předmětu Matematika Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika předmětu Matematika Vyučovací předmět matematika se vyučuje jako samostatný

Více

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace se realizuje v předmětu Matematika po celou dobu školní docházky. Na 1. stupni

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová Vyučovací předmět Matematika je na prvním stupni zařazen v 1. - 5. ročníku, a to

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2. 2 Cvičení z matematiky Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Předmět cvičení z matematiky doplňuje vzdělávací

Více

5.2 Matematika a její aplikace

5.2 Matematika a její aplikace 5.2 Matematika a její aplikace 5.2.1 Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Matematika vychází z obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace

Více

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo žák: v oboru celých a racionálních čísel; využívá ve výpočtech druhou mocninu

Více

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE 3. ročník Bod, přímka ZÁŘÍ Násobení a dělení Aplikační úlohy (nakupujeme) Bod, přímka Úsečka Násobení a dělení ŘÍJEN Procvičování Pamětné sčítání a odčítání, aplikační úlohy Polopřímka Modelování polopřímek

Více

Volitelné předměty Matematika a její aplikace

Volitelné předměty Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Matematika a její aplikace Cvičení z matematiky Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Cvičení z matematiky

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 7. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel zaokrouhluje, provádí odhady

Více

Učební osnovy oblasti

Učební osnovy oblasti školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - pie Sluníčko oblasti 1 a její aplikace Charakteristika oblasti Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast je založena

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: MATEMATIKA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Žák: rozlišuje pojmy násobek, dělitel definuje prvočíslo, číslo složené, sudé a liché číslo, čísla soudělná

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika 3. období 8. ročník Počet hodin : 144 Učební texty : J.Coufalová : Matematika pro 8.ročník ZŠ (Fortuna) O.Odvárko, J.Kadleček : Sbírka úloh z matematiky pro

Více

Předmět: Matematika. Pojem rovina Rovinné útvary a jejich konstrukce Délka úsečky, jednotky délky a jejich převody. Rovnoběžky, různoběžky, kolmice

Předmět: Matematika. Pojem rovina Rovinné útvary a jejich konstrukce Délka úsečky, jednotky délky a jejich převody. Rovnoběžky, různoběžky, kolmice a její aplikace čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti 3. užívá lineární uspořádání, zobrazí čísla na číselné ose 8. zaokrouhluje přirozená čísla,

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění předmětů do skupin. Počítání

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Sčítá a odčítá v oboru 0 6. Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění

Více

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly a algoritmů matematického aparátu Vyjádří a zapíše část celku. Znázorňuje zlomky na číselné ose, převádí zlomky na des. čísla a naopak. Zapisuje nepravé zlomky ve tvaru smíšeného čísla. ZLOMKY Pojem zlomku,

Více

Orientuje se v čase, prostoru, určí hodiny a půlhodiny, uvede datum svého narození. Sčítá a odčítá v oboru 20 pamětně i písemně, porovnává čísla.

Orientuje se v čase, prostoru, určí hodiny a půlhodiny, uvede datum svého narození. Sčítá a odčítá v oboru 20 pamětně i písemně, porovnává čísla. Vyučovací předmět: Matematika (M) Ročník Předmět Průřezová témata Mezipředmět. vazby Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka 1 M OSV 1 (čas, datum) Pr Orientuje se v čase, prostoru, určí hodiny a půlhodiny,

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Matematika Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Matematika Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

4. 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 4.2.1 Matematika

4. 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 4.2.1 Matematika 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 1 Matematika Hodinová dotace Matematika 4 4 4 4 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace RVP ZV. Matematika

Více