ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání"

Transkript

1 Základní škola Gebauerova 8 Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA GEBAUEROVA 8 OSTRAVA-PŘÍVOZ

2 Motto Když nevíte, kam jdete, tak vás žádná cesta nikam nedovede. Henry Kissinger

3 G Příloha, ZMĚNY od Obsah 1.1 Anglický jazyk... 4 ROČNÍK : ROČNÍK : ROČNÍK : ROČNÍK : ROČNÍK : ROČNÍK : ROČNÍK : Matematika a její aplikace ROČNÍK : ROČNÍK : ROČNÍK : ROČNÍK : ROČNÍK : ROČNÍK : Informační a komunikační technologie ROČNÍK : ROČNÍK : ROČNÍK : ROČNÍK : Člověk a příroda - Fyzika ROČNÍK : ROČNÍK : ROČNÍK : ROČNÍK : Učební plán pro 5. ročník se zařazením Estetické výchovy VYUČOVACÍ PŘEDMĚT : Estetická výchova VYUČOVACÍ PŘEDMĚT : Český jazyk a literatura VYUČOVACÍ PŘEDMĚT : Anglický jazyk VYUČOVACÍ PŘEDMĚT : Matematika VYUČOVACÍ PŘEDMĚT : Informatika VYUČOVACÍ PŘEDMĚT : Přírodověda VYUČOVACÍ PŘEDMĚT : Vlastivěda VYUČOVACÍ PŘEDMĚT : Hudební výchova VYUČOVACÍ PŘEDMĚT : Tělesná výchova VYUČOVACÍ PŘEDMĚT : Pracovní činnosti Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků Opravné zkoušky Klasifikace chování Výchovná opatření Autoevaluace školy... 69

4 Základní škola Gebauerova 8 Školní vzdělávací program 1.1 Anglický jazyk VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Jazyk a jazyková komunikace cizí jazyk VYUČOVACÍ PŘEDMĚT : Anglický jazyk ROČNÍK : 3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy pravidla komunikace MKV význam užívání jednoduchá sdělení cizího jazyka jako slovní zásoba nástroje dorozumění základní gramatické struktury základy lexikálního principu pravopisu slov OSV Sociální rozvoj Představujeme se Pozdravení EGS Evropa a svět nás Abeceda-spelling zajímá zvyky a tradice Classroom english- základní pokyny anglických mluvících Otázka: What s your name? How are you? národů What s this? How old are you? + odpověď Mezinárodní slova/výběr/ Mezipředmětové vztahy : Témata: M čísla Barvy, moje třída, pomůcky, anglická křestní Čj druhy slov, podmět, jména, rodina, v domě a bytě přísudek ve větě Podstatná jména pravidelná: EsV číslo jednotné a množné k tématu pomůcky Hv- zpěv písní. Přídavná jména: Young, small, old, dear, happy, good, new, nice - Umí pozdravit, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a nesouhlas - Reaguje na anglické pokyny učitele - umí pojmenovat barvy - umí počítat od 0 do 20 - umí hláskovat anglickou abecedu - hláskuje své jméno - umí poděkovat, oslovit osobu, zeptat se, jak se má, kolik je mu let - umí pojmenovat školní pomůcky - tvoří množné číslo pravidelných podstatných jmen k tématu školní pomůcky a chápe pravidlo tvoření množn. čísla - umí používat sloveso TO BE (I,You,He,She, It,this affirmative) - Umí určit místo pomocí předložky IN - Umí používat přivlastňovací zájmena Poznámky Projekty k tématům: - Halloween - Christmas - My room - My familyrelationship - Easter

5 my, her, his - Používá slovník učebnice - Opakuje foneticky správně slyšené slovo, říkánky, písničky - Vyslovuje a čte foneticky správně slova a krátké věty - Chápe obsah jednoduché konverzace dvou osob - Rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova - Seznamuje se životem, kulturou anglicky mluvících zemí Zájmena: Osobní/I, You, He, She, It + this ve větách Přivlastňovací: my, his, her Číslovky: 0-20 Slovesa- TO BE/i zkrácená forma/ - se zájmenem I, you, he, she a it affirmative, question, Předložky In at Spojky: and Reálie: Británie, Londýn, Amerika, Austrálie, Královská rodina,svátky a tradice další VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Jazyk a jazyková komunikace cizí jazyk VYUČOVACÍ PŘEDMĚT : Anglický jazyk ROČNÍK : 4 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - získá základní slovní zásobu z tem. okruhů - umí udržet pozornost nutnou pro porozumění slyšeného textu - rozumí jednoduchým pokynům při práci ve třídě - prezentuje jednoduché básničky a písničky - řeší jednoduché situace související se pravidla komunikace v běžných každodenních situacích pozdrav, poděkování, představování, classroom english jednoduchá sdělení personálie slovní zásoba a tvoření slov synonyma, antonyma, význam slov v kontextu -základní gramatické struktury a typy vět, základy lexikálního principu pravopisu slov věta jednoduchá, tvorba otázky a záporu, pořádek slov ve větě OSV - poznávání lidí, komunikace MKV - lidské vztahy, dorozumívání Aj na celém světě EGS Evropa a svět nás zajímá zvyky a tradice anglických mluvících národů Poznámky Slovníky Aj-Čj, Čj-Aj Obrázkové slovníky Pexeso Mapa VB a světa Folie Reálie-učební materiály Textové pomůcky, fixy, pastelky Výukové programy:

6 seznamováním, se zahájením, vedením a ukončením rozhovoru a se získáváním a poskytováním základních místních, časových a jiných informací. - rozlišuje rozdíl mezi fonetickou a psanou formou jazyka - umí používat abecední slovník učebnice - reprodukuje a obměňuje pamětně osvojené jednoduché dialogy - formuluje věty, otázky,odpovídá na ně - písemně obměňuje krátké probrané texty - poznává kulturu a život anglicky mluvících zemí - rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů (časopisy, obrazové a poslechové materiály) a využívá je při své práci - sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché písemné sdělení, krátký text a odpověď na sdělení; vyplní své základní údaje do formulářů - obměňuje krátké texty se zachováním Sloveso TO BE, TO HAVE GOT, CAN, CAN T, LIKE Podstatná jména: množné číslo pravidelných p. j. Přídavná jména: Small, short, tall, long, fat, slim, thin, thick, old, young, big, light, dark, Číslovky/0-100, měna, počítání v M/ Předložky /místa/ next to, in, under, on, from, at, in Člen neurčitý a, an Spojky and, or, but Zájmena my, your, his, her, its, our, their There is, there are Abeceda Aj Reálie a tematické okruhy domov, rodina, čas, přátelé, škola, volný čas a zájmová činnost, oblékání, mazlíčci, tradice a zvyky, svátky, důležité zeměpisné údaje, reálie anglicky mluvících zemí/ př.: Easter, Christmas, Royal family a další/ Mezipředmětové vztahy : EsV-výtvarné a dramatické zpracování témat Čj druhy slov, podmět, přísudek ve větě, abecední slovník Hv anglické písně Pč pexeso se slovní zásobou M jednoduché početní operace; hodiny, dny, měsíce Aj hrou,ts Aj I, Drawing Poslech: CD ke knize, hudební nahrávky Projekty k tématům: 31st October Halloween Thanksgiving day Christmas Royal family Songs Easter On the map

7 smyslu textu VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Jazyk a jazyková komunikace - cizí jazyk VYUČOVACÍ PŘEDMĚT : Anglický jazyk ROČNÍK : 5 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - umí říkanky, básničky, písničky - umí používat základní slovní zásobu, např. na téma rodina, zvířata, škola, dům, byt, barvy, čísla, části lidského těla - umí popsat postavu, věci kolem nás - umí pozdravit při setkání a loučení, oslovit, představit se a představit druhé - umí poděkovat a odpovědět na poděkování - čte nahlas, plynule a foneticky správně jednoduché texty/připravené/ - čte potichu krátké texty obsahující převážně známé jazykové prostředky - orientuje se v obsahu jednoduchého textu pravidla komunikace v běžných každodenních situacích pozdrav, poděkování, představování, jednoduchá sdělení personálie slovní zásoba a tvoření slov synonyma, antonyma, význam slov v kontextu -základní gramatické struktury a typy vět, základy lexikálního principu pravopisu slov věta jednoduchá, tvorba otázky a záporu, pořádek slov ve větě tematické okruhy domov, rodina, škola, volný čas a zájmová činnost, oblékání, nákupy, příroda a počasí, tradice a zvyky, svátky, důležité zeměpisné údaje - názvy anglicky mluvících zemí, vlajky/reálie/ - číslovky 1-100, telefonní čísla - předložky in, on, under, at, behind, MOSV poznávání lidí, kultury,historie, komunikace MKV lidské vztahy, výchova demokratického občana,rasismus, xenofobie VGS - integrace (Evropa a svět se nás týká a zajímá nás, Evropa a svět, jsme Evropané zaměření na Velkou Británii, Severní Irsko, USA, Austrálii, Kanadu ) VDM-reálie Poznámky Slovníky Aj-Čj, Čj- Aj Pexeso Mapa VB a světa Pomůcky: audio, video technika, počítače, mapy, kartičky, hry, obrazový materiál, názorné pomůcky, písničky Projekty zpracování tématu Svátky:

8 - vyhledává odpovědi na otázky, potřebnou informaci - vyžádá jednoduchou informaci - písemně obměňuje krátké texty - rozumí jednoduché konverzaci dvou osob a chápe její smysl - používá abecední slovník učebnice, slovník - rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům - vyplní své základní údaje do formulářů - rozumí pokynům učitele při práci ve třídě a dokáže na ně reagovat - používá slovesa to be a have got ve větě oznamovací, tázací, oznamovací záporné, tázací záporné /i zkrácená forma/ - používá krátkou i plnohodnotnou odpověď - seznámí se s časem budoucím /will,shall/ - umí použít sloves can, can not/can t/ - umí použít sloveso like - dokáže číst na mapě EU a světa /Amerika, Kanada, Austrálie/ vzhledem from, next to - abeceda/spelling všech slov/ - části těla/podrobně/ - množné číslo pravidelných a nepravidelných podstatných jmen - britská měna, dotaz na cenu - rodina/širší vztahy/ - osobní informace - oblíbené hračky - výslovnost, intonace ve větě - domácí mazlíčci, zvířata - roční období, měsíce, dny v týdnu, datum - vazba there is/ there are - všechna zájmena osobní - přivlastňovací zájmena - neurčitý člen a, an - určitý člen the - slovesa "to be ", "have got" - tvoření otázek a odpovědí, tvoření záporů - anglický jazyk a jeho použití ve světě - systém škol ve Velké Británii reálie anglicky mluvících zemí MKV-reálie Mezipředmětové vztahy : Čj sestavení osnovy pro vyprávění, druhy slov, podmět, přísudek ve větě Pří příroda a počasí Vla Evropské státy, hledání v mapě Ict- hledání na internetu Halloween Díkůvzdání, Vánoce, Velikonoce Výukové programy pro Aj /TS Aj 1,2/ a AJ Hrou Vyhledávání pomocí internetu

9 k reáliím - seznámí se se životem a kulturou anglicky mluvících zemí VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Jazyk a jazyková komunikace - Cizí jazyk VYUČOVACÍ PŘEDMĚT : Anglický jazyk ROČNÍK : 6 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - rozumí přiměřeným projevům našich i rodilých mluvčích (přímým i reprodukovaným) - dokáže postihnout hlavní smysl jednoduchého sdělení - čte nahlas a foneticky správně přiměřeně jednoduché audio-orálně připravené texty. - orientuje se v obsahu jednoduchého textu, vyhledává odpovědi na otázky. - formuluje otázky a odpovídá na ně. - umí sdělit základní informace o sobě, své rodině a bydlišti. - písemně formuluje otázky a odpovědi na ně. - odvodí pravděpodobný význam nových Typy textů: - určování hodin a času - režim dne, popsání každodenních zvyků a činností, popsání denního režimu, zvyků a živ. stylu - aktivity volného času - vyjádření povinnosti Tematické okruhy: - popis osob - dům, vybavení - město, orientace ve městě, popis města a instrukce k určení směru - domácí práce - oblečení, nákup oblečení, dialog v obchodě - obchody ve Velké Británii, otevírací OSV mezilidské vztahy VDO společnost a stát EGS Evropa a svět nás zajímají MKV kulturní diference Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech integrace (Evropa a svět se nás týká a zajímá nás, Evropa a svět) Mezipředmětové vztahy: Čj druhy slov, stavba Poznámky Pomůcky: audio a video technika, počítače, časopisy, slovníky, mapy, encyklopedie,, názorné pomůcky. Písničky Projekty: Svátky (Halloween, Díkůvzdání, Vánoce, den sv.valentýna, Velikonoce) Testy výukových programů

10 slov z kontextu textu - používá dvojjazyčný slovník učebnice - písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty - stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy, konverzace - vyžádá jednoduchou informaci - obměňuje krátké texty se zachováním smyslu textu aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem, poskytne požadovanou informaci doby, domy ve Velké Británii, lidé a národnosti žijící ve VB Jazykové prostředky: - přítomný čas průběhový, otázka, zápor - použití přítomných časů - výslovnost a intonace anglických vět - přídavná jména - modální slovesa can, must - předložky místa - přítomný čas prostý, otázka, zápor věty slovosled; angl.. autoři literatury Fy čas Vz režim dne, volný čas Z orientace v mapě D historie angl.. mluvících zemí Hv zpěv písní, poslech angl.. autorů Ict vyhledávání informací na internetu a jejich zpracování VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VYUČOVACÍ PŘEDMĚT : Anglický jazyk ROČNÍK : 7 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy OSV kooperace a kompetice - dokáže se orientovat v monologu či dialogu s malým počtem neznámých výrazů, jejich význam dokáže odhadnout. - dokáže postihnout hlavní smysl sdělení, včetně důležitých detailů - rozumí přiměřeně obtížným souvislým Typy textů: - žádání a poskytování osobních informací - dopis - Konverzace v obchodě - Popis osoby EGS Evropa a svět MKV mezilidské vztahy a kulturní diference Poznámky Pomůcky: Audio a video technika, počítače, časopisy, slovníky, encyklopedie, mapy, hry,, názorné pomůcky

11 sdělením i konverzaci dvou a více osob. - s podporou dokáže reprodukovat jednoduchou konverzaci dvou i více osob (v obchodě), příběh - umí vyhledat zákl. informace a hlavní myšlenky. - využívá cizojazyčný slovník - vhodně reaguje v nejběžnějších řečových situacích - umí jednoduše vyjádřit svůj názor - umí vyjádřit svůj zájem/nezájem - umí přednést krátkou zprávu či sdělení - umí napsat stručný osobní dopis - má základní poznatky o angl. mluvících zemích. - orientuje se na mapě VB - umí vyplnit dotazník - dokáže popsat situaci, místo, člověka - Dotazník Tematické okruhy: - Fyzický vzhled lidí, části těla - Rodina - Nakupování - Měsíce - Počasí - Zvyky a hobby - Zvířata, popis zvířat - Zdraví, u doktora, zubaře, - Nehody se zraněním - Zdravotní systém VB - Mapa VB Jazykové prostředky: - pravidelná a nepravidelná slovesa - Minulý čas prostý, otázka, zápor - Přítomné časy, otázka, zápor - Určitý a neurčitý člen - Předložky - Řadové číslovky, Datum - Přídavná jména - Ukazovací zájmena - Předložkové tvary zájmen - Some/any VDO občan, společnost, stát EV zákl. podm. Života Multikulturní výchova (Kulturní diference, lidské vztahy, etnický původ, multikulturalita, princip sociálního smíru a solidarity) Řešení problémů Mezipředmětové vztahy: Čj druhy slov, stavba věty slovosled; angl.. autoři literatury, sloh dopis, dotazník Fy čas,, teplota, počasí Z orientace v mapě Pp - živočichové D historie angl.. mluvících zemí Ict vyhledávání informací na internetu a jejich zpracování Ov státní zřízení, Projekty: svátky (Halloween, Díkůvzdání, Vánoce, den sv.valentýna, Velikonoce) testy výukových programů Terasoft

12 konverzace Hv zpěv písní, poslech angl.. autorů Webové stránky: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VYUČOVACÍ PŘEDMĚT : Anglický jazyk ROČNÍK : 8 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy EV lidské aktivity a problémy životního prostředí - rozumí obsahu promluvy, chápe celkový obsah sdělení - dokáže postihnout hlavní smysl sdělení, včetně důležitých detailů - dokáže se orientovat v monologu či dialogu s malým počtem neznámých výrazů, jejich význam dokáže odhadnout - čte širší okruh tištěných materiálů, orientuje se i v úryvcích autentických textů, převážně informativního charakteru. - je schopen domluvit si setkání, společný Typy textů - návrhy, plány (společný program, setkání) - vyjádření svolení, odmítnutí, radosti, politování, omluvy, prosby - konverzace - nákup zboží - porovnávání Tematické okruhy: - jídlo a pití, jídlo v různých zemích světa - zábavní průmysl - volnočasové aktivity - Britské ostrovy orientace, stravovací návyky VB VDO formy participace OV kooperace, kompetice EGS objevujeme Evropu a svět MKV multikulturalita, etnický původ MDV práce v realizačním týmu Mezipředmětové vztahy: Čj druhy slov, stavba Poznámky Pomůcky: Audio a video technika, počítače, časopisy, názorné pomůcky. Projekty: Svátky anglicky mluvících zemí, zvyky Testy výukových programů

13 program, nakupovat různé zboží, jízdenky, vstupenky apod. - dokáže reagovat adekvátně k situaci - umí užívat jednoduché obraty, vyjadřující svolení, odmítnutí, radost, politování, omluvu, prosbu, - napíše osobní dopis, umí vyjádřit své zážitky, dojmy, přání, atd. - má všeobecný přehled o kulturách v anglicky mluvících zemích - vnímá rozdíly kultur a zvyků - orientuje se na mapách VB a USA - USA - země a světadíly - oblečení nákup Jazykové prostředky: - opisný tvar have to - fráze going to - nepravidelná slovesa - množství (počitatelná, nepočitatelná podst. Jména) - stupňování přídavných jmen - příslovce věty slovosled; angl.. autoři literatury Fy čas Vz režim dne, volný čas Z orientace v mapě, země a světadíly D historie angl.. mluvících zemí Ict vyhledávání informací na internetu a jejich zpracování Hv zpěv písní, poslech angl.. autorů Webové stránky: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VYUČOVACÍ PŘEDMĚT : Anglický jazyk ROČNÍK : 9 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámky

14 - rozumí souvislým projevům učitele - rozumí promluvě i dialogu rodilých mluvčích, pronášených v přirozeném tempu, které obsahují několik snadno odhadnutelných výrazů - dokáže formulovat otázky a odpovídat na ně celou větou - umí pohotově, přirozeně a jazykově správně reagovat v dialogických situacích každodenního života - dokáže samostatně vést jednoduchý dialog - vyjádří svůj názor - umí reprodukovat vyslechnutý nebo přečtený text - souvisle pohovořit na známá témata (včetně základních reálií) - používá slovníky a jazykové příručky - umí napsat stručný životopis - vyplní běžný formulář a dotazník - pracuje s autentickými texty (časopisy, knihy, prospekty) - orientuje se v základních zeměpisných, hospodářských, společenskopolitických, kulturních a historických reáliích. - má všeobecný rozhled. Typy textů - udávání směru - reprodukce textu - jazykolamy - životopis - formulář, dotazník - vyjádření pocitů, nálad Tematické okruhy: - Londýn ( historie, současnost) - Orientace ve městě, určování směru Jazykové prostředky: - minulý prostý, přítomný prostý a průběhový a budoucí čas prostý - fráze like +ing, going to - modální slovesa (must, have to, can, could, should, would) - předpřítomný čas - tvorba slov, ustálená slovní spojení, rozšiřování a upevňovaní slovní zásoby - tázací dovětky - trpný čas - zájmena zvratná a samostatná EV vztah člověka a prostředí VDO principy demokracie OV kooperace a kompetice EGS jsem Evropané MKV princip sociálního smíru a solidarity MGV práce v realizačním týmu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech integrace (Jsme Evropané, zaměření na Velkou Británii) Mediální výchova (kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, vnímání autora mediálních sdělení, Pomůcky: Audio video technika, počítače, časopisy, slovníky, jazykové příručky, mapy, hry, gramatické přehledy, názorné pomůcky. Projekty: Evropský den jazyků Testy výukových programů

15 - odhaduje významy neznámých výrazů. - má vytvořenou slovní zásobu fungování a vliv médií ve společnosti, tvorba mediálního sdělení v angličtině, práce v realizačním týmu) Mezipředmětové vztahy: Čj druhy slov, stavba věty slovosled; angl.. autoři literatury, sloh životopis, formulář, dotazník Z orientace v mapě D historie Londýna Hv zpěv písní, poslech angl.. autorů Ict vyhledávání informací na internetu a jejich zpracování Webové stránky:

16

17 1.2 Matematika a její aplikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Matematika a její aplikace VYUČOVACÍ PŘEDMĚT : Matematika ROČNÍK : 4 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - čte a zapisuje čísla v daném oboru Číslo a početní operace - porovnává čísla a znázorní je na číselné - Číselný obor do ose a jejích úsecích - Písemné algoritmy sčítání, odčítání, - písemně násobí jednociferným násobení a dělení a dvojciferným činitelem, písemně dělí - komutativnosti sčítání a násobení. jednociferným dělitelem - Využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení. - Zaokrouhluje přirozená čísla na desítky, stovky, tisíce. - provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených čísel. - Řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel. - řeší a tvoří slovní úlohy vedoucí ke vztahu o x více (méně) a xkrát více (méně) - Zaokrouhlování čísel - Odhadování výsledku sčítání několika čísel s využitím zaokrouhlování, kontrola výsledku - Zaokrouhlování cen zboží, odhad celkové ceny menšího nákupu, přibližné vypočítání pomocí zaokrouhlování. - Slovní úlohy s jednou neznámou. Mezipředmětové vztahy: Čj kritické čtení, vyhledávání v textu, tvorba odpovědi Poznámky

18 - Vyhledává, sbírá a třídí data. - používá tabulky k evidenci, modelování a řešení různých situací - doplňuje údaje, které chybí ve strukturované tabulce - vytvoří na základě jednoduchého textu tabulku a sloupkový diagram - Čte v jízdních řádech - dodržuje zásady rýsování; - narýsuje přímku, vyznačí polopřímku; - narýsuje různoběžky a označí jejich průsečík; - narýsuje čtverec, obdélník - měří vzdálenosti - Sčítá a odčítá graficky úsečky - určí délku lomené čáry a obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran. - Sestrojí rovnoběžky a kolmice - určí vzájemnou polohu přímek v rovině Závislosti, vztahy a práce s daty - tabulka - sloupkový diagram Geometrie v rovině a v prostoru - Rýsování jednoduchých rovinných útvarů - Obvod čtverců a obdélníků. - Jednotky délky a jejich převody mm, cm, dm, m, km. - Grafické sčítání a odčítání úseček - Obvod mnohoúhelníku - Vzájemná poloha přímek v rovině rovnoběžky, kolmice, různoběžky. - Rýsování rovnoběžek a kolmic. Vla letopočty. Sběr údajů o teplotě a jejich porovnání Vv - mozaika ESV - zařizujeme byt ESV - stavíme železnici - Rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary - určí osu souměrnosti útvaru překládáním papíru. - Osová souměrnost rovinného útvaru ESV, Vv kresba a malbaosově souměrných útvarů, písmen Pč vystřihování osově souměrných útvarů, hledání os souměrnosti

19 VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Matematika a její aplikace VYUČOVACÍ PŘEDMĚT : Matematika ROČNÍK : 5 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - Využívá při pamětném i písemném Číslo a početní operace počítání komutativnost a asociativnost - Obor přirozených čísel sčítání a násobení. - Zápis v desítkové soustavě. Poznámky - čte a zapisuje čísla v daném oboru; - používá rozvinutý zápis čísla v desítkové soustavě; - porovnává čísla a znázorní je na číselné ose a jejích úsecích; - písemně sčítá tři až čtyři přirozená čísla; - písemně odčítá dvě přirozená čísla; - písemně násobí až trojciferným činitelem; - písemně dělí jednociferným nebo dvojciferným dělitelem; - účelně propojuje písemné i pamětné počítání (i s použitím kalkulátoru); - Zaokrouhluje přirozená čísla - provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených čísel. Písemné algoritmy sčítání, odčítání, násobení a dělení - Zaokrouhlování Vla letopočty Rozšiřující učivo římské číslice

20 - Řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel. Fáze řešení problému: zápis, grafické znázornění, stanovení řešení, odhad a kontrola výsledku, posouzení reálnosti výsledku, formulace odpovědi - Vyhledává, sbírá a třídí data - Z textu vybere data podle zadaného kritéria Závislosti, vztahy a práce s daty - Statistické údaje a jejich reprezentace Kritické čtení - Čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy. - Přímá úměrnost tvoření a doplňování tabulek a grafů. - Čtení v jízdních řádech Vlastivěda jízdní řády měřítko Rozšiřující učivo další typy diagramů - Narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici), užívá jednoduché konstrukce. - sestrojí k dané přímce rovnoběžku a kolmici vedoucí daným bodem pomocí trojúhelníku s ryskou Geometrie v rovině a v prostoru - Konstrukce čtverce a obdélníku - Konstrukce pravoúhlého, rovnostranného a rovnoramenného trojúhelníku - konstrukce kružnice a kruhu. - Vzájemná poloha přímek v rovině Konstrukce rovnoběžky a kolmice daným bodem Vv- geometrie a výtvarné umění - určí pomocí čtvercové sítě obsah rovinného obrazce, který je tvořen čtverci, obdélníky a trojúhelníky a obsahy porovná - obrazce ve čtvercové síti - Jednotky m 2, cm 2, mm 2. ESV - zařizujeme byt, plocha - Řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky. Nestandardní aplikační úlohy a problémy Orientace v úlohách z praktického života. Snaha vytvořit matematické postupy u neobvyklých slovních úloh. Magické čtverce. Prostorová představivost. Kreativita

21 VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Matematika a její aplikace VYUČOVACÍ PŘEDMĚT : Matematika ROČNÍK : 6 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - zaokrouhlí desetinná čísla na daný řád Číslo a proměnná Fy převody jednotek - násobí a dělí desetinná čísla 10, 100, Desetinná čísla délky a hmotnosti porovnávání - převádí jednotky délky a hmotnosti - znázornění na číselné ose - písemně sčítá, odčítá, násobí a dělí - sčítání, odčítání, dělení a násobení desetinná čísla přirozeným a desetinným číslem - provádí odhad a kontrolu řešení - zaokrouhlování na desetiny, setiny výsledků - násobení a dělení 10, 100, písemné algoritmy, použití kalkulátorů, odhad - převod jednotek délky a hmotnosti - vlastnosti početních výkonů s desetinnými čísly Poznámky

22 - uvede daný zlomek na základní tvar - porovná dva zlomky - zobrazí daný zlomek na číselné ose - určí společného jmenovatele dvou až tří zlomků - sčítá a odčítá dva až tři zlomky - násobí a dělí dva zlomky - upraví smíšené číslo na zlomek - určí převrácené číslo k danému zlomku - převede zlomek na desetinné číslo a naopak - užívá zlomky při řešení praktických situací - rozezná prvočíslo a číslo složené - umí provést rozklad přirozeného čísla na prvočinitele - určí čísla soudělná a nesoudělná - určí největší společný dělitel a nejmenší společný násobek dvou až tří přirozených čísel - řeší slovní úlohy z praxe vedoucí k výpočtům s desetinnými čísly, a to včetně úloh na výpočet obvodů a obsahů čtverce a obdélníka a povrchů kvádru a krychle - řeší jednoduché slovní úlohy vedoucí k určení nejmenšího společného násobku nebo největšího společného dělitele dvou až tří přirozených čísel Zlomky - základní tvar - rozšiřování a krácení, porovnávání - početní operace se zlomky, společný jmenovatel - převádění na smíšená čísla a naopak - převádění na desetinná čísla a naopak - převrácené číslo - složený zlomek Přirozená čísla - násobek, dělitel, znaky dělitelnosti - prvočísla, čísla složená, soudělná a nesoudělná - společný dělitel a násobek - nejmenší společný násobek - největší společný dělitel - rozklad čísla na prvočinitele - n a D dvou a tří čísel Závislosti, vztahy, práce s daty Slovní úlohy - vedoucí k výpočtům s desetinnými čísly - vedoucí k určení n a D dvou až tří přirozených čísel - vedoucích k výpočtům se zlomky Čj vyhledávání v textu, kritické čtení

23 - řeší slovní úlohy vedoucí k základním operacím se zlomky - řeší úlohy z praxe na výpočty objemů a povrchů kvádru a krychle - narýsuje úhel dané velikosti určené ve stupních - změří velikost úhlu pomocí úhloměru - užívá jednotky stupeň, minuta - odhadne velikost úhlu - graficky sčítá a odčítá úhly - sčítá a odčítá velikosti úhlů udané ve stupních a minutách - násobí a dělí úhel a jeho velikost dvěma - vyznačí vrcholové, vedlejší úhly, určí jejich velikost - určí, zda jsou dva rovinné obrazce shodné - sestrojí obraz rovinného obrazce v osové souměrnosti - určí osu souměrnosti osově souměrného obrazce - roztřídí a popíše trojúhelníky - sestrojí výšky a těžnice trojúhelníku - sestrojí kružnici opsanou a vepsanou trojúhelníku - určí velikost vnitřního úhlu trojúhelníku, jsou-li dány velikosti dalších dvou vnitřních úhlů trojúhelníku - pozná shodné útvary - užívá věty o shodnosti trojúhelníků v početních a konstrukčních úlohách Geometrie v rovině i v prostoru Úhel - velikost (stupeň, minuta, úhloměr) - osa úhlu - typy úhlů (ostrý, tupý, pravý, přímý) - sčítání a odčítání početně a graficky - grafické násobení a dlení úhlu dvěma - úhly vedlejší a vrcholové (určování velikosti) Osová souměrnost - vlastnosti - shodnost geometrických útvarů - osa souměrnosti - osově souměrné obrazce Trojúhelník a shodnost - vnější a vnitřní úhly - trojúhelníková nerovnost - výšky, těžnice, těžiště - kružnice opsaná a vepsaná - shodnost trojúhelníků - trojúhelníková nerovnost - konstrukce trojúhelníku - shodnost geometrických útvarů - věty o shodnosti

24 - umí sestrojit trojúhelník z daných prvků - dbá na kvalitu a přesnost rýsování - sestrojí obraz kvádru, krychle ve volném rovnoběžném promítání - vypočítá objem a povrch kvádru a krychle - zná a umí převádět jednotky objemu - sestrojí síť kvádru a krychle - věty sss, sús, úsú, konstrukce trojúhelníka podle nich Kvádr, krychle - objem a povrch, síť - stěnová a tělesová úhlopříčka - jednotky objemu (i kapalin) - volné rovnoběžné promítání Pč volné rovnoběžní promítání VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Matematika a její aplikace VYUČOVACÍ PŘEDMĚT : Matematika ROČNÍK : 7 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - čte a zapíše celé číslo, rozlišuje čísla Číslo a proměnná OSV rozvoj schopnosti kladná a záporná, určí číslo opačné - Celá čísla poznávání - umí zobrazit kladná a záporná čísla na - Absolutní hodnota čísla číselné ose - Racionální čísla - provádí početní operace (sčítání, odčítání, násobení a dělení) s celými čísly - určí absolutní hodnotu daného čísla a chápe její geometrický význam - zapíše převrácený zlomek, rozšíří a zkrátí zlomek, zapíše zlomek v základním tvaru, převede smíšené číslo na zlomek a naopak, upraví složený zlomek; Poznámky

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků Rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné

Více

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň:

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel: počítání do dvaceti - číslice

Více

Matematika - 6. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby desetinná čísla. - zobrazení na číselné ose

Matematika - 6. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby desetinná čísla. - zobrazení na číselné ose Matematika - 6. ročník desetinná čísla - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - zaokrouhlování a porovnávání des. čísel ve výpočtových úlohách - zobrazení na číselné ose MDV kritické

Více

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr Matematika - 6. ročník Provádí početní operace v oboru desetinná čísla racionálních čísel - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - čte a zapisuje desetinná čísla - zaokrouhlování

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 7.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 7. 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 7. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČÍSLO A PROMĚNNÁ M9101 provádí

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 8.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 8. 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 8. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČÍSLO A PROMĚNNÁ M9101 M9102

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel : počítání do dvaceti - číslice

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 5. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace Využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 2. období 4. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M5101 využívá při

Více

Předmět: MATEMATIKA Ročník: 6.

Předmět: MATEMATIKA Ročník: 6. Předmět: MATEMATIKA Ročník: 6. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT Číslo a proměnná - užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek - část (přirozeným číslem, poměrem,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 4. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace využívá při pamětném a písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

Člověk a jeho svět. ČJ a literatura

Člověk a jeho svět. ČJ a literatura VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Vzdělávací obor: Stupeň: Období: Ročník: Očekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy oznámky používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Žák cvičí prostorovou představivost Žák využívá při paměťovém i písemném počítání komutativnost i asociativní sčítání a násobení Žák provádí písemné početní operace v oboru Opakování učiva 3. ročníku Písemné

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vytváří konkrétní soubory (peníze, milimetrový papír, apod.) s daným počtem prvků do 100

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vytváří konkrétní soubory (peníze, milimetrový papír, apod.) s daným počtem prvků do 100 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 1. období 3. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M3101 používá přirozená

Více

MATEMATIKA 5. TŘÍDA. C) Tabulky, grafy, diagramy 1 - Tabulky, doplnění řady čísel podle závislosti 2 - Grafy, jízní řády 3 - Magické čtverce

MATEMATIKA 5. TŘÍDA. C) Tabulky, grafy, diagramy 1 - Tabulky, doplnění řady čísel podle závislosti 2 - Grafy, jízní řády 3 - Magické čtverce MATEMATIKA 5. TŘÍDA 1 - Přirozená čísla a číslo nula a číselná osa, porovnávání b zaokrouhlování c zápis čísla v desítkové soustavě d součet, rozdíl e násobek, činitel, součin f dělení, dělení se zbytkem

Více

ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 2. období 5. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

Více

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6.

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo ZÁŘÍ užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek část (zlomkem) PROSINEC využívá

Více

6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA

6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2013 Schválila ředitelka

Více

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Číslo a početní operace - využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací obsah je rozdělen na čtyři tematické okruhy : čísla

Více

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 6.ročník Výstup Učivo Průřezová témata - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla s přirozenými čísly - zpaměti a písemně

Více

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. Učivo

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. Učivo Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Výstupy žáka Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE Zpracoval: Mgr. Dana Štěpánová orientuje se v posloupnosti přirozených čísel

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: MATEMATIKA Ročník: 4. Časová dotace: 4 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Provádí písemné početní operace Zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika. Ročník: 7. - 1 - Průřezová témata. Poznám ky. Výstup

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika. Ročník: 7. - 1 - Průřezová témata. Poznám ky. Výstup - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 7. Výstup - modeluje a zapisuje zlomkem část celku - převádí zlom na des. čísla a naopak - porovnává zlom - zlomek

Více

ROČNÍK 1. ročník Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Název předmětu Matematika Očekávané výstupy

ROČNÍK 1. ročník Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Název předmětu Matematika Očekávané výstupy ROČNÍK 1. ročník Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Název předmětu Matematika ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE čte a zapisuje, znázorňuje na číselné ose, obor přirozených čísel do 20 OSV1 porovnává, užívá vztah

Více

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace 1. 9. ročník 1. ročník 4 hodiny týdně 2. 5. ročník 5

Více

MATEMATIKA - 4. ROČNÍK

MATEMATIKA - 4. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA MATEMATIKA - 4. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky Opakování ze

Více

Matematika - 6. ročník

Matematika - 6. ročník Matematika - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Přirozená čísla - zápis čísla v desítkové soustavě - zaokrouhlování - zobrazení na číselné ose - početní operace v oboru

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová Vyučovací předmět Matematika je na prvním stupni zařazen v 1. - 5. ročníku, a to

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září říjen

TEMATICKÝ PLÁN. září říjen TEMATICKÝ PLÁN Předmět: MATEMATIKA Literatura: Matematika doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc., doc. RNDr. Jiří Kadleček, CSc Matematicko fyzikální tabulky pro základní školy UČIVO - ARITMETIKA: 1. Rozšířené

Více

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák:

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák: Matematika prima Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) využívá při paměťovém počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení provádí písemné početní operace v oboru přirozených zaokrouhluje,

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.4.2. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Matematika a její aplikace PŘEDMĚT: Matematika ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata - provádí početní operace s přirozenými čísly

Více

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika. Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika. Ročník: 6. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla - provádí početní operace s přirozenými

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová Vyučovací předmět Matematika je na prvním stupni zařazen v 1. - 5. ročníku, a to

Více

-Zobrazí čísla a nulu na číselné ose

-Zobrazí čísla a nulu na číselné ose Dodatek k ŠVP č. 38 Výstupy matematika 6. ročník doplnění standardů RVP 6. ročník ŠVP 6.ročník Učivo Matematika Doplnění podle standardů Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová Vyučovací volitelný předmět Cvičení z matematiky je zařazen samostatně na druhém

Více

Matematika a její aplikace - 1. ročník

Matematika a její aplikace - 1. ročník Matematika a její aplikace - 1. ročník počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20 užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

Cvičení z matematiky - volitelný předmět

Cvičení z matematiky - volitelný předmět Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Cvičení z matematiky - volitelný předmět 3. období 9. ročník Sbírky úloh, Testy k přijímacím zkouškám, Testy Scio, Kalibro aj. Očekávané výstupy předmětu

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Matematika 3. období 9. ročník J.Coufalová : Matematika pro 9.ročník ZŠ (Fortuna) Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová Vyučovací předmět Matematika je na prvním stupni zařazen v 1. - 5. ročníku, a to

Více

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 7.

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 7. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 7. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo I. čtvrtletí 40 hodin Opakování učiva z 6. ročníku (14) Přesahy a vazby, průřezová témata v oboru

Více

Témata absolventského klání z matematiky :

Témata absolventského klání z matematiky : Témata absolventského klání z matematiky : 1.Dělitelnost přirozených čísel - násobek a dělitel - společný násobek - nejmenší společný násobek (n) - znaky dělitelnosti 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10 - společný

Více

MATEMATIKA. 1. 5. ročník

MATEMATIKA. 1. 5. ročník Charakteristika předmětu MATEMATIKA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět matematika má časovou dotaci 4 hodiny týdně v 1. ročníku, 5 hodin týdně ve 2. až 5. ročníku. Časová

Více

Matematika Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Krychle Kvádr

Matematika Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Krychle Kvádr Matematika Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností. Charakterizuje a třídí základní rovinné útvary. Odhaduje

Více

Matematika-průřezová témata 6. ročník

Matematika-průřezová témata 6. ročník Matematika-průřezová témata 6. ročník OSV 1: OSV 2 žák umí správně zapsat desetinnou čárku, orientuje se na číselné ose celých čísel, dovede rozpoznat základní geometrické tvary a tělesa, žák správně používá

Více

Pythagorova věta Pythagorova věta slovní úlohy. Mocniny s přirozeným mocnitelem mocniny s přirozeným mocnitelem operace s mocninami

Pythagorova věta Pythagorova věta slovní úlohy. Mocniny s přirozeným mocnitelem mocniny s přirozeným mocnitelem operace s mocninami Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 8. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek část (procentem) řeší aplikační úlohy

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 7. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel zaokrouhluje, provádí odhady

Více

Pythagorova věta Pythagorova věta slovní úlohy

Pythagorova věta Pythagorova věta slovní úlohy Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 8. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel, užívá ve výpočtech druhou mocninu

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace zaokrouhluje, provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor porovnává

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Matematika (MAT) Náplň: Racionální čísla a procenta a základy finanční matematiky, Trojúhelníky a čtyřúhelníky, Výrazy I, Hranoly Třída: Sekunda Počet hodin: 4 hodiny týdně Pomůcky: Učebna s PC

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast : : Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky využívat matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech rozvíjet pamětˇ žáků prostřednictvím

Více

5.2.2.1. Matematika. 5.2.2. Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace

5.2.2.1. Matematika. 5.2.2. Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace 5.2.2. Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace 5.2.2.1. Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Vyučovací předmět Matematika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru matematika.

Více

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE + MP vazby 1. Obor přirozených čísel - používá čísla v oboru 0-20 k modelování reálných situací.- práce s manipulativy - počítá předměty v oboru 0-20, vytváří soubory

Více

1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Vzdělávací předmět: Matematika 4 Ročník:

1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Vzdělávací předmět: Matematika 4 Ročník: A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Vzdělávací předmět: Matematika 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka

Více

Matematika - 6. ročník

Matematika - 6. ročník Matematika - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Přirozená čísla - zápis čísla v desítkové soustavě - zaokrouhlování - zobrazení na číselné ose - početní operace v oboru

Více

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Přirozená čísla Desetinná čísla IX. X. Přirozená čísla opakování všech početních výkonů, zobrazení čísel na číselné ose, porovnávání a zaokrouhlování čísel. Metody- slovní, názorně demonstrační a grafická.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika 3. období 8. ročník Počet hodin : 144 Učební texty : J.Coufalová : Matematika pro 8.ročník ZŠ (Fortuna) O.Odvárko, J.Kadleček : Sbírka úloh z matematiky pro

Více

Předmět: Matematika. Pojem rovina Rovinné útvary a jejich konstrukce Délka úsečky, jednotky délky a jejich převody. Rovnoběžky, různoběžky, kolmice

Předmět: Matematika. Pojem rovina Rovinné útvary a jejich konstrukce Délka úsečky, jednotky délky a jejich převody. Rovnoběžky, různoběžky, kolmice a její aplikace čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti 3. užívá lineární uspořádání, zobrazí čísla na číselné ose 8. zaokrouhluje přirozená čísla,

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Žák: čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla provádí početní operace s přirozenými čísly zpaměti a písemně provádí

Více

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu.

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Základem vzdělávacího obsahu předmětu Cvičení z matematiky je vzdělávací

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA MATEMATIKA 5. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Opakování a aktivizace

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Matematika (MAT) Náplň: Rovnice a nerovnice, kruhy a válce, úměrnost, geometrické konstrukce, výrazy 2 Třída: Tercie Počet hodin: 4 hodiny týdně Pomůcky: Učebna s PC a dataprojektorem (interaktivní

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : matematika ročník: 5. Školní rok_2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : matematika ročník: 5. Školní rok_2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV OSV Školní rok_2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakuje početní výkony a uplatňuje komutativní, asociativní a distributivní zákon v praxi. G.:narýsuje přímku, polopřímku, kolmici, rovnoběžky, různoběžky.

Více

Matematika. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Matematika. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku Matematika Vyučovací předmět navazuje na učivo matematiky I. stupně. Časová dotace předmětu je v 6., 7.,8. ročníku 4 hodiny, v 9. ročníku 5 hodin. Třída se na matematiku nedělí. Vyučovací předmět poskytuje

Více

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo žák: v oboru celých a racionálních čísel; využívá ve výpočtech druhou mocninu

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět matematika (aritmetika

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, 5.1.2.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, Zná číslice 1 až 20, umí je napsat a

Více

Výuka může probíhat v kmenových učebnách, část výuky může být přenesena do multimediálních učeben, k interaktivní tabuli, popřípadě do terénu.

Výuka může probíhat v kmenových učebnách, část výuky může být přenesena do multimediálních učeben, k interaktivní tabuli, popřípadě do terénu. 7.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 7.2.1 Matematika (M) Charakteristika předmětu 1. stupně Vyučovací předmět má časovou dotaci v 1. ročníku 4 hodiny týdně + 1 disponibilní hodinu týdně, ve 2. a 3. ročníku

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Časová dotace: 6. třída 5 h, 7. třída 5 h, 8. třída 4, 9. třída 5 h Základní škola Paskov Kirilovova 330 a její aplikace pro žáky 6. až 9. ročníku napomáhá k rozvoji paměti, logického myšlení, kritickému

Více

Dodatek č. 1 k :

Dodatek č. 1 k : Dodatek č. 1 k 1.9. 2013: Změny upravené tímto dodatkem na str. 40 v textu vyznačeny červenou barvou. OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP ZV DÍLČÍ VÝSTUPY UČIVO TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU PŘESAHY, VAZBY,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Matematika 3. období 6. ročník J.Coufalová : Matematika pro 6.ročník ZŠ (Fortuna) O.Odvárko,J.Kadleček : Sbírka úloh z matematiky pro 6.ročník ZŠ (Prometheus)

Více

MATEMATIKA II. období (4. 5. ročník)

MATEMATIKA II. období (4. 5. ročník) MATEMATIKA II. období (4. 5. ročník) Charakteristika předmětu Při vyučování matematice v druhém období základního vzdělávání při probírání určitého učiva: - využíváme matematické poznatky a dovednosti

Více

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 4. ročník Čas.plán Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Opakování učiva 3. ročníku Počítaní do 20 Sčítání a odčítání do 20 Násobení a dělení číslem 2 Počítání

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 3. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2. 2 Cvičení z matematiky Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Předmět cvičení z matematiky doplňuje vzdělávací

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 4 4 4 5 17 Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách.

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 4 4 4 5 17 Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách. MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematice je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení pojmů, matematických postupů rozvoj abstraktního myšlení

Více

5.2.2 Matematika - 2. stupeň

5.2.2 Matematika - 2. stupeň 5.2.2 Matematika - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Matematika na 2. stupni školy navazuje svým vzdělávacím obsahem na předmět Matematika

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 4. BÁRTOVÁ, VOJTÍŠKOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 4. BÁRTOVÁ, VOJTÍŠKOVÁ Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky 4. ročník OPAKOVÁNÍ UČIVA 3. ROČNÍKU Rozvíjí dovednosti s danými

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE 3. ročník Bod, přímka ZÁŘÍ Násobení a dělení Aplikační úlohy (nakupujeme) Bod, přímka Úsečka Násobení a dělení ŘÍJEN Procvičování Pamětné sčítání a odčítání, aplikační úlohy Polopřímka Modelování polopřímek

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Matematika (MAT) Náplň: Rovnice a nerovnice, Kruhy a válce, Úměrnost, Geometrické konstrukce, Výrazy 2 Třída: Tercie Počet hodin: 4 hodiny týdně Pomůcky: Učebna s PC a dataprojektorem (interaktivní

Více

Volitelné předměty Matematika a její aplikace

Volitelné předměty Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Matematika a její aplikace Cvičení z matematiky Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Cvičení z matematiky

Více

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10.

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10. 5.10. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Seminář z matematiky Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Seminář z

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9.

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Školní rok 2013/2014 Mgr. Lenka Mateová Kapitola Téma (Učivo) Znalosti a dovednosti (výstup)

Více

Osobnostní a sociální výchova osobnostní rozvoj řešení problémů a rozhodovací dovednosti uplatní se při řešení všech problémových úloh

Osobnostní a sociální výchova osobnostní rozvoj řešení problémů a rozhodovací dovednosti uplatní se při řešení všech problémových úloh Vzdělávací oblast - Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Matematika je zařazen samostatně v 6. 9. ročníku v hodinové dotaci 4,4,4,5.

Více

4. 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 4.2.1 Matematika

4. 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 4.2.1 Matematika 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 1 Matematika Hodinová dotace Matematika 4 4 4 4 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace RVP ZV. Matematika

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 8. MARKUP Druhá mocnina a odmocnina FY Tabulky, kalkulátor

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 8. MARKUP Druhá mocnina a odmocnina FY Tabulky, kalkulátor Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Učební materiály (využívány průběžně): Poznámky Umí provádět operace

Více

RVP ZV RVP ZV. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. Obsah RVP ZV. Očekávané výstupy. Kód

RVP ZV RVP ZV. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. Obsah RVP ZV. Očekávané výstupy. Kód RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Charakteristika vyučovacího předmětu matematika Vyučovací předmět má časovou dotaci čtyři hodiny týdně v prvním ročníku, pět hodin týdně ve druhém až pátém ročníku, pět hodin týdně v šestém ročníku a čtyři

Více