Školní vzdělávací program. Příloha č. 2. čj: ZŠ/0692/2011-MO, ze dne 27. června 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program. Příloha č. 2. čj: ZŠ/0692/2011-MO, ze dne 27. června 2011"

Transkript

1 Školní vzdělávací program Příloha č. 2 čj: ZŠ/0692/2011-MO, ze dne 27. června 2011 platnost dokumentu od: 1. září 2011

2 2

3 Příloha č. 2 Školního vzdělávacího programu, čj: ZŠ/0692/2011-MO Mgr. Jaroslav Motejlek ředitel školy razítko školy Příloha č. 2 byla schválena školskou radou dne : 23. srpna 2011 p. Eva Marvanová Mgr. Petra Neubergerová Ing. Jitka Hadamovská předseda místopředseda člen Příloha č. 2 byla projednána zřizovatelem školy dne: 3

4 1.1 MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE OSNOVY FYZIKA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE OSNOVY PŘÍRODOPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE OSNOVY ZEMĚPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE OSNOVY 51 4

5 1.1 Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace se realizuje v předmětu Matematika po celou dobu školní docházky. Na 1. stupni má časovou dotaci 23 hodin, z toho je jedna hodina disponibilní. Na 2. stupni má časovou dotaci 16 hodin. V 8. a 9. ročníku jsou žáci obvykle děleni do skupin na jednu hodinu týdně. Dělení je závislé na počtu žáků ve třídě a reaguje na aktuální podmínky a možnosti školy. Vyučování probíhá v kmenových třídách a dle potřeb je využívána učebna informatiky a ostatní prostory školy. Na běžnou výuku ve vyučovacích hodinách navazují různé akce (např. exkurze, projekty, návštěvy muzeí a výstav). Vyučovací předmět Matematika je v základním vzdělávání založen na aktivních činnostech typických pro práci s matematickými objekty a pro užití matematiky v reálných situacích. Poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje tak získávat matematickou gramotnost. Prolíná celým základním vzděláváním a vytváří předpoklady pro další úspěšné studium. Vzdělávání klade důraz na důkladné porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům matematiky a jejich vzájemným vztahům. Žáci si postupně osvojují některé pojmy, algoritmy, terminologii, symboliku a způsoby jejich užití. V předmětu se kromě vlastního vzdělávacího obsahu realizují části obsahů průřezových témat: Osobnostní a sociální výchova Výchovné a vzdělávací strategie Matematika svým vzdělávacím obsahem a činnostmi přispívá k utváření a rozvíjení všech kompetencí. Kompetence k učení podporovat u žáků rozvoj schopnosti abstraktního a logického myšlení, zejména zařazováním vhodných problémových úkolů, logických úloh, matematických hádanek, kvizů, rébusů apod. vytvářet u žáků zásoby matematických nástrojů (početních operací, algoritmů, metod řešení úloh), které žák efektivně využívá při řešení úkolů vycházejících z reálného života praxe vést žáky k stručnému vyjadřování využívajícímu matematického jazyka včetně matematické symboliky Kompetence k řešení problémů nabízet žákům dostatek úloh a příkladů, vycházejících z reálného života a vedoucích k samostatnému uvažování a řešení problémů vést žáky k vyhledávání informací vhodných k řešení problému, k nalezení jejich shodných, podobných a odlišných znaků, k využívání získaných vědomostí a dovedností, k objevování různých variant řešení a nenechat se odradit případným nezdarem Kompetence komunikativní vést žáky k výstižnému vyjádření svých myšlenek a názorů v logickém sledu, k souvislému a kultivovanému písemnému i ústnímu projevu nabízet žákům příležitost využívat informační a komunikační prostředky pro řešení úkolů i pro komunikaci a spolupráci s ostatními vést žáky k přesnému a stručnému vyjádření užíváním matematického jazyka včetně matematické symboliky, učit žáky porozumět a orientovat se v různých grafech, tabulkách, diagramech apod. 5

6 Kompetence sociální a personální vést žáky k rozvíjení důvěry ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení úloh, k soustavné sebekontrole při každém kroku postupu řešení vést žáky ke vzájemné pomoci v týmu, k respektování odlišného názoru a obhájení svého Kompetence občanské vést žáky k vnímání složitosti reálného světa a jeho porozumění, k rozvíjení zkušenosti s matematizací reálných situací podporovat u žáků dodržování základních pravidel, společenských norem a zákonů vést žáky k respektování přesvědčení druhých lidí na základě příkladů z historie Kompetence pracovní vést žáky k dodržování vymezených pravidel, k práci podle návodu, předem stanoveného postupu a k hledání vlastního postupu vytvářet u žáků dovednost objektivně zhodnotit výsledky své práce a prezentovat je vést žáky k využívání kompetencí získaných v rámci matematiky pro svůj další rozvoj 1. stupeň Hlavním cílem je vytvořit žákům vzdělávací nástroje provádět a zautomatizovat operace v oboru přirozených čísel, orientace v základních rovinných útvarech s použitím správných pracovních návyků v geometrii. 2. stupeň Hlavním cílem je poskytnout žákům vědomosti a dovednosti potřebné pro orientaci v praktickém životě a vytvoření předpokladů pro různé druhy studia na středních školách. Rozvíjet intelektuální schopnosti žáků, jejich paměť, představivost, abstraktní myšlení a schopnost logického úsudku a přispívat tak k vytváření určitých rysů osobnosti vytrvalost, pracovitost, kritičnost a sebehodnocení Osnovy 1. ročník Obor přirozených čísel (nula - dvacet) Vlastnosti početních operací s přirozenými čísly Slovní úlohy Práce s daty Geometrie v rovině 2. ročník Obor přirozených čísel (nula - sto) Číselná osa Posloupnost čísel Vlastnosti početních operací s přirozenými čísly Zápis čísla v desítkové soustavě Závislost a jejich vlastnosti Základní útvary v rovině Základní útvary v prostoru Slovní úlohy 6

7 3. ročník Obor přirozených čísel (nula - tisíc) Číselná osa Posloupnost čísel Zápis čísla v desítkové soustavě Závislosti a jejich vlastnosti Odhady, porovnávání, měření délek úseček, převody jednotek délky Vlastnosti početních operací s přirozenými čísly Útvary v rovině i prostoru Souměrnost v rovině Slovní úlohy 4. ročník Obor přirozených čísel (nula - milion) Zaokrouhlování Slovní úlohy Vyhledávání a třídění dat Jednoduché tabulky a diagramy Znázornění a rýsování jednoduchých útvarů v rovině Osová souměrnost Obvod obrazce Číselné a obrázkové řady Magické čtverce Prostorová představivost 5. ročník Obor přirozených čísel Zaokrouhlování Slovní úlohy Vyhledávání a třídění dat Jednoduché tabulky a diagramy Znázornění a rýsování rovinných útvarů Obsah obrazce Číselné řady Prostorová představivost 6. ročník Desetinná čísla Dělitelnost přirozených čísel Základní rovinné útvary Úhel a jeho velikost Osová souměrnost Trojúhelníky Obvody, obsahy Konstrukční úlohy Kvádr Krychle Nadstandardní aplikační úlohy a problémy 7

8 7. ročník Zlomky a početní výkony s nimi Celá čísla Racionální čísla Poměr, měřítko, úměrnost Procenta, úroky Shodnost trojúhelníků Středová souměrnost Čtyřúhelníky Hranoly Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram 8. ročník Druhá mocnina a druhá odmocnina Pythagorova věta a její užití Mocniny s přirozeným mocnitelem Číselné výrazy a výrazy s proměnnou Početní výkony s mnohočleny Řešení rovnic Slovní úlohy s užitím řešení rovnic Základy statistiky Kružnice a kruh Válec Konstrukční úlohy 9. ročník Rovnice a soustavy dvou rovnic o dvou neznámých Funkce Podobnost a její užití v praxi Goniometrické funkce Objem a povrch těles Nestandardní aplikační úlohy a problémy 8

9 1. ročník očekávané výstupy žáka učivo průř. témata používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje přirozená čísla, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti užívá lineární uspořádání, zobrazí číslo na číselné ose popisuje jednoduché závislosti z praktického života, orientuje se v čase provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojení početní operace rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa, nachází v realitě jejich reprezentaci Obor přirozených čísel do 20 a číslo 0 manipulace s předměty počítání prvků čtení a zápis čísel vztahy větší, menší, rovno znaménka orientace na číselné ose, pojmy: před, za, hned před, hned za, mezi Práce s daty seznámení se symboly, matematickými značkami a zápisy den, hodina, týden, měsíc, rok orientace a čtení matematických zápisů sčítání a odčítání čísel bez přechodu přes 10 a s přechodem přes 10 slovní úlohy Geometrie v rovině vyhledávání určitých tvarů v okolí třídění předmětů podle tvaru rovinné útvary: čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh OSV - Osobnostní rozvoj - Rozvoj schopností poznávání mezipř. souvislosti Tv - gymnastika Hv - pohybově rytmická cvičení Prv - lidé a čas Pv - stavebnice Vv - linie, tvary rozezná, modeluje a porovná velikost jednoduchých útvarů v rovině modelování geometrických útvarů podle zadání 9

10 2. ročník očekávané výstupy žáka učivo průř. témata používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje přirozená čísla, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti užívá lineární uspořádání, zobrazí číslo na číselné ose provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojení početní operace orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek času popisuje jednoduché závislosti z praktického života Obor přirozených čísel do 100 manipulace s předměty počítání prvků čtení a zápis čísel vztahy větší, menší, rovno orientace na číselné ose, pojmy: před, za, hned před, hned za, mezi sčítá a odčítá v oboru příklady typu: , , , 28 3, 25 5, 30 5, , 50 30, , , 43 20, , 43 23, , mezipř. souvislosti Čj - orientace v textu, práce s knihou násobení a dělení v oboru malé násobilky OSV - Osobnostní rozvoj - Rozvoj Práce s daty schopnosti slovní úlohy poznávání Čj - významová stránka slov určování času, převádění jednotek času posloupnost čísel závislosti a jejich vlastnosti Prv - lidé a čas Čj - dějová posloupnost rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v realitě jejich reprezentaci porovná velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky Geometrie v rovině a prostoru vyhledávání určitých tvarů v okolí základní rovinné útvary v rovině: lomená čára, přímka, úsečka, bod základní útvary v prostoru: kvádr, krychle, koule, válec délka úsečky jednotky délky v cm Pv stavebnice v rovině a prostoru Vv - lidé, tvary 10

11 Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram 3. ročník očekávané výstupy žáka učivo průř. témata čte, zapisuje přirozená čísla, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti užívá lineární uspořádání, zobrazí číslo na číselné ose provádí zpaměti jednoduché početní operace (s přechodem přes desítky a stovky) dělí se zbytkem násobí zpaměti dvojciferná čísla jednociferným činitelem Obor přirozených čísel do 1000 čtení a zápis čísel vztahy větší, menší, rovno orientace na číselné ose, pojmy: před, za, hned před, hned za, mezi sčítání a odčítání v oboru , příklady typu: , násobení a dělení typu: 3 16, 75 : 5, 350 : 7, 40 5, 240 : 60 dělení se zbytkem mezipř. souvislosti Prv - lidé a čas řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojení početní operace doplňuje tabulky, schémata, posloupnost čísel rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa, nachází v realitě jejich reprezentaci porovná velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině Práce s daty slovní úlohy orientace a čtení matematických zápisů pohyb ve čtvercové síti, na číselné ose práce s údaji (jízdní řád, ceník) posloupnost čísel Geometrie v rovině a v prostoru vyhledávání určitých tvarů v okolí základní rovinné útvary v rovině: polopřímka, čtyřúhelník, mnohoúhelník základní útvary v prostoru: jehlan, kužel jednotky délky v mm, cm, dm, m a jejich převody osově souměrné útvary OSV - Osobnostní rozvoj - Rozvoj schopností a poznávání Čj - významová stránka slov Pv - jednoduché pracovní operace - stavebnice rovinné a v prostoru 11

12 4. ročník očekávané výstupy žáka učivo průř. témata čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do , užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti užívá lineární uspořádání, zobrazí číslo na číselné ose využívá při pamětném a písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly provádí písemné početní operace a provádí kontrolu zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených čísel řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace oboru přirozených čísel zapíše pomocí římských číslic 1, 5, 10, 50, 100, 500, vyhledává, sbírá a třídí data čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy narýsuje a znázorní základní rovinné útvary a užívá jednoduché konstrukce bez zápisu rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše jednoduchá tělesa a nachází v realitě jejich prezentaci sčítá a odčítá graficky úsečky určí délku lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran mezipř. souvislosti Číslo a početní operace obor přirozených čísel do a číslo 0 Vl - lidé kolem nás - peníze a jejich čtení a zápis čísla v desítkové soustavě, rozvinutý zápis čísla používání vztahy větší, menší, rovno orientace na číselné ose Vl - lidé a čas - pojmy: před, za, hned před, časová osa hned za, mezi vlastnosti početních operací: komutativnost, asociativnost sčítání a násobení sčítání a odčítání v oboru do , příklady typu: , , písemné sčítání a odčítání písemné násobení písemné dělení jednociferným dělitelem zaokrouhlování čísel na statisíce, desetitisíce, tisíce, sta, desítky početní operace slovní úlohy Čj - významová OSV - Osobnostní stránka slov - čtení rozvoj - Rozvoj s porozuměním schopností poznávání římská čísla Závislosti, vztahy a práce s daty závislosti a jejich vlastnosti diagramy tabulky Geometrie v rovině a v prostoru základní útvary v rovině: polopřímka, kružnice vyhledávání určitých tvarů v okolí základní útvary v prostoru délka úsečky jednotky délky: mm, cm, dm, m, km a jejich převody obvod mnohoúhelníku Pv - stavebnice v rovině a prostoru Při - rozmanitost přírody Vl - místo, kde žijeme - práce s mapou Tv - základní způsoby měření a zaznamenávání výkonů, porovnávání 12

13 4. ročník sestrojí rovnoběžky a kolmice vzájemná poloha dvou přímek rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary a určí osu souměrnosti útvaru překládáním papíru řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech a algoritmech školské matematiky v rovině osově souměrné útvary Nestandardní aplikační úlohy a problémy slovní úlohy číselné a obrázkové řady magické čtverce prostorová představivost Čj - významová stránka slov 13

14 5. ročník očekávané výstupy žáka učivo průř. témata čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení umí počítat příklady se závorkami i bez nich provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly a provádí kontrolu provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel a provádí kontrolu zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel přepíše a přečte větší číslo zapsané římskými číslicemi a naopak vyhledává, sbírá a třídí data čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy Číslo a početní operace obor všech přirozených čísel a číslo 0 čtení a zápis čísla v desítkové soustavě rozvinutý zápis čísla vztahy větší, menší, rovno vlastnosti početních operací: komutativnost a asociativnost sčítání a odčítání práce se závorkami, příklady typu: 3 (5 + 4) = (5 + 4) = (5 4) = (5 4) = písemné algoritmy početních operací písemné sčítání, písemné odčítání, písemné násobení, písemné dělení jednociferným a dvojciferným dělitelem zaokrouhlování přirozených čísel slovní úlohy OSV - Osobnostní rozvoj - Rozvoj schopností poznávání mezipř. souvislosti Vl - lidé kolem nás obchod, firmy - lidé a čas - časová osa římská čísla Při - rozmanitost přírody, pokusy, postup práce Závislosti, vztahy a práce s daty závislosti a jejich vlastnosti Inf - textový editor, tabulky, grafické prvky diagramy grafy tabulky jízdní řády narýsuje a znázorní základní rovinné útvary a užívá jejich jednoduché konstrukce s jednoduchým zápisem rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní jednoduchá tělesa a nachází v realitě jejich reprezentace sčítá a odčítá graficky úsečky určí délku lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran Geometrie v rovině a v prostoru vyhledávání určitých tvarů v okolí základní útvary v rovině a trojúhelník konstrukce čtverce, obdélníku a trojúhelníku tělesa úsečka, délka úsečky jednotky délky a jejich převody obvod mnohoúhelníku Pv - stavebnice v rovině a v prostoru Tv - základní způsoby měření a zaznamenávání výkonů, porovnávání Při - rozmanitost přírody - pokusy, postup práce 14

15 5. ročník sestrojí rovnoběžky a kolmice vzájemná poloha dvou přímek určí obsah pomocí čtvercové sítě vypočítá obsah čtverce a obdélníku a užívá základní jednotky obsahu a převádí je vypočítá povrch kvádru a krychle sečtením obsahu jednotlivých stěn v rovině obsah základních tvarů v rovině výpočty obsahu čtverce a obdélníku jednotky obsahu milimetr čtverečný, centimetr čtverečný, decimetr čtverečný, metr čtverečný, ar, hektar, kilometr čtverečný převod jednotek obsahu 15

16 Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram 6. ročník očekávané výstupy žáka učivo průř. témata přečte a zapíše desetinná čísla porovná čísla a seřadí podle velikosti, zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností zobrazí čísla na číselné ose převede jednotky délky a hmotnosti v oboru desetinných čísel provádí početní operace s kalkulátorem i bez vytváří slovní úlohy vedoucí k užití přirozených čísel v jednoduchých případech vysvětlí pojmy násobek, dělitel určí podle znaků dělitelnosti, čím je dané číslo dělitelné a použije znaky dělitelnosti k řešení praktických úloh rozezná prvočíslo a číslo složené, soudělná a nesoudělná čísla použije algoritmus rozkladu čísla na součin prvočísel určí nejmenší společný násobek a největší společný dělitel řeší jednoduché slovní úlohy narýsuje základní rovinné útvary s použitím druhů čar a technickým písmem sestrojí pomocí kružítka střed úsečky, osu úsečky Desetinná čísla čtení a zápis desetinných čísel porovnávání desetinných čísel a zaokrouhlování zobrazení na číselné ose násobení a dělení desetinného čísla 10, 100,... převody jednotek početní operace sčítání, odčítání, násobení, dělení slovní úlohy Dělitelnost přirozených čísel násobek a dělitel znaky dělitelnosti (2, 3, 4, 5, 6, 10) prvočísla a čísla složená, čísla soudělná a nesoudělná rozklad na prvočinitele nejmenší společný násobek a největší společný dělitel slovní úlohy Základní rovinné útvary přímka, polopřímka, úsečka, kružnice, kruh, trojúhelník, čtverec, obdélník, mnohoúhelníky, druhy čar a jejich užití technické písmo střed úsečky, osa úsečky mezipř. souvislosti Aj - číslovky, čtení desetinných čísel F - měření fyzikálních veličin Pv - základy technického kreslení pojmenuje úhel, rozliší druhy úhlů, určuje jeho velikost měřením a výpočtem sčítá a odčítá graficky i početně úhly Úhel a jeho velikost úhel, jednotka velikosti úhlů měření velikosti úhlů přímý, ostrý, pravý, tupý úhel grafické a početní sčítání a odčítání úhlů, násobení a dělení úhlů dvěma Z - určování zeměpisné polohy 16

17 pozná dvojice vedlejších a vrcholových úhlů sestrojí osu úhlu 6. ročník vedlejší a vrcholové úhly osa úhlu - konstrukce kružítkem načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru v osové souměrnosti, určí osově souměrný útvar určí součet úhlů v trojúhelníku a vypočítá třetí vnitřní úhel v trojúhelníku, zná-li dva sestrojí trojúhelník ze tří stran a určí, zda trojúhelník lze sestrojit užitím trojúhelníkové nerovnosti rozliší druhy trojúhelníků podle velikosti úhlů (ostroúhlý, pravoúhlý, tupoúhlý) nebo podle délek stran (rovnostranný, rovnoramenný, obecný) sestrojí výšky, těžnice, kružnici opsanou a vepsanou vypočítá obvod a obsah obdélníku a čtverce s užitím vzorců určí jednotky obsahu, převede tyto jednotky vypočítá obsah dalších rovinných útvarů složených ze čtverců a obdélníků Osová souměrnost konstrukce obrazu v osové souměrnosti. určování osy osově souměrných obrazců Trojúhelníky a mnohoúhelníky vnější a vnitřní úhly trojúhelníku součet vnitřních úhlů v trojúhelníku konstrukce trojúhelníku ze tří stran druhy trojúhelníků podle velikosti úhlů a podle délek stran výšky trojúhelníku těžnice trojúhelníku, těžiště kružnice vepsaná a opsaná Obvody, obsahy výpočet obvodu a obsahu obdélníku a čtverce převody jednotek obsahu obsah složitějších obrazců určí jednotky objemu, převede tyto jednotky načrtne a narýsuje krychli a kvádr ve volném rovnoběžném promítání na modelu ukáže stěnové i tělesové úhlopříčky narýsuje síť a složí model krychle a kvádru určuje a charakterizuje krychli a kvádr, analyzuje jejich vlastnosti odhaduje a vypočítá povrch a objem kvádrů i krychle s užitím vzorců a řeší slovní Objem a povrch kvádru, krychle převody jednotek objemu volné rovnoběžné promítání stěnová a tělesová úhlopříčka síť krychle a kvádru povrch a objem krychle a kvádru slovní úlohy na výpočet F - měření fyzikálních veličin 17

18 úlohy 6. ročník povrchu a objemu užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení řeší a aplikuje úlohy na prostorovou představivost Nadstandardní aplikační úlohy a problémy číselné a logické řady číselné a obrázkové analogie logické a netradiční úlohy 18

19 Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram 7. ročník očekávané výstupy žáka učivo průř. témata vysvětlí vztah zlomku a desetinného čísla převede zlomky na desetinná čísla a naopak graficky znázorní zlomek vyjádří celek pomocí zlomku - graficky i zápisem zlomku převede smíšená čísla na zlomky a nepravé zlomky na smíšená čísla Zlomky pojem zlomku, zápis desetinného zlomku převádění zlomků na desetinné číslo a naopak, základní tvar zlomku celek, část vyjádření částí celku pomocí zlomků smíšené číslo a převádění smíšených čísel na zlomky a nepravých zlomků na smíšená čísla mezipř. souvislosti rozšíří a zkrátí zlomek porovná zlomky podle velikosti, znázorní je na číselné ose rozšiřování a krácení zlomků uspořádání zlomků provádí základní početní operace s racionálními čísly - sčítání, odčítání, násobení a dělení upraví složený zlomek sčítání a odčítání zlomků a smíšených čísel, násobení zlomků číslem celým a násobení zlomků a smíšených čísel dělení zlomků a složený zlomek řeší slovní úlohy z praxe, provede rozbor matematického problému odhadne výsledek a ověří jeho reálnost slovní úlohy vysvětlí pojem celé číslo, číslo kladné a záporné, uvede příklady a znázorní celé číslo na číselné ose určí číslo opačné a objasní praktický význam absolutní hodnoty čísla, určí tuto absolutní hodnotu porovná celá čísla pomocí znamének nerovnosti sečte a odečte celá čísla násobí a dělí celá čísla vyjádří racionální čísla zlomkem nebo desetinným číslem zobrazí dané racionální číslo na číselné ose. porovná dvě racionální čísla sečte, odečte, znásobí a vydělí racionální čísla Celá čísla a racionální čísla čísla celá - kladná, záporná, nula, číselná osa čísla navzájem opačná a absolutní hodnota čísla porovnávání a uspořádání celých čísel početní operace s celými čísly vyjadřování racionálních čísel zlomkem nebo desetinným číslem zobrazení racionálních čísel na číselné ose porovnávání racionálních čísel početní operace s racionálními čísly 19

20 7. ročník řeší slovní úlohy z praxe řešení slovních úloh v oboru objasní pojmy poměr a postupný poměr zapíše poměr velikostí dvou veličin provádí jednoduché úpravy poměru pomocí krácení a rozšiřování vypočítá jednotlivé díly celku určené daným poměrem racionálních čísel Poměr, přímá a nepřímá úměrnost. Trojčlenka. poměr, postupný poměr úpravy poměru vysvětlí pojem měřítko plánu a mapy a využívá jej při řešení slovních úloh pozná přímou a nepřímou úměrnost ve vztahu dvou veličin a rozhodnutí zdůvodní úvahou řeší slovní úlohy z praxe pomocí poměru a trojčlenky s využitím přímé a nepřímé úměrnosti sestrojí grafy přímé a nepřímé úměrnosti pochopí pojmy: procento, základ, procentová část, počet procent vypočítá jedno procento z daného základu použije algoritmus výpočtu procentové části, základu a počtu procent a vypočítá je nebo použije při výpočtu trojčlenky aplikuje základy jednoduchého úrokování na příkladě použije získané znalosti při řešení slovních úloh z praxe provede rozbor slovní úlohy a stanoví postup řešení provede kontrolu reálnosti získaného výsledku vysvětlí pojem shodnost rovinných útvarů, shodnost trojúhelníků a matematicky je vyjádří objasní věty o shodnosti trojúhelníků využije osvojených vět o shodnosti trojúhelníků v konstrukčních úlohách - měřítko plánu, mapy přímá úměrnost a nepřímá úměrnost trojčlenka slovní úlohy grafy přímé a nepřímé úměrnosti Procenta a úroky procento - základ, počet procent, procentová část jednoduché úrokování slovní úlohy Shodnost trojúhelníků shodné útvary v rovině shodnost trojúhelníků - věty sss, sus, usu konstrukce trojúhelníků Ov - majetek, vlastnictví, hospodaření Ov - majetek, vlastnictví, hospodaření 20

21 sestrojí trojúhelník podle vět sss, sus, usu a dodržuje zásady správného rýsování určí vlastnosti útvarů v středové souměrnosti sestrojí obraz daného geometrického útvaru ve středové souměrnosti rozpozná útvary souměrné podle středu, určí střed nebo osu souměrnosti dodržuje zásady správného rýsování rozliší jednotlivé druhy čtyřúhelníků, rovnoběžníků a lichoběžníků a popíše jejich vlastnosti přesně a pečlivě narýsuje čtyřúhelník vypočítá obvod, obsah těchto útvarů pomocí vzorce řeší slovní úlohy vedoucí k výpočtu obvodu, obsahu těchto obrazců sestrojí síť hranolu s rovnoběžníkovou, trojúhelníkovou nebo lichoběžníkovou základnou vypočítá povrch a objem hranolu s rovnoběžníkovou, trojúhelníkovou nebo lichoběžníkovou základnou řeší slovní úlohy vedoucí k výpočtu povrchu a objemu těchto hranolů 7. ročník Středová souměrnost středová souměrnost středově souměrné útvary Čtyřúhelníky třídění čtyřúhelníků rovnoběžníky a jejich vlastnosti lichoběžník a jeho vlastnosti rýsování čtyřúhelníků Hranoly obvody a obsahy čtyřúhelníků slovní úlohy hranoly s rovnoběžníkovou, trojúhelníkovou a lichoběžníkovou základnou sítě těchto hranolů výpočty objemů a povrchů těchto hranolů úlohy z praxe 21

22 Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram 8. ročník očekávané výstupy žáka učivo průř. témata vysvětlí význam druhé mocniny a druhé odmocniny a určí bez kalkulačky či tabulek druhou mocninu racionálních čísel (mocniny čísel od 1 do 10, jejich desetinásobky, zlomky s těmito čísly v čitateli i jmenovateli) Druhá mocnina a odmocnina druhá mocnina a druhá odmocnina racionálního čísla mezipř. souvislosti určí druhou mocninu a odmocninu pomocí tabulek a kalkulátoru vypočítá výraz s mocninami a odmocninami, určí jeho hodnotu vysvětlí Pythagorovu větu a objasní, kde se používá vypočítá třetí stranu trojúhelníka pomocí Pythagorovy věty účelně používá kalkulačku a tabulky k základním výpočtům řeší úlohy z praxe, zakreslí reálný náčrtek, matematickou symbolikou zapíše řešení příkladu, příklad vyřeší odhadne výsledek a ověří jeho reálnost vypočítá mocniny s přirozeným exponentem, některé zpaměti, těžší na kalkulačce provádí základní početní operace ( +, -,., : ) s mocninami určí mocninu s exponentem nula umocní součin, podíl, mocninu použije pravidla a algoritmy pro počítání s mocninami zapíše dané číslo v desítkové soustavě pomocí mocnin deseti ve tvaru a. 10 n vysvětlí pojmy výraz číselný, s proměnnou, jednočlen, určování druhé mocniny z tabulek a pomocí kalkulátoru pořadí početních výkonů Pythagorova věta Pythagorova věta výpočet přepony a výpočet odvěsny pomocí tabulek a kalkulátoru praktické úlohy s využitím Pythagorovy věty obrácená Pythagorova věta a její využití Mocniny s přirozeným mocnitelem n-tá mocnina čísla sčítání a odčítání mocnin s přirozeným mocnitelem a násobení a dělení mocnin s přirozeným mocnitelem mocnina součinu, podílu umocňování mocnin zápis čísla ve tvaru a. 10 n Výrazy výrazy, jednočlen, mnohočlen 22

23 mnohočlen, člen výrazu, rovnost dvou výrazů a uvede příklady určí hodnotu daného číselného výrazu zapíše slovní text pomocí výrazů s proměnnými provádí základní operace (sčítání a odčítání) s mnohočleny provádí násobení a dělení mnohočlenů jednočlenem a násobení mnohočlenů vytkne z daného výrazu vhodný výraz a správně zapíše rozklad výrazů použije vzorce pro druhou mocninu součtu a rozdílu a pro rozdíl druhých mocnin a pomocí vzorců upraví daný výraz vysvětlí pojmy rovnost dvou výrazů, proměnná, neznámá, řešení rovnice vyřeší rovnice pomocí základních ekvivalentních úprav a provede zkoušku řešení dosazením do rovnice používá algoritmus řešení rovnic ke správnému řešení matematicky správně a účelně zapíše postup řešení slovní úlohy vysvětlí základní pojmy ze statistiky - jednotka, soubor, znak, četnost, průměr, modus, medián vypočítá aritmetický průměr určí z dané tabulky modus a medián provede jednoduchá statistická šetření a zapíše jeho výsledky formou tabulky nebo je vyjádří sloupkovým, popř. kruhovým diagramem čte tabulky a grafy čte a sestrojí diagramy a grafy bodové, sloupcové, spojnicové, kruhové vysvětlí rozdíl mezi kruhem a kružnicí, narýsuje a zapíše kružnice s daným středem a poloměrem 8. ročník výrazy číselné, jejich hodnota výraz s proměnnou sčítání a odčítání mnohočlenů násobení a dělení mnohočlenu jednočlenem a násobení mnohočlenů vytýkání, rozklad vytýkáním druhá mocnina dvojčlenu a rozdíl druhých mocnin Rovnice s jednou neznámou jednoduché rovnice ekvivalentní úpravy rovnic řešení rovnic - se závorkami a jednoduššími zlomky slovní úlohy (o rozdělování, věku, vztahy mezi čísly) Statistika statistické šetření, jednotka, soubor, statistické znaky, četnost, relativní četnost aritmetický průměr modus, medián statistika v praxi grafy, diagramy Kružnice a kruh kružnice a kruh - společné a rozdílné znaky 23

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace se realizuje v předmětu Matematika po celou dobu školní docházky. Na 1. stupni

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák:

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák: Matematika prima Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) využívá při paměťovém počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení provádí písemné početní operace v oboru přirozených zaokrouhluje,

Více

Matematika - 6. ročník

Matematika - 6. ročník Matematika - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Přirozená čísla - zápis čísla v desítkové soustavě - zaokrouhlování - zobrazení na číselné ose - početní operace v oboru

Více

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr Matematika - 6. ročník Provádí početní operace v oboru desetinná čísla racionálních čísel - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - čte a zapisuje desetinná čísla - zaokrouhlování

Více

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace 1. 9. ročník 1. ročník 4 hodiny týdně 2. 5. ročník 5

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast : : Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky využívat matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech rozvíjet pamětˇ žáků prostřednictvím

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

-Zobrazí čísla a nulu na číselné ose

-Zobrazí čísla a nulu na číselné ose Dodatek k ŠVP č. 38 Výstupy matematika 6. ročník doplnění standardů RVP 6. ročník ŠVP 6.ročník Učivo Matematika Doplnění podle standardů Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel

Více

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách.

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách. 5.2 Oblast: Předmět: Matematika 5.2.1 Obor: Charakteristika předmětu matematika 1. stupeň Matematika tvoří základ vzdělávacího působení v základní škole. Vede žáky k získávání matematických pojmů, algoritmů,

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

Matematika a její aplikace - 1. ročník

Matematika a její aplikace - 1. ročník Matematika a její aplikace - 1. ročník počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20 užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Více

5.2.2 Matematika - 2. stupeň

5.2.2 Matematika - 2. stupeň 5.2.2 Matematika - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Matematika na 2. stupni školy navazuje svým vzdělávacím obsahem na předmět Matematika

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 5. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace Využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Číslo a početní operace - využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Žák cvičí prostorovou představivost Žák využívá při paměťovém i písemném počítání komutativnost i asociativní sčítání a násobení Žák provádí písemné početní operace v oboru Opakování učiva 3. ročníku Písemné

Více

Témata absolventského klání z matematiky :

Témata absolventského klání z matematiky : Témata absolventského klání z matematiky : 1.Dělitelnost přirozených čísel - násobek a dělitel - společný násobek - nejmenší společný násobek (n) - znaky dělitelnosti 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10 - společný

Více

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10.

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10. 5.10. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Seminář z matematiky Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Seminář z

Více

Fyzika 6. ročník. Poznámky. Stavba látek Vlastnosti látek Částicová stavba látek

Fyzika 6. ročník. Poznámky. Stavba látek Vlastnosti látek Částicová stavba látek Fyzika 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí.

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět je rozdělen na základě OVO v RVP ZV na čtyři

Více

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE + MP vazby 1. Obor přirozených čísel - používá čísla v oboru 0-20 k modelování reálných situací.- práce s manipulativy - počítá předměty v oboru 0-20, vytváří soubory

Více

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více

5.2.1 Matematika povinný předmět

5.2.1 Matematika povinný předmět 5.2.1 Matematika povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 4 4+1 4+1 4+1 4+1 4 4 3+1 4+1 Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Žák: čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla provádí početní operace s přirozenými čísly zpaměti a písemně provádí

Více

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika se vyučuje ve všech ročnících. V primě a sekundě je vyučováno 5 hodin týdně, v tercii a kvartě 4 hodiny týdně. Předmět je tedy posílen o 2 hodiny

Více

Žák : rozliší na příkladech těleso a látku a dovede uvést příklady látek a těles

Žák : rozliší na příkladech těleso a látku a dovede uvést příklady látek a těles 6.ročník Výstupy Žák : rozliší na příkladech těleso a látku a dovede uvést příklady látek a těles určí, zda je daná látka plynná, kapalná či pevná, a popíše rozdíl ve vlastnostech správně používá pojem

Více

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 6.ročník Výstup Učivo Průřezová témata - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla s přirozenými čísly - zpaměti a písemně

Více

6.6 Matematika. Matematika a její aplikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Matematika VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU:

6.6 Matematika. Matematika a její aplikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Matematika VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Matematika a její aplikace Matematika 6.6 Matematika CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět Matematika je předmět, který poskytuje vědomosti

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 3. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a

Více

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly a algoritmů matematického aparátu Vyjádří a zapíše část celku. Znázorňuje zlomky na číselné ose, převádí zlomky na des. čísla a naopak. Zapisuje nepravé zlomky ve tvaru smíšeného čísla. ZLOMKY Pojem zlomku,

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 4 4 4 5 17 Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách.

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 4 4 4 5 17 Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách. MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematice je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení pojmů, matematických postupů rozvoj abstraktního myšlení

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace zaokrouhluje, provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor porovnává

Více

MATEMATIKA. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

MATEMATIKA. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení MATEMATIKA 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Obsah vyučovacího předmětu Matematika je totožný s obsahem vyučovacího oboru Matematika a její aplikace.

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo žák: v oboru celých a racionálních čísel; využívá ve výpočtech druhou mocninu

Více

Matematika. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Matematika. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku Matematika Vyučovací předmět navazuje na učivo matematiky I. stupně. Časová dotace předmětu je v 6., 7.,8. ročníku 4 hodiny, v 9. ročníku 5 hodin. Třída se na matematiku nedělí. Vyučovací předmět poskytuje

Více

4. 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 4.2.1 Matematika

4. 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 4.2.1 Matematika 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 1 Matematika Hodinová dotace Matematika 4 4 4 4 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace RVP ZV. Matematika

Více

skupinová práce, frontální výuka, samostatná práce, problémové učení

skupinová práce, frontální výuka, samostatná práce, problémové učení Předmět: MATEMATIKA Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika předmětu Předmět je vyučován na 1. a 2. stupni. Vzdělávací oblast matematika a její aplikace je v základním vzdělávání

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: MATEMATIKA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Žák: rozlišuje pojmy násobek, dělitel definuje prvočíslo, číslo složené, sudé a liché číslo, čísla soudělná

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Období: 3. období Počet hodin ročník: 165 132 132 132 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací

Více

MATEMATIKA. Charakteristika předmětu:

MATEMATIKA. Charakteristika předmětu: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace MATEMATIKA Charakteristika předmětu: Předmět matematika je součástí vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. Na naší škole je jedním z hlavních vyučovacích

Více

Učební osnovy oblasti

Učební osnovy oblasti školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - pie Sluníčko oblasti 1 a její aplikace Charakteristika oblasti Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast je založena

Více

5.2.1. Matematika pro 2. stupeň

5.2.1. Matematika pro 2. stupeň 5.2.1. Matematika pro 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 8. a 9. ročníku 4 hodiny

Více

1. 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1. 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2. 1 Matematika Časová dotace 1. ročník 4 hodiny 2. ročník 5 hodin 3. ročník 5 hodin 4. ročník 5 hodin 5. ročník 5 hodin Celková dotace na 1. stupni je

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Matematika 3. období 6. ročník J.Coufalová : Matematika pro 6.ročník ZŠ (Fortuna) O.Odvárko,J.Kadleček : Sbírka úloh z matematiky pro 6.ročník ZŠ (Prometheus)

Více

Matematika nižší gymnázium

Matematika nižší gymnázium Matematika nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Matematika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Předmět Matematika rozvíjí průřezová témata: Osobnostní

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Matematika je předmět, který je v základním vzdělávání založen především na aktivních

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění předmětů do skupin. Počítání

Více

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Ze vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace vychází vyučovací předmět Matematika.

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Ze vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace vychází vyučovací předmět Matematika. Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Ze vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace vychází vyučovací předmět Matematika. Vyučovací předmět: MATEMATIKA Charakteristika a cíl předmětu Matematika

Více

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Přirozená čísla Desetinná čísla IX. X. Přirozená čísla opakování všech početních výkonů, zobrazení čísel na číselné ose, porovnávání a zaokrouhlování čísel. Metody- slovní, názorně demonstrační a grafická.

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, 5.1.2.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, Zná číslice 1 až 20, umí je napsat a

Více

5.2 Matematika a její aplikace

5.2 Matematika a její aplikace 5.2 Matematika a její aplikace 5.2.1 Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Matematika vychází z obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace

Více

Vyučovací předmět: FYZIKA

Vyučovací předmět: FYZIKA Vyučovací předmět: FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět fyzika navazuje na výuku zejména matematiky, a předmětu Svět kolem nás na prvním stupni. Fyzika

Více

6.5 Matematika 1.stupeň

6.5 Matematika 1.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Matematika a její aplikace Matematika 6.5 Matematika 1.stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět matematika je předmět, který poskytuje

Více

6.6 Matematika. 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.6 Matematika. 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.6 Matematika 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět se jmenuje Matematika. Patří do vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace z RVP ZV. Vzdělávací

Více

5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA. 5.6.1. Fyzika

5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA. 5.6.1. Fyzika 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem.

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 9. Matematika 104 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná

PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná Racionální čísla Zlomky Rozšiřování a krácení zlomků

Více

Český jazyk, Výtvarná výchova, Pracovní vyučování. Prv - (2. ročník): Čas Aj - (3.a 4.ročník): Čas

Český jazyk, Výtvarná výchova, Pracovní vyučování. Prv - (2. ročník): Čas Aj - (3.a 4.ročník): Čas 1.1.1. MATEMATIKA I. ST. - ve znění dodatku č.37 - platný od 1.9.2012, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, Standardů platných od 1.9.2013 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího

Více

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE 3. ročník Bod, přímka ZÁŘÍ Násobení a dělení Aplikační úlohy (nakupujeme) Bod, přímka Úsečka Násobení a dělení ŘÍJEN Procvičování Pamětné sčítání a odčítání, aplikační úlohy Polopřímka Modelování polopřímek

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA 5.2.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Matematika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Předmět

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Matematika Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Matematika Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

FYZIKA (7. 9. ročník)

FYZIKA (7. 9. ročník) FYZIKA (7. 9. ročník) Charakteristika předmětu Předmět fyzika je zařazen do výuky na druhém stupni od sedmého do devátého ročníku. Vyučuje se v běžných učebnách s dostupnými pomůckami. Spolu s ostatními

Více

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Fyzika úprava platná od 1. 9. 2009

Fyzika úprava platná od 1. 9. 2009 Fyzika úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a příroda je realizována ve vyučovacím předmětu Fyzika. Navazuje na předměty 1. stupně - prvouku a přírodovědu.

Více

Předmět: Matematika. 5.2 Oblast: Matematika a její aplikace. 5.2.1 Obor: Matematika a její aplikace. Charakteristika předmětu matematika 2.

Předmět: Matematika. 5.2 Oblast: Matematika a její aplikace. 5.2.1 Obor: Matematika a její aplikace. Charakteristika předmětu matematika 2. 5.2 Oblast: Matematika a její aplikace 5.2.1 Obor: Matematika a její aplikace Předmět: Matematika Charakteristika předmětu matematika 2. stupeň Obsah vyučovacího předmětu matematika vychází ze vzdělávacího

Více

Matematika. Vzdělávací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.9.

Matematika. Vzdělávací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.9. 5.9. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Matematika vychází ze

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1. Obsahové vymezení předmětu Matematika prolíná celým základním vzděláváním a její výuka vede žáky především předmět Matematika zahrnuje vzdělávací Matematika

Více

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 4. ročník Čas.plán Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Opakování učiva 3. ročníku Počítaní do 20 Sčítání a odčítání do 20 Násobení a dělení číslem 2 Počítání

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Škola dobré pohody Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ředitelka školy: Mgr. Dagmar Bičová Koordinátor ŠVP ZV: Mgr. Magdalena Krausová

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 5 týdně, povinný ČaPO: Přirozená čísla do a přes 1 000 000 Žák: ČaPO: počítá do 1 000 000 - počítá po statisících, desetitisících, tisících ČaPO: čte a zobrazí číslo na číselné ose

Více

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Matematika poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje tak získávat matematickou gramotnost. Žáci získávají početní

Více

Matematika Název Ročník Autor

Matematika Název Ročník Autor Desetinná čísla řádu desetin a setin 6. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Dělitelnost přirozených čísel 7. Desetinná čísla porovnávání 7. Desetinná

Více

5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE. 5.2.1 Matematika 1. stupeň

5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE. 5.2.1 Matematika 1. stupeň 5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: MATEMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Matematika je v základním vzdělávání založen především na aktivních činnostech,

Více

5.3 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace

5.3 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 5.3 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 5.3.1 Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vzdělávací předmět: Matematika (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Matematika

Více

A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.6.1 Fyzika (F) 5.6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Fyzika vede žáky k hledání a poznávání fyzikálních

Více

časová dotace: 1. až 3. třída - 4 hodiny týdně, 4. a 5. třída 5 hodin týdně

časová dotace: 1. až 3. třída - 4 hodiny týdně, 4. a 5. třída 5 hodin týdně Výuka Matematiky je postavena na rozvíjení vlastních zkušeností žáků a na jejich přirozeném zájmu, přirozené schopnosti vnímat, pozorovat a experimentovat. Žáci se matematiku učí řešením úloh a činnostmi,

Více

5.2 Matematika a její aplikace

5.2 Matematika a její aplikace 5.2 Matematika a její aplikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzděláváním založena především na aktivních činnostech, které jsou typické

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola. Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5.

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola. Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5. ročník) Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné

Více

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy.

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy. Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Učební texty : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 2. ročník Mgr. M. Novotný, F. Novák: Matýskova matematika 4.,5.,6.díl

Více

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět v 6. 9. ročníku 5 hodin týdně ve třídách s rozšířenou

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 5. - MATEMATIKA Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu fyzikální praktika

Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu fyzikální praktika Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vyučovací předmět Fyzikální praktika Charakteristika předmětu Obor, vzdělávací oblasti Člověk a příroda, Fyzika, jehož součástí je předmět Fyzikální praktika, svým činnostním

Více

I. Sekaniny1804 Matematika

I. Sekaniny1804 Matematika Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Matematika je součástí vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. V matematickém vzdělávání

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět fyzika je koncipován na základě OVO Fyzika v RVP ZV v plném rozsahu Vzdělávání

Více

Vzdělávací obor matematika - obsah

Vzdělávací obor matematika - obsah 1. ročník Hlavní kompetence obor navázání na již zvládnuté ročník Kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské a pracovní 1. ČÍSLO A 1. Žák používá přirozená čísla

Více

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE. Blok předmětů: MATEMATIKA. Název předmětu:

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE. Blok předmětů: MATEMATIKA. Název předmětu: Blok předmětů: Název předmětu: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Matematika je předmět, který by měl být chápan jako odraz reálných vztahů v hmotném

Více

Ročník VI. B. Téma: Cíl: Žák - Vazba na ŠVP Poznámky

Ročník VI. B. Téma: Cíl: Žák - Vazba na ŠVP Poznámky Tématický plán Předmět Matematika Vyučující PhDr. Eva Bomerová Školní rok 2012/2013 Ročník VI. B hod./týd. 4 Učebnice: Hejný, M., Jirotková, D., Bomerová, E., Michnová, J.: Matematika pro 5. ročník ZŠ.

Více

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět)

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematickém semináři je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení

Více

MATEMATIKA - III. období (6. -9. ročník)

MATEMATIKA - III. období (6. -9. ročník) MATEMATIKA - III. období (6. -9. ročník) Charakteristika předmětu Při výuce ve III. období klademe důraz na porozumění matematickým pojmům a jejich souvislostem. Snažíme se žáky motivovat matematizací

Více

MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA

MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA Osmileté studium 1. ročník 1. Opakování a prohloubení učiva 1. 5. ročníku Číslo, číslice, množiny, přirozená čísla, desetinná čísla, číselné

Více

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled ČJL-9-1-01 Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - 9.r.

Více

Příloha č. 16 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 16 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Získá zájem o předmět, posílí vědomí, že matematika poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě. Zopakuje a upevní učivo o přirozených číslech a geometrie z předchozích ročníků. Modeluje

Více

Matematika 6.ročník. Pomůcky, literatura. Mezipředmětové vztahy a průř.témata. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence

Matematika 6.ročník. Pomůcky, literatura. Mezipředmětové vztahy a průř.témata. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence záříprosinec čte a zapisuje desetinná čísla,umí zobrazit des.číslo na číselné ose,porovnává a zaokrouhluje des.čísla,provádí početní operace s des.čísly,umí vypočítat

Více

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků Maturitní zkouška z matematiky 2012 požadované znalosti Zkouška z matematiky ověřuje matematické základy formou didaktického testu. Test obsahuje uzavřené i otevřené úlohy. V uzavřených úlohách je vždy

Více