Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Obor vzdělávací oblasti:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Obor vzdělávací oblasti:"

Transkript

1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávací oblasti: Vzdělávací oblast se vyučuje v ročníku ve 3. obdobích základního vzdělávání v oboru Matematika. Ve všech obdobích je zřízen předmět Matematika, ve 3. období na něj navazuje volitelný nebo nepovinný předmět Seminář z matematiky (9. ročník). Týdenní dotace: Předmět Matematika má v 1. ročníku 4 vyučovací y týdně, to je cca 132 ročně. ve ročníku 5 vyučovacích týdně, celkem 165 ročně v každém ročníku. v 6. ročníku 4 vyučovací y týdně, celkem 132 ročně. v 7. ročníku 5 vyučovacích týdně, 165 ročně. v 8. a 9. ročníku 4 vyučovací y týdně, celkem 132 ročně v každém ročníku. Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je založena na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a pro použití matematiky v reálných situacích. Poskytuje matematickou gramotnost, čímž prolíná celým základním vzděláváním a vytváří předpoklady k dalšímu studiu. Důraz je kladen především na důkladné porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům matematiky a jejich vzájemným vztahům. Žáci si postupně osvojují některé pojmy, algoritmy, terminologii, symboliku a způsoby jejich užití. Do obsahu výuky v oboru je začleněny čtyři tématické okruhy: Číslo a početní operace na 1. stupni, Číslo a proměnná na 2. stupni Závislosti, vztahy a práce s daty Geometrie v rovině a v prostoru Nestandardní aplikační úlohy a problémy. V prvním tématickém okruhu si žáci osvojují aritmetické operace (dovednost provádět operace, její algoritmické a významové porozumění), učí se získávat informace a číselná data měřením, odhadováním, výpočtem, zaokrouhlením. Seznamují se s pojmem proměnná a jejím užitím při matematizaci reálných situací. Na druhém stupni jsou obsaženy v části Aritmetika a Algebra. Ve druhém okruhu rozpoznávají žáci určité typy změn a závislostí z reálného světa. Poznávají smysl pojmů růst, pokles, nulová změna. Analyzují tabulky, diagramy, grafy, v jednoduchých případech je konstruují a vyjadřují matematickým přepisem, případně je modelují

2 pomocí vhodného počítačového software či grafického kalkulátoru. Zkoumání závislostí směřuje k pochopení pojmu funkce. Na druhém stupni jsou obsaženy v části Algebra a Geometrie. Ve třetím celku žáci poznávají a znázorňují geometrické útvary a geometricky modelují reálné situace, hledají podobnosti a odlišnosti útvarů, vzájemné polohy objektů v rovině i v prostoru. Učí se měřit, porovnávat, odhadovat velikost délky, úhlu, obvodu, objemu, povrchu. Zdokonaluje svůj grafický projev. Učí se řešit polohové a metrické úlohy a problémy, které vycházejí z reality. Čtvrtý tématický celek prolíná všemi předchozími a po celou dobu základního vzdělávání. Žáci řeší problémové úlohy ze života, snaží se analyzovat problém, utřídit údaje a podmínky, provádět situační náčrty a řešit úlohy na základě logického myšlení. Učí se využívat prostředky výpočetní techniky (kalkulátory, počítače s vhodným software, výukové programy a další matematické pomůcky. Všechny složky jsou vzájemně propojené a jsou doplněné o dílčí úkoly z obsahové náplně průřezových témat: Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Environmentální výchova Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Mediální výchova Na povinný předmět lze navázat v 9. ročníku volitelným předmětem Seminář z matematiky s časovou dotací 1 a týdně (33 ročně). Jeho zařazení je však závislé na přihlášení dostatečného počtu ů. Podle situace mohou být do výuky aktuálně zařazovány různé tématické projekty např.: Geometrie součást života ( středová a osová souměrnost architektura v dějinách, vytváření vlastních návrhů), porovnávání vědomostí v nižších ročnících zábavnou formou Vzdělávání v oblasti směřuje k: - využití matematických poznatků v praxi odhady, porovnávání, orientace - rozvoji jejich logického myšlení, pozornosti, soustředění, tvořivosti, sebekontroly, cvičí paměť - kritickému usuzování a srozumitelné a věcné argumentaci, stručnosti ve vyjadřování - rozvoji abstraktního a exaktního myšlení - vytváření zásoby matematických nástrojů a matematického modelování reálných situací jejich možná a různá řešení - provádění rozboru problému a plánu řešení, odhadování výsledků a volbě správného postupu při řešení problému i k vyhodnocování výsledku vzhledem k daným podmínkám - zdokonalování grafického projevu - rozvíjení důvěry ve vlastní schopnosti a možnosti, k soustavné sebekontrole, systematičnosti, vytrvalosti, přesnosti

3 - připravuje pro práci v jiných předmětech např.: zeměpis, fyzika, chemie, informatika. Vhodným zařazením slovních úloh, vytvářením grafů či diagramů realizuje témata, která se zabývají energií, přírodními zdroji, dopravou a ochranou životního prostředí, a tak se snaží utvářet postoj ů k němu. Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované v předmětu MATEMATIKA: 1. období: Učitel vede y k osvojení klíčových kompetencí. Kompetence k učení (na výstupu v 3. ročníku): - provádět pamětně a písemně početní výkony s přirozenými čísly do číst a užívat jednoduché tabulky a schémata - řešit nerovnice v oboru přirozených čísel do a používat je při řešení úloh - orientovat se v rovině, poznat základní rovinné obrazce a určit jejich obvod - dokazovat jednoduchá tvrzení a vyvozovat logické závěry z daných předpokladů 2. Kompetence k řešení problémů: - řešit úkoly z praxe s využitím základních početních výkonů s přirozenými čísly do vytvářet slovní úlohy vedoucí k využití základních početních výkonů - provádět odhady výsledků řešení a posuzovat jejich reálnost 3. Kompetence komunikativní: - formulovat a slovně vyjadřovat postupy řešení matematických úloh - naslouchat a vhodně reagovat na promluvy druhých lidí - popisovat jednoduché matematické závislosti z praktického života - poznávat a popisovat jednoduchá tělesa - rozumět základním typům matematických zápisů 4. Kompetence sociální a personální:

4 - zapojovat se do práce ve skupině - požádat o pomoc učitele při nepochopení úkolu - chovat se ohleduplně ke svým spoluům 5. Kompetence občanské: - respektovat názor druhých lidí - poskytnout podle svých možností pomoc při řešení úkolu - získávat základní povědomí o svých právech a povinnostech ve škole 6. Kompetence pracovní: - manipulaci s různými předměty v daném matematickém souboru - vytvářet soubory s daným počtem prvků - modelovat jednoduché geometrické útvary v rovině a jednoduchá tělesa - bezpečně používat základní rýsovací potřeby K tomu jsou využívány především následující postupy: - vhodnou motivací získávat y k pozitivnímu vztahu k matematice - využívání vhodných učebnic, pracovních listů, manipulačních pomůcek - výběr přiměřených námětů úloh, úloh z praktického života - vhodné organizace práce v ě, vydávání přesných a srozumitelných pokynů, vyžadování přesnosti a úplnosti úkolů při zachování individuálního pracovního tempa - využívat příkladů na srovnávání, třídění, vytváření jednoduchých závěrů, - provádět odhady, kontroly a posuzování reálnosti výsledků vlastního uvažování - využívat příklady k rozvoji logického myšlení - zadávat příklady s využitím základních veličin a jednotek měření, vážení K naplnění klíčových kompetencí směřuje obsahové zaměření předmětu: 1. období (1. 3. ročník): Očekávané výstupy Učivo: (aplikované klíčové kompetence) Zařazení průřezových témat, přesahy Časové rozvržení Poznámky, diferenciace

5 1. ročník (mezipředmětové vazby) Číslo a početní operace - počítá předměty v daném souboru vytváří soubory s daným počtem prvků - sestaví číselnou řadu, užívá lineární uspořádání - zná, čte a zapisuje číslice a čísla orientuje se na číselné ose, zobrazí zde číslo - zapisuje příklady pomocí znaků +,, = Přirozená čísla 1-5 Číselná řada, posloupnost. Počítání předmětů v souboru, doplňování prvků do daného počtu. Numerace 1 3, 1 4, 1 5. Psaní číslic 1, 2, 3. Sčítání a odčítání v oboru do 3. Psaní číslice 4 Sčítání a odčítání do 4 Řešení slovních úloh na + a do 3, 4 (zápis,řešení) Přesahy do učiva Prvouky, Výtvarné výchovy, Českého jazyka, Tělesné výchovy, Dramatické výchovy, Pracovní výchovy, Hudební výchovy Přirozená čísla 0-6 Číselná osa. Psaní číslice 5. Sčítání a odčítání do 5, slovní úlohy, rozklad čísel. Zavedení čísla 0. Psaní číslice 6. Sčítání a odčítání do 6, slovní úlohy. Přirozená čísla do 10 Psaní číslice 7, sčítání a odčítání do 7, číselná osa, rozklad, slovní úlohy. Psaní číslice 8, sčítání a odčítání Sociální rozvoj - chování podporující dobré mezilidské vztahy Morální rozvoj - prosociální chování - rozhodovací schopnosti - individuální řešení - zákl. rysy kreativity, samostatnosti, sebehodnocení VDO: Občanská společnost a škola - smysl pro spravedlnost - rovnoprávnost lidí MKV: Lidské vztahy - tolerance k odlišnostem jiných národů IX X XI XII Pro y tělesně postižené - budou vyprac. individuální plány zohledňující druh a rozsah zdravotního omezení pro práci v matematice Žáci nezralí pro školní docházku - doporučení k vyšetření v PPP - indiv. péče Poznámka: Časové rozvržení je orientační, učitel jej přizpůsobí podle aktuálního

6 - provádí zpaměti jednoduché početní operace (sčítání a odčítání do 20 bez přechodu přes desítku) - řeší a tvoří jednoduché slovní úlohy na +,- do 20 (zadané obrázkem, textem) do 8, číselná osa, rozklad, slovní úlohy. Psaní číslice 9, rozklad, číselná osa, sčítání a odčítání do 9, slovní úlohy, domino. Psaní číslice 10, rozklad, číselná osa, numerace. Sčítání a odčítání do 10, slovní úlohy. Automatizace spojů sčítání a odčítání v oboru do 10. Přirozená čísla do 20 Numerace do 20, číselná osa. Psaní čísel 11 20, rozklad čísla v desítkové soustavě. Sčítání a odčítání v oboru do 20 bez přechodu desítky (typ , 15 5 ). Sčítání a odčítání v oboru do 20 bez přechodu desítky (typ , 18 3 ). Procvičování a automatizace Sociální rozvoj - empatie a pohled na svět očima druhého ENV: Vztah člověka k prostředí - pomoc ptáčkům a živočichům v zimě - vnímání a hodnocení důsledků jednání lidí - ohleduplnost, ochota pomáhat - pozitivní naladění mysli, dobrý vztah k sobě samému VDO: Občanská společnost a škola - spravedlivé dělení věcí - kreativita ve vztazích, obdarování druhých - rozvoj tvořivosti (různá řešení a dotahování nápadů ENV: Vztah člověka k prostředí - základní návyky odpovědnosti k prostředí I II III IV V složení a úrovně své třídy.

7 - popisuje jednoduché závislosti praktického života - porovnává množství i velikost - porovnává čísla s použitím znamének nerovnosti: je menší, je větší sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky. Slovní úlohy. Opakování získaných vědomostí Matem. hádanky, hry, soutěže. Úvod k přechodu + a přes desítku. Závislosti, vztahy a práce s daty Porovnávání množství a velikosti. Znaménka: je menší, je větší, rovná se. - lokální ekolog. problémy VEGS: Evropa a svět nás zajímá - rodinné příběhy z Evropy a ze světa MKV: Etnický původ - zájem o život jiných národů - právo na vlastní názor a hodnocení - sebekontrola Sociální rozvoj kooperace, seberegulace při spolupráci - komunikace v různých situacích, role vítěze a poraženého ENV: Lidské aktivity a problémy ŽP - šetrný přístup k přírodě VDO: Občanská společnost - spravedlnost, tolerance Morální rozvoj - zvládání situace v soutěži, VI IX X

8 - doplňuje posloupnosti čísel - řeší a tvoří slovní úlohy na porovnávání čísel - řeší slovní úlohy s využitím vztahů o n- více, o n-méně Porovnávání čísel 1 3, 1 4, posloupnost čísel. Řešení slovních úloh na porovnávání čísel (zadaných obrázkem). Porovnávání čísel 1 5, 0 6, posloupnost, slovní úlohy. Porovnávání čísel 0 7, 0 8, posloupnost, slovní úlohy. Počítání s penězi. Porovnávání čísel 0 9, posloupnost, slovní úlohy. Porovnávání čísel 0 10, posloupnost, slovní úlohy. Placení penězi. Posloupnost čísel 0 20, porovnávání, řazení od nejmenšího k největšímu a zpět. Vztahy o n- méně, o n- více, stejný počet, slovní úlohy. Opakování získaných dovedností smysl pro fair play Sociální rozvoj - kooperace ve skupině, při hrách, sebeovládání, respektování - odlišnosti chlapců a dívek, vzájemné chování, rovnoprávnost mužů a žen VEGS: Evropa a svět nás zajímá - peníze české, cizí měna ENV: Vztah člověka a prostředí - péče o okolí bydliště, čistota vody, záchrana stromů MDV: Média jako zdroj informací a zábavy Mezilidské vztahy - pomoc osobám se znevýhodněním ENV: Lidské aktivity a probl. ŽP - likvidace odpadů, sběr papíru - péče o ŽP a ohrožené druhy zvířat V průběhu probírání XI XII I II III IV IV V VI

9 - se orientuje v prostoru (vpravo, vlevo, nad, pod, před, za, hned před, hned za, dole, nahoře apod.) - rozezná, pojmenuje, vymodeluje a nachází v realitě základní rovinné útvary (čtverec, obdélník, kruh, trojúhelník) - orientačně se seznámí s tělesy (krychle, kvádr, válec, koule) - má představu o způsobu měření metrem Dovede pojmenovat názvy těles jednoduché součásti dětských stavebnic Geometrie v rovině a prostoru Orientace v prostoru. Číselná osa orientace. Rovinné útvary. Tělesa kolem nás úvod. Rovinné útvary opakování Metr jednotka délky, měření na metry, praktické využití. Tělesa využití v praxi, dětská stavebnice. Opakování geometrického učiva tématu přesahy do učiva Prvouky, Českého jazyka, Dramatické výchovy, Výtvarné výchovy, Pracovní výchovy V průběhu probírání tématu přesahy do učiva Tělesné výchovy, Výtvarné výchovy, Prvouky, Pracovní výchovy IX průběžně IX a průběžně XI IV V VI Očekávané výstupy (aplikované klíčové kompetence) 2. ročník - provádí zpaměti početní operace - používá přirozená čísla k modelování reálných situací - počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků -čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do Učivo Číslo a početní operace Sčítání a odčítání v oboru do 20 s přechodem přes desítku. Řešení slovních úloh na sčítání a odčítání. Řešení slovních úloh s užitím vztahu o n-více, o n-méně. Přirozená čísla v oboru Čtení a zápis čísel, číselná řada, Zařazení průřezových témat, přesahy (mezipředmětové vazby) - cvičení smyslového vnímání, pozornosti, soustředění - dovednost zapamatovat si - sebepoznání a sebepojetí (temperament, postoje, Časové rozvržení IX X XI Poznámky, diferenciace Pro y s diagnostikovanou dyskalkulií individuální plány podle met. pokynů PPP

10 100, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti - užívá lineární uspořádání, zobrazí číslo na číselné ose - řeší a tvoří slovní úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace - provádí zpaměti početní operace (násobení a dělení) - řeší a tvoří slovní úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace číselná osa. Počítání po jedné, po desítkách. Porovnávání čísel do 100. Sčítání a odčítání násobků 10, pojmy: součet rozdíl. Vztah sčítání a odčítání. Záměna sčítanců. Řešení slovních úloh o n- desítek méně více. Sčítání a odčítání bez přechodu přes desítku, řešení a vytváření sl.úloh na sčítání, odčítání, vytváření sl.úloh o n- více, o n- méně. Počítání se závorkami, pojmy: sčítanec, součet, menšenec, menšitel, rozdíl. Pamětné sčítání a odčítání s přechodem přes desítku, řešení a vytváření slovních úloh. Zaokrouhlování na desítky. Násobení a dělení v oboru násobilek do 100 Názorné zavedení násobení a dělení na souborech různých předmětů. Násobení jako opakované sčítání. Vztahy mezi násobením a dělením, pojem násobek. Řada násobků 2, násobilka a dělení 2, používání při řešení hodnoty) - sebeovládání - rozumové zpracování problému Sociální rozvoj - komunikace (dovednost pro sdělování verbální i neverbální) - kooperace a kompetice (dovednost odstoupit od vlastního nápadu, navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky) - pozitivní myšlení Morální rozvoj - zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětu - hodnoty, postoje, praktická etika (vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlnost, respektování) V průběhu probírání tématu přesahy do učiva Prvouky, Českého jazyka, Výtvarné výchovy, Pracovní výchovy XII I II II III Pro y tělesně postižené individuální plány zohledňující druh a rozsah zdravotního omezení pro práci v matematice

11 - seznamuje se s významem nejjednodušších zlomků a jejich praktickým užitím - správně zapisuje pomocí závorek a řeší složené příklady - se orientuje v čase - popisuje jednoduché závislosti z praktického života - doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel prakt slovních úloh. Pojmy: činitel, součin. Záměna činitelů. Pojmy: dělenec, dělitel, podíl. Násobení a dělení 3 a 4, řešení slovních úloh na násobení a dělení. Polovina, třetina, čtvrtina. Násobení a dělení 0 a 5, řešení slovních úoh vedoucích ke dvěma početním výkonům, užívání závorek. Řešení slovních úloh na vztahy n- krát více, n- krát méně. Souhrnné opakování učiva Závislosti, vztahy a práce s daty Časové jednotky: 1 den = 24, 1 a = 60 minut, 1 minuta = 60 sekund. Čtení časových údajů na jednotlivých typech (i digitálních). Změna teploty během dne. Přesahy do učiva Prvouky - organizace vlastního času - plánování učení - stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení IV V VI III a v průb. roku Poznámka: Časové rozvržení je orientační, učitel jej přizpůsobí podle aktuálního složení a úrovně své třídy. Rozš. učivo: Násobení a dělení 6, 7... Vlastnosti násobení a dělení. - rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa Geometrie v rovině a prostoru Bod, spojování bodů, rýsování podle pravítka, modelování, označování. Přesahy do učiva Výtvarné výchovy, Pracovní výchovy IX

12 - nachází v realitě jejich reprezentaci - rýsuje nejjednodušší geometrické tvary podle pravítka - kreslí a rýsuje různé druhy čar - porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky - rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině Geometrické tvary, tělesa. Čára křivá, přímá, lomená (kreslení rýsování) Porovnávání, měření, odhady. X a v průb. roku X a v průběhu roku Očekávané výstupy (aplikované klíčové kompetence) 3. ročník Žák - provádí zpaměti početní operace - používá přirozená čísla k modelování reálných situací - řeší a tvoří slovní úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace Učivo: Číslo a početní operace Početní operace v oboru do 100 Násobení a dělení v oboru násobilek do 100. Řešení a vytváření slovních úloh vedoucích k užití vztahů n -krát více, n -krát méně. Slovní úlohy se dvěma různými početními výkony. Sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti. Vztahy mezi sčítáním a odčítáním, násobením a dělením, užívání závorek. Písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel, kontrola výsledku. Zaokrouhlování čísel na desítky. Zařazení průřezových témat, přesahy (mezipředmětové vazby) - rozvoj schopností poznávání (soustředění se na řešení problému) - sebepoznání a sebepojetí (cvičení sebekontroly) - kreativita (cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity) Sociální rozvoj - kooperace a kompetice (rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro kooperaci) - komunikace (komunikace v různých situacích) Časové rozvržení IX X (cca 30 vyuč. ) X XI (cca15 IX XII (cca 10 XII (cca 10 I (cca 5 Poznámky, diferenciace Pro y s diagnostikovanou dyskalkulií individuální plány podle met. pokynů PPP Pro y tělesně postižené individuální plány zohledňující druh a rozsah zdravotního omezení pro

13 - čte zapisuje a porovnává přirozená čísla do počítá předměty v daném souboru - vytváří soubory s daným počtem prvků - užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti - užívá lineární uspořádání - zobrazí číslo na číselné ose - provádí zpaměti i písemně početní operace - provádí kontroly a odhady výsledků - řeší a tvoří slovní úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace Přirozená čísla v oboru do Čtení a zápis čísel, číselná řada, číselná osa. Porovnávání čísel do Řešení slovních úloh na porovnávání. Rozklad čísla v desítkové soustavě. Pamětné sčítání a odčítání do Zaokrouhlování čísel na 100. Písemné sčítání a odčítání do Odhad a kontrola výsledku. Řešení a vytváření slovních úloh na vztahy o n- více, o n- méně. Dělení se zbytkem. Násobení a dělení násobků 10 mimo obor násobilek. Násobení a dělení dvojciferných čísel jednociferným číslem. Násobení a dělení součtu nebo rozdílu dvou čísel. I (cca 5 I (cca 5 II III (cca 20 vyuč. ) III (cca 5 III (cca 10 IV (cca 5 IV V (cca 10 vyuč. ) V (cca 5 V (cca 10 VI (cca 5 práci v matematice - doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel Závislosti, vztahy a práce s daty Čtení a sestavování tabulek násobků XI (cca 5

14 - provádí jednoduché převody jednotek času - popisuje jednoduché závislosti z praktického života - orientuje se v čase Měření (délka, hmotnost, objem, čas, teplota) zaznamenání zjištěných skutečností Orientace v čase - seberegulace a sebeorganizace (organizace vlastního času) Přesahy do učiva Prvouky XI (cca 4 IV, VI (cca 3 vyuč.hod.) - měří a odhaduje délku úsečky - rýsuje podle pravítka a správným náčiním - popíše správně bod, přímku, polopřímku - převádí základní jednotky délky v oboru do rozezná a pojmenuje rovinné útvary - vymodeluje a popíše rovinné útvary - nachází v realitě reprezentaci rovinných útvarů - převádí základní jednotky délky v oboru do rozezná a modeluje jednoduché útvary v rovině - učí se odhadovat krátké vzdálenosti - rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše jednoduchá tělesa Geometrie v rovině a v prostoru Bod, úsečka, přímka, polopřímka. Vzájemná poloha dvou přímek. Převody jednotek délky Rovina, rovinné obrazce trojúhelník, čtverec, obdélník. Strana rovinného obrazce, obvod. Jednotky délky mm, km Čtyřúhelníky Provádění odhadů délek různých úseček a vzdáleností Tělesa - měření délek hran a modelování Přesahy do učiva Výtvarné výchovy, Pracovní výchovy Přesahy do učiva Prvouky Přesahy do učiva Výtvarné výchovy, Pracovní výchovy Přesahy do učiva Pracovní výchovy Přesahy do učiva Výtvarné výchovy, Pracovní výchovy IX X (cca 8 vyuč. ) XI (cca 3 XI (cca 2 XII I (cca 4 vyuč.hod.) I (cca 2 vyuč.hod.) I (cca 1 vyuč.hod.) II III (cca 4 vyuč.hod.) III (cca 3 vyuč.hod.) V (cca 4 vyuč.hod.) Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované v předmětu MATEMATIKA: 2. období: Učitel vede y k osvojení klíčových kompetencí.

15 Kompetence k učení (na výstupu v 5. ročníku): - provádět pamětné i písemné početní výkony s přirozenými čísly do a většími - číst a sestavovat jednoduché tabulky a diagramy - porovnávat čísla do a větší, řešit příslušné nerovnice, poznávat postup řešení slovních úloh vedoucích k porovnávání čísel - řešit slovní úlohy složené se 2 až 3 počet. výkony - užívat zlomky se jmenovatelem 10, 100, zapisovat je desetinným číslem - sčítat a odčítat desetinná čísla řádu desetin a setin, násobit a dělit desetinné číslo deseti - rýsovat základní geom. tvary v rovině (obdélník, čtverec, trojúhelník, sestrojuje kružnice s daným středem a poloměrem) - vypočítávat obvod trojúhelníku, obdélníku, čtverce, obsah čtverce a obdélníku - převádět jednotky délky, hmotnosti, času 2. Kompetence k řešení problémů: - řešit úkoly z praxe s využitím základních početních výkonů s přirozenými čísly do a většími - tvořit slovní úlohy s několika poč. výkony - provádět rozbor problému a plánu řešení, odhadovat výsledek, volit správný postup k vyřešení problému a vyhodnocování správnosti výsledku vzhledem k podmínkám úlohy nebo problému - rozvíjet spolupráci při řešení problémových úloh 3. Kompetence komunikativní: - přesně a stručně se vyjadřovat při užívání matematického jazyka včetně symboliky - zdůvodňovat matematické postupy vlastními slovy i odbornou terminologií - ovládat matematický zápis a zdokonalovat se v jeho grafické úpravě 4. Kompetence sociální a personální: - pracovat ve skupině, spolupracovat, ochotně pomáhat druhým, chovat se ohleduplně - zdvořile oslovit učitele při nepochopení úkolu a požádat o pomoc

16 5. Kompetence občanské: - vnímat složitost reálného světa, utvářet si kritéria k rozeznání dobrých a špatných názorů a k vlastnímu porozumění skutečnosti - učit se odpovědně rozhodovat a jednat - rozvíjet důvěru ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení úloh - rozvíjet zkušenosti s matematickým modelováním (matematizaci reálných situací) - zamýšlet se nad obsahy sdělení, hodnotit svoji práci i práci ostatních, být ohleduplný a taktní 6. Kompetence pracovní: - využívat v práci různé typy kalkulátorů a pomůcek - manipulovat bezpečně s kružítkem a dalšími rýsovacími potřebami - rýsovat přesně a pečlivě - učit se využívat matematické poznatky a dovednosti v praktických činnostech, vytváří si zásobu matematických nástrojů pro řešení reálných situací K tomu jsou využívány především následující postupy: - vhodnou motivací získávat y k pozitivnímu vztahu k matematice a k řešení problémů - využívání vhodných učebnic, pracovních listů, manipulačních pomůcek, modelů, rýsovacích potřeb - výběr přiměřených námětů úloh, úloh z praktického života - vhodná organizace práce v ě, vydávání přesných a srozumitelných pokynů, vyžadování přesnosti a úplnosti úkolů při zachování individuálního pracovního tempa - využívání příkladů na srovnávání, třídění, vytváření jednoduchých závěrů, - provádění odhadů, kontrol a posuzování reálnosti výsledků vlastního uvažování - využívat příklady k rozvoji logického myšlení - zadávat příklady s využitím základních i odvozených veličin a jednotek měření, vážení, procvičovat orientaci v jejich převodech K naplnění klíčových kompetencí směřuje obsahové zaměření předmětu: 2. období (4. 5. ročník): Očekávané výstupy Učivo (aplikované klíčové kompetence) 4. ročník Zařazení průřezových témat, přesahy (mezipředmětové vazby) Časové rozvržení Poznámky, diferenciace

17 - čte, zapisuje, porovnává přirozená čísla do má přehled o lineárním uspořádání čísel - zvládá zaokrouhlování, provádí odhad výsledku v oboru přirozených čísel - naučí se pamětně i písemně sčítat, odčítat, násobit a dělit do čte, zapisuje, porovnává, zaokrouhluje čísla do umí sčítat, odčítat zpaměti i písemně do násobí a dělí zpaměti do Číslo a početní operace Přirozená čísla do Čtení, zápis čísel, číselná řada, číselná osa. Porovnávání čísel do Zaokrouhlování čísel na Pamětné sčítání a odčítání do (čísla, která mají nejvýše dvě číslice různé od 0). Písemné sčítání a odčítání do , odhad, kontrola výsledku. Pamětné a písemné násobení a dělení do (čísla, která mají nejvýše dvě číslice různé od 0). Přirozená čísla v oboru do Čtení, zápis čísel, číselná osa. Porovnávání do Zaokrouhlování čísel na 10, 100, 1000, , Pamětné sčítání a odčítání do (čísla, která mají nejvýše dvě číslice různé od 0). Písemné sčítání a odčítání do , odhad, kontrola výsledku. Pamětné násobení a dělení - rozvoj schopností poznání (cvičení pozornosti a soustředění, cvičení dovednosti zapamatování, řešení problémů a dovednost pro učení) - seberegulace (cvičení sebekontroly) - psychohygiena (dobrý vztah k sobě samému) - kreativita (rozvoj kreativity, osobní nápady, realizace) Sociální rozvoj - vzájemné poznávání ve skupině - respektování, pomoc a podpora druhému - komunikace (naslouchání druhému, řešení konfliktu, vysvětlování) IX X (cca 26 vyuč. ) XI (cca 15 XII (cca 13 III (cca 6 I (cca 14 Pro y s diagnostikovanou dyskalkulií individuální plány podle met. pokynů PPP Pro y tělesně postižené individuální plány zohledňující druh a rozsah zdravotního omezení pro práci v matematice

18 - zvládá násobení, dělení 10, 100, jednociferným číslem - násobí písemně dvojcif. činitelem - zná postup a řešení slovních úloh - řeší slovní úlohy na 2 3 početní výkony - pracuje s pojmem zlomek, čitatel, jmenovatel, seznámí se se sčítáním zlomků se stejným jmenovatelem - používá zlomky při řešení slovních úloh - zvládá postup písemného sčítání, odčítání a provádí kontrolu záměnou čísel i s použitím kalkulátorů - uvědomuje si vztahy přímé úměrnosti do deseti, stem - jednociferným číslem. Písemné násobení dvojciferným činitelem. Řešení a vytváření slovních úloh o n- více, o n- méně, n- krát více, n- krát méně Zlomky. Sčítání zlomků se stejným jmenovatelem (seznámení, praktické užití). Písemné sčítání a odčítání. Práce s kalkulátorem využití ke kontrole. Přímá úměrnost. OSV a MDV: Rozvoj osobnosti - rozvíjení schopnosti analytického přístupu k mediálním obsahům Morální rozvoj - řešení problémů, - rozhodovací dovednosti II III (cca 13 vyuč. ) IX III (cca 23 vyuč. ) III V (cca 23 vyuč. ) V VI (cca 8 vyuč. ) - zvládá základní jednotky času - provádí základní převody jednotek délky, času, hmotnosti, objemu, teploty - umí číst jednoduché tabulky a diagramy Závislosti, vztahy a práce s daty Jednotky času. Orientace v čase. Měření (délka, čas, hmotnost, objem, teplota). Jednoduché tabulky a diagramy. - sebeorganizace organizace vlastního času Přesahy do učiva Přírodovědy IX, II (cca po 2 vyuč. ách) VI (cca 4 V VI (cca 10 vyuč.

19 - orientuje se v jízdních řádech - popisuje závislosti z praktického života Orientace v jízdních řádech. Obvod trojúhelníku, obdélníku, čtverce. Přesahy do učiva Vlastivědy Přesahy do učiva Výtvarné výchovy a Pracovní výchovy ) II (cca 1 III (cca 2 - rýsuje přímky, úsečky dané délky, rovnoběžky, kolmice - sestrojí osu úsečky - rýsuje základní geometrické tvary v rovině - seznámí se s pojmy poloměr, průměr - seznámí se s útvary souměrnými podle osy - provádí základní převody jednotek - zvládá vypočítat obvod obdélníku, čtverce, trojúhelníku - seznámí se s obsahem čtverce, obdélníku - modeluje tělesa Geometrie v rovině a prostoru Vzájemná poloha dvou přímek. Rýsování úseček dané délky. Rovnoběžky. Kolmice. Osa, střed úsečky. Rýsování obdélníku, čtverce, trojúhelníku, kružnice, kruhu s daným středem a poloměrem Útvary souměrné podle osy Převody jednotek délky, hmotnosti Obvod obdélníku, čtverce, trojúhelníku. Obsah čtverce, obdélníku. Modelování těles krychle, kvádr. Přesahy do učiva Výtvarné výchovy a Pracovní výchovy Přesahy do učiva Přírodovědy Přesahy do učiva Pracovní výchovy IX X (cca 4 vyuč. y) XI, XII, III (cca po 2-3 X (cca 3 II (cca 2 XII (cca 4 I (cca 4 II (cca 1 II (cca 3 III (cca 5 IV (cca 3 V - VI (cca 7 vyuč.

20 hod.) Očekávané výstupy (aplikované klíčové kompetence) 5. ročník - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do užívá lineární uspřádání - zapisuje vztahy rovnosti a nerovnosti - využívá zaokrouhlování v praktických situacích - umí sčítat a odčítat, násobit, dělit písemně i pamětně - provádí odhad výsledku a kontrolu provádí kalkulátorem - zvládá písemné násobení až čtyřciferným činitelem - užívá písemné algoritmy - užívá vlastnosti početních výkonů (komunikativnost, asociativnost, distributivnost) - zvládá písemné dělení jednociferným, dvojciferným dělitelem - řeší jednoduché a složené sl. úlohy Učivo Číslo a číselné operace Přirozená čísla v oboru do milionu Čtení, zápis čísel, číselná osa, číselná řada. Porovnávání čísel do milionu. Zaokrouhlování na desítky, stovky, tisíce, desetitisíce, statisíce. Pamětné a písemné sčítání a odčítání. Odhad, kontrola výsledků. Pamětné a písemné násobení a dělení. Písemné násobení až čtyřciferným činitelem. Písemné dělení jednociferným, dvojciferným dělitelem. Jednoduché a složené slovní úlohy vedoucí k jednomu až dvěma výpočtům. Zařazení průřezových témat, přesahy (mezipředmětové vazby) - rozvoj schopnosti poznání (cvičení pozornosti a soustředění, cvičení dovednosti zapamatování, řešení problémů a dovednost pro učení) - seberegulace (cvičení sebekontroly) - psychohygiena (dobrý vztah k sobě samému) - kreativita (rozvoj kreativity, osobní nápady, realizace) Časové rozvržení IX X (cca 9 vyuč. ) IX X (cca 9 vyuč. ) X (cca 4 X (cca 4 X (cca 4, XII (cca 10 IX X (cca 10 vyuč. ), VI (cca 4 vyuč. Poznámky, diferenciace Pro y s diagnostikovanou dyskalkulií individuální plány podle met. pokynů PPP Pro y tělesně postižené individuální plány zohledňující druh a rozsah zdravotního omezení pro práci v matematice

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola. Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5.

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola. Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5. ročník) Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné

Více

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr Matematika - 6. ročník Provádí početní operace v oboru desetinná čísla racionálních čísel - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - čte a zapisuje desetinná čísla - zaokrouhlování

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

Matematika - 6. ročník

Matematika - 6. ročník Matematika - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Přirozená čísla - zápis čísla v desítkové soustavě - zaokrouhlování - zobrazení na číselné ose - početní operace v oboru

Více

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace 1. 9. ročník 1. ročník 4 hodiny týdně 2. 5. ročník 5

Více

Matematika a její aplikace - 1. ročník

Matematika a její aplikace - 1. ročník Matematika a její aplikace - 1. ročník počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20 užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Více

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák:

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák: Matematika prima Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) využívá při paměťovém počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení provádí písemné početní operace v oboru přirozených zaokrouhluje,

Více

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10.

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10. 5.10. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Seminář z matematiky Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Seminář z

Více

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 6.ročník Výstup Učivo Průřezová témata - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla s přirozenými čísly - zpaměti a písemně

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast : : Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky využívat matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech rozvíjet pamětˇ žáků prostřednictvím

Více

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE + MP vazby 1. Obor přirozených čísel - používá čísla v oboru 0-20 k modelování reálných situací.- práce s manipulativy - počítá předměty v oboru 0-20, vytváří soubory

Více

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, 5.1.2.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, Zná číslice 1 až 20, umí je napsat a

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 4 4 4 5 17 Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách.

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 4 4 4 5 17 Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách. MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematice je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení pojmů, matematických postupů rozvoj abstraktního myšlení

Více

5.2.1 Matematika povinný předmět

5.2.1 Matematika povinný předmět 5.2.1 Matematika povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 4 4+1 4+1 4+1 4+1 4 4 3+1 4+1 Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět je rozdělen na základě OVO v RVP ZV na čtyři

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 5. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace Využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace se realizuje v předmětu Matematika po celou dobu školní docházky. Na 1. stupni

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Matematika 3. období 6. ročník J.Coufalová : Matematika pro 6.ročník ZŠ (Fortuna) O.Odvárko,J.Kadleček : Sbírka úloh z matematiky pro 6.ročník ZŠ (Prometheus)

Více

MATEMATIKA. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

MATEMATIKA. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení MATEMATIKA 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Obsah vyučovacího předmětu Matematika je totožný s obsahem vyučovacího oboru Matematika a její aplikace.

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Učební texty : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 2. ročník Mgr. M. Novotný, F. Novák: Matýskova matematika 4.,5.,6.díl

Více

-Zobrazí čísla a nulu na číselné ose

-Zobrazí čísla a nulu na číselné ose Dodatek k ŠVP č. 38 Výstupy matematika 6. ročník doplnění standardů RVP 6. ročník ŠVP 6.ročník Učivo Matematika Doplnění podle standardů Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění předmětů do skupin. Počítání

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Období: 3. období Počet hodin ročník: 165 132 132 132 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

skupinová práce, frontální výuka, samostatná práce, problémové učení

skupinová práce, frontální výuka, samostatná práce, problémové učení Předmět: MATEMATIKA Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika předmětu Předmět je vyučován na 1. a 2. stupni. Vzdělávací oblast matematika a její aplikace je v základním vzdělávání

Více

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách.

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách. 5.2 Oblast: Předmět: Matematika 5.2.1 Obor: Charakteristika předmětu matematika 1. stupeň Matematika tvoří základ vzdělávacího působení v základní škole. Vede žáky k získávání matematických pojmů, algoritmů,

Více

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Číslo a početní operace - využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost

Více

Matematika. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Matematika. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku Matematika Vyučovací předmět navazuje na učivo matematiky I. stupně. Časová dotace předmětu je v 6., 7.,8. ročníku 4 hodiny, v 9. ročníku 5 hodin. Třída se na matematiku nedělí. Vyučovací předmět poskytuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace zaokrouhluje, provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor porovnává

Více

5.2.2 Matematika - 2. stupeň

5.2.2 Matematika - 2. stupeň 5.2.2 Matematika - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Matematika na 2. stupni školy navazuje svým vzdělávacím obsahem na předmět Matematika

Více

V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace.

V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace. MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace. Žáci v ní mají získat početní

Více

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti 3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) 51 Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické

Více

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Matematika se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. ročníku 4 hodiny týdně ve

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Žák cvičí prostorovou představivost Žák využívá při paměťovém i písemném počítání komutativnost i asociativní sčítání a násobení Žák provádí písemné početní operace v oboru Opakování učiva 3. ročníku Písemné

Více

Témata absolventského klání z matematiky :

Témata absolventského klání z matematiky : Témata absolventského klání z matematiky : 1.Dělitelnost přirozených čísel - násobek a dělitel - společný násobek - nejmenší společný násobek (n) - znaky dělitelnosti 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10 - společný

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 3. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a

Více

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy.

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy. Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Přirozená čísla Desetinná čísla IX. X. Přirozená čísla opakování všech početních výkonů, zobrazení čísel na číselné ose, porovnávání a zaokrouhlování čísel. Metody- slovní, názorně demonstrační a grafická.

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: MATEMATIKA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Žák: rozlišuje pojmy násobek, dělitel definuje prvočíslo, číslo složené, sudé a liché číslo, čísla soudělná

Více

4.2 Matematika a její aplikace

4.2 Matematika a její aplikace 4.2 Matematika a její aplikace Charakteristika matematiky Na 1. stupni je vyučováno 24 hodin matematiky (od 2. do 5. třídy po 5 hodinách, v 1. třídě 4 hodiny výuka probíhá v jednotlivých hodinách nebo

Více

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly a algoritmů matematického aparátu Vyjádří a zapíše část celku. Znázorňuje zlomky na číselné ose, převádí zlomky na des. čísla a naopak. Zapisuje nepravé zlomky ve tvaru smíšeného čísla. ZLOMKY Pojem zlomku,

Více

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika se vyučuje ve všech ročnících. V primě a sekundě je vyučováno 5 hodin týdně, v tercii a kvartě 4 hodiny týdně. Předmět je tedy posílen o 2 hodiny

Více

4. 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 4.2.1 Matematika

4. 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 4.2.1 Matematika 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 1 Matematika Hodinová dotace Matematika 4 4 4 4 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace RVP ZV. Matematika

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 5 týdně, povinný ČaPO: Přirozená čísla do a přes 1 000 000 Žák: ČaPO: počítá do 1 000 000 - počítá po statisících, desetitisících, tisících ČaPO: čte a zobrazí číslo na číselné ose

Více

6.5 Matematika 1.stupeň

6.5 Matematika 1.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Matematika a její aplikace Matematika 6.5 Matematika 1.stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět matematika je předmět, který poskytuje

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 5. - MATEMATIKA Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace MATEMATIKA Cíle vzdělávací oblasti Charakteristika výuky

Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace  MATEMATIKA Cíle vzdělávací oblasti Charakteristika výuky Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace MATEMATIKA Cíle vzdělávací oblasti Osvojovat si základní matematické pojmy na základě aktivních

Více

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo žák: v oboru celých a racionálních čísel; využívá ve výpočtech druhou mocninu

Více

5.2.1. Matematika pro 2. stupeň

5.2.1. Matematika pro 2. stupeň 5.2.1. Matematika pro 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 8. a 9. ročníku 4 hodiny

Více

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět)

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematickém semináři je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení

Více

MATEMATIKA. Charakteristika předmětu:

MATEMATIKA. Charakteristika předmětu: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace MATEMATIKA Charakteristika předmětu: Předmět matematika je součástí vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. Na naší škole je jedním z hlavních vyučovacích

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Žák: čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla provádí početní operace s přirozenými čísly zpaměti a písemně provádí

Více

Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci

Více

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE 3. ročník Bod, přímka ZÁŘÍ Násobení a dělení Aplikační úlohy (nakupujeme) Bod, přímka Úsečka Násobení a dělení ŘÍJEN Procvičování Pamětné sčítání a odčítání, aplikační úlohy Polopřímka Modelování polopřímek

Více

6.6 Matematika. 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.6 Matematika. 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.6 Matematika 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět se jmenuje Matematika. Patří do vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace z RVP ZV. Vzdělávací

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: MATEMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Matematika je v základním vzdělávání založen především na aktivních činnostech,

Více

Matematika nižší gymnázium

Matematika nižší gymnázium Matematika nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Matematika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Předmět Matematika rozvíjí průřezová témata: Osobnostní

Více

5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE. 5.2.1 Matematika 1. stupeň

5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE. 5.2.1 Matematika 1. stupeň 5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a

Více

Učební osnovy oblasti

Učební osnovy oblasti školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - pie Sluníčko oblasti 1 a její aplikace Charakteristika oblasti Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast je založena

Více

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 4. ročník Čas.plán Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Opakování učiva 3. ročníku Počítaní do 20 Sčítání a odčítání do 20 Násobení a dělení číslem 2 Počítání

Více

Předmět: Matematika. 5.2 Oblast: Matematika a její aplikace. 5.2.1 Obor: Matematika a její aplikace. Charakteristika předmětu matematika 2.

Předmět: Matematika. 5.2 Oblast: Matematika a její aplikace. 5.2.1 Obor: Matematika a její aplikace. Charakteristika předmětu matematika 2. 5.2 Oblast: Matematika a její aplikace 5.2.1 Obor: Matematika a její aplikace Předmět: Matematika Charakteristika předmětu matematika 2. stupeň Obsah vyučovacího předmětu matematika vychází ze vzdělávacího

Více

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Ze vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace vychází vyučovací předmět Matematika.

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Ze vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace vychází vyučovací předmět Matematika. Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Ze vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace vychází vyučovací předmět Matematika. Vyučovací předmět: MATEMATIKA Charakteristika a cíl předmětu Matematika

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Matematika Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Matematika Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1. Používá čtení a psaní v číselném oboru 0 1 000 000. 2. Rozumí lineárnímu uspořádání

Více

5.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace

5.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 5.2. 5.2.1. Matematika pro 1. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních činnostech, které jsou typické

Více

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 138 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 1. stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Více

I. Sekaniny1804 Matematika

I. Sekaniny1804 Matematika Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Matematika je součástí vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. V matematickém vzdělávání

Více

Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v matematice je založena na praktických činnostech, sleduje využití matematických dovedností v praktickém

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 9. Matematika 104 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - Základní škola Velká Jesenice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - Základní škola Velká Jesenice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Charakteristika předmětu V předmětu Matematika je realizován obsah

Více

Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty

Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty přirozená čísla 1 až 5 správně čte daná čísla vyhledává je na číselné ose řadí čísla lineárně

Více

Český jazyk, Výtvarná výchova, Pracovní vyučování. Prv - (2. ročník): Čas Aj - (3.a 4.ročník): Čas

Český jazyk, Výtvarná výchova, Pracovní vyučování. Prv - (2. ročník): Čas Aj - (3.a 4.ročník): Čas 1.1.1. MATEMATIKA I. ST. - ve znění dodatku č.37 - platný od 1.9.2012, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, Standardů platných od 1.9.2013 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího

Více

časová dotace: 1. až 3. třída - 4 hodiny týdně, 4. a 5. třída 5 hodin týdně

časová dotace: 1. až 3. třída - 4 hodiny týdně, 4. a 5. třída 5 hodin týdně Výuka Matematiky je postavena na rozvíjení vlastních zkušeností žáků a na jejich přirozeném zájmu, přirozené schopnosti vnímat, pozorovat a experimentovat. Žáci se matematiku učí řešením úloh a činnostmi,

Více

5.2 Matematika a její aplikace

5.2 Matematika a její aplikace 5.2 Matematika a její aplikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzděláváním založena především na aktivních činnostech, které jsou typické

Více

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět v 6. 9. ročníku 5 hodin týdně ve třídách s rozšířenou

Více

MATEMATIKA - III. období (6. -9. ročník)

MATEMATIKA - III. období (6. -9. ročník) MATEMATIKA - III. období (6. -9. ročník) Charakteristika předmětu Při výuce ve III. období klademe důraz na porozumění matematickým pojmům a jejich souvislostem. Snažíme se žáky motivovat matematizací

Více

A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.2.1 MATEMATIKA (M) 5.2.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Matematika je vyučován na 1. a 2. stupni jako

Více

6.6 Matematika. Matematika a její aplikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Matematika VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU:

6.6 Matematika. Matematika a její aplikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Matematika VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Matematika a její aplikace Matematika 6.6 Matematika CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět Matematika je předmět, který poskytuje vědomosti

Více

Matematika 6.ročník. Pomůcky, literatura. Mezipředmětové vztahy a průř.témata. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence

Matematika 6.ročník. Pomůcky, literatura. Mezipředmětové vztahy a průř.témata. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence záříprosinec čte a zapisuje desetinná čísla,umí zobrazit des.číslo na číselné ose,porovnává a zaokrouhluje des.čísla,provádí početní operace s des.čísly,umí vypočítat

Více

5.3 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace

5.3 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 5.3 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 5.3.1 Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vzdělávací předmět: Matematika (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Matematika

Více

Matematika. Vzdělávací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.9.

Matematika. Vzdělávací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.9. 5.9. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Matematika vychází ze

Více

Učební osnovy. Matematika a její aplikace. Matematika. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika vyučovacího předmětu

Učební osnovy. Matematika a její aplikace. Matematika. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika vyučovacího předmětu Učební osnovy Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Matematika a její aplikace Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena

Více

Matematika Název Ročník Autor

Matematika Název Ročník Autor Desetinná čísla řádu desetin a setin 6. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Dělitelnost přirozených čísel 7. Desetinná čísla porovnávání 7. Desetinná

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1. Obsahové vymezení předmětu Matematika prolíná celým základním vzděláváním a její výuka vede žáky především předmět Matematika zahrnuje vzdělávací Matematika

Více

Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávací oblast je založena především na aktivních činnostech žáků, pracuje s matematickými objekty, užívá matematické

Více

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Matematika je předmět, který je v základním vzdělávání založen především na aktivních

Více

Příloha č. 16 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 16 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Získá zájem o předmět, posílí vědomí, že matematika poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě. Zopakuje a upevní učivo o přirozených číslech a geometrie z předchozích ročníků. Modeluje

Více

1. 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1. 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2. 1 Matematika Časová dotace 1. ročník 4 hodiny 2. ročník 5 hodin 3. ročník 5 hodin 4. ročník 5 hodin 5. ročník 5 hodin Celková dotace na 1. stupni je

Více

5.2 Matematika a její aplikace

5.2 Matematika a její aplikace 5.2 Matematika a její aplikace 5.2.1 Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Matematika vychází z obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace

Více

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled ČJL-9-1-01 Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - 9.r.

Více

Učební osnovy. Matematika a její aplikace. Matematika. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu

Učební osnovy. Matematika a její aplikace. Matematika. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu Učební osnovy Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena

Více

Školní vzdělávací program. Matematika. Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté. Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání.

Školní vzdělávací program. Matematika. Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté. Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání. Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Matematika Charakteristika vyučovacího

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 5 týdně, povinný ČaPO: Sčítání a odčítání s přechodem přes desítku Žák: ČaPO: sčítá a odčítá v oboru do 20-ti s přechodem přes desítku - sčítání a odčítání v oboru přirozených čísel

Více

Vzdělávací obor matematika - obsah

Vzdělávací obor matematika - obsah 1. ročník Hlavní kompetence obor navázání na již zvládnuté ročník Kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské a pracovní 1. ČÍSLO A 1. Žák používá přirozená čísla

Více

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Matematika poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje tak získávat matematickou gramotnost. Žáci získávají početní

Více