Měření spotřeby paliva. Možnosti měření spotřeby paliva. Měření spotřeby paliva na vznětovém motoru proplachované vstřikovací čerpadlo

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měření spotřeby paliva. Možnosti měření spotřeby paliva. Měření spotřeby paliva na vznětovém motoru proplachované vstřikovací čerpadlo"

Transkript

1 Metody měření provozních parametrů strojů absolutní a měrná spotřeba paliva Spotřeba paliva spotřebované palivo je spolu se s dosaženým efektivním výkonem motoru m vhodným souhrnným diagnostickým signálem měrná spotřeba paliva [g. g.kwh - 1 ] většina závad na vznětových a zážehových spalovacích motorech se projeví zvýšením spotřeby paliva pro každého uživatele je vhodné sledovat spotřebu paliva snadné sledování spotřeby paliva v [Litr. Litr.mth - 1, Litr.100km - 1 ] měříte u čerpací stanice při naplnění plné nádrže problémem zde je nemožnost přesně trefit stálou hodnotu plné nádrže, každá čerpací í stanice má jiné stojany a tedy palivoměry s jinou chybou (problémy eliminují korekce) Jak je pro Vás vhodné tankovat a proč? rychle pomalu 1

2 Měření spotřeby paliva spotřebované palivo spalovacího motoru je zpravidla měřeno na výstupu z palivové nádrže je případně nutno vzít v úvahu zpětné vracení paliva do nádrže měří se tak spotřeba paliva celého motoru bez rozlišení podílu jednotlivých válců při detailní diagnostice vznětových motorů, přichází v úvahu přímé měření paliva spotřebovaného jednotlivými válci, tzv. dodávka paliva do válců Možnosti měření spotřeby paliva měření s proplachovaným vstřikovacím čerpadlem měření s neproplachovaným vstřikovacím čerpadlem měření dodávky paliva dávkoměrem měření spotřeby paliva u zážehových motorů palivoměrem měření spotřeby paliva přímo na vstřikovacím zařízení měření spotřeby paliva z emisí Měření spotřeby paliva na vznětovém motoru proplachované vstřikovací čerpadlo 1. průtokoměr 2. sestava měřiče 3. palivový čistič 4. vstřikovací čerpadlo 5. vstřikovací soustava 6. dopravní čerpadlo 7. chladící komora 8. pomocné čerpadlo 9. palivová nádrž 2

3 Měření spotřeby paliva na vznětovém motoru proplachované vstřikovací čerpadlo Do sací komory vstřikovacího čerpadla je dopravováno několikanásobně vyšší množství paliva,, než je vstřikováno do válců, přičemž přebytečným palivem je čerpadlo: proplachováno, ochlazováno, strhávány plynné složky do výstupu z čerpadla. Palivo, které se vrací z proplachovaného vstřikovacího čerpadla, přichází zpět do odvzdušňovací a chladicí komory. Je třeba měřit při stabilním režimu otáček motoru a při plné dodávce paliva (zatížení motoru výkonovou brzdou). Měření při akceleraci motoru: Při akceleračních měřeních,, během krátkých dob rozběhu motoru, je uvedený měřič spotřeby v daném zapojení nepoužitelný.. Celý proplachovací okruh včetně vzduchových "polštářů" v komoře má vždy určitou setrvačnost st a měřicí prvek tedy začíná měřit se zpožděním. Při stabilním režimu, pro který je přístroj určen, to nevadí, avšak při akceleračním měření jsou výsledky značně zkreslené. Měření spotřeby paliva na vznětovém motoru neproplachované vstřikovací čerpadlo 1. palivová nádrž 2. dopravní čerpadlo 3. palivový čistič 4. odvzdušňovací komora 5. jednosměrný ventil 6. sestava měřiče 7. průtokoměr 8. vstřikovací čerpadlo 9. vznětový motor 3

4 Měření spotřeby paliva na vznětovém motoru neproplachované vstřikovací čerpadlo Takové zapojení bez proplachování vstřikovacího čerpadla se v provozu při práci motoru používá pouze výjimečně u některých typů motorů. Při diagnostickém měření, trvajícím zpravidla pouze několik minut, lze však uvedené zapojení použít bez problému. Výhodou je zapojení odvzdušňovací komory před měřicím prvkem, při i němž nemá měřicí systém nežádoucí přechodové jevy v podobě pomalého rozběhu a doběhu a lze proto měřit i při akceleraci motoru. V některých případech je možné krátkodobě převést systém proplachovaného čerpadla na neproplachované. Dávkoměr paliva pro ustálený režim motoru 1. vstřikovací čerpadlo 2. vstřikovač (součást dávkoměru) 3. komora přerušovače 4. přerušovač 5. elektromechanické počítadlo 6. připojení na akumulátor vozidla 7. jednosměrný ventil 8. odměrný válec s pístem 9. pístnice 4

5 Dávkoměr paliva pro ustálený režim motoru Lze měřit dodávku do jednotlivých válců vznětového motoru bez demontáže vstřikovacího čerpadla. Dávkoměr se namontuje na vysokotlaké vstřikovací potrubí jednoho, právě měřeného válce a měří se při chodu motoru na zbylé válce. Přičemž je palivo určené do měřeného válce po celou dobu měření vstřikováno etalonovým vstřikovačem proti destičce přerušovače. Určitým problémem však je udržet motor pracující na část válců na předvolené frekvenci otáček: čtyřválcový motor pracující na jeden válec se samočinně udržuje přibližně na polovině jmenovitých otáček motoru, čtyřválcový nebo šestiválcový motor pracuje při plné dodávce paliva na jeden válec stabilně a do druhého válce je střídavým povolováním šroubení regulována dodávka paliva tak, aby byly udržovány střední požadované měřící otáčky, požadované měřící otáčky jsou udržovány rytmickým střídáním plné a nulové dodávky paliva pomocí palivového pedálu. Dávkoměr paliva pro ustálený režim motoru Některé typy palivoměrů měří v objemových jednotkách za čas, jiné v nejčastěji požadované formě, tj. měřený objem na předvolený počet vstřiků (obvykle 200), a nebo též měřený počet vstřiků na předvolený objem paliva d Q V = z n 200. D V = C V stanovená dodávka paliva na 200 vstřiků (cm 3 /200) Q naměřená spotřeba paliva (cm 3 /s) n otáčky motoru (ot./min) d konstanta d = 1 pro dvoudobý a d = 2 pro čtyřdobý motor z počet válců motoru D předvolený objem dávkoměru (cm 3 ) C naměřený počet vstřiků pro naplnění objemu D 5

6 Měření průtoku v hydraulických soustavách Jedním z významných diagnostických signálů silových hydraulických soustav traktorů, automobilů a samojízdných strojů je objemové průtok kapaliny v různých místech soustavy při její definované pracovní činnosti.. Využívá se několik principů měření a jim odpovídajících měřících zařízení také při měření spotřeby paliva: přímoukazující průtokoměry součtové průtokoměry Přímoukazující průtokoměry zpravidla se jedná o objemová pístová nebo rychlostní měřidla měřicí prvek je proudem kapaliny uváděn do rotačního pohybu rychlost otáčení je elektricky měřena a měřené údaje cejchovány (litr/min, cm 3 /s) pro účelné praktické použití musí být průtokoměr vybaven sadou připojovacích prvků předřazeným čističem - zabránění poškození vlivem náhodně vniklých nečistot velmi přesně vyrobeného měřicího ústrojí přesnost přímoukazujících průtokoměrů bývá 1 až 2%, ovšem nároky na přesnost a kvalitu mechanických i elektrických částí jsou vysoké s využitím výpočetní techniky lze u každého konkrétního průtokoměru podstatně zvýšit přesnost měření tím, že je do programu zahrnuta korekce měřených údajů pomocí cejchovní křivky přesné měření lze v praxi dosáhnout jednak volbou průtokoměru o měřícím rozsahu zabezpečujícím, že zpravidla měřený průtok je pokud možno blízký hodnotě, při níž cejchovní křivka prochází nulovou hodnotou chyby měření nebo použitím cejchovní křivky průtokoměru 6

7 Cejchovní křivka velký průtok je výhodný pro dodavatele (naměří se více) malý průtok je vhodný pro odběratele (naměří se méně) Součtové průtokoměry měřicí prvek je v zásadě stejný jako u průtokoměrů přímoukazujících neměří se však okamžité hodnoty objemového průtoku, ale proteklé množství kapaliny je sumarizováno za určitou předvolenou dobu je-li měření takto rozloženo do časového úseku délky jednotek až desítek sekund, dosahuje se vyšší přesnosti při menších nárocích na technickou dokonalost měřidla 7

8 Součtový průtokoměr 1. rychlospojka 2. tlakoměr 3. regulační škrtící ventil 4. hydromotor 5. přerušovač elektrického okruhu 6. elektromechanické počítadlo impulsů 7. časové relé 8. zdroj elektrického proudu Výpočet množství paliva G. N Q = 0, t. c Q objemový průtok kapaliny (litr/min) G vnitřní geometrický objem měřidla = objem kapaliny proteklé za jednu otáčku (cm 3 /ot.) N naměřený počet impulsů za předvolený časový úsek t předvolený časový úsek měření (s) c počet vrcholů vačky přerušovače (imp/ot.) Pro praktické měření se volí vhodná relace veličin t, G a c tak, aby výsledná veličina Q byla číselně totožná s přímo odečítanou veličinou N. 8

9 Vhodná relace veličin 0,6. G t = c Q = 0,1. N Například: Je-li vnitřní objem měřidla G = 10 cm 3 a počet vrcholů vačky c = 1, volíme časový úsek t = 6 s. Je-li za tento předvolený časový úsek 6 sekund naměřen například počet impulsů N = 156 impulsů, čte se tento údaj s jednou desetinnou čárkou jako naměřená hodnota Q = 15,6 litrů/min. Obdobně lze vhodnou volbou časového úseku t, při seškrcení tlaku kapaliny p škrtícím ventilem na jmenovitou hodnotu, přímo měřit výkon protékající hydraulické kapaliny ve Wattech. Měření spotřeby paliva z emisí Vychází se z produkce: CO oxidu uhelnatého [g.km - 1 ], CO 2 oxidu uhličitého [g.km - 1 ], HC uhlovodíků [g.km - 1 ]. Pro zážehové motory palivem je benzín FC ( HC) + ( CO) + ( CO D 2 ) Pro vznětové motory FC ( HC) + ( CO) + ( CO D 2 ) FC = spotřeba paliva v litrech na 100 km HC = změřené emise uhlovodíků v g.km -1 CO = změřené emise oxidu uhelnatého v g.km -1 CO 2 = změřené emise oxidu uhličitého v g.km -1 D = hustota zkušebního paliva 9

10 Měření spotřeby paliva z emisí Výhody: Nevýhody: není nutné zasahovat do palivové soustavy vozidla (není třeba eliminovat přepad zpátky do nádrže, není třeba dávat pozor na ovlivnění podmínek provozu (vstřikovací tlaky) měření na válcové zkušebně při konstantní zatížení bezproblémové měření spotřeby paliva během jízdního městského nebo mimoměstského cyklu možné pouze za celý cyklus (jímání produkce emisních složek k do vaků) ve své podstatě je tedy tento způsob jednoduchý e velmi vhodný do d provozní praxe nelze měřit během akcelerace spalovacího motoru zpoždění jednotlivých analyzátorů při měření ředěných plynů jsou potřeba jiné rozsahy měřících analyzátorů Porovnání spotřeby paliva z palivoměru a z emisí Dodávka paliva podle palivoměru (kg/h) Dodávka paliva podle emisí (kg/h) 10

11 Porovnání spotřeby paliva z palivoměru a z emisí Přesnost v těsné blízkosti měřených bodů (%) Přesnost v celé pracovní oblasti (%) Diagnostika palivových soustav spalovacích motorů 11

12 Péče o správnou funkci palivové soustavy je jednou z nejzávažnějších podmínek spolehlivého, ekonomického a ekologického provozu spalovacího motoru. Prakticky má malá odchylka od optimální funkce palivové soustavy větší vliv než například poměrně značná ztráta kompresního tlaku. Poruchy a diagnostika palivové soustavy vznětového motoru Základní požadavek dopravit do spalovacího prostoru motoru správnou dodávku paliva, ve správný čas a ve správné formě Na plnění tohoto požadavku se podílí: Nízkotlaká část čistič paliva dopravní čerpadlo nízkotlaké potrubí Vysokotlaká část vstřikovací články zpětné ventily vstřikovací potrubí vstřikovače Významný vliv má také regulátor 12

13 Typické poruchy V 1 normální dodávka paliva (mm 3 /zdvih) V 2 dodávka paliva snížená v důsledku opotřebení vstřikovacího článku (mm 3 /zdvih) V 3 dodávka paliva zvýšená v důsledku nesprávného seřízení (mm 3 /zdvih) M 1, M 2, M 3 odpovídající průběhy točivého momentu v závislosti na otáčkách motoru (Nm( Nm) V důsledku opotřebení vstřikovací jednotky čerpadla klesá dodávka paliva mnohem více při nižších otáčkách, kdy je k dispozici dostatek času na únik paliva. Ve jmenovitých otáčkách je změna točivého momentu zanedbatelná, ale výrazně je ovlivněna záloha točivého momentu a motor ztrácí na pružnosti. Obdobně se projevuje opotřebení výtlačného ventilku.. V provozu dochází k opotřebení odlehčovací válcové plošky, což má nepříjemný ný dopad nejen na vznik dostřiků, ale též v tom, že se zvyšuje spotřeba paliva p (ve( výtlačném potrubí zůstává po vstřiku v tomto případě větší množství paliva pod větším tlakem a nově vytlačované palivo je při následujícím zdvihu více využito k vlastnímu vstřiku). Na změnu dodávaného paliva má vliv také otevírací tlak trysky (například snížením otevíracího tlaku ze 16 na 12 MPa se zvětší dodávka o 4 %). Je-li palivo vstříknuto do spalovacího prostoru motoru ve správný čas, č ve správném množství, ale v nevhodné formě, dochází k menšímu využití paliva a tím k poklesu točivého momentu (vstřik při částečně zacpaných tryskách, váznutí jehly vstřikovače ). Nesprávné seřízení dodávky paliva může být způsobeno neodborným zásahem do nastavení dorazu regulační tyče.. Jde obvykle o zvýšení dodávky, jehož následkem je kouření motoru (20 % zvýšení dodávky zvýší výkon asi o 10 % avšak za cenu nepřípustného zvýšení kouřivosti a namáhání motoru) nadbytečné palivo je spotřebováno velmi nehospodárně. Seřizovací podmínky vstřikovacích zařízení jsou uváděny v podobě tabulek a nebo grafických charakteristik. 13

14 Vstřikovací čerpadlo s výkonnostním regulátorem Dorazem ovládací páky mohou být změněny maximální otáčky,, což vede k nebezpečí havárie motoru. Dorazem regulační tyče lze částečně zvýšit výkon,, ovšem za cenu zvýšení kouřivosti motoru a nehospodárného zvýšení spotřeby paliva Vstřikovací čerpadlo s omezovacím regulátorem Dorazem ovládací páky Dorazem ovládací páky může být částečně zvýšen výkon na úkor kouření a zvýšení spotřeby paliva motoru. 14

15 Podstatný vliv na činnost palivové soustavy, a tím i celého motoru, mají vstřikovače.. Poruchy chodu motoru způsobené vstřikovačem může mít tyto příčiny: špatný technický stav vstřikovače nesprávné seřízení otvíracího tlaku trysky špatná montáž na motor Nejčastěji je stejně jako u pístů a u válců způsobené opotřebení abrazívní z nečistot v palivu. Výrazně se také projevuje působení mechanických sil (velký počet zdvihů, vysoké tlaky a malá dosedací plocha). Další problémy způsobuje koroze a karbon. Vůle mezi tělesem trysky a jehlou palivo uniká kolem jehly do odpadové trubky a snižuje se tak výkon motoru Netěsnost jehly v sedle působí špatné rozprášení palivo, odkapávání paliva, jež má za následek snížený výkon motoru a nehospodárný provoz. Zkoušení se provádí na zkoušečce, kdy se nesmí objevit palivo dříve než 1 MPa před otvíracím tlakem. Zadírání jehly způsobí špatné rozprášení paliva (pozor na špatnou montáž, zkřížení, karbon na dosedací ploše (pokud je vše v pořádku tak přenosná p zkoušečka odhalí charakteristický vrzavý zvuk při vstřiku) Prasklá pružina vstřikovače ovlivní se kvalita rozprašování, motor ztrácí výkon a jeho chod je nepravidelný Diagnostické signály dodávka paliva vstřikovacím čerpadlem měrná spotřeba paliva kouřivost motoru úhel předvstřiku paliva průběh vstřikovacího tlaku Dodávka paliva vstřikovacím čerpadlem důležité je posouzení význačných bodů dodávací charakteristiky význačným bodem je dodávka paliva při 90 a 45 % jmenovitých otáček motoru pokud lze seřídit dodávku paliva v tolerančních mezích daných výrobcem, tak není nutná oprava čerpadla 15

16 Dodávka paliva vstřikovacím čerpadlem Jak by jste vytvořili diagnostický postup? 1. původní dodávka paliva při n 2 2. seřízení dodávky při n 2 3. kontrola dodávky při n 1 4. toleranční meze Měrná spotřeba paliva užitečná měrná spotřeba paliva vztažená na jednotku užitečné práce indikovaná spotřeba paliva vztažená na jednotku indikované práce výhodnější je užití indikované měrné spotřeby paliva,, protože: je méně ovlivněna teplotou měření probíhá tak, že se měří čas, palivo se odebírá ze zvláštní nádobky a výkon motoru (nepřesnost v nastavení otáček má za následek výraznou změnu výkonu motoru) vhodnější je měření a vztažení spotřeby paliva nikoliv za jednotku času, ale za určitý počet otáček motoru (při sledování otáček s přesností ± 5 % je chyba měření spotřeby paliva ± 0,5 % m = V / M m měrná spotřeba paliva (g/w.s) V spotřeba paliva (g/rad) M točivý moment motoru (N.m = W.s/rad) 16

17 Kouřivost motoru 1. zdroj světla 2. měřící trubice 3. ventil 4. fotočlánek 5. miliampérmetr 6. potenciometr 7. ventilátor Úhel předvstřiku paliva Při požadavku menší přesnosti postačí překontrolovat úhel předvstřiku paliva měření pomocí kapiláry (hladina v kapiláře) měření pomocí stroboskopické lampy (fázový posun) měření pomocí magnetické značky na setrvačníku (vzrůst tlaku) 17

18 Průběh vstřikovacího tlaku 1. mechanický stav čerpadla, vstřikovací jednotky 2. činnost výtlačného ventilu 3. stav potrubí světlost 4. stav vstřikovače, trysky a pružin 5. oblast vstřikování paliva 6. oblast poklesu na konci výtlaku 7. stav výtlačného ventilu 8. odlehčovací schopnost ventilu 9. oblast oscilací po výstřiku Poruchy a diagnostika palivové soustavy zážehového motoru Musí plnit stejné podmínky jako palivová soustava vznětového motoru: oru: dodání správného množství paliva, ve správném stavu a ve správný čas Palivová soustava: s karburátorem (běžně Škoda Favorit a starší vozidla) se vstřikováním (běžně Škoda Felicia a mladší vozidla) 18

19 Palivová soustava zážehového motoru s karburátorem Hlavní vliv na palivovou soustavu má správná funkce a správné nastavení součástí karburátoru: těsné a správně nastavené škrtící klapky v celém rozsahu činnosti i včetně jejich osiček (výměna karburátoru) rovná dosedací plocha karburátoru dostatečně utěsněná (přetěsnění, přebroušení, výměna karburátoru) správná hladina paliva v karburátoru těsný jehlový ventil (výměna ventilu) těsný a správně nastavený plovák (výměna plováku) volný přepad paliva z karburátoru do palivové nádrže správná funkce sytiče (kontrola jeho teploty chladící soustava) správná funkce a nastavení podtlakové regulace 2. stupně karburátoru (obnovení těsnosti) membrána akcelerační pumpičky (výměna) čistota trysky, emulzní trubice, odvzdušňovače hřídelky, jehly správné palivo podle ČSN Kontrola těsnosti klapek 1. a 2. stupně uvolní se dorazové šrouby klapek a uzavřou šrouby běhu naprázdno a přídavného vzduchu uzavřená poloha 4,41 kpa (450 mm vodního sloupce) dorazovým šroubem klapky se nastaví požadovaná hodnota 19

20 Závady a jejich projevy znečištění karburátoru (obtížné spouštění a studený běh motoru, špatné otáčky běhu naprázdno, nelze seřídit volnoběh, CO, nedostatečný výkon ) motor zahlcený palivem (nízké otáčky běhu naprázdno, špatně se seřizují otáčky běhu naprázdno a nelze seřídit CO, špatně se spouští teplý ý motor) neseřízený nástřik akcelerační pumpičky (motor při prudké akceleraci škube, špatný přechod na druhý stupeň a špatný přechod u studeného motoru) neseřízené otáčky běhu naprázdno (motor při akceleraci škube, vysoká spotřeba paliva) nefunkční odpojovač běhu naprázdno (nepravidelný běh studeného motoru, špatné spouštění motoru za studena i za tepla) špatné osazení karburátoru (škubání při akceleraci, špatný přechod na druhý stupeň, nedostatečný výkon, vysoká spotřeba) palivo není podle normy ČSN (snížený výkon motoru, při zvýšeném obsahu vody možné až zanesení odkalovací nádobky a z toho plynoucí ucpání trysek, a celá řada dalších ) Palivové čerpadlo Elektrické u motorů se vstřikováním, při nesprávné funkci se obvykle neopravuje, vymění se za nové Jikov SH při závadě se také obvykle neopravuje a vyměňuje za nové, je řešeno jako nerozebíratelné Jikov OD membránové pákové, možnost výměny membrány, vyčištění odkalovače Kontrola činnosti čerpadla kontrola dodávky paliva na předurčený počet zdvihů a čas kontrola minimálního a maximálního tlaku ve výtlaku nasátí paliva za 15 s z hloubky 1,5 m při suchém čerpadle ruční čerpání paliva při jakékoliv poloze vačkového hřídele 20

21 Vstřikování paliva Vstřikování paliva umožňuje snížení spotřeby paliva a zvýšení výkonu motoru při stejném objemu. Palivová soustava je poměrně jednoduchá složená ze čtyř hlavních částí (čerpadla, trysky, řídící jednotky a čističe). Řídící jednotka na základě údajů ze snímačů řídí množství paliva (většinou časem otevření vstřikovače) v předepsaný okamžik (předstih). Většina závad je spojena s se špatnou funkcí některého ze snímačů provozního stavu. Snímače snímač otáček klikového hřídele a vyhodnocení předstihu snímač teploty nasávaného vzduchu snímač množství nasátého vzduchu snímač teploty chladící kapaliny motoru snímač polohy jehly vstřikovače Lambda sonda eventuálně jejich sady snímač polohy palivového pedálu 21

22 Diagnostika palivových soustav spalovacích motorů 22

Metody měření provozních parametrů strojů. Metodika měření. absolutní a měrná spotřeba paliva. měření převodového poměru,

Metody měření provozních parametrů strojů. Metodika měření. absolutní a měrná spotřeba paliva. měření převodového poměru, Metodika měření měření převodového poměru, měření setrvačné hmotnosti vozidla, menší motory se roztáčejí elektromotory, větší motory se roztáčí motorem vozidla, vlastní akcelerace měřeného motoru, měření

Více

Metody měření provozních parametrů

Metody měření provozních parametrů Metody měření provozních parametrů výkony, volba a využití pro diagnostiku Provozní parametry stroje Provozní parametr stroje - každá běžně měřitelná fyzikální veličina, charakterizujícíčinnost stroje

Více

19. a 20. PÍSTOVÉ SPALOVACÍ MOTORY ZÁŽEHOVÉ A VZNĚTOVÉ 19. and 20. PETROL AND DIESEL PISTONE COMBUSTION ENGINES

19. a 20. PÍSTOVÉ SPALOVACÍ MOTORY ZÁŽEHOVÉ A VZNĚTOVÉ 19. and 20. PETROL AND DIESEL PISTONE COMBUSTION ENGINES 19. a 20. PÍSTOVÉ SPALOVACÍ MOTORY ZÁŽEHOVÉ A VZNĚTOVÉ 19. and 20. PETROL AND DIESEL PISTONE COMBUSTION ENGINES ROZDĚLENÍ SPLAOVACÍCH MOTORŮ mechanická funkčnost pístové nebo rotační Spalovací motor pracuje

Více

Palivová soustava zážehového motoru Tvorba směsi v karburátoru

Palivová soustava zážehového motoru Tvorba směsi v karburátoru Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 28.11.2013 Název zpracovaného celku: Palivová soustava zážehového motoru Tvorba směsi v karburátoru Úkolem palivové soustavy je dopravit

Více

Systémy tvorby palivové směsi spalovacích motorů

Systémy tvorby palivové směsi spalovacích motorů Systémy tvorby palivové směsi spalovacích motorů zážehové motory Úkolem systému je připravit směs paliva se vzduchem v optimálním poměru, s cílem dosáhnout - nejnižší spotřebu - nejmenší obsah škodlivin

Více

Obsah. Obsah... 3. vod... 11. Z kladnì pojmy... 12. Kontrola technickèho stavu motoru... 24

Obsah. Obsah... 3. vod... 11. Z kladnì pojmy... 12. Kontrola technickèho stavu motoru... 24 Obsah Obsah...................................................... 3 vod....................................................... 11 Z kladnì pojmy............................................ 12 Prohlídky,

Více

Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic

Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 18.12.2013 Název zpracovaného celku: Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic Vstřikováním paliva dosáhneme kvalitnější přípravu směsi

Více

Palivové soustavy vznětového motoru

Palivové soustavy vznětového motoru Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 28.1.2014 Název zpracovaného celku: Palivové soustavy vznětového motoru Tvorba směsi u vznětových motorů je složitější,než u motorů zážehových.

Více

Diagnostika poruch hydraulických zařízení

Diagnostika poruch hydraulických zařízení Diagnostika poruch hydraulických zařízení přímočaré hydromotory,, čerpadla Hydraulická zařízení V porovnání s mechanickými zařízeními mají hydraulická tyto výhody a nevýhody: Výhody: Možnost plynulé regulace

Více

1 PALIVOVÁ SOUSTAVA ZÁŽEHOVÝCH MOTORŮ... 7 2 PALIVOVÁ SOUSTAVA VZNĚTOVÝCH MOTORŮ... 70

1 PALIVOVÁ SOUSTAVA ZÁŽEHOVÝCH MOTORŮ... 7 2 PALIVOVÁ SOUSTAVA VZNĚTOVÝCH MOTORŮ... 70 OBSAH 1 PALIVOVÁ SOUSTAVA ZÁŽEHOVÝCH MOTORŮ......... 7 1.1 Palivová soustava zážehových motorů s karburátory............. 8 1.2 Karburátory............................................ 13 1.2.1 Rozdělení

Více

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU)

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) 0100 Chybný signál od váhy vzduchu 0101 Chybný signál od váhy vzduchu 0102 Signál od váhy vzduchu nízký 0103 Signál od váhy vzduchu za vysoký 0104 Chybný

Více

OPRAVA PALIVOVÉ SOUSTAVY. PROJEKT. III. ROČNÍK Téma 4.3 Soustava palivová

OPRAVA PALIVOVÉ SOUSTAVY. PROJEKT. III. ROČNÍK Téma 4.3 Soustava palivová PROJEKT Inovace učebních pomůcek pro zvýšení uplatnitelnosti oborů automechanik a autoklempíř na trhu práce Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.11 Diagnostika automobilů Kapitola 25 Ventil

Více

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej V laboratořích Katedry vozidel a motorů Technické univerzity v Liberci byl vyvinut motor pro pohon kogenerační jednotky spalující rostlinný

Více

(mechanickou energii) působením na píst, lopatky turbíny nebo využitím reaktivní síly Používají se jako #3

(mechanickou energii) působením na píst, lopatky turbíny nebo využitím reaktivní síly Používají se jako #3 zapis_spalovaci 108/2012 STR Gc 1 z 5 Spalovací Mění #1 energii spalovaného paliva na #2 (mechanickou energii) působením na píst, lopatky turbíny nebo využitím reaktivní síly Používají se jako #3 dopravních

Více

Palivová soustava Steyr 6195 CVT

Palivová soustava Steyr 6195 CVT Tisková zpráva Pro více informací kontaktujte: AGRI CS a.s. Výhradní dovozce CASE IH pro ČR email: info@agrics.cz Palivová soustava Steyr 6195 CVT Provoz spalovacího motoru lze řešit mimo používání standardního

Více

TEDOM a.s. divize MOTORY

TEDOM a.s. divize MOTORY 6 1 61-0-0274 POČET LISTŮ: LIST: ČÍSLO PŘEDPISU: INDEX o NÁZEV: BRZDNÝ PŘEDPIS PRO PLYNOVÉ MOTORY TEDOM OBSAH. list č. 1. Úvod... 2 2. Práce před spuštěním... 2 3 3. Záběh... 3 4 4. Práce po záběhu...

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_ INOVACE_E.3.20 Integrovaná střední

Více

OVĚŘOVACÍ TEST l ZÁKLADNÍ

OVĚŘOVACÍ TEST l ZÁKLADNÍ OVĚŘOVACÍ TEST l ZÁKLADNÍ 1. Speciálním vozidlem se rozumí drážní vozidlo (vyhláška č. 173/95 Sb. ve znění pozdějších předpisů) pro údržbu a opravy trolejového vedení, vybavené vlastním pohonem a speciálním

Více

Měření emisí motorových vozidel

Měření emisí motorových vozidel 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kontrola a měření strojních zařízení

Více

Silniční vozidla, Údržba a opravy motorových vozidel, Kontrola měření

Silniční vozidla, Údržba a opravy motorových vozidel, Kontrola měření Okruhy k maturitní zkoušce profilová část ODBORNÉ PŘEDMĚTY obor: Silniční doprava Silniční vozidla, Údržba a opravy motorových vozidel, Kontrola měření 1. Spalovací motory: rozdělení, základní pojmy, problémy

Více

Metody měření provozních parametrů

Metody měření provozních parametrů Metody měření provozních parametrů výkony, volba a využití pro diagnostiku Provozní parametry stroje Provozní parametr stroje - každá běžně měřitelná fyzikální veličina, charakterizující činnost stroje

Více

MIKROMAZÁNÍ PODVĚSNÝCH DOPRAVNÍKŮ

MIKROMAZÁNÍ PODVĚSNÝCH DOPRAVNÍKŮ MIKROMAZÁNÍ PODVĚSNÝCH DOPRAVNÍKŮ (MPD) je určené pro jedno a dvojkolejnicové systémy. Mikromazání je navrženo k mazání ložisek rolen dopravníků během jejich provozu, kdy jsou dodávány přesné dávky maziva

Více

Snímače a akční členy zážehových motorů

Snímače a akční členy zážehových motorů Ústav automobilního a dopravního inženýrství Snímače a akční členy zážehových motorů Brno, Česká republika Rozdělení komponent motor managementu Snímače nezbytné k určení základních provozních parametrů

Více

Obsah. Obsah. Úvodem. Vlastnosti a rozdělení vozidel na LPG. Druhy zástaveb LPG ve vozidlech. Slovo autora... 9

Obsah. Obsah. Úvodem. Vlastnosti a rozdělení vozidel na LPG. Druhy zástaveb LPG ve vozidlech. Slovo autora... 9 Obsah Obsah Úvodem Slovo autora.................................................. 9 Vlastnosti a rozdělení vozidel na LPG Kde se vzalo LPG.............................................. 11 Fyzikální vlastnosti

Více

Pístové spalovací motory-pevné části

Pístové spalovací motory-pevné části Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 28.8.2013 Definice spalovacího motoru Název zpracovaného celku: Pístové spalovací motory-pevné části Spalovací motory jsou tepelné stroje,

Více

DIESEL PRÉMIOVÁ PALIVA ALL IN AGENCY 2009. výkon ekologie rychlost vytrvalost akcelerace

DIESEL PRÉMIOVÁ PALIVA ALL IN AGENCY 2009. výkon ekologie rychlost vytrvalost akcelerace DIESEL PRÉMIOVÁ PALIVA ALL IN AGENCY 2009 výkon ekologie rychlost vytrvalost akcelerace DIESEL PRÉMIOVÁ PALIVA Špičková prémiová paliva VERVA Diesel, výkon ekologie rychlost vytrvalost akcelerace VERVA

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.11 Diagnostika automobilů Kapitola 6 Ventil

Více

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej V laboratořích Katedry vozidel a motorů Technické univerzity v Liberci byl vyvinut motor pro pohon kogenerační jednotky spalující rostlinný

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla 1. Celková charakteristika pístových motorů 2. Přeplňované, různopalivové motory 3. Mechanika pohybu motorových vozidel 4. Vstřikovací systémy

Více

Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze

Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze 1) Ozubené kódové kolo + Snímač otáček Kódové kolo slouží k určení polohy natočení klikové hřídele, od čehož se odvíjí řízení předstihu a počátku vstřiku paliva.

Více

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 Biopowers E-motion Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ BIOPOWERS E-MOTION SMÍ PROVÁDĚT POUZE AUTORIZOVANÉ MONTÁŽNÍ STŘEDISKO. OBSAH 1. Informace o obsluze vozidla a popis

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla 1. Celková charakteristika pístových motorů 2. Přeplňované, různopalivové motory 3. Mechanika pohybu motorových vozidel 4. Vstřikovací systémy

Více

Ústav automobilního a dopravního inženýrství PODPORA CVIČENÍ. Ing. Jan Vančura Ústav automobilního a dopravního inženýrství FSI VUTBR

Ústav automobilního a dopravního inženýrství PODPORA CVIČENÍ. Ing. Jan Vančura Ústav automobilního a dopravního inženýrství FSI VUTBR PODPORA CVIČENÍ 1 Sací systém spalovacího motoru zabezpečuje přívod nové náplně do válců motoru. Vzduchu u motorů vznětových a u motorů zážehových s přímým vstřikem paliva do válce motoru. U motorů s vnější

Více

PRI-TeO-PO3-05.13F Palivová soustava vznětového motoru - dopravní (podávací) čerpadla 2 / 5

PRI-TeO-PO3-05.13F Palivová soustava vznětového motoru - dopravní (podávací) čerpadla 2 / 5 1 DOPRAVNÍ (PODÁVACÍ) PALIVOVÁ ČERPADLA Zabezpečují dopravu paliva z palivové nádrže do plnicí komory vstřikovacího čerpadla. Druhy dopravních palivových čerpadel : pístová dopravní čerpadla jednočinné

Více

Univerzita obrany. Měření součinitele tření potrubí K-216. Laboratorní cvičení z předmětu HYDROMECHANIKA. Protokol obsahuje 14 listů

Univerzita obrany. Měření součinitele tření potrubí K-216. Laboratorní cvičení z předmětu HYDROMECHANIKA. Protokol obsahuje 14 listů Univerzita obrany K-216 Laboratorní cvičení z předmětu HYDROMECHANIKA Měření součinitele tření potrubí Protokol obsahuje 14 listů Vypracoval: Vít Havránek Studijní skupina: 21-3LRT-C Datum zpracování:5.5.2011

Více

Funkční vzorek vozidlového motoru EA111.03E-LPG

Funkční vzorek vozidlového motoru EA111.03E-LPG Funkční vzorek vozidlového motoru EA111.03E-LPG Funkční vzorek vozidlového motoru EA111.03E-LPG je výsledkem výzkumných, vývojových a optimalizačních prací, prováděných v laboratoři (zkušebně motorů) Katedry

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

Metody měření provozních parametrů strojů

Metody měření provozních parametrů strojů Metody měření provozních parametrů strojů otáčky, teploty, tlaky, těsnosti Například: Provozní otáčky a jejich využití v diagnostice Provozní otáčky různých mechanismů diagnostický signál VSTUPNÍ - definuje

Více

(elektrickým nebo spalovacím) nebo lidskou #9. pro velké tlaky a menší průtoky

(elektrickým nebo spalovacím) nebo lidskou #9. pro velké tlaky a menší průtoky zapis_hydraulika_cerpadla - Strana 1 z 6 10. Čerpadla (#1 ) v hydraulických zařízeních slouží jako zdroj - také jim říkáme #2 #3 obecně slouží na #4 (čerpání, vytlačování) kapalin z jednoho místa na druhé

Více

ČTYŘDOBÝ VÍCEVÁLCOVÝ SPALOVACÍ MOTOR S VYUŽITÍM TLAKOVÝCH PULZŮ VÝFUKOVÝCH PLYNŮ KE ZVÝŠENÍ NAPLNĚNÍ VÁLCŮ

ČTYŘDOBÝ VÍCEVÁLCOVÝ SPALOVACÍ MOTOR S VYUŽITÍM TLAKOVÝCH PULZŮ VÝFUKOVÝCH PLYNŮ KE ZVÝŠENÍ NAPLNĚNÍ VÁLCŮ ČTYŘDOBÝ VÍCEVÁLCOVÝ SPALOVACÍ MOTOR S VYUŽITÍM TLAKOVÝCH PULZŮ VÝFUKOVÝCH PLYNŮ KE ZVÝŠENÍ NAPLNĚNÍ VÁLCŮ Některé z možných uspořádání motoru se společnými ventily pro sání i výfuk v hlavě válce: 1 ČTYŘDOBÝ

Více

Spotřeba paliva a její měření je jedna z nejdůležitějších užitných vlastností vozidla. Měřit a uvádět spotřebu paliva je možno několika způsoby.

Spotřeba paliva a její měření je jedna z nejdůležitějších užitných vlastností vozidla. Měřit a uvádět spotřebu paliva je možno několika způsoby. S Spotřeba paliva Spotřeba paliva a její měření je jedna z nejdůležitějších užitných vlastností vozidla. ěřit a uvádět spotřebu paliva je možno několika způsoby. S.1 Spotřeba a měrná spotřeba Spotřeba

Více

Konstrukce drážních motorů

Konstrukce drážních motorů Konstrukce drážních motorů Vodní okruhy spalovacího motoru ( objem vody cca 500 l ) 1. Popis hlavního okruhu V hlavním vodním okruhu je ochlazována voda kterou je chlazen spalovací motor a pláště turbodmychadel.

Více

Učební texty Diagnostika II. snímače 7.

Učební texty Diagnostika II. snímače 7. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Praxe 4. ročník Fleišman Luděk 28.5.2013 Název zpracovaného celku: Učební texty Diagnostika II. snímače 7. Snímače plynů, měřiče koncentrace Koncentrace látky udává, s

Více

www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics.

www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics. www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics.cz OBSAH Úvod... 3 Technická specifikace... 4 Popis filtru... 6 Popis činnosti

Více

10 TECHNICKÁ DIAGNOSTIKA... 174 11 PROGNOSTIKA... 178 12 ZÁKONY A PŘEDPISY PRO MOTOROVÁ VOZIDLA... 179 LITERATURA... 181

10 TECHNICKÁ DIAGNOSTIKA... 174 11 PROGNOSTIKA... 178 12 ZÁKONY A PŘEDPISY PRO MOTOROVÁ VOZIDLA... 179 LITERATURA... 181 OBSAH PŘEDMLUVA........................................... 9 1 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY V AUTOOPRAVÁRENSTVÍ..... 10 2 GARÁŽOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ........................... 11 2.1 Garážování a skladování automobilů..........................

Více

Jawa 50 typ 550. rok výroby 1955-1958

Jawa 50 typ 550. rok výroby 1955-1958 Jawa 50 typ 550. rok výroby 1955-1958 1 Motor ležatý dvoudobý jednoválec Chlazení vzduchem Ø 38 mm 44 mm ový objem 49,8 cm 3 Kompresní poměr 6,6 : 1 Největší výkon 1,5k (1,1 kw)/5000 ot/min. Rozvod pístem

Více

Spalovací motory. Palivové soustavy

Spalovací motory. Palivové soustavy 1 Spalovací motory Palivové soustavy Úkolem palivové soustavy je přivést, ve vhodný okamžik vzhledem k poloze pístu potřebné množství paliva do spalovacího prostoru nebo sacího potrubí. Zážehové motory

Více

PROFESIONÁLNÍ CHEMIE BG PRO ÚDRŽBU AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY A MOTORU!!!

PROFESIONÁLNÍ CHEMIE BG PRO ÚDRŽBU AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY A MOTORU!!! Page 1 of 5 PROFESIONÁLNÍ CHEMIE BG PRO ÚDRŽBU AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY A MOTORU!!! BG 106 Rychlé čištění automatické převodovky BG 106-149,- Rychlé čištění automatické převodovky - výplach pro automatické

Více

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu 1/6 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu Příklad: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22,

Více

Učební texty Diagnostika snímače 4.

Učební texty Diagnostika snímače 4. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Praxe Fleišman Luděk 9.12.2012 Potenciometrický snímač pedálu akcelerace Název zpracovaného celku: Učební texty Diagnostika snímače 4. U běžného řízení motoru zadává řidič

Více

Měřicí princip hmotnostních průtokoměrů

Měřicí princip hmotnostních průtokoměrů Měřicí princip hmotnostních průtokoměrů 30.7.2006 Petr Komp 1 Úvod Department once on the title page Co to je hmotnostní průtokoměr? Proč měřit hmotnostní průtok? Měření hmotnostního průtoku s využitím

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/01.0021.

Tento dokument vznikl v rámci projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/01.0021. Tento dokument vznikl v rámci projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/01.0021. Stroje na dopravu kapalin Čerpadla jsou stroje, které dopravují kapaliny a kašovité

Více

STIHL TS 500i Nový rozbrušovací stroj STIHL se vstřikováním paliva. Andreas STIHL, spol. s r.o.

STIHL TS 500i Nový rozbrušovací stroj STIHL se vstřikováním paliva. Andreas STIHL, spol. s r.o. Nový rozbrušovací stroj STIHL se vstřikováním paliva 1 Cílové skupiny uživatelů a oblasti použití Cílové skupiny uživatelů stavební průmysl půjčovny stavebních strojů zahradnictví a krajinářství komunální

Více

HYDROGENERÁTORY V3 (série 30 a 40)

HYDROGENERÁTORY V3 (série 30 a 40) REGULAČNÍ LAMELOVÉ KT 1015 12/11 Jmem. velikost 12; 25; 40; 63 do pn 10 MPa Vg 8,5; 19; 32; 47 cm3/ot automatické odvzdušnění umožňuje snadné uvedení do provozu nízká hlučnost hydrodynamické mazání zajišťuje

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.11 Diagnostika automobilů Kapitola 21 Snímač

Více

Popis VIN... 12. Kontrola bloku motoru... 21 Opravy a renovace bloku motoru... 22 Mazací kanály... 22

Popis VIN... 12. Kontrola bloku motoru... 21 Opravy a renovace bloku motoru... 22 Mazací kanály... 22 Obsah Seznámení s vozidlem......................................................... 11 Hlavní součásti vozidla........................................................... 11 Identifikace a vy bavení vozidla.....................................................

Více

ŘÍZENÍ MOTORU Běh naprázdno Částečné zatížení Plné zatížení Nestacionární stavy Karburátor s elektronickým řízením

ŘÍZENÍ MOTORU Běh naprázdno Částečné zatížení Plné zatížení Nestacionární stavy Karburátor s elektronickým řízením ŘÍZENÍ MOTORU Automobilový motor je provozován v širokém rozmezí otáček a zatížení, což klade vysoké nároky na regulaci palivové soustavy a u motorů zážehových i na regulaci zapalovací soustavy. Tato regulace

Více

www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics.

www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics. www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics.cz OBSAH Úvod... 3 Technická specifikace... 4 Popis filtru... 6 Popis činnosti

Více

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 (1) Na pozemních komunikacích lze provozovat pouze takové silniční vozidlo, které je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle tohoto zákona. (2)

Více

Audi A4 limuzína A4 Avant A4 allroad quattro Audi S4 limuzína S4 Avant Audi Náskok díky technice

Audi A4 limuzína A4 Avant A4 allroad quattro Audi S4 limuzína S4 Avant Audi Náskok díky technice A4 Audi A4 limuzína A4 Avant A4 allroad quattro Audi S4 limuzína S4 Avant Audi Náskok díky technice 108 Technická data Audi A4 limuzína / A4 Avant Model A4 1.8 TFSI (88 kw) A4 1.8 TFSI (125 kw) A4 1.8

Více

Problém nefunkčního předstřiku

Problém nefunkčního předstřiku Problém nefunkčního předstřiku Sériová diagnostika nelhala Zákazník přivezl vozidlo s problémem, rozsvícení se kontrolky motoru při zvýšených otáčkách, jinak byl provoz vozidla v pořádku. Jednalo se o

Více

Komponenty pro hydraulickou výbavu. Všeobecně. Činnosti před spuštěním nového hydraulického systému

Komponenty pro hydraulickou výbavu. Všeobecně. Činnosti před spuštěním nového hydraulického systému Všeobecně Všeobecně Pro provoz hydraulické výbavy je možno objednat komponenty z výrobního závodu. K dispozici jsou následující komponenty: Ovládání Nádrž hydraulického oleje s tlakově omezovacím ventilem

Více

Popis výukového materiálu

Popis výukového materiálu Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_ SZ_20.10. Autor: Ing. Luboš Veselý Datum vytvoření: 15. 02. 2013 Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

VŠB TUO Ostrava. Program 3. Kontrola manometru

VŠB TUO Ostrava. Program 3. Kontrola manometru SB 272 VŠB TUO Ostrava Program 3. Kontrola manometru Vypracoval: Crlík Zdeněk Spolupracoval: Jaromír Zavadil Datum měření: 30.03.2006 Zadání 1. Seznámit se s konstrukcí a zařízením pro cejchování. 2. Zkontrolovat

Více

Vliv paliv obsahujících bioložky na provozní parametry vznětových motorů

Vliv paliv obsahujících bioložky na provozní parametry vznětových motorů 185 Vliv paliv obsahujících bioložky na provozní parametry vznětových motorů doc. Ing. Josef Laurin, CSc., doc. Ing. Lubomír Moc, CSc., Ing. Radek Holubec Technická univerzita v Liberci, Studentská 2,

Více

Popis výukového materiálu

Popis výukového materiálu Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_52_INOVACE_ SZ_20.15 Autor: Ing. Luboš Veselý Datum vytvoření: 19. 03. 2013 Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

VÁS VÍTÁM NA TOMTO SEMINÁŘI

VÁS VÍTÁM NA TOMTO SEMINÁŘI Řízené pohony čerpadel ČVUT FS, Horská 3, 4.prosinec 2013 Jménem odborné sekce hydraulika a pneumatika české strojnické společnosti VÁS VÍTÁM NA TOMTO SEMINÁŘI Ing. Petr Jáchym jachym.petr@hydac.cz Cíl

Více

TBV-CMP. Kombinované regulační a vyvažovací ventily pro malé koncové jednotky Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil

TBV-CMP. Kombinované regulační a vyvažovací ventily pro malé koncové jednotky Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil Kombinované regulační a vyvažovací ventily pro malé koncové jednotky Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil IMI TA / Regulační ventily / je určen pro regulaci výkonu a hydronické vyvážení koncových

Více

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE OBSAH 1 DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE (V. Kemka).............. 9 1.1 Zdvihadla a jeřáby....................................... 11 1.1.1 Rozdělení a charakteristika zdvihadel......................... 11 1.1.2

Více

Brzdy automobilu BRZDĚNÍ AUTOMOBILU. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla druhý Němec V. 14.10.2012. Název zpracovaného celku:

Brzdy automobilu BRZDĚNÍ AUTOMOBILU. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla druhý Němec V. 14.10.2012. Název zpracovaného celku: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla druhý Němec V. 14.10.2012 Název zpracovaného celku: Brzdy automobilu Účelem brzd je vozidlo zpomalit, nebo zastavit. DRUHY BRZDOVÝCH SOUSTAV 1.Provozní

Více

Service 80. Vznětové motory 1,2; 1,6 l a 2,0 l. Dílenská učební pomůcka. se systémem vstřikování common rail

Service 80. Vznětové motory 1,2; 1,6 l a 2,0 l. Dílenská učební pomůcka. se systémem vstřikování common rail Service 80 Vznětové motory 1,2; 1,6 l a 2,0 l se systémem vstřikování common rail Dílenská učební pomůcka Obsah Stručný popis motorů 4 Mechanická část motoru 6 7 9 11 12 14 17 19 25 29 Systém řízení motoru

Více

TECHNICKÉ PARAMETRY INTEC- 1500

TECHNICKÉ PARAMETRY INTEC- 1500 Technické parametry stroje: TECHNICKÉ PARAMETRY INTEC- 1500 VSTŘIKOVACÍ JEDNOTKA jednotky A B Průměr šneku mm 130 140 Poměr L/D šneku 25 23,2 Teoretický vstřik. objem cm³ 7950 9220 Gramáž vstřiku (PS)

Více

Bezpečnostní systémy ABS (Antiblock Braking System), ASR (z německého Antriebsschlupfregelung) protiblokovacího zařízení ABS

Bezpečnostní systémy ABS (Antiblock Braking System), ASR (z německého Antriebsschlupfregelung) protiblokovacího zařízení ABS Bezpečnostní systémy ABS (Antiblock Braking System), ASR (z německého Antriebsschlupfregelung) Styk kola s vozovkou, resp. tření ve stykové ploše mezi pneumatikou a povrchem vozovky, má zásadní vliv nejenom

Více

Vstřikování Bosch-_Motronic

Vstřikování Bosch-_Motronic Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla čtvrtý NĚMEC V. 20.12.2013 Název zpracovaného celku: Vstřikování Bosch-_Motronic Systém Bosch-Motronic je vyšším stupněm elektronického řízení motoru

Více

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY Ing. Petr VAVŘIŇÁK 2013 2.1 OBECNÉ ZÁKLADY EL. POHONŮ 2. ELEKTRICKÉ POHONY Pod pojmem elektrický pohon rozumíme soubor elektromechanických vazeb a vztahů mezi elektromechanickou

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání p.o. Opakovací okruhy pro závěrečnou učňovskou zkoušku pro třídu 2.R

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání p.o. Opakovací okruhy pro závěrečnou učňovskou zkoušku pro třídu 2.R Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání p.o. Opakovací okruhy pro závěrečnou učňovskou zkoušku pro třídu 2.R z předmětu Elektrotechnika pro školní rok 2012/2013: 1. Elektrická zařízení motorových

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.1 Měření parametrů Kapitola 27 Skoková lambda

Více

Motor a příslušenství

Motor a příslušenství Motor a příslušenství Injection EMS 31.32 Diagnostika - Algoritmy pro lokalizaci poruch - 2 Diagnostika - Interpretace povelů - 8 Diagnostika - Stížnosti zákazníka - 10 Diagnostika - Interpretace parametrů

Více

Palivová soustava 9.3.2009 2

Palivová soustava 9.3.2009 2 9.3.2009 1 Palivová soustava Cílem je stav, při kterém bude do spalovacího prostoru přivedeno ve správný okamžik, v požadovaném stavu a množství, palivo společně se vzduchem, umožňující vznícení a uvolnění

Více

Systém Venturiho trubice. BALLOREX Venturi. Tlaková ztráta. Signál. Měřící jednotka s tradiční clonou. Tlaková ztráta

Systém Venturiho trubice. BALLOREX Venturi. Tlaková ztráta. Signál. Měřící jednotka s tradiční clonou. Tlaková ztráta BALLOREX Venturi BALLOREX Venturi - regulační ventily pro přesné vyvažování BALLOREX Venturi je statický ventil pro měření průtoku, regulaci a uzavírání. Ventil se používá pro vyvažování otopných a chladicích

Více

Tespo engineering s.r.o., Roubalova 7a, 602 00 Brno, tel.: 543 331 296-7, fax : 543 330 287 info@tespo-eng.cz ; www.tespo-eng.cz

Tespo engineering s.r.o., Roubalova 7a, 602 00 Brno, tel.: 543 331 296-7, fax : 543 330 287 info@tespo-eng.cz ; www.tespo-eng.cz Tespo engineering s.r.o., Roubalova 7a, 602 00 Brno, tel.: 543 331 296-7, fax : 543 330 287 info@tespo-eng.cz ; www.tespo-eng.cz HYDRAULICKÉ REGULAČNÍ SPOJKY KSL 1 Hydraulické regulační spojky KSL Používají

Více

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Regulátory tlakové diference DAL 516 Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE

Více

Kompakt ecotech. Malý, ale prémiový traktor

Kompakt ecotech. Malý, ale prémiový traktor 1 Kompakt modely 2013 Série Kompakt sestává pro rok 2013 ze tří modelových řad Kompakt S Kompakt S 4055 Kompakt S 4065 Kompakt Kompakt 4065 Kompakt 4075 Kompakt ecotech Kompakt 4085 Kompakt 4095 Kompakt

Více

Hydraulické mechanismy

Hydraulické mechanismy Hydraulické mechanismy Plynulá regulace rychlosti, tlumení rázů a možnost vyvinutí velikých sil jsou přednosti hydrauliky. Hydraulické mechanismy jsou typu: hydrostatické (princip -- Pascalův zákon) hydrodynamické

Více

1 PŘEVODNÁ ÚSTROJÍ... 7 2 MOTORY... 93

1 PŘEVODNÁ ÚSTROJÍ... 7 2 MOTORY... 93 OBSAH 1 PŘEVODNÁ ÚSTROJÍ................................. 7 1.1 Účel převodných ústrojí a jejich částí....................... 7 1.2 Spojky................................................ 10 1.2.1 Druhy

Více

Kontrola technického ho stavu brzd. stavu brzd

Kontrola technického ho stavu brzd. stavu brzd Kontrola technického ho stavu brzd Kontrola technického ho stavu brzd Dynamická kontrola brzd Základní zákon - Zákon č. 56/001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích v platném znění

Více

Obsah 1. Spalovací motor... 11 2. Opravy a údržba motoru... 93

Obsah 1. Spalovací motor... 11 2. Opravy a údržba motoru... 93 Obsah 1. Spalovací motor... 11 1.1. Princip funkce spalovacího motoru... 11 1.1.1. Čtyřdobý motor... 14 1.1.2. Dvoudobý motor... 16 1.1.3. Rozdíly mezi dvoudobými a čtyřdobými motory... 18 1.1.4. Jedno-

Více

SPALOVACÍ MOTORY. - vznětové = samovznícením. - dvoudobé. - kapalinou. - dvouřadé s válci do V - vodorovné - ležaté. - vstřikové

SPALOVACÍ MOTORY. - vznětové = samovznícením. - dvoudobé. - kapalinou. - dvouřadé s válci do V - vodorovné - ležaté. - vstřikové SPALOVACÍ MOTORY Druhy spalovacích motorů rozdělení podle způsobu zapalování podle počtu dob oběhu podle chlazení - zážehové = zvláštním zdrojem (svíčkou) - vznětové = samovznícením - čtyřdobé - dvoudobé

Více

Obecné cíle a řešené dílčí etapy

Obecné cíle a řešené dílčí etapy 5.1.3. Nestacionární zkoušky motorů Obecné cíle a řešené dílčí etapy 5.1.3. Nestacionární zkoušky motorů Ověření emisního chování vozidel při simulaci různých reálných provozních podmínek Verifikace spotřeby

Více

Celková diagnostika vstřikovacího stroje strana 1/17

Celková diagnostika vstřikovacího stroje strana 1/17 Celková diagnostika vstřikovacího stroje strana 1/17 0.0 Měřený objekt - stroj Identifikace stroje Typ Výrobní číslo Rok výroby Provozní hodiny Datum měření BK-T 2750/1200 50747 1995-8.10.2008 Uzavírací

Více

VY_32_INOVACE_C 08 19. hřídele na kinetickou a tlakovou energii kapaliny. Poháněny bývají nejčastěji elektromotorem.

VY_32_INOVACE_C 08 19. hřídele na kinetickou a tlakovou energii kapaliny. Poháněny bývají nejčastěji elektromotorem. Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Pokyny k hledání a odstraňování závad v řízení traktorů ZETOR UŘ II. Výpis z technických údajů výrobce servořízení

Pokyny k hledání a odstraňování závad v řízení traktorů ZETOR UŘ II. Výpis z technických údajů výrobce servořízení Pokyny k hledání a odstraňování závad v řízení traktorů ZETOR UŘ II Při hledání příčiny závad v servořízení 8011 8045 traktorů ZETOR UŘ II se doporučuje prověřit ještě před demontáží všechny části řízení.

Více

Farmall U Pro Efficient Power Představení prémiového traktoru

Farmall U Pro Efficient Power Představení prémiového traktoru 1 Nabídka modelů Farmall U Pro pro rok 2013 Tier 4a made in Aust r ia Model Motor jmenovitý výkon při 2300 min -1 (k) max. výkon při 1900 min -1 (k) Převodovka Hydraulika Max. zdvihací síla Hmotnost Min.

Více

Potenciostat. Potenciostat. stav 03.2009 E/04

Potenciostat. Potenciostat. stav 03.2009 E/04 Všeobecně V moderních vodárnách, bazénech a koupalištích je třeba garantovat kvalitu vody pomocí automatických měřicích a regulačních zařízení. Měřicí panel PM 01 slouží ke zjišťování parametrů volného

Více

01-3 Vlastní diagnostika III. Tabulka závad, císla závad 16496...17566. FABIA 2000>- Motor 1,4/55; 1,4/74 - vstrikování 01

01-3 Vlastní diagnostika III. Tabulka závad, císla závad 16496...17566. FABIA 2000>- Motor 1,4/55; 1,4/74 - vstrikování 01 FABIA 2000>- Motor 1,4/55; 1,4/74 - vstrikování 01 "- I 01-3 Vlastní diagnostika III Tabulka závad, císla závad 16496...17566 "\ Upozornení. Relevantní závady v systému elektrického ovládání plynu budou

Více

PŘÍMÉ VSTŘIKOVÁNÍ BENZINU

PŘÍMÉ VSTŘIKOVÁNÍ BENZINU Prof. Ing. František Vlk, DrSc. PŘÍMÉ VSTŘIKOVÁNÍ BENZINU Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav dopravní techniky Pro přípravu směsi se dnes místo karburátorů používají vstřikovací

Více

ZKUŠEBNÍ TEST MVTV 2 technické části zkoušky způsobilosti k řízení speciálních hnacích vozidel

ZKUŠEBNÍ TEST MVTV 2 technické části zkoušky způsobilosti k řízení speciálních hnacích vozidel ZKUŠEBNÍ TEST MVTV 2 technické části zkoušky způsobilosti k řízení speciálních hnacích vozidel 1. Montážní vůz MVTV 2 má pojezd v provedení a) dvojkolí jsou vedena v rámu vozidla s vůlí v příčném směru,

Více

ská vozidla Čerpadla pro hasičsk Albert Ziegler GmbH & Co.KG by Albert Ziegler GmbH & Co. KG Version 2002_02 (9/9)

ská vozidla Čerpadla pro hasičsk Albert Ziegler GmbH & Co.KG by Albert Ziegler GmbH & Co. KG Version 2002_02 (9/9) Čerpadla pro hasičsk ská vozidla Albert Ziegler GmbH & Co.KG by Albert Ziegler GmbH & Co. KG Version 2002_02 (9/9) Odstřediv edivá čerpadla Označen ení čerpadel FP 16/8-1 HH HH = Vysokotlakéčerpadlo H

Více

Technická zpráva WYNN S HIGH PRESSURE 3 (HP 3)

Technická zpráva WYNN S HIGH PRESSURE 3 (HP 3) Technická zpráva WYNN S HIGH PRESSURE 3 (HP 3) Dovoz do ČR: Top Oil Services, k. s. Nádražní 5, 346 01 Horšovský Týn www.wynns.cz strana 1. z 12 Obsah 1. Wynn s HP 3, obsahuje antioxydanty, které předcházejí

Více