5.2.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBLAST: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 32

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.2.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 2 5.2.3 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 32"

Transkript

1 Školní vzdělávací program Základní školy Mokrá, okres Brno-venkov Učební osnovy - 2. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura UČEBNÍ OSNOVY PRO 2. STUPEŇ 5.2 UČEBNÍ OSNOVY PRO 2. STUPEŇ VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět ČESKÝ JAZYK Vyučovací předmět ANGLICKÝ JAZYK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět MATEMATIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Vyučovací předmět INFORMATIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vyučovací předmět DĚJEPIS Vyučovací předmět VÝCHOVA K OBČANSTVÍ VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět FYZIKA Vyučovací předmět CHEMIE Vyučovací předmět PŘÍRODOPIS Vyučovací předmět ZEMĚPIS VZDĚLÁVACÍ OBLAST: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět HUDEBNÍ VÝCHOVA Vyučovací předmět VÝTVARNÁ VÝCHOVA VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A ZDRAVÍ Vzdělávací obor VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Vyučovací předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA VZDĚLÁVACÍ oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět PĚSTITELSTVÍ A CHOVATELSTVÍ Vyučovací předmět SVĚT PRÁCE VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 116 V-II/1

2 Školní vzdělávací program Základní školy Mokrá, okres Brno-venkov Učební osnovy - 2. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět NĚMECKÝ JAZYK Vyučovací předmět KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE Vyučovací předmět SEMINÁŘ ZE SPOLEČENSKOVĚDNÍCH PŘEDMĚTŮ Vyučovací předmět SPORTOVNÍ VÝCHOVA Vyučovací předmět VÝTVARNÉ ČINNOSTI Vyučovací předmět SEMINÁŘ A PRAKTIKUM Z CHEMIE Vyučovací předmět SEMINÁŘ A PRAKTIKUM Z PŘÍRODOPISU Vyučovací předmět - CVIČENÍ Z MATEMATIKY Vyučovací předmět - CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA V-II/2

3 Školní vzdělávací program Základní školy Mokrá, okres Brno-venkov Učební osnovy - 2. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura 5.2.1VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast je v ročníku realizována prostřednictvím vyučovacích předmětů Český jazyk a Anglický jazyk. Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Jazykové vyučování vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat i prosazovat výsledky svého poznávání Vyučovací předmět ČESKÝ JAZYK Charakteristika výuky: Ve vyučování Českému jazyku a literatuře se zaměříme na porozumění textu nutnému pro další vzdělávání, na zvládnutí jazyka v mluvené i písemné podobě, vedoucí k efektivní komunikaci přiměřené situaci a prostředí. Vzdělávací obsah oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter, ale pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační a slohové výchovy, Jazykové výchovy a Literární výchovy. Obsah jednotlivých složek se navzájem prolíná. V Komunikační a slohové výchově jsou žáci vedeni k chápání různých sdělení v písemné i mluvené podobě a na základě toho k vytvoření vlastního názoru, učí se kultivovaně psát a mluvit. Posuzují účel využití různých jazykových prostředků textové výstavby a kompozice textu. Jazyková výchova je nástrojem k získávání informací a poznávání, vede žáky k logickému myšlení, které je základním předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování. Prohlubují se dovednosti porovnávat jednotlivé jevy, třídit je a dospívat k zobecnění. V literární výchově žáci získávají a rozvíjejí čtenářské návyky a dovednosti, učí se chápat a interpretovat text, což přispívá k vytváření vlastních postojů a hodnotových žebříčků a to obohacuje jejich duchovní život. Žáci poznávají základní literární druhy a učí se chápat autorské záměry. Verbální a neverbální komunikaci můžeme rozvíjet i pomocí dramatické výchovy. Výchovně vzdělávací cíle: Cílem je vést žáky k: osvojení jazyka jako nástroje celoživotního vzdělávání chápání jazyka jako prostředku pro osobní a kulturní rozvoj získávání a předávání informací, prožitků, názorů a potřeb zvládnutí pravidel mezilidské komunikace samostatnému získávání informací, práci s prameny rozvíjení kultivovaného projevu rozvoji emocionálního a estetického vnímání a prožití uměleckého díla V-II/3

4 Školní vzdělávací program Základní školy Mokrá, okres Brno-venkov Učební osnovy - 2. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Rozvíjení klíčových kompetencí Český jazyk a literatura Kompetence k učení uvědomuje si smysl a cíl učení ovládá metody a strategie vlastního učení, uvědomuje si nutnost celoživotního vzdělávání umí si vyhledat a třídit informace a použít je při svém učení a v praktickém životě rozumí užívaným termínům, chápe souvislosti a utváří tak své kulturní povědomí rozvíjí svoji tvůrčí činnost, vyjadřuje vlastní názor a vyvozuje pro sebe závěry Učitel : poskytuje žákovi prostor pro naslouchání, čtení, ústní i písemný projev tvořivou činností a hrou vede žáka k práci s informacemi, jejich třídění a uvádění do širších souvislostí učí žáka pracovat v týmu, ve dvojicích, ve skupině učí je pracovat s chybou, umožní prezentaci výsledků své práce před kolektivem vede žáky ke kritickému sebehodnocení své vlastní práce a jejich výsledků vede je k aplikaci poznatků do praktického života motivuje žáka k učení, k uvědomění si významu vzdělání pro život, vede k zodpovědnosti umožní žákům zažívat úspěch, posoudit dosažený pokrok Kompetence k řešení problémů si všímá situací ve škole a mimo ni, rozpozná problém, přemýšlí o jeho řešení a činí uvážlivá rozhodnutí umí najít informace vedoucí k vyřešení problémů, nenechá se odradit nezdary samostatně řeší problémy a ověřuje jejich správnost zaujímá kritický postoj ke svým výsledkům Učitel: vede žáka k rozpoznání problému, hledání jeho příčiny, způsobu jeho řešení umožňuje mu vyslovovat svůj názor, obhajovat jej, dospět k závěru a vede k uvědomění si zodpovědnosti za své rozhodnutí předkládá žákovi různé problémové situace, učí je řešit umožňuje žákovi organizovat a řídit skupinové, projektové a dramatizační činnosti Kompetence komunikativní kultivovaně se vyjadřuje formuluje správně své myšlenky a názory naslouchá s porozuměním projevům ostatních, zapojuje se do diskuze, argumentuje rozumí různým typům textů využívá různé dostupné komunikační a informační prostředky získané komunikativní dovednosti využívá k vytváření dobrých mezilidských vztahů Učitel: vede žáka k vyjadřování myšlenek v logickém sledu, výstižně a kultivovaně zapojuje žáka do rozhovorů a diskuzí, pobízí k argumentaci, obhajování, navrhování a prezentování své práce ústní i písemnou formou umožňuje využívat širší informační systém internet a veřejná média dává návody k řešení krizových situací V-II/4

5 Školní vzdělávací program Základní školy Mokrá, okres Brno-venkov Učební osnovy - 2. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Kompetence sociální a personální podílí se na práci skupiny na základě společně stanovených pravidel spoluvytváří tvůrčí atmosféru a vytváří dobré vztahy, je ochoten pomoci je tolerantní k názorům druhých,dokáže se z nich poučit posiluje své sebevědomí, váží si sám sebe Učitel: vede k vytváření dobrých mezilidských vztahů vede ke spolupráci ve skupině, k přijetí své role, k ohleduplnosti k druhým, k zájmu na dobrém výsledku celé skupiny umožňuje žákovi práci různými formami, podporuje aktivitu, dává prostor k sebehodnocení vytváří atmosféru přátelského třídního kolektivu, zvláště ke spolužákům se specifickými vzdělávacími potřebami Kompetence občanské utváří si žebříček hodnot ovládá společenské normy chování stává se zodpovědným je hrdý na naše kulturní dědictví a tradice, zapojuje se do kulturního života Učitel: podporuje zdravé ovzduší ve třídě odmítá útlak, násilí, dává prostor k vyjádření jiných názorů učí žáky vnímat kulturní a historické dědictví, umění, kulturu vede je k účasti na kulturním a společenském dění využívá působení literárních a uměleckých děl pro formování charakteru žáka připravuje žáky k seberealizaci na veřejnosti Kompetence pracovní dodržuje hygienická pravidla při práci umí si zorganizovat svoji práci dbá o své pracovní prostředí Učitel: vede žáky k pracovitosti a zodpovědnosti, k dodržování hygienické normy při čtení, psaní, učení umožní zažít uspokojení z dobře vykonané práce přesvědčí žáky o prospěšnosti práce pro sebe i společnost vede žáky ke schopnosti adaptace na různé pracovní podmínky V-II/5

6 Školní vzdělávací program Základní školy Mokrá, okres Brno-venkov Učební osnovy - 2. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast - Jazyk a jazyková komunikace 6. ročník (1/2) Vyučovací předmět: Český jazyk LITERÁRNÍ VÝCHOVA Reprodukuje a vlastními slovy interpretuje smysl díla Poznává autorův styl Formuluje dojmy a názory na umělecké dílo Mezipředmětové vztahy Formulace hlavních myšlenek, reprodukce přečteného textu, OSV-komunikace vypravování s porozuměním textu, přednes lit. textu a výtvarný doprovod textu Použití jazykových prostředků v díle v souvislosti s podmínkami a dobou vzniku literárního díla Hodnocení literárního díla, vyjádření vlastního uměleckého prožitku Ov-Člověk ve společnosti Rozliší rozdíl mezi literaturou hodnotnou a konzumní Aspekty umělecké literatury MKV-multikulturalita (komunikace s příslušníky odlišných sociokulturních skupin) Ov-Člověk ve společnosti MEV - stavba mediálních sdělení V-II/6

7 Školní vzdělávací program Základní školy Mokrá, okres Brno-venkov Učební osnovy - 2. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Vytváří vlastní texty Pokusy o vlastní tvorbu, dramatizace, pohádka, verše Pozná základní literární žánry a jejich autory Charakteristika literárních druhů (lyrika, epika, drama), rozlišení poezie a prózy, mýty, báje, pověsti, pohádky, dobrodružná literatura, humoristická literatura Má přehled o základních dílech 19. století Erbenova balada,tvorba Boženy Němcové, Nerudova poezie, Jiráskovy pověsti Srovnává různá ztvárnění téhož námětu Čtenářský zážitek ve srovnání se zážitkem filmovým a divadelním, hlavní výrazové prostředky Orientuje se v různých informačních zdrojích Literární historie a teorie, internet a CD-ROM, knihovna-knihovní katalog, tvorba referátů JAZYKOVÁ VÝCHOVA rozlišuje útvary národního jazyka, seznamuje se Jazyk a jeho útvary, nářečí a nadnářeční útvary, spisovný jazyk, s nářečími, jazyk. příručky seznámení s jazykovědnými příručkami správně vyslovuje česká a frekventovaná cizí slova, vhodně používá znalosti jazykové normy ve vlastním projevu ovládá zásady tvoření českých slov a způsoby obohacování slovní zásoby Zvuková stránka jazyka, výslovnost hlásek, přízvuk, melodie věty, důraz, tempo, pauzy, spodoba znělosti, druhy vět podle postoje mluvčího ke skutečnosti Nauka o slově, tvoření slov, odvozování, slovotvorný rozbor, slova příbuzná, stavba slova, změny hlásek při odvozování D-nejstarší evropské civilizace D-české země v Habsburské monarchii Ov-člověk ve společnosti Inf-internet Z, D, Ov MKV-multikulturalita (komunikace s příslušníky odlišných sociokulturních skupin) VEG-Evropa a svět nás zajímá Vzdělávací oblast - Jazyk a jazyková komunikace 6. ročník (2/2) Vyučovací předmět: Český jazyk píše správně slova a jejich tvary Pravopis slova, zdvojené souhlásky, skupiny hlásek, předpony s, z, vz a předložky s,z, pravopis i/y rozeznává druhy slov a správně tvoří a užívá Tvarosloví, určování slovních druhů, podstatná jména, příd. jména, spisovné tvary slov zájmena, číslovky, slovesa umí vytvářet významově a jazykově správné věty a souvětí KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Naslouchání: Pozná objektivní fakta a subjektivní názor, Vypravování Dopis formuluje jasné otázky, reprodukuje text. Najde - osobní hlavní myšlenky textu a vyjádří je. Pozná - úřední Skladba, stavba větná, základní větné členy, shoda přísudku s podmětem, rozvíjející větné členy, předmět, příslovečné určení, přívlastek, věta jednoduchá a souvětí, tvoření vět, stavba textová, přímá řeč, interpunkce ve větě jednoduché a souvětí V-II/7 Mezipředmětové vztahy Ov - člověk ve společnosti MEV- vnímání autora mediálních sdělení, tvorba mediálních sdělení

8 záměry masmediálních sdělení. Školní vzdělávací program Základní školy Mokrá, okres Brno-venkov Učební osnovy - 2. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Čtení a práce s odborným textem: Vyhledává klíčová slova, hlavní myšlenky, zaznamenává stručně poznámky z textu, vytváří osnovu textu, pracuje s myšlenkovými mapami. Mluvený projev: Techniky mluvení-rozpozná spisovnou výslovnost od nespisovné, vnímá řeč těla, využívá hlasu, tempa, intonace k vyjádření svého záměru. Komunikační žánry - sděluje informace bezprostředně, mluví podle připravených poznámek, připravuje jednoduchý referát podle písemných podkladů. Komunikační pravidla - zná pravidla komunikace, neskáče do řeči, respektuje druhého, učí se naslouchat. Písemný projev - používá příručky k ověření pravopisné správnosti, rozumí struktuře psaného projevu - členění textu do odstavců Popis - předmětu - osoby - děje - pracovního postupu Práce s informacemi - klíčová slova - výpisky - výtah - encyklopedická hesla - reklamní a propagační texty OSV - seberegulace a sebeorganizace - komunikace V-II/8

9 V- II/15 Vzdělávací oblast - Jazyk a jazyková komunikace 7. ročník (1/3) Vyučovací předmět: Český jazyk LITERÁRNÍ VÝCHOVA Reprodukuje a vlastními slovy interpretuje smysl díla Poznává autorův styl Formuluje dojmy a názory na umělecké dílo Rozliší rozdíl mezi literaturou hodnotnou a konzumní, svůj názor dokáže doložit argumenty Mezipředmětové vztahy Záznam hlavních myšlenek celého textu, interpretace textu, personifikace, metafora, přednes básně, ilustrace textu Typické autorovy způsoby vyjádření, seznamuje se s další autorovou tvorbou a odrazem doby na jeho dílo Vyjadřuje vlastní umělecký prožitek z díla: čteného, filmového či divadelního Ov-Člověk ve společnosti představení OSV-komunikace MKV-multikulturalita (komunikace s příslušníky odlišných sociokulturních skupin) Stavební prvky hodnotné a konzumní literatury Ov-Člověk ve společnosti MEV - stavba mediálních sdělení Vytváří vlastní texty Rozlišuje základní literární druhy, žánry, uvede jejich výrazné představitele Rozeznává literární směry a jejich představitele Orientuje se v různých informačních zdrojích Pokusy o vlastní tvorbu, jednoduchá báseň, říkanka, pohádka, bajka, s využitím literární teorie Charakteristika literárních druhů a orientace v nich, stavební prostředky poezie, D-středověk krátké prozaické útvary, bajka, povídka, pověst, jejich charakteristické znaky a Z-ČR, Evropa známí autoři. Základní informace o spisovatelích Základní informace o některých literárních směrech a jejich představitelích D-novověk v souvislosti s interpretací díla Vyhledávání informací v knihovně, orientace v knihovní nabídce katalog, získávání informací z internetu a z odborných literárně historických příruček zpracovávání referátů Srovnává různá ztvárnění téhož námětu Srovnávání čtenářského a diváckého zážitku z téhož díla (kniha-film-divadlo) Z-Evropa a svět Inf-práce s internetem VEG-Evropa a svět nás zajímají

10 V- II/15 Vzdělávací oblast - Jazyk a jazyková komunikace 7. ročník (2/3) Vyučovací předmět: Český jazyk JAZYKOVÁ VÝCHOVA Třídí a rozeznává druhy slov, správně užívá jejich spisovné tvary, prohlubuje si znalost pravopisu Umí vytvářet významově a jazykově správné věty a souvětí, učí se užívat správnou interpunkci ve větě jednoduché i v souvětí, chápe vztahy nadřazenosti a podřazenosti větných členů ve větě jednoduché a vět v souvětí Chápe význam slov, rozpozná přenesená pojmenování Ovládá zásady tvoření českých slov Tvarosloví: procvičování učiva o tvarech ohebných slov podst. jména, příd. jm., zájmena, číslovky, slovesa Pravopis v kořeni slova, koncovky jmen, skloňování, časování o slovech neohebných příslovce (přísl. spřežky, stupňování příslovcí), předložky(pravopis s, z, neslabičné předložky), spojky (podřadicí, souřadicí, interpunkce ve větě), částice (jejich funkce ve větě) a citoslovce Skladba: Věty podle postoje mluvčího ke skutečnosti, věty dvojčlenné a jednočlenné Základní větné členy holé, rozvité, několikanásobné, podmět nevyjádřený a všeobecný, druhy větných členů (předmět, přívlastek, přísl. určení, doplněk) Druhy vedlejších vět souvětí podřadné, souřadné Význam slov: slovo význam věcný a mluvnický, sousloví, slova jednoznačná a mnohoznačná, přenesení slov, synonyma, homonyma, antonyma, odborné názvy, psaní velkých písmen Slovní zásoba a způsoby jejího obohacování, tvoření nových slov odvozování příponami a předponami, skládání slov, zkracování, zkratky Mezipředmětové vztahy D, Čj-Aj, Z

11 V- II/15 Vzdělávací oblast - Jazyk a jazyková komunikace 7. ročník (3/3) Vyučovací předmět: Český jazyk KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Naslouchání: Ověřuje informace v odborných příručkách, učebnicích, encyklopediích, formuluje otázky zahrnující náročnější myšlenkové operace srovnává fakta, vyslovuje vlastní názor, posuzuje zprávy rozpoznává záměr sdělení (např. manipulační působení médií) Čtení a práce s odborným textem: Pořizuje výpisky, výtah, stručně zapíše zápis textu, logicky klade otázky, člení pojmy do myšlenkových map, vytváří asociace Mluvený projev: Techniky mluvení-zdokonaluje se v používání spisovné a kultivované mluvy, aplikuje mimoverbální a paralingvální prostředky vhodně podle situace Komunikační žánry-respektuje pravidla diskuse, přesně formuluje myšlenky, respektuje partnera, zpracuje krátký odborný text, který prezentuje ústně jako referát Komunikační pravidla-používá pravidla komunikace, naslouchá názorům druhých, vyslechne odlišný názor, reaguje, vytváří si vlastní názor Písemný projev: Píše jazykově správně, dbá na stylistickou správnost (synonyma, změna osoby, času ), vyhledává stylistické a pravopisné nedostatky Mezipředmětové vztahy Vypravování Ov - člověk ve společnosti MeV-interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Popis - návody a popisy pracovního postupu - umělecký popis (líčení - popis osoby a charakteristika Životopis - souvislý životopis - strukturovaný životopis - životopis spisovatele Práce s informacemi OSV-komunikace, kooperace-morální rozvoj

12 V- II/15 Vzdělávací oblast - Jazyk a jazyková komunikace 8. ročník (1/3) Vyučovací předmět: Český jazyk LITERÁRNÍ VÝCHOVA Reprodukuje a vlastními slovy interpretuje smysl díla Poznává autorův styl Zachycení klíčových myšlenek textu, souvislá reprodukce textu, interpretace textu, výrazné čtení, dramatizace, recitace básně Vliv doby na vznik literárního díla a použití výrazových prostředků, poznávání autorů podle způsobu jejich tvorby OSV-komunikace Mezipředmětové vztahy Formuluje dojmy a názory na umělecké dílo Recenze, literární kritika, reflexe četby. Souvislá četba. Ov-Člověk ve společnosti Rozliší rozdíl mezi literaturou hodnotnou a Hodnotná umělecká literatura, schematičnost a jednoduchost konzumní, svůj názor dokáže doložit argumenty konzumní literatury Vytváří vlastní texty Rozliší základní literární druhy a žánry, uvede jejich výrazné představitele Literární ztvárnění jednoduchého příběhu (dobrodružná povídka, sfifi) Vznik liter. díla, historický vývoj literatury, základní etapy (antika, D-nejstarší evropské civilizace Bible, eposy, vývoj dramatu, starověké písemnictví, cyrilometodějská D-středověk, klasicismus, osvícenství, české země mise, vznik česky psané literatury, literatura husitská, klasicismus, v Habsburské monarchii osvícenství, národní obrození etapy, představitelé, tvorba 19. Vv-umělecké slohy, osobnosti století) D-české země v Habsburské monarchii Rozeznává literární směry a jejich představitele Orientace v hlavních literárních směrech a informace o nejdůležitějších představitelích Orientuje se v různých informačních zdrojích Vyhledává informace z různých zdrojů, používá je k vytváření vlastních referátů o autorech a dílech, využívá nabídky knihovny Srovnává různá ztvárnění téhož námětu Literární scénář, filmový scénář filmové zpracování Ov-člověk ve společnosti Inf-internet

13 V- II/15 Vzdělávací oblast - Jazyk a jazyková komunikace 8. ročník (2/3) Vyučovací předmět: Český jazyk JAZYKOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí Správně vyslovuje frekventovaná cizí slova, poznává jejich pravopis Umí určit druhy slov v různých textech, ovládá tvaroslovný pravopis Ovládá a vytváří tvary jmen přejatých (obecných i vlastních), spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova Rozlišuje útvary národního jazyka, seznamuje se Jazyk s nářečími Skladba Upevňování znalostí stavby věty jednoduché, podřadného souvětí. Významový poměr mezi souřadně spojenými větami hlavními, mezi několikanásobnými větnými členy a souřadně spojenými Vv. Psaní čárky ve větě jednoduché a v souvětí. Stavba souvětí, samostatný větný člen, vsuvky, věta neúplná. Řeč přímá a nepřímá. Slova přejatá, jejich výslovnost, význam a pravopis, tzv. slova mezinárodní Tvarosloví Určování složitějších slovních druhů, procvičování pravopisu koncovek jmen a sloves, tvoření správných tvarů slov, shoda přísudku s podmětem Skloňování obecných jmen přejatých a cizích, vlastních jmen, slova nesklonná Jazyky slovanské a jejich členění, útvary českého jazyka, jazyk spisovný, obecná čeština a nářečí Čj-Aj D, Čj-Aj Mezipředmětové vztahy

14 V- II/15 Vzdělávací oblast - Jazyk a jazyková komunikace 8. ročník (3/3) Vyučovací předmět: Český jazyk KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Naslouchání: Charakteristika Aplikuje informace, tvoří otázky směřující Výklad k posuzování, hodnocení posuzuje vlastní i Referát a recenze cizí sdělení, subjektivní x objektivní, záměr, volí Úvaha jazykové prostředky k vyjádření konkrétního záměru Čtení a práce s odborným textem: - Uspořádává text podle různých hledisek (nadřazené pojmy), obohacuje ho a rozšiřuje o další informace a vztahy, tvoří samostatně a přednáší mluvený projev. Mluvený projev: Techniky mluvení-používá komunikačních norem podle situace, kultivovaně se vyjadřuje, zkoumá a vybírá různé vyjadřovací prostředky Komunikační žánry připraví podklady pro řízenou diskusi na dané téma, řídí diskusi Diskuse Komunikační pravidla asertivně zasahuje vlastními argumenty, rozpozná manipulativnost Písemný projev: Volí syntaktické prostředky podle záměru sdělení, zaměřuje se na adresáta sdělení, obohacuje písemný projev o synonymní způsob vyjádření Některé důležité písemnosti - přihláška - objednávka - pozvánka - žádost Mezipředmětové vztahy MEV- tvorba mediálních sdělení

15 V- II/15 Vzdělávací oblast - Jazyk a jazyková komunikace 9. ročník (1/3) Vyučovací předmět: Český jazyk LITERÁRNÍ VÝCHOVA Reprodukuje a vlastními slovy interpretuje smysl díla Poznává autorův styl Formuluje dojmy a názory na umělecké dílo Rozliší rozdíl mezi literaturou hodnotnou a Hodnotná umělecká literatura konzumní, svůj názor dokáže doložit argumenty Vytváří vlastní texty Rozlišuje základní literární druhy, žánry, uvede jejich výrazné představitele Mezipředmětové vztahy Reprodukce textu, navázání vlastní úvahou, výklad textu, vysvětlení, OSV-Komunikace zobecnění, smysl díla Specifika autorské poetiky, odraz doby, autorův život jako inspirace Formulace dojmů z četby nebo zhlédnutého díla a vyjádření názorů Ov-Člověk ve společnosti na ně, recenze, literární kritika, četba. Souvislá četba Vlastní tvorba žáků dle jejich výběru, prezentace ve výuce a i mimo (např. školní časopis, zpravodaj) Česká a světová literatura 20. století Rozeznává literární směry a jejich představitele Podobnosti a rozdílnosti literárních textů literární směry do současnosti Orientuje se v různých informačních zdrojích Informační zdroje a práce s nimi, tvorba ročníkových prací vycházejících žáků Srovnává různá ztvárnění téhož námětu Hlavní výrazové prostředky divadla, filmu ve srovnání se čtenářským zážitkem Ov-Člověk ve společnosti MEV-Stavba mediálních sdělení D-novověk Z-ČR, Evropa VEG-Evropa a svět nás zajímají D-novověk Z-Evropa a svět Inf-práce s internetem Ov-Člověk a společnost

16 V- II/15 Vzdělávací oblast - Jazyk a jazyková komunikace 9. ročník (2/3) Vyučovací předmět: Český jazyk JAZYKOVÁ VÝCHOVA Má povědomí o vzniku a struktuře českého jazyka Spisovně vyslovuje, intonuje, klade důraz a volí vhodné tempo promluvy Zvládá zásady tvoření českých slov a způsoby obohacování slovní zásoby Správně užívá slova a pojmenování Rozeznává slovní druhy, tvoří a správně užívá spisovné tvary slov Vytváří významově a jazykově správné věty a souvětí Jazyk: Jazyky slovanské, germánské, románské, vývojové etapy českého jazyka do dnešní doby, útvary českého jazyka Zvuková stránka jazyka: Výslovnost hlásek, spodoba znělosti, přízvuk, melodie věty, důraz a tempo, pauzy, frázování Tvoření slov: Stavba slova, části slova, pravopis v kořenu slova (i-y, bě, pě, vě, mě, skupiny souhlásek) Význam slova: Lv Slova jednoznačná a mnohoznačná, metafora, metonymie, synonyma, homonyma, antonyma, sousloví, odborné názvy Tvarosloví: D, Z Slovní druhy, jména a jejich tvary, skloňování obecných a vlastních cizích jmen, časování sloves, přechodníky, pravopis tvaroslovný a psaní velkých písmen ve vlastních jménech a názvech Skladba: Stavba věty, výstavba textu, výpověď-věta, pořádek slov ve větě, rozvíjející větné členy, věta jednoduchá a souvětí podřadné a souřadné, funkce vět a větných ekvivalentů, samostatný větný člen, elipsa, vsuvka Lv Mezipředmětové vztahy D, Ov MAV-komunikace s příslušníky odlišných sociokulturních skupin VEG-Evropa a svět nás zajímají Hv-tempo, rytmus, frázování, důraz, zesilování, zeslabování hlasitosti

17 V- II/15 Vzdělávací oblast - Jazyk a jazyková komunikace 9. ročník (3/3) Vyučovací předmět: Český jazyk KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Naslouchání: Kriticky naslouchá, odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, fakta vyhledává, ověřuje, rozlišuje objektivní a subjektivní sdělení, zaujímá osobní postoj. Vnímá krásu jazyka, prožívá estetický zážitek. Čtení a práce s odborným textem: Využívá základy studijního čtení, formuluje hlavní myšlenku textu, vytváří otázky, poznámky, výtah, samostatně přednese a připraví referát. Mluvený projev: Techniky mluvení- odlišuje spisovný a nespisovný projev, vytkne chyby, používá vhodné jazykové prostředky, podle záměru používá verbálních, neverbálních, paralingválních prostředků Komunikační žánry-připravený projev podle poznámek, nepřipravený projev Komunikační pravidla-zapojuje se do diskuse, řídí ji, reaguje, používá pravidla komunikace, dialogu Písemný projev: Využívá poznatků o jazyce ke gramaticky správnému písemnému projevu, k tvořivé práci s textem, k vlastnímu tvořivému psaní Výtah Asertivní techniky-obrana před manipulací Diskuse Podpora pozitivního působení TV a médií-nabídka pozitivních vzorů, kritický přístup k působení médií, eliminace vlivu agrese, zvládání agrese, rozlišování mezi realitou a pseudorealitou, obrana proti manipulaci médií, média a volný čas Mezipředmětové vztahy MeV-interpretace vztahu mediálních sdělení a reality

18 Školní vzdělávací program Základní školy Mokrá, okres Brno-venkov Učební osnovy - 2. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Vyučovací předmět ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika výuky: Osvojování cizích jazyků pomáhá snižovat jazykové bariéry a přispívá ke zvýšení mobility jednotlivců jak v jejich osobním životě, tak v dalším studiu a v budoucím pracovním uplatnění. Umožňuje poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí i jejich odlišné kulturní tradice. Prohlubuje vědomí mezinárodního porozumění a tolerance a vytváří podmínky pro spolupráci škol na mezinárodních projektech. Požadavky na vzdělávání v cizích jazycích formulované v RVP ZV vycházejí ze Společenského evropského referenčního rámce pro jazyky, který popisuje různé úrovně ovládání cizího jazyka. Vzdělávání v cizím jazyce směřuje k dosažení úrovně A2 (podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky). 1 Výchovně vzdělávací cíle: Cílem je vést žáky k: osvojení jazyka jako nástroje celoživotního vzdělávání chápání jazyka jako prostředku pro osobní a kulturní rozvoj získávání a předávání informací, prožitků, názorů a potřeb zvládnutí pravidel mezilidské komunikace samostatnému získávání informací, práci s prameny rozvíjení kultivovaného projevu rozvoji emocionálního a estetického vnímání a prožití uměleckého díla 1 Úroveň A2: Rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí bezprostředně týkají (např. základní informace o něm/ní a jeho/její rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání). Dokáže komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech. Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho/jejích nejnaléhavějších potřeb V-II/18

19 Školní vzdělávací program Základní školy Mokrá, okres Brno-venkov Učební osnovy - 2. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Rozvíjení klíčových kompetencí Anglický jazyk Kompetence k učení uvědomuje si smysl a cíl učení plánuje a řídí své učení, posuzuje vlastní pokrok umí si vyhledat a třídit informace a použít je při svém učení a v praktickém životě Učitel: nabízí žákům řadu aktivačních metod (práce s textem, cizojazyčnou beletrií, hledání ve slovníku, poslech autentického textu, konverzační metody, projektovou formu výuky, zpracování referátů, motivační hry, písně, posuzování vlastního pokroku, předkládá různé možnosti učení slovní zásobě, zajišťuje možnost volby při zpracování různých úkolů) Kompetence k řešení problémů rozpozná problém, přemýšlí o jeho řešení, nenechá se odradit případným nezdarem, pracuje s chybou Učitel: vede žáky k porovnávání a odvozování problémů (např. hledání souvislostí, společných či rozdílných znaků reálií ČR a cizojazyčných zemí, k aplikaci stávajících jazykových pravidel pro vyvozování složitějších gramatických jevů) předkládá žákům dostatek spolehlivých informačních zdrojů o cizojazyčných zemích při práci s internetem, časopisy, výkladovými slovníky, s mapou, s autentickými materiály Kompetence komunikativní naslouchá promluvám jiných lidí, porozumí jim, účinně se zapojuje do diskuse rozumí různým typům textů a záznamů, obrazovým materiálům, běžně užívaným gestům, zvukům, reaguje na ně a aktivně se zapojuje do společenského dění využívá dostupné komunikační a informační prostředky Učitel: nabízí a vytváří žákům dostatek možností k mluvenému projevu prací ve dvojicích, skupinách, rozhovory v rolích, modelových situacích, prezentací výstupů projektu Kompetence sociální a personální podílí se na práci skupiny na základě společně stanovených pravidel vytváří příjemnou tvůrčí atmosféru, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá respektuje různá hlediska posiluje své sebevědomí, váží si sám sebe Učitel: pěstuje v žácích národní identitu a zároveň příslušnost k EU, evropskému a světovému společenství (seznamuje žáky s reáliemi, kulturními tradicemi ostatních zemí EU) Kompetence občanské toleruje a respektuje ostatní dle svých možností poskytne pomoc, chová se zodpovědně v situacích, které ohrožují život a zdraví člověka je hrdý na naše kulturní dědictví a tradice, chrání je Učitel: poskytuje žákům dostatek modelových situací k prokázání praktických jazykových dovedností, k prokázání hrdosti na svoji zem a odstranění jazykových bariér využívá vlastních zkušeností žáků z cestování při diskusích. V-II/19

20 Školní vzdělávací program Základní školy Mokrá, okres Brno-venkov Učební osnovy - 2. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Kompetence pracovní umí si zorganizovat svoji práci myslí na budoucí využití získaných znalostí a dovedností Učitel: vytváří prostor pro tlumočení, zpracování referátů, výstupních a absolventských prací V-II/20

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola 1 Učební osnovy 1.1 Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia

II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Začlenění průřezových témat... 6 3.

Více

Osnovy Školního vzdělávacího programu AG

Osnovy Školního vzdělávacího programu AG Osnovy Školního vzdělávacího programu AG Osm svobodných umění Obsah 5.1 Český jazyk a literatura....................... 2 5.2 Anglický jazyk............................ 43 5.3 Německý jazyk............................

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Praha 2005 Autorský kolektiv Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA OTEVŘENÉ KOMUNIKACE DALŠÍ KROK Dodatek k ŠVP Škola otevřené komunikace č.j. 177/06 platnému od 1.9.2006, tento dodatek vstupuje v platnost 1.9.2013

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA (pro nižší stupeň víceletého gymnázia) 79-41-K/81 Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika školy III. Charakteristika ŠVP Zaměření školy Profil absolventa Organizace

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou Příloha 11) Příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou (vycházející z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ. Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž UČEBNÍ OSNOVY VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ A EKONOMIKY

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ. Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž UČEBNÍ OSNOVY VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ A EKONOMIKY STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž UČEBNÍ OSNOVY VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ A EKONOMIKY čtyřletých oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Červený Kostelec, Lhota OBSAH: 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Základní údaje o škole 1.3. Zřizovatel školy 1.4. Organizační

Více

Kniha III 2. Oblasti hodnocení 11 Cíle, kriteria a nástroje v jednotlivých oblastech hodnocení 13 Časové rozvržení evaluačních činností 16

Kniha III 2. Oblasti hodnocení 11 Cíle, kriteria a nástroje v jednotlivých oblastech hodnocení 13 Časové rozvržení evaluačních činností 16 KNIHA III PŘÍLOHY OBSAH KNIHA I CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. 5 Úplnost a velikost školy.. 5 Vybavení školy.. 5 Charakteristika pedagogického sboru 6 Charakteristika žáků 6 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce...

Více

5.0 Učební osnovy 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK

5.0 Učební osnovy 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 5.0 Učební osnovy 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 1 5.1.1 ČESKÝ JAZYK 5.1.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

ŠVP Gymnázium Žatec od 1.9.2014 nižší stupeň osmiletého studia GYMNÁZIUM

ŠVP Gymnázium Žatec od 1.9.2014 nižší stupeň osmiletého studia GYMNÁZIUM od 1.9.2014 nižší stupeň osmiletého studia ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání GYMNÁZIUM GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE aktualizace září 2014 1 od 1.9.2014 nižší

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Žijeme v EU Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 1 1. Identifikační údaje Adresa školy: Základní škola a mateřská škola, Jičín 17.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Brána do ţivota

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Brána do ţivota Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Brána do ţivota Základní školy, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště VZDĚLÁVACÍ OBLASTI Obsah JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE...3 Český

Více

III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté

III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 1 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Začlenění průřezových

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium NG

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium NG Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Husova 1414, 508 22 Hořice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium NG 2009 OBSAH 1 1. ÚVOD 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více

Charakteristika a osnovy předmětů ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Charakteristika a osnovy předmětů ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Příloha č.2 Charakteristika a osnovy předmětů ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

11. Charakteristika druhého vzdělávacího období

11. Charakteristika druhého vzdělávacího období 11. Charakteristika druhého vzdělávacího období Do 2. vzdělávacího období vstupuje žák vybaven vědomostmi a dovednostmi ze všech primárních vzdělávacích oblastí. Připravenost žáků k učení je v tomto období

Více

Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází z obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán

Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán pro základní vzdělávání Škola pro každého Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán základní školy a mateřské školy Velký Beranov je otevřený dokument, který je postupně aktualizován. Třetí verze,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 1. Identifikační údaje 1. Název programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovaný

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 53 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více