Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:"

Transkript

1 Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávací oblast je založena především na aktivních činnostech žáků, pracuje s matematickými objekty, užívá matematické postupy v reálných situacích. Poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě. Prolíná celým základním vzděláváním, vytváří předpoklady pro další úspěšné studium. Klade důraz na důkladné porozumění základním myšlenkovým postupům, matematickým pojmům a vzájemným vztahům.žáci si postupně osvojují pojmy, algoritmy, terminologii, symboliku a způsoby jejich užití. Matematika se vyučuje v odborné učebně, která je velmi dobře vybavena pomůckami a moderní technikou. Vzdělávací obsah je rozdělen na tematické okruhy : -číslo a početní operace /1.stupeň/, číslo a proměnná /2.stupeň/ : -dovednost provádět operaci sčítání, odčítání, násobení, dělení -algoritmické porozumění -významové porozumění -získávání číselných údajů -seznámení s pojmem proměnná -matematizace reálných situací -závislosti, vztahy a práce s daty -rozpoznávání a uvědomění si určitých typů změn a závislostí, jejich analyzování z tabulek, diagramů a grafů -geometrie v rovině a prostoru -určování a znázorňování geometrických útvarů a modelování reálných situací, zkoumání tvarů a prostoru -řešení polohových a metrických úloh a problémů -nestandardní aplikační úlohy a problémy -uplatňování logického myšlení, řešení problémových situací a úloh z běžného života Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Kompetence k učení - učí se přesně a stručně vyjadřovat užíváním mat. jazyka včetně symboliky,prováděním rozborů a zápisů při řešení úloh. Učitel srozumitelně vysvětluje žákům, co se mají naučit;stanovuje dílčí vzdělávací cíle v souladu s cíli vzdělávacího programu; vede žáky k ověřování výsledků. Kompetence k řešení problémů - učí se rozvíjet důvěru ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení úloh, k sebekontrole, k systematičnosti,vytrvalosti a přesnosti,učí se provádět rozbor problémů a plánu řešení,odhadování výsledků,volbě správného postupu,vyhodnocování správností výsledků. Učitel podle potřeby žákům v činnostech pomáhá, pracuje s chybou žáka jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení; dodává žákům sebedůvěru. Kompetence komunikativní -žáci se učí přesnému a stručnému vyjadřování užíváním matematického jazyka včetně symboliky. Učitel zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů; vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky; vede žáky k výstižnému, souvislému a kultivovanému projevu. Kompetence sociální a personální - žáci jsou vedeni ke kritickému usuzování,srozumitelné a věcné argumentaci prostřednictvím řešení matematických problémů,ke kolegiální radě a pomoci,učí se pracovat v týmu. Učitel umožňuje každému žákovi zažít úspěch; hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok. Kompetence občanská - při zpracovávání informací jsou žáci vedeni ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení,učí se hodnotit svoji práci a práci ostatních,jsou vedeni k ohleduplnosti a taktu,učí se vnímat složitosti světa. Učitel podle potřeby žákům v činnostech pomáhá a umožňuje jim, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti nebo výsledky. Kompetence pracovní - žáci jsou vedeni k vytváření zásoby matematických nástrojů pro řešení reálných situací v životě, učí se využívat matematické poznatky a dovednosti v praktických činnostech. Učitel vede žáky ke správným způsobům užití vybavení, techniky a pomůcek.vytváří příležitosti k interpretaci různých textů, obrazových materiálů, grafů a jiných forem záznamů.

2 Číslo a početní operace 1. ročník -používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků - manipuluje s předměty - spočítá předměty v daném oboru - do 20 - vytváří konkrétní soubory s daným počtem prvků do 20 OSV - utváří si pozitivní postoj k sobě samému a druhým - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti - přečte a zapíše čísla v oboru do 20 - porovnává čísla a soubory prvků s počtem prvků do 20 - používá vztahy větší, menší, rovno - zapisuje vztahy rovnosti a nerovnosti pomocí znamének ES - události v blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu - užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose - zvládá posloupnost čísel do 20,, používá pojmy : před, za, hned před, hned za, mezi - otrientuje se na číselné ose do 20 OSV-cvičení dovedností zapamatování MV - různé typy sdělení, jejich rozlišování a funkce - provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly - sčítá a odčítá v oboru do 20 bez přechodu desítky - řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace - řeší slovní úlohy ze života s užitím osvojených početních operací MV - hodnotící prvky ve sdělení Závislost, vztahy a práce s daty - popisuje jednoduché závislosti z praktického života Geometrie v rovině a v prostoru - seznámí se se symboly, matematickými značkami a zápisy - orientuje se v matematickývh zápisech, čte je OSV - uvědomuje si hodnotu spolupráce v případě práce ve skupině - rozezná, pojmenuje a vymodeluje základní rovinné útvary - orientuje se v prostoru - rozezná základní rovinné geometrické útvary - třídí předměty podle tvaru - vyhledává rovinné útvary ve svém okolí MV - prezentuje výsledky své práce před třídou - rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině - modeluje jednoduché geometrické útvary podle zadání ES - státní a evropské symboly 2. ročník MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE -čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 00, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti -používá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose -umí zapsat a přečíst čísla do 100 -používá znaky nerovnosti pomocí symbolů -umí řadu čísel do 100, orienruje se v OSV - osobnostní rozvoj, schopnost poznání ES - klíčové mezníky evropské historie

3 číselné ose -provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly -učí se řešit příklady na sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes 10 -sčítá a odčítá do 100 bez přechodu i s přechodem 10 -zná význam závorek -pokouší se zaokrouhlit dané číslo na desítky -seznámí se s principem násobilky v oboru do 50 MKV - tolerance, empatie, umění vžít se do role druhého MV - různé typy sdělení, jejich rozlišování a funkce -řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace -řeší jednoduché slovní úlohy v oboru do 100 VDO - rozvoj komunikativních dovedností EV - ochrana přírody a kulturních památek ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY -orientuje se v čase -orientuje se na hodinách ES - události v blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu -rozezná, pojmenuje základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa -umí si připravit pomůcky na rýsování -zná pojem bod, přímá čára, čára, úsečka -pokouší se narýsovat přímou čáru, úsečku dané délky - umí pojmenovat čáru přímou, lomenou, křivou -seznamuje se s délkovými jednotkami cm, m - seznamuje se s jednoduchými geometrickými tělesy v praxi MKV - právo všech lidí podílet se na spolupráci -měří a odhaduje délku úsečky - učí se měřit na celé cm délku úsečky EV - náš životní styl - spotřeba věcí, energie Číslo a početní operace 3. ročník - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti - užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose - provádí jednoduché početní operace s přirozenými čísly - učí se číst, zapisovat a porovnávat čísla do orientuje se na číselné ose, umí vyhledat a zobratit číslo na číselné ose - učí se sčítat a odčítat zpaměti v oboru do sčítá a odčítá písemně čísla do 1000 ES - kořeny a zdroje evropské civilizace - násobí a dělí v oboru malé násobilky - určí v jednoduchých případech neúplný podíl - násobí a dělí mimo obor násobilek v číselném oboru do seznamuje se s algoritmem písemného násobení jednociferným číslem - zaokrouhluje na 10, 100 MV - rozvoj využití vlastních schopností v týmové práci EV - náš životní styl, spotřeba věcí ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY

4 - řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace - orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek času - řeší slovní úlohy ze života s užitím osvojených početních operací - převádí základní jednotky času MV - rozvoj využití vlastních schopností v týmové práci MKV - tolerance. empatie, lidská solidarita - doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel - pohybuje se ve čtvercové síti, na číselné ose - rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvarya jednoduchá tělesa, nachází v realitě jejich reprezentaci - užívá a rozlišuje pojmy přímka, bod, úsečka, polopřímka - měří délky úseček - pozná rovnoběžky, různoběžky, označí průsečík různoběžek - pozná trojúhelník, čtverec, obdélník, čtyřúhelník a jejich strany - vypočítá obvod rovinného obrazce sečtením délek jeho stran OSV - cvičení pozornosti a soustředění MV - identifikování základních orientačních prvků v textu - porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky - užívá různé jednotky délky - seznamuje se s převody délek -pozná jednoduchá tělesa - vyhledává určitégeometrické tvary v okolí - učí se odhadovat délku úsečky - měří délku úsečky v cm a mm, porovnává délky úseček ES - klíčové mezníky evropské historie - práce s číselnou osou - rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině - modeluje geometrické útvary podle zadání MKV - rozvíjení spolupráce s jinými lidmi - práce ve skupinách EV - náš životní styl - spotřeba věcí, energie 4. ročník ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE - využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení -provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel - poznává zakladní principy asociativnosti a komutativnosti - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla v oboru do sčítá a odčítá čísla v oboru do násobí a dělí pamětně jednociferným číslem - násobí písemně jedno a dvouciferným číslem - dělí písemně jednociferným dělitelem ES - kořeny a zdroje evropské civilizace MKV - uplatňování principu slušného chování MV - identifikování základních orientačních prvků v textu - zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených čísel - seznamuje se se zlomkem jako částí celku - učí se zaokrouhlovat přirozená čísla do snaží se určit výsledek odhadem a zpětně kontroluje pomocí početní operace - názorně vyznačuje část celku - sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem - řeší jednoduché slovní úlohy MKV - právo všech lidí podílet se na spolupráci MV - objasňování cílů a pravidel

5 ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY - vyhledává, sbírá a třídí data - čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy - hledá principy uspořádání dat - vyjadřuje jinou formou zadaná data VDO-vede k pochopení významu řádu, pravidel a zákonů pro fungování společnosti ES - klíčové mezníky evropské historie - práce s daty - narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici) - dokáže narýsovat základní rovinné útvary - pracuje s kružítkem - umí narýsovat kružnici s daným středem a poloměrem MKV - udržovat tolerantní vztahy bez ohledu najejich příslušnost - sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran - učí se graficky sčítat a odčítat úsečky - změří délku lomené čáry - vypočítá sečtením stran obvod mnohoúhelníku - sestrojí rovnoběžky a kolmice - určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní jednotky obsahu - rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary a určí osu souměrnosti útvaru překládáním papíru - učí se rýsovat kolmice a rovnoběžky - seznamuje se se základními jednotkami obsahu - vypočítá obsah obrazce pomocí čtvercové sítě - pozná osově souměrný útvar - pokouší se znázornit jednoduché osově souměrné útvary ve čtvercové síti - určí osu souměrnosti překládáním papíru OSV-cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE 5. ročník - využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení - provádí písemné a pamětné početní operace v oboru přirozených čísel - využívá vlastnosti komutativnosti a asociativnosti - čte a zapisuje čísla do a přes milión - porovnává přirozená čísla, zobrazuje je na číselné ose - osvojuje si pamětné sčítání a odčítání čísel do sčítá písemně tři až čtyři přirozená čísla OSV - utváří si pozitivní postoj k sobě samému a druhým, uvědomuje si hodnotu spolupráce v případě práce ve skupině MV - objasňování cílů a pravidel - osvojuje si pamětné násobení a dělení do násobí písemně až čtyřciferným činitelem - dělí písemně jednociferným činitelem - osvojuje si základy písemného dělení dvojciferným činitelem OSV - uvědomuje si hodnotu spolupráce a pomoci v případě skupinové práce MKV - uplatňování principu slušného chování - seznamuje se s pojmem desetinné číslo, pracuje v rozsahu desetin, setin, praktické využití v jednoduchých slovních úlohách Desetinná čísla - poznává desetinné číslo - učí se zapsat a přečíst dané desetinné číslo řádu desetin a setin - snaží se zobrazit desetinné číslo řádu desetin na číselné ose - sčítá a odčítá desetinná čísla řádu MKV - význam kvality mezilidských vztahů EV - náš životní styl - spotřeba věcí, energie

6 desetin a setin - násobí a dělí desetinné číslo 10 - využívá poznatky při řešení jednoduchých slovních úloh - zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených čísel -řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel - pokouší se zaokrouhlovat přirozená čísla v oboru do určuje výsledek odhadem a zpětně kontroluje pomocí matamatických výpočtů - řeší slovní úlohy z praxe s využitím osvojených početních operací MV -prezentuje výsledky práce před třídou EV - energie, využívání, možnosti a způsoby šetření ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY - vyhledává, sbírá a třídí data - náléza principy uspořádání dat - pokouší se o jejich kategorizaci ES - naše vlast, Evropa a svět - čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy - vyjadřuje jinými formami zadaná data - narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá jednoduché konstrukce - určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní jednotky obsahu NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY - rýsuje kružnici s daným středem a poloměrem - umí zkonstruovat obdélník, čtverec, trojúhelník - seznamuje se s dalšími jednotkami obsahu - seznamuje se s výpočtem obvodu a obsahu obdélníka a čtverce ES - státní symboly - řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky - formou hry řeší jednoduché slovní úlohy z praxe MV - hodnotící prvky ve sdělení, hledání rozdílu mezi informativním, zábavním a reklamním sdělením Číslo a proměnná 6. ročník -modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru přirozených čísel -užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek - část (přirozeným číslem) -analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát v oboru přirozených čísel Dělitelnost přirozených čísel -rozliší pojmy násobek, dělitel -pracuje se znaky dělitelnosti -určuje nejmenší společné násobky a největší společné dělitele -rozkládá čísla na součin prvočísel -řeší jednoduché slovní úlohy -rozliší čísla soudělná a nesoudělná OSV - rozvoj schopnosti poznávání - pozornost, soustředění, zapamatování, sebekontrola, pružnost nápadů, originalita, odpovědnost, spolehlivost, respektování názoru druhých VDO -demokratická atmosféra a demokratické vztahy ve škole, uplatňování dem. principů -užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek - část (zlomkem, desetinným číslem) -analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát v oboru desetinných čísel Desetinná čísla -rozlišuje pojem desetinného čísla -dokáže znázornit, porovnat, zaokrouhlit desetinné číslo -umí pamětně i písemně sčítat, odčítat, násobit, dělit des. čísla -násobí a dělí desetinná čísla 10, 100, 1000 OSV - rozvoj schopnosti poznávání - pozornost, soustředění, zapamatování, sebekontrola, pružnost nápadů, originalita, odpovědnost, spolehlivost, respektování názoru druhých ES - převody měn, využití statistických údajů pro zpracování VDO - odpovědnost člena skupiny za své

7 postoje a činy Geometrie v rovině a v prostoru - určuje velikost úhlu měřením a výpočtem - načrtne a sestrojí úhel Úhel a jeho velikost - zná pojem úhel, dokáže jej načrtnout a narýsovat, sestrojí osu úhlu - pracuje s úhloměrem - používá úhlové stupně - umí graficky i početně sčítat a odčítat úhly - používá úhly přímé, ostré, tupé a pravé - zná pojmy: úhly vrcholové a vedlejší OSV - komunikace v různých situacích, dobrá organizace času, uvolnění, relaxace MKV - člověk jako nedílná jednota tělesné i duševní stránky - načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru v osové souměrnosti, určí osově souměrný útvar Osová souměrnost - rozezná shodné geometrické útvary - sestrojí obraz jednoduchého rovinného obrazce - určí osu souměrnosti osově souměrného obrazce OSV - cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění VDO - práva a povinnosti člena skupiny, být zainteresovaný na zájmu celku ES - státní symboly MV - tvorba mediálního sdělení, uplatnění a výběr výrazových prostředků - charakterizuje a třídí známé rovinné útvary - načrtne a sestrojí rovinné útvary Trojúhelník - třídí a popíše trojúhelníky - rozliší vnitřní a vnější úhly trojúhelníku - sestrojí v trojúhelníku výšky a těžnice - sestrojí v trojúhelníku kružnici opsanou a vepsanou - umí sestrojit trojúhelník ze tří stran OSV - cvičení pro základní rozvoj kreativity VDO - vzájemná spolupráce, příčiny nedorozumění a konfliktů MV - práce v týmu, stanovení si cíle, časového harmonogramu, určení úkolů a zodpovědnosti - určuje a charakterizuje základní prostorové útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti - odhaduje a vypočítá objem a povrch těles - načrtne a sestrojí sítě základních těles - načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině - analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu Objem a povrch kvádru a krychle - rozliší krychli a kvádr, analyzuje jejich vlastnosti - našrtne a sestrojí obraz kvádru a krychle ve volném rovnoběžném promítání - zná a umí převádět jednotky objemu - umí aplikovat vzorce pro výpočet objemu a povrchu kvádru a krychle - používá osvojenou látku na jednoduchých slovních úlohách z praxe Přesah - Fyzika: měření objemu těles MKV - právo všech lidí podílet se na spolupráci 7. ročník ČÍSLO A PROMĚNNÁ -užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek - část zlomkem - provádí početní operace v oboru racionálních čísel -analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát v oboru racionálních čísel Zlomky, racionální čísla - pozná zlomek, rozliší čitatele a jmenovatele; porovnává, rozšiřuje a krátí zlomky - převádí zlomky na smíšená čísla a naopak - provádí početní operace sčítání, odčítání, násobení a dělení racionálních čísel - upravuje složené zlomky - osvojené operace aplikuje ve slovních úlohách Přesahy: Fyzika - využití při výpočtu úloh na pohyb těles, Ohmův zákon OSV - rozvoj schopnosti poznávání - pozornost, soustředění, zapamatování, pružnost nápadů, aktivní naslouchání VDO - formy participace žáků na průběhu vyučování - provádí početní operace v oboru celých čísel - analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát v oboru celých čísel Celá čísla - chápe pojem celého čísla a rozlišuje čísla kladná a záporná, čísla navzájem opačná - seznámí se s absolutní hodnotou čísla - provádí početní operace sčítání, odčítání, násobení a dělení Přesahy: Fyzika - praktické příklady měření teploty MKV - udržovat tolerantní vztahy bez ohledu najejich příslušnost

8 - osvojené operace aplikuje v jednoduchých praktických slovních úlohách - užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek - část poměrem - řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené poměrem - pracuje s měřítky map a plánů Poměr, měřítko - porovnává dvě veličiny poměrem - rozděluje celek na několik částí v daném poměru - řeší slovní úlohy z praxe s využitím poměru Přesahy Zeměpis - měřítko mapy a plánu, určování vzdáleností na mapě a plánu VDO - respekt k identitám, vzájemná komunikace a spolupráce MV - faktory ovlivňující práci v týmu - užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek - část procentem - řeší aplikační úlohy na procenta (i pro případ, že procentová část je větší než celek) Procenta, úroky - seznámí se s pojmem procento, 100% - uvědomuje si souvislosti se zlomky - řeší slovní úlohy na výpočet počtu procent, procentové části, celku - seznámí se s pojmem promile a se souvisejícími výpočty Přesahy: Chemie - koncentrace látek MKV - odpovědnost a přispění každého jedince na odstranění předsudků - formuluje a řeší reálnou situaci pomocí trojčlenky - analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel Přímá a nepřímá úměrnost - zvládá zápis vztahů přímé a nepřímé úměrnosti pomocí tabulek - dokáže rozlišit přímou a nepřímou úměrnost na praktických příkladech - užívá soustavu souřadnic ke grafickému znázornění - řeší slovní úlohy s využitím vztahů přímé a nepřímé úměrnosti (trojčlenkou) Přesahy: Fyzika - závislosti energií OSV - moje vztahy k druhým lidem, schopnost dotahovat nápady do reality - užívá k argumentaci a při výpočtech věty o shodnosti trojúhelníků - načrtne a sestrojí obraz geometrické situace Shodnost - určuje shodné geometrické útvary - pozná shodné trojúhelníky - seznamuje se s větami sss, sus, usu - užívá věty o shodnosti trojúhelníků při důkazech a při konstrukcích VDO - shodnost, různorodost, diferenciace v životě MKV - multikulturalita současného světa - načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové souměrnosti - určí středově souměrný útvar - řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje vědomosti do praxe Středová souměrnost - pochopí pojem střed souměrnosti, samodružný bod - seznámí se s postupem konstrukce středově souměrných bodů, obrazců - sestrojí obraz útvaru ve středové souměrnosti -pozná a umí sestrojit středově souměrný jednoduchý útvar Možný přesah Výtvarná výchova - např. relaxační ornamenty ES - státní symboly - načrtne a sestrojí jednotlivé čtyřúhelníky - užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při konstrukcích, hledá další možná řešení - odhaduje a vypočítává obsahy a obvody čtyřúhelníků, trojúhelníku - aplikuje vědomosti při praktických úlohách Čtyřúhelníky - rozdělí čtyřúhelníky podle stran a úhlů - seznámí se s jejich vlastnostmi, využívá při tom své zkušenosti z minulých ročníků - pozná výšku a úhlopříčku - vypočítává obsah a obvod rovnoběžníku, lichoběžníku, trojúhelníku - provádí jednoduché konstrukce čtyřúhelníků z daných prvků - řeší jednoduché slovní úlohy za pomoci vzorců na obvody a obsahy Možný přesah Výtvarná výchova- zobrazování ploch tvaru n-úhelníků - určuje a charakterizuje jednotlivé jednotlivé hranoly, analyzuje jejich vlastnosti - řeší úlohy na prostorovou Hranoly - pozná hranol podle tvaru - načrtne hranol a jeho síť - seznámí se se vzorci na výpočet objemu a povrchu hranolu a používá je Možný přesah Výtvarná výchova - zobrazování těles OSV - stanovování cílů a kroků k jejich dosažení

9 představivost - odhaduje a vypočítává objemy a povrchy jednodušších hranolů - načrtne síť jednoduchého hranolu při výpočtech - řeší úlohy z praxe na výpočty objemů a povrchů hranolů ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY - určuje vztah přímé anebo nepřímé úměrnosti - vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem Přímá a nepřímá úměrnost - rozliší vztah přímo a nepřímo úměrný - sestaví jednoduchou tabulku, narýsuje graf /řeší pouze v oboru kladných čísel/ OSV - efektivní komunikace, hledání pomoci při potížích MV - práce v týmu, stanovení si cíle, časového harmonogramu, určení úkolů a zodpovědnosti ČÍSLO A PROMĚNNÁ 8. ročník - užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu, zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, účelně využívá matematické tabulky a kalkulátor - modeluje a řeší situace v pravoúhlém trojúhelníku Druhá mocnina a odmocnina -u jednoduchých příkladů se snaží určit druhou mocninu a odmocninu zpaměti - určuje druhou mocninu a odmocninu pomocí tabulek a kalkulátoru - řeší slovní úlohy z praxe na užití určení druhé mocniny a odmocniny -řeší úlohy s geometrickou tématikou VDO - vzájemná komunikace a spolupráce MKV - uplatňování principu slušného chování /základní morální normy/ - užívá při výpočtech druhou mocninu a odmocninu - účelně používá kalkulátor Pythagorova věta - zná Pythagorovu větu, její algebraický i geometrický význam - užívá vzorec Pythagorovy věty k výpočtům - řeší úlohy z praxe na užití Pythagorovy věty Přesah -dějepis - staré civilizace - Řecko, Egypt OSV - otevřená a pozitivní komunikace MV - prvky signalizující vyjádření hodnocení, výběr a kombinace slov, zvuků z hlediska záměru a hodnotového významu - provádí početní operace s mocninami s přirozeným mocnitelem - účelně využívá kalkulátor a matematické tabulky Mocniny s přirozeným mocnitelem - seznamuje se se třetí mocninou a odmocninou - určuje je pomocí matematických tabulek a kalkulátoru - provádí součet, rozdíl, součin, podíl a mocninu mocniny s přirozeným mocnitelem - provádí čtení a psaní rozšířeného zápisu čísla v desítkové soustavě pomocí mocnin čísla deset - využívá znalostí při převádění jednotek Přesah - fyzika - převody fyzikálních jednotek - matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných - určí hodnotu výrazu - sčítá, odčítá, násobí mnohočleny - provádí rozklad výrazu na součin pomocí vzorců a vytýkáním Výrazy - rozliší pojmy celistvý, číselný výraz, výraz s proměnnou, členy výrazu, hodnota výrazu - určuje hodnoty číselných výrazů, dosazuje do výrazu - zapisuje a matematizuje jednoduchý slovní text pomocí mnohočlenu - sčítá, odčítá, násobí jednočleny a mnohočleny - vytýká před závorku rozkládá podle třech matematických vzorců OSV - rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci MV - faktory ovlivňující práci v týmu, pravidelnost mediální produkce - řeší matematické rovnice - formuluje, modeluje a řeší praktické Lineární rovnice - seznámí se s pojmy rovnost, rovnice, nerovnost, nerovnice, kořen rovnice Přesah - fyzika, chemie - vzorce VDO - práva a povinnosti ve skupině MKV - význam kvality mezilidských

10 reálné situace pomocí rovnic - analyzuje, matematizuje jednoduché problémy a logicky je řeší - řeší lineární rovnice pomocí ekvivalentních úprav - provádí zkoušky správnosti řešení - řeší slovní úlohy vedoucí k řešení pomocí rovnic - umí vypočítat neznámou z jednoduchého vzorce vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti - zařadí kružnici a kruh mezi známé rovinné útvary, charakterizuje jejich vlastnosti - odhaduje a vypočítává obvody kružnic a obsahy kruhů - zařadí válec mezi známá tělesa, analyzuje jeho vlastnosti - vypočítává objem a povrch válce - načrtne jeho obraz a síť - analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu Kruh, kružnice - seznámí se, umí načrtnout, narýsovat a popsat kruh, kružnici - popíše vzájemnou polohu přímky a kružnice - popíše vzájemnou polohu dvou kružnic - seznámí se s Thaletovou větou a umí ji použít při konstrukci tečny z bodu ke kružnici - pozná číslo pí - dokáže vypočítat obvod kružnice a obsah kruhu - řeší slovní úlohy využívající těchto výpočtů Válec - seznámí se, umí načrtnout a popsat válec a jeho síť - dokáže vypočítat objem a povrch válce - řeší slovní úlohy vedoucí k těmto výpočtům Přesah - dějepis - starověké Řecko MKV - tolerance a empatie, vžít se do role druhého - využívá pojmu množina všech bodů dané vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení polohových a nepolohových konstrukčních úloh - načrtne a sestrojí rovinné útvary - užívá k argumentaci věty o shodnosti trojúhelníků - používá matematickou symboliku a logiku - užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh, nalézá různá řešení zkoumaných situací Konstrukční úlohy - seznámí se se základními množinami bodů dané vlastnosti a umí je sestrojit - využívá základní pravidla přesného rýsování při konstrukcích - řeší konstrukční úlohy na sestrojování trojúhelníků a čtyřúhelníků - umí rozložit řešení konstrukční úlohy na rozbor, konstrukci, zápis konstruce a zkoušku -určuje počet řešení Přesah -fyzika - síly OSV - dovednost odstoupit od vlastního nápadu, navazovat na druhé, rozvíjet linku jejich myšlenky ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY - vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data - porovnává soubory dat - vyjadřuje získaná data tabulkou, diagramem, grafem Základy statistiky - chápe statistické pojmy statistický soubor, jednotka, znak, četnost, aritmetický průměr - provádí jednoduchá statistická šetření a zpracovává je formou tabulek, diagramů a grafů - pracuje se statistickým materiálem z různých informačních zdrojů - vypočítává aritmetický průměr, řeší praktické úlohy vedoucí k výpočtu aritmetického průměru - čte a sestrojuje řadu různých jednoduchých diagramů /kruhový, sloupkový,.../ - využívá procenta ve statistice Přesah - zeměpis - práce se statistickým materiálem ES - naše vlast, Evropa a svět MKV - důležitost integrace jedince ve vrstevnických a profesních vztazích NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY Lineární rovnice OSV - cvičení pozorování a empatického

11 - užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací - řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí - pokouší se sestavovat logické postupy řešení každé slovní úlohy a diskutovat o možnostech a počtu řešení Konstrukční úlohy - řeší náročnější úlohy zaměřené na různé možnosti a počty řešení, na představivost a logiku a aktivního naslouchání, dovednosti pro sdělování verbální i neverbální MV - práce v týmu, stanovení si cíle, časového harmonogramu, určení úkolů a zodpovědnosti ČÍSLO A PROMĚNNÁ 9. ročník - provádí základní početní operace s lomenými výrazy - matematizuje reálné situace vedoucí k úpravě lomeného výrazu - doplňuje si znalosti o rovnicích o rovnice s neznámou ve jmenoveteli - formuluje, modeluje a řeší praktické reálné situace pomocí rovnic s neznámou ve jmenovateli Lomené výrazy - žák pozná lomený výraz, dokáže do něho dosadit a vypočítat jeho hodnotu - je seznámen s krácením a rozšiřováním výrazu - provádí základní početní výkony s lomenými výrazy Lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli - řeší rovnice s neznámou ve jmenovateli - provádí zkoušky správnosti řešení - řeší slovní úlohy vedoucí k řešení pomocí rovnic s neznámou ve jmenovateli Přesah- fyzika - ůprava vzorců ve tvaru lomeného výrazu či rovnice s neznámou ve jmenovateli VDO - demokratická atmosféra a demokratické vztahy při řešení problémů MV - faktory ovlivňující práci v týmu - řeší soustavy dvou rovnic o dvou neznámých - formuluje, modeluje a řeší reálné situace pomocí soustavy rovnic - analyzuje a řeší jednoduché problémové situace, v nichž využívá řešení soustavy dvou rovnic Soustavy lineárních rovnic se dvěma neznámými - řeší soustavy lineárních rovnic metodou sčítací i dosazovací - provádí zkoušky správnosti řešení - řeší slovní úlohy vedoucí k řešení pomocí soustav rovnic - pokouší se sestavovat logické postupy řešení každé slovní úlohy a diskutovat o možnostech a počtu řešení OSV - rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci, seberegulace v situaci souhlasu i nesouhlasu VDO - otevřené partnerství MV - pravidelnost mediální produkce - seznamuje se se základními pojmy při úrokování -řeší jednoduché úlohy za použití procent ve finančním prostředí Základy finanční matematiky - pracuje s pojmy jistina, úrok, úroková míra, úrokovací období - vypočítává za pomoci procent úrok,jistinu, úrokovou míru - řeší slovní úlohy z praxe OSV -zdravé vztahy k druhým lidem, vyrovnané sebepojetí ES - naše vlast a Evropa, Evropa a svět MKV - význam kvality mezilidských vztahů - zařadí jehlan, kužel a kouli mezi známá tělesa, charakterizuje a analyzuje jejich vlastnosti - načrtne obraz a síť jehlanu, kužele a koule - analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu Jehlan, kužel, koule - pozná, načrtne a charakterizuje vlastnosti jehlanu, kužele a koule - pracuje s pojmy poloměr a průměr kužele a koule - podle vzorce vypočítává objemy a povrchy těchto těles - řeší úlohy z praxe vedoucí k výpočtům objemů a povrchů jehlanu, kužele, koule - pomocné údaje vypočítává pomocí goniometrických funkcí a Pythagorovy věty OSV - uvolnění, relaxace, regulace vlastního jednání, dovednosti pro pozitivní naladění mysli - užívá k argumentaci a při výpočtech věty o podobnosti trojúhelníků Podobnost - určuje podobné útvary v rovině, poměr podobnosti VDO - škola jako model demokratického společenství MKV - jedinečnost každého člověka a

12 - pracuje se vztahem přímé úměrnosti v geometrii - aplikuje podobnost při pochopení goniometrických funkcí - používá goniometrické funkce při výpočtech v pravoúhlém trojúhelníku - analyzuje a řeší geometrické úlohy za použití matematických vědomostí o goniometrických funkcích - aplikuje poznatky o přímé úměrnosti na geometrické učivo - je seznámen s větami o podobnosti trojúhelníků a používá je ke zjišťování jejich podobnosti - graficky i početně zvětšuje či zmenšuje jednoduché obrazce v daném poměru - pracuje s technickými výkresy, mapami, plány a modely Goniometrické funkce - rozlišuje goniometrické funkce ostrého úhlu sinus, kosinus, tangens a kotangens - užívá matematických tabulek při vyhledávání hodnot goniometrických funkcí, kalkulátor při výpočtech - upřednostňuje funkce sinus a tangens při výpočtech v praktických a slovních úlohách jeho individuální zvláštnosti ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY - určuje vztah přímé a nepřímé úměrnosti, lineární a kvadratické funkce - vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem - matamatizuje jednoduché reálné situace s využitím funkčních vztahů NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY Funkce - seznámí se s pojmy funkce, definiční obor funkce, množina funkčních hodnot, závislá a nezávislá proměnná - rozezná, sestaví tabulky a narýsuje grafy přímé úměrnosti, lineární funkce, nepřímé úměrnosti a jednoduché kvadratické funkce - podle grafu pozná funkci rostoucí a klesající - graficky řeší jednoduché soustavy dvou rovnic o dvou neznámých - užívá grafu funkce k řešení úloh z praxe Přesah - fyzika - vzorce jako příkladyfunkčních závislostí OSV - cvičení pozornosti a soustředění, seberegulace a sebeorganizace - užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací - řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí Soustavy lineárních rovnic se dvěma neznámými - pokouší se sestavovat logické postupy řešení slovních úloh a diskutovat o možnostech a počtu řešení Jehlan, kužel, koule - řeší geometrické ú lohy náročné na prostorovou představivost za použití zatím získaných vědomostí OSV - dovednost plánování studia a odpočinku MKV - aktivní spolupodílení dle svých možností na přetváření společnosti MV - práce v týmu, stanovení si cíle, časového harmonogramu, určení úkolů a zodpovědnosti

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň:

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje

Více

Matematika - 6. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby desetinná čísla. - zobrazení na číselné ose

Matematika - 6. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby desetinná čísla. - zobrazení na číselné ose Matematika - 6. ročník desetinná čísla - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - zaokrouhlování a porovnávání des. čísel ve výpočtových úlohách - zobrazení na číselné ose MDV kritické

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr Matematika - 6. ročník Provádí početní operace v oboru desetinná čísla racionálních čísel - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - čte a zapisuje desetinná čísla - zaokrouhlování

Více

Předmět: MATEMATIKA Ročník: 6.

Předmět: MATEMATIKA Ročník: 6. Předmět: MATEMATIKA Ročník: 6. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT Číslo a proměnná - užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek - část (přirozeným číslem, poměrem,

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 2. období 4. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M5101 využívá při

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 7.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 7. 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 7. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČÍSLO A PROMĚNNÁ M9101 provádí

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 8.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 8. 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 8. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČÍSLO A PROMĚNNÁ M9101 M9102

Více

Cvičení z matematiky - volitelný předmět

Cvičení z matematiky - volitelný předmět Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Cvičení z matematiky - volitelný předmět 3. období 9. ročník Sbírky úloh, Testy k přijímacím zkouškám, Testy Scio, Kalibro aj. Očekávané výstupy předmětu

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací obsah je rozdělen na čtyři tematické okruhy : čísla

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová Vyučovací volitelný předmět Cvičení z matematiky je zařazen samostatně na druhém

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Matematika 3. období 9. ročník J.Coufalová : Matematika pro 9.ročník ZŠ (Fortuna) Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání

Více

Matematika-průřezová témata 6. ročník

Matematika-průřezová témata 6. ročník Matematika-průřezová témata 6. ročník OSV 1: OSV 2 žák umí správně zapsat desetinnou čárku, orientuje se na číselné ose celých čísel, dovede rozpoznat základní geometrické tvary a tělesa, žák správně používá

Více

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace 1. 9. ročník 1. ročník 4 hodiny týdně 2. 5. ročník 5

Více

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6.

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo ZÁŘÍ užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek část (zlomkem) PROSINEC využívá

Více

Pythagorova věta Pythagorova věta slovní úlohy. Mocniny s přirozeným mocnitelem mocniny s přirozeným mocnitelem operace s mocninami

Pythagorova věta Pythagorova věta slovní úlohy. Mocniny s přirozeným mocnitelem mocniny s přirozeným mocnitelem operace s mocninami Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 8. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek část (procentem) řeší aplikační úlohy

Více

Člověk a jeho svět. ČJ a literatura

Člověk a jeho svět. ČJ a literatura VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Vzdělávací obor: Stupeň: Období: Ročník: Očekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy oznámky používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v

Více

Pythagorova věta Pythagorova věta slovní úlohy

Pythagorova věta Pythagorova věta slovní úlohy Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 8. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel, užívá ve výpočtech druhou mocninu

Více

MATEMATIKA. 1. 5. ročník

MATEMATIKA. 1. 5. ročník Charakteristika předmětu MATEMATIKA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět matematika má časovou dotaci 4 hodiny týdně v 1. ročníku, 5 hodin týdně ve 2. až 5. ročníku. Časová

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků Rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel: počítání do dvaceti - číslice

Více

Matematika Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Krychle Kvádr

Matematika Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Krychle Kvádr Matematika Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností. Charakterizuje a třídí základní rovinné útvary. Odhaduje

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel : počítání do dvaceti - číslice

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vytváří konkrétní soubory (peníze, milimetrový papír, apod.) s daným počtem prvků do 100

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vytváří konkrétní soubory (peníze, milimetrový papír, apod.) s daným počtem prvků do 100 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 1. období 3. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M3101 používá přirozená

Více

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 7.

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 7. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 7. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo I. čtvrtletí 40 hodin Opakování učiva z 6. ročníku (14) Přesahy a vazby, průřezová témata v oboru

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 4. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace využívá při pamětném a písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 2. období 5. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2. 2 Cvičení z matematiky Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Předmět cvičení z matematiky doplňuje vzdělávací

Více

-Zobrazí čísla a nulu na číselné ose

-Zobrazí čísla a nulu na číselné ose Dodatek k ŠVP č. 38 Výstupy matematika 6. ročník doplnění standardů RVP 6. ročník ŠVP 6.ročník Učivo Matematika Doplnění podle standardů Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel

Více

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10.

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10. 5.10. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Seminář z matematiky Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Seminář z

Více

MATEMATIKA 5. TŘÍDA. C) Tabulky, grafy, diagramy 1 - Tabulky, doplnění řady čísel podle závislosti 2 - Grafy, jízní řády 3 - Magické čtverce

MATEMATIKA 5. TŘÍDA. C) Tabulky, grafy, diagramy 1 - Tabulky, doplnění řady čísel podle závislosti 2 - Grafy, jízní řády 3 - Magické čtverce MATEMATIKA 5. TŘÍDA 1 - Přirozená čísla a číslo nula a číselná osa, porovnávání b zaokrouhlování c zápis čísla v desítkové soustavě d součet, rozdíl e násobek, činitel, součin f dělení, dělení se zbytkem

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Časová dotace: 6. třída 5 h, 7. třída 5 h, 8. třída 4, 9. třída 5 h Základní škola Paskov Kirilovova 330 a její aplikace pro žáky 6. až 9. ročníku napomáhá k rozvoji paměti, logického myšlení, kritickému

Více

Matematika - 6. ročník

Matematika - 6. ročník Matematika - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Přirozená čísla - zápis čísla v desítkové soustavě - zaokrouhlování - zobrazení na číselné ose - početní operace v oboru

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Číslo a početní operace - využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika. Ročník: 7. - 1 - Průřezová témata. Poznám ky. Výstup

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika. Ročník: 7. - 1 - Průřezová témata. Poznám ky. Výstup - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 7. Výstup - modeluje a zapisuje zlomkem část celku - převádí zlom na des. čísla a naopak - porovnává zlom - zlomek

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová Vyučovací předmět Matematika je na prvním stupni zařazen v 1. - 5. ročníku, a to

Více

Výuka může probíhat v kmenových učebnách, část výuky může být přenesena do multimediálních učeben, k interaktivní tabuli, popřípadě do terénu.

Výuka může probíhat v kmenových učebnách, část výuky může být přenesena do multimediálních učeben, k interaktivní tabuli, popřípadě do terénu. 7.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 7.2.1 Matematika (M) Charakteristika předmětu 1. stupně Vyučovací předmět má časovou dotaci v 1. ročníku 4 hodiny týdně + 1 disponibilní hodinu týdně, ve 2. a 3. ročníku

Více

5.2.2 Matematika - 2. stupeň

5.2.2 Matematika - 2. stupeň 5.2.2 Matematika - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Matematika na 2. stupni školy navazuje svým vzdělávacím obsahem na předmět Matematika

Více

Matematika a její aplikace - 1. ročník

Matematika a její aplikace - 1. ročník Matematika a její aplikace - 1. ročník počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20 užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 7. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel zaokrouhluje, provádí odhady

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 5. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace Využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA

6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2013 Schválila ředitelka

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.4.2. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Matematika a její aplikace PŘEDMĚT: Matematika ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata - provádí početní operace s přirozenými čísly

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast : : Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky využívat matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech rozvíjet pamětˇ žáků prostřednictvím

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová Vyučovací předmět Matematika je na prvním stupni zařazen v 1. - 5. ročníku, a to

Více

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 6.ročník Výstup Učivo Průřezová témata - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla s přirozenými čísly - zpaměti a písemně

Více

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více

Témata absolventského klání z matematiky :

Témata absolventského klání z matematiky : Témata absolventského klání z matematiky : 1.Dělitelnost přirozených čísel - násobek a dělitel - společný násobek - nejmenší společný násobek (n) - znaky dělitelnosti 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10 - společný

Více

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika se vyučuje ve všech ročnících. V primě a sekundě je vyučováno 5 hodin týdně, v tercii a kvartě 4 hodiny týdně. Předmět je tedy posílen o 2 hodiny

Více

Volitelné předměty Matematika a její aplikace

Volitelné předměty Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Matematika a její aplikace Cvičení z matematiky Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Cvičení z matematiky

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Žák cvičí prostorovou představivost Žák využívá při paměťovém i písemném počítání komutativnost i asociativní sčítání a násobení Žák provádí písemné početní operace v oboru Opakování učiva 3. ročníku Písemné

Více

MATEMATIKA - 4. ROČNÍK

MATEMATIKA - 4. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA MATEMATIKA - 4. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky Opakování ze

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září říjen

TEMATICKÝ PLÁN. září říjen TEMATICKÝ PLÁN Předmět: MATEMATIKA Literatura: Matematika doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc., doc. RNDr. Jiří Kadleček, CSc Matematicko fyzikální tabulky pro základní školy UČIVO - ARITMETIKA: 1. Rozšířené

Více

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. Učivo

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. Učivo Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Výstupy žáka Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE Zpracoval: Mgr. Dana Štěpánová orientuje se v posloupnosti přirozených čísel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika 3. období 8. ročník Počet hodin : 144 Učební texty : J.Coufalová : Matematika pro 8.ročník ZŠ (Fortuna) O.Odvárko, J.Kadleček : Sbírka úloh z matematiky pro

Více

ROČNÍK 1. ročník Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Název předmětu Matematika Očekávané výstupy

ROČNÍK 1. ročník Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Název předmětu Matematika Očekávané výstupy ROČNÍK 1. ročník Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Název předmětu Matematika ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE čte a zapisuje, znázorňuje na číselné ose, obor přirozených čísel do 20 OSV1 porovnává, užívá vztah

Více

5.2.1 Matematika povinný předmět

5.2.1 Matematika povinný předmět 5.2.1 Matematika povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 4 4+1 4+1 4+1 4+1 4 4 3+1 4+1 Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: MATEMATIKA Ročník: 4. Časová dotace: 4 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Provádí písemné početní operace Zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje

Více

Vzdělávací obor matematika

Vzdělávací obor matematika "Cesta k osobnosti" 6.ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičení) obor navázání na již zvládnuté ročník 1. ČÍSLO A Žák používá početní operace v oboru de- Dělitelnost

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

1. Matematika a její aplikace

1. Matematika a její aplikace 1. Matematika a její aplikace 1.1 Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním

Více

Matematika - 6. ročník

Matematika - 6. ročník Matematika - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Přirozená čísla - zápis čísla v desítkové soustavě - zaokrouhlování - zobrazení na číselné ose - početní operace v oboru

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Charakteristika vyučovacího předmětu matematika Vyučovací předmět má časovou dotaci čtyři hodiny týdně v prvním ročníku, pět hodin týdně ve druhém až pátém ročníku, pět hodin týdně v šestém ročníku a čtyři

Více

skupinová práce, frontální výuka, samostatná práce, problémové učení

skupinová práce, frontální výuka, samostatná práce, problémové učení Předmět: MATEMATIKA Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika předmětu Předmět je vyučován na 1. a 2. stupni. Vzdělávací oblast matematika a její aplikace je v základním vzdělávání

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Žák: čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla provádí početní operace s přirozenými čísly zpaměti a písemně provádí

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika. Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika. Ročník: 6. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla - provádí početní operace s přirozenými

Více

MOCNINY A ODMOCNINY. Standardy: M-9-1-01 M-9-1-02 PYTHAGOROVA VĚTA. Standardy: M-9-3-04 M-9-3-01

MOCNINY A ODMOCNINY. Standardy: M-9-1-01 M-9-1-02 PYTHAGOROVA VĚTA. Standardy: M-9-3-04 M-9-3-01 matematických pojmů a vztahů, k poznávání základě těchto vlastností k určování a zařazování pojmů matematického aparátu Zapisuje a počítá mocniny a odmocniny racionálních čísel Používá pro počítání s mocninami

Více

1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Vzdělávací předmět: Matematika 4 Ročník:

1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Vzdělávací předmět: Matematika 4 Ročník: A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Vzdělávací předmět: Matematika 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka

Více

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo žák: v oboru celých a racionálních čísel; využívá ve výpočtech druhou mocninu

Více

Matematika. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Matematika. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku Matematika Vyučovací předmět navazuje na učivo matematiky I. stupně. Časová dotace předmětu je v 6., 7.,8. ročníku 4 hodiny, v 9. ročníku 5 hodin. Třída se na matematiku nedělí. Vyučovací předmět poskytuje

Více

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE + MP vazby 1. Obor přirozených čísel - používá čísla v oboru 0-20 k modelování reálných situací.- práce s manipulativy - počítá předměty v oboru 0-20, vytváří soubory

Více

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace se realizuje v předmětu Matematika po celou dobu školní docházky. Na 1. stupni

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 4 4 4 5 17 Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách.

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 4 4 4 5 17 Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách. MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematice je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení pojmů, matematických postupů rozvoj abstraktního myšlení

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace zaokrouhluje, provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor porovnává

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová Vyučovací předmět Matematika je na prvním stupni zařazen v 1. - 5. ročníku, a to

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák:

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák: Matematika prima Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) využívá při paměťovém počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení provádí písemné početní operace v oboru přirozených zaokrouhluje,

Více

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly a algoritmů matematického aparátu Vyjádří a zapíše část celku. Znázorňuje zlomky na číselné ose, převádí zlomky na des. čísla a naopak. Zapisuje nepravé zlomky ve tvaru smíšeného čísla. ZLOMKY Pojem zlomku,

Více

MATEMATIKA. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

MATEMATIKA. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení MATEMATIKA 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Obsah vyučovacího předmětu Matematika je totožný s obsahem vyučovacího oboru Matematika a její aplikace.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 9. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace zaokrouhluje, provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor účelně a efektivně

Více

4. 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 4.2.1 Matematika

4. 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 4.2.1 Matematika 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 1 Matematika Hodinová dotace Matematika 4 4 4 4 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace RVP ZV. Matematika

Více

SEMINÁŘ K VÝUCE MATEMATIKA 1

SEMINÁŘ K VÝUCE MATEMATIKA 1 Charakteristika vyučovacího předmětu SEMINÁŘ K VÝUCE MATEMATIKA 1 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Matematika a její aplikace Matematika a její

Více

2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY

2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2. 2 Cvičení z matematiky Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Předmět cvičení z matematiky doplňuje vzdělávací

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence. Opakování 7.

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence. Opakování 7. A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí kompetence) 5 Kompetence

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět matematika (aritmetika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Matematika 3. období 6. ročník J.Coufalová : Matematika pro 6.ročník ZŠ (Fortuna) O.Odvárko,J.Kadleček : Sbírka úloh z matematiky pro 6.ročník ZŠ (Prometheus)

Více

pracovní listy Výrazy a mnohočleny

pracovní listy Výrazy a mnohočleny A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Cvičení z matematiky 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 Kompetence k učení vybírat a využívat pro efektivní

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět je rozdělen na základě OVO v RVP ZV na čtyři

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Období: 3. období Počet hodin ročník: 165 132 132 132 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací

Více

Charakteristika předmětu Matematika

Charakteristika předmětu Matematika Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika předmětu Matematika Vyučovací předmět matematika se vyučuje jako samostatný

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : matematika ročník: 5. Školní rok_2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : matematika ročník: 5. Školní rok_2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV OSV Školní rok_2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakuje početní výkony a uplatňuje komutativní, asociativní a distributivní zákon v praxi. G.:narýsuje přímku, polopřímku, kolmici, rovnoběžky, různoběžky.

Více

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Matematika se vyučuje jako samostatný předmět v 6. až 8. ročníku 4 hodiny týdně, v 9. ročníku 3

Více

Matematika a její aplikace Cvičení z matematiky

Matematika a její aplikace Cvičení z matematiky Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Matematika a její aplikace Cvičení z matematiky Charakteristika vyučovacího Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9.

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Školní rok 2013/2014 Mgr. Lenka Mateová Kapitola Téma (Učivo) Znalosti a dovednosti (výstup)

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 3. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a

Více

5.2.1. Matematika pro 2. stupeň

5.2.1. Matematika pro 2. stupeň 5.2.1. Matematika pro 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 8. a 9. ročníku 4 hodiny

Více

Matematika nižší gymnázium

Matematika nižší gymnázium Matematika nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Matematika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Předmět Matematika rozvíjí průřezová témata: Osobnostní

Více