Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:"

Transkript

1 Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávací oblast je založena především na aktivních činnostech žáků, pracuje s matematickými objekty, užívá matematické postupy v reálných situacích. Poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě. Prolíná celým základním vzděláváním, vytváří předpoklady pro další úspěšné studium. Klade důraz na důkladné porozumění základním myšlenkovým postupům, matematickým pojmům a vzájemným vztahům.žáci si postupně osvojují pojmy, algoritmy, terminologii, symboliku a způsoby jejich užití. Matematika se vyučuje v odborné učebně, která je velmi dobře vybavena pomůckami a moderní technikou. Vzdělávací obsah je rozdělen na tematické okruhy : -číslo a početní operace /1.stupeň/, číslo a proměnná /2.stupeň/ : -dovednost provádět operaci sčítání, odčítání, násobení, dělení -algoritmické porozumění -významové porozumění -získávání číselných údajů -seznámení s pojmem proměnná -matematizace reálných situací -závislosti, vztahy a práce s daty -rozpoznávání a uvědomění si určitých typů změn a závislostí, jejich analyzování z tabulek, diagramů a grafů -geometrie v rovině a prostoru -určování a znázorňování geometrických útvarů a modelování reálných situací, zkoumání tvarů a prostoru -řešení polohových a metrických úloh a problémů -nestandardní aplikační úlohy a problémy -uplatňování logického myšlení, řešení problémových situací a úloh z běžného života Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Kompetence k učení - učí se přesně a stručně vyjadřovat užíváním mat. jazyka včetně symboliky,prováděním rozborů a zápisů při řešení úloh. Učitel srozumitelně vysvětluje žákům, co se mají naučit;stanovuje dílčí vzdělávací cíle v souladu s cíli vzdělávacího programu; vede žáky k ověřování výsledků. Kompetence k řešení problémů - učí se rozvíjet důvěru ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení úloh, k sebekontrole, k systematičnosti,vytrvalosti a přesnosti,učí se provádět rozbor problémů a plánu řešení,odhadování výsledků,volbě správného postupu,vyhodnocování správností výsledků. Učitel podle potřeby žákům v činnostech pomáhá, pracuje s chybou žáka jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení; dodává žákům sebedůvěru. Kompetence komunikativní -žáci se učí přesnému a stručnému vyjadřování užíváním matematického jazyka včetně symboliky. Učitel zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů; vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky; vede žáky k výstižnému, souvislému a kultivovanému projevu. Kompetence sociální a personální - žáci jsou vedeni ke kritickému usuzování,srozumitelné a věcné argumentaci prostřednictvím řešení matematických problémů,ke kolegiální radě a pomoci,učí se pracovat v týmu. Učitel umožňuje každému žákovi zažít úspěch; hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok. Kompetence občanská - při zpracovávání informací jsou žáci vedeni ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení,učí se hodnotit svoji práci a práci ostatních,jsou vedeni k ohleduplnosti a taktu,učí se vnímat složitosti světa. Učitel podle potřeby žákům v činnostech pomáhá a umožňuje jim, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti nebo výsledky. Kompetence pracovní - žáci jsou vedeni k vytváření zásoby matematických nástrojů pro řešení reálných situací v životě, učí se využívat matematické poznatky a dovednosti v praktických činnostech. Učitel vede žáky ke správným způsobům užití vybavení, techniky a pomůcek.vytváří příležitosti k interpretaci různých textů, obrazových materiálů, grafů a jiných forem záznamů.

2 Číslo a početní operace 1. ročník -používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků - manipuluje s předměty - spočítá předměty v daném oboru - do 20 - vytváří konkrétní soubory s daným počtem prvků do 20 OSV - utváří si pozitivní postoj k sobě samému a druhým - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti - přečte a zapíše čísla v oboru do 20 - porovnává čísla a soubory prvků s počtem prvků do 20 - používá vztahy větší, menší, rovno - zapisuje vztahy rovnosti a nerovnosti pomocí znamének ES - události v blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu - užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose - zvládá posloupnost čísel do 20,, používá pojmy : před, za, hned před, hned za, mezi - otrientuje se na číselné ose do 20 OSV-cvičení dovedností zapamatování MV - různé typy sdělení, jejich rozlišování a funkce - provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly - sčítá a odčítá v oboru do 20 bez přechodu desítky - řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace - řeší slovní úlohy ze života s užitím osvojených početních operací MV - hodnotící prvky ve sdělení Závislost, vztahy a práce s daty - popisuje jednoduché závislosti z praktického života Geometrie v rovině a v prostoru - seznámí se se symboly, matematickými značkami a zápisy - orientuje se v matematickývh zápisech, čte je OSV - uvědomuje si hodnotu spolupráce v případě práce ve skupině - rozezná, pojmenuje a vymodeluje základní rovinné útvary - orientuje se v prostoru - rozezná základní rovinné geometrické útvary - třídí předměty podle tvaru - vyhledává rovinné útvary ve svém okolí MV - prezentuje výsledky své práce před třídou - rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině - modeluje jednoduché geometrické útvary podle zadání ES - státní a evropské symboly 2. ročník MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE -čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 00, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti -používá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose -umí zapsat a přečíst čísla do 100 -používá znaky nerovnosti pomocí symbolů -umí řadu čísel do 100, orienruje se v OSV - osobnostní rozvoj, schopnost poznání ES - klíčové mezníky evropské historie

3 číselné ose -provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly -učí se řešit příklady na sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes 10 -sčítá a odčítá do 100 bez přechodu i s přechodem 10 -zná význam závorek -pokouší se zaokrouhlit dané číslo na desítky -seznámí se s principem násobilky v oboru do 50 MKV - tolerance, empatie, umění vžít se do role druhého MV - různé typy sdělení, jejich rozlišování a funkce -řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace -řeší jednoduché slovní úlohy v oboru do 100 VDO - rozvoj komunikativních dovedností EV - ochrana přírody a kulturních památek ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY -orientuje se v čase -orientuje se na hodinách ES - události v blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu -rozezná, pojmenuje základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa -umí si připravit pomůcky na rýsování -zná pojem bod, přímá čára, čára, úsečka -pokouší se narýsovat přímou čáru, úsečku dané délky - umí pojmenovat čáru přímou, lomenou, křivou -seznamuje se s délkovými jednotkami cm, m - seznamuje se s jednoduchými geometrickými tělesy v praxi MKV - právo všech lidí podílet se na spolupráci -měří a odhaduje délku úsečky - učí se měřit na celé cm délku úsečky EV - náš životní styl - spotřeba věcí, energie Číslo a početní operace 3. ročník - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti - užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose - provádí jednoduché početní operace s přirozenými čísly - učí se číst, zapisovat a porovnávat čísla do orientuje se na číselné ose, umí vyhledat a zobratit číslo na číselné ose - učí se sčítat a odčítat zpaměti v oboru do sčítá a odčítá písemně čísla do 1000 ES - kořeny a zdroje evropské civilizace - násobí a dělí v oboru malé násobilky - určí v jednoduchých případech neúplný podíl - násobí a dělí mimo obor násobilek v číselném oboru do seznamuje se s algoritmem písemného násobení jednociferným číslem - zaokrouhluje na 10, 100 MV - rozvoj využití vlastních schopností v týmové práci EV - náš životní styl, spotřeba věcí ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY

4 - řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace - orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek času - řeší slovní úlohy ze života s užitím osvojených početních operací - převádí základní jednotky času MV - rozvoj využití vlastních schopností v týmové práci MKV - tolerance. empatie, lidská solidarita - doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel - pohybuje se ve čtvercové síti, na číselné ose - rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvarya jednoduchá tělesa, nachází v realitě jejich reprezentaci - užívá a rozlišuje pojmy přímka, bod, úsečka, polopřímka - měří délky úseček - pozná rovnoběžky, různoběžky, označí průsečík různoběžek - pozná trojúhelník, čtverec, obdélník, čtyřúhelník a jejich strany - vypočítá obvod rovinného obrazce sečtením délek jeho stran OSV - cvičení pozornosti a soustředění MV - identifikování základních orientačních prvků v textu - porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky - užívá různé jednotky délky - seznamuje se s převody délek -pozná jednoduchá tělesa - vyhledává určitégeometrické tvary v okolí - učí se odhadovat délku úsečky - měří délku úsečky v cm a mm, porovnává délky úseček ES - klíčové mezníky evropské historie - práce s číselnou osou - rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině - modeluje geometrické útvary podle zadání MKV - rozvíjení spolupráce s jinými lidmi - práce ve skupinách EV - náš životní styl - spotřeba věcí, energie 4. ročník ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE - využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení -provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel - poznává zakladní principy asociativnosti a komutativnosti - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla v oboru do sčítá a odčítá čísla v oboru do násobí a dělí pamětně jednociferným číslem - násobí písemně jedno a dvouciferným číslem - dělí písemně jednociferným dělitelem ES - kořeny a zdroje evropské civilizace MKV - uplatňování principu slušného chování MV - identifikování základních orientačních prvků v textu - zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených čísel - seznamuje se se zlomkem jako částí celku - učí se zaokrouhlovat přirozená čísla do snaží se určit výsledek odhadem a zpětně kontroluje pomocí početní operace - názorně vyznačuje část celku - sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem - řeší jednoduché slovní úlohy MKV - právo všech lidí podílet se na spolupráci MV - objasňování cílů a pravidel

5 ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY - vyhledává, sbírá a třídí data - čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy - hledá principy uspořádání dat - vyjadřuje jinou formou zadaná data VDO-vede k pochopení významu řádu, pravidel a zákonů pro fungování společnosti ES - klíčové mezníky evropské historie - práce s daty - narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici) - dokáže narýsovat základní rovinné útvary - pracuje s kružítkem - umí narýsovat kružnici s daným středem a poloměrem MKV - udržovat tolerantní vztahy bez ohledu najejich příslušnost - sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran - učí se graficky sčítat a odčítat úsečky - změří délku lomené čáry - vypočítá sečtením stran obvod mnohoúhelníku - sestrojí rovnoběžky a kolmice - určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní jednotky obsahu - rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary a určí osu souměrnosti útvaru překládáním papíru - učí se rýsovat kolmice a rovnoběžky - seznamuje se se základními jednotkami obsahu - vypočítá obsah obrazce pomocí čtvercové sítě - pozná osově souměrný útvar - pokouší se znázornit jednoduché osově souměrné útvary ve čtvercové síti - určí osu souměrnosti překládáním papíru OSV-cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE 5. ročník - využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení - provádí písemné a pamětné početní operace v oboru přirozených čísel - využívá vlastnosti komutativnosti a asociativnosti - čte a zapisuje čísla do a přes milión - porovnává přirozená čísla, zobrazuje je na číselné ose - osvojuje si pamětné sčítání a odčítání čísel do sčítá písemně tři až čtyři přirozená čísla OSV - utváří si pozitivní postoj k sobě samému a druhým, uvědomuje si hodnotu spolupráce v případě práce ve skupině MV - objasňování cílů a pravidel - osvojuje si pamětné násobení a dělení do násobí písemně až čtyřciferným činitelem - dělí písemně jednociferným činitelem - osvojuje si základy písemného dělení dvojciferným činitelem OSV - uvědomuje si hodnotu spolupráce a pomoci v případě skupinové práce MKV - uplatňování principu slušného chování - seznamuje se s pojmem desetinné číslo, pracuje v rozsahu desetin, setin, praktické využití v jednoduchých slovních úlohách Desetinná čísla - poznává desetinné číslo - učí se zapsat a přečíst dané desetinné číslo řádu desetin a setin - snaží se zobrazit desetinné číslo řádu desetin na číselné ose - sčítá a odčítá desetinná čísla řádu MKV - význam kvality mezilidských vztahů EV - náš životní styl - spotřeba věcí, energie

6 desetin a setin - násobí a dělí desetinné číslo 10 - využívá poznatky při řešení jednoduchých slovních úloh - zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených čísel -řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel - pokouší se zaokrouhlovat přirozená čísla v oboru do určuje výsledek odhadem a zpětně kontroluje pomocí matamatických výpočtů - řeší slovní úlohy z praxe s využitím osvojených početních operací MV -prezentuje výsledky práce před třídou EV - energie, využívání, možnosti a způsoby šetření ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY - vyhledává, sbírá a třídí data - náléza principy uspořádání dat - pokouší se o jejich kategorizaci ES - naše vlast, Evropa a svět - čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy - vyjadřuje jinými formami zadaná data - narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá jednoduché konstrukce - určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní jednotky obsahu NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY - rýsuje kružnici s daným středem a poloměrem - umí zkonstruovat obdélník, čtverec, trojúhelník - seznamuje se s dalšími jednotkami obsahu - seznamuje se s výpočtem obvodu a obsahu obdélníka a čtverce ES - státní symboly - řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky - formou hry řeší jednoduché slovní úlohy z praxe MV - hodnotící prvky ve sdělení, hledání rozdílu mezi informativním, zábavním a reklamním sdělením Číslo a proměnná 6. ročník -modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru přirozených čísel -užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek - část (přirozeným číslem) -analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát v oboru přirozených čísel Dělitelnost přirozených čísel -rozliší pojmy násobek, dělitel -pracuje se znaky dělitelnosti -určuje nejmenší společné násobky a největší společné dělitele -rozkládá čísla na součin prvočísel -řeší jednoduché slovní úlohy -rozliší čísla soudělná a nesoudělná OSV - rozvoj schopnosti poznávání - pozornost, soustředění, zapamatování, sebekontrola, pružnost nápadů, originalita, odpovědnost, spolehlivost, respektování názoru druhých VDO -demokratická atmosféra a demokratické vztahy ve škole, uplatňování dem. principů -užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek - část (zlomkem, desetinným číslem) -analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát v oboru desetinných čísel Desetinná čísla -rozlišuje pojem desetinného čísla -dokáže znázornit, porovnat, zaokrouhlit desetinné číslo -umí pamětně i písemně sčítat, odčítat, násobit, dělit des. čísla -násobí a dělí desetinná čísla 10, 100, 1000 OSV - rozvoj schopnosti poznávání - pozornost, soustředění, zapamatování, sebekontrola, pružnost nápadů, originalita, odpovědnost, spolehlivost, respektování názoru druhých ES - převody měn, využití statistických údajů pro zpracování VDO - odpovědnost člena skupiny za své

7 postoje a činy Geometrie v rovině a v prostoru - určuje velikost úhlu měřením a výpočtem - načrtne a sestrojí úhel Úhel a jeho velikost - zná pojem úhel, dokáže jej načrtnout a narýsovat, sestrojí osu úhlu - pracuje s úhloměrem - používá úhlové stupně - umí graficky i početně sčítat a odčítat úhly - používá úhly přímé, ostré, tupé a pravé - zná pojmy: úhly vrcholové a vedlejší OSV - komunikace v různých situacích, dobrá organizace času, uvolnění, relaxace MKV - člověk jako nedílná jednota tělesné i duševní stránky - načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru v osové souměrnosti, určí osově souměrný útvar Osová souměrnost - rozezná shodné geometrické útvary - sestrojí obraz jednoduchého rovinného obrazce - určí osu souměrnosti osově souměrného obrazce OSV - cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění VDO - práva a povinnosti člena skupiny, být zainteresovaný na zájmu celku ES - státní symboly MV - tvorba mediálního sdělení, uplatnění a výběr výrazových prostředků - charakterizuje a třídí známé rovinné útvary - načrtne a sestrojí rovinné útvary Trojúhelník - třídí a popíše trojúhelníky - rozliší vnitřní a vnější úhly trojúhelníku - sestrojí v trojúhelníku výšky a těžnice - sestrojí v trojúhelníku kružnici opsanou a vepsanou - umí sestrojit trojúhelník ze tří stran OSV - cvičení pro základní rozvoj kreativity VDO - vzájemná spolupráce, příčiny nedorozumění a konfliktů MV - práce v týmu, stanovení si cíle, časového harmonogramu, určení úkolů a zodpovědnosti - určuje a charakterizuje základní prostorové útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti - odhaduje a vypočítá objem a povrch těles - načrtne a sestrojí sítě základních těles - načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině - analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu Objem a povrch kvádru a krychle - rozliší krychli a kvádr, analyzuje jejich vlastnosti - našrtne a sestrojí obraz kvádru a krychle ve volném rovnoběžném promítání - zná a umí převádět jednotky objemu - umí aplikovat vzorce pro výpočet objemu a povrchu kvádru a krychle - používá osvojenou látku na jednoduchých slovních úlohách z praxe Přesah - Fyzika: měření objemu těles MKV - právo všech lidí podílet se na spolupráci 7. ročník ČÍSLO A PROMĚNNÁ -užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek - část zlomkem - provádí početní operace v oboru racionálních čísel -analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát v oboru racionálních čísel Zlomky, racionální čísla - pozná zlomek, rozliší čitatele a jmenovatele; porovnává, rozšiřuje a krátí zlomky - převádí zlomky na smíšená čísla a naopak - provádí početní operace sčítání, odčítání, násobení a dělení racionálních čísel - upravuje složené zlomky - osvojené operace aplikuje ve slovních úlohách Přesahy: Fyzika - využití při výpočtu úloh na pohyb těles, Ohmův zákon OSV - rozvoj schopnosti poznávání - pozornost, soustředění, zapamatování, pružnost nápadů, aktivní naslouchání VDO - formy participace žáků na průběhu vyučování - provádí početní operace v oboru celých čísel - analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát v oboru celých čísel Celá čísla - chápe pojem celého čísla a rozlišuje čísla kladná a záporná, čísla navzájem opačná - seznámí se s absolutní hodnotou čísla - provádí početní operace sčítání, odčítání, násobení a dělení Přesahy: Fyzika - praktické příklady měření teploty MKV - udržovat tolerantní vztahy bez ohledu najejich příslušnost

8 - osvojené operace aplikuje v jednoduchých praktických slovních úlohách - užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek - část poměrem - řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené poměrem - pracuje s měřítky map a plánů Poměr, měřítko - porovnává dvě veličiny poměrem - rozděluje celek na několik částí v daném poměru - řeší slovní úlohy z praxe s využitím poměru Přesahy Zeměpis - měřítko mapy a plánu, určování vzdáleností na mapě a plánu VDO - respekt k identitám, vzájemná komunikace a spolupráce MV - faktory ovlivňující práci v týmu - užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek - část procentem - řeší aplikační úlohy na procenta (i pro případ, že procentová část je větší než celek) Procenta, úroky - seznámí se s pojmem procento, 100% - uvědomuje si souvislosti se zlomky - řeší slovní úlohy na výpočet počtu procent, procentové části, celku - seznámí se s pojmem promile a se souvisejícími výpočty Přesahy: Chemie - koncentrace látek MKV - odpovědnost a přispění každého jedince na odstranění předsudků - formuluje a řeší reálnou situaci pomocí trojčlenky - analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel Přímá a nepřímá úměrnost - zvládá zápis vztahů přímé a nepřímé úměrnosti pomocí tabulek - dokáže rozlišit přímou a nepřímou úměrnost na praktických příkladech - užívá soustavu souřadnic ke grafickému znázornění - řeší slovní úlohy s využitím vztahů přímé a nepřímé úměrnosti (trojčlenkou) Přesahy: Fyzika - závislosti energií OSV - moje vztahy k druhým lidem, schopnost dotahovat nápady do reality - užívá k argumentaci a při výpočtech věty o shodnosti trojúhelníků - načrtne a sestrojí obraz geometrické situace Shodnost - určuje shodné geometrické útvary - pozná shodné trojúhelníky - seznamuje se s větami sss, sus, usu - užívá věty o shodnosti trojúhelníků při důkazech a při konstrukcích VDO - shodnost, různorodost, diferenciace v životě MKV - multikulturalita současného světa - načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové souměrnosti - určí středově souměrný útvar - řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje vědomosti do praxe Středová souměrnost - pochopí pojem střed souměrnosti, samodružný bod - seznámí se s postupem konstrukce středově souměrných bodů, obrazců - sestrojí obraz útvaru ve středové souměrnosti -pozná a umí sestrojit středově souměrný jednoduchý útvar Možný přesah Výtvarná výchova - např. relaxační ornamenty ES - státní symboly - načrtne a sestrojí jednotlivé čtyřúhelníky - užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při konstrukcích, hledá další možná řešení - odhaduje a vypočítává obsahy a obvody čtyřúhelníků, trojúhelníku - aplikuje vědomosti při praktických úlohách Čtyřúhelníky - rozdělí čtyřúhelníky podle stran a úhlů - seznámí se s jejich vlastnostmi, využívá při tom své zkušenosti z minulých ročníků - pozná výšku a úhlopříčku - vypočítává obsah a obvod rovnoběžníku, lichoběžníku, trojúhelníku - provádí jednoduché konstrukce čtyřúhelníků z daných prvků - řeší jednoduché slovní úlohy za pomoci vzorců na obvody a obsahy Možný přesah Výtvarná výchova- zobrazování ploch tvaru n-úhelníků - určuje a charakterizuje jednotlivé jednotlivé hranoly, analyzuje jejich vlastnosti - řeší úlohy na prostorovou Hranoly - pozná hranol podle tvaru - načrtne hranol a jeho síť - seznámí se se vzorci na výpočet objemu a povrchu hranolu a používá je Možný přesah Výtvarná výchova - zobrazování těles OSV - stanovování cílů a kroků k jejich dosažení

9 představivost - odhaduje a vypočítává objemy a povrchy jednodušších hranolů - načrtne síť jednoduchého hranolu při výpočtech - řeší úlohy z praxe na výpočty objemů a povrchů hranolů ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY - určuje vztah přímé anebo nepřímé úměrnosti - vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem Přímá a nepřímá úměrnost - rozliší vztah přímo a nepřímo úměrný - sestaví jednoduchou tabulku, narýsuje graf /řeší pouze v oboru kladných čísel/ OSV - efektivní komunikace, hledání pomoci při potížích MV - práce v týmu, stanovení si cíle, časového harmonogramu, určení úkolů a zodpovědnosti ČÍSLO A PROMĚNNÁ 8. ročník - užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu, zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, účelně využívá matematické tabulky a kalkulátor - modeluje a řeší situace v pravoúhlém trojúhelníku Druhá mocnina a odmocnina -u jednoduchých příkladů se snaží určit druhou mocninu a odmocninu zpaměti - určuje druhou mocninu a odmocninu pomocí tabulek a kalkulátoru - řeší slovní úlohy z praxe na užití určení druhé mocniny a odmocniny -řeší úlohy s geometrickou tématikou VDO - vzájemná komunikace a spolupráce MKV - uplatňování principu slušného chování /základní morální normy/ - užívá při výpočtech druhou mocninu a odmocninu - účelně používá kalkulátor Pythagorova věta - zná Pythagorovu větu, její algebraický i geometrický význam - užívá vzorec Pythagorovy věty k výpočtům - řeší úlohy z praxe na užití Pythagorovy věty Přesah -dějepis - staré civilizace - Řecko, Egypt OSV - otevřená a pozitivní komunikace MV - prvky signalizující vyjádření hodnocení, výběr a kombinace slov, zvuků z hlediska záměru a hodnotového významu - provádí početní operace s mocninami s přirozeným mocnitelem - účelně využívá kalkulátor a matematické tabulky Mocniny s přirozeným mocnitelem - seznamuje se se třetí mocninou a odmocninou - určuje je pomocí matematických tabulek a kalkulátoru - provádí součet, rozdíl, součin, podíl a mocninu mocniny s přirozeným mocnitelem - provádí čtení a psaní rozšířeného zápisu čísla v desítkové soustavě pomocí mocnin čísla deset - využívá znalostí při převádění jednotek Přesah - fyzika - převody fyzikálních jednotek - matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných - určí hodnotu výrazu - sčítá, odčítá, násobí mnohočleny - provádí rozklad výrazu na součin pomocí vzorců a vytýkáním Výrazy - rozliší pojmy celistvý, číselný výraz, výraz s proměnnou, členy výrazu, hodnota výrazu - určuje hodnoty číselných výrazů, dosazuje do výrazu - zapisuje a matematizuje jednoduchý slovní text pomocí mnohočlenu - sčítá, odčítá, násobí jednočleny a mnohočleny - vytýká před závorku rozkládá podle třech matematických vzorců OSV - rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci MV - faktory ovlivňující práci v týmu, pravidelnost mediální produkce - řeší matematické rovnice - formuluje, modeluje a řeší praktické Lineární rovnice - seznámí se s pojmy rovnost, rovnice, nerovnost, nerovnice, kořen rovnice Přesah - fyzika, chemie - vzorce VDO - práva a povinnosti ve skupině MKV - význam kvality mezilidských

10 reálné situace pomocí rovnic - analyzuje, matematizuje jednoduché problémy a logicky je řeší - řeší lineární rovnice pomocí ekvivalentních úprav - provádí zkoušky správnosti řešení - řeší slovní úlohy vedoucí k řešení pomocí rovnic - umí vypočítat neznámou z jednoduchého vzorce vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti - zařadí kružnici a kruh mezi známé rovinné útvary, charakterizuje jejich vlastnosti - odhaduje a vypočítává obvody kružnic a obsahy kruhů - zařadí válec mezi známá tělesa, analyzuje jeho vlastnosti - vypočítává objem a povrch válce - načrtne jeho obraz a síť - analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu Kruh, kružnice - seznámí se, umí načrtnout, narýsovat a popsat kruh, kružnici - popíše vzájemnou polohu přímky a kružnice - popíše vzájemnou polohu dvou kružnic - seznámí se s Thaletovou větou a umí ji použít při konstrukci tečny z bodu ke kružnici - pozná číslo pí - dokáže vypočítat obvod kružnice a obsah kruhu - řeší slovní úlohy využívající těchto výpočtů Válec - seznámí se, umí načrtnout a popsat válec a jeho síť - dokáže vypočítat objem a povrch válce - řeší slovní úlohy vedoucí k těmto výpočtům Přesah - dějepis - starověké Řecko MKV - tolerance a empatie, vžít se do role druhého - využívá pojmu množina všech bodů dané vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení polohových a nepolohových konstrukčních úloh - načrtne a sestrojí rovinné útvary - užívá k argumentaci věty o shodnosti trojúhelníků - používá matematickou symboliku a logiku - užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh, nalézá různá řešení zkoumaných situací Konstrukční úlohy - seznámí se se základními množinami bodů dané vlastnosti a umí je sestrojit - využívá základní pravidla přesného rýsování při konstrukcích - řeší konstrukční úlohy na sestrojování trojúhelníků a čtyřúhelníků - umí rozložit řešení konstrukční úlohy na rozbor, konstrukci, zápis konstruce a zkoušku -určuje počet řešení Přesah -fyzika - síly OSV - dovednost odstoupit od vlastního nápadu, navazovat na druhé, rozvíjet linku jejich myšlenky ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY - vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data - porovnává soubory dat - vyjadřuje získaná data tabulkou, diagramem, grafem Základy statistiky - chápe statistické pojmy statistický soubor, jednotka, znak, četnost, aritmetický průměr - provádí jednoduchá statistická šetření a zpracovává je formou tabulek, diagramů a grafů - pracuje se statistickým materiálem z různých informačních zdrojů - vypočítává aritmetický průměr, řeší praktické úlohy vedoucí k výpočtu aritmetického průměru - čte a sestrojuje řadu různých jednoduchých diagramů /kruhový, sloupkový,.../ - využívá procenta ve statistice Přesah - zeměpis - práce se statistickým materiálem ES - naše vlast, Evropa a svět MKV - důležitost integrace jedince ve vrstevnických a profesních vztazích NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY Lineární rovnice OSV - cvičení pozorování a empatického

11 - užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací - řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí - pokouší se sestavovat logické postupy řešení každé slovní úlohy a diskutovat o možnostech a počtu řešení Konstrukční úlohy - řeší náročnější úlohy zaměřené na různé možnosti a počty řešení, na představivost a logiku a aktivního naslouchání, dovednosti pro sdělování verbální i neverbální MV - práce v týmu, stanovení si cíle, časového harmonogramu, určení úkolů a zodpovědnosti ČÍSLO A PROMĚNNÁ 9. ročník - provádí základní početní operace s lomenými výrazy - matematizuje reálné situace vedoucí k úpravě lomeného výrazu - doplňuje si znalosti o rovnicích o rovnice s neznámou ve jmenoveteli - formuluje, modeluje a řeší praktické reálné situace pomocí rovnic s neznámou ve jmenovateli Lomené výrazy - žák pozná lomený výraz, dokáže do něho dosadit a vypočítat jeho hodnotu - je seznámen s krácením a rozšiřováním výrazu - provádí základní početní výkony s lomenými výrazy Lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli - řeší rovnice s neznámou ve jmenovateli - provádí zkoušky správnosti řešení - řeší slovní úlohy vedoucí k řešení pomocí rovnic s neznámou ve jmenovateli Přesah- fyzika - ůprava vzorců ve tvaru lomeného výrazu či rovnice s neznámou ve jmenovateli VDO - demokratická atmosféra a demokratické vztahy při řešení problémů MV - faktory ovlivňující práci v týmu - řeší soustavy dvou rovnic o dvou neznámých - formuluje, modeluje a řeší reálné situace pomocí soustavy rovnic - analyzuje a řeší jednoduché problémové situace, v nichž využívá řešení soustavy dvou rovnic Soustavy lineárních rovnic se dvěma neznámými - řeší soustavy lineárních rovnic metodou sčítací i dosazovací - provádí zkoušky správnosti řešení - řeší slovní úlohy vedoucí k řešení pomocí soustav rovnic - pokouší se sestavovat logické postupy řešení každé slovní úlohy a diskutovat o možnostech a počtu řešení OSV - rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci, seberegulace v situaci souhlasu i nesouhlasu VDO - otevřené partnerství MV - pravidelnost mediální produkce - seznamuje se se základními pojmy při úrokování -řeší jednoduché úlohy za použití procent ve finančním prostředí Základy finanční matematiky - pracuje s pojmy jistina, úrok, úroková míra, úrokovací období - vypočítává za pomoci procent úrok,jistinu, úrokovou míru - řeší slovní úlohy z praxe OSV -zdravé vztahy k druhým lidem, vyrovnané sebepojetí ES - naše vlast a Evropa, Evropa a svět MKV - význam kvality mezilidských vztahů - zařadí jehlan, kužel a kouli mezi známá tělesa, charakterizuje a analyzuje jejich vlastnosti - načrtne obraz a síť jehlanu, kužele a koule - analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu Jehlan, kužel, koule - pozná, načrtne a charakterizuje vlastnosti jehlanu, kužele a koule - pracuje s pojmy poloměr a průměr kužele a koule - podle vzorce vypočítává objemy a povrchy těchto těles - řeší úlohy z praxe vedoucí k výpočtům objemů a povrchů jehlanu, kužele, koule - pomocné údaje vypočítává pomocí goniometrických funkcí a Pythagorovy věty OSV - uvolnění, relaxace, regulace vlastního jednání, dovednosti pro pozitivní naladění mysli - užívá k argumentaci a při výpočtech věty o podobnosti trojúhelníků Podobnost - určuje podobné útvary v rovině, poměr podobnosti VDO - škola jako model demokratického společenství MKV - jedinečnost každého člověka a

12 - pracuje se vztahem přímé úměrnosti v geometrii - aplikuje podobnost při pochopení goniometrických funkcí - používá goniometrické funkce při výpočtech v pravoúhlém trojúhelníku - analyzuje a řeší geometrické úlohy za použití matematických vědomostí o goniometrických funkcích - aplikuje poznatky o přímé úměrnosti na geometrické učivo - je seznámen s větami o podobnosti trojúhelníků a používá je ke zjišťování jejich podobnosti - graficky i početně zvětšuje či zmenšuje jednoduché obrazce v daném poměru - pracuje s technickými výkresy, mapami, plány a modely Goniometrické funkce - rozlišuje goniometrické funkce ostrého úhlu sinus, kosinus, tangens a kotangens - užívá matematických tabulek při vyhledávání hodnot goniometrických funkcí, kalkulátor při výpočtech - upřednostňuje funkce sinus a tangens při výpočtech v praktických a slovních úlohách jeho individuální zvláštnosti ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY - určuje vztah přímé a nepřímé úměrnosti, lineární a kvadratické funkce - vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem - matamatizuje jednoduché reálné situace s využitím funkčních vztahů NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY Funkce - seznámí se s pojmy funkce, definiční obor funkce, množina funkčních hodnot, závislá a nezávislá proměnná - rozezná, sestaví tabulky a narýsuje grafy přímé úměrnosti, lineární funkce, nepřímé úměrnosti a jednoduché kvadratické funkce - podle grafu pozná funkci rostoucí a klesající - graficky řeší jednoduché soustavy dvou rovnic o dvou neznámých - užívá grafu funkce k řešení úloh z praxe Přesah - fyzika - vzorce jako příkladyfunkčních závislostí OSV - cvičení pozornosti a soustředění, seberegulace a sebeorganizace - užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací - řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí Soustavy lineárních rovnic se dvěma neznámými - pokouší se sestavovat logické postupy řešení slovních úloh a diskutovat o možnostech a počtu řešení Jehlan, kužel, koule - řeší geometrické ú lohy náročné na prostorovou představivost za použití zatím získaných vědomostí OSV - dovednost plánování studia a odpočinku MKV - aktivní spolupodílení dle svých možností na přetváření společnosti MV - práce v týmu, stanovení si cíle, časového harmonogramu, určení úkolů a zodpovědnosti

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr Matematika - 6. ročník Provádí početní operace v oboru desetinná čísla racionálních čísel - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - čte a zapisuje desetinná čísla - zaokrouhlování

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace 1. 9. ročník 1. ročník 4 hodiny týdně 2. 5. ročník 5

Více

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10.

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10. 5.10. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Seminář z matematiky Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Seminář z

Více

Matematika - 6. ročník

Matematika - 6. ročník Matematika - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Přirozená čísla - zápis čísla v desítkové soustavě - zaokrouhlování - zobrazení na číselné ose - početní operace v oboru

Více

-Zobrazí čísla a nulu na číselné ose

-Zobrazí čísla a nulu na číselné ose Dodatek k ŠVP č. 38 Výstupy matematika 6. ročník doplnění standardů RVP 6. ročník ŠVP 6.ročník Učivo Matematika Doplnění podle standardů Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

5.2.2 Matematika - 2. stupeň

5.2.2 Matematika - 2. stupeň 5.2.2 Matematika - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Matematika na 2. stupni školy navazuje svým vzdělávacím obsahem na předmět Matematika

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast : : Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky využívat matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech rozvíjet pamětˇ žáků prostřednictvím

Více

Matematika a její aplikace - 1. ročník

Matematika a její aplikace - 1. ročník Matematika a její aplikace - 1. ročník počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20 užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika se vyučuje ve všech ročnících. V primě a sekundě je vyučováno 5 hodin týdně, v tercii a kvartě 4 hodiny týdně. Předmět je tedy posílen o 2 hodiny

Více

5.2.1 Matematika povinný předmět

5.2.1 Matematika povinný předmět 5.2.1 Matematika povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 4 4+1 4+1 4+1 4+1 4 4 3+1 4+1 Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 5. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace Využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

skupinová práce, frontální výuka, samostatná práce, problémové učení

skupinová práce, frontální výuka, samostatná práce, problémové učení Předmět: MATEMATIKA Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika předmětu Předmět je vyučován na 1. a 2. stupni. Vzdělávací oblast matematika a její aplikace je v základním vzdělávání

Více

MATEMATIKA. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

MATEMATIKA. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení MATEMATIKA 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Obsah vyučovacího předmětu Matematika je totožný s obsahem vyučovacího oboru Matematika a její aplikace.

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 4 4 4 5 17 Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách.

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 4 4 4 5 17 Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách. MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematice je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení pojmů, matematických postupů rozvoj abstraktního myšlení

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět je rozdělen na základě OVO v RVP ZV na čtyři

Více

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Číslo a početní operace - využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost

Více

Matematika. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Matematika. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku Matematika Vyučovací předmět navazuje na učivo matematiky I. stupně. Časová dotace předmětu je v 6., 7.,8. ročníku 4 hodiny, v 9. ročníku 5 hodin. Třída se na matematiku nedělí. Vyučovací předmět poskytuje

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Žák: čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla provádí početní operace s přirozenými čísly zpaměti a písemně provádí

Více

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 6.ročník Výstup Učivo Průřezová témata - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla s přirozenými čísly - zpaměti a písemně

Více

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace se realizuje v předmětu Matematika po celou dobu školní docházky. Na 1. stupni

Více

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Období: 3. období Počet hodin ročník: 165 132 132 132 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací

Více

4. 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 4.2.1 Matematika

4. 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 4.2.1 Matematika 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 1 Matematika Hodinová dotace Matematika 4 4 4 4 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace RVP ZV. Matematika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Matematika 3. období 6. ročník J.Coufalová : Matematika pro 6.ročník ZŠ (Fortuna) O.Odvárko,J.Kadleček : Sbírka úloh z matematiky pro 6.ročník ZŠ (Prometheus)

Více

Témata absolventského klání z matematiky :

Témata absolventského klání z matematiky : Témata absolventského klání z matematiky : 1.Dělitelnost přirozených čísel - násobek a dělitel - společný násobek - nejmenší společný násobek (n) - znaky dělitelnosti 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10 - společný

Více

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák:

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák: Matematika prima Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) využívá při paměťovém počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení provádí písemné početní operace v oboru přirozených zaokrouhluje,

Více

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách.

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách. 5.2 Oblast: Předmět: Matematika 5.2.1 Obor: Charakteristika předmětu matematika 1. stupeň Matematika tvoří základ vzdělávacího působení v základní škole. Vede žáky k získávání matematických pojmů, algoritmů,

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Žák cvičí prostorovou představivost Žák využívá při paměťovém i písemném počítání komutativnost i asociativní sčítání a násobení Žák provádí písemné početní operace v oboru Opakování učiva 3. ročníku Písemné

Více

Matematika nižší gymnázium

Matematika nižší gymnázium Matematika nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Matematika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Předmět Matematika rozvíjí průřezová témata: Osobnostní

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: MATEMATIKA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Žák: rozlišuje pojmy násobek, dělitel definuje prvočíslo, číslo složené, sudé a liché číslo, čísla soudělná

Více

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE + MP vazby 1. Obor přirozených čísel - používá čísla v oboru 0-20 k modelování reálných situací.- práce s manipulativy - počítá předměty v oboru 0-20, vytváří soubory

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

5.2.1. Matematika pro 2. stupeň

5.2.1. Matematika pro 2. stupeň 5.2.1. Matematika pro 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 8. a 9. ročníku 4 hodiny

Více

6.6 Matematika. 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.6 Matematika. 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.6 Matematika 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět se jmenuje Matematika. Patří do vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace z RVP ZV. Vzdělávací

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace zaokrouhluje, provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor porovnává

Více

MATEMATIKA. Charakteristika předmětu:

MATEMATIKA. Charakteristika předmětu: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace MATEMATIKA Charakteristika předmětu: Předmět matematika je součástí vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. Na naší škole je jedním z hlavních vyučovacích

Více

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo žák: v oboru celých a racionálních čísel; využívá ve výpočtech druhou mocninu

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 5. - MATEMATIKA Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Učební osnovy oblasti

Učební osnovy oblasti školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - pie Sluníčko oblasti 1 a její aplikace Charakteristika oblasti Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast je založena

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, 5.1.2.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, Zná číslice 1 až 20, umí je napsat a

Více

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly a algoritmů matematického aparátu Vyjádří a zapíše část celku. Znázorňuje zlomky na číselné ose, převádí zlomky na des. čísla a naopak. Zapisuje nepravé zlomky ve tvaru smíšeného čísla. ZLOMKY Pojem zlomku,

Více

I. Sekaniny1804 Matematika

I. Sekaniny1804 Matematika Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Matematika je součástí vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. V matematickém vzdělávání

Více

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled ČJL-9-1-01 Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - 9.r.

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola. Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5.

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola. Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5. ročník) Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné

Více

6.5 Matematika 1.stupeň

6.5 Matematika 1.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Matematika a její aplikace Matematika 6.5 Matematika 1.stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět matematika je předmět, který poskytuje

Více

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Přirozená čísla Desetinná čísla IX. X. Přirozená čísla opakování všech početních výkonů, zobrazení čísel na číselné ose, porovnávání a zaokrouhlování čísel. Metody- slovní, názorně demonstrační a grafická.

Více

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Ze vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace vychází vyučovací předmět Matematika.

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Ze vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace vychází vyučovací předmět Matematika. Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Ze vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace vychází vyučovací předmět Matematika. Vyučovací předmět: MATEMATIKA Charakteristika a cíl předmětu Matematika

Více

Předmět: Matematika. 5.2 Oblast: Matematika a její aplikace. 5.2.1 Obor: Matematika a její aplikace. Charakteristika předmětu matematika 2.

Předmět: Matematika. 5.2 Oblast: Matematika a její aplikace. 5.2.1 Obor: Matematika a její aplikace. Charakteristika předmětu matematika 2. 5.2 Oblast: Matematika a její aplikace 5.2.1 Obor: Matematika a její aplikace Předmět: Matematika Charakteristika předmětu matematika 2. stupeň Obsah vyučovacího předmětu matematika vychází ze vzdělávacího

Více

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 3. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a

Více

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Matematika se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. ročníku 4 hodiny týdně ve

Více

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět v 6. 9. ročníku 5 hodin týdně ve třídách s rozšířenou

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění předmětů do skupin. Počítání

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Matematika Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Matematika Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace.

V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace. MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace. Žáci v ní mají získat početní

Více

Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty

Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty přirozená čísla 1 až 5 správně čte daná čísla vyhledává je na číselné ose řadí čísla lineárně

Více

5.2 Matematika a její aplikace

5.2 Matematika a její aplikace 5.2 Matematika a její aplikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzděláváním založena především na aktivních činnostech, které jsou typické

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 9. Matematika 104 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

4.2 Matematika a její aplikace

4.2 Matematika a její aplikace 4.2 Matematika a její aplikace Charakteristika matematiky Na 1. stupni je vyučováno 24 hodin matematiky (od 2. do 5. třídy po 5 hodinách, v 1. třídě 4 hodiny výuka probíhá v jednotlivých hodinách nebo

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Matematika je předmět, který je v základním vzdělávání založen především na aktivních

Více

5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE. 5.2.1 Matematika 1. stupeň

5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE. 5.2.1 Matematika 1. stupeň 5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a

Více

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět)

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematickém semináři je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1. Obsahové vymezení předmětu Matematika prolíná celým základním vzděláváním a její výuka vede žáky především předmět Matematika zahrnuje vzdělávací Matematika

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA 5.2.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Matematika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Předmět

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo

Více

1. 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1. 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2. 1 Matematika Časová dotace 1. ročník 4 hodiny 2. ročník 5 hodin 3. ročník 5 hodin 4. ročník 5 hodin 5. ročník 5 hodin Celková dotace na 1. stupni je

Více

Matematika. Vzdělávací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.9.

Matematika. Vzdělávací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.9. 5.9. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Matematika vychází ze

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Škola dobré pohody Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ředitelka školy: Mgr. Dagmar Bičová Koordinátor ŠVP ZV: Mgr. Magdalena Krausová

Více

6.6 Matematika. Matematika a její aplikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Matematika VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU:

6.6 Matematika. Matematika a její aplikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Matematika VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Matematika a její aplikace Matematika 6.6 Matematika CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět Matematika je předmět, který poskytuje vědomosti

Více

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků Maturitní zkouška z matematiky 2012 požadované znalosti Zkouška z matematiky ověřuje matematické základy formou didaktického testu. Test obsahuje uzavřené i otevřené úlohy. V uzavřených úlohách je vždy

Více

Matematika 6.ročník. Pomůcky, literatura. Mezipředmětové vztahy a průř.témata. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence

Matematika 6.ročník. Pomůcky, literatura. Mezipředmětové vztahy a průř.témata. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence záříprosinec čte a zapisuje desetinná čísla,umí zobrazit des.číslo na číselné ose,porovnává a zaokrouhluje des.čísla,provádí početní operace s des.čísly,umí vypočítat

Více

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 4. ročník Čas.plán Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Opakování učiva 3. ročníku Počítaní do 20 Sčítání a odčítání do 20 Násobení a dělení číslem 2 Počítání

Více

Příloha č. 16 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 16 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Získá zájem o předmět, posílí vědomí, že matematika poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě. Zopakuje a upevní učivo o přirozených číslech a geometrie z předchozích ročníků. Modeluje

Více

5.3 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace

5.3 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 5.3 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 5.3.1 Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vzdělávací předmět: Matematika (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Matematika

Více

Český jazyk, Výtvarná výchova, Pracovní vyučování. Prv - (2. ročník): Čas Aj - (3.a 4.ročník): Čas

Český jazyk, Výtvarná výchova, Pracovní vyučování. Prv - (2. ročník): Čas Aj - (3.a 4.ročník): Čas 1.1.1. MATEMATIKA I. ST. - ve znění dodatku č.37 - platný od 1.9.2012, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, Standardů platných od 1.9.2013 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího

Více

Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace MATEMATIKA Cíle vzdělávací oblasti Charakteristika výuky

Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace  MATEMATIKA Cíle vzdělávací oblasti Charakteristika výuky Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace MATEMATIKA Cíle vzdělávací oblasti Osvojovat si základní matematické pojmy na základě aktivních

Více

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE 3. ročník Bod, přímka ZÁŘÍ Násobení a dělení Aplikační úlohy (nakupujeme) Bod, přímka Úsečka Násobení a dělení ŘÍJEN Procvičování Pamětné sčítání a odčítání, aplikační úlohy Polopřímka Modelování polopřímek

Více

časová dotace: 1. až 3. třída - 4 hodiny týdně, 4. a 5. třída 5 hodin týdně

časová dotace: 1. až 3. třída - 4 hodiny týdně, 4. a 5. třída 5 hodin týdně Výuka Matematiky je postavena na rozvíjení vlastních zkušeností žáků a na jejich přirozeném zájmu, přirozené schopnosti vnímat, pozorovat a experimentovat. Žáci se matematiku učí řešením úloh a činnostmi,

Více

MATEMATIKA Matematika ve znění standardů platných od 1.9.2013

MATEMATIKA Matematika ve znění standardů platných od 1.9.2013 MATEMATIKA Matematika ve znění standardů platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět matematika je vyučován na II. stupni ZŠ 4 hodiny týdně

Více

MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA

MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA Osmileté studium 1. ročník 1. Opakování a prohloubení učiva 1. 5. ročníku Číslo, číslice, množiny, přirozená čísla, desetinná čísla, číselné

Více

MATEMATIKA - III. období (6. -9. ročník)

MATEMATIKA - III. období (6. -9. ročník) MATEMATIKA - III. období (6. -9. ročník) Charakteristika předmětu Při výuce ve III. období klademe důraz na porozumění matematickým pojmům a jejich souvislostem. Snažíme se žáky motivovat matematizací

Více

PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná

PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná Racionální čísla Zlomky Rozšiřování a krácení zlomků

Více

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 138 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 1. stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Více

Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci

Více

Učební osnovy. Matematika a její aplikace. Matematika. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu

Učební osnovy. Matematika a její aplikace. Matematika. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu Učební osnovy Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: MATEMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Matematika je v základním vzdělávání založen především na aktivních činnostech,

Více

Učební osnovy. Matematika a její aplikace. Matematika. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika vyučovacího předmětu

Učební osnovy. Matematika a její aplikace. Matematika. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika vyučovacího předmětu Učební osnovy Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Matematika a její aplikace Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena

Více

6.2 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.2.1 Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 6.2.1.1 Vyučovací předmět: Matematika

6.2 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.2.1 Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 6.2.1.1 Vyučovací předmět: Matematika 6.2 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.2.1 Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 6.2.1.1 Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1. Používá čtení a psaní v číselném oboru 0 1 000 000. 2. Rozumí lineárnímu uspořádání

Více

5.2 Matematika a její aplikace

5.2 Matematika a její aplikace 5.2 Matematika a její aplikace 5.2.1 Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Matematika vychází z obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace

Více

Školní vzdělávací program. Matematika. Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté. Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání.

Školní vzdělávací program. Matematika. Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté. Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání. Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Matematika Charakteristika vyučovacího

Více

Vzdělávací obor matematika - obsah

Vzdělávací obor matematika - obsah 1. ročník Hlavní kompetence obor navázání na již zvládnuté ročník Kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské a pracovní 1. ČÍSLO A 1. Žák používá přirozená čísla

Více

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Vyučovací předmět matematika je předmět, který by měl být chápán jako odraz reálných vztahů v hmotném světě. V základním vzdělávání je založen

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Učební texty : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 2. ročník Mgr. M. Novotný, F. Novák: Matýskova matematika 4.,5.,6.díl

Více

A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.2.1 MATEMATIKA (M) 5.2.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Matematika je vyučován na 1. a 2. stupni jako

Více

5.2.1 Matematika a její aplikace 1. stupeň

5.2.1 Matematika a její aplikace 1. stupeň 5.2 Matematika a její aplikace 5.2.1 Matematika a její aplikace 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v matematice je především zaměřeno na výchovu přemýšlivého člověka, který umí používat

Více