Učební osnovy oblasti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Učební osnovy oblasti"

Transkript

1 školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - pie Sluníčko oblasti

2 1 a její aplikace Charakteristika oblasti Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast je založena na praktických činnostech, sleduje využití matematických dovedností v běžném životě, posiluje schopnost logického myšlení a prostorové představivosti. Žáci si osvojují základní matematické pojmy a symboly, matematické postupy a způsoby jejich užití. Učí se přesnosti a uplatňování matematických pravidel, používání kalkulátoru a matematických výukových programů. prolíná celým základním vzděláváním, postupně pomáhá žákům získávat matematickou gramotnost a učí je dovednostem využitelným v praktickém životě. Důležitou součástí matematického vzdělávání je osvojení rýsovacích technik, které žáci využijí při dalším studiu. Na úrovni školních vzdělávacích programů je možné vytvořit v 8. a 9. ročníku samostatný předmět Rýsování. Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru a její aplikace je rozdělen na tematické okruhy:číslo a početní operace, závislost a vztahy, geometrie v rovině a aplikační úlohy. Číslo a početní operace zde si žáci osvojují aritmetické operace v jejich třech složkách: dovednost provádět operaci, algoritmické porozumění a významové porozumění.učí se získávat číselné údaje měřením, odhadováním, výpočtem a zaokrouhlováním. Seznamují se s pojmem proměnná a s její rolí při matematizaci reálných situací. Závislost a vztahy žáci rozpoznávají určité typy změn a závislostí, které jsou projevem běžných jevů reálného světa, a seznamují se s jejich reprezentacemi. Uvědomují si změny a závislosti známých jevů, docházejí k pochopení, že změnou může být růst i pokles.tyto změny a závislosti žáci analyzují z tabulek, diagramů a grafů v jednoduchých případech je konstruují a vyjadřují matematickým předpisem nebo je podle možností modelují. Geometrie v rovině žáci určují a znázorňují geometrické útvary a geometrické útvary, hledají podobnosti a odlišnosti útvarů, které se vyskytují kolem nás, uvědomují si vzájemné polohy objektů v prostoru, učí se porovnávat, odhadovat, měřit délku, velikost úhlu, obvod a obsah, zdokonalovat svůj grafický projev. Aplikační úlohy jsou nestandardní úlohy, jejichž řešení může být do značné míry nezávislé na znalostech a dovednostech školské matematiky, ale při němž je nutné uplatnit logické myšlení.tyto úlohy by se měly prolínat všemi tématickými okruhy v průběhu celého základního vzdělávání. 2

3 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Charakteristika předmětu poskytuje žákům vědomosti a dovenosti potřebné pro orientaci v praktickém životě a vytváří předpoklady pro úspěšné uplatnění ve většině oborů. Rozvíjí intelektuální schopnosti žáků, jejich paměť, představivost, tvořivost, abstraktní myšlení, schopnost logického úsudku. Současně přispívá k vytváření určitých rysů osobnosti jako je vytrvalost, pracovitost, kritičnost. Poznatky a dovednosti získané v matematice jsou předpokladem k poznání přírodovědných oborů, ekonomiky, techniky a k využití počítačů. 3

4 1. ročník 1. ročník 4 týdně, povinný Číselný obor 0-20 zapíše čísla 0-20 vytvoří soubor s daným počtem prvků,počítá prvky v daném souboru porovná přirozená čísla, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti zobrazí číslo na číselné ose doplní chybějící čísla v řadě sčítá a odčítá 0-10, řeší a tvoří slovní úlohy s porovnáváním čísel řeší a tvoří slovní úlohy se sčítáním a odčítáním řeší a tvoří slovní úlohy typu o x více (méně) -čtení a psaní čísel -porovnávání čísel, vztahy,,= -znaménka +,- -orientace na číselné ose -sčítání a odčítání -řešení a tvoření slovních úloh Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Prvouka Geometrie orientuje se v prostoru; rozlišuje pojmy před, za, vpravo,vlevo, nahoře, dole porovnává předměty podle velikosti; používá pojmy menší, větší, stejný, nižší, vyšší rozezná geometrické tvary: trojůhelník, čtverec, obdélník, kruh rozezná, kreslí a modeluje čáry rovné, křivé, lomené Nový výstup -orientace v prostoru -porovnávání předmětů -geometrické tvary -druhy čar -stavba ze stavebnic Výtvarná výchova Pracovní činnosti Český jazyk a literatura 4

5 2. ročník 2. ročník 5 týdně, povinný Číselný obor čte, zapisuje a porovnává čísla počítá po jedné i po desítkách vytvoří soubor s daným počtem prvků,počítá prvky v daném souboru zobrazí číslo na číselné ose doplní chybějící čísla v řadě užívá pojmy jednotky a desítky sčítá a odčítá dvojciferné číslo a jednociferné číslo písemně sčítá a odčítá dvojciferná čísla počítá příklady se závorkami zaokrouhlí dané číslo na desítky řeší a tvoří slovní úlohy s porovnáváním čísel řeší a tvoří slovní úlohy se sčítáním a odčítáním řeší a tvoří slovní úlohy typu o x více (méně) vyjmenuje násobky malé násobilky násobí a dělí v oboru malé násobilky řeší a tvoří slovní úlohy s násobením a dělením řeší složené slovní úlohy řeší a tvoří slovní úlohy typu x-krát více (méně) užívá pojmy sčítanec, součet, rozdíl, součin a podíl chápe záměnu sčítanců rozezná časové jednotky - hodina, minuta, sekunda počítá příklady s jednotkami m, kg, l -čtení, psaní a porovnávání čísel -orientace na číselné ose -sčítání, odčítání, násobení a dělení -zápis, řešení a tvoření jednoduchých slovních úloh -řešení složených slovních úloh -zaokrouhlování čísel na desítky -příklady se závorkami -sčítanec, součet, rozdíl, součin, podíl -záměna sčítanců -časové jednotky, hodina, minuta, sekunda -základní jednotky m, kg,l Český jazyk a literatura Prvouka Český jazyk a literatura Geometrie rýsuje bod, přímku, polopřímku a úsečku změří délku úsečky (m, dm, cm) ve čtvercové síti vyznačí čtverec a obdélník rozezná geometrická tělesa v praxi dokončí jednoduchý obrazec dle osové souměrnosti v jednoduchém rovnoměrném obrazci naznačí osu souměrnosti -bod, přímka, polopřímka a úsečka -čtverec, obdélník -geometrická tělesa -osově souměrné útvary, osa souměrnosti 5

6 2. ročník Výtvarná výchova Pracovní činnosti Český jazyk a literatura 6

7 3. ročník 3. ročník 4+1 týdně, povinný Číselný obor čte, zapisuje a porovnává čísla řadí čísla vytvoří soubor s daným počtem prvků,počítá prvky v daném souboru zobrazí číslo na číselné ose doplní chybějící čísla v řadě zaokrouhlí dané číslo na desítky a stovky sčítá a odčítá v oboru do 1000 písemně i pamětně sčítá a odčítá dvoj a trojciferná čísla provádí kontrolu svého výpočtu řeší a tvoří slovní úlohy s porovnáváním čísel řeší a tvoří slovní úlohy se sčítáním a odčítáním řeší slovní úlohy typu o x-méně (více) provádí předběžný odhad výsledku násobí a dělí v oboru malé násobilky násobí dvojciferné číslo jednociferným dělí dvojciferné číslo jednociferným mimo obor násobilky, určí neúplný podíl a zbytek řeší slovní úlohy s násobením a dělěním řeší složené slovní úlohy řeší a tvoří slovní úlohy typu x-krát více (méně) užívá pojmy matematických operací využívá vlastností matematických operací (komutativnost, asociativnost, distributivnost) provádí jednoduché převody času doplňuje tabulky, schémata a posloupnosti čísel provádí jednoduché převody jednotek (mm,cm,dm,m,km; l,hl; g,kg,t) s využitím slovních úloh popisuje jednoduché závoslosti z praktického života -čtení, psaní a porovnávání čísel -orientace na číselné ose -sčítání, odčítání, násobení a dělení -zaokrouhlování na desítky a stovky -zápis, řešení a tvoření jednoduchých slovních úloh -odhad a kontrola výsledku (zkouška) -automatizace všech spojů násobilky -příklady se závorkami -matematické pojmy -časové jednotky -tabulky -převody jednotek Prvouka Cizí jazyk Prvouka Český jazyk a literatura 7

8 3. ročník Geometrie označí bod, krajní body úsečky, průsečík dvou přímek změří délku úsečky s přesností na mm sestrojí úsečku dané délky s užitím jednotky mm rozpozná a ve čtvercové síti narýsuje rovnoběžku a kolmici provádí odhad délky, vzdálenosti rozezná, pojmenuje a sestrojí základní rovinné útvary pomocí délek stran určí, zda trojúhelník lze či nelze sestrojit určí obvod jednoduchého obrazce sečtením délek jeho stran pomocí dostupných materiálů sestaví modely kvádru, krychle apod. dokončí obrazec dle osové souměrnosti na jednoduchém souměrném obrazci naznačí osu souměrnosti -bod, přímka, polopřímka, úsečka, průsečík -vzájemná poloha dvou přímek ve čtvercové síti (rovnoběžná, nerovnoběžná, kolmá) -odhad a měření úseček -základní rovinné útvary -obvod obrazců sčítáním stran -trojúhelníková nerovnost -geometrická tělesa -osově souměrné útvary, osa souměrnosti K Výtvarná výchova Pracovní činnosti Pracovní činnosti Český jazyk a literatura Výtvarná výchova 8

9 4. ročník 4. ročník 4+1 týdně, povinný Číselný obor čte, zapisuje a porovnává čísla počítá po statisících, desetitisících, tisících zapisuje čísla v desítkové soustavě (8216 = 8 x x ) zaokrouhluje přirozená čísla na desítky až na statisíce provádí předběžný odhad výsledku, provádí kontrolu zobrazí číslo na číslené ose tvoří a řeší úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v oboru přirozených čísel písemně sčítá a odčítá přirozená čísla pamětně sčítá a odčítá jednoduchá čísla pamětně násobí a dělí jednociferným číslem písemně násobí jedno a dvojciferným činitelem písemně dělí jednociferným dělitelem pracuje s kalkulátorem stanoví pořadí početních výkonů, užívá závorek užívá pojmy činitel, jmenovatel, zlomková čára, celek, část zlomku znázorní polovinu, čtvrtinu, třetinu, pětinu a desetinu celku řeší jednoduché slovní úlohy se zlomky vypočítá celek z daného zlomku sčítá zlomky se stejným jmenovatelem provádí převody jednotek délky, hmotnosti, objemu a času čte a sestaví jednoduché tabulky -čtení, psaní a porovnávání čísel -zápis čísel v desítkové soustavě -zokrouhlování čísel -odhad a kontrola výsledku -číselná osa -pamětné a písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení -slovní úlohy -práce s kalkulátorem -pořadí početních výkonů -zlomky -tabulky -jednotky délky, hmotnosti, objemu a času K Vlastivěda Informační a komunikační technologie Cizí jazyk Vlastivěda 9

10 4. ročník Geometrie určí vzájemnou polohu přímek v rovině rýsuje různoběžky, sestrojí rovnoběžky a kolmice rýsuje kolmice a rovnoběžky procházející daným bodem najde a vyznačí pravý úhel užívá pojmy úhel, vrchol a ramena úhlu načrtne a narýsuje trojúhelník (i rovnostranný, rovnoramenný a pravoúhlý), čtverec, obdélník a kružnici rozpozná jednoduché osově souměrné útvary odhadem vyznačí osu souměrnosti rýsuje osu a střed úsečky vypočítá obvod a obsah čtverce a obdélníku řeší jednoduché slovní úlohy na výpočet obvodů a obsahů čtverce a obdélníku -rovnoběžky, různoběžky, kolmice, průsečík -úhel, pravý úhel -rýsování rovinných útvarů -osová souměrnost -obvod a obsah čtverce a obdélníku -jednotky obsahu K Výtvarná výchova Pracovní činnosti Vlastivěda Pracovní činnosti Výtvarná výchova 10

11 5. ročník 5. ročník 5 týdně, povinný Číselný obor - přirozená čísla, desetinná čísla čte, zapisuje a porovnává čísla zaokrouhlí přirozená čísla na desítky až miliony provede odhad a kontrolu výsledku sčítá a odčítá přirozená čísla násobí až trojciferným činitelem dělí jedno a dvojciferným dělitelem užívá vlastnosti početních výkonů (komutativnost, asociativnost, distributivnost) převádí arabská a římská čísla čte, sestavuje a doplňuje tabulky, grafy a diagramy sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem převádí zlomky se jmenovatelem 10 a 100 na desetinná čísla zapíše, čte a porovná desetinná čísla s jedním a dvěma desetinnými místy zaokrouhlí desetinné číslo sčítá a odčítá desetinná čísla násobí a dělí desetinné číslo přirozeným číslem řeší jednoduché rovnice (3. x + 6 = 18), provede zkoušku sestavuje a řeší jednoduché a složené slovní úlohy -zaokrouhlování -odhad a kontrola -sčítání, odčítání, násobení a dělení v oboru přirozených čísel -římská čísla -tabulky, grafy, diagramy -souřadnice bodů -desetinná čísla -jednoduché rovnice -slovní úlohy K Tělesná výchova Pracovní činnosti Cizí jazyk Vlastivěda Výchova k občanství Geometrie rýsuje rovinné útvary vyznačí úhlopříčky ve čtverci a obdélníku vypočítá obvod a obsah čtverce a obdélníku převádí jednotky obsahu vypočítá povrch kvádru a krychle porovná úhly pomocí průsvitky -konstrukce rovinných útvarů -úhlopříčky čtverce a obdélníku -výpočet obvodu a obsahu čtverce a obdélníku -jednotky obsahu (i ar a hektar) -povrch kvádru a krychle -porovnávání úhlů 11

12 5. ročník K Výtvarná výchova Pracovní činnosti Vlastivěda Pracovní činnosti Výtvarná výchova Nestandardní aplikační úlohy a problémy řeší úlohy úsudkem a logikou - magické čtverce -slovní úlohy -číselné a obrázkové řady -prostorová představivost K 12

13 6. ročník 6. ročník 4 týdně, povinný Desetinná čísla zaokrouhlí desetinná čísla na daný řád násobí a dělí desetinná čísla 10, 100, převádí jednotky délky a hnotnosti písemně sčítá, odčítá, násobí a dělí desetinná čísla užívá kapesní kalkulátor řeší slovní úlohy s desetinnými čísly - desetinná čísla - porovnávání desetinných čísel - sčítání a odčítání desetinných čísel - násobení a dělení desetinných čísel přirozeným číslem - sčítání a odčítání desetinných čísel - násobení a dělení desetinných čísel - písemné algoritmyvlastnosti početních výkonů s desetinnými čísly Výchova k občanství Zeměpis Fyzikální praktika Dělitelnost přirozených čísel rozezná prvočíslo a číslo složené provádí rozklad přirozeného čísla na prvočinitele určí čísla soudělná a nesoudělná určí největšího společného dělitele dvou až tří přirozených čísel určí nejmenší společný násobek dvou až tří přirozených čísel řeší jednoduché slovní úlohy na dělitelnost násobek, dělitel - znaky dělitelnosti 2, 3, 5, 10 - prvočísla - rozklad čísla na prvočinitele - společný dělitel, největší společný dělitel (D) - společný násobek, nejmenší společný přirozených čísel; násobek (n) - čísla soudělná a nesoudělná 13

14 6. ročník Informační a komunikační technologie Výtvarná výchova Úhel a jeho velikost rýsuje úhel dané velikosti určené ve stupních měří velikost úhlu pomocí úhloměru užívá jednotky stupeň a minuta graficky sčítá a odčítá úhly sčítá a odčítá velikosti úhlů dané ve stupních a minutách násobí a dělí úhel a jeho velikost dvěma vyznačí vrcholové, vedlejší úhly, určí jejich velikosti - úhel, osa úhlu - velikost úhlu, stupeň, minuta, úhloměr - přímý, ostrý, pravý, tupý úhel - vedlejší a vrcholové úhly - sčítání a odčítání úhlů a jejich velikostí - násobení a dělení úhlů a jejich velikostí dvěma K Výtvarná výchova Fyzikální praktika Osová souměrnost určí, zda jsou dva rovinné obrazce shodné sestrojí obraz rovinného obrazce v osové souměrnosti určí osu souměrnosti osově souměrného obrazce - shodnost geometrických útvarů - osová souměrnost - osa souměrnosti - osově souměrné obrazce Výtvarná výchova Informační a komunikační technologie Výchova k občanství 14

15 6. ročník Trojúhelník třídí a popisuje trojúhelníky sestrojí výšky a těžnice trojúhelníku sestrojí kružnici opsanou a vepsanou trojúhelníku určí velikost vnitřního úhlu trojúhelníku, jsou-li dány další dva - vnější a vnitřní úhly trojúhelníku - rovnoramenný a rovnostranný trojúhelník - výšky trojúhelníku - těžnice trojúhelníku, těžiště - kružnice vepsaná a opsaná trojúhelníku - trojúhelníková nerovnost Objem a povrch kvádru, krychle sestrojí obraz kvádru, krychle ve volném rovnoběžném promítání vypočítá objem a povrch kvádru a krychle umí převádět jednotky objemu sestrojí síť kvádru, krychle řeší úlohy z praxe na výpočet objemu a povrchu kvádru, krychle - objem tělesa v krychlové síti - jednotky objemu: cm;, m3, dm3, mm3, hl, dl, cl, ml - objem krychle a kvádru - síť krychle a kvádru - povrch krychle a kvádru - stěnová a tělesová úhlopříčka - volné rovnoběžné promítání Fyzikální praktika 15

16 7. ročník 7. ročník 4 týdně, povinný Zlomky uvádí daný zlomek na základní tvar porovnává dva zlomky zobrazí daný zlomek na číselné ose určí společného jmenovatele dvou až tří zlomků sčítá a odčítá dva až tři zlomky násobí a dělí dva zlomky upraví smíšené číslo na zlomek určí převrácené číslo k danému zlomku převádí zlomek na desetinné číslo a naopak užívá zlomky při řešení praktických situací řeší slovní úlohy se zlomky Zlomky - zlomek, základní tvar zlomků - rozšiřování a krácení zlomků - rovnost zlomků - početní operace se zlomky - společný jmenovatel - převrácené číslo - smíšená čísla Celá čísla, racionální čísla - čísla kladná, záporná - čísla navzájem opačná - absolutní hodnota čísla - uspořádání celých čísel - sčítání a odečítání celých čísel - násobení a dělení celých čísel - záporná desetinná čísla - racionální čísla - uspořádání racionálních čísel - početní operace s racionálními čísly Chemie Zeměpis Zeměpis Fyzikální praktika 16

17 7. ročník Celá čísla, racionální čísla zapisuje záporné a kladné číslo a zorabrazí je na číselné ose určí opačné číslo k danému číslu zobrazí dané racionální číslo na číselné ose porovná dvě racionální čísla určí absolutní hodnotu racionálního čísla pomocí číselné osy sčítá a odčítá celá čísla sčítá a odčítá dvě racionální čísla násobí a dělí celá čísla násobí a dělí dvě racionální čísla užívá početní výkony s celými a racionálními čísly v praxi řeší slovní úlohy na užití celých a racionálních čísel - čísla kladná, záporná - čísla navzájem opačná - absolutní hodnota čísla - uspořádání celých čísel - sčítání a odečítání celých čísel - násobení a dělení celých čísel - záporná desetinná čísla - racionální čísla - uspořádání racionálních čísel - početní operace s racionálními čísly Druhý cizí jazyk Výchova k občanství Poměr, přímá a nepřímá úměrnost porovná dvě veličiny poměrem zvětší (zmenší) danou hodnotu v daném poměru rozdělí celek na dvě části v daném poměru daný poměr zjednoduší krácením řeší slovní úlohy z praxe s využitím poměru využívá dané měřítko při zhotovování jednoduchých plánků a čtení map zapíše tabulku přímé, nepřímé úměrnosti zakreslí a přečte souřadnice bodu v pravoúhlé soustavě souřadnic rýsuje graf přímé (nepřímé) úměrnosti řeší slovní úlohy pomocí trojčlenky - poměr - převrácený poměr - postupný poměr - měřítko plánů a map - přímá úměrnost - soustava souřadnic, osy souřadnic - graf přímé úměrnosti - nepřímá úměrnost - graf nepřímé úměrnosti - trojčlenka 17

18 7. ročník K MEDIÁLNÍ VÝCHOVA IVMSR Chemie Zeměpis Výchova k občanství Fyzikální praktika Procenta, úroky určí, kolik procent je daná část určí, jak velkou část celku tvoří daný počet procent určí celek z dané části, z daného počtu procent řeší slovní úlohy na procenta a úroky - procento, základ, procentová část, počet procent - úrok K HPPE Informační a komunikační technologie Chemie Informační a komunikační technologie Chemie Výchova k občanství Fyzikální praktika 18

19 7. ročník Shodnost, středová souměrnost určí shodné útvary užívá věty o shodnosti útvarů sss, sus, usu sestrojí trojúhelník zadaný sss, sus, usu sestrjí obraz útvaru v osové a středové souměrnosti určí osu osově souměrného rovinného obrazce určí střed souměrnosti středově souměrného rovinného obrazce užívá shodná zobrazení v praxi shodnost geometrických útvarů shodnost trojúhelníků věty o shodnosti trojúhelníků shodná zobrazení, středová souměrnost samodružný bod útvar středově souměrný K Výtvarná výchova Čtyřúhelníky, hranoly rozlišuje jednotlivé druhy rovnoběžníků a zná jejich vlastnosti rozlišuje jednotlivé druhy lichoběžníků sestrojí rovnoběžník v jednoduchých případech počítá obvod a obsah rovnoběžníku sestrojí lichoběžník v jednoduchých případech počítá obvod a obsah lichoběžníku řeší úlohy z praxe na obvod, obsah rovnoběžníku, lichoběžníku, trojúhelníku sestrojí síť hranolu s rovnoběžníkovou, trojúhelníkovou nebo lichoběžníkovou podstavou vypočítá povrch a objem hranolu s podstavou rovnoběžníku, lichoběžníku, trojúhelníku - rovnoběžník a jeho vlastnosti - výšky a úhlopříčky rovnoběžníku - obdélník, kosodélník, čtverec, kosočtverec - obvod a obsah rovnoběžníku - obsah trojúhelníku - lichoběžník, vlastnosti lichoběžníku - obvod a obsah lichoběžníku - hranol - objem a povrch hranolu K Výtvarná výchova 19

20 8. ročník 8. ročník 4 týdně, povinný Druhá mocnina a odmocnina. Pythagorova věta určí druhé mocniny a odmocniny pomocí tabulek a kalkulátoru řeší slovní úlohy pomocí Pythagorovy věty řeší slovní úlohy vedoucí k užití Pythagovy věty provádí základní početní operace s mocninami - druhá mocnina - druhá odmocnina - Pythagorova věta - mocniny s přirozeným mocnitelem - operace s mocninami s přirozeným mocnitelem a jejich vlastnosti - zápis čísel v desítkové soustavě pomocí mocnin deseti Zeměpis Výrazy určí hodnotu daného číselného výrazu sčítá a odčítá celistvé výrazy násobí výraz jednočlenem, dvojčlen dvojčlenem, trojčlenem; upraví výraz vytýkáním před závorku užívá vzorce ke zjednodušení výrazů - číselný výraz - hodnota číselného výrazu - proměnná - výraz s proměnnou - celistvý výraz - mnohočlen 20

21 8. ročník Fyzikální praktika Lineární rovnice řeší lineární rovnice pomocí ekvivalentních úprav a provádí zkoušku správnosti řešení vypočítá hodnotu neznámé ze vzorce užívá řešení lineárních rovnic ve slovních úlohách i v praxi - rovnost, vlastnosti rovnosti - lineární rovnice s jednou neznámou, kořen (řešení) lineární rovnice - ekvivalentní úpravy lineárních rovnic - zkouška Informační a komunikační technologie Chemie Výchova k občanství Základy statistiky Informační a komunikační technologie Výchova k občanství 21

22 9. ročník 9. ročník 4 týdně, povinný Číslo a početní operace určí podmínky, za kterých má daný lomený výraz smysl krátí a rozšiřuje lomené výrazy sčítá a odčítá dva až tři lomené výrazy násobí a dělí dva lomené výrazy převádí složený lomený výraz na násobení dvou lomených výrazů vypočítá úrok z dané jistiny za určité období při dané úrokové míře určí hledanou jistinu provádí jednoduché a složené úrokování vypočítá úrok z úroku Lomený výraz - lomený výraz - definiční obor výrazu - početní operace s lomenými výrazy - složený lomený výraz - lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli Základy finanční matematiky - úrok - jistina - úroková doba - úrokovací období - úroková míra - jednoduché úrokování - složené úrokování Informační a komunikační technologie Fyzikální praktika 22

23 9. ročník Závislosti a vztahy řeší jednoduché lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli řeší slovní úlohy pomocí jednoduchých lineárních rovnic s neznámou ve jmenovateli řeší soustavu dvou lineárních rovnic (2 neznámé) dosazovací metodou provádí zkoušku řešení řeší soustavu dvou lineárních rovnu (2 neznámé) sčítací metodou - jednoduché příklady řeší slovní úlohy pomocí soustav dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými rozezná funkční vztah od jiných vztahů určí definiční obor funkce a množinu hodnot funkce setrojí graf lineární funkce, jednoduché kvadratické fce a nepřímé úměrnosti řeší graficky soustavu dvou lineárních rovnic užívá probrané fce při řešení úloh z praxe Řešení lineárních rovnic s neznámou ve jmenovateli - lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli Soustavy lineárních rovnic se dvěma neznámými - soustava dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými Funkce - funkce - definiční obor funkce - množina hodnot funkce - závislá a nezávislá proměnná - graf funkce - rostoucí a klesající funkce; - konstantní funkce; - lineární funkce a její vlastnosti; - graf lineární funkce; - rostoucí a klesající funkce; - lineární funkce a její vlastnosti; - graf lineární funkce; - přímá úměrnost jako zvláštní případ lineární funkce - grafické řešení soustavy dvou lineárních rovnic - kvadratická funkce y = ax2 a její graf - nepřímá úměrnost y = k / x a její graf Informační a komunikační technologie Fyzikální praktika 23

24 9. ročník Geometrie v rovině a prostoru určí podobné útvary v rovině určí a použije poměr podobnosti sestrojí rovinný obrazec podobný danému rozdělí úsečku dané délky v daném poměru užívá poměr podobnosti při práci s plány a mapami sestrojí grafy fcí sinus a tangens a tangens ostrého úhlu v úlohách z praxe užívá goniometrické fce sin a tg při výpočtech objemů a povrchů těles určí hodnoty těchto fcí pomocí tabulek nebo kalkulátoru sestrojí síť jehlanu vypočítá jednoduchý objem a povrch jehlanu vypočítá objem a povrch kužele užívá goniometrické fce při výpočtu povrchu a objemu kužele a jehlanu vypočítá objem a povrch koule Podobnost, Goniometrické funkce sinus a tangens v pravoúhlém trojúhelníku - podobnost - poměr podobnosti - podobnost trojúhelníků - věty o podobnosti trojúhelníků - dělení úsečky v daném poměru - technické výkresy, plány a mapy - poměr stran v podobných trojúhelnícících - goniometrické funkce jako poměry stran v pravoúhlém trojúhelníku - funkce sinus, kosinus a tangens - užití funkce sinus a tangens Jehlan, kužel, koule - jehlan, kužel - sít jehlanu - objem a povrch jehlanu a kužele - koule, poloměr koule - objem a povrch koule Fyzikální praktika Aplikační úlohy Informační a komunikační technologie 24

25 Obsah: 1 3 a její aplikace 2 3 SMILE verze Vlastníkem licence je IČ: 1111s Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody. 25

26

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň:

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje

Více

MATEMATIKA 5. TŘÍDA. C) Tabulky, grafy, diagramy 1 - Tabulky, doplnění řady čísel podle závislosti 2 - Grafy, jízní řády 3 - Magické čtverce

MATEMATIKA 5. TŘÍDA. C) Tabulky, grafy, diagramy 1 - Tabulky, doplnění řady čísel podle závislosti 2 - Grafy, jízní řády 3 - Magické čtverce MATEMATIKA 5. TŘÍDA 1 - Přirozená čísla a číslo nula a číselná osa, porovnávání b zaokrouhlování c zápis čísla v desítkové soustavě d součet, rozdíl e násobek, činitel, součin f dělení, dělení se zbytkem

Více

Témata absolventského klání z matematiky :

Témata absolventského klání z matematiky : Témata absolventského klání z matematiky : 1.Dělitelnost přirozených čísel - násobek a dělitel - společný násobek - nejmenší společný násobek (n) - znaky dělitelnosti 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10 - společný

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací obsah je rozdělen na čtyři tematické okruhy : čísla

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr Matematika - 6. ročník Provádí početní operace v oboru desetinná čísla racionálních čísel - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - čte a zapisuje desetinná čísla - zaokrouhlování

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast : : Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky využívat matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech rozvíjet pamětˇ žáků prostřednictvím

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel : počítání do dvaceti - číslice

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 4. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace využívá při pamětném a písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. Učivo

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. Učivo Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Výstupy žáka Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE Zpracoval: Mgr. Dana Štěpánová orientuje se v posloupnosti přirozených čísel

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Žák cvičí prostorovou představivost Žák využívá při paměťovém i písemném počítání komutativnost i asociativní sčítání a násobení Žák provádí písemné početní operace v oboru Opakování učiva 3. ročníku Písemné

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: MATEMATIKA Ročník: 4. Časová dotace: 4 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Provádí písemné početní operace Zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje

Více

6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA

6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2013 Schválila ředitelka

Více

-Zobrazí čísla a nulu na číselné ose

-Zobrazí čísla a nulu na číselné ose Dodatek k ŠVP č. 38 Výstupy matematika 6. ročník doplnění standardů RVP 6. ročník ŠVP 6.ročník Učivo Matematika Doplnění podle standardů Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel

Více

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace 1. 9. ročník 1. ročník 4 hodiny týdně 2. 5. ročník 5

Více

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků Rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Číslo a početní operace - využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost

Více

Matematika - 6. ročník

Matematika - 6. ročník Matematika - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Přirozená čísla - zápis čísla v desítkové soustavě - zaokrouhlování - zobrazení na číselné ose - početní operace v oboru

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel: počítání do dvaceti - číslice

Více

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák:

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák: Matematika prima Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) využívá při paměťovém počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení provádí písemné početní operace v oboru přirozených zaokrouhluje,

Více

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 6.ročník Výstup Učivo Průřezová témata - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla s přirozenými čísly - zpaměti a písemně

Více

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE + MP vazby 1. Obor přirozených čísel - používá čísla v oboru 0-20 k modelování reálných situací.- práce s manipulativy - počítá předměty v oboru 0-20, vytváří soubory

Více

Cvičení z matematiky - volitelný předmět

Cvičení z matematiky - volitelný předmět Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Cvičení z matematiky - volitelný předmět 3. období 9. ročník Sbírky úloh, Testy k přijímacím zkouškám, Testy Scio, Kalibro aj. Očekávané výstupy předmětu

Více

Předmět: Matematika. Pojem rovina Rovinné útvary a jejich konstrukce Délka úsečky, jednotky délky a jejich převody. Rovnoběžky, různoběžky, kolmice

Předmět: Matematika. Pojem rovina Rovinné útvary a jejich konstrukce Délka úsečky, jednotky délky a jejich převody. Rovnoběžky, různoběžky, kolmice a její aplikace čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti 3. užívá lineární uspořádání, zobrazí čísla na číselné ose 8. zaokrouhluje přirozená čísla,

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : matematika ročník: 5. Školní rok_2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : matematika ročník: 5. Školní rok_2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV OSV Školní rok_2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakuje početní výkony a uplatňuje komutativní, asociativní a distributivní zákon v praxi. G.:narýsuje přímku, polopřímku, kolmici, rovnoběžky, různoběžky.

Více

Matematika a její aplikace - 1. ročník

Matematika a její aplikace - 1. ročník Matematika a její aplikace - 1. ročník počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20 užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky využívat matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech rozvíjet pamětˇ žáků prostřednictvím

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.4.2. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Matematika a její aplikace PŘEDMĚT: Matematika ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata - provádí početní operace s přirozenými čísly

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Matematika 3. období 9. ročník J.Coufalová : Matematika pro 9.ročník ZŠ (Fortuna) Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání

Více

5.2.2 Matematika - 2. stupeň

5.2.2 Matematika - 2. stupeň 5.2.2 Matematika - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Matematika na 2. stupni školy navazuje svým vzdělávacím obsahem na předmět Matematika

Více

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 4. ročník Čas.plán Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Opakování učiva 3. ročníku Počítaní do 20 Sčítání a odčítání do 20 Násobení a dělení číslem 2 Počítání

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika. Ročník: 7. - 1 - Průřezová témata. Poznám ky. Výstup

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika. Ročník: 7. - 1 - Průřezová témata. Poznám ky. Výstup - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 7. Výstup - modeluje a zapisuje zlomkem část celku - převádí zlom na des. čísla a naopak - porovnává zlom - zlomek

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 3. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 7. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel zaokrouhluje, provádí odhady

Více

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Přirozená čísla Desetinná čísla IX. X. Přirozená čísla opakování všech početních výkonů, zobrazení čísel na číselné ose, porovnávání a zaokrouhlování čísel. Metody- slovní, názorně demonstrační a grafická.

Více

MATEMATIKA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Časové a organizační vymezení

MATEMATIKA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Časové a organizační vymezení MATEMATIKA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Matematika zpracovává vzdělávací obsah oboru Matematika a její aplikace z RVP ZV. Na 1. stupni ZŠ předmět zprostředkovává

Více

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE 3. ročník Bod, přímka ZÁŘÍ Násobení a dělení Aplikační úlohy (nakupujeme) Bod, přímka Úsečka Násobení a dělení ŘÍJEN Procvičování Pamětné sčítání a odčítání, aplikační úlohy Polopřímka Modelování polopřímek

Více

Vyučovací předmět: Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Matematika Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

MATEMATIKA II. období (4. 5. ročník)

MATEMATIKA II. období (4. 5. ročník) MATEMATIKA II. období (4. 5. ročník) Charakteristika předmětu Při vyučování matematice v druhém období základního vzdělávání při probírání určitého učiva: - využíváme matematické poznatky a dovednosti

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

5.2.1 Matematika povinný předmět

5.2.1 Matematika povinný předmět 5.2.1 Matematika povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 4 4+1 4+1 4+1 4+1 4 4 3+1 4+1 Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 5. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace Využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Žák: čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla provádí početní operace s přirozenými čísly zpaměti a písemně provádí

Více

MATEMATIKA. 1. 5. ročník

MATEMATIKA. 1. 5. ročník Charakteristika předmětu MATEMATIKA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět matematika má časovou dotaci 4 hodiny týdně v 1. ročníku, 5 hodin týdně ve 2. až 5. ročníku. Časová

Více

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo žák: v oboru celých a racionálních čísel; využívá ve výpočtech druhou mocninu

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Charakteristika vyučovacího předmětu matematika Vyučovací předmět má časovou dotaci čtyři hodiny týdně v prvním ročníku, pět hodin týdně ve druhém až pátém ročníku, pět hodin týdně v šestém ročníku a čtyři

Více

PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná

PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná Racionální čísla Zlomky Rozšiřování a krácení zlomků

Více

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy.

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy. Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace zaokrouhluje, provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor porovnává

Více

Pythagorova věta Pythagorova věta slovní úlohy

Pythagorova věta Pythagorova věta slovní úlohy Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 8. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel, užívá ve výpočtech druhou mocninu

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: MATEMATIKA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Žák: rozlišuje pojmy násobek, dělitel definuje prvočíslo, číslo složené, sudé a liché číslo, čísla soudělná

Více

Číslo hodiny. Označení materiálu. 1. Mnohočleny. 25. Zlomky. 26. Opakování učiva 7. ročníku. 27. Druhá mocnina, odmocnina, Pythagorova věta

Číslo hodiny. Označení materiálu. 1. Mnohočleny. 25. Zlomky. 26. Opakování učiva 7. ročníku. 27. Druhá mocnina, odmocnina, Pythagorova věta 1. Mnohočleny 2. Rovnice rovné nule 3. Nerovnice různé od nuly 4. Lomený výraz 5. Krácení lomených výrazů 6. Rozšiřování lomených výrazů 7. Sčítání lomených výrazů 8. Odčítání lomených výrazů 9. Násobení

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět je rozdělen na základě OVO v RVP ZV na čtyři

Více

Volitelné předměty Matematika a její aplikace

Volitelné předměty Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Matematika a její aplikace Cvičení z matematiky Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Cvičení z matematiky

Více

skupinová práce, frontální výuka, samostatná práce, problémové učení

skupinová práce, frontální výuka, samostatná práce, problémové učení Předmět: MATEMATIKA Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika předmětu Předmět je vyučován na 1. a 2. stupni. Vzdělávací oblast matematika a její aplikace je v základním vzdělávání

Více

4. 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 4.2.1 Matematika

4. 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 4.2.1 Matematika 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 1 Matematika Hodinová dotace Matematika 4 4 4 4 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace RVP ZV. Matematika

Více

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika se vyučuje ve všech ročnících. V primě a sekundě je vyučováno 5 hodin týdně, v tercii a kvartě 4 hodiny týdně. Předmět je tedy posílen o 2 hodiny

Více

Charakteristika předmětu Matematika

Charakteristika předmětu Matematika Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika předmětu Matematika Vyučovací předmět matematika se vyučuje jako samostatný

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Matematika je předmět, který je v základním vzdělávání založen především na aktivních

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Matematika Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Matematika Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 4 4 4 5 17 Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách.

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 4 4 4 5 17 Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách. MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematice je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení pojmů, matematických postupů rozvoj abstraktního myšlení

Více

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10.

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10. 5.10. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Seminář z matematiky Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Seminář z

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Matematika 3. období 6. ročník J.Coufalová : Matematika pro 6.ročník ZŠ (Fortuna) O.Odvárko,J.Kadleček : Sbírka úloh z matematiky pro 6.ročník ZŠ (Prometheus)

Více

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách.

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách. 5.2 Oblast: Předmět: Matematika 5.2.1 Obor: Charakteristika předmětu matematika 1. stupeň Matematika tvoří základ vzdělávacího působení v základní škole. Vede žáky k získávání matematických pojmů, algoritmů,

Více

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu.

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Základem vzdělávacího obsahu předmětu Cvičení z matematiky je vzdělávací

Více

Matematika Název Ročník Autor

Matematika Název Ročník Autor Desetinná čísla řádu desetin a setin 6. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Dělitelnost přirozených čísel 7. Desetinná čísla porovnávání 7. Desetinná

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1. Obsahové vymezení předmětu Matematika prolíná celým základním vzděláváním a její výuka vede žáky především předmět Matematika zahrnuje vzdělávací Matematika

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9.

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Školní rok 2013/2014 Mgr. Lenka Mateová Kapitola Téma (Učivo) Znalosti a dovednosti (výstup)

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 1. 3. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 1. 3. ročníku Matematika 1. st. Charakteristika předmětu Časová dotace předmětu je v prvním ročníku 4 hodiny týdně, ve druhém až pátém po 5 hodinách týdně. Předmět matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické

Více

1. 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1. 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2. 1 Matematika Časová dotace 1. ročník 4 hodiny 2. ročník 5 hodin 3. ročník 5 hodin 4. ročník 5 hodin 5. ročník 5 hodin Celková dotace na 1. stupni je

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět matematika (aritmetika

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

Vzdělávací obor matematika

Vzdělávací obor matematika "Cesta k osobnosti" 6.ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičení) obor navázání na již zvládnuté ročník 1. ČÍSLO A Žák používá početní operace v oboru de- Dělitelnost

Více

Matematika-průřezová témata 6. ročník

Matematika-průřezová témata 6. ročník Matematika-průřezová témata 6. ročník OSV 1: OSV 2 žák umí správně zapsat desetinnou čárku, orientuje se na číselné ose celých čísel, dovede rozpoznat základní geometrické tvary a tělesa, žák správně používá

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová Vyučovací předmět Matematika je na prvním stupni zařazen v 1. - 5. ročníku, a to

Více

Osobnostní a sociální výchova osobnostní rozvoj řešení problémů a rozhodovací dovednosti uplatní se při řešení všech problémových úloh

Osobnostní a sociální výchova osobnostní rozvoj řešení problémů a rozhodovací dovednosti uplatní se při řešení všech problémových úloh Vzdělávací oblast - Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Matematika je zařazen samostatně v 6. 9. ročníku v hodinové dotaci 4,4,4,5.

Více

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Ze vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace vychází vyučovací předmět Matematika.

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Ze vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace vychází vyučovací předmět Matematika. Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Ze vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace vychází vyučovací předmět Matematika. Vyučovací předmět: MATEMATIKA Charakteristika a cíl předmětu Matematika

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 9. Matematika 104 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

MATEMATIKA. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

MATEMATIKA. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení MATEMATIKA 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Obsah vyučovacího předmětu Matematika je totožný s obsahem vyučovacího oboru Matematika a její aplikace.

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1. Používá čtení a psaní v číselném oboru 0 1 000 000. 2. Rozumí lineárnímu uspořádání

Více

Matematika. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Matematika. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku Matematika Vyučovací předmět navazuje na učivo matematiky I. stupně. Časová dotace předmětu je v 6., 7.,8. ročníku 4 hodiny, v 9. ročníku 5 hodin. Třída se na matematiku nedělí. Vyučovací předmět poskytuje

Více

MATEMATIKA. Charakteristika předmětu:

MATEMATIKA. Charakteristika předmětu: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace MATEMATIKA Charakteristika předmětu: Předmět matematika je součástí vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. Na naší škole je jedním z hlavních vyučovacích

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 4. BÁRTOVÁ, VOJTÍŠKOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 4. BÁRTOVÁ, VOJTÍŠKOVÁ Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky 4. ročník OPAKOVÁNÍ UČIVA 3. ROČNÍKU Rozvíjí dovednosti s danými

Více

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly a algoritmů matematického aparátu Vyjádří a zapíše část celku. Znázorňuje zlomky na číselné ose, převádí zlomky na des. čísla a naopak. Zapisuje nepravé zlomky ve tvaru smíšeného čísla. ZLOMKY Pojem zlomku,

Více

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace se realizuje v předmětu Matematika po celou dobu školní docházky. Na 1. stupni

Více

6.5 Matematika 1.stupeň

6.5 Matematika 1.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Matematika a její aplikace Matematika 6.5 Matematika 1.stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět matematika je předmět, který poskytuje

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo

Více

A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.2.1 MATEMATIKA (M) 5.2.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Matematika je vyučován na 1. a 2. stupni jako

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, 5.1.2.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, Zná číslice 1 až 20, umí je napsat a

Více

5.2 Matematika a její aplikace

5.2 Matematika a její aplikace 5.2 Matematika a její aplikace 5.2.1 Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Matematika vychází z obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace

Více

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků Maturitní zkouška z matematiky 2012 požadované znalosti Zkouška z matematiky ověřuje matematické základy formou didaktického testu. Test obsahuje uzavřené i otevřené úlohy. V uzavřených úlohách je vždy

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA 5.2.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Matematika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Předmět

Více

6.6 Matematika. 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.6 Matematika. 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.6 Matematika 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět se jmenuje Matematika. Patří do vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace z RVP ZV. Vzdělávací

Více

Matematika nižší gymnázium

Matematika nižší gymnázium Matematika nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Matematika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Předmět Matematika rozvíjí průřezová témata: Osobnostní

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Období: 3. období Počet hodin ročník: 165 132 132 132 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací

Více