Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - LMP Příloha č.1 Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV - LMP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - LMP Příloha č.1 Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV - LMP"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - LMP Příloha č.1 Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV - LMP U Č E B N Í O S N O V Y 2. s t u p e ň

2 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - LMP Základní škola při DPN, Louny UČEBNÍ OSNOVY - 2. STUPEŇ PŘEDMĚTY 5. UČEBNÍ OSNOVY - 2. stupeň Přehled vyučovacích předmětů Poř. Název předmětu Vzdělávací oblast Ročníky Strana 1. Český jazyk Jazyk a jazyková komunikace 6., 7., 8., Anglický jazyk Jazyk a jazyková komunikace Matematika Matematika a její aplikace 6., 7., 8., Informatika Informační a komunikační technologie , Dějepis Člověk a společnost 6., 7., 8., Občanská výchova Člověk a společnost Fyzika Člověk a příroda 6., 7., 8., Chemie Člověk a příroda Přírodopis Člověk a příroda 6., 7., Člověk a zdraví 11. Zeměpis 12. Společnost, práce a zdraví Člověk a příroda Člověk a zdraví Člověk a příroda Člověk a společnost Člověk a svět práce Člověk a zdraví Člověk a společnost , 7., 8., Praktická výchova Člověk a svět práce Tělesná výchova Člověk a zdraví Hudební výchova Umění a kultura Výtvarná výchova Umění a kultura Pozn.: Distribuce očekávaných výstupů a učiva do ročníků je pouze orientační vzhledem k výrazné diferenciaci a individualizaci vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, vzhledem ke značným odlišnostem ve vstupní úrovni vzdělání žáků při příchodu na naši školu z různých kmenových škol a vzhledem k organizačním formám výuky ve výukových odděleních v rámci jedné žákovské skupiny (třídy)

3 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - LMP Základní škola při DPN, Louny UČEBNÍ OSNOVY - 2. STUPEŇ ČESKÝ JAZYK Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor : Český jazyk a literatura Stupeň školy : 2. stupeň Název vyučovacího předmětu : ČESKÝ JAZYK Obsah : Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah : 6. ročník ročník ročník ročník

4 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - LMP Základní škola při DPN, Louny UČEBNÍ OSNOVY - 2. STUPEŇ ČESKÝ JAZYK Obsahové, časové a organizační vymezení C h a r a k t e r i s t i k a p ř e d m ě t u Vyučovací předmět Český jazyk realizuje výstupy vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Plynule navazuje na vyučovací předmět Český jazyk na 1.stupni. Hlavním cílem je rozvoj komunikačních dovedností žáků po obsahové i formální stránce, schopností výstižného, přesného, věcně i gramaticky správného vyjadřování v ústní i písemné podobě, rozvoj kultury žáků, dosažení schopnosti pomocí čtení získávat informace a učit se, zpracovávat, zaznamenávat a kriticky hodnotit předkládaná sdělení a schopnost všechny získané dovednosti v běžném životě používat. Důraz je kladen na samostatnost myšlení a schopnost prezentovat vlastní názory a sdělení, vést dialog a diskutovat. Předmět Český jazyk je zařazen v 6.ročníku, 7.ročníku, 8.ročníku, 9.ročníku. Vyučuje se v běžných vyučovacích hodinách v rozsahu 4-5 hodin týdně. Průřezová témata V rámci předmětu Český jazyk jsou zařazena následující průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova - Sebepoznání, Komunikace, Spolupráce a soutěživost, Řešení problémů ročník Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá ročník Multikulturní výchova - Multikulturalita... 6.ročník Mediální výchova - všechny okruhy... 6., ročník Výchovné a vzdělávací strategie Učitel: Kompetence k učení - učí žáky vyhledávat v knihách, pracovat s encyklopediemi a využívat přehledy a příručky - motivuje žáky k zájmu o literaturu a kulturu, rozvíjí jejich kulturní přehled prostřednictvím zařazování poslechu a četby vybraných děl, seznamuje je s našimi kulturními tradicemi - provádí se žáky rozbor jednotlivých chyb a dává jim možnost opravy Kompetence k řešení problému - rozvíjí slovní zásobu žáků prostřednictvím bohatého a květnatého vlastního vyjadřování, pomáhá jim najít vlastní vyjádření předloženého textu - pomáhá žákům uvědomit si, pojmenovat a stručně popsat vlastní učební problém Kompetence komunikativní - seznamuje žáky s pravidly komunikace a dbá na jejich dodržování při dialogu a diskusi - zapojuje žáky aktivně do komunikačních situací, vede je k věcné argumentaci a vhodné formě obhajoby svých názorů, rozvíjí jejich schopnost naslouchání ostatním - rozvíjí dovednosti žáků při používání vhodných neverbálních prostředků při komunikaci, zapojuje je do praktických cvičení při dramatizaci - dohlíží na dodržování čitelnosti písma žáků pomocí opětovné vlastní kontroly přečtením případně další prací se zapsaným textem Kompetence sociální a personální - podporuje u žáků kultivovanost v projevu a celkovém vystupování na veřejnosti - nabízí žákům úkoly vedoucí k nutnosti spolupracovat se spolužáky na jejich řešení - provádí se žáky hodnocení a zapojuje je do sebehodnocení při kontrolách vypracovaných úkolů, rozvíjí jejich odpovědnost za provedenou práci - umožňuje žákům účastnit se literárních, recitačních soutěží nebo veřejných vystoupení a pomáhá jim při přípravě - podporuje žáky v přirozeném, uvolněném projevu před kolektivem, nabízí jim techniky k překonání trémy a ostychu Kompetence občanské - zařazuje k zamyšlení a diskusi témata s ekologickou tématikou, s problematikou tolerance a lidských práv - zařazuje vhodné literární ukázky, audio a video ukázky, podporující rozvíjení kulturních hodnot žáků Kompetence pracovní - zařazuje nácvik zápisu pracovního postupu, aktivně zapojuje žáky do posloupnosti zápisu - vyžaduje od žáků vlastní kontrolu své práce a včasné opravení případných chyb

5 ČESKÝ JAZYK ZV - LMP 6. ročník J A Z Y K O V Á VÝCH O V A znát vyjmenovaná slova a ovládat jejich pravopis zvládat pravopis slov s předložkami a předponami znát osobní zájmena a časovat slovesa skloňovat podstatná jména - znát vyjmenovaná slova a ovládat jejich pravopis - naučit se zpaměti vyjmenovat všechna vyjmenovaná slova a znát jejich význam - umět najít vyjmenovaná slova a slova příbuzná v textu - rozlišovat slova vyjmenovaná a slova příbuzná - umět vytvořit věty s vyjmenovanými slovy - vymýšlet příbuzná slova k daným slovům vyjmenovaným - odůvodnit slova stejně znějící a správně vhodně užít ve větách - rozlišovat slova s předponou vy- - užít ve větách stejně znějících slov - rozlišit u podstatných jmen číslo a rod - rozlišovat rod mužský životný a neživotný - vhodně použít u podstatných jmen předložky - umět předložky správně číst a psát - užívat podstatná jména ve správném tvaru - doplnit neúplná slova - odůvodnit pravopis slov - tvořit nová slova s předponami - znát slova opačného významu - vysvětlit význam slov - zařadit slovo podle významu vhodně do věty - poznat slovesa ve větě - tvořit věty s danými slovesy - přiřazovat k podstatným jménům vhodná slovesa - přidat ke slovesům osobní zájmena - umět časovat slovesa - určit u sloves osobu a číslo - poznat infinitiv u sloves - tvořit infinitivy u daných sloves - seznámit se s pravopisem u sloves v koncovkách přítomného času - zapamatovat si správné časování sloves být, nebýt, mít, nemít Vyjmenovaná slova - pravopis vyjmenovaných slov - slova příbuzná Hláskosloví a pravopis - pravopis vyjmenovaných slov - předpona vy- - sype - sípe, pyl - pil, - mýt- mít... - Tvarosloví- podstatná jména - mužský rod životný a neživotný - tvary podstatných jmen - doplňovat -ě, ú, ů - předpony - doplňování slov do věty - význam slov Slovesa - časování sloves - koncovky sloves - časování vybraných sloves K O M U NI K A Č NÍ A S L O H O V Á V Ý CH O V A umět reprodukovat text komunikovat v běžných situacích, rozlišovat spisovný a nespisovný jazyk číst plynule s porozuměním ovládat koncepci a úpravu běžných písemností - umět vyprávět o svých zážitcích - Vypravování - umět jednoduše reprodukovat text - vyprávět podle obrázku - vyprávět o oblíbené knížce, filmu - napsat několik vět na dané téma - Popis předmětu - ústně popsat výrobu jednoduchého předmětu - ústně popsat byt (pokoj), ve kterém bydlí

6 ČESKÝ JAZYK ZV - LMP 6. ročník - naučit se komunikovat v běžných situacích - vybírat vhodné výrazy (spisovné, nespisovné) - Komunikace na - ve škole, u lékaře, dané téma - aktivně se zapojovat do rozhovoru - předvést známé pohádkové postavy - Dramatizace - nepoužívat stále stejných slov, umět vhodně použít další nabídnutá slova - vyjadřovat se všemi dostupnými prostředky - řadit věty podle posloupnosti - Otázky, odpovědi - umět správně odpovědět na danou otázku - zformulovat správnou otázku i odpověď - zvládat napsat adresu, blahopřání - napsat dopis podle jednoduché osnovy - dodržovat určitou úpravu při psaní dopisu - umět zdvořile požádat o pomoc, poděkovat, omluvit se - vyjadřovat se srozumitelně - nechat domluvit druhého - sdělit hlavní myšlenku svého projevu - Adresa - Dopis L ITERÁRNÍ VÝCH O V A - Mluvený projev - Zásady dorozumívání orientovat se v literárním textu, hledat a pokusit se najít hlavní myšlenku umět ústně formulovat dojmy z četby, divadelního nebo filmového představení získat pozitivní vztah k literatuře rozeznat základní literární druhy a žánry - vyjádřit čtenářský, filmový nebo divadelní zážitek kresbou - navrhnout obálku k pohádkové knížce - nakreslit ilustraci k přečtenému textu - seznámit se s ilustracemi v dětských knihách, časopisech - zaznamenat hlavní myšlenku přiměřeného textu - ústně formulovat dojmy z četby, filmu - reprodukovat přečtený nebo vyslechnutý úryvek - vyhledávat určená slova nebo věty v textu - vyhledávat rychle ve známém textu podle pokynů učitele - rozeznat poezii a prózu, uvést příklady - přednést zpaměti přiměřenou báseň - vnímat obsah kratší básně - seznámit se s jednou pohádkou vyjádřenou v próze i poezii - Ilustrace k určité literární ukázce - Práce s textem - výklad přiměřeného textu - reprodukce, vlastní názor - orientace v textu - Poezie a próza - Recitace

7 ČESKÝ JAZYK ZV - LMP 7. ročník J A Z Y K O V Á VÝCH O V A zvládat pravopis slov s předložkami a předponami skloňovat podstatná jména znát osobní zájmena a časovat slovesa znát pravopis při shodě přísudku s podmětem rozlišovat spisovný a nespisovný jazyk - poznat, že příbuzná slova spolu souvisejí a mají vždy společnou část - rozlišit u slov - kořen, slovní základ, předponu, příponu - zvládat pravopis slov s předponami a předložkami - rozlišovat, kdy jde o předložku a kdy o předponu - tvořit slova s různými předponami - znát pravopis slov po předponách ob-, v- - rozlišovat slova spisovná a nespisovná - posoudit vhodnost využití slov spisovných a nespisovných - rozlišovat různé tvary podstatného jména v textu - naučit se pádové otázky - přiřadit k otázce správné číslo pádu - přiřadit k pádu správnou otázku - určit u podstatných jmen rod, číslo, pád a vzor - naučit se vzory podstatných jmen rodu středního, ženského a mužského - přiřazovat podstatná jména ke vzorům - užívat správné tvary podstatných jmen - rozlišit čas minulý, přítomný a budoucí - převést slovesa z jednoho času do jiného - převést určený text do jiného času - určovat u sloves osobu, číslo a čas - časovat správně sloveso být - rozlišovat v budoucím čase tvar složený a tvar jednoduchý - vyhledat ve větě nejprve sloveso (přísudek a potom se zeptat na podmět - vyhledávat a určovat základní skladební dvojici - označit podmět rovnou čárou a přísudek vlnovkou - seznámit se s tím, čím nejčastěji bývá podmět vyjádřen - najít shodu přísudku s podmětem v osobě a čísle - přiřadit správné koncovky v množném čísle v příčestí minulém - Nauka o slově - stavba slov - předložky a předpony - pravopis-obje-,-vje-,-obě-,-vě- - slova spisovná a nespisovná - Tvarosloví - podstatná jména - pádové otázky - pád podstatných jmen - vzory podstatných jmen - Slovesa - čas u sloves - časování slovesa být - tvar složený a jednoduchý - Skladba - podmět a přísudek - vyjádření podmětu - shoda přísudku s podmětem K O M U NI K A Č NÍ A S L O H O V Á V Ý CH O V A komunikovat v běžných situacích, rozlišovat spisovný a nespisovný jazyk ovládat koncepci a úpravu běžných písemností číst plynule s porozuměním popsat děje a jevy vyprávět podle předem připravené osnovy a písemně zpracovat zadané téma - umět vyprávět podle daného schématu - úvod, zápletka, vyvrcholení, rozuzlení - podílet se na sestavování osnovy k vyprávění - přečíst vypravování, každý odstavec vyjádřit jedním bodem osnovy, osnovu napsat - číst plynule s porozuměním - zařazovat do vyprávění vhodná slova - Vypravování - osnova

8 ČESKÝ JAZYK ZV - LMP 7. ročník - dodržet posloupnost děje - umět komunikovat v běžných situacích - Telefonický rozhovor - zformulovat si oznámení, své přání, otázku či odpověď tak, aby byla pro druhého srozumitelná - pohotově reagovat na otázku - promyslet si odpověď - popsat předmět podle obrázku i podle skutečnosti - Popis - používat výstižná slova a výrazy - popsat nejprve nápadné a důležité části, dále podrobnosti - zvládnout ústní i písemný popis - dokázat tvořit vhodné otázky i odpovědi - zapojovat se do rozhovoru aktivně, přirozeně a vhodně - nepřerušovat druhého při řeči, vyslechnout jeho názor - Rozhovor osobní komunikace při mluveném projevu - vystihnout téma rozhovoru - seznámit se s jednoduchou objednávkou, žádostí, podílet - Objednávka, žádost se na jejím napsání - nezapomenout uvést podstatné údaje - seznámit se s koncepcí a úpravou žádosti - vědět, kdy je vhodné nebo nutné napsat objednávku či žádost L ITERÁRNÍ VÝCH O V A rozeznat základní literární druhy a žánry orientovat se v literárním textu, hledat a pokusit se najít hlavní myšlenku získat pozitivní vztah k literatuře umět ústně formulovat dojmy z četby, divadelního nebo filmového představení - vyhledávat v textu podle pokynů učitele Práce s textem - orientovat se rychle ve známém textu - vyhledávat podle otázek přesné odpovědi - umět část textu přesně reprodukovat - prohlubovat čtenářské dovednosti - seznamovat se s různými literárními druhy a žánry Literární druhy a žánry - rozlišovat některé druhy a žánry - zařadit literární ukázku do nabízeného druhu nebo žánru - seznamovat se s literaturou pro děti a mládež - dokázat vhodně ilustrovat přečtený článek Ilustrace - přiřazovat ilustrace k jednotlivým literárním úryvkům - seznámit se s některými známými ilustrátory dětských knih - zapojit se aktivně do jednoduché dramatizace Dramatizace pohádek - ovládat modulaci hlasu - vyhledávat vhodná mimoslovní vyjádření situace - pokusit se o dramatizaci různých postav - ústně formulovat dojmy z divadelního nebo filmového - divadlo, film představení - soustředit se na poslech a vhodně reprodukovat přečtené Poslech a reprodukce (vyslechnuté) - užívat při reprodukci vhodných slov - snažit se o přesnou reprodukci - pokusit se najít hlavní myšlenku - orientovat se v textu podle vhodných otázek učitele

9 ČESKÝ JAZYK ZV - LMP 8. ročník J A Z Y K O V Á VÝCH O V A rozlišovat spisovný a nespisovný jazyk skloňovat podstatná jména a přídavná jména poznat a určit slovní druhy zvládat pravopis příčestí minulého při shodě přísudku s podmětem rozeznat větu jednoduchou od souvětí - bezpečně ovládat pravopis vyjmenovaných slov - rozlišovat slova spisovná a nespisovná - nahrazovat slova nespisovná spisovnými a naopak - správně doplňovat -ě- nebo -je- a zdůvodňovat pravopis slov - ovládat pravopis vlastních jmen - rozeznávat jména vlastní a obecná - znát koncovky 1. a 5. pádu množného čísla podle vzoru pán - znát koncovky 4. a 7. p. mn. č. podle vzoru pán - znát koncovky 1., 4., 5. a 7. p. mn. č. podle vzoru hrad - znát koncovky 2. pádu jednotného čísla a 1. a 4. pádu množného čísla podle vzoru žena - znát koncovky 7. p. mn. č. podle vzoru město - naučit se rozlišovat a používat číslovky základní, druhové, řadové, násobné, určité a neurčité - správně vyslovovat a psát číslovky - užívat správné tvary číslovek - umět poznat přídavné jméno, vhodně použít ve větě - přiřadit přídavné jméno vhodně k podstatnému jménu - utvořit od podstatných jmen jména přídavná - rozlišovat přídavná jména tvrdá a měkká - přiřadit přídavná jména ke vzorům - poznat i další slovní druhy - přiřazovat slova ke slovním druhům - vyhledávat slovní druhy v textu - tvořit s danými slovními druhy věty - používat správné tvary zájmen - umět vyhledat věty s několikanásobným podmětem a tyto podměty určit - podmět ve větě nahradit podmětem několikanásobným - pamatovat si, že všechny podměty rodu mužského životného mají v příčestí minulém koncovku li - pamatovat si, že všechny podměty rodu mužského neživotného nebo rodu ženského mají v příčestí minulém koncovku ly - pamatovat si, že všechny podměty rodu středního mají v příčestí minulém koncovku la - vědět, že je-li alespoň jeden z podmětů rodu mužského životného, má příčestí minulé koncovku li - vědět, že není-li žádný z podmětů rodu mužského životného, má příčestí minulé koncovku ly - umět odůvodnit pravopis koncovek příčestí minulého - Nauka o slově - pravopis po obojetných souhláskách - slova spisovná a nespisovná - pravopis slov se skupinami bje, bě, vje, vě - Tvarosloví - vlastní jména - podstatná jména - správné tvary podstatných jmen - Číslovky - Přídavná jména - tvoření přídavných jmen - přídavná jména měkká, tvrdá - Slovní druhy - zájmena, předložky, spojky, citoslovce, částice - Skladba - věty s několikanásobným podmětem - pravopis příčestí minulého při shodě přísudku s několikanásobným podmětem - podměty stejného rodu - podměty různého rodu - pravopis koncovek příčestí minulého

10 ČESKÝ JAZYK ZV - LMP 8. ročník K O M U NI K A Č NÍ A S L O H O V Á V Ý CH O V A komunikovat v různých situacích, rozlišovat spisovný a nespisovný jazyk ovládat koncepci a úpravu běžných písemností číst plynule s porozuměním umět reprodukovat text vyprávět podle předem připravené osnovy a písemně zpracovat zadané téma orientovat se v pravidlech českého pravopisu - umět vyprávět přečtený text - popsat ústně děj, jevy, pracovní postupy a používat výstižných slov - soustředit se na posloupnost při psaní pracovního postupu - umět se vyjádřit na dané téma, přiměřeně též písemně - správně formulovat věty - napsat dopis podle dané osnovy - umět samostatně sestavit jednoduchou osnovu - umět nadepsat obálku na doporučeném dopise - naučit se správně vyplnit poštovní poukázku a průvodku - podílet se na sestavení telegramu - správně umět odeslat a přijmout poštu, komunikovat s úřady - prohlubovat si dále čtenářské dovednosti - orientovat se v různých novinách a časopisech - seznámit se s tím, které noviny a časopisy u nás vycházejí - umět si vybrat v časopisu článek, který ho bude zajímat - vyhledávat a orientovat se v Pravidlech českého pravopisu - seznámit se s vnější a vnitřní charakteristikou - pojmenovat lidské vlastnosti - snažit se o přirovnání - sestavit popis vybrané osoby Vypravování - pracovní postupy - Dopis - doporučený dopis - Telegram - pošta - PC - Čtení a orientace - noviny, časopisy L ITERÁRNÍ VÝCH O V A - Pravidla českého pravopisu - Popis osoby dokázat vyhledat potřebné informace v oblasti literatury orientovat se v literárním textu, hledat a pokusit se najít hlavní myšlenku umět ústně formulovat dojmy z četby, divadelního nebo filmového představení získat pozitivní vztah k literatuře - pohotově se orientovat v textu a vyhledávat údaje podle - Práce s textem pokynů učitele - poznat hlavní postavy - spojovat obsah textu s ilustrací - reprodukovat přečtený nebo vyslechnutý úryvek - vyjádřit krátce obsah v písemném projevu - pokusit se vyhledat potřebné informace v knize, učebnici, encyklopedii, slovníku - najít hlavní myšlenku, charakterizovat děj a postavy v příběhu - porovnat vlastnosti a postoje hlavních postav - zachytit děj, který se odehrál - zachovat posloupnost děje - seznámit se s (některými) významnými českými spisovateli a s ukázkami jejich tvorby - vyjádřit svůj názor na přečtenou ukázku - zapamatovat si název některých známých děl představit svoji oblíbenou knihu ostatním - Charakteristika děje a postav - Autoři české literatury

11 ČESKÝ JAZYK ZV - LMP 8. ročník - umět se orientovat v knihovně - vybrat si vhodnou literaturu pro vlastní četbu - vést si čtenářský deník - znát způsob zacházení s knihou - Knihovna

12 ČESKÝ JAZYK ZV - LMP 9. ročník J A Z Y K O V Á VÝCH O V A zvládat pravopis slov s předponami a předložkami poznat a určit slovní druhy skloňovat podstatná jména a přídavná jména zvládat pravopis příčestí minulého při shodě přísudku s podmětem - určit ve vyznačených slovech kořen slova, část předponovou a příponovou - vyhledat slova podle stejného kořene - správně psát slova se skupinami bě bje, vě vje, mě mně - správně psát a umět zdůvodnit slova s předponami s-, z-, ze-, vz-, vze- - správně používat předložek 2. a 7. pádu - přiřazovat slova k slovním druhům - bezpečně ovládat pravopis koncovek 1., 4. a 7. pádu vzoru pán a hrad - ovládat pravopis koncovek 1, 4. a 7. pádu vzoru žena - ovládat pravopis koncovek 1., 4. a 7. pádu vzoru město - umět skloňovat přídavná jména tvrdá podle vzoru mladý - umět skloňovat přídavná jména měkká podle vzoru jarní - skloňovat dané tvary v čísle jednotném i množném - vědět, v čem se shoduje podstatné jméno s přídavným - užívat správných tvarů přídavných jmen Nauka o slově - skladba slova - pravopis slov - předpony - předložky z, ze, s, se - Tvarosloví - slovní druhy - podstatná jména - Přídavná jména - skloňování přídavných jmen - rod, číslo a pád podstatných a přídavných jmen - zvládat pravopis a odůvodnit koncovku příčestí minulého - Skladba při podmětu všeobecném, podmětu děti a podmětu - podmět my, všichni, děti nevyjádřeném + nevyjádřený podmět - rozlišit větu jednoduchou a souvětí - umět spojit věty jednoduché v souvětí a užít vhodných - spojky mezi větami spojek - používat správný slovosled ve větách - slovosled K O M U NI K A Č NÍ A S L O H O V Á V Ý CH O V A komunikovat v běžných situacích, rozlišovat spisovný a nespisovný jazyk ovládat koncepci a úpravu běžných písemností sestavit vlastní životopis umět reprodukovat text popsat děje, jevy, osoby, pracovní postupy - umět se vhodně vyjádřit při vnímaných pocitech - Popis krajiny - uvědomit si náladu krajiny - srovnávat různé typy krajin - využívat vhodné výrazy pro popis osoby - Popis osoby - pojmenovat lidské vlastnosti vhodnými podstatnými a přídavnými jmény - využívat přirovnání - správně formulovat pravidla školního řádu - Školní řád - orientovat se ve školním řádu - správně si umět vysvětlit obsah - zhodnotit, zda v některých bodech školní řád dodržuje nebo porušuje - zvládat tiché čtení s porozuměním - orientovat se ve slovnících a encyklopediích - vyhledávat podle pokynů učitele - zapojit se aktivně do rozboru textů - používat slova podobného i opačného významu - Reprodukce textu - tiché čtení - orientace - rozbory

13 ČESKÝ JAZYK ZV - LMP 9. ročník - zapojit se do rozhovorů na určené téma - Projev - vyslovovat správně a zřetelně - volit pomalejší tempo při projevu - sdělit hlavní myšlenku - diskuse - vědět, kde je vhodné použít spisovný a kde hovorový jazyk - seznámit se s pravidly dialogu - osobní komunikace - zapojit se aktivně do diskuse - zaujímat určité stanovisko k prosloveným příspěvkům - zvládat podrobnější popis pracovního postupu - užívat některé odborné názvy při popisu - Pracovní postup - zpracovat jednoduchý pracovní postup - zvládnout písemně zpracovat zadané téma - Slohové práce - udržovat určitou úpravu slohových prací - rozlišovat vypravování, charakteristiku, popis, životopis. - umět sestavit vlastní životopis - Životopis - vědět, co vše má životopis obsahovat - seznámit se s profesním životopisem - vyslechnou životopis známé osobnosti - pokusit se formulovat pozvánku - Pozvánka - znát, které údaje má pozvánka obsahovat - napsat jednoduchou pozvánku na školní akci - odlišovat ve vyslechnutém sdělení fakta od názoru - Mediální sdělení mluvčího - zamýšlet se nad přečteným úryvkem v novinách, časopisech L ITERÁRNÍ VÝCH O V A rozeznat základní literární druhy a žánry dokázat vyhledat potřebné informace v oblasti literatury orientovat se v literárním textu, hledat a pokusit se najít hlavní myšlenku umět ústně formulovat dojmy z četby, divadelního nebo filmového představení získat pozitivní vztah k literatuře - umět charakterizovat postavy příběhu - Práce s textem - vhodně formulovat ústně i písemně hlavní myšlenku - napsat krátce obsah přečteného úryvku - vyhledávat pohotově ve známém textu - dělit text na odstavce podle obsahu - plně se soustředit na poslech a podrobně reprodukovat vyslechnutý text - vyjádřit svůj pocit, zážitek z divadelního nebo filmového představení - soustředit se na poslech - dbát na posloupnost děje - umět vhodně recitovat vybranou poezii - porozumět obsahu recitované básně - seznámit se s pojmy sloka, verš, rým... - seznámit se s některými autory básní a ukázkou jejich tvorby - vystupovat dobrovolně na školních besídkách - Reprodukce textu - svůj názor - Poezie

14 ČESKÝ JAZYK ZV - LMP 9. ročník - zvládnout vyjádřit postavu v dramatizaci - Dramatizace - učit se ovládat svůj hlas - koordinovat vhodně pohyby těla - vyzkoušet si různé výrazové prostředky - podílet se na výrobě a návrhu kulis - vybrat si na dramatizaci vhodný kostým - podílet se na práci kolektivu - nestydět se vystupovat na veřejnosti před publikem - umět vhodně vyjádřit své čtenářské, divácké nebo filmové - Divadlo zážitky - vystihnout děj ilustrací - Kino - Četba - část děje zdramatizovat - seznámit se s prostředím kina a divadla - umět si vybrat z dané nabídky film či divadelní představení, které by ho zaujaly - vyhledat potřebné informace v oblasti literatury - rozdělovat s pomocí učitele knihy podle žánru - vyhledat určitého spisovatele a jeho dílo - naučit se orientovat ve slovnících, encyklopediích, seznamech knih - pokusit se vyhledat potřebný text na PC - seznámit se s literárními ukázkami českých a světových autorů - seznámit se s nejznámějším dílem určitého spisovatele - přiřadit název knihy k autorovi - seznámit ostatní se svou oblíbenou knihou - přednést krátký referát z přečtené knihy nebo literárního úryvku - všímat si ilustrací v těchto knihách - seznámit se s různými druhy a žánry v literatuře - pokusit se přiřadit vybranou literární ukázku k určitému druhu nebo žánru - vybrat si určitý druh a žánr, který ho zajímá a konkrétní knihu - Knihovna - Počítač - Čeští a světoví autoři - Druhy - Žánry

15 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - LMP Základní škola při DPN, Louny UČEBNÍ OSNOVY - 2. STUPEŇ ANGLICKÝ JAZYK Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor : Cizí jazyk Stupeň školy : 2. stupeň Název vyučovacího předmětu : ANGLICKÝ JAZYK Obsah : Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah : ročník

16 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - LMP Základní škola při DPN, Louny UČEBNÍ OSNOVY - 2. STUPEŇ ANGLICKÝ JAZYK Obsahové, časové a organizační vymezení C h a r a k t e r i s t i k a p ř e d m ě t u Vyučovací předmět Anglický jazyk realizuje výstupy vzdělávacího oboru Cizí jazyk ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti se při výuce neustále prolínají. Výuka gramatiky se realizuje pro potřeby porozumění a aktivního vyjadřování. Hlavním cílem je získání základů anglického jazyka a dosažení celoživotní motivace pro učení se anglického jazyka ve škole i mimo školu jako nástroje pro dorozumění mezi lidmi různých národností, porozumění informacím a zlepšení orientace v cizích zemích. Důraz je kladen na aktivní zapojení žáků v konverzaci, překonání ostychu při mluvení a hlasitém čtení, schopnosti reagovat v různých situacích, odpovídat a klást otázky. Často uplatňovanou metodou jsou praktická cvičení modelových konverzačních situací, poslechy audionahrávek, práce s multimediálními interaktivními výukovými programy. V požadavcích na žáky se přihlíží k individuálním vědomostem a jazykovým dovednostem žáka při příchodu do naší školy, dále k jeho individuálním jazykovým schopnostem a speciálním výukovým potřebám (žáci s SPU). Předmět Anglický jazyk je zařazen v 8.ročníku a 9.ročníku pro všechny žáky, a v ročníku pro ty žáky, kteří se učí anglický jazyk na své kmenové škole. Vyučuje se v běžných výukových hodinách v rozsahu 2 hodiny týdně. Průřezová témata V rámci předmětu Anglický jazyk jsou zařazena následující průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova - Řešení problémů, Komunikace ročník Multikulturní výchova - Multikulturalita ročník Výchovné a vzdělávací strategie Učitel: Kompetence k učení - nabízí žákům řadu příkladů konkrétních situací, kdy je nezbytná znalost anglického jazyka, jako prostředek motivace k cílevědomému učení - nabízí žákům různé metody učení anglických slovíček, umožňuje jim posuzovat efektivitu pro využití při vlastním vzdělávání - motivuje žáky k celoživotnímu učení cizích jazyků a zdokonalování vyjadřovacích schopností Kompetence k řešení problému - vytváří u žáků jazykové dovednosti pro zvládnutí cizojazyčné konverzace při řešení problematických situací v zahraničí nebo při setkání s cizincem - zapojuje žáky do aktivního vyhledávání informací v anglických textech a internetových portálech Kompetence komunikativní - zapojuje žáky do modelových situací cizojazyčných rozhovorů, vyžaduje aktivní účast žáků - nabízí žákům poslech textů a konverzací z různých tematických oblastí, pomáhá jim při orientaci a porozumění - napomáhá žákům při zdokonalování aktivních jazykových schopností především zařazováním konverzačních témat s problematikou běžného života Kompetence sociální a personální - rozvíjí u žáků schopnost orientace v cizojazyčném prostředí prostřednictvím zvolených ukázek - dbá na aktivní zapojování žáků do spolupráce ve dvojici nebo skupině při konverzačních situacích a dramatizacích - podporuje u žáků ochotu mluvit anglickým jazykem a pomoci v orientaci turistům v ČR Kompetence občanské - seznamuje žáky s odlišnými zvyky a kulturními tradicemi v anglicky mluvících státech - podporuje u žáků rozvíjení tolerance a respektu k druhým lidem, jejich odlišnostem a jejich názorům citlivým řízením a usměrňováním konverzačních modelových situací Kompetence pracovní - rozvíjí u žáků trpělivost a vytrvalost při opakovaném procvičování - posiluje u žáků povědomí o významu znalosti angličtiny pro zvýšení možnosti pracovního uplatnění

17 ANGLICKÝ JAZYK ZV - LMP ročník být seznámen s cizím jazykem ve zvukové podobě osvojit si základní výslovnostní návyky ovládat fonetickou podobu abecedy zvládat základní číslovky a jejich pojmenování rozumět obecně známým slovům a frázím a zvládnout pozdravy, přání a poděkování vytvořit jednoduché otázky, zápor a odpovědi vést jednoduchý rozhovor zvládat čtení a překlad jednoduchých pojmů a názvů orientovat se ve slovníku daného jazyka - vnímat odlišnou výslovnost hlásek proti češtině - výslovnost - napodobovat správnou výslovnost hlásek - poslouchat, vnímat a napodobovat výslovnost a přízvuk slov - vnímat a napodobovat melodii a rytmus věty - sledovat grafickou podobu slova a vnímat jeho výslovnost - uvědomit si rozdíl v grafické a fonetické podobě - ovládat výslovnost písmen abecedy, jejich řazení - hláskovat jméno, adresu apod. - zapsat správně písmena podle spellingu - anglickému slovu přiřadit obrázek - podle vyslovených slov učitelem ukazovat v obrázcích - vyjádřit v češtině obsah anglického slova - přiřadit český ekvivalent napsanému anglickému slovu - v anglickém textu vyhledávat slova odpovídající zadaným českým výrazům - rozumět jednoduchým pokynům učitele ve třídě a provádět je (např. Stand up, Sit down, Come here, Come to the blackboard, Take your ball-pen, Open the book, Listen carefully, Read, Write, Say, Point at, etc.) - rozumět obsahu pomalu a opakovaně vyslovených nebo přečtených slov a krátkých vět - rozumět jednoduché konverzaci ve třídě mezi spolužáky a mezi spolužáky a učitelem - rozpoznat a opakovat známá jednotlivá slova v poslechu - rozumět poslechu slov nebo jednoduchých krátkých vět textu s pomocí pomalého přeříkání učitelem, případně doplňkové četby - vyhledat v textu známá slova - správně číst jednotlivá slova z procvičené slovní zásoby - s pomocí učitele číst krátké věty a rozhovory - poslouchat ostatní spolužáky při četbě a snažit se rozpoznat správnou a nesprávnou výslovnost - napodobovat melodii vět podle učitele při čtení - přeložit jednotlivá slova do češtiny, do angličtiny - zkusit odhadovat význam zadaných slov - přeložit nebo vlastními slovy vyjádřit obsah jednoduchých vět v rozsahu procvičované slovní zásoby - orientovat se v abecedním řazení slovníku - vyhledat neznámé slovo z textu ve slovníku - vyhledat zadané slovo ve slovníku - nacvičit napodobením podle poslechu učitele recitaci krátké říkanky - používat krátké věty typu It is, This is, That is, I am, You are, He is, She is, I have (got) v rozsahu tematických celků a probrané slovní zásoby - vyjadřovat se krátkými větami k obrázkům (např. This is a - grafická a fonetická podoba slov - abeceda - slovní zásoba - pokyny učitele - poslech textu učitele - poslech nahrávky - čtení textu a práce s textem - překlad - práce se slovníkem - recitace - vlastní vyjadřování

18 ANGLICKÝ JAZYK ZV - LMP ročník ball. It is big. It is red. It is old. This is my ball. She is running. He eats. ) - zadaná slova seřadit ve správném pořadí do věty - stavba věty - správně napíše vybraná slova ze slovní zásoby - reagovat a odpovídat na jednoduché otázky učitele - s pomocí učitele klást jednoduché otázky spolužákům a na jejich krátce odpovídat - nacvičit a předvést velmi krátký rozhovor se spolužákem Gramatika - vyjmenovat abecedu - hláskovat anglicky svoje jméno a příjmení - správně používat zájmena osobní a přivlastňovací ve všech osobách j.i mn.čísla - používat ukazovací zájmena this, that - rozumět použití tázacích zájmen v otázkách a aktivně je používat - seznámit se s tvořením množného čísla podst.jmen a aktivně je používat - správně používat tvary sloves to be, to have v přítomném čase - rozumět a správně používat číslovky používat vhodné předložky na otázku Where is it? - seznámit se se stavbou jednoduché kladné věty, se základním pořadím slov ve větě - uplatňovat správnou stavbu věty při vlastním vyjadřování - seznámit se s pořadím slov v jednoduché otázce - opakováním a nácvikem používat správný slovosled tázací věty - seznámit se a používat přítomný čas významových sloves - seznámit se se způsobem vyjádření záporu pomocí not, don t, doesn t - rozumět záporným větám a správně používat vyjádření záporu - seznámit se s používáním členů a přivlastňovacích zájmen - rozumět větám typu I must..., Can I...?, Can you...? a používat je při vlastním vyjadřování Tematické oblasti - Good morning. Hello. Hi. Bye. I am Tom. What is your name? My name is Tom. This is my friend. His name is Peter. She is Jane. How are you? I am well. etc. - boy, girl, man, woman, friend - seznámit se s použitím Please, Thank you. - vyjádřit zdvořilou žádost (Can you help me, please? ) - vyjádřit poděkování (Thanks. Not at all. That s all right.) - vyjádřit omluvu (Excuse me, please,. I am sorry, ) - family, mother, father, mum, dad, sister, brother, child, children, parents, grandmother, grandfather, granny, grandpa, little, old, young, aunt, uncle, daughter, son, twins, step father - vyjmenuje členy rodiny, říci jejich jména, stručně pohovořit o své rodině (names, ages, He is from..) - white, yellow, orange, red, green, blue, brown, grey, black - line, round, square, star, rectangle, circle - ukazovat, jmenovat, používat ve větách - ball, car, doll, cup, glass, tree, house, flower, picture, etc. - old/new, slow/fast, full/empty, clean/dirty, long/short, wet/dry, left/right, good/bad, big/small, cold/hot, thin/thick,... - používat ve větách s užitím předložek (It si on, It is in ) - psaní - interakce s učitelem a spolužáky - abeceda - zájmena osobní a přivlastňovací - zájmena ukazovací a tázací (this, that, what, who, how, how many) - podstatná jména množné číslo - sloveso to be, to have - číslovky základní předložky on,in, next to,under - skladba jednoduché kladné věty, vyjádření podmětu, pořadí slov ve větě - tázací věta - přítomný čas průběhový - přítomný čas prostý - vyjádření záporu - členy a přivlastňovací zájmena - způsobová slovesa must, can - představení, pozdravy, kamarádi - komunikace - já a moje rodina - barvy a tvary - věci a vlastnosti věcí

19 ANGLICKÝ JAZYK ZV - LMP ročník - classroom, wall, door, window, floor, ceiling, light, desk, - škola, třída, pomůcky chair, blackboard, desk, notice-board, pupil, chalk, book, paper, ball-pen, pencil, pen, ruber/eraser, ruler, exercise, sponge, water, lesson, school, schoolbag, PC, subjects, etc. - umisťovat pomůcky podle stručných pokynů - odpovídat na otázku Where is.? - pohybovat se ve třídě podle pokynů učitele nebo spolužáků - popisovat jednoduchými větami své činnosti - popisuje umístění předmětů ve třídě - head, hair, face, nose, mouth, eye, ear, neck, body, arm, - moje tělo a zdraví hand, finger, leg, foot, toe, back, belly, bottom, knee, tall, short, slim, fat, etc. - I m ill. Where is the hospital, please?, temterature, hurt, break,... - meal, breakfast, dinner, lunch, supper, snack, bread, roll, - jídlo a pití, stravování cheese, salami, yoghurt, meat, rice, potatoe, dumpling, apple, orange, banana, carrot, tomato, tea, milk, coke, ice cream, sweets, cake, gum, chicken, steak, chips, fruit and vegetable etc. - eat, drink, restaurant, fast food,. - používat spojení I like, I don t like - vyjádřit I am hungry, can I have, please? I am thirsty, can I have, please? - dress, trousers, sweater, shirt, T-shirt, sweatshirt, skirt, - oblečení shoes, jacket, coat, pyjamas, etc. - použít vazbu I am wearing - What time is it? It s five o clock. - určit čas v čtvrthodinách (quarter, half, to, past, o clock) - vyjmenovat dny v týdnu (day, Monday, Tuesday, ) - čas - kalendář - week, month, year, January, February, - vyjmenovat měsíce - správně používat předložky on Monday, in September - morning, noon, afternoon, evening, night - správně číst datum ( 23 rd June) - town, city, village, house, flat, street, square, church, - domov a bydliště - living room, bed room, children room, toilet, bath room, kitchen, bed, bath, cooker, fridge, cupboard, wardrobe,.. - stručně popsat domov a bydliště s pomocí zadaných slov - addres správně interpretovat angl.adresu - používat sloveso must/need not ve spojení se zadanými domácími činnostmi (washing /drying the dishes, cleaning, - domácí práce (must, like ing) tidying, watering, cooking ) - používat vazbu I like/don t like ing - popíše průběh své tradiční oslavy narozenin - pracuje s pojmy Name day, Birthday - Christmas, Chris.tree, Santa Claus, present, fish, songs, - oslavy, narozeniny, svátky - Vánoce, Velikonoce carols, Easter, egg, decorate - odpovídat na otázky, ukazovat v obrázku - nacvičit vánoční píseň - budovy, ulice, obchody, služby (hotel, banka, rest., pošta, policie) - doprava a pohyb po městě (station, tram, bus number.., tube, bus-stop, get on/off/over, go by bus, which number can I take? ) - orientace ve městě (How can I get to?, go ahead, stright, turn left/right, cross the street, opposite of, across the park,..) - město

20 ANGLICKÝ JAZYK ZV - LMP ročník - rozumět základním frázím (What can I do for You?, Can I - nákupy help you? Can you help me, please?, I would like, I want, How much is it? Here you are. I need another size/colour/..) - seznámit se s názvy obchodů a oddělení - zapojit se do scénky In the shop - go for a walk, play football/tennis, play computer games, - volný čas, zájmy watch TV, listen to music, dance, play the guitar, ride a (can, like ing) bike - sport - reagovat na otázky Can you play tennis? - vyjadřovat se pomocí I like riding the bike, I don t like. - jmenovat několik oblastí zájmů (music, video films, sports, cards, games, computer, hikking, colecting sth.,..) a upřesní svůj postoj I like, I m interested in, I fond of sth. - vyjmenovat několik sportů a sportovních odvětví - mountains, hill, river, bridge, woods, field, road, pound, - příroda sea, lake, fly, butterfly, bird, wide animals, grass, stream, path, trip, stone, rock, wind, rain, cloud, sky - pracovat se slovní zásobou, přiřazovat k obrázkům, popisovat obrázky a okolní krajinu - sunny, windy, foggy, rainy, cloudy, sun, shine, snow, sky, - počasí cold, hot, wet, snow - rozumět jednoduchým větám, odpovídat na otázky - tvořit věty s použitím vazby It is a příslovcí - dog, cat, mouse, horse, cow, sheep, hen, goat, duck, budgie, - zvířata turtle, hamster, rabbit, quinea-pig, elephant, tiger, lion, zebra, giraffe, crocodile, snake, etc

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008 učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Úvod do jazyka Barvy Výslovnost Sloveso "have" neurčitý člen- a žák se seznamuje s cizím jazykem- s jeho

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK Žák vyslovuje foneticky správně odlišné hlásky. Umí se pozdravit při setkání a rozloučení. Popíše barvy ve svém okolí. Rozumí a reaguje na základní rozkazy a dokáže popsat školní věci, které má ve školní

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, 5.1.2.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, Zná číslice 1 až 20, umí je napsat a

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 5. - MATEMATIKA Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace.

V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace. MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace. Žáci v ní mají získat početní

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák:

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák: Matematika prima Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) využívá při paměťovém počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení provádí písemné početní operace v oboru přirozených zaokrouhluje,

Více

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE 3. ročník Bod, přímka ZÁŘÍ Násobení a dělení Aplikační úlohy (nakupujeme) Bod, přímka Úsečka Násobení a dělení ŘÍJEN Procvičování Pamětné sčítání a odčítání, aplikační úlohy Polopřímka Modelování polopřímek

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění předmětů do skupin. Počítání

Více

ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk Výuce Českého

ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk Výuce Českého ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk Výuce Českého jazyka je na II. stupni věnována vzhledem k lehkému mentálnímu

Více

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 4. ročník Čas.plán Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Opakování učiva 3. ročníku Počítaní do 20 Sčítání a odčítání do 20 Násobení a dělení číslem 2 Počítání

Více

Předmět: Anglický jazyk

Předmět: Anglický jazyk 5.1.2 Obor: Cizí jazyk Předmět: Anglický jazyk Charakteristika předmětu anglický jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk, se realizuje v předmětu anglický jazyk a

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Učební texty : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 2. ročník Mgr. M. Novotný, F. Novák: Matýskova matematika 4.,5.,6.díl

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Žák cvičí prostorovou představivost Žák využívá při paměťovém i písemném počítání komutativnost i asociativní sčítání a násobení Žák provádí písemné početní operace v oboru Opakování učiva 3. ročníku Písemné

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

Matematika a její aplikace - 1. ročník

Matematika a její aplikace - 1. ročník Matematika a její aplikace - 1. ročník počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20 užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace se realizuje v předmětu Matematika po celou dobu školní docházky. Na 1. stupni

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 5. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace Využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který žákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě.

Více

Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v matematice je založena na praktických činnostech, sleduje využití matematických dovedností v praktickém

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách.

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách. 5.2 Oblast: Předmět: Matematika 5.2.1 Obor: Charakteristika předmětu matematika 1. stupeň Matematika tvoří základ vzdělávacího působení v základní škole. Vede žáky k získávání matematických pojmů, algoritmů,

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník Charakteristika předmětu ANGLICKÝ JAZYK 3. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, poskytuje žákům jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě. Proniká

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA je schopen používat odpovídající kultivovaný pozdrav osvojená slovíčka vyslovuje foneticky správně, dbá správné artikulace rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s

Více

Matematika DÍL I. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Matematika DÍL I. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Matematika DÍL I. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Matematika je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci 2 (na I. stupni ) a 3 (na II. stupni)

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace zaokrouhluje, provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor porovnává

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Příloha k ŠVP Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4, příspěvková organizace

Příloha k ŠVP Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4, příspěvková organizace Učební plán Poznámky k učebnímu plánu 1. stupně: Disponibilní hodiny byly na 1. stupni využity na posílení výuky předmětu Matematika a její aplikace (2) a také předmětu Člověk a jeho svět (2). Anglický

Více

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 6.ročník Výstup Učivo Průřezová témata - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla s přirozenými čísly - zpaměti a písemně

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy.

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy. Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 3. Umí pozdravit, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola. Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5.

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola. Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5. ročník) Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné

Více

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE + MP vazby 1. Obor přirozených čísel - používá čísla v oboru 0-20 k modelování reálných situací.- práce s manipulativy - počítá předměty v oboru 0-20, vytváří soubory

Více

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. a 2. ročníku - 1

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007

Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007 Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007 Ve školním roce 2012/2013 bude zahájena výuka anglického jazyka od 1.ročníku. ad 4.1. Tabulace učebního plánu 1. stupně Vyučovací předmět

Více

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Hello Bye Good morning Children Yes No Good afternoon Good night Good evening Dobrý den děti Ahoj Ano Dobrou noc Dobré

Více

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu V tomto období shrnujeme a prohlubujeme vědomosti žáků ve všech oblastech jazykového vzdělávání na základní škole. K tomu jsou využívány

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Cíl kursu: 1/rychlé osvojení češtiny na komunikační úrovni - rozvoj slovní zásoby 2/ pochopení základních pravidel systému jazyka druhy

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný Greetings and simple conversation Žák: pozdraví, poprosí, poděkuje jednoduše konverzuje - Hi, hello, bye, goodbye - What s your name? My name is... - How are you? I m fine, thank you/thanks.

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá Přehled učiva 1. ročník l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá l číselná řada 1-10, sčítání do 10, geometrické tvary Doksy l číselná řada 1-10, sčítání do 20 bez přechodu 10, slovní úloha

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 3. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Otázky pro 3.ročník. Hello, my name s Ivana.

Otázky pro 3.ročník. Hello, my name s Ivana. Otázky pro 3.ročník 1/ Co znamená: Hello, what s your name? Hello, my name s Ivana. 2/ Doplň vhodné slovo: My favourite.. is blue. Co znamená tato věta? :. Vyjmenuj alespoň 6 barev: 3/ Napiš slovy číslo,

Více

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr Matematika - 6. ročník Provádí početní operace v oboru desetinná čísla racionálních čísel - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - čte a zapisuje desetinná čísla - zaokrouhlování

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled ČJL-9-1-01 Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - 9.r.

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

6.5 Matematika 1.stupeň

6.5 Matematika 1.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Matematika a její aplikace Matematika 6.5 Matematika 1.stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět matematika je předmět, který poskytuje

Více

Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty

Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty přirozená čísla 1 až 5 správně čte daná čísla vyhledává je na číselné ose řadí čísla lineárně

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 5. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 5. G. GREGOVSKA umí se vhodným způsobem představit, uvést do kolektivu je schopen vyžádat si základní informace rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány s pečlivou výslovností rozumí jednoduchému

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 5 týdně, povinný ČaPO: Přirozená čísla do a přes 1 000 000 Žák: ČaPO: počítá do 1 000 000 - počítá po statisících, desetitisících, tisících ČaPO: čte a zobrazí číslo na číselné ose

Více

SLOVNÍ ZÁSOBA SCHOOL OBJECTS = ŠKOLNÍ PŘEDMĚTY (POMŮCKY)

SLOVNÍ ZÁSOBA SCHOOL OBJECTS = ŠKOLNÍ PŘEDMĚTY (POMŮCKY) SLOVNÍ ZÁSOBA SCHOOL OBJECTS = ŠKOLNÍ PŘEDMĚTY (POMŮCKY) a teacher = učitel, učitelka a map = mapa a blackboard = tabule a door = dveře a picture = obraz a window = okno a radio = rozhlas a clock = hodiny

Více

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Číslo a početní operace - využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost

Více

5.3 MATEMATIKA 5.3.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.3 MATEMATIKA 5.3.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.3 MATEMATIKA 5.3.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Matematika je dán obsahem vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace,

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 4. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 4. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva učebnice Happy Street 1 - slovní zásoba, kladné a záporné příkazy, základní gramatické struktury, osobní informace Hry, soutěže, práce s obrázky a předměty Ovládá ústně i písemně slovní

Více