Masarykova univerzita ZJEDNODUŠENÉ PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ U NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykova univerzita ZJEDNODUŠENÉ PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ U NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika ZJEDNODUŠENÉ PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ U NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Hana Jurajdová Autor: Marek TICHÝ Brno, duben 2006

2 1

3 2

4 Jméno a příjmení autora: Marek Tichý Název diplomové práce: Zjednodušené podvojné účetnictví u nevýdělečných organizací Název v angličtině: Double-entry accounting simplification in non-profit organizations Katedra: Veřejná ekonomie Vedoucí diplomové práce: Ing. Hana Jurajdová Rok obhajoby: 2006 Anotace v češtině Předmětem diplomové práce Zjednodušené podvojné účetnictví u nevýdělečných organizací je navržení optimálního modelu vedení účetnictví prostřednictvím této zjednodušené formy. Navržený model by měl být prakticky využitelný. Součástí této práce je také analýza stávajícího systému účetnictví v České republice a analýza přechodu ze systému jednoduchého účetnictví na zjednodušenou formu účetnictví. Tuto zjednodušenou formu účetnictví pak autor staví do širšího ekonomického kontextu s ohledem na potřeby příslušné neziskové organizace a její právní formu. Annotation in English The aim of the diploma work Double-entry accounting simplification in non-profit organizations is to design an optimal model of accounting by the simplification form. Designed model should be practicaly usable. Part of this work is also the analysis of current accounting system in Czech republic and the analysis of single-entry accounting conversion to the simplification form. The author than places this form to wider economical context regarding to needs of the appropriate non-profit organization and its legal form. Klíčová slova v češtině Neziskové organizace, hospodaření neziskových organizací, jednoduché účetnictví, podvojné účetnictví, zjednodušené forma účetnictví Keywords in English Non-profit organizations, economy and management of non-profit organizations, single-entry accounting, double-entry accounting, double-entry accounting simplification 3

5 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracoval samostatně pod vedením Ing. Hany Jurajdové a uvedl v seznamu literatury všechny použité literární a odborné zdroje. V Brně dne vlastnoruční podpis autora 4

6 Na tomto místě bych rád vyjádřil poděkování vedoucí mé diplomové práce paní Ing. Haně Jurajdové za podněty a připomínky, které přispěly k vypracování této diplomové práce. Dále bych také chtěl poděkovat paní Ing. Ludmile Hrachovinové, vedoucí finančního odboru na Jihomoravském Krajském úřadu, za poskytnutí informací. 5

7 OBSAH OBSAH...6 ÚVOD OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ÚČETNICTVÍ ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY ROZSAH VEDENÍ ÚČETNICTVÍ VÝJIMKA VEDENÍ JEDNODUCHÉHO ÚČETNICTVÍ SLEDOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÝCH PROCESŮ V ÚČETNICTVÍ LEGISLATIVNÍ RÁMEC OKRUH SLEDOVANÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Občanské sdružení Příspěvková organizace Nadační fond Územně samosprávný celek kraj a obec Organizační složky státu ZJEDNODUŠENÁ FORMA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ LEGISLATIVNÍ VYMEZENÍ CHARAKTERISTIKA ZJEDNODUŠENÉ FORMY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ PŘÍSTUPY KE ZJEDNODUŠENÉ FORMĚ VEDENÍ ÚČETNICTVÍ KOMPARACE OBOU FOREM ÚČETNICTVÍ POROVNÁNÍ ÚČETNÍCH OSNOV POROVNÁNÍ VEDENÍ ÚČETNÍCH KNIH POROVNÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY POROVNÁNÍ VYUŽÍVÁNÍ REZERV A OPRAVNÝCH POLOŽEK POROVNÁNÍ VEDENÍ ANALYTICKÉ EVIDENCE A PODROZVAHOVÝCH ÚČTŮ POROVNÁNÍ OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ REÁLNOU HODNOTOU SHRNUTÍ DOSAVADNÍCH TEORETICKÝCH POZNATKŮ PŘECHOD Z JEDNODUCHÉHO ÚČETNICTVÍ NA ZJEDNODUŠENOU FORMU DAŇOVÉ HLEDISKO PŘECHODU Z JEDNODUCHÉHO ÚČETNICTVÍ NA ZJEDNODUŠENÉ Zvýšení daňového základu

8 4.1.2 Snížení daňového základu ÚČETNÍ HLEDISKO PŘECHODU Z JEDNODUCHÉHO ÚČETNICTVÍ NA ZJEDNODUŠENÉ POROVNÁNÍ JEDNODUCHÉHO A ZJEDNODUŠENÉHO ÚČETNICTVÍ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ VOLBA ÚČTOVÉHO ROZVRHU ZJIŠTĚNÍ POČÁTEČNÍCH STAVŮ ÚČTŮ VYUŽÍVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ FORMY ÚČETNICTVÍ V PRAXI POTENCIÁLNÍ UŽIVATELÉ ZJEDNODUŠENÉ FORMY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ZHODNOCENÍ PRAKTICKÉ MOŽNOSTI VYUŽITÍ ZJEDNODUŠENÉHO ÚČETNICTVÍ NAVRŽENÍ OPTIMÁLNÍ FORMY VEDENÍ ZJEDNODUŠENÉHO ÚČETNICTVÍ KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU ÚČTOVÁNÍ O ZÁSOBÁCH ÚČTOVÁNÍ O DOTACÍCH ÚČTOVÁNÍ O MZDÁCH ÚČTOVÁNÍ O POHLEDÁVKÁCH A ZÁVAZCÍCH ÚČTOVÁNÍ V OBLASTI NÁKLADŮ A VÝNOSŮ ÚČTOVÁNÍ O VLASTNÍCH ZDROJÍCH ZHODNOCENÍ OPTIMÁLNÍHO MODELU...56 ZÁVĚR...58 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY...60 PUBLIKACE...60 ZÁKONY...60 INTERNETOVÉ ZDROJE...61 SEZNAM TABULEK A GRAFŮ...62 SEZNAM TABULEK...62 SEZNAM GRAFŮ...62 SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK...63 PŘÍLOHA

9 ÚVOD Právní úpravou zákona o účetnictví došlo v roce 2004 k její zcela zásadní změně. Její podstatou je zejména zrušení soustavy, rozdělené na vedení účetnictví v podvojné a jednoduché formě. Nyní se pod pojmem účetnictví skrývá klasická forma účtování prostřednictvím podvojných zápisů. Jednoduché účetnictví, určené především pro některé neziskové subjekty a drobné podnikatele, touto právní úpravou zaniklo a vystkytuje se již jen jako dočasně existující soustava. Legislativní moc České republiky si však byla dobře vědoma, že tato nová právní úprava způsobí nemalé problémy. Především subjektům, které do té doby vedly účetnictví pouze za účelem naplnění zákonné povinnosti. Snažily se pouze nějakým způsobem evidovat své hospodářské aktivity, i když třeba pouze neziskového charakteru. Drobným občanským sdružením a jim podobným organizacím tak mohly vyvstat vyvolané administrativní náklady, v podobě nutnosti zvýšení kvalifikace pracovníků, schopných vést účetnictví v podvojné formě. Z tohoto důvodu se přikročilo k jistému dočasnému řešení v podobě přechodného období, kdy je možné vést účetnictví jednoduché. Toto období bylo rozděleno do dvou fází, kdy první z nich skončila koncem roku Následně se všeobecně usoudilo, že některé neziskové subjekty dosud nejsou připraveny na účtování podvojnou formou. Pro několik z nich bylo tedy přechodné období vedení jednoduchého účetnictví prodlouženo až do konce roku Toto přechodné období má poskytnout dostatek času na přípravu těm, kteří zatím připraveni na přechod ze systému jednoduchého účetnictví do jeho podvojné formy nejsou. S přihlédnutím k potřebám, zejména v oblasti neziskového sektoru, byla zavedena dále možnost vést účetnictví v tzv. zjednodušeném rozsahu. Tato možnost má být nástrojem usnadňujícím tuto, pro některé organizace, komplikovanou situaci. Na jedné straně stojí relevantní zájem jakési účetní standardizace pro administrativní zjednodušení systému a lepší orientaci v něm; to vše v souladu s funkcemi, jež má účetnictví principielně zastávat. Jedná se o funkci evidenční, analytickou, informační a v neposlední řadě potom kontrolní. Kontrolní funkce zastává velice významnou pozici v oblasti veřejného sektoru, kde dochází k redistribuci zdrojů v podobě veřejných prostředků. 8

10 Kontrola hospodaření v institucích veřejné správy je totiž velice citlivou záležitostí a účetnictví jako takové, je primárním nástrojem této kontroly. Na straně druhé pak stojí potřeba jednotlivých účetních subjektů a sice: za jakým účelem účetnictví vedou. Moje motivace k výběru tématu této diplimové práce vychází z mého zájmu o oblast účetnictví, ve které bych se chtěl v budoucnu uplatnit, a se kterou jsem již v podmínkách ziskového sektoru přišel do styku. Dalším důvodem je mé členství v jednom neziskovém subjektu, kterého se problémová oblast účetnictví bezprostředně týká. Nabízí se mi tak možnost posunout zkoumaný problém z teoretické roviny do širších souvislostí praktického využití. Cílem této diplomové práce je navrhnout optimální formu vedení účetnictví v neziskové organizaci prostřednictvím zjednodušené formy. K dosažení tohoto cíle použiji tyto metody: Budu analyzovat stávající systém účetnictví v České republice, s užším zaměřením na jeho zjednodušenou formu. Anylýzu také použiji při zkoumání postupu přechodu ze systému jednoduchého účetnictví na zjednodušenou formu účetnictví u nevýdělečných organizací. Základem pro provedení těchto analýz bude také metoda deskripce stávajícího systému účetnictví, zejména v oblasti jeho legislativní úpravy. Následně provedu syntézu teoretických a praktických poznatků v oblasti této zjednodušené formy; postavím ji do širšího ekonomického kontextu, především vzhledem k potřebám organizací, které ji vedou, popřípadě budou vést. Z hlediska veřejné ekonomie chci zhodnotit pro a proti zavedení možnosti účtovat ve zjednodušeném rozsahu k čemuž použiji SWOT analýzu. Pro praktické účely jsem zvolil metodu dotazníkového šetření, jenž postihuje reprezentativní výběrový vzorek neziskových organizací (dotazník pro neziskové organizace viz. Příloha č.1). Dále jsem metodou řízených rozhovorů (tzv. brainstorming ) zjišťoval hlubší souvislosti uplatnění zjednodušené formy vedení účetnictví v praxi. 9

11 Na základě definovaného cíle jsem si stanovil pracovní hypotézu, zda zavedení této formy vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu neziskovým subjetkům skutečně ulehčuje situaci. V konečném důsledku by mělo z analýzy také vyplynout to, zda je existence zjednodušené formy vedení účetnictví vůbec opodstatněná. 10

12 1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ÚČETNICTVÍ Při obecně popisné definici aktuálního pojmu účetnictví jako takového, je třeba říci, že se jedná o logicky uspořádanou soustavu, zachycující hospodářské procesy, (nejen peněžní toky, ale i pohyb majetku a závazků) probíhající uvnitř organizace. Přesná definice dle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví (dále jen ZoÚ), 2 zní: Účetní jednotky účtují o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření. Tento zákon dále určuje pravidla vedení účetnictví, kterými se závazně musí řídit každý subjekt, který jej vede - účetní jednotka. Účetními jednotkami (dále jen ÚJ) se dle tohoto zákona rozumí: právnické osoby, které mají sídlo na území České republiky zahraniční osoby, pokud na území České republiky podnikají, nebo provozují činnost dle zvláštních právních předpisů organizační složky státu dle zvláštních právních předpisů fyzické osoby, které vykonávají podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činnost podle zvláštních předpisů a prokazují pro daňové účely výdaje na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. 1.1 Základní charakteristiky Účetnictví má za úkol zobrazovat veškeré aktivity ovlivňující finanční situaci a umožňovat sestavení podkladů pro řízení a kontrolu. Charakteristickými rysy v účetnictví by měla být dvě základní hlediska, od nichž se celý systém vedení účetnictví odvíjí. Jsou jimi: časové hledisko, označující nepřetržitost sledování hospodářských jevů v účetní jednotce (chronologické) věcné hledisko, z něhož vyplývá požadavek na uspořádanost, úplnost, uzavřenost, průkaznost, srozumitelnost a přehlednost (systematické). 11

13 1.2 Rozsah vedení účetnictví Dle aktuálního znění zákona o účetnictví platí povinnost účtovat v jednotné soustavě účetnictví, jehož rozsah je stanoven podle typu ÚJ. Na tomto místě je třeba dodat, že dříve byla česká účetní soustava rozdělena na účetnictví tzv. jednoduché (dále jen JÚ) a podvojné (dále jen PÚ). Nyní již tomu tak není. Je definován pouze pojem účetnictví, který znamená zachycování skutečností formou podvojných zápisů a lze jej vést ve dvou různých formách dle rozsahu, jak bylo již zmíněno výše, tedy: ve zjednodušeném rozsahu zjednodušená forma účetnictví (dále jen ZFÚ) v plném rozsahu (PRÚ). JÚ jako takové sice zaniklo, ale jeho faktická existence v podobě výjimky, jenž plyne ze zákona o účetnictví, je prodloužena některým neziskovým subjektům až do konce roku Výjimka vedení jednoduchého účetnictví Po 1. lednu 2004 bylo zavedeno přechodné období, po které mohly některé organizace stále vést JÚ a to až do konce tohoto roku. Tyto organizace jsou shrnuty v Duškovi (2004, s.18): občanská sdružení; jejich organizační jednotky, které mají právní subjektivitu, církve a náboženské společnosti nebo církevní instituce, které jsou církevní právnickou osobou, obecně prospěšné společnosti, zájmová sdružení právnických osob, honební společenstva, nadační fondy, společenství vlastníků jednotek. 12

14 Přechodné období sloužilo hlavně k tomu, aby se v těchto ÚJ překlenulo období, ve kterém se připraví na přechod do nového systému účetnictví. Touto přípravou rozumím zejména seznámení se se základy účtování podvojným způsobem a pochopení významu podvojných zápisů. Popřípadě nákup vhodného softwaru, najmutí si účetní firmy, nebo třeba i zaškolení stávajících zaměstnanců. V tomto období bylo také zapotřebí zjistit, jaké kroky je třeba provést, aby byl přechod z jednoduchého účetnictví do účetnictví vůbec možný. K bylo přechodné období prodlouženo až do , ovšem již pouze pro ÚJ, u kterých se předpokládala největší nepřipravenost na přechod do nového systému účetnictví, popřípadě jeho zjednodušeného rozsahu. Tyto ÚJ vymezuje ZoÚ, 38a: Občanská sdružení, jejich organizační jednotky, které mají právní subjektivitu, církve a náboženské společnosti nebo církevní instituce, které jsou církevní právnickou osobou a honební společenstva, které ke dni 31. prosince 2004 vedly účetnictví v soustavě jednoduchého účetnictví, mohou vést účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, až od 1. ledna 2007; do této doby se na ně vztahují ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a jeho prováděcích právních předpisů, která upravují účtování v soustavě jednoduchého účetnictví ve znění účinném k 31. prosinci Je třeba ještě uvést, že zrušení JÚ (k ) je v jistém ohledu nahrazeno tzv. daňovou evidencí, která je určena pouze těm, kdo mají příjmy z podnikání, nebo jiné, samostatně výdělečné činnosti, tedy pouze fyzickým osobám podnikatelům. Po sumarizaci faktického stavu systému účetnictví v České republice docházím ke zjištění, že tedy existují (ač třeba i přechodně) čtyři formy sledování hospodářských procesů, což může na první pohled působit administrativní náročností a disharmonickou nepřehledností. 13

15 1.4 Sledování hospodářských procesů v účetnictví Základním stavebním kamenem účetnictví je účet. Jeho prostřednictvím je sledován veškerý pohyb nákladů a výnosů, i majetku (aktiv) a zdrojů jeho krytí (pasiv). Z tohoto hlediska tedy rozlišujeme účty na aktivní, neboli debetní strana účtu má dáti, a pasivní, neboli kreditní strana účtu dal. Účty se ve své primární podstatě dělí do čtyř základních skupin a to na: účty rozvahové (aktivní nebo pasivní) účty výsledkové (nákladové a výnosové) uzávěrkové účty a podrozvahové účty (pomocné účty) vnitropodnikové účetnictví (samostatný okruh pro přehlednější sledování ekonomických jevů uvnitř účetních jednotek). 1.5 Legislativní rámec Při výčtu platné legislativy je zapotřebí nejprve zmínit základní právní pramen a tím je již výše zmiňovaný zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví (dále jen ZoÚ) ve svém aktuálním znění dle zákona č. 57/2005 Sb., s účinností od Tento zákon formuluje soubor pravidel, která je nutno dodržet při vedení účetnictví, aby mělo vypovídací schopnost, poskytovalo dostatek informací jak pro interní uživatele (zaměstnanci, vedení organizace), tak pro externí uživatele (finanční úřady, ministerstva, NKÚ). Všeobecně uznávanými pravidly, která shrnují legislativně uložené povinnosti z hlediska účtování jsou účetní zásady. Obvykle se uvádějí následující: zásada bilanční kontinuity návaznost konečných zůstatků a počátečních stavů rozvahových účtů mezi jednotlivými účetními obdobími zásada konzistentnosti mezi účetními obdobími stálost při uplatňování postupů, metod a pravidel v účetnictví 14

16 zásada neomezeného trvání účetní jednotky objektivnost při stanovení hodnoty majetku účetní jednotky a hodnocení její činnosti vyžaduje předpoklad, že účetní jednotka bude dále existovat zásada nezávislosti účetních období tato zásada vyžaduje ekonomické jevy v období, s nímž časově věcně souvisí zásada oceňování v historických cenách oceňování majetku a závazků probíhá na základě historických cen tj. cen, v nichž jsou majetek a závazky do účetnictví prvně zaneseny zásada opatrnosti zřetel se má brát na případná rizika a nejistoty, aktiva a výnosy se nesmí nadhodnocovat, pasiva a náklady podhodnocovat zásada účetní jednotky ekonomické jevy v účetnictví se vyjadřují vždy na určitý, vymezený subjekt, který se označuje jako účetní jednotka zásada zákazu kompenzace platí zákaz vzájemného vyrovnání mezi jednotlivými položkami majetku a jeho zdroji a mezi položkami nákladů a výnosů zásada vymezení okamžiku realizace výnos se váže k okamžiku odeslání, případně vyskladnění výrobků, zboží, poskytnutí služby, nikoliv až přijetím peněz zásada stálé kupní síly peněžní jednotky vyjadřuje předpoklad, že peněžní jednotka má stálou kupní sílu a že tedy jevy jako inflace neexistují zásada objektivity účetních informací změny v aktivech a pasivech se nemají zaúčtovat dříve, než byly objektivně zjištěny. Výše uvedené zásady pak vyúsťují v zásadu věrného a poctivého zobrazení skutečnosti, která má zcela zásadní význam. Ukládá účetním jednotkám povinnost vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Toto zobrazení si uchovává svou věrnost pouze v případě, že obsah položek v účetní závěrce skutečně odpovídá reálnému stavu a není nijak zkreslený. Tento stav musí být vyjádřen v souladu s účetními metodami, uvedenými v ZoÚ. Poctivého zobrazení je dosaženo v případě, kdy jsou použity účetní metody způsobem, jenž vede k dosažení věrnosti. 15

17 Výše uvedené zásady hrají důležitou roli obzvláště při přechodu z JÚ na účetnictví (popřípadě jeho zjednodušenou formu, což bude předmětem analýzy v další části diplomové práce). Vzhledem k předmětu této diplomové práce je třeba zmínit také vyhlášky Ministerstva financí České republiky (dále jen MFČR), které se týkají neziskových organizací, oprávněných vést ZFÚ: a) vyhláška č. 504/2002 Sb., (dále jen vyhláška 504) kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. Tato vyhláška stanovuje následující pravidla pro vedení PRÚ a ZFÚ: rozsah a způsob sestavování účetní závěrky, uspořádání, označování a obsahové vymezení položek majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv v účetní závěrce, uspořádání, označování a obsahové vymezení nákladů a výnosů a výsledku hospodaření v účetní závěrce, uspořádání a obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací v příloze účetní závěrky, směrnou účtovou osnovu, účetní metody, metodu přechodu z jednoduchého účetnictví na účetnictví. b) vyhláška č. 505/2002 Sb., (dále jen vyhláška 505) kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu. 16

18 Tato vyhláška stanovuje následující pravidla pro vedení PRÚ a ZFÚ: rozsah a způsob sestavování účetní závěrky, uspořádání, označování a obsahové vymezení položek majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv v účetní závěrce, uspořádání, označování a obsahové vymezení nákladů a výnosů a výsledku hospodaření v účetní závěrce, uspořádání a obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací v příloze účetní závěrky, směrnou účtovou osnovu, účetní metody. Vyhláška 505 má totožný předmět úpravy a působnosti jako vyhláška 504, pouze s tím rozdílem, že se vztahuje k jiným typům ÚJ. Tyto ÚJ jsou vymezeny již v názvu vyhlášky 505 samotné. Vydávání a řízení se těmito vyhláškami v oblasti účetnictví upravuje ZoÚ v 37b. K oběma výše uvedeným vyhláškám potom existují (opět vydané MFČR) České účetní standardy (dále jen ČÚS), které podrobněji upravují jednotlivé postupy účtování v příslušných ÚJ. Tyto standardy pravidelně vycházejí ve Finančním zpravodaji. Zavedením těchto standardů byla ke dni ukončena platnost Opatření MFČR, která dříve tyto postupy upravovala. Do data existovalo těchto standardů pouze třináct, protože nebyl postihnut důležitý bod přechod z JÚ na účetnictví. Všech aktuálních čtrnáct Českých účetních standardů nabylo platnosti ode dne Vydávání těchto standardů a řízení se jimy stanoví ZoÚ v 36 odst. 1). 17

19 Ad a) České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání č Tyto jednotlivé účetní standardy upravují následující problematiky: Tabulka č. 1: České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Číslo Název 401 Účty a zásady účtování na účtech 402 Otevírání a uzavírání účetních knih 403 Inventarizační rozdíly 404 Kursové rozdíly 405 Deriváty 406 Operace s cennými papíry a podíly 407 Opravné pložky k pohledávkám, rezervy a pohledávky po lhůtě splatnosti 408 Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry 409 Dlouhodobý majetek 410 Zásoby 411 Zúčtovací vztahy 412 Náklady a výnosy 413 Vlastní zdroje a dlouhodobé závazky 414 Přechod z jednoduchého účetnictví na účetnictví Zdroj: Autor dle ČÚS 18

20 Ad b) České účetní standardy pro územně samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu č Jednotlivé účetní standardy upravují následující: Tabulka č. 2: České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Číslo Název 501 Účty a zásady účtování na účtech 502 Otevírání a uzavírání účetních knih 503 Rezervy 504 Opravné položky 505 Kursové rozdíly 506 Rozdíly zjištěné při inventarizaci 507 Výsledek hospodaření v účetnictví 508 Daňová povinnost 509 Operace s cennými papíry a podíly 510 Deriváty 511 Zvláštní operace s pohledávkami 512 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 513 Dlouhodobý finanční majetek 514 Zásoby 515 Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry 516 Zúčtovací vztahy 517 Vztahy ke státnímu rozpočtu, k rozpočtu územních samosprávných celků, k rozpočtu organizačních složek státu a rozpočtové a ostatní finanční účty 518 Náklady organizačních složek státu, státních fondů a územních samosprávných celků 519 Náklady organizačních složek státu, státních fondů a územních samosprávných celků 520 Výnosy organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací 521 Fondy 522 Dlouhodobé bankovní úvěry a půjčky a ostatní závazky Zdroj: Autor dle ČÚS 19

21 1.6 Okruh sledovaných neziskových organizací Občanské sdružení Jedná se o nejrozšířenější typ nestátní neziskové organizace u nás v České republice, proto jej považuji za významný. Jak je možné si všimnout v následující tabulce, i trend přírůstků nových organizací je všeobecně rostoucí. Tabulka č. 3: Vývojový trend počtu nestátních neziskových organizací v České republice v období Název Občanské sdružení Organizační jednotky sdružení Obecně prospěšná společnost Nadace Nadační fond Církevní právnická osoba Celkem Zdroj: Zpráva o neziskovém sektoru v České republice, Český statistický úřad Řídí se především legislativou, upravující účelné sdružování občanů. Jde o zákon č. 83/90 Sb., o sdružování občanů. Pod pojmem tohoto sdružování chápu dobrovolné sdružování občanů za účelem uspokojení společných potřeb, které nemají za cíl dosahování zisku. Z hlediska právní subjektivity je občanské sdružení samostatnou právnickou osobou, jejíž vznik je podmíněn registrací u Ministerstva vnitra. Přípravný výbor o síle minimálně tří osob (z nichž alespoň jedna musí být starší 18 let) vyhotoví stanovy, které postihují veškeré formální náležitosti občanského sdružení. Občanské sdružení je ideálním objektem zájmu z hlediska možnosti vést ZFÚ. Tato drobná sdružení bývají převážně malého rozsahu, hospodařící s nepříliš velkým objemem finančních prostředků. Velká většina jejich příjmů totiž pochází z členských příspěvků, plynoucích ze strany členské základny. Jako důležitý zdroj financování zde může vystupovat i stát, který prostřednictvím státního rozpočtu financuje některé činnosti formou dotací. 20

22 1.6.2 Příspěvková organizace Zástupce státního neziskového sektoru, jehož vznik je podmíněn vydáním zřizovací listiny. Tuto listinu vydává zřizovatel, kterým může být republikový ústřední orgán státní správy nebo orgán územní samosprávy. Příspěvkové organizace se řídí zejména těmito právními úpravami: zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. Na základě vydání zřizovací listiny zřizovatelem vzniká příspěvková organizace.z hlediska vedení účetnictví je zajímavý výběrový vzorek v oblasti vzdělávání a kultury, protože příslušné neziskové organizace vyhovují svým rozsahem možnosti využívat ZFÚ. Důležité je také zmínit se o skutečnosti, že rozhodnutí o formě vedení účetnictví je zcela v kompetenci zřizovatele. Ten rozhodne, jaká forma vedení účetnictví je odpovídající. Toto rozhodnutí opět vychází z rozsahu účetní jednotky a četnosti jejích hospodářských operací Nadační fond Nadační fond je relativně nový pojem z hlediska typu právnické osoby, protože vešel v platnost dne Řídí se legislativou v podobě zákona č. 227/97 Sb., o nadacích a nadačních fondech. Jde o účelové sdružení majetku, jehož primárním účelem je dosahování obecně prospěšných cílů. Z hlediska účetnictví je zajímavá hlavně skutečnost, že nadace mají ze zákona povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, což je zabraňující podmínka k tomu, aby mohly vést ZFÚ. 21

23 Nadační fondy však tuto formu mohou bez problémů využívat. Existuje zde však limitující podmínka, která se týká celkového úhrnu nákladů a výnosů. Pokud totiž tyto překročí hranici tří milionů Kč, pak vzniká nadačnímu fondu povinnost mít ověřenou závěrku auditorem. Stejné je to v případě majetku nadačního fondu, protože ten také nesmí překročit stejnou hranici. Oproti nadaci má nadační fond výhodu v tom, že nemusí tvořit žádné nadační jmění. Nadační fond se zřizuje nadační listinou Územně samosprávný celek kraj a obec Jsou to veřejnoprávní korporace, oprávněné hospodařit s vlastním majetkem, dle valstního rozpočtu. Na regionální úrovni jsou to kraje a na municipální obce. Legislativně je jejich hospodaření upraveno: zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích. V těchto jednotkách probíhá zcela specifický proces financování hospodaření, což vyúsťuje také v odlišný způsob vedení účetnictví. Příjmy a výdaje se sledují odděleně v závazném členění podle rozpočtové skladby. Výdajová část rozpočtu je sledováná ve dvou rovinách: plnění rozpočtu z pokladního hlediska evidence pohybů na peněžních účtech reálné plnění rozpočtu; rozpočtové náklady zde představují finální spotřebu hospodářských prostředků bez ohledu na jejich čerpání ve sledovaném období. Výše nákladů je směrodatným ukazatelem u těchto ÚJ, proto je zde kladen větší důraz na veřejnou kontrolu. 22

24 Jihomoravský krajský úřad má ve svých směrnicích zakotvené vedení ZFÚ. Při užití metody řízeného rozhovoru s vedoucí finančního odboru jsem zjistil, že z hlediska veřejné kontroly není nijak zhoršena vypovídací schopnost výkazů o plnění krajského rozpočtu, kterou provádí Ministerstvo financí. Obě výše zmíněné roviny jsou z výkazů čitelné a evidentní, tudíž neporušují kontrolní funkci UCE, kterou by mělo také mimo jiné plnit. Naproti tomu u nižší samosprávné jednotky Městského úřadu v Rosicích jsem zjistil, že vedení UCE v plném rozsahu je zavedno z toho důvodu, že ÚJ potřebuje mít podrobnější přehled o hospodářských jevech Organizační složky státu Není právnickou osobou, ale ZoÚ ji vymezuje jako samostatnou ÚJ. Mohou vznikat přímo ze zákona, nebo dle zřizovatelské pravomoci ministerstev. Organizačními složkami státu jsou například: ministerstva, úřad vlády, kancelář prezidenta, Nejvyšší kontrolní úřad, soudy apod. Jedná se o státní neziskové organizace, které jsou upraveny: zákonem č. 219//2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. ZoÚ v 9 odst. 4) přímo říká, že organizační složky státu musí vést ZFÚ. Nemají tedy možnost volby. Kromě postupů, stanovených vyhláškou 505 se stanovuje každým rokem i postup při zúčtování finančních vztahů se státním rozpočtem. 23

25 Níže uvedená tabulka názorně ilustruje možnosti vedení UCE dle příslušné formy a to s ohledem na typ neziskové organizace: Tabulka č. 4: Účetnictví neziskových subjektů od Účetní jednotka UCE v plném rozsahu ZFÚ mohou ZFÚ musí musí vést vést vést Občanská sdružení, včetně organizačních Ne Ano Ne jednotek s právní subjektivitou Církve a náboženské společnosti Ne Ano Ne Církevní právnické osoby Ne Ano Ne Obecně prospěšné společnosti Ne Ano Ne Honební společenstva Ne Ano Ne Nadační fondy Ne Ano Ne Společenství vlastníků jednotek Ne Ano Ne Obce Ne Ano Ne Kraje Ne Ano Ne Dobrovolné svazky obcí Ne Ano Ne Příspěvkové organizace, pokud o tom rozhodne Ne Ano Ne zřizovatel Přispěvkové organizace ostatní Ano Ne Ne Nadace Ano Ne Ne Zájmová sdružení právnických osob Ano Ne Ne Politické strany a hnutí Ano Ne Ne Veřejné vysoké školy Ano Ne Ne Organizační složky státu Ne Ne Ano Ostatní účetní jednotky, pokud tak stanoví Ne Ano Ne zvláštní právní předpis Zdroj: Účetnictví neziskových subjektů od , Ing. Kateřina Herzogová 24

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví)

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví) ÚČETNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY 1)ÚČETNÍ JEDNOTKA: právnická osoba se sídlem v ČR nebo fyzická osoba, která podniká nebo provozuje samostatně výdělečnou činnost. Účetní jednotkou mohou být zahraniční osoby,

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Účetnictví ve veřejném sektoru. Ing. Hana Jurajdová, Ph.D.

Účetnictví ve veřejném sektoru. Ing. Hana Jurajdová, Ph.D. Účetnictví ve veřejném sektoru Ing. Hana Jurajdová, Ph.D. E-mail: hanaj@econ.muni.cz Právní úprava účetnictví Zákon č. 563/1991 Sb.,o účetnictví Vyhláška č. 500/2002 Sb. pro účetní jednotky, které jsou

Více

Jednoduché účetnictví. Hana Jurajdová

Jednoduché účetnictví. Hana Jurajdová Jednoduché účetnictví Hana Jurajdová Účetnictví Jednoduché (účetnictví?) Podvojné Výdaje a Příjmy Základ daně Tok finančních prostředků Knihy: peněžní deník, evidence Náklady a Výnosy Zobrazení skutečnosti

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Otázka: Právní úprava, směrná účtová osnova. Předmět: Účetnictví. Přidal(a): Tereza P.

Otázka: Právní úprava, směrná účtová osnova. Předmět: Účetnictví. Přidal(a): Tereza P. Otázka: Právní úprava, směrná účtová osnova Předmět: Účetnictví Přidal(a): Tereza P. PŘEDMĚT ÚČETNICTVÍ A JEHO VÝZNAM - je to písemné zaznamenávání informací o hospodářských jevech podniku, a to v peněžních

Více

Vyhláška č. 504/2002 Sb. pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání

Vyhláška č. 504/2002 Sb. pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání Vyhláška č. 504/2002 Sb. pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání Právní úprava Zákon č. 563/1991 Sb.,o účetnictví Vyhláška č. 504/2002 Sb. pro účetní jednotky, u kterých

Více

P Ř Í L O H A. Základní teze k prováděcím předpisům

P Ř Í L O H A. Základní teze k prováděcím předpisům P Ř Í L O H A Základní teze k prováděcím předpisům 1. Základní teze k připravovanému návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991

Více

1. Úvod do účetnictví

1. Úvod do účetnictví 1. Úvod do účetnictví 1.1. Účetnictví Je ucelený systém informací o hospodaření a o hospodářském výsledku. Pravidla pro vedení účetnictví určuje zákon o účetnictví (číslo zákona najít na internetu) ve

Více

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech Strana 464 52 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy pro zdravotní pojiš ovny ) 1. Cíl Cílem

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

OBSAH ÚVOD. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část. Zákon o účetnictví. Videokurz je úvodem do účetnictví státu.

OBSAH ÚVOD. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část. Zákon o účetnictví. Videokurz je úvodem do účetnictví státu. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část Zákon o účetnictví OBSAH I. Právní rámec účetnictví státu - Vybrané účetní jednotky - Zákon o účetnictví a vyhláška 410/2009 - České účetní standardy - Technická a inventarizační

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Základní konstrukce. v nevýdělečných organizacích. dr. Malíková 1

Základní konstrukce. v nevýdělečných organizacích. dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému v nevýdělečných organizacích dr. Malíková 1 Legislativní úprava účetnictví nevýdělečných organizací Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou

Více

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 3/2017 Jakým způsobem se postupuje v případě, kdy dochází ke změnám výměry pozemků při zpřesnění geometrického a polohového určení pozemků (digitalizace pozemků), které jsou předmětem účetnictví? Vybraná

Více

Příklad: 1) Odběratel uhradil účetní jednotce na běžný účet v bance splatnou fakturu v částce 10 000 Kč. MD Pohledávky D MD Bankovní účty D

Příklad: 1) Odběratel uhradil účetní jednotce na běžný účet v bance splatnou fakturu v částce 10 000 Kč. MD Pohledávky D MD Bankovní účty D Základy účetnictví Přednáška č. 4 Souvztažnost a metoda podvojného zápisu Každá hospodářská operace způsobuje změnu dvou položek rozvahy - příčinou je bilanční princip, na jehož základě jsou uváděny údaje

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ PROFIL PŘEDPISU:

SBÍRKA PŘEDPISŮ PROFIL PŘEDPISU: Ročník 2015 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní

Více

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Kvalitativní požadavky na informace poskytované účetnictvím: - věrné zobrazení (obecný požadavek,který je konkretizován požadavkem objektivnosti)

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

účtech a průběžných položek. (4) Informace uvedené v odstavci 1 se uvádějí v přehledu o příjmech a výdajích.

účtech a průběžných položek. (4) Informace uvedené v odstavci 1 se uvádějí v přehledu o příjmech a výdajích. Strana 4354 Sbírka zákonů č. 325 / 2015 325 VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2015, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

České účetní standardy

České účetní standardy č. 701 Účty a zásady účtování na účtech Standard upravuje Bod 3. Účtový rozvrh Bod 4. Syntetické účty a analytické účty Bod 5. Podrozvahové účty Bod 6. Účetní zápisy Bod 7. Vnitroorganizační účetnictví

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM 1. Právní úprava účetnictví Předmět a význam účetnictví Základní právní normy Zákon o účetnictví České účetní standardy - funkce Směrná účtová

Více

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014 UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Obsah: 2 1. Úvod do účetnictví 1.1. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Daňová evidence je upravena

Více

Audit středních a velkých účetních jednotek nestátní neziskové organizace

Audit středních a velkých účetních jednotek nestátní neziskové organizace 7. ročník odborného semináře Národní účetní rady Audit středních a velkých účetních jednotek nestátní neziskové organizace Simona Pacáková místopředseda Metodické rady pro neziskové organizace Svaz účetních

Více

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004 Ing. Hana Čermáková daňová poradkyně certifikovaná bilanční účetní Přechod z jednoduchého na podvojné k 1. 1. 2004 Povinnosti podnikatele při přechodu z jednoduchého (dále JÚ) na podvojné (dále PÚ): Způsob

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

Právní a věcný rámec účetní závěrky

Právní a věcný rámec účetní závěrky Právní a věcný rámec účetní závěrky Mezinárodní východisko Direktivy (směrnice EU) určitá doporučení pro členské státy EU. Pro oblast účetnictví vypracován kodex účetní legislativy EU, který obsahuje 3

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

10/3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Obec

10/3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Obec Účetní uzávěrka str. 1 Obec ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní závěrku upravuje zákon o účetnictví v 18 a definuje ji jako nedílný celek, který je tvořen 5 účetními výkazy rozvahou, výkazem zisku a ztráty (tj. výsledovkou),

Více

Nová koncepce účetnictví veřejné správy po v praxi pro p.o.

Nová koncepce účetnictví veřejné správy po v praxi pro p.o. Nová koncepce účetnictví veřejné správy po 1.1.2010 v praxi pro p.o. Prosinec 2009 Ing. Hana Juráňová Příprava ÚSC na změny Aplikace změn účetních postupů Požadavky na software - základní - převodový můstek

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více

OBSAH KAPITOLY ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK POLOŽEK POLOŽEK POLOŽEK

OBSAH KAPITOLY ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK POLOŽEK POLOŽEK POLOŽEK OBSAH KAPITOLY ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Ing. Lukáš Kučera změny rozvahových položek účet, druhy a funkce změny rozvahových stavů na účtech obraty, zůstatky a uzavírání účtů podvojný zápis syntetická a analytická

Více

ÚČET, SOUSTAVA ÚČTŮ. levá strana - MD 211 Pokladna pravá strana - D

ÚČET, SOUSTAVA ÚČTŮ. levá strana - MD 211 Pokladna pravá strana - D ÚČET, SOUSTAVA ÚČTŮ Vzhledem k velkému počtu účetních případů se provádí rozklad rozvahy a výsledovky na soustavu tabulek tzv. účtů, kdy se pro každou položku zřídí samostatná evidence = přehledná tabulka,

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/Základy účetnictví Přednáška 7 a 8 a 9 Cestovní náklady

Více

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. (2) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. (2) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ (2) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. Obsah Dokumentace, oceňování, účetní zápisy, účetní knihy, účetní výkazy Obecné zásady účetnictví Regulace účetnictví v ČR Zásoby Dokumentace Průkazné

Více

ÚVOD DO ÚČETNICTVÍ FORMY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, ROZVAHA

ÚVOD DO ÚČETNICTVÍ FORMY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, ROZVAHA ÚVOD DO ÚČETNICTVÍ FORMY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, ROZVAHA STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

VNITŘNÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS č. 01/2014

VNITŘNÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS č. 01/2014 ČL. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, NÁZEV SMĚRNICE A ZÁSADY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ 1.1 V souladu s ustanoveními stanov vydává Sdružení rodičů a přátel při uměleckých školách v Opavě se sídlem Nádražní 674/11, 746 01

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Účty a zásady účtování na účtech Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 Účty a zásady účtování na účtech 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Účetnictví od roku 2016

Účetnictví od roku 2016 Účetnictví od roku 2016 Vybrané informace pro účely středoškolské výuky účetnictví Marie Fišerová Novela zákona o účetnictví 10. 9. 2015 vyhlášen zákon č. 221/2015 Sb., kterým se s účinností od 1. 1. 2016

Více

Obsah Úvod... 9 Vyhláška č. 410/2009 Sb.... 43 Příklady účtových rozvrhů a používání metod v roce 2011... 206 Vyhláška č. 383/2009 Sb....

Obsah Úvod... 9 Vyhláška č. 410/2009 Sb.... 43 Příklady účtových rozvrhů a používání metod v roce 2011... 206 Vyhláška č. 383/2009 Sb.... Obsah Obsah Úvod... 9 Vyhláška č. 410/2009 Sb.... 43 Příloha č. 1...117 Příloha č. 2... 149 Příloha č. 3... 168 Příloha č. 4... 169 Příloha č. 5... 170 Příloha č. 6... 192 Příloha č. 7... 193 Příklady

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Úvod do účetnictví... 3 1.1. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti... 3 1.2.

Více

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016 Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016 1. Plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků A. Rozpočet obce zveřejnění návrhu rozpočtu

Více

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky ! SMĚRNICE č.1/2010 HARMONOGRAM ÚČETNí ZÁVĚRKY Obec: Záměl Adresa: Zámě1158, 51743 Potštejn IČO: 275531 Směrnici zpracoval: Štěpánka Slezákolá Směrnici schválil: JO.s.f.F /ljovotn'! Projednáno a schváleno

Více

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ 11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy 12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví 12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu o účetnictví

Více

ÚČETNICTVÍ Právní normy, mezinárodní a české účetní standardy

ÚČETNICTVÍ Právní normy, mezinárodní a české účetní standardy Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Právní normy, mezinárodní a české účetní standardy Šablona: III / 2 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_102 Jméno autora: Martina Mašková

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

ÚLOHA ÚČETNICTVÍ. Účetní výkazy. - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy

ÚLOHA ÚČETNICTVÍ. Účetní výkazy. - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy ÚLOHA ÚČETNICTVÍ - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy náklady na výrobky a služby - podklady pro kontrolu a

Více

1/6.3 Centrální systém účetních informací státu

1/6.3 Centrální systém účetních informací státu Aktuální informace str. 1 Centrální systém účetních informací státu Novela zákona o účetnictví provedená zákonem č. 304/2008 Sb. zařadila do zákona podmínky pro zjišťování účetních záznamů pro potřeby

Více

Podnikatelé musí vést evidenci svého podnikání. Mezi nejdůležitější právní normy patří:

Podnikatelé musí vést evidenci svého podnikání. Mezi nejdůležitější právní normy patří: Otázka: Právní úprava účetnictví Předmět: Ekonomie a bankovnictví Přidal(a): Sajdy Právní úprava účetnictví zákon o účetnictví účetní knihy směrná účtová osnova, účtový rozvrh rozsah vedení účetnictví

Více

VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků

VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků 270 VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků Ministerstvo financí stanoví podle 37b zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb. a zákona č. 304/2008 Sb.,

Více

Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...10 Seznam ostatních zkratek...14 Úvod...15

Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...10 Seznam ostatních zkratek...14 Úvod...15 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...10 Seznam ostatních zkratek...14 Úvod...15 Díl I Daně 1 Daň z nabytí nemovitých věcí...21 2 Daň z nemovitých věcí...33 2.1 Daň z pozemků...34 2.2

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

Přehled přednášek a cvičení

Přehled přednášek a cvičení 1. Význam účetnictví, předmět účetnictví Právní úprava účetnictví Účetní doklady Přehled přednášek a cvičení 2. Rozvaha majetek, zdroje krytí (aktiva, pasiva) Typické změny rozvahových stavů Inventarizace

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

1/2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY PRO VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY OD 1. 1. 2011

1/2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY PRO VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY OD 1. 1. 2011 Aktuální informace str. 1 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY PRO VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY OD 1. 1. 2011 Vybrané účetní jednotky se musí řídit těmito změněnými a doplněnými předpisy: 1. vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Bc. Jitka Pohnerová, září 2011 Odborné semináře pro obce, Brno Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Osnova 01. Úvod do předmětu podstata a význam účetnictví, právní úprava účetnictví 02.

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace ve vybraných účetních jednotkách a seznámit se s povinnostmi,

Více

Etapy účetní závěrky. Obsah. Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky.

Etapy účetní závěrky. Obsah. Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky. Etapy účetní závěrky Ing. Alena Kučerová Odborné semináře pro obce, spol. s r.o. 1 Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky. 2 Obsah

Více

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710 22. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A FINANČNÍ ANALÝZA na základě účetní uzávěrky se sestavuje účetní závěrka, která podle zákona o účetnictví zahrnuje: rozvahu (bilanci) výkaz zisku a ztráty (výsledovka) příloha, jejíž

Více

Příloha účetní závěrky. Příloha účetní závěrky. Příloha účetní závěeky. Cílem tohoto videokurzu je návod na vyplnění přílohy č.

Příloha účetní závěrky. Příloha účetní závěrky. Příloha účetní závěeky. Cílem tohoto videokurzu je návod na vyplnění přílohy č. Příloha účetní závěrky 1 Příloha účetní závěrky Cílem tohoto videokurzu je návod na vyplnění přílohy č. 5 účetní závěrky Podrobněji si probereme jednotlivé částí této přílohy 2 Příloha účetní závěeky Obsah

Více

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje. Martina Smetanová

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje. Martina Smetanová Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje Martina Smetanová 27. listopadu 2014 KA ČR - úvod je samosprávnou profesní organizací má své volené orgány, které mají možnost zřizovat orgány pomocné.

Více

Obsah Úvod... 9 Vyhláška č. 410/2009 Sb.... 26 Příklady účtových rozvrhů a používání metod v roce 2010... 209 Vyhláška č. 383/2009 Sb....

Obsah Úvod... 9 Vyhláška č. 410/2009 Sb.... 26 Příklady účtových rozvrhů a používání metod v roce 2010... 209 Vyhláška č. 383/2009 Sb.... Obsah Obsah Úvod... 9 Vyhláška č. 410/2009 Sb.... 26 Příloha č. 1...119 Příloha č. 2...151 Příloha č. 3... 170 Příloha č. 4...171 Příloha č. 5... 172 Příloha č. 6... 194 Příloha č. 7... 195 Příklady účtových

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Ing. Olga Malíková, Ph.D.

Ing. Olga Malíková, Ph.D. UT1 (komb.) Výukový blok 1 Téma 3 Metodické prvky účetnictví Ing. Olga Malíková, Ph.D. 3. téma ÚČETNÍ ZÁZNAMY (DOKUMENTACE) OCEŇOVÁNÍ dle zákona o účetnictví, VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM Dílčí témata Účetní

Více

- správnost při aplikaci platných předpisů a postupů při běžných účetních případech se dociluje věrného a poctivého zobrazení tím, že je nastalá skute

- správnost při aplikaci platných předpisů a postupů při běžných účetních případech se dociluje věrného a poctivého zobrazení tím, že je nastalá skute VŠEOBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY, ÚČETNÍ PRINCIPY A ÚČETNÍ METODY Podstata všeobecných účetních zásad Všeobecné účetní zásady tvoří základ účetních systémů jednotlivých států. V rámci Evropské unie je snaha vytvořit

Více

Novela zákona o účetnictví a vyhlášky pro podnikatele s účinností od hlavní změny

Novela zákona o účetnictví a vyhlášky pro podnikatele s účinností od hlavní změny Novela zákona o účetnictví a vyhlášky pro podnikatele s účinností od 1. 1. 2016 hlavní změny Účetní soustavy (od roku 2016) Finanční účetnictví Zachycuje prostředky, které podnik využívá ke své činnosti

Více

Inventarizace majetku a závazků MINISTERSTVO FINANCÍ ČR

Inventarizace majetku a závazků MINISTERSTVO FINANCÍ ČR Inventarizace majetku a závazků MINISTERSTVO FINANCÍ ČR K některým dotazům z oblasti inventarizace 1. Vedení seznamu inventurních soupisů ( 2 písm. e) vyhlášky č. 270/2010 Sb.), 2. Vedení seznamu a popisu

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 8 Kalkulace a jejich funkce Kalkulace

Více

1 FU 304 Účetnictví státní správy a samosprávy. Účetnictví příspěvkových organizací. Účetnictví územních samosprávných celků

1 FU 304 Účetnictví státní správy a samosprávy. Účetnictví příspěvkových organizací. Účetnictví územních samosprávných celků 1 FU 304 Účetnictví státní správy a samosprávy Účetnictví příspěvkových organizací Účetnictví organizačních složek státu Účetnictví územních samosprávných celků doc. Ing. Štěpánka Nováková,CSc., garant

Více

Bilanční právo. Michal Radvan. Zápatí prezentace

Bilanční právo. Michal Radvan. Zápatí prezentace Bilanční právo Michal Radvan Zápatí prezentace Obsah přednášky: Úvod do bilančního práva: Účetnictví a jiné evidence Finanční vs. manažerské účetnictví Účetnictví: Účetnictví a jeho zásady Metodické prvky

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Aktiva a Pasiva Aktiva = majetek podniku uspořádaný podle složení, je řazen podle likvidity,

Aktiva a Pasiva Aktiva = majetek podniku uspořádaný podle složení, je řazen podle likvidity, ROZVAHA, ÚČET ROZVAHA Aktiva a Pasiva Aktiva = majetek podniku uspořádaný podle složení, je řazen podle likvidity, Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Krátkodobý majetek (oběžná aktiva) Pasiva = majetek

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 2 2 7 Edice Účetnictví a daně

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Změny v účetních předpisech od leden 2016

Změny v účetních předpisech od leden 2016 Změny v účetních předpisech od 1.1.2016 26. leden 2016 Úvod Příčina Novela zákona o účetnictví transponuje do zákona evropskou směrnici č. 2013/34/EU, o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních

Více

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2017

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2017 Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2017 1. Plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků A. Rozpočet obce střednědobý výhled rozpočtu,

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 VII. Účetní závěrka Ústeckého kraje k

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 VII. Účetní závěrka Ústeckého kraje k Účetní uzávěrka Ústeckého kraje je sestavena k rozvahovému dni 31. 12. 2012 dle 18 a 19 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Účetní závěrka je zpracována v souladu s vyhláškou

Více

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 Vlastní zdroje 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 2017,

VYHLÁŠKA. ze dne 2017, I I. N á v r h VYHLÁŠKA ze dne 2017, kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,

Více

Úvod do účetnictví, testové otázky.

Úvod do účetnictví, testové otázky. Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část

ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část Prováděcí vyhláška č. 410/2009 Sb. 1 Prováděcí vyhlášky Vyhláška č. 410/2009 Sb. stanovuje rozsah a způsob sestavování účetní závěrky Vyhláška č. 383/2009 Sb. Technická vyhláška

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

VYHLÁŠKA. Čl. I. 2. V nadpisu části druhé se slova 18 odst. 4 nahrazují slovy 4 odst. 8.

VYHLÁŠKA. Čl. I. 2. V nadpisu části druhé se slova 18 odst. 4 nahrazují slovy 4 odst. 8. 477 VYHLÁŠKA kterou se mění vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

SMĚRNICE PRO TVORBU A POUŽÍVÁNÍ OPRAVNÝCH POLOŽEK

SMĚRNICE PRO TVORBU A POUŽÍVÁNÍ OPRAVNÝCH POLOŽEK SMĚRNICE PRO TVORBU A POUŽÍVÁNÍ OPRAVNÝCH POLOŽEK Účetní jednotka: Město Bochov Označení: SMĚRNICE Číslo: 2/2013 Zpracoval: Miroslav Egert Kontroloval: Miroslav Egert Platnost: dnem schválení Závaznost:

Více