ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUŇOVICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUŇOVICE"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUŇOVICE Pod Lipami 210, Bohuňovice Č E S K Á R E P U B I K A Telefon / Fax ,

2 Tato stránka nesmí být tisknuta! 2/227

3 Obsah 1 Identifikační údaje Název ŠVP Předkladatel Zřizovatel Platnost dokumentu Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Vybavení školy Charakteristika pedagogického sboru Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Charakteristika ŠVP Zaměření školy Výchovné a vzdělávací strategie Profil absolventa(ky) Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Začlenění průřezových témat Učební plán Tabulace učebního plánu Poznámky k učebnímu plánu Učební osnovy Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informatika Prvouka Vlastivěda Přírodověda Dějepis /227

4 5.9 Občanská výchova Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Dramatická výchova Rodinná výchova Tělesná výchova Pracovní výchova Přírodovědné praktikum Humanitní seminář Domácnost Informatika Francouzský jazyk Technické kreslení Jazykový seminář Literární seminář Sportovní hry Konverzace v cizím jazyce Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Autoevaluace školy Dodatek školního vzdělávacího programu Výuka Individuální logopedické péče (ILP) /227

5 1 Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP Základní školy Bohuňovice 1.2 Předkladatel název školy: Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice adresa školy: Pod Lipami 210, Bohuňovice jméno ředitele: Mgr. Jana Divišová jména koordinátorů: Mgr. Karla Dokoupilová, PaedDr. Jiřina Nebeská kontakty: telefon Zřizovatel název: Obecní úřad Bohuňovice adresa: 6. května 109, Bohuňovice kontakty: telefon Platnost dokumentu datum: od 1. září 2009 podpis ředitele: razítko školy: 5/227

6 2 Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy Zřizovatelem školy je Obecní úřad Bohuňovice, škola má právní subjektivitu od 1. ledna Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice je úplnou základní školou. Její součástí jsou od 1. prosince 2002 dvě mateřské školy. Jsme spádovou školou pro děti z okolních vesnic. Děti z Hlušovic navštěvují naši školu od prvního ročníku, děti ze Štarnova od pátého ročníku. Součástí školy je školní družina. Škola spravuje a řídí školní jídelnu. Součásti školy: Základní škola Bohuňovice, Mateřská škola Bohuňovice, Mateřská škola Loděnická, Školní družina, Školní jídelna. Kapacita naplněnosti školy je 442 žáků. V některých ročnících jsou integrovaní žáci a žákyně, kteří se vzdělávají podle individuálních učebních plánů. 2.2 Vybavení školy Základní škola je umístěna v budově postavené roku Nachází se v tichém a esteticky upraveném prostředí v klidné části obce. V budově školy je 15 tříd, z toho jsou některé upravené jako odborné pracovny. Při práci využíváme učebnu pro výuku cizích jazyků, dvě počítačové učebny, učebny pro výuku fyziky, chemie, přírodopisu a hudební výchovy. Součástí školy je žákovská i učitelská knihovna. V samostatných budovách jsou umístěny tělocvična, školní dílny, cvičná kuchyně, keramická dílna a školní jídelna. V areálu školy je školní pozemek a sportovní hřiště. Místnosti pro školní družinu se nacházejí v pronajatých prostorách Centra zdraví. Materiální vybavení školy je dostatečné. Postupně dochází k doplňování a modernizování sbírek jednotlivých kabinetů a knihoven (učitelské i žákovské). V době přestávek a volna mohou žáci využívat prostory chodeb, které jsou k tomu přizpůsobeny svým vybavením. Po dohodě s vyučujícími mohou žáci využívat výpočetní techniku ve dvou počítačových učebnách. Vyučující využívají pro svou práci počítače, tiskárny a kopírky. Všem je k dispozici učitelská knihovna, která je postupně doplňována. Naše škola je samozřejmě vybavena sociálním zařízením, které odpovídá hygienickým předpisům. Sociální zařízení se nacházejí v přízemí (jsou určeny pro žáky prvního stupně) a ve 2.patře (jsou určeny pro žáky druhého stupně). Sociální zařízení se nachází také v budově dílen a u tělocvičny. Zde mají žáci k dispozici sprchy. 6/227

7 2.3 Charakteristika pedagogického sboru Pedagogických pracovníků je na naší škole 16 členů (14 žen a 2 muži). Z toho jsou dvě asistentky pedagoga. Neaprobovaně se učí jedině výtvarná výchova. Všichni členové pedagogického sboru se vzdělávají v rámci DVPP. Tyto údaje se vztahují k roku V dalších letech se může stav změnit. 2.4 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Naší škole se podařilo získat grant na účast v projektu Comenius. Navázali jsme kontakt se školami v Holandsku, Velké Británii, Španělsku a Polsku. Do projektu se v roce 2009 zapojili především žáci prvního stupně a učitelé celé školy. Práce v rámci projektu budou pokračovat i v následujících letech. 2.5 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Spolupráci s rodiči našich žáků vidíme jako základ našeho výchovného i vzdělávacího působení. Rodiče mohou školu navštívit kdykoli po dohodě s konkrétním vyučujícím a projednat jakýkoli problém. Kromě toho probíhají třikrát ročně třídní schůzky a konzultace s rodiči, na kterých jsou rodiče seznamováni s prospěchem a chováním svých dětí. Několikrát v roce probíhají dny otevřených dveří. Při škole je ustanovena Rada rodičů, jejímiž členy jsou zástupci rodičů ze všech tříd na naší škole. Rada spolupracuje s vedením školy a podílí se na přípravě některých akcí pořádaných pro naše žáky. Od roku 2006 funguje na škole šestičlenná Rada školy. Škola spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Olomouci. 7/227

8 3 Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy Škola je v okolí jedinou úplnou základní školou poskytující základní vzdělání. Chceme našim žákům a žákyním (dále jen žákům) poskytovat co nejširší všeobecné vzdělání tak, aby našli uplatnění ve svém budoucím profesním i osobním životě. Z toho vyplývá následující profilace školy: Chceme poskytnout použitelné základy všeobecného vzdělání tak, aby jej žáci mohli využít při dalším studiu na středních odborných školách, gymnáziích i středních odborných učilištích. Chceme, aby si žáci vytvořili takové znalosti a získali takové dovednosti, které by uplatnili v běžném životě (komunikace, kooperace, logické myšlení ). Používáme některé metody skupinové práce a projektového vyučování a tím vedeme žáky k týmové práci. Klademe důraz na rozvoj znalostí a schopností v oblasti cizích jazyků, kromě anglického jazyka nabízíme žákům také výuku francouzského jazyka. Podporujeme využívání komunikačních a informačních technologií v jednotlivých předmětech vyučovaných na naší škole. V ročníku využíváme při výuce internetového portálu Vedeme žáky k tomu, aby chápali, že práva každého jedince existují vždy ve spojení s určitými povinnostmi a nejsou od sebe oddělitelné. Vedeme žáky k dodržování stanovených pravidel a k poznání, že porušení těchto pravidel má vždy určité následky (pravidla slušného chování, školní řád, pravidla silničního provozu ). Pokoušíme se o zavádění pravidel chování a práce v jednotlivých třídách. Usilujeme o úzkou spolupráci s rodinou. V průběhu roku probíhají pravidelné třídní schůzky a konzultace se všemi učiteli, v případě potřeby si mohou rodiče dohodnout schůzku s učiteli kdykoli. Jakékoli problémy řešíme ve spolupráci učitel žák rodič. Chceme věnovat stejnou péči všem dětem, tedy dětem nadaným, průměrným, podprůměrným i dětem s různým postižením. Snažíme se o integraci žáků se zdravotním postižením, zdravotním nebo sociálním znevýhodněním. Snažíme se vytvořit podmínky pro nadané děti rozšiřováním základního učiva, respektováním jejich individuality a poskytnutím možnosti zapojit se do soutěží a olympiád. Spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Olomouci. V průběhu celé povinné školní docházky mají žáci možnost navštěvovat hodiny reedukace (používáme metody a postupy doporučené poradnou). 8/227

9 Usilujeme o propojení života školy se životem obce, proto pořádáme školní akademie, na kterých děti prokazují svoje získané schopnosti a dovednosti. Podílíme se na úpravě prostředí obce (sběr druhotných surovin, úklid obce ). Spolupracujeme s různými místními organizacemi, které napomáhají žákům v poznávání důležitosti obce v jejich životě. Důležitou roli v životě školy hraje činnost školní družiny, jež je zaměřena především na oblast výchov (výtvarnou, hudební a tělesnou). Pod vedením vychovatelek jsou připravována kulturní vystoupení pro veřejnost. V náboženské výchově spolupracujeme s farností římskokatolické církve v Bohuňovicích a žáci všech ročníků mohou navštěvovat hodiny náboženství vedené místním panem farářem. Snažíme se vést žáky ke zdravému životnímu stylu. 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie Zvládnutí všech klíčových kompetencí by mělo žákům usnadnit zapojení do jejich současného i dalšího života. Klíčové kompetence by měly pomoci při osvojování základů všeobecného vzdělání, které škola poskytuje. Úroveň získaných klíčových kompetencí není konečná, ale tvoří základ pro celoživotní vzdělávání. Klíčové kompetence KOMPETENCE K UČENÍ umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní vzdělávání KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů Výchovné a vzdělávací strategie Ve vyučování klademe velký důraz na čtení s porozuměním, práci s textem a vyhledávání informací. Předkládáme žákům různé zdroje k vyhledávání informací. Zavádíme sebehodnocení žáků. Chceme, aby žáci zpracovávali některá témata výuky v samostatných pracích. Vedeme žáky k účasti v některých soutěžích a olympiádách. Předkládáme žákům problémové úkoly a chceme, aby hledali řešení problému. Vedeme žáky k tomu, aby si při prezentaci řešení dokázali svoje řešení obhájit. Ve vhodných oblastech používáme netradiční úlohy. Při práci s informacemi chceme, aby je žáci třídili a uměli je zpracovávat. Vedeme žáky k používání internetu (úměrně jejich věku). Chceme, aby se žáci podle svých schopností a dovedností zapojovali do soutěží. Starší žáci mají možnost připravovat různé 9/227

10 KOMPETENCE KOMUNKATIVNÍ vést žáky k všestranné a účinné komunikaci KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní i druhých KOMPETENCE OBČANSKÉ připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti KOMPETENCE PRACOVNÍ pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci 10/227 aktivity pro mladší spolužáky. Vedeme žáky ke smysluplné komunikaci se spolužáky ve škole, s dospělými ve škole i mimo školu. Vedeme žáky k tomu, aby uměli veřejně prezentovat svoje myšlenky. Učíme žáky vhodnou formou obhajovat svůj názor. Vedeme žáky k naslouchání druhým. Podporujeme přátelské vztahy ve škole. Snažíme se začleňovat do práce některé formy kooperativního vyučování. Žáci mají možnost zveřejňovat své myšlenky a práce v obecním tisku i na webových stránkách školy. Snažíme se vyvozovat co nejvíce sociálních kompetencí z konkrétních situací v hodinách (Prvouka, Tělesná výchova, Pracovní výchova, exkurze, výlety ). Usilujeme o to, aby žáci byli schopni přijmout roli ve skupině a respektovat ji. Vedeme žáky k respektování dohodnutých a stanovených pravidel. Chceme, aby žáci pochopili souvislost mezi svými právy a povinnostmi. Školní řád vychází z pravidel stanovených demokratickou společností. Chceme, aby žáci pochopili souvislost mezi svými právy a povinnostmi. Chceme, aby žáci respektovali individuální zvláštnosti mezi jedinci. Klademe důraz na environmentální výchovu ve škole. Třídíme odpad. Vedeme žáky k tomu, aby se v době pobytu mimo školu chovali zodpovědně. Motivujeme žáky k aktivnímu zapojení do oblasti s názvem Svět práce. Vedeme žáky ke schopnosti reálně posoudit vlastní schopnosti při každodenní práci a následně při profesní orientaci. Nabízíme žákům různé mimoškolní zájmové útvary. Výuku některých předmětů se snažíme doplňovat praktickými exkurzemi.

11 3.3 Profil absolventa(ky) Vedeme žáky k tomu, aby si vážili vlastní práce i práce druhých. Absolvent i absolventka naší základní školy prokazuje následující dovednosti (tyto dovednosti odpovídají cílům stanoveným RVP ZV): Je schopen všestranně komunikovat se svým okolím a logicky vyjadřovat vlastní myšlenky. vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci podněcovat žáky k logickému uvažování Umí tvořivě řešit běžné problémy, které se vyskytují v jeho každodenním životě. podněcovat žáky k tvořivému myšlení a k řešení problémů Je schopen spolupracovat v týmu a respektovat práci svou i ostatních. rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých Ve svém životě vystupuje jako svébytný a zodpovědný jedinec, který si uvědomuje souvislost mezi svými právy a povinnostmi. připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně zodpovědný Jedná jako tolerantní osobnost jak ve vztahu k ostatním lidem, tak jiným kulturním a duchovním hodnotám a k přírodě. vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi Využívá různých strategií učení tak, aby byl schopen dalšího studia na střední škole či středním odborném učilišti. umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení Je schopen posoudit své reálné možnosti a využít je v rozhodování o svém dalším osobním a profesním životě. pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci 11/227

12 Navazuje a rozvíjí citlivé vztahy s ostatními lidmi. Je vnímavý k prostředí a přírodě. vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí a přírodě 3.4 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Při výuce žáků se speciálními potřebami respektujeme především jejich osobní maximum. Začleňujeme tyto žáky do přirozeného prostředí školy. Žáky s vývojovými poruchami učení posíláme se souhlasem zákonných zástupců na odborné vyšetření do pedagogicko psychologické poradny. Na základě vyšetření a doporučení jsou vybrána konkrétní opatření a přístupy. Žák je zařazen do reedukační péče. Poradenské zařízení může rozhodnout o integraci žáků se závažnějšími formami vývojových poruch učení. V některých případech jsou integrováni žáci se zdravotním postižením. Spolupracujeme se speciálními pedagogickými centry pro příslušná postižení. Integrovaní žáci se účastní běžné výuky ve stanovených předmětech a pracují podle individuálního vzdělávacího plánu. Tento plán je projednán se zákonnými zástupci a jejich názor je respektován. Individuální plán obsahuje závěry a doporučení z vyšetření pedagogickopsychologické poradny a speciálního pedagogického centra, způsoby reedukace, pomůcky, způsob hodnocení a jméno odpovědného pedagoga. Výuka žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním probíhá formou individuální integrace v běžných třídách. Součástí zařazení do běžné třídy je osobní asistent dle platných právních předpisů. Role asistenta je dána konkrétními podmínkami ve třídě a konkrétním postižením či znevýhodněním žáka. Asistent úzce spolupracuje s třídním učitelem, jednotlivými vyučujícími a také se zákonnými zástupci žáka. Podílí se na vzdělávání a výchově. Časový rozsah jeho účasti při výuce je dán platnými právními předpisy. Při plánování a realizaci vzdělávání vycházíme z konkrétních postižení nebo znevýhodnění žáků a z jejich speciálních vzdělávacích potřeb a možností, a proto upravujeme vzdělávací obsahy jednotlivých předmětů (podle potřeb a možností každého konkrétního žáka). Při výuce těchto žáků uplatňujeme postupy a metody doporučené odbornými pracovišti (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogická centra). Tyto postupy a metody přizpůsobujeme možnostem a schopnostem konkrétních žáků. Při jejich aplikaci respektujeme individualitu a potřeby každého žáka. Velmi důležitou součástí vzdělávání těchto žáků je hodnocení výsledků jejich vzdělávání. Při hodnocení zohledňujeme druh, stupeň a míru postižení či znevýhodnění. Po dohodě s rodiči využíváme různé způsoby hodnocení klasifikaci i slovní hodnocení (popřípadě i kombinaci obou způsobů). Snažíme se, aby slovní hodnocení bylo motivující k dalšímu vzdělávání.podrobnější informace o hodnocení vzdělávání těchto žáků je v části ŠVP týkající se hodnocení výsledků vzdělávání (viz Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami). Zařazení žáků se sociálním znevýhodněním do vzdělávacího procesu je v rámci naší školy velmi složité. Dlouhodým cílem naší práce je integrace a podpora úspěšnosti těchto žáků (z odlišného kulturního a sociálně znevýhodněného prostředí) v majoritní společnosti. Zároveň je dobré udržovat u těchto žáků povědomí o jejich vlastní kultuře. 12/227

13 Při vzdělávání je nutno využívat výukové postupy, které jsou pro tyto žáky vhodné, organizovat a plánovat výuku tak, aby odpovídala potřebám těchto žáků a vycházela z jejich zájmů, zkušeností a potřeb. Pro úspěšné vzdělávání těchto žáků je třeba ajistit spolupráci s psychologem, speciálním pedagogem, také zajistit pomoc asistenta pedagoga. Velkou výhodou při práci s žáky se sociálním znevýhodněním je menší počet žáků ve třídě. Nedílnou součástí vzdělávacího procesu je také navázání velmi úzkého kontaktu se zákonným zástupci žáka. Nutností je zajištění speciálních učebnic a materiálů. Hodnocení výsledků vzdělávání těchto žáků je zahrnuto v části ŠVP týkající se hodnocení výsledků vzdělávání (viz Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, Hodnocení a klasifikace cizinců). 3.5 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Zařazení žáků mimořádně nadaných do běžné výuky klade na učitele vyšší nároky. Velký důraz je kladen na motivaci těchto žáků. Motivace směřuje k rozšiřování základního učiva do hloubky a k rozvíjení snahy o celoživotní vzdělávání. Mimořádně nadaní žáci jsou vedeni k účasti v různých soutěžích, jsou jim zadávány další úkoly na rozšiřování základního učiva. Problémem bývají některé kázeňské přestupky, které je nutno řešit s velkým pedagogickým taktem. Důležité je, aby při řešení těchto problémů byli učitelé důslední. 3.6 Začlenění průřezových témat Naplňování obsahu průřezových témat je nedílnou součástí tohoto vzdělávacího programu. Vzdělávací obsah průřezových témat je realizován v jednotlivých předmětech, ale především formou projektového vyučování. Obsahová náplň jednotlivých projektů není součástí tohoto školního vzdělávacího programu. V projektech jsou zahrnuty všechny tematické okruhy, ale konkrétní obsah, metody, strategie jsou přizpůsobovány podle konkrétní situace. Každé průřezové téma má na starosti garant určený ředitelkou školy. Garant kontroluje plnění průřezových témat a odpovídá za splnění konkrétního průřezového tématu v daném školním roce. Má právo hospitovat při projektech nebo vyučovacích hodinách. Vede složku, ve které jsou založeny doklady o plnění daného průřezového tématu. Učitel, který splnil jakýkoli tematický okruh průřezového tématu, odevzdá doklad o jeho splnění. Za doklad o splnění tematického okruhu průřezového tématu se považuje písemná příprava hodiny, příklady žákovských prací dokládající splnění konkrétního očekávaného výstupu, záznam projektu věnovaného průřezovému tématu nebo jakýkoli další materiál dokládající splnění. Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Environmentální výchova Multikulturní výchova Mediální výchova Garant Mgr. Karla Čepková Mgr. Karla Dokoupilová Mgr. Hana Tiefenbachová Mgr. Ivona Zábojová Mgr. Karel Machala Mgr. Karla Dokoupilová 13/227

14 3.6.1 Osobnostní a sociální výchova (OSV) Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova se prolíná výukou i výchovou ve všech ročnících školy a zároveň všemi předměty ve škole. Jednotlivé tematické okruhy jsou součástí celoškolního projektu Žijeme spolu, který absolvují žáci na začátku každého školního roku od druhého ročníku. Časový rozsah: Ročník: Průřezové téma Hlavní cíle Očekávané výstupy Žijeme spolu 12 hodin (2.-5.ročník), 15 hodin (6.-9.ročník) 2.-9.ročník Osobnostní a sociální výchova Naučit žáky sebereflexi a sebeřízení Naučit žáky řešení problémových situací a konfliktů Naučit žáky vytvářet pravidla chování ve třídě a ve škole Naučit žáky dodržovat dohodnutá pravidla chování ve třídě a ve škole Naučit žáky používat postupy efektivního učení Řešit aktuální problémy žáků v jednotlivých třídách 2.ročník Žák formuluje a respektuje základní pravidla chování ve třídě a ve škole. Žák používá postupy zlepšující vlastní soustředění. Žák rozvíjí smyslové poznávání. 3.ročník Žák formuluje a respektuje základní pravidla chování ve třídě a ve škole. Žák používá postupy zlepšující vlastní soustředění. Žák používá postupy efektivního učení a plánuje své učení. 4.ročník Žák formuluje a respektuje základní pravidla chování ve třídě a ve škole. Žák poznává svou osobnost (temperament, motivaci, schopnosti). Žák zvládá vlastní agresivitu (s ohledem na sebe a své okolí). 5.ročník Žák formuluje a respektuje základní pravidla chování ve třídě a ve škole. Žák vědomě pracuje se svými emocemi. Žák provádí relaxační a aktivizační cvičení. 6.ročník Žák formuluje a respektuje základní pravidla chování ve třídě a ve škole. Žák tvořivě řeší mezilidské situace. Žák zná podstatné informace o svých spolužácích a umí s nimi ohleduplně zacházet. 14/227

15 Metody práce Metody evaluace Metodické příručky 7.ročník Žák formuluje a respektuje základní pravidla chování ve třídě a ve škole. Žák poutavě prezentuje. Žák zvládá situace soutěže a konkurence. 8.ročník Žák formuluje a respektuje základní pravidla chování ve třídě a ve škole. Žák odmítá manipulaci. Žák projevuje pozitivní postoj k řešení problémů, přijímá problémy jako výzvu. 9.ročník Žák formuluje a respektuje základní pravidla chování ve třídě a ve škole. Žák reflektuje hodnoty (žebříček hodnot, hodnoty druhých lidí). Žák se zodpovědně rozhoduje a jedná v eticky náročných situacích všedního dne. Metody kooperativního vyučování, brainstorming, myšlenková mapa, hraní rolí, reflexe, naslouchání, diskuse, volné psaní, trojlístek... Vysvětlení cíle projektu, skupinová práce, práce ve dvojicích, prezentace, hodnocení, sebehodnocení, další metody podle konkrétních lekcí v jednotlivých ročnících 2. ročník Poznáváme, určujeme a dodržujeme základní pravidla chování ve třídě a ve škole Bystříme své smysly Umíme se soustředit 3. ročník Poznáváme, určujeme a dodržujeme základní pravidla chování ve třídě a ve škole Umíme se soustředit Učíme se učit 4. ročník Poznáváme, určujeme a dodržujeme základní pravidla chování ve třídě a ve škole Poznáváme svou osobnost Učíme se zvládat svoji agresivitu 5. ročník Poznáváme, určujeme a dodržujeme základní pravidla chování ve třídě a ve škole Prožíváme, vyjadřujeme a zvládáme své emoce Učíme se uvolnit a obnovit své síly 6. ročník 15/227

16 Pomůcky Metody evaluace Poznámky Poznáváme, určujeme a dodržujeme základní pravidla chování ve třídě a ve škole Tvořivě řešíme mezilidské situace. Poznáváme své spolužáky. 7. ročník Poznáváme, určujeme a dodržujeme základní pravidla chování ve třídě a ve škole Poutavě prezentujeme Ovládáme umění soutěžit 8. ročník Poznáváme, určujeme a dodržujeme základní pravidla chování ve třídě a ve škole Odmítáme manipulaci. Řešíme problémy a přijímáme výzvy 9. ročník Poznáváme, určujeme a dodržujeme základní pravidla chování ve třídě a ve škole Přemýšlíme o hodnotách Rozhodujeme se zodpovědně Další materiály a příručky: Jak vnímáme svět - vizuální auditivní kinestetický Jaký jsem učební typ (Vester) MBTI - učení Extrovert x Introvert MBTI - učení J Usuzování x P Vnímání MBTI - učení S Smyslový x N intuitivní typ MBTI učení T myšlení x F cítění Typologie MBTI Umění naslouchat - smyslový způsob Podle potřeb jednotlivých tříd Podle konkrétních podmínek pro jednotlivé lekce v jednotlivých třídách Konkrétní lekce pro jednotlivé třídy jsou podrobněji zpracovány dále Cílem tohoto tématu je, aby žáci: porozuměli sami sobě a druhým lidem, komunikovali mezi sebou, získali dovednosti potřebné k celoživotnímu vzdělávání, uvědomovali si rozměry vlastního jednání. 16/227

17 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník OSV 1 Projekt Projekt OSV 2 OSV 3 Projekt Projekt OSV 4 Tv Projekt OSV 5 OSV 6 Projekt Projekt OSV 7 Projekt Projekt Projekt Projekt Projekt Projekt Projekt Projekt OSV 8 OSV 9 OSV10 OSV11 Vysvětlivky: Tv tělesná výchova Tematické okruhy OSV Rozvoj schopností poznávání OSV 1 Sebepoznání a sebepojetí OSV 2 Seberegulace a sebeorganizace OSV 3 Psychohygiena OSV 4 Kreativita OSV 5 Poznávání lidí OSV 6 Mezilidské vztahy OSV 7 Komunikace OSV 8 Kooperace a kompetice OSV 9 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti OSV 10 Hodnoty, postoje, praktická etika OSV Výchova demokratického občana (VDO) Projekt Projekt Projekt Zkratky tematických okruhů OSV Projekt Průřezové téma Výchova demokratického občana je realizováno především v předmětech humanitního charakteru, tedy v Dějepise a v Občanské výchově. Nejpodstatnější část tohoto průřezového tématu je součástí programu projekt Příběhy bezpráví, který absolvují žáci devátého ročníku. Časový rozsah: Příběhy bezpráví 6 hodin (jednodenní projekt), další hodiny realizovány v hodinách dějepisu (většinou v průěhu měsíce listopadu) 17/227

18 Ročník: Průřezové téma Hlavní cíle Očekávané výstupy na úrovni oboru Očekávané výstupy na úrovni klíčových kompetencí Metody práce Metody evaluace Metodické příručky --- Pomůcky Poznámky Devátý Výchova demokratického občana Osobnostní a sociální výchova Seznámit žáky s osudy významných osobností poválečných českých dějin Seznámit žáky s některými články Všeobecné deklarace lidských práv Na základě studia článků Deklarace lidských práv a dobových dokumentů naučit žáky posoudit zákonnost či nezákonnost totalitního režimu v Československu Žák vytvoří prezentaci o zvolené osobnosti. Žák prezentuje výsledky své práce. Žák posoudí zákonnost nebo nezákonnost totalitního režimu a svá tvrzení vysvětlí. Žák spolupracuje při přípravě prezentace. Žák vyhledává informace v různých zdrojích a pracuje s nimi. Žák prezentuje výsledky práce ve dvojicích. Žák zhodnotí vlastní přínos pro práci ve dvojici. Žák samostatně formuluje vlastní myšlenky. Žák zaujímá konkrétní postoj na základě získaných informací. Volné psaní, beseda, samostatná práce, skupinová práce, prezentace práce, hodnocení, sebehodnocení Nedokončené věty, škála, sebehodnocení papírové flipy, fixy, výtvarné potřeby, počítače Navrhovaný postup: 1. úvod volné psaní jako odpověď na otázku Zažil(a) jsi někdy situaci, kterou jsi pociťoval(a) jako bezpráví? 2. snos informací z volného psaní 3. zadání úkolů Vypracujte prezentaci (představení) osoby, která je spojena s politickými procesy padesátých let. Na základě seznámení s osudy této osoby posuďte, které články Všeobecné deklarace lidských práv byly v Československu porušovány. 4. práce na prezentacích 5. beseda pí Pytlíčková 6. prezentace prací silueta osoby s vystřiženým obličejem 7. evaluace Na základě získaných informací posuď, zda byl totalitní režim v Československu po druhé světové válce zákonný. Své tvrzení dolož argumenty. nasazení siluety vybrané osobnosti na vlastní postavu jednotlivých žáků 8. sebehodnocení 18/227

19 9. hodnocení práce ve skupinách 10. konec Výběr z osobností : Bohumil Modrý, Augustin Bubník, František Fajtl, František Peřina, Prokop Drtina, Terezie Edigna Bílková, Josef kardinál Beran, Antonín Huvar, Rudolf Pernický, Otakar Černý, Sergěj Ingr, Milada Horáková webové stránky: Cílem tohoto tématu je, aby žáci: uměli obhájit lidská práva a dodržovali je, chápali význam pravidel pro fungování lidské společnosti, respektovali kulturní, etnické a jakékoli jiné odlišnosti. VDO 1 VDO 2 VDO 3 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Prv Vl VDO 4 Vysvětlivky: Prv prvouka, Vl - vlastivěda Tematické okruhy VDO Občan a občanská společnost VDO 1 Občan, občanská společnost a stát VDO 2 Formy participace občanů v politickém životě VDO 3 Principy demokracie jako formy vlády... VDO 4 Vl Zkratky tematických okruhů VDO Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS) Projekt Příběhy bezpráví Průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech vychází především ze současné tendence k integraci v celoevropském prostoru. Vzdělávací obsah průřezového tématu je realizován v různých předmětech 1. i 2. stupně, zejména ale v projektu Jaro v Evropě. Tento projekt je každoročně připraven pro žáky 7. ročníku. Projekt "Jaro v Evropě" vychází z každoročního zapojení školy do celoevropského projektu "Springday in/for Europe". V naší škole je určen žákům sedmho ročníku. Při rozsahu pěti vyučovacích hodin je žákům krátce představeno několik mezinárodních společneství, podrobněji pak Evropská unie (zejména její historie, rozšiřování, současnost a instituce). 19/227

20 Každoročně se zaměříme na některou z oblastí Známé osobnosti států Evropské unie, Co musíš vědět, chceš-li navštívit... Žáci pak zpracují dané téma formou posteru nebo prezentace. Cílem tohoto tématu je, aby žáci: postupně překonávali předsudky a stereotypy, si uvědomili možnost rozvoje životních perspektiv z hlediska celoevropské dimenze, se seznámili s podstatou a fungováním evropských institucí. VMEGS1 VMEGS2 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník VMEGS3 Prv Vysvětlivky: Aj anglický jazyk, Prv prvouka, Vl - vlastivěda Tematické okruhy VMEGS Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané Aj Multikulturní výchova (MUV) Vl Projekt Jaro v Evropě Zkratky tematických okruhů VMEGS VMEGS1 VMEGS2 VMEGS3 Průřezové téma Multikulturní výchova chápeme především jako prostředek, kterým můžeme žáky seznamovat s rozmanitostí různých kultur, tradic a hodnot. Vzdělávací obsah průřezového tématu velmi úzce souvisí s předměty vzdělávací oblasti Člověk a kultura, ale také s předměty Český jazyk, cizí jazyky, Dějepis a Občanská výchova. Součástí vzdělávacího obsahu tohoto tématu je i projekt Multikulturní výchova pro žáky devátého ročníku. Projekt týkající se multikulturní výchovy je realizován v devátém ročníku. Zahrnuje všechny tématické okruhy průřezového tématu. Projekt lze rozdělit na dvě části. První částí je několikadenní exkurze do Prahy a Terezína. Součástí této exkurze je seznámení s tradicemi Židů, účast na pracovní dílně ve Vzdělávacím centru Židovského muzea, návštěva bývalého židovského ghetta v Praze a bývalého terezínského ghetta z doby druhé světové války. Závěrečnou částí projektu je seznámení žáků s tradicemi, podstatou a současností významných světovývh náboženství (křesťanství, judaismus, islám, buddhismus...). V průběhu celého projektu jsou žáci vedeni k tolerantním postojům. Cílem tohoto tématu je, aby žáci: uměli žít a komunikovat s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, respektovali práva všech skupin obyvatel, odmítali jakýkoli projev netolerance. 20/227

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova e) Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro nedoslýchavé. Ve prospěch předmětů speciální péče je ve všech ročnících využito maximální týdenní časové dotace. Hudební výchova

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice základní pravidla rozhovoru 3. ZÁŘÍ / 32 OSV9 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Zeměpis patří do okruhu vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

5.3 Informační a komunikační technologie

5.3 Informační a komunikační technologie 5.3 Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie patří do vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie.

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání.

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Pracovní činnosti 9. ročník -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Průřezová témata, přesahy, souvislosti VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Dodatek č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY

Dodatek č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Číslo jednací: Dodatek č. 2 ZŠSV/302/2016 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ příspěvková organizace Zámecká 38

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Ve vyučovacím předmětu

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Charakteristika školního vzdělávacího programu Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Škola nemá žádné specifické zaměření. Svojí činností chce škola v co největší míře naplnit cíle základního vzdělávání stanovené školským zákonem:

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky :

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky : Průřezová témata Průřezová témata jsou propojena se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole. Do výuky jsou začleněna především formou

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK

KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Volitelný předmět KAJ je jedním z vyučovacích předmětů tématického okruhu Anglický jazyk a jeho oblasti. Svým vzdělávacím obsahem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k Dodatek č. 2 k ŠVP ZV, Základní škola, platného od 1. 9. 2007, aktualizovaného k 1. 9. 2012 Název školního vzdělávacího programu: ŠVP ZV, Základní škola Škola: Základní škola a mateřská škola Stěžery Ředitelka

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice, příspěvková organizace

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia 1 Platnost dokumentu : do 30. 6. 2014 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

Předmět:: Český jazyk

Předmět:: Český jazyk 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice 8. zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 22. rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na

Více

Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4

Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4 1 Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4 Inovace ŠVP Herbenka pro žáky s řečovými a komunikačními problémy se zaměřením na žáky 1. stupně základní školy praktické Úpravy byly provedeny v

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová Společensko-vědní seminář je volitelný předmět v časové dotaci 1 hodiny týdně.

Více

1. Jazyk a jazyková komunikace

1. Jazyk a jazyková komunikace 1. Jazyk a jazyková komunikace 1.1 Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Český jazyk a literatura je rozdělen

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň Zkratky vzdělávacích předmětů Zkratky průřezových témat - Český jazyk OSV - Osobnostní a sociální výchova - Německý jazyk VDO - Výchova demokratického občana

Více

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah 1/8 Identifikační údaje Autorský tým I. Charakteristika školy I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. II. II1. II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7. II.8. III. III.1. III.2. III.3. III.4. Umístění školy a její

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Začlenění. Základní škola Jablonné v Podještědí

Začlenění. Základní škola Jablonné v Podještědí školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Jablonné v Podještědí - Kopie Cesta k poznání Začlenění Název školy Název ŠVP ŠVP ZŠ Jablonné v Podještědí - Kopie Dosažené vzdělání Vzdělávací program Délka studia v letech:

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Charakteristika školního vzdělávacího programu Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Naše škola je místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení. Charakter práce v dětech podporuje pocit bezpečí, možnost pozitivního

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

KALIMANTAN Základní škola Lipůvka 7. Obsah:

KALIMANTAN Základní škola Lipůvka 7. Obsah: 7. Obsah: 1. Identifikační údaje... 1 2. Charakteristika školy... 3 2.1. Úplnost a velikost školy... 3 2.2. Vybavení školy... 3 2.3. Charakteristika pedagogického sboru... 4 2.4. Dlouhodobé projekty, mezinárodní

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA ++RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

2.3. Charakteristika ŠVP

2.3. Charakteristika ŠVP 2.3. Charakteristika ŠVP A. Zaměření školy Škola se ve své koncepci zaměřuje na všeobecné osmileté studium. Žáci se po absolvování společného základu v primě až kvintě mohou specializovat v rámci volitelných

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Dějepis CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DĚJEPISNÝ SEMINÁŘ

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Dějepis CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DĚJEPISNÝ SEMINÁŘ Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Dějepis Vyučovací předmět: DĚJEPISNÝ SEMINÁŘ CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět

Více

pro tento předmět nejsou v RVP závazné výstupy, uvádíme pouze ŠVP výstupy

pro tento předmět nejsou v RVP závazné výstupy, uvádíme pouze ŠVP výstupy ČESKÝ JAZYK JINAK - Předmět se bude vyučovat pouze v 9.ročníku ve školním roce 2013/14 (po té bude předmět zrušen, byl nabízen jako ekvivalent k druhému cizímu jazyku) Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více