ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUŇOVICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUŇOVICE"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUŇOVICE Pod Lipami 210, Bohuňovice Č E S K Á R E P U B I K A Telefon / Fax ,

2 Tato stránka nesmí být tisknuta! 2/227

3 Obsah 1 Identifikační údaje Název ŠVP Předkladatel Zřizovatel Platnost dokumentu Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Vybavení školy Charakteristika pedagogického sboru Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Charakteristika ŠVP Zaměření školy Výchovné a vzdělávací strategie Profil absolventa(ky) Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Začlenění průřezových témat Učební plán Tabulace učebního plánu Poznámky k učebnímu plánu Učební osnovy Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informatika Prvouka Vlastivěda Přírodověda Dějepis /227

4 5.9 Občanská výchova Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Dramatická výchova Rodinná výchova Tělesná výchova Pracovní výchova Přírodovědné praktikum Humanitní seminář Domácnost Informatika Francouzský jazyk Technické kreslení Jazykový seminář Literární seminář Sportovní hry Konverzace v cizím jazyce Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Autoevaluace školy Dodatek školního vzdělávacího programu Výuka Individuální logopedické péče (ILP) /227

5 1 Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP Základní školy Bohuňovice 1.2 Předkladatel název školy: Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice adresa školy: Pod Lipami 210, Bohuňovice jméno ředitele: Mgr. Jana Divišová jména koordinátorů: Mgr. Karla Dokoupilová, PaedDr. Jiřina Nebeská kontakty: telefon Zřizovatel název: Obecní úřad Bohuňovice adresa: 6. května 109, Bohuňovice kontakty: telefon Platnost dokumentu datum: od 1. září 2009 podpis ředitele: razítko školy: 5/227

6 2 Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy Zřizovatelem školy je Obecní úřad Bohuňovice, škola má právní subjektivitu od 1. ledna Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice je úplnou základní školou. Její součástí jsou od 1. prosince 2002 dvě mateřské školy. Jsme spádovou školou pro děti z okolních vesnic. Děti z Hlušovic navštěvují naši školu od prvního ročníku, děti ze Štarnova od pátého ročníku. Součástí školy je školní družina. Škola spravuje a řídí školní jídelnu. Součásti školy: Základní škola Bohuňovice, Mateřská škola Bohuňovice, Mateřská škola Loděnická, Školní družina, Školní jídelna. Kapacita naplněnosti školy je 442 žáků. V některých ročnících jsou integrovaní žáci a žákyně, kteří se vzdělávají podle individuálních učebních plánů. 2.2 Vybavení školy Základní škola je umístěna v budově postavené roku Nachází se v tichém a esteticky upraveném prostředí v klidné části obce. V budově školy je 15 tříd, z toho jsou některé upravené jako odborné pracovny. Při práci využíváme učebnu pro výuku cizích jazyků, dvě počítačové učebny, učebny pro výuku fyziky, chemie, přírodopisu a hudební výchovy. Součástí školy je žákovská i učitelská knihovna. V samostatných budovách jsou umístěny tělocvična, školní dílny, cvičná kuchyně, keramická dílna a školní jídelna. V areálu školy je školní pozemek a sportovní hřiště. Místnosti pro školní družinu se nacházejí v pronajatých prostorách Centra zdraví. Materiální vybavení školy je dostatečné. Postupně dochází k doplňování a modernizování sbírek jednotlivých kabinetů a knihoven (učitelské i žákovské). V době přestávek a volna mohou žáci využívat prostory chodeb, které jsou k tomu přizpůsobeny svým vybavením. Po dohodě s vyučujícími mohou žáci využívat výpočetní techniku ve dvou počítačových učebnách. Vyučující využívají pro svou práci počítače, tiskárny a kopírky. Všem je k dispozici učitelská knihovna, která je postupně doplňována. Naše škola je samozřejmě vybavena sociálním zařízením, které odpovídá hygienickým předpisům. Sociální zařízení se nacházejí v přízemí (jsou určeny pro žáky prvního stupně) a ve 2.patře (jsou určeny pro žáky druhého stupně). Sociální zařízení se nachází také v budově dílen a u tělocvičny. Zde mají žáci k dispozici sprchy. 6/227

7 2.3 Charakteristika pedagogického sboru Pedagogických pracovníků je na naší škole 16 členů (14 žen a 2 muži). Z toho jsou dvě asistentky pedagoga. Neaprobovaně se učí jedině výtvarná výchova. Všichni členové pedagogického sboru se vzdělávají v rámci DVPP. Tyto údaje se vztahují k roku V dalších letech se může stav změnit. 2.4 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Naší škole se podařilo získat grant na účast v projektu Comenius. Navázali jsme kontakt se školami v Holandsku, Velké Británii, Španělsku a Polsku. Do projektu se v roce 2009 zapojili především žáci prvního stupně a učitelé celé školy. Práce v rámci projektu budou pokračovat i v následujících letech. 2.5 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Spolupráci s rodiči našich žáků vidíme jako základ našeho výchovného i vzdělávacího působení. Rodiče mohou školu navštívit kdykoli po dohodě s konkrétním vyučujícím a projednat jakýkoli problém. Kromě toho probíhají třikrát ročně třídní schůzky a konzultace s rodiči, na kterých jsou rodiče seznamováni s prospěchem a chováním svých dětí. Několikrát v roce probíhají dny otevřených dveří. Při škole je ustanovena Rada rodičů, jejímiž členy jsou zástupci rodičů ze všech tříd na naší škole. Rada spolupracuje s vedením školy a podílí se na přípravě některých akcí pořádaných pro naše žáky. Od roku 2006 funguje na škole šestičlenná Rada školy. Škola spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Olomouci. 7/227

8 3 Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy Škola je v okolí jedinou úplnou základní školou poskytující základní vzdělání. Chceme našim žákům a žákyním (dále jen žákům) poskytovat co nejširší všeobecné vzdělání tak, aby našli uplatnění ve svém budoucím profesním i osobním životě. Z toho vyplývá následující profilace školy: Chceme poskytnout použitelné základy všeobecného vzdělání tak, aby jej žáci mohli využít při dalším studiu na středních odborných školách, gymnáziích i středních odborných učilištích. Chceme, aby si žáci vytvořili takové znalosti a získali takové dovednosti, které by uplatnili v běžném životě (komunikace, kooperace, logické myšlení ). Používáme některé metody skupinové práce a projektového vyučování a tím vedeme žáky k týmové práci. Klademe důraz na rozvoj znalostí a schopností v oblasti cizích jazyků, kromě anglického jazyka nabízíme žákům také výuku francouzského jazyka. Podporujeme využívání komunikačních a informačních technologií v jednotlivých předmětech vyučovaných na naší škole. V ročníku využíváme při výuce internetového portálu Vedeme žáky k tomu, aby chápali, že práva každého jedince existují vždy ve spojení s určitými povinnostmi a nejsou od sebe oddělitelné. Vedeme žáky k dodržování stanovených pravidel a k poznání, že porušení těchto pravidel má vždy určité následky (pravidla slušného chování, školní řád, pravidla silničního provozu ). Pokoušíme se o zavádění pravidel chování a práce v jednotlivých třídách. Usilujeme o úzkou spolupráci s rodinou. V průběhu roku probíhají pravidelné třídní schůzky a konzultace se všemi učiteli, v případě potřeby si mohou rodiče dohodnout schůzku s učiteli kdykoli. Jakékoli problémy řešíme ve spolupráci učitel žák rodič. Chceme věnovat stejnou péči všem dětem, tedy dětem nadaným, průměrným, podprůměrným i dětem s různým postižením. Snažíme se o integraci žáků se zdravotním postižením, zdravotním nebo sociálním znevýhodněním. Snažíme se vytvořit podmínky pro nadané děti rozšiřováním základního učiva, respektováním jejich individuality a poskytnutím možnosti zapojit se do soutěží a olympiád. Spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Olomouci. V průběhu celé povinné školní docházky mají žáci možnost navštěvovat hodiny reedukace (používáme metody a postupy doporučené poradnou). 8/227

9 Usilujeme o propojení života školy se životem obce, proto pořádáme školní akademie, na kterých děti prokazují svoje získané schopnosti a dovednosti. Podílíme se na úpravě prostředí obce (sběr druhotných surovin, úklid obce ). Spolupracujeme s různými místními organizacemi, které napomáhají žákům v poznávání důležitosti obce v jejich životě. Důležitou roli v životě školy hraje činnost školní družiny, jež je zaměřena především na oblast výchov (výtvarnou, hudební a tělesnou). Pod vedením vychovatelek jsou připravována kulturní vystoupení pro veřejnost. V náboženské výchově spolupracujeme s farností římskokatolické církve v Bohuňovicích a žáci všech ročníků mohou navštěvovat hodiny náboženství vedené místním panem farářem. Snažíme se vést žáky ke zdravému životnímu stylu. 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie Zvládnutí všech klíčových kompetencí by mělo žákům usnadnit zapojení do jejich současného i dalšího života. Klíčové kompetence by měly pomoci při osvojování základů všeobecného vzdělání, které škola poskytuje. Úroveň získaných klíčových kompetencí není konečná, ale tvoří základ pro celoživotní vzdělávání. Klíčové kompetence KOMPETENCE K UČENÍ umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní vzdělávání KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů Výchovné a vzdělávací strategie Ve vyučování klademe velký důraz na čtení s porozuměním, práci s textem a vyhledávání informací. Předkládáme žákům různé zdroje k vyhledávání informací. Zavádíme sebehodnocení žáků. Chceme, aby žáci zpracovávali některá témata výuky v samostatných pracích. Vedeme žáky k účasti v některých soutěžích a olympiádách. Předkládáme žákům problémové úkoly a chceme, aby hledali řešení problému. Vedeme žáky k tomu, aby si při prezentaci řešení dokázali svoje řešení obhájit. Ve vhodných oblastech používáme netradiční úlohy. Při práci s informacemi chceme, aby je žáci třídili a uměli je zpracovávat. Vedeme žáky k používání internetu (úměrně jejich věku). Chceme, aby se žáci podle svých schopností a dovedností zapojovali do soutěží. Starší žáci mají možnost připravovat různé 9/227

10 KOMPETENCE KOMUNKATIVNÍ vést žáky k všestranné a účinné komunikaci KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní i druhých KOMPETENCE OBČANSKÉ připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti KOMPETENCE PRACOVNÍ pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci 10/227 aktivity pro mladší spolužáky. Vedeme žáky ke smysluplné komunikaci se spolužáky ve škole, s dospělými ve škole i mimo školu. Vedeme žáky k tomu, aby uměli veřejně prezentovat svoje myšlenky. Učíme žáky vhodnou formou obhajovat svůj názor. Vedeme žáky k naslouchání druhým. Podporujeme přátelské vztahy ve škole. Snažíme se začleňovat do práce některé formy kooperativního vyučování. Žáci mají možnost zveřejňovat své myšlenky a práce v obecním tisku i na webových stránkách školy. Snažíme se vyvozovat co nejvíce sociálních kompetencí z konkrétních situací v hodinách (Prvouka, Tělesná výchova, Pracovní výchova, exkurze, výlety ). Usilujeme o to, aby žáci byli schopni přijmout roli ve skupině a respektovat ji. Vedeme žáky k respektování dohodnutých a stanovených pravidel. Chceme, aby žáci pochopili souvislost mezi svými právy a povinnostmi. Školní řád vychází z pravidel stanovených demokratickou společností. Chceme, aby žáci pochopili souvislost mezi svými právy a povinnostmi. Chceme, aby žáci respektovali individuální zvláštnosti mezi jedinci. Klademe důraz na environmentální výchovu ve škole. Třídíme odpad. Vedeme žáky k tomu, aby se v době pobytu mimo školu chovali zodpovědně. Motivujeme žáky k aktivnímu zapojení do oblasti s názvem Svět práce. Vedeme žáky ke schopnosti reálně posoudit vlastní schopnosti při každodenní práci a následně při profesní orientaci. Nabízíme žákům různé mimoškolní zájmové útvary. Výuku některých předmětů se snažíme doplňovat praktickými exkurzemi.

11 3.3 Profil absolventa(ky) Vedeme žáky k tomu, aby si vážili vlastní práce i práce druhých. Absolvent i absolventka naší základní školy prokazuje následující dovednosti (tyto dovednosti odpovídají cílům stanoveným RVP ZV): Je schopen všestranně komunikovat se svým okolím a logicky vyjadřovat vlastní myšlenky. vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci podněcovat žáky k logickému uvažování Umí tvořivě řešit běžné problémy, které se vyskytují v jeho každodenním životě. podněcovat žáky k tvořivému myšlení a k řešení problémů Je schopen spolupracovat v týmu a respektovat práci svou i ostatních. rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých Ve svém životě vystupuje jako svébytný a zodpovědný jedinec, který si uvědomuje souvislost mezi svými právy a povinnostmi. připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně zodpovědný Jedná jako tolerantní osobnost jak ve vztahu k ostatním lidem, tak jiným kulturním a duchovním hodnotám a k přírodě. vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi Využívá různých strategií učení tak, aby byl schopen dalšího studia na střední škole či středním odborném učilišti. umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení Je schopen posoudit své reálné možnosti a využít je v rozhodování o svém dalším osobním a profesním životě. pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci 11/227

12 Navazuje a rozvíjí citlivé vztahy s ostatními lidmi. Je vnímavý k prostředí a přírodě. vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí a přírodě 3.4 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Při výuce žáků se speciálními potřebami respektujeme především jejich osobní maximum. Začleňujeme tyto žáky do přirozeného prostředí školy. Žáky s vývojovými poruchami učení posíláme se souhlasem zákonných zástupců na odborné vyšetření do pedagogicko psychologické poradny. Na základě vyšetření a doporučení jsou vybrána konkrétní opatření a přístupy. Žák je zařazen do reedukační péče. Poradenské zařízení může rozhodnout o integraci žáků se závažnějšími formami vývojových poruch učení. V některých případech jsou integrováni žáci se zdravotním postižením. Spolupracujeme se speciálními pedagogickými centry pro příslušná postižení. Integrovaní žáci se účastní běžné výuky ve stanovených předmětech a pracují podle individuálního vzdělávacího plánu. Tento plán je projednán se zákonnými zástupci a jejich názor je respektován. Individuální plán obsahuje závěry a doporučení z vyšetření pedagogickopsychologické poradny a speciálního pedagogického centra, způsoby reedukace, pomůcky, způsob hodnocení a jméno odpovědného pedagoga. Výuka žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním probíhá formou individuální integrace v běžných třídách. Součástí zařazení do běžné třídy je osobní asistent dle platných právních předpisů. Role asistenta je dána konkrétními podmínkami ve třídě a konkrétním postižením či znevýhodněním žáka. Asistent úzce spolupracuje s třídním učitelem, jednotlivými vyučujícími a také se zákonnými zástupci žáka. Podílí se na vzdělávání a výchově. Časový rozsah jeho účasti při výuce je dán platnými právními předpisy. Při plánování a realizaci vzdělávání vycházíme z konkrétních postižení nebo znevýhodnění žáků a z jejich speciálních vzdělávacích potřeb a možností, a proto upravujeme vzdělávací obsahy jednotlivých předmětů (podle potřeb a možností každého konkrétního žáka). Při výuce těchto žáků uplatňujeme postupy a metody doporučené odbornými pracovišti (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogická centra). Tyto postupy a metody přizpůsobujeme možnostem a schopnostem konkrétních žáků. Při jejich aplikaci respektujeme individualitu a potřeby každého žáka. Velmi důležitou součástí vzdělávání těchto žáků je hodnocení výsledků jejich vzdělávání. Při hodnocení zohledňujeme druh, stupeň a míru postižení či znevýhodnění. Po dohodě s rodiči využíváme různé způsoby hodnocení klasifikaci i slovní hodnocení (popřípadě i kombinaci obou způsobů). Snažíme se, aby slovní hodnocení bylo motivující k dalšímu vzdělávání.podrobnější informace o hodnocení vzdělávání těchto žáků je v části ŠVP týkající se hodnocení výsledků vzdělávání (viz Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami). Zařazení žáků se sociálním znevýhodněním do vzdělávacího procesu je v rámci naší školy velmi složité. Dlouhodým cílem naší práce je integrace a podpora úspěšnosti těchto žáků (z odlišného kulturního a sociálně znevýhodněného prostředí) v majoritní společnosti. Zároveň je dobré udržovat u těchto žáků povědomí o jejich vlastní kultuře. 12/227

13 Při vzdělávání je nutno využívat výukové postupy, které jsou pro tyto žáky vhodné, organizovat a plánovat výuku tak, aby odpovídala potřebám těchto žáků a vycházela z jejich zájmů, zkušeností a potřeb. Pro úspěšné vzdělávání těchto žáků je třeba ajistit spolupráci s psychologem, speciálním pedagogem, také zajistit pomoc asistenta pedagoga. Velkou výhodou při práci s žáky se sociálním znevýhodněním je menší počet žáků ve třídě. Nedílnou součástí vzdělávacího procesu je také navázání velmi úzkého kontaktu se zákonným zástupci žáka. Nutností je zajištění speciálních učebnic a materiálů. Hodnocení výsledků vzdělávání těchto žáků je zahrnuto v části ŠVP týkající se hodnocení výsledků vzdělávání (viz Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, Hodnocení a klasifikace cizinců). 3.5 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Zařazení žáků mimořádně nadaných do běžné výuky klade na učitele vyšší nároky. Velký důraz je kladen na motivaci těchto žáků. Motivace směřuje k rozšiřování základního učiva do hloubky a k rozvíjení snahy o celoživotní vzdělávání. Mimořádně nadaní žáci jsou vedeni k účasti v různých soutěžích, jsou jim zadávány další úkoly na rozšiřování základního učiva. Problémem bývají některé kázeňské přestupky, které je nutno řešit s velkým pedagogickým taktem. Důležité je, aby při řešení těchto problémů byli učitelé důslední. 3.6 Začlenění průřezových témat Naplňování obsahu průřezových témat je nedílnou součástí tohoto vzdělávacího programu. Vzdělávací obsah průřezových témat je realizován v jednotlivých předmětech, ale především formou projektového vyučování. Obsahová náplň jednotlivých projektů není součástí tohoto školního vzdělávacího programu. V projektech jsou zahrnuty všechny tematické okruhy, ale konkrétní obsah, metody, strategie jsou přizpůsobovány podle konkrétní situace. Každé průřezové téma má na starosti garant určený ředitelkou školy. Garant kontroluje plnění průřezových témat a odpovídá za splnění konkrétního průřezového tématu v daném školním roce. Má právo hospitovat při projektech nebo vyučovacích hodinách. Vede složku, ve které jsou založeny doklady o plnění daného průřezového tématu. Učitel, který splnil jakýkoli tematický okruh průřezového tématu, odevzdá doklad o jeho splnění. Za doklad o splnění tematického okruhu průřezového tématu se považuje písemná příprava hodiny, příklady žákovských prací dokládající splnění konkrétního očekávaného výstupu, záznam projektu věnovaného průřezovému tématu nebo jakýkoli další materiál dokládající splnění. Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Environmentální výchova Multikulturní výchova Mediální výchova Garant Mgr. Karla Čepková Mgr. Karla Dokoupilová Mgr. Hana Tiefenbachová Mgr. Ivona Zábojová Mgr. Karel Machala Mgr. Karla Dokoupilová 13/227

14 3.6.1 Osobnostní a sociální výchova (OSV) Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova se prolíná výukou i výchovou ve všech ročnících školy a zároveň všemi předměty ve škole. Jednotlivé tematické okruhy jsou součástí celoškolního projektu Žijeme spolu, který absolvují žáci na začátku každého školního roku od druhého ročníku. Časový rozsah: Ročník: Průřezové téma Hlavní cíle Očekávané výstupy Žijeme spolu 12 hodin (2.-5.ročník), 15 hodin (6.-9.ročník) 2.-9.ročník Osobnostní a sociální výchova Naučit žáky sebereflexi a sebeřízení Naučit žáky řešení problémových situací a konfliktů Naučit žáky vytvářet pravidla chování ve třídě a ve škole Naučit žáky dodržovat dohodnutá pravidla chování ve třídě a ve škole Naučit žáky používat postupy efektivního učení Řešit aktuální problémy žáků v jednotlivých třídách 2.ročník Žák formuluje a respektuje základní pravidla chování ve třídě a ve škole. Žák používá postupy zlepšující vlastní soustředění. Žák rozvíjí smyslové poznávání. 3.ročník Žák formuluje a respektuje základní pravidla chování ve třídě a ve škole. Žák používá postupy zlepšující vlastní soustředění. Žák používá postupy efektivního učení a plánuje své učení. 4.ročník Žák formuluje a respektuje základní pravidla chování ve třídě a ve škole. Žák poznává svou osobnost (temperament, motivaci, schopnosti). Žák zvládá vlastní agresivitu (s ohledem na sebe a své okolí). 5.ročník Žák formuluje a respektuje základní pravidla chování ve třídě a ve škole. Žák vědomě pracuje se svými emocemi. Žák provádí relaxační a aktivizační cvičení. 6.ročník Žák formuluje a respektuje základní pravidla chování ve třídě a ve škole. Žák tvořivě řeší mezilidské situace. Žák zná podstatné informace o svých spolužácích a umí s nimi ohleduplně zacházet. 14/227

15 Metody práce Metody evaluace Metodické příručky 7.ročník Žák formuluje a respektuje základní pravidla chování ve třídě a ve škole. Žák poutavě prezentuje. Žák zvládá situace soutěže a konkurence. 8.ročník Žák formuluje a respektuje základní pravidla chování ve třídě a ve škole. Žák odmítá manipulaci. Žák projevuje pozitivní postoj k řešení problémů, přijímá problémy jako výzvu. 9.ročník Žák formuluje a respektuje základní pravidla chování ve třídě a ve škole. Žák reflektuje hodnoty (žebříček hodnot, hodnoty druhých lidí). Žák se zodpovědně rozhoduje a jedná v eticky náročných situacích všedního dne. Metody kooperativního vyučování, brainstorming, myšlenková mapa, hraní rolí, reflexe, naslouchání, diskuse, volné psaní, trojlístek... Vysvětlení cíle projektu, skupinová práce, práce ve dvojicích, prezentace, hodnocení, sebehodnocení, další metody podle konkrétních lekcí v jednotlivých ročnících 2. ročník Poznáváme, určujeme a dodržujeme základní pravidla chování ve třídě a ve škole Bystříme své smysly Umíme se soustředit 3. ročník Poznáváme, určujeme a dodržujeme základní pravidla chování ve třídě a ve škole Umíme se soustředit Učíme se učit 4. ročník Poznáváme, určujeme a dodržujeme základní pravidla chování ve třídě a ve škole Poznáváme svou osobnost Učíme se zvládat svoji agresivitu 5. ročník Poznáváme, určujeme a dodržujeme základní pravidla chování ve třídě a ve škole Prožíváme, vyjadřujeme a zvládáme své emoce Učíme se uvolnit a obnovit své síly 6. ročník 15/227

16 Pomůcky Metody evaluace Poznámky Poznáváme, určujeme a dodržujeme základní pravidla chování ve třídě a ve škole Tvořivě řešíme mezilidské situace. Poznáváme své spolužáky. 7. ročník Poznáváme, určujeme a dodržujeme základní pravidla chování ve třídě a ve škole Poutavě prezentujeme Ovládáme umění soutěžit 8. ročník Poznáváme, určujeme a dodržujeme základní pravidla chování ve třídě a ve škole Odmítáme manipulaci. Řešíme problémy a přijímáme výzvy 9. ročník Poznáváme, určujeme a dodržujeme základní pravidla chování ve třídě a ve škole Přemýšlíme o hodnotách Rozhodujeme se zodpovědně Další materiály a příručky: Jak vnímáme svět - vizuální auditivní kinestetický Jaký jsem učební typ (Vester) MBTI - učení Extrovert x Introvert MBTI - učení J Usuzování x P Vnímání MBTI - učení S Smyslový x N intuitivní typ MBTI učení T myšlení x F cítění Typologie MBTI Umění naslouchat - smyslový způsob Podle potřeb jednotlivých tříd Podle konkrétních podmínek pro jednotlivé lekce v jednotlivých třídách Konkrétní lekce pro jednotlivé třídy jsou podrobněji zpracovány dále Cílem tohoto tématu je, aby žáci: porozuměli sami sobě a druhým lidem, komunikovali mezi sebou, získali dovednosti potřebné k celoživotnímu vzdělávání, uvědomovali si rozměry vlastního jednání. 16/227

17 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník OSV 1 Projekt Projekt OSV 2 OSV 3 Projekt Projekt OSV 4 Tv Projekt OSV 5 OSV 6 Projekt Projekt OSV 7 Projekt Projekt Projekt Projekt Projekt Projekt Projekt Projekt OSV 8 OSV 9 OSV10 OSV11 Vysvětlivky: Tv tělesná výchova Tematické okruhy OSV Rozvoj schopností poznávání OSV 1 Sebepoznání a sebepojetí OSV 2 Seberegulace a sebeorganizace OSV 3 Psychohygiena OSV 4 Kreativita OSV 5 Poznávání lidí OSV 6 Mezilidské vztahy OSV 7 Komunikace OSV 8 Kooperace a kompetice OSV 9 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti OSV 10 Hodnoty, postoje, praktická etika OSV Výchova demokratického občana (VDO) Projekt Projekt Projekt Zkratky tematických okruhů OSV Projekt Průřezové téma Výchova demokratického občana je realizováno především v předmětech humanitního charakteru, tedy v Dějepise a v Občanské výchově. Nejpodstatnější část tohoto průřezového tématu je součástí programu projekt Příběhy bezpráví, který absolvují žáci devátého ročníku. Časový rozsah: Příběhy bezpráví 6 hodin (jednodenní projekt), další hodiny realizovány v hodinách dějepisu (většinou v průěhu měsíce listopadu) 17/227

18 Ročník: Průřezové téma Hlavní cíle Očekávané výstupy na úrovni oboru Očekávané výstupy na úrovni klíčových kompetencí Metody práce Metody evaluace Metodické příručky --- Pomůcky Poznámky Devátý Výchova demokratického občana Osobnostní a sociální výchova Seznámit žáky s osudy významných osobností poválečných českých dějin Seznámit žáky s některými články Všeobecné deklarace lidských práv Na základě studia článků Deklarace lidských práv a dobových dokumentů naučit žáky posoudit zákonnost či nezákonnost totalitního režimu v Československu Žák vytvoří prezentaci o zvolené osobnosti. Žák prezentuje výsledky své práce. Žák posoudí zákonnost nebo nezákonnost totalitního režimu a svá tvrzení vysvětlí. Žák spolupracuje při přípravě prezentace. Žák vyhledává informace v různých zdrojích a pracuje s nimi. Žák prezentuje výsledky práce ve dvojicích. Žák zhodnotí vlastní přínos pro práci ve dvojici. Žák samostatně formuluje vlastní myšlenky. Žák zaujímá konkrétní postoj na základě získaných informací. Volné psaní, beseda, samostatná práce, skupinová práce, prezentace práce, hodnocení, sebehodnocení Nedokončené věty, škála, sebehodnocení papírové flipy, fixy, výtvarné potřeby, počítače Navrhovaný postup: 1. úvod volné psaní jako odpověď na otázku Zažil(a) jsi někdy situaci, kterou jsi pociťoval(a) jako bezpráví? 2. snos informací z volného psaní 3. zadání úkolů Vypracujte prezentaci (představení) osoby, která je spojena s politickými procesy padesátých let. Na základě seznámení s osudy této osoby posuďte, které články Všeobecné deklarace lidských práv byly v Československu porušovány. 4. práce na prezentacích 5. beseda pí Pytlíčková 6. prezentace prací silueta osoby s vystřiženým obličejem 7. evaluace Na základě získaných informací posuď, zda byl totalitní režim v Československu po druhé světové válce zákonný. Své tvrzení dolož argumenty. nasazení siluety vybrané osobnosti na vlastní postavu jednotlivých žáků 8. sebehodnocení 18/227

19 9. hodnocení práce ve skupinách 10. konec Výběr z osobností : Bohumil Modrý, Augustin Bubník, František Fajtl, František Peřina, Prokop Drtina, Terezie Edigna Bílková, Josef kardinál Beran, Antonín Huvar, Rudolf Pernický, Otakar Černý, Sergěj Ingr, Milada Horáková webové stránky: Cílem tohoto tématu je, aby žáci: uměli obhájit lidská práva a dodržovali je, chápali význam pravidel pro fungování lidské společnosti, respektovali kulturní, etnické a jakékoli jiné odlišnosti. VDO 1 VDO 2 VDO 3 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Prv Vl VDO 4 Vysvětlivky: Prv prvouka, Vl - vlastivěda Tematické okruhy VDO Občan a občanská společnost VDO 1 Občan, občanská společnost a stát VDO 2 Formy participace občanů v politickém životě VDO 3 Principy demokracie jako formy vlády... VDO 4 Vl Zkratky tematických okruhů VDO Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS) Projekt Příběhy bezpráví Průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech vychází především ze současné tendence k integraci v celoevropském prostoru. Vzdělávací obsah průřezového tématu je realizován v různých předmětech 1. i 2. stupně, zejména ale v projektu Jaro v Evropě. Tento projekt je každoročně připraven pro žáky 7. ročníku. Projekt "Jaro v Evropě" vychází z každoročního zapojení školy do celoevropského projektu "Springday in/for Europe". V naší škole je určen žákům sedmho ročníku. Při rozsahu pěti vyučovacích hodin je žákům krátce představeno několik mezinárodních společneství, podrobněji pak Evropská unie (zejména její historie, rozšiřování, současnost a instituce). 19/227

20 Každoročně se zaměříme na některou z oblastí Známé osobnosti států Evropské unie, Co musíš vědět, chceš-li navštívit... Žáci pak zpracují dané téma formou posteru nebo prezentace. Cílem tohoto tématu je, aby žáci: postupně překonávali předsudky a stereotypy, si uvědomili možnost rozvoje životních perspektiv z hlediska celoevropské dimenze, se seznámili s podstatou a fungováním evropských institucí. VMEGS1 VMEGS2 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník VMEGS3 Prv Vysvětlivky: Aj anglický jazyk, Prv prvouka, Vl - vlastivěda Tematické okruhy VMEGS Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané Aj Multikulturní výchova (MUV) Vl Projekt Jaro v Evropě Zkratky tematických okruhů VMEGS VMEGS1 VMEGS2 VMEGS3 Průřezové téma Multikulturní výchova chápeme především jako prostředek, kterým můžeme žáky seznamovat s rozmanitostí různých kultur, tradic a hodnot. Vzdělávací obsah průřezového tématu velmi úzce souvisí s předměty vzdělávací oblasti Člověk a kultura, ale také s předměty Český jazyk, cizí jazyky, Dějepis a Občanská výchova. Součástí vzdělávacího obsahu tohoto tématu je i projekt Multikulturní výchova pro žáky devátého ročníku. Projekt týkající se multikulturní výchovy je realizován v devátém ročníku. Zahrnuje všechny tématické okruhy průřezového tématu. Projekt lze rozdělit na dvě části. První částí je několikadenní exkurze do Prahy a Terezína. Součástí této exkurze je seznámení s tradicemi Židů, účast na pracovní dílně ve Vzdělávacím centru Židovského muzea, návštěva bývalého židovského ghetta v Praze a bývalého terezínského ghetta z doby druhé světové války. Závěrečnou částí projektu je seznámení žáků s tradicemi, podstatou a současností významných světovývh náboženství (křesťanství, judaismus, islám, buddhismus...). V průběhu celého projektu jsou žáci vedeni k tolerantním postojům. Cílem tohoto tématu je, aby žáci: uměli žít a komunikovat s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, respektovali práva všech skupin obyvatel, odmítali jakýkoli projev netolerance. 20/227

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Motivační název: VŠE POD JEDNOU STŘECHOU Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Adresa:

Více

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194)

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194) MRAVNOST LIDSKOST - VZDĚLANOST Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 687 07 Tupesy 112 --- čtvrtá verze --- platnost od školního

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Obsah 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Předkladatel základní údaje 1.3. Zřizovatel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov verze č. 2 Předkladatel: Základní škola

Více

Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán

Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán pro základní vzdělávání Škola pro každého Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán základní školy a mateřské školy Velký Beranov je otevřený dokument, který je postupně aktualizován. Třetí verze,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

Základní škola Tišice, okres Mělník

Základní škola Tišice, okres Mělník Základní škola Tišice, okres Mělník Pověz mi a zapomenu, ukaž mi a já si vzpomenu, ale nech mne se zúčastnit a já pochopím. KONFUCIUS 1 1. Identifikační údaje Název programu: Motivační název: Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Č.j. 315/2012 Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hamry Hamry 12, Brno - Maloměřice OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název:

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název: 1 Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Spolu na jedné lodi Motto: Kvalitní vzdělání znamená nejen předávání vědomostí, ale i budování

Více

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice Základní škola České Heřmanice, příspěvková organizace www.skola@ceskehermanice.cz IČO: 72088591, 465 549 534 Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2.CHARAKTERISTIKA

Více

Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013

Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013 Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013 Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z 03.09.2012 1 O b s a h 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy 2.2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání UČÍME SE PRO ŽIVOT Základní škola Zubří, okres Vsetín č.j. ZŠ 218/2007 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: UČÍME SE PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLA PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLA PRO ŽIVOT 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Sídlo školy: Základní škola Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Základní škola Vendryně 236, okres Frýdek-Místek

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Buďme na sebe hodní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Buďme na sebe hodní Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Buďme na sebe hodní Základní škola a Mateřská škola Střítež, okr. Frýdek Místek, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje 1. 1. Předkladatel Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLATENSKÁ 540, HORAŽĎOVICE 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: Základní škola Horažďovice, Blatenská ul. 540, okres

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 Škola se stoletou tradicí Škola, která hledí do budoucnosti platnost: od 1. 9. 2007 verze 4 - platnost: od 1. 9. 2013 Čj.: MZŠ 526/2013

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA OTEVŘENÉ KOMUNIKACE DALŠÍ KROK Dodatek k ŠVP Škola otevřené komunikace č.j. 177/06 platnému od 1.9.2006, tento dodatek vstupuje v platnost 1.9.2013

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLATENSKÁ 540, HORAŽĎOVICE 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: Základní škola a Základní umělecká škola Horažďovice,

Více

Škola pro život a pro všechny

Škola pro život a pro všechny Základní škola a Mateřská škola Chvalkovice, okres Náchod, příspěvková organizace Škola pro život a pro všechny aneb My se školy nebojíme, v životě si poradíme Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2. verze (provedeny drobné úpravy formalního rázu) Základní škola Sloupnice Horní Sloupnice 14-1 - OBSAH ŠKOLA, CESTA DO ŽIVOTA... 5 Identifikační údaje...

Více

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV (Aktualizovaná verze dokumentu platného od 1.9.2007) Poznáváme svět Základní škola Senožaty Senožaty 184 1. Identifikační údaje

Více

ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15

ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15 školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15 Základní škola a základní umělecká škola Žlutice, příspěvková organizace PLACE HERE

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32 2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Aktualizace 1. 9. 2013 verze: 02092013-2 - verze: 02092013 Základní škola Jihlava,

Více

Základní škola a Mateřská škola Chotyně,

Základní škola a Mateřská škola Chotyně, Základní škola a Mateřská škola Chotyně, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola krok za krokem OBSAH OBSAH 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 2 CHARAKTERISTIKA 6 2.1 Úplnost

Více

Škola, ve které máme na děti čas.

Škola, ve které máme na děti čas. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Škola, ve které máme na děti čas. Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha - východ, Školní 27, 251 66 Senohraby

Více