Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Matematika.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Matematika."

Transkript

1 ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Matematika. 1. stupeň A) Charakteristika výuky Matematické vzdělávání v tomto období pomáhá žákům vnímat význam matematiky v životě. Žáci se učí vyjadřovat pomocí čísel. Matematika rozvíjí pozornost, vytrvalost, schopnost rozlišovat, objevovat, vytvářet různé situace. Žáci se učí svoji práci kontrolovat, srovnávat, učí se sebedůvěře, vyjadřují výsledky svého pozorování. S vyjadřovacími schopnostmi se rozvíjí jejich schopnost uvažovat. Vzdělávací oblast matematika je tvořena čtyřmi tematickými y: a) Číslo a proměnná: V tomto tematickém u si žáci postupně osvojují aritmetické operace (porovnávání, zaokrouhlování, sčítání, odčítání, násobení, dělení). Přitom se dbá na tři složky: dovednost (provádění početních operací) algoritmické porozumění (proč je práce prováděna předloženým postupem, důraz na činnostní provedení a pozorování žáků, hovor o pozorovaném) významové porozumění (umět operaci propojit na reálné situace nejlépe za pomoci individuálních činností, matematizace reálných situací) b) Závislosti a : Žáci si v tomto tematickém u na základě pozorování uvědomují změny a závislosti známých jevů. Porovnávají velikosti věcí a čísel. Pomocí svých činností postupně pochopí, že změnou může být zvětšení, zmenšení, růst, pokles. Na poznání a pochopení závislostí navazuje v dalších obdobích práce s tabulkami, diagramy a grafy. c) Geometrie v rovině a v prostoru: Žáci se v tomto tematickém u učí objevovat, rozlišovat a určovat základní geometrické rovinné a prostorové útvary. Geometricky modelují reálné situace, hledají geometrické útvary ve svém okolí a pojmenovávají je. Učí se měřit délku, poznávají základní jednotku délky. Učí se základy grafického projevu v geometrii. d) Slovní úlohy: - K 42, str. 1 -

2 ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program Jejich řešení je do značné míry nezávislé na znalostech a dovednostech školské matematiky. Při nich je třeba uplatňovat uvažování žáků, které později přechází v logické myšlení. Učí se řešit jednodušší úlohy z reálného světa, analyzovat reálné situace, pochopit problém, utřídit údaje, pomocí konkrétního názoru situaci modelovat, následně řešit a formulovat odpověď. Vyučovacímu předmětu matematika je věnována časová dotace 4 5 hodin týdně (viz. Učební plán). Výuka probíhá většinou v kmenových učebnách. Žáci se v matematice učí využívat prostředky výpočetní techniky (kalkulátory, výukové programy, vhodný počítačový software). Na 2. stupni: Vzdělávací oblast matematika je tvořena těmito tematickými y: Číslo a proměnná: V tomto tematickém u naváží na osvojené matematické operace z 1. a 2. období. Dojde k rozšíření číselných oborů o čísla celá, racionální a reálná a žáci si osvojí základní matematické operace s nimi. Největší pozornost je věnována pojmu proměnná a její roli při matematizaci reálných situací. Závislosti a : V tomto tematickém u naváží na osvojené matematické operace z 1. a 2. období. Závislosti a jejich změny jsou nejlépe patrné z tabulek, diagramů a grafů, které se žáci učí analyzovat, vyjadřovat matematickým předpisem a konstruovat. Zkoumání těchto závislostí směřuje k pochopení pojmu funkce. Geometrie v rovině a prostoru: V tomto tematickém u naváží na osvojené matematické operace z 1. a 2. období. Žáci se učí porovnávat, odhadovat a měřit velikost úhlu, obvod a obsah, povrch a objem, zdokonalovat grafický projev. Zkoumání tvaru a prostoru vede žáky k řešení polohových a metrických úloh a problémů, které vycházejí z běžných životních situací. Logické a kombinatorické úlohy: Žáci se učí řešit jednoduché úlohy z reálného světa, analyzovat reálné situace, pochopit problém, utřídit údaje a podmínky. Řešení logických a kombinatorických úloh posiluje vědomí žáka ve vlastní schopnosti logického uvažování. Nestandardní aplikační úlohy a problémy: Žáci se učí řešit jednoduché úlohy z reálného světa, analyzovat reálné situace, pochopit problém, utřídit údaje a podmínky, provádět situační náčrty, řešit optimalizační úlohy. Žáci mají nutnost uplatnit logické myšlení, které nemusí být závislé na znalostech a dovednostech školské matematiky. Řešení logických úloh posiluje vědomí žáka ve vlastní schopnosti logického uvažování a může podchytit i ty žáky, kteří jsou v matematice méně úspěšní. - K 42, str. 2 -

3 ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program Vyučovacímu předmětu matematika je věnována časová dotace 4 hodin týdně (viz. Učební plán). Výuka probíhá většinou v kmenových učebnách. Žáci se v matematice učí využívat prostředky výpočetní techniky (kalkulátory, výukové programy, vhodný počítačový software). Žáci individuálně integrovaní s poruchami učení Při práci s těmito žáky dodržujeme tyto zásady: 1. pomalejší tempo při výkladu nového učiva 2. delší čas pro pochopení nového učiva 3. využití pomůcek tabulka násobků, přehledy geometrických obrazců a těles, přehledy vzorců pro výpočet obvodů a obsahů, přehled pravidel pro násobení a dělení celých čísel, algebraické vzorce 4. od 7. ročníku využití kapesního kalkulátoru pro zrychlení výpočtů 5. při písemné práci mají žáci více času, využívají výše uvedené pomůcky 6. učí se základní učivo, vynechávají složité výpočty i složené slovní úlohy 7. žáci s dyskalkulií se řídí individuálními možnostmi B) Klíčové kompetence jsou utvářeny těmito strategiemi: V oblasti kompetence k učení si žák vybírá a využívá efektivní učební způsoby, metody a strategie. Je usměrňován v učení tak, aby si nevytvořil nechuť k dalšímu vzdělávání v matematice. Žák vyhledává a třídí informace (internet, knihy, časopisy) a na základě jejich pochopení a propojení je využívá. Osvojí si obecně užívané termíny a symboly a orientuje se ve velkém množství informací kolem nás. Pozorováním a experimentováním přijímá různé výsledky, správně je analyzuje a vybere si správné postupy a výstupy. Poznává smysl a cíl učení. A pokud vidí svůj pokrok v učení, je ochoten se dále učit a zdokonalovat. Kompetence k řešení problémů jsou stěžejní pro předmět matematika. Žák je motivován slovní problémovou úlohou z praktického života, rozpoznává základní znaky problému, promýšlí jejich příčiny a vybírá správný postup a způsob řešení. Vyhledávat informace nezbytné k řešení problémů. Neobejde se bez logického úsudku, bez zobecňování a aplikace jednotlivých postupů na další podobné případy. Využívá netradičních forem práce (Klokan, Scio testy, didaktické počítačové programy), dle svých možností se zapojuje do soutěží ( Pythagoriáda, Matematická olympiáda). Žák se učí základům finanční gramotnosti. V oblasti komunikativní kompetence si žák osvojuje různé typy záznamu matematických úloh, zestručňuje slovní úlohy a umí převést slovní vyjádření do matematických výrazů, symbolů a značek. Žák si rozvíjí komunikativní schopnosti při prezentaci výsledků před skupinou, při formulování myšlenek a postupů řešení problému a při jejich obhajování. Kompetence pracovní souvisí hlavně s geometrií a prací s pomůckami. Žák bezpečně a správně zachází s pravítky, kružítkem, úhloměrem, jsou mu sděleny i zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví při této práci. Sociální a personální kompetence jsou v matematice rozvíjeny hlavně při práci ve skupině a v týmu, kdy žák rozděluje úkoly a podílí se na řešení problému společně, - K 42, str. 3 -

4 ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program v jednotlivých úsecích. Žák přijímá jiné způsoby řešení, podílí se na debatě o postupech řešení, podle potřeby poskytuje pomoc a radu a čerpá poučení z postupů druhých. Při úspěšném řešení si vytváří pozitivní představu o sobě samém, podporuje svoji sebedůvěru, získává pocit sebeúcty a sebeuspokojení. Občanské kompetence nelze rozvíjet matematikou jako oborem. Ale samozřejmě žák respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich postojů, odmítá nátlak a hrubé zacházení, rozhoduje se zodpovědně podle dané situace a poskytuje dle svých možností pomoc. Respektuje individuální rozdíly mezi žáky (integrovaní žáci, dyslektici, dyskalkulici). - K 42, str. 4 -

5 C) Obsah učiva 1. stupeň Tematický Předpočtářské období I. ročník - aritmetika Cvičení smyslového vnímání. Hry pro Smyslové vnímání, vidění počtu Lv motivační říkadla a rozvoj smyslů. Vidění počtu věcí do 5. věcí do 5. rozpočitadla Počtářské období číselný obor do 5 Čtení, psaní čísel, zařazení do číselné řady, vytváření mat. slovníku. Tvoření slovních úloh k obrázkům, sčítání, odčítání v oboru do 5. Číselná řada 1 5, uspořádání, rozklad čísla, sčítání a odčítání, tvorba slovních úloh. Lv, Vv, Pč, Prv Číselný obor do 10 Vidění počtu do 10. Čtení, psaní čísel do 10, porovnávání čísel, uspořádání číselné řady hned před, hned za, doplňování prvků do určitého počtu, který je dán číslem, sčítání odčítání, automatizace spojů, vytváření mat. slovníku, slovní úlohy, práce s papírovými penězi. Číselný obor do 10, sčítání, odčítání, rozklad čísel, dopočítávání, uspořádání a umístění na číselné ose, porovnávání, vytváření souboru, jednoduché slovní úlohy. Pč, Čt Číselný obor do 20 Vidění počtu do 20. Numerace do 20. Číselná řada řazení karet s čísly, porovnání čísel, čísla hned před a hned za zvoleným číslem, automatizace spojů, objevení Sčítání a odčítání v oboru bez přechodu, rozklad na desítky a jednotky, slovní úlohy, dopočítávání, porovnávání, slovní úlohy dle úrovně třídy, opakování a procvičování Lv, Vv, Pč, Prv Fin.gramotnost práce s penězi rozeznávání mincí, počítání s nimi - K 4.2, str. 26 -

6 Tematický Školní vzdělávací program analogie s první desítkou, sčítání a odčítání bez automatizace hrou karty s příklady. přechodu. - K 4.2, str. 27 -

7 Tematický Geometrie Školní vzdělávací program I. ročník - geometrie Kreslení geom. tvarů od ruky, Plošné geom. tvary. Kreslení Pč, Vv skládání obrazců z vystřižených geom. tvarů od ruky. Obrazce. geom. tvarů., práce ve čtvercové síti, Čtvercová síť, tělesa, sčítání, názvy jednotl. těles, měření na cm, odčítání délk. jednotek (cm, m). sčítání a odčítání délk. jednotek (cm, m). Opakování probraných plošných a prostorových útvarů. - K 4.2, str. 28 -

8 Tematický Opakování učiva 1. roč. Školní vzdělávací program II. ročník - aritmetika Sčítá a odčítá bez přechodu přes 10, Číselný obor do 20 Prv, Sl, Čj. vytváří a řeší slovní úlohy. Sčítání a odčítání s přechodem přes 10 Sčítá a odčítá s přechodem. Počítáme do 20 s přechodem přes 10 Formou matematických her se učí spolupracovat s vrstevníky. Číselný obor od 0 do 100 Násobení přirozených čísel Počítá od 0 do 100 a zpět, orientuje se na číselné ose 0 100, sčítá a odčítá násobky 10. Sčítá a odčítá s přechodem desítky. Ovládá násobilku 1, 2, 3, 4, 5, 10, automaticky dělí v oboru probraných násobilek Číselný obor Násobilka 1, 2, 3, 4, 5, 10 Čj, Prv, Vv, Pč. Finanční gramotnost práce s penězi nakupujeme - K 4.2, str. 29 -

9 Tematický Hry s krychlemi Tělesa Školní vzdělávací program II. ročník - geometrie Staví jednoduché stavby ze Stavby z krychlí Pč, Vv, Prv. stavebnice. Bod, úsečka Určí a najde bod v prostoru, na přímce. Umí narýsovat úsečku. Modeluje pomocí špejlí a plastelíny úsečky, vyznačuje body na úsečce, na přímce. Bod, úsečka Měření Měří délku úseček na cm, mm. Měření délky úsečky ( cm, mm) Pč, Prv. Rozvoj jemné a hrubé motoriky. Vážení (kg) Umí odhadnout a zvážit 1kg, 2kg. Jednotky hmotnosti (kg). Vážení ovoce, zeleniny Plošné útvary Zdokonaluje tvůrčí schopnosti při používání plošných geom. tvarů. Skládání obrazců z plošných útvarů Převody cm na mm Pč, Vv Krychle Umí postavit jednoduchou pyramidu, umí spočítat počet krychlí a výšku stavby. Počítáme krychle, počítáme výšku stavby (jedna krychle výšky 10cm) Pč Úsečka Rýsuje a měří úsečky na cm. Úsečka Pč modelování úseček Tělesa Pozná kouli, krychli, hranol, válec, jehlan. Tělesa Pč práce se stavebnicí, počítání těles, vybarvování těles - K 4.2, str. 30 -

10 Tematický Počítání do 100 Malá násobilka Velká násobilka Převody jednotek Dělení se zbytkem III. ročník - aritmetika Čte, porovnává, řadí čísla do 100, Opakování učiva ze 2. ročníku rozkládá čísla na řády, zaokrouhluje na desítky,ovládá písemné i paměťové počítání do 100, odhaduje výsledky, Sestavuje a řeší slovní úlohy Zvládne celé násobilky Násobilka Násobí dvojciferným číslem a jednociferným číslem mimo obor násobilky, pracuje se závorkami Převádí základní jednotky délky, hmotnosti a objemu Žák řeší úlohy v oboru malé násobilky Dělení Měříme, vážíme Počítání do 1000 Žák zvládne numeraci do 1000, provádí matematické operace a řeší slovní úlohy v tomto oboru Přirozená čísla Finanční gramotnost nakupujeme, platidla - K 4.2, str. 31 -

11 Tematický bod, úsečka a čára Školní vzdělávací program III. ročník - geometrie zná pojmy bod, čára, úsečka, Bod, čára, úsečka polopřímka, přímka umí narýsovat přímku, polopřímku, změřit úsečku a narýsovat úsečku dané délky geometrické tvary pozná geometrické tvary plošné, seznámí se s geometrickými tvary prostorovými sestavování různých geometrických tvarů (trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh), rozpoznání kužele válce, hranolu, koule, jehlanu, zná pojmy hrana, stěna, sousední, protější barevné geometrické tvary Vv, Pč, vystřihování z papíru rovnoběžky, různoběžky rýsuje různoběžky, ví, co je průsečík pozná rovnoběžné a různoběžné přímky přímky v rovině kružnice, kruh zná rozdíl mezi kružnicí a kruhem, zná pojmy poloměr, průměr, střed rýsování kružnice, kruhu konstrukce trojúhelníku z daných stran žák konstruuje trojúhelník podle daných stran, umí jej správně označit malými i velkými písmeny, vypočítá obvod trojúhelníky skládání tvarů z trojúhelníků osa Žák rýsuje geometrické tvary a souměrnost VV obtisky - K 4.2, str. 32 -

12 Tematický souměrnosti Školní vzdělávací program obrázky ve čtvercové síti podle dané překládáním papíru osy (motýl, krajina ve vodě aj.) - K 4.2, str. 33 -

13 IV. ročník - aritmetika Tematický Číslo a proměnná Čte, zapisuje proměnná čísla od Čísla v oboru Vl Základní Provádí základní mat. operace Písemné sčítání, odčítání, Prolíná se všemi matematické s čísly , výpočty umí násobení jednocif. číslem předměty operace 0 10 aplikovat ve slovních příkladech, v oboru , slovní umí je tvořit a řešit příklady Zaokrouhlování Zaokrouhluje a provádí odhady Zaokrouhlování Zaokrouhlování hrubého dom. produktu, Vl, Pří Písemné násobení a dělení Počítá písemně Pís. násobení dvojcif. číslem, pís. dělení jednocif. číslem se zbytkem i bez Finanční gramotnost dovolená počítáme náklady a výdaje Čísla do milionu Počítáme do milionu Čte, zapisuje proměnná čísla v oboru do1 milionu Provádí všechny mat. operace v oboru do milionu Obor do milionu, rozklad, zaokrouhlení a odhady, pamětní počty, slovní úlohy Pís. sčítání, odčítání, nás. jednocif., dvojcif. číslem, dělení jednocif. číslem, řešení slov. úloh Pří, Vl Prolíná se všemi předměty Projekt Od příkladů ke hvězdám - K 4.2, str. 34 -

14 Tematický Aritmetický průměr Provádí průměr Průměr Finanční gramotnost počítáme průměrnou spotřebu pohonných hmot a jejich cenu Zlomek Část z celku Zlomky Finanční gramotnost - slevy Římské číslice Píše a čte římské číslice Římské číslice Vl, VV Převody jednotek Převádí jednotky délku, objemu, hmotnosti a času Převody Př - K 4.2, str. 35 -

15 Tematický Jednoduché konstrukce Školní vzdělávací program IV. ročník - geometrie Zná trojúhelník, jeho vlastnosti, Trojúhelník, kolmice, kružnice, Pří., Vl., Pč, Vv kolmost, rovnoběžnost, kruh a kruh kružnici Přímky Pravý úhel Rozezná druhy přímek a dovede s nimi pracovat Rozezná pravý úhel, obdélník, čtverec, a jejich obvody Rovnoběžky, různoběžky, kolmice, porovnávání Druhy trojúhelníků, konstrukce čtverce a obdélníka, obvody Tvary v prostoru Rozezná krychli, kvádr, jehlan, kouli, kužel Geometrická tělesa VV, Pč Osa souměrnosti Grafy a tabulky Orientace ve čtvercové síti Rozeznává souměrné a nesouměrné útvary, k souměrným umí narýsovat osu Sestavuje tabulky a tvoří k nim bodové a sloupcové grafy Orientuje se ve čtvercové síti Souměrnost Grafy a tabulky Čtvercová síť - K 4.2, str. 36 -

16 Tematický Přirozená čísla Školní vzdělávací program V. ročník - aritmetika Opakuje učivo 4. ročníku Opakování učiva ze 4. ročníku Čte a zapisuje čísla do milionu a přes milion Čísla porovnává, umí je umístit na osu Umí zaokrouhlovat a provádět odhady Provádí základní matematické operace zpaměti a písemně. Dělit již dokáže dvojciferným číslem Řeší rovnice a nerovnice Řeší slovní úlohy Vyzná se v tabulkách, umí je doplnit Přirozená čísla do milionu a přes milion. Zápis přirozeného čísla v desítkové soustavě Posloupnost přirozených čísel. Číselná osa Přirozená čísla do milionu a přes milion Početní výkony do miliardy a jejich vlastnosti Písemné algoritmy početních výkonů. Odhady výsledků. Kontrola výpočtů Početní výkony do miliardy a jejich vlastnosti Početní výkony do miliardy a jejich vlastnosti Tabulky, grafy, diagramy Př vesmír (vzdálenosti mezi planetami aj.) Vl počty obyvatel zemí, velikosti a vzdálenosti - K 4.2, str. 37 -

17 Tematický Školní vzdělávací program Vyzná se v diagramech, umí je sám vytvořit Ví, co je zlomek, zná pojmy čitatel a jmenovatel Umí vypočítat zlomek z celku Zlomky se stejným jmenovatelem umí sčítat a odčítat Umí převádět desetinné zlomky na desetinná čísla Desetinná čísla umí číst a zapisovat na desetiny, setiny a tisíciny Umí desetinná čísla porovnávat a zapisovat na osu Umí desetinná čísla zaokrouhlovat Zlomek Desetinná čísla Vv, Pč- dělení papíru, látky na zlomky, kresba lidské postavy Vl počty, velikosti, hloubky a vzdálenosti zemí, pohoří, řek, moří aj. zeměpisných pojmů v desetinných číslech Sčítá a odčítá desetinná čísla Násobí a dělí desetinná čísla číslem přirozeným Finanční gramotnost nakupujeme, počítáme slevy, výhodné nákupy, - K 4.2, str. 38 -

18 Tematický Školní vzdělávací program úroky - K 4.2, str. 39 -

19 Tematický Rovinné obrazce a tělesa V. ročník geometrie Školní vzdělávací program Opakuje učivo 4. ročníku Opakování ze 4. ročníku Rozeznává plošné a prostorové útvary, umí je vyrobit z papíru Vypočítá obsah čtverce a obdélníku Seznámí se s postupem výpočtu obvodu a obsahu nepravidelných útvarů ve čtvercové síti Převádí jednotky obsahu Vypočítá povrch krychle a kvádru Plošné a prostorové útvary Konstrukce čtverce a obdélníku, výpočet jejich obvodu a obsahu Obvod a obsah nepravidelných útvarů Jednotky obsahu Povrch krychle a kvádru. Propedeutika pojmu objem tělesa pomocí různých stavebnic (jednotková krychle) - K 4.2, str. 40 -

20 2. stupeň 6. ročník Tematický Aritmetika Opakování učiva ročníku - provádí početní operace v oboru - přirozená čísla, jejich zápis, VkO - poznávání smyslu přirozených čísel znázornění na číselné ose učení - provádí početní operace s des. - porovnávání přir. čísel VkO, F - využívání čísly a zlomky - zaokrouhlování dovedností, vědomostí a - řeší jednoduché praktické slovní - číslo 0 zkušeností při úlohy - početní operace s přir. čísly praktických činnostech a řešení slovních úloh (nakupování, - desetinná čísla řádu desetin modelování, odhad a setin množství, času, - desetinná čísla řádu desetin vzdáleností, měření) a setin - porovnávání des. čísel - zaokrouhlování des. čísel - sčítání a odčítání des. čísel (peníze, hmotnost, délky) - zlomek jako část celku, jeho znázornění - sčítání zlomků se stejným jmenovatelem - K 4.2, str. 41 -

21 Tematický Desetinná čísla Školní vzdělávací program užívá des. čísla ke kvantitativnímu zápis desetinného čísla F - rozvíjení schopnosti vyjádření celek - část znázornění na číselné ose reálného odhadu zaokrouhluje a provádí odhady porovnání desetinných čísel VkO, Pč, Tv - peníze, s danou přesností zaokrouhlování des. čísel recepty na vaření, skok provádí početní operace s des. sčítání a odčítání des. čísel do výšky čísly násobení des. čísla 10, VkO - využívání řeší jednoduché praktické slovní 100, 1000 vlastních zkušeností úlohy převádění jednotek délky a hmotnosti násobení des. čísla číslem přirozeným násobení des. čísla číslem desetinným dělení des. čísla číslem přirozeným dělení des. čísla 10, 100, 1000 dělení des. čísla desetinným číslem řešení slovní úlohy z praxe, v nichž využije početní operace s des. čísly Finanční gramotnost Svět peněz kurzy měn - K 4.2, str. 42 -

22 Tematický Dělitelnost přirozených čísel poznat číslo dělitelné a D - Pytagorejci a čísla nedělitelné - staré díly a násobky znát znaky dělitelnosti 2, 3, jednotek 5, 10, 100 VkO - rodná čísla a rozeznat číslo složené a čárové kódy prvočíslo D - Eratosthenes a provést rozklad na součin prvočísla prvočísel určit největší společný dělitel dvou a tří čísel určit čísla soudělná a nesoudělná určit nejmenší společný násobek dvou a tří čísel řešit jednoduché slovní úlohy vedoucí k určení nejmenšího spol. násobku nebo největšího spol. dělitele chápe pojmy násobek, dělitel, prvočíslo, číslo složené, sudé a liché číslo, společný násobek, společný dělitel, soudělnost na základě znaků dělitelnosti určuje, zda je dané číslo násobkem určitého čísla a zda je dělitelné určitým číslem modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru přirozených čísel Grafy - vytváří a čte diagramy - procházky po čtvercové síti - čtení z grafu - základní interpretace dat F - chápání grafických záznamů Z složení obyvatel, průmysl (práce s atlasem) - formáty A1, A2, A3, A4, vyhodnocování informací šachy, křížovka, mapa Opakování učiva 6. ročníku - K 4.2, str. 43 -

23 Tematický Geometrie Opakování učiva ročníku Školní vzdělávací program - načrtne a narýsuje základní rozeznávání rovinných rovinné útvary obrazců - užívá jednoduché konstrukce - sestrojení úsečky dané sestrojí rovnoběžky, kolmice délky - určí obvod a obsah rovinných - sestrojení rovnoběžky útvarů s danou přímkou, sestrojení - určí povrch krychle, kvádru kolmice k dané přímce - ovládá základní převody jednotek a - konstrukce čtverce, užívá vhodné jednotky obdélníku, pravoúhlého - uplatňuje základní dovednosti trojúhelníku, kružnice rýsování - výpočet obvodu a obsahu čtverce a obdélníku a řešení slovních úloh - převody jednotek délky a obsahu - rozeznávání prostorových útvarů - výpočet povrchu kvádru a krychle sečtením obsahů jejich podstav a stěn - K 4.2, str. 44 -

24 Tematický Lineární a rovinné útvary - bod, přímka, polopřímka, F - vnímání souvislostí úsečka mezi jevy - vzájemná poloha bodů a Z otáčení planet, přímek v rovině světové strany, azimut, - chápe pojem úhel dvou zeměpisná poloha, přímek hloubkový a výškový - rýsování úhlu dané velikosti, úhel měření velikosti úhlu Tv úhel odrazu, vrh - jednotky velikosti úhlů koulí - pozná druh úhlu Z práce s úhly na - sestrojení osy úhlu mapách ve spojení se - sčítání a odčítání velikosti zeměpisnými znalostmi úhlů početně i graficky - násobení a dělení velikost úhlu dvěmi - konstrukce úhlu bez úhloměru používá pojmy bod, přímka, polopřímka, úsečka; rozlišuje mezi pojmy přímka a úsečka zdůvodňuje a využívá polohové vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh určuje velikost úhlu měřením a výpočtem Trojúhelník - charakterizuje a třídí základní rovinné útvary (trojúhelníky) - načrtne a sestrojí trojúhelník - využívá potřebnou matematickou symboliku - rozdělení trojúhelníků podle délek stran - součet vnitřních úhlů v trojúhelníku - určení velikost vnitřního úhlu v trojúhelníku, jestliže jsou dány velikosti dalších dvou vnitřních úhlů - trojúhelníková nerovnost - K 4.2, str. 45 -

25 Tematický Shodnost, souměrnost Školní vzdělávací program - načrtne a sestrojí obraz rovinného poznat shodné geom. útvary Vv ( ne)souměrnost útvaru v osové souměrnosti - poznat a sestrojit osově Př souměrnost - určí osově souměrný útvar souměrný a středově v přírodě - načrtne a sestrojí obraz rovinného souměrný geom. útvar Čj shoda útvaru ve středové souměrnosti určení osy úsečky, osy úhlu - určí středově souměrný útvar určení osy souměrnosti osově souměrného útvaru určení středově souměrného útvaru, určení jeho středu souměrnosti - projekt Matematika ve výtvarném umění a v architektuře projekt Oregami (skládání papíru, modelování) Základní konstrukční návyky, zvyšování sebedůvěry rozvíjením zručnosti a tvořivosti Objem a povrch krychle a kvádru - určuje a charakterizuje základní tělesa, hlavně krychli a kvádr - analyzuje jejich vlastnosti - načrtne a sestrojí sítě krychle a kvádru - načrtne a sestrojí obraz krychle a kvádru - odhaduje a vypočítá povrch a objem krychle a kvádru - sestrojení obrazu kvádru a krychle ve volném rovnoběžném promítání - sestrojení sítě kvádru a krychle - znát jednotky objemu a jejich převody - výpočet objemu kvádru a krychle - řešení slovní úlohy z praxe na objem těles Opakování učiva 6. ročníku Vv - rozvíjení tvořivosti, estetické vnímaní, projekt Architekti (návrhy a modelování budov) projekt Dárkové krabičky (skládanky) - K 4.2, str. 46 -

26 7. ročník Tematický Aritmetika Opakování učiva 6. ročníku - provádí početní operace s des. - desetinná čísla, jejich zápis, čísly znázornění na číselné ose - řeší situace s využitím dělitelnosti - porovnávání des. čísel v oboru přir. čísel - zaokrouhlování - početní operace s des. čísly a řešení slovních úloh - násobek, dělitel přir. čísel - znát znaky dělitelnosti 2,3, 5,10,100 - rozeznat číslo složené a prvočíslo Zlomky - chápe zlomek jako část celku - provádí početní operace se zlomky (porovnávání, sčítání, odčítání, násobení, dělení) - chápe pojem procento jako setinu z celku, používá symbol%, chápe vztah mezi procentem a des. zlomkem - zápis zlomku - krácení a rozšiřování zlomků - porovnání zlomků - smíšené číslo - zlomek a des. číslo - sčítání a odčítání zlomků - převrácený zlomek - násobení zlomků - zlomek na čís. ose - dělení zlomků - složený zlomek - pojem procento F pro rychlost, hustotu apod. - projekt Pizzerie, cukrárna (dělení dortů, pizzy na stejné díly, využití znalosti úhlů) - aplikační úlohy z praxe - K 4.2, str. 47 -

27 Tematický Celá čísla Racionální čísla Poměr. Přímá a nepřímá úměrnost - rozlišuje kladná a záporná čísla - rozumí pojmu absolutní hodnota čísla a umí ji určit - provádí početní operace v oboru celých čísel Školní vzdělávací program - čísla kladná a záporná F, Z teplota - celá čísla a čís. osa VkO - běžné situace - absolutní hodnota celého (dluhy, záporné teploty, čísla teploměr) - sčítání celých čísel - odčítání celých čísel - násobení a dělení celých čísel - rozumí pojmu racionální číslo - provádí početní operace v oboru racionálních čísel - porovnává rac. čísla - řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené poměrem - pracuje s měřítky map a plánů - určuje vztah přímé a nepřímé úměrnosti - analyzuje a řeší jednoduché problémy pomocí poměru (trojčlenka) - rac. čísla a čís. osa - početní výkony s rac. čísly - poměr a převrácený poměr - měřítko mapy a plánu - přímá a nepřímá úměrnost Z měřítko mapy a plánu - projekt Meteorologická stanice (záznam teplot na časovou přímku, grafické zpracování naměřených dat) - vnímání příčinnosti jevů (rozvoj myšlení, předvídání a reálný odhad průběhu jevů a vztahů - K 4.2, str. 48 -

28 Tematický Úměra chápe úměru a rovnost, vypočítá - úměra F, INF - vytváření neznámý člen úměry jednoduchých tabulek pro zpřehlednění zjištěných dat a informací F přímá a nepřímá závislost veličin, pohyb přímočarý - projekt - Jedeme na výlet (orientace v jízdních řádech, mapě, plánování,.) - analýza reálných situací Trojčlenka - chápe trojčlenku a používá ji při řešení úloh z praktického života - přímá a nepřímá úměrnost pomocí trojčlenky - pravoúhlá soustava souřadnic - graf a tabulka přímé a nepřímé úměrnosti Opakování učiva 7. ročníku - trojčlenka a slovní úlohy v praxi - K 4.2, str. 49 -

29 Tematický Geometrie Opakování učiva 6.ročniku Školní vzdělávací program - určuje velikost úhlu měřením a - úhel, jeho velikost výpočtem - přenášení úhlů, jeho osa - načrtne a sestrojí obraz rovinného - znát druhy úhlů útvaru v osové souměrnosti - sčítání, odčítání, násobení a - určí osově souměrný útvar dělení úhlů - charakterizuje a třídí trojúhelníky - osová souměrnost - využívá potřebnou matematickou - středová souměrnost symboliku - kvádr a krychle - načrtne a sestrojí obraz krychle a kvádru - odhaduje a vypočítá povrch a objem krychle a kvádru Rovinné útvary rozlišuje základní geom. útvary, jejich charakteristické vlastnosti určuje jejich vrcholy, strany - rovinné útvary - K 4.2, str. 50 -

30 Tematický Trojúhelník Čtyřúhelníky, mnohoúhelní ky Obvody a obsahy - chápe mysl vět o shodnosti trojúhelníků, používá je při řešení úloh - chápe vlastnosti úhlopříček, výšek, těžnic, těžiště a užívá je při řešení úloh - užívá k argumentaci a při výpočtech věty o shodnosti trojúhelníků Školní vzdělávací program - shodnost geom. útvarů, Př, F šestiúhelník - věty o shodnosti trojúhelníků v přírodě (včelstvo, - shodnost trojúhelníků sněhové vločky) využití při konstrukci trojúhelníků ( věta sss, sus usu ) - vlastnosti trojúhelníků - konstrukce os vnitřních úhlů - kružnice trojúhelníku opsaná - kružnice trojúhelníku vepsaná - výšky trojúhelníku a jejich průsečík - těžnice trojúhelníku, těžiště, jeho vlastnosti - střední příčky trojúhelníku - rýsuje n-úhelníky - n -úhelníky ((ne)pravidelné), čtverec, obdélník, trojúhelník, rovnoběžník (kosočtverec, kosodélník), lichoběžník - deltoid, nekonvexní mnohoúhelníky - určuje obvody a obsahy n-úhelníků obvod, obsah rovnoběžníku obsah trojúhelníku lichoběžník vlastnosti, druhy lichoběžníků obvod, obsah lichoběžníku F- skládání sil, těžiště - třídění podle charakteristický ch znaků - rozvoj přesnosti při konstrukcích, hledání všech řešení a diskuze - kultivace grafického projevu - K 4.2, str. 51 -

31 Tematický Hranoly Školní vzdělávací program - rozlišuje pojem rovina a prostor a - krychle, kvádr, hranol Vv, VkO - tvořivost, mezi nimi (kolmý) estetické vnímání, - určuje a charakterizuje hranoly - hranol mezilidské - určuje jejich vlastnosti - síť hranolu - odhaduje a počítá jejich objem a - povrch a objem hranolů povrch - načrtne a sestrojí jejich sítě - načrtne a sestrojí jejich obraz Opakování učiva 7. ročníku - projekt Architekti (návrhy a modelování budov, rozvoj kreativity) - projekt Dárkové krabičky (skládanky) - K 4.2, str. 52 -

32 8. ročník Tematický Algebra Opakování učiva 7. ročníku - provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené poměrem pracuje s měřítky map a plánů - zlomky - celá čísla - racionální čísla - poměr - přímá a nepřímá úměrnost Procenta Mocniny a odmocniny - chápe vyjadřování části celku různými způsoby ( des. číslem, zlomkem, % ) - vypočítá procentovou část - vypočítá základ - vypočítá počet procent - řeší aplikační úlohy na procenta - určí druhou a třetí mocninu libovolného čísla - rozumí pojmu mocnina - určí druhou mocninu z tabulek, na kalkulačce - užívá jednotky obsahu i objemu při výpočtech - procento - promile - procentová část - základ - počet procent - druhá mocnina - třetí mocnina - odmocniny - druhá odmocnina F volný pád D- staré plošné jednotky - Finanční gramotnost obchody a banky - význam procent v praktickém životě (úroky, slevy, výhodné nakupování) - pochopení významu matematické symboliky - použití tabulek, kalkulátorů - K 4.2, str. 53 -

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň:

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje

Více

Matematika - 6. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby desetinná čísla. - zobrazení na číselné ose

Matematika - 6. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby desetinná čísla. - zobrazení na číselné ose Matematika - 6. ročník desetinná čísla - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - zaokrouhlování a porovnávání des. čísel ve výpočtových úlohách - zobrazení na číselné ose MDV kritické

Více

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr Matematika - 6. ročník Provádí početní operace v oboru desetinná čísla racionálních čísel - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - čte a zapisuje desetinná čísla - zaokrouhlování

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

Předmět: MATEMATIKA Ročník: 6.

Předmět: MATEMATIKA Ročník: 6. Předmět: MATEMATIKA Ročník: 6. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT Číslo a proměnná - užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek - část (přirozeným číslem, poměrem,

Více

MATEMATIKA 5. TŘÍDA. C) Tabulky, grafy, diagramy 1 - Tabulky, doplnění řady čísel podle závislosti 2 - Grafy, jízní řády 3 - Magické čtverce

MATEMATIKA 5. TŘÍDA. C) Tabulky, grafy, diagramy 1 - Tabulky, doplnění řady čísel podle závislosti 2 - Grafy, jízní řády 3 - Magické čtverce MATEMATIKA 5. TŘÍDA 1 - Přirozená čísla a číslo nula a číselná osa, porovnávání b zaokrouhlování c zápis čísla v desítkové soustavě d součet, rozdíl e násobek, činitel, součin f dělení, dělení se zbytkem

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 7.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 7. 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 7. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČÍSLO A PROMĚNNÁ M9101 provádí

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 8.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 8. 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 8. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČÍSLO A PROMĚNNÁ M9101 M9102

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová Vyučovací volitelný předmět Cvičení z matematiky je zařazen samostatně na druhém

Více

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace 1. 9. ročník 1. ročník 4 hodiny týdně 2. 5. ročník 5

Více

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6.

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo ZÁŘÍ užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek část (zlomkem) PROSINEC využívá

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září říjen

TEMATICKÝ PLÁN. září říjen TEMATICKÝ PLÁN Předmět: MATEMATIKA Literatura: Matematika doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc., doc. RNDr. Jiří Kadleček, CSc Matematicko fyzikální tabulky pro základní školy UČIVO - ARITMETIKA: 1. Rozšířené

Více

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 7.

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 7. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 7. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo I. čtvrtletí 40 hodin Opakování učiva z 6. ročníku (14) Přesahy a vazby, průřezová témata v oboru

Více

MATEMATIKA - 4. ROČNÍK

MATEMATIKA - 4. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA MATEMATIKA - 4. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky Opakování ze

Více

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více

Cvičení z matematiky - volitelný předmět

Cvičení z matematiky - volitelný předmět Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Cvičení z matematiky - volitelný předmět 3. období 9. ročník Sbírky úloh, Testy k přijímacím zkouškám, Testy Scio, Kalibro aj. Očekávané výstupy předmětu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Matematika 3. období 9. ročník J.Coufalová : Matematika pro 9.ročník ZŠ (Fortuna) Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání

Více

Matematika Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Krychle Kvádr

Matematika Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Krychle Kvádr Matematika Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností. Charakterizuje a třídí základní rovinné útvary. Odhaduje

Více

Člověk a jeho svět. ČJ a literatura

Člověk a jeho svět. ČJ a literatura VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Vzdělávací obor: Stupeň: Období: Ročník: Očekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy oznámky používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v

Více

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. Učivo

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. Učivo Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Výstupy žáka Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE Zpracoval: Mgr. Dana Štěpánová orientuje se v posloupnosti přirozených čísel

Více

Témata absolventského klání z matematiky :

Témata absolventského klání z matematiky : Témata absolventského klání z matematiky : 1.Dělitelnost přirozených čísel - násobek a dělitel - společný násobek - nejmenší společný násobek (n) - znaky dělitelnosti 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10 - společný

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel : počítání do dvaceti - číslice

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků Rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné

Více

Matematika a její aplikace - 1. ročník

Matematika a její aplikace - 1. ročník Matematika a její aplikace - 1. ročník počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20 užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Více

Matematika - 6. ročník

Matematika - 6. ročník Matematika - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Přirozená čísla - zápis čísla v desítkové soustavě - zaokrouhlování - zobrazení na číselné ose - početní operace v oboru

Více

-Zobrazí čísla a nulu na číselné ose

-Zobrazí čísla a nulu na číselné ose Dodatek k ŠVP č. 38 Výstupy matematika 6. ročník doplnění standardů RVP 6. ročník ŠVP 6.ročník Učivo Matematika Doplnění podle standardů Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel

Více

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10.

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10. 5.10. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Seminář z matematiky Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Seminář z

Více

Pythagorova věta Pythagorova věta slovní úlohy

Pythagorova věta Pythagorova věta slovní úlohy Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 8. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel, užívá ve výpočtech druhou mocninu

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Matematika 3. období 6. ročník J.Coufalová : Matematika pro 6.ročník ZŠ (Fortuna) O.Odvárko,J.Kadleček : Sbírka úloh z matematiky pro 6.ročník ZŠ (Prometheus)

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Časová dotace: 6. třída 5 h, 7. třída 5 h, 8. třída 4, 9. třída 5 h Základní škola Paskov Kirilovova 330 a její aplikace pro žáky 6. až 9. ročníku napomáhá k rozvoji paměti, logického myšlení, kritickému

Více

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák:

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák: Matematika prima Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) využívá při paměťovém počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení provádí písemné početní operace v oboru přirozených zaokrouhluje,

Více

Pythagorova věta Pythagorova věta slovní úlohy. Mocniny s přirozeným mocnitelem mocniny s přirozeným mocnitelem operace s mocninami

Pythagorova věta Pythagorova věta slovní úlohy. Mocniny s přirozeným mocnitelem mocniny s přirozeným mocnitelem operace s mocninami Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 8. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek část (procentem) řeší aplikační úlohy

Více

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 6.ročník Výstup Učivo Průřezová témata - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla s přirozenými čísly - zpaměti a písemně

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel: počítání do dvaceti - číslice

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 2. období 4. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M5101 využívá při

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vytváří konkrétní soubory (peníze, milimetrový papír, apod.) s daným počtem prvků do 100

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vytváří konkrétní soubory (peníze, milimetrový papír, apod.) s daným počtem prvků do 100 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 1. období 3. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M3101 používá přirozená

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika. Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika. Ročník: 6. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla - provádí početní operace s přirozenými

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

5.2.2 Matematika - 2. stupeň

5.2.2 Matematika - 2. stupeň 5.2.2 Matematika - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Matematika na 2. stupni školy navazuje svým vzdělávacím obsahem na předmět Matematika

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Žák cvičí prostorovou představivost Žák využívá při paměťovém i písemném počítání komutativnost i asociativní sčítání a násobení Žák provádí písemné početní operace v oboru Opakování učiva 3. ročníku Písemné

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.4.2. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Matematika a její aplikace PŘEDMĚT: Matematika ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata - provádí početní operace s přirozenými čísly

Více

5.2.1 Matematika povinný předmět

5.2.1 Matematika povinný předmět 5.2.1 Matematika povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 4 4+1 4+1 4+1 4+1 4 4 3+1 4+1 Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Žák: čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla provádí početní operace s přirozenými čísly zpaměti a písemně provádí

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět je rozdělen na základě OVO v RVP ZV na čtyři

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2. 2 Cvičení z matematiky Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Předmět cvičení z matematiky doplňuje vzdělávací

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast : : Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky využívat matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech rozvíjet pamětˇ žáků prostřednictvím

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací obsah je rozdělen na čtyři tematické okruhy : čísla

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika. Ročník: 7. - 1 - Průřezová témata. Poznám ky. Výstup

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika. Ročník: 7. - 1 - Průřezová témata. Poznám ky. Výstup - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 7. Výstup - modeluje a zapisuje zlomkem část celku - převádí zlom na des. čísla a naopak - porovnává zlom - zlomek

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: MATEMATIKA Ročník: 4. Časová dotace: 4 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Provádí písemné početní operace Zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika 3. období 8. ročník Počet hodin : 144 Učební texty : J.Coufalová : Matematika pro 8.ročník ZŠ (Fortuna) O.Odvárko, J.Kadleček : Sbírka úloh z matematiky pro

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 7. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel zaokrouhluje, provádí odhady

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

Vzdělávací obor matematika

Vzdělávací obor matematika "Cesta k osobnosti" 6.ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičení) obor navázání na již zvládnuté ročník 1. ČÍSLO A Žák používá početní operace v oboru de- Dělitelnost

Více

Matematika. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Matematika. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku Matematika Vyučovací předmět navazuje na učivo matematiky I. stupně. Časová dotace předmětu je v 6., 7.,8. ročníku 4 hodiny, v 9. ročníku 5 hodin. Třída se na matematiku nedělí. Vyučovací předmět poskytuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 4. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace využívá při pamětném a písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

Volitelné předměty Matematika a její aplikace

Volitelné předměty Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Matematika a její aplikace Cvičení z matematiky Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Cvičení z matematiky

Více

Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC

Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

Matematika - 6. ročník

Matematika - 6. ročník Matematika - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Přirozená čísla - zápis čísla v desítkové soustavě - zaokrouhlování - zobrazení na číselné ose - početní operace v oboru

Více

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy.

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy. Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Matematika (MAT) Náplň: Rovnice a nerovnice, kruhy a válce, úměrnost, geometrické konstrukce, výrazy 2 Třída: Tercie Počet hodin: 4 hodiny týdně Pomůcky: Učebna s PC a dataprojektorem (interaktivní

Více

ROČNÍK 1. ročník Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Název předmětu Matematika Očekávané výstupy

ROČNÍK 1. ročník Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Název předmětu Matematika Očekávané výstupy ROČNÍK 1. ročník Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Název předmětu Matematika ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE čte a zapisuje, znázorňuje na číselné ose, obor přirozených čísel do 20 OSV1 porovnává, užívá vztah

Více

ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 2. období 5. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

Více

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika se vyučuje ve všech ročnících. V primě a sekundě je vyučováno 5 hodin týdně, v tercii a kvartě 4 hodiny týdně. Předmět je tedy posílen o 2 hodiny

Více

5.2.1. Matematika pro 2. stupeň

5.2.1. Matematika pro 2. stupeň 5.2.1. Matematika pro 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 8. a 9. ročníku 4 hodiny

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 4 4 4 5 17 Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách.

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 4 4 4 5 17 Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách. MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematice je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení pojmů, matematických postupů rozvoj abstraktního myšlení

Více

1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Vzdělávací předmět: Matematika 4 Ročník:

1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Vzdělávací předmět: Matematika 4 Ročník: A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Vzdělávací předmět: Matematika 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka

Více

MATEMATIKA. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

MATEMATIKA. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení MATEMATIKA 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Obsah vyučovacího předmětu Matematika je totožný s obsahem vyučovacího oboru Matematika a její aplikace.

Více

Vyučovací předmět: Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Matematika Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

4. 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 4.2.1 Matematika

4. 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 4.2.1 Matematika 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 1 Matematika Hodinová dotace Matematika 4 4 4 4 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace RVP ZV. Matematika

Více

Matematika-průřezová témata 6. ročník

Matematika-průřezová témata 6. ročník Matematika-průřezová témata 6. ročník OSV 1: OSV 2 žák umí správně zapsat desetinnou čárku, orientuje se na číselné ose celých čísel, dovede rozpoznat základní geometrické tvary a tělesa, žák správně používá

Více

Číslo hodiny. Označení materiálu. 1. Mnohočleny. 25. Zlomky. 26. Opakování učiva 7. ročníku. 27. Druhá mocnina, odmocnina, Pythagorova věta

Číslo hodiny. Označení materiálu. 1. Mnohočleny. 25. Zlomky. 26. Opakování učiva 7. ročníku. 27. Druhá mocnina, odmocnina, Pythagorova věta 1. Mnohočleny 2. Rovnice rovné nule 3. Nerovnice různé od nuly 4. Lomený výraz 5. Krácení lomených výrazů 6. Rozšiřování lomených výrazů 7. Sčítání lomených výrazů 8. Odčítání lomených výrazů 9. Násobení

Více

5.3. Matematika a její aplikace

5.3. Matematika a její aplikace 5.3. Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast je realizována v předmětu Matematika. 5.3.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : matematika ročník: 5. Školní rok_2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : matematika ročník: 5. Školní rok_2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV OSV Školní rok_2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakuje početní výkony a uplatňuje komutativní, asociativní a distributivní zákon v praxi. G.:narýsuje přímku, polopřímku, kolmici, rovnoběžky, různoběžky.

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět matematika (aritmetika

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

MATEMATIKA. 1. 5. ročník

MATEMATIKA. 1. 5. ročník Charakteristika předmětu MATEMATIKA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět matematika má časovou dotaci 4 hodiny týdně v 1. ročníku, 5 hodin týdně ve 2. až 5. ročníku. Časová

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová Vyučovací předmět Matematika je na prvním stupni zařazen v 1. - 5. ročníku, a to

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Období: 3. období Počet hodin ročník: 165 132 132 132 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová Vyučovací předmět Matematika je na prvním stupni zařazen v 1. - 5. ročníku, a to

Více

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo žák: v oboru celých a racionálních čísel; využívá ve výpočtech druhou mocninu

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace zaokrouhluje, provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor porovnává

Více

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Přirozená čísla Desetinná čísla IX. X. Přirozená čísla opakování všech početních výkonů, zobrazení čísel na číselné ose, porovnávání a zaokrouhlování čísel. Metody- slovní, názorně demonstrační a grafická.

Více

6.6 Matematika. 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.6 Matematika. 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.6 Matematika 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět se jmenuje Matematika. Patří do vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace z RVP ZV. Vzdělávací

Více

MOCNINY A ODMOCNINY. Standardy: M-9-1-01 M-9-1-02 PYTHAGOROVA VĚTA. Standardy: M-9-3-04 M-9-3-01

MOCNINY A ODMOCNINY. Standardy: M-9-1-01 M-9-1-02 PYTHAGOROVA VĚTA. Standardy: M-9-3-04 M-9-3-01 matematických pojmů a vztahů, k poznávání základě těchto vlastností k určování a zařazování pojmů matematického aparátu Zapisuje a počítá mocniny a odmocniny racionálních čísel Používá pro počítání s mocninami

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9.

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Školní rok 2013/2014 Mgr. Lenka Mateová Kapitola Téma (Učivo) Znalosti a dovednosti (výstup)

Více

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu.

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Základem vzdělávacího obsahu předmětu Cvičení z matematiky je vzdělávací

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Matematika (MAT) Náplň: Rovnice a nerovnice, Kruhy a válce, Úměrnost, Geometrické konstrukce, Výrazy 2 Třída: Tercie Počet hodin: 4 hodiny týdně Pomůcky: Učebna s PC a dataprojektorem (interaktivní

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence. Opakování 7.

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence. Opakování 7. A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí kompetence) 5 Kompetence

Více

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE 3. ročník Bod, přímka ZÁŘÍ Násobení a dělení Aplikační úlohy (nakupujeme) Bod, přímka Úsečka Násobení a dělení ŘÍJEN Procvičování Pamětné sčítání a odčítání, aplikační úlohy Polopřímka Modelování polopřímek

Více

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 2.stupeň vyučovací předmět - MATEMATIKA Charakteristika vzdělávací oblasti

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 2.stupeň vyučovací předmět - MATEMATIKA Charakteristika vzdělávací oblasti MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 2.stupeň vyučovací předmět - MATEMATIKA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních

Více

MATEMATIKA II. období (4. 5. ročník)

MATEMATIKA II. období (4. 5. ročník) MATEMATIKA II. období (4. 5. ročník) Charakteristika předmětu Při vyučování matematice v druhém období základního vzdělávání při probírání určitého učiva: - využíváme matematické poznatky a dovednosti

Více

MATEMATIKA. Charakteristika předmětu:

MATEMATIKA. Charakteristika předmětu: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace MATEMATIKA Charakteristika předmětu: Předmět matematika je součástí vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. Na naší škole je jedním z hlavních vyučovacích

Více

Výuka může probíhat v kmenových učebnách, část výuky může být přenesena do multimediálních učeben, k interaktivní tabuli, popřípadě do terénu.

Výuka může probíhat v kmenových učebnách, část výuky může být přenesena do multimediálních učeben, k interaktivní tabuli, popřípadě do terénu. 7.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 7.2.1 Matematika (M) Charakteristika předmětu 1. stupně Vyučovací předmět má časovou dotaci v 1. ročníku 4 hodiny týdně + 1 disponibilní hodinu týdně, ve 2. a 3. ročníku

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 5. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace Využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 9. Matematika 104 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE + MP vazby 1. Obor přirozených čísel - používá čísla v oboru 0-20 k modelování reálných situací.- práce s manipulativy - počítá předměty v oboru 0-20, vytváří soubory

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA MATEMATIKA 5. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Opakování a aktivizace

Více

PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná

PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná Racionální čísla Zlomky Rozšiřování a krácení zlomků

Více