Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Matematika.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Matematika."

Transkript

1 ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Matematika. 1. stupeň A) Charakteristika výuky Matematické vzdělávání v tomto období pomáhá žákům vnímat význam matematiky v životě. Žáci se učí vyjadřovat pomocí čísel. Matematika rozvíjí pozornost, vytrvalost, schopnost rozlišovat, objevovat, vytvářet různé situace. Žáci se učí svoji práci kontrolovat, srovnávat, učí se sebedůvěře, vyjadřují výsledky svého pozorování. S vyjadřovacími schopnostmi se rozvíjí jejich schopnost uvažovat. Vzdělávací oblast matematika je tvořena čtyřmi tematickými y: a) Číslo a proměnná: V tomto tematickém u si žáci postupně osvojují aritmetické operace (porovnávání, zaokrouhlování, sčítání, odčítání, násobení, dělení). Přitom se dbá na tři složky: dovednost (provádění početních operací) algoritmické porozumění (proč je práce prováděna předloženým postupem, důraz na činnostní provedení a pozorování žáků, hovor o pozorovaném) významové porozumění (umět operaci propojit na reálné situace nejlépe za pomoci individuálních činností, matematizace reálných situací) b) Závislosti a : Žáci si v tomto tematickém u na základě pozorování uvědomují změny a závislosti známých jevů. Porovnávají velikosti věcí a čísel. Pomocí svých činností postupně pochopí, že změnou může být zvětšení, zmenšení, růst, pokles. Na poznání a pochopení závislostí navazuje v dalších obdobích práce s tabulkami, diagramy a grafy. c) Geometrie v rovině a v prostoru: Žáci se v tomto tematickém u učí objevovat, rozlišovat a určovat základní geometrické rovinné a prostorové útvary. Geometricky modelují reálné situace, hledají geometrické útvary ve svém okolí a pojmenovávají je. Učí se měřit délku, poznávají základní jednotku délky. Učí se základy grafického projevu v geometrii. d) Slovní úlohy: - K 42, str. 1 -

2 ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program Jejich řešení je do značné míry nezávislé na znalostech a dovednostech školské matematiky. Při nich je třeba uplatňovat uvažování žáků, které později přechází v logické myšlení. Učí se řešit jednodušší úlohy z reálného světa, analyzovat reálné situace, pochopit problém, utřídit údaje, pomocí konkrétního názoru situaci modelovat, následně řešit a formulovat odpověď. Vyučovacímu předmětu matematika je věnována časová dotace 4 5 hodin týdně (viz. Učební plán). Výuka probíhá většinou v kmenových učebnách. Žáci se v matematice učí využívat prostředky výpočetní techniky (kalkulátory, výukové programy, vhodný počítačový software). Na 2. stupni: Vzdělávací oblast matematika je tvořena těmito tematickými y: Číslo a proměnná: V tomto tematickém u naváží na osvojené matematické operace z 1. a 2. období. Dojde k rozšíření číselných oborů o čísla celá, racionální a reálná a žáci si osvojí základní matematické operace s nimi. Největší pozornost je věnována pojmu proměnná a její roli při matematizaci reálných situací. Závislosti a : V tomto tematickém u naváží na osvojené matematické operace z 1. a 2. období. Závislosti a jejich změny jsou nejlépe patrné z tabulek, diagramů a grafů, které se žáci učí analyzovat, vyjadřovat matematickým předpisem a konstruovat. Zkoumání těchto závislostí směřuje k pochopení pojmu funkce. Geometrie v rovině a prostoru: V tomto tematickém u naváží na osvojené matematické operace z 1. a 2. období. Žáci se učí porovnávat, odhadovat a měřit velikost úhlu, obvod a obsah, povrch a objem, zdokonalovat grafický projev. Zkoumání tvaru a prostoru vede žáky k řešení polohových a metrických úloh a problémů, které vycházejí z běžných životních situací. Logické a kombinatorické úlohy: Žáci se učí řešit jednoduché úlohy z reálného světa, analyzovat reálné situace, pochopit problém, utřídit údaje a podmínky. Řešení logických a kombinatorických úloh posiluje vědomí žáka ve vlastní schopnosti logického uvažování. Nestandardní aplikační úlohy a problémy: Žáci se učí řešit jednoduché úlohy z reálného světa, analyzovat reálné situace, pochopit problém, utřídit údaje a podmínky, provádět situační náčrty, řešit optimalizační úlohy. Žáci mají nutnost uplatnit logické myšlení, které nemusí být závislé na znalostech a dovednostech školské matematiky. Řešení logických úloh posiluje vědomí žáka ve vlastní schopnosti logického uvažování a může podchytit i ty žáky, kteří jsou v matematice méně úspěšní. - K 42, str. 2 -

3 ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program Vyučovacímu předmětu matematika je věnována časová dotace 4 hodin týdně (viz. Učební plán). Výuka probíhá většinou v kmenových učebnách. Žáci se v matematice učí využívat prostředky výpočetní techniky (kalkulátory, výukové programy, vhodný počítačový software). Žáci individuálně integrovaní s poruchami učení Při práci s těmito žáky dodržujeme tyto zásady: 1. pomalejší tempo při výkladu nového učiva 2. delší čas pro pochopení nového učiva 3. využití pomůcek tabulka násobků, přehledy geometrických obrazců a těles, přehledy vzorců pro výpočet obvodů a obsahů, přehled pravidel pro násobení a dělení celých čísel, algebraické vzorce 4. od 7. ročníku využití kapesního kalkulátoru pro zrychlení výpočtů 5. při písemné práci mají žáci více času, využívají výše uvedené pomůcky 6. učí se základní učivo, vynechávají složité výpočty i složené slovní úlohy 7. žáci s dyskalkulií se řídí individuálními možnostmi B) Klíčové kompetence jsou utvářeny těmito strategiemi: V oblasti kompetence k učení si žák vybírá a využívá efektivní učební způsoby, metody a strategie. Je usměrňován v učení tak, aby si nevytvořil nechuť k dalšímu vzdělávání v matematice. Žák vyhledává a třídí informace (internet, knihy, časopisy) a na základě jejich pochopení a propojení je využívá. Osvojí si obecně užívané termíny a symboly a orientuje se ve velkém množství informací kolem nás. Pozorováním a experimentováním přijímá různé výsledky, správně je analyzuje a vybere si správné postupy a výstupy. Poznává smysl a cíl učení. A pokud vidí svůj pokrok v učení, je ochoten se dále učit a zdokonalovat. Kompetence k řešení problémů jsou stěžejní pro předmět matematika. Žák je motivován slovní problémovou úlohou z praktického života, rozpoznává základní znaky problému, promýšlí jejich příčiny a vybírá správný postup a způsob řešení. Vyhledávat informace nezbytné k řešení problémů. Neobejde se bez logického úsudku, bez zobecňování a aplikace jednotlivých postupů na další podobné případy. Využívá netradičních forem práce (Klokan, Scio testy, didaktické počítačové programy), dle svých možností se zapojuje do soutěží ( Pythagoriáda, Matematická olympiáda). Žák se učí základům finanční gramotnosti. V oblasti komunikativní kompetence si žák osvojuje různé typy záznamu matematických úloh, zestručňuje slovní úlohy a umí převést slovní vyjádření do matematických výrazů, symbolů a značek. Žák si rozvíjí komunikativní schopnosti při prezentaci výsledků před skupinou, při formulování myšlenek a postupů řešení problému a při jejich obhajování. Kompetence pracovní souvisí hlavně s geometrií a prací s pomůckami. Žák bezpečně a správně zachází s pravítky, kružítkem, úhloměrem, jsou mu sděleny i zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví při této práci. Sociální a personální kompetence jsou v matematice rozvíjeny hlavně při práci ve skupině a v týmu, kdy žák rozděluje úkoly a podílí se na řešení problému společně, - K 42, str. 3 -

4 ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program v jednotlivých úsecích. Žák přijímá jiné způsoby řešení, podílí se na debatě o postupech řešení, podle potřeby poskytuje pomoc a radu a čerpá poučení z postupů druhých. Při úspěšném řešení si vytváří pozitivní představu o sobě samém, podporuje svoji sebedůvěru, získává pocit sebeúcty a sebeuspokojení. Občanské kompetence nelze rozvíjet matematikou jako oborem. Ale samozřejmě žák respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich postojů, odmítá nátlak a hrubé zacházení, rozhoduje se zodpovědně podle dané situace a poskytuje dle svých možností pomoc. Respektuje individuální rozdíly mezi žáky (integrovaní žáci, dyslektici, dyskalkulici). - K 42, str. 4 -

5 C) Obsah učiva 1. stupeň Tematický Předpočtářské období I. ročník - aritmetika Cvičení smyslového vnímání. Hry pro Smyslové vnímání, vidění počtu Lv motivační říkadla a rozvoj smyslů. Vidění počtu věcí do 5. věcí do 5. rozpočitadla Počtářské období číselný obor do 5 Čtení, psaní čísel, zařazení do číselné řady, vytváření mat. slovníku. Tvoření slovních úloh k obrázkům, sčítání, odčítání v oboru do 5. Číselná řada 1 5, uspořádání, rozklad čísla, sčítání a odčítání, tvorba slovních úloh. Lv, Vv, Pč, Prv Číselný obor do 10 Vidění počtu do 10. Čtení, psaní čísel do 10, porovnávání čísel, uspořádání číselné řady hned před, hned za, doplňování prvků do určitého počtu, který je dán číslem, sčítání odčítání, automatizace spojů, vytváření mat. slovníku, slovní úlohy, práce s papírovými penězi. Číselný obor do 10, sčítání, odčítání, rozklad čísel, dopočítávání, uspořádání a umístění na číselné ose, porovnávání, vytváření souboru, jednoduché slovní úlohy. Pč, Čt Číselný obor do 20 Vidění počtu do 20. Numerace do 20. Číselná řada řazení karet s čísly, porovnání čísel, čísla hned před a hned za zvoleným číslem, automatizace spojů, objevení Sčítání a odčítání v oboru bez přechodu, rozklad na desítky a jednotky, slovní úlohy, dopočítávání, porovnávání, slovní úlohy dle úrovně třídy, opakování a procvičování Lv, Vv, Pč, Prv Fin.gramotnost práce s penězi rozeznávání mincí, počítání s nimi - K 4.2, str. 26 -

6 Tematický Školní vzdělávací program analogie s první desítkou, sčítání a odčítání bez automatizace hrou karty s příklady. přechodu. - K 4.2, str. 27 -

7 Tematický Geometrie Školní vzdělávací program I. ročník - geometrie Kreslení geom. tvarů od ruky, Plošné geom. tvary. Kreslení Pč, Vv skládání obrazců z vystřižených geom. tvarů od ruky. Obrazce. geom. tvarů., práce ve čtvercové síti, Čtvercová síť, tělesa, sčítání, názvy jednotl. těles, měření na cm, odčítání délk. jednotek (cm, m). sčítání a odčítání délk. jednotek (cm, m). Opakování probraných plošných a prostorových útvarů. - K 4.2, str. 28 -

8 Tematický Opakování učiva 1. roč. Školní vzdělávací program II. ročník - aritmetika Sčítá a odčítá bez přechodu přes 10, Číselný obor do 20 Prv, Sl, Čj. vytváří a řeší slovní úlohy. Sčítání a odčítání s přechodem přes 10 Sčítá a odčítá s přechodem. Počítáme do 20 s přechodem přes 10 Formou matematických her se učí spolupracovat s vrstevníky. Číselný obor od 0 do 100 Násobení přirozených čísel Počítá od 0 do 100 a zpět, orientuje se na číselné ose 0 100, sčítá a odčítá násobky 10. Sčítá a odčítá s přechodem desítky. Ovládá násobilku 1, 2, 3, 4, 5, 10, automaticky dělí v oboru probraných násobilek Číselný obor Násobilka 1, 2, 3, 4, 5, 10 Čj, Prv, Vv, Pč. Finanční gramotnost práce s penězi nakupujeme - K 4.2, str. 29 -

9 Tematický Hry s krychlemi Tělesa Školní vzdělávací program II. ročník - geometrie Staví jednoduché stavby ze Stavby z krychlí Pč, Vv, Prv. stavebnice. Bod, úsečka Určí a najde bod v prostoru, na přímce. Umí narýsovat úsečku. Modeluje pomocí špejlí a plastelíny úsečky, vyznačuje body na úsečce, na přímce. Bod, úsečka Měření Měří délku úseček na cm, mm. Měření délky úsečky ( cm, mm) Pč, Prv. Rozvoj jemné a hrubé motoriky. Vážení (kg) Umí odhadnout a zvážit 1kg, 2kg. Jednotky hmotnosti (kg). Vážení ovoce, zeleniny Plošné útvary Zdokonaluje tvůrčí schopnosti při používání plošných geom. tvarů. Skládání obrazců z plošných útvarů Převody cm na mm Pč, Vv Krychle Umí postavit jednoduchou pyramidu, umí spočítat počet krychlí a výšku stavby. Počítáme krychle, počítáme výšku stavby (jedna krychle výšky 10cm) Pč Úsečka Rýsuje a měří úsečky na cm. Úsečka Pč modelování úseček Tělesa Pozná kouli, krychli, hranol, válec, jehlan. Tělesa Pč práce se stavebnicí, počítání těles, vybarvování těles - K 4.2, str. 30 -

10 Tematický Počítání do 100 Malá násobilka Velká násobilka Převody jednotek Dělení se zbytkem III. ročník - aritmetika Čte, porovnává, řadí čísla do 100, Opakování učiva ze 2. ročníku rozkládá čísla na řády, zaokrouhluje na desítky,ovládá písemné i paměťové počítání do 100, odhaduje výsledky, Sestavuje a řeší slovní úlohy Zvládne celé násobilky Násobilka Násobí dvojciferným číslem a jednociferným číslem mimo obor násobilky, pracuje se závorkami Převádí základní jednotky délky, hmotnosti a objemu Žák řeší úlohy v oboru malé násobilky Dělení Měříme, vážíme Počítání do 1000 Žák zvládne numeraci do 1000, provádí matematické operace a řeší slovní úlohy v tomto oboru Přirozená čísla Finanční gramotnost nakupujeme, platidla - K 4.2, str. 31 -

11 Tematický bod, úsečka a čára Školní vzdělávací program III. ročník - geometrie zná pojmy bod, čára, úsečka, Bod, čára, úsečka polopřímka, přímka umí narýsovat přímku, polopřímku, změřit úsečku a narýsovat úsečku dané délky geometrické tvary pozná geometrické tvary plošné, seznámí se s geometrickými tvary prostorovými sestavování různých geometrických tvarů (trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh), rozpoznání kužele válce, hranolu, koule, jehlanu, zná pojmy hrana, stěna, sousední, protější barevné geometrické tvary Vv, Pč, vystřihování z papíru rovnoběžky, různoběžky rýsuje různoběžky, ví, co je průsečík pozná rovnoběžné a různoběžné přímky přímky v rovině kružnice, kruh zná rozdíl mezi kružnicí a kruhem, zná pojmy poloměr, průměr, střed rýsování kružnice, kruhu konstrukce trojúhelníku z daných stran žák konstruuje trojúhelník podle daných stran, umí jej správně označit malými i velkými písmeny, vypočítá obvod trojúhelníky skládání tvarů z trojúhelníků osa Žák rýsuje geometrické tvary a souměrnost VV obtisky - K 4.2, str. 32 -

12 Tematický souměrnosti Školní vzdělávací program obrázky ve čtvercové síti podle dané překládáním papíru osy (motýl, krajina ve vodě aj.) - K 4.2, str. 33 -

13 IV. ročník - aritmetika Tematický Číslo a proměnná Čte, zapisuje proměnná čísla od Čísla v oboru Vl Základní Provádí základní mat. operace Písemné sčítání, odčítání, Prolíná se všemi matematické s čísly , výpočty umí násobení jednocif. číslem předměty operace 0 10 aplikovat ve slovních příkladech, v oboru , slovní umí je tvořit a řešit příklady Zaokrouhlování Zaokrouhluje a provádí odhady Zaokrouhlování Zaokrouhlování hrubého dom. produktu, Vl, Pří Písemné násobení a dělení Počítá písemně Pís. násobení dvojcif. číslem, pís. dělení jednocif. číslem se zbytkem i bez Finanční gramotnost dovolená počítáme náklady a výdaje Čísla do milionu Počítáme do milionu Čte, zapisuje proměnná čísla v oboru do1 milionu Provádí všechny mat. operace v oboru do milionu Obor do milionu, rozklad, zaokrouhlení a odhady, pamětní počty, slovní úlohy Pís. sčítání, odčítání, nás. jednocif., dvojcif. číslem, dělení jednocif. číslem, řešení slov. úloh Pří, Vl Prolíná se všemi předměty Projekt Od příkladů ke hvězdám - K 4.2, str. 34 -

14 Tematický Aritmetický průměr Provádí průměr Průměr Finanční gramotnost počítáme průměrnou spotřebu pohonných hmot a jejich cenu Zlomek Část z celku Zlomky Finanční gramotnost - slevy Římské číslice Píše a čte římské číslice Římské číslice Vl, VV Převody jednotek Převádí jednotky délku, objemu, hmotnosti a času Převody Př - K 4.2, str. 35 -

15 Tematický Jednoduché konstrukce Školní vzdělávací program IV. ročník - geometrie Zná trojúhelník, jeho vlastnosti, Trojúhelník, kolmice, kružnice, Pří., Vl., Pč, Vv kolmost, rovnoběžnost, kruh a kruh kružnici Přímky Pravý úhel Rozezná druhy přímek a dovede s nimi pracovat Rozezná pravý úhel, obdélník, čtverec, a jejich obvody Rovnoběžky, různoběžky, kolmice, porovnávání Druhy trojúhelníků, konstrukce čtverce a obdélníka, obvody Tvary v prostoru Rozezná krychli, kvádr, jehlan, kouli, kužel Geometrická tělesa VV, Pč Osa souměrnosti Grafy a tabulky Orientace ve čtvercové síti Rozeznává souměrné a nesouměrné útvary, k souměrným umí narýsovat osu Sestavuje tabulky a tvoří k nim bodové a sloupcové grafy Orientuje se ve čtvercové síti Souměrnost Grafy a tabulky Čtvercová síť - K 4.2, str. 36 -

16 Tematický Přirozená čísla Školní vzdělávací program V. ročník - aritmetika Opakuje učivo 4. ročníku Opakování učiva ze 4. ročníku Čte a zapisuje čísla do milionu a přes milion Čísla porovnává, umí je umístit na osu Umí zaokrouhlovat a provádět odhady Provádí základní matematické operace zpaměti a písemně. Dělit již dokáže dvojciferným číslem Řeší rovnice a nerovnice Řeší slovní úlohy Vyzná se v tabulkách, umí je doplnit Přirozená čísla do milionu a přes milion. Zápis přirozeného čísla v desítkové soustavě Posloupnost přirozených čísel. Číselná osa Přirozená čísla do milionu a přes milion Početní výkony do miliardy a jejich vlastnosti Písemné algoritmy početních výkonů. Odhady výsledků. Kontrola výpočtů Početní výkony do miliardy a jejich vlastnosti Početní výkony do miliardy a jejich vlastnosti Tabulky, grafy, diagramy Př vesmír (vzdálenosti mezi planetami aj.) Vl počty obyvatel zemí, velikosti a vzdálenosti - K 4.2, str. 37 -

17 Tematický Školní vzdělávací program Vyzná se v diagramech, umí je sám vytvořit Ví, co je zlomek, zná pojmy čitatel a jmenovatel Umí vypočítat zlomek z celku Zlomky se stejným jmenovatelem umí sčítat a odčítat Umí převádět desetinné zlomky na desetinná čísla Desetinná čísla umí číst a zapisovat na desetiny, setiny a tisíciny Umí desetinná čísla porovnávat a zapisovat na osu Umí desetinná čísla zaokrouhlovat Zlomek Desetinná čísla Vv, Pč- dělení papíru, látky na zlomky, kresba lidské postavy Vl počty, velikosti, hloubky a vzdálenosti zemí, pohoří, řek, moří aj. zeměpisných pojmů v desetinných číslech Sčítá a odčítá desetinná čísla Násobí a dělí desetinná čísla číslem přirozeným Finanční gramotnost nakupujeme, počítáme slevy, výhodné nákupy, - K 4.2, str. 38 -

18 Tematický Školní vzdělávací program úroky - K 4.2, str. 39 -

19 Tematický Rovinné obrazce a tělesa V. ročník geometrie Školní vzdělávací program Opakuje učivo 4. ročníku Opakování ze 4. ročníku Rozeznává plošné a prostorové útvary, umí je vyrobit z papíru Vypočítá obsah čtverce a obdélníku Seznámí se s postupem výpočtu obvodu a obsahu nepravidelných útvarů ve čtvercové síti Převádí jednotky obsahu Vypočítá povrch krychle a kvádru Plošné a prostorové útvary Konstrukce čtverce a obdélníku, výpočet jejich obvodu a obsahu Obvod a obsah nepravidelných útvarů Jednotky obsahu Povrch krychle a kvádru. Propedeutika pojmu objem tělesa pomocí různých stavebnic (jednotková krychle) - K 4.2, str. 40 -

20 2. stupeň 6. ročník Tematický Aritmetika Opakování učiva ročníku - provádí početní operace v oboru - přirozená čísla, jejich zápis, VkO - poznávání smyslu přirozených čísel znázornění na číselné ose učení - provádí početní operace s des. - porovnávání přir. čísel VkO, F - využívání čísly a zlomky - zaokrouhlování dovedností, vědomostí a - řeší jednoduché praktické slovní - číslo 0 zkušeností při úlohy - početní operace s přir. čísly praktických činnostech a řešení slovních úloh (nakupování, - desetinná čísla řádu desetin modelování, odhad a setin množství, času, - desetinná čísla řádu desetin vzdáleností, měření) a setin - porovnávání des. čísel - zaokrouhlování des. čísel - sčítání a odčítání des. čísel (peníze, hmotnost, délky) - zlomek jako část celku, jeho znázornění - sčítání zlomků se stejným jmenovatelem - K 4.2, str. 41 -

21 Tematický Desetinná čísla Školní vzdělávací program užívá des. čísla ke kvantitativnímu zápis desetinného čísla F - rozvíjení schopnosti vyjádření celek - část znázornění na číselné ose reálného odhadu zaokrouhluje a provádí odhady porovnání desetinných čísel VkO, Pč, Tv - peníze, s danou přesností zaokrouhlování des. čísel recepty na vaření, skok provádí početní operace s des. sčítání a odčítání des. čísel do výšky čísly násobení des. čísla 10, VkO - využívání řeší jednoduché praktické slovní 100, 1000 vlastních zkušeností úlohy převádění jednotek délky a hmotnosti násobení des. čísla číslem přirozeným násobení des. čísla číslem desetinným dělení des. čísla číslem přirozeným dělení des. čísla 10, 100, 1000 dělení des. čísla desetinným číslem řešení slovní úlohy z praxe, v nichž využije početní operace s des. čísly Finanční gramotnost Svět peněz kurzy měn - K 4.2, str. 42 -

22 Tematický Dělitelnost přirozených čísel poznat číslo dělitelné a D - Pytagorejci a čísla nedělitelné - staré díly a násobky znát znaky dělitelnosti 2, 3, jednotek 5, 10, 100 VkO - rodná čísla a rozeznat číslo složené a čárové kódy prvočíslo D - Eratosthenes a provést rozklad na součin prvočísla prvočísel určit největší společný dělitel dvou a tří čísel určit čísla soudělná a nesoudělná určit nejmenší společný násobek dvou a tří čísel řešit jednoduché slovní úlohy vedoucí k určení nejmenšího spol. násobku nebo největšího spol. dělitele chápe pojmy násobek, dělitel, prvočíslo, číslo složené, sudé a liché číslo, společný násobek, společný dělitel, soudělnost na základě znaků dělitelnosti určuje, zda je dané číslo násobkem určitého čísla a zda je dělitelné určitým číslem modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru přirozených čísel Grafy - vytváří a čte diagramy - procházky po čtvercové síti - čtení z grafu - základní interpretace dat F - chápání grafických záznamů Z složení obyvatel, průmysl (práce s atlasem) - formáty A1, A2, A3, A4, vyhodnocování informací šachy, křížovka, mapa Opakování učiva 6. ročníku - K 4.2, str. 43 -

23 Tematický Geometrie Opakování učiva ročníku Školní vzdělávací program - načrtne a narýsuje základní rozeznávání rovinných rovinné útvary obrazců - užívá jednoduché konstrukce - sestrojení úsečky dané sestrojí rovnoběžky, kolmice délky - určí obvod a obsah rovinných - sestrojení rovnoběžky útvarů s danou přímkou, sestrojení - určí povrch krychle, kvádru kolmice k dané přímce - ovládá základní převody jednotek a - konstrukce čtverce, užívá vhodné jednotky obdélníku, pravoúhlého - uplatňuje základní dovednosti trojúhelníku, kružnice rýsování - výpočet obvodu a obsahu čtverce a obdélníku a řešení slovních úloh - převody jednotek délky a obsahu - rozeznávání prostorových útvarů - výpočet povrchu kvádru a krychle sečtením obsahů jejich podstav a stěn - K 4.2, str. 44 -

24 Tematický Lineární a rovinné útvary - bod, přímka, polopřímka, F - vnímání souvislostí úsečka mezi jevy - vzájemná poloha bodů a Z otáčení planet, přímek v rovině světové strany, azimut, - chápe pojem úhel dvou zeměpisná poloha, přímek hloubkový a výškový - rýsování úhlu dané velikosti, úhel měření velikosti úhlu Tv úhel odrazu, vrh - jednotky velikosti úhlů koulí - pozná druh úhlu Z práce s úhly na - sestrojení osy úhlu mapách ve spojení se - sčítání a odčítání velikosti zeměpisnými znalostmi úhlů početně i graficky - násobení a dělení velikost úhlu dvěmi - konstrukce úhlu bez úhloměru používá pojmy bod, přímka, polopřímka, úsečka; rozlišuje mezi pojmy přímka a úsečka zdůvodňuje a využívá polohové vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh určuje velikost úhlu měřením a výpočtem Trojúhelník - charakterizuje a třídí základní rovinné útvary (trojúhelníky) - načrtne a sestrojí trojúhelník - využívá potřebnou matematickou symboliku - rozdělení trojúhelníků podle délek stran - součet vnitřních úhlů v trojúhelníku - určení velikost vnitřního úhlu v trojúhelníku, jestliže jsou dány velikosti dalších dvou vnitřních úhlů - trojúhelníková nerovnost - K 4.2, str. 45 -

25 Tematický Shodnost, souměrnost Školní vzdělávací program - načrtne a sestrojí obraz rovinného poznat shodné geom. útvary Vv ( ne)souměrnost útvaru v osové souměrnosti - poznat a sestrojit osově Př souměrnost - určí osově souměrný útvar souměrný a středově v přírodě - načrtne a sestrojí obraz rovinného souměrný geom. útvar Čj shoda útvaru ve středové souměrnosti určení osy úsečky, osy úhlu - určí středově souměrný útvar určení osy souměrnosti osově souměrného útvaru určení středově souměrného útvaru, určení jeho středu souměrnosti - projekt Matematika ve výtvarném umění a v architektuře projekt Oregami (skládání papíru, modelování) Základní konstrukční návyky, zvyšování sebedůvěry rozvíjením zručnosti a tvořivosti Objem a povrch krychle a kvádru - určuje a charakterizuje základní tělesa, hlavně krychli a kvádr - analyzuje jejich vlastnosti - načrtne a sestrojí sítě krychle a kvádru - načrtne a sestrojí obraz krychle a kvádru - odhaduje a vypočítá povrch a objem krychle a kvádru - sestrojení obrazu kvádru a krychle ve volném rovnoběžném promítání - sestrojení sítě kvádru a krychle - znát jednotky objemu a jejich převody - výpočet objemu kvádru a krychle - řešení slovní úlohy z praxe na objem těles Opakování učiva 6. ročníku Vv - rozvíjení tvořivosti, estetické vnímaní, projekt Architekti (návrhy a modelování budov) projekt Dárkové krabičky (skládanky) - K 4.2, str. 46 -

26 7. ročník Tematický Aritmetika Opakování učiva 6. ročníku - provádí početní operace s des. - desetinná čísla, jejich zápis, čísly znázornění na číselné ose - řeší situace s využitím dělitelnosti - porovnávání des. čísel v oboru přir. čísel - zaokrouhlování - početní operace s des. čísly a řešení slovních úloh - násobek, dělitel přir. čísel - znát znaky dělitelnosti 2,3, 5,10,100 - rozeznat číslo složené a prvočíslo Zlomky - chápe zlomek jako část celku - provádí početní operace se zlomky (porovnávání, sčítání, odčítání, násobení, dělení) - chápe pojem procento jako setinu z celku, používá symbol%, chápe vztah mezi procentem a des. zlomkem - zápis zlomku - krácení a rozšiřování zlomků - porovnání zlomků - smíšené číslo - zlomek a des. číslo - sčítání a odčítání zlomků - převrácený zlomek - násobení zlomků - zlomek na čís. ose - dělení zlomků - složený zlomek - pojem procento F pro rychlost, hustotu apod. - projekt Pizzerie, cukrárna (dělení dortů, pizzy na stejné díly, využití znalosti úhlů) - aplikační úlohy z praxe - K 4.2, str. 47 -

27 Tematický Celá čísla Racionální čísla Poměr. Přímá a nepřímá úměrnost - rozlišuje kladná a záporná čísla - rozumí pojmu absolutní hodnota čísla a umí ji určit - provádí početní operace v oboru celých čísel Školní vzdělávací program - čísla kladná a záporná F, Z teplota - celá čísla a čís. osa VkO - běžné situace - absolutní hodnota celého (dluhy, záporné teploty, čísla teploměr) - sčítání celých čísel - odčítání celých čísel - násobení a dělení celých čísel - rozumí pojmu racionální číslo - provádí početní operace v oboru racionálních čísel - porovnává rac. čísla - řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené poměrem - pracuje s měřítky map a plánů - určuje vztah přímé a nepřímé úměrnosti - analyzuje a řeší jednoduché problémy pomocí poměru (trojčlenka) - rac. čísla a čís. osa - početní výkony s rac. čísly - poměr a převrácený poměr - měřítko mapy a plánu - přímá a nepřímá úměrnost Z měřítko mapy a plánu - projekt Meteorologická stanice (záznam teplot na časovou přímku, grafické zpracování naměřených dat) - vnímání příčinnosti jevů (rozvoj myšlení, předvídání a reálný odhad průběhu jevů a vztahů - K 4.2, str. 48 -

28 Tematický Úměra chápe úměru a rovnost, vypočítá - úměra F, INF - vytváření neznámý člen úměry jednoduchých tabulek pro zpřehlednění zjištěných dat a informací F přímá a nepřímá závislost veličin, pohyb přímočarý - projekt - Jedeme na výlet (orientace v jízdních řádech, mapě, plánování,.) - analýza reálných situací Trojčlenka - chápe trojčlenku a používá ji při řešení úloh z praktického života - přímá a nepřímá úměrnost pomocí trojčlenky - pravoúhlá soustava souřadnic - graf a tabulka přímé a nepřímé úměrnosti Opakování učiva 7. ročníku - trojčlenka a slovní úlohy v praxi - K 4.2, str. 49 -

29 Tematický Geometrie Opakování učiva 6.ročniku Školní vzdělávací program - určuje velikost úhlu měřením a - úhel, jeho velikost výpočtem - přenášení úhlů, jeho osa - načrtne a sestrojí obraz rovinného - znát druhy úhlů útvaru v osové souměrnosti - sčítání, odčítání, násobení a - určí osově souměrný útvar dělení úhlů - charakterizuje a třídí trojúhelníky - osová souměrnost - využívá potřebnou matematickou - středová souměrnost symboliku - kvádr a krychle - načrtne a sestrojí obraz krychle a kvádru - odhaduje a vypočítá povrch a objem krychle a kvádru Rovinné útvary rozlišuje základní geom. útvary, jejich charakteristické vlastnosti určuje jejich vrcholy, strany - rovinné útvary - K 4.2, str. 50 -

30 Tematický Trojúhelník Čtyřúhelníky, mnohoúhelní ky Obvody a obsahy - chápe mysl vět o shodnosti trojúhelníků, používá je při řešení úloh - chápe vlastnosti úhlopříček, výšek, těžnic, těžiště a užívá je při řešení úloh - užívá k argumentaci a při výpočtech věty o shodnosti trojúhelníků Školní vzdělávací program - shodnost geom. útvarů, Př, F šestiúhelník - věty o shodnosti trojúhelníků v přírodě (včelstvo, - shodnost trojúhelníků sněhové vločky) využití při konstrukci trojúhelníků ( věta sss, sus usu ) - vlastnosti trojúhelníků - konstrukce os vnitřních úhlů - kružnice trojúhelníku opsaná - kružnice trojúhelníku vepsaná - výšky trojúhelníku a jejich průsečík - těžnice trojúhelníku, těžiště, jeho vlastnosti - střední příčky trojúhelníku - rýsuje n-úhelníky - n -úhelníky ((ne)pravidelné), čtverec, obdélník, trojúhelník, rovnoběžník (kosočtverec, kosodélník), lichoběžník - deltoid, nekonvexní mnohoúhelníky - určuje obvody a obsahy n-úhelníků obvod, obsah rovnoběžníku obsah trojúhelníku lichoběžník vlastnosti, druhy lichoběžníků obvod, obsah lichoběžníku F- skládání sil, těžiště - třídění podle charakteristický ch znaků - rozvoj přesnosti při konstrukcích, hledání všech řešení a diskuze - kultivace grafického projevu - K 4.2, str. 51 -

31 Tematický Hranoly Školní vzdělávací program - rozlišuje pojem rovina a prostor a - krychle, kvádr, hranol Vv, VkO - tvořivost, mezi nimi (kolmý) estetické vnímání, - určuje a charakterizuje hranoly - hranol mezilidské - určuje jejich vlastnosti - síť hranolu - odhaduje a počítá jejich objem a - povrch a objem hranolů povrch - načrtne a sestrojí jejich sítě - načrtne a sestrojí jejich obraz Opakování učiva 7. ročníku - projekt Architekti (návrhy a modelování budov, rozvoj kreativity) - projekt Dárkové krabičky (skládanky) - K 4.2, str. 52 -

32 8. ročník Tematický Algebra Opakování učiva 7. ročníku - provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené poměrem pracuje s měřítky map a plánů - zlomky - celá čísla - racionální čísla - poměr - přímá a nepřímá úměrnost Procenta Mocniny a odmocniny - chápe vyjadřování části celku různými způsoby ( des. číslem, zlomkem, % ) - vypočítá procentovou část - vypočítá základ - vypočítá počet procent - řeší aplikační úlohy na procenta - určí druhou a třetí mocninu libovolného čísla - rozumí pojmu mocnina - určí druhou mocninu z tabulek, na kalkulačce - užívá jednotky obsahu i objemu při výpočtech - procento - promile - procentová část - základ - počet procent - druhá mocnina - třetí mocnina - odmocniny - druhá odmocnina F volný pád D- staré plošné jednotky - Finanční gramotnost obchody a banky - význam procent v praktickém životě (úroky, slevy, výhodné nakupování) - pochopení významu matematické symboliky - použití tabulek, kalkulátorů - K 4.2, str. 53 -

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr Matematika - 6. ročník Provádí početní operace v oboru desetinná čísla racionálních čísel - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - čte a zapisuje desetinná čísla - zaokrouhlování

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace 1. 9. ročník 1. ročník 4 hodiny týdně 2. 5. ročník 5

Více

Matematika - 6. ročník

Matematika - 6. ročník Matematika - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Přirozená čísla - zápis čísla v desítkové soustavě - zaokrouhlování - zobrazení na číselné ose - početní operace v oboru

Více

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10.

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10. 5.10. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Seminář z matematiky Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Seminář z

Více

-Zobrazí čísla a nulu na číselné ose

-Zobrazí čísla a nulu na číselné ose Dodatek k ŠVP č. 38 Výstupy matematika 6. ročník doplnění standardů RVP 6. ročník ŠVP 6.ročník Učivo Matematika Doplnění podle standardů Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel

Více

5.2.1 Matematika povinný předmět

5.2.1 Matematika povinný předmět 5.2.1 Matematika povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 4 4+1 4+1 4+1 4+1 4 4 3+1 4+1 Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v

Více

5.2.2 Matematika - 2. stupeň

5.2.2 Matematika - 2. stupeň 5.2.2 Matematika - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Matematika na 2. stupni školy navazuje svým vzdělávacím obsahem na předmět Matematika

Více

Matematika a její aplikace - 1. ročník

Matematika a její aplikace - 1. ročník Matematika a její aplikace - 1. ročník počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20 užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Více

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák:

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák: Matematika prima Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) využívá při paměťovém počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení provádí písemné početní operace v oboru přirozených zaokrouhluje,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Matematika 3. období 6. ročník J.Coufalová : Matematika pro 6.ročník ZŠ (Fortuna) O.Odvárko,J.Kadleček : Sbírka úloh z matematiky pro 6.ročník ZŠ (Prometheus)

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast : : Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky využívat matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech rozvíjet pamětˇ žáků prostřednictvím

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět je rozdělen na základě OVO v RVP ZV na čtyři

Více

Témata absolventského klání z matematiky :

Témata absolventského klání z matematiky : Témata absolventského klání z matematiky : 1.Dělitelnost přirozených čísel - násobek a dělitel - společný násobek - nejmenší společný násobek (n) - znaky dělitelnosti 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10 - společný

Více

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Žák: čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla provádí početní operace s přirozenými čísly zpaměti a písemně provádí

Více

Matematika. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Matematika. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku Matematika Vyučovací předmět navazuje na učivo matematiky I. stupně. Časová dotace předmětu je v 6., 7.,8. ročníku 4 hodiny, v 9. ročníku 5 hodin. Třída se na matematiku nedělí. Vyučovací předmět poskytuje

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 4 4 4 5 17 Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách.

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 4 4 4 5 17 Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách. MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematice je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení pojmů, matematických postupů rozvoj abstraktního myšlení

Více

MATEMATIKA. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

MATEMATIKA. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení MATEMATIKA 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Obsah vyučovacího předmětu Matematika je totožný s obsahem vyučovacího oboru Matematika a její aplikace.

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika se vyučuje ve všech ročnících. V primě a sekundě je vyučováno 5 hodin týdně, v tercii a kvartě 4 hodiny týdně. Předmět je tedy posílen o 2 hodiny

Více

5.2.1. Matematika pro 2. stupeň

5.2.1. Matematika pro 2. stupeň 5.2.1. Matematika pro 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 8. a 9. ročníku 4 hodiny

Více

4. 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 4.2.1 Matematika

4. 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 4.2.1 Matematika 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 1 Matematika Hodinová dotace Matematika 4 4 4 4 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace RVP ZV. Matematika

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Období: 3. období Počet hodin ročník: 165 132 132 132 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací

Více

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 6.ročník Výstup Učivo Průřezová témata - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla s přirozenými čísly - zpaměti a písemně

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Žák cvičí prostorovou představivost Žák využívá při paměťovém i písemném počítání komutativnost i asociativní sčítání a násobení Žák provádí písemné početní operace v oboru Opakování učiva 3. ročníku Písemné

Více

MATEMATIKA. Charakteristika předmětu:

MATEMATIKA. Charakteristika předmětu: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace MATEMATIKA Charakteristika předmětu: Předmět matematika je součástí vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. Na naší škole je jedním z hlavních vyučovacích

Více

6.6 Matematika. 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.6 Matematika. 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.6 Matematika 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět se jmenuje Matematika. Patří do vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace z RVP ZV. Vzdělávací

Více

Matematika nižší gymnázium

Matematika nižší gymnázium Matematika nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Matematika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Předmět Matematika rozvíjí průřezová témata: Osobnostní

Více

skupinová práce, frontální výuka, samostatná práce, problémové učení

skupinová práce, frontální výuka, samostatná práce, problémové učení Předmět: MATEMATIKA Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika předmětu Předmět je vyučován na 1. a 2. stupni. Vzdělávací oblast matematika a její aplikace je v základním vzdělávání

Více

PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná

PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná Racionální čísla Zlomky Rozšiřování a krácení zlomků

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 9. Matematika 104 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Matematika Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Matematika Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

Předmět: Matematika. 5.2 Oblast: Matematika a její aplikace. 5.2.1 Obor: Matematika a její aplikace. Charakteristika předmětu matematika 2.

Předmět: Matematika. 5.2 Oblast: Matematika a její aplikace. 5.2.1 Obor: Matematika a její aplikace. Charakteristika předmětu matematika 2. 5.2 Oblast: Matematika a její aplikace 5.2.1 Obor: Matematika a její aplikace Předmět: Matematika Charakteristika předmětu matematika 2. stupeň Obsah vyučovacího předmětu matematika vychází ze vzdělávacího

Více

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy.

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy. Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE 3. ročník Bod, přímka ZÁŘÍ Násobení a dělení Aplikační úlohy (nakupujeme) Bod, přímka Úsečka Násobení a dělení ŘÍJEN Procvičování Pamětné sčítání a odčítání, aplikační úlohy Polopřímka Modelování polopřímek

Více

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách.

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách. 5.2 Oblast: Předmět: Matematika 5.2.1 Obor: Charakteristika předmětu matematika 1. stupeň Matematika tvoří základ vzdělávacího působení v základní škole. Vede žáky k získávání matematických pojmů, algoritmů,

Více

Učební osnovy oblasti

Učební osnovy oblasti školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - pie Sluníčko oblasti 1 a její aplikace Charakteristika oblasti Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast je založena

Více

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo žák: v oboru celých a racionálních čísel; využívá ve výpočtech druhou mocninu

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění předmětů do skupin. Počítání

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace zaokrouhluje, provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor porovnává

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: MATEMATIKA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Žák: rozlišuje pojmy násobek, dělitel definuje prvočíslo, číslo složené, sudé a liché číslo, čísla soudělná

Více

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE + MP vazby 1. Obor přirozených čísel - používá čísla v oboru 0-20 k modelování reálných situací.- práce s manipulativy - počítá předměty v oboru 0-20, vytváří soubory

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 5. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace Využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Přirozená čísla Desetinná čísla IX. X. Přirozená čísla opakování všech početních výkonů, zobrazení čísel na číselné ose, porovnávání a zaokrouhlování čísel. Metody- slovní, názorně demonstrační a grafická.

Více

Příloha č. 16 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 16 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Získá zájem o předmět, posílí vědomí, že matematika poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě. Zopakuje a upevní učivo o přirozených číslech a geometrie z předchozích ročníků. Modeluje

Více

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace se realizuje v předmětu Matematika po celou dobu školní docházky. Na 1. stupni

Více

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět v 6. 9. ročníku 5 hodin týdně ve třídách s rozšířenou

Více

Matematika a její aplikace - 6. ročník (RvTV)

Matematika a její aplikace - 6. ročník (RvTV) Matematika a její aplikace - 6. ročník (RvTV) Školní výstupy Učivo Vztahy počítá zpaměti i písemně s přirozenými čísly dokáže analyzovat text jednoduchých slovních úloh vyjadřuje část celku pomocí zlomků

Více

TEMATICKÝ PLÁN UČIVA 6. 9. ROČNÍK

TEMATICKÝ PLÁN UČIVA 6. 9. ROČNÍK Výstup předmětu Žák Počítá zpaměti i písemně s přirozenými čísly. Užívá lineární uspořádání, zobrazí číslo na číselné ose. Zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací.

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

I. Sekaniny1804 Matematika

I. Sekaniny1804 Matematika Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Matematika je součástí vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. V matematickém vzdělávání

Více

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků Maturitní zkouška z matematiky 2012 požadované znalosti Zkouška z matematiky ověřuje matematické základy formou didaktického testu. Test obsahuje uzavřené i otevřené úlohy. V uzavřených úlohách je vždy

Více

MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA

MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA Osmileté studium 1. ročník 1. Opakování a prohloubení učiva 1. 5. ročníku Číslo, číslice, množiny, přirozená čísla, desetinná čísla, číselné

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, 5.1.2.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, Zná číslice 1 až 20, umí je napsat a

Více

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti 3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) 51 Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické

Více

Matematika Název Ročník Autor

Matematika Název Ročník Autor Desetinná čísla řádu desetin a setin 6. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Dělitelnost přirozených čísel 7. Desetinná čísla porovnávání 7. Desetinná

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1. Obsahové vymezení předmětu Matematika prolíná celým základním vzděláváním a její výuka vede žáky především předmět Matematika zahrnuje vzdělávací Matematika

Více

6.6 Matematika. Matematika a její aplikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Matematika VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU:

6.6 Matematika. Matematika a její aplikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Matematika VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Matematika a její aplikace Matematika 6.6 Matematika CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět Matematika je předmět, který poskytuje vědomosti

Více

6.5 Matematika 1.stupeň

6.5 Matematika 1.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Matematika a její aplikace Matematika 6.5 Matematika 1.stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět matematika je předmět, který poskytuje

Více

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Ze vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace vychází vyučovací předmět Matematika.

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Ze vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace vychází vyučovací předmět Matematika. Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Ze vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace vychází vyučovací předmět Matematika. Vyučovací předmět: MATEMATIKA Charakteristika a cíl předmětu Matematika

Více

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Číslo a početní operace - využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost

Více

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 4. ročník Čas.plán Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Opakování učiva 3. ročníku Počítaní do 20 Sčítání a odčítání do 20 Násobení a dělení číslem 2 Počítání

Více

Matematika. Vzdělávací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.9.

Matematika. Vzdělávací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.9. 5.9. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Matematika vychází ze

Více

MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik

MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik R4 1. ČÍSELNÉ VÝRAZY 1.1. Přirozená čísla počítání s přirozenými čísly, rozlišit prvočíslo a číslo složené, rozložit složené

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 5. - MATEMATIKA Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Vzdělávací obor matematika - obsah

Vzdělávací obor matematika - obsah 1. ročník Hlavní kompetence obor navázání na již zvládnuté ročník Kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské a pracovní 1. ČÍSLO A 1. Žák používá přirozená čísla

Více

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled ČJL-9-1-01 Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - 9.r.

Více

Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty

Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty přirozená čísla 1 až 5 správně čte daná čísla vyhledává je na číselné ose řadí čísla lineárně

Více

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly a algoritmů matematického aparátu Vyjádří a zapíše část celku. Znázorňuje zlomky na číselné ose, převádí zlomky na des. čísla a naopak. Zapisuje nepravé zlomky ve tvaru smíšeného čísla. ZLOMKY Pojem zlomku,

Více

MATEMATIKA - III. období (6. -9. ročník)

MATEMATIKA - III. období (6. -9. ročník) MATEMATIKA - III. období (6. -9. ročník) Charakteristika předmětu Při výuce ve III. období klademe důraz na porozumění matematickým pojmům a jejich souvislostem. Snažíme se žáky motivovat matematizací

Více

1. 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1. 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2. 1 Matematika Časová dotace 1. ročník 4 hodiny 2. ročník 5 hodin 3. ročník 5 hodin 4. ročník 5 hodin 5. ročník 5 hodin Celková dotace na 1. stupni je

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Matematika je předmět, který je v základním vzdělávání založen především na aktivních

Více

V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace.

V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace. MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace. Žáci v ní mají získat početní

Více

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Vyučovací předmět matematika je předmět, který by měl být chápán jako odraz reálných vztahů v hmotném světě. V základním vzdělávání je založen

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA 5.2.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Matematika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Předmět

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 3. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a

Více

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět)

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematickém semináři je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení

Více

Matematika 6.ročník. Pomůcky, literatura. Mezipředmětové vztahy a průř.témata. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence

Matematika 6.ročník. Pomůcky, literatura. Mezipředmětové vztahy a průř.témata. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence záříprosinec čte a zapisuje desetinná čísla,umí zobrazit des.číslo na číselné ose,porovnává a zaokrouhluje des.čísla,provádí početní operace s des.čísly,umí vypočítat

Více

Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávací oblast je založena především na aktivních činnostech žáků, pracuje s matematickými objekty, užívá matematické

Více

časová dotace: 1. až 3. třída - 4 hodiny týdně, 4. a 5. třída 5 hodin týdně

časová dotace: 1. až 3. třída - 4 hodiny týdně, 4. a 5. třída 5 hodin týdně Výuka Matematiky je postavena na rozvíjení vlastních zkušeností žáků a na jejich přirozeném zájmu, přirozené schopnosti vnímat, pozorovat a experimentovat. Žáci se matematiku učí řešením úloh a činnostmi,

Více

5.3 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace

5.3 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 5.3 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 5.3.1 Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vzdělávací předmět: Matematika (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Matematika

Více

5.2 Matematika a její aplikace

5.2 Matematika a její aplikace 5.2 Matematika a její aplikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzděláváním založena především na aktivních činnostech, které jsou typické

Více

4.2 Matematika a její aplikace

4.2 Matematika a její aplikace 4.2 Matematika a její aplikace Charakteristika matematiky Na 1. stupni je vyučováno 24 hodin matematiky (od 2. do 5. třídy po 5 hodinách, v 1. třídě 4 hodiny výuka probíhá v jednotlivých hodinách nebo

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 5 týdně, povinný ČaPO: Přirozená čísla do a přes 1 000 000 Žák: ČaPO: počítá do 1 000 000 - počítá po statisících, desetitisících, tisících ČaPO: čte a zobrazí číslo na číselné ose

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1. Používá čtení a psaní v číselném oboru 0 1 000 000. 2. Rozumí lineárnímu uspořádání

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Škola dobré pohody Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ředitelka školy: Mgr. Dagmar Bičová Koordinátor ŠVP ZV: Mgr. Magdalena Krausová

Více

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Matematika se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. ročníku 4 hodiny týdně ve

Více

Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v matematice je založena na praktických činnostech, sleduje využití matematických dovedností v praktickém

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Učební texty : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 2. ročník Mgr. M. Novotný, F. Novák: Matýskova matematika 4.,5.,6.díl

Více

MATEMATIKA Matematika ve znění standardů platných od 1.9.2013

MATEMATIKA Matematika ve znění standardů platných od 1.9.2013 MATEMATIKA Matematika ve znění standardů platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět matematika je vyučován na II. stupni ZŠ 4 hodiny týdně

Více

A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.2.1 MATEMATIKA (M) 5.2.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Matematika je vyučován na 1. a 2. stupni jako

Více

5.2.1 Matematika a její aplikace 1. stupeň

5.2.1 Matematika a její aplikace 1. stupeň 5.2 Matematika a její aplikace 5.2.1 Matematika a její aplikace 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v matematice je především zaměřeno na výchovu přemýšlivého člověka, který umí používat

Více

5.2 Matematika a její aplikace

5.2 Matematika a její aplikace 5.2 Matematika a její aplikace 5.2.1 Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Matematika vychází z obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Matematika 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo a

Více