Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Obor vzdělávací oblasti:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Obor vzdělávací oblasti:"

Transkript

1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávací oblasti: Vzdělávací oblast se vyučuje v ročníku ve 3. obdobích základního vzdělávání v oboru Matematika. Ve všech obdobích je zřízen předmět Matematika, ve 3. období na něj navazuje volitelný nebo nepovinný předmět Seminář z matematiky (9. ročník). Týdenní dotace: Předmět Matematika má v 1. ročníku 4 vyučovací y týdně, to je cca 132 ročně. ve ročníku 5 vyučovacích týdně, celkem 165 ročně v každém ročníku. v 6. ročníku 4 vyučovací y týdně, celkem 132 ročně. v 7. ročníku 5 vyučovacích týdně, 165 ročně. v 8. a 9. ročníku 4 vyučovací y týdně, celkem 132 ročně v každém ročníku. Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je založena na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a pro použití matematiky v reálných situacích. Poskytuje matematickou gramotnost, čímž prolíná celým základním vzděláváním a vytváří předpoklady k dalšímu studiu. Důraz je kladen především na důkladné porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům matematiky a jejich vzájemným vztahům. Žáci si postupně osvojují některé pojmy, algoritmy, terminologii, symboliku a způsoby jejich užití. Do obsahu výuky v oboru je začleněny čtyři tématické okruhy: Číslo a početní operace na 1. stupni, Číslo a proměnná na 2. stupni Závislosti, vztahy a práce s daty Geometrie v rovině a v prostoru Nestandardní aplikační úlohy a problémy. V prvním tématickém okruhu si žáci osvojují aritmetické operace (dovednost provádět operace, její algoritmické a významové porozumění), učí se získávat informace a číselná data měřením, odhadováním, výpočtem, zaokrouhlením. Seznamují se s pojmem proměnná a jejím užitím při matematizaci reálných situací. Na druhém stupni jsou obsaženy v části Aritmetika a Algebra. Ve druhém okruhu rozpoznávají žáci určité typy změn a závislostí z reálného světa. Poznávají smysl pojmů růst, pokles, nulová změna. Analyzují tabulky, diagramy, grafy, v jednoduchých případech je konstruují a vyjadřují matematickým přepisem, případně je modelují

2 pomocí vhodného počítačového software či grafického kalkulátoru. Zkoumání závislostí směřuje k pochopení pojmu funkce. Na druhém stupni jsou obsaženy v části Algebra a Geometrie. Ve třetím celku žáci poznávají a znázorňují geometrické útvary a geometricky modelují reálné situace, hledají podobnosti a odlišnosti útvarů, vzájemné polohy objektů v rovině i v prostoru. Učí se měřit, porovnávat, odhadovat velikost délky, úhlu, obvodu, objemu, povrchu. Zdokonaluje svůj grafický projev. Učí se řešit polohové a metrické úlohy a problémy, které vycházejí z reality. Čtvrtý tématický celek prolíná všemi předchozími a po celou dobu základního vzdělávání. Žáci řeší problémové úlohy ze života, snaží se analyzovat problém, utřídit údaje a podmínky, provádět situační náčrty a řešit úlohy na základě logického myšlení. Učí se využívat prostředky výpočetní techniky (kalkulátory, počítače s vhodným software, výukové programy a další matematické pomůcky. Všechny složky jsou vzájemně propojené a jsou doplněné o dílčí úkoly z obsahové náplně průřezových témat: Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Environmentální výchova Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Mediální výchova Na povinný předmět lze navázat v 9. ročníku volitelným předmětem Seminář z matematiky s časovou dotací 1 a týdně (33 ročně). Jeho zařazení je však závislé na přihlášení dostatečného počtu ů. Podle situace mohou být do výuky aktuálně zařazovány různé tématické projekty např.: Geometrie součást života ( středová a osová souměrnost architektura v dějinách, vytváření vlastních návrhů), porovnávání vědomostí v nižších ročnících zábavnou formou Vzdělávání v oblasti směřuje k: - využití matematických poznatků v praxi odhady, porovnávání, orientace - rozvoji jejich logického myšlení, pozornosti, soustředění, tvořivosti, sebekontroly, cvičí paměť - kritickému usuzování a srozumitelné a věcné argumentaci, stručnosti ve vyjadřování - rozvoji abstraktního a exaktního myšlení - vytváření zásoby matematických nástrojů a matematického modelování reálných situací jejich možná a různá řešení - provádění rozboru problému a plánu řešení, odhadování výsledků a volbě správného postupu při řešení problému i k vyhodnocování výsledku vzhledem k daným podmínkám - zdokonalování grafického projevu - rozvíjení důvěry ve vlastní schopnosti a možnosti, k soustavné sebekontrole, systematičnosti, vytrvalosti, přesnosti

3 - připravuje pro práci v jiných předmětech např.: zeměpis, fyzika, chemie, informatika. Vhodným zařazením slovních úloh, vytvářením grafů či diagramů realizuje témata, která se zabývají energií, přírodními zdroji, dopravou a ochranou životního prostředí, a tak se snaží utvářet postoj ů k němu. Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované v předmětu MATEMATIKA: 1. období: Učitel vede y k osvojení klíčových kompetencí. Kompetence k učení (na výstupu v 3. ročníku): - provádět pamětně a písemně početní výkony s přirozenými čísly do číst a užívat jednoduché tabulky a schémata - řešit nerovnice v oboru přirozených čísel do a používat je při řešení úloh - orientovat se v rovině, poznat základní rovinné obrazce a určit jejich obvod - dokazovat jednoduchá tvrzení a vyvozovat logické závěry z daných předpokladů 2. Kompetence k řešení problémů: - řešit úkoly z praxe s využitím základních početních výkonů s přirozenými čísly do vytvářet slovní úlohy vedoucí k využití základních početních výkonů - provádět odhady výsledků řešení a posuzovat jejich reálnost 3. Kompetence komunikativní: - formulovat a slovně vyjadřovat postupy řešení matematických úloh - naslouchat a vhodně reagovat na promluvy druhých lidí - popisovat jednoduché matematické závislosti z praktického života - poznávat a popisovat jednoduchá tělesa - rozumět základním typům matematických zápisů 4. Kompetence sociální a personální:

4 - zapojovat se do práce ve skupině - požádat o pomoc učitele při nepochopení úkolu - chovat se ohleduplně ke svým spoluům 5. Kompetence občanské: - respektovat názor druhých lidí - poskytnout podle svých možností pomoc při řešení úkolu - získávat základní povědomí o svých právech a povinnostech ve škole 6. Kompetence pracovní: - manipulaci s různými předměty v daném matematickém souboru - vytvářet soubory s daným počtem prvků - modelovat jednoduché geometrické útvary v rovině a jednoduchá tělesa - bezpečně používat základní rýsovací potřeby K tomu jsou využívány především následující postupy: - vhodnou motivací získávat y k pozitivnímu vztahu k matematice - využívání vhodných učebnic, pracovních listů, manipulačních pomůcek - výběr přiměřených námětů úloh, úloh z praktického života - vhodné organizace práce v ě, vydávání přesných a srozumitelných pokynů, vyžadování přesnosti a úplnosti úkolů při zachování individuálního pracovního tempa - využívat příkladů na srovnávání, třídění, vytváření jednoduchých závěrů, - provádět odhady, kontroly a posuzování reálnosti výsledků vlastního uvažování - využívat příklady k rozvoji logického myšlení - zadávat příklady s využitím základních veličin a jednotek měření, vážení K naplnění klíčových kompetencí směřuje obsahové zaměření předmětu: 1. období (1. 3. ročník): Očekávané výstupy Učivo: (aplikované klíčové kompetence) Zařazení průřezových témat, přesahy Časové rozvržení Poznámky, diferenciace

5 1. ročník (mezipředmětové vazby) Číslo a početní operace - počítá předměty v daném souboru vytváří soubory s daným počtem prvků - sestaví číselnou řadu, užívá lineární uspořádání - zná, čte a zapisuje číslice a čísla orientuje se na číselné ose, zobrazí zde číslo - zapisuje příklady pomocí znaků +,, = Přirozená čísla 1-5 Číselná řada, posloupnost. Počítání předmětů v souboru, doplňování prvků do daného počtu. Numerace 1 3, 1 4, 1 5. Psaní číslic 1, 2, 3. Sčítání a odčítání v oboru do 3. Psaní číslice 4 Sčítání a odčítání do 4 Řešení slovních úloh na + a do 3, 4 (zápis,řešení) Přesahy do učiva Prvouky, Výtvarné výchovy, Českého jazyka, Tělesné výchovy, Dramatické výchovy, Pracovní výchovy, Hudební výchovy Přirozená čísla 0-6 Číselná osa. Psaní číslice 5. Sčítání a odčítání do 5, slovní úlohy, rozklad čísel. Zavedení čísla 0. Psaní číslice 6. Sčítání a odčítání do 6, slovní úlohy. Přirozená čísla do 10 Psaní číslice 7, sčítání a odčítání do 7, číselná osa, rozklad, slovní úlohy. Psaní číslice 8, sčítání a odčítání Sociální rozvoj - chování podporující dobré mezilidské vztahy Morální rozvoj - prosociální chování - rozhodovací schopnosti - individuální řešení - zákl. rysy kreativity, samostatnosti, sebehodnocení VDO: Občanská společnost a škola - smysl pro spravedlnost - rovnoprávnost lidí MKV: Lidské vztahy - tolerance k odlišnostem jiných národů IX X XI XII Pro y tělesně postižené - budou vyprac. individuální plány zohledňující druh a rozsah zdravotního omezení pro práci v matematice Žáci nezralí pro školní docházku - doporučení k vyšetření v PPP - indiv. péče Poznámka: Časové rozvržení je orientační, učitel jej přizpůsobí podle aktuálního

6 - provádí zpaměti jednoduché početní operace (sčítání a odčítání do 20 bez přechodu přes desítku) - řeší a tvoří jednoduché slovní úlohy na +,- do 20 (zadané obrázkem, textem) do 8, číselná osa, rozklad, slovní úlohy. Psaní číslice 9, rozklad, číselná osa, sčítání a odčítání do 9, slovní úlohy, domino. Psaní číslice 10, rozklad, číselná osa, numerace. Sčítání a odčítání do 10, slovní úlohy. Automatizace spojů sčítání a odčítání v oboru do 10. Přirozená čísla do 20 Numerace do 20, číselná osa. Psaní čísel 11 20, rozklad čísla v desítkové soustavě. Sčítání a odčítání v oboru do 20 bez přechodu desítky (typ , 15 5 ). Sčítání a odčítání v oboru do 20 bez přechodu desítky (typ , 18 3 ). Procvičování a automatizace Sociální rozvoj - empatie a pohled na svět očima druhého ENV: Vztah člověka k prostředí - pomoc ptáčkům a živočichům v zimě - vnímání a hodnocení důsledků jednání lidí - ohleduplnost, ochota pomáhat - pozitivní naladění mysli, dobrý vztah k sobě samému VDO: Občanská společnost a škola - spravedlivé dělení věcí - kreativita ve vztazích, obdarování druhých - rozvoj tvořivosti (různá řešení a dotahování nápadů ENV: Vztah člověka k prostředí - základní návyky odpovědnosti k prostředí I II III IV V složení a úrovně své třídy.

7 - popisuje jednoduché závislosti praktického života - porovnává množství i velikost - porovnává čísla s použitím znamének nerovnosti: je menší, je větší sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky. Slovní úlohy. Opakování získaných vědomostí Matem. hádanky, hry, soutěže. Úvod k přechodu + a přes desítku. Závislosti, vztahy a práce s daty Porovnávání množství a velikosti. Znaménka: je menší, je větší, rovná se. - lokální ekolog. problémy VEGS: Evropa a svět nás zajímá - rodinné příběhy z Evropy a ze světa MKV: Etnický původ - zájem o život jiných národů - právo na vlastní názor a hodnocení - sebekontrola Sociální rozvoj kooperace, seberegulace při spolupráci - komunikace v různých situacích, role vítěze a poraženého ENV: Lidské aktivity a problémy ŽP - šetrný přístup k přírodě VDO: Občanská společnost - spravedlnost, tolerance Morální rozvoj - zvládání situace v soutěži, VI IX X

8 - doplňuje posloupnosti čísel - řeší a tvoří slovní úlohy na porovnávání čísel - řeší slovní úlohy s využitím vztahů o n- více, o n-méně Porovnávání čísel 1 3, 1 4, posloupnost čísel. Řešení slovních úloh na porovnávání čísel (zadaných obrázkem). Porovnávání čísel 1 5, 0 6, posloupnost, slovní úlohy. Porovnávání čísel 0 7, 0 8, posloupnost, slovní úlohy. Počítání s penězi. Porovnávání čísel 0 9, posloupnost, slovní úlohy. Porovnávání čísel 0 10, posloupnost, slovní úlohy. Placení penězi. Posloupnost čísel 0 20, porovnávání, řazení od nejmenšího k největšímu a zpět. Vztahy o n- méně, o n- více, stejný počet, slovní úlohy. Opakování získaných dovedností smysl pro fair play Sociální rozvoj - kooperace ve skupině, při hrách, sebeovládání, respektování - odlišnosti chlapců a dívek, vzájemné chování, rovnoprávnost mužů a žen VEGS: Evropa a svět nás zajímá - peníze české, cizí měna ENV: Vztah člověka a prostředí - péče o okolí bydliště, čistota vody, záchrana stromů MDV: Média jako zdroj informací a zábavy Mezilidské vztahy - pomoc osobám se znevýhodněním ENV: Lidské aktivity a probl. ŽP - likvidace odpadů, sběr papíru - péče o ŽP a ohrožené druhy zvířat V průběhu probírání XI XII I II III IV IV V VI

9 - se orientuje v prostoru (vpravo, vlevo, nad, pod, před, za, hned před, hned za, dole, nahoře apod.) - rozezná, pojmenuje, vymodeluje a nachází v realitě základní rovinné útvary (čtverec, obdélník, kruh, trojúhelník) - orientačně se seznámí s tělesy (krychle, kvádr, válec, koule) - má představu o způsobu měření metrem Dovede pojmenovat názvy těles jednoduché součásti dětských stavebnic Geometrie v rovině a prostoru Orientace v prostoru. Číselná osa orientace. Rovinné útvary. Tělesa kolem nás úvod. Rovinné útvary opakování Metr jednotka délky, měření na metry, praktické využití. Tělesa využití v praxi, dětská stavebnice. Opakování geometrického učiva tématu přesahy do učiva Prvouky, Českého jazyka, Dramatické výchovy, Výtvarné výchovy, Pracovní výchovy V průběhu probírání tématu přesahy do učiva Tělesné výchovy, Výtvarné výchovy, Prvouky, Pracovní výchovy IX průběžně IX a průběžně XI IV V VI Očekávané výstupy (aplikované klíčové kompetence) 2. ročník - provádí zpaměti početní operace - používá přirozená čísla k modelování reálných situací - počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků -čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do Učivo Číslo a početní operace Sčítání a odčítání v oboru do 20 s přechodem přes desítku. Řešení slovních úloh na sčítání a odčítání. Řešení slovních úloh s užitím vztahu o n-více, o n-méně. Přirozená čísla v oboru Čtení a zápis čísel, číselná řada, Zařazení průřezových témat, přesahy (mezipředmětové vazby) - cvičení smyslového vnímání, pozornosti, soustředění - dovednost zapamatovat si - sebepoznání a sebepojetí (temperament, postoje, Časové rozvržení IX X XI Poznámky, diferenciace Pro y s diagnostikovanou dyskalkulií individuální plány podle met. pokynů PPP

10 100, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti - užívá lineární uspořádání, zobrazí číslo na číselné ose - řeší a tvoří slovní úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace - provádí zpaměti početní operace (násobení a dělení) - řeší a tvoří slovní úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace číselná osa. Počítání po jedné, po desítkách. Porovnávání čísel do 100. Sčítání a odčítání násobků 10, pojmy: součet rozdíl. Vztah sčítání a odčítání. Záměna sčítanců. Řešení slovních úloh o n- desítek méně více. Sčítání a odčítání bez přechodu přes desítku, řešení a vytváření sl.úloh na sčítání, odčítání, vytváření sl.úloh o n- více, o n- méně. Počítání se závorkami, pojmy: sčítanec, součet, menšenec, menšitel, rozdíl. Pamětné sčítání a odčítání s přechodem přes desítku, řešení a vytváření slovních úloh. Zaokrouhlování na desítky. Násobení a dělení v oboru násobilek do 100 Názorné zavedení násobení a dělení na souborech různých předmětů. Násobení jako opakované sčítání. Vztahy mezi násobením a dělením, pojem násobek. Řada násobků 2, násobilka a dělení 2, používání při řešení hodnoty) - sebeovládání - rozumové zpracování problému Sociální rozvoj - komunikace (dovednost pro sdělování verbální i neverbální) - kooperace a kompetice (dovednost odstoupit od vlastního nápadu, navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky) - pozitivní myšlení Morální rozvoj - zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětu - hodnoty, postoje, praktická etika (vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlnost, respektování) V průběhu probírání tématu přesahy do učiva Prvouky, Českého jazyka, Výtvarné výchovy, Pracovní výchovy XII I II II III Pro y tělesně postižené individuální plány zohledňující druh a rozsah zdravotního omezení pro práci v matematice

11 - seznamuje se s významem nejjednodušších zlomků a jejich praktickým užitím - správně zapisuje pomocí závorek a řeší složené příklady - se orientuje v čase - popisuje jednoduché závislosti z praktického života - doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel prakt slovních úloh. Pojmy: činitel, součin. Záměna činitelů. Pojmy: dělenec, dělitel, podíl. Násobení a dělení 3 a 4, řešení slovních úloh na násobení a dělení. Polovina, třetina, čtvrtina. Násobení a dělení 0 a 5, řešení slovních úoh vedoucích ke dvěma početním výkonům, užívání závorek. Řešení slovních úloh na vztahy n- krát více, n- krát méně. Souhrnné opakování učiva Závislosti, vztahy a práce s daty Časové jednotky: 1 den = 24, 1 a = 60 minut, 1 minuta = 60 sekund. Čtení časových údajů na jednotlivých typech (i digitálních). Změna teploty během dne. Přesahy do učiva Prvouky - organizace vlastního času - plánování učení - stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení IV V VI III a v průb. roku Poznámka: Časové rozvržení je orientační, učitel jej přizpůsobí podle aktuálního složení a úrovně své třídy. Rozš. učivo: Násobení a dělení 6, 7... Vlastnosti násobení a dělení. - rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa Geometrie v rovině a prostoru Bod, spojování bodů, rýsování podle pravítka, modelování, označování. Přesahy do učiva Výtvarné výchovy, Pracovní výchovy IX

12 - nachází v realitě jejich reprezentaci - rýsuje nejjednodušší geometrické tvary podle pravítka - kreslí a rýsuje různé druhy čar - porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky - rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině Geometrické tvary, tělesa. Čára křivá, přímá, lomená (kreslení rýsování) Porovnávání, měření, odhady. X a v průb. roku X a v průběhu roku Očekávané výstupy (aplikované klíčové kompetence) 3. ročník Žák - provádí zpaměti početní operace - používá přirozená čísla k modelování reálných situací - řeší a tvoří slovní úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace Učivo: Číslo a početní operace Početní operace v oboru do 100 Násobení a dělení v oboru násobilek do 100. Řešení a vytváření slovních úloh vedoucích k užití vztahů n -krát více, n -krát méně. Slovní úlohy se dvěma různými početními výkony. Sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti. Vztahy mezi sčítáním a odčítáním, násobením a dělením, užívání závorek. Písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel, kontrola výsledku. Zaokrouhlování čísel na desítky. Zařazení průřezových témat, přesahy (mezipředmětové vazby) - rozvoj schopností poznávání (soustředění se na řešení problému) - sebepoznání a sebepojetí (cvičení sebekontroly) - kreativita (cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity) Sociální rozvoj - kooperace a kompetice (rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro kooperaci) - komunikace (komunikace v různých situacích) Časové rozvržení IX X (cca 30 vyuč. ) X XI (cca15 IX XII (cca 10 XII (cca 10 I (cca 5 Poznámky, diferenciace Pro y s diagnostikovanou dyskalkulií individuální plány podle met. pokynů PPP Pro y tělesně postižené individuální plány zohledňující druh a rozsah zdravotního omezení pro

13 - čte zapisuje a porovnává přirozená čísla do počítá předměty v daném souboru - vytváří soubory s daným počtem prvků - užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti - užívá lineární uspořádání - zobrazí číslo na číselné ose - provádí zpaměti i písemně početní operace - provádí kontroly a odhady výsledků - řeší a tvoří slovní úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace Přirozená čísla v oboru do Čtení a zápis čísel, číselná řada, číselná osa. Porovnávání čísel do Řešení slovních úloh na porovnávání. Rozklad čísla v desítkové soustavě. Pamětné sčítání a odčítání do Zaokrouhlování čísel na 100. Písemné sčítání a odčítání do Odhad a kontrola výsledku. Řešení a vytváření slovních úloh na vztahy o n- více, o n- méně. Dělení se zbytkem. Násobení a dělení násobků 10 mimo obor násobilek. Násobení a dělení dvojciferných čísel jednociferným číslem. Násobení a dělení součtu nebo rozdílu dvou čísel. I (cca 5 I (cca 5 II III (cca 20 vyuč. ) III (cca 5 III (cca 10 IV (cca 5 IV V (cca 10 vyuč. ) V (cca 5 V (cca 10 VI (cca 5 práci v matematice - doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel Závislosti, vztahy a práce s daty Čtení a sestavování tabulek násobků XI (cca 5

14 - provádí jednoduché převody jednotek času - popisuje jednoduché závislosti z praktického života - orientuje se v čase Měření (délka, hmotnost, objem, čas, teplota) zaznamenání zjištěných skutečností Orientace v čase - seberegulace a sebeorganizace (organizace vlastního času) Přesahy do učiva Prvouky XI (cca 4 IV, VI (cca 3 vyuč.hod.) - měří a odhaduje délku úsečky - rýsuje podle pravítka a správným náčiním - popíše správně bod, přímku, polopřímku - převádí základní jednotky délky v oboru do rozezná a pojmenuje rovinné útvary - vymodeluje a popíše rovinné útvary - nachází v realitě reprezentaci rovinných útvarů - převádí základní jednotky délky v oboru do rozezná a modeluje jednoduché útvary v rovině - učí se odhadovat krátké vzdálenosti - rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše jednoduchá tělesa Geometrie v rovině a v prostoru Bod, úsečka, přímka, polopřímka. Vzájemná poloha dvou přímek. Převody jednotek délky Rovina, rovinné obrazce trojúhelník, čtverec, obdélník. Strana rovinného obrazce, obvod. Jednotky délky mm, km Čtyřúhelníky Provádění odhadů délek různých úseček a vzdáleností Tělesa - měření délek hran a modelování Přesahy do učiva Výtvarné výchovy, Pracovní výchovy Přesahy do učiva Prvouky Přesahy do učiva Výtvarné výchovy, Pracovní výchovy Přesahy do učiva Pracovní výchovy Přesahy do učiva Výtvarné výchovy, Pracovní výchovy IX X (cca 8 vyuč. ) XI (cca 3 XI (cca 2 XII I (cca 4 vyuč.hod.) I (cca 2 vyuč.hod.) I (cca 1 vyuč.hod.) II III (cca 4 vyuč.hod.) III (cca 3 vyuč.hod.) V (cca 4 vyuč.hod.) Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované v předmětu MATEMATIKA: 2. období: Učitel vede y k osvojení klíčových kompetencí.

15 Kompetence k učení (na výstupu v 5. ročníku): - provádět pamětné i písemné početní výkony s přirozenými čísly do a většími - číst a sestavovat jednoduché tabulky a diagramy - porovnávat čísla do a větší, řešit příslušné nerovnice, poznávat postup řešení slovních úloh vedoucích k porovnávání čísel - řešit slovní úlohy složené se 2 až 3 počet. výkony - užívat zlomky se jmenovatelem 10, 100, zapisovat je desetinným číslem - sčítat a odčítat desetinná čísla řádu desetin a setin, násobit a dělit desetinné číslo deseti - rýsovat základní geom. tvary v rovině (obdélník, čtverec, trojúhelník, sestrojuje kružnice s daným středem a poloměrem) - vypočítávat obvod trojúhelníku, obdélníku, čtverce, obsah čtverce a obdélníku - převádět jednotky délky, hmotnosti, času 2. Kompetence k řešení problémů: - řešit úkoly z praxe s využitím základních početních výkonů s přirozenými čísly do a většími - tvořit slovní úlohy s několika poč. výkony - provádět rozbor problému a plánu řešení, odhadovat výsledek, volit správný postup k vyřešení problému a vyhodnocování správnosti výsledku vzhledem k podmínkám úlohy nebo problému - rozvíjet spolupráci při řešení problémových úloh 3. Kompetence komunikativní: - přesně a stručně se vyjadřovat při užívání matematického jazyka včetně symboliky - zdůvodňovat matematické postupy vlastními slovy i odbornou terminologií - ovládat matematický zápis a zdokonalovat se v jeho grafické úpravě 4. Kompetence sociální a personální: - pracovat ve skupině, spolupracovat, ochotně pomáhat druhým, chovat se ohleduplně - zdvořile oslovit učitele při nepochopení úkolu a požádat o pomoc

16 5. Kompetence občanské: - vnímat složitost reálného světa, utvářet si kritéria k rozeznání dobrých a špatných názorů a k vlastnímu porozumění skutečnosti - učit se odpovědně rozhodovat a jednat - rozvíjet důvěru ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení úloh - rozvíjet zkušenosti s matematickým modelováním (matematizaci reálných situací) - zamýšlet se nad obsahy sdělení, hodnotit svoji práci i práci ostatních, být ohleduplný a taktní 6. Kompetence pracovní: - využívat v práci různé typy kalkulátorů a pomůcek - manipulovat bezpečně s kružítkem a dalšími rýsovacími potřebami - rýsovat přesně a pečlivě - učit se využívat matematické poznatky a dovednosti v praktických činnostech, vytváří si zásobu matematických nástrojů pro řešení reálných situací K tomu jsou využívány především následující postupy: - vhodnou motivací získávat y k pozitivnímu vztahu k matematice a k řešení problémů - využívání vhodných učebnic, pracovních listů, manipulačních pomůcek, modelů, rýsovacích potřeb - výběr přiměřených námětů úloh, úloh z praktického života - vhodná organizace práce v ě, vydávání přesných a srozumitelných pokynů, vyžadování přesnosti a úplnosti úkolů při zachování individuálního pracovního tempa - využívání příkladů na srovnávání, třídění, vytváření jednoduchých závěrů, - provádění odhadů, kontrol a posuzování reálnosti výsledků vlastního uvažování - využívat příklady k rozvoji logického myšlení - zadávat příklady s využitím základních i odvozených veličin a jednotek měření, vážení, procvičovat orientaci v jejich převodech K naplnění klíčových kompetencí směřuje obsahové zaměření předmětu: 2. období (4. 5. ročník): Očekávané výstupy Učivo (aplikované klíčové kompetence) 4. ročník Zařazení průřezových témat, přesahy (mezipředmětové vazby) Časové rozvržení Poznámky, diferenciace

17 - čte, zapisuje, porovnává přirozená čísla do má přehled o lineárním uspořádání čísel - zvládá zaokrouhlování, provádí odhad výsledku v oboru přirozených čísel - naučí se pamětně i písemně sčítat, odčítat, násobit a dělit do čte, zapisuje, porovnává, zaokrouhluje čísla do umí sčítat, odčítat zpaměti i písemně do násobí a dělí zpaměti do Číslo a početní operace Přirozená čísla do Čtení, zápis čísel, číselná řada, číselná osa. Porovnávání čísel do Zaokrouhlování čísel na Pamětné sčítání a odčítání do (čísla, která mají nejvýše dvě číslice různé od 0). Písemné sčítání a odčítání do , odhad, kontrola výsledku. Pamětné a písemné násobení a dělení do (čísla, která mají nejvýše dvě číslice různé od 0). Přirozená čísla v oboru do Čtení, zápis čísel, číselná osa. Porovnávání do Zaokrouhlování čísel na 10, 100, 1000, , Pamětné sčítání a odčítání do (čísla, která mají nejvýše dvě číslice různé od 0). Písemné sčítání a odčítání do , odhad, kontrola výsledku. Pamětné násobení a dělení - rozvoj schopností poznání (cvičení pozornosti a soustředění, cvičení dovednosti zapamatování, řešení problémů a dovednost pro učení) - seberegulace (cvičení sebekontroly) - psychohygiena (dobrý vztah k sobě samému) - kreativita (rozvoj kreativity, osobní nápady, realizace) Sociální rozvoj - vzájemné poznávání ve skupině - respektování, pomoc a podpora druhému - komunikace (naslouchání druhému, řešení konfliktu, vysvětlování) IX X (cca 26 vyuč. ) XI (cca 15 XII (cca 13 III (cca 6 I (cca 14 Pro y s diagnostikovanou dyskalkulií individuální plány podle met. pokynů PPP Pro y tělesně postižené individuální plány zohledňující druh a rozsah zdravotního omezení pro práci v matematice

18 - zvládá násobení, dělení 10, 100, jednociferným číslem - násobí písemně dvojcif. činitelem - zná postup a řešení slovních úloh - řeší slovní úlohy na 2 3 početní výkony - pracuje s pojmem zlomek, čitatel, jmenovatel, seznámí se se sčítáním zlomků se stejným jmenovatelem - používá zlomky při řešení slovních úloh - zvládá postup písemného sčítání, odčítání a provádí kontrolu záměnou čísel i s použitím kalkulátorů - uvědomuje si vztahy přímé úměrnosti do deseti, stem - jednociferným číslem. Písemné násobení dvojciferným činitelem. Řešení a vytváření slovních úloh o n- více, o n- méně, n- krát více, n- krát méně Zlomky. Sčítání zlomků se stejným jmenovatelem (seznámení, praktické užití). Písemné sčítání a odčítání. Práce s kalkulátorem využití ke kontrole. Přímá úměrnost. OSV a MDV: Rozvoj osobnosti - rozvíjení schopnosti analytického přístupu k mediálním obsahům Morální rozvoj - řešení problémů, - rozhodovací dovednosti II III (cca 13 vyuč. ) IX III (cca 23 vyuč. ) III V (cca 23 vyuč. ) V VI (cca 8 vyuč. ) - zvládá základní jednotky času - provádí základní převody jednotek délky, času, hmotnosti, objemu, teploty - umí číst jednoduché tabulky a diagramy Závislosti, vztahy a práce s daty Jednotky času. Orientace v čase. Měření (délka, čas, hmotnost, objem, teplota). Jednoduché tabulky a diagramy. - sebeorganizace organizace vlastního času Přesahy do učiva Přírodovědy IX, II (cca po 2 vyuč. ách) VI (cca 4 V VI (cca 10 vyuč.

19 - orientuje se v jízdních řádech - popisuje závislosti z praktického života Orientace v jízdních řádech. Obvod trojúhelníku, obdélníku, čtverce. Přesahy do učiva Vlastivědy Přesahy do učiva Výtvarné výchovy a Pracovní výchovy ) II (cca 1 III (cca 2 - rýsuje přímky, úsečky dané délky, rovnoběžky, kolmice - sestrojí osu úsečky - rýsuje základní geometrické tvary v rovině - seznámí se s pojmy poloměr, průměr - seznámí se s útvary souměrnými podle osy - provádí základní převody jednotek - zvládá vypočítat obvod obdélníku, čtverce, trojúhelníku - seznámí se s obsahem čtverce, obdélníku - modeluje tělesa Geometrie v rovině a prostoru Vzájemná poloha dvou přímek. Rýsování úseček dané délky. Rovnoběžky. Kolmice. Osa, střed úsečky. Rýsování obdélníku, čtverce, trojúhelníku, kružnice, kruhu s daným středem a poloměrem Útvary souměrné podle osy Převody jednotek délky, hmotnosti Obvod obdélníku, čtverce, trojúhelníku. Obsah čtverce, obdélníku. Modelování těles krychle, kvádr. Přesahy do učiva Výtvarné výchovy a Pracovní výchovy Přesahy do učiva Přírodovědy Přesahy do učiva Pracovní výchovy IX X (cca 4 vyuč. y) XI, XII, III (cca po 2-3 X (cca 3 II (cca 2 XII (cca 4 I (cca 4 II (cca 1 II (cca 3 III (cca 5 IV (cca 3 V - VI (cca 7 vyuč.

20 hod.) Očekávané výstupy (aplikované klíčové kompetence) 5. ročník - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do užívá lineární uspřádání - zapisuje vztahy rovnosti a nerovnosti - využívá zaokrouhlování v praktických situacích - umí sčítat a odčítat, násobit, dělit písemně i pamětně - provádí odhad výsledku a kontrolu provádí kalkulátorem - zvládá písemné násobení až čtyřciferným činitelem - užívá písemné algoritmy - užívá vlastnosti početních výkonů (komunikativnost, asociativnost, distributivnost) - zvládá písemné dělení jednociferným, dvojciferným dělitelem - řeší jednoduché a složené sl. úlohy Učivo Číslo a číselné operace Přirozená čísla v oboru do milionu Čtení, zápis čísel, číselná osa, číselná řada. Porovnávání čísel do milionu. Zaokrouhlování na desítky, stovky, tisíce, desetitisíce, statisíce. Pamětné a písemné sčítání a odčítání. Odhad, kontrola výsledků. Pamětné a písemné násobení a dělení. Písemné násobení až čtyřciferným činitelem. Písemné dělení jednociferným, dvojciferným dělitelem. Jednoduché a složené slovní úlohy vedoucí k jednomu až dvěma výpočtům. Zařazení průřezových témat, přesahy (mezipředmětové vazby) - rozvoj schopnosti poznání (cvičení pozornosti a soustředění, cvičení dovednosti zapamatování, řešení problémů a dovednost pro učení) - seberegulace (cvičení sebekontroly) - psychohygiena (dobrý vztah k sobě samému) - kreativita (rozvoj kreativity, osobní nápady, realizace) Časové rozvržení IX X (cca 9 vyuč. ) IX X (cca 9 vyuč. ) X (cca 4 X (cca 4 X (cca 4, XII (cca 10 IX X (cca 10 vyuč. ), VI (cca 4 vyuč. Poznámky, diferenciace Pro y s diagnostikovanou dyskalkulií individuální plány podle met. pokynů PPP Pro y tělesně postižené individuální plány zohledňující druh a rozsah zdravotního omezení pro práci v matematice

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola. Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5.

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola. Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5. ročník) Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné

Více

Matematika - 6. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby desetinná čísla. - zobrazení na číselné ose

Matematika - 6. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby desetinná čísla. - zobrazení na číselné ose Matematika - 6. ročník desetinná čísla - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - zaokrouhlování a porovnávání des. čísel ve výpočtových úlohách - zobrazení na číselné ose MDV kritické

Více

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň:

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje

Více

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr Matematika - 6. ročník Provádí početní operace v oboru desetinná čísla racionálních čísel - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - čte a zapisuje desetinná čísla - zaokrouhlování

Více

Člověk a jeho svět. ČJ a literatura

Člověk a jeho svět. ČJ a literatura VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Vzdělávací obor: Stupeň: Období: Ročník: Očekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy oznámky používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků Rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací obsah je rozdělen na čtyři tematické okruhy : čísla

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel: počítání do dvaceti - číslice

Více

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6.

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo ZÁŘÍ užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek část (zlomkem) PROSINEC využívá

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 2. období 4. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M5101 využívá při

Více

Cvičení z matematiky - volitelný předmět

Cvičení z matematiky - volitelný předmět Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Cvičení z matematiky - volitelný předmět 3. období 9. ročník Sbírky úloh, Testy k přijímacím zkouškám, Testy Scio, Kalibro aj. Očekávané výstupy předmětu

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vytváří konkrétní soubory (peníze, milimetrový papír, apod.) s daným počtem prvků do 100

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vytváří konkrétní soubory (peníze, milimetrový papír, apod.) s daným počtem prvků do 100 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 1. období 3. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M3101 používá přirozená

Více

1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Vzdělávací předmět: Matematika 4 Ročník:

1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Vzdělávací předmět: Matematika 4 Ročník: A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Vzdělávací předmět: Matematika 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

MATEMATIKA. 1. 5. ročník

MATEMATIKA. 1. 5. ročník Charakteristika předmětu MATEMATIKA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět matematika má časovou dotaci 4 hodiny týdně v 1. ročníku, 5 hodin týdně ve 2. až 5. ročníku. Časová

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Matematika 3. období 9. ročník J.Coufalová : Matematika pro 9.ročník ZŠ (Fortuna) Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 7.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 7. 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 7. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČÍSLO A PROMĚNNÁ M9101 provádí

Více

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 6.ročník Výstup Učivo Průřezová témata - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla s přirozenými čísly - zpaměti a písemně

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel : počítání do dvaceti - číslice

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová Vyučovací volitelný předmět Cvičení z matematiky je zařazen samostatně na druhém

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 8.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 8. 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 8. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČÍSLO A PROMĚNNÁ M9101 M9102

Více

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace 1. 9. ročník 1. ročník 4 hodiny týdně 2. 5. ročník 5

Více

Matematika a její aplikace - 1. ročník

Matematika a její aplikace - 1. ročník Matematika a její aplikace - 1. ročník počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20 užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Více

MATEMATIKA II. období (4. 5. ročník)

MATEMATIKA II. období (4. 5. ročník) MATEMATIKA II. období (4. 5. ročník) Charakteristika předmětu Při vyučování matematice v druhém období základního vzdělávání při probírání určitého učiva: - využíváme matematické poznatky a dovednosti

Více

6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA

6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2013 Schválila ředitelka

Více

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák:

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák: Matematika prima Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) využívá při paměťovém počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení provádí písemné početní operace v oboru přirozených zaokrouhluje,

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky využívat matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech rozvíjet pamětˇ žáků prostřednictvím

Více

MOCNINY A ODMOCNINY. Standardy: M-9-1-01 M-9-1-02 PYTHAGOROVA VĚTA. Standardy: M-9-3-04 M-9-3-01

MOCNINY A ODMOCNINY. Standardy: M-9-1-01 M-9-1-02 PYTHAGOROVA VĚTA. Standardy: M-9-3-04 M-9-3-01 matematických pojmů a vztahů, k poznávání základě těchto vlastností k určování a zařazování pojmů matematického aparátu Zapisuje a počítá mocniny a odmocniny racionálních čísel Používá pro počítání s mocninami

Více

MATEMATIKA 5. TŘÍDA. C) Tabulky, grafy, diagramy 1 - Tabulky, doplnění řady čísel podle závislosti 2 - Grafy, jízní řády 3 - Magické čtverce

MATEMATIKA 5. TŘÍDA. C) Tabulky, grafy, diagramy 1 - Tabulky, doplnění řady čísel podle závislosti 2 - Grafy, jízní řády 3 - Magické čtverce MATEMATIKA 5. TŘÍDA 1 - Přirozená čísla a číslo nula a číselná osa, porovnávání b zaokrouhlování c zápis čísla v desítkové soustavě d součet, rozdíl e násobek, činitel, součin f dělení, dělení se zbytkem

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 4. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace využívá při pamětném a písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

Matematika - 6. ročník

Matematika - 6. ročník Matematika - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Přirozená čísla - zápis čísla v desítkové soustavě - zaokrouhlování - zobrazení na číselné ose - početní operace v oboru

Více

pracovní listy Výrazy a mnohočleny

pracovní listy Výrazy a mnohočleny A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Cvičení z matematiky 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 Kompetence k učení vybírat a využívat pro efektivní

Více

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 7.

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 7. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 7. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo I. čtvrtletí 40 hodin Opakování učiva z 6. ročníku (14) Přesahy a vazby, průřezová témata v oboru

Více

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: MATEMATIKA Ročník: 4. Časová dotace: 4 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Provádí písemné početní operace Zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje

Více

ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 2. období 5. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : matematika ročník: 5. Školní rok_2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : matematika ročník: 5. Školní rok_2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV OSV Školní rok_2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakuje početní výkony a uplatňuje komutativní, asociativní a distributivní zákon v praxi. G.:narýsuje přímku, polopřímku, kolmici, rovnoběžky, různoběžky.

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLA P. BEZRUČE, TŘINEC

UČEBNÍ OSNOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLA P. BEZRUČE, TŘINEC UČEBNÍ OSNOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLA P. BEZRUČE, TŘINEC Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 132 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 4. ročník Učební texty : Alter

Více

ROČNÍK 1. ročník Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Název předmětu Matematika Očekávané výstupy

ROČNÍK 1. ročník Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Název předmětu Matematika Očekávané výstupy ROČNÍK 1. ročník Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Název předmětu Matematika ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE čte a zapisuje, znázorňuje na číselné ose, obor přirozených čísel do 20 OSV1 porovnává, užívá vztah

Více

Matematika-průřezová témata 6. ročník

Matematika-průřezová témata 6. ročník Matematika-průřezová témata 6. ročník OSV 1: OSV 2 žák umí správně zapsat desetinnou čárku, orientuje se na číselné ose celých čísel, dovede rozpoznat základní geometrické tvary a tělesa, žák správně používá

Více

Předmět: MATEMATIKA Ročník: 6.

Předmět: MATEMATIKA Ročník: 6. Předmět: MATEMATIKA Ročník: 6. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT Číslo a proměnná - užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek - část (přirozeným číslem, poměrem,

Více

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. Učivo

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. Učivo Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Výstupy žáka Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE Zpracoval: Mgr. Dana Štěpánová orientuje se v posloupnosti přirozených čísel

Více

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE + MP vazby 1. Obor přirozených čísel - používá čísla v oboru 0-20 k modelování reálných situací.- práce s manipulativy - počítá předměty v oboru 0-20, vytváří soubory

Více

MATEMATIKA - 4. ROČNÍK

MATEMATIKA - 4. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA MATEMATIKA - 4. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky Opakování ze

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová Vyučovací předmět Matematika je na prvním stupni zařazen v 1. - 5. ročníku, a to

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika. Ročník: 7. - 1 - Průřezová témata. Poznám ky. Výstup

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika. Ročník: 7. - 1 - Průřezová témata. Poznám ky. Výstup - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 7. Výstup - modeluje a zapisuje zlomkem část celku - převádí zlom na des. čísla a naopak - porovnává zlom - zlomek

Více

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Číslo a početní operace - využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika 3. období 8. ročník Počet hodin : 144 Učební texty : J.Coufalová : Matematika pro 8.ročník ZŠ (Fortuna) O.Odvárko, J.Kadleček : Sbírka úloh z matematiky pro

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 5. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace Využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září říjen

TEMATICKÝ PLÁN. září říjen TEMATICKÝ PLÁN Předmět: MATEMATIKA Literatura: Matematika doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc., doc. RNDr. Jiří Kadleček, CSc Matematicko fyzikální tabulky pro základní školy UČIVO - ARITMETIKA: 1. Rozšířené

Více

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly a algoritmů matematického aparátu Vyjádří a zapíše část celku. Znázorňuje zlomky na číselné ose, převádí zlomky na des. čísla a naopak. Zapisuje nepravé zlomky ve tvaru smíšeného čísla. ZLOMKY Pojem zlomku,

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, 5.1.2.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, Zná číslice 1 až 20, umí je napsat a

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence. Opakování 7.

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence. Opakování 7. A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí kompetence) 5 Kompetence

Více

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Přirozená čísla Desetinná čísla IX. X. Přirozená čísla opakování všech početních výkonů, zobrazení čísel na číselné ose, porovnávání a zaokrouhlování čísel. Metody- slovní, názorně demonstrační a grafická.

Více

Matematika - 6. ročník

Matematika - 6. ročník Matematika - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Přirozená čísla - zápis čísla v desítkové soustavě - zaokrouhlování - zobrazení na číselné ose - početní operace v oboru

Více

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10.

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10. 5.10. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Seminář z matematiky Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Seminář z

Více

Volitelné předměty Matematika a její aplikace

Volitelné předměty Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Matematika a její aplikace Cvičení z matematiky Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Cvičení z matematiky

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast : : Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky využívat matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech rozvíjet pamětˇ žáků prostřednictvím

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace zaokrouhluje, provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor porovnává

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 3. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2. 2 Cvičení z matematiky Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Předmět cvičení z matematiky doplňuje vzdělávací

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 7. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel zaokrouhluje, provádí odhady

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Časová dotace: 6. třída 5 h, 7. třída 5 h, 8. třída 4, 9. třída 5 h Základní škola Paskov Kirilovova 330 a její aplikace pro žáky 6. až 9. ročníku napomáhá k rozvoji paměti, logického myšlení, kritickému

Více

Pythagorova věta Pythagorova věta slovní úlohy. Mocniny s přirozeným mocnitelem mocniny s přirozeným mocnitelem operace s mocninami

Pythagorova věta Pythagorova věta slovní úlohy. Mocniny s přirozeným mocnitelem mocniny s přirozeným mocnitelem operace s mocninami Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 8. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek část (procentem) řeší aplikační úlohy

Více

1. Matematika a její aplikace

1. Matematika a její aplikace 1. Matematika a její aplikace 1.1 Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním

Více

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy.

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy. Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

Výuka může probíhat v kmenových učebnách, část výuky může být přenesena do multimediálních učeben, k interaktivní tabuli, popřípadě do terénu.

Výuka může probíhat v kmenových učebnách, část výuky může být přenesena do multimediálních učeben, k interaktivní tabuli, popřípadě do terénu. 7.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 7.2.1 Matematika (M) Charakteristika předmětu 1. stupně Vyučovací předmět má časovou dotaci v 1. ročníku 4 hodiny týdně + 1 disponibilní hodinu týdně, ve 2. a 3. ročníku

Více

Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC

Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Charakteristika vyučovacího předmětu matematika Vyučovací předmět má časovou dotaci čtyři hodiny týdně v prvním ročníku, pět hodin týdně ve druhém až pátém ročníku, pět hodin týdně v šestém ročníku a čtyři

Více

Pythagorova věta Pythagorova věta slovní úlohy

Pythagorova věta Pythagorova věta slovní úlohy Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 8. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel, užívá ve výpočtech druhou mocninu

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Žák cvičí prostorovou představivost Žák využívá při paměťovém i písemném počítání komutativnost i asociativní sčítání a násobení Žák provádí písemné početní operace v oboru Opakování učiva 3. ročníku Písemné

Více

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace se realizuje v předmětu Matematika po celou dobu školní docházky. Na 1. stupni

Více

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět)

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematickém semináři je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení

Více

5.2.1 Matematika povinný předmět

5.2.1 Matematika povinný předmět 5.2.1 Matematika povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 4 4+1 4+1 4+1 4+1 4 4 3+1 4+1 Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA MATEMATIKA 5. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Opakování a aktivizace

Více

Témata absolventského klání z matematiky :

Témata absolventského klání z matematiky : Témata absolventského klání z matematiky : 1.Dělitelnost přirozených čísel - násobek a dělitel - společný násobek - nejmenší společný násobek (n) - znaky dělitelnosti 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10 - společný

Více

RVP ZV RVP ZV. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. Obsah RVP ZV. Očekávané výstupy. Kód

RVP ZV RVP ZV. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. Obsah RVP ZV. Očekávané výstupy. Kód RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory

Více

SEMINÁŘ K VÝUCE MATEMATIKA 1

SEMINÁŘ K VÝUCE MATEMATIKA 1 Charakteristika vyučovacího předmětu SEMINÁŘ K VÝUCE MATEMATIKA 1 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Matematika a její aplikace Matematika a její

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová Vyučovací předmět Matematika je na prvním stupni zařazen v 1. - 5. ročníku, a to

Více

Charakteristika předmětu Matematika

Charakteristika předmětu Matematika Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika předmětu Matematika Vyučovací předmět matematika se vyučuje jako samostatný

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Matematika 3. období 6. ročník J.Coufalová : Matematika pro 6.ročník ZŠ (Fortuna) O.Odvárko,J.Kadleček : Sbírka úloh z matematiky pro 6.ročník ZŠ (Prometheus)

Více

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo žák: v oboru celých a racionálních čísel; využívá ve výpočtech druhou mocninu

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět je rozdělen na základě OVO v RVP ZV na čtyři

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 4 4 4 5 17 Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách.

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 4 4 4 5 17 Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách. MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematice je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení pojmů, matematických postupů rozvoj abstraktního myšlení

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Učební texty : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 2. ročník Mgr. M. Novotný, F. Novák: Matýskova matematika 4.,5.,6.díl

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění předmětů do skupin. Počítání

Více

-Zobrazí čísla a nulu na číselné ose

-Zobrazí čísla a nulu na číselné ose Dodatek k ŠVP č. 38 Výstupy matematika 6. ročník doplnění standardů RVP 6. ročník ŠVP 6.ročník Učivo Matematika Doplnění podle standardů Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel

Více

5.3. Matematika a její aplikace

5.3. Matematika a její aplikace 5.3. Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast je realizována v předmětu Matematika. 5.3.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 5 týdně, povinný ČaPO: Práce s čísly do 1 000 000 Žák: ČaPO: počítá do 1 000 000 - počítá po statisících, desetitisících,tisících ČaPO: pracuje s číselnou osou - čte, zapíše a zobrazí

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Sčítá a odčítá v oboru 0 6. Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Období: 3. období Počet hodin ročník: 165 132 132 132 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací

Více

Matematika a její aplikace Cvičení z matematiky

Matematika a její aplikace Cvičení z matematiky Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Matematika a její aplikace Cvičení z matematiky Charakteristika vyučovacího Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření

Více

Vzdělávací obor matematika

Vzdělávací obor matematika "Cesta k osobnosti" 6.ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičení) obor navázání na již zvládnuté ročník 1. ČÍSLO A Žák používá početní operace v oboru de- Dělitelnost

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika. Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika. Ročník: 6. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla - provádí početní operace s přirozenými

Více