ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání"

Transkript

1 Základní škola Gebauerova 8 Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA GEBAUEROVA 8 OSTRAVA-PŘÍVOZ

2 Motto Když nevíte, kam jdete, tak vás žádná cesta nikam nedovede. Henry Kissinger

3 G Příloha, ZMĚNY od Obsah 1.1 Anglický jazyk... 4 ROČNÍK : ROČNÍK : ROČNÍK : ROČNÍK : ROČNÍK : ROČNÍK : ROČNÍK : Matematika a její aplikace ROČNÍK : ROČNÍK : ROČNÍK : ROČNÍK : ROČNÍK : ROČNÍK : Informační a komunikační technologie ROČNÍK : ROČNÍK : ROČNÍK : ROČNÍK : Člověk a příroda - Fyzika ROČNÍK : ROČNÍK : ROČNÍK : ROČNÍK : Učební plán pro 5. ročník se zařazením Estetické výchovy VYUČOVACÍ PŘEDMĚT : Estetická výchova VYUČOVACÍ PŘEDMĚT : Český jazyk a literatura VYUČOVACÍ PŘEDMĚT : Anglický jazyk VYUČOVACÍ PŘEDMĚT : Matematika VYUČOVACÍ PŘEDMĚT : Informatika VYUČOVACÍ PŘEDMĚT : Přírodověda VYUČOVACÍ PŘEDMĚT : Vlastivěda VYUČOVACÍ PŘEDMĚT : Hudební výchova VYUČOVACÍ PŘEDMĚT : Tělesná výchova VYUČOVACÍ PŘEDMĚT : Pracovní činnosti Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků Opravné zkoušky Klasifikace chování Výchovná opatření Autoevaluace školy... 69

4 Základní škola Gebauerova 8 Školní vzdělávací program 1.1 Anglický jazyk VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Jazyk a jazyková komunikace cizí jazyk VYUČOVACÍ PŘEDMĚT : Anglický jazyk ROČNÍK : 3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy pravidla komunikace MKV význam užívání jednoduchá sdělení cizího jazyka jako slovní zásoba nástroje dorozumění základní gramatické struktury základy lexikálního principu pravopisu slov OSV Sociální rozvoj Představujeme se Pozdravení EGS Evropa a svět nás Abeceda-spelling zajímá zvyky a tradice Classroom english- základní pokyny anglických mluvících Otázka: What s your name? How are you? národů What s this? How old are you? + odpověď Mezinárodní slova/výběr/ Mezipředmětové vztahy : Témata: M čísla Barvy, moje třída, pomůcky, anglická křestní Čj druhy slov, podmět, jména, rodina, v domě a bytě přísudek ve větě Podstatná jména pravidelná: EsV číslo jednotné a množné k tématu pomůcky Hv- zpěv písní. Přídavná jména: Young, small, old, dear, happy, good, new, nice - Umí pozdravit, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a nesouhlas - Reaguje na anglické pokyny učitele - umí pojmenovat barvy - umí počítat od 0 do 20 - umí hláskovat anglickou abecedu - hláskuje své jméno - umí poděkovat, oslovit osobu, zeptat se, jak se má, kolik je mu let - umí pojmenovat školní pomůcky - tvoří množné číslo pravidelných podstatných jmen k tématu školní pomůcky a chápe pravidlo tvoření množn. čísla - umí používat sloveso TO BE (I,You,He,She, It,this affirmative) - Umí určit místo pomocí předložky IN - Umí používat přivlastňovací zájmena Poznámky Projekty k tématům: - Halloween - Christmas - My room - My familyrelationship - Easter

5 my, her, his - Používá slovník učebnice - Opakuje foneticky správně slyšené slovo, říkánky, písničky - Vyslovuje a čte foneticky správně slova a krátké věty - Chápe obsah jednoduché konverzace dvou osob - Rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova - Seznamuje se životem, kulturou anglicky mluvících zemí Zájmena: Osobní/I, You, He, She, It + this ve větách Přivlastňovací: my, his, her Číslovky: 0-20 Slovesa- TO BE/i zkrácená forma/ - se zájmenem I, you, he, she a it affirmative, question, Předložky In at Spojky: and Reálie: Británie, Londýn, Amerika, Austrálie, Královská rodina,svátky a tradice další VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Jazyk a jazyková komunikace cizí jazyk VYUČOVACÍ PŘEDMĚT : Anglický jazyk ROČNÍK : 4 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - získá základní slovní zásobu z tem. okruhů - umí udržet pozornost nutnou pro porozumění slyšeného textu - rozumí jednoduchým pokynům při práci ve třídě - prezentuje jednoduché básničky a písničky - řeší jednoduché situace související se pravidla komunikace v běžných každodenních situacích pozdrav, poděkování, představování, classroom english jednoduchá sdělení personálie slovní zásoba a tvoření slov synonyma, antonyma, význam slov v kontextu -základní gramatické struktury a typy vět, základy lexikálního principu pravopisu slov věta jednoduchá, tvorba otázky a záporu, pořádek slov ve větě OSV - poznávání lidí, komunikace MKV - lidské vztahy, dorozumívání Aj na celém světě EGS Evropa a svět nás zajímá zvyky a tradice anglických mluvících národů Poznámky Slovníky Aj-Čj, Čj-Aj Obrázkové slovníky Pexeso Mapa VB a světa Folie Reálie-učební materiály Textové pomůcky, fixy, pastelky Výukové programy:

6 seznamováním, se zahájením, vedením a ukončením rozhovoru a se získáváním a poskytováním základních místních, časových a jiných informací. - rozlišuje rozdíl mezi fonetickou a psanou formou jazyka - umí používat abecední slovník učebnice - reprodukuje a obměňuje pamětně osvojené jednoduché dialogy - formuluje věty, otázky,odpovídá na ně - písemně obměňuje krátké probrané texty - poznává kulturu a život anglicky mluvících zemí - rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů (časopisy, obrazové a poslechové materiály) a využívá je při své práci - sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché písemné sdělení, krátký text a odpověď na sdělení; vyplní své základní údaje do formulářů - obměňuje krátké texty se zachováním Sloveso TO BE, TO HAVE GOT, CAN, CAN T, LIKE Podstatná jména: množné číslo pravidelných p. j. Přídavná jména: Small, short, tall, long, fat, slim, thin, thick, old, young, big, light, dark, Číslovky/0-100, měna, počítání v M/ Předložky /místa/ next to, in, under, on, from, at, in Člen neurčitý a, an Spojky and, or, but Zájmena my, your, his, her, its, our, their There is, there are Abeceda Aj Reálie a tematické okruhy domov, rodina, čas, přátelé, škola, volný čas a zájmová činnost, oblékání, mazlíčci, tradice a zvyky, svátky, důležité zeměpisné údaje, reálie anglicky mluvících zemí/ př.: Easter, Christmas, Royal family a další/ Mezipředmětové vztahy : EsV-výtvarné a dramatické zpracování témat Čj druhy slov, podmět, přísudek ve větě, abecední slovník Hv anglické písně Pč pexeso se slovní zásobou M jednoduché početní operace; hodiny, dny, měsíce Aj hrou,ts Aj I, Drawing Poslech: CD ke knize, hudební nahrávky Projekty k tématům: 31st October Halloween Thanksgiving day Christmas Royal family Songs Easter On the map

7 smyslu textu VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Jazyk a jazyková komunikace - cizí jazyk VYUČOVACÍ PŘEDMĚT : Anglický jazyk ROČNÍK : 5 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - umí říkanky, básničky, písničky - umí používat základní slovní zásobu, např. na téma rodina, zvířata, škola, dům, byt, barvy, čísla, části lidského těla - umí popsat postavu, věci kolem nás - umí pozdravit při setkání a loučení, oslovit, představit se a představit druhé - umí poděkovat a odpovědět na poděkování - čte nahlas, plynule a foneticky správně jednoduché texty/připravené/ - čte potichu krátké texty obsahující převážně známé jazykové prostředky - orientuje se v obsahu jednoduchého textu pravidla komunikace v běžných každodenních situacích pozdrav, poděkování, představování, jednoduchá sdělení personálie slovní zásoba a tvoření slov synonyma, antonyma, význam slov v kontextu -základní gramatické struktury a typy vět, základy lexikálního principu pravopisu slov věta jednoduchá, tvorba otázky a záporu, pořádek slov ve větě tematické okruhy domov, rodina, škola, volný čas a zájmová činnost, oblékání, nákupy, příroda a počasí, tradice a zvyky, svátky, důležité zeměpisné údaje - názvy anglicky mluvících zemí, vlajky/reálie/ - číslovky 1-100, telefonní čísla - předložky in, on, under, at, behind, MOSV poznávání lidí, kultury,historie, komunikace MKV lidské vztahy, výchova demokratického občana,rasismus, xenofobie VGS - integrace (Evropa a svět se nás týká a zajímá nás, Evropa a svět, jsme Evropané zaměření na Velkou Británii, Severní Irsko, USA, Austrálii, Kanadu ) VDM-reálie Poznámky Slovníky Aj-Čj, Čj- Aj Pexeso Mapa VB a světa Pomůcky: audio, video technika, počítače, mapy, kartičky, hry, obrazový materiál, názorné pomůcky, písničky Projekty zpracování tématu Svátky:

8 - vyhledává odpovědi na otázky, potřebnou informaci - vyžádá jednoduchou informaci - písemně obměňuje krátké texty - rozumí jednoduché konverzaci dvou osob a chápe její smysl - používá abecední slovník učebnice, slovník - rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům - vyplní své základní údaje do formulářů - rozumí pokynům učitele při práci ve třídě a dokáže na ně reagovat - používá slovesa to be a have got ve větě oznamovací, tázací, oznamovací záporné, tázací záporné /i zkrácená forma/ - používá krátkou i plnohodnotnou odpověď - seznámí se s časem budoucím /will,shall/ - umí použít sloves can, can not/can t/ - umí použít sloveso like - dokáže číst na mapě EU a světa /Amerika, Kanada, Austrálie/ vzhledem from, next to - abeceda/spelling všech slov/ - části těla/podrobně/ - množné číslo pravidelných a nepravidelných podstatných jmen - britská měna, dotaz na cenu - rodina/širší vztahy/ - osobní informace - oblíbené hračky - výslovnost, intonace ve větě - domácí mazlíčci, zvířata - roční období, měsíce, dny v týdnu, datum - vazba there is/ there are - všechna zájmena osobní - přivlastňovací zájmena - neurčitý člen a, an - určitý člen the - slovesa "to be ", "have got" - tvoření otázek a odpovědí, tvoření záporů - anglický jazyk a jeho použití ve světě - systém škol ve Velké Británii reálie anglicky mluvících zemí MKV-reálie Mezipředmětové vztahy : Čj sestavení osnovy pro vyprávění, druhy slov, podmět, přísudek ve větě Pří příroda a počasí Vla Evropské státy, hledání v mapě Ict- hledání na internetu Halloween Díkůvzdání, Vánoce, Velikonoce Výukové programy pro Aj /TS Aj 1,2/ a AJ Hrou Vyhledávání pomocí internetu

9 k reáliím - seznámí se se životem a kulturou anglicky mluvících zemí VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Jazyk a jazyková komunikace - Cizí jazyk VYUČOVACÍ PŘEDMĚT : Anglický jazyk ROČNÍK : 6 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - rozumí přiměřeným projevům našich i rodilých mluvčích (přímým i reprodukovaným) - dokáže postihnout hlavní smysl jednoduchého sdělení - čte nahlas a foneticky správně přiměřeně jednoduché audio-orálně připravené texty. - orientuje se v obsahu jednoduchého textu, vyhledává odpovědi na otázky. - formuluje otázky a odpovídá na ně. - umí sdělit základní informace o sobě, své rodině a bydlišti. - písemně formuluje otázky a odpovědi na ně. - odvodí pravděpodobný význam nových Typy textů: - určování hodin a času - režim dne, popsání každodenních zvyků a činností, popsání denního režimu, zvyků a živ. stylu - aktivity volného času - vyjádření povinnosti Tematické okruhy: - popis osob - dům, vybavení - město, orientace ve městě, popis města a instrukce k určení směru - domácí práce - oblečení, nákup oblečení, dialog v obchodě - obchody ve Velké Británii, otevírací OSV mezilidské vztahy VDO společnost a stát EGS Evropa a svět nás zajímají MKV kulturní diference Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech integrace (Evropa a svět se nás týká a zajímá nás, Evropa a svět) Mezipředmětové vztahy: Čj druhy slov, stavba Poznámky Pomůcky: audio a video technika, počítače, časopisy, slovníky, mapy, encyklopedie,, názorné pomůcky. Písničky Projekty: Svátky (Halloween, Díkůvzdání, Vánoce, den sv.valentýna, Velikonoce) Testy výukových programů

10 slov z kontextu textu - používá dvojjazyčný slovník učebnice - písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty - stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy, konverzace - vyžádá jednoduchou informaci - obměňuje krátké texty se zachováním smyslu textu aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem, poskytne požadovanou informaci doby, domy ve Velké Británii, lidé a národnosti žijící ve VB Jazykové prostředky: - přítomný čas průběhový, otázka, zápor - použití přítomných časů - výslovnost a intonace anglických vět - přídavná jména - modální slovesa can, must - předložky místa - přítomný čas prostý, otázka, zápor věty slovosled; angl.. autoři literatury Fy čas Vz režim dne, volný čas Z orientace v mapě D historie angl.. mluvících zemí Hv zpěv písní, poslech angl.. autorů Ict vyhledávání informací na internetu a jejich zpracování VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VYUČOVACÍ PŘEDMĚT : Anglický jazyk ROČNÍK : 7 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy OSV kooperace a kompetice - dokáže se orientovat v monologu či dialogu s malým počtem neznámých výrazů, jejich význam dokáže odhadnout. - dokáže postihnout hlavní smysl sdělení, včetně důležitých detailů - rozumí přiměřeně obtížným souvislým Typy textů: - žádání a poskytování osobních informací - dopis - Konverzace v obchodě - Popis osoby EGS Evropa a svět MKV mezilidské vztahy a kulturní diference Poznámky Pomůcky: Audio a video technika, počítače, časopisy, slovníky, encyklopedie, mapy, hry,, názorné pomůcky

11 sdělením i konverzaci dvou a více osob. - s podporou dokáže reprodukovat jednoduchou konverzaci dvou i více osob (v obchodě), příběh - umí vyhledat zákl. informace a hlavní myšlenky. - využívá cizojazyčný slovník - vhodně reaguje v nejběžnějších řečových situacích - umí jednoduše vyjádřit svůj názor - umí vyjádřit svůj zájem/nezájem - umí přednést krátkou zprávu či sdělení - umí napsat stručný osobní dopis - má základní poznatky o angl. mluvících zemích. - orientuje se na mapě VB - umí vyplnit dotazník - dokáže popsat situaci, místo, člověka - Dotazník Tematické okruhy: - Fyzický vzhled lidí, části těla - Rodina - Nakupování - Měsíce - Počasí - Zvyky a hobby - Zvířata, popis zvířat - Zdraví, u doktora, zubaře, - Nehody se zraněním - Zdravotní systém VB - Mapa VB Jazykové prostředky: - pravidelná a nepravidelná slovesa - Minulý čas prostý, otázka, zápor - Přítomné časy, otázka, zápor - Určitý a neurčitý člen - Předložky - Řadové číslovky, Datum - Přídavná jména - Ukazovací zájmena - Předložkové tvary zájmen - Some/any VDO občan, společnost, stát EV zákl. podm. Života Multikulturní výchova (Kulturní diference, lidské vztahy, etnický původ, multikulturalita, princip sociálního smíru a solidarity) Řešení problémů Mezipředmětové vztahy: Čj druhy slov, stavba věty slovosled; angl.. autoři literatury, sloh dopis, dotazník Fy čas,, teplota, počasí Z orientace v mapě Pp - živočichové D historie angl.. mluvících zemí Ict vyhledávání informací na internetu a jejich zpracování Ov státní zřízení, Projekty: svátky (Halloween, Díkůvzdání, Vánoce, den sv.valentýna, Velikonoce) testy výukových programů Terasoft

12 konverzace Hv zpěv písní, poslech angl.. autorů Webové stránky: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VYUČOVACÍ PŘEDMĚT : Anglický jazyk ROČNÍK : 8 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy EV lidské aktivity a problémy životního prostředí - rozumí obsahu promluvy, chápe celkový obsah sdělení - dokáže postihnout hlavní smysl sdělení, včetně důležitých detailů - dokáže se orientovat v monologu či dialogu s malým počtem neznámých výrazů, jejich význam dokáže odhadnout - čte širší okruh tištěných materiálů, orientuje se i v úryvcích autentických textů, převážně informativního charakteru. - je schopen domluvit si setkání, společný Typy textů - návrhy, plány (společný program, setkání) - vyjádření svolení, odmítnutí, radosti, politování, omluvy, prosby - konverzace - nákup zboží - porovnávání Tematické okruhy: - jídlo a pití, jídlo v různých zemích světa - zábavní průmysl - volnočasové aktivity - Britské ostrovy orientace, stravovací návyky VB VDO formy participace OV kooperace, kompetice EGS objevujeme Evropu a svět MKV multikulturalita, etnický původ MDV práce v realizačním týmu Mezipředmětové vztahy: Čj druhy slov, stavba Poznámky Pomůcky: Audio a video technika, počítače, časopisy, názorné pomůcky. Projekty: Svátky anglicky mluvících zemí, zvyky Testy výukových programů

13 program, nakupovat různé zboží, jízdenky, vstupenky apod. - dokáže reagovat adekvátně k situaci - umí užívat jednoduché obraty, vyjadřující svolení, odmítnutí, radost, politování, omluvu, prosbu, - napíše osobní dopis, umí vyjádřit své zážitky, dojmy, přání, atd. - má všeobecný přehled o kulturách v anglicky mluvících zemích - vnímá rozdíly kultur a zvyků - orientuje se na mapách VB a USA - USA - země a světadíly - oblečení nákup Jazykové prostředky: - opisný tvar have to - fráze going to - nepravidelná slovesa - množství (počitatelná, nepočitatelná podst. Jména) - stupňování přídavných jmen - příslovce věty slovosled; angl.. autoři literatury Fy čas Vz režim dne, volný čas Z orientace v mapě, země a světadíly D historie angl.. mluvících zemí Ict vyhledávání informací na internetu a jejich zpracování Hv zpěv písní, poslech angl.. autorů Webové stránky: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VYUČOVACÍ PŘEDMĚT : Anglický jazyk ROČNÍK : 9 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámky

14 - rozumí souvislým projevům učitele - rozumí promluvě i dialogu rodilých mluvčích, pronášených v přirozeném tempu, které obsahují několik snadno odhadnutelných výrazů - dokáže formulovat otázky a odpovídat na ně celou větou - umí pohotově, přirozeně a jazykově správně reagovat v dialogických situacích každodenního života - dokáže samostatně vést jednoduchý dialog - vyjádří svůj názor - umí reprodukovat vyslechnutý nebo přečtený text - souvisle pohovořit na známá témata (včetně základních reálií) - používá slovníky a jazykové příručky - umí napsat stručný životopis - vyplní běžný formulář a dotazník - pracuje s autentickými texty (časopisy, knihy, prospekty) - orientuje se v základních zeměpisných, hospodářských, společenskopolitických, kulturních a historických reáliích. - má všeobecný rozhled. Typy textů - udávání směru - reprodukce textu - jazykolamy - životopis - formulář, dotazník - vyjádření pocitů, nálad Tematické okruhy: - Londýn ( historie, současnost) - Orientace ve městě, určování směru Jazykové prostředky: - minulý prostý, přítomný prostý a průběhový a budoucí čas prostý - fráze like +ing, going to - modální slovesa (must, have to, can, could, should, would) - předpřítomný čas - tvorba slov, ustálená slovní spojení, rozšiřování a upevňovaní slovní zásoby - tázací dovětky - trpný čas - zájmena zvratná a samostatná EV vztah člověka a prostředí VDO principy demokracie OV kooperace a kompetice EGS jsem Evropané MKV princip sociálního smíru a solidarity MGV práce v realizačním týmu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech integrace (Jsme Evropané, zaměření na Velkou Británii) Mediální výchova (kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, vnímání autora mediálních sdělení, Pomůcky: Audio video technika, počítače, časopisy, slovníky, jazykové příručky, mapy, hry, gramatické přehledy, názorné pomůcky. Projekty: Evropský den jazyků Testy výukových programů

15 - odhaduje významy neznámých výrazů. - má vytvořenou slovní zásobu fungování a vliv médií ve společnosti, tvorba mediálního sdělení v angličtině, práce v realizačním týmu) Mezipředmětové vztahy: Čj druhy slov, stavba věty slovosled; angl.. autoři literatury, sloh životopis, formulář, dotazník Z orientace v mapě D historie Londýna Hv zpěv písní, poslech angl.. autorů Ict vyhledávání informací na internetu a jejich zpracování Webové stránky:

16

17 1.2 Matematika a její aplikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Matematika a její aplikace VYUČOVACÍ PŘEDMĚT : Matematika ROČNÍK : 4 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - čte a zapisuje čísla v daném oboru Číslo a početní operace - porovnává čísla a znázorní je na číselné - Číselný obor do ose a jejích úsecích - Písemné algoritmy sčítání, odčítání, - písemně násobí jednociferným násobení a dělení a dvojciferným činitelem, písemně dělí - komutativnosti sčítání a násobení. jednociferným dělitelem - Využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení. - Zaokrouhluje přirozená čísla na desítky, stovky, tisíce. - provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených čísel. - Řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel. - řeší a tvoří slovní úlohy vedoucí ke vztahu o x více (méně) a xkrát více (méně) - Zaokrouhlování čísel - Odhadování výsledku sčítání několika čísel s využitím zaokrouhlování, kontrola výsledku - Zaokrouhlování cen zboží, odhad celkové ceny menšího nákupu, přibližné vypočítání pomocí zaokrouhlování. - Slovní úlohy s jednou neznámou. Mezipředmětové vztahy: Čj kritické čtení, vyhledávání v textu, tvorba odpovědi Poznámky

18 - Vyhledává, sbírá a třídí data. - používá tabulky k evidenci, modelování a řešení různých situací - doplňuje údaje, které chybí ve strukturované tabulce - vytvoří na základě jednoduchého textu tabulku a sloupkový diagram - Čte v jízdních řádech - dodržuje zásady rýsování; - narýsuje přímku, vyznačí polopřímku; - narýsuje různoběžky a označí jejich průsečík; - narýsuje čtverec, obdélník - měří vzdálenosti - Sčítá a odčítá graficky úsečky - určí délku lomené čáry a obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran. - Sestrojí rovnoběžky a kolmice - určí vzájemnou polohu přímek v rovině Závislosti, vztahy a práce s daty - tabulka - sloupkový diagram Geometrie v rovině a v prostoru - Rýsování jednoduchých rovinných útvarů - Obvod čtverců a obdélníků. - Jednotky délky a jejich převody mm, cm, dm, m, km. - Grafické sčítání a odčítání úseček - Obvod mnohoúhelníku - Vzájemná poloha přímek v rovině rovnoběžky, kolmice, různoběžky. - Rýsování rovnoběžek a kolmic. Vla letopočty. Sběr údajů o teplotě a jejich porovnání Vv - mozaika ESV - zařizujeme byt ESV - stavíme železnici - Rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary - určí osu souměrnosti útvaru překládáním papíru. - Osová souměrnost rovinného útvaru ESV, Vv kresba a malbaosově souměrných útvarů, písmen Pč vystřihování osově souměrných útvarů, hledání os souměrnosti

19 VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Matematika a její aplikace VYUČOVACÍ PŘEDMĚT : Matematika ROČNÍK : 5 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - Využívá při pamětném i písemném Číslo a početní operace počítání komutativnost a asociativnost - Obor přirozených čísel sčítání a násobení. - Zápis v desítkové soustavě. Poznámky - čte a zapisuje čísla v daném oboru; - používá rozvinutý zápis čísla v desítkové soustavě; - porovnává čísla a znázorní je na číselné ose a jejích úsecích; - písemně sčítá tři až čtyři přirozená čísla; - písemně odčítá dvě přirozená čísla; - písemně násobí až trojciferným činitelem; - písemně dělí jednociferným nebo dvojciferným dělitelem; - účelně propojuje písemné i pamětné počítání (i s použitím kalkulátoru); - Zaokrouhluje přirozená čísla - provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených čísel. Písemné algoritmy sčítání, odčítání, násobení a dělení - Zaokrouhlování Vla letopočty Rozšiřující učivo římské číslice

20 - Řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel. Fáze řešení problému: zápis, grafické znázornění, stanovení řešení, odhad a kontrola výsledku, posouzení reálnosti výsledku, formulace odpovědi - Vyhledává, sbírá a třídí data - Z textu vybere data podle zadaného kritéria Závislosti, vztahy a práce s daty - Statistické údaje a jejich reprezentace Kritické čtení - Čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy. - Přímá úměrnost tvoření a doplňování tabulek a grafů. - Čtení v jízdních řádech Vlastivěda jízdní řády měřítko Rozšiřující učivo další typy diagramů - Narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici), užívá jednoduché konstrukce. - sestrojí k dané přímce rovnoběžku a kolmici vedoucí daným bodem pomocí trojúhelníku s ryskou Geometrie v rovině a v prostoru - Konstrukce čtverce a obdélníku - Konstrukce pravoúhlého, rovnostranného a rovnoramenného trojúhelníku - konstrukce kružnice a kruhu. - Vzájemná poloha přímek v rovině Konstrukce rovnoběžky a kolmice daným bodem Vv- geometrie a výtvarné umění - určí pomocí čtvercové sítě obsah rovinného obrazce, který je tvořen čtverci, obdélníky a trojúhelníky a obsahy porovná - obrazce ve čtvercové síti - Jednotky m 2, cm 2, mm 2. ESV - zařizujeme byt, plocha - Řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky. Nestandardní aplikační úlohy a problémy Orientace v úlohách z praktického života. Snaha vytvořit matematické postupy u neobvyklých slovních úloh. Magické čtverce. Prostorová představivost. Kreativita

21 VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Matematika a její aplikace VYUČOVACÍ PŘEDMĚT : Matematika ROČNÍK : 6 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - zaokrouhlí desetinná čísla na daný řád Číslo a proměnná Fy převody jednotek - násobí a dělí desetinná čísla 10, 100, Desetinná čísla délky a hmotnosti porovnávání - převádí jednotky délky a hmotnosti - znázornění na číselné ose - písemně sčítá, odčítá, násobí a dělí - sčítání, odčítání, dělení a násobení desetinná čísla přirozeným a desetinným číslem - provádí odhad a kontrolu řešení - zaokrouhlování na desetiny, setiny výsledků - násobení a dělení 10, 100, písemné algoritmy, použití kalkulátorů, odhad - převod jednotek délky a hmotnosti - vlastnosti početních výkonů s desetinnými čísly Poznámky

22 - uvede daný zlomek na základní tvar - porovná dva zlomky - zobrazí daný zlomek na číselné ose - určí společného jmenovatele dvou až tří zlomků - sčítá a odčítá dva až tři zlomky - násobí a dělí dva zlomky - upraví smíšené číslo na zlomek - určí převrácené číslo k danému zlomku - převede zlomek na desetinné číslo a naopak - užívá zlomky při řešení praktických situací - rozezná prvočíslo a číslo složené - umí provést rozklad přirozeného čísla na prvočinitele - určí čísla soudělná a nesoudělná - určí největší společný dělitel a nejmenší společný násobek dvou až tří přirozených čísel - řeší slovní úlohy z praxe vedoucí k výpočtům s desetinnými čísly, a to včetně úloh na výpočet obvodů a obsahů čtverce a obdélníka a povrchů kvádru a krychle - řeší jednoduché slovní úlohy vedoucí k určení nejmenšího společného násobku nebo největšího společného dělitele dvou až tří přirozených čísel Zlomky - základní tvar - rozšiřování a krácení, porovnávání - početní operace se zlomky, společný jmenovatel - převádění na smíšená čísla a naopak - převádění na desetinná čísla a naopak - převrácené číslo - složený zlomek Přirozená čísla - násobek, dělitel, znaky dělitelnosti - prvočísla, čísla složená, soudělná a nesoudělná - společný dělitel a násobek - nejmenší společný násobek - největší společný dělitel - rozklad čísla na prvočinitele - n a D dvou a tří čísel Závislosti, vztahy, práce s daty Slovní úlohy - vedoucí k výpočtům s desetinnými čísly - vedoucí k určení n a D dvou až tří přirozených čísel - vedoucích k výpočtům se zlomky Čj vyhledávání v textu, kritické čtení

23 - řeší slovní úlohy vedoucí k základním operacím se zlomky - řeší úlohy z praxe na výpočty objemů a povrchů kvádru a krychle - narýsuje úhel dané velikosti určené ve stupních - změří velikost úhlu pomocí úhloměru - užívá jednotky stupeň, minuta - odhadne velikost úhlu - graficky sčítá a odčítá úhly - sčítá a odčítá velikosti úhlů udané ve stupních a minutách - násobí a dělí úhel a jeho velikost dvěma - vyznačí vrcholové, vedlejší úhly, určí jejich velikost - určí, zda jsou dva rovinné obrazce shodné - sestrojí obraz rovinného obrazce v osové souměrnosti - určí osu souměrnosti osově souměrného obrazce - roztřídí a popíše trojúhelníky - sestrojí výšky a těžnice trojúhelníku - sestrojí kružnici opsanou a vepsanou trojúhelníku - určí velikost vnitřního úhlu trojúhelníku, jsou-li dány velikosti dalších dvou vnitřních úhlů trojúhelníku - pozná shodné útvary - užívá věty o shodnosti trojúhelníků v početních a konstrukčních úlohách Geometrie v rovině i v prostoru Úhel - velikost (stupeň, minuta, úhloměr) - osa úhlu - typy úhlů (ostrý, tupý, pravý, přímý) - sčítání a odčítání početně a graficky - grafické násobení a dlení úhlu dvěma - úhly vedlejší a vrcholové (určování velikosti) Osová souměrnost - vlastnosti - shodnost geometrických útvarů - osa souměrnosti - osově souměrné obrazce Trojúhelník a shodnost - vnější a vnitřní úhly - trojúhelníková nerovnost - výšky, těžnice, těžiště - kružnice opsaná a vepsaná - shodnost trojúhelníků - trojúhelníková nerovnost - konstrukce trojúhelníku - shodnost geometrických útvarů - věty o shodnosti

24 - umí sestrojit trojúhelník z daných prvků - dbá na kvalitu a přesnost rýsování - sestrojí obraz kvádru, krychle ve volném rovnoběžném promítání - vypočítá objem a povrch kvádru a krychle - zná a umí převádět jednotky objemu - sestrojí síť kvádru a krychle - věty sss, sús, úsú, konstrukce trojúhelníka podle nich Kvádr, krychle - objem a povrch, síť - stěnová a tělesová úhlopříčka - jednotky objemu (i kapalin) - volné rovnoběžné promítání Pč volné rovnoběžní promítání VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Matematika a její aplikace VYUČOVACÍ PŘEDMĚT : Matematika ROČNÍK : 7 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - čte a zapíše celé číslo, rozlišuje čísla Číslo a proměnná OSV rozvoj schopnosti kladná a záporná, určí číslo opačné - Celá čísla poznávání - umí zobrazit kladná a záporná čísla na - Absolutní hodnota čísla číselné ose - Racionální čísla - provádí početní operace (sčítání, odčítání, násobení a dělení) s celými čísly - určí absolutní hodnotu daného čísla a chápe její geometrický význam - zapíše převrácený zlomek, rozšíří a zkrátí zlomek, zapíše zlomek v základním tvaru, převede smíšené číslo na zlomek a naopak, upraví složený zlomek; Poznámky

Charakteristika a osnovy předmětů ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Charakteristika a osnovy předmětů ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Příloha č.2 Charakteristika a osnovy předmětů ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Žijeme v EU Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 1 1. Identifikační údaje Adresa školy: Základní škola a mateřská škola, Jičín 17.

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou Příloha 11) Příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou (vycházející z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP) Naše šumavská škola

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP) Naše šumavská škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP) Naše šumavská škola 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Předkladatel Základní škola a Mateřská škola Čachrov, okres Klatovy, příspěvková organizace, Čachrov

Více

Zvuková stránka jazyka. Jazykové příručky

Zvuková stránka jazyka. Jazykové příručky Předmět: Český jazyk a literatura Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, poznámky Mluvnice Rozlišuje spisovný jazyk a obecnou češtinu a zdůvodní jejich

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Praha 2005 Autorský kolektiv Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

Název školního vzdělávacího programu: Tvořivá škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Tvořivá škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Tvořivá škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a Mateřská škola Troubsko, okres Brno venkov,

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně.

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně. Anglický jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět od 3. do 9. ročníku. V 1 a 2. ročníku nabízíme Anglický jazyk jako nepovinný předmět. Vzdělávání

Více

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola 1 Učební osnovy 1.1 Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Období: 1. - 2. období Počet hodin ročník: 0 0 99 99 99 Učební texty: Hello, kids!, Start

Více

Matematika Ročník : 6.

Matematika Ročník : 6. Matematika Ročník : 6. Žák zvládá zákl. početní úkony s celými a desetinnými čísly pamětně i písemně počítá s předností početních operací a závorek převádí jednotky délky a obsahu rozeznává rovinné obrazce

Více

11. Charakteristika druhého vzdělávacího období

11. Charakteristika druhého vzdělávacího období 11. Charakteristika druhého vzdělávacího období Do 2. vzdělávacího období vstupuje žák vybaven vědomostmi a dovednostmi ze všech primárních vzdělávacích oblastí. Připravenost žáků k učení je v tomto období

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český

Více

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, ŠVP Osmileté všeobecné studium a čtyřleté všeobecné studium, Příloha 1, Volitelné předměty Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány Školní vzdělávací program Příloha

Více

Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo.

Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo. Jazyková výchova Český jazyk Český jazyk 3.tř. jazyková výchova učení komunikace -orientuje se v textu -vyhledává informace -chápe četbu jako zdroj poznávání -čte a rozumí různým druhům textu -recituje

Více

Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí

Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí Školní vzdělávací program TECHNOLOGIE TISKU č.j. 777/2012 RVP 34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích 2013 Obsah: 1 Identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění

Více

e r er er e r ë r ee r e r ë r r!" e Vzdělávací oblast je v 1. 4. ročníku realizována prostřednictvím vzdělávacího předmětu Matematika. Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání

Více

II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia

II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Začlenění průřezových témat... 6 3.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN

JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN metodická příručka Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52 Mgr. Markéta Talandová metodik KA1 Mgr. Hana Lužná výchovná poradkyně Individuální vzdělávací plán

Více