5.2.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBLAST: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 32

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.2.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 2 5.2.3 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 32"

Transkript

1 Školní vzdělávací program Základní školy Mokrá, okres Brno-venkov Učební osnovy - 2. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura UČEBNÍ OSNOVY PRO 2. STUPEŇ 5.2 UČEBNÍ OSNOVY PRO 2. STUPEŇ VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět ČESKÝ JAZYK Vyučovací předmět ANGLICKÝ JAZYK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět MATEMATIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Vyučovací předmět INFORMATIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vyučovací předmět DĚJEPIS Vyučovací předmět VÝCHOVA K OBČANSTVÍ VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět FYZIKA Vyučovací předmět CHEMIE Vyučovací předmět PŘÍRODOPIS Vyučovací předmět ZEMĚPIS VZDĚLÁVACÍ OBLAST: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět HUDEBNÍ VÝCHOVA Vyučovací předmět VÝTVARNÁ VÝCHOVA VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A ZDRAVÍ Vzdělávací obor VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Vyučovací předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA VZDĚLÁVACÍ oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět PĚSTITELSTVÍ A CHOVATELSTVÍ Vyučovací předmět SVĚT PRÁCE VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 116 V-II/1

2 Školní vzdělávací program Základní školy Mokrá, okres Brno-venkov Učební osnovy - 2. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět NĚMECKÝ JAZYK Vyučovací předmět KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE Vyučovací předmět SEMINÁŘ ZE SPOLEČENSKOVĚDNÍCH PŘEDMĚTŮ Vyučovací předmět SPORTOVNÍ VÝCHOVA Vyučovací předmět VÝTVARNÉ ČINNOSTI Vyučovací předmět SEMINÁŘ A PRAKTIKUM Z CHEMIE Vyučovací předmět SEMINÁŘ A PRAKTIKUM Z PŘÍRODOPISU Vyučovací předmět - CVIČENÍ Z MATEMATIKY Vyučovací předmět - CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA V-II/2

3 Školní vzdělávací program Základní školy Mokrá, okres Brno-venkov Učební osnovy - 2. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura 5.2.1VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast je v ročníku realizována prostřednictvím vyučovacích předmětů Český jazyk a Anglický jazyk. Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Jazykové vyučování vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat i prosazovat výsledky svého poznávání Vyučovací předmět ČESKÝ JAZYK Charakteristika výuky: Ve vyučování Českému jazyku a literatuře se zaměříme na porozumění textu nutnému pro další vzdělávání, na zvládnutí jazyka v mluvené i písemné podobě, vedoucí k efektivní komunikaci přiměřené situaci a prostředí. Vzdělávací obsah oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter, ale pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační a slohové výchovy, Jazykové výchovy a Literární výchovy. Obsah jednotlivých složek se navzájem prolíná. V Komunikační a slohové výchově jsou žáci vedeni k chápání různých sdělení v písemné i mluvené podobě a na základě toho k vytvoření vlastního názoru, učí se kultivovaně psát a mluvit. Posuzují účel využití různých jazykových prostředků textové výstavby a kompozice textu. Jazyková výchova je nástrojem k získávání informací a poznávání, vede žáky k logickému myšlení, které je základním předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování. Prohlubují se dovednosti porovnávat jednotlivé jevy, třídit je a dospívat k zobecnění. V literární výchově žáci získávají a rozvíjejí čtenářské návyky a dovednosti, učí se chápat a interpretovat text, což přispívá k vytváření vlastních postojů a hodnotových žebříčků a to obohacuje jejich duchovní život. Žáci poznávají základní literární druhy a učí se chápat autorské záměry. Verbální a neverbální komunikaci můžeme rozvíjet i pomocí dramatické výchovy. Výchovně vzdělávací cíle: Cílem je vést žáky k: osvojení jazyka jako nástroje celoživotního vzdělávání chápání jazyka jako prostředku pro osobní a kulturní rozvoj získávání a předávání informací, prožitků, názorů a potřeb zvládnutí pravidel mezilidské komunikace samostatnému získávání informací, práci s prameny rozvíjení kultivovaného projevu rozvoji emocionálního a estetického vnímání a prožití uměleckého díla V-II/3

4 Školní vzdělávací program Základní školy Mokrá, okres Brno-venkov Učební osnovy - 2. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Rozvíjení klíčových kompetencí Český jazyk a literatura Kompetence k učení uvědomuje si smysl a cíl učení ovládá metody a strategie vlastního učení, uvědomuje si nutnost celoživotního vzdělávání umí si vyhledat a třídit informace a použít je při svém učení a v praktickém životě rozumí užívaným termínům, chápe souvislosti a utváří tak své kulturní povědomí rozvíjí svoji tvůrčí činnost, vyjadřuje vlastní názor a vyvozuje pro sebe závěry Učitel : poskytuje žákovi prostor pro naslouchání, čtení, ústní i písemný projev tvořivou činností a hrou vede žáka k práci s informacemi, jejich třídění a uvádění do širších souvislostí učí žáka pracovat v týmu, ve dvojicích, ve skupině učí je pracovat s chybou, umožní prezentaci výsledků své práce před kolektivem vede žáky ke kritickému sebehodnocení své vlastní práce a jejich výsledků vede je k aplikaci poznatků do praktického života motivuje žáka k učení, k uvědomění si významu vzdělání pro život, vede k zodpovědnosti umožní žákům zažívat úspěch, posoudit dosažený pokrok Kompetence k řešení problémů si všímá situací ve škole a mimo ni, rozpozná problém, přemýšlí o jeho řešení a činí uvážlivá rozhodnutí umí najít informace vedoucí k vyřešení problémů, nenechá se odradit nezdary samostatně řeší problémy a ověřuje jejich správnost zaujímá kritický postoj ke svým výsledkům Učitel: vede žáka k rozpoznání problému, hledání jeho příčiny, způsobu jeho řešení umožňuje mu vyslovovat svůj názor, obhajovat jej, dospět k závěru a vede k uvědomění si zodpovědnosti za své rozhodnutí předkládá žákovi různé problémové situace, učí je řešit umožňuje žákovi organizovat a řídit skupinové, projektové a dramatizační činnosti Kompetence komunikativní kultivovaně se vyjadřuje formuluje správně své myšlenky a názory naslouchá s porozuměním projevům ostatních, zapojuje se do diskuze, argumentuje rozumí různým typům textů využívá různé dostupné komunikační a informační prostředky získané komunikativní dovednosti využívá k vytváření dobrých mezilidských vztahů Učitel: vede žáka k vyjadřování myšlenek v logickém sledu, výstižně a kultivovaně zapojuje žáka do rozhovorů a diskuzí, pobízí k argumentaci, obhajování, navrhování a prezentování své práce ústní i písemnou formou umožňuje využívat širší informační systém internet a veřejná média dává návody k řešení krizových situací V-II/4

5 Školní vzdělávací program Základní školy Mokrá, okres Brno-venkov Učební osnovy - 2. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Kompetence sociální a personální podílí se na práci skupiny na základě společně stanovených pravidel spoluvytváří tvůrčí atmosféru a vytváří dobré vztahy, je ochoten pomoci je tolerantní k názorům druhých,dokáže se z nich poučit posiluje své sebevědomí, váží si sám sebe Učitel: vede k vytváření dobrých mezilidských vztahů vede ke spolupráci ve skupině, k přijetí své role, k ohleduplnosti k druhým, k zájmu na dobrém výsledku celé skupiny umožňuje žákovi práci různými formami, podporuje aktivitu, dává prostor k sebehodnocení vytváří atmosféru přátelského třídního kolektivu, zvláště ke spolužákům se specifickými vzdělávacími potřebami Kompetence občanské utváří si žebříček hodnot ovládá společenské normy chování stává se zodpovědným je hrdý na naše kulturní dědictví a tradice, zapojuje se do kulturního života Učitel: podporuje zdravé ovzduší ve třídě odmítá útlak, násilí, dává prostor k vyjádření jiných názorů učí žáky vnímat kulturní a historické dědictví, umění, kulturu vede je k účasti na kulturním a společenském dění využívá působení literárních a uměleckých děl pro formování charakteru žáka připravuje žáky k seberealizaci na veřejnosti Kompetence pracovní dodržuje hygienická pravidla při práci umí si zorganizovat svoji práci dbá o své pracovní prostředí Učitel: vede žáky k pracovitosti a zodpovědnosti, k dodržování hygienické normy při čtení, psaní, učení umožní zažít uspokojení z dobře vykonané práce přesvědčí žáky o prospěšnosti práce pro sebe i společnost vede žáky ke schopnosti adaptace na různé pracovní podmínky V-II/5

6 Školní vzdělávací program Základní školy Mokrá, okres Brno-venkov Učební osnovy - 2. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast - Jazyk a jazyková komunikace 6. ročník (1/2) Vyučovací předmět: Český jazyk LITERÁRNÍ VÝCHOVA Reprodukuje a vlastními slovy interpretuje smysl díla Poznává autorův styl Formuluje dojmy a názory na umělecké dílo Mezipředmětové vztahy Formulace hlavních myšlenek, reprodukce přečteného textu, OSV-komunikace vypravování s porozuměním textu, přednes lit. textu a výtvarný doprovod textu Použití jazykových prostředků v díle v souvislosti s podmínkami a dobou vzniku literárního díla Hodnocení literárního díla, vyjádření vlastního uměleckého prožitku Ov-Člověk ve společnosti Rozliší rozdíl mezi literaturou hodnotnou a konzumní Aspekty umělecké literatury MKV-multikulturalita (komunikace s příslušníky odlišných sociokulturních skupin) Ov-Člověk ve společnosti MEV - stavba mediálních sdělení V-II/6

7 Školní vzdělávací program Základní školy Mokrá, okres Brno-venkov Učební osnovy - 2. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Vytváří vlastní texty Pokusy o vlastní tvorbu, dramatizace, pohádka, verše Pozná základní literární žánry a jejich autory Charakteristika literárních druhů (lyrika, epika, drama), rozlišení poezie a prózy, mýty, báje, pověsti, pohádky, dobrodružná literatura, humoristická literatura Má přehled o základních dílech 19. století Erbenova balada,tvorba Boženy Němcové, Nerudova poezie, Jiráskovy pověsti Srovnává různá ztvárnění téhož námětu Čtenářský zážitek ve srovnání se zážitkem filmovým a divadelním, hlavní výrazové prostředky Orientuje se v různých informačních zdrojích Literární historie a teorie, internet a CD-ROM, knihovna-knihovní katalog, tvorba referátů JAZYKOVÁ VÝCHOVA rozlišuje útvary národního jazyka, seznamuje se Jazyk a jeho útvary, nářečí a nadnářeční útvary, spisovný jazyk, s nářečími, jazyk. příručky seznámení s jazykovědnými příručkami správně vyslovuje česká a frekventovaná cizí slova, vhodně používá znalosti jazykové normy ve vlastním projevu ovládá zásady tvoření českých slov a způsoby obohacování slovní zásoby Zvuková stránka jazyka, výslovnost hlásek, přízvuk, melodie věty, důraz, tempo, pauzy, spodoba znělosti, druhy vět podle postoje mluvčího ke skutečnosti Nauka o slově, tvoření slov, odvozování, slovotvorný rozbor, slova příbuzná, stavba slova, změny hlásek při odvozování D-nejstarší evropské civilizace D-české země v Habsburské monarchii Ov-člověk ve společnosti Inf-internet Z, D, Ov MKV-multikulturalita (komunikace s příslušníky odlišných sociokulturních skupin) VEG-Evropa a svět nás zajímá Vzdělávací oblast - Jazyk a jazyková komunikace 6. ročník (2/2) Vyučovací předmět: Český jazyk píše správně slova a jejich tvary Pravopis slova, zdvojené souhlásky, skupiny hlásek, předpony s, z, vz a předložky s,z, pravopis i/y rozeznává druhy slov a správně tvoří a užívá Tvarosloví, určování slovních druhů, podstatná jména, příd. jména, spisovné tvary slov zájmena, číslovky, slovesa umí vytvářet významově a jazykově správné věty a souvětí KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Naslouchání: Pozná objektivní fakta a subjektivní názor, Vypravování Dopis formuluje jasné otázky, reprodukuje text. Najde - osobní hlavní myšlenky textu a vyjádří je. Pozná - úřední Skladba, stavba větná, základní větné členy, shoda přísudku s podmětem, rozvíjející větné členy, předmět, příslovečné určení, přívlastek, věta jednoduchá a souvětí, tvoření vět, stavba textová, přímá řeč, interpunkce ve větě jednoduché a souvětí V-II/7 Mezipředmětové vztahy Ov - člověk ve společnosti MEV- vnímání autora mediálních sdělení, tvorba mediálních sdělení

8 záměry masmediálních sdělení. Školní vzdělávací program Základní školy Mokrá, okres Brno-venkov Učební osnovy - 2. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Čtení a práce s odborným textem: Vyhledává klíčová slova, hlavní myšlenky, zaznamenává stručně poznámky z textu, vytváří osnovu textu, pracuje s myšlenkovými mapami. Mluvený projev: Techniky mluvení-rozpozná spisovnou výslovnost od nespisovné, vnímá řeč těla, využívá hlasu, tempa, intonace k vyjádření svého záměru. Komunikační žánry - sděluje informace bezprostředně, mluví podle připravených poznámek, připravuje jednoduchý referát podle písemných podkladů. Komunikační pravidla - zná pravidla komunikace, neskáče do řeči, respektuje druhého, učí se naslouchat. Písemný projev - používá příručky k ověření pravopisné správnosti, rozumí struktuře psaného projevu - členění textu do odstavců Popis - předmětu - osoby - děje - pracovního postupu Práce s informacemi - klíčová slova - výpisky - výtah - encyklopedická hesla - reklamní a propagační texty OSV - seberegulace a sebeorganizace - komunikace V-II/8

9 V- II/15 Vzdělávací oblast - Jazyk a jazyková komunikace 7. ročník (1/3) Vyučovací předmět: Český jazyk LITERÁRNÍ VÝCHOVA Reprodukuje a vlastními slovy interpretuje smysl díla Poznává autorův styl Formuluje dojmy a názory na umělecké dílo Rozliší rozdíl mezi literaturou hodnotnou a konzumní, svůj názor dokáže doložit argumenty Mezipředmětové vztahy Záznam hlavních myšlenek celého textu, interpretace textu, personifikace, metafora, přednes básně, ilustrace textu Typické autorovy způsoby vyjádření, seznamuje se s další autorovou tvorbou a odrazem doby na jeho dílo Vyjadřuje vlastní umělecký prožitek z díla: čteného, filmového či divadelního Ov-Člověk ve společnosti představení OSV-komunikace MKV-multikulturalita (komunikace s příslušníky odlišných sociokulturních skupin) Stavební prvky hodnotné a konzumní literatury Ov-Člověk ve společnosti MEV - stavba mediálních sdělení Vytváří vlastní texty Rozlišuje základní literární druhy, žánry, uvede jejich výrazné představitele Rozeznává literární směry a jejich představitele Orientuje se v různých informačních zdrojích Pokusy o vlastní tvorbu, jednoduchá báseň, říkanka, pohádka, bajka, s využitím literární teorie Charakteristika literárních druhů a orientace v nich, stavební prostředky poezie, D-středověk krátké prozaické útvary, bajka, povídka, pověst, jejich charakteristické znaky a Z-ČR, Evropa známí autoři. Základní informace o spisovatelích Základní informace o některých literárních směrech a jejich představitelích D-novověk v souvislosti s interpretací díla Vyhledávání informací v knihovně, orientace v knihovní nabídce katalog, získávání informací z internetu a z odborných literárně historických příruček zpracovávání referátů Srovnává různá ztvárnění téhož námětu Srovnávání čtenářského a diváckého zážitku z téhož díla (kniha-film-divadlo) Z-Evropa a svět Inf-práce s internetem VEG-Evropa a svět nás zajímají

10 V- II/15 Vzdělávací oblast - Jazyk a jazyková komunikace 7. ročník (2/3) Vyučovací předmět: Český jazyk JAZYKOVÁ VÝCHOVA Třídí a rozeznává druhy slov, správně užívá jejich spisovné tvary, prohlubuje si znalost pravopisu Umí vytvářet významově a jazykově správné věty a souvětí, učí se užívat správnou interpunkci ve větě jednoduché i v souvětí, chápe vztahy nadřazenosti a podřazenosti větných členů ve větě jednoduché a vět v souvětí Chápe význam slov, rozpozná přenesená pojmenování Ovládá zásady tvoření českých slov Tvarosloví: procvičování učiva o tvarech ohebných slov podst. jména, příd. jm., zájmena, číslovky, slovesa Pravopis v kořeni slova, koncovky jmen, skloňování, časování o slovech neohebných příslovce (přísl. spřežky, stupňování příslovcí), předložky(pravopis s, z, neslabičné předložky), spojky (podřadicí, souřadicí, interpunkce ve větě), částice (jejich funkce ve větě) a citoslovce Skladba: Věty podle postoje mluvčího ke skutečnosti, věty dvojčlenné a jednočlenné Základní větné členy holé, rozvité, několikanásobné, podmět nevyjádřený a všeobecný, druhy větných členů (předmět, přívlastek, přísl. určení, doplněk) Druhy vedlejších vět souvětí podřadné, souřadné Význam slov: slovo význam věcný a mluvnický, sousloví, slova jednoznačná a mnohoznačná, přenesení slov, synonyma, homonyma, antonyma, odborné názvy, psaní velkých písmen Slovní zásoba a způsoby jejího obohacování, tvoření nových slov odvozování příponami a předponami, skládání slov, zkracování, zkratky Mezipředmětové vztahy D, Čj-Aj, Z

11 V- II/15 Vzdělávací oblast - Jazyk a jazyková komunikace 7. ročník (3/3) Vyučovací předmět: Český jazyk KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Naslouchání: Ověřuje informace v odborných příručkách, učebnicích, encyklopediích, formuluje otázky zahrnující náročnější myšlenkové operace srovnává fakta, vyslovuje vlastní názor, posuzuje zprávy rozpoznává záměr sdělení (např. manipulační působení médií) Čtení a práce s odborným textem: Pořizuje výpisky, výtah, stručně zapíše zápis textu, logicky klade otázky, člení pojmy do myšlenkových map, vytváří asociace Mluvený projev: Techniky mluvení-zdokonaluje se v používání spisovné a kultivované mluvy, aplikuje mimoverbální a paralingvální prostředky vhodně podle situace Komunikační žánry-respektuje pravidla diskuse, přesně formuluje myšlenky, respektuje partnera, zpracuje krátký odborný text, který prezentuje ústně jako referát Komunikační pravidla-používá pravidla komunikace, naslouchá názorům druhých, vyslechne odlišný názor, reaguje, vytváří si vlastní názor Písemný projev: Píše jazykově správně, dbá na stylistickou správnost (synonyma, změna osoby, času ), vyhledává stylistické a pravopisné nedostatky Mezipředmětové vztahy Vypravování Ov - člověk ve společnosti MeV-interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Popis - návody a popisy pracovního postupu - umělecký popis (líčení - popis osoby a charakteristika Životopis - souvislý životopis - strukturovaný životopis - životopis spisovatele Práce s informacemi OSV-komunikace, kooperace-morální rozvoj

12 V- II/15 Vzdělávací oblast - Jazyk a jazyková komunikace 8. ročník (1/3) Vyučovací předmět: Český jazyk LITERÁRNÍ VÝCHOVA Reprodukuje a vlastními slovy interpretuje smysl díla Poznává autorův styl Zachycení klíčových myšlenek textu, souvislá reprodukce textu, interpretace textu, výrazné čtení, dramatizace, recitace básně Vliv doby na vznik literárního díla a použití výrazových prostředků, poznávání autorů podle způsobu jejich tvorby OSV-komunikace Mezipředmětové vztahy Formuluje dojmy a názory na umělecké dílo Recenze, literární kritika, reflexe četby. Souvislá četba. Ov-Člověk ve společnosti Rozliší rozdíl mezi literaturou hodnotnou a Hodnotná umělecká literatura, schematičnost a jednoduchost konzumní, svůj názor dokáže doložit argumenty konzumní literatury Vytváří vlastní texty Rozliší základní literární druhy a žánry, uvede jejich výrazné představitele Literární ztvárnění jednoduchého příběhu (dobrodružná povídka, sfifi) Vznik liter. díla, historický vývoj literatury, základní etapy (antika, D-nejstarší evropské civilizace Bible, eposy, vývoj dramatu, starověké písemnictví, cyrilometodějská D-středověk, klasicismus, osvícenství, české země mise, vznik česky psané literatury, literatura husitská, klasicismus, v Habsburské monarchii osvícenství, národní obrození etapy, představitelé, tvorba 19. Vv-umělecké slohy, osobnosti století) D-české země v Habsburské monarchii Rozeznává literární směry a jejich představitele Orientace v hlavních literárních směrech a informace o nejdůležitějších představitelích Orientuje se v různých informačních zdrojích Vyhledává informace z různých zdrojů, používá je k vytváření vlastních referátů o autorech a dílech, využívá nabídky knihovny Srovnává různá ztvárnění téhož námětu Literární scénář, filmový scénář filmové zpracování Ov-člověk ve společnosti Inf-internet

13 V- II/15 Vzdělávací oblast - Jazyk a jazyková komunikace 8. ročník (2/3) Vyučovací předmět: Český jazyk JAZYKOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí Správně vyslovuje frekventovaná cizí slova, poznává jejich pravopis Umí určit druhy slov v různých textech, ovládá tvaroslovný pravopis Ovládá a vytváří tvary jmen přejatých (obecných i vlastních), spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova Rozlišuje útvary národního jazyka, seznamuje se Jazyk s nářečími Skladba Upevňování znalostí stavby věty jednoduché, podřadného souvětí. Významový poměr mezi souřadně spojenými větami hlavními, mezi několikanásobnými větnými členy a souřadně spojenými Vv. Psaní čárky ve větě jednoduché a v souvětí. Stavba souvětí, samostatný větný člen, vsuvky, věta neúplná. Řeč přímá a nepřímá. Slova přejatá, jejich výslovnost, význam a pravopis, tzv. slova mezinárodní Tvarosloví Určování složitějších slovních druhů, procvičování pravopisu koncovek jmen a sloves, tvoření správných tvarů slov, shoda přísudku s podmětem Skloňování obecných jmen přejatých a cizích, vlastních jmen, slova nesklonná Jazyky slovanské a jejich členění, útvary českého jazyka, jazyk spisovný, obecná čeština a nářečí Čj-Aj D, Čj-Aj Mezipředmětové vztahy

14 V- II/15 Vzdělávací oblast - Jazyk a jazyková komunikace 8. ročník (3/3) Vyučovací předmět: Český jazyk KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Naslouchání: Charakteristika Aplikuje informace, tvoří otázky směřující Výklad k posuzování, hodnocení posuzuje vlastní i Referát a recenze cizí sdělení, subjektivní x objektivní, záměr, volí Úvaha jazykové prostředky k vyjádření konkrétního záměru Čtení a práce s odborným textem: - Uspořádává text podle různých hledisek (nadřazené pojmy), obohacuje ho a rozšiřuje o další informace a vztahy, tvoří samostatně a přednáší mluvený projev. Mluvený projev: Techniky mluvení-používá komunikačních norem podle situace, kultivovaně se vyjadřuje, zkoumá a vybírá různé vyjadřovací prostředky Komunikační žánry připraví podklady pro řízenou diskusi na dané téma, řídí diskusi Diskuse Komunikační pravidla asertivně zasahuje vlastními argumenty, rozpozná manipulativnost Písemný projev: Volí syntaktické prostředky podle záměru sdělení, zaměřuje se na adresáta sdělení, obohacuje písemný projev o synonymní způsob vyjádření Některé důležité písemnosti - přihláška - objednávka - pozvánka - žádost Mezipředmětové vztahy MEV- tvorba mediálních sdělení

15 V- II/15 Vzdělávací oblast - Jazyk a jazyková komunikace 9. ročník (1/3) Vyučovací předmět: Český jazyk LITERÁRNÍ VÝCHOVA Reprodukuje a vlastními slovy interpretuje smysl díla Poznává autorův styl Formuluje dojmy a názory na umělecké dílo Rozliší rozdíl mezi literaturou hodnotnou a Hodnotná umělecká literatura konzumní, svůj názor dokáže doložit argumenty Vytváří vlastní texty Rozlišuje základní literární druhy, žánry, uvede jejich výrazné představitele Mezipředmětové vztahy Reprodukce textu, navázání vlastní úvahou, výklad textu, vysvětlení, OSV-Komunikace zobecnění, smysl díla Specifika autorské poetiky, odraz doby, autorův život jako inspirace Formulace dojmů z četby nebo zhlédnutého díla a vyjádření názorů Ov-Člověk ve společnosti na ně, recenze, literární kritika, četba. Souvislá četba Vlastní tvorba žáků dle jejich výběru, prezentace ve výuce a i mimo (např. školní časopis, zpravodaj) Česká a světová literatura 20. století Rozeznává literární směry a jejich představitele Podobnosti a rozdílnosti literárních textů literární směry do současnosti Orientuje se v různých informačních zdrojích Informační zdroje a práce s nimi, tvorba ročníkových prací vycházejících žáků Srovnává různá ztvárnění téhož námětu Hlavní výrazové prostředky divadla, filmu ve srovnání se čtenářským zážitkem Ov-Člověk ve společnosti MEV-Stavba mediálních sdělení D-novověk Z-ČR, Evropa VEG-Evropa a svět nás zajímají D-novověk Z-Evropa a svět Inf-práce s internetem Ov-Člověk a společnost

16 V- II/15 Vzdělávací oblast - Jazyk a jazyková komunikace 9. ročník (2/3) Vyučovací předmět: Český jazyk JAZYKOVÁ VÝCHOVA Má povědomí o vzniku a struktuře českého jazyka Spisovně vyslovuje, intonuje, klade důraz a volí vhodné tempo promluvy Zvládá zásady tvoření českých slov a způsoby obohacování slovní zásoby Správně užívá slova a pojmenování Rozeznává slovní druhy, tvoří a správně užívá spisovné tvary slov Vytváří významově a jazykově správné věty a souvětí Jazyk: Jazyky slovanské, germánské, románské, vývojové etapy českého jazyka do dnešní doby, útvary českého jazyka Zvuková stránka jazyka: Výslovnost hlásek, spodoba znělosti, přízvuk, melodie věty, důraz a tempo, pauzy, frázování Tvoření slov: Stavba slova, části slova, pravopis v kořenu slova (i-y, bě, pě, vě, mě, skupiny souhlásek) Význam slova: Lv Slova jednoznačná a mnohoznačná, metafora, metonymie, synonyma, homonyma, antonyma, sousloví, odborné názvy Tvarosloví: D, Z Slovní druhy, jména a jejich tvary, skloňování obecných a vlastních cizích jmen, časování sloves, přechodníky, pravopis tvaroslovný a psaní velkých písmen ve vlastních jménech a názvech Skladba: Stavba věty, výstavba textu, výpověď-věta, pořádek slov ve větě, rozvíjející větné členy, věta jednoduchá a souvětí podřadné a souřadné, funkce vět a větných ekvivalentů, samostatný větný člen, elipsa, vsuvka Lv Mezipředmětové vztahy D, Ov MAV-komunikace s příslušníky odlišných sociokulturních skupin VEG-Evropa a svět nás zajímají Hv-tempo, rytmus, frázování, důraz, zesilování, zeslabování hlasitosti

17 V- II/15 Vzdělávací oblast - Jazyk a jazyková komunikace 9. ročník (3/3) Vyučovací předmět: Český jazyk KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Naslouchání: Kriticky naslouchá, odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, fakta vyhledává, ověřuje, rozlišuje objektivní a subjektivní sdělení, zaujímá osobní postoj. Vnímá krásu jazyka, prožívá estetický zážitek. Čtení a práce s odborným textem: Využívá základy studijního čtení, formuluje hlavní myšlenku textu, vytváří otázky, poznámky, výtah, samostatně přednese a připraví referát. Mluvený projev: Techniky mluvení- odlišuje spisovný a nespisovný projev, vytkne chyby, používá vhodné jazykové prostředky, podle záměru používá verbálních, neverbálních, paralingválních prostředků Komunikační žánry-připravený projev podle poznámek, nepřipravený projev Komunikační pravidla-zapojuje se do diskuse, řídí ji, reaguje, používá pravidla komunikace, dialogu Písemný projev: Využívá poznatků o jazyce ke gramaticky správnému písemnému projevu, k tvořivé práci s textem, k vlastnímu tvořivému psaní Výtah Asertivní techniky-obrana před manipulací Diskuse Podpora pozitivního působení TV a médií-nabídka pozitivních vzorů, kritický přístup k působení médií, eliminace vlivu agrese, zvládání agrese, rozlišování mezi realitou a pseudorealitou, obrana proti manipulaci médií, média a volný čas Mezipředmětové vztahy MeV-interpretace vztahu mediálních sdělení a reality

18 Školní vzdělávací program Základní školy Mokrá, okres Brno-venkov Učební osnovy - 2. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Vyučovací předmět ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika výuky: Osvojování cizích jazyků pomáhá snižovat jazykové bariéry a přispívá ke zvýšení mobility jednotlivců jak v jejich osobním životě, tak v dalším studiu a v budoucím pracovním uplatnění. Umožňuje poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí i jejich odlišné kulturní tradice. Prohlubuje vědomí mezinárodního porozumění a tolerance a vytváří podmínky pro spolupráci škol na mezinárodních projektech. Požadavky na vzdělávání v cizích jazycích formulované v RVP ZV vycházejí ze Společenského evropského referenčního rámce pro jazyky, který popisuje různé úrovně ovládání cizího jazyka. Vzdělávání v cizím jazyce směřuje k dosažení úrovně A2 (podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky). 1 Výchovně vzdělávací cíle: Cílem je vést žáky k: osvojení jazyka jako nástroje celoživotního vzdělávání chápání jazyka jako prostředku pro osobní a kulturní rozvoj získávání a předávání informací, prožitků, názorů a potřeb zvládnutí pravidel mezilidské komunikace samostatnému získávání informací, práci s prameny rozvíjení kultivovaného projevu rozvoji emocionálního a estetického vnímání a prožití uměleckého díla 1 Úroveň A2: Rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí bezprostředně týkají (např. základní informace o něm/ní a jeho/její rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání). Dokáže komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech. Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho/jejích nejnaléhavějších potřeb V-II/18

19 Školní vzdělávací program Základní školy Mokrá, okres Brno-venkov Učební osnovy - 2. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Rozvíjení klíčových kompetencí Anglický jazyk Kompetence k učení uvědomuje si smysl a cíl učení plánuje a řídí své učení, posuzuje vlastní pokrok umí si vyhledat a třídit informace a použít je při svém učení a v praktickém životě Učitel: nabízí žákům řadu aktivačních metod (práce s textem, cizojazyčnou beletrií, hledání ve slovníku, poslech autentického textu, konverzační metody, projektovou formu výuky, zpracování referátů, motivační hry, písně, posuzování vlastního pokroku, předkládá různé možnosti učení slovní zásobě, zajišťuje možnost volby při zpracování různých úkolů) Kompetence k řešení problémů rozpozná problém, přemýšlí o jeho řešení, nenechá se odradit případným nezdarem, pracuje s chybou Učitel: vede žáky k porovnávání a odvozování problémů (např. hledání souvislostí, společných či rozdílných znaků reálií ČR a cizojazyčných zemí, k aplikaci stávajících jazykových pravidel pro vyvozování složitějších gramatických jevů) předkládá žákům dostatek spolehlivých informačních zdrojů o cizojazyčných zemích při práci s internetem, časopisy, výkladovými slovníky, s mapou, s autentickými materiály Kompetence komunikativní naslouchá promluvám jiných lidí, porozumí jim, účinně se zapojuje do diskuse rozumí různým typům textů a záznamů, obrazovým materiálům, běžně užívaným gestům, zvukům, reaguje na ně a aktivně se zapojuje do společenského dění využívá dostupné komunikační a informační prostředky Učitel: nabízí a vytváří žákům dostatek možností k mluvenému projevu prací ve dvojicích, skupinách, rozhovory v rolích, modelových situacích, prezentací výstupů projektu Kompetence sociální a personální podílí se na práci skupiny na základě společně stanovených pravidel vytváří příjemnou tvůrčí atmosféru, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá respektuje různá hlediska posiluje své sebevědomí, váží si sám sebe Učitel: pěstuje v žácích národní identitu a zároveň příslušnost k EU, evropskému a světovému společenství (seznamuje žáky s reáliemi, kulturními tradicemi ostatních zemí EU) Kompetence občanské toleruje a respektuje ostatní dle svých možností poskytne pomoc, chová se zodpovědně v situacích, které ohrožují život a zdraví člověka je hrdý na naše kulturní dědictví a tradice, chrání je Učitel: poskytuje žákům dostatek modelových situací k prokázání praktických jazykových dovedností, k prokázání hrdosti na svoji zem a odstranění jazykových bariér využívá vlastních zkušeností žáků z cestování při diskusích. V-II/19

20 Školní vzdělávací program Základní školy Mokrá, okres Brno-venkov Učební osnovy - 2. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Kompetence pracovní umí si zorganizovat svoji práci myslí na budoucí využití získaných znalostí a dovedností Učitel: vytváří prostor pro tlumočení, zpracování referátů, výstupních a absolventských prací V-II/20

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Český jazyk a literatura - 6. ročník Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) jazykovými příručkami Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Rozpozná nejdůležitější

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Skladba Druhy vět podle postoje mluvčího Věty jednočlenné, dvojčlenné, větný ekvivalent, základní a rozvíjející větné členy doplněk Souvětí, druhy vedlejších vět, praktická cvičení mluvní i psaná, soutěže,

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 8. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy

Více

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled ČJL-9-1-01 Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - 9.r.

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - komunikuje kultivovaně - moduluje souvislou řeč

ŠVP Školní očekávané výstupy. - komunikuje kultivovaně - moduluje souvislou řeč KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Z V 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 6. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost) Český jazyk a literatura - 6. ročník Samostatně pracuje s Pravidly obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) OSV Řešení problémů a českého pravopisu, se Slovníkem rozhodovací dovednosti (práce spisovné

Více

RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. Obsah RVP ZV KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 7. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy

Více

MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník

MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1.1 Vzdělávací obsahy, ze kterých je vyučovací předmět utvořen MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník Vzdělávání klade důraz na důkladné

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská Volitelný předmět Jazyková komunikace vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití spisovně vyslovuje česká a

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk Učební osnovy 20 Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

JAZYKOVÁ VÝCHOVA. Tvarosloví. Pravopis. Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk - 7. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy)

JAZYKOVÁ VÝCHOVA. Tvarosloví. Pravopis. Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk - 7. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy) JAZYKOVÁ VÝCHOVA Tvarosloví ž. si uvědomuje rozmanitost jazyka ž. tvoří a vědomě používá spisovné tvary slov ž. pracuje s jazykovými příručkami ž. pracuje s jazykovými texty různého zaměření ž. rozlišuje

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 4. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

návštěvy divadelních a filmových představení

návštěvy divadelních a filmových představení A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH 4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH 1 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2010 Schválila ředitelka školy: 26. 8. 2010 Platnost od: 1. 9. 2010 Podpis

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

Učební osnovy vyučovacího předmětu český jazyk a literatura se doplňují: 2. stupeň Ročník: osmý. Tematické okruhy průřezového tématu

Učební osnovy vyučovacího předmětu český jazyk a literatura se doplňují: 2. stupeň Ročník: osmý. Tematické okruhy průřezového tématu Komunikační a slohová výchova - charakterizuje literární postavy; - vylíčí svůj estetický a emocionální zážitek; - sestaví krátký odborný výklad a využitím přiměřených jazykových prostředků a formy; -

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Český jazyk pro 4. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 5.

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Jazyková výchova Nauka o slovní zásobě. Nauka o tvoření slov. Slova přejatá. Tvarosloví. Skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen

Jazyková výchova Nauka o slovní zásobě. Nauka o tvoření slov. Slova přejatá. Tvarosloví. Skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 8. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 8. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 8. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - charakterizuje literární postavy; - vylíčí svůj estetický a e emocionální zážitek; - sestaví krátký odborný výklad a využitím přiměřených jazykových prostředků a formy;

Více

1. Jazyk a jazyková komunikace

1. Jazyk a jazyková komunikace 1. Jazyk a jazyková komunikace 1.1 Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Český jazyk a literatura je rozdělen

Více

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6.

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo ZÁŘÍ užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek část (zlomkem) PROSINEC využívá

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Vyučovací hodiny mohou probíhat v kmenové třídě, multimediální učebně, žákovské knihovně, učebnách s interaktivní tabulí.

Vyučovací hodiny mohou probíhat v kmenové třídě, multimediální učebně, žákovské knihovně, učebnách s interaktivní tabulí. Charakteristika předmětu 2. stupně Český jazyk (ČJ) Český jazyk je zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět má časovou dotaci v 6. a 7. ročníku 4 hodiny týdně, v 7.

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLA P. BEZRUČE, TŘINEC

UČEBNÍ OSNOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLA P. BEZRUČE, TŘINEC UČEBNÍ OSNOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLA P. BEZRUČE, TŘINEC Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 132 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 4. ročník Učební texty : Alter

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova Tvarosloví

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova Tvarosloví A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 6. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

prověřovací práce kontrolní diktáty testy pravopisná cvičení jazykové rozbory ústní zkoušení Český jazyk Literární výchova

prověřovací práce kontrolní diktáty testy pravopisná cvičení jazykové rozbory ústní zkoušení Český jazyk Literární výchova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 7. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

II. 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura (ČJL)

II. 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura (ČJL) II. 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura (ČJL) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Vzdělávací obor Český jazyk a literatura

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová Vyučovací volitelný předmět Cvičení z matematiky je zařazen samostatně na druhém

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

pracovní listy Výrazy a mnohočleny

pracovní listy Výrazy a mnohočleny A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Cvičení z matematiky 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 Kompetence k učení vybírat a využívat pro efektivní

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 7. ročník Český jazyk pro 7.ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia (Fraus 2004) Pracovní sešit pro 7.ročník ZŠ a sekundu

Více

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň:

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA září Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová. Žák dokáže rozlišit mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod), rozliší větu jednoduchou

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 6. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti 3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) 51 Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý ČASOVÉ OBDOBÍ Září Říjen KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Umí vyznačit ve slově kořen, předponu, příponu, koncovku Umí vytvořit tvar slova a slovo příbuzné Umí odvodit slova pomocí přípony

Více

5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté

5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté 5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace 4 4 4 4 Realizuje se obsah vzdělávacího oboru

Více

Cvičení z matematiky - volitelný předmět

Cvičení z matematiky - volitelný předmět Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Cvičení z matematiky - volitelný předmět 3. období 9. ročník Sbírky úloh, Testy k přijímacím zkouškám, Testy Scio, Kalibro aj. Očekávané výstupy předmětu

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více

Klíčové kompetence v základním vzdělávání I. Kompetence k učení

Klíčové kompetence v základním vzdělávání I. Kompetence k učení I. Kompetence k učení vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení projevuje ochotu věnovat s dalšímu studiu a celoživotnímu učení vyhledává

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Cvičení z českého jazyka

Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka Charakteristika předmětu Cvičení z českého jazyka je vyučováno v 7. - 9. ročníku v časové dotaci jedné hodiny týdně. Předmět směřuje k tomu, aby se žáci naučili souvisle vyjadřovat

Více

Stonožka jak se z výsledků dozvědět co nejvíce

Stonožka jak se z výsledků dozvědět co nejvíce Stonožka jak se z výsledků dozvědět co nejvíce Vytvoření Map učebního pokroku umožňuje vyhodnotit v testování Stonožka i dílčí oblasti učiva. Mapy učebního pokroku sledují individuální pokrok žáka a nabízejí

Více

Český jazyk - Jazyková výchova

Český jazyk - Jazyková výchova Prima Zvuková stránka jazyka Stavba slova a pravopis rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu Jazyk a jeho útvary seznamuje se s jazykovou normou spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí

Více

Výuka může probíhat v kmenových učebnách, část výuky může být přenesena do multimediálních učeben, k interaktivní tabuli, popřípadě do terénu.

Výuka může probíhat v kmenových učebnách, část výuky může být přenesena do multimediálních učeben, k interaktivní tabuli, popřípadě do terénu. 7.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 7.2.1 Matematika (M) Charakteristika předmětu 1. stupně Vyučovací předmět má časovou dotaci v 1. ročníku 4 hodiny týdně + 1 disponibilní hodinu týdně, ve 2. a 3. ročníku

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Tvarosloví *) Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Sekunda 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Určuje slovní druhy, své tvrzení vždy

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti 29 3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání

Více

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Aktualizace

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

2. stupeň Český jazyk

2. stupeň Český jazyk 2. stupeň Český jazyk Ročník Výstupy Učivo Průřezová témata VI. JAZYKOVÁ VÝCHOVA rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Dodatek č. 2 k II. dílu ŠVP. Úpravy osnov předmětů Český jazyk a Německý jazyk

Dodatek č. 2 k II. dílu ŠVP. Úpravy osnov předmětů Český jazyk a Německý jazyk Dodatek č. 2 k II. dílu ŠVP Úpravy osnov předmětů Český jazyk a Německý jazyk Platnost dokumentu : od 1. 9. 2015 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia a SOŠ ekonomické Sedlčany byl v uvedené

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 3. období 6. ročník Český jazyk pro 6.ročník ZŠ a primu víceletého gymnázia (Fraus 2003) Pracovní sešit pro 6.ročník ZŠ a primu

Více

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník 1.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. TVAROSLOVÍ

Více