Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium č. j.: G/A/379/07/0492

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium č. j.: G/A/379/07/0492"

Transkript

1 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium č. j.: G/A/379/07/0492 Připraveni na život aktualizované znění ČÁST A nižší gymnázium (prima kvarta)

2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY VELIKOST ŠKOLY VYBAVENÍ ŠKOLY 2.3. CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU DLOUHODOBÉ PROJEKTY, MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE SPOLUPRÁCE SE ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI A JINÝMI SUBJEKTY INFORMAČNÍ SYSTÉM 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP PROFIL ABSOLVENTA ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ORGANIZACE MATURITNÍ ZKOUŠKY VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE ZABEZPEČENÍ VÝUKY PRO ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI 3.6. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.7. ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT 7 4. UČEBNÍ PLÁN OSMILETÉ STUDIUM NIŽŠÍ STUPEŇ UČEBNÍ OSNOVY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ANGLICKÝ JAZYK FRANCOUZSKÝ JAZYK NEMECKÝ JAZYK RUSKÝ JAZYK MATEMATIKA FYZIKA CHEMIE BIOLOGIE ZEMĚPIS DĚJEPIS OBČANSKÁ VÝCHOVA INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA VÝTVARNÁ VÝCHOVA TĚLESNÁ VÝCHOVA HUDEBNÍ VÝCHOVA INTEGROVANÉ VZDĚLÁVACÍ OBORY PRAVIDLA HODNOCENÍ ŽÁKŮ PŘÍLOHY CHARAKTERISTIKA NEPOVINNÝCH PŘEDMĚTŮ 151 0

3 1. Identifikační údaje NÁZEV ŠVP: Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium (zpracováno podle RVP ZV) PŘIPRAVENI NA ŽIVOT Motto: Žít znamená tvořivě pracovat." A. P. Čechov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM: STUDIJNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ: osmiletý vzdělávací program denní ÚDAJE O ŠKOLE: název školy: adresa školy: jméno ředitele: Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace Jana Palacha 794, Bohumín PaedDr. Miroslav Bialoň jméno koordinátora tvorby ŠVP: Mgr. Olga Šaterová kontakty: IČO: IZO: RED-IZO: ZŘIZOVATEL: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava PLATNOST AKTUALIZOVANÉHO DOKUMENTU OD: Dne: 20. června 2013 PaedDr. Miroslav Bialoň 1

4 2. Charakteristika školy České státní reformní reálné gymnázium bylo v Bohumíně založeno v roce Současná budova školy byla postavena v roce 1929 a v průběhu dějinného vývoje prošla několika výraznými rekonstrukcemi. Postupně začala sloužit vzdělávání žáků i bývalá ředitelská vila stojící v bezprostřední blízkosti hlavní budovy. Škola je situována v klidné zóně u městského parku. Do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení bylo Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794 (dále jen gymnázium) zařazeno rozhodnutím MŠMT č. j / ze dne 2. července 1996 s účinností od 1. září Aktuálně platné rozhodnutí o zařazení je ze dne 13. ledna 2009, č. j. 440/ Dne 22. června 1995 byl škole rozhodnutím MŠMT č. j /95-61 propůjčen čestný název (po dlouholetém řediteli Františku Živném) Velikost školy Škola má 12 tříd, z nichž jsou čtyři se čtyřletým studijním programem a osm tříd s osmiletým studijním programem. Gymnázium má ve vztahu k počtu žáků a k realizovaným vzdělávacím programům odpovídající prostorové podmínky. Samotná výuka probíhá v hlavní budově školy a ve školní vile. V současné době škola disponuje 26 učebnami, z nichž je 17 odborných - učebna chemie, učebna fyziky, učebna biologie, učebna dějepisu, učebna zeměpisu, učebna literární výchovy, 2 učebny estetické výchovy), 3 učebny informatiky a výpočetní techniky (2 ve vile), 3 jazykové učebny a 3 laboratoře - biologická, fyzikální a chemická. Škola je vybavena jedním multimediálním sálem s kapacitou 60 míst Vybavení školy Třídy a odborné učebny jsou funkčně zařízeny. K standardnímu vybavení učeben patří zpětné projektory, zatemnění, promítací plátna, nástěnný obrazový materiál, v odborných i některých kmenových učebnách jsou k dispozici multimediální PC s dataprojektory, DVD přehrávače, televizory a dvě interaktivní tabule. Všechny učebny včetně kmenových mají možnost připojení k internetu pomocí přípojek nebo WiFi. Velmi dobré podmínky jsou ve škole pro výuku tělesné výchovy. Žáci mají k dispozici tělocvičnu, dvě posilovny a v areálu školy dvě hřiště, jedno s umělohmotným a druhé s asfaltovým povrchem. V bezprostřední blízkosti školy se nachází zimní stadion a aquapark, které jsou v rámci výuky hojně využívány. Kabinety vyučujících, pracovna ředitele školy, zástupce ředitele školy, ekonomky a sekretariát jsou vybaveny počítači, všechny jsou síťově propojeny s možností připojení na Internet. Žáci i zaměstnanci mají k dispozici 3 kopírky. Stravování je zajištěno ve školní jídelně blízké základní školy Masarykova. K dispozici je žákům školní bufet, který nabízí široký sortiment výrobků se zaměřením na zdravou výživu Charakteristika pedagogického sboru Ve škole působí 29 pedagogických pracovníků, včetně ředitele a jednoho zástupce. Několik pedagogů pracuje na částečný úvazek, odborníci v některých předmětech pro nás pracují jako externisté. Všichni učitelé jsou aprobovaní. Někteří učitelé jsou členy řídících orgánů olympiád na okresní a krajské úrovni, jsou autory odborných textů a spolupracují s okolními vysokými školami. Další vzdělávání pedagogických pracovníků vychází z potřeb školního vzdělávacího programu a je zpracováno v plánu DVPP Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Škola dlouhodobě spolupracuje s partnerskou školou - Lyceum Ogolnoksztalcqce im. Mikolaja Kopernika v Cieszynie, organizuje výměnné kulturní a sportovní akce. Škola úzce kooperuje s Metodicko evaluačním centrem při Ostravské univerzitě a podílí se personálně na realizaci projektů ESF. 2

5 Na gymnáziu pracuje školní sportovní klub, který je aktivním členem Asociace školních sportovních klubů (AŠSK ČR). Standardní součástí života školy jsou výjezdy do zemí, ve kterých se užívá námi vyučovaný jazyk (Rakousko, Anglie, Francie). Škola aktivně spolupracuje s charitativními organizacemi ADRA, ŽIVOT DĚTEM, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, benefičním projektem EMIL, s občanským sdružením Píšťalka. Informační centrum školy má akreditovány moduly pro školení DVPP z oblasti informačních technologií a nabízí kurzy pedagogům z širokého okolí. V současné době jsou akreditovány kurzy: Začínáme s PC Jak pracovat s balíčkem kancelářských aplikací Tabulkové kalkulátory a práce s nimi IT na 1. stupni ZČ a MŠ Vytvoříme si vlastní web 2.5. Spolupráce se zákonnými zástupci a jinými subjekty Při škole je (podle zákona) zřízena Školská rada. Školská rada má šest členů. Rodiče a zákonní zástupci žáků spolupracují s vedením školy prostřednictvím pravidelných schůzek SRPŠ (Sdružení rodičů a přátel školy), kde získávají informace a mohou ovlivnit dění ve škole. V rámci prevence sociálně patologických jevů (všechny typy závislostí, šikana) gymnázium spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou na Bezručově ulici v Bohumíně i s Městskou policií v Bohumíně a dalšími organizacemi. Škola spolupracuje s Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity a Metodicko-evaluačním centrem při Ostravské univerzitě v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. zprávy. Veřejnost je každoročně informována o uplynulém školním roce prostřednictvím obsáhlé výroční 2.6. Informační systém Webové stránky školy (http://www.gym-bohumin.cz) poskytují aktuální informace o škole jako celku. V případě zájmu zde lze najít podrobné informace o jednotlivých aktivitách školy a projektech. Žáci a jejich rodiče jsou pravidelně informováni o prospěchu, rozvrhu hodin a aktuálních akcích pomocí Internetového výstupu systému Bakaláři. 3

6 3. Charakteristika ŠVP Škola realizuje svou činnost v souladu s motivačním názvem celého vzdělávacího programu tak, aby byli absolventi skutečně PŘIPRAVENI NA ŽIVOT. Předmětem činnosti, který odpovídá hlavnímu účelu, je poskytování středního vzdělání s maturitní zkouškou. Škola uskutečňuje vzdělávání a výchovu žáků podle dvou realizovaných vzdělávacích programů. Zásadní důraz vzdělávacích programů školy je kladen na: racionální rozložení standardů učiva do všech ročníků studia, ve vyšších ročnících maximální možnost profilace studia podle zájmů a zaměření žáka, vyvážené zastoupení všech forem výuky. Škola poskytuje všem žákům dostatečné všeobecné znalosti a dovednosti ve všech všeobecně vzdělávacích předmětech a nadstandardní odborné znalosti ve všech zvolených volitelných předmětech. Žáci školy jsou v průběhu celého studia cíleně vedeni k uvědomování si vlastní zodpovědnosti za své vzdělání. Škola zdůrazňuje jejich osobní podíl na budoucím úspěšném složení maturitní zkoušky a studiu na vysoké škole. Mimoškolní aktivity žáků jsou převážně zaměřeny na sport a informační technologie. Charakteristika švp pro osmileté všeobecné studium: ŠVP je zpracován podle RVP ZV a vyhovuje všem jeho požadavkům. Postupně je žákům dána možnost výrazně profilovat své studium podle svých studijních zájmů formou volitelných předmětů. Během studia je kladen důraz na souvislosti a mezioborové vztahy. Jednou z klíčových priorit je výuka cizích jazyků. Prvním cizím jazykem je jazyk anglický, další cizí jazyk si žák volí pro studium z nabídky jazyk německý, jazyk francouzský a jazyk ruský. Je zachována klasická nabídka předmětů s důrazem na provázanost učebních osnov ve všech předmětech Profil absolventa Žáci jsou po absolvování vybaveni znalostmi, které odpovídají všem požadavkům RVP ZV ve všech vzdělávacích oblastech. Úspěšným ukončením příslušného školního vzdělávacího programu (ŠVP) dosáhne žák u nižšího stupně osmiletého studia základní vzdělání, a u vyššího stupně osmiletého studia a čtyřletého studia středního vzdělání s maturitou. Prioritou stále zůstává příprava žáků na vysokoškolská studia, ale také osvojení si základních principů orientace na trhu práce včetně uplatnění absolventů v zemích EU. Vysoká jazyková vybavenost pak zajišťuje žákům bezproblémové navázání studia na všech typech vysokých škol se zaměřením na cizí jazyky. Žáci mají v průběhu studia možnost složit státní zkoušku ze zvoleného jazyka. Všeobecné vzdělání s důrazem na oborovou orientaci žáků v rámci volitelných předmětů umožňuje úspěšné studium na humanitně i přírodovědně zaměřených studijních oborech vysokých škol. V průběhu vzdělávání je kladen důraz nejen na samotné znalosti, ale také na utváření charakteru žáka, na individuální možnosti žáka, na respekt k potřebám jedince, na uvědomění si demokratických principů společnosti. Vedeme žáky k etnické a náboženské toleranci, ke kladnému vztahu k životnímu prostředí. Důsledně, prokazatelně a pravidelně jsou žáci instruováni o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti při činnostech, jichž se účastní v průběhu vzdělávání i výchovných aktivitách. 4

7 3.2. Organizace přijímacího řízení Osmileté studium Přijímací řízení se řídí příslušnou vyhláškou MŠMT. Všichni uchazeči o studium skládají přijímací zkoušku - prominutí zkoušky není možné. Každý uchazeč obdrží pro účely přijímacího řízení body za studijní výsledky v předchozím studiu a za úspěchy v mimoškolních činnostech. O přijetí ke studiu rozhoduje pořadí uchazečů o studium, které je dáno součtem všech bodů přidělených v přijímacím řízení (bodů ze všech zkoušek, bodů za předchozí studium a úspěchy v mimoškolních činnostech). Uchazeči o studium skládají přijímací zkoušku z matematiky - písemnou formou a z českého jazyka - písemnou formou. Každá část zkoušky je obodována. Náplň zkoušek je dána požadavky RVP ZV pro žáky studující 5. ročník ZŠ. Uchazeči o studium, kterým byla diagnostikována některá specifická porucha učení (dyslexie, dysgrafie apod.) nebo studenti se zvláštními potřebami vyplývajícími z jejich zdravotního stavu mají průběh přijímacích zkoušek upraven. Přesné informace o bodování jednotlivých částí přijímací zkoušky, o bodech přidělovaných za výsledky předchozího studia a za úspěchy v mimoškolních činnostech, o úpravě průběhu přijímací zkoušky pro uchazeče o studium, jsou publikovány na stránkách školy Organizace maturitní zkoušky Organizace maturitní zkoušky se řídí příslušnou vyhláškou MŠMT Výchovné a vzdělávací strategie V procesu výuky jsou vyváženě zastoupeny klasické metody výuky i metody moderní. Jde zejména o: podporu výuky pomocí moderní didaktické techniky, semináře a diskuse, samostatné a týmové projekty, dlouhodobou samostatnou práci, prezentaci a obhajobu výsledků (i v cizím jazyce), praktickou výuku (exkurze, školy v přírodě). Ve výuce je kladen důraz na vlastní zodpovědnost žáků za své vzdělání a výsledky svého studia. Učební plán a osnovy předmětů jsou sestaveny s důrazem na vztahy a souvislosti mezi předměty. Učební plán je sestaven jako variabilní. Žáci tak mají možnost díky široké nabídce volitelných předmětů zejména na vyšším stupni gymnázia studovat obory podle svého profesního zájmu. Pro zvýšení kvality studia je v maximální míře využito dělení na skupiny. Žáci mají možnost podílet se na řízení a organizaci školního života prostřednictvím studentského parlamentu. Škola soustředěně rozvíjí všechny klíčové kompetence žáků. Následující přehled představuje zásadní strategie, které škola ve výuce využívá. 5

8 Nižší gymnázium Frontální výuka standardně využívané strategie zařazena v každém ročníku studia Pamětné učení, práce s fakty standardně využívaná strategie zařazena v každém ročníku studia ke zvládnutí učiva musí mít žák dostatečné znalosti Laboratorní práce jsou zařazovány průběžně v předmětech Biologie, Chemie a Fyzika žáci pracují převážně v malých skupinách nebo samostatně podle druhu prováděných experimentů Lyžařský výcvikový kurz pro žáky druhého a pátého ročníku Přípravný kurz pro žáky prvního ročníku Projekt zařazen pro žáky všech ročníků v různých předmětech a různou formou v kontextu centrálního tématu si žáci volí konkrétní řešený problém důraz je kladen na týmovou práci, mezipředmětové vztahy a na prezentaci výsledků Exkurze, praktická výuka pro tyto aktivity jsou vybírána vhodná zařízení (např. bohumínské podniky, meandry řeky Odry, arboretum v Opavě, slovanské hradisko v Chotěbuzi, aj.) Předmětové soutěže je podporována účast žáků ve všech předmětových soutěžích je vedena evidence výsledků, které jsou následně zveřejněny Sportovní soutěže škola se pravidelně zúčastňuje sportovních soutěží škol je vedena tabule rekordů ve vybraných disciplínách Pěvecký sbor škola nabízí žákům činnost ve sboru sbor pořádá koncerty pro žáky a veřejnost kompetence k učení kompetence k učení kompetence komunikativní kompetence k řešení problémů kompetence pracovní kompetence občanské kompetence komunikativní kompetence sociální a personální kompetence občanské, kompetence komunikativní kompetence k řešení problémů kompetence sociální a personální kompetence občanské, kompetence komunikativní kompetence k učení kompetence k učení kompetence k řešení problémů kompetence sociální a personální kompetence sociální a personální 6

9 3.5. Zabezpečení výuky pro žáky se speciálními potřebami Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je na naší škole realizováno v souladu s příslušnými ustanoveními školského zákona a prováděcích předpisů. Žáci jsou se souhlasem zákonného zástupce diagnostikováni ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou. Hodnocení jsou průběžně aktualizována. V rámci přijímacího řízení ke studiu a ukončování studia maturitní zkouškou jsou těmto žákům stanoveny vhodné podmínky odpovídající jejich potřebám. Při hodnocení žáků se speciálními potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění. Odbornou práci zajišťuje plně kompetentní výchovný poradce školy, a to pro všechny vzdělávací oblasti včetně cizích jazyků. Ve spolupráci s výchovným poradcem může být žákům zpracován individuální vzdělávací program v problémových oborech. Individuální výukový plán je vždy projednán se zákonným zástupcem. Za dodržování zásad uvedených v programech odpovídají třídní učitelé a jednotliví vyučující. Žákům jsou dle potřeby zajišťovány potřebné materiálně-technické podmínky a v případě potřeby pak také speciální didaktické a kompenzační učební pomůcky přizpůsobené individuálním potřebám žáka. Vzhledem k prostorovému řešení budovy nejsme školou s bezbariérovým přístupem Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Přístup k nadaným a mimořádně nadaným žákům se uskutečňuje v souladu s ustanoveními školského zákona a prováděcími předpisy a po dohodě s příslušným školským poradenským zařízením, přičemž jsou zohledněny specifické dovednosti žáka. Žáci, kteří dosahují výborných výsledků ve studiu, sportu, hře na hudební nástroj apod. často vyžadují individuální a specifický přístup pedagogů. Výchova a vzdělávání nadaných žáků vyžaduje schopnost pedagoga identifikovat takového žáka a vytvořit pro něj optimální vzdělávací prostředí. K tomu slouží další vzdělávání učitelů, které vede pedagogy ke schopnosti dát žákovi příležitost projevit nadání, motivovat ho trvale a dostatečně a vytvořit pro něj prostředí podporující jeho talent. Dále škola spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou v Bohumíně při tvorbě možností způsobu práce s těmito žáky. Koordinací této práce je pověřen pedagog - výchovný poradce. Mimořádně nadaný žák může být vzděláván podle individuálního vzdělávacího plánu s ohledem na osobnost žáka a druh jeho nadání Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují v našem Školním vzdělávacím programu aktuální okruhy problémů současného i budoucího světa; jsou formativním prvkem základního vzdělávání a pomáhají rozvíjet osobnost žáka především v oblasti postojů a hodnot; při jejich realizaci se žáci uplatňují individuálně i ve vzájemné spolupráci. 1. Osobnostní a sociální výchova Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova v základním vzdělávání je praktické a má každodenní využití v běžném životě. Reflektuje osobnost žáka, jeho individuální potřeby i zvláštnosti. Jeho smyslem je pomáhat každému žákovi utvářet praktické životní dovednosti. Specifikou Osobnostní a sociální výchovy je, že se učivem stává sám žák, stává se jím konkrétní žákovská skupina a stávají se jím více či méně běžné situace každodenního života. 2. Výchova demokratického občana Průřezové téma Výchova demokratického občana má mezioborový a multikulturní charakter. V obecné rovině představuje syntézu hodnot, a to spravedlnosti, tolerance a odpovědnosti, v konkrétní rovině pak především rozvoj kritického myšlení, vědomí svých práv a povinností a porozumění demokratickému uspořádání společnosti, demokratickým způsobům řešení konfliktů a problémů. Toto téma má vybavit žáka základní úrovní občanské gramotnosti. Ta vyjadřuje způsobilost orientovat se ve složitostech, problémech a konfliktech otevřené, demokratické a pluralitní společnosti. Její získání má umožnit žákovi konstruktivně řešit problémy se zachováním své lidské důstojnosti, respektem k 7

10 druhým, ohledem na zájem celku, s vědomím svých práv a povinností, svobod a odpovědností, s uplatňováním zásad slušné komunikace a demokratických způsobů řešení. 3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech akcentuje ve vzdělávání evropskou dimenzi, která podporuje globální myšlení a mezinárodní porozumění a jako princip prostupuje celým základním vzděláváním. Podstatnou součástí evropské dimenze je výchova budoucích evropských občanů jako zodpovědných a tvořivých osobností, v dospělosti schopných mobility a flexibility v občanské a pracovní sféře i v osobním životě. Rozvíjí vědomí evropské identity při respektování identity národní. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech prolíná všemi vzdělávacími oblastmi, integruje a prohlubuje poznatky a umožňuje uplatnit dovednosti, které si žáci osvojili v jednotlivých vzdělávacích oborech. Podporuje ve vědomí a jednání žáků tradiční evropské hodnoty, k nimž patří humanismus, svobodná lidská vůle, morálka, uplatňování práva a osobní zodpovědnost spolu s racionálním uvažováním, kritickým myšlením a tvořivostí. 4. Multikulturní výchova Průřezové téma Multikulturní výchova v základním vzdělávání umožňuje žákům seznamovat se s rozmanitostí různých kultur, jejich tradicemi a hodnotami. Multikulturní výchova zprostředkovává poznání vlastního kulturního zakotvení a porozumění odlišným kulturám. Rozvíjí smysl pro spravedlnost, solidaritu a toleranci, vede k chápání a respektování neustále se zvyšující rozmanitosti. U menšinového etnika rozvíjí jeho kulturní specifika a současně poznávání kultury celé společnosti, majoritní většinu seznamuje se základními specifiky ostatních národností žijících ve společném státě, u obou skupin pak pomáhá nacházet styčné body pro vzájemné respektování, společné aktivity a spolupráci. Multikulturní výchova se dotýká i mezilidských vztahů ve škole, vztahů mezi učiteli a žáky, mezi žáky navzájem, mezi školou a rodinou, mezi školou a místní komunitou. 5. Environmentální výchova Environmentální výchova vede jedince k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí, tj. k pochopení nezbytnosti postupného přechodu k udržitelnému rozvoji společnosti a k poznání významu odpovědnosti za jednání společnosti i každého jedince. Umožňuje sledovat a uvědomovat si dynamicky se vyvíjející vztahy mezi člověkem a prostředím při přímém poznávání aktuálních hledisek ekologických, ekonomických, vědeckotechnických, politických a občanských, hledisek časových (vztahů k budoucnosti) i prostorových (souvislostí mezi lokálními, regionálními a globálními problémy), i možnosti různých variant řešení environmentálních problémů. Vede jedince k aktivní účasti na ochraně a utváření prostředí a ovlivňuje v zájmu udržitelnosti rozvoje lidské civilizace životní styl a hodnotovou orientaci žáků. Na realizaci průřezového tématu se podílí většina vzdělávacích oblastí. Postupným propojováním, rozšiřováním, upevňováním i systematizací vědomostí a dovedností získávaných v těchto oblastech umožňuje Environmentální výchova utváření integrovaného pohledu osobnosti i ve vlivu na stránku emocionální a volně aktivní. V maximální míře využívá přímých kontaktů žáků s okolním prostředím a propojuje rozvíjení myšlení s výrazným ovlivňováním emocionální stránky osobnosti jedince. Projektový den Den Země" Ekologická konference 6. Mediální výchova Charakteristika průřezového tématu: Průřezové téma Mediální výchova v základním vzdělávání nabízí elementární poznatky a dovednosti týkající se mediální komunikace a práce s médii. Média a komunikace představují velmi významný zdroj zkušeností, prožitků a poznatků pro stále větší okruh příjemců. Pro uplatnění jednotlivce ve společnosti je důležité umět zpracovat, vyhodnotit a využít podněty, které přicházejí z okolního světa, což vyžaduje stále větší schopnost zpracovat, vyhodnotit a využít podněty přicházející z médií. Média se stávají důležitým socializačním faktorem, mají výrazný vliv na chování jedince a společnosti, na utváření životního stylu a na kvalitu života vůbec. Správné vyhodnocení těchto sdělení z hlediska záměru jejich vzniku (informovat, přesvědčit, manipulovat, pobavit) a z hlediska jejich vztahu k realitě (věcná správnost, logická argumentační stavba, hodnotová platnost) vyžaduje značnou průpravu. 8

11 NIŽŠÍ GYMNÁZIUM (PRŮŘEZOVÁ TÉMATA PODLE ZV RVP) OSV - l. okruh OSOBNOSTNÍ ROZVOJ - Přímá integrace Projekty (poznámky) Rozvoj schopnosti poznávání Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace JN r- Já a moje okolí, pozice mladého člověka VV 4.r. -Kresba pastelem - Řeka života - abstraktní kresba OV 2.r. - Vnitřní svět člověka Bi r. laboratorní práce Bi r.-laboratorní práce OV 2.r.- Podobnosti a odlišnosti lidí OV 1.r.-Pravidla chování, etika, postoje JN r- Já a moje okolí, pozice mladého člověka TV 2.r. - LVVZ JN r.-Moje rodina, škola IVT 3.a 4.r.- ve tvorbě projektů JF 4.r.-Bydlení - soužití v rodině, sousedské vztahy OV 1.r.-Kouření a já - práce ve skupině, autorita, kom. a spolupráce TV 2.r.-LVVZ TV r.-role: hráč, protihráč, spoluhráč, rozhodčí OV 1.r.-Pravidla chování, etika, postoje JN r.-Volný čas, zvládání vlastního chování JA1.r.- Sport a volný čas JN 3.a.4.r.-Zdravý životní styl JA 3.r.- Škola a školní předměty, způsob výuky a relaxace Psychohygiena OV Empatie, asertivita, konflikty mezi lidmi - řešení k. TV r.- Košíková, vybíjená, odbíjená, hokej, fotbal JČ1.r.- Oslovení, korespondence Kreativita IVT 1.a 2.r.- projekt týmové práce a kooperace v rámci skupiny JF 4.r.- Sjednání schůzky, organizace dne Bi r.-laboratorní práce VV 1.r.- skupinová práce v prostoru - Zimní království Projekt Jak na to - no přece spolu!" - 1.r. školní akce, lyžařské kurzy, botanické a zoologické exkurze, kolektivní hry, pomoc při sportovních činnostech Projekt Jak na to - no přece spolu!" - 1.r. LVVZ základní vztahy a role ve sportu, fair play, vhodné vztahy mezi vrstevníky Projekt Jak na to - no přece spolu!" - 1.r. Styly učení - přednáška pracovnice PPP - 1.a 2.r. Kolektivní hry, pochopení pravidel - komunikace při pohybových činnostech Projekt Jak na to - no přece spolu!" - 1. r. Tréma a jak na ní - přednáška pracovnice PPP pro 3.r. Práce ve skupinách Projekt Jak na to - no přece spolu!" r. Spolupráce v rámci laboratorních cvičení - Ch, F, Bi Kolektivní hry a sporty Topografie - pochod podle azimutu Z - 1.r. 9

12 OSV - 2. okruh MORÁLNÍ ROZVOJ - Přímá integrace Projekty (poznámky) Poznávání lidí D r - Porovnání strukturu společnosti v jednotlivých epochách vývoje JN r - Já a moje okolí, pozice mladého člověka JA 1.r. -Já a moje rodina JF 3.r.-Moje rodina Mezilidské vztahy Bi r.-laboratorní práce OV 2.r.- Podobnosti a odlišnosti lidí OV 1.r.- Pravidla chování, etika, postoje JN r.-Moje rodina, škola JF 4.r. -Bydlení - soužití v rodině, sousedské vztahy Komunikace JN r.-Moje rodina, škola IVT 3.a 4.r.- rétorika ve tvorbě projektů TV 2.r.- LVVZ TV r.- role: hráč, protihráč, spoluhráč, rozhodčí JF 4.r.- Komunikace - dotazy na cestu, její vysvětlení JČ 1.r.- Oslovení, korespondence Kooperace a kompetice OV Empatie, asertivita, konflikty mezi lidmi - řešení k. TV r.- Košíková, vybíjená, odbíjená, hokej, fotbal IVT 1.a 2.r.-projekt týmové práce a kooperace v rámci skupiny JF 4.r.- Sjednání schůzky, organizace dne VV 1.r.-skupinová práce v prostoru - Zimní království Projekt Jak na to - no přece spolu!" - 1.r. školní akce, lyžařské kurzy, botanické a zoologické exkurze, kolektivní hry, pomoc při sportovních činnostech Projekt Jak na to - no přece spolu!" - 1.r. LVVZ základní vztahy a role ve sportu, fair play, vhodné vztahy mezi vrstevníky Projekt Jak na to - no přece spolu!" - 1.r. Kolektivní hry, pochopení pravidel - komunikace při pohybových činnostech Příprava na chemickou olympiádu Projekt Jak na to - no přece spolu!" - 1.r. Spolupráce v rámci laboratorních cvičení - Ch, F, Bi Topografie - pochod podle azimutu - Z -1.r. OSV - 3. okruh MORÁLNÍ ROZVOJ - Přímá integrace Projekty (poznámky) Řešení problémů a OV 2.r. - Vnitřní svět člověka rozhodovací dovednosti OV 1.r.- Kouření a já - práce ve skupině, autorita, komunikace a spolupráce Hodnoty, postoje, praktická etika TV r.- role: hráč, protihráč, spoluhráč, rozhodčí IVT 3.a 4.r.- ve tvorbě projektů, práce se zdroji, úcta k práci jiného Bi r.- laboratorní práce OV 1.r.- Pravidla chování, etika, postoje OV - Empatie, asertivita, konflikty mezi lidmi - řešení krizí Projekt Jak na to - no přece spolu!" - 1.r. Třídní a školní parlament školní akce, lyžařské kurzy, botanické a zoologické exkurze, kolektivní hry, pomoc při sportovních činnostech Projekt Jak na to - no přece spolu!" - 1.r. 10

13 VDO Přímá integrace Projekty (poznámky) Občanská OV 1.r.- Tradice školy, režim a řád Třídní parlament, školní parlament společnost a škola Třídnické hodiny, výlety a mimoškolní akce Občan, občanská společnost a stát Forma participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování JN 3.r.- Tolerance a porozumění v rodině Z 4.r.- EU a stát JČ 1.r.- sloh - Úřední korespondence OV 1.r.- Význam vzdělání, vzdělávací systém v ČR OV 3.r.- Vznik státu a právních norem, právo a morálka Z 4.r.- Státní zřízení OV 3.r. -Stát a právo, úloha občana v demokratické společnosti OV 2.r.- Naše vlast, Naše obec, region, kraj JČ 3.r.sloh - Řečnictví (mluvený projev) OV 2.r.- Naše vlast, Naše obec, region, kraj Z 4.r.- Státní zřízení Projekt OV 3.r.- Občan Beseda nad kronikou města EGS Přímá integrace Projekty (poznámky) Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět IVT 1. a.2.r.-textový editor - textový výstup v zadaném formátování, zaměřený na odlišnosti mezi národy D 1.r. - antika, románský sloh, gotika D 2.r. - renesance, baroko D 3.r. - romantizmus, klasicizmus, realizmus D 4.r.- moderní umělecké slohy JA 2.r. -legendy různých zemí JA 1.r. -Austrálie + Velká Británie - Mezinárodní studia - země a národnosti JF 4.r.- Fr. reálie, geografie a památky, cestování JČ 4.r.- reportáž z cestování D 4.r.-Moderní doba - svět. války, rozdělený a integrující se svět bipolarizace světa JA 2.r.-popis míst na zemi, doprava a znečišťování OV 4.r. - Globalizace JČ 3.a 4.r.- základní umělecká období JF 4.r.- země třetího světa, lék, pomoc D 4.r.- rozdělený a integrující se svět Projekt CHe 2.r. -Evropští nositelé Nobelových cen za chemii a další významní chemici Projekt IVT 3.r. Evropská kultura a okolní svět" Jsme Evropané D 4.r. -rozdělující a integrujíce se světu - studená válka Projekt CHe 2.r. -Evropští nositelé 11

14 Z 4.r. + OV 4.r. - Mezinárodní spolupráce v rámci EU, NATO VV 4.r. -malba: Evropa je místem pro všechny. Záleží na vás, kde bude váš domov. JA 2.a 3.r.- svátky a tradice v ČR a Velké Británii JA 4.r. - věda a technika, objevitelé a vynálezci D 4.r. -rasizmus, holocaust, mezinárodní pol. situace ve 20. a 30. letech min. století Nobelových cen za chemii a další významní chemici Nabídka studia na středních školách v zemích EU pro žáky kvarty -nástěnka výchovného poradce MKV Přímá integrace Projekty (poznámky) Kulturní diferenciace Projekt: Židovská kultura a literatura JA 1.r.- Země, státy, národnosti Z 3.a. 4.r.- ČR geografie JN 3. a 4.r.- Specifika oděvu ve světě JČ 1.r.- úvod o českém jazyce (nářečí, obecná čeština) VV 4.r.- ilustrace - specifika jednotlivých národů - čím je který národ typický? Z 1.a 2.r.-regiony světa, moderní doba Lidské vztahy JF 4.r.-korespondence s cizincem OV 4.r.-různé úrovně a struktury společenství jako sdílení - kontinent a planeta, národ. sousedství a kontinent Etnický původ Z 4.r. náboženství a rasy JA1.r.- Země, národnosti IVT1.a 2.r.-Textový editor - textový výstup v zadaném formátování, zaměřený na etnické a kulturní skupiny v rámci evropské společnosti OV 2.r. -pojetí kultury, různé významy pojmu kultura (národ. menšiny) Multikulturalita D 4.r. -Rasizmus, antisemitismus, mezinárodně politická situace v Evropě ve 20., 30. letech min. století JČ 3.a 4.r.-přehled základních autorů svět. literatury JF 4.r.-korespondence s cizincem IVT 1.a 2.r.- Textový editor - textový výstup v zadaném formátování, zaměřený na základní pojmy multikulturní terminologie Princip sociálního smíru a solidarity JA 1.r.- země a národnosti D 4.r. -rasizmus, mezinárodně politická situace ve 20. a 30. letech min. století JČ 4.r.sloh - úvaha na dané téma JA 2.r.- Země světa OV 3.r.-soužití - tolerance, projevy rasové nesnášenlivosti, xenofobie (dramatizace) OV 1.r. -skupiny, soc. role, společ. hodnoty a normy, mezilidské vztahy - komunikace, konflikty mezi lidmi Projekt OV 2.r.- Učme se žít společně! Projekt IVT 3.r.: Evropská kultura a okolní svět 12

15 EV Přímá integrace Projekty (poznámky) Ekosystémy JA 1.r. -všeobecně - současné problémy týkající se životního JA - Skupinová práce, diskuze na dané prostředí téma, články v časopise Hello JF 3.r. -Počasí Projekt JA - Mé město Z 3.r. -ČR Projekt Z 3.r. - Krajinné oblasti v ČR Z 4.r. -Svět Bi - Mladý zoolog - ZOO Ostrava - JN r.-'Vztah člověka k prostředí - počasí soutěž třídních kolektivů Bi 1.a.2.r.- Ekosystémy Ekologická konference - školní, Z 1.r.- Geosféry regionální, krajská Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí Z 4.r.- Obyvatelstvo Světa IVT 3.r.- ve tvorbě projektů JA 2.a 3.r. - Deštný prales Bi r. - Světové ekosystémy Z 1.r. - Regiony Světa JA 2.r. - doprava a znečišťování CHe 2.r.- Ekologické pojetí čistoty ovzduší a vodstva CHe 3.r.- nebezpečí žíravin pro lidský organismus JA 1.r. - životní prostředí a naše město - současné problémy JA 2.r.- doprava a znečišťování IVT 1.a 2.r.-Textový editor. - textový výstup v zadaném formátování, zaměřený na problémy životního prostředí JČ 2.r. - subjektivní popis TV r.-chůze a běh v terénu, pohybové hry IVT 1. a 2.r.-Textový editor - textový výstup v zadaném formátování, zaměřený na důsledky lidské činnosti na prostředí a vztahy mezilidskou činností a prostředím F r.- Lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah prostředí Z 4.r.- těžba Mladý zoolog -ZOO Ostrava -soutěž třídních kolektivů Přikrmujeme zpěvné ptáky v zimě" -P až Q Ekologická konference - školní, regionální, krajská Mladý zoolog -ZOO Ostrava - soutěž třídních kolektivů Ekologická konference - školní, regionální, krajská Den Země Postoj k zeleni ve škole, třídě, kolem školy. Práce v živém koutku. Den Země Ekologická konference - školní, regionální, krajská Separace odpadů ve škole MV Přímá integrace Projekty (poznámky) Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení JA 1. a 2.r.- v jednotlivých hod. poslechy jednotlivých textů, rozhovorů JČ 3.r. -sloh - výklad (studijní čtení) Z r.- Poznatky o regionech světa z internetu Z r.- čtení článků z denního tisku - aktuality JN 4.r.- práce s časopisem Freundschaft Interpretace vztahu M 3.r. - finanční matematika Prezentace žáků školy u příležitosti Dne otevřených dveří a při různých soutěžích, školní časopis, třídní informační systém 13

16 mediálních sdělení a reality Stavba mediálních sdělení Vnímání autora mediálních sdělení Fungování a vliv médií ve společnosti Tvorba mediálního sdělení OV 2.r. - Prostředí masové komunikace, masmédia JČ 3.r. - Internet a knihovna jako zdroj informací JA 3.r. - Jak funguje kreslený film JF 4.r. - televize, pozitiva, negativa F 4.r.- vnímání mediálního sdělení IVT 1. a 2.r.-Textový editor - textový výstup v zadaném formátování, zaměřený na zpravodajství a práci s informačními zdroji F r.-mediální sdělení, tvorba mediálního sdělení VV 4.r.-návrh na plakát - reklama - její vliv na společnost a jedince JČ 1.a 2.r.- vyhledávání informací o autorech a dílech JA 2.r. -Hudba a můj oblíbený film JA 4.r.- hudba a média VV 4.r.- návrh na plakát - reklama - její vliv na společnost a jedince JČ 3.r. -literatura i internet a knihovna jako zdroj informací VV 4.r.- návrh na plakát - reklama F r.- mediální sdělení, tvorba mediálního sdělení F, Ch, Bi - zpracování informací z TV pořadů typu: Popularit, Clever, Věda je zábava knihovna - práce s počítačem, orientace v knihovně Vánoční besídka s programem, kulturní programy, vystoupení -školní pěvecký sbor. Aktivní výstupy - obhajoby prací v rámci postupových soutěží (Mladý zoolog, olympiády, recitační soutěže) Projekt Che 2.a 3.r.- významné osobnosti z oblasti chemie (zpracování a přednes referátů 14

17 4. UČEBNÍ PLÁN - osmileté studium Vyučovací předmět Nižší stupeň I. II. III. IV. Časová dotace celkem Český jazyk a literatura Anglický jazyk 1) Další cizí jazyk 1) 2) Matematika Fyzika 3) ,5 7,5 Chemie 3) 4) ,5 6,5 Biologie 3) 4) 5) Zeměpis Občanská výchova 4) 5) Dějepis Tělesná výchova 1) Výtvarná výchova Informatika a výpoč. technika 1) 4) Celkem předepsaných hodin ) Třída se ve všech hodinách dělí na skupiny v souladu s vyhláškou č.13/2005 Sb. o střední škole 2) Žáci si volí z nabídky německý jazyk, francouzský jazyk, ruský jazyk 3) Jedna hodina za dva týdny (je-li dotace 2,5 hod) probíhá jako praktická cvičení - třída je dělena na skupiny. 4) Součástí vzdělávacího obsahu je část obsahu oblasti Člověk a svět práce 5) Součástí vzdělávacího obsahu je část obsahu oblasti Výchova ke zdraví 15

18 5. Učební osnovy 5.1. Český jazyk a literatura Časové, obsahové a organizační vymezení předmětu Ročník Dotace hodin Vyučovací předmět český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího oboru český jazyk a literatura, je tedy součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět český jazyk a literatura na nižším stupni víceletého gymnázia navazuje svým obsahem na předmět český jazyk a literatura na 1. stupni ZŠ. Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury patří k podstatným znakům všeobecné vyspělosti absolventa gymnázia. Jazykové vyučování vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat i prosazovat výsledky svého poznávání. V Komunikační a slohové výchově je hlavním cílem rozvíjení komunikačních schopností žáků, jejich tvořivosti a fantazie. V Jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka. Učí se poznávat a rozlišovat jeho další formy. Cílem je naučit žáky jasně, přehledně a srozumitelně se vyjadřovat ústně i písemně, komunikovat s okolním světem. V Literární výchově poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní názory o přečteném díle. Literární výchova má za cíl humanizaci žákovy osobnosti, rozvíjení jeho citů, pochopení mezilidských vztahů, rozpoznání dobra a zla, rozvoj estetického cítění a podněcování žáků k četbě. Předmět český jazyk a literatura je úzce spjat s následujícími vyučovacími předměty a vzdělávacími obory: cizí jazyky (Jazyk a jazyková komunikace) dějepis, výchova k občanství (Člověk a společnost) hudební výchova, výtvarná výchova (Umění a kultura) informatika (Informační a komunikační technologie) Do vzdělávacího obsahu předmětu jsou začleněna průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova (dále jen OSV) tematický okruh Osobnostní rozvoj, Výchova demokratického občana (dále jen VDO) tematický okruh Občan, občanská společnost a stát, tematický okruh Občan, občanská společnost a stát a tematický okruh Formy participace občanů v politickém životě, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (dále jen EGS) tematický okruh Jsme Evropané a tematický okruh Objevujeme Evropu a svět, Multikulturní výchova (dále jen MKV) tematický okruh Etnický původ, tematický okruh Multikulturalita a tematický okruh Kulturní diference, Environmentální výchova (dále jen EVO) tematický okruh Vztah člověka k prostředí, tematický okruh Lidské aktivity a životní prostředí a tematický okruh Základní podmínky života a téma Mediální výchova (dále jen MV) tematický okruh Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení a tematický okruh Stavba mediálních sdělení. Část hodin Českého jazyka a literatury probíhá v kmenových třídách, část ve specializovaných učebnách, vybavených videm a projektorem. Školní knihovna obsahuje dostatečné množství pomůcek pro doplnění základních informací a rozšíření učiva. 16

19 Výchovné a vzdělávací strategie Učitel zadáváním opakování, domácích úkolů, individuálních referátů vede žáky k samostatnému a kritickému vyhledávání, ověřování a zpracovávání informací a v následné kontrole přihlíží k propojování nových informací s již nabytými. Zároveň vede žáky k užívání správné terminologie. Při zdůvodnění klasifikace i při vyhodnocování úkolů v hodinách vede žáka ke kritickému hodnocení jeho učení a práce, k přijímání rad či kritiky ze strany spolužáků i vyučujícího (kompetence k učení). Učitel vede žáka vhodně zvolenými otázkami či formulacemi úkolů k rozpoznání problému, objasnění podstaty, rozčlenění na segmenty a k návrhům na řešení. Stanoví problémové úkoly k samostatnému řešení eventuálně řešení ve skupinách, např. práce s jazykovými příručkami, práce s textem, porovnání informací z více zdrojů apod. Vede diskuse, v nichž žák srozumitelně formuluje vlastní názor na literární dílo a jeho autora (kompetence k řešení problémů). Učitel připravuje žáka k efektivnímu a tvořivému využívání dostupných prostředků komunikace, přiměřených ke komunikačním záměrům a komunikačním situacím, a to jak v projevech písemných, tak mluvených. Sleduje, aby žák při svém projevu dokázal odlišit podstatné informace od nepodstatných, aby poznatky dokázal srozumitelně prezentovat a obhájit v diskusi (kompetence komunikativní). Učitel vzájemnou interakcí se žákem jak v hodinách, tak při konzultacích či neformálních rozhovorech vede žáka k posouzení jeho reálných duševních možností, schopností sebereflexe a ke korigování svého jednání a chování v hodinách. Ve skupinové práci dá žákovi prostor k uplatnění jeho individuálních schopností, vědomostí a dovedností. Volbou úkolů, témat i organizací výuky přispívá k vytváření hodnotných mezilidských vztahů a vede žáky k sebevědomému, asertivnímu jednání (kompetence sociální a personální). Učitel vyžadováním zodpovědného a tvořivého přístupu k plnění povinností a úkolů vychovává v žákovi zodpovědnost k sobě i ostatním. Při klasifikaci a hodnocení respektuje různorodost hodnot člověka. Tolerancí a vstřícností vede žáka k otevřenosti vůči názorům druhých a k obhajobě vlastních názorů vyvozovaných z četby a podporuje vlastní tvořivé umělecké činnosti žáků. Zároveň pomáhá zprostředkovávat tvorbu autorů různých národů a kultur a uspořádat tak pohled na multikulturní svět (kompetence občanské). Učitel vede žáky k rozvržení vlastní práce a připravuje je tak, aby obstáli při pohovoru, když se uchází o zaměstnání. Zdůrazňuje nutnost znalosti českého jazyka v mnoha profesích a zadáváním úkolů a vyžadováním jejich plnění vede žáky k vytvoření základních pracovních návyků (kompetence pracovní). 17

20 Prima Výstupy Učivo Průřezová témata, přesahy, poznámky dokáže pracovat samostatně se základními jazykovými příručkami rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití odliší spisovný a nespisovný jazykový projev spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova používá modulace a intonace hlasu dokáže určit větné členy, uvědomuje si vztahy mezi nimi rozpozná věty jednočlenné a dvojčlenné, vysvětlí jejich použití vysvětlí pravidlo shody podmětu s přísudkem a dokáže ho použít správně odůvodňuje koncovky dokáže rozpoznat slovní druhy, orientuje se v textu a dokáže správně určit slovní druhy podle významu ve větě dokáže určit mluvnické kategorie u ohebných slovních druhů určí druhy podstatných jmen, stupňuje přídavná jména, správně skloňuje zájmena, vysvětlí pravidla psaní číslovek aplikuje základní pravidla psaní velkých písmen JAZYKOVÁ VÝCHOVA Úvod o českém jazyce obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) rozvrstvení národního jazyka (jazyk spisovný a nespisovný, obecná čeština, nářečí, postavení češtiny mezi slovanskými jazyky) Zvuková stránka jazyka spisovná a nespisovná výslovnost Skladba základní větné členy věty jednočlenné a dvojčlenné shoda podmětu s přísudkem Tvarosloví slovní druhy ohebné slovní druhy MK Etnický původ (znalosti o různých skupinách obyvatel) cizí jazyky (výslovnost cizích slov) 18

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA (pro nižší stupeň víceletého gymnázia) 79-41-K/81 Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika školy III. Charakteristika ŠVP Zaměření školy Profil absolventa Organizace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium NG

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium NG Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Husova 1414, 508 22 Hořice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium NG 2009 OBSAH 1 1. ÚVOD 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více

Gymnázium J.Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 Školní vzdělávací program pro nižší gymnázium

Gymnázium J.Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 Školní vzdělávací program pro nižší gymnázium ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší stupeň víceletého gymnázia (osmiletého, šestiletého) zpracovaný podle RVP ZV GYMNÁZIUM JAROSLAVA VRCHLICKÉHO, KLATOVY, NÁRODNÍCH MUČEDNÍKŮ 347 Identifikační údaje, charakteristika

Více

Osmileté studium s matematickou profilací

Osmileté studium s matematickou profilací Gymnázium, Brno, třída kapitána Jaroše 14 Školní vzdělávací program Osmileté studium s matematickou profilací Školní vzdělávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ STUDIUM S MATEMATICKOU

Více

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194)

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194) MRAVNOST LIDSKOST - VZDĚLANOST Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 687 07 Tupesy 112 --- čtvrtá verze --- platnost od školního

Více

Purkyňovo gymnázium Strážnice

Purkyňovo gymnázium Strážnice Ć. j.: PGS 717-B/2009 Purkyňovo gymnázium Strážnice Masarykova 379, 696 62 Strážnice OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1. Identifikační údaje Název: Osmileté vzdělávací studium Vzdělávací

Více

II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia

II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Začlenění průřezových témat... 6 3.

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

ŠVP Gymnázium Žatec od 1.9.2014 nižší stupeň osmiletého studia GYMNÁZIUM

ŠVP Gymnázium Žatec od 1.9.2014 nižší stupeň osmiletého studia GYMNÁZIUM od 1.9.2014 nižší stupeň osmiletého studia ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání GYMNÁZIUM GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE aktualizace září 2014 1 od 1.9.2014 nižší

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

Rakouské gymnázium v Praze o.p.s. Österreichisches Gymnasium Prag. Školní vzdělávací program pro šestileté gymnázium

Rakouské gymnázium v Praze o.p.s. Österreichisches Gymnasium Prag. Školní vzdělávací program pro šestileté gymnázium Rakouské gymnázium v Praze o.p.s. Österreichisches Gymnasium Prag Školní vzdělávací program pro šestileté gymnázium Sídlo školy : U Uranie 14, 170 00 Praha 7 - Holešovice Vedení školy: Mag. Isabella Benischek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší ročníky osmiletého studia (obor 79-41-K/81) GYMNÁZIUM, PÍSEK, KOMENSKÉHO 89 Verze 2 Platnost od 1. 9. 2014 Verze 2 vznikla úpravou verze 1 na základě zkušeností pedagogů

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/209/2013 Školní vzdělávací program pro nižší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP ZV Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

GYMNÁZIUM PÍSEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia

GYMNÁZIUM PÍSEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia GYMNÁZIUM PÍSEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia 2014 Obsah: 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1. Velikost školy... 5 2.2.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání UČÍME SE PRO ŽIVOT Základní škola Zubří, okres Vsetín č.j. ZŠ 218/2007 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: UČÍME SE PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium 1/335 OBSAH 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Vzdělávací program... 4 1.3 Studijní forma vzdělávání...

Více

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G Motto: Nestačí vědět, musíme také vědění užívat. Vyhlubme studny a opatrujme čistotu vody. Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G ŽIVOT VE ŠKOLE, ŠKOLA PRO

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 1. Identifikační údaje 1. Název programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovaný

Více

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV (Aktualizovaná verze dokumentu platného od 1.9.2007) Poznáváme svět Základní škola Senožaty Senožaty 184 1. Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2. verze (provedeny drobné úpravy formalního rázu) Základní škola Sloupnice Horní Sloupnice 14-1 - OBSAH ŠKOLA, CESTA DO ŽIVOTA... 5 Identifikační údaje...

Více

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s.

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. Vzdělávací program Mensa gymnázia, o. p. s. Identifikační údaje název ŠVP: Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. vzdělávací program: osmiletý studijní forma vzdělávání: denní název školy: Mensa gymnázium,

Více

Školní Vzdělávací Program

Školní Vzdělávací Program Školní Vzdělávací Program Gymnázium, Jablonec nad Nisou, Dr. Randy 4094/13, 466 01, příspěvková organizace Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP... 6 4 UČEBNÍ

Více

Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice

Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 1.1. ZŘIZOVATEL... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. ÚPLNOST A

Více

LE-CHAJIM MASKILIM. Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium. Zpracován podle RVP ZŠ A RVP G

LE-CHAJIM MASKILIM. Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium. Zpracován podle RVP ZŠ A RVP G LE-CHAJIM MASKILIM Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium Zpracován podle RVP ZŠ A RVP G Lauderova mateřská škola, základní škola a gymnázium při Židovské obci v Praze Gymnázium Or Chadaš, Belgická

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLA PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLA PRO ŽIVOT 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Sídlo školy: Základní škola Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Základní škola Vendryně 236, okres Frýdek-Místek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škola pro život

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škola pro život ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škola pro život Hořické gymnázium soukromé čtyřleté gymnázium 2014 1 OBSAH 1. ÚVOD 1.1 Úvodní stránka 1 1.2 Obsah 2 1.3 Základní údaje o škole 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1 Velikost

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

Základní škola Tišice, okres Mělník

Základní škola Tišice, okres Mělník Základní škola Tišice, okres Mělník Pověz mi a zapomenu, ukaž mi a já si vzpomenu, ale nech mne se zúčastnit a já pochopím. KONFUCIUS 1 1. Identifikační údaje Název programu: Motivační název: Školní vzdělávací

Více