VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY"

Transkript

1 VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LV Sešit 4 Duben 1999 O B S A H Část metodická - Učební plán studijního oboru M/001 ( ) Zubní technik - Učební osnova předmětu Somatologie a stomatologie - Učební osnova předmětu Stomatologické protézy - Učební osnova předmětu Zhotovování stomatologických protéz - Učební osnovy matematiky pro třídy s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů v rámci vzdělávacího programu Základní škola - Organizace školního roku 2000/2001 v základních, středních a speciálních školách - Vzor kolektivní smlouvy Část oznamovací - Informace o ukončování přípravy v praktické škole s tříletou přípravou Dodatek k seznamu povinné dokumentace škol a školských zařízení pro školní rok 1999/ Seznam vydaných učebnic a učebních textů pro základní školy platný ve školním roce 1998/ Seznam schválených a vydaných učebnic s polským vyučovacím jazykem - Informace MŠMT o Standardu odborného vzdělávání pro studijní obory SOŠ hotelového typu - Oznámení o ztrátě razítek - Tisková oprava v textu Metodického pokynu MŠMT k činnosti a zásadám financování a hospodaření středisek pro volný čas dětí a mládeže (sešit 2/1999 Věstníku MŠMT ČR) Poznámka : Texty neprošly korekturou.

2 ČÁST METODICKÁ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne 2. března 1999, č.j /99-23, s účinností od 1. září 1999 UČEBNÍ PLÁN Kmenový obor: 5344M Technik ve zdravotnictví Studijní obor: M/001 ( ) Zubní technik Studium pro absolventy základní školy Denní studium Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem Povinné Společenskovědní a jazykové Český jazyk a literatura MP Cizí jazyk MP Latinský jazyk Občanská nauka Dějepis Matematicko-přírodovědné Matematika 3 (2) 2 (1) (3) Fyzika 3 (0,5) (0,5) Chemie 2 (0,5) 2 (0,5) (1) Biologie Výpočetní technika 1 (1) (1) Tělesná výchova Tělesná výchova Odborné

3 Somatologie a stomatologie Kreslení a modelování 5 (5) (5) Mikrobiologie, epidemiologie a hygiena První pomoc (1) 1 (1) Základy veřejného zdravotnictví Stomatologické protézy OMP Protetická technologie 4 (3) (3) OMP Zhotovování stomatologických protéz - 12 (12) 20 (20) 19 (19) 51 (51) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Učební osnova předmětu SOMATOLOGIE A STOMATOLOGIE Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne 2.března 1999,čj /99-23, s účinnosti od 1. září Pojetí a cíle vyučovacího předmětu Odborný profil zubního technika je zaměřen na zvládnutí technologických postupů při zhotovování stomatologických protéz. K tomu, aby nebyly po začlenění do žvýkacího ústrojí rušivým, natož patologickým činitelem, je nutno seznámit budoucí techniky s anatomií, fyziologií, patologií, s klinickými projevy souvisejícími se změnami v orofaciální oblasti i se somatickými a psychickými stavy celého organismu v souvislosti s celkovými onemocněními i vlivem stárnutí. Technické vzdělání musí být nutně doplněno znalostmi biologickými a medicínskými. Obsah předmětu tvoří v 1. ročníku výuka somatologie, která má dát žákům přehled o anatomii a fyziologii člověka. Činnost trávicí soustavy, význam výživy pro život a základní poznatky ze všeobecné patologie je ve výuce 2. ročníku. Do 3. a 4. ročníku je zařazena stomatologie, která žáky seznámí s patologií orofaciálního systému. Dále jsou probírány patologické projevy jednotlivých tkání systému, jejich změny vlivem nemoci, stárnutí i vlivem užívaných protéz. V posledním ročníku se žáci seznamují s problematikou jednotlivých oborů stomatologie a s jejich vývojem jako celku. Cílové vědomosti jsou znalost a automatické používání základních obecných patologických pojmů,

4 porozumění podstatě nemoci a pochopení vztahu nemoci k lidskému organismu jako celku, schopnost analýzy a syntézy získaných vědomostí, schopnost aplikovat získané vědomosti. Počet hodin u jednotlivých tematických celků má pouze orientační charakter. Vyučující má možnost upravit obsah učiva až do výše 30 % jeho rozsahu (zařazení nových poznatků, přizpůsobení učiva aktuálním a specifickým potřebám oboru atd.). Podle vlastního uvážení stanoví i konkrétní postup ve vyučování, tj. pořadí tematických celků. 2. Rozpis učiva SOMATOLOGIE 1. ročník (1 hodina týdně, celkem 34 hodin) Doporučený počet hodin 1. Úvod do somatologie Pojem anatomie a fyziologie, jejich náplň a význam v lékařství Funkční morfologie tkání 4 Buňka. Typ tkání, orgán, orgánový systém, organismus. Zevní a vnitřní prostředí organismu. Zubní tkáně. 3. Základní orientace na lidském těle 1 4. Pohybový systém 7 Tvar, vývoj a růst kostí, spojení kostí. Přehled kostry lidského těla. Kostra hlavy - horní a dolní čelist. Čelistní kloub. 5. Svalový systém 6 Stavba, složení, vlastnosti svalů, svalová činnost. Přehled svalů lidského těla. Svaly hlavy, žvýkací svaly a jejich funkce. 6. Systém trávicí 15 Úkoly trávicího systému, popis jednotlivých oddílů. Přijímání a zpracování potravy (podrobně). Činnost chrupu, svalů a čelistního kloubu. 2. ročník (2 hodiny týdně, celkem 68 hodin) 1. Systém trávicí 3

5 Trávení potravy v jednotlivých oddílech trávicího traktu. Pankreas, játra, pobřišnice. 2. Fyziologie výživy 5 Složení potravin, energetická hodnota potravin, bazální metabolismus. Vitaminy - rozdělení, význam a potřeba. 3. Krev a krevní oběh 9 Složení, množství krve. Stavba a druhy cév. Principy cirkulace. Srdce, tvar, uložení, činnost. Krevní tlak. 4. Systém dýchací 2 Dýchací cesty, plíce, poplicnice. Mechanismus dýchání. 5. Žlázy s vnitřní sekrecí 2 Popis, skladba, funkce, hormony. 6. Močový systém a vylučování 2 7. Pohlavní systém 2 Reprodukční systém muže. Pohlavní systém ženy. Gravidita - prevence zubního kazu. Pohlavní choroby - AIDS. 8. Kožní systém 1 Stavba a funkce kůže, přídatné kožní orgány. Mléčná žláza - laktace. 9. Nervové řízení organismu - nervový systém 8 Obecné základy nervové činnosti - reflexy. Smyslová ústrojí, CNS. Doporučený počet hodin STOMATOLOGIE 1. Základní poznatky ze všeobecné patologie Zdraví - nemoc. Vnější příčiny onemocnění - vnitřní faktory nemocí. 1.2 Regresivní změny. Nekróza, gangréna, atrofie. Tkáňová dystrofie. Pigmenty - exo, endogenní. 1.3 Vznik a druhy kamenů. 1.4 Cysty. 1.5 Zánik organismu. Známky smrti. 1.6 Progresivní změny. Hypertrofie, hyperplazie, metaplazie. 1.7 Regenerace - reparace. 1.8 Transplantace. Autotransplantace, replantace, homotransplantace, heterotransplantace.

6 Alotransplantace. 1.9 Zánět jako obranná reakce organismu. Místní - celkové projevy. Formy zánětů - specifické, nespecifické, akutní, chronické, subchronické, alterační, exsudační, proliferační Úrazy. Fraktury kostí Nádory. Vlastnosti, histologie, růst, metastáza. Etiologie, Rozdělení nádorů. Nádory orofaciální oblasti. Terapie, prevence. Prekancerózy. 2. Fyziologie a patologie orofaciálního systému 10 Příjem potravy. Fyziologie a patologie hlasu. Řeč - orgány řeči, artikulační orgány. Vliv stomatologického ošetření na fyziologii a patologii orofaciálního systému. Doporučený počet hodin 3. ročník (1 hodina týdně, celkem 34 hodin) 1. Patologie zubů a chrupu Poškození zubů, vnější a vnitřní příčiny, vývojové poruchy. Atrofie, degenerace. 1.2 Anomálie počtu, tvaru, velikosti, postavení zubů. Anomálie vztahů zubů, zubních oblouků a čelistí. Léčba ortodontická, chirurgická, protetická. 1.3 Zubní kaz. Vznik, rozdělení. 1.4 Parodontopatie. Fyziologie - patologie parodontu. 1.5 Abraze, klínové defekty, zbarvení skloviny. 2. Změny na čelistních kostech po ztrátě zubů s přibývajícím věkem Částečná - úplná ztráta chrupu. 2.2 Gerostomatologie. 3. Vznik okluzních - artikulačních překážek Léčba. 3.2 Immediátní protézy. 4. Nemoci organismu a jejich projevy 8 Průběh - projevy nemoci. 4.1 Příznaky subjektivní - objektivní 4.2 Základní fyzikální vyšetření.

7 4.3 Sledování fyziologických funkcí. Doporučený počet hodin 4.4 Anamnéza osobní, rodinná, nynější onemocnění. 4.5 Chorobopis, diagnostika. Léčba ve vnitřním lékařství, léčebný řád, výživa. 4.6 Fyzikální léčba. 5. Stomatologická rentgenologie 2 Extra - intraorální. Telertg, ortopantomograf. 6. Onemocnění měkkých tkání dutiny ústní Vrozené anomálie orgánů ústní dutiny. 6.2 Degenerativní změny a změny látkové výměny. 6.3 Alergické projevy v dutině ústní. 6.4 Projevy krevních chorob v dutině ústní. 6.5 Projevy infekčních nemocí v dutině ústní. 7. Úrazy čelistí a obličeje Poranění měkkých - tvrdých tkání. 7.2 Druhy zlomenin, příznaky. 7.3 Léčba - dlahy, osteosyntéza. 7.4 Zlomeniny dolní - horní čelisti. 4. ročník (1 hodina týdně, celkem 30 hodin) 1. Péče o chrup obyvatelstva Histrocký vývoj - současnost, budoucnost. 1.2 Komplexní pojetí. 1.3 Prevence - profylaxe. 1.4 Dispenzarizace. 2. Pracovní úseky stomatologie Stomatologie a příbuzné, hraniční obory, vztahy. 2.2 Záchovná stomagologie a endodoncie. Vyšetření, diagnóza, léčebný plán. Ošetření zubního kazu a jeho následků. 2.3 Dětská stomatologie. Prevence, správná výživa, hygiena, fluoridace, pečetění fisur, dětská protetika. 2.4 Ortodoncie. Léčení ortodontických anomálií. Účinky snímacích a pevných ortodontických aparátů. 2.5 Parodontologie. Gingivitidy, parodontitidy, konzeravační i churirgické ošetření,

8 protetické zajištění léčby. 2.6 Ústní, čelistní a obličejová chirurgie. Extrakce zubů, záněty, cysty, nádory, operační rekonstrukce. 2.7 Protetika. Vztah protetiky k ostatním úsekům stomagologie. Doporučený počet hodin 3. Předprotetické ošetření - postprotetická péče 4 4. Implantologie 2 5. Dezinfekce - sterilizace 2 Ministerstvo školství, tělovýchovy České republiky Učební osnova předmětu STOMATOLOGICKÉ PROTÉZY Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne 2. března 1999,čj , s účinností od 1. září Pojetí a cíle vyučovacího předmětu Předmět stomatologické protézy poskytuje žákům základní a speciální vědomosti o indikacích, konstrukci a zhotovení všech typů stomatologických protéz. Předmět má pro studium zubního technika základní význam, protože vyzbrojí žáka všemi potřebnými znalostmi nutnými pro úspěšnou protetickou rehabilitaci pacienta. Výchovně vzdělávací cíle předmětu se uskutečňují vysvětlováním systematiky stomatologických protéz, jejich funkce a významu v živém organismu. Žáci musí dokázat správně navrhnout indikovaný typ protézy, vysvětlit jeho funkci a také zvolit správný technologický postup k jeho zhotovení.

9 Při uplatňování komplexních výchovných hledisek má zásadní význam fixování správných teoretických i praktických poznatků, nutných pro indikaci a konstrukci všech druhů stomatologických protéz, zdůrazňování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jako nedílné součásti celé výuky předmětu. Kromě práce s odbornou literaturou tomu napomáhá i vhodné užívání názorných vyučovacích pomůcek a didaktické techniky. Dílčí cíle poskytnout žákům teoretické základy protetické stomatologie nutné pro laboratorní cvičení, vědomí základního poznatku, že protéza musí být konstruována především z biologického hlediska a že musí vhodně spojovat funkční profylaktické, hygienické a estetické požadavky, poznání škodlivého působení nesprávně indikovaných či konstruovaných protéz, podněcování zájmu o zdokonalování pracovních metod a zavádění moderní, racionální techniky, používání správné obecné i odborné terminologie, správné a racionální pracovní postupy nutné ke konstrukci všech základních typů stomatologických protéz, znát pracovní postupy nutné ke zhotovení základních typů ortodontických přístrojů. Funkce vyučovacího předmětu jako součásti odborného vzdělání zubního technika spočívá v získání přehledu a speciálních znalostí v protetické rekonstrukci chrupu. Učivo předmětu stomatologické protézy navazuje na učivo z biologie, fyziky a chemie, z technologie a stomatologie a je teoretickým základem pro laboratorní cvičení. Závaznost obsahu: Učivo stanovené učební osnovou je minimálním základním učivem závazným pro výchovu a vzdělávání ve studijním oboru zubní technik. Učitel může po dohodě s ředitelem střední zdravotnické školy doplnit učební osnovy o rozšiřující učivo s ohledem na specifiku regionu. Počty vyučovacích hodin: Počty hodin uvedené v rozpisu učiva jsou orientační. Vyučující si může rozpis upravit podle potřeb školy nebo třídy. Přitom celkový počet vyučovacích hodin týdně v ročníku daného předmětu v učebním plánu, upravený popř. ředitelem školy, je závazný. 2. Rozpis učiva 1. ročník (1 hodina týdně, celkem 34 hodin) Doporučený počet hodin 1. Úvod do nauky o stomatologických protézách 1.1 Historický vývoj stomatologické protetiky Celkový ráz protetické práce Modelová reprodukce základních útvarů žvýkacího ústrojí. 7

10 1.4 Přehled základních gnatologických pojmů Obecné zásady protetického ošetřování 2.1 Plánování protetického ošetření Vlastní zhotovení zubní protézy Základy gnatologie 3.1 Žvýkací ústrojí Fyziologie žvýkání ročník (3 hodiny týdně, celkem 102 hodin) 1. Fixní protézy 1.1 Společná charakteristika a základní znaky soudobé fixní protetiky Korunkové inleje Poloplášťové kovové korunky Kořenové inleje Celoplášťová pryskyřičná korunka Celoplášťová keramická korunka Celoplášťové kovové korunky Litá korunka. Doporučený počet hodin 2. Obroučková korunka (pouze informativně jako součást vývojové řady korunek). 1.8 Celoplášťové kombinované korunky Čepová korunka Dočasné fixní náhrady Fixní můstky Biomechanika a indikace fixních můstků Pilířové konstrukce, jejich typy a použití Mezičleny, jejich typy a základní pravidla pro tvarovou úpravu. Užívané materiály Spojovací prvky fixních můstků. 3. ročník (2 hodiny týdně, celkem 68 hodin) 1. Fixní můstky (pokračování) Předpoklady pro zhotovení fixního můstku. 1.2 Celokeramický můstek. 1.3 Opravy fixních náhrad. 2. Částečné snímatelné protézy 2.1 Základní charakteristika. 2

11 2.2 Konstrukční prvky částečných snímatelných zubních protéz Opravy částečných snímatelných protéz Celkové snímatelné protézy 3.1 Definice a základní pojmy Laboratorní zhotovení celkových protéz v obou čelistech Laboratorní zhotovení celkových protéz při anomálních čelistních vztazích Laboratorní zhotovení celkových protéz z pryskyřic lisováním Laboratorní zhotovení celkových protéz z pryskyřic litím Opravy celkových snímatelných protéz ročník (2 hodiny týdně, celkem 60 hodin) 1. Částečné snímatelné protézy 1.1 Plánování částečné snímatelné protézy Příprava zubů pro zakotvení částečné snímatelné protézy Výroba částečné snímatelné protézy kotvené sponami Výroba částečné snímatelné protézy kotvené zásuvnými spoji Návrhy řešení typických defektů chrupu částečnou snímatelnou zubní protézou. 6 Doporučený počet hodin 2. Jednodobá protetická rekonstrukce chrupu 6 3. Ortodontické přístroje 3.1 Ortodontické anomálie Modelová technika v ortodoncii Fixní a snímatelné ortodontické přístroje Stomatologické dlahy 4 5. Orofaciální protézy 5

12 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Učební osnova předmětu Zhotovování stomatologických protéz republiky Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České dne 2. března 1999, čj /99-23, s účinností od 1. září Pojetí vyučovacího předmětu Předmět zhotovování stomatologických protéz poskytuje žákům základní znalosti a manuální dovednosti potřebné pro praktické zhotovení stomatologických protéz, je těžištěm odborného vzdělávání zubního technika, dotváří a prakticky realizuje vědomosti získané ve speciálních a základních odborných předmětech. Nedílnou součástí je výchova k tvořivému myšlení při plnění jednotlivých tematických celků, dotváření organizace a ekonomiky práce, šetrnému hospodaření s materiály, energií, pracovními pomůckami a vybavením laboratoře. Obsah vzdělávání dává všechny předpoklady pro rozvoj přirozeného talentu žáka, získání trvalého zájmu o bezpečnost a ochranu zdraví při práci, o kulturu práce. Dílčí cíle - znalost aplikace pracovních a technologických postupů, - znalost osobní a týmové organizace práce v zubní laboratoři a stomatologické ordinaci, - zásady při používání a údržbě nástrojů a přístrojů, - zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při dílčích pracovních postupech, - zásady ekonomiky práce, využívání materiálů a energie, - praktické zhotovení individuálních protetických pomůcek, - praktické zhotovení základních typů fixních protéz, - praktické zhotovení základních typů snímatelných protéz, - znalost výroby ortodontických přístrojů, - manuální zručnost v zacházení s nástroji a přístroji a provádění jejich běžné základní údržby v souladu s BOZP. Při uplatňování komplexních výchovných a vzdělávacích hledisek v předmětu zhotovování stomatologických protéz tvoří nedílnou součást i 4týdenní souvislá odborná praxe v závěru 3. ročníku, která se uskutečňuje ve vybraných zubních laboratořích, po jejich předchozím seznámení s obsahem dosavadního studia a záměry předmětu.

13 Z vazeb na ostatní vyučovací předměty jsou uvedeny pouze podstatné. Obsah předmětu zhotovování stomatologických protéz přímo navazuje na speciální a základní odborné předměty: stomatologické protézy, kde obsahem jsou teoretické poznatky pro konstruování protéz a základy nutné pro pochopení problematiky oboru, technologie, kde obsahem jsou znalosti o vlastnostech, složení a zpracování dentálních materiálů a seznámení se zařízením laboratoře, kreslení a modelování, kde žáci využívají vědomostí o tvarovém uspořádání zubů v jednotlivých úsecích chrupu a znalostí jejich anatomického a estetického ztvárnění při zhotovování voskových modelů. Funkce vyučovacího předmětu jako hlavní součásti odborného vzdělání spočívá v syntetizaci odborných (matematicko-přírodovědných) vědomostí, získání manuálních dovedností a znalostí pro konstruování a praktické zhotovení stomatologických protéz. Nedílnou součástí funkce předmětu je rozvoj přirozeného talentu žáka pro daný obor a zejména jeho výtvarné oblasti. Předmět se vyučuje ve všech ročnících ve školní zubní laboratoři. Při laboratorní práci se třída dělí podle platných předpisů. Ve 4. ročníku při opakování tematických celků na modelech pro pacienty je výhodné umístění žáků (nebo části) ve vybraných, prostorově a technicky zabezpečených stomatologických pracovištích. Výuka je dělena do 4-5hodinových celků. Pro zlepšení hygieny a pohody práce je před hlavní přestávkou zařazena krátká, vhodně sestavená rozcvička. Při vyučování volí vyučující podle konkrétního učiva nejvhodnější metody a formy práce. Hlavní důraz se klade na vhodné fázování pracovního postupu s krátkou úvodní instruktáží a praktickým předvedením dílčího pracovního úseku. Co nejšíře je nutno zabezpečit výuku trojrozměrnými pomůckami, příp. předlohami ve zvětšeném měřítku i skutečné velikosti. Materiální zajištění výuky je stanoveno platnými normativy pro osobní vybavení žáka a školní laboratoře. Laboratorní výuka je uspořádána lineárně. Výjimku tvoří opakování tematických celků při pracích pro pacienty ve 4. ročníku. Žáci zde pracují na individuálně zadaných úkolech podle záměru opakovací činnosti. Úvodní práce v tematickém celku jsou prováděny na ideálních modelech situace. Následná témata a cvičné modelace jsou již uskutečňovány na běžných modelech situace. Žáci podle pokynu vyučujícího průběžně zpracovávají zprávu o práci, kterou odevzdají k závěrečnému hodnocení tematického celku. Obsahem je konstrukčně a technologicky správně pojatý postup zhotovení stanoveného typu protéz s případným uvedením chyb vzniklých v průběhu práce nebo zjevných nedostatků u dokončeného protetického výrobku. V průběhu výuky jsou žáci hodnoceni zejména z těchto hledisek: 1. dovednost zvládnutí dílčích pracovních úseků, 2. dodržení technologie zpracování dentálních materiálů,

14 3. dovednost zorganizovat si laboratorní práci v čase i v prostoru, 4. osvojení si návyku v oblasti hygieny a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 5. pochopení a zvládnutí celého pracovního postupu, 6. přesnost a estetické ztvárnění protetického výrobku, 7. dovednost vypracovat přehlednou, komplexně pojatou zprávu o práci. Závaznost obsahu: Učivo stanovené učební osnovou je minimálním základním učivem závazným pro výchovu a vzdělávání ve studijním oboru zubní technik. Učitel může po dohodě s ředitelem střední zdravotnické školy doplnit obsah učební osnovy o rozšiřující učivo s ohledem na specifiku regionu. Počty vyučovacích hodin: Počty hodin uvedené v rozpisu učiva jsou orientační. Vyučující si může rozpis upravit podle potřeb školy nebo třídy. Přitom celkový počet vyučovacích hodin týdně v ročníku daného předmětu v učebním plánu (upravený popř. ředitelem školy) je závazný. 2. Rozpis učiva 2. ročník (12 hodin týdně, celkem 408 hodin) Doporučený počet hodin Laboratorní cvičení 1. Zhotovení studijního modelu situace s pomocí skusového otisku 6 (Montáž situačních modelů do artikulačního přístroje) 2. Zhotovení modelu situace pomocí metody vodicích čepů a retenčních kroužků, využití repoziční destičky Korunková inlej MOD (nepřímý postup) ONLAY (kompozitní materiál) 5. Kořenové inleje Plášťové korunky pryskyřičné Pryskyřičná korunka jednotlivě stojící, zhotovená na kořenovou inlej 6.2. Skupina pryskyřičných korunek (tři vedle sebe stojící) 7. Plášťové korunky kovové lité 7.1. Korunka litá neodlehčená - dolní premolárový úsek 40

15 Korunka litá odlehčená - dolní molárový úsek 8. Plášťové korunky kombinované 8.1. Fazetová korunka s pryskyřičnou fazetou (frontální úsek) 8.2. Fazetová korunka s pryskyřičnou fazetou (premolárová oblast) 9. Dočasný fixní můstek z rychle tuhnoucí pryskyřice 10. Fixní můstek v dolním postranním úseku s mezičleny nedotýkajícími se sliznice Proplachovací můstek (postupné zhotovení - neodlehčené korunky) 3. ročník (20 hodin týdně, celkem 680 hodin) Laboratorní cvičení Doporučený počet hodin Fixní můstky 1.1. Fixní můstek s pryskyřičnými fazetami v horním frontálním úseku podle elastického otisku, jednofázové zhotovení (dočasný fixní můstek) 1.2. Fixní můstek s pryskyřičnými fazetami v horním postranním úseku podle elastického otisku, jednofázové zhotovení (dočasný fixní můstek) 1.3. Fixní můstek s pryskyřičnými fazetami v dolním postranním úseku (dočasný fixní můstek) 1.4. Fixní můstek s pryskyřičnými fazetami v horním frontálním úseku (dočasný fixní můstek) 2. Částečné snímatelné protézy 2.1. Individuální otiskovací lžíce + šablony (16) 2.2. Model situace v artikulátoru (10) 2.3. Částečná snímatelná protéza dočasná v dolním frontálním úseku (48) 2.4. Částečná snímatelná desková protéza v horní čelisti s kombinovanými

16 sponami (66) Opravy částečných protéz 3.1. Náhrada zubu v protéze rychle tuhnoucí pryskyřicí (4) 3.2. Spojení zlomeného těla protézy rychle tuhnoucí pryskyřicí (6) 3.3. Náhrada drátěného spojového dílce rychle tuhnoucí pryskyřicí (10) 210 progenie(40) (100) Celkové snímatelné protézy 4.1. Individuální otiskovací lžíce + šablony (15) 4.2. Model situace v artikulátoru (10) 4.3. Sestavení H+D celkové protézy v okludoru pomocí artikulační lžičky - příprava voskového modelu na zkoušku (40) 4.4. Sestavení H+D celkové protézy při anomálním čelistním vztahu Montáž modelu situace do artikulátoru (5) 4.6. Zhotovení H+D celkové protézy, sestavení v artikulátoru (normookluze) 5. Oprava celkové snímatelné protézy - obnova báze a těla horní protézy 6. Částečné snímatelné protézy s kovovou konstrukcí Kovová výztuha pro částečnou snímací protézu

17 4. ročník (19 hodin týdně, celkem 570 hodin) Laboratorní cvičení Doporučený počet hodin 210 spojovací plochým 140 frontálním Částečné snímatelné protézy s kovovou konstrukcí (pokračování) 1.1. Částečná snímatelná protéza v horní čelisti s jednoduchou kovovou konstrukcí, přední a zadní patrový třmen, lité spony (60) 1.2. Sedlová protéza v dolní čelisti s oblým spojovacím třmenem a průběžnou sponou (65) 1.3. Kovová konstrukce pro snímatelný v dolní čelisti s litou kotevní a ploténkou (45) 1.4. Kovová konstrukce pro snímatelný můstek v horní čelisti se zadním spojovacím třmenem a litými sponami (40) 2. Řešení defektu kombinací fixní a snímatelné náhrady v dolní čelisti 2.1. Kotevní korunka a můstek s využitím zásuvných spojů v dolním úseku (80) 2.2. Sedlová protéza s oblým podjazykovým třmenem a litými sponami (60) 3. Adhezivní můstek 4. Snímatelné ortodontické přístroje 5. Kovokeramika - plášťová korunka 6. Zhotovování stomatologických protéz na modelech pro pacienty - opakování všech témat ODBORNÁ PRAXE Odborná praxe je součástí vyučovacího předmětu zhotovování stomatologických protéz a její absolvování je podmínkou k ukončení 3. ročníku studia.vytváří prostor a podmínky pro samostatnou práci žáků v provozních podmínkách zdravotnického zařízení. Představuje jednu z účinných forem spojení školy s praxí. Strukturu obsahu odborné praxe tvoří činnosti, které jsou pro odborný profil zubního technika typické a nezbytné. Výchovně vzdělávacím cílem

18 odborné praxe je prohloubit a upevnit odborné dovednosti, návyky, pracovní vlastnosti a rozvíjet morální a intelektuální schopnosti žáků. Cílové vědomosti jsou - ověřit platnost osvojených teoretických poznatků, zákonitostí, pravidel a pouček, - upevnit a procvičit vědomosti pro další studium, - prověřit učivo v širších souvislostech ve zdravotnické praxi. Cílové dovednosti - získané vědomosti a dovednosti aplikovat v praxi, - samostatně řešit poznanou odbornou problematiku, - organizovat pracovní proces. Obsahem odborné praxe je samostatná praktická činnost žáků ve zdravotnických zařízeních. Funkce odborné praxe spočívá v profesionální praktické přípravě na výkon povolání, a to v provozních podmínkách. Organizace výuky odborné praxe Odborná praxe žáků je organizována v souladu s vyhláškou MŠMT ČR o středních školách. Vztahy mezi školou a organizací, v níž probíhá praxe, jsou zajišťovány rámcovou dohodou. Součástí této dohody musí být druh pracovní činnosti, kterou budou žáci vykonávat místo praxe, časový rozvrh práce, pracovní a hygienické podmínky, ev. způsob odměňování a opatření zaměřená na BOZP. Na začátku odborné praxe vysvětlí vyučující, spolu s pověřeným pracovníkem stomatologické laboratoře, žákům účel odborné praxe, vedení záznamů a problematiku spojenou s BOZP. Je vhodné uvést žákům příklady o nedodržování předpisů o bezpečnosti a hygieně práce, o poškozování a tvorbě životního prostředí apod. První den při nástupu na praxi musí být žáci poučeni o organizační struktuře zdravotnického zařízení, provozním řádu pracoviště, předpisech o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, protipožárních předpisech a péči o životní prostředí. Odbornou praxi zabezpečují vyučující předmětu zhotovování stomatologických protéz. Odborná praxe je klasifikována v rámci předmětu zhotovování stomatologických protéz jako jeho součást na konci 2. pololetí 3. ročníku. 3. ročník (4 týdny 7 hodin denně, tj. celkem 140 hodin) Pracoviště: stomatologické laboratoře 1. Organizace a provoz oddělení. 2. Odlévání otisků a zhotovování modelů.

19 3. Opracování snímatelných protéz. 4. Zhotovení pryskyřičných korunek. 5. Samostatné zhotovení částečných snímatelných protéz z pryskyřice - dočasných, s dvouramennými kombinovanými sponami a trvalých, s tříramennými kombinovanými sponami a jednoduchými konstrukcemi. 6. Modelování inleje a fixních konstrukcí. 7. Zhotovování individuálních lžic a skusových šablon. Pod vedením instruktora se žáci mají seznámit s přejímáním otisků a jiných protetických výrobků z ordinace, s vyplňováním laboratorních štítků, s jednotlivými etapami práce a odevzdáváním hotových protéz všech druhů. Při práci s kovy by měli žáci vidět zpracovávání drahých kovů, jejich vážení a evidenci. Seznámit se se spoluprací ordinace a zubní laboratoře. Učební osnovy matematiky pro třídy s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů v rámci vzdělávacího programu Základní škola ročník (Schváleno MŠMT ČR dne pod čj /99-22) Na základě žádostí učitelů matematiky vyučujících ve třídách s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů v rámci vzdělávacího programu Základní škola zpracovali autoři tohoto vzdělávacího programu rámcové učební osnovy pro rozšířené vyučování matematiky. Tyto osnovy ministerstvo nabízí školám jako model, podle kterého mohou postupovat, případně si ho upraví podle vlastních podmínek a potřeb. Rozšířené vyučování matematiky a přírodovědných předmětů se realizuje v hodinových dotacích uvedených v modelovém učebním plánu pro třídy s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů čj / ročník 1. Shrnutí a opakování učiva z ročníku Množina, prvek množiny, podmnožina, Sjednocení a průnik dvou množin.

20 2. Desetinná čísla Rozšíření pojmu desetinné číslo. Porovnávání desetinných čísel. Zaokrouhlování desetinných čísel. Sčítání a odčítání desetinných čísel. Násobení a dělení desetinných čísel přirozeným číslem. Násobení a dělení desetinných čísel. Vlastnosti početních výkonů s desetinnými čísly. Řešení slovních úloh a úloh s více početními operacemi. 3. Dělitelnost přirozených čísel Násobek a dělitel. Znaky dělitelnosti 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Prvočísla. Rozklad čísla na prvočinitele. Společný dělitel. Největší společný dělitel. Společný násobek. Nejmenší společný násobek. Čísla soudělná a nesoudělná. Diofantovské rovnice. 4. Celá čísla Čísla kladná a záporná. Čísla navzájem opačná. Absolutní hodnota celého čísla. Uspořádání celých čísel. Sčítání a odčítání celých čísel. Násobení a dělení celých čísel. Vlastnosti početních operací s celými čísly. Záporná desetinná čísla. Absolutní hodnota kladných a záporných desetinných čísel. 5. Úhel a jeho velikost Úhel, osa úhlu. Velikost úhlu; jednotky; stupeň, minuta, vteřina. Úhloměr. Konvexní a nekonvexní úhel. Přímý, ostrý, pravý, tupý úhel. Vedlejší a vrcholové úhly. Souhlasné a střídavé úhly. Grafické sčítání a odčítání úhlů; sčítání a odčítání velikostí úhlů. Grafické násobení a dělení úhlu přirozeným číslem v jednoduchých případech. Násobení a dělení velikosti úhlu přirozeným číslem. Konstrukce některých úhlů pomocí pravítka a kružítka. 6. Osová a středová souměrnost Shodnost geometrických obrazců. Shodnost trojúhelníků. Osová souměrnost. Vzor a obraz. Samodružný bod. Osa souměrnosti. Konstrukce obrazu daného útvaru v osové souměrnosti. Osově souměrné obrazce. Středová souměrnost. Střed souměrnosti. Konstrukce obrazu daného útvaru ve středové souměrnosti. Středově souměrné obrazce. 7. Trojúhelník Vnější a vnitřní úhly trojúhelníku. Součet vnitřních úhlů v trojúhelníku. Konstrukce os vnitřních úhlů trojúhelníků; konstrukce os stran. Konstrukce kružnice opsané a vepsané trojúhelníku. Výšky a těžnice trojúhelníku. Těžiště. Trojúhelníková nerovnost. Konstrukce trojúhelníku ze tří stran. Rovnoramenný a rovnostranný trojúhelník a jejich vlastnosti. 8. Objem a povrch kvádru a krychle

Témata absolventského klání z matematiky :

Témata absolventského klání z matematiky : Témata absolventského klání z matematiky : 1.Dělitelnost přirozených čísel - násobek a dělitel - společný násobek - nejmenší společný násobek (n) - znaky dělitelnosti 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10 - společný

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září říjen

TEMATICKÝ PLÁN. září říjen TEMATICKÝ PLÁN Předmět: MATEMATIKA Literatura: Matematika doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc., doc. RNDr. Jiří Kadleček, CSc Matematicko fyzikální tabulky pro základní školy UČIVO - ARITMETIKA: 1. Rozšířené

Více

Matematika - 6. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby desetinná čísla. - zobrazení na číselné ose

Matematika - 6. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby desetinná čísla. - zobrazení na číselné ose Matematika - 6. ročník desetinná čísla - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - zaokrouhlování a porovnávání des. čísel ve výpočtových úlohách - zobrazení na číselné ose MDV kritické

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Obor vzdělání: Asistent zubního technika Maturitní témata

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Obor vzdělání: Asistent zubního technika Maturitní témata Předmět Zhotovování stomatologických protéz Plášťové pryskyřičné korunky Dočasný pryskyřičný můstek Kořenové inlej Korunková inlay MOD, onlej Rebaze přímá Tenchův blok Litá korunka odlehčená, litá korunka

Více

MATEMATIKA 5. TŘÍDA. C) Tabulky, grafy, diagramy 1 - Tabulky, doplnění řady čísel podle závislosti 2 - Grafy, jízní řády 3 - Magické čtverce

MATEMATIKA 5. TŘÍDA. C) Tabulky, grafy, diagramy 1 - Tabulky, doplnění řady čísel podle závislosti 2 - Grafy, jízní řády 3 - Magické čtverce MATEMATIKA 5. TŘÍDA 1 - Přirozená čísla a číslo nula a číselná osa, porovnávání b zaokrouhlování c zápis čísla v desítkové soustavě d součet, rozdíl e násobek, činitel, součin f dělení, dělení se zbytkem

Více

PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná

PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná Racionální čísla Zlomky Rozšiřování a krácení zlomků

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo

Více

Číslo hodiny. Označení materiálu. 1. Mnohočleny. 25. Zlomky. 26. Opakování učiva 7. ročníku. 27. Druhá mocnina, odmocnina, Pythagorova věta

Číslo hodiny. Označení materiálu. 1. Mnohočleny. 25. Zlomky. 26. Opakování učiva 7. ročníku. 27. Druhá mocnina, odmocnina, Pythagorova věta 1. Mnohočleny 2. Rovnice rovné nule 3. Nerovnice různé od nuly 4. Lomený výraz 5. Krácení lomených výrazů 6. Rozšiřování lomených výrazů 7. Sčítání lomených výrazů 8. Odčítání lomených výrazů 9. Násobení

Více

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr Matematika - 6. ročník Provádí početní operace v oboru desetinná čísla racionálních čísel - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - čte a zapisuje desetinná čísla - zaokrouhlování

Více

Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014. 1. Obor reálných čísel

Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014. 1. Obor reálných čísel Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014 1. Obor reálných čísel - obor přirozených, celých, racionálních a reálných čísel - vlastnosti operací (sčítání, odčítání, násobení, dělení) -

Více

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků Maturitní zkouška z matematiky 2012 požadované znalosti Zkouška z matematiky ověřuje matematické základy formou didaktického testu. Test obsahuje uzavřené i otevřené úlohy. V uzavřených úlohách je vždy

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ ceny v letech po kvantilech Pořadí Praha 1 1 442 24 247 27 240 2 003,9 144 77 26 402 29 579 20 979 5 785 8 368 10 695 18 241 42 776 57 981 67 090 1 Praha 2 2 310 13 419 17 626 1 296,7 101 56 15 793 19

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ Praha 1 1 427 23 778 28 264 2 507,1 86 80 29 579 23 626-7 159 8 524 10 689 18 752 40 061 60 212 72 434 1 Praha 2 2 282 12 557 17 321 1 536,4 72 58 17 416 15 615 22 344 5 980 6 961 9 697 14 591 23 837 30

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 215 593 96 188 15,1 320 95 167 180 238 25 32 70 127 248 404 506 211-212 2 000-9 999 obyv. 156-157 512 232 333 26,6 119 81 341 296 362 60 81 121 247 458 712 799 155 10 000-49 999

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 205-206 638 278 341 38,2 915 87 195 340 406 46 75 146 247 440 700 966 219 2 000-9 999 obyv. 117 463 676 746 83,8 236 56 486 709 867 201 251 481 689 935 1 278 1 453 109 10 000-49

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová Vyučovací volitelný předmět Cvičení z matematiky je zařazen samostatně na druhém

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb.

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. 16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 24 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro nástavbové studium. varianta B 6 celkových týd.

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro nástavbové studium. varianta B 6 celkových týd. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu MATEMATIKA pro nástavbové studium (hodinová dotace: varianta A 4 až 5 celkových týd. hodin, varianta B 6 celkových týd. hodin) Schválilo

Více

MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA

MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA Osmileté studium 1. ročník 1. Opakování a prohloubení učiva 1. 5. ročníku Číslo, číslice, množiny, přirozená čísla, desetinná čísla, číselné

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu.

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Základem vzdělávacího obsahu předmětu Cvičení z matematiky je vzdělávací

Více

Matematika - 6. ročník

Matematika - 6. ročník Matematika - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Přirozená čísla - zápis čísla v desítkové soustavě - zaokrouhlování - zobrazení na číselné ose - početní operace v oboru

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Matematika 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu

Více

Předmět: MATEMATIKA Ročník: 6.

Předmět: MATEMATIKA Ročník: 6. Předmět: MATEMATIKA Ročník: 6. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT Číslo a proměnná - užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek - část (přirozeným číslem, poměrem,

Více

MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik

MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik R4 1. ČÍSELNÉ VÝRAZY 1.1. Přirozená čísla počítání s přirozenými čísly, rozlišit prvočíslo a číslo složené, rozložit složené

Více

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník BUDE UPŘESNĚN NA ZÁKLADĚ ZVOLENÉHO TYPU SOUTĚŽE Extraliga o udržení 1.NHbL o udržení Ex SD Ex MD MČR SŽ MČR MŽ MČR P MČR MP MČR Ž MČR PH TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník 2012-2013 den datum SOUTĚŽ

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9.

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Školní rok 2013/2014 Mgr. Lenka Mateová Kapitola Téma (Učivo) Znalosti a dovednosti (výstup)

Více

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň:

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo a

Více

Volitelné předměty Matematika a její aplikace

Volitelné předměty Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Matematika a její aplikace Cvičení z matematiky Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Cvičení z matematiky

Více

Matematika Název Ročník Autor

Matematika Název Ročník Autor Desetinná čísla řádu desetin a setin 6. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Dělitelnost přirozených čísel 7. Desetinná čísla porovnávání 7. Desetinná

Více

Učební plán 4. letého studia předmětu matematiky. Učební plán 6. letého studia předmětu matematiky

Učební plán 4. letého studia předmětu matematiky. Učební plán 6. letého studia předmětu matematiky Učební plán 4. letého studia předmětu matematiky Ročník I II III IV Dotace 3 3+1 2+1 2+2 Povinnost povinný povinný povinný povinný Učební plán 6. letého studia předmětu matematiky Ročník 1 2 3 4 5 6 Dotace

Více

Cvičení z matematiky - volitelný předmět

Cvičení z matematiky - volitelný předmět Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Cvičení z matematiky - volitelný předmět 3. období 9. ročník Sbírky úloh, Testy k přijímacím zkouškám, Testy Scio, Kalibro aj. Očekávané výstupy předmětu

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.9.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 104 076 66 396 170 472 103 996 19 957 123 953 151 8 368 Středočeský

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.3.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 102 225 65 201 167 426 102 155 18 768 120 923 27 8 217 Středočeský 79

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.6.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 103 070 66 147 169 217 102 997 19 878 122 875 72 8 325 Středočeský 81

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro studijní obory SOŠ a SOU (8 10 hodin týdně celkem)

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro studijní obory SOŠ a SOU (8 10 hodin týdně celkem) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu MATEMATIKA pro studijní obory SOŠ a SOU (8 10 hodin týdně celkem) Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 14. 6. 2000,

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika. Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika. Ročník: 6. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla - provádí početní operace s přirozenými

Více

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9.

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Učební osnovy Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Kapitola Téma (Učivo) Znalosti a dovednosti (výstup) Průřezová témata, projekty

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Matematika - 6. ročník

Matematika - 6. ročník Matematika - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Přirozená čísla - zápis čísla v desítkové soustavě - zaokrouhlování - zobrazení na číselné ose - početní operace v oboru

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 7.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 7. 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 7. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČÍSLO A PROMĚNNÁ M9101 provádí

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 8.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 8. 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 8. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČÍSLO A PROMĚNNÁ M9101 M9102

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracovala: Mgr. Radomíra Teubnerová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v hl. m. Praze

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast : : Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky využívat matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech rozvíjet pamětˇ žáků prostřednictvím

Více

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 7.

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 7. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 7. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo I. čtvrtletí 40 hodin Opakování učiva z 6. ročníku (14) Přesahy a vazby, průřezová témata v oboru

Více

Matematika Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Krychle Kvádr

Matematika Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Krychle Kvádr Matematika Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností. Charakterizuje a třídí základní rovinné útvary. Odhaduje

Více

Maturitní zkouška z matematiky (v profilové části) Informace o zkoušce, hodnocení zkoušky, povolené pomůcky a požadavky

Maturitní zkouška z matematiky (v profilové části) Informace o zkoušce, hodnocení zkoušky, povolené pomůcky a požadavky Maturitní zkouška z matematiky (v profilové části) Informace o zkoušce, hodnocení zkoušky, povolené pomůcky a požadavky A. Informace o zkoušce Písemná maturitní zkouška z matematiky v profilové části se

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

III. NEHODY V OKRESECH

III. NEHODY V OKRESECH III. NEHODY V OKRESECH V této části jsou uvedeny základní ukazatele o nehodách v jednotlivých okresech České republiky v roce 2013. Pro porovnání není zohledněn počet nehod na území hlavního města Prahy

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 3. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.1.213 3.1.213

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY 1. Základní poznatky z logiky a teorie množin Pojem konstanty a proměnné. Obor proměnné. Pojem výroku a jeho pravdivostní hodnota. Operace s výroky, složené výroky, logické

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. leden 2017

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. leden 2017 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové leden 2017 Zpracovala: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji k 31. 1. 2017 V tomto

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Matematika (MAT) Náplň: Racionální čísla a procenta a základy finanční matematiky, Trojúhelníky a čtyřúhelníky, Výrazy I, Hranoly Třída: Sekunda Počet hodin: 4 hodiny týdně Pomůcky: Učebna s PC

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

-Zobrazí čísla a nulu na číselné ose

-Zobrazí čísla a nulu na číselné ose Dodatek k ŠVP č. 38 Výstupy matematika 6. ročník doplnění standardů RVP 6. ročník ŠVP 6.ročník Učivo Matematika Doplnění podle standardů Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Matematika 3. období 9. ročník J.Coufalová : Matematika pro 9.ročník ZŠ (Fortuna) Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Příloha č.2 k ZD Specifikace

Více

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6.

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo ZÁŘÍ užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek část (zlomkem) PROSINEC využívá

Více

Maturitní okruhy z matematiky ve školním roce 2010/2011

Maturitní okruhy z matematiky ve školním roce 2010/2011 Vyučující: RNDr. Ivanka Dvořáčková Třída: 8.A Maturitní okruhy z matematiky ve školním roce 2010/2011 Otázka Okruh 1 1. Výroky a operace s nimi 2. Množiny a operace s nimi 2 3. Matematické věty a jejich

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu MATEMATIKA pro střední odborné školy s humanitním zaměřením (6 8 hodin týdně celkem) Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v hl. m. Praze k 31.8.2016

Více

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Cvičení z matematiky O8A, C4A, jednoletý volitelný předmět Cíle předmětu Obsah předmětu je zaměřen na přípravu studentů gymnázia na společnou část maturitní zkoušky

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 8. MARKUP Druhá mocnina a odmocnina FY Tabulky, kalkulátor

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 8. MARKUP Druhá mocnina a odmocnina FY Tabulky, kalkulátor Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Učební materiály (využívány průběžně): Poznámky Umí provádět operace

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Michal Tuček http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/informace/bulletiny Informace o nezaměstnanosti v Ústeckém

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva září 2016 Zpracovala: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Maturitní témata z matematiky

Maturitní témata z matematiky Maturitní témata z matematiky G y m n á z i u m J i h l a v a Výroky, množiny jednoduché výroky, pravdivostní hodnoty výroků, negace operace s výroky, složené výroky, tabulky pravdivostních hodnot důkazy

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva leden 2016 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem Měsíční statistická zpráva březen 2017 Zpracoval: Bc. Michal Tuček http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/informace/bulletiny Informace o nezaměstnanosti v Ústeckém

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika. Ročník: 7. - 1 - Průřezová témata. Poznám ky. Výstup

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika. Ročník: 7. - 1 - Průřezová témata. Poznám ky. Výstup - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 7. Výstup - modeluje a zapisuje zlomkem část celku - převádí zlom na des. čísla a naopak - porovnává zlom - zlomek

Více

Matematika PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

Matematika PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Matematika ročník TÉMA 1-4 Operace s čísly a - provádí aritmetické operace v množině reálných čísel - používá různé zápisy reálného čísla - používá absolutní hodnotu, zapíše a znázorní interval, provádí

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji. Měsíční statistická zpráva červenec 2017

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji. Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracovala: Bc. Lucie Harcová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2017 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Libereckém

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Bc. Michal Tuček http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/informace/bulletiny Informace o nezaměstnanosti v Ústeckém

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem Měsíční statistická zpráva duben 2017 Zpracoval: Bc. Michal Tuček http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/informace/bulletiny Informace o nezaměstnanosti v Ústeckém

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Seznam témat Výroková logika, úsudky a operace s množinami Základní pojmy výrokové logiky, logické spojky a kvantifikátory, složené výroky (konjunkce, disjunkce, implikace, ekvivalence), pravdivostní tabulky,

Více

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2016 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

5.2.2 Matematika - 2. stupeň

5.2.2 Matematika - 2. stupeň 5.2.2 Matematika - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Matematika na 2. stupni školy navazuje svým vzdělávacím obsahem na předmět Matematika

Více

SEMINÁŘ K VÝUCE MATEMATIKA 1

SEMINÁŘ K VÝUCE MATEMATIKA 1 Charakteristika vyučovacího předmětu SEMINÁŘ K VÝUCE MATEMATIKA 1 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Matematika a její aplikace Matematika a její

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva. listopad Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS.

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva. listopad Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2017 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském kraji k

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 9. Matematika 104 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 7. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel zaokrouhluje, provádí odhady

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Červen 2017 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky V tomto měsíci celkový

Více