Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - LMP Příloha č.1 Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV - LMP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - LMP Příloha č.1 Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV - LMP"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - LMP Příloha č.1 Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV - LMP U Č E B N Í O S N O V Y 2. s t u p e ň

2 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - LMP Základní škola při DPN, Louny UČEBNÍ OSNOVY - 2. STUPEŇ PŘEDMĚTY 5. UČEBNÍ OSNOVY - 2. stupeň Přehled vyučovacích předmětů Poř. Název předmětu Vzdělávací oblast Ročníky Strana 1. Český jazyk Jazyk a jazyková komunikace 6., 7., 8., Anglický jazyk Jazyk a jazyková komunikace Matematika Matematika a její aplikace 6., 7., 8., Informatika Informační a komunikační technologie , Dějepis Člověk a společnost 6., 7., 8., Občanská výchova Člověk a společnost Fyzika Člověk a příroda 6., 7., 8., Chemie Člověk a příroda Přírodopis Člověk a příroda 6., 7., Člověk a zdraví 11. Zeměpis 12. Společnost, práce a zdraví Člověk a příroda Člověk a zdraví Člověk a příroda Člověk a společnost Člověk a svět práce Člověk a zdraví Člověk a společnost , 7., 8., Praktická výchova Člověk a svět práce Tělesná výchova Člověk a zdraví Hudební výchova Umění a kultura Výtvarná výchova Umění a kultura Pozn.: Distribuce očekávaných výstupů a učiva do ročníků je pouze orientační vzhledem k výrazné diferenciaci a individualizaci vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, vzhledem ke značným odlišnostem ve vstupní úrovni vzdělání žáků při příchodu na naši školu z různých kmenových škol a vzhledem k organizačním formám výuky ve výukových odděleních v rámci jedné žákovské skupiny (třídy)

3 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - LMP Základní škola při DPN, Louny UČEBNÍ OSNOVY - 2. STUPEŇ ČESKÝ JAZYK Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor : Český jazyk a literatura Stupeň školy : 2. stupeň Název vyučovacího předmětu : ČESKÝ JAZYK Obsah : Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah : 6. ročník ročník ročník ročník

4 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - LMP Základní škola při DPN, Louny UČEBNÍ OSNOVY - 2. STUPEŇ ČESKÝ JAZYK Obsahové, časové a organizační vymezení C h a r a k t e r i s t i k a p ř e d m ě t u Vyučovací předmět Český jazyk realizuje výstupy vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Plynule navazuje na vyučovací předmět Český jazyk na 1.stupni. Hlavním cílem je rozvoj komunikačních dovedností žáků po obsahové i formální stránce, schopností výstižného, přesného, věcně i gramaticky správného vyjadřování v ústní i písemné podobě, rozvoj kultury žáků, dosažení schopnosti pomocí čtení získávat informace a učit se, zpracovávat, zaznamenávat a kriticky hodnotit předkládaná sdělení a schopnost všechny získané dovednosti v běžném životě používat. Důraz je kladen na samostatnost myšlení a schopnost prezentovat vlastní názory a sdělení, vést dialog a diskutovat. Předmět Český jazyk je zařazen v 6.ročníku, 7.ročníku, 8.ročníku, 9.ročníku. Vyučuje se v běžných vyučovacích hodinách v rozsahu 4-5 hodin týdně. Průřezová témata V rámci předmětu Český jazyk jsou zařazena následující průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova - Sebepoznání, Komunikace, Spolupráce a soutěživost, Řešení problémů ročník Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá ročník Multikulturní výchova - Multikulturalita... 6.ročník Mediální výchova - všechny okruhy... 6., ročník Výchovné a vzdělávací strategie Učitel: Kompetence k učení - učí žáky vyhledávat v knihách, pracovat s encyklopediemi a využívat přehledy a příručky - motivuje žáky k zájmu o literaturu a kulturu, rozvíjí jejich kulturní přehled prostřednictvím zařazování poslechu a četby vybraných děl, seznamuje je s našimi kulturními tradicemi - provádí se žáky rozbor jednotlivých chyb a dává jim možnost opravy Kompetence k řešení problému - rozvíjí slovní zásobu žáků prostřednictvím bohatého a květnatého vlastního vyjadřování, pomáhá jim najít vlastní vyjádření předloženého textu - pomáhá žákům uvědomit si, pojmenovat a stručně popsat vlastní učební problém Kompetence komunikativní - seznamuje žáky s pravidly komunikace a dbá na jejich dodržování při dialogu a diskusi - zapojuje žáky aktivně do komunikačních situací, vede je k věcné argumentaci a vhodné formě obhajoby svých názorů, rozvíjí jejich schopnost naslouchání ostatním - rozvíjí dovednosti žáků při používání vhodných neverbálních prostředků při komunikaci, zapojuje je do praktických cvičení při dramatizaci - dohlíží na dodržování čitelnosti písma žáků pomocí opětovné vlastní kontroly přečtením případně další prací se zapsaným textem Kompetence sociální a personální - podporuje u žáků kultivovanost v projevu a celkovém vystupování na veřejnosti - nabízí žákům úkoly vedoucí k nutnosti spolupracovat se spolužáky na jejich řešení - provádí se žáky hodnocení a zapojuje je do sebehodnocení při kontrolách vypracovaných úkolů, rozvíjí jejich odpovědnost za provedenou práci - umožňuje žákům účastnit se literárních, recitačních soutěží nebo veřejných vystoupení a pomáhá jim při přípravě - podporuje žáky v přirozeném, uvolněném projevu před kolektivem, nabízí jim techniky k překonání trémy a ostychu Kompetence občanské - zařazuje k zamyšlení a diskusi témata s ekologickou tématikou, s problematikou tolerance a lidských práv - zařazuje vhodné literární ukázky, audio a video ukázky, podporující rozvíjení kulturních hodnot žáků Kompetence pracovní - zařazuje nácvik zápisu pracovního postupu, aktivně zapojuje žáky do posloupnosti zápisu - vyžaduje od žáků vlastní kontrolu své práce a včasné opravení případných chyb

5 ČESKÝ JAZYK ZV - LMP 6. ročník J A Z Y K O V Á VÝCH O V A znát vyjmenovaná slova a ovládat jejich pravopis zvládat pravopis slov s předložkami a předponami znát osobní zájmena a časovat slovesa skloňovat podstatná jména - znát vyjmenovaná slova a ovládat jejich pravopis - naučit se zpaměti vyjmenovat všechna vyjmenovaná slova a znát jejich význam - umět najít vyjmenovaná slova a slova příbuzná v textu - rozlišovat slova vyjmenovaná a slova příbuzná - umět vytvořit věty s vyjmenovanými slovy - vymýšlet příbuzná slova k daným slovům vyjmenovaným - odůvodnit slova stejně znějící a správně vhodně užít ve větách - rozlišovat slova s předponou vy- - užít ve větách stejně znějících slov - rozlišit u podstatných jmen číslo a rod - rozlišovat rod mužský životný a neživotný - vhodně použít u podstatných jmen předložky - umět předložky správně číst a psát - užívat podstatná jména ve správném tvaru - doplnit neúplná slova - odůvodnit pravopis slov - tvořit nová slova s předponami - znát slova opačného významu - vysvětlit význam slov - zařadit slovo podle významu vhodně do věty - poznat slovesa ve větě - tvořit věty s danými slovesy - přiřazovat k podstatným jménům vhodná slovesa - přidat ke slovesům osobní zájmena - umět časovat slovesa - určit u sloves osobu a číslo - poznat infinitiv u sloves - tvořit infinitivy u daných sloves - seznámit se s pravopisem u sloves v koncovkách přítomného času - zapamatovat si správné časování sloves být, nebýt, mít, nemít Vyjmenovaná slova - pravopis vyjmenovaných slov - slova příbuzná Hláskosloví a pravopis - pravopis vyjmenovaných slov - předpona vy- - sype - sípe, pyl - pil, - mýt- mít... - Tvarosloví- podstatná jména - mužský rod životný a neživotný - tvary podstatných jmen - doplňovat -ě, ú, ů - předpony - doplňování slov do věty - význam slov Slovesa - časování sloves - koncovky sloves - časování vybraných sloves K O M U NI K A Č NÍ A S L O H O V Á V Ý CH O V A umět reprodukovat text komunikovat v běžných situacích, rozlišovat spisovný a nespisovný jazyk číst plynule s porozuměním ovládat koncepci a úpravu běžných písemností - umět vyprávět o svých zážitcích - Vypravování - umět jednoduše reprodukovat text - vyprávět podle obrázku - vyprávět o oblíbené knížce, filmu - napsat několik vět na dané téma - Popis předmětu - ústně popsat výrobu jednoduchého předmětu - ústně popsat byt (pokoj), ve kterém bydlí

6 ČESKÝ JAZYK ZV - LMP 6. ročník - naučit se komunikovat v běžných situacích - vybírat vhodné výrazy (spisovné, nespisovné) - Komunikace na - ve škole, u lékaře, dané téma - aktivně se zapojovat do rozhovoru - předvést známé pohádkové postavy - Dramatizace - nepoužívat stále stejných slov, umět vhodně použít další nabídnutá slova - vyjadřovat se všemi dostupnými prostředky - řadit věty podle posloupnosti - Otázky, odpovědi - umět správně odpovědět na danou otázku - zformulovat správnou otázku i odpověď - zvládat napsat adresu, blahopřání - napsat dopis podle jednoduché osnovy - dodržovat určitou úpravu při psaní dopisu - umět zdvořile požádat o pomoc, poděkovat, omluvit se - vyjadřovat se srozumitelně - nechat domluvit druhého - sdělit hlavní myšlenku svého projevu - Adresa - Dopis L ITERÁRNÍ VÝCH O V A - Mluvený projev - Zásady dorozumívání orientovat se v literárním textu, hledat a pokusit se najít hlavní myšlenku umět ústně formulovat dojmy z četby, divadelního nebo filmového představení získat pozitivní vztah k literatuře rozeznat základní literární druhy a žánry - vyjádřit čtenářský, filmový nebo divadelní zážitek kresbou - navrhnout obálku k pohádkové knížce - nakreslit ilustraci k přečtenému textu - seznámit se s ilustracemi v dětských knihách, časopisech - zaznamenat hlavní myšlenku přiměřeného textu - ústně formulovat dojmy z četby, filmu - reprodukovat přečtený nebo vyslechnutý úryvek - vyhledávat určená slova nebo věty v textu - vyhledávat rychle ve známém textu podle pokynů učitele - rozeznat poezii a prózu, uvést příklady - přednést zpaměti přiměřenou báseň - vnímat obsah kratší básně - seznámit se s jednou pohádkou vyjádřenou v próze i poezii - Ilustrace k určité literární ukázce - Práce s textem - výklad přiměřeného textu - reprodukce, vlastní názor - orientace v textu - Poezie a próza - Recitace

7 ČESKÝ JAZYK ZV - LMP 7. ročník J A Z Y K O V Á VÝCH O V A zvládat pravopis slov s předložkami a předponami skloňovat podstatná jména znát osobní zájmena a časovat slovesa znát pravopis při shodě přísudku s podmětem rozlišovat spisovný a nespisovný jazyk - poznat, že příbuzná slova spolu souvisejí a mají vždy společnou část - rozlišit u slov - kořen, slovní základ, předponu, příponu - zvládat pravopis slov s předponami a předložkami - rozlišovat, kdy jde o předložku a kdy o předponu - tvořit slova s různými předponami - znát pravopis slov po předponách ob-, v- - rozlišovat slova spisovná a nespisovná - posoudit vhodnost využití slov spisovných a nespisovných - rozlišovat různé tvary podstatného jména v textu - naučit se pádové otázky - přiřadit k otázce správné číslo pádu - přiřadit k pádu správnou otázku - určit u podstatných jmen rod, číslo, pád a vzor - naučit se vzory podstatných jmen rodu středního, ženského a mužského - přiřazovat podstatná jména ke vzorům - užívat správné tvary podstatných jmen - rozlišit čas minulý, přítomný a budoucí - převést slovesa z jednoho času do jiného - převést určený text do jiného času - určovat u sloves osobu, číslo a čas - časovat správně sloveso být - rozlišovat v budoucím čase tvar složený a tvar jednoduchý - vyhledat ve větě nejprve sloveso (přísudek a potom se zeptat na podmět - vyhledávat a určovat základní skladební dvojici - označit podmět rovnou čárou a přísudek vlnovkou - seznámit se s tím, čím nejčastěji bývá podmět vyjádřen - najít shodu přísudku s podmětem v osobě a čísle - přiřadit správné koncovky v množném čísle v příčestí minulém - Nauka o slově - stavba slov - předložky a předpony - pravopis-obje-,-vje-,-obě-,-vě- - slova spisovná a nespisovná - Tvarosloví - podstatná jména - pádové otázky - pád podstatných jmen - vzory podstatných jmen - Slovesa - čas u sloves - časování slovesa být - tvar složený a jednoduchý - Skladba - podmět a přísudek - vyjádření podmětu - shoda přísudku s podmětem K O M U NI K A Č NÍ A S L O H O V Á V Ý CH O V A komunikovat v běžných situacích, rozlišovat spisovný a nespisovný jazyk ovládat koncepci a úpravu běžných písemností číst plynule s porozuměním popsat děje a jevy vyprávět podle předem připravené osnovy a písemně zpracovat zadané téma - umět vyprávět podle daného schématu - úvod, zápletka, vyvrcholení, rozuzlení - podílet se na sestavování osnovy k vyprávění - přečíst vypravování, každý odstavec vyjádřit jedním bodem osnovy, osnovu napsat - číst plynule s porozuměním - zařazovat do vyprávění vhodná slova - Vypravování - osnova

8 ČESKÝ JAZYK ZV - LMP 7. ročník - dodržet posloupnost děje - umět komunikovat v běžných situacích - Telefonický rozhovor - zformulovat si oznámení, své přání, otázku či odpověď tak, aby byla pro druhého srozumitelná - pohotově reagovat na otázku - promyslet si odpověď - popsat předmět podle obrázku i podle skutečnosti - Popis - používat výstižná slova a výrazy - popsat nejprve nápadné a důležité části, dále podrobnosti - zvládnout ústní i písemný popis - dokázat tvořit vhodné otázky i odpovědi - zapojovat se do rozhovoru aktivně, přirozeně a vhodně - nepřerušovat druhého při řeči, vyslechnout jeho názor - Rozhovor osobní komunikace při mluveném projevu - vystihnout téma rozhovoru - seznámit se s jednoduchou objednávkou, žádostí, podílet - Objednávka, žádost se na jejím napsání - nezapomenout uvést podstatné údaje - seznámit se s koncepcí a úpravou žádosti - vědět, kdy je vhodné nebo nutné napsat objednávku či žádost L ITERÁRNÍ VÝCH O V A rozeznat základní literární druhy a žánry orientovat se v literárním textu, hledat a pokusit se najít hlavní myšlenku získat pozitivní vztah k literatuře umět ústně formulovat dojmy z četby, divadelního nebo filmového představení - vyhledávat v textu podle pokynů učitele Práce s textem - orientovat se rychle ve známém textu - vyhledávat podle otázek přesné odpovědi - umět část textu přesně reprodukovat - prohlubovat čtenářské dovednosti - seznamovat se s různými literárními druhy a žánry Literární druhy a žánry - rozlišovat některé druhy a žánry - zařadit literární ukázku do nabízeného druhu nebo žánru - seznamovat se s literaturou pro děti a mládež - dokázat vhodně ilustrovat přečtený článek Ilustrace - přiřazovat ilustrace k jednotlivým literárním úryvkům - seznámit se s některými známými ilustrátory dětských knih - zapojit se aktivně do jednoduché dramatizace Dramatizace pohádek - ovládat modulaci hlasu - vyhledávat vhodná mimoslovní vyjádření situace - pokusit se o dramatizaci různých postav - ústně formulovat dojmy z divadelního nebo filmového - divadlo, film představení - soustředit se na poslech a vhodně reprodukovat přečtené Poslech a reprodukce (vyslechnuté) - užívat při reprodukci vhodných slov - snažit se o přesnou reprodukci - pokusit se najít hlavní myšlenku - orientovat se v textu podle vhodných otázek učitele

9 ČESKÝ JAZYK ZV - LMP 8. ročník J A Z Y K O V Á VÝCH O V A rozlišovat spisovný a nespisovný jazyk skloňovat podstatná jména a přídavná jména poznat a určit slovní druhy zvládat pravopis příčestí minulého při shodě přísudku s podmětem rozeznat větu jednoduchou od souvětí - bezpečně ovládat pravopis vyjmenovaných slov - rozlišovat slova spisovná a nespisovná - nahrazovat slova nespisovná spisovnými a naopak - správně doplňovat -ě- nebo -je- a zdůvodňovat pravopis slov - ovládat pravopis vlastních jmen - rozeznávat jména vlastní a obecná - znát koncovky 1. a 5. pádu množného čísla podle vzoru pán - znát koncovky 4. a 7. p. mn. č. podle vzoru pán - znát koncovky 1., 4., 5. a 7. p. mn. č. podle vzoru hrad - znát koncovky 2. pádu jednotného čísla a 1. a 4. pádu množného čísla podle vzoru žena - znát koncovky 7. p. mn. č. podle vzoru město - naučit se rozlišovat a používat číslovky základní, druhové, řadové, násobné, určité a neurčité - správně vyslovovat a psát číslovky - užívat správné tvary číslovek - umět poznat přídavné jméno, vhodně použít ve větě - přiřadit přídavné jméno vhodně k podstatnému jménu - utvořit od podstatných jmen jména přídavná - rozlišovat přídavná jména tvrdá a měkká - přiřadit přídavná jména ke vzorům - poznat i další slovní druhy - přiřazovat slova ke slovním druhům - vyhledávat slovní druhy v textu - tvořit s danými slovními druhy věty - používat správné tvary zájmen - umět vyhledat věty s několikanásobným podmětem a tyto podměty určit - podmět ve větě nahradit podmětem několikanásobným - pamatovat si, že všechny podměty rodu mužského životného mají v příčestí minulém koncovku li - pamatovat si, že všechny podměty rodu mužského neživotného nebo rodu ženského mají v příčestí minulém koncovku ly - pamatovat si, že všechny podměty rodu středního mají v příčestí minulém koncovku la - vědět, že je-li alespoň jeden z podmětů rodu mužského životného, má příčestí minulé koncovku li - vědět, že není-li žádný z podmětů rodu mužského životného, má příčestí minulé koncovku ly - umět odůvodnit pravopis koncovek příčestí minulého - Nauka o slově - pravopis po obojetných souhláskách - slova spisovná a nespisovná - pravopis slov se skupinami bje, bě, vje, vě - Tvarosloví - vlastní jména - podstatná jména - správné tvary podstatných jmen - Číslovky - Přídavná jména - tvoření přídavných jmen - přídavná jména měkká, tvrdá - Slovní druhy - zájmena, předložky, spojky, citoslovce, částice - Skladba - věty s několikanásobným podmětem - pravopis příčestí minulého při shodě přísudku s několikanásobným podmětem - podměty stejného rodu - podměty různého rodu - pravopis koncovek příčestí minulého

10 ČESKÝ JAZYK ZV - LMP 8. ročník K O M U NI K A Č NÍ A S L O H O V Á V Ý CH O V A komunikovat v různých situacích, rozlišovat spisovný a nespisovný jazyk ovládat koncepci a úpravu běžných písemností číst plynule s porozuměním umět reprodukovat text vyprávět podle předem připravené osnovy a písemně zpracovat zadané téma orientovat se v pravidlech českého pravopisu - umět vyprávět přečtený text - popsat ústně děj, jevy, pracovní postupy a používat výstižných slov - soustředit se na posloupnost při psaní pracovního postupu - umět se vyjádřit na dané téma, přiměřeně též písemně - správně formulovat věty - napsat dopis podle dané osnovy - umět samostatně sestavit jednoduchou osnovu - umět nadepsat obálku na doporučeném dopise - naučit se správně vyplnit poštovní poukázku a průvodku - podílet se na sestavení telegramu - správně umět odeslat a přijmout poštu, komunikovat s úřady - prohlubovat si dále čtenářské dovednosti - orientovat se v různých novinách a časopisech - seznámit se s tím, které noviny a časopisy u nás vycházejí - umět si vybrat v časopisu článek, který ho bude zajímat - vyhledávat a orientovat se v Pravidlech českého pravopisu - seznámit se s vnější a vnitřní charakteristikou - pojmenovat lidské vlastnosti - snažit se o přirovnání - sestavit popis vybrané osoby Vypravování - pracovní postupy - Dopis - doporučený dopis - Telegram - pošta - PC - Čtení a orientace - noviny, časopisy L ITERÁRNÍ VÝCH O V A - Pravidla českého pravopisu - Popis osoby dokázat vyhledat potřebné informace v oblasti literatury orientovat se v literárním textu, hledat a pokusit se najít hlavní myšlenku umět ústně formulovat dojmy z četby, divadelního nebo filmového představení získat pozitivní vztah k literatuře - pohotově se orientovat v textu a vyhledávat údaje podle - Práce s textem pokynů učitele - poznat hlavní postavy - spojovat obsah textu s ilustrací - reprodukovat přečtený nebo vyslechnutý úryvek - vyjádřit krátce obsah v písemném projevu - pokusit se vyhledat potřebné informace v knize, učebnici, encyklopedii, slovníku - najít hlavní myšlenku, charakterizovat děj a postavy v příběhu - porovnat vlastnosti a postoje hlavních postav - zachytit děj, který se odehrál - zachovat posloupnost děje - seznámit se s (některými) významnými českými spisovateli a s ukázkami jejich tvorby - vyjádřit svůj názor na přečtenou ukázku - zapamatovat si název některých známých děl představit svoji oblíbenou knihu ostatním - Charakteristika děje a postav - Autoři české literatury

11 ČESKÝ JAZYK ZV - LMP 8. ročník - umět se orientovat v knihovně - vybrat si vhodnou literaturu pro vlastní četbu - vést si čtenářský deník - znát způsob zacházení s knihou - Knihovna

12 ČESKÝ JAZYK ZV - LMP 9. ročník J A Z Y K O V Á VÝCH O V A zvládat pravopis slov s předponami a předložkami poznat a určit slovní druhy skloňovat podstatná jména a přídavná jména zvládat pravopis příčestí minulého při shodě přísudku s podmětem - určit ve vyznačených slovech kořen slova, část předponovou a příponovou - vyhledat slova podle stejného kořene - správně psát slova se skupinami bě bje, vě vje, mě mně - správně psát a umět zdůvodnit slova s předponami s-, z-, ze-, vz-, vze- - správně používat předložek 2. a 7. pádu - přiřazovat slova k slovním druhům - bezpečně ovládat pravopis koncovek 1., 4. a 7. pádu vzoru pán a hrad - ovládat pravopis koncovek 1, 4. a 7. pádu vzoru žena - ovládat pravopis koncovek 1., 4. a 7. pádu vzoru město - umět skloňovat přídavná jména tvrdá podle vzoru mladý - umět skloňovat přídavná jména měkká podle vzoru jarní - skloňovat dané tvary v čísle jednotném i množném - vědět, v čem se shoduje podstatné jméno s přídavným - užívat správných tvarů přídavných jmen Nauka o slově - skladba slova - pravopis slov - předpony - předložky z, ze, s, se - Tvarosloví - slovní druhy - podstatná jména - Přídavná jména - skloňování přídavných jmen - rod, číslo a pád podstatných a přídavných jmen - zvládat pravopis a odůvodnit koncovku příčestí minulého - Skladba při podmětu všeobecném, podmětu děti a podmětu - podmět my, všichni, děti nevyjádřeném + nevyjádřený podmět - rozlišit větu jednoduchou a souvětí - umět spojit věty jednoduché v souvětí a užít vhodných - spojky mezi větami spojek - používat správný slovosled ve větách - slovosled K O M U NI K A Č NÍ A S L O H O V Á V Ý CH O V A komunikovat v běžných situacích, rozlišovat spisovný a nespisovný jazyk ovládat koncepci a úpravu běžných písemností sestavit vlastní životopis umět reprodukovat text popsat děje, jevy, osoby, pracovní postupy - umět se vhodně vyjádřit při vnímaných pocitech - Popis krajiny - uvědomit si náladu krajiny - srovnávat různé typy krajin - využívat vhodné výrazy pro popis osoby - Popis osoby - pojmenovat lidské vlastnosti vhodnými podstatnými a přídavnými jmény - využívat přirovnání - správně formulovat pravidla školního řádu - Školní řád - orientovat se ve školním řádu - správně si umět vysvětlit obsah - zhodnotit, zda v některých bodech školní řád dodržuje nebo porušuje - zvládat tiché čtení s porozuměním - orientovat se ve slovnících a encyklopediích - vyhledávat podle pokynů učitele - zapojit se aktivně do rozboru textů - používat slova podobného i opačného významu - Reprodukce textu - tiché čtení - orientace - rozbory

13 ČESKÝ JAZYK ZV - LMP 9. ročník - zapojit se do rozhovorů na určené téma - Projev - vyslovovat správně a zřetelně - volit pomalejší tempo při projevu - sdělit hlavní myšlenku - diskuse - vědět, kde je vhodné použít spisovný a kde hovorový jazyk - seznámit se s pravidly dialogu - osobní komunikace - zapojit se aktivně do diskuse - zaujímat určité stanovisko k prosloveným příspěvkům - zvládat podrobnější popis pracovního postupu - užívat některé odborné názvy při popisu - Pracovní postup - zpracovat jednoduchý pracovní postup - zvládnout písemně zpracovat zadané téma - Slohové práce - udržovat určitou úpravu slohových prací - rozlišovat vypravování, charakteristiku, popis, životopis. - umět sestavit vlastní životopis - Životopis - vědět, co vše má životopis obsahovat - seznámit se s profesním životopisem - vyslechnou životopis známé osobnosti - pokusit se formulovat pozvánku - Pozvánka - znát, které údaje má pozvánka obsahovat - napsat jednoduchou pozvánku na školní akci - odlišovat ve vyslechnutém sdělení fakta od názoru - Mediální sdělení mluvčího - zamýšlet se nad přečteným úryvkem v novinách, časopisech L ITERÁRNÍ VÝCH O V A rozeznat základní literární druhy a žánry dokázat vyhledat potřebné informace v oblasti literatury orientovat se v literárním textu, hledat a pokusit se najít hlavní myšlenku umět ústně formulovat dojmy z četby, divadelního nebo filmového představení získat pozitivní vztah k literatuře - umět charakterizovat postavy příběhu - Práce s textem - vhodně formulovat ústně i písemně hlavní myšlenku - napsat krátce obsah přečteného úryvku - vyhledávat pohotově ve známém textu - dělit text na odstavce podle obsahu - plně se soustředit na poslech a podrobně reprodukovat vyslechnutý text - vyjádřit svůj pocit, zážitek z divadelního nebo filmového představení - soustředit se na poslech - dbát na posloupnost děje - umět vhodně recitovat vybranou poezii - porozumět obsahu recitované básně - seznámit se s pojmy sloka, verš, rým... - seznámit se s některými autory básní a ukázkou jejich tvorby - vystupovat dobrovolně na školních besídkách - Reprodukce textu - svůj názor - Poezie

14 ČESKÝ JAZYK ZV - LMP 9. ročník - zvládnout vyjádřit postavu v dramatizaci - Dramatizace - učit se ovládat svůj hlas - koordinovat vhodně pohyby těla - vyzkoušet si různé výrazové prostředky - podílet se na výrobě a návrhu kulis - vybrat si na dramatizaci vhodný kostým - podílet se na práci kolektivu - nestydět se vystupovat na veřejnosti před publikem - umět vhodně vyjádřit své čtenářské, divácké nebo filmové - Divadlo zážitky - vystihnout děj ilustrací - Kino - Četba - část děje zdramatizovat - seznámit se s prostředím kina a divadla - umět si vybrat z dané nabídky film či divadelní představení, které by ho zaujaly - vyhledat potřebné informace v oblasti literatury - rozdělovat s pomocí učitele knihy podle žánru - vyhledat určitého spisovatele a jeho dílo - naučit se orientovat ve slovnících, encyklopediích, seznamech knih - pokusit se vyhledat potřebný text na PC - seznámit se s literárními ukázkami českých a světových autorů - seznámit se s nejznámějším dílem určitého spisovatele - přiřadit název knihy k autorovi - seznámit ostatní se svou oblíbenou knihou - přednést krátký referát z přečtené knihy nebo literárního úryvku - všímat si ilustrací v těchto knihách - seznámit se s různými druhy a žánry v literatuře - pokusit se přiřadit vybranou literární ukázku k určitému druhu nebo žánru - vybrat si určitý druh a žánr, který ho zajímá a konkrétní knihu - Knihovna - Počítač - Čeští a světoví autoři - Druhy - Žánry

15 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - LMP Základní škola při DPN, Louny UČEBNÍ OSNOVY - 2. STUPEŇ ANGLICKÝ JAZYK Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor : Cizí jazyk Stupeň školy : 2. stupeň Název vyučovacího předmětu : ANGLICKÝ JAZYK Obsah : Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah : ročník

16 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - LMP Základní škola při DPN, Louny UČEBNÍ OSNOVY - 2. STUPEŇ ANGLICKÝ JAZYK Obsahové, časové a organizační vymezení C h a r a k t e r i s t i k a p ř e d m ě t u Vyučovací předmět Anglický jazyk realizuje výstupy vzdělávacího oboru Cizí jazyk ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti se při výuce neustále prolínají. Výuka gramatiky se realizuje pro potřeby porozumění a aktivního vyjadřování. Hlavním cílem je získání základů anglického jazyka a dosažení celoživotní motivace pro učení se anglického jazyka ve škole i mimo školu jako nástroje pro dorozumění mezi lidmi různých národností, porozumění informacím a zlepšení orientace v cizích zemích. Důraz je kladen na aktivní zapojení žáků v konverzaci, překonání ostychu při mluvení a hlasitém čtení, schopnosti reagovat v různých situacích, odpovídat a klást otázky. Často uplatňovanou metodou jsou praktická cvičení modelových konverzačních situací, poslechy audionahrávek, práce s multimediálními interaktivními výukovými programy. V požadavcích na žáky se přihlíží k individuálním vědomostem a jazykovým dovednostem žáka při příchodu do naší školy, dále k jeho individuálním jazykovým schopnostem a speciálním výukovým potřebám (žáci s SPU). Předmět Anglický jazyk je zařazen v 8.ročníku a 9.ročníku pro všechny žáky, a v ročníku pro ty žáky, kteří se učí anglický jazyk na své kmenové škole. Vyučuje se v běžných výukových hodinách v rozsahu 2 hodiny týdně. Průřezová témata V rámci předmětu Anglický jazyk jsou zařazena následující průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova - Řešení problémů, Komunikace ročník Multikulturní výchova - Multikulturalita ročník Výchovné a vzdělávací strategie Učitel: Kompetence k učení - nabízí žákům řadu příkladů konkrétních situací, kdy je nezbytná znalost anglického jazyka, jako prostředek motivace k cílevědomému učení - nabízí žákům různé metody učení anglických slovíček, umožňuje jim posuzovat efektivitu pro využití při vlastním vzdělávání - motivuje žáky k celoživotnímu učení cizích jazyků a zdokonalování vyjadřovacích schopností Kompetence k řešení problému - vytváří u žáků jazykové dovednosti pro zvládnutí cizojazyčné konverzace při řešení problematických situací v zahraničí nebo při setkání s cizincem - zapojuje žáky do aktivního vyhledávání informací v anglických textech a internetových portálech Kompetence komunikativní - zapojuje žáky do modelových situací cizojazyčných rozhovorů, vyžaduje aktivní účast žáků - nabízí žákům poslech textů a konverzací z různých tematických oblastí, pomáhá jim při orientaci a porozumění - napomáhá žákům při zdokonalování aktivních jazykových schopností především zařazováním konverzačních témat s problematikou běžného života Kompetence sociální a personální - rozvíjí u žáků schopnost orientace v cizojazyčném prostředí prostřednictvím zvolených ukázek - dbá na aktivní zapojování žáků do spolupráce ve dvojici nebo skupině při konverzačních situacích a dramatizacích - podporuje u žáků ochotu mluvit anglickým jazykem a pomoci v orientaci turistům v ČR Kompetence občanské - seznamuje žáky s odlišnými zvyky a kulturními tradicemi v anglicky mluvících státech - podporuje u žáků rozvíjení tolerance a respektu k druhým lidem, jejich odlišnostem a jejich názorům citlivým řízením a usměrňováním konverzačních modelových situací Kompetence pracovní - rozvíjí u žáků trpělivost a vytrvalost při opakovaném procvičování - posiluje u žáků povědomí o významu znalosti angličtiny pro zvýšení možnosti pracovního uplatnění

17 ANGLICKÝ JAZYK ZV - LMP ročník být seznámen s cizím jazykem ve zvukové podobě osvojit si základní výslovnostní návyky ovládat fonetickou podobu abecedy zvládat základní číslovky a jejich pojmenování rozumět obecně známým slovům a frázím a zvládnout pozdravy, přání a poděkování vytvořit jednoduché otázky, zápor a odpovědi vést jednoduchý rozhovor zvládat čtení a překlad jednoduchých pojmů a názvů orientovat se ve slovníku daného jazyka - vnímat odlišnou výslovnost hlásek proti češtině - výslovnost - napodobovat správnou výslovnost hlásek - poslouchat, vnímat a napodobovat výslovnost a přízvuk slov - vnímat a napodobovat melodii a rytmus věty - sledovat grafickou podobu slova a vnímat jeho výslovnost - uvědomit si rozdíl v grafické a fonetické podobě - ovládat výslovnost písmen abecedy, jejich řazení - hláskovat jméno, adresu apod. - zapsat správně písmena podle spellingu - anglickému slovu přiřadit obrázek - podle vyslovených slov učitelem ukazovat v obrázcích - vyjádřit v češtině obsah anglického slova - přiřadit český ekvivalent napsanému anglickému slovu - v anglickém textu vyhledávat slova odpovídající zadaným českým výrazům - rozumět jednoduchým pokynům učitele ve třídě a provádět je (např. Stand up, Sit down, Come here, Come to the blackboard, Take your ball-pen, Open the book, Listen carefully, Read, Write, Say, Point at, etc.) - rozumět obsahu pomalu a opakovaně vyslovených nebo přečtených slov a krátkých vět - rozumět jednoduché konverzaci ve třídě mezi spolužáky a mezi spolužáky a učitelem - rozpoznat a opakovat známá jednotlivá slova v poslechu - rozumět poslechu slov nebo jednoduchých krátkých vět textu s pomocí pomalého přeříkání učitelem, případně doplňkové četby - vyhledat v textu známá slova - správně číst jednotlivá slova z procvičené slovní zásoby - s pomocí učitele číst krátké věty a rozhovory - poslouchat ostatní spolužáky při četbě a snažit se rozpoznat správnou a nesprávnou výslovnost - napodobovat melodii vět podle učitele při čtení - přeložit jednotlivá slova do češtiny, do angličtiny - zkusit odhadovat význam zadaných slov - přeložit nebo vlastními slovy vyjádřit obsah jednoduchých vět v rozsahu procvičované slovní zásoby - orientovat se v abecedním řazení slovníku - vyhledat neznámé slovo z textu ve slovníku - vyhledat zadané slovo ve slovníku - nacvičit napodobením podle poslechu učitele recitaci krátké říkanky - používat krátké věty typu It is, This is, That is, I am, You are, He is, She is, I have (got) v rozsahu tematických celků a probrané slovní zásoby - vyjadřovat se krátkými větami k obrázkům (např. This is a - grafická a fonetická podoba slov - abeceda - slovní zásoba - pokyny učitele - poslech textu učitele - poslech nahrávky - čtení textu a práce s textem - překlad - práce se slovníkem - recitace - vlastní vyjadřování

18 ANGLICKÝ JAZYK ZV - LMP ročník ball. It is big. It is red. It is old. This is my ball. She is running. He eats. ) - zadaná slova seřadit ve správném pořadí do věty - stavba věty - správně napíše vybraná slova ze slovní zásoby - reagovat a odpovídat na jednoduché otázky učitele - s pomocí učitele klást jednoduché otázky spolužákům a na jejich krátce odpovídat - nacvičit a předvést velmi krátký rozhovor se spolužákem Gramatika - vyjmenovat abecedu - hláskovat anglicky svoje jméno a příjmení - správně používat zájmena osobní a přivlastňovací ve všech osobách j.i mn.čísla - používat ukazovací zájmena this, that - rozumět použití tázacích zájmen v otázkách a aktivně je používat - seznámit se s tvořením množného čísla podst.jmen a aktivně je používat - správně používat tvary sloves to be, to have v přítomném čase - rozumět a správně používat číslovky používat vhodné předložky na otázku Where is it? - seznámit se se stavbou jednoduché kladné věty, se základním pořadím slov ve větě - uplatňovat správnou stavbu věty při vlastním vyjadřování - seznámit se s pořadím slov v jednoduché otázce - opakováním a nácvikem používat správný slovosled tázací věty - seznámit se a používat přítomný čas významových sloves - seznámit se se způsobem vyjádření záporu pomocí not, don t, doesn t - rozumět záporným větám a správně používat vyjádření záporu - seznámit se s používáním členů a přivlastňovacích zájmen - rozumět větám typu I must..., Can I...?, Can you...? a používat je při vlastním vyjadřování Tematické oblasti - Good morning. Hello. Hi. Bye. I am Tom. What is your name? My name is Tom. This is my friend. His name is Peter. She is Jane. How are you? I am well. etc. - boy, girl, man, woman, friend - seznámit se s použitím Please, Thank you. - vyjádřit zdvořilou žádost (Can you help me, please? ) - vyjádřit poděkování (Thanks. Not at all. That s all right.) - vyjádřit omluvu (Excuse me, please,. I am sorry, ) - family, mother, father, mum, dad, sister, brother, child, children, parents, grandmother, grandfather, granny, grandpa, little, old, young, aunt, uncle, daughter, son, twins, step father - vyjmenuje členy rodiny, říci jejich jména, stručně pohovořit o své rodině (names, ages, He is from..) - white, yellow, orange, red, green, blue, brown, grey, black - line, round, square, star, rectangle, circle - ukazovat, jmenovat, používat ve větách - ball, car, doll, cup, glass, tree, house, flower, picture, etc. - old/new, slow/fast, full/empty, clean/dirty, long/short, wet/dry, left/right, good/bad, big/small, cold/hot, thin/thick,... - používat ve větách s užitím předložek (It si on, It is in ) - psaní - interakce s učitelem a spolužáky - abeceda - zájmena osobní a přivlastňovací - zájmena ukazovací a tázací (this, that, what, who, how, how many) - podstatná jména množné číslo - sloveso to be, to have - číslovky základní předložky on,in, next to,under - skladba jednoduché kladné věty, vyjádření podmětu, pořadí slov ve větě - tázací věta - přítomný čas průběhový - přítomný čas prostý - vyjádření záporu - členy a přivlastňovací zájmena - způsobová slovesa must, can - představení, pozdravy, kamarádi - komunikace - já a moje rodina - barvy a tvary - věci a vlastnosti věcí

19 ANGLICKÝ JAZYK ZV - LMP ročník - classroom, wall, door, window, floor, ceiling, light, desk, - škola, třída, pomůcky chair, blackboard, desk, notice-board, pupil, chalk, book, paper, ball-pen, pencil, pen, ruber/eraser, ruler, exercise, sponge, water, lesson, school, schoolbag, PC, subjects, etc. - umisťovat pomůcky podle stručných pokynů - odpovídat na otázku Where is.? - pohybovat se ve třídě podle pokynů učitele nebo spolužáků - popisovat jednoduchými větami své činnosti - popisuje umístění předmětů ve třídě - head, hair, face, nose, mouth, eye, ear, neck, body, arm, - moje tělo a zdraví hand, finger, leg, foot, toe, back, belly, bottom, knee, tall, short, slim, fat, etc. - I m ill. Where is the hospital, please?, temterature, hurt, break,... - meal, breakfast, dinner, lunch, supper, snack, bread, roll, - jídlo a pití, stravování cheese, salami, yoghurt, meat, rice, potatoe, dumpling, apple, orange, banana, carrot, tomato, tea, milk, coke, ice cream, sweets, cake, gum, chicken, steak, chips, fruit and vegetable etc. - eat, drink, restaurant, fast food,. - používat spojení I like, I don t like - vyjádřit I am hungry, can I have, please? I am thirsty, can I have, please? - dress, trousers, sweater, shirt, T-shirt, sweatshirt, skirt, - oblečení shoes, jacket, coat, pyjamas, etc. - použít vazbu I am wearing - What time is it? It s five o clock. - určit čas v čtvrthodinách (quarter, half, to, past, o clock) - vyjmenovat dny v týdnu (day, Monday, Tuesday, ) - čas - kalendář - week, month, year, January, February, - vyjmenovat měsíce - správně používat předložky on Monday, in September - morning, noon, afternoon, evening, night - správně číst datum ( 23 rd June) - town, city, village, house, flat, street, square, church, - domov a bydliště - living room, bed room, children room, toilet, bath room, kitchen, bed, bath, cooker, fridge, cupboard, wardrobe,.. - stručně popsat domov a bydliště s pomocí zadaných slov - addres správně interpretovat angl.adresu - používat sloveso must/need not ve spojení se zadanými domácími činnostmi (washing /drying the dishes, cleaning, - domácí práce (must, like ing) tidying, watering, cooking ) - používat vazbu I like/don t like ing - popíše průběh své tradiční oslavy narozenin - pracuje s pojmy Name day, Birthday - Christmas, Chris.tree, Santa Claus, present, fish, songs, - oslavy, narozeniny, svátky - Vánoce, Velikonoce carols, Easter, egg, decorate - odpovídat na otázky, ukazovat v obrázku - nacvičit vánoční píseň - budovy, ulice, obchody, služby (hotel, banka, rest., pošta, policie) - doprava a pohyb po městě (station, tram, bus number.., tube, bus-stop, get on/off/over, go by bus, which number can I take? ) - orientace ve městě (How can I get to?, go ahead, stright, turn left/right, cross the street, opposite of, across the park,..) - město

20 ANGLICKÝ JAZYK ZV - LMP ročník - rozumět základním frázím (What can I do for You?, Can I - nákupy help you? Can you help me, please?, I would like, I want, How much is it? Here you are. I need another size/colour/..) - seznámit se s názvy obchodů a oddělení - zapojit se do scénky In the shop - go for a walk, play football/tennis, play computer games, - volný čas, zájmy watch TV, listen to music, dance, play the guitar, ride a (can, like ing) bike - sport - reagovat na otázky Can you play tennis? - vyjadřovat se pomocí I like riding the bike, I don t like. - jmenovat několik oblastí zájmů (music, video films, sports, cards, games, computer, hikking, colecting sth.,..) a upřesní svůj postoj I like, I m interested in, I fond of sth. - vyjmenovat několik sportů a sportovních odvětví - mountains, hill, river, bridge, woods, field, road, pound, - příroda sea, lake, fly, butterfly, bird, wide animals, grass, stream, path, trip, stone, rock, wind, rain, cloud, sky - pracovat se slovní zásobou, přiřazovat k obrázkům, popisovat obrázky a okolní krajinu - sunny, windy, foggy, rainy, cloudy, sun, shine, snow, sky, - počasí cold, hot, wet, snow - rozumět jednoduchým větám, odpovídat na otázky - tvořit věty s použitím vazby It is a příslovcí - dog, cat, mouse, horse, cow, sheep, hen, goat, duck, budgie, - zvířata turtle, hamster, rabbit, quinea-pig, elephant, tiger, lion, zebra, giraffe, crocodile, snake, etc

11. Charakteristika druhého vzdělávacího období

11. Charakteristika druhého vzdělávacího období 11. Charakteristika druhého vzdělávacího období Do 2. vzdělávacího období vstupuje žák vybaven vědomostmi a dovednostmi ze všech primárních vzdělávacích oblastí. Připravenost žáků k učení je v tomto období

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Praha 2005 Autorský kolektiv Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan

Více

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou Příloha 11) Příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou (vycházející z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Žijeme v EU Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 1 1. Identifikační údaje Adresa školy: Základní škola a mateřská škola, Jičín 17.

Více

Název školního vzdělávacího programu: Tvořivá škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Tvořivá škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Tvořivá škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a Mateřská škola Troubsko, okres Brno venkov,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola 1 Učební osnovy 1.1 Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LMP

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LMP 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: Název programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LMP ŠKOLOU DO ŽIVOTA verze 7 2013/2014 Název školy: Adresa školy: Ředitelka: Speciální základní škola, Štětí, Ostrovní

Více

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu Tvořivá škola - místo pro radost

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu Tvořivá škola - místo pro radost Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu Tvořivá škola - místo pro radost I. Tímto dodatkem se v krátkém časovém termínu dává výše zmíněné ŠVP do souladu se zněním RVP platným od 1. 9. 2013, příp.

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

životu a na praktické jednání... 2 I.Stupeň... 3 I.Stupeň... 4 I.Stupeň... 5

životu a na praktické jednání... 2 I.Stupeň... 3 I.Stupeň... 4 I.Stupeň... 5 Obsah 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 Název ŠVP: ŠKOLA PRO VŠECHNY příloha pro děti s LMP... 1 jméno koordinátora: Mgr. Alena Machová... 1 Předkladatel:... 1 název školy: Základní škola Straškov Vodochody,

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Období: 1. - 2. období Počet hodin ročník: 0 0 99 99 99 Učební texty: Hello, kids!, Start

Více

II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia

II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Začlenění průřezových témat... 6 3.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice Základní škola České Heřmanice, příspěvková organizace www.skola@ceskehermanice.cz IČO: 72088591, 465 549 534 Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2.CHARAKTERISTIKA

Více

Škola, ve které máme na děti čas.

Škola, ve které máme na děti čas. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Škola, ve které máme na děti čas. Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha - východ, Školní 27, 251 66 Senohraby

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola:

Více

2.1.1.1 Poznámky... 11

2.1.1.1 Poznámky... 11 Obsah Charakteristika školy... 4 1.1 Identifikační údaje Základní školy a mateřské školy Drnholec... 4 1.2 Charakteristika školy... 4 1.2.1 Charakteristika žáků... 5 1.3 Charakteristika ŠVP... 5 1.3.1

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 53 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2. verze (provedeny drobné úpravy formalního rázu) Základní škola Sloupnice Horní Sloupnice 14-1 - OBSAH ŠKOLA, CESTA DO ŽIVOTA... 5 Identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA OTEVŘENÉ KOMUNIKACE DALŠÍ KROK Dodatek k ŠVP Škola otevřené komunikace č.j. 177/06 platnému od 1.9.2006, tento dodatek vstupuje v platnost 1.9.2013

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLATENSKÁ 540, HORAŽĎOVICE 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: Základní škola Horažďovice, Blatenská ul. 540, okres

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP) Naše šumavská škola

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP) Naše šumavská škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP) Naše šumavská škola 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Předkladatel Základní škola a Mateřská škola Čachrov, okres Klatovy, příspěvková organizace, Čachrov

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více