Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Obor vzdělávací oblasti:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Obor vzdělávací oblasti:"

Transkript

1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávací oblasti: Vzdělávací oblast se vyučuje v ročníku ve 3. obdobích základního vzdělávání v oboru Matematika. Ve všech obdobích je zřízen předmět Matematika, ve 3. období na něj navazuje volitelný nebo nepovinný předmět Seminář z matematiky (9. ročník). Týdenní dotace: Předmět Matematika má v 1. ročníku 4 vyučovací y týdně, to je cca 132 ročně. ve ročníku 5 vyučovacích týdně, celkem 165 ročně v každém ročníku. v 6. ročníku 4 vyučovací y týdně, celkem 132 ročně. v 7. ročníku 5 vyučovacích týdně, 165 ročně. v 8. a 9. ročníku 4 vyučovací y týdně, celkem 132 ročně v každém ročníku. Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je založena na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a pro použití matematiky v reálných situacích. Poskytuje matematickou gramotnost, čímž prolíná celým základním vzděláváním a vytváří předpoklady k dalšímu studiu. Důraz je kladen především na důkladné porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům matematiky a jejich vzájemným vztahům. Žáci si postupně osvojují některé pojmy, algoritmy, terminologii, symboliku a způsoby jejich užití. Do obsahu výuky v oboru je začleněny čtyři tématické okruhy: Číslo a početní operace na 1. stupni, Číslo a proměnná na 2. stupni Závislosti, vztahy a práce s daty Geometrie v rovině a v prostoru Nestandardní aplikační úlohy a problémy. V prvním tématickém okruhu si žáci osvojují aritmetické operace (dovednost provádět operace, její algoritmické a významové porozumění), učí se získávat informace a číselná data měřením, odhadováním, výpočtem, zaokrouhlením. Seznamují se s pojmem proměnná a jejím užitím při matematizaci reálných situací. Na druhém stupni jsou obsaženy v části Aritmetika a Algebra. Ve druhém okruhu rozpoznávají žáci určité typy změn a závislostí z reálného světa. Poznávají smysl pojmů růst, pokles, nulová změna. Analyzují tabulky, diagramy, grafy, v jednoduchých případech je konstruují a vyjadřují matematickým přepisem, případně je modelují

2 pomocí vhodného počítačového software či grafického kalkulátoru. Zkoumání závislostí směřuje k pochopení pojmu funkce. Na druhém stupni jsou obsaženy v části Algebra a Geometrie. Ve třetím celku žáci poznávají a znázorňují geometrické útvary a geometricky modelují reálné situace, hledají podobnosti a odlišnosti útvarů, vzájemné polohy objektů v rovině i v prostoru. Učí se měřit, porovnávat, odhadovat velikost délky, úhlu, obvodu, objemu, povrchu. Zdokonaluje svůj grafický projev. Učí se řešit polohové a metrické úlohy a problémy, které vycházejí z reality. Čtvrtý tématický celek prolíná všemi předchozími a po celou dobu základního vzdělávání. Žáci řeší problémové úlohy ze života, snaží se analyzovat problém, utřídit údaje a podmínky, provádět situační náčrty a řešit úlohy na základě logického myšlení. Učí se využívat prostředky výpočetní techniky (kalkulátory, počítače s vhodným software, výukové programy a další matematické pomůcky. Všechny složky jsou vzájemně propojené a jsou doplněné o dílčí úkoly z obsahové náplně průřezových témat: Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Environmentální výchova Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Mediální výchova Na povinný předmět lze navázat v 9. ročníku volitelným předmětem Seminář z matematiky s časovou dotací 1 a týdně (33 ročně). Jeho zařazení je však závislé na přihlášení dostatečného počtu ů. Podle situace mohou být do výuky aktuálně zařazovány různé tématické projekty např.: Geometrie součást života ( středová a osová souměrnost architektura v dějinách, vytváření vlastních návrhů), porovnávání vědomostí v nižších ročnících zábavnou formou Vzdělávání v oblasti směřuje k: - využití matematických poznatků v praxi odhady, porovnávání, orientace - rozvoji jejich logického myšlení, pozornosti, soustředění, tvořivosti, sebekontroly, cvičí paměť - kritickému usuzování a srozumitelné a věcné argumentaci, stručnosti ve vyjadřování - rozvoji abstraktního a exaktního myšlení - vytváření zásoby matematických nástrojů a matematického modelování reálných situací jejich možná a různá řešení - provádění rozboru problému a plánu řešení, odhadování výsledků a volbě správného postupu při řešení problému i k vyhodnocování výsledku vzhledem k daným podmínkám - zdokonalování grafického projevu - rozvíjení důvěry ve vlastní schopnosti a možnosti, k soustavné sebekontrole, systematičnosti, vytrvalosti, přesnosti

3 - připravuje pro práci v jiných předmětech např.: zeměpis, fyzika, chemie, informatika. Vhodným zařazením slovních úloh, vytvářením grafů či diagramů realizuje témata, která se zabývají energií, přírodními zdroji, dopravou a ochranou životního prostředí, a tak se snaží utvářet postoj ů k němu. Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované v předmětu MATEMATIKA: 1. období: Učitel vede y k osvojení klíčových kompetencí. Kompetence k učení (na výstupu v 3. ročníku): - provádět pamětně a písemně početní výkony s přirozenými čísly do číst a užívat jednoduché tabulky a schémata - řešit nerovnice v oboru přirozených čísel do a používat je při řešení úloh - orientovat se v rovině, poznat základní rovinné obrazce a určit jejich obvod - dokazovat jednoduchá tvrzení a vyvozovat logické závěry z daných předpokladů 2. Kompetence k řešení problémů: - řešit úkoly z praxe s využitím základních početních výkonů s přirozenými čísly do vytvářet slovní úlohy vedoucí k využití základních početních výkonů - provádět odhady výsledků řešení a posuzovat jejich reálnost 3. Kompetence komunikativní: - formulovat a slovně vyjadřovat postupy řešení matematických úloh - naslouchat a vhodně reagovat na promluvy druhých lidí - popisovat jednoduché matematické závislosti z praktického života - poznávat a popisovat jednoduchá tělesa - rozumět základním typům matematických zápisů 4. Kompetence sociální a personální:

4 - zapojovat se do práce ve skupině - požádat o pomoc učitele při nepochopení úkolu - chovat se ohleduplně ke svým spoluům 5. Kompetence občanské: - respektovat názor druhých lidí - poskytnout podle svých možností pomoc při řešení úkolu - získávat základní povědomí o svých právech a povinnostech ve škole 6. Kompetence pracovní: - manipulaci s různými předměty v daném matematickém souboru - vytvářet soubory s daným počtem prvků - modelovat jednoduché geometrické útvary v rovině a jednoduchá tělesa - bezpečně používat základní rýsovací potřeby K tomu jsou využívány především následující postupy: - vhodnou motivací získávat y k pozitivnímu vztahu k matematice - využívání vhodných učebnic, pracovních listů, manipulačních pomůcek - výběr přiměřených námětů úloh, úloh z praktického života - vhodné organizace práce v ě, vydávání přesných a srozumitelných pokynů, vyžadování přesnosti a úplnosti úkolů při zachování individuálního pracovního tempa - využívat příkladů na srovnávání, třídění, vytváření jednoduchých závěrů, - provádět odhady, kontroly a posuzování reálnosti výsledků vlastního uvažování - využívat příklady k rozvoji logického myšlení - zadávat příklady s využitím základních veličin a jednotek měření, vážení K naplnění klíčových kompetencí směřuje obsahové zaměření předmětu: 1. období (1. 3. ročník): Očekávané výstupy Učivo: (aplikované klíčové kompetence) Zařazení průřezových témat, přesahy Časové rozvržení Poznámky, diferenciace

5 1. ročník (mezipředmětové vazby) Číslo a početní operace - počítá předměty v daném souboru vytváří soubory s daným počtem prvků - sestaví číselnou řadu, užívá lineární uspořádání - zná, čte a zapisuje číslice a čísla orientuje se na číselné ose, zobrazí zde číslo - zapisuje příklady pomocí znaků +,, = Přirozená čísla 1-5 Číselná řada, posloupnost. Počítání předmětů v souboru, doplňování prvků do daného počtu. Numerace 1 3, 1 4, 1 5. Psaní číslic 1, 2, 3. Sčítání a odčítání v oboru do 3. Psaní číslice 4 Sčítání a odčítání do 4 Řešení slovních úloh na + a do 3, 4 (zápis,řešení) Přesahy do učiva Prvouky, Výtvarné výchovy, Českého jazyka, Tělesné výchovy, Dramatické výchovy, Pracovní výchovy, Hudební výchovy Přirozená čísla 0-6 Číselná osa. Psaní číslice 5. Sčítání a odčítání do 5, slovní úlohy, rozklad čísel. Zavedení čísla 0. Psaní číslice 6. Sčítání a odčítání do 6, slovní úlohy. Přirozená čísla do 10 Psaní číslice 7, sčítání a odčítání do 7, číselná osa, rozklad, slovní úlohy. Psaní číslice 8, sčítání a odčítání Sociální rozvoj - chování podporující dobré mezilidské vztahy Morální rozvoj - prosociální chování - rozhodovací schopnosti - individuální řešení - zákl. rysy kreativity, samostatnosti, sebehodnocení VDO: Občanská společnost a škola - smysl pro spravedlnost - rovnoprávnost lidí MKV: Lidské vztahy - tolerance k odlišnostem jiných národů IX X XI XII Pro y tělesně postižené - budou vyprac. individuální plány zohledňující druh a rozsah zdravotního omezení pro práci v matematice Žáci nezralí pro školní docházku - doporučení k vyšetření v PPP - indiv. péče Poznámka: Časové rozvržení je orientační, učitel jej přizpůsobí podle aktuálního

6 - provádí zpaměti jednoduché početní operace (sčítání a odčítání do 20 bez přechodu přes desítku) - řeší a tvoří jednoduché slovní úlohy na +,- do 20 (zadané obrázkem, textem) do 8, číselná osa, rozklad, slovní úlohy. Psaní číslice 9, rozklad, číselná osa, sčítání a odčítání do 9, slovní úlohy, domino. Psaní číslice 10, rozklad, číselná osa, numerace. Sčítání a odčítání do 10, slovní úlohy. Automatizace spojů sčítání a odčítání v oboru do 10. Přirozená čísla do 20 Numerace do 20, číselná osa. Psaní čísel 11 20, rozklad čísla v desítkové soustavě. Sčítání a odčítání v oboru do 20 bez přechodu desítky (typ , 15 5 ). Sčítání a odčítání v oboru do 20 bez přechodu desítky (typ , 18 3 ). Procvičování a automatizace Sociální rozvoj - empatie a pohled na svět očima druhého ENV: Vztah člověka k prostředí - pomoc ptáčkům a živočichům v zimě - vnímání a hodnocení důsledků jednání lidí - ohleduplnost, ochota pomáhat - pozitivní naladění mysli, dobrý vztah k sobě samému VDO: Občanská společnost a škola - spravedlivé dělení věcí - kreativita ve vztazích, obdarování druhých - rozvoj tvořivosti (různá řešení a dotahování nápadů ENV: Vztah člověka k prostředí - základní návyky odpovědnosti k prostředí I II III IV V složení a úrovně své třídy.

7 - popisuje jednoduché závislosti praktického života - porovnává množství i velikost - porovnává čísla s použitím znamének nerovnosti: je menší, je větší sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky. Slovní úlohy. Opakování získaných vědomostí Matem. hádanky, hry, soutěže. Úvod k přechodu + a přes desítku. Závislosti, vztahy a práce s daty Porovnávání množství a velikosti. Znaménka: je menší, je větší, rovná se. - lokální ekolog. problémy VEGS: Evropa a svět nás zajímá - rodinné příběhy z Evropy a ze světa MKV: Etnický původ - zájem o život jiných národů - právo na vlastní názor a hodnocení - sebekontrola Sociální rozvoj kooperace, seberegulace při spolupráci - komunikace v různých situacích, role vítěze a poraženého ENV: Lidské aktivity a problémy ŽP - šetrný přístup k přírodě VDO: Občanská společnost - spravedlnost, tolerance Morální rozvoj - zvládání situace v soutěži, VI IX X

8 - doplňuje posloupnosti čísel - řeší a tvoří slovní úlohy na porovnávání čísel - řeší slovní úlohy s využitím vztahů o n- více, o n-méně Porovnávání čísel 1 3, 1 4, posloupnost čísel. Řešení slovních úloh na porovnávání čísel (zadaných obrázkem). Porovnávání čísel 1 5, 0 6, posloupnost, slovní úlohy. Porovnávání čísel 0 7, 0 8, posloupnost, slovní úlohy. Počítání s penězi. Porovnávání čísel 0 9, posloupnost, slovní úlohy. Porovnávání čísel 0 10, posloupnost, slovní úlohy. Placení penězi. Posloupnost čísel 0 20, porovnávání, řazení od nejmenšího k největšímu a zpět. Vztahy o n- méně, o n- více, stejný počet, slovní úlohy. Opakování získaných dovedností smysl pro fair play Sociální rozvoj - kooperace ve skupině, při hrách, sebeovládání, respektování - odlišnosti chlapců a dívek, vzájemné chování, rovnoprávnost mužů a žen VEGS: Evropa a svět nás zajímá - peníze české, cizí měna ENV: Vztah člověka a prostředí - péče o okolí bydliště, čistota vody, záchrana stromů MDV: Média jako zdroj informací a zábavy Mezilidské vztahy - pomoc osobám se znevýhodněním ENV: Lidské aktivity a probl. ŽP - likvidace odpadů, sběr papíru - péče o ŽP a ohrožené druhy zvířat V průběhu probírání XI XII I II III IV IV V VI

9 - se orientuje v prostoru (vpravo, vlevo, nad, pod, před, za, hned před, hned za, dole, nahoře apod.) - rozezná, pojmenuje, vymodeluje a nachází v realitě základní rovinné útvary (čtverec, obdélník, kruh, trojúhelník) - orientačně se seznámí s tělesy (krychle, kvádr, válec, koule) - má představu o způsobu měření metrem Dovede pojmenovat názvy těles jednoduché součásti dětských stavebnic Geometrie v rovině a prostoru Orientace v prostoru. Číselná osa orientace. Rovinné útvary. Tělesa kolem nás úvod. Rovinné útvary opakování Metr jednotka délky, měření na metry, praktické využití. Tělesa využití v praxi, dětská stavebnice. Opakování geometrického učiva tématu přesahy do učiva Prvouky, Českého jazyka, Dramatické výchovy, Výtvarné výchovy, Pracovní výchovy V průběhu probírání tématu přesahy do učiva Tělesné výchovy, Výtvarné výchovy, Prvouky, Pracovní výchovy IX průběžně IX a průběžně XI IV V VI Očekávané výstupy (aplikované klíčové kompetence) 2. ročník - provádí zpaměti početní operace - používá přirozená čísla k modelování reálných situací - počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků -čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do Učivo Číslo a početní operace Sčítání a odčítání v oboru do 20 s přechodem přes desítku. Řešení slovních úloh na sčítání a odčítání. Řešení slovních úloh s užitím vztahu o n-více, o n-méně. Přirozená čísla v oboru Čtení a zápis čísel, číselná řada, Zařazení průřezových témat, přesahy (mezipředmětové vazby) - cvičení smyslového vnímání, pozornosti, soustředění - dovednost zapamatovat si - sebepoznání a sebepojetí (temperament, postoje, Časové rozvržení IX X XI Poznámky, diferenciace Pro y s diagnostikovanou dyskalkulií individuální plány podle met. pokynů PPP

10 100, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti - užívá lineární uspořádání, zobrazí číslo na číselné ose - řeší a tvoří slovní úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace - provádí zpaměti početní operace (násobení a dělení) - řeší a tvoří slovní úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace číselná osa. Počítání po jedné, po desítkách. Porovnávání čísel do 100. Sčítání a odčítání násobků 10, pojmy: součet rozdíl. Vztah sčítání a odčítání. Záměna sčítanců. Řešení slovních úloh o n- desítek méně více. Sčítání a odčítání bez přechodu přes desítku, řešení a vytváření sl.úloh na sčítání, odčítání, vytváření sl.úloh o n- více, o n- méně. Počítání se závorkami, pojmy: sčítanec, součet, menšenec, menšitel, rozdíl. Pamětné sčítání a odčítání s přechodem přes desítku, řešení a vytváření slovních úloh. Zaokrouhlování na desítky. Násobení a dělení v oboru násobilek do 100 Názorné zavedení násobení a dělení na souborech různých předmětů. Násobení jako opakované sčítání. Vztahy mezi násobením a dělením, pojem násobek. Řada násobků 2, násobilka a dělení 2, používání při řešení hodnoty) - sebeovládání - rozumové zpracování problému Sociální rozvoj - komunikace (dovednost pro sdělování verbální i neverbální) - kooperace a kompetice (dovednost odstoupit od vlastního nápadu, navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky) - pozitivní myšlení Morální rozvoj - zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětu - hodnoty, postoje, praktická etika (vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlnost, respektování) V průběhu probírání tématu přesahy do učiva Prvouky, Českého jazyka, Výtvarné výchovy, Pracovní výchovy XII I II II III Pro y tělesně postižené individuální plány zohledňující druh a rozsah zdravotního omezení pro práci v matematice

11 - seznamuje se s významem nejjednodušších zlomků a jejich praktickým užitím - správně zapisuje pomocí závorek a řeší složené příklady - se orientuje v čase - popisuje jednoduché závislosti z praktického života - doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel prakt slovních úloh. Pojmy: činitel, součin. Záměna činitelů. Pojmy: dělenec, dělitel, podíl. Násobení a dělení 3 a 4, řešení slovních úloh na násobení a dělení. Polovina, třetina, čtvrtina. Násobení a dělení 0 a 5, řešení slovních úoh vedoucích ke dvěma početním výkonům, užívání závorek. Řešení slovních úloh na vztahy n- krát více, n- krát méně. Souhrnné opakování učiva Závislosti, vztahy a práce s daty Časové jednotky: 1 den = 24, 1 a = 60 minut, 1 minuta = 60 sekund. Čtení časových údajů na jednotlivých typech (i digitálních). Změna teploty během dne. Přesahy do učiva Prvouky - organizace vlastního času - plánování učení - stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení IV V VI III a v průb. roku Poznámka: Časové rozvržení je orientační, učitel jej přizpůsobí podle aktuálního složení a úrovně své třídy. Rozš. učivo: Násobení a dělení 6, 7... Vlastnosti násobení a dělení. - rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa Geometrie v rovině a prostoru Bod, spojování bodů, rýsování podle pravítka, modelování, označování. Přesahy do učiva Výtvarné výchovy, Pracovní výchovy IX

12 - nachází v realitě jejich reprezentaci - rýsuje nejjednodušší geometrické tvary podle pravítka - kreslí a rýsuje různé druhy čar - porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky - rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině Geometrické tvary, tělesa. Čára křivá, přímá, lomená (kreslení rýsování) Porovnávání, měření, odhady. X a v průb. roku X a v průběhu roku Očekávané výstupy (aplikované klíčové kompetence) 3. ročník Žák - provádí zpaměti početní operace - používá přirozená čísla k modelování reálných situací - řeší a tvoří slovní úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace Učivo: Číslo a početní operace Početní operace v oboru do 100 Násobení a dělení v oboru násobilek do 100. Řešení a vytváření slovních úloh vedoucích k užití vztahů n -krát více, n -krát méně. Slovní úlohy se dvěma různými početními výkony. Sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti. Vztahy mezi sčítáním a odčítáním, násobením a dělením, užívání závorek. Písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel, kontrola výsledku. Zaokrouhlování čísel na desítky. Zařazení průřezových témat, přesahy (mezipředmětové vazby) - rozvoj schopností poznávání (soustředění se na řešení problému) - sebepoznání a sebepojetí (cvičení sebekontroly) - kreativita (cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity) Sociální rozvoj - kooperace a kompetice (rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro kooperaci) - komunikace (komunikace v různých situacích) Časové rozvržení IX X (cca 30 vyuč. ) X XI (cca15 IX XII (cca 10 XII (cca 10 I (cca 5 Poznámky, diferenciace Pro y s diagnostikovanou dyskalkulií individuální plány podle met. pokynů PPP Pro y tělesně postižené individuální plány zohledňující druh a rozsah zdravotního omezení pro

13 - čte zapisuje a porovnává přirozená čísla do počítá předměty v daném souboru - vytváří soubory s daným počtem prvků - užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti - užívá lineární uspořádání - zobrazí číslo na číselné ose - provádí zpaměti i písemně početní operace - provádí kontroly a odhady výsledků - řeší a tvoří slovní úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace Přirozená čísla v oboru do Čtení a zápis čísel, číselná řada, číselná osa. Porovnávání čísel do Řešení slovních úloh na porovnávání. Rozklad čísla v desítkové soustavě. Pamětné sčítání a odčítání do Zaokrouhlování čísel na 100. Písemné sčítání a odčítání do Odhad a kontrola výsledku. Řešení a vytváření slovních úloh na vztahy o n- více, o n- méně. Dělení se zbytkem. Násobení a dělení násobků 10 mimo obor násobilek. Násobení a dělení dvojciferných čísel jednociferným číslem. Násobení a dělení součtu nebo rozdílu dvou čísel. I (cca 5 I (cca 5 II III (cca 20 vyuč. ) III (cca 5 III (cca 10 IV (cca 5 IV V (cca 10 vyuč. ) V (cca 5 V (cca 10 VI (cca 5 práci v matematice - doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel Závislosti, vztahy a práce s daty Čtení a sestavování tabulek násobků XI (cca 5

14 - provádí jednoduché převody jednotek času - popisuje jednoduché závislosti z praktického života - orientuje se v čase Měření (délka, hmotnost, objem, čas, teplota) zaznamenání zjištěných skutečností Orientace v čase - seberegulace a sebeorganizace (organizace vlastního času) Přesahy do učiva Prvouky XI (cca 4 IV, VI (cca 3 vyuč.hod.) - měří a odhaduje délku úsečky - rýsuje podle pravítka a správným náčiním - popíše správně bod, přímku, polopřímku - převádí základní jednotky délky v oboru do rozezná a pojmenuje rovinné útvary - vymodeluje a popíše rovinné útvary - nachází v realitě reprezentaci rovinných útvarů - převádí základní jednotky délky v oboru do rozezná a modeluje jednoduché útvary v rovině - učí se odhadovat krátké vzdálenosti - rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše jednoduchá tělesa Geometrie v rovině a v prostoru Bod, úsečka, přímka, polopřímka. Vzájemná poloha dvou přímek. Převody jednotek délky Rovina, rovinné obrazce trojúhelník, čtverec, obdélník. Strana rovinného obrazce, obvod. Jednotky délky mm, km Čtyřúhelníky Provádění odhadů délek různých úseček a vzdáleností Tělesa - měření délek hran a modelování Přesahy do učiva Výtvarné výchovy, Pracovní výchovy Přesahy do učiva Prvouky Přesahy do učiva Výtvarné výchovy, Pracovní výchovy Přesahy do učiva Pracovní výchovy Přesahy do učiva Výtvarné výchovy, Pracovní výchovy IX X (cca 8 vyuč. ) XI (cca 3 XI (cca 2 XII I (cca 4 vyuč.hod.) I (cca 2 vyuč.hod.) I (cca 1 vyuč.hod.) II III (cca 4 vyuč.hod.) III (cca 3 vyuč.hod.) V (cca 4 vyuč.hod.) Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované v předmětu MATEMATIKA: 2. období: Učitel vede y k osvojení klíčových kompetencí.

15 Kompetence k učení (na výstupu v 5. ročníku): - provádět pamětné i písemné početní výkony s přirozenými čísly do a většími - číst a sestavovat jednoduché tabulky a diagramy - porovnávat čísla do a větší, řešit příslušné nerovnice, poznávat postup řešení slovních úloh vedoucích k porovnávání čísel - řešit slovní úlohy složené se 2 až 3 počet. výkony - užívat zlomky se jmenovatelem 10, 100, zapisovat je desetinným číslem - sčítat a odčítat desetinná čísla řádu desetin a setin, násobit a dělit desetinné číslo deseti - rýsovat základní geom. tvary v rovině (obdélník, čtverec, trojúhelník, sestrojuje kružnice s daným středem a poloměrem) - vypočítávat obvod trojúhelníku, obdélníku, čtverce, obsah čtverce a obdélníku - převádět jednotky délky, hmotnosti, času 2. Kompetence k řešení problémů: - řešit úkoly z praxe s využitím základních početních výkonů s přirozenými čísly do a většími - tvořit slovní úlohy s několika poč. výkony - provádět rozbor problému a plánu řešení, odhadovat výsledek, volit správný postup k vyřešení problému a vyhodnocování správnosti výsledku vzhledem k podmínkám úlohy nebo problému - rozvíjet spolupráci při řešení problémových úloh 3. Kompetence komunikativní: - přesně a stručně se vyjadřovat při užívání matematického jazyka včetně symboliky - zdůvodňovat matematické postupy vlastními slovy i odbornou terminologií - ovládat matematický zápis a zdokonalovat se v jeho grafické úpravě 4. Kompetence sociální a personální: - pracovat ve skupině, spolupracovat, ochotně pomáhat druhým, chovat se ohleduplně - zdvořile oslovit učitele při nepochopení úkolu a požádat o pomoc

16 5. Kompetence občanské: - vnímat složitost reálného světa, utvářet si kritéria k rozeznání dobrých a špatných názorů a k vlastnímu porozumění skutečnosti - učit se odpovědně rozhodovat a jednat - rozvíjet důvěru ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení úloh - rozvíjet zkušenosti s matematickým modelováním (matematizaci reálných situací) - zamýšlet se nad obsahy sdělení, hodnotit svoji práci i práci ostatních, být ohleduplný a taktní 6. Kompetence pracovní: - využívat v práci různé typy kalkulátorů a pomůcek - manipulovat bezpečně s kružítkem a dalšími rýsovacími potřebami - rýsovat přesně a pečlivě - učit se využívat matematické poznatky a dovednosti v praktických činnostech, vytváří si zásobu matematických nástrojů pro řešení reálných situací K tomu jsou využívány především následující postupy: - vhodnou motivací získávat y k pozitivnímu vztahu k matematice a k řešení problémů - využívání vhodných učebnic, pracovních listů, manipulačních pomůcek, modelů, rýsovacích potřeb - výběr přiměřených námětů úloh, úloh z praktického života - vhodná organizace práce v ě, vydávání přesných a srozumitelných pokynů, vyžadování přesnosti a úplnosti úkolů při zachování individuálního pracovního tempa - využívání příkladů na srovnávání, třídění, vytváření jednoduchých závěrů, - provádění odhadů, kontrol a posuzování reálnosti výsledků vlastního uvažování - využívat příklady k rozvoji logického myšlení - zadávat příklady s využitím základních i odvozených veličin a jednotek měření, vážení, procvičovat orientaci v jejich převodech K naplnění klíčových kompetencí směřuje obsahové zaměření předmětu: 2. období (4. 5. ročník): Očekávané výstupy Učivo (aplikované klíčové kompetence) 4. ročník Zařazení průřezových témat, přesahy (mezipředmětové vazby) Časové rozvržení Poznámky, diferenciace

17 - čte, zapisuje, porovnává přirozená čísla do má přehled o lineárním uspořádání čísel - zvládá zaokrouhlování, provádí odhad výsledku v oboru přirozených čísel - naučí se pamětně i písemně sčítat, odčítat, násobit a dělit do čte, zapisuje, porovnává, zaokrouhluje čísla do umí sčítat, odčítat zpaměti i písemně do násobí a dělí zpaměti do Číslo a početní operace Přirozená čísla do Čtení, zápis čísel, číselná řada, číselná osa. Porovnávání čísel do Zaokrouhlování čísel na Pamětné sčítání a odčítání do (čísla, která mají nejvýše dvě číslice různé od 0). Písemné sčítání a odčítání do , odhad, kontrola výsledku. Pamětné a písemné násobení a dělení do (čísla, která mají nejvýše dvě číslice různé od 0). Přirozená čísla v oboru do Čtení, zápis čísel, číselná osa. Porovnávání do Zaokrouhlování čísel na 10, 100, 1000, , Pamětné sčítání a odčítání do (čísla, která mají nejvýše dvě číslice různé od 0). Písemné sčítání a odčítání do , odhad, kontrola výsledku. Pamětné násobení a dělení - rozvoj schopností poznání (cvičení pozornosti a soustředění, cvičení dovednosti zapamatování, řešení problémů a dovednost pro učení) - seberegulace (cvičení sebekontroly) - psychohygiena (dobrý vztah k sobě samému) - kreativita (rozvoj kreativity, osobní nápady, realizace) Sociální rozvoj - vzájemné poznávání ve skupině - respektování, pomoc a podpora druhému - komunikace (naslouchání druhému, řešení konfliktu, vysvětlování) IX X (cca 26 vyuč. ) XI (cca 15 XII (cca 13 III (cca 6 I (cca 14 Pro y s diagnostikovanou dyskalkulií individuální plány podle met. pokynů PPP Pro y tělesně postižené individuální plány zohledňující druh a rozsah zdravotního omezení pro práci v matematice

18 - zvládá násobení, dělení 10, 100, jednociferným číslem - násobí písemně dvojcif. činitelem - zná postup a řešení slovních úloh - řeší slovní úlohy na 2 3 početní výkony - pracuje s pojmem zlomek, čitatel, jmenovatel, seznámí se se sčítáním zlomků se stejným jmenovatelem - používá zlomky při řešení slovních úloh - zvládá postup písemného sčítání, odčítání a provádí kontrolu záměnou čísel i s použitím kalkulátorů - uvědomuje si vztahy přímé úměrnosti do deseti, stem - jednociferným číslem. Písemné násobení dvojciferným činitelem. Řešení a vytváření slovních úloh o n- více, o n- méně, n- krát více, n- krát méně Zlomky. Sčítání zlomků se stejným jmenovatelem (seznámení, praktické užití). Písemné sčítání a odčítání. Práce s kalkulátorem využití ke kontrole. Přímá úměrnost. OSV a MDV: Rozvoj osobnosti - rozvíjení schopnosti analytického přístupu k mediálním obsahům Morální rozvoj - řešení problémů, - rozhodovací dovednosti II III (cca 13 vyuč. ) IX III (cca 23 vyuč. ) III V (cca 23 vyuč. ) V VI (cca 8 vyuč. ) - zvládá základní jednotky času - provádí základní převody jednotek délky, času, hmotnosti, objemu, teploty - umí číst jednoduché tabulky a diagramy Závislosti, vztahy a práce s daty Jednotky času. Orientace v čase. Měření (délka, čas, hmotnost, objem, teplota). Jednoduché tabulky a diagramy. - sebeorganizace organizace vlastního času Přesahy do učiva Přírodovědy IX, II (cca po 2 vyuč. ách) VI (cca 4 V VI (cca 10 vyuč.

19 - orientuje se v jízdních řádech - popisuje závislosti z praktického života Orientace v jízdních řádech. Obvod trojúhelníku, obdélníku, čtverce. Přesahy do učiva Vlastivědy Přesahy do učiva Výtvarné výchovy a Pracovní výchovy ) II (cca 1 III (cca 2 - rýsuje přímky, úsečky dané délky, rovnoběžky, kolmice - sestrojí osu úsečky - rýsuje základní geometrické tvary v rovině - seznámí se s pojmy poloměr, průměr - seznámí se s útvary souměrnými podle osy - provádí základní převody jednotek - zvládá vypočítat obvod obdélníku, čtverce, trojúhelníku - seznámí se s obsahem čtverce, obdélníku - modeluje tělesa Geometrie v rovině a prostoru Vzájemná poloha dvou přímek. Rýsování úseček dané délky. Rovnoběžky. Kolmice. Osa, střed úsečky. Rýsování obdélníku, čtverce, trojúhelníku, kružnice, kruhu s daným středem a poloměrem Útvary souměrné podle osy Převody jednotek délky, hmotnosti Obvod obdélníku, čtverce, trojúhelníku. Obsah čtverce, obdélníku. Modelování těles krychle, kvádr. Přesahy do učiva Výtvarné výchovy a Pracovní výchovy Přesahy do učiva Přírodovědy Přesahy do učiva Pracovní výchovy IX X (cca 4 vyuč. y) XI, XII, III (cca po 2-3 X (cca 3 II (cca 2 XII (cca 4 I (cca 4 II (cca 1 II (cca 3 III (cca 5 IV (cca 3 V - VI (cca 7 vyuč.

20 hod.) Očekávané výstupy (aplikované klíčové kompetence) 5. ročník - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do užívá lineární uspřádání - zapisuje vztahy rovnosti a nerovnosti - využívá zaokrouhlování v praktických situacích - umí sčítat a odčítat, násobit, dělit písemně i pamětně - provádí odhad výsledku a kontrolu provádí kalkulátorem - zvládá písemné násobení až čtyřciferným činitelem - užívá písemné algoritmy - užívá vlastnosti početních výkonů (komunikativnost, asociativnost, distributivnost) - zvládá písemné dělení jednociferným, dvojciferným dělitelem - řeší jednoduché a složené sl. úlohy Učivo Číslo a číselné operace Přirozená čísla v oboru do milionu Čtení, zápis čísel, číselná osa, číselná řada. Porovnávání čísel do milionu. Zaokrouhlování na desítky, stovky, tisíce, desetitisíce, statisíce. Pamětné a písemné sčítání a odčítání. Odhad, kontrola výsledků. Pamětné a písemné násobení a dělení. Písemné násobení až čtyřciferným činitelem. Písemné dělení jednociferným, dvojciferným dělitelem. Jednoduché a složené slovní úlohy vedoucí k jednomu až dvěma výpočtům. Zařazení průřezových témat, přesahy (mezipředmětové vazby) - rozvoj schopnosti poznání (cvičení pozornosti a soustředění, cvičení dovednosti zapamatování, řešení problémů a dovednost pro učení) - seberegulace (cvičení sebekontroly) - psychohygiena (dobrý vztah k sobě samému) - kreativita (rozvoj kreativity, osobní nápady, realizace) Časové rozvržení IX X (cca 9 vyuč. ) IX X (cca 9 vyuč. ) X (cca 4 X (cca 4 X (cca 4, XII (cca 10 IX X (cca 10 vyuč. ), VI (cca 4 vyuč. Poznámky, diferenciace Pro y s diagnostikovanou dyskalkulií individuální plány podle met. pokynů PPP Pro y tělesně postižené individuální plány zohledňující druh a rozsah zdravotního omezení pro práci v matematice

e r er er e r ë r ee r e r ë r r!" e Vzdělávací oblast je v 1. 4. ročníku realizována prostřednictvím vzdělávacího předmětu Matematika. Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání

Více

Charakteristika a osnovy předmětů ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Charakteristika a osnovy předmětů ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Příloha č.2 Charakteristika a osnovy předmětů ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Praha 2005 Autorský kolektiv Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Žijeme v EU Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 1 1. Identifikační údaje Adresa školy: Základní škola a mateřská škola, Jičín 17.

Více

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou Příloha 11) Příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou (vycházející z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP) Naše šumavská škola

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP) Naše šumavská škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP) Naše šumavská škola 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Předkladatel Základní škola a Mateřská škola Čachrov, okres Klatovy, příspěvková organizace, Čachrov

Více

6.7 Matematika. 6.7.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.7 Matematika. 6.7.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.7 Matematika 6.7.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Matematika je zařazen jako povinný ve všech ročnících čtyřletého studia. Patří do vzdělávací oblasti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více

Matematika Ročník : 6.

Matematika Ročník : 6. Matematika Ročník : 6. Žák zvládá zákl. početní úkony s celými a desetinnými čísly pamětně i písemně počítá s předností početních operací a závorek převádí jednotky délky a obsahu rozeznává rovinné obrazce

Více

Proč Škola V Pohybu? Školní vzdělávací program Škola V Pohybu

Proč Škola V Pohybu? Školní vzdělávací program Škola V Pohybu Školní vzdělávací program Škola v pohybu č.j. ZŠŽH 477/2010 Proč Škola V Pohybu? pohyb = změna, vývoj pohyb v informacích o světě pohyb našich žáků v přírodě (lyžování, turistika za bukem) pohyb sboru

Více

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět)

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematickém semináři je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola 1 Učební osnovy 1.1 Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k

Více

Školní vzdělávací program Waldorfská škola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OSTRAVA-PORUBA, Ľ. ŠTÚRA 1085 Příspěvková organizace. Waldorfská škola

Školní vzdělávací program Waldorfská škola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OSTRAVA-PORUBA, Ľ. ŠTÚRA 1085 Příspěvková organizace. Waldorfská škola ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OSTRAVA-PORUBA, Ľ. ŠTÚRA 1085 Příspěvková organizace Waldorfská škola Datum vydání: 1. dubna2014 Vydal: Mgr. Aleš Matoušek 1 I. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola, Ostrava-Poruba,

Více

11. Charakteristika druhého vzdělávacího období

11. Charakteristika druhého vzdělávacího období 11. Charakteristika druhého vzdělávacího období Do 2. vzdělávacího období vstupuje žák vybaven vědomostmi a dovednostmi ze všech primárních vzdělávacích oblastí. Připravenost žáků k učení je v tomto období

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Název školního vzdělávacího programu: Tvořivá škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Tvořivá škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Tvořivá škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a Mateřská škola Troubsko, okres Brno venkov,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Čj.: ŘŠ 120/2013 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Pro žáky s lehkým mentálním postižením Platnost: tři roky od 1.9.2013

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace zaokrouhluje, provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor porovnává

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Vzděláním k budoucnosti Kompletní ŠVP 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Školní vzdělávací program pro základní

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá 78 62 C/02 VÚP Praha 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor

Více

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební osnovy Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Náš svět 1. období - 1. ročník Učební texty : Mgr. J. Fukanová, Mgr. V. Štiková: Já a můj svět

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Č.j. 315/2012 Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194)

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194) MRAVNOST LIDSKOST - VZDĚLANOST Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 687 07 Tupesy 112 --- čtvrtá verze --- platnost od školního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola:

Více