UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra matematiky. Bakalářská práce. Romana Olejníčková DŮKAZY MATEMATICKOU INDUKCÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra matematiky. Bakalářská práce. Romana Olejníčková DŮKAZY MATEMATICKOU INDUKCÍ"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra matematiky Bakalářská práce Romana Olejníčková DŮKAZY MATEMATICKOU INDUKCÍ Olomouc 2015 Vedoucí práce: doc. RNDr. Jitka Laitochová, CSc.

2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci s názvem Důkazy matematickou indukcí vypracovala samostatně a výhradně s využitím citované literatury a zdrojů. Souhlasím se zapůjčováním práce a s jejím zveřejněním. V Prostějově dne Romana Olejníčková

3 Poděkování Mé poděkování patří doc. RNDr. Jitce Laitochové, CSc. za její odborné vedení, cenné rady, vstřícnost a laskavost při vzniku této bakalářské práce.

4 Obsah Abstrakt... 5 Úvod... 6 Kapitola Matematické důkazy Historie matematických důkazů Druhy matematických důkazů Přímý důkaz Nepřímý důkaz Důkaz sporem Důkazy existence, neexistence a jednoznačnosti Důkaz matematickou indukcí Kapitola Matematická indukce Úplná a neúplná indukce Matematická indukce Úlohy s využitím matematické indukce Úlohy k procvičování matematické indukce Kapitola Posloupnosti a řady Posloupnosti a řady Využití matematické indukce při řešení úloh o posloupnostech a řadách Neřešené úlohy o posloupnostech a řadách s využitím matematické indukce Závěr Seznam symbolů Použitá literatura

5 Abstrakt V bakalářské práci se zabývám tématem Důkazy matematickou indukcí. Důvodem jejího napsání bylo vytvoření sbírky příkladů s využitím matematické indukce. Měla by sloužit nejen k vysvětlení tématu matematické indukce, ale také k jeho procvičení. Práce je členěna do tří hlavních kapitol. V první kapitole se zabýváme matematickými důkazy, jejich historií a dělením. Druhá kapitola se skládá z teorie o matematické indukci a z řešených i neřešených úloh s využitím matematické indukce. V poslední kapitole se věnujeme posloupnostem a řadám, kde je často matematické indukce při jejich řešení využíváno. Klíčová slova: matematický důkaz, induktivní postup, úplná indukce, neúplná indukce, matematická indukce, přirozená čísla, posloupnosti, nekonečné číselné řady Abstract In the bachelor work I deal with the topic Proofs by mathematical induction. The reason for writing it was to create a collection of problems by using mathematical induction. It not only should serve to explain the topic of mathematical induction, but also its practicing. The work is divided into three main chapters. In the first chapter we look at mathematical proofs, their history and division. The second chapter comprises theory about mathematical induction and both solved and unsolved problems by using mathematical induction. The last chapter focuses on sequences and series where mathematical induction is often used for solution. Key words: mathematic proof, inductive steps, complete induction, incomplete induction, mathematical induction, natural numbers, sequences, infinite numerical series. 5

6 Úvod Cílem bakalářské práce bylo vytvoření sbírky úloh s využitím matematické indukce a vytvoření uceleného pohledu na dokazování matematickou indukcí. Nachází se zde i teorie o matematických důkazech, matematické indukci a posloupnostech a řadách, kde je matematická indukce často využívána. Měla by být pomůckou pro studenty při řešení úloh s použitím matematické indukce, ale i pro pedagogy jako inspirace při zadávání úloh. Práce je doplněna o základní pojmy v anglickém jazyce. Je rozdělena do tří kapitol. V Kapitole 1 se zabýváme matematickými důkazy, které mají v matematice velký význam, jelikož bez jejich pomoci nejsme schopni potvrdit platnost matematické věty. Dále se zde věnujeme historii matematických důkazů a jejich druhy jako je přímý důkaz, nepřímý důkaz, důkaz sporem, důkaz existence, neexistence a jednoznačnosti a důkaz matematickou indukcí. Kapitola 2 pojednává především o matematické indukci, ale také o induktivních postupech, kam spolu s úplnou a neúplnou indukcí patří. Zabýváme se zde také definováním přirozených čísel pomocí Peanových axiomů, jelikož jsou jedním ze základních pojmů matematické indukce. Na konci kapitoly najdeme řešené i neřešené úlohy s využitím matematické indukce. Kapitola 3 se věnuje posloupnostem a řadám. Na začátku kapitoly jsou posloupnosti a řady definovány. Dále se v kapitole nachází řešené i neřešené úlohy o posloupnostech a řadách, kde je dokazování matematickou indukcí využito. 6

7 Kapitola 1 Matematické důkazy V úvodní kapitole se budeme zabývat matematickými důkazy, vysvětlením pojmů, které jsou potřeba k tomu, abychom si matematické důkazy mohli definovat. Dále se budeme věnovat historii matematických důkazů a jejich rozdělení. Matematické důkazy (mathematical proofs) mají velký význam, jelikož bez jejich pomoci nejsme schopni potvrdit či vyvrátit jakoukoliv myšlenku či hypotézu. Obecně si matematický důkaz můžeme definovat jako úvahu, která zdůvodňuje platnost matematické věty. Důkaz matematické věty (proof of mathematical theorem) je logický proces, kterým ověřujeme platnost matematické věty pomocí axiomů, definic a dříve dokázaných vět. Axiómy (axioms) jsou matematické výroky, které jsou považovány za pravdivé a nedokazují se. Za výrok (verdict) se považuje každé tvrzení, u kterého můžeme určit jeho pravdivostní hodnotu. Definice (definition) využívá základní pojmy (nebo pojmy dříve zavedené) k určení názvu a charakteristických vlastností nového pojmu. Matematická věta (mathematical theorem) je pravdivý matematický výrok, který je odvozený na základě axiomů, definic a dříve dokázaných vět. 11 Matematická věta se může vyskytovat v několika různých tvarech. První možností je tzv. obecná věta, která je ve tvaru. Další je tzv. existenční věta ve tvaru nebo uvažujeme větu o jednoznačné existenci. Velmi často je obecná věta ve tvaru implikace, kde A se nazývá předpoklad a B se nazývá tvrzení věty. Dále se A nazývá postačující podmínka pro B a B nutná podmínka pro A. Je-li věta ve tvaru ekvivalence, tak pro ni platí. Z toho důvodu ji můžeme dokazovat obdobně jako věty ve tvaru implikace Historie matematických důkazů Historie matematických důkazů (history of mathematical proofs) sahá až do starého Egypta, ale matematické důkazy v dnešním slova smyslu nejsou dochovány. Dochovalo se pouze mnoho záznamů s řešením různých problémů a úloh. 1 JANUROVÁ, Eva a JANURA, Miroslav. Matematika: průvodce učivem základní a střední školy. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 1999, s ŘEHÁK, Pavel. Základy matematiky Dostupné z: s.11 7

8 Deduktivní matematický důkaz má svůj původ ve starověkém Řecku, které vzniklo kolem roku 800 př. n. l. Z této doby pochází nejstarší dochované důkazy. Matematický důkaz podobný důkazu používaného v dnešní době má své počátky v řecké geometrii, která se rozvíjela pod vlivem Platónovy filosofie. Matematici, kteří byli Platónovou filozofií ovlivněni, museli vždy odkrývat svět geometrie a dívat se na pravdu, co v něm byla obsažena. Pokud nějaký matematik viděl, neboli evidoval platnost například Pythagorovy věty, viděl ji pouze v době, kdy se dokonale soustředil. Z toho důvodu nebyla Platónská filosofie dlouho udržitelná, jelikož šla využít pouze u jednoduchých typů důkazů a při rozvíjení geometrie nebylo možné se tak dlouho soustředit, aby matematik uviděl pravdu. Matematici začali odstupovat od platónské filozofie a přešli ke kroku, který udal směr matematice až do dnešní doby. Daným krokem bylo používání rozumu. Geometrické pravdy přestaly být evidovány, jelikož je stačilo pouze rozumově zdůvodnit, že by evidovány být mohly. Tímto způsobem začal vznikat matematický důkaz. Další významnou dobou pro matematický důkaz byla doba Aristotela, neboť v této době vznikl přímý a nepřímý důkaz. V době římské se o matematické důkazy vůbec nezajímali, zajímali se pouze o matematiku, která se hodila ve vojenství a stavitelství. V raném středověku si matematika prošla obdobím temna. Pouze Byzantská říše se zajímala o matematické dokazování ze Starověkého Řecka. V Byzantské říši se inspirovala říše Arabská, která byla ovlivněna i indickou matematikou. Arabská matematika se projevila především v díle s názvem Al-Choreziho, v kterém byly položeny základy algebry a vytvořen nový typ matematického důkazu důkaz výpočtem. V století byl pro matematické dokazování důležitý pojem obor, u něhož lze o každém prvku rozhodnout, zda do něj patří nebo nepatří. Oborem jsou například přirozená čísla. Aristotelův vliv měl v této době stále velký význam. Existenční tvrzení se v této době dokazovala pouze konstrukčním důkazem. Dále byl důležitý typ důkazu, který byl založen na geometrickém názoru. Tento typ důkazu byl využit například u Bolzanovy věty. Velkého významu pro matematické dokazování se dostalo českému matematikovi, filozofovi a knězi Eduardu Bolzanovi, který žil v letech Mezi jeho významná díla patří Betrachtungen uber einigo Gegenstände der Elementargeometrie, Rein analytischer Beweid a Paradoxier des Unedlichen, které ovlivnilo zakladatele teorie množin Georga Cantora. Jeho matematické důkazy jsou založeny na nahrazení oborů trvale existujícím seskupením objektů, z kterých se později stal pojem množiny. Seskupení objektů bylo velmi důležité pro vznik nového typu dokazování, který se nazývá nekonstruktivní neboli ryze existenční. Příkladem tohoto typu důkazu je Cantonův důkaz existence transcendentních čísel. 8

9 Canton dokázal, že všech algebraických čísel je spočetně mnoho na rozdíl od čísel reálných, kterých je nespočetně mnoho. Bolzan zkoumal i takové matematické objekty, jejichž existence byla sice dokazatelná, ale nešlo ji zkonstruovat. Z toho důvodu se v druhé polovině 19. století axiomatizoval pojem matematický důkaz. Došlo k odstranění intuice a začaly se přesně formulovat pojmy. Přirozený jazyk se nahrazoval jazykem symbolickým. David Hilbert, Gottlob Freg a další matematici postupně vytvořili ve svých pracích bohatý symbolický jazyk, s nímž šly vyjádřit všechna matematická tvrzení. Vznikl formální důkaz a díky němu šly dokazovat formule s pomocí logických axiomů, než použití intuice či osobního názoru. V této době je důkaz definovatelným pojmem a později v době počítačů byla jeho správnost ověřena algoritmicky pracujícím počítačem. V dnešní době existují počítačové programy, které jsou schopny konstruovat důkazy matematických vět, ale stále nejsou schopny konkurovat lidskému dokazování Druhy matematických důkazů Přímý důkaz Přímý důkaz (direct proof) řadíme k základním typům důkazů. Využívá se při dokazování matematických vět, které jsou ve tvaru implikace, kde A je předpoklad a B je výrok, který chceme dokázat. Matematickou větu ve tvaru implikace dokážeme pomocí řetězce implikací. Je-li A axióm nebo platná věta (dříve dokázaná), pak z platností všech implikací, plyne platnost implikace, tedy i výroku B. Často máme zadaný jen výrok B, který chceme dokázat a výrok A si musíme vhodně zvolit. 4 Úloha Přímým důkazem dokažte větu. 3 Matematický důkaz. Wikipedie [online] [cit ]. Dostupné z: 4 JANUROVÁ, Eva a JANURA, Miroslav. Matematika: průvodce učivem základní a střední školy. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 1999, s. 18 9

10 Řešení: Abychom mohli zadanou větu dokázat, musíme si upravit pravou stranu, proto si nejprve vytkneme a a dále upravíme podle vzorce. Zjistili jsme, že zadaná věta platí a jedná se o tři po sobě jdoucí čísla (a - 1), a, (a+1). Z toho důvodu je jedno dělitelné dvěma a druhé třemi, a proto platí, že jejich součin je dělitelný šesti Nepřímý důkaz Nepřímý důkaz (proof by contraposition) se obdobně jako důkaz přímý používá k dokázání matematických vět ve tvaru implikace, ale původní větu nahradíme větou obměněnou, tj. místo dokazování budeme dokazovat větu ve tvaru Dokazování věty obměněné nám umožní tautologie ve tvaru. 5 Nepřímý důkaz je úzce propojen s důkazem sporem. Každý nepřímý důkaz můžeme převést na důkaz sporem. Úloha Nepřímým důkazem dokažte větu: Řešení: Má se jednat o nepřímý důkaz, a proto budeme dokazovat větu obměněnou, která má tvar. Důkaz věty obměněné: Dokázali jsme větu obměněnou, a proto platí i věta původní 5 Co je to důkaz. Matematika.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 10

11 1.2.3 Důkaz sporem Důkaz sporem (proof by contradiction) patří k oblíbeným metodám dokazování. Je založen na zákonu o vyloučení třetího. Zákon o vyloučení třetího říká, že pro každé tvrzení P platí, že je pravdivé. Z toho důvodu tento zákon můžeme použít pouze tam, kde toto tvrzení platí. V důkazu sporem dokážeme, že předpoklad vede k nesmyslnému výsledku neboli ke sporu, což znamená, že je předpoklad nepravdivý, a proto je pravdivá jeho negace. Důkaz sporem provádíme ve třech krocích. Nejdříve provedeme negaci Aʾ původního výroku A. Poté vytvoříme řetězec implikací, kde výrok B n neplatí, což je logický spor. Zjistíme, že negovaný výrok Aʾ neplatí, a proto platí původní výrok A. 6 Úloha Dokažte sporem větu, že je iracionální číslo. Řešení: Budeme dokazovat negaci věty původní: je racionální číslo, proto můžeme psát Je-li racionální číslo, pak ě á čí Zjistili jsme, že číslo p je dělitelné 3 i číslo q je dělitelné 3, a proto jsou to čísla soudělná. Nastává tedy spor s předpokladem, neboť předpoklad, že je racionální číslo neplatí. Proto platí původní věta, že je iracionální číslo Důkazy existence, neexistence a jednoznačnosti Důkazy existence, neexistence a jednoznačnosti se používají při dokazování existenčních vět a můžeme je sestrojit přímo nebo nepřímo. Přímý důkaz může být ryze existenční či konstrukční. U ryze existenčního existenci objektu přímo dokážeme bez jeho určení pomocí nějakého principu např. Dirichletova, jehož nejznámější znění je takové, že pokud umístíme m předmětů do n přihrádek, kde m a n jsou přirozená čísla, pak musí existovat alespoň jedna přihrádka, ve které budou dva předměty. 6 Co je to důkaz. Matematika.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 11

12 U konstrukčního dokazování musíme objekt sestrojit. Pro důkaz neexistence je typické dokazování sporem. Důkaz jednoznačnosti je založen na tom, že existuje alespoň jeden objekt a současně existuje nejvýše jeden objekt. U důkazu jednoznačnosti využíváme opět důkaz sporem, kde předpokládáme existenci dvou různých objektů, pro který výrok platí Důkaz matematickou indukcí Důkazu matematickou indukcí se budeme věnovat zvlášť ve 2. kapitole s názvem Matematická indukce. Některé matematické věty lze dokazovat více způsoby. Jedná se například o Pythagorovu větu, která platí v pravoúhlém trojúhelníku a je ve tvaru, kde a, b jsou v pravoúhlém trojúhelníku odvěsny a c přepona. Pythagorova věta nám říká, že v pravoúhlém trojúhelníku se čtverec nad nejdelší stranou neboli přeponou rovná součtu čtverců nad odvěsnami. U Pythagorovy je známo několik stovek důkazů a my se podíváme na ty nejzajímavější. První důkaz je založen na tom, že obsah velkého čtverce se rovná součtu obsahu malého čtverce a čtyřech trojúhelníků (viz. Obrázek 1.1) Obrázek 1.1: Důkaz Pythagorovy věty pomocí dvou čtverců (zdroj: POLSTER, Burkard. Q.E.D.: krása matematického důkazu. 1. vyd. v českém jazyce. Praha: Dokořán, 2014) 7 ŘEHÁK, Pavel. Základy matematiky Dostupné z: s.12 12

13 Podobný typ důkazu je znázorněn na diagramu na Obrázku 1.2. Obrázek 1.2: Důkaz Pythagorovy věty pomocí dvou čtverců (zdroj: POLSTER, Burkard. Q.E.D.: krása matematického důkazu. 1. vyd. v českém jazyce. Praha: Dokořán, 2014) Dále věta, vytvořena Klaudiem Ptolemaiem, která říká, že pro čtyřúhelník vepsaný do kružnice platí. Tato věta je Pythagorovou, jestliže se jedná o čtyřúhelník obdélník. Obrázek 1.3: Ptolemaiův čtyřúhelník vepsaný v kružnici (zdroj: POLSTER, Burkard. Q.E.D.: krása matematického důkazu. 1. vyd. v českém jazyce. Praha: Dokořán, 2014) 13

14 Kapitola 2 Matematická indukce V následující kapitole si uvedeme rozdíl mezi úplnou a neúplnou indukcí, dále si vysvětlíme dokazování pomocí matematické indukce, vyřešíme úlohy s využitím matematické indukce a na závěr je uvedeno pár úloh k procvičování. Matematická indukce spolu s úplnou a neúplnou indukcí patří do induktivních postupů (inductive approachs). Logika nám vysvětluje, že indukce představuje postup od jednotlivého k obecnému. Z toho důvodu je cílem indukce dosáhnout obecného tvrzení o všech objektech určitého druhu (hledáme jejich společnou vlastnost nebo vztah, který spojuje skupinu objektů). Počátky filozofických úvah o induktivním myšlení spadají do dob Sokrata ( před n. l.). Dalším filozofem, který se tímto tématem zabýval, byl Aristoteles ( před n. l.). Po delší dobu se induktivním myšlením nikdo nezabýval až Francis Bacon ( ) a dále John Stuart Mill ( ). Od poloviny 19. století patří k induktivním metodám pojmy i z pravděpodobnosti a statistiky. Ve 20. století jsou induktivní metody považovány za zvláštní část logiky Úplná a neúplná indukce U úplné indukce (complete induction) se zabýváme prvky konečné třídy T. Úplná indukce probíhá ve třech krocích. Nejprve zkoumáme objekty x konečné třídy T s cílem objevení společné vlastnosti V těchto prvků, dále ověříme, zda objekty konečné třídy T mají objevenou vlastnost V a nakonec vyslovíme obecný výrok jako závěr buď nebo. Pořadí kroků je velmi důležité, jinak by se nejednalo o indukci. Stejného postupu je využito při psychologických testech, kde například známe číselnou řadu a máme doplnit další čísla dle pravidla, které se vyskytuje u předchozích čísel. Takové typy úloh se aplikují již u žáků 5. třídy, ale čísel je zadaný menší počet. Žáci si tímto způsobem rozvíjí induktivní myšlení. V matematice však dominuje neúplná indukce, která se zabývá prvky nekonečných tříd. Neúplná indukce (incomplete induction) vede k obecným hypotézám. Hypotéza (hypothesis) je výrok, u kterého neznáme pravdivostní hodnotu. Proto v matematice musíme 8 ODVÁRKO, Oldřich. Metody řešení matematických úloh. Vyd. 2., přeprac. Praha,

15 používat deduktivní metody, které nám umožní obecnou hypotézu dokázat nebo vyvrátit. Z toho důvodu neúplná indukce spočívá v tom, že obecný výrok o všech prvcích třídy T vyslovujeme na základě výsledků zkoumání jen části třídy T. Obdobně, jako úplná indukce, probíhá ve třech krocích. Nejprve prozkoumáme několik objektů třídy T a objevíme společnou vlastnost pro tyto objekty V. Dále vyslovíme obecnou hypotézu o všech objektech třídy T:. Nakonec ověříme námi vyslovenou obecnou hypotézu. Výsledek však není jistý, jelikož při ověření obecné hypotézy můžou nastat tři případy: hypotézu dokážeme, hypotézu vyvrátíme, anebo nejsme schopni hypotézu ani dokázat, ani vyvrátit. Hypotézy, které nejsme schopni ani dokázat, ani vyvrátit řadíme do metateorie. Například tzv. Fermatova věta je nerozhodnutou hypotézou už přes 300 let Matematická indukce V matematice se často nacházejí výroky, které jsou závislé na přirozených číslech, proto má v matematice důležitou roli matematická indukce (mathematical induction) a je velmi často při dokazování matematických vět a řešení úloh využívána. Uvažujeme-li množinu M, která má tyto dvě vlastnosti: 1). 2) Pro každé přirozené číslo p platí: Jestliže, potom také. Množina M obsahuje všechny přirozená čísla. Na tomto principu je dokazování matematických vět pomocí matematické indukce založeno. Máme-li větu ve tvaru Pro každé přirozené číslo platí (nebo dá-li se tak zformulovat), tak stačí dokázat dvě pomocné věty: 1. věta: Věta platí pro číslo věta: Pro každé přirozené číslo p platí: Pokud věta platí pro číslo p, pak platí i pro číslo. Vidíme, že je to obdoba našeho principu. Místo množiny M vezmeme množinu přirozených čísel, pro něž daná věta platí. 2. pomocná věta se skládá ze dvou částí: z indukčního předpokladu (induction assumption) a indukčního kroku (induction step). 10 Schéma důkazu matematickou indukcí může mít mnoho různých podob. Například budeme-li nějaké tvrzení dokazovat pro, tak budeme první krok matematické indukce 9 ODVÁRKO, Oldřich. Metody řešení matematických úloh. Vyd. 2., přeprac. Praha, VRBA, Antonín, ed. Kombinatorika, pravdepodobnosť, matematická indukcia: Pre 2. roč. gymnázia so zameraním na matem. Vyd. 4. Bratislava, s. 5 15

16 ověřovat pro. Obdobně můžeme dokázat i obecnější varianty, které umožňují dokazovat věty ve tvaru: Pro každé celé číslo větší nebo rovno k platí. U obecnějších variant musíme opět dokázat dvě pomocné věty: 1. věta platí pro celé číslo k. 2. Pro každé celé číslo c k platí: Pokud věta platí pro číslo c, pak musí platit i pro číslo c + 1. Matematickou indukcí můžeme dokázat, že výroky jsou pravdivé, pro všechna přirozená čísla. Z toho důvodu jsou přirozená čísla jedním ze základních pojmů matematické indukce. Můžeme je vytvořit z jedničky opakovaným sčítáním. 11 Přirozená čísla (integers) můžeme formulovat různě, ale nejznámější definice je pomocí tzv. soustavy Peanových axiomů (Peano axioms): P1: 1 je přirozené číslo. P2: Ke každému přirozenému číslu a existuje jediný jeho následovník a a ten je také přirozené číslo. P3: 1 není následovník žádného přirozeného čísla. P4: Různá přirozená čísla mají různé následovníky. P5: Nechť má množina M tyto dvě vlastnosti: a) Obsahuje číslo 1. b) S každým přirozeným číslem a obsahuje i jeho následovníka a. Potom množina M obsahuje všechna přirozená čísla. Můžeme si všimnout, že u axiomu P5 je využita matematická indukce. Důkaz matematickou indukcí je velmi zajímavý, neboť jeho obdobu můžeme pozorovat u matematického domina. Když si do řady postavíme očíslované kostky domina ve správné vzdálenosti od sebe tak, aby platilo, že jestliže se převrátí kostka n, pak se převrátí i kostka následující tak při převrácení máme zaručené, že se jednou převrátí i kterákoliv jiná kostka. Na stejném principu je důkaz matematickou indukcí založen. Jediný rozdíl je v tom, že místo dominových kostek máme nekonečný počet tvrzení očíslovaných pomocí přirozených čísel. Zaručíme-li pravdivost prvního tvrzení a zároveň bude platit, že z pravdivosti n-tého tvrzení vyplývá pravdivost ( )-tého tvrzení, tak víme, že jsou pravdivá všechna tvrzení. 11 ODVÁRKO, Oldřich. Metody řešení matematických úloh. Vyd. 2., přeprac. Praha,

17 S důkazem matematickou indukcí se žáci nesetkají na základní škole. Setkají se s ní až na škole střední a dále na škole vysoké. 2.3 Úlohy s využitím matematické indukce Úloha Pomocí matematické indukce dokažte, že pro všechna přirozená čísla platí Řešení Nejdříve danou rovnost dokážeme pro n = 1: Danou rovnost pro n = 1 jsme dokázali. Dále budeme předpokládat, že daná rovnost platí pro n = k: Protože jsme předpokládali, že daná rovnost platí pro n = k, tak dokážeme, že platí i pro : 17

18 Dokázali jsme, jestliže zadaná věta platí pro n = k, tak platí i pro n = k + 1. Použitím matematické indukce jsme dokázali, že zadaná rovnost platí. Úloha Dokažte, že pro každé přirozené číslo n platí vztah: Řešení Nejdříve použijeme 1. krok matematické indukce a zadaný vztah dokážeme pro n = 1: Pro jsme daný vztah dokázali. Dále použijeme 2. krok matematické indukce a předpokládáme, že daná věta platí pro n = k: Protože jsme předpokládali, že zadaný vztah platí pro n = k, tak ho musíme dokázat pro n = k+1. Dokázali jsme i 2. krok matematické indukce, a proto zadaný vztah pro přirozené číslo n platí. Úloha Užitím matematické indukce dokažte, že pro každé přirozené číslo n platí Řešení Nejprve danou rovnost dokážeme pro : 18

19 Zjistili jsme, že pro n = 1 daná rovnost platí. Budeme předpokládat, že rovnost platí pro : Danou rovnost dokážeme pro : Zadanou větu jsme dokázali. Úloha Pomocí matematické indukce dokažte, že pro každé přirozené číslo n platí Řešení Nejdříve zadanou rovnost dokážeme pro n = 1: Na obou stranách nám vyšlo číslo 1 a tím je daná rovnost pro n = 1 dokázána. Dále budeme předpokládat, že zadaná rovnost platí pro n = k. Potom dokážeme pro n = k + 1: 19

20 Dokázali jsme, že daná rovnost platí i pro matematické indukce dokázali a úloha je vyřešena.. Tím jsme zadanou rovnost pomocí Úloha Využitím matematické indukce dokažte, že pro každé přirozené číslo n platí: Řešení Danou větu dokážeme pro n = 1: Zadanou větu jsme pro n = 1 dokázali. Dále budeme předpokládat, že : A danou větu dokážeme pro : Dokázali jsme indukční předpoklad a zjistili, že zadaná věta platí. Úloha Dokažte, že číslo není dělitelné číslem 73 pro každé přirozené číslo. 20

21 Řešení Nejprve dokážeme pro první pomocnou větu, kde k = = 89 Zjistili jsme, že pro k = 1 věta platí, jelikož číslo 89 není dělitelné číslem 73. Dále dokážeme druhou pomocnou větu. Předpokládáme, že tvrzení platí, dokážeme. 2 3p p + 4 = p p = 8 2 3p p = 8 (2 3p + 3 4p ) p Vidíme, že první ze sčítanců není dělitelný číslem 73, druhý naopak ano. Dokázali jsme, že jejich součet není dělitelná číslem 73. Pomocnou větu jsme nedokázali a tím zjistili, že číslo 2 3k + 3 4k není dělitelné číslem 73. Úloha Dokažte pomocí matematické indukce, že platí Bernoulliho nerovnost: Řešení Použijeme 1. krok matematické indukce a danou větu dokážeme pro : 1. krok matematické indukce jsme dokázali a dále dokážeme 2. krok. Předpokládáme, že zadaná věta platí pro : a dokážeme pro : Dokázali jsme i 2. krok matematické indukce. Zadaná věta je dokázána. 21

22 Úloha Dokažte binomickou větu pomocí matematické indukce: Řešení Binomickou větu dokážeme pro : Danou větu jsme pro dokázali. Dále předpokládáme, že : Binomickou větu dokážeme pro : Použijeme-li vzorce:, tak dostaneme:, Binomickou větu se nám podařilo pomocí matematické indukce dokázat. Úloha Pomocí matematické indukce dokažte, že součin dvou po sobě jdoucích přirozených čísel je dělitelný dvěma. 22

23 Řešení Dvě po sobě jdoucí přirozená čísla jsou n a n + 1. Máme dokázat větu. Nejdříve větu dokážeme pro n = 1: První krok matematické indukce jsme dokázali, jelikož 2 je dělitelné dvěma. Dále budeme předpokládat, že n = k: Dokážeme, že věta platí i pro n = k + 1: Vidíme, že se jedná o dvě po sobě jdoucí čísla, tak platí, že jedno z nich musí být sudé, a proto bude součin dělitelný dvěma. Zadanou větu jsme dokázali. Úloha Dokažte matematickou indukcí: Řešení Zadanou větu dokážeme pro n = 1: Danou větu jsme dokázali pro n = 1. Dále budeme předpokládat, že daná věta platí pro n = k: A dokážeme pro : Dle indukčního předpokladu je zřejmé, že je dělitelné šesti, 12 je dělitelné šesti a výraz je dělitelný třemi a jelikož se jedná o dvě po sobě jdoucí čísla, tak i dvěma. Zadanou větu jsme dokázali. 23

24 Úloha V rovině je dán konečný počet přímek a ty rovinu dělí na části. Dokažte, že tyto části je možno vybarvit dvěma barvami tak, aby každá část byla vybarvena jinou barvou a aby dvě sousední části nebyly vybarveny stejnou barvou. Řešení Jestliže nám jedna přímka rozděluje rovinu na dvě poloroviny, tak obě poloroviny lze vybarvit odlišnými barvami. Dokázali jsme, že 1. krok matematické indukce, kde n = 1. Dále budeme předpokládat, že věta platí pro jakýchkoliv k přímek. Budeme-li mít k + 1 přímek, tak si nejdřív jednu přímku odmyslíme. Dle indukčního předpokladu známe obarvení O pro zbylých k přímek. I nadále budeme uvažovat jednu přímku odmyšlenou a v jedné polorovině, na kterou dělí rovinu, přetočíme barvy o obarvení O (viz. Obrázek 2.1). Tím jsme získali obarvení pro k + 1 přímek, které splňuje zadání. Podařilo se nám dokázat i 2. krok matematické indukce a pomocí matematické indukce jsme dokázali větu zadanou. Obrázek 2.1 Rozdělení roviny přímkami (zdroj: VRBA, Antonín, ed. Kombinatorika, pravdepodobnosť, matematická indukcia: Pre 2. roč. gymnázia so zameraním na matem. Vyd. 4. Bratislava, 1989.) Úloha Dokažte pomocí matematické indukce, že každou šachovnici tvaru, na níž chybí jedno políčko neboli poškozenou šachovnici, lze pokrýt kostkami tvaru L, které jsou složeny ze tří políček. 24

25 Řešení Nejprve větu dokážeme pro n = 1. Máme-li poškozenou šachovnici typu, tak je sama ve tvaru L (Obrázek 2.2) a lze ji pokrýt jednou kostkou. Danou větu jsme dokázali pro n = 1. Obrázek 2.2: Poškozená šachovnice typu 2 x 2 (zdroj: VRBA, Antonín, ed. Princip matematické indukce. 1. vyd. Praha, 1977.) Nyní budeme předpokládat, že daná věta platí pro číslo n a dokážeme pro n + 1. Vezmeme-li poškozenou šachovnici typu a šachovnici rozdělíme na čtvrtiny. Získáme čtyři šachovnice typu z nichž právě jedna šachovnice je poškozená. Obrázek 2.3: Poškozená šachovnice typu 4 x 4 (zdroj: VRBA, Antonín, ed. Princip matematické indukce. 1. vyd. Praha, 1977.) Ze zbývajících šachovnic odstraníme na každé jedno políčko, které je přilehlé ke středu původní šachovnice (Obrázek 2.3). Vzniknou nám čtyři poškozené šachovnice typu. Takový typ šachovnice umíme dle indukčního předpokladu pokrýt kostkami ve tvaru L. Zbyli nám tři políčka, které jsou však tvaru L a můžeme je také pokrýt kostkou ve tvaru L. Podařilo se nám pokrýt celou poškozenou šachovnici tvaru Zadanou větu jsme dokázali. Obrázek 2.4: Poškozená šachovnice 8 x 8 (zdroj: VRBA, Antonín, ed. Princip matematické indukce. 1. vyd. Praha, 1977.) 25

26 Úloha Dokažte matematickou indukcí de Moivreovu větu:, kde i je imaginární jednotka a platí. Řešení Nejprve de Moivreovu větu dokážeme pro n = 1: Budeme předpokládat, že věta platí pro n = k: A dokážeme pro n = k + 1: Podařilo se nám dokázat zadanou větu pro. De Moivreovu větu jsme dokázali. Úloha Pomocí matematické indukce dokažte, že pro všechna přirozená čísla n platí: Řešení Při řešení úlohy nejprve zadanou větu dokážeme pro n = 3: Pro n = 3 jsme zadanou větu dokázali. Dále předpokládáme, že n = k: A dokážeme pro n = k + 1: 26

27 Za předpokladu, že se znaménko nerovnosti nemění a. Úloha Na čtverečkovaném bílém papíře máme n čtverečků začerněno. Čtverečky přebarvujeme najednou dle následujícího pravidla: Každý čtvereček bude mít takovou barvu, jakou měla většina z těchto tří čtverečků: uvažovaný čtvereček, čtvereček vedle něj vpravo a čtvereček bezprostředně nad ním. Dokažte matematickou indukcí, že nejvýše po n přebarveních budou všechny čtverečky bílé. Řešení Pro zadaná věta zřejmě platí. Buď a předpokládáme, že pro všechna přirozená čísla, která jsou menší než zadaná věta platí. Dokážeme, že zadaná věta platí i pro. Nechť máme čtverečků černých. Budeme uvažovat první svislou řadu čtverečků zleva. V řadě se ještě nachází černé čtverečky. Ty nebudou mít žádný vliv na přebarvení čtverečků v ostatních svislých řadách, v kterých je nejvýše p černých čtverečků a dle indukčního předpokladu v nich po p přebarveních už žádný černý čtvereček nebude. Stejně dokážeme, že po p přebarveních nebude černý čtvereček ani ve vodorovných řadách kromě té, která byla nejníže a původně obsahovala černé čtverečky. Po p přebarveních může být černý pouze jediný čtvereček, v kterém se kříží uvažovaná levá svislá a dolní vodorovná řada. Po -tém kroku bude přebarven na bílo i tento čtvereček. Tím jsme pomocí matematické indukce zadanou větu dokázali. 27

28 Obrázek 2.5: Ukázka přebarvení čtverečků (zdroj: VRBA, Antonín, ed. Kombinatorika, pravdepodobnosť, matematická indukcia: Pre 2. roč. gymnázia so zameraním na matem. Vyd. 4. Bratislava, 1989.) Úloha Na poště prodávají známky z edice známek z roku 2014 s názvem Beskydy - kraj velkých šelem v hodnotě 13 Kč a 17 Kč. Dokažte pomocí matematické indukce, že známkami z této edice lze ofrankovat jakoukoliv zásilku, jejíž poštovné činí alespoň 204 Kč. Řešení U tohoto typu úlohy využijeme obecnější variantu matematické indukce. Při řešení úlohy musíme dokázat větu: Ke každému přirozenému číslu a 204 existují celá nezáporná čísla u, v takové, že platí Aby se nám podařilo větu dokázat, musíme dokázat obě pomocné věty pro celé číslo k =

Celá a necelá část reálného čísla

Celá a necelá část reálného čísla UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra matematiky a didaktiky matematiky Celá a necelá část reálného čísla Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Vladimír Bílek Prof. RNDr. Jarmila Novotná,

Více

MATEMATIKA Přijímací zkoušky na ČVUT

MATEMATIKA Přijímací zkoušky na ČVUT Kolektiv MATEMATIKA Přijímací zkoušky na ČVUT Praha 200 Vydavatelství ČVUT Lektoři: doc. RNDr. Čeněk Zlatník, CSc. doc. RNDr. Ludmila Machačová, CSc. Jaroslav Černý, Růžena Černá, František Gemperle, Vladimíra

Více

Hra Nim a její varianty

Hra Nim a její varianty Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Kurz Vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu matematika Mgr. Kristýna Kuncová Hra Nim a její varianty Konzultant závěrečné práce:

Více

DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 1. ŘÁDU SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ

DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 1. ŘÁDU SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 1. ŘÁDU SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ DIPLOMOVÁ PRÁCE Diplomant: Vedoucí diplomové práce: Zdeněk ŽELEZNÝ RNDr. Libuše Samková,

Více

Masarykova univerzita Brno. Katedra aplikované matematiky. maticemi

Masarykova univerzita Brno. Katedra aplikované matematiky. maticemi Masarykova univerzita Brno Fakulta přírodovědecká Katedra aplikované matematiky Lineární systémy se speciálními maticemi Diplomová práce květen 2006 Jaroslava Benáčková Poděkování V úvodu bych ráda poděkovala

Více

Uvažování o počtech, množstvích a číslech

Uvažování o počtech, množstvích a číslech Uvažování o počtech, množstvích a číslech Adam Nohejl 27. ledna 2010 Ne náhodou sdílí počítání se čtením příznačný praslovanský základ čit- s původním významem rozeznávat (podle [6]). Číst (psát) a počítat

Více

KOMPRESE DAT ARNOŠT VEČERKA KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO

KOMPRESE DAT ARNOŠT VEČERKA KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO KOMPRESE DAT ARNOŠT VEČERKA VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Radek Kučera ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Radek Kučera ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA NUMERICKÉ METODY Radek Kučera Vytvořeno v rámci projektu Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů CZ.04.1.03/3.2.15.1/0016 Studijní opory s převažujícími

Více

Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty

Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty Bohumír Procházka, SZÚ Praha 1 Co můžeme sledovat Pro charakteristiku nebo vlastnost, kterou chceme sledovat zvolíme termín jev.

Více

FIBONACCIHO POSLOUPNOST

FIBONACCIHO POSLOUPNOST 22. základní škola Plzeň, příspěvková organizace Na Dlouhých 49, 312 00 Plzeň Absolventská práce FIBONACCIHO POSLOUPNOST Lukáš Pauliny 9. B Vedoucí absolventské práce: Mgr. Martin Tomik Školní rok 2010/2011

Více

KMA/MDS Matematické důkazy a jejich struktura

KMA/MDS Matematické důkazy a jejich struktura Modernizace studijního programu Matematika na PřF Univerzity Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.0141 KMA/MDS Matematické důkazy a jejich struktura Seminář 1 Cílem tohoto semináře je efektivní uvedení

Více

Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie)

Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie) Míra nezaměstnanosti *%+ 211 Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie) Míra nezaměstnanosti *%+ (okres Opava, červen 21) Rozsah 77 Průměr 11,5 Minimum 5,5 Dolní kvartil 8,4 5 1 15 2 Medián 9,9 Horní

Více

Keith Devlin. Jak zviditelnit neviditelné. Keith Devlin Jazyk matematiky. edice aliter. edice aliter

Keith Devlin. Jak zviditelnit neviditelné. Keith Devlin Jazyk matematiky. edice aliter. edice aliter edice aliter edice aliter Keith Devlin je profesorem na katedře matematiky Stanfordské univerzity a ředitelem Centra pro studium jazyka a informace. Kromě desítek odborných publikací je i autorem řady

Více

Numerické metody pro nalezení

Numerické metody pro nalezení Masarykova univerzita Brno Fakulta přírodovědecká Katedra aplikované matematiky Numerické metody pro nalezení vlastních čísel matic Diplomová práce květen 006 Alena Baštincová Poděkování V úvodu bych ráda

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Moduly nad okruhy hlavních ideálů JANA MEDKOVÁ

MASARYKOVA UNIVERZITA. Moduly nad okruhy hlavních ideálů JANA MEDKOVÁ MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Moduly nad okruhy hlavních ideálů JANA MEDKOVÁ Bakalářská práce Vedoucí práce: prof. RNDr. Radan Kučera, DSc. Studijní program: matematika Studijní obor: obecná

Více

DYNAMICKÉ SYSTÉMY I. Marek Lampart Michaela Mlíchová Lenka Obadalová

DYNAMICKÉ SYSTÉMY I. Marek Lampart Michaela Mlíchová Lenka Obadalová DYNAMICKÉ SYSTÉMY I Jana Dvořáková Marek Lampart Michaela Mlíchová Lenka Obadalová Předmluva Tento učební text vznikl v rámci projektu FRVŠ č. 2644/2008. Jde o učební text určený pro první semestr předmětu

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ REGULÁRNÍ A BEZKONTEXTOVÉ JAZYKY I HASHIM HABIBALLA OSTRAVA 2005 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií a českým státním rozpočtem Recenzent: Doc. Ing. Miroslav

Více

OBSAH. Předmluva... 5

OBSAH. Předmluva... 5 OBSAH Předmluva... 5 Logika a jazyk... 7 1 Analýza jazyka a nauka o definici... 7 1.1 Sémanticko-logická analýza jazyka... 7 1.2 Nauka o definici... 11 1.3 Řešené příklady... 14 1.4 Cvičení... 19 Výroková

Více

Cvičení 1 Elementární funkce

Cvičení 1 Elementární funkce Cvičení Elementární funkce Příklad. Najděte definiční obor funkce f = +. + = + =, = D f =,. Příklad. Najděte definiční obor funkce f = 3. 3 3 = > 3 3 + =, 3, 3 = D f =, 3, 3. ± 3 = Příklad 3. Nalezněte

Více

ZÁKLADY TEORETICKÉ INFORMATIKY

ZÁKLADY TEORETICKÉ INFORMATIKY KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO ZÁKLADY TEORETICKÉ INFORMATIKY PAVEL MARTINEK VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY DYSKALKULIE Z HLEDISKA STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Diplomová práce Brno 004 Vedoucí diplomové práce: RNDr. Růžena Blažková, CSc. Vypracovala:

Více

Při statistickém zkoumání se snažíme udělat nějaký závěr ohledně vlastností celého statistického souboru

Při statistickém zkoumání se snažíme udělat nějaký závěr ohledně vlastností celého statistického souboru 0.1 Základy statistického zpracování dat 1 0.1 Základy statistického zpracování dat Statistika se zabývá shromažďováním, tříděním a popisem velkých souborů dat. Někdy se pod pojmem statistika myslí přímo

Více

KÓDOVÁNÍ A KOMPRESE DAT

KÓDOVÁNÍ A KOMPRESE DAT KÓDOVÁNÍ A KOMPRESE DAT URČENO PRO VZDĚLÁVÁNÍ V AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH RADIM FARANA ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ..7 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST OPATŘENÍ:

Více

SPECIMEN. Základy zpracování dat. Michal Otyepka, Pavel Banáš, Eva Otyepková verze 16.2.2007. tento text byl vysázen systémem L A TEX2 ε

SPECIMEN. Základy zpracování dat. Michal Otyepka, Pavel Banáš, Eva Otyepková verze 16.2.2007. tento text byl vysázen systémem L A TEX2 ε Základy zpracování dat Michal Otyepka, Pavel Banáš, Eva Otyepková verze 16.2.2007 tento text byl vysázen systémem L A TEX2 ε ii Skripta vznikla pro potřeby kurzu Základy zpracování dat určeného studentům

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav automatizace a informatiky DATABÁZOVÉ SYSTÉMY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav automatizace a informatiky DATABÁZOVÉ SYSTÉMY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav automatizace a informatiky DATABÁZOVÉ SYSTÉMY (doplňující text ke konzultacím v 3. ročníku kombinovaného bakalářského studia oboru Aplikovaná

Více

Webová aplikace pro zpracování statistických dat

Webová aplikace pro zpracování statistických dat Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Webová aplikace pro zpracování statistických dat Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Pavel Haluza, PhD. Josef Jelínek Brno 2015 2 Velmi rád bych

Více

Tento text si klade za cíl popsat, jaké číselné soustavy a číselné symboly se během historického vývoje 1. STARÝ EGYPT

Tento text si klade za cíl popsat, jaké číselné soustavy a číselné symboly se během historického vývoje 1. STARÝ EGYPT 1 VÝVOJ ČÍSELNÝCH SOUSTAV Tento text si klade za cíl popsat, jaké číselné soustavy a číselné symboly se během historického vývoje užívaly k vyjádření přirozených čísel a zlomků, v některých případech se

Více

Učební text pro Dívčí katolické střední školy Matematika Josef Civín

Učební text pro Dívčí katolické střední školy Matematika Josef Civín Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Evropský Investujeme sociální do vaší fond budoucnosti Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Učební text pro Dívčí katolické

Více

Obsah 1. Základní algebraické pojmy... 2 2. Monoidové okruhy a některé další základní konstrukce... 4 3. Podgrupy a jiné podstruktury... 7 4.

Obsah 1. Základní algebraické pojmy... 2 2. Monoidové okruhy a některé další základní konstrukce... 4 3. Podgrupy a jiné podstruktury... 7 4. Obsah 1. Základní algebraické pojmy........................ 2 2. Monoidové okruhy a některé další základní konstrukce.............. 4 3. Podgrupy a jiné podstruktury....................... 7 4. Kvocientní

Více

Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník

Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník TIMSS 2011 Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník TIMSS 2011 Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník Svatava Janoušková Vladislav Tomášek a kol. Praha 2013 ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Tato publikace

Více