Volitelné pedmty píloha ŠVP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Volitelné pedmty píloha ŠVP"

Transkript

1 Volitelné pedmty píloha ŠVP strana 1

2 Gymnázium, Brno, t. Kpt. Jaroše 14, Volitelné pedmty - píloha ŠVP Systém volitelných pedmt na vyšším gymnáziu Systém volitelných pedmt na vyšším gymnáziu matematická tída všeobecná tída Osmileté studium V. VI. VII. VIII. V. VI. VII. VIII. tyleté studium I. II. III. IV. 1. volitelný pedmt volitelný pedmt volitelný pedmt - profilace volitelný pedmt - seminá volitelný pedmt - seminá volitelný pedmt jeden pedmt z nabídky: Cviení z matematiky a fyziky Molekulární biologie Informatika a programování 3. cizí jazyk Latina Djiny umní 2. volitelný pedmt jeden pedmt z nabídky: Deskriptivní geometrie Informatika a programování (pouze pro žáky matematických tíd) Cviení z biologie a chemie Anglická konverzace Konverzace v 2. cizím jazyce Latina, není-li zvolena jako 1. volitelný pedmt Ekonomika Djiny umní, nejsou-li zvoleny jako 1. volitelný pedmt 3. volitelný pedmt všeobecná tída Volba jedné ze dvou profilací: Jazykov - humanitní profilace: jeden pedmt z nabídky: Matematika 2-4 hodiny Matematika pro život - 2 hodiny dále ti nebo dva z následujících pedmt do celkového soutu 8 hodin (každý 2 hodiny týdn) Anglická konverzace, není-li zvolena jako 2. volit. pedmt Konverzace v 2. cizím jazyce, není-li zvolena jako 2. volit. pedmt Latina, není-li zvolena jako 1. nebo 2. volit. pedmt Sociální geografie Djepis 2 Reálie anglicky mluvících zemí strana 2

3 Gymnázium, Brno, t. Kpt. Jaroše 14, Volitelné pedmty - píloha ŠVP Systém volitelných pedmt na vyšším gymnáziu Pírodovdná profilace: jeden pedmt z nabídky: Matematika 2-4 hodiny Matematika pro život - 2 hodiny dále ti nebo dva z následujících pedmt do celkového soutu 8 hodin (každý 2 hodiny týdn) Fyzika 2 Chemie 2 Biologie 2 Fyzická geografie Informatika a programování 2 Anglická konverzace, není-li zvolena jako 2. volit. pedmt Konverzace v 2. cizím jazyce, není-li zvolena jako 2. volit. pedmt Latina, není-li zvolena jako 1. nebo 2. volit. pedmt 3. volitelný pedmt matematická tída jeden pedmt z celé nabídky (krom matematiky, matematiky pro život a fyziky 2) 4. a 5. volit. pedmt dva pedmty z nabídky: Seminá z eského jazyka a literatury Aplikace matematiky (jen pro žáky matematické tídy) Seminá z matematiky (jen pro žáky všeobecné tídy) Seminá z fyziky Seminá z chemie Seminá z biologie Seminá ze zempisu Seminá z djepisu Seminá z informatiky (jen pro žáky, kteí zvolili informatiku a programování jako 1. nebo 2. volitelný pedmt) Seminá ze spoleenských vd Filosofie a etika Psychologie a sociologie Seminá z ekonomiky (jen pro žáky, kteí zvolili ekonomiku jako 2. volit. pedmt) Seminá z djin umní (jen pro žáky, kteí zvolili djiny umní jako 1. nebo 2. volit. pedmt) strana 3

4 Gymnázium, Brno, t. Kpt. Jaroše 14, Volitelné pedmty - píloha ŠVP Volitelné pedmty a maturitní zkouška Volitelné pedmty a maturitní zkouška Povinné všeobecn vzdlávací pedmty vyuované na gymnáziu jsou koncipovány tak, že jednak obsahují základní uivo patící k všeobecnému vzdlání stedoškolák a jednak rozvíjejí obecné dovednosti potebné k úspšnému uplatnní absolvent v dalším studiu. Volitelné pedmty pak toto uivo prohlubují, rozšiují o další partie a procviují tak, aby byly naplnny požadavky maturitní zkoušky, v nkterých pedmtech pak požadavky maturitní zkoušky pesahují. Uivo potebné pro zvládnutí maturitní zkoušky je náplní povinných pedmt i pedmt volitelných. Nkteré volitelné pedmty mají jako svj cíl rozšíení a prohloubení uiva, nkteré zase závrené opakovaní a shrnutí ped maturitní zkouškou. Student mže ve spolené ásti zvolit libovolnou úrove zkoušky a u volitelných zkoušek libovolnou zkoušku, v profilové ásti pak libovolné zkoušky z nabídky (s výjimkou výchov) bez ohledu na to, zda píslušné volitelné pedmty bhem svého studia navštvoval (nutné je pouze, aby celková hodinová dotace souvisejících pedmt za celou dobu studia inila 4 hodiny týdn). Pak ale bude nucen píslušné partie látky, které jsou náplní tchto volitelných pedmt, doplnit samostudiem. Ve spolené ásti skládá student zkoušku z eského jazyka a literatury. V roce 2011 pak zvolí zkoušku z cizího jazyka nebo matematiky. V dalších letech skládá student povinn zkoušku z cizího jazyka a volí další zkoušku z nabídky matematika, obanský a spoleenskovdní základ nebo informatika. V profilové ásti student skládá ti zkoušky. Jedna zkouška probhne formou obhajoby závrené maturitní práce, kterou student zpracuje ve vybraném (povinném nebo volitelném) pedmtu v posledním roníku studia. Studenti všeobecné tídy skládají další dv zkoušky jako tradiní ústní zkoušení, pedmty si zvolí z nabídky. Studenti matematické tídy skládají druhou zkoušku povinn z matematiky, zkouška bude mít písemnou a ústní ást, a tetí zkoušku jako tradiní ústní zkoušení, pedmt si zvolí z nabídky. Spolená ást maturitní zkoušky 1. eský jazyk a literatura U maturitní zkoušky ve spolené ásti v obou úrovních bude požadována znalost uiva povinného pedmtu eský jazyk a literatura. 2. Cizí jazyk U maturitní zkoušky z anglického jazyka ve spolené ásti maturitní zkoušky v obou úrovních bude požadována znalost uiva povinného pedmtu Anglický jazyk. U maturitní zkoušky z dalšího jazyka ve spolené ásti maturitní zkoušky v základní úrovni bude požadována znalost uiva povinného pedmtu Nmecký (Francouzský, Ruský, Španlský) jazyk. U maturitní zkoušky z dalšího jazyka ve spolené ásti maturitní zkoušky ve vyšší úrovni bude požadována znalost uiva povinného pedmtu Nmecký (Francouzský, Ruský, Španlský) jazyk a uiva volitelného pedmtu Konverzace v 2. cizím jazyce zvoleného jako 2. volitelný pedmt. strana 4

5 Gymnázium, Brno, t. Kpt. Jaroše 14, Volitelné pedmty - píloha ŠVP Volitelné pedmty a maturitní zkouška 3. Matematika U maturitní zkoušky z matematiky ve spolené ásti maturitní zkoušky v obou úrovních bude požadována znalost uiva povinného pedmtu Matematika. 4. Obanský a spoleenskovdní základ U maturitní zkoušky z obanského a spoleenskovdního základu ve spolené ásti maturitní zkoušky v obou úrovních bude požadována znalost uiva povinných pedmt Spoleenské vdy, Djepis a Zempis. 5. Informatika U maturitní zkoušky z informatiky ve spolené ásti maturitní zkoušky bude požadována znalost uiva povinného pedmtu Informatika a volitelného pedmtu Informatika a programování (1. volitelný pedmt pro žáky všeobecné tídy a 2. volitelný pedmt pro žáky matematické tídy). Profilová ást maturitní zkoušky 1. Matematika U maturitní zkoušky z matematiky v profilové ásti maturitní zkoušky ve všeobecné tíd bude požadována znalost uiva povinného pedmtu Matematika a volitelného pedmtu Matematika 2 (3. volitelný pedmt). Seminá z matematiky (4., 5. volitelný pedmt) slouží k maturitnímu opakování již probraného uiva. U maturitní zkoušky z matematiky v profilové ásti maturitní zkoušky v matematické tíd bude požadována znalost uiva povinného pedmtu Matematika. Aplikace matematiky (4., 5. volitelný pedmt) prohlubuje uivo povinného pedmtu Matematika v matematické tíd. Jeho nápl není pedmtem zkoušení u maturitní zkoušky. 2. Fyzika U maturitní zkoušky z fyziky v profilové ásti maturitní zkoušky ve všeobecné tíd bude požadována znalost uiva povinného pedmtu Fyzika a volitelného pedmtu Fyzika 2 (3. volitelný pedmt). Seminá z fyziky (4., 5. volitelný pedmt) slouží k maturitnímu opakování již probraného uiva. U maturitní zkoušky z fyziky v profilové ásti maturitní zkoušky v matematické tíd bude požadována znalost uiva povinného pedmtu Fyzika. 3. Chemie U maturitní zkoušky z chemie v profilové ásti maturitní zkoušky v matematické i všeobecné tíd bude požadována znalost uiva povinného pedmtu Chemie a volitelného pedmtu Chemie 2 (3. volitelný pedmt). Seminá z chemie (4., 5. volitelný pedmt) slouží k maturitnímu opakování již probraného uiva. 4. Biologie U maturitní zkoušky z biologie v profilové ásti maturitní zkoušky v matematické i všeobecné tíd bude požadována znalost uiva povinného pedmtu Biologie a volitelného pedmtu Biologie 2 (3. volitelný pedmt). Seminá z biologie (4., 5. volitelný pedmt) slouží k maturitnímu opakování již probraného uiva. strana 5

6 Gymnázium, Brno, t. Kpt. Jaroše 14, Volitelné pedmty - píloha ŠVP Volitelné pedmty a maturitní zkouška 5. Zempis U maturitní zkoušky ze zempisu v profilové ásti maturitní zkoušky v matematické i všeobecné tíd bude požadována znalost uiva povinného pedmtu Zempis a volitelného pedmtu Sociální geografie (3. volitelný pedmt) nebo Fyzické geografie (3. volitelný pedmt). Seminá ze zempisu (4., 5. volitelný pedmt) slouží k maturitnímu opakování již probraného uiva. 6. Djepis U maturitní zkoušky z djepisu v profilové ásti maturitní zkoušky v matematické i všeobecné tíd bude požadována znalost uiva povinného pedmtu Djepis a volitelného pedmtu Djepis 2 (3. volitelný pedmt). Seminá z djepisu (4., 5. volitelný pedmt) slouží k maturitnímu opakování již probraného uiva. 7. Spoleenské vdy U maturitní zkoušky ze spoleenských vd v profilové ásti maturitní zkoušky v matematické i všeobecné tíd bude požadována znalost uiva povinného pedmtu Spoleenské vdy a volitelného pedmtu Seminá ze spoleenských vd (4., 5. volitelný pedmt). Volitelné pedmty Filosofie a etika (4., 5. volitelný pedmt) a Psychologie a sociologie (4., 5. volitelný pedmt) prohlubují uivo povinného pedmtu Spoleenské vdy. Jejich nápl nebude pedmtem zkoušení u maturitní zkoušky. 8. Cizí jazyk U maturitní zkoušky z anglitiny v profilové ásti maturitní zkoušky v matematické i všeobecné tíd bude požadována znalost uiva povinného pedmtu Anglický jazyk a volitelného pedmtu Anglická konverzace (2. volitelný pedmt). U maturitní zkoušky z nminy, francouzštiny, ruštiny i španlštiny v profilové ásti maturitní zkoušky v matematické i všeobecné tíd bude požadována znalost uiva povinného pedmtu Nmecký (Francouzský, Ruský, Španlský) jazyk a volitelného pedmtu Konverzace v 2. cizím jazyce (2. volitelný pedmt). 9. Informatika U maturitní zkoušky z informatiky v profilové ásti maturitní zkoušky ve všeobecné tíd bude požadována znalost uiva povinného pedmtu Informatika a volitelného pedmtu Informatika a programování (1. volitelný pedmt). Seminá z informatiky (4., 5. volitelný pedmt) slouží k maturitnímu opakování již probraného uiva. U maturitní zkoušky z informatiky v profilové ásti maturitní zkoušky v matematické tíd bude požadována znalost uiva povinného pedmtu Informatika a volitelného pedmtu Informatika a programování (2. volitelný pedmt). Seminá z informatiky (4., 5. volitelný pedmt) slouží k maturitnímu opakování již probraného uiva. 10. Deskriptivní geometrie U maturitní zkoušky z deskriptivní geometrie v profilové ásti maturitní zkoušky v matematické i všeobecné tíd bude požadována znalost uiva povinného pedmtu Matematika (zejména geometrické partie) a volitelného pedmtu Deskriptivní geometrie (2. volitelný pedmt). strana 6

7 Gymnázium, Brno, t. Kpt. Jaroše 14, Volitelné pedmty - píloha ŠVP Volitelné pedmty a maturitní zkouška 11. Djiny umní U maturitní zkoušky z djin umní v profilové ásti maturitní zkoušky v matematické i všeobecné tíd bude požadována znalost uiva povinného pedmtu Djepis (základní orientace v historických událostech), volitelného pedmtu Djiny umní (1., pípadn 2. volitelný pedmt) a volitelného pedmtu Seminá z djin umní. 12. Ekonomika U maturitní zkoušky z ekonomiky v profilové ásti maturitní zkoušky v matematické i všeobecné tíd bude požadována znalost uiva povinného pedmtu Spoleenské vdy (zejména ekonomické partie) a volitelného pedmtu Ekonomika (2. volitelný pedmt). Seminá z ekonomiky (4., 5. volitelný pedmt) slouží k maturitnímu opakování již probraného uiva. 13. Molekulární biologie U maturitní zkoušky z molekulární biologie v profilové ásti maturitní zkoušky ve všeobecné tíd bude požadována znalost uiva povinného pedmtu Biologie (základní orientace) a volitelného pedmtu Molekulární biologie (1. volitelný pedmt). 14. Latina U maturitní zkoušky z latiny v profilové ásti maturitní zkoušky v matematické i všeobecné tíd bude požadována znalost uiva volitelného pedmtu Latina (1., pípadn 2. volitelný pedmt). 15. Hudební výchova U maturitní zkoušky z hudební výchovy v profilové ásti maturitní zkoušky v matematické i všeobecné tíd bude požadována znalost uiva povinného pedmtu Hudební výchova. Zkoušku mže student skládat pouze se souhlasem editele školy. 16. Výtvarná výchova U maturitní zkoušky z výtvarné výchovy v profilové ásti maturitní zkoušky v matematické i všeobecné tíd bude požadována znalost uiva povinného pedmtu Výtvarná výchova. Zkoušku mže student skládat pouze se souhlasem editele školy. strana 7

8 Gymnázium, Brno, t. Kpt. Jaroše 14, Volitelné pedmty - píloha ŠVP Struné charakteristiky volitelných pedmt Struné charakteristiky volitelných pedmt Volitelné pedmty pro šestý až osmý roník osmiletého a druhý až tvrtý roník tyletého studia (1. volitelný pedmt) (Pouze pro žáky všeobecného studia) Roník osmiletého studia Roník tyletého studia Poet hodin týdn všeob. tída Tída se pro výuku dlí na skupiny Cviení z matematiky a fyziky garant Mgr. Kobza, Ph. D., letos vyuuje Mgr. Ježek Studenti si v tomto pedmtu procviují a prohlubují znalosti získané v povinných pedmtech matematika a fyzika, na které se zde obsahov navazuje. V matematické ásti jsou hloubji probírány zvlášt ty partie (výroková logika, algebraické rovnice, diferenciální a integrální poet,...), jejichž pochopení se studentm zúroí i v pijímacím ízení na vysoké školy, i v úvodních vysokoškolských kurzech nejen z matematiky. Fyzikální ást je zamena zejména na jevy, se kterými se lze setkat v bžném život, jejich fyzikálnímu popisu a vysvtlení. Studenti se seznamují s fyzikálními principy pohybu živoich i stroj, s fyzikální podstatou innosti nkterých pístroj. Pozornost je vnována rovnž vzájemnému vztahu matematiky a fyziky. Zaazena jsou témata, s jejichž znalostí lze efektivnji a korektnji popisovat jevy studované ve fyzice (soustavy lineárních rovnic, skalární a vektorový souin, aproximace funkce, ). Molekulární biologie garant RNDr. Vaejka, letos vyuuje RNDr. Vaejka V pedmtu Molekulární biologie si mají žáci podstatn rozšíit a doplnit znalosti získané v základním kurzu biologie. Obsah uiva vychází z požadavk vysokých škol biologického zamení a z publikace Nový pehled biologie, která reflektuje souasný stav poznatk biologických obor. Informatika a programování garant Mgr. Blaha, letos vyuuje Ing. Hájková V. Studenti se seznámí se základy algoritmizace a tvorbou program v jazyce C, nauí se tvoit aplikace v prostedí Borland C++ Builder. Nauí se také základm jazyka SQL, navrhovat databáze a tvoit databázové aplikace. Studenti budou schopni vytváet dynamické webové aplikace spolupracující s databázovými systémy. Na závr kursu se seznámí s problematikou numerických výpot na poítai a budou vytváet programy pro výpoty rovnic o jedné neznámé, soustav rovnic a uritých integrál. 3. cizí jazyk letos pouze španlština, letos vyuuje Mgr. Vomelová V pedmtu žáci získají základní pedstavu o jazyce, o jeho gramatice a s užitím jednoduché slovní zásoby se nauí reagovat na nejbžnjší životní situace. strana 8

9 Gymnázium, Brno, t. Kpt. Jaroše 14, Volitelné pedmty - píloha ŠVP Struné charakteristiky volitelných pedmt Latina garant Mgr. Oadlíková, letos neotevena Cílem výuky latinského jazyka je zprostedkovat žákm obecnjší poznatky o systému jazyka, které mohou uplatnit jak v mateském jazyce, tak pi studiu cizích jazyk, které vtšinou z latiny vznikly nebo byly latinou siln ovlivnny. Znalost latinské slovní zásoby vede ke snazšímu porozumní terminologie vdních obor, která je vesms založena na latin. Studium latiny pispívá k rozvoji logického myšlení, tíbí schopnost analýzy a syntézy. Neustálá konfrontace latiny s mateským jazykem zdokonaluje vyjadovací schopnosti. Žáci se uí používat slova cizího pvodu ve správném významu a zvyšují tak kulturu svého projevu. Základní cíle výuky latinského jazyka, tj. porozumní smyslu latinských vt a jednodušších text, jsou doplnny o základní pouení o antické filozofii, mytologii a náboženství. Žáci jsou na vhodných místech seznamováni s reáliemi ze života antického íma a se základními událostmi politického a historického vývoje starovkého svta. Plnní všech cíl je pímo úmrné zvolené délce studia latinského jazyka. Djiny umní garant PhDr. Štpánková, letos vyuuje PhDr. Štpánková Pedmt je uren pro studenty, kteí se rozhodnou pro maturitu z djepisu, pípadn spoleenskovdních obor a kteí uvažují o studiu humanitních obor (historie, djin umní, spoleenskovdních obor jako jsou psychologie, estetika, sociologie), eventuáln architektury i stavební fakulty. Jeho nápl tvoí ti disciplíny, které rozvíjejí studentovy poznatky z literatury, základ spoleenských vd, historie, hudební a výtvarné výchovy. Jedná se o teorii umní, estetiku a historii umní, která má v pedmtu nejvtší prostor. Student se nauí orientovat v problematice umní a získá základní pehled o vývoji výtvarného umní, který je nezbytný pro pochopení a interpretaci umleckého díla. Bhem studia se seznámí se stžejní literaturou z tohoto oboru a nauí se, jak v této oblasti aktivn využívat internet. V praktické ásti jsou studenti vedeni k vytváení samostatného rozboru umleckých dl založených na jejich dkladném studiu, analýze i srovnání. V každém roníku studenti zpracovávají vlastní dílí projekty, které se zabývají jimi vybranými umleckými díly. Vtšinou se zpracovávají formou poítaových prezentací, jejichž grafické i verbální ztvárnní je nemén dležitým aspektem pedmtu. Seznamujeme se rovnž s aktuálními výstavami a poádáme exkurze do zajímavých lokalit, zejména tuzemských, v pípad vtšího zájmu jsou možné i exkurze zahraniní. Z djin umní je možno maturovat a vypracovat závrenou maturitní práci. Poznatk zde získaných lze však využít i tehdy, pokud si pro maturitu i ZMP zvolíme jiný pedmt. Umní a kultura totiž tvoí nezanedbatelnou souást života a prolínají mnoha obory. Mžeme tedy propojit své poznatky, ukázat svoji kultivovanost a rovnž pekvapit svojí všestranností. strana 9

10 Gymnázium, Brno, t. Kpt. Jaroše 14, Volitelné pedmty - píloha ŠVP Struné charakteristiky volitelných pedmt Volitelné pedmty pro sedmý a osmý roník osmiletého a tetí a tvrtý roník tyletého studia (2. volitelný pedmt) Roník osmiletého studia Roník tyletého studia Poet hodin týdn Tída se pro výuku dlí na skupiny Deskriptivní geometrie garant RNDr. Hájková H., letos vyuuje RNDr. Hájková H. Ve své teoretické ásti se zabývá zobrazováním prostorových útvar do roviny a pomocí takto získaných obrazc eší graficky úlohy, jejichž poetní ešení bývá asto obtížné. DG je podkladem pro všechna zobrazení, jichž se užívá pi sestrojování plán ve stavebnictví, strojnictví a v kartografii. Tím, že soustavn rozvíjí prostorovou pedstavivost, má zásadní význam nejen pro techniky. Na uivo stední školy navazují všechny VŠ technické, zvlášt fakulta strojní, stavební a fakulta architektury. Informatika a programování (pouze pro žáky matematických tíd) garant Mgr. Blaha, letos vyuuje Mgr. Blaha Studenti se seznámí se základy algoritmizace a tvorbou program v jazyce C, nauí se tvoit aplikace v prostedí Borland C++ Builder. Nauí se také základm jazyka SQL, navrhovat databáze a tvoit databázové aplikace. Studenti budou schopni vytváet dynamické webové aplikace spolupracující s databázovými systémy. Na závr kurzu se seznámí s problematikou numerických výpot na poítai a budou vytváet programy pro výpoty rovnic o jedné neznámé, soustav rovnic a uritých integrál. Cviení z biologie a chemie garant Mgr. Pá, Ph. D., letos vyuuje Mgr. Pá, Ph. D. V pedmtu cviení z biologie a chemie si žáci mají ovit znalosti v praktických cvieních. Žák dodržuje bezpenost práce v laboratoi, správn používá její vybavení a získá základní správné návyky pro práci s mikroskopem, biologickým materiálem a pro práci v chemické laboratoi. Žák je veden k tomu, aby chápal souvislosti mezi jednotlivými oblastmi chemie a biologie a aby získal pehled o praktických stránkách pedmtu. Anglická konverzace letos vyuují Mgr. Jugasová a Mgr. Kubitová Pedmt je uren tm studentm, kteí chtjí prohloubit a rozvinout své eové dovednosti, pípadn pekonat strach, zábrany i rozpaky, které nkdy pi ústní komunikaci pociují. Za tímto úelem volíme v konverzaci z anglického jazyka rzná témata z praktického života a snažíme se využívat i mén tradiních uebních metod. Jedná se o skupinovou práci, diskusi ve dvojicích i ve skupinách, simulace rzných praktických situací formou tzv. role-plays, rzné jazykové hry. Využíváme technik, které studenty uí, jak pekonávat strach, jak klást argumenty, umní pesvdit druhé a úspšn prezentovat sama sebe. Cílem pedmtu je také zautomatizovat studentovu slovní zásobu, pípadn ji rozšíit a motivovat studenta k vyhledávání kontakt s mluveným jazykem, k dalšímu studiu anglitiny a snad i k složení náronjších jazykových zkoušek. Používáme nejrznjší materiály, konverzan zamené uebnice, asopisy i internet. Pedmt je vyuován eskými uiteli, v pípad píznivých úvazkových podmínek je možné, že bude vyuován rodilým mluvím. strana 10

11 Gymnázium, Brno, t. Kpt. Jaroše 14, Volitelné pedmty - píloha ŠVP Struné charakteristiky volitelných pedmt Konverzace v 2. cizím jazyce letos neotevena Pedmt je uren studentm s hlubším zájmem o francouzštinu (nminu, ruštinu, španlštinu), kteí si prohloubí a rozšíí slovní zásobu a celkov schopnost dorozumívání v cizím jazyce. Program výuky se zamí na témata z každodenního života, využije podle možností nejrznjších informaních zdroj internet, denní tisk, audio- a videonahrávky. Pedmt bude podporovat samostatná mluvní vystoupení student, aby byla posílena schopnost vyjadovat se ústní i písemnou. Latina (není-li zvolena jako 1. volit. pedmt) garant i vyuující Mgr. Oadlíková Cílem výuky latinského jazyka je zprostedkovat žákm obecnjší poznatky o systému jazyka, které mohou uplatnit jak v mateském jazyce, tak pi studiu cizích jazyk, které vtšinou z latiny vznikly nebo byly latinou siln ovlivnny. Znalost latinské slovní zásoby vede ke snazšímu porozumní terminologie vdních obor, která je vesms založena na latin. Studium latiny pispívá k rozvoji logického myšlení, tíbí schopnost analýzy a syntézy. Neustálá konfrontace latiny s mateským jazykem zdokonaluje vyjadovací schopnosti. Žáci se uí používat slova cizího pvodu ve správném významu a zvyšují tak kulturu svého projevu. Základní cíle výuky latinského jazyka, tj. porozumní smyslu latinských vt a jednodušších text, jsou doplnny o základní pouení o antické filozofii, mytologii a náboženství. Žáci jsou na vhodných místech seznamováni s reáliemi ze života antického íma a se základními událostmi politického a historického vývoje starovkého svta. Plnní všech cíl je pímo úmrné zvolené délce studia latinského jazyka. Ekonomika garant i vyuující Ing. Dvoák, vyuuje i Ing. Vystavlová Náplní pedmtu jsou základní informace z oblasti makroekonomiky, mikroekonomiky, mechanizm ekonomického fungování státu, velkých firem i malých podnik. Žáci se seznámí s pojmy jako tržní rovnováha, nabídka a poptávka, konkurence, státní rozpoet, trh práce, úvr, zahraniní mnová politika, inflace, cyklický vývoj ekonomiky atp. Cílem je pipravit žáky ke studiu ekonomických obor na vysokých školách. Djiny umní (nejsou-li zvoleny jako 1. volitelný pedmt) letos neoteveno Pedmt je uren pro humanitn zamené studenty, pípadn pro ty, kteí se rozhodnou pro maturitu z djepisu i spoleenskovdních obor a kteí chtjí humanitní obory studovat i v budoucnu (historie, djin umní, spoleenskovdních obor jako jsou psychologie, estetika, sociologie). Dvouleté studium djin umní je koncipováno tak, aby studenti získali všeobecný pehled v oblasti umní a kultury. Pracujeme se temi základními disciplínami, tedy teorií umní, estetikou a historii umní. Cílem je prohloubit nkteré díve získané poznatky student (literatura, djepis, spoleenské vdy) a rozšíit jejich znalosti tak, aby získali základní povdomí o vývoji výtvarného umní (dle pípadného zájmu i vývoji umní hudebního i užitého). Podle možností se také mohou pokusit o vlastní interpretaci vybraného umleckého díla. Také se seznámí se stžejní literaturou z oboru a nauí se, jak v této oblasti aktivn využívat internet. V praktické ásti jsou studenti vedeni k samostatnému rozboru umleckých dl založených na jejich dkladném studiu, analýze i srovnání. Studenti 1-2x zpracují dílí projekty, které se zabývají jimi vybranými umleckými díly. Vtšinou se zpracovávají formou poítaových prezentací, jejichž grafické i verbální ztvárnní je nemén dležitým aspektem pedmtu. V rámci možností se seznamujeme s aktuálními výstavami a poádáme exkurze do zajímavých lokalit, zejména tuzemských, v pípad vtšího zájmu jsou možné i exkurze zahraniní V tomto pípad oslovujeme všechny skupiny student Djin umní. Z djin umní je možno maturovat a vypracovat závrenou maturitní práci - v tomto pípad (dvouletý kurz) je však možno složit maturitní zkoušku pouze tehdy, zvolí-li si student strana 11

12 Gymnázium, Brno, t. Kpt. Jaroše 14, Volitelné pedmty - píloha ŠVP Struné charakteristiky volitelných pedmt ve 4. roníku Seminá z djin umní. Poznatk zde získaných lze však využít i tehdy, pokud si pro maturitu i ZMP zvolíme jiný pedmt. Umní a kultura totiž tvoí nezanedbatelnou souást života a prolínají mnoha obory. Mžeme tedy propojit své poznatky, ukázat svoji kultivovanost a rovnž pekvapit svojí všestranností. strana 12

13 Gymnázium, Brno, t. Kpt. Jaroše 14, Volitelné pedmty - píloha ŠVP Struné charakteristiky volitelných pedmt Volitelná profilace pro osmý roník osmiletého a tvrtý roník tyletého studia Roník osmiletého studia I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. Roník tyletého studia I. II. III. IV. Poet hodin týdn všeob. tída Poet hodin týdn matem. tída Každý z pedmt je vyuován dv hodiny týdn, s výjimkou pedmtu Matematika 2, který je vyuován 4 hodiny týdn. Žáci všeobecné tídy volí 4 nebo 3 pedmty z jedné z profilací do celkového soutu 8 hodin týdn, žáci matematické tídy volí libovolný pedmt krom pedmt Matematika 2, Matematika pro život a Fyzika 2. Tída se pro výuku dlí na skupiny Jazykov-humanitní profilace Pro žáky všeobecného studia je povinnou souástí této profilace pedmt Matematika 2 (4 hodiny týdn) nebo Matematika pro život (2 hodiny týdn). Dále žáci volí další dva, pípadn ti pedmty z následující nabídky (každý je vyuován dv hodiny týdn) do celkového soutu 8 hodin týdn. Žáci matematického studia volí jeden dvouhodinový pedmt z libovolné profilace. Matematika 2 garant RNDr. Hájková H., letos vyuují Mgr. Ježek, Mgr. ehák a RNDr. Koláný Pedmt je pokraováním matematiky z prvního, druhého a tetího roníku vyššího gymnázia. Jsou zde probírány partie, které již patí do mírn vyšší matematiky. Stžejními temi tématy jsou komplexní ísla, základy diferenciálního a integrálního potu, což jsou oblasti, které studenti velmi dobe využijí pi studiu prvních roník matematicky, technicky, pírodovdn a ekonomicky orientovaných vysokých škol. Všechna tato témata úzce souvisejí s uivem pedchozích roník, proto jsou probírána v širší návaznosti na pedchozí uivo, které podstatnou mrou doplují a prohlubují. Matematika pro život garant Mgr. Ježek, letos vyuují Mgr. Ježek a Mgr. Krejí Žák prohlubuje uivo matematiky základní školy a prvních tí roník vyššího gymnázia. Pozornost je vnována výrokové logice, procentovému potu, geometrickým adám, rovnicím lineárním, exponenciálním, logaritmickým, goniometrickým, i kombinatorice a pravdpodobnosti v bžném život. Žák po absolvování kurzu umí spoítat nap. výši splátky pi pjce nebo je schopen analyzovat reálnou šanci na vysoké výhry v rzných sázkových hrách. V celém kurzu je draz kladen na problematiku pijímacích test test obecných studijních pedpoklad - na vysoké školy. Pedmt má pomoci uchazem o studium na VŠ ke snadnjší orientaci ve struktue test obecných studijních pedpoklad a zárove jim poskytnout užitené rady k jeho úspšnému složení. strana 13

14 Gymnázium, Brno, t. Kpt. Jaroše 14, Volitelné pedmty - píloha ŠVP Struné charakteristiky volitelných pedmt Anglická konverzace (není-li zvolena jako 2. volit. pedmt) letos vyuují (stídav každou skupinu) Mgr. Jugasová a BcA. Legowski Pedmt je uren tm studentm, kteí chtjí prohloubit a rozvinout své eové dovednosti, pípadn pekonat strach, zábrany i rozpaky, které nkdy pi ústní komunikaci pociují. Za tímto úelem volíme v konverzaci z anglického jazyka rzná témata z praktického života a snažíme se využívat i mén tradiních uebních metod. Jedná se o skupinovou práci, diskusi ve dvojicích i ve skupinách, simulace rzných praktických situací formou tzv. role-plays, rzné jazykové hry. Využíváme technik, které studenty uí, jak pekonávat strach, jak klást argumenty, umní pesvdit druhé a úspšn prezentovat sama sebe. Cílem pedmtu je také zautomatizovat studentovu slovní zásobu, pípadn ji rozšíit a motivovat studenta k vyhledávání kontakt s mluveným jazykem, k dalšímu studiu anglitiny a snad i k složení náronjších jazykových zkoušek. Používáme nejrznjší materiály, konverzan zamené uebnice, asopisy i internet. Pedmt je vyuován stídav eským uitelem a rodilým mluvím. Konverzace v 2. cizím jazyce (není-li zvolena jako 2. volit. pedmt) letos otevena nmecká (vyuuje Mgr. Oadlíková) a francouzská konverzace (PhDr. ihánková) Pedmt je uren studentm s hlubším zájmem o francouzštinu (nminu, ruštinu), kteí si prohloubí a rozšíí slovní zásobu a celkov schopnost dorozumívání ve francouzštin (nmin, ruštin). Program výuky se zamí na témata z každodenního života, využije podle možností nejrznjších informaních zdroj internet, denní tisk, audio- a videonahrávky. Pedmt bude podporovat samostatná mluvní vystoupení student, aby byla posílena schopnost vyjadovat se ústní i písemnou formou ve francouzštin (nmin, ruštin). Latina (není-li zvolena jako 1. nebo 2. volit. pedmt) garant Mgr. Oadlíková, letos neotevena Cílem výuky latinského jazyka je zprostedkovat žákm obecnjší poznatky o systému jazyka, které mohou uplatnit jak v mateském jazyce, tak pi studiu cizích jazyk, které vtšinou z latiny vznikly nebo byly latinou siln ovlivnny. Znalost latinské slovní zásoby vede ke snazšímu porozumní terminologie vdních obor, která je vesms založena na latin. Studium latiny pispívá k rozvoji logického myšlení, tíbí schopnost analýzy a syntézy. Neustálá konfrontace latiny s mateským jazykem zdokonaluje vyjadovací schopnosti. Žáci se uí používat slova cizího pvodu ve správném významu a zvyšují tak kulturu svého projevu. Základní cíle výuky latinského jazyka, tj. porozumní smyslu latinských vt a jednodušších text, jsou doplnny o základní pouení o antické filozofii, mytologii a náboženství. Žáci jsou na vhodných místech seznamováni s reáliemi ze života antického íma a se základními událostmi politického a historického vývoje starovkého svta. Plnní všech cíl je pímo úmrné zvolené délce studia latinského jazyka. Sociální geografie garant Mgr. Hlásenský, letošní vyuující Mgr. Pataki Volitelný pedmt Sociální (humánní, socioekonomická) geografie je pedmtem s geografickým zamením. Nápl volitelného pedmtu dopluje, rozšiuje a prohlubuje znalosti a dovednosti pedmtu geografie. V rámci pedmtu bude kladen draz na vybraná obecná socioekonomická témata, na konkrétních tématech a píkladech pak budou demonstrovány významné i aktuální jevy v socioekonomické sfée. Zájemci o všeobecné vzdlání s jazykov-humanitní profilací tak bude umožnno získat hlubší a podrobnjší znalosti a dovednosti v oblasti spoleenskovdní, a to pedevším z hlediska prostorových aspekt a vazeb.formy a metody práce v tomto volitelném pedmtu pedpokládají aktivní zájem student. Hlavními formami a metodami práce bude aktivní sledování proces strana 14

15 Gymnázium, Brno, t. Kpt. Jaroše 14, Volitelné pedmty - píloha ŠVP Struné charakteristiky volitelných pedmt v socioekonomické sfée, samostatné vyhledávání a zpracování informací a dat, samostatná práce, prezentace výsledk vlastní práce, práce s adou rznorodých informaních materiál. Djepis 2 - garant PhDr. Hanáková, letošní vyuující PhDr. Hanáková Pedmt je uren pro ty žáky, kteí si vybrali humanitní profilaci. Má pedevším pispt k rozšíení znalostí žák, kteí hodlají maturovat z djepisu. Mohou jej však navštvovat i ti, kteí si za maturitní pedmt vyberou jiný, a djepis pro n zstane jen koníkem. Jeho cílem je doplnit a systematizovat znalosti z djepisu získané bhem studia na vyšším gymnáziu. V rámci pedmtu žáci vypracovávají referáty, které jsou pevážn pedvádny formou prezentace, orientují se na studium odborné literatury a asopis. Jsou vedeni k hodnocení prbhu a výsledk djinných proces na základ studia historických pramen. Cílem výuky je rovnž nauit žáky správnému vyjadování a schopnosti interpretovat nov získané informace. Poznatky získané v rámci tohoto pedmtu využijí žáci v Djepisném seminái. V rámci pedmtu Vybrané kapitoly z djepisu je možné konzultovat závrené maturitní práce z oboru historie. Pedmt pipravuje žáky ke studiu historie, práv, politologie, pedagogiky, žurnalistiky a dalších obor, kde se vyžadují znalosti historických fakt a souvislostí. Reálie anglicky mluvících zemí garant i letošní vyuující PhDr. Štpánková Tento pedmt dotací je uren tm studentm, kteí by rádi prohloubili své znalosti o anglicky mluvících zemích (a mže vhodn doplnit i pedmty jako jsou SZ, SD, pop. SSV, SDu). Bude se vyuovat v anglickém jazyce a cílem je, abychom navázali na poznatky už díve získané v pedmtech jak jsou djepis, zempis, základy spoleenských vd, literatura. Pochopení historie a kultury zemí, jejichž jazyk se snažíme ovládnout, je velmi podntné a jist také pispje k rozvinutí verbálních schopností. Pedmt je koncipován do pti tematických celk (zempis, historie, politika, kultura a umní, souasnost). Pedpokládáme, že budeme pracovat s autentickými texty, nahrávkami, denním tiskem a internetem, v rámci možností pozveme k besed i rodilé mluví. Rovnž bychom rádi motivovali naše studenti k petení jimi vybraného díla z anglosaské literatury v originále. Krom tradiních metod bychom rádi použili i ty mén tradiní, nap. komunikativní formy práce, skupinovou práci a prezentaci vlastních názor a poznatk. Pírodovdná profilace Pro žáky všeobecného studia je povinnou souástí této profilace pedmt Matematika 2 (4 hodiny týdn) nebo Matematika pro život (2 hodiny týdn). Dále žáci volí další dva, pípadn 3 pedmty z následující nabídky (každý je vyuován dv hodiny týdn) do celkového soutu 8 hodin týdn. Žáci matematického studia volí jeden dvouhodinový pedmt z libovolné profilace Matematika 2 garant RNDr. Hájková H., letos vyuují Mgr. Ježek, Mgr. ehák a RNDr. Koláný Pedmt je pokraováním matematiky z prvního, druhého a tetího roníku vyššího gymnázia. Jsou zde probírány partie, které již patí do mírn vyšší matematiky. Stžejními temi tématy jsou komplexní ísla, základy diferenciálního a integrálního potu, což jsou oblasti, které studenti velmi dobe využijí pi studiu prvních roník matematicky, technicky, pírodovdn a ekonomicky orientovaných vysokých škol. Všechna tato témata úzce souvisejí s uivem pedchozích roník, proto jsou probírána v širší návaznosti na pedchozí uivo, které podstatnou mrou doplují a prohlubují. strana 15

16 Gymnázium, Brno, t. Kpt. Jaroše 14, Volitelné pedmty - píloha ŠVP Struné charakteristiky volitelných pedmt Matematika pro život garant Mgr. Ježek, letos vyuují Mgr. Ježek a Mgr. Krejí Žák prohlubuje uivo matematiky základní školy a prvních tí roník vyššího gymnázia. Pozornost je vnována výrokové logice, procentovému potu, geometrickým adám, rovnicím lineárním, exponenciálním, logaritmickým, goniometrickým, i kombinatorice a pravdpodobnosti v bžném život. Žák po absolvování kurzu umí spoítat nap. výši splátky pi pjce nebo je schopen analyzovat reálnou šanci na vysoké výhry v rzných sázkových hrách. V celém kurzu je draz kladen na problematiku pijímacích test test obecných studijních pedpoklad - na vysoké školy. Pedmt má pomoci uchazem o studium na VŠ ke snadnjší orientaci ve struktue test obecných studijních pedpoklad a zárove jim poskytnout užitené rady k jeho úspšnému složení. Fyzika 2 garant RNDr. Nezhybová, letos vyuuje Mgr. Ježek Vyuovací pedmt fyzika 2 je vytvoen ze vzdlávacího oboru fyzika. Jeho náplní je rozšíení uiva základního tíletého kurzu fyziky. Je uren pedevším pro maturanty z fyziky a zájemce o studium medicíny, pírodních a technických vd na vysoké škole. Obsahovou nápl tohoto pedmtu tvoí jednak doplky vynechaných partií uiva pvodního tyletého pedmtu (jedná se pedevším o doplnní korektního matematického popisu fyzikálních dj, které jsou probírány v povinné fyzice pouze kvalitativn, v pijímacích testech z fyziky na vysoké školy jsou však vyžadovány popisy kvantitativní), jednak prohloubení uiva tzv. moderní fyziky, tedy pedevším fyziky mikrosvta (kvantová fyzika) a fyziky megasvta (alespo speciální teorie relativity). Probíráním tchto partií též pispíváme k rozvoji klíových kompetencí v oblasti filosofie, nebo fyzika neklasických objekt se v mnohém odlišuje od klasických pedstav o fungování tohoto svta. Tento pedmt mohou zvolit pouze žáci všeobecných tíd, nebo jeho nápl je pro studenty matematických tíd v celé šíi obsažena v povinném uivu. Chemie 2 garant Mgr. Pá, Ph.D., letos vyuuje RNDr. Šastný Ve vyuování chemie si mají žáci utídit a zejména prohloubit vdomosti získané bhem celého gymnaziálního studia. Žák je veden k tomu, aby získal souvislosti mezi jednotlivými oblastmi chemie. Do tohoto pedmtu je zahrnuto téma Organická chemie a spolenost, které žáka seznamuje s chemickou podstatou bžn užívaných látek (nap. léiv, pesticid). Biologie 2 garant Mgr. Sítaová, letos vyuuje Mgr. Sítaová V pedmtu Biologie 2 si mají žáci rozšíit znalosti získané v základním kurzu biologie. Obsah uiva vychází z požadavk vysokých škol, kde se koná pijímací zkouška z biologie. Fyzická geografie garant Mgr. Hlásenský, letos neoteveno Volitelný pedmt Fyzická geografie je pedmtem s geografickým zamením. Nápl volitelného pedmtu dopluje, rozšiuje a prohlubuje znalosti a dovednosti pedmtu geografie. V rámci pedmtu bude kladen draz na vybraná obecná fyzickogeografická témata, na konkrétních tématech a píkladech pak budou demonstrovány významné i aktuální jevy v fyzickogeografické sfée. Zájemci o všeobecné vzdlání s pírodovdninformatickou profilací tak bude umožnno získat hlubší a podrobnjší znalosti a dovednosti v oblasti pírodovdné, a to pedevším z hlediska prostorových aspekt a vazeb. Formy a metody práce v tomto volitelném pedmtu pedpokládají aktivní zájem student. Hlavními formami a metodami práce bude aktivní sledování proces ve fyzickogeografické sfée, samostatné vyhledávání a zpracování informací a dat, samostatná práce, prezentace výsledk vlastní práce, práce s adou rznorodých informaních materiál. strana 16

17 Gymnázium, Brno, t. Kpt. Jaroše 14, Volitelné pedmty - píloha ŠVP Struné charakteristiky volitelných pedmt Informatika a programování 2 garant Mgr. Blaha, letos vyuuje Mgr. Blaha Rozšiující uivo z oblasti ICT. Student získá nadstandardní znalosti, které nebudou pedmtem testování u maturitní zkoušky. Vhodné pro poítaové nadšence, kteí si chtjí rozšiovat a prohlubovat své znalosti z oblasti ICT. Kurs programovacího jazyka Java nebo Objective C, který bude doplnný o krátké pednášky na rzná aktuální témata. Vzhledem k dynamickému rozvoji ICT se bude seznam nabízených témat pro pednášky asto aktualizovat. Anglická konverzace, není-li zvolena jako 2. volit. pedmt letos vyuují (stídav každou skupinu) Mgr. Jugasová a BcA. Legowski Pedmt je uren tm studentm, kteí chtjí prohloubit a rozvinout své eové dovednosti, pípadn pekonat strach, zábrany i rozpaky, které nkdy pi ústní komunikaci pociují. Za tímto úelem volíme v konverzaci z anglického jazyka rzná témata z praktického života a snažíme se využívat i mén tradiních uebních metod. Jedná se o skupinovou práci, diskusi ve dvojicích i ve skupinách, simulace rzných praktických situací formou tzv. role-plays, rzné jazykové hry. Využíváme technik, které studenty uí, jak pekonávat strach, jak klást argumenty, umní pesvdit druhé a úspšn prezentovat sama sebe. Cílem pedmtu je také zautomatizovat studentovu slovní zásobu, pípadn ji rozšíit a motivovat studenta k vyhledávání kontakt s mluveným jazykem, k dalšímu studiu anglitiny a snad i k složení náronjších jazykových zkoušek. Používáme nejrznjší materiály, konverzan zamené uebnice, asopisy i internet. Pedmt je v souasné dob vyuován eskými uiteli, plánujeme však, že tyto hodiny v budoucnosti budou probíhat s rodilým mluvím. Konverzace v 2. cizím jazyce (není-li zvolena jako 2. volit. pedmt) letos otevena nmecká (vyuuje Mgr. Oadlíková) a francouzská konverzace (PhDr. ihánková) Pedmt je uren studentm s hlubším zájmem o francouzštinu (nminu, ruštinu), kteí si prohloubí a rozšíí slovní zásobu a celkov schopnost dorozumívání ve francouzštin (nmin, ruštin). Program výuky se zamí na témata z každodenního života, využije podle možností nejrznjších informaních zdroj internet, denní tisk, audio- a videonahrávky. Pedmt bude podporovat samostatná mluvní vystoupení student, aby byla posílena schopnost vyjadovat se ústní i písemnou formou ve francouzštin (nmin, ruštin). Latina (není-li zvolena jako 1. nebo 2. volit. pedmt) garant Mgr. Oadlíková, letos neotevena Cílem výuky latinského jazyka je zprostedkovat žákm obecnjší poznatky o systému jazyka, které mohou uplatnit jak v mateském jazyce, tak pi studiu cizích jazyk, které vtšinou z latiny vznikly nebo byly latinou siln ovlivnny. Znalost latinské slovní zásoby vede ke snazšímu porozumní terminologie vdních obor, která je vesms založena na latin. Studium latiny pispívá k rozvoji logického myšlení, tíbí schopnost analýzy a syntézy. Neustálá konfrontace latiny s mateským jazykem zdokonaluje vyjadovací schopnosti. Žáci se uí používat slova cizího pvodu ve správném významu a zvyšují tak kulturu svého projevu. Základní cíle výuky latinského jazyka, tj. porozumní smyslu latinských vt a jednodušších text, jsou doplnny o základní pouení o antické filozofii, mytologii a náboženství. Žáci jsou na vhodných místech seznamováni s reáliemi ze života antického íma a se základními událostmi politického a historického vývoje starovkého svta. Plnní všech cíl je pímo úmrné zvolené délce studia latinského jazyka. strana 17

18 Gymnázium, Brno, t. Kpt. Jaroše 14, Volitelné pedmty - píloha ŠVP Struné charakteristiky volitelných pedmt Volitelný pedmt pro osmý roník osmiletého a tvrtý roník tyletého studia (4. a 5. volitelný pedmt) Roník osmiletého studia Roník tyletého studia Poet hodin týdn Žáci (bez ohledu na zamení tídy) volí dva pedmty z následující nabídky. Každý z pedmt je vyuován dv hodiny týdn. Tída se pro výuku dlí na skupiny Seminá z eského jazyka a literatury garant i letošní vyuující Mgr. Marková je pipravován pro zájemce o studium oboru eský jazyk a literatura, djin umní, žurnalistiky, rzných jazykových obor. Student si zopakuje nkteré ásti mluvnické látky i uiva z djin literatury, ale hlavním programem bude posílení praktických slohových dovedností a práce s umleckým i neumleckým textem, jeho rozbor po stránce jazykové, kompoziní i tematické. Student se nauí psát vlastní texty pimené úrovn, rozebírat texty a hodnotit je. Hlavní draz bude kladen na využití studentových tenáských zkušeností a na jejich všestranné rozšíení. Pedpokládá se práce s informaními zdroji, jako jsou internet (kritický pístup), odborná periodika a publikace. Aplikace matematiky (jen pro žáky matematických tíd) garant i letošní vyuující Mgr. Panák, Ph. D., externista, vyuující matematiky na Masarykov Univerzit Náplní pedmtu je rozšíení uiva matematiky matematických tíd o další partie a ukázky jejich užití v praxi. Jde zejména o algebraické struktury, zbytkové tídy, kombinatoriku a teorii her. Pedmt volí žáci matematické tídy. Seminá z matematiky (jen pro žáky všeobecných tíd) garant RNDr. Hájková H., letos vyuují RNDr. Hájková H. a RNDr. Koláný Náplní pedmtu je opakování uiva prvních tí roník vyššího gymnázia a prohloubení nkterých dležitých partií. Tžišt výuky spoívá v píprav k maturit a v aktivním osvojení strategie ešení úloh, v ovládnutí nástroj potebných pro vysokoškolské studium i bžný život, v pstování schopnosti aplikace. Pevažují seminární formy práce, tj. samostatná a skupinová práce žák, prezentace, referáty. Tento pedmt volí jen žáci všeobecné tídy. Seminá z fyziky garant RNDr. Nezhybová, letos vyuuje RNDr. Nezhybová Náplní pedmtu je prohloubení uiva základního kurzu fyziky s využitím vyšší matematiky. Pro studenty všeobecného studia se tedy doporuuje souasný výbr pedmtu Matematika 2. Dále píprava k maturitní zkoušce a ke studiu na vysokých školách technického a pírodovdného smru. Pevládají seminární formy práce, tj. samostatná a skupinová práce žák, referáty, prezentace. V rámci fyzikálního semináe mohou studenti zpracovávat Závrenou maturitní práci z fyziky. Plánovanou souástí výuky jsou exkurze žák na vdecká a vysokoškolská pracovišt nejen v Brn. strana 18

19 Gymnázium, Brno, t. Kpt. Jaroše 14, Volitelné pedmty - píloha ŠVP Struné charakteristiky volitelných pedmt Seminá z chemie garant Mgr. Pá, Ph. D., letos vyuuje RNDr. Šastný Pedmt rozšiuje znalosti získané v povinném pedmtu Chemie vyuovaném do 3. roníku VG. Cílem je pipravit žáka na maturitu z chemie a k pijímacím zkouškám na vysoké školy. Pevažují seminární formy práce samostatná a skupinová práce žák, prezentace, referáty. Seminá z biologie garant Mgr. Sítaová, letos vyuuje Mgr. Sítaová V pedmtu Biologický seminá si mají žáci utídit a rozšíit znalosti získané v základním kurzu biologie.lenní a obsah uiva vychází z požadavk k maturitní zkoušce našeho gymnázia i z požadavk Ministerstva školství, které jsou uvedeny v Katalogu požadavk k maturitní zkoušce z biologie. Seminá ze zempisu garant Mgr. Hlásenský, letos vyuuje Mgr. Hlásenský Zempisný seminá navazuje a dopluje uivo geografie roníku a pipravuje studenty na úspšné zvládnutí maturity ze zempisu a pijímacích zkoušek na VŠ s geografickým zamením. Nápl zempisného semináe se pizpsobuje aktuálním potebám a úrovni znalostí a dovedností student, kteí se pipravují k maturit ze zempisu. Práce v seminái je založena na prezentaci samostatn zpracovaných referát na vybraná témata z oblasti fyzické, humánní a regionální geografie. V rámci zempisného semináe mohou studenti zpracovávat Závrenou maturitní práci ze zempisu. Plánovanou souástí výuky jsou i terénní cviení a exkurze. Seminá z djepisu garant PhDr. Hanáková, letos vyuuje PhDr. Hanáková Jeho cílem je zopakovat, doplnit a systematizovat znalosti získané v pedchozích letech studia. Žáci jsou vedeni k práci s prameny a odbornou literaturou. Samozejmou souástí je prbžné opakování maturitních témat tak, aby se žáci dkladn pipravili k maturit z djepisu, resp. k pijímacím zkouškám. V hodinách je preferována pedevším forma referát. Souástí výuky jsou exkurze, návštvy historických expozicí, besedy. Žáci se nauí vysvtlit jak vznikaly djinné procesy, co bylo jejich píinou, jaké jsou jejich dsledky. Národní djiny jsou studovány v kontextu s djinami evropskými a svtovými. V prbhu djepisného semináe si rozšiují rovnž poznatky z regionálních djin. Pro porozumní dnešnímu svtu je zvlášt dležitá historie 19. a 20. století, proto je jí vnována zvýšená pozornost. Souástí výuky jsou i kulturní djiny, prostednictvím nichž se kultivuje vztah student k hodnotám evropské civilizace, což je dležité práv v souasnosti, kdy se Evropa rychleji integruje. Prostednictvím djepisného semináe žáci mohou poznávat rznorodost jednotlivých evropských region v oblasti politické, náboženské, kulturní ap., ale také historické dje a fakta, která se projevovala ve všech ástech Evropy i svta. Tím tento pedmt rovnž pispívá k rozvoji tolerance vi rzným politickým a náboženským postojm. Seminá z informatiky (jen pro žáky volitelného pedmtu Informatika a programování) garant Mgr. Blaha, letos vyuuje Mgr. Blaha Seminá z informatiky je jednoletý volitelný pedmt, který je uren zájemcm o zdárné absolvování maturitní zkoušky z pedmtu Informatika a programování. Tento pedmt tématicky navazuje na povinnou výuku v pedmtu Informatika a základní volitelný pedmt Informatika a programování. V pedmtu je systematicky opakována látka, která bude pedmtem maturitního zkoušení. Studenti se prvních hodinách seznámí se znním maturitních témat. V následujících hodinách je pak látka spadající do tchto témat opakována a to nejen teoreticky, ale u témat, která to dovolují, je procviována i formou praktických úloh. strana 19

20 Gymnázium, Brno, t. Kpt. Jaroše 14, Volitelné pedmty - píloha ŠVP Struné charakteristiky volitelných pedmt Tento pedmt nerozšiuje získané znalosti z pedchozích let studia. Tyto pedchozí znalosti pipomíná, tídí, systematizuje a fixuje tak, aby byly pokud možno úspšn využity pi maturitní zkoušce a pípadn i jako dobrý a stabilní základ navazující studia na vysoké škole. Seminá ze spoleenských vd garant Mgr. Lišková, letos vyuuje Mgr. Lišková Pedmt je uren žákm, kteí chtjí složit maturitní zkoušku ze ZSV nebo se hlásí na VŠ humanitního zamení. Metodika práce vychází ze seminární formy. Vedle rozšíení a shrnutí uiva psychologie, sociologie, filosofie a etiky z nižších roník dopluje spoleenskovdní problematiku o kapitoly z religionistiky, estetiky a rétoriky. V seminái se využívá samostatné práce žák s odbornou literaturou a asopisy, referát, práce na závrených maturitních projektech, exkurzí do kulturních a odborných zaízení a pednášek odborník. Filosofie a etika garant PhDr. Hanáková, letos neoteveno Seminá je uren nejen studentm, kteí chtjí maturovat ze základ spoleenských vd, ale je vhodný pro všechny, kteí budou studovat na vysokých školách univerzitního typu, vzhledem k tomu, že filozofie a etika je na tchto školách pednášena v rámci spoleného základu. Pomže také prohloubit pípravu k pijímacím zkouškám na právnickou, filozofickou, pedagogickou fakultu a fakultu sociálních studií. Jeho cílem je doplnit a rozšíit znalosti získané v pedchozích letech studia. Studenti jsou vedeni k práci s odbornou literaturou, budou se vnovat etb a rozboru filozofických a etických dl a text vybraných autor. V hodinách je preferována pedevším forma diskuse a referát. Výuka tohoto pedmtu naváže na poznatky získané v hodinách ZSV a ve spoleenskovdním seminái. Cílem nebude opakování již známých fakt, ale pohled na filozofii a etiku z hlediska problém a významných pojm, tedy pedevším srovnávání zpsob ešení filozoficko-etických otázek u jednotlivých autor. Vyuovací pedmt filosofie a etika je úzce spjat s dalšími pedmty: navazuje na základy spoleenských vd, eský jazyk, estetickou výchovu, ale také na matematiku a pírodní vdy, protože filosofie i etika vždy reagovaly na poznání svta v pírodních vdách i na rozvoj techniky. V rámci filosofie a etiky žáci mohou vypracovat závrenou maturitní práci, která je povinnou souástí maturitní zkoušky. Psychologie a sociologie garant Mgr. Lišková, letos vyuuje Mgr. Holubová Pedmt voln navazuje na pedmt Spoleenské vdy, vyuovaný od 1. do 3. roníku. Je uren žákm, kteí se hlásí na vysoké školy humanitního zamení. Metodika práce vychází ze seminární formy. Témata seminá jsou koncipována tak, aby pokryla základní požadavky vysokých škol v oborech psychologie, sociologie, pedagogiky a sociální antropologie.v seminái se využívá samostatné práce žák s odbornou literaturou, asopisy a referát. Prostor je vnován také zpracovávání závrených maturitních projekt, jejich prezentacím a obhajobám. Dle aktuální nabídky jsou využívány rovnž exkurze do kulturních a odborných zaízení a pednášky odborník, pípadn absolvent našeho gymnázia. Seminá z ekonomiky garant i vyuující Ing. Dvoák Náplní pedmtu je prohloubení uiva volitelného pedmtu Ekonomika, hlavním posláním pedmtu je píprava k maturitní zkoušce. Tento pedmt volí pouze ti studenti, kteí zvolili pedmt Ekonomika jako volitelný pedmt. strana 20

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Praha 2004 Autoi Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání VÚP Praha Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání zpracovali: Celková gesce pípravy

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

4. Základy spoleenských vd

4. Základy spoleenských vd 4. Základy spoleenských vd 255 Vzdlávací oblast: lovk a spolenost Vzdlávací obor: Obanský a spoleenskovdní základ Vzdlávací pedmt: Základy spoleenských vd 2. Charakteristika vyuovacích pedmt ( základní

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Jednoduchá cesta nikam nevede Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace Platnost od 1. 9. 2014 Přehled Nabídka volitelných předmětů pro 3. a 4. ročník (septimu a oktávu)...

Více

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Jednoduchá cesta nikam nevede Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace Platnost od 1. 9. 2015 Přehled Nabídka volitelných předmětů pro 3. a 4. ročník (septimu a oktávu)...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Příloha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Gymnázium, Šumperk Masarykovo nám. 8 Šumperk Název: Motivační název: Školní

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. 1 Pojetí školního vzdlávacího programu Základní vzdlávání prochází zásadními zmnami. Každá škola získala více pedagogické autonomie s možností pizpsobení

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

Katalog volitelných předmětů pro čtvrtý ročník - školní rok 2015/2016

Katalog volitelných předmětů pro čtvrtý ročník - školní rok 2015/2016 Katalog volitelných předmětů pro čtvrtý ročník - školní rok 2015/2016 Biologie... 4 Maturitní seminář z biologie (Seminář a cvičení z biologie)... 4 Seminář z biologie člověka... 4 Praktická cvičení z

Více

Volitelné předměty jako prostředek profilace Workshop: Profilace žáků

Volitelné předměty jako prostředek profilace Workshop: Profilace žáků Volitelné předměty jako prostředek profilace Workshop: Profilace žáků Lektor: RNDr. Jaroslav Kočvara, Gymnázium Cheb Zásady a pokyny pro volbu volitelných předmětů Jméno a příjmení: Část vyplňovaná v kvintě:

Více

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Autor: Josef Smolík, Petra Vejvodová Email: josef@mail.muni.cz, vejvodov@fss.muni.cz

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta 2 Pedagogická praxe v pregraduální píprav uitel Sborník z mezinárodní konference konané dne 24. února 2004 na Pedagogické fakult MU v Brn Editoi: Jií Havel,

Více

Osmileté studium s matematickou profilací

Osmileté studium s matematickou profilací Gymnázium, Brno, třída kapitána Jaroše 14 Školní vzdělávací program Osmileté studium s matematickou profilací Školní vzdělávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ STUDIUM S MATEMATICKOU

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce:

Více

Lekce k výuce pírodovdných pedmt s využitím interaktivní tabule

Lekce k výuce pírodovdných pedmt s využitím interaktivní tabule Lekce k výuce pírodovdných pedmt s využitím interaktivní tabule Gymnázium a Stední odborná škola Rájec-Jestebí, o. p. s. Komenského 240 679 02 Rájec-Jestebí Kontakt: kancelar@gymnaziumrajec.cz Autoi: Ing.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model 1. MODELY A MODELOVÁNÍ as ke studiu: 30 minut Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: charakterizovat model jako nástroj pro zobrazení skutenosti popsat proces modelování provést klasifikaci základních

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 1. Právní minimum pro editele knihoven Cílem projektu je zvýšit informovanost, resp. vzdlání editel veejných knihoven (obecní, mstské, event. krajské) s právní

Více

Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje.

Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje. Mgr. Renata Kostlánová, kvten 2012 Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje. 1 ÚVOD... 3 1. PRACOVNÍ NÁPL ŠKOLNÍHO SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA... 3 2. DEPISTÁŽNÍ - ZÁCHYTOVÁ

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, ŠVP Osmileté všeobecné studium a čtyřleté všeobecné studium, Příloha 1, Volitelné předměty Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány Školní vzdělávací program Příloha

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Výroní zpráva o plnní regionálních funkcí krajských knihoven na území R za rok 2007 Zpracováno na základ Roních zpráv o výkonu regionálních funkcí v roce

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra finanního úetnictví a auditingu Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisování dlouhodobého majetku Autor diplomové práce:

Více