Kryptografické metody

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kryptografické metody"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Kryptografické metody Bakalářská práce Autor: Jakub Ježek Studijní obor bankovnictví, specializace správce IS Vedoucí práce: Ing. Vladimír Beneš Jakub Ježek Duben 2009

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a s použitím uvedené literatury. V Čelákovicích, 25. března 2009 Jakub Ježek

3 Za pomoc s touto prací, odborné vedení, trpělivost a hodnotné rady bych chtěl velmi poděkovat Ing. Vladimíru Benešovi.

4 Anotace Tato práce popisuje hlavní milníky vývoje kryptografických metod od starověkého Řecka a Říma přes Vernamovu šifru, legendární Enigmu, algoritmy RSA, DES, Blowfish, MD5 až po kryptografii kvantovou.v závěru se též zabývá vývojovými trendy v oblasti kryptografie. Annotation This thesis describes cryptographic methods used from old Greek and Rome through Vernam s cipher, legendary Enigma machine, algorythms like RSA, DES and 3DES, Blowfish, MD5 till quantum cryptography. At the end is estimating further cryptograpic methods.

5 Obsah: Úvod 1 1 Definice pojmů Kryptologie, kryptografie, kryptoanalýza Klíč, algoritmus Symetričnost šifer Proudové a blokové šifry Transpoziční a substituční metody 4 2 Historie kryptografie Egypt Řecko Skytala Aeneus Tacticus Polybiova šifrovací matice Gaius Iulius Caesar Johann Tritheim Francis Bacon Samuel Morse Gilbert Vernam Artur Scherbius Princip šifrování 11 3 Součastná kryptografie RSA Tvorba klíčového páru Šifrování zprávy Dešifrování zprávy soukromým klíčem DES a 3DES Šifrování pomocí DES Šifrovací funkce f(r n,k n ) Inicializační permutace (IP, IP -1 ) Expanzní funkce E Selektivní funkce S 24

6 3.2.6 Permutační funkce P Key scheduler KS Blowfish Šifrovací algoritmus Šifrovací algoritmus Expanze klíče MD Rozšíření zprávy 31 4 Kvantová kryptografie Polarizace fotonů BB Popis algoritmu BB Vývojové trendy kryptografie 39 Závěr 40

7 Úvod Představte si svět ve kterém neexistuje tajemství. Není tedy divu že již od nejčasnějších věků lidé vymýšleli jak si nějakou informaci zapsat, ale zároveň ji ochránit před čtením nepovolanými osobami. Lze tedy říci, že kryptografie a steganografie jsou staré jako lidstvo samo. Ruku v ruce se však s vývojem kryptografie začala vyvíjet i její sestra kryptoanalýza. Touha znát něčí tajemství a zneužít ho je jen o něco málo mladší než touha střežit si svá tajemství. Význam potřeby ochrany informací ještě více narůstal s obdobím válek. Sdělování strategických informací bezpečným kanálem rozhodovalo o výsledku bitvy. Není tedy divu, že největší rozkvět kryptografie i kryptoanalýza zažívala a zažívá v době válek. Skutečný kryptologický boom je v průběhu druhé světové války. Evropa a zejména Velká Británie, odříznutá od zásob a vyhladovělá, si nemůže dovolit ztráty v podobě potopených zásobovacích lodí. Proto v tzv. Bletchley parku vzniká největší kryptoanalytický trust v historii lidstva. Tisíce matematiků z celé Evropy soustavně pracují na jediném. Rozluštit Enigmu. Legendární německou šifru o kterou před válkou nikdo nejevil zájem. S nadsázkou lze tedy říci, že kryptografie i kryptoanalýzy je zodpovědná za dnešní vzezření světa. 1

8 1 Definice pojmů Abychom mohli lépe proniknout do tajemného světa šifer, šifrování a dalších způsobů utajování zpráv bude vhodné nejprve utřídit si pojmy které usnadní naši další orientaci. Znalost těchto pojmů je velice nutná pro snadné porozumění dalšího textu a bez těchto znalostí bude čtenář doslova ztracen. Ačkoliv bude definice pojmů pro valnou většinu čtenářů spíše opakováním, může však sloužit i jako soubor základních definic pojmů týkajících se šifrování. 1.1 Kryptologie, kryptografie, kryptoanalýza Rozdíly mezi kryptografií, kryptologií a kryptoanalýzou jsou především v oborech které tyto vědy popisují. Kryptologie je věda zabývající se vším co se šifer a šifrování týká. Má dva podobory, kterými jsou právě kryptografie a kryptoanalýza. Kryptografie je obor kryptologie který se zabývá způsoby šifrování a dešifrování zprávy. To znamená že do oboru kryptografie spadají algoritmy, šifrovací stroje, hardware potřebný pro šifrování zpráv, kryptografické protokoly apod. Kryptoanalýza je poměrně zajímavějším leč i náročnějším oborem kryptologie. Zkoumá totiž, jak ze zašifrované zprávy vyluštit otevřený text a to bez znalosti klíče či šifrovacího algoritmu. Toto se děje především prostřednictvím matematických metod, které se snaží se zašifrované zprávy vytvořit otevřený text. Další možností, jak ze zašifrované zprávy získat otevřený text nemá s kryptoanalýzou vůbec nic společného. Jde totiž o metody jakými jsou špionáž, úplatkářství a další nemorální, případně nezákonné praktiky. 1.2 Klíč, algoritmus V kryptologii se klíčem rozumí sekvence znaků, který společně se zprávou vstupuje do šifrovacího algoritmu. Výstupem z tohoto algoritmu je buď šifrovaný text (v případě, že šifrujeme), nebo otevřený text (v případě, že dešifrujeme). Nezašifrovaný text se nazývá otevřený text (plain-text), zašifrovaný text potom cipher-text. Ke konverzi otevřeného textu na šifrovaný a naopak se používají různé kryptografické algoritmy a různé druhy klíčů. Algoritmus je vlastně sekvence matematických a jiných operací převádějící otevřenou zprávu na zašifrovaný text a naopak. Jaké matematické operace se použijí, záleží 2

9 především na typu zvolené šifry. Například základem Vernamovy šifry je binární operace XOR. 1.3 Symetričnost šifer Jedním z pohledů, jakými lze roztřídit kryptografické metody je symetričnost šifer. Jednoduše lze říci, že u symetrických šifer se používá stejný klíč pro zašifrování a rozšifrování zprávy. Pokud se omezíme na komunikaci mezi dvěma body je použití symetrických šifer výhodnější, neboť jsou, co do výpočetní náročnosti, jednodušší a rychlejší. Naproti tomu v reálném světě potřebujeme komunikovat s větším množstvím protistran. Není žádoucí aby komunikace, kterou si posíláme s protistranou A byla čitelná i protistranou B. Z tohoto požadavku vyplývá, že nemůžeme použít stejný klíč pro komunikaci s A i B. Pokud tedy potřebujeme komunikovat s dvěma protistranami potřebujeme dva klíče. Pokud by měli mezi sebou komunikovat i A a B. Situace s ještě více zkomplikuje. Budeme potřebovat 3 klíče. Obecněji je počet klíčů potřebných pro komunikaci každý s každým dán vzorcem: ( n 1) n, 2 kde n je počet lidí komunikujících systémem každý s každým. Z tohoto vyplývá, že při větším počtu komunikujících stran narazíme na problém se správou šifrovacích klíčů. Například počet klíčů pro 10 navzájem komunikujících stran je 45. Tento problém řeší šifrovací algoritmy asymetrické. Fungují ne na principu jednoho klíče, ale na principu klíčového páru. Jeden z klíčů je veřejně přístupný. Proto se nazývá veřejný klíč. Pomocí veřejného klíče lze jakoukoliv zprávu zašifrovat. Komplementárním klíčem k veřejnému klíči je soukromý klíč. Pomocí soukromého klíče lze zašifrovanou zprávu rozšifrovat. Aby byla zaručena bezpečnost nesmí být z veřejného klíče možné získat klíč soukromý a nesmí existovat možnost veřejným klíčem zprávu rozšifrovat. Podívejme se, jak probíhá komunikace mezi Alicí, Bobem a záškodnicí Evou 1 s použitím asymetrické šifry: 1. Bob vygeneruje klíčový pár; soukromý klíč si uschová a veřejný dá k dispozici světu. 1 Alice a Bob jsou v kryptologii standardní jména komunikujících stran, Eva je standardní jméno narušitele, strany, která se snaží odposlouchávat, či rozšifrovávat zprávy. 3

10 2. Alice zašifruje zprávu pomocí Bobova veřejného klíče a veřejně ji předá Bobovi. Eva nezná Bobův soukromý klíč a tudíž zprávu nemůže rozšifrovat 3. Bob použije svůj soukromý klíč k rozšifrování a přečtení zprávy. Zpráva pro Alici Alicin veřejný klíč Zašifrovaná zpráva Alicin soukromý klíč Zpráva pro Alici Obrázek 1: Asymetrické šifrování, vlastní schéma Analogicky by probíhala odpověď Alici. Bob by použil Alicí vygenerovaný veřejný klíč a Alice svůj soukromý klíč pro přečtení zprávy. Pokud by Alice s Bobem chtěli komunikovat prostřednictvím symetrické šifry, museli by si nejdříve tajným kanálem předat šifrovací klíč. V tomto místě je slabina symetrické kryptografie. 1.4 Proudové a blokové šifry Toto rozdělení šifrovacích algoritmů je z pohledu přístupu algoritmu k text, který se má zašifrovat, případně rozšifrovat. Proudové šifry (např. Vernamova šifra) je taková, která zpracovává data bajt, za bajtem; resp. bit za bitem. Naproti tomu blokové šifry jsou takové které zpracovávají text po blocích dat. Příkladem blokové šifry je algoritmus BLOWFISH, který zpracovává text po 64 B blocích. 1.5 Transpoziční a substituční metody Transpoziční a substituční metody se od sebe odlišují přístupem k datům zprávy. Zatímco substituční metody pracují na principu nahrazování, ať znaků, tak bloků, otevřeného textu znaky, či bloky pozměněnými šifrovací funkcí na základě klíče, transpoziční metody znaky zprávy nemění, nýbrž mění pozici, na které se znak nachází. Transpoziční šifry jsou dnes nepoužívané neboť je lze velmi snadno analyzovat. 4

11 2 Historie kryptografie Historie kryptografie a jejích algoritmů má zásadní vliv na vzhled dnešního světa. Už v dobách egyptských faraónů bylo žádoucí chránit důležité dokumenty před cizíma očima. Lidstvo pak velmi rychle pochopilo, jak zásadní a výhodná je ochrana dat před nepovolanými. Výhody kryptografie se naplno projevili již ve starém Řecku v období válek s Peršany. Jen díky kryptografii Řekové odrazili postup perských vojsk do Evropy v bitvách u Thermopyl, Salaminy a Plataea. Díky tomuto vznikly v Evropě podmínky pro vznik tradiční evropské civilizace. To je ale poněkud dávná historie. Z dob nedávno minulých vzpomeňme na legendární německý šifrovací stroj Enigma. Díky slepé důvěře německého velení v 2. světové válce v neprolomitelnost šifry a úsilí vynaloženém A. Turingem v Bletchley Parku se dařilo válečnou Evropu zásobovat z USA vojenským materiálem. Vzpomeňme také na další šifry, které ovlivnily podobu dnešního světa. Legendární je například kód Navajo používaný Američany v druhé světové válce v boji s Japonskem a ve válce ve Vietnamu. Existuje a existovalo obrovské množství mechanismů a algoritmů používaných pro utajování skutečností. Pojďme se nyní podrobněji podívat na historické milníky této krásné vědy. 2.1 Egypt Egypt je kolébkou kryptografie. Staří Egypťané byli první, kteří začali používat primitivních kryptografických metod k ochraně dat. První používanou metodou bylo jakési deformování hieroglyfů. Psal se rok 1900 př.n.l. V podstatě šlo o primitivní substituční šifru. I přes svoji jednoduchost však byla v tehdejších dobách považována za bezpečnou. 2.2 Řecko Skutečnými mistry starověké kryptografie byli Řekové.Schopnost předávat si bezpečné informace při válečných taženích byla pro jejich úspěch esenciální. První využití kryptografie je z dob válek starého Řecka s Persií. Demaratus, syn Aristona, zjistil termín, kdy král Xerxes vytáhne s armádou proti Řekům. Rozhodl se o tom své krajany informovat, seškrábal vosk ze dvou dřevěných psacích destiček a přímo na dřevo zprávu napsal. Tyto destičky opět zalil voskem, aby to při náhodné kontrole vypadalo, že nejsou použité. Když se zpráva dostala na místo určení, manželka krále Leonidase Gorgo odhalila a přečetla tajemství z destiček. [1] Psal se rok 480 př.n.l. 5

12 2.2.1 Skytala Skytala byla první masově nasazená kryptografická metoda v dějinách lidstva. Jednalo se o jednoduchou symetrickou transpoziční šifru. Pás kůže či papyru se šikmo navinul na tyč. Rovnoběžně s osou kolíku se na papyrus napsal text. Po odmotání z tyče byl text nečitelný. Čitelným se text stal až po opětovném namotání na tyč stejného průměru. Tyč vlastně představuje kryptografický klíč. Obrázek 2: Skytala, Zdroj: Pokusme se tedy detailněji podívat na možnosti kryptoanalýzy Skytaly. Protože Skytala se používala zejména ve vojenství, uvažujme otevřený text: POMOC JSEM POD TĚŽKÝM ÚTOKEM. Prvním krokem bude odstranění mezer z textu. Poté, na každý řádek napíšeme 6 znaků dostaneme 4 řádky textu. Po odmotání dostaneme zašifrovaný text: PSTÚOEĚTMMŽOOPKKCOÝEJDMM. Prolomit tuto šifru je však velmi jednoduché. Stačí číst první a pak každé čtvrté písmeno. Po dosažení konce začít od druhého písmena a opět číst každé čtvrté. Když dosáhneme posledního písmena v zašifrovaném textu, rozšifrování je u konce. Nicméně ve své době byla skytala velmi účinná metoda Aeneus Tacticus Kolem roku 535 př.n.l. se v řecké armádě začal stále více projevovat vojevůdce Aeneus Tacticus. Je autorem dvacítky různých kryptografických algoritmů. Žádný z jeho algoritmů se nedočkal takového úspěchu, jaký měla Skytala. Podstatné však je, že poprvé začal rozdělovat kryptografické metody na transpoziční a substituční. 6

13 2.2.3 Polybiova šifrovací matice Je primitivní substituční šifrovací metoda vyvinutá přibližně v letech př. n. l. Využívá matici s vepsanou abecedou o velikosti 5 x 5 a jednotlivé znaky zprávu jsou zaměněny indexem řádku a sloupce v této matici. Tato šifra byla několikráte modifikovaná. Například původní zápis abecedy do matice se různě promíchával. Někdy se k popisu indexu nepoužívali jen číslice, ale i jiné znaky. Tato metoda se využívala i pro odesílání zpráv v noci. Ve dvou skupinách po pěti loučích se vždy zvedl patřičný počet loučí symbolizující řádek (pravá část) a sloupec (levá část) Gaius Iulius Caesar Jeden z nejmocnějších mužů antické říše byl přímo posedlý kryptografií. V průběhu života vyvinul velké množství kryptografických metod, avšak téměř žádná se nedochovala. Jeho nejslavnější Caesarova šifra byla transpoziční šifrou. Při šifrování se každé písmeno abecedy nahradilo písmenem o tři pozice za ním. Při dekretování pak o tři pozice před ním. Pokud se došlo ke konci abecedy, začalo se opět od začátku. 2.3 Johann Tritheim V 16. století do kryptografie výrazně zasáhl svoji publikací Benediktinský opat Johann Tritheim. V roce 1508 publikoval knihu Steganographiae v níž popsal principy svých šifer. Jedna ze šifrovacích metod spočívala v nahrazení každého písmene slovem začínajícím na toto písmeno z předem určené tabulky. Obrázek 3: Johann Tritheim. Zdroj: 7

14 2.4 Francis Bacon Jedním z nejznámějších kryptologů středověku je Francis Bacon. Vynalezl šifru pro zabezpečení diplomatické korespondence založenou na tzv. bigramové substituci. Tato metoda, je dnes známá jako pětibitové binární kódování je stále používaná. 2.5 Samuel Morse Samuel Morse vynalezl svoji Morseovu abecedu v roce Již tehdy byle konstruována pro přenos informací na dálku. Jednotlivé znaky abecedy jsou převáděny na dlouhé a krátké signály. Spolu s vynálezem telegrafu (ve stejném roce) šlo o zásadní vynález, který umožnil efektivně komunikovat na velké vzdálenosti. Poprvé byl text kódovaný Morseovou abecedou odeslán až v roce Gilbert Vernam Gilbert Vernam, zaměstnanec AT&T v roce 1918 zdokonalil Vigenèreovu šifru. [2] Tím vytvořil prokazatelně neprolomitelnou šifru. Neprolomitelné ovšem za určitých předpokladů. Vernamova šifra je symetrická proudová kryptografická metoda. Funguje na principu jednoduché binární operace XOR. Podívejme se na pravdivostní tabulku binární funkce XOR: A B A XOR B Tabulka 1: Pravdivostní tabulka funkce XOR Z pravdivostní tabulky je patrné, že pro bity se shodnou hodnotou je výsledná hodnota nulová; pro bity s rozdílnou hodnotou je výsledná hodnota 1. Nyní je jasná hlavní nevýhoda Vernamovy šifry. K zašifrování zprávy o n bitech je třeba klíč délky n bitů. Pokud vezmeme v úvahu, že jednou použitý klíč se již znovu nesmí použít, pak je jasné, že spotřeba klíče pro Vernamovu šifru je značná. Toto je první předpoklad neprolomitelnosti Vernamovy šifry. Druhým předpokladem je, že se nesmí šifrovat stejná zpráva jiným klíčem. Podívejme se jak probíhá šifrování Vernamovou šifrou. Pro zjednodušení uvažujme, že Alice chce Bobovi předat otevřený text v binárním kódu Alice a Bob si předem bezpečně předali klíč v binárním tvaru Všimněme si, že otevřený text má stejnou délku jako šifrovací klíč 8

15 16 bitů. Jak víme, proudová šifra zpracovává otevřený text bit za bitem. Vernamova šifra není výjimkou. Pracuje v cyklech a v každém cyklu zpracuje bitovou operací XOR jeden bit z klíče a jeden bit z otevřeného textu. Výsledkem je jeden bit šifrovaného textu. Výsledek našeho příkladu je patrný z následující tabulky: Otevřený text Klíč Šifrovaný text Tabulka 2: Šifrování pomocí Vernamovy šifry Alice pošle šifrovaný text veřejným kanálem Bobovi. Bob použije šifrovanou zprávu a klíč, který si předem bezpečně vyměnil s Alicí k rozšifrování: Šifrovaný text Klíč Otevřený text Tabulka 3: Dešifrování pomocí Vernamovy šifry Jak je vidět šifrování i dešifrování textu je velice jednoduché a rychlé. Jediný problém Vernamovy šifry je ve způsobu bezpečného předávání šifrovacího klíče. 9

16 2.7 Artur Scherbius Šifrovací přístroj Enigma byl patentován 23. února roku 1918 německým inženýrem Arturem Scherbiusem, který se po neúspěšném pokusu nabídnout tento svůj koncept k odkoupení německému námořnictvu a posléze také ministerstvu zahraničí, rozhodl prodat tento svůj patent firmě Gewerkschaft Securitas, jejíž dceřiná akciová společnost Chiffriermaschinen AG v roce 1923 poprvé sestrojila funkční prototyp tohoto přístroje. Obrázek 4: Šifrovací stroj enigma. Zdroj: První prototyp, prototyp A byl poprvé představen jako civilní stroj na kongresu Světové poštovní unie. Tento přistroj byl velice nepraktický, neboť jeho celková hmotnost přesahovala 50kg. Jeho objemnost a fakt, že obsahoval i psací stroj mu nepřáli velké úspěchy. Následující model pojmenovaný B se konceptuálně příliš nelišil od modelu A. Tyto oba modely byly však velice odlišné od následujících verzí nejen rozměry a stavbou, ale také funkčností. V roce 1925 se začala vyrábět verze pro námořnictvo s názvem Funkschlüssel C, která vycházela z již dokonalejších modelů Enigmy C a D. Tato verze už obsahovala reflektor, který bylo možno nastavit do čtyř různých pozic. Šifrování probíhalo na třech rotorech, které byly náhodně vybírány z pěti možných. 10

17 Dalším milníkem ve vývoji Enigmy se stal rok 1928, kdy 15. června německá armáda uvedla do výzbroje vlastní zdokonalený typ Enigma G, který byl později přejmenovaný na Enigma I.. Tento typ přístroje je znám také jako verze Wehrmacht 2, byl používán hojně nejen německou armádou, ale také vládními organizacemi jednak před, ale hlavně v průběhu druhé světové války. Postupným přidáváním rotorů - jednak do přístroje, ale i do sady, ze které bylo možné rotory libovolně vybírat - se Enigma zdokonalovala, až do jedné z posledních verzí M4, kterou v roce 1942 začalo používat námořnictvo. Stroj Enigma přesně odpovídal tehdejším požadavkům na pečlivě synchronizovanou komunikaci, která byla nezbytná pro Blitzkrieg Princip šifrování Stroj Enigma se skládal z několika na první pohled viditelných částí vstupní klávesnice, dále podsvícená písmena rozložená stejně jako ta na vstupní klávesnici, propojovací deska a tři (na některých variantách i více) zřetelně viditelné otvory, ve kterých byly umístěny rotory. Funkce jednotlivých částí je zřejmá a lze ji popsat na zjednodušeném případu: Šifrant obdržel text, který bylo nutné odeslat, proto stiskl klávesu příslušného prvního písmene původní zprávy a na stroji se rozsvítilo písmeno, které bylo šifrované. Toto písmeno si šifrant poznamenal a postupoval dále stejným způsobem i na druhém, třetím až posledním písmeni původní depeše. Šifrovaný text pak předal radistovi, který měl za úkol množinu písmen odeslat adresátovi na druhé straně otevřeného komunikačního kanálu. Adresátovi byla doručena zdánlivě nepřehledná změť písmen, nicméně náš adresát postupoval podle naprosto totožného algoritmu, jako náš šifrant. Kódovanou zprávu zadával písmeno po písmeni na vstupní klávesnici a na desce s písmeny mu postupně Enigma vypisovala zprávu původní. Ovšem pouze za předpokladu, že měly obě strany ten samý typ přístroje a jeho parametry byly totožně nastaveny. 2 Wehrmacht, neboli WH, neboli Wehrmachts Heer je označení pro německou armádu v období 2. světové války. Nejednalo se o zvláštní jednotky SS, nýbrž o regulérní pravidelnou armádu. 3 Blitzkrieg neboli blesková válka byl způsob rychlého boje a postupu nacistických vojsk napříč Evropou při tažení za 2. světové války, který měl zajistit rychlé vítězství a ovládnutí klíčových oblastí dříve, než stačil protivník zareagovat. 11

18 Nastavení Enigmy bylo klíčové pro správné zobrazení původní zprávy. Oproti původní komerční verzi byla na vojenské Enigmě ještě výše zmíněná propojovací deska, na které šifrant libovolně propojil 2 písmena pomocí kabelů. Původně přístroj obsahoval těchto kabelů šest, později byl jejich počet kvůli složitosti ještě zvýšen na deset. Toto propojení bylo jen jedním ze základních nastavení šifrovacího přístroje. Obrázek 5: Schéma rotoru enigmy. Zdroj: Přes propojovací desku procházel elektrický proud do zmíněných rotorů, nejprve přes statický vstupní kruh, dále třemi rotory, do kterých procházel přes tolik kontaktů (číslo 4), kolik je písmen na vstupní klávesnici tj. 26. Tyto kontakty byly obsaženy uvnitř těchto rotorů. Rotory pak procházelo 26 navzájem izolovaných drátků (číslo 5), které spojovaly kontakty z jedné strany rotoru s kontakty na straně druhé (číslo 6). U každé série rotorů tak vytvářely jedinečnou permutaci. Na straně vysílače i přijímače musela být použita stejná sada rotorů pro bezchybné dešifrování. Po průchodu rotory proud tekl do takzvaného reflektoru, kterých bylo více typů. U vojenské verze je bylo možné umísťovat různými způsoby. Uvnitř tohoto reflektoru bylo 13 pevně daných propojení pomocí vodičů, které spojovaly vždy dva vstupní a výstupní kontakty. Následně se proud vracel zpět přes rotory a propojovací desku až se dostal do výstupní podsvícené klávesnice, kde se zobrazilo příslušné kódované písmeno. 12

19 Tento princip byl sice důmyslný, avšak ne příliš složitý na dešifrování. Proto měla Enigma v rukávu ještě jeden trumf. Rotory se totiž po každém stisknutí klávesy na vstupu pootočily o 1/26 z celého úhlu 360, to pomocí ozubených kol (číslo 10) připojených na jednotlivé rotory. Nebylo to ale vše,co rotory Enigmy dokázaly pomocí malého kroužku (číslo 1),který byl na jednotlivé rotory také připojen se postupně spouštelo otáčení druhého a třetího rotoru poté,co prví rotor urazil určitý počet otáček. Tyto kroužky s malým zářezem určujícím, kdy se převedou rotace i na další rotory bylo možné také nastavovat. Tím se ještě zvýšil počet možných kombinací nastavení přístroje. Pro představu: 26 možných pozic zářezu na kroužku na 3 rotorech nám dává: 26 3 = Jak ale radisti a šifranti přijímající kódovanou zprávu rozšifrují? Jak vědí, jaké nastavení použila vysílající strana? Tento problém byl řešen jednak denním klíčem, neboli soustavou údajů uspořádaných v tabulce, které určovaly nastavení přístroje podle momentálního data v kalendáři. Šifrantovi na jedné i na druhé straně se tak stačilo podívat na aktuální datum a podle údajů v denním klíči nastavil přístroj tak, že propojil příslušná písmena na propojovací desce. A jako druhá pomůcka ke zjištění nastavení přístroje bylo odesláno prvních šest znaků bez šifrování pomocí rotorů, tato písmena byla kódována pouze pomocí propojovací desky a určovala nastavení rotorů na straně odesílatele. Strana přijímatele si tak nastavila podle prvních 6 znaků své rotory a depeši následně bezchybně dešifrovala. 13

20 3 Součastná kryptografie Samozřejmě je téměř nemožné popsat všechny dnes dostupné a používané šifrovací algoritmy, ale snažil jsem se vybrat od každého zástupce (blokových proudových symetrických, asymetrických, obousměrných i jednosměrných) jednoho významného zástupce. Co se rozdělení jednosměrné obousměrné týče, jednosměrným algoritmem je z následujících pouze algoritmus MD5. Zástupci symetrických šifer jsou algoritmy Blowfish a DES, případně jeho zdokonalená verze 3DES. Asymetrickou šifrou je pak RSA. 3.1 RSA RSA je v dnešní době nejrozšířenějším šifrovacím algoritmem. Jeho autory jsou R. Rivest A. Shamir a L. Adleman. Jedná se o nesymetrickou blokovou obousměrnou šifru. Její síla je v jednoduché myšlence a sice že součin dvou čísel je jednoduchá a rychlá operace, ale faktorizace součinu na prvočinitele je velmi náročná. Obrázek 6: Autoři šifry RSA. Zdroj: - upraveno. 14

21 Uvažujme součin n dvou velkých prvočísel p a q. Spočítat součin těchto dvou čísel je jednoduché, ale ze součinu zpětně získat prvočísla p a q je výpočetně nepoměrně složitější. Nyní využijeme našich známých Alice a Boba, abychom si na nich ukázali, co je třeba udělat k bezpečnému přenosu zprávy od Bobova k Alici Tvorba klíčového páru Prvním úkolem Alice je vygenerovat si klíčový pár. Výsledkem budou dva různé klíče (RSA je asymetrická šifra). První, soukromý, si Alice ponechá. Tento jí bude sloužit k rozšifrování zprávy od Boba. Druhý, nazvěme jej veřejný dá Alice k dispozici Bobovi. Nemusí se obávat, že si klíč odposlechne záškodnice Eva, neboť jej nebude moci použít ani pro rozšifrování zprávy a ani pro vygenerování soukromého klíče (faktorizace čísla na prvočinitele je obtížná). Nejprve je třeba náhodně zvolit dvě dostatečně velká prvočísla p a q. Jako druhý krok provedeme jejich součin a nazveme jej n. Jako další krok je třeba spočítat hodnotu Eulerovy funkce φ(n) jako: ( n) = ( p 1)( q 1) ϕ. Jako čtvrtý krok zvolíme celé číslo e takové, aby nebylo soudělné s hodnotou Eulerovy funkce φ(n) a zároveň bylo menší, než hodnota φ(n). V dalším kroku je třeba nalézt takové celé číslo d, aby platilo: ( ϕ( n) ) de = 1 mod Nakonec, jestliže e je prvočíslo platí: kde (( ) ( )) ( e = e 1 n 2) r ϕ. ( + rϕ( n) ) d = 1, e Soukromým klíčem je dvojice (n, d), kde n se nazývá modul a d je tzv. dešifrovací, či soukromý exponent. Veřejným klíčem je pak dvojice (n, e), kde e je šifrovací nebo veřejný exponent. 15

22 3.1.2 Šifrování zprávy Bob si předem s Alicí (klidně i veřejně) dohodl, jak se text zprávy bude konvertovat na číslice a naopak. Jako první Bob převede svoji zprávu na čísla právě pomocí tohoto algoritmu. Nazvěme takto konvertovanou zprávu jako m. Přitom musí platit, že: m < n číslo m pak Bob převede na šifrované číslo X takto: X = m e mod n. Číslo X je pak možné předat veřejným kanálem Alici. Provést rozšifrování by pak pro Evu znamenalo nutnost faktorizovat součin n na prvočísla p a q a známým postupem vygenerovat číslo d Dešifrování zprávy soukromým klíčem Bob pošle Alici šifrovanou zprávu X. Původní zprávu m získá Alice následujícím výpočtem: m = X d mod n. 16

23 3.2 DES a 3DES Data Encryption Standard. Šifra vyvinutá společností IBM v sedmdesátých letech na základě požadavku NSA (National security agency). Jde o symetrickou blokovou šifru s velikostí bloku 64bitů a 56bitovým klíčem. Algoritmus DES je v podstatě zdokonalení šifry Lucifer, též z produkce IBM. V USA byla od roku 1976 nasazena jako standard pro šifrování dat. Předpokládalo se, že DES bude bezpečný pro dalších cca 10 až 15 let. Podmínkou bylo že se šifra musí každých pět let podrobit zkouškám bezpečnosti. Její oblíbenost a množství v jakém byla nasazována rostla téměř geometricky. Mohutné množství implementace tohoto algoritmu však vedlo k problému, jak nahradit tento algoritmus něčím moderním a bezpečnějším. První spekulace o bezpečnosti algoritmu se objevili již v roce Na dlouho však zůstalo u spekulací. Největšími kritiky algoritmu DES byli Diffie a Hellman. Jejich kritika směřovala především na nedostatečnou délku klíče. Uvažovali, že k prolomení šifry stačí pouze vyzkoušet všechny kombinace šifrovacího klíče. V roce 1997 byla agenturou RSA vypsána kryptoanalytická soutěž s cílem prolomit šifru DES se znalostí začátku otevřeného textu a neznámým klíčem o délce 56 bitů. Vítězem se stal řešitelský tým DES challenge pod vedením R. Verbena. Využil distribuovaného výpočtu a postupu, který definovali Diffie a Hellman o 24 let dříve. S výpočetním výkonem roku 1999 stačilo k prolomení šifry méně než 24 hodin. Na konci roku 1999 bylo doporučeno, aby se přešlo z DES na její vylepšenou verzi 3DES (triple DES; trojitý DES). 3DES je trojnásobná aplikace DES algoritmu, pokaždé s jiným klíčem. Klíč šifry 3DES je tedy 168 bitů dlouhý. I když je algoritmus DES již vlastně minulostí, neboť jej lze snadno prolomit, jeho derivát 3DES je stále nasazován v mnoha aplikacích. Například Secure shell (ssh), shadow hesla v Unixu, šifrování uživatelských hesel v databázových serverech Sybase, Nortel VPN, apod. 17

24 3.2.1 Šifrování pomocí DES Obrázek 7: Schéma šifrovacího algoritmu DES. Zdroj: 18

25 Nejprve se text, který chceme šifrovat případně dešifrovat rozdělí na bloky po 64 bitech. Poté každý blok prochází stejným algoritmem na jehož konci jsou bloky opět složeny do otevřeného či šifrovaného textu. Dalším krokem každého bloku je průchod Inicializační permutací. Během této operace dochází k přesouvání jednotlivých bitů podle předem definovaného postupu. Výstup z inicializační permutace se nazývá Permuted input permutovaný vstup. Následně se blok dat rozdělí na dva subbloky; pojmenujme je L 0 a R 0. Každý subblok obsahuje 32 bitů vstupních dat. Dále výpočet pokračuje v cyklech. Cyklů je celkem 16. o Blok L 1 = R0 a o blok R = L f R, ) ; atd. 1 0 ( 0 K1 o Blok L 16 = R15 a o blok R = L f R, ) ( 15 K16 Bloky L 16 a R 15 jsou označovány jako preoutput. 4. Bloky preoutputu jsou složeny a prochází funkcí inverzní k inicializační permutaci (IP -1 ). Výsledkem funkce IP -1 je zašifrovaný / otevřený text. 4 Symbol reprezentuje celočíselné dělení součtu (jednotlivých bitů) L a R číslem 2. 19

OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ TRENDY ICT

OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ TRENDY ICT OBCHODOVÁNÍNA INTERNETU,BANKOVNÍSLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE,DIGITÁLNÍPODPISY A DALŠÍNOVÉTRENDYICT OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ

Více

KÓDOVÁNÍ A KOMPRESE DAT

KÓDOVÁNÍ A KOMPRESE DAT KÓDOVÁNÍ A KOMPRESE DAT URČENO PRO VZDĚLÁVÁNÍ V AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH RADIM FARANA ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ..7 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST OPATŘENÍ:

Více

Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio

Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio Masarykova univerzita Fakulta informatiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio Ondřej Bystrý 2006 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně

Více

Internetový marketing

Internetový marketing Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Internetový marketing Bakalářská práce Autor: Andrea Rabiencná Ekonomie a management malých a středních podniků Vedoucí práce: Doc. Ing.

Více

TECHNOLOGIE ELEKTRONICKÉHO PODNIKÁNÍ HASHIM HABIBALLA

TECHNOLOGIE ELEKTRONICKÉHO PODNIKÁNÍ HASHIM HABIBALLA TECHNOLOGIE ELEKTRONICKÉHO PODNIKÁNÍ HASHIM HABIBALLA OSTRAVA 2009 Recenzent: Doc. RNDr. PaedDr. Eva Volná, PhD. Název: TECHNOLOGIE ELEKTRONICKÉHO PODNIKÁNÍ Autoři: RNDr. PaedDr. Hashim Habiballa, PhD.,

Více

Informatika a výpočetní technika pro střední školy

Informatika a výpočetní technika pro střední školy Pavel Roubal Informatika a výpočetní technika pro střední školy Teoretická učebnice Computer Press Brno 2012 Informatika a výpočetní technika pro střední školy Teoretická učebnice Pavel Roubal, www.eduit.cz

Více

Metodika tvorby webových aplikací

Metodika tvorby webových aplikací BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA Metodika tvorby webových aplikací Bakalářská páce Stanislav Němec březen/2009 BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA Katedra informačních technologií Metodika tvorby webových aplikací

Více

KOMPRESE DAT ARNOŠT VEČERKA KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO

KOMPRESE DAT ARNOŠT VEČERKA KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO KOMPRESE DAT ARNOŠT VEČERKA VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Mendelova univerzita v Brně. Hospodářská informatika. Ing. Tomáš Badal, Ph.D.

Mendelova univerzita v Brně. Hospodářská informatika. Ing. Tomáš Badal, Ph.D. Mendelova univerzita v Brně Hospodářská informatika Ing. Tomáš Badal, Ph.D. Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Hospodářská informatika

Více

Návrhy webových internetových aplikací

Návrhy webových internetových aplikací Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Návrhy webových internetových aplikací Bakalářská práce Autor: Jiří Nachtigall Informační technologie,

Více

Sem vložte zadání Vaší práce.

Sem vložte zadání Vaší práce. Sem vložte zadání Vaší práce. České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií Katedra softwarového inženýrství Bakalářská práce Datové řezy a anonymizace Petr Smítka Vedoucí práce:

Více

Provoz a udržitelný rozvoj datového skladu

Provoz a udržitelný rozvoj datového skladu Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Provoz a udržitelný rozvoj

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Webová aplikace pro zpracování statistických dat

Webová aplikace pro zpracování statistických dat Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Webová aplikace pro zpracování statistických dat Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Pavel Haluza, PhD. Josef Jelínek Brno 2015 2 Velmi rád bych

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Projekt Cesta za poznáním OS Dítě s diabetem Zpracoval: Marek Folwarczny Projekt Cesta za poznáním je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti

Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti Diplomová práce Bc. David Vurma Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Bezpečnost ASP.NET aplikací. ASP.NET Web Application Security. Marek Pavelek

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Bezpečnost ASP.NET aplikací. ASP.NET Web Application Security. Marek Pavelek BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Marek Pavelek Un ico rn Co lle ge 20 11 Un ico rn Co lle ge, V K ap slo vn ě 27 67 /2, P ra h a 3, 1 30 00 Ná ze v p rá ce v ČJ: Ná ze v p rá ce v AJ: Be zp e čno st AS P. NET ap lika

Více

1. ZPRACOVÁNÍ DAT. Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny. 1.1. Úlohy zpracování dat. Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět.

1. ZPRACOVÁNÍ DAT. Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny. 1.1. Úlohy zpracování dat. Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět. 1.1. Úlohy zpracování dat 1. ZPRACOVÁNÍ DAT Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny 1.1. Úlohy zpracování dat Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat problém evidence a zpracování velkého množství

Více

Maturitní práce. Střední průmyslová škola Ostrov. Nejdek 2012 A JEJÍ OBHAJOBA PŘED MATURITNÍ KOMISÍ. CMS nástroj pro správu obsahu.

Maturitní práce. Střední průmyslová škola Ostrov. Nejdek 2012 A JEJÍ OBHAJOBA PŘED MATURITNÍ KOMISÍ. CMS nástroj pro správu obsahu. Střední průmyslová škola Ostrov Maturitní práce A JEJÍ OBHAJOBA PŘED MATURITNÍ KOMISÍ CMS nástroj pro správu obsahu CMS tool for content management Autor: Třída: Konzultant: Studijní obor: Dušan Jenčík

Více

Datové sklady a možnosti analýzy a reportování dat ve výuce

Datové sklady a možnosti analýzy a reportování dat ve výuce Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Datové sklady a možnosti analýzy a reportování dat ve výuce Autor bakalářské práce: David

Více

Úvod do jazyka C. *.obj *.lis. Pomocí něj vytváříme a upravujeme zdrojový soubor (*.C, *.CPP).

Úvod do jazyka C. *.obj *.lis. Pomocí něj vytváříme a upravujeme zdrojový soubor (*.C, *.CPP). *.h *.lib ladění Editor Preprocesor Linker Debugger Compiler *.cpp *.obj *.lis *.exe spuštění Editor Preprocesor Pomocí něj vytváříme a upravujeme zdrojový soubor (*.C, *.CPP). Jedná se o součást překladače,

Více

Jak psát diplomové a jiné písemné práce

Jak psát diplomové a jiné písemné práce VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta podnikohospodářská Jak psát diplomové a jiné písemné práce Miloslav Synek Helena Sedláčková Hana Vávrová 2002 OBSAH: Úvodem...5 1. Postup při zpracování diplomové

Více

PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce. 2005 Jan Vydrář

PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce. 2005 Jan Vydrář PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce 2005 Jan Vydrář 1 PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Nad Rokoskou 111/7, Praha 8 Obor: Aplikace výpočetní

Více

Databázové systémy 1 KIV/DB1

Databázové systémy 1 KIV/DB1 Databázové systémy 1 KIV/DB1 Celá kniha je exportem z wikipedie, ale spolehlivě pokrývá rozsah znalostí pro tento předmět. Obsah Články Systém řízení báze dat 1 Databáze 2 Relační databáze 5 Relační model

Více

SEO Optimalizace pro internetové vyhledávače

SEO Optimalizace pro internetové vyhledávače Bankovní institut vysoká škola Praha SEO Optimalizace pro internetové vyhledávače Bakalářská práce Jan Bambas Květen, 2010-1 - Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického

Více

Fakulta elektrotechnická

Fakulta elektrotechnická ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická DIPLOMOVÁ PRÁCE 2007 Radek Podgorný ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra telekomunikační techniky Operační

Více

1 - Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance

1 - Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance Obsah: Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance... 3 Přerušení, DMA ve výpočetních systémech, vlastnosti, rozdíly, příklady použití... 5 Aplikační programové vybavení... 7

Více

Bakalářská práce Lucie Nosková

Bakalářská práce Lucie Nosková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Bakalářská práce Lucie Nosková Školní informační systémy Olomouc 2012 PhDr. PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D. Anotace

Více

Online platební systémy v České Republice a výběr vhodné varianty pro internetový obchod

Online platební systémy v České Republice a výběr vhodné varianty pro internetový obchod VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Online platební systémy v České Republice a výběr vhodné varianty pro internetový obchod

Více