Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - LMP Příloha č.1 Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV - LMP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - LMP Příloha č.1 Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV - LMP"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - LMP Příloha č.1 Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV - LMP U Č E B N Í O S N O V Y 2. s t u p e ň

2 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - LMP Základní škola při DPN, Louny UČEBNÍ OSNOVY - 2. STUPEŇ PŘEDMĚTY 5. UČEBNÍ OSNOVY - 2. stupeň Přehled vyučovacích předmětů Poř. Název předmětu Vzdělávací oblast Ročníky Strana 1. Český jazyk Jazyk a jazyková komunikace 6., 7., 8., Anglický jazyk Jazyk a jazyková komunikace Matematika Matematika a její aplikace 6., 7., 8., Informatika Informační a komunikační technologie , Dějepis Člověk a společnost 6., 7., 8., Občanská výchova Člověk a společnost Fyzika Člověk a příroda 6., 7., 8., Chemie Člověk a příroda Přírodopis Člověk a příroda 6., 7., Člověk a zdraví 11. Zeměpis 12. Společnost, práce a zdraví Člověk a příroda Člověk a zdraví Člověk a příroda Člověk a společnost Člověk a svět práce Člověk a zdraví Člověk a společnost , 7., 8., Praktická výchova Člověk a svět práce Tělesná výchova Člověk a zdraví Hudební výchova Umění a kultura Výtvarná výchova Umění a kultura Pozn.: Distribuce očekávaných výstupů a učiva do ročníků je pouze orientační vzhledem k výrazné diferenciaci a individualizaci vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, vzhledem ke značným odlišnostem ve vstupní úrovni vzdělání žáků při příchodu na naši školu z různých kmenových škol a vzhledem k organizačním formám výuky ve výukových odděleních v rámci jedné žákovské skupiny (třídy)

3 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - LMP Základní škola při DPN, Louny UČEBNÍ OSNOVY - 2. STUPEŇ ČESKÝ JAZYK Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor : Český jazyk a literatura Stupeň školy : 2. stupeň Název vyučovacího předmětu : ČESKÝ JAZYK Obsah : Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah : 6. ročník ročník ročník ročník

4 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - LMP Základní škola při DPN, Louny UČEBNÍ OSNOVY - 2. STUPEŇ ČESKÝ JAZYK Obsahové, časové a organizační vymezení C h a r a k t e r i s t i k a p ř e d m ě t u Vyučovací předmět Český jazyk realizuje výstupy vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Plynule navazuje na vyučovací předmět Český jazyk na 1.stupni. Hlavním cílem je rozvoj komunikačních dovedností žáků po obsahové i formální stránce, schopností výstižného, přesného, věcně i gramaticky správného vyjadřování v ústní i písemné podobě, rozvoj kultury žáků, dosažení schopnosti pomocí čtení získávat informace a učit se, zpracovávat, zaznamenávat a kriticky hodnotit předkládaná sdělení a schopnost všechny získané dovednosti v běžném životě používat. Důraz je kladen na samostatnost myšlení a schopnost prezentovat vlastní názory a sdělení, vést dialog a diskutovat. Předmět Český jazyk je zařazen v 6.ročníku, 7.ročníku, 8.ročníku, 9.ročníku. Vyučuje se v běžných vyučovacích hodinách v rozsahu 4-5 hodin týdně. Průřezová témata V rámci předmětu Český jazyk jsou zařazena následující průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova - Sebepoznání, Komunikace, Spolupráce a soutěživost, Řešení problémů ročník Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá ročník Multikulturní výchova - Multikulturalita... 6.ročník Mediální výchova - všechny okruhy... 6., ročník Výchovné a vzdělávací strategie Učitel: Kompetence k učení - učí žáky vyhledávat v knihách, pracovat s encyklopediemi a využívat přehledy a příručky - motivuje žáky k zájmu o literaturu a kulturu, rozvíjí jejich kulturní přehled prostřednictvím zařazování poslechu a četby vybraných děl, seznamuje je s našimi kulturními tradicemi - provádí se žáky rozbor jednotlivých chyb a dává jim možnost opravy Kompetence k řešení problému - rozvíjí slovní zásobu žáků prostřednictvím bohatého a květnatého vlastního vyjadřování, pomáhá jim najít vlastní vyjádření předloženého textu - pomáhá žákům uvědomit si, pojmenovat a stručně popsat vlastní učební problém Kompetence komunikativní - seznamuje žáky s pravidly komunikace a dbá na jejich dodržování při dialogu a diskusi - zapojuje žáky aktivně do komunikačních situací, vede je k věcné argumentaci a vhodné formě obhajoby svých názorů, rozvíjí jejich schopnost naslouchání ostatním - rozvíjí dovednosti žáků při používání vhodných neverbálních prostředků při komunikaci, zapojuje je do praktických cvičení při dramatizaci - dohlíží na dodržování čitelnosti písma žáků pomocí opětovné vlastní kontroly přečtením případně další prací se zapsaným textem Kompetence sociální a personální - podporuje u žáků kultivovanost v projevu a celkovém vystupování na veřejnosti - nabízí žákům úkoly vedoucí k nutnosti spolupracovat se spolužáky na jejich řešení - provádí se žáky hodnocení a zapojuje je do sebehodnocení při kontrolách vypracovaných úkolů, rozvíjí jejich odpovědnost za provedenou práci - umožňuje žákům účastnit se literárních, recitačních soutěží nebo veřejných vystoupení a pomáhá jim při přípravě - podporuje žáky v přirozeném, uvolněném projevu před kolektivem, nabízí jim techniky k překonání trémy a ostychu Kompetence občanské - zařazuje k zamyšlení a diskusi témata s ekologickou tématikou, s problematikou tolerance a lidských práv - zařazuje vhodné literární ukázky, audio a video ukázky, podporující rozvíjení kulturních hodnot žáků Kompetence pracovní - zařazuje nácvik zápisu pracovního postupu, aktivně zapojuje žáky do posloupnosti zápisu - vyžaduje od žáků vlastní kontrolu své práce a včasné opravení případných chyb

5 ČESKÝ JAZYK ZV - LMP 6. ročník J A Z Y K O V Á VÝCH O V A znát vyjmenovaná slova a ovládat jejich pravopis zvládat pravopis slov s předložkami a předponami znát osobní zájmena a časovat slovesa skloňovat podstatná jména - znát vyjmenovaná slova a ovládat jejich pravopis - naučit se zpaměti vyjmenovat všechna vyjmenovaná slova a znát jejich význam - umět najít vyjmenovaná slova a slova příbuzná v textu - rozlišovat slova vyjmenovaná a slova příbuzná - umět vytvořit věty s vyjmenovanými slovy - vymýšlet příbuzná slova k daným slovům vyjmenovaným - odůvodnit slova stejně znějící a správně vhodně užít ve větách - rozlišovat slova s předponou vy- - užít ve větách stejně znějících slov - rozlišit u podstatných jmen číslo a rod - rozlišovat rod mužský životný a neživotný - vhodně použít u podstatných jmen předložky - umět předložky správně číst a psát - užívat podstatná jména ve správném tvaru - doplnit neúplná slova - odůvodnit pravopis slov - tvořit nová slova s předponami - znát slova opačného významu - vysvětlit význam slov - zařadit slovo podle významu vhodně do věty - poznat slovesa ve větě - tvořit věty s danými slovesy - přiřazovat k podstatným jménům vhodná slovesa - přidat ke slovesům osobní zájmena - umět časovat slovesa - určit u sloves osobu a číslo - poznat infinitiv u sloves - tvořit infinitivy u daných sloves - seznámit se s pravopisem u sloves v koncovkách přítomného času - zapamatovat si správné časování sloves být, nebýt, mít, nemít Vyjmenovaná slova - pravopis vyjmenovaných slov - slova příbuzná Hláskosloví a pravopis - pravopis vyjmenovaných slov - předpona vy- - sype - sípe, pyl - pil, - mýt- mít... - Tvarosloví- podstatná jména - mužský rod životný a neživotný - tvary podstatných jmen - doplňovat -ě, ú, ů - předpony - doplňování slov do věty - význam slov Slovesa - časování sloves - koncovky sloves - časování vybraných sloves K O M U NI K A Č NÍ A S L O H O V Á V Ý CH O V A umět reprodukovat text komunikovat v běžných situacích, rozlišovat spisovný a nespisovný jazyk číst plynule s porozuměním ovládat koncepci a úpravu běžných písemností - umět vyprávět o svých zážitcích - Vypravování - umět jednoduše reprodukovat text - vyprávět podle obrázku - vyprávět o oblíbené knížce, filmu - napsat několik vět na dané téma - Popis předmětu - ústně popsat výrobu jednoduchého předmětu - ústně popsat byt (pokoj), ve kterém bydlí

6 ČESKÝ JAZYK ZV - LMP 6. ročník - naučit se komunikovat v běžných situacích - vybírat vhodné výrazy (spisovné, nespisovné) - Komunikace na - ve škole, u lékaře, dané téma - aktivně se zapojovat do rozhovoru - předvést známé pohádkové postavy - Dramatizace - nepoužívat stále stejných slov, umět vhodně použít další nabídnutá slova - vyjadřovat se všemi dostupnými prostředky - řadit věty podle posloupnosti - Otázky, odpovědi - umět správně odpovědět na danou otázku - zformulovat správnou otázku i odpověď - zvládat napsat adresu, blahopřání - napsat dopis podle jednoduché osnovy - dodržovat určitou úpravu při psaní dopisu - umět zdvořile požádat o pomoc, poděkovat, omluvit se - vyjadřovat se srozumitelně - nechat domluvit druhého - sdělit hlavní myšlenku svého projevu - Adresa - Dopis L ITERÁRNÍ VÝCH O V A - Mluvený projev - Zásady dorozumívání orientovat se v literárním textu, hledat a pokusit se najít hlavní myšlenku umět ústně formulovat dojmy z četby, divadelního nebo filmového představení získat pozitivní vztah k literatuře rozeznat základní literární druhy a žánry - vyjádřit čtenářský, filmový nebo divadelní zážitek kresbou - navrhnout obálku k pohádkové knížce - nakreslit ilustraci k přečtenému textu - seznámit se s ilustracemi v dětských knihách, časopisech - zaznamenat hlavní myšlenku přiměřeného textu - ústně formulovat dojmy z četby, filmu - reprodukovat přečtený nebo vyslechnutý úryvek - vyhledávat určená slova nebo věty v textu - vyhledávat rychle ve známém textu podle pokynů učitele - rozeznat poezii a prózu, uvést příklady - přednést zpaměti přiměřenou báseň - vnímat obsah kratší básně - seznámit se s jednou pohádkou vyjádřenou v próze i poezii - Ilustrace k určité literární ukázce - Práce s textem - výklad přiměřeného textu - reprodukce, vlastní názor - orientace v textu - Poezie a próza - Recitace

7 ČESKÝ JAZYK ZV - LMP 7. ročník J A Z Y K O V Á VÝCH O V A zvládat pravopis slov s předložkami a předponami skloňovat podstatná jména znát osobní zájmena a časovat slovesa znát pravopis při shodě přísudku s podmětem rozlišovat spisovný a nespisovný jazyk - poznat, že příbuzná slova spolu souvisejí a mají vždy společnou část - rozlišit u slov - kořen, slovní základ, předponu, příponu - zvládat pravopis slov s předponami a předložkami - rozlišovat, kdy jde o předložku a kdy o předponu - tvořit slova s různými předponami - znát pravopis slov po předponách ob-, v- - rozlišovat slova spisovná a nespisovná - posoudit vhodnost využití slov spisovných a nespisovných - rozlišovat různé tvary podstatného jména v textu - naučit se pádové otázky - přiřadit k otázce správné číslo pádu - přiřadit k pádu správnou otázku - určit u podstatných jmen rod, číslo, pád a vzor - naučit se vzory podstatných jmen rodu středního, ženského a mužského - přiřazovat podstatná jména ke vzorům - užívat správné tvary podstatných jmen - rozlišit čas minulý, přítomný a budoucí - převést slovesa z jednoho času do jiného - převést určený text do jiného času - určovat u sloves osobu, číslo a čas - časovat správně sloveso být - rozlišovat v budoucím čase tvar složený a tvar jednoduchý - vyhledat ve větě nejprve sloveso (přísudek a potom se zeptat na podmět - vyhledávat a určovat základní skladební dvojici - označit podmět rovnou čárou a přísudek vlnovkou - seznámit se s tím, čím nejčastěji bývá podmět vyjádřen - najít shodu přísudku s podmětem v osobě a čísle - přiřadit správné koncovky v množném čísle v příčestí minulém - Nauka o slově - stavba slov - předložky a předpony - pravopis-obje-,-vje-,-obě-,-vě- - slova spisovná a nespisovná - Tvarosloví - podstatná jména - pádové otázky - pád podstatných jmen - vzory podstatných jmen - Slovesa - čas u sloves - časování slovesa být - tvar složený a jednoduchý - Skladba - podmět a přísudek - vyjádření podmětu - shoda přísudku s podmětem K O M U NI K A Č NÍ A S L O H O V Á V Ý CH O V A komunikovat v běžných situacích, rozlišovat spisovný a nespisovný jazyk ovládat koncepci a úpravu běžných písemností číst plynule s porozuměním popsat děje a jevy vyprávět podle předem připravené osnovy a písemně zpracovat zadané téma - umět vyprávět podle daného schématu - úvod, zápletka, vyvrcholení, rozuzlení - podílet se na sestavování osnovy k vyprávění - přečíst vypravování, každý odstavec vyjádřit jedním bodem osnovy, osnovu napsat - číst plynule s porozuměním - zařazovat do vyprávění vhodná slova - Vypravování - osnova

8 ČESKÝ JAZYK ZV - LMP 7. ročník - dodržet posloupnost děje - umět komunikovat v běžných situacích - Telefonický rozhovor - zformulovat si oznámení, své přání, otázku či odpověď tak, aby byla pro druhého srozumitelná - pohotově reagovat na otázku - promyslet si odpověď - popsat předmět podle obrázku i podle skutečnosti - Popis - používat výstižná slova a výrazy - popsat nejprve nápadné a důležité části, dále podrobnosti - zvládnout ústní i písemný popis - dokázat tvořit vhodné otázky i odpovědi - zapojovat se do rozhovoru aktivně, přirozeně a vhodně - nepřerušovat druhého při řeči, vyslechnout jeho názor - Rozhovor osobní komunikace při mluveném projevu - vystihnout téma rozhovoru - seznámit se s jednoduchou objednávkou, žádostí, podílet - Objednávka, žádost se na jejím napsání - nezapomenout uvést podstatné údaje - seznámit se s koncepcí a úpravou žádosti - vědět, kdy je vhodné nebo nutné napsat objednávku či žádost L ITERÁRNÍ VÝCH O V A rozeznat základní literární druhy a žánry orientovat se v literárním textu, hledat a pokusit se najít hlavní myšlenku získat pozitivní vztah k literatuře umět ústně formulovat dojmy z četby, divadelního nebo filmového představení - vyhledávat v textu podle pokynů učitele Práce s textem - orientovat se rychle ve známém textu - vyhledávat podle otázek přesné odpovědi - umět část textu přesně reprodukovat - prohlubovat čtenářské dovednosti - seznamovat se s různými literárními druhy a žánry Literární druhy a žánry - rozlišovat některé druhy a žánry - zařadit literární ukázku do nabízeného druhu nebo žánru - seznamovat se s literaturou pro děti a mládež - dokázat vhodně ilustrovat přečtený článek Ilustrace - přiřazovat ilustrace k jednotlivým literárním úryvkům - seznámit se s některými známými ilustrátory dětských knih - zapojit se aktivně do jednoduché dramatizace Dramatizace pohádek - ovládat modulaci hlasu - vyhledávat vhodná mimoslovní vyjádření situace - pokusit se o dramatizaci různých postav - ústně formulovat dojmy z divadelního nebo filmového - divadlo, film představení - soustředit se na poslech a vhodně reprodukovat přečtené Poslech a reprodukce (vyslechnuté) - užívat při reprodukci vhodných slov - snažit se o přesnou reprodukci - pokusit se najít hlavní myšlenku - orientovat se v textu podle vhodných otázek učitele

9 ČESKÝ JAZYK ZV - LMP 8. ročník J A Z Y K O V Á VÝCH O V A rozlišovat spisovný a nespisovný jazyk skloňovat podstatná jména a přídavná jména poznat a určit slovní druhy zvládat pravopis příčestí minulého při shodě přísudku s podmětem rozeznat větu jednoduchou od souvětí - bezpečně ovládat pravopis vyjmenovaných slov - rozlišovat slova spisovná a nespisovná - nahrazovat slova nespisovná spisovnými a naopak - správně doplňovat -ě- nebo -je- a zdůvodňovat pravopis slov - ovládat pravopis vlastních jmen - rozeznávat jména vlastní a obecná - znát koncovky 1. a 5. pádu množného čísla podle vzoru pán - znát koncovky 4. a 7. p. mn. č. podle vzoru pán - znát koncovky 1., 4., 5. a 7. p. mn. č. podle vzoru hrad - znát koncovky 2. pádu jednotného čísla a 1. a 4. pádu množného čísla podle vzoru žena - znát koncovky 7. p. mn. č. podle vzoru město - naučit se rozlišovat a používat číslovky základní, druhové, řadové, násobné, určité a neurčité - správně vyslovovat a psát číslovky - užívat správné tvary číslovek - umět poznat přídavné jméno, vhodně použít ve větě - přiřadit přídavné jméno vhodně k podstatnému jménu - utvořit od podstatných jmen jména přídavná - rozlišovat přídavná jména tvrdá a měkká - přiřadit přídavná jména ke vzorům - poznat i další slovní druhy - přiřazovat slova ke slovním druhům - vyhledávat slovní druhy v textu - tvořit s danými slovními druhy věty - používat správné tvary zájmen - umět vyhledat věty s několikanásobným podmětem a tyto podměty určit - podmět ve větě nahradit podmětem několikanásobným - pamatovat si, že všechny podměty rodu mužského životného mají v příčestí minulém koncovku li - pamatovat si, že všechny podměty rodu mužského neživotného nebo rodu ženského mají v příčestí minulém koncovku ly - pamatovat si, že všechny podměty rodu středního mají v příčestí minulém koncovku la - vědět, že je-li alespoň jeden z podmětů rodu mužského životného, má příčestí minulé koncovku li - vědět, že není-li žádný z podmětů rodu mužského životného, má příčestí minulé koncovku ly - umět odůvodnit pravopis koncovek příčestí minulého - Nauka o slově - pravopis po obojetných souhláskách - slova spisovná a nespisovná - pravopis slov se skupinami bje, bě, vje, vě - Tvarosloví - vlastní jména - podstatná jména - správné tvary podstatných jmen - Číslovky - Přídavná jména - tvoření přídavných jmen - přídavná jména měkká, tvrdá - Slovní druhy - zájmena, předložky, spojky, citoslovce, částice - Skladba - věty s několikanásobným podmětem - pravopis příčestí minulého při shodě přísudku s několikanásobným podmětem - podměty stejného rodu - podměty různého rodu - pravopis koncovek příčestí minulého

10 ČESKÝ JAZYK ZV - LMP 8. ročník K O M U NI K A Č NÍ A S L O H O V Á V Ý CH O V A komunikovat v různých situacích, rozlišovat spisovný a nespisovný jazyk ovládat koncepci a úpravu běžných písemností číst plynule s porozuměním umět reprodukovat text vyprávět podle předem připravené osnovy a písemně zpracovat zadané téma orientovat se v pravidlech českého pravopisu - umět vyprávět přečtený text - popsat ústně děj, jevy, pracovní postupy a používat výstižných slov - soustředit se na posloupnost při psaní pracovního postupu - umět se vyjádřit na dané téma, přiměřeně též písemně - správně formulovat věty - napsat dopis podle dané osnovy - umět samostatně sestavit jednoduchou osnovu - umět nadepsat obálku na doporučeném dopise - naučit se správně vyplnit poštovní poukázku a průvodku - podílet se na sestavení telegramu - správně umět odeslat a přijmout poštu, komunikovat s úřady - prohlubovat si dále čtenářské dovednosti - orientovat se v různých novinách a časopisech - seznámit se s tím, které noviny a časopisy u nás vycházejí - umět si vybrat v časopisu článek, který ho bude zajímat - vyhledávat a orientovat se v Pravidlech českého pravopisu - seznámit se s vnější a vnitřní charakteristikou - pojmenovat lidské vlastnosti - snažit se o přirovnání - sestavit popis vybrané osoby Vypravování - pracovní postupy - Dopis - doporučený dopis - Telegram - pošta - PC - Čtení a orientace - noviny, časopisy L ITERÁRNÍ VÝCH O V A - Pravidla českého pravopisu - Popis osoby dokázat vyhledat potřebné informace v oblasti literatury orientovat se v literárním textu, hledat a pokusit se najít hlavní myšlenku umět ústně formulovat dojmy z četby, divadelního nebo filmového představení získat pozitivní vztah k literatuře - pohotově se orientovat v textu a vyhledávat údaje podle - Práce s textem pokynů učitele - poznat hlavní postavy - spojovat obsah textu s ilustrací - reprodukovat přečtený nebo vyslechnutý úryvek - vyjádřit krátce obsah v písemném projevu - pokusit se vyhledat potřebné informace v knize, učebnici, encyklopedii, slovníku - najít hlavní myšlenku, charakterizovat děj a postavy v příběhu - porovnat vlastnosti a postoje hlavních postav - zachytit děj, který se odehrál - zachovat posloupnost děje - seznámit se s (některými) významnými českými spisovateli a s ukázkami jejich tvorby - vyjádřit svůj názor na přečtenou ukázku - zapamatovat si název některých známých děl představit svoji oblíbenou knihu ostatním - Charakteristika děje a postav - Autoři české literatury

11 ČESKÝ JAZYK ZV - LMP 8. ročník - umět se orientovat v knihovně - vybrat si vhodnou literaturu pro vlastní četbu - vést si čtenářský deník - znát způsob zacházení s knihou - Knihovna

12 ČESKÝ JAZYK ZV - LMP 9. ročník J A Z Y K O V Á VÝCH O V A zvládat pravopis slov s předponami a předložkami poznat a určit slovní druhy skloňovat podstatná jména a přídavná jména zvládat pravopis příčestí minulého při shodě přísudku s podmětem - určit ve vyznačených slovech kořen slova, část předponovou a příponovou - vyhledat slova podle stejného kořene - správně psát slova se skupinami bě bje, vě vje, mě mně - správně psát a umět zdůvodnit slova s předponami s-, z-, ze-, vz-, vze- - správně používat předložek 2. a 7. pádu - přiřazovat slova k slovním druhům - bezpečně ovládat pravopis koncovek 1., 4. a 7. pádu vzoru pán a hrad - ovládat pravopis koncovek 1, 4. a 7. pádu vzoru žena - ovládat pravopis koncovek 1., 4. a 7. pádu vzoru město - umět skloňovat přídavná jména tvrdá podle vzoru mladý - umět skloňovat přídavná jména měkká podle vzoru jarní - skloňovat dané tvary v čísle jednotném i množném - vědět, v čem se shoduje podstatné jméno s přídavným - užívat správných tvarů přídavných jmen Nauka o slově - skladba slova - pravopis slov - předpony - předložky z, ze, s, se - Tvarosloví - slovní druhy - podstatná jména - Přídavná jména - skloňování přídavných jmen - rod, číslo a pád podstatných a přídavných jmen - zvládat pravopis a odůvodnit koncovku příčestí minulého - Skladba při podmětu všeobecném, podmětu děti a podmětu - podmět my, všichni, děti nevyjádřeném + nevyjádřený podmět - rozlišit větu jednoduchou a souvětí - umět spojit věty jednoduché v souvětí a užít vhodných - spojky mezi větami spojek - používat správný slovosled ve větách - slovosled K O M U NI K A Č NÍ A S L O H O V Á V Ý CH O V A komunikovat v běžných situacích, rozlišovat spisovný a nespisovný jazyk ovládat koncepci a úpravu běžných písemností sestavit vlastní životopis umět reprodukovat text popsat děje, jevy, osoby, pracovní postupy - umět se vhodně vyjádřit při vnímaných pocitech - Popis krajiny - uvědomit si náladu krajiny - srovnávat různé typy krajin - využívat vhodné výrazy pro popis osoby - Popis osoby - pojmenovat lidské vlastnosti vhodnými podstatnými a přídavnými jmény - využívat přirovnání - správně formulovat pravidla školního řádu - Školní řád - orientovat se ve školním řádu - správně si umět vysvětlit obsah - zhodnotit, zda v některých bodech školní řád dodržuje nebo porušuje - zvládat tiché čtení s porozuměním - orientovat se ve slovnících a encyklopediích - vyhledávat podle pokynů učitele - zapojit se aktivně do rozboru textů - používat slova podobného i opačného významu - Reprodukce textu - tiché čtení - orientace - rozbory

13 ČESKÝ JAZYK ZV - LMP 9. ročník - zapojit se do rozhovorů na určené téma - Projev - vyslovovat správně a zřetelně - volit pomalejší tempo při projevu - sdělit hlavní myšlenku - diskuse - vědět, kde je vhodné použít spisovný a kde hovorový jazyk - seznámit se s pravidly dialogu - osobní komunikace - zapojit se aktivně do diskuse - zaujímat určité stanovisko k prosloveným příspěvkům - zvládat podrobnější popis pracovního postupu - užívat některé odborné názvy při popisu - Pracovní postup - zpracovat jednoduchý pracovní postup - zvládnout písemně zpracovat zadané téma - Slohové práce - udržovat určitou úpravu slohových prací - rozlišovat vypravování, charakteristiku, popis, životopis. - umět sestavit vlastní životopis - Životopis - vědět, co vše má životopis obsahovat - seznámit se s profesním životopisem - vyslechnou životopis známé osobnosti - pokusit se formulovat pozvánku - Pozvánka - znát, které údaje má pozvánka obsahovat - napsat jednoduchou pozvánku na školní akci - odlišovat ve vyslechnutém sdělení fakta od názoru - Mediální sdělení mluvčího - zamýšlet se nad přečteným úryvkem v novinách, časopisech L ITERÁRNÍ VÝCH O V A rozeznat základní literární druhy a žánry dokázat vyhledat potřebné informace v oblasti literatury orientovat se v literárním textu, hledat a pokusit se najít hlavní myšlenku umět ústně formulovat dojmy z četby, divadelního nebo filmového představení získat pozitivní vztah k literatuře - umět charakterizovat postavy příběhu - Práce s textem - vhodně formulovat ústně i písemně hlavní myšlenku - napsat krátce obsah přečteného úryvku - vyhledávat pohotově ve známém textu - dělit text na odstavce podle obsahu - plně se soustředit na poslech a podrobně reprodukovat vyslechnutý text - vyjádřit svůj pocit, zážitek z divadelního nebo filmového představení - soustředit se na poslech - dbát na posloupnost děje - umět vhodně recitovat vybranou poezii - porozumět obsahu recitované básně - seznámit se s pojmy sloka, verš, rým... - seznámit se s některými autory básní a ukázkou jejich tvorby - vystupovat dobrovolně na školních besídkách - Reprodukce textu - svůj názor - Poezie

14 ČESKÝ JAZYK ZV - LMP 9. ročník - zvládnout vyjádřit postavu v dramatizaci - Dramatizace - učit se ovládat svůj hlas - koordinovat vhodně pohyby těla - vyzkoušet si různé výrazové prostředky - podílet se na výrobě a návrhu kulis - vybrat si na dramatizaci vhodný kostým - podílet se na práci kolektivu - nestydět se vystupovat na veřejnosti před publikem - umět vhodně vyjádřit své čtenářské, divácké nebo filmové - Divadlo zážitky - vystihnout děj ilustrací - Kino - Četba - část děje zdramatizovat - seznámit se s prostředím kina a divadla - umět si vybrat z dané nabídky film či divadelní představení, které by ho zaujaly - vyhledat potřebné informace v oblasti literatury - rozdělovat s pomocí učitele knihy podle žánru - vyhledat určitého spisovatele a jeho dílo - naučit se orientovat ve slovnících, encyklopediích, seznamech knih - pokusit se vyhledat potřebný text na PC - seznámit se s literárními ukázkami českých a světových autorů - seznámit se s nejznámějším dílem určitého spisovatele - přiřadit název knihy k autorovi - seznámit ostatní se svou oblíbenou knihou - přednést krátký referát z přečtené knihy nebo literárního úryvku - všímat si ilustrací v těchto knihách - seznámit se s různými druhy a žánry v literatuře - pokusit se přiřadit vybranou literární ukázku k určitému druhu nebo žánru - vybrat si určitý druh a žánr, který ho zajímá a konkrétní knihu - Knihovna - Počítač - Čeští a světoví autoři - Druhy - Žánry

15 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - LMP Základní škola při DPN, Louny UČEBNÍ OSNOVY - 2. STUPEŇ ANGLICKÝ JAZYK Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor : Cizí jazyk Stupeň školy : 2. stupeň Název vyučovacího předmětu : ANGLICKÝ JAZYK Obsah : Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah : ročník

16 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - LMP Základní škola při DPN, Louny UČEBNÍ OSNOVY - 2. STUPEŇ ANGLICKÝ JAZYK Obsahové, časové a organizační vymezení C h a r a k t e r i s t i k a p ř e d m ě t u Vyučovací předmět Anglický jazyk realizuje výstupy vzdělávacího oboru Cizí jazyk ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti se při výuce neustále prolínají. Výuka gramatiky se realizuje pro potřeby porozumění a aktivního vyjadřování. Hlavním cílem je získání základů anglického jazyka a dosažení celoživotní motivace pro učení se anglického jazyka ve škole i mimo školu jako nástroje pro dorozumění mezi lidmi různých národností, porozumění informacím a zlepšení orientace v cizích zemích. Důraz je kladen na aktivní zapojení žáků v konverzaci, překonání ostychu při mluvení a hlasitém čtení, schopnosti reagovat v různých situacích, odpovídat a klást otázky. Často uplatňovanou metodou jsou praktická cvičení modelových konverzačních situací, poslechy audionahrávek, práce s multimediálními interaktivními výukovými programy. V požadavcích na žáky se přihlíží k individuálním vědomostem a jazykovým dovednostem žáka při příchodu do naší školy, dále k jeho individuálním jazykovým schopnostem a speciálním výukovým potřebám (žáci s SPU). Předmět Anglický jazyk je zařazen v 8.ročníku a 9.ročníku pro všechny žáky, a v ročníku pro ty žáky, kteří se učí anglický jazyk na své kmenové škole. Vyučuje se v běžných výukových hodinách v rozsahu 2 hodiny týdně. Průřezová témata V rámci předmětu Anglický jazyk jsou zařazena následující průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova - Řešení problémů, Komunikace ročník Multikulturní výchova - Multikulturalita ročník Výchovné a vzdělávací strategie Učitel: Kompetence k učení - nabízí žákům řadu příkladů konkrétních situací, kdy je nezbytná znalost anglického jazyka, jako prostředek motivace k cílevědomému učení - nabízí žákům různé metody učení anglických slovíček, umožňuje jim posuzovat efektivitu pro využití při vlastním vzdělávání - motivuje žáky k celoživotnímu učení cizích jazyků a zdokonalování vyjadřovacích schopností Kompetence k řešení problému - vytváří u žáků jazykové dovednosti pro zvládnutí cizojazyčné konverzace při řešení problematických situací v zahraničí nebo při setkání s cizincem - zapojuje žáky do aktivního vyhledávání informací v anglických textech a internetových portálech Kompetence komunikativní - zapojuje žáky do modelových situací cizojazyčných rozhovorů, vyžaduje aktivní účast žáků - nabízí žákům poslech textů a konverzací z různých tematických oblastí, pomáhá jim při orientaci a porozumění - napomáhá žákům při zdokonalování aktivních jazykových schopností především zařazováním konverzačních témat s problematikou běžného života Kompetence sociální a personální - rozvíjí u žáků schopnost orientace v cizojazyčném prostředí prostřednictvím zvolených ukázek - dbá na aktivní zapojování žáků do spolupráce ve dvojici nebo skupině při konverzačních situacích a dramatizacích - podporuje u žáků ochotu mluvit anglickým jazykem a pomoci v orientaci turistům v ČR Kompetence občanské - seznamuje žáky s odlišnými zvyky a kulturními tradicemi v anglicky mluvících státech - podporuje u žáků rozvíjení tolerance a respektu k druhým lidem, jejich odlišnostem a jejich názorům citlivým řízením a usměrňováním konverzačních modelových situací Kompetence pracovní - rozvíjí u žáků trpělivost a vytrvalost při opakovaném procvičování - posiluje u žáků povědomí o významu znalosti angličtiny pro zvýšení možnosti pracovního uplatnění

17 ANGLICKÝ JAZYK ZV - LMP ročník být seznámen s cizím jazykem ve zvukové podobě osvojit si základní výslovnostní návyky ovládat fonetickou podobu abecedy zvládat základní číslovky a jejich pojmenování rozumět obecně známým slovům a frázím a zvládnout pozdravy, přání a poděkování vytvořit jednoduché otázky, zápor a odpovědi vést jednoduchý rozhovor zvládat čtení a překlad jednoduchých pojmů a názvů orientovat se ve slovníku daného jazyka - vnímat odlišnou výslovnost hlásek proti češtině - výslovnost - napodobovat správnou výslovnost hlásek - poslouchat, vnímat a napodobovat výslovnost a přízvuk slov - vnímat a napodobovat melodii a rytmus věty - sledovat grafickou podobu slova a vnímat jeho výslovnost - uvědomit si rozdíl v grafické a fonetické podobě - ovládat výslovnost písmen abecedy, jejich řazení - hláskovat jméno, adresu apod. - zapsat správně písmena podle spellingu - anglickému slovu přiřadit obrázek - podle vyslovených slov učitelem ukazovat v obrázcích - vyjádřit v češtině obsah anglického slova - přiřadit český ekvivalent napsanému anglickému slovu - v anglickém textu vyhledávat slova odpovídající zadaným českým výrazům - rozumět jednoduchým pokynům učitele ve třídě a provádět je (např. Stand up, Sit down, Come here, Come to the blackboard, Take your ball-pen, Open the book, Listen carefully, Read, Write, Say, Point at, etc.) - rozumět obsahu pomalu a opakovaně vyslovených nebo přečtených slov a krátkých vět - rozumět jednoduché konverzaci ve třídě mezi spolužáky a mezi spolužáky a učitelem - rozpoznat a opakovat známá jednotlivá slova v poslechu - rozumět poslechu slov nebo jednoduchých krátkých vět textu s pomocí pomalého přeříkání učitelem, případně doplňkové četby - vyhledat v textu známá slova - správně číst jednotlivá slova z procvičené slovní zásoby - s pomocí učitele číst krátké věty a rozhovory - poslouchat ostatní spolužáky při četbě a snažit se rozpoznat správnou a nesprávnou výslovnost - napodobovat melodii vět podle učitele při čtení - přeložit jednotlivá slova do češtiny, do angličtiny - zkusit odhadovat význam zadaných slov - přeložit nebo vlastními slovy vyjádřit obsah jednoduchých vět v rozsahu procvičované slovní zásoby - orientovat se v abecedním řazení slovníku - vyhledat neznámé slovo z textu ve slovníku - vyhledat zadané slovo ve slovníku - nacvičit napodobením podle poslechu učitele recitaci krátké říkanky - používat krátké věty typu It is, This is, That is, I am, You are, He is, She is, I have (got) v rozsahu tematických celků a probrané slovní zásoby - vyjadřovat se krátkými větami k obrázkům (např. This is a - grafická a fonetická podoba slov - abeceda - slovní zásoba - pokyny učitele - poslech textu učitele - poslech nahrávky - čtení textu a práce s textem - překlad - práce se slovníkem - recitace - vlastní vyjadřování

18 ANGLICKÝ JAZYK ZV - LMP ročník ball. It is big. It is red. It is old. This is my ball. She is running. He eats. ) - zadaná slova seřadit ve správném pořadí do věty - stavba věty - správně napíše vybraná slova ze slovní zásoby - reagovat a odpovídat na jednoduché otázky učitele - s pomocí učitele klást jednoduché otázky spolužákům a na jejich krátce odpovídat - nacvičit a předvést velmi krátký rozhovor se spolužákem Gramatika - vyjmenovat abecedu - hláskovat anglicky svoje jméno a příjmení - správně používat zájmena osobní a přivlastňovací ve všech osobách j.i mn.čísla - používat ukazovací zájmena this, that - rozumět použití tázacích zájmen v otázkách a aktivně je používat - seznámit se s tvořením množného čísla podst.jmen a aktivně je používat - správně používat tvary sloves to be, to have v přítomném čase - rozumět a správně používat číslovky používat vhodné předložky na otázku Where is it? - seznámit se se stavbou jednoduché kladné věty, se základním pořadím slov ve větě - uplatňovat správnou stavbu věty při vlastním vyjadřování - seznámit se s pořadím slov v jednoduché otázce - opakováním a nácvikem používat správný slovosled tázací věty - seznámit se a používat přítomný čas významových sloves - seznámit se se způsobem vyjádření záporu pomocí not, don t, doesn t - rozumět záporným větám a správně používat vyjádření záporu - seznámit se s používáním členů a přivlastňovacích zájmen - rozumět větám typu I must..., Can I...?, Can you...? a používat je při vlastním vyjadřování Tematické oblasti - Good morning. Hello. Hi. Bye. I am Tom. What is your name? My name is Tom. This is my friend. His name is Peter. She is Jane. How are you? I am well. etc. - boy, girl, man, woman, friend - seznámit se s použitím Please, Thank you. - vyjádřit zdvořilou žádost (Can you help me, please? ) - vyjádřit poděkování (Thanks. Not at all. That s all right.) - vyjádřit omluvu (Excuse me, please,. I am sorry, ) - family, mother, father, mum, dad, sister, brother, child, children, parents, grandmother, grandfather, granny, grandpa, little, old, young, aunt, uncle, daughter, son, twins, step father - vyjmenuje členy rodiny, říci jejich jména, stručně pohovořit o své rodině (names, ages, He is from..) - white, yellow, orange, red, green, blue, brown, grey, black - line, round, square, star, rectangle, circle - ukazovat, jmenovat, používat ve větách - ball, car, doll, cup, glass, tree, house, flower, picture, etc. - old/new, slow/fast, full/empty, clean/dirty, long/short, wet/dry, left/right, good/bad, big/small, cold/hot, thin/thick,... - používat ve větách s užitím předložek (It si on, It is in ) - psaní - interakce s učitelem a spolužáky - abeceda - zájmena osobní a přivlastňovací - zájmena ukazovací a tázací (this, that, what, who, how, how many) - podstatná jména množné číslo - sloveso to be, to have - číslovky základní předložky on,in, next to,under - skladba jednoduché kladné věty, vyjádření podmětu, pořadí slov ve větě - tázací věta - přítomný čas průběhový - přítomný čas prostý - vyjádření záporu - členy a přivlastňovací zájmena - způsobová slovesa must, can - představení, pozdravy, kamarádi - komunikace - já a moje rodina - barvy a tvary - věci a vlastnosti věcí

19 ANGLICKÝ JAZYK ZV - LMP ročník - classroom, wall, door, window, floor, ceiling, light, desk, - škola, třída, pomůcky chair, blackboard, desk, notice-board, pupil, chalk, book, paper, ball-pen, pencil, pen, ruber/eraser, ruler, exercise, sponge, water, lesson, school, schoolbag, PC, subjects, etc. - umisťovat pomůcky podle stručných pokynů - odpovídat na otázku Where is.? - pohybovat se ve třídě podle pokynů učitele nebo spolužáků - popisovat jednoduchými větami své činnosti - popisuje umístění předmětů ve třídě - head, hair, face, nose, mouth, eye, ear, neck, body, arm, - moje tělo a zdraví hand, finger, leg, foot, toe, back, belly, bottom, knee, tall, short, slim, fat, etc. - I m ill. Where is the hospital, please?, temterature, hurt, break,... - meal, breakfast, dinner, lunch, supper, snack, bread, roll, - jídlo a pití, stravování cheese, salami, yoghurt, meat, rice, potatoe, dumpling, apple, orange, banana, carrot, tomato, tea, milk, coke, ice cream, sweets, cake, gum, chicken, steak, chips, fruit and vegetable etc. - eat, drink, restaurant, fast food,. - používat spojení I like, I don t like - vyjádřit I am hungry, can I have, please? I am thirsty, can I have, please? - dress, trousers, sweater, shirt, T-shirt, sweatshirt, skirt, - oblečení shoes, jacket, coat, pyjamas, etc. - použít vazbu I am wearing - What time is it? It s five o clock. - určit čas v čtvrthodinách (quarter, half, to, past, o clock) - vyjmenovat dny v týdnu (day, Monday, Tuesday, ) - čas - kalendář - week, month, year, January, February, - vyjmenovat měsíce - správně používat předložky on Monday, in September - morning, noon, afternoon, evening, night - správně číst datum ( 23 rd June) - town, city, village, house, flat, street, square, church, - domov a bydliště - living room, bed room, children room, toilet, bath room, kitchen, bed, bath, cooker, fridge, cupboard, wardrobe,.. - stručně popsat domov a bydliště s pomocí zadaných slov - addres správně interpretovat angl.adresu - používat sloveso must/need not ve spojení se zadanými domácími činnostmi (washing /drying the dishes, cleaning, - domácí práce (must, like ing) tidying, watering, cooking ) - používat vazbu I like/don t like ing - popíše průběh své tradiční oslavy narozenin - pracuje s pojmy Name day, Birthday - Christmas, Chris.tree, Santa Claus, present, fish, songs, - oslavy, narozeniny, svátky - Vánoce, Velikonoce carols, Easter, egg, decorate - odpovídat na otázky, ukazovat v obrázku - nacvičit vánoční píseň - budovy, ulice, obchody, služby (hotel, banka, rest., pošta, policie) - doprava a pohyb po městě (station, tram, bus number.., tube, bus-stop, get on/off/over, go by bus, which number can I take? ) - orientace ve městě (How can I get to?, go ahead, stright, turn left/right, cross the street, opposite of, across the park,..) - město

20 ANGLICKÝ JAZYK ZV - LMP ročník - rozumět základním frázím (What can I do for You?, Can I - nákupy help you? Can you help me, please?, I would like, I want, How much is it? Here you are. I need another size/colour/..) - seznámit se s názvy obchodů a oddělení - zapojit se do scénky In the shop - go for a walk, play football/tennis, play computer games, - volný čas, zájmy watch TV, listen to music, dance, play the guitar, ride a (can, like ing) bike - sport - reagovat na otázky Can you play tennis? - vyjadřovat se pomocí I like riding the bike, I don t like. - jmenovat několik oblastí zájmů (music, video films, sports, cards, games, computer, hikking, colecting sth.,..) a upřesní svůj postoj I like, I m interested in, I fond of sth. - vyjmenovat několik sportů a sportovních odvětví - mountains, hill, river, bridge, woods, field, road, pound, - příroda sea, lake, fly, butterfly, bird, wide animals, grass, stream, path, trip, stone, rock, wind, rain, cloud, sky - pracovat se slovní zásobou, přiřazovat k obrázkům, popisovat obrázky a okolní krajinu - sunny, windy, foggy, rainy, cloudy, sun, shine, snow, sky, - počasí cold, hot, wet, snow - rozumět jednoduchým větám, odpovídat na otázky - tvořit věty s použitím vazby It is a příslovcí - dog, cat, mouse, horse, cow, sheep, hen, goat, duck, budgie, - zvířata turtle, hamster, rabbit, quinea-pig, elephant, tiger, lion, zebra, giraffe, crocodile, snake, etc

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

Čj - 2. stupeň 1 / 7

Čj - 2. stupeň 1 / 7 dodržovat při rozhovoru zásady společenského styku používat zásady společenského styku v osobní komunikaci pozdrav, žádost, poděkování sestavit větu se správným slovosledem formulovat výstižně ústně otázku

Více

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA rozliší větu jednoduchou a souvětí ví, co znamená věta, slovo rozlišuje slova nespisovná a nahradí je spisovnými zná pravidla pro psaní

Více

2. LMP SP 3. LMP SP + 2. LMP NSP. operace. Závislosti, vztahy a práce s daty. Závislosti, vztahy a práce s daty. v prostoru

2. LMP SP 3. LMP SP + 2. LMP NSP. operace. Závislosti, vztahy a práce s daty. Závislosti, vztahy a práce s daty. v prostoru ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Matematika Vzdělávací obsah předmětu Matematika je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý ČASOVÉ OBDOBÍ Září Říjen KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Umí vyznačit ve slově kořen, předponu, příponu, koncovku Umí vytvořit tvar slova a slovo příbuzné Umí odvodit slova pomocí přípony

Více

MATEMATIKA - 4. ROČNÍK

MATEMATIKA - 4. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA MATEMATIKA - 4. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky Opakování ze

Více

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008 učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Úvod do jazyka Barvy Výslovnost Sloveso "have" neurčitý člen- a žák se seznamuje s cizím jazykem- s jeho

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

MATEMATIKA. 1. 5. ročník

MATEMATIKA. 1. 5. ročník Charakteristika předmětu MATEMATIKA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět matematika má časovou dotaci 4 hodiny týdně v 1. ročníku, 5 hodin týdně ve 2. až 5. ročníku. Časová

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Český jazyk pro 4. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 5.

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel: počítání do dvaceti - číslice

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA září Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová. Žák dokáže rozlišit mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod), rozliší větu jednoduchou

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu d. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk je vyučován jako Další cizí jazyk. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků Rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné

Více

1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Vzdělávací předmět: Matematika 4 Ročník:

1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Vzdělávací předmět: Matematika 4 Ročník: A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Vzdělávací předmět: Matematika 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel : počítání do dvaceti - číslice

Více

Výuka může probíhat v kmenových učebnách, část výuky může být přenesena do multimediálních učeben, k interaktivní tabuli, popřípadě do terénu.

Výuka může probíhat v kmenových učebnách, část výuky může být přenesena do multimediálních učeben, k interaktivní tabuli, popřípadě do terénu. 7.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 7.2.1 Matematika (M) Charakteristika předmětu 1. stupně Vyučovací předmět má časovou dotaci v 1. ročníku 4 hodiny týdně + 1 disponibilní hodinu týdně, ve 2. a 3. ročníku

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA

6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2013 Schválila ředitelka

Více

ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK

ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE CIZÍ JAZYK ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky What s your

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK Žák vyslovuje foneticky správně odlišné hlásky. Umí se pozdravit při setkání a rozloučení. Popíše barvy ve svém okolí. Rozumí a reaguje na základní rozkazy a dokáže popsat školní věci, které má ve školní

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 2. období 4. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M5101 využívá při

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA MATEMATIKA 5. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Opakování a aktivizace

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: MATEMATIKA Ročník: 4. Časová dotace: 4 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Provádí písemné početní operace Zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk Výuce Českého

ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk Výuce Českého ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk Výuce Českého jazyka je na II. stupni věnována vzhledem k lehkému mentálnímu

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

MATEMATIKA II. období (4. 5. ročník)

MATEMATIKA II. období (4. 5. ročník) MATEMATIKA II. období (4. 5. ročník) Charakteristika předmětu Při vyučování matematice v druhém období základního vzdělávání při probírání určitého učiva: - využíváme matematické poznatky a dovednosti

Více

Člověk a jeho svět. ČJ a literatura

Člověk a jeho svět. ČJ a literatura VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Vzdělávací obor: Stupeň: Období: Ročník: Očekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy oznámky používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v

Více

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 4. ročník Čas.plán Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Opakování učiva 3. ročníku Počítaní do 20 Sčítání a odčítání do 20 Násobení a dělení číslem 2 Počítání

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA je schopen používat odpovídající kultivovaný pozdrav osvojená slovíčka vyslovuje foneticky správně, dbá správné artikulace rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň:

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLA P. BEZRUČE, TŘINEC

UČEBNÍ OSNOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLA P. BEZRUČE, TŘINEC UČEBNÍ OSNOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLA P. BEZRUČE, TŘINEC Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 132 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 4. ročník Učební texty : Alter

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 4. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, 5.1.2.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, Zná číslice 1 až 20, umí je napsat a

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák:

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák: Matematika prima Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) využívá při paměťovém počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení provádí písemné početní operace v oboru přirozených zaokrouhluje,

Více

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE 3. ročník Bod, přímka ZÁŘÍ Násobení a dělení Aplikační úlohy (nakupujeme) Bod, přímka Úsečka Násobení a dělení ŘÍJEN Procvičování Pamětné sčítání a odčítání, aplikační úlohy Polopřímka Modelování polopřímek

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace.

V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace. MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace. Žáci v ní mají získat početní

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Žák cvičí prostorovou představivost Žák využívá při paměťovém i písemném počítání komutativnost i asociativní sčítání a násobení Žák provádí písemné početní operace v oboru Opakování učiva 3. ročníku Písemné

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Porovnává významy slov, zvláště slova stejného a podobného významu a slova vícevýznamová

Více

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 3. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 5. - MATEMATIKA Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 4. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace využívá při pamětném a písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC

Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Aktualizace

Více

Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007

Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007 Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007 Ve školním roce 2012/2013 bude zahájena výuka anglického jazyka od 1.ročníku. ad 4.1. Tabulace učebního plánu 1. stupně Vyučovací předmět

Více

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 6.ročník Výstup Učivo Průřezová témata - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla s přirozenými čísly - zpaměti a písemně

Více

ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 2. období 5. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

Více

Základní škola pro žáky s vadami řeči v Praze 8

Základní škola pro žáky s vadami řeči v Praze 8 Základní škola pro žáky s vadami řeči v Praze 8 Škola má jen první stupeň. V charakteristice předmětu Český jazyk jsou popsány metody, pomůcky a formy práce. Očekávané výstupy se neupravují, ale je uvedeno,

Více

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. Učivo

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. Učivo Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Výstupy žáka Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE Zpracoval: Mgr. Dana Štěpánová orientuje se v posloupnosti přirozených čísel

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Anglický jazyk 3. ročník (tab.1) Vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby - hláskuje jméno, jednoduchá slova, - rozeznává anglická jména v rodě ženském a mužském - orientuje

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vytváří konkrétní soubory (peníze, milimetrový papír, apod.) s daným počtem prvků do 100

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vytváří konkrétní soubory (peníze, milimetrový papír, apod.) s daným počtem prvků do 100 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 1. období 3. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M3101 používá přirozená

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

pracovní listy Výrazy a mnohočleny

pracovní listy Výrazy a mnohočleny A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Cvičení z matematiky 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 Kompetence k učení vybírat a využívat pro efektivní

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté ročník Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence sociální a personální

Více

ROČNÍK 1. ročník Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Název předmětu Matematika Očekávané výstupy

ROČNÍK 1. ročník Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Název předmětu Matematika Očekávané výstupy ROČNÍK 1. ročník Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Název předmětu Matematika ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE čte a zapisuje, znázorňuje na číselné ose, obor přirozených čísel do 20 OSV1 porovnává, užívá vztah

Více

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9.

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Ruský jazyk 7. 9. ročník 2 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna dělení žáků

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6.

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo ZÁŘÍ užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek část (zlomkem) PROSINEC využívá

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

Stonožka jak se z výsledků dozvědět co nejvíce

Stonožka jak se z výsledků dozvědět co nejvíce Stonožka jak se z výsledků dozvědět co nejvíce Vytvoření Map učebního pokroku umožňuje vyhodnotit v testování Stonožka i dílčí oblasti učiva. Mapy učebního pokroku sledují individuální pokrok žáka a nabízejí

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace zaokrouhluje, provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor porovnává

Více

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace se realizuje v předmětu Matematika po celou dobu školní docházky. Na 1. stupni

Více