ROTORŮ TURBOSOUSTROJÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROTORŮ TURBOSOUSTROJÍ"

Transkript

1 ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN ZVÝŠENÝCH VIBRACÍ ROTORŮ TURBOSOUSTROJÍ Prof Ing Miroslav Balda, DrSc Úsav ermomechaniky AVČR + Západočeská univerzia Veleslavínova 11, Plzeň, el: , fax: , 1 Úvod Každý spolehlivý výrobce má snahu dodáva jím vyráběné sroje v dobré kvaliě, aby jejich budoucí uživaelé byli s nimi spokojeni a objednali si sroje další To plaí zejména u srojů pracujících při vysokých oáčkách jako jsou urbosousrojí Jejich roory navíc bývají velmi hmoné, akže v nich naakumulovaná kineická energie by mohla při havarii zniči nejen sroj, ale i celou elekrárnu Proo mezi hlavními kvaliaivními znaky urbosousrojí paří kromě účinnosi a měrné spořeby paliva i úroveň kmiání sroje Vibrace srojů se posuzují podle mezinárodních (ISO) i národních norem (ČSN, DIN, ) Sroje jsou podle nich zařazeny do různých říd v závislosi na echnologickém procesu, ve kerém jsou zapojeny, na způsobu uložení sroje i na mísech snímaných čidly Obvykle jsou sanoveny liminí meze vibrací pro různou kvaliu chodu sroje Tyo limiy bývají sanoveny pro rychlos pohybu kmiů měřeného mísa Jsou-li yo limiy překročeny, vykazuje sroj zvýšené vibrace a je řeba přijmou jisá opaření pro pokračování provozu sroje 2 Dynamické vlasnosi roorů Provozovaelé urbosousrojí znají velmi dobře pojem kriické oáčky, proože velmi dobře signalizují okamžiý sav vyváženosi roorů Sledují-li záznam ampliudy vibrací v závislosi na pomalu se měnících oáčkách sroje, jak omu bývá při dobězích, zjišťují, že exisují pásma oáček s výrazně vyššími ampliudami vibrací v mnoha mísech sroje současně Záznamům rozkmiů vibrací v závislosi na oáčkách se běžně říká rezonanční křivky Na omo mísě je řeba říci, že nejde o ampliudové charakerisiky moduly frekvenčního přenosu rooru na buzení v určiém mísě, ale o modul (komplexní) odezvy q(x, ) jako lineární kombinace příspěvků modálních složek nevyváženosi u při frekvenci oáčení ω podle rovnic l q(x) = ω 2 G(x, ξ, ω) u(ξ) dξ resp q jk = ωk 2 G(ω k )u j (1) 0 uvedených již v jiném příspěvku [1] V něm se aké uvádí, že frekvenční přenos G(ω) nevyváženosi na odezvy je G(ω) = V q [ iωi 2n Λ ] 1 W H q (2) Zaímco modální maice V q a W q jsou neměnné, maice [ iωi 2n Λ ] 1, způsobuje nárůs mohunosi G(ω) při přiblížení frekvence oáčení ω k vlasnímu číslu Ješě lépe se ao vlasnos projeví po Laplaceově ransformaci sysému lineárních diferenciálních rovnic popisujících chování rooru urbosousrojí s velkými oběžnými koly M q() + L q() + K q() = f(), (3)

2 při nulových počáečních podmínkách, kde L je souče úlumové a gyrační maice Po úpravách se dosane vzah mezi obrazy vekorů buzení f(p) a odezev q(p) v komplexní proměnné p = σ + i ω q(p) = [ p 2 M + p L + K ] 1 f(p) (4) Maice G(p) je maicí (Laplaceových) přenosů definované v komplexní rovině pro p s Re p < σ na rozdíl od maice frekvenčních přenosů G(ω), v níž je definiční oblas omezena jen na p = i ω, edy jen na imaginární osu roviny p Zaveďme novou komplexní proměnnou Ω = i p V obrázcích 1 jsou vyneseny moduly dílčích přenosů (prvky maice G(ω)) g ii (Ω) a g jj (Ω) maemaického modelu rooru Zaímco v přenosu g ii (Ω) je lépe vyjádřen pól pro 1 var kmiu, v přenosu g jj (Ω) dominuje pól druhý Moduly frekvenčních přenosů g ii (ω) a g jj (ω) jsou parny jako řezy na g ii (Ω) a g jj (Ω) pro Im Ω = 0 Obrázek 1: Moduly přenosů ve dvou mísech rooru Z provedeného rozboru vyplývá, že příčinou vibrací (edy i zvýšených) jsou vždy zobecněné síly, ať již je jejich původ jakýkoliv Přehled odezev a jejich někerých příčin je uveden v abulce 1 Odezva Příčina oáčkovou s frekvencí soudělnou neoáčkovou nesoudělnou mechanická epelná param nesymerie nelineariy sysém B, K nevývažek monáž elekro jiná roor subharm chaos ložiska vyrovnání závzkra rubbing průřez ulraharm ucpávky klika chlazení fyzvlas rhlina lopaky vířproudy vývr magpole Tabulka 1: Přehled odezev a jejich příčin

3 3 Dynamické projevy vad I u spolehlivého výrobce se může sá, že jeho sroj vykazuje zvýšené vibrace, ať již od uvedení do provozu nebo v jeho průběhu Poom je vždy žádoucí uvés sroj do akového savu, aby jeho vibrace byly hodnoceny alespoň jako dobré K omu je bezpodmínečně nuné zná příčinu zvýšených vibrací a u odsrani Jen v případě nejvěší nouze, např z nunosi vydrže do doby plánované opravy sroje, je možné odsraňova následek, oiž vibrace a na příčinu, jejíž odsraňování by způsobilo výpadek s ěžkým ekonomickým dopadem Na obrázku je schéma běžné sousavy roorů klasického urbosousrojí o výkonu P 100 MW Délka roorové sousavy složená z roorů jednolivých dílů urbiny (VT, ST, NT), generáoru (G) a budiče (B) bývá kolem 30 m Roory jsou spojovány pevnými přírubovými spojkami pomocí lícovaných šroubů, akže se chovají v sesavě jako jedno ěleso nosník saicky neurčio uložený v mnoha kluzných ložiskách Solový základ, ale zejména pak ložiska jsou zdrojem poddajnosi a úlumu uložení Je zřejmé, že v ak složiém sysému se může objevi řada problémů Probereme si nejdůležiější z nich, se kerými se lze běžně seka v provozu (viz [?]) VT ST NT G B 31 Mechanické závady Obrázek 2: Schéma sesavy roorů urbosousrojí Vyvolávají obvykle vibrace s oáčkovou frekvencí Jejich hlavními předsavieli jsou následující: a) Mechanická nevyváženos rvalá Projev: zvýšená konsanní vibrace oáčkové frekvence zejména v okolí kri oáček Příčina: nesouosos ěžišní a geomerické osy rooru Oprava: vyvážením u výrobce ve vyvažovacím unelu nebo na mísě v elekrárně b) Mechanická nevyváženos skoková, nevraná paramery y Projev: 0 skoková změna vibrací oáčkové frekvence při konsanních provozních paramerech, keré se opě nemění a nevrací do původního savu Příčina: rozvážení rooru ulomením lopaky úleu vyvažovacího závaží ucpávkového břiu, lopakové bandáže a pod Oprava: na mísě: - vložení nové ulénué čási (závaží) - vyříznuí lopaky na opačné sraně - dovyvážení v závodě: - přelopakování, dovyvážení

4 c) Nesouosos osy roorů ve spojkách klika P P 2 e P 0 0 P 2 Im y Re y P 2 Projev: vibrace se mění v čase s přenášeným výkonem; při skokové změně výkonu se současně skokově změní i vibrace V komplexní rovině je změna lineární s výkonem a vždy v jednom směru V modulu závisí změna na výkonu obecně nelineárně Příčina: nepřesné vysředění os hřídelů ve spojkách má za následek, že se kromě krouicího momenu generuje i příčná síla, úměrná výkonu, kerá ohýbá roor Roující prohnuý roor generuje odsředivé síly, keré ho dále prohýbají šikmá čela spojek vedoucí k nehladkosi geomerické osy roorů (zlomu osy) Oprava: na mísě: - nová pečlivější monáž spojek s přesružením ovorů pro nové šrouby v závodě: - srojní práce pro novou monáž - přesružení šikmých čel spojek d) Náhodné skokové změny vibrací Projev: skoková změna zdánlivě bez vazby na paramery provozu Příčina: omezená dilaace vodičů v ěle generáoru s náhlým prokluzem skokové uvolňování rozahování sroje při prohřívání Oprava: monážní úpravy k usnadnění dilaací pomalejší najíždění na výkon e) Rezonanční kmiání evoluivních sysémů Projev: vibrace se mění v souvislosi se změnou provozních paramerů Vyskyuje se u srojů s kriickými oáčkami blízkými provozním Příčina: změna provozních paramerů může umožni * rozložení reakcí v ložiskách * vyrovnání sroje vlivem eploních změn, úrovní vakua v kondenzáoru a ím ovlivni dynamické vlasnosi kluzné vrsvy v ložiskách a následně poloh kriických oáček Oprava: na mísě: - lepší epelná izolace ložiskových sojanů - udržování konsanního vakua v závodě: - změna oevírání venilů u skupinové regulace

5 32 Tepelné závady epelná nesabilia Příčiny epelné nesabiliy chodu sroje spočívají obvykle v nesymerickém eploním poli v průřezu rooru Too pole vyvolá nesymerické rozažení maeriálu kolem osy rooru a ím i eploní deformace, keré ohýbají roor Ohnuý roor se pak chová jako nevyvážený Na sraně generáoru je epelným zdrojem Jouleovo eplo To vzniká jednak ve vodičích generáoru, jednak na povrchu pólů generáorů vlivem vířivých proudů Zdrojem epla může bý i ření mezi čásmi rooru a saoru Teploní deformace však může vzniknou i nesymerickým chlazením vakua nesymericky rozloženými fyzikálními vlasnosmi maeriálu rooru a) Mezizáviový zkra Projev: vibrace se mění v závislosi na nabuzení rooru generáoru (i jalovým) proudem Příčina: porušení izolace mezi vodiči buzení v ěle generáoru vyloučí jeden případně více záviů vinuí a ím i zmenší na jedné sraně ěla generáoru vývin Joulova epla Oprava: na mísě - sníži buzení na úkor jalového proudu do doby opravy v závodě - oprava izolace vinuí b) Vířivé proudy Projev: úroveň konečných vibrací se pozvolna mění podle prohřívání pólů až do sacionárního savu při konsanních paramerech provozu Příčina: zpěnou indukcí magneického pole saoru se na povrchu polů rooru vyvolávají vířivé proudy, keré póly ohřívají Pokud je na povrchu jisá nesymerie, např elekrické vodivosi maeriálu, není výsledné epelné pole, symerické a odud vzniká pohyb rooru úměrný zpěné indukci Oprava: na mísě - sníži buzení příp výkon sroje v závodě - podélně nadrážkova pól, čímž se omezí rozvoj vířivých proudů c) Nerovnoměrné fyzikální vlasnosi maeriálu Im y P y 0 0 Re y 0 Projev: při změně výkonu dojde k posupné změně vibrací do nového savu Příčina: nesouhlas geomerické a mealurgické osy rooru - epelná rozažnos, epelná vodivis, elekrická vodivos - magneické vlasnosi Oprava: na mísě - kompromisní vyvážení, pomalejší najíždění v závodě - výměna rooru při výrazných problémech

6 d) Rubbing saor w v mr O sa O r ro y roor T Im y Re y Podrezonanční pásmo Im y Im y Rezonanční pásmo Re y Nadrezonanční pásmo Re y Projev: diagram vekor ampliudy vibrací opisuje v komplexní rovině akřka uzavřenou křivku s periodou desiek minu Příčina: škrání čásí rooru o saor v případě kriických oáček v blízkosi provozních Oprava: novým vysříděním saoru e) Nerovnoměrné chlazení Projev: závislos vibrací na výkonu s prodlevou - prohříváním ěla rooru Příčina: ucpané cesy pro průok chladicího média pro odvod epla z vodičů Oprava: vyčišění průokových ces, odsranění lokální redukce průoku f) Nerovnoměrné chlazení zvlášní případ P y přehřáá pára 0 do NT 0 Im y 0 Re y odpařování kondenzace Projev: po najeí na sřední výkon se začnou vibrace sředolakového u urbiny plynule zvěšova - bez usálení Příčina: voda ve vývru rooru urbiny se na jednom konci odpařuje a na druhém kondenzuje Površky, po keré voda eče a ím i cirkuluje vyvolá nerovnoměrné eploní pole s ohnuím rooru Oprava: oevří vývr a vylí vodu

7 33 Paramerické kmiy Vznikají u roorů, jejichž ohybová uhos není pro libovolný směr příčného zaížení sejná Může jí jak o roory generáorů ak i urbin U generáorů je ao nesejnos uhosi vyvolána užšími póly nebo nedokonalou kompenzací uhosi pólů vůči vinuí, u urbin s nasazovanými disky o mohou způsobi drážky na pera v nábojích disků Jinou příčinou může bý rhlina v rooru měnící rovněž uhos průřezu na nesejnou ve dvou k sobě kolmým osám Oba jevy jsou vyvolány zemskou přiažlivosí a) Geomerická anizoropie Tělo generáoru w v = osa vinuí Pól Lafoonovy drážky osa pólů bez Lafoonových drážek: I w > I v s drážkami: I w I v (ε 1%) Projev: vibrace v jisých oáčkových inervalech mají frekvenci dvojnásobnou, než je oáčková frekvence Sav se nemění Příčina: neizoropie průřezu Oprava: na mísě - nemožné v závodě - umělá kompenzace uhé čási rooru např nařezáním drážek (změkčením) (Lafoonovy drážky) b) Příčná rhlina v rooru Projev: podobný jako u jevu a), avšak s ím rozdílem, že se sav s rozvojem rhliny mění Příčina: změna ohybové uhosi na neizoropní Oprava: výměna rooru 34 Dynamická nesabilia Roory urbosousrojí při svých velkých rozměrech jsou vysaveny ješě jednomu nebezpečí dynamické nesabiliě chodu Ta může vzniknou i u lineárních sysémů vlivem nesymerie maic B a K Nesymerii do ěcho maic vnášejí účinky prosředí na roor, jako jsou vlivy průoku páry v lopakování a v ucpávkách a vliv hydrodynamické olejové vrsvy v kluzných ložiskách Změnou provozních paramerů dochází k ovlivňování polohy vlasních frekvencí v rovině Ω = iλ, což znamená, že jde o evoluivní sysém Při ěcho změnách může dojí k přesunu Ω k do spodní poloroviny (λ k do pravé poloroviny), což vyvolá růs ampliud kmiání

8 nade všechny meze Obvykle je akovým paramerem frekvence roace hřídele ω r Poom při frekvenci ω s se roor nachází na mezi sabiliy Im Ω ( Ω 2 ) C Ω 2 Ω = iλ ( Ω 3 ) C Ω ( Ω 3 1 ) C Ω 1 ω s ω s Re Ω ω r Projev: rychlý přechod z normálních vibrací o frekvenci oáček rooru na vysoké vibrace s frekvencí blízkou někerým kriickým oáčkám (obvykle nejnižším) Příčina: průok pracovních médií úzkými šěrbinami Oprava: na mísě - změna pracovních paramerů (eploy oleje, vakua, výkonu, změna ver vůlí v ložiskách) v závodě - změna geomerie ložiska (cironicia, velikos vůlí, yp ložiska) y Im y ω ω s ω r ω r Ṛe y Nesabilia vzniká přívodem energie z pohonu sroje do kmiání při pohybu rooru po uzavřených rajekoriích Pokud přivedená energie je věší než odvedená úlumem v ložiskách, dojde k samobuzeným kmiům dynamické nesabiliě 35 Nelineariy Jsou vždy nežádoucí Komplikují vyvažování a jsou zdrojem sub- a ulraharmonických rezonancí anebo i chaoických pohybů Jsou rovněž signálem o blíže nespecifikovaných závadách, obvykle v uložení rooru Je žádoucí se ěmo savům vyhnou, obvykle konrolou a odsraněním příčin 4 Závěr V příspěvku je sručně uvedena meodika zjišťování příčin nadměrných vibrací Pochopielně, že příroda je podsaně složiější a může nás posavi před dosud nepoznané jevy, keré nejsme schopni ihned vyřeši Obvykle však mají původ v chybné monáži nebo zanedbání důležiých fakorů při konsruování roorů Je proo velmi důležié, aby před vyslovením závěrů o příčinách byly k dispozici všechny údaje jak z eapy konsruování (výpočy kmi oáček a vlasních varů), výroby (vyvažovací prookoly), ak i monáž sroje (vyrovnání, rezonanční křivky) Tyo podklady mohou významně pomoci při odhalování a odsraňování příčin nadměrných vibrací Lieraura [1] Balda M: Vyvažování roorových sousav - čás I IN: Sb semináře Dynamika roorových sousav, VUT Brno, 1999

Úvod. n = 0,05 až 0,15 (h ). Přitom hygienický požadavek na větrání v celé řadě vyspělých států je dodržován v hodnotách

Úvod. n = 0,05 až 0,15 (h ). Přitom hygienický požadavek na větrání v celé řadě vyspělých států je dodržován v hodnotách Úvod 1. Věrací jednoky, rekuperace epla kapiola 1. vydání /27 1. VÝZNAM VĚTÁNÍ BUDOV Již od dob sarověku pařilo zajišění dosaečné výměny vzduchu v budovách mezi základní úkoly archieků. Již před dvěma

Více

ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S PŘÍKLADY

ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S PŘÍKLADY VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakula informaiky a saisiky ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S PŘÍKLADY Josef Arl Markéa Arlová Eva Rublíková 00 Recenzeni: Prof. Ing. Franišek Fabian, CSc. Doc. Ing. Jiří

Více

Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p

Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p Analýza časových řad Informační a komunikační echnologie ve zdravonicví Definice Řada je posloupnos hodno Časová řada chronologicky uspořádaná posloupnos hodno určiého saisického ukazaele formálně je realizací

Více

Pojistné rozpravy 5 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN

Pojistné rozpravy 5 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN Pojisné rozpravy 5 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN 999 ISSN 0862 662 OBSAH Siuace ve veřejném zdravoním pojišění v ČR... 5 (Ing. Jarmila Fuchsová Soukromé zdravoní pojišění v Německu... (Klaus Michel Zdravoní

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 7/2003 Český akciový rh jeho efekivnos a makroekonomické souvislosi Helena Horská INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU POLITIKU A KATEDRA HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY

Více

VLIV MAKROEKONOMICKÝCH ŠOKŮ NA DYNAMIKU VLÁDNÍHO DLUHU: JAK ROBUSTNÍ JE FISKÁLNÍ POZICE ČESKÉ REPUBLIKY?

VLIV MAKROEKONOMICKÝCH ŠOKŮ NA DYNAMIKU VLÁDNÍHO DLUHU: JAK ROBUSTNÍ JE FISKÁLNÍ POZICE ČESKÉ REPUBLIKY? VLIV MAKROEKONOMICKÝCH ŠOKŮ NA DYNAMIKU VLÁDNÍHO DLUHU: JAK ROBUSTNÍ JE FISKÁLNÍ POZICE ČESKÉ REPUBLIKY? Aleš Melecký, Marin Melecký, VŠB Technická univerzia Osrava* 1. Úvod Globální finanční a ekonomická

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY MATERIÁLY ZE XIII. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY MATERIÁLY ZE XIII. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novoného lávka 5, 116 68 Praha 1 ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY MATERIÁLY ZE XIII. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, lisoad 2003 1 OBSAH OPTIMALIZACE PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY Prof.

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní APLIKOVANÝ MECHANIK JAKO SOUČÁST TÝMU KONSTRUKTÉRŮ A VÝVOJÁŘŮ: Studijní opora

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní APLIKOVANÝ MECHANIK JAKO SOUČÁST TÝMU KONSTRUKTÉRŮ A VÝVOJÁŘŮ: Studijní opora Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní APLIKOVANÝ MECHANIK JAKO SOUČÁST TÝMU KONSTRUKTÉRŮ A VÝVOJÁŘŮ: ČÁST VIBRAČNÍ DIAGNOSTIKA Studijní opora Jan Biloš Alena Bilošová Ostrava

Více

1.5.3 Výkon, účinnost

1.5.3 Výkon, účinnost 1.5. Výkon, účinnos ředpoklady: 151 ř. 1: ři výběru zahradního čerpadla mohl er vybíra ze ří čerpadel. rvní čerpadlo vyčerpá za 1 sekundu,5 l vody, druhé čerpadlo vyčerpá za minuu lirů vody a řeí vyčerpá

Více

9 Viskoelastické modely

9 Viskoelastické modely 9 Viskoelasické modely Polymerní maeriály se chovají viskoelasicky, j. pod vlivem mechanického namáhání reagují současně jako pevné hookovské láky i jako viskózní newonské kapaliny. Viskoelasické maeriály

Více

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Vyšší formy řízení. Autor textu: Prof. Ing. Petr Pivoňka, CSc.

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Vyšší formy řízení. Autor textu: Prof. Ing. Petr Pivoňka, CSc. FAKULA SROJNÍHO INŽENÝRSVÍ VYSOKÉ UČENÍ ECHNICKÉ V BRNĚ Vyšší formy řízení Autor textu: Prof. Ing. Petr Pivoňka, CSc. Brno 9.0.2003 2 FSI Vysokého učení technického v Brně Obsah ÚVOD... 6 2 PID REGULÁORY,

Více

AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I.

AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I. AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I. Automatizační systémy. Prostředky automatického řízení, jejich rozdělení, vlastnosti a fyzikální principy. Automatické řízení výrobních procesů: logické řízení, regulační technika,

Více

SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL

SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL Učební text doc. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Ostrava 2011 Tyto studijní materiály vznikly za finanční

Více

Český výrobce svařovací techniky KATALOG....welding for everyone...

Český výrobce svařovací techniky KATALOG....welding for everyone... Český výrobce svařovací echniky KATALOG...welding for everyone... Výrobce si vyhrazuje právo na změnu. Kaalog je v planosi od 21.4.2008 Předsavení společnosi Kühreiber, s.r.o. všechny výrobky společnosi

Více

ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE...

ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE... OBSAH: 1. ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE...4 1.1 ZÁKLADNÍ POJMY...4 1.2 ZÁKLADNÍ MĚŘÍCÍ JEDNOTKY...5 1.3 CHYBY MĚŘENÍ, JEJICH PŘÍČINY A ČLENĚNÍ...8 1.4 STRUKTURA POVRCHU...13 1.4.1 Výškové parametry...14

Více

Energetický systém v ustáleném stavu

Energetický systém v ustáleném stavu Energetický systém v ustáleném stavu Jedním z charakteristických rysů energetického systému je potřeba spojitě přizpůsobovat jeho provozní podmínky tak, aby v každém okamžiku reagoval na stále se měnící

Více

FUTURITY. INSTITUT EKONOMICKÝCH STUDIÍ Fakulta sociálních věd University Karlovy

FUTURITY. INSTITUT EKONOMICKÝCH STUDIÍ Fakulta sociálních věd University Karlovy INTITUT EKONOMICKÝCH TUDIÍ akula sociálních věd Universiy Karlovy UTURITY udijní ex č. k předměu Násroje finančních rhů Doc. Ing. Oldřich Dědek Cc. 2 A. MECHANIKA KONTRAKTŮ TYPU ORWARD A UTURE. Základní

Více

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Registrační číslo projektu Název projektu Produkt č. 6 CZ.1.07/1.1.16/02.0119 Automatizace názorně Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Střední škola technická a gastronomická,

Více

KONSTRUKCE MOTOCYKLOVÝCH MOTORŮ

KONSTRUKCE MOTOCYKLOVÝCH MOTORŮ Prof. Ing. František Vlk, DrSc. KONSTRUKCE MOTOCYKLOVÝCH MOTORŮ Pro motocykly se pou žívají zážehové, neboli benzinové mo tory s karburátorem nebo se systémem vstřikování paliva. U karburátorových motorů

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

Jak se dělá elektromotor Ing. Josef Šimon, ATAS elektromotory Náchod, a. s.

Jak se dělá elektromotor Ing. Josef Šimon, ATAS elektromotory Náchod, a. s. Jak se dělá elektromotor Ing. Josef Šimon, ATAS elektromotory Náchod, a. s. Elektromotor je elektrický stroj, který za posledních sto let doznal velkého rozmachu. S nástupem elektrizace zasáhl do všech

Více

1. Význam a účel měření, rozdělení měřících přístrojů.

1. Význam a účel měření, rozdělení měřících přístrojů. 1. Význam a účel měření, rozdělení měřících přístrojů. Fyzikální veličiny: Např. délka, čas, elektrický proud a napětí atd. Každá veličina má svoji kvantitativní stránku, která se vyjadřuje hodnotou veličiny

Více

Základní pojmy termodynamiky

Základní pojmy termodynamiky Kapitola 1 Základní pojmy termodynamiky 1.1 Úvod Moderní přírodní vědy a fyzika jsou postaveny na experimentu a pozorování. Poznávání zákonitostí neživé přírody je založeno na indukční vědecké metodě Francise

Více

Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem

Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem Bakalářská práce České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem Ladislav Havlát 4 Vedoucí práce: Ing. Lubor Jirásek, CSc. České

Více

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ učební text Romana Garzinová Ostrava 2012 Recenze: Prof. Ing. František Němec, Ph.D. Doc. RNDr. Jana Kapounová. CSc. Název: Prvky

Více

1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou.

1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou. 1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou. 1. Kola a pneumatiky: - dotažení matic kol - neporušenost ráfků kol - tlak v pneumatikách (i náhradní kolo) a stav dezénu 2. Motor, převodovky, hnací nápravy,

Více

Ozubené převody Distanční text. Projekt OP RLZ Opatření 3.1-0205

Ozubené převody Distanční text. Projekt OP RLZ Opatření 3.1-0205 Projekt OP RLZ Opatření 3.-005 Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Dokument byl vytvořen s finanční podporou Evropské unie a České republiky.

Více

Úvod do obecné chemie

Úvod do obecné chemie Úvod do obecné chemie Hlavním úkolem chemie je - zkoumání látek a jejich přeměn při chemických dějích - zjišťování podmínek, za jakých tyto děje probíhají - zkoumání vnitřní stavby látek, která podmiňuje

Více

Technologie odvalovacího frézování při výrobě ozubených kol. Jan Solařík

Technologie odvalovacího frézování při výrobě ozubených kol. Jan Solařík Technologie odvalovacího frézování při výrobě ozubených kol Jan Solařík Bakalářská práce 2013 Příjmení a jméno: Solařík Jan Obor: Technologická zařízení P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí,

Více

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939.

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939. Originální návod k obsluze 2939.8/0-CS Secochem-Ex Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem Připojovací rozměry podle EN 22 858/ISO 2858 Ochrana proti výbuchu

Více