Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:"

Transkript

1 Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávací oblast je založena především na aktivních činnostech žáků, pracuje s matematickými objekty, užívá matematické postupy v reálných situacích. Poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě. Prolíná celým základním vzděláváním, vytváří předpoklady pro další úspěšné studium. Klade důraz na důkladné porozumění základním myšlenkovým postupům, matematickým pojmům a vzájemným vztahům.žáci si postupně osvojují pojmy, algoritmy, terminologii, symboliku a způsoby jejich užití. Matematika se vyučuje v odborné učebně, která je velmi dobře vybavena pomůckami a moderní technikou. Vzdělávací obsah je rozdělen na tematické okruhy : -číslo a početní operace /1.stupeň/, číslo a proměnná /2.stupeň/ : -dovednost provádět operaci sčítání, odčítání, násobení, dělení -algoritmické porozumění -významové porozumění -získávání číselných údajů -seznámení s pojmem proměnná -matematizace reálných situací -závislosti, vztahy a práce s daty -rozpoznávání a uvědomění si určitých typů změn a závislostí, jejich analyzování z tabulek, diagramů a grafů -geometrie v rovině a prostoru -určování a znázorňování geometrických útvarů a modelování reálných situací, zkoumání tvarů a prostoru -řešení polohových a metrických úloh a problémů -nestandardní aplikační úlohy a problémy -uplatňování logického myšlení, řešení problémových situací a úloh z běžného života Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Kompetence k učení - učí se přesně a stručně vyjadřovat užíváním mat. jazyka včetně symboliky,prováděním rozborů a zápisů při řešení úloh. Učitel srozumitelně vysvětluje žákům, co se mají naučit;stanovuje dílčí vzdělávací cíle v souladu s cíli vzdělávacího programu; vede žáky k ověřování výsledků. Kompetence k řešení problémů - učí se rozvíjet důvěru ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení úloh, k sebekontrole, k systematičnosti,vytrvalosti a přesnosti,učí se provádět rozbor problémů a plánu řešení,odhadování výsledků,volbě správného postupu,vyhodnocování správností výsledků. Učitel podle potřeby žákům v činnostech pomáhá, pracuje s chybou žáka jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení; dodává žákům sebedůvěru. Kompetence komunikativní -žáci se učí přesnému a stručnému vyjadřování užíváním matematického jazyka včetně symboliky. Učitel zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů; vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky; vede žáky k výstižnému, souvislému a kultivovanému projevu. Kompetence sociální a personální - žáci jsou vedeni ke kritickému usuzování,srozumitelné a věcné argumentaci prostřednictvím řešení matematických problémů,ke kolegiální radě a pomoci,učí se pracovat v týmu. Učitel umožňuje každému žákovi zažít úspěch; hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok. Kompetence občanská - při zpracovávání informací jsou žáci vedeni ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení,učí se hodnotit svoji práci a práci ostatních,jsou vedeni k ohleduplnosti a taktu,učí se vnímat složitosti světa. Učitel podle potřeby žákům v činnostech pomáhá a umožňuje jim, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti nebo výsledky. Kompetence pracovní - žáci jsou vedeni k vytváření zásoby matematických nástrojů pro řešení reálných situací v životě, učí se využívat matematické poznatky a dovednosti v praktických činnostech. Učitel vede žáky ke správným způsobům užití vybavení, techniky a pomůcek.vytváří příležitosti k interpretaci různých textů, obrazových materiálů, grafů a jiných forem záznamů.

2 Číslo a početní operace 1. ročník -používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků - manipuluje s předměty - spočítá předměty v daném oboru - do 20 - vytváří konkrétní soubory s daným počtem prvků do 20 OSV - utváří si pozitivní postoj k sobě samému a druhým - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti - přečte a zapíše čísla v oboru do 20 - porovnává čísla a soubory prvků s počtem prvků do 20 - používá vztahy větší, menší, rovno - zapisuje vztahy rovnosti a nerovnosti pomocí znamének ES - události v blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu - užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose - zvládá posloupnost čísel do 20,, používá pojmy : před, za, hned před, hned za, mezi - otrientuje se na číselné ose do 20 OSV-cvičení dovedností zapamatování MV - různé typy sdělení, jejich rozlišování a funkce - provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly - sčítá a odčítá v oboru do 20 bez přechodu desítky - řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace - řeší slovní úlohy ze života s užitím osvojených početních operací MV - hodnotící prvky ve sdělení Závislost, vztahy a práce s daty - popisuje jednoduché závislosti z praktického života Geometrie v rovině a v prostoru - seznámí se se symboly, matematickými značkami a zápisy - orientuje se v matematickývh zápisech, čte je OSV - uvědomuje si hodnotu spolupráce v případě práce ve skupině - rozezná, pojmenuje a vymodeluje základní rovinné útvary - orientuje se v prostoru - rozezná základní rovinné geometrické útvary - třídí předměty podle tvaru - vyhledává rovinné útvary ve svém okolí MV - prezentuje výsledky své práce před třídou - rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině - modeluje jednoduché geometrické útvary podle zadání ES - státní a evropské symboly 2. ročník MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE -čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 00, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti -používá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose -umí zapsat a přečíst čísla do 100 -používá znaky nerovnosti pomocí symbolů -umí řadu čísel do 100, orienruje se v OSV - osobnostní rozvoj, schopnost poznání ES - klíčové mezníky evropské historie

3 číselné ose -provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly -učí se řešit příklady na sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes 10 -sčítá a odčítá do 100 bez přechodu i s přechodem 10 -zná význam závorek -pokouší se zaokrouhlit dané číslo na desítky -seznámí se s principem násobilky v oboru do 50 MKV - tolerance, empatie, umění vžít se do role druhého MV - různé typy sdělení, jejich rozlišování a funkce -řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace -řeší jednoduché slovní úlohy v oboru do 100 VDO - rozvoj komunikativních dovedností EV - ochrana přírody a kulturních památek ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY -orientuje se v čase -orientuje se na hodinách ES - události v blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu -rozezná, pojmenuje základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa -umí si připravit pomůcky na rýsování -zná pojem bod, přímá čára, čára, úsečka -pokouší se narýsovat přímou čáru, úsečku dané délky - umí pojmenovat čáru přímou, lomenou, křivou -seznamuje se s délkovými jednotkami cm, m - seznamuje se s jednoduchými geometrickými tělesy v praxi MKV - právo všech lidí podílet se na spolupráci -měří a odhaduje délku úsečky - učí se měřit na celé cm délku úsečky EV - náš životní styl - spotřeba věcí, energie Číslo a početní operace 3. ročník - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti - užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose - provádí jednoduché početní operace s přirozenými čísly - učí se číst, zapisovat a porovnávat čísla do orientuje se na číselné ose, umí vyhledat a zobratit číslo na číselné ose - učí se sčítat a odčítat zpaměti v oboru do sčítá a odčítá písemně čísla do 1000 ES - kořeny a zdroje evropské civilizace - násobí a dělí v oboru malé násobilky - určí v jednoduchých případech neúplný podíl - násobí a dělí mimo obor násobilek v číselném oboru do seznamuje se s algoritmem písemného násobení jednociferným číslem - zaokrouhluje na 10, 100 MV - rozvoj využití vlastních schopností v týmové práci EV - náš životní styl, spotřeba věcí ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY

4 - řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace - orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek času - řeší slovní úlohy ze života s užitím osvojených početních operací - převádí základní jednotky času MV - rozvoj využití vlastních schopností v týmové práci MKV - tolerance. empatie, lidská solidarita - doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel - pohybuje se ve čtvercové síti, na číselné ose - rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvarya jednoduchá tělesa, nachází v realitě jejich reprezentaci - užívá a rozlišuje pojmy přímka, bod, úsečka, polopřímka - měří délky úseček - pozná rovnoběžky, různoběžky, označí průsečík různoběžek - pozná trojúhelník, čtverec, obdélník, čtyřúhelník a jejich strany - vypočítá obvod rovinného obrazce sečtením délek jeho stran OSV - cvičení pozornosti a soustředění MV - identifikování základních orientačních prvků v textu - porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky - užívá různé jednotky délky - seznamuje se s převody délek -pozná jednoduchá tělesa - vyhledává určitégeometrické tvary v okolí - učí se odhadovat délku úsečky - měří délku úsečky v cm a mm, porovnává délky úseček ES - klíčové mezníky evropské historie - práce s číselnou osou - rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině - modeluje geometrické útvary podle zadání MKV - rozvíjení spolupráce s jinými lidmi - práce ve skupinách EV - náš životní styl - spotřeba věcí, energie 4. ročník ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE - využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení -provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel - poznává zakladní principy asociativnosti a komutativnosti - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla v oboru do sčítá a odčítá čísla v oboru do násobí a dělí pamětně jednociferným číslem - násobí písemně jedno a dvouciferným číslem - dělí písemně jednociferným dělitelem ES - kořeny a zdroje evropské civilizace MKV - uplatňování principu slušného chování MV - identifikování základních orientačních prvků v textu - zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených čísel - seznamuje se se zlomkem jako částí celku - učí se zaokrouhlovat přirozená čísla do snaží se určit výsledek odhadem a zpětně kontroluje pomocí početní operace - názorně vyznačuje část celku - sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem - řeší jednoduché slovní úlohy MKV - právo všech lidí podílet se na spolupráci MV - objasňování cílů a pravidel

5 ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY - vyhledává, sbírá a třídí data - čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy - hledá principy uspořádání dat - vyjadřuje jinou formou zadaná data VDO-vede k pochopení významu řádu, pravidel a zákonů pro fungování společnosti ES - klíčové mezníky evropské historie - práce s daty - narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici) - dokáže narýsovat základní rovinné útvary - pracuje s kružítkem - umí narýsovat kružnici s daným středem a poloměrem MKV - udržovat tolerantní vztahy bez ohledu najejich příslušnost - sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran - učí se graficky sčítat a odčítat úsečky - změří délku lomené čáry - vypočítá sečtením stran obvod mnohoúhelníku - sestrojí rovnoběžky a kolmice - určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní jednotky obsahu - rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary a určí osu souměrnosti útvaru překládáním papíru - učí se rýsovat kolmice a rovnoběžky - seznamuje se se základními jednotkami obsahu - vypočítá obsah obrazce pomocí čtvercové sítě - pozná osově souměrný útvar - pokouší se znázornit jednoduché osově souměrné útvary ve čtvercové síti - určí osu souměrnosti překládáním papíru OSV-cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE 5. ročník - využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení - provádí písemné a pamětné početní operace v oboru přirozených čísel - využívá vlastnosti komutativnosti a asociativnosti - čte a zapisuje čísla do a přes milión - porovnává přirozená čísla, zobrazuje je na číselné ose - osvojuje si pamětné sčítání a odčítání čísel do sčítá písemně tři až čtyři přirozená čísla OSV - utváří si pozitivní postoj k sobě samému a druhým, uvědomuje si hodnotu spolupráce v případě práce ve skupině MV - objasňování cílů a pravidel - osvojuje si pamětné násobení a dělení do násobí písemně až čtyřciferným činitelem - dělí písemně jednociferným činitelem - osvojuje si základy písemného dělení dvojciferným činitelem OSV - uvědomuje si hodnotu spolupráce a pomoci v případě skupinové práce MKV - uplatňování principu slušného chování - seznamuje se s pojmem desetinné číslo, pracuje v rozsahu desetin, setin, praktické využití v jednoduchých slovních úlohách Desetinná čísla - poznává desetinné číslo - učí se zapsat a přečíst dané desetinné číslo řádu desetin a setin - snaží se zobrazit desetinné číslo řádu desetin na číselné ose - sčítá a odčítá desetinná čísla řádu MKV - význam kvality mezilidských vztahů EV - náš životní styl - spotřeba věcí, energie

6 desetin a setin - násobí a dělí desetinné číslo 10 - využívá poznatky při řešení jednoduchých slovních úloh - zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených čísel -řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel - pokouší se zaokrouhlovat přirozená čísla v oboru do určuje výsledek odhadem a zpětně kontroluje pomocí matamatických výpočtů - řeší slovní úlohy z praxe s využitím osvojených početních operací MV -prezentuje výsledky práce před třídou EV - energie, využívání, možnosti a způsoby šetření ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY - vyhledává, sbírá a třídí data - náléza principy uspořádání dat - pokouší se o jejich kategorizaci ES - naše vlast, Evropa a svět - čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy - vyjadřuje jinými formami zadaná data - narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá jednoduché konstrukce - určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní jednotky obsahu NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY - rýsuje kružnici s daným středem a poloměrem - umí zkonstruovat obdélník, čtverec, trojúhelník - seznamuje se s dalšími jednotkami obsahu - seznamuje se s výpočtem obvodu a obsahu obdélníka a čtverce ES - státní symboly - řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky - formou hry řeší jednoduché slovní úlohy z praxe MV - hodnotící prvky ve sdělení, hledání rozdílu mezi informativním, zábavním a reklamním sdělením Číslo a proměnná 6. ročník -modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru přirozených čísel -užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek - část (přirozeným číslem) -analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát v oboru přirozených čísel Dělitelnost přirozených čísel -rozliší pojmy násobek, dělitel -pracuje se znaky dělitelnosti -určuje nejmenší společné násobky a největší společné dělitele -rozkládá čísla na součin prvočísel -řeší jednoduché slovní úlohy -rozliší čísla soudělná a nesoudělná OSV - rozvoj schopnosti poznávání - pozornost, soustředění, zapamatování, sebekontrola, pružnost nápadů, originalita, odpovědnost, spolehlivost, respektování názoru druhých VDO -demokratická atmosféra a demokratické vztahy ve škole, uplatňování dem. principů -užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek - část (zlomkem, desetinným číslem) -analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát v oboru desetinných čísel Desetinná čísla -rozlišuje pojem desetinného čísla -dokáže znázornit, porovnat, zaokrouhlit desetinné číslo -umí pamětně i písemně sčítat, odčítat, násobit, dělit des. čísla -násobí a dělí desetinná čísla 10, 100, 1000 OSV - rozvoj schopnosti poznávání - pozornost, soustředění, zapamatování, sebekontrola, pružnost nápadů, originalita, odpovědnost, spolehlivost, respektování názoru druhých ES - převody měn, využití statistických údajů pro zpracování VDO - odpovědnost člena skupiny za své

7 postoje a činy Geometrie v rovině a v prostoru - určuje velikost úhlu měřením a výpočtem - načrtne a sestrojí úhel Úhel a jeho velikost - zná pojem úhel, dokáže jej načrtnout a narýsovat, sestrojí osu úhlu - pracuje s úhloměrem - používá úhlové stupně - umí graficky i početně sčítat a odčítat úhly - používá úhly přímé, ostré, tupé a pravé - zná pojmy: úhly vrcholové a vedlejší OSV - komunikace v různých situacích, dobrá organizace času, uvolnění, relaxace MKV - člověk jako nedílná jednota tělesné i duševní stránky - načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru v osové souměrnosti, určí osově souměrný útvar Osová souměrnost - rozezná shodné geometrické útvary - sestrojí obraz jednoduchého rovinného obrazce - určí osu souměrnosti osově souměrného obrazce OSV - cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění VDO - práva a povinnosti člena skupiny, být zainteresovaný na zájmu celku ES - státní symboly MV - tvorba mediálního sdělení, uplatnění a výběr výrazových prostředků - charakterizuje a třídí známé rovinné útvary - načrtne a sestrojí rovinné útvary Trojúhelník - třídí a popíše trojúhelníky - rozliší vnitřní a vnější úhly trojúhelníku - sestrojí v trojúhelníku výšky a těžnice - sestrojí v trojúhelníku kružnici opsanou a vepsanou - umí sestrojit trojúhelník ze tří stran OSV - cvičení pro základní rozvoj kreativity VDO - vzájemná spolupráce, příčiny nedorozumění a konfliktů MV - práce v týmu, stanovení si cíle, časového harmonogramu, určení úkolů a zodpovědnosti - určuje a charakterizuje základní prostorové útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti - odhaduje a vypočítá objem a povrch těles - načrtne a sestrojí sítě základních těles - načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině - analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu Objem a povrch kvádru a krychle - rozliší krychli a kvádr, analyzuje jejich vlastnosti - našrtne a sestrojí obraz kvádru a krychle ve volném rovnoběžném promítání - zná a umí převádět jednotky objemu - umí aplikovat vzorce pro výpočet objemu a povrchu kvádru a krychle - používá osvojenou látku na jednoduchých slovních úlohách z praxe Přesah - Fyzika: měření objemu těles MKV - právo všech lidí podílet se na spolupráci 7. ročník ČÍSLO A PROMĚNNÁ -užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek - část zlomkem - provádí početní operace v oboru racionálních čísel -analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát v oboru racionálních čísel Zlomky, racionální čísla - pozná zlomek, rozliší čitatele a jmenovatele; porovnává, rozšiřuje a krátí zlomky - převádí zlomky na smíšená čísla a naopak - provádí početní operace sčítání, odčítání, násobení a dělení racionálních čísel - upravuje složené zlomky - osvojené operace aplikuje ve slovních úlohách Přesahy: Fyzika - využití při výpočtu úloh na pohyb těles, Ohmův zákon OSV - rozvoj schopnosti poznávání - pozornost, soustředění, zapamatování, pružnost nápadů, aktivní naslouchání VDO - formy participace žáků na průběhu vyučování - provádí početní operace v oboru celých čísel - analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát v oboru celých čísel Celá čísla - chápe pojem celého čísla a rozlišuje čísla kladná a záporná, čísla navzájem opačná - seznámí se s absolutní hodnotou čísla - provádí početní operace sčítání, odčítání, násobení a dělení Přesahy: Fyzika - praktické příklady měření teploty MKV - udržovat tolerantní vztahy bez ohledu najejich příslušnost

8 - osvojené operace aplikuje v jednoduchých praktických slovních úlohách - užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek - část poměrem - řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené poměrem - pracuje s měřítky map a plánů Poměr, měřítko - porovnává dvě veličiny poměrem - rozděluje celek na několik částí v daném poměru - řeší slovní úlohy z praxe s využitím poměru Přesahy Zeměpis - měřítko mapy a plánu, určování vzdáleností na mapě a plánu VDO - respekt k identitám, vzájemná komunikace a spolupráce MV - faktory ovlivňující práci v týmu - užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek - část procentem - řeší aplikační úlohy na procenta (i pro případ, že procentová část je větší než celek) Procenta, úroky - seznámí se s pojmem procento, 100% - uvědomuje si souvislosti se zlomky - řeší slovní úlohy na výpočet počtu procent, procentové části, celku - seznámí se s pojmem promile a se souvisejícími výpočty Přesahy: Chemie - koncentrace látek MKV - odpovědnost a přispění každého jedince na odstranění předsudků - formuluje a řeší reálnou situaci pomocí trojčlenky - analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel Přímá a nepřímá úměrnost - zvládá zápis vztahů přímé a nepřímé úměrnosti pomocí tabulek - dokáže rozlišit přímou a nepřímou úměrnost na praktických příkladech - užívá soustavu souřadnic ke grafickému znázornění - řeší slovní úlohy s využitím vztahů přímé a nepřímé úměrnosti (trojčlenkou) Přesahy: Fyzika - závislosti energií OSV - moje vztahy k druhým lidem, schopnost dotahovat nápady do reality - užívá k argumentaci a při výpočtech věty o shodnosti trojúhelníků - načrtne a sestrojí obraz geometrické situace Shodnost - určuje shodné geometrické útvary - pozná shodné trojúhelníky - seznamuje se s větami sss, sus, usu - užívá věty o shodnosti trojúhelníků při důkazech a při konstrukcích VDO - shodnost, různorodost, diferenciace v životě MKV - multikulturalita současného světa - načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové souměrnosti - určí středově souměrný útvar - řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje vědomosti do praxe Středová souměrnost - pochopí pojem střed souměrnosti, samodružný bod - seznámí se s postupem konstrukce středově souměrných bodů, obrazců - sestrojí obraz útvaru ve středové souměrnosti -pozná a umí sestrojit středově souměrný jednoduchý útvar Možný přesah Výtvarná výchova - např. relaxační ornamenty ES - státní symboly - načrtne a sestrojí jednotlivé čtyřúhelníky - užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při konstrukcích, hledá další možná řešení - odhaduje a vypočítává obsahy a obvody čtyřúhelníků, trojúhelníku - aplikuje vědomosti při praktických úlohách Čtyřúhelníky - rozdělí čtyřúhelníky podle stran a úhlů - seznámí se s jejich vlastnostmi, využívá při tom své zkušenosti z minulých ročníků - pozná výšku a úhlopříčku - vypočítává obsah a obvod rovnoběžníku, lichoběžníku, trojúhelníku - provádí jednoduché konstrukce čtyřúhelníků z daných prvků - řeší jednoduché slovní úlohy za pomoci vzorců na obvody a obsahy Možný přesah Výtvarná výchova- zobrazování ploch tvaru n-úhelníků - určuje a charakterizuje jednotlivé jednotlivé hranoly, analyzuje jejich vlastnosti - řeší úlohy na prostorovou Hranoly - pozná hranol podle tvaru - načrtne hranol a jeho síť - seznámí se se vzorci na výpočet objemu a povrchu hranolu a používá je Možný přesah Výtvarná výchova - zobrazování těles OSV - stanovování cílů a kroků k jejich dosažení

9 představivost - odhaduje a vypočítává objemy a povrchy jednodušších hranolů - načrtne síť jednoduchého hranolu při výpočtech - řeší úlohy z praxe na výpočty objemů a povrchů hranolů ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY - určuje vztah přímé anebo nepřímé úměrnosti - vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem Přímá a nepřímá úměrnost - rozliší vztah přímo a nepřímo úměrný - sestaví jednoduchou tabulku, narýsuje graf /řeší pouze v oboru kladných čísel/ OSV - efektivní komunikace, hledání pomoci při potížích MV - práce v týmu, stanovení si cíle, časového harmonogramu, určení úkolů a zodpovědnosti ČÍSLO A PROMĚNNÁ 8. ročník - užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu, zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, účelně využívá matematické tabulky a kalkulátor - modeluje a řeší situace v pravoúhlém trojúhelníku Druhá mocnina a odmocnina -u jednoduchých příkladů se snaží určit druhou mocninu a odmocninu zpaměti - určuje druhou mocninu a odmocninu pomocí tabulek a kalkulátoru - řeší slovní úlohy z praxe na užití určení druhé mocniny a odmocniny -řeší úlohy s geometrickou tématikou VDO - vzájemná komunikace a spolupráce MKV - uplatňování principu slušného chování /základní morální normy/ - užívá při výpočtech druhou mocninu a odmocninu - účelně používá kalkulátor Pythagorova věta - zná Pythagorovu větu, její algebraický i geometrický význam - užívá vzorec Pythagorovy věty k výpočtům - řeší úlohy z praxe na užití Pythagorovy věty Přesah -dějepis - staré civilizace - Řecko, Egypt OSV - otevřená a pozitivní komunikace MV - prvky signalizující vyjádření hodnocení, výběr a kombinace slov, zvuků z hlediska záměru a hodnotového významu - provádí početní operace s mocninami s přirozeným mocnitelem - účelně využívá kalkulátor a matematické tabulky Mocniny s přirozeným mocnitelem - seznamuje se se třetí mocninou a odmocninou - určuje je pomocí matematických tabulek a kalkulátoru - provádí součet, rozdíl, součin, podíl a mocninu mocniny s přirozeným mocnitelem - provádí čtení a psaní rozšířeného zápisu čísla v desítkové soustavě pomocí mocnin čísla deset - využívá znalostí při převádění jednotek Přesah - fyzika - převody fyzikálních jednotek - matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných - určí hodnotu výrazu - sčítá, odčítá, násobí mnohočleny - provádí rozklad výrazu na součin pomocí vzorců a vytýkáním Výrazy - rozliší pojmy celistvý, číselný výraz, výraz s proměnnou, členy výrazu, hodnota výrazu - určuje hodnoty číselných výrazů, dosazuje do výrazu - zapisuje a matematizuje jednoduchý slovní text pomocí mnohočlenu - sčítá, odčítá, násobí jednočleny a mnohočleny - vytýká před závorku rozkládá podle třech matematických vzorců OSV - rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci MV - faktory ovlivňující práci v týmu, pravidelnost mediální produkce - řeší matematické rovnice - formuluje, modeluje a řeší praktické Lineární rovnice - seznámí se s pojmy rovnost, rovnice, nerovnost, nerovnice, kořen rovnice Přesah - fyzika, chemie - vzorce VDO - práva a povinnosti ve skupině MKV - význam kvality mezilidských

10 reálné situace pomocí rovnic - analyzuje, matematizuje jednoduché problémy a logicky je řeší - řeší lineární rovnice pomocí ekvivalentních úprav - provádí zkoušky správnosti řešení - řeší slovní úlohy vedoucí k řešení pomocí rovnic - umí vypočítat neznámou z jednoduchého vzorce vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti - zařadí kružnici a kruh mezi známé rovinné útvary, charakterizuje jejich vlastnosti - odhaduje a vypočítává obvody kružnic a obsahy kruhů - zařadí válec mezi známá tělesa, analyzuje jeho vlastnosti - vypočítává objem a povrch válce - načrtne jeho obraz a síť - analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu Kruh, kružnice - seznámí se, umí načrtnout, narýsovat a popsat kruh, kružnici - popíše vzájemnou polohu přímky a kružnice - popíše vzájemnou polohu dvou kružnic - seznámí se s Thaletovou větou a umí ji použít při konstrukci tečny z bodu ke kružnici - pozná číslo pí - dokáže vypočítat obvod kružnice a obsah kruhu - řeší slovní úlohy využívající těchto výpočtů Válec - seznámí se, umí načrtnout a popsat válec a jeho síť - dokáže vypočítat objem a povrch válce - řeší slovní úlohy vedoucí k těmto výpočtům Přesah - dějepis - starověké Řecko MKV - tolerance a empatie, vžít se do role druhého - využívá pojmu množina všech bodů dané vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení polohových a nepolohových konstrukčních úloh - načrtne a sestrojí rovinné útvary - užívá k argumentaci věty o shodnosti trojúhelníků - používá matematickou symboliku a logiku - užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh, nalézá různá řešení zkoumaných situací Konstrukční úlohy - seznámí se se základními množinami bodů dané vlastnosti a umí je sestrojit - využívá základní pravidla přesného rýsování při konstrukcích - řeší konstrukční úlohy na sestrojování trojúhelníků a čtyřúhelníků - umí rozložit řešení konstrukční úlohy na rozbor, konstrukci, zápis konstruce a zkoušku -určuje počet řešení Přesah -fyzika - síly OSV - dovednost odstoupit od vlastního nápadu, navazovat na druhé, rozvíjet linku jejich myšlenky ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY - vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data - porovnává soubory dat - vyjadřuje získaná data tabulkou, diagramem, grafem Základy statistiky - chápe statistické pojmy statistický soubor, jednotka, znak, četnost, aritmetický průměr - provádí jednoduchá statistická šetření a zpracovává je formou tabulek, diagramů a grafů - pracuje se statistickým materiálem z různých informačních zdrojů - vypočítává aritmetický průměr, řeší praktické úlohy vedoucí k výpočtu aritmetického průměru - čte a sestrojuje řadu různých jednoduchých diagramů /kruhový, sloupkový,.../ - využívá procenta ve statistice Přesah - zeměpis - práce se statistickým materiálem ES - naše vlast, Evropa a svět MKV - důležitost integrace jedince ve vrstevnických a profesních vztazích NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY Lineární rovnice OSV - cvičení pozorování a empatického

11 - užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací - řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí - pokouší se sestavovat logické postupy řešení každé slovní úlohy a diskutovat o možnostech a počtu řešení Konstrukční úlohy - řeší náročnější úlohy zaměřené na různé možnosti a počty řešení, na představivost a logiku a aktivního naslouchání, dovednosti pro sdělování verbální i neverbální MV - práce v týmu, stanovení si cíle, časového harmonogramu, určení úkolů a zodpovědnosti ČÍSLO A PROMĚNNÁ 9. ročník - provádí základní početní operace s lomenými výrazy - matematizuje reálné situace vedoucí k úpravě lomeného výrazu - doplňuje si znalosti o rovnicích o rovnice s neznámou ve jmenoveteli - formuluje, modeluje a řeší praktické reálné situace pomocí rovnic s neznámou ve jmenovateli Lomené výrazy - žák pozná lomený výraz, dokáže do něho dosadit a vypočítat jeho hodnotu - je seznámen s krácením a rozšiřováním výrazu - provádí základní početní výkony s lomenými výrazy Lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli - řeší rovnice s neznámou ve jmenovateli - provádí zkoušky správnosti řešení - řeší slovní úlohy vedoucí k řešení pomocí rovnic s neznámou ve jmenovateli Přesah- fyzika - ůprava vzorců ve tvaru lomeného výrazu či rovnice s neznámou ve jmenovateli VDO - demokratická atmosféra a demokratické vztahy při řešení problémů MV - faktory ovlivňující práci v týmu - řeší soustavy dvou rovnic o dvou neznámých - formuluje, modeluje a řeší reálné situace pomocí soustavy rovnic - analyzuje a řeší jednoduché problémové situace, v nichž využívá řešení soustavy dvou rovnic Soustavy lineárních rovnic se dvěma neznámými - řeší soustavy lineárních rovnic metodou sčítací i dosazovací - provádí zkoušky správnosti řešení - řeší slovní úlohy vedoucí k řešení pomocí soustav rovnic - pokouší se sestavovat logické postupy řešení každé slovní úlohy a diskutovat o možnostech a počtu řešení OSV - rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci, seberegulace v situaci souhlasu i nesouhlasu VDO - otevřené partnerství MV - pravidelnost mediální produkce - seznamuje se se základními pojmy při úrokování -řeší jednoduché úlohy za použití procent ve finančním prostředí Základy finanční matematiky - pracuje s pojmy jistina, úrok, úroková míra, úrokovací období - vypočítává za pomoci procent úrok,jistinu, úrokovou míru - řeší slovní úlohy z praxe OSV -zdravé vztahy k druhým lidem, vyrovnané sebepojetí ES - naše vlast a Evropa, Evropa a svět MKV - význam kvality mezilidských vztahů - zařadí jehlan, kužel a kouli mezi známá tělesa, charakterizuje a analyzuje jejich vlastnosti - načrtne obraz a síť jehlanu, kužele a koule - analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu Jehlan, kužel, koule - pozná, načrtne a charakterizuje vlastnosti jehlanu, kužele a koule - pracuje s pojmy poloměr a průměr kužele a koule - podle vzorce vypočítává objemy a povrchy těchto těles - řeší úlohy z praxe vedoucí k výpočtům objemů a povrchů jehlanu, kužele, koule - pomocné údaje vypočítává pomocí goniometrických funkcí a Pythagorovy věty OSV - uvolnění, relaxace, regulace vlastního jednání, dovednosti pro pozitivní naladění mysli - užívá k argumentaci a při výpočtech věty o podobnosti trojúhelníků Podobnost - určuje podobné útvary v rovině, poměr podobnosti VDO - škola jako model demokratického společenství MKV - jedinečnost každého člověka a

12 - pracuje se vztahem přímé úměrnosti v geometrii - aplikuje podobnost při pochopení goniometrických funkcí - používá goniometrické funkce při výpočtech v pravoúhlém trojúhelníku - analyzuje a řeší geometrické úlohy za použití matematických vědomostí o goniometrických funkcích - aplikuje poznatky o přímé úměrnosti na geometrické učivo - je seznámen s větami o podobnosti trojúhelníků a používá je ke zjišťování jejich podobnosti - graficky i početně zvětšuje či zmenšuje jednoduché obrazce v daném poměru - pracuje s technickými výkresy, mapami, plány a modely Goniometrické funkce - rozlišuje goniometrické funkce ostrého úhlu sinus, kosinus, tangens a kotangens - užívá matematických tabulek při vyhledávání hodnot goniometrických funkcí, kalkulátor při výpočtech - upřednostňuje funkce sinus a tangens při výpočtech v praktických a slovních úlohách jeho individuální zvláštnosti ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY - určuje vztah přímé a nepřímé úměrnosti, lineární a kvadratické funkce - vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem - matamatizuje jednoduché reálné situace s využitím funkčních vztahů NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY Funkce - seznámí se s pojmy funkce, definiční obor funkce, množina funkčních hodnot, závislá a nezávislá proměnná - rozezná, sestaví tabulky a narýsuje grafy přímé úměrnosti, lineární funkce, nepřímé úměrnosti a jednoduché kvadratické funkce - podle grafu pozná funkci rostoucí a klesající - graficky řeší jednoduché soustavy dvou rovnic o dvou neznámých - užívá grafu funkce k řešení úloh z praxe Přesah - fyzika - vzorce jako příkladyfunkčních závislostí OSV - cvičení pozornosti a soustředění, seberegulace a sebeorganizace - užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací - řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí Soustavy lineárních rovnic se dvěma neznámými - pokouší se sestavovat logické postupy řešení slovních úloh a diskutovat o možnostech a počtu řešení Jehlan, kužel, koule - řeší geometrické ú lohy náročné na prostorovou představivost za použití zatím získaných vědomostí OSV - dovednost plánování studia a odpočinku MKV - aktivní spolupodílení dle svých možností na přetváření společnosti MV - práce v týmu, stanovení si cíle, časového harmonogramu, určení úkolů a zodpovědnosti

Charakteristika a osnovy předmětů ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Charakteristika a osnovy předmětů ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Příloha č.2 Charakteristika a osnovy předmětů ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

e r er er e r ë r ee r e r ë r r!" e Vzdělávací oblast je v 1. 4. ročníku realizována prostřednictvím vzdělávacího předmětu Matematika. Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání

Více

6.7 Matematika. 6.7.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.7 Matematika. 6.7.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.7 Matematika 6.7.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Matematika je zařazen jako povinný ve všech ročnících čtyřletého studia. Patří do vzdělávací oblasti

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Praha 2005 Autorský kolektiv Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan

Více

Matematika Ročník : 6.

Matematika Ročník : 6. Matematika Ročník : 6. Žák zvládá zákl. početní úkony s celými a desetinnými čísly pamětně i písemně počítá s předností početních operací a závorek převádí jednotky délky a obsahu rozeznává rovinné obrazce

Více

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět)

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematickém semináři je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace zaokrouhluje, provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor porovnává

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků Maturitní zkouška z matematiky 2012 požadované znalosti Zkouška z matematiky ověřuje matematické základy formou didaktického testu. Test obsahuje uzavřené i otevřené úlohy. V uzavřených úlohách je vždy

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Žijeme v EU Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 1 1. Identifikační údaje Adresa školy: Základní škola a mateřská škola, Jičín 17.

Více

MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik

MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik R4 1. ČÍSELNÉ VÝRAZY 1.1. Přirozená čísla počítání s přirozenými čísly, rozlišit prvočíslo a číslo složené, rozložit složené

Více

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou Příloha 11) Příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou (vycházející z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP) Naše šumavská škola

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP) Naše šumavská škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP) Naše šumavská škola 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Předkladatel Základní škola a Mateřská škola Čachrov, okres Klatovy, příspěvková organizace, Čachrov

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo a

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 009/00 MATEMATIKA VYŠŠÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo

Více

Proč Škola V Pohybu? Školní vzdělávací program Škola V Pohybu

Proč Škola V Pohybu? Školní vzdělávací program Škola V Pohybu Školní vzdělávací program Škola v pohybu č.j. ZŠŽH 477/2010 Proč Škola V Pohybu? pohyb = změna, vývoj pohyb v informacích o světě pohyb našich žáků v přírodě (lyžování, turistika za bukem) pohyb sboru

Více

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, ŠVP Osmileté všeobecné studium a čtyřleté všeobecné studium, Příloha 1, Volitelné předměty Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány Školní vzdělávací program Příloha

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013. Škola pro dítě. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013. Škola pro dítě. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013 Škola pro dítě Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Identifikační údaje... 6 Údaje o škole:... 6 Zřizovatel:...

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program Waldorfská škola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OSTRAVA-PORUBA, Ľ. ŠTÚRA 1085 Příspěvková organizace. Waldorfská škola

Školní vzdělávací program Waldorfská škola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OSTRAVA-PORUBA, Ľ. ŠTÚRA 1085 Příspěvková organizace. Waldorfská škola ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OSTRAVA-PORUBA, Ľ. ŠTÚRA 1085 Příspěvková organizace Waldorfská škola Datum vydání: 1. dubna2014 Vydal: Mgr. Aleš Matoušek 1 I. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola, Ostrava-Poruba,

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá 78 62 C/02 VÚP Praha 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého Základní škola Stružnice, okres Česká Lípa, příspěvková organizace 1 Jezvé 137, 471 08 Jezvé OBSAH 1. Identifikační

Více

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola 1 Učební osnovy 1.1 Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k

Více

Zvuková stránka jazyka. Jazykové příručky

Zvuková stránka jazyka. Jazykové příručky Předmět: Český jazyk a literatura Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, poznámky Mluvnice Rozlišuje spisovný jazyk a obecnou češtinu a zdůvodní jejich

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více