Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání"

Transkript

1 Čj.: ŘŠ 120/2013 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Běžné třídy Platnost: tři roky od

2

3 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461 Obsah Klíčové kompetence Učební plány Pro 1. stupeň Tabulka Pro 2. stupeň Tabulka Charakteristiky předmětů Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Český jazyk pro 1. stupeň Český jazyk pro 2. stupeň Anglický jazyk Německý jazyk Ruský jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Prvouka, Vlastivěda, Přírodověda Člověk a společnost Dějepis Občanská výchova Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Rodinná výchova Tělesná výchova Tělesná výchova pro 1. stupeň Tělesná výchova pro 2. stupeň Člověk a svět práce Praktické činnosti Volitelné předměty Společenskovědní seminář Ekologický seminář Zeměpisný seminář Technické kreslení

4 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461 Osnovy předmětů Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Jazyková výchova ročník Komunikační a slohová výuka ročník Literární a dramatická výchova ročník Jazyková výchova ročník Komunikační a slohová výuka ročník Literární a dramatická výchova ročník Literatura 6. ročník Mluvnice 6. ročník Sloh 6. ročník Literatura 7. ročník Mluvnice 7. ročník Sloh 7. ročník Literatura 8. ročník Mluvnice 8. ročník Sloh 8. ročník Literatura 9. ročník Mluvnice 9. ročník Sloh 9. ročník Anglický jazyk Anglický jazyk ročník Anglický jazyk ročník Anglický jazyk 6. ročník Anglický jazyk 7. ročník Anglický jazyk 8. ročník Anglický jazyk 9. ročník Německý jazyk Německý jazyk 6. ročník Německý jazyk 7. ročník Německý jazyk 8. ročník Německý jazyk 9. ročník Druhý cizí jazyk Anglický jazyk 7. ročník Anglický jazyk 8. ročník Anglický jazyk 9. ročník Německý jazyk 7. ročník Německý jazyk 8. ročník Německý jazyk 9. ročník Ruský jazyk 7. ročník Ruský jazyk 8. ročník Ruský jazyk 9. ročník Matematika a její aplikace Matematika Matematika 1. ročník Matematika 2. ročník

5 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova Matematika 3. ročník Matematika 4. ročník Matematika 5. ročník Matematika 6. ročník Matematika 7. ročník Matematika 8. ročník Matematika 9. ročník Informační a komunikační technologie Informatika Informatika 5. ročník Informatika 6. ročník Informatika 7. ročník Člověk a jeho svět Prvouka Prvouka ročník Přírodověda Přírodověda pro ročník Vlastivěda Vlastivěda pro ročník Člověk a společnost Dějepis Dějepis 6. ročník Dějepis 7. ročník Dějepis 8. ročník Dějepis 9. ročník Občanská výchova Občanská výchova 6. ročník Občanská výchova 7. ročník Občanská výchova 8. ročník Člověk a příroda Fyzika Fyzika 6. ročník Fyzika 7. ročník Fyzika 8. ročník Fyzika 9. ročník Chemie Chemie ročník Přírodopis Přírodopis 6. ročník Přírodopis 7. ročník Přírodopis 8. ročník Přírodopis 9. ročník Zeměpis Zeměpis 6. ročník Zeměpis 7. ročník Zeměpis 8. ročník Zeměpis 9. ročník

6 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova Umění a kultura Hudební výchova Hudební výchova ročník Hudební výchova ročník Hudební výchova 6. ročník Hudební výchova 7. ročník Hudební výchova 8. ročník Hudební výchova 9. ročník Výtvarná výchova Výtvarná výchova ročník Výtvarná výchova ročník Výtvarná výchova 6. ročník Výtvarná výchova 7. ročník Výtvarná výchova 8. ročník Výtvarná výchova 9. ročník Člověk a zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova ročník Tělesná výchova ročník Tělesná výchova ročník Rodinná výchova Rodinná výchova 6. ročník Rodinná výchova 7. ročník Rodinná výchova 8. ročník Rodinná výchova 9. ročník Člověk a svět práce Praktické činnosti Praktické činnosti ročník Praktické činnosti ročník Praktické činnosti 6. ročník Praktické činnosti 7. ročník Praktické činnosti ročník Volitelné předměty Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v německém jazyce Společenskovědní seminář Zeměpisný seminář Výpočetní technika Cvičení z matematiky Ekologický seminář Technické kreslení Sportovní a pohybové hry

7 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461 Seznam tabulek Tabulka 1: Environmentální výchova...9 Tabulka 2: Mediální výchova...9 Tabulka 3: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech...10 Tabulka 4: Osobnostní a sociální výchova...10 Tabulka 5: Výchova demokratického občana...10 Tabulka 6: Multikulturní výchova...11 Tabulka 7: Učební plán pro 1. stupeň...12 Tabulka 8: Učební plán pro 2. stupeň

8 6 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461

9 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461 Klíčové kompetence 1. Kompetence k řešení problémů Učíme se jak některým problémům předcházet. Učíme se vzájemně komunikovat a spolupracovat ve skupině. Učíme se řešit problémy zodpovědně a asertivně. Uplatňujeme metodu postupných kroků. Hledáme více variant při řešení problémů. Převádíme problémy do praxe. Zpracováváme informace (písemnou i ústní formou). Učíme se obhajovat vlastní názory a zkušenosti. Učíme se nalézat nová řešení a nebránit se novým postupům a metodám. Učíme se využívat moderní pomůcky, techniku a zkušenosti jiných. 2. Kompetence občanské Učíme se rozpoznat opravdové vnitřní hodnoty osobnosti člověka od materiálních povrchních hodnot Rozvíjíme své empatické cítění Rozvíjíme si zdravé sebevědomí Učíme se svá základní práva a povinnosti, respektujeme společenské normy a pravidla soužití. Formou hry se vžíváme do rolí v různých životních situacích a učíme se je řešit. Seznamujeme se s historií města formou projektových dnů. Aktivně se zúčastňujeme akcí pořádaných městem. Vzájemně se respektujeme a pomáháme. Aktivně přistupujeme ke kultuře, historii státu, města a naší školy. 3. Kompetence pracovní Při vyučování používáme bezpečně a smysluplně materiály a nástroje a dodržujeme vymezená pravidla. Chráníme své zdraví. Přistupujeme aktivně k ochraně životního prostředí. Odsuzujeme vandalismus a jiné formy ničení kulturních a společenských hodnot a životního prostředí. Vážíme si práce své i druhých. Vedeme k hodnocení své práce i práce ostatních. Učíme se ocenit snahu a úsilí i méně schopných jedinců. S ohledem na věk dokážeme organizovat naši práci a spolupracovat v týmu. Klíčové kompetence 7

10 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461 Podporujeme vlastní i netradiční způsoby a iniciativu k dosažení cíle. Využíváme získané znalosti a zkušenosti k dalšímu vzdělávání a přípravě na budoucí profesi. Dokončujeme práci. 4. Kompetence k učení Společně se spolužáky si rozšiřujeme vlastní obzor (vyhledávání neznámých informací). Prohlubujeme si znalosti a poznatky v širších souvislostech bez ohledu na vyučovací předmět. Učíme se vyhledávat, třídit a používat informace. Důsledně pracujeme s chybou pod heslem: Chybami se člověk učí. 5. Kompetence komunikativní Jasně formulujeme své názory a myšlenky vzhledem k svému věku a schopnostem a to v písemném i ústním projevu. Podporujeme věcnou diskusi. Učíme se naslouchat promluvám druhých lidí, porozumět jim, vhodně na ně reagovat. Učíme se porozumět různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně používaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků. Přemýšlíme o nich, reagujeme na ně a tvořivě je využíváme ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění. Prezentujeme vlastní práce. 6. Kompetence sociální a personální Vzájemně komunikujeme, jsme tolerantní, posloucháme se. Podporujeme komunikaci mezi učitelem a žákem na základě vzájemného respektování a pravidel slušného chování Nastiňujeme pravidla etikety s ohledem k věku. Poskytujeme pomoc, požádáme o ni a přijmeme ji. Aktivně se zapojujeme do diskuse. Oceňujeme práci a zkušenosti druhých lidí. 8 Klíčové kompetence

11 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461 Tabulka 1: Environmentální výchova Tématický okruh Ekosystémy Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí Ročník PRV PRV VL VL PŘ Z ZS Z ZS FY VV VV VV PČ PŘ ES ZS PČ PČ PŘV OV VV ČJ PČ ES ES PŘV PŘ PŘ CH PŘ PČ OV PČ Z OV CH F Čj ES F ES F ES PŘV Z RV OV Nj CH CH RV OV RV ES Aj OV Čj OV CM VV M INF F INF M RV ES PŘ ES PRV Přv PŘV OV F M PŘ PŘ PČ D PČ F Čj CH NJ Aj F OV ES ES VV Z ES Tabulka 2: Mediální výchova Tématický okruh Kritické čtení a vnímání mediálního sdělení Interpretace vztahu mediálního sdělení a rality Stavba mediálního sdělení Vnímání autora mediálního sdělení Fungování a vliv médií ve společnosti Tvorba mediálního sdělení Práce v realizačním týmu Ročník PČ HV ČJ PČ Př PČ ČJ D VV Z Z Z CH F OV CH ČJ ČJ ČJ SV OV SV OV TV TV TV TV INF RV ČJ INF INF ČJ HV HV ČJ OV Př HV VV HV HV OV INF OV OV RV RV OV RV RV PČ INF INF NJ ES Nj ČJ ZS VV Nj NJ ZS RJ CH Aj VV VT Aj Aj ES Aj ZS VT INF CH ES OV INF ES OV ES TV TV ES TV TV Z 9

12 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461 Tabulka 3: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Tématický okruh Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané Ročník ČJ ČJ ČJ ČJ ČJ ČJ M Př Z PČ RV PČ Z VL OV Z RJ OV HV F M CH F HV CH Nj F Nj F OV ČJ RJ RV VL VL Z Z Př Z Př Z Př ZS Aj Aj HV ES HV ZS ES HV OV ES CJ ZS Aj Nj Aj Nj D RV D D OV D RV M CJ CJ Tabulka 4: Osobnostní a sociální výchova Tématický okruh Ročník Osobnostní rozvoj CJ Z Z Z Rozvoj schopností poznávání TV RV TV CJ TV CJ TV ČJ Sebepoznávání a sebepojetí PŘ PŘ ČJ OV RV HV M HV Seberegulace ČJ RV M OV SV Psychohygiena PŘ RV OV PČ VV Kreativita VV HV PČ VV HV PČ Sociální rozvoj HV HV HV ZS HV Poznávání lidí Všechny okruhy jsou na 1. stupni běžnou součástí výuky ve všech NJ ČJ Z ZS PČ RV Z ZS předmětech. TV OV Aj Nj Aj Nj Aj Nj Mezilidské vztahy Z D RJ ČJ RJ OV RJ CJ Komunikace Aj M RV SV CJ TV RV Kooperace a kompetice F VV TV VV TV OV PČ M Morální rozvoj TV HV TV HV TV OV TV HV Řešení problémů a rozhodovací M F PČ PČ CH CH dovednosti CJ VV CJ F CJ F CJ Hodnoty, postoje, praktická HV etika RV PČ OV Z VT D VT CM Tabulka 5: Výchova demokratického občana Tématický okruh Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Ročník Vl Vl D TV D Nj D Př D TV OV RV OV TV PČ OV TV PČ OV RV INF Čj F RV F RV INF INF INF ZS Z ZS D D ZS D PČ D OV OV OV OV OV OV OV OV D D D D C H VV VV INF INF D Z D OV Z OV Z Čj 10

13 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461 Tabulka 6: Multikulturní výchova Tématický okruh Kulturní diference Lidské vztahy Etnický původ Multikulturalita Princip sociálního smíru a solidarity Ročník Vl. OV Aj OV Aj Př Aj OV D D D Rj PČ D Prv Prv Prv Vl Vl. TV OV F TV OV TV OV RV OV Aj NJ Aj RV F CJ TV CJ RV Nj Čj RV Z Průběžně v průběhu celé školní docházky VV HV VV PČ Čj Z Z HV OV SV AJ VV D ZS ČJ ZS OV SV OV OV D Z ZS AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ NJ NJ NJ NJ NJ NJ NJ Rj HV,D HV,D D D Z D OV TV TV F TV TV 11

14 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461 Učební plány 1. Pro 1. stupeň 1.1. Tabulka Tabulka 7: Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková kom unikace Vzdělávací obor Český jazyk a literatura (35) Vyučovací předm ět Ročník Celkem předm ěty Z toho DČD Český jazyk Cizí jazyk (9) Anglický jazyk x Matem atika a její aplikace Inform ační a kom unikační technologie Matem atika a její aplikace (20) Inform ační a kom unikační technologie (1) Matem atika Inform atika x x x x 1 1 x Prvouka Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět (12) Přírodověda X Vlastivěda Um ění a kultura (12) Člověk a zdraví (10) Člověk a svět práce (5) Hudební Hudební výchova x výchova 12 Výtvarná Výtvarná výchova x výchova Tělesná výchova Tělesná výchova x Člověk a svět práce Praktické činnosti x Celková povinná časová dotace z toho disponibilní časová dotace Český jazyk V 1. ročníku má předmět komplexní charakter, od 2. do 5. ročníku je členěn na Komunikační a slohovou výchovu, Jazykovou výchovu, Literární výchovu a Dramatickou výchovu. 12 Učební plány

15 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461 Ve všech ročnících se realizují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Evropské a globální souvislosti. Ve 4. ročníku se realizuje průřezové téma Environmentální výchova a v 5. ročníku Mediální výchova. Předmět je od 2. ročníku posílen o jednu vyučovací hodinu z disponibilní časové dotace. Cizí jazyk Do 2. ročníku je zařazena jedna hodina z disponibilní časové dotace. V tomto ročníku jde o seznámení se s jazykem. Od 3. do 5. ročníku jsou třídy nad dvacet žáků děleny na dvě skupiny. Od 3. ročníku se realizuje průřezové téma Multikulturní výchova. Matematika Ve 3. ročníku je předmět posílen o jednu hodinu z disponibilní časové dotace. Prvouka Předmět je ve 3. ročníku posílen o jednu vyučovací hodinu z disponibilní časové dotace. Od 1. do 3. ročníku se realizují průřezová témata Osobnostní a personální výchova a Multikulturní výchova. Ve 2. a 3. ročníku se realizuje průřezové téma Environmentální výchova. V rámci předmětu se realizují projekty školy zaměřené na environmentální výchovu. Vlastivěda Ve 4. ročníku je předmět posílen o jednu hodinu z disponibilní časové dotace. V tomto ročníku se realizují průřezová témata Environmentální výchova, Multikulturní výchova a Osobnostní a personální výchova. Učební plány 13

16 2. Pro 2. stupeň 2.1. Tabulka Tabulka 8: Učební plán pro 2. stupeň Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Český jazyk a literatura (15) Vyučovací předm ět Ročník Celkem předm ěty Z toho DČD Český jazyk Jazyk a jazyková kom unikace Cizí jazyk (12) Anglický jazyk Něm ecký jazyk Anglický jazyk Druhý cizí jazyk Něm ecký jazyk Ruský jazyk Matem atika a její aplikace (15) Matem atika Inform ační a kom unikační technologie (1) Inform atika Člověk a společnost (11) Dějepis Dějepis Výchova k občanství Občanská výchova Fyzika Člověk a příroda (21) Chem ie Přírodopis Zem ěpis Um ění a kultura (10) Člověk a zdraví (10) Hudební výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Rodinná výchova Tělesná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce (3) Praktické Člověk a svět práce činnosti Volitelné předměty Celková povinná časová dotace z toho disponibilní časová dotace Učební plány

17 2.2. Český jazyk Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461 Předmět je v 6. ročníku posílen o dvě vyučovací hodiny a 9. ročníku posílen o jednu vyučovací hodinu z disponibilní časové dotace. Druhý cizí jazyk Druhý cizí jazyk je zařazen od ročníku, a to 2 hodiny týdně. Pro žáky, kteří mají jako hlavní jazyk německý, je vyučován anglický jazyk. Pro žáky, kteří mají jako hlavní jazyk anglický, je nabízen jazyk německý nebo ruský. Matematika V 9. ročníku je předmět posílen o dvě hodiny z disponibilní časové dotace. Informatika V 7. ročníku je předmět posílen o jednu hodinu z disponibilní časové dotace. Vzdělávací oblast Člověk a společnost je vyučováno v předmětech Občanská výchova a Dějepis. Ve všech ročnících se realizují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Výchova demokratického občana. Dějepis Předmět je vyučován po dvou hodinách v každém ročníku. Vzdělávací oblast Člověk a příroda Celá vzdělávací oblast je posílena o šest vyučovacích hodin z disponibilní časové dotace. Předměty fyzika a přírodopis se vyučují po dvou hodinách v každém ročníku. Chemie se vyučuje v 8. a 9. ročníku po dvou hodinách. Zeměpis se vyučuje po dvou hodinách kromě 7.ročníku, kde se vyučuje jednu hodinu. Ve všech ročnících a všech předmětech se realizují průřezová témata Environmentální výchova a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Vzdělávací obor Výchova ke zdraví se vyučuje v předmětu Rodinná výchova. Předmět je posílen v 8. a 9.ročníku po jedné hodině z disponibilní časové dotace. Vzdělávací obor Člověk a svět práce je vyučováno v předmětu Praktické činnosti. Předmět je vyučován po jedné hodině v každém ročníku. V 6. ročníku je posílen o jednu vyučovací hodinu z disponibilní časové dotace. V 2. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku je vyučován tématický okruh Svět práce. Učební plány 15

18 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461 Volitelné předměty Od 7. ročníku jsou nabízeny volitelné předměty, po jedné hodině týdně z disponibilní časové dotace. Nabídka volitelných předmětů: konverzace v anglickém jazyce konverzace v německém jazyce technické kreslení ekologický seminář zeměpisný seminář společenskovědní seminář výpočetní technika cvičení z matematiky sportovní a pohybové hry 16 Učební plány

19 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461 Charakteristiky předmětů 1. Jazyk a jazyková komunikace 1.1. Český jazyk Předmět Český jazyk je realizován ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura. Vyučuje se jako samostatný předmět ve všech ročnících Český jazyk pro 1. stupeň Časová dotace: v ročníku 9 hodin týdně v ročníku 8 hodin týdně Obsahem předmětu: komunikační a slohová výchova jazyková výchova dramatická výchova literární výchova Realizace předmětu: vyučovací hodina ve třídě vyučovací hodina se začleněním krátkodobého projektu návštěva divadel, knihovny, kina Vzdělávání v předmětu Český jazyk: směřuje k ovládnutí základních jazykových jevů pro dorozumívání v ústní i písemné podobě k osvojení a rozvíjení čtenářských schopností vede k využívání různých zdrojů informací př. slovníky, encyklopedie, katalogy, pro rozšiřování znalostí a dovedností potřebných pro další vývoj k osvojování a rozvíjení kultivovaného projevu realizovaná v předmětu Český jazyk: EGS - Evropa a svět nás zajímá EV - Ekosystémy MDV - Interpretace vztahu mediálního sdělení a reality OSV prolíná celým prvním stupněm Cíle vzdělávání: rozvoj postojů, dovedností a způsobů rozhodování metodami, které umožňují přímou Charakteristiky předmětů 17

20 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461 zkušenost dostatek informačních zdrojů knihovna, internet, vycházky, exkurze samostatnost vlastní úsudek, tvořivost, zodpovědnost komunikační dovednosti, spolupráce poznávání vlastních schopností a možností prezentace vlastních výsledků práce v motivujícím prostředí s přiměřeným učivem hodnocení toho, co žák zvládá, využívat kladného hodnocení hodnocení formou zpětné vazby výuka bez ponižování uplatňování mezipředmětových vztahů zařazovat praktická cvičení uplatňování základních myšlenkových operací (srovnávání, třídění, analýza, syntéza, zobecňování, abstrakce) rozvíjení schopnosti logického uvažování řešení problémů na základě kritického zhodnocení informací prostor pro komunikaci různými formami (ústně, písemně, výtvarně, apod.) dodržování etiky komunikace základ pro hledání a objevování problémů základ spolupráce a společného prožívání, práce v týmu kooperativní učení učit se samostatně rozhodovat a nést následky za svá rozhodnutí vhodnou formou prosazovat své zájmy učit se argumentovat respektování individuálních rozdílů, motivační hodnocení integrace žáků vyžadujících speciální péči uplatňovat sebehodnocení žáků osvojování základních pracovních dovedností a návyků Rozvoj klíčových kompetencí žáků: Kompetence k učení zdokonalujeme se ve čtení učíme se vyhledávat, třídit a vyhledávat informace pracujeme se slovníky, vyhledáváme neznámá slova, informace, která následně třídíme 18 Charakteristiky předmětů

21 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461 ověřujeme pravopis ve slovnících Kompetence k řešení problémů učíme se řešit problémy vzájemně si radíme a pomáháme, spolupracujeme ve skupině nacházíme vhodná řešení učíme se využívat moderní pomůcky a techniku Kompetence komunikativní učíme se své názory a myšlenky správně formulovat učíme se diskutovat, naslouchat jiným prezentujeme vlastní práci a učíme se sebehodnocení učíme se porozumět různým typům textu, běžně používaným gestům a zvukům Kompetence sociální a personální spolupracujeme při řešení problémů učíme se vzájemné komunikaci, toleranci, naslouchání, spolupracujeme ve skupinách Kompetence občanské vzájemně se respektujeme a pomáháme si Kompetence pracovní pracujeme ve skupinách, vzájemně si pomáháme, radíme si s ohledem na věk dokážeme organizovat naši práci snažíme se o dokončení práce Český jazyk pro 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení : 6. a 9.třídy 5 hodin týdně 7.a 8.třídy 4 hodiny týdně Vzdělávání ve vyučovacím předmětu český jazyk: rozvíjení kultivovaného vyjadřování v ústní i písemné formě projevu spolu s praktickým zvládnutím základů českého pravopisu a jejich využívání ve všech vzdělávacích oblastech vnímání literatury jako zdroje poznání a prožitků, pochopení hlavní myšlenky a záměru autora využívání různých zdrojů informací potřebných pro další vzdělávání i sebevzdělávání (slovníky, encyklopedie, internet) Předmětem prolínají průřezová témata: OSV - mluvní cvičení zaměřena dle tématu na sociální vztahy, řešení problémů,poznávání lidí,na kreativitu Charakteristiky předmětů 19

22 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461 VDO - formování charakterových rysů EGS seznamování se světovou literaturou (deníky, cestopisy) EV - literární díla zaměřená na vztah člověka k přírodě MDV - kritické čtení a vnímání mediálního sdělení - pozitivní a negativní vliv médií na osobnost člověka - výběr hodnotné literatury MKV - kultura jiných národů v literárních ukázkách - indoevropské jazyky Cíle vzdělávání: rozvoj postojů, dovedností a způsobů rozhodování metodami, které umožňují přímou zkušenost pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa pochopení jazyky jako nástroje celoživotního vzdělávání dostatek informačních zdrojů knihovna, internet, vycházky, exkurze samostatnost, organizace vlastní činnosti vlastní úsudek, tvořivost, zodpovědnost komunikační dovednosti, spolupráce uplatňování mezipředmětových vztahů prostor ke komunikaci různými formami (ústně, písemně...) základ pro hledání a objevování problémů poznávání sebe a vztahů k jiným osobní odpovědnost za výsledky společné práce učit se samostatně rozhodovat a nést následky za svá rozhodnutí osvojování základních pracovních dovedností a návyků Rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení vyhledáváme, třídíme a používáme informace motivujeme se k celoživotnímu vzdělávání důsledně pracujeme s chybou využíváme poznatků nabytých v jiných předmětech pracujeme se slovníky, vyhledáváme cizí slova, ověřujeme pravopis Kompetence k řešení problémů učíme se vzájemně komunikovat a spolupracovat ve skupině 20 Charakteristiky předmětů

23 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461 uplatňujeme metodu postupných kroků převádíme problémy do praxe zpracováváme informace (písemnou i ústní formou) učíme se obhajovat vlastní názory a zkušenosti učíme se nalézat nová řešení a nebránit se novým metodám a postupům učíme se využívat moderní pomůcky, techniku, zkušenosti jiných Kompetence komunikativní vyjadřujeme a formulujeme své myšlenky a názory vzhledem ke svému věku a schopnostem (v písemné i ústní formě) účinně se zapojujeme do diskuse a vhodně obhajujeme své názory učíme se naslouchat promluvám druhých a respektovat jiný názor a adekvátně reagovat učíme se porozumět různým typům textů a záznamů využíváme informačních a komunikačních prostředků umíme prezentovat vlastní práci Kompetence sociální a personální učíme se vzájemné toleranci, komunikaci, poslouchání se podporujeme komunikaci mezi učitelem a žákem na základě vzájemného respektování a pravidel slušného chování vzájemně si oceňujeme své práce Kompetence občanské učíme se svá základní práva a povinnosti, respektujeme společenské normy a pravidla soužití vzájemně se respektujeme a pomáháme podporujeme aktivní přístup ke kultuře Kompetence pracovní odsuzujeme vandalismus a jiné formy ničení kulturních hodnot a životního prostředí učíme se organizovat si práci a pracovat v týmu podporujeme vlastní i netradiční způsoby práce 1.2. Anglický jazyk Předmět Anglický jazyk je realizován ve vzdělávacím oboru Cizí jazyk. Předmět je vyučován od 2. do 9. ročníku. Ve 2. ročníku mají žáci 1 vyučovací hodinu týdně, ve ročníku jsou to pak 3 hodiny týdně. Na 1. stupni jsou žáci jedné třídy děleny do dvou skupin, na 2. stupni probíhá výuka ve skupinách. Vzdělání v anglickém jazyce předpokládá dosažení úrovně A2 podle SERRJ. Důraz je kladen na komunikační schopnosti žáků s využitím gramatických pravidel. Předmět Charakteristiky předmětů 21

24 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461 směřuje k dorozumění se s cizincem v běžných situacích, pochopení čteného a slyšeného textu vzhledem ke schopnostem jednotlivých žáků. Na 2.stupni je zařazen anglický jazyk také jako další cizí jazyk od ročníku po 2 hodinách týdně. Vzdělání v anglickém jazyce předpokládá dosažení úrovně A1 podle SERRJ. Formy a metody práce: komunikace v kruhu, dialog ve dvojicích motivační hry práce s počítačem práce se slovníky : MKV 3.-9.ročník EGS 6.-9.ročník OSV 2.-9.ročník MDV 6.-9.ročník EV 8.-9.ročník Cíle vzdělávání: Cílem výuky je, aby žáci získali základ komunikace v jazyce především v oblasti jeho zvukové podoby. Jedná se o osvojování jednoduchých sdělení a základů pravidel komunikace v běžných každodenních situacích, se kterými se žáci mohou setkat. Výuka cizího jazyka může přispět i k rozvíjení řečových dovedností. komunikační dovednosti, spolupráce hodnocení toho, co žák zvládá uplatňování mezipředmětových vztahů prostor pro komunikaci různými formami (ústně, písemně...) učit ohleduplnému a citlivému vztahu k lidem, k přírodě a ke kulturním a etickým hodnotám respektování individuálních rozdílů, motivační hodnocení integrace žáků vyžadujících speciální péči porozumění odlišnému způsobu života a jiných kultur rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti uplatňovat sebehodnocení žáků osvojování základních pracovních dovedností a návyků atmosféra demokracie a přátelství Rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k řešení problémů Učíme se vzájemně komunikovat a spolupracovat ve skupině 22 Charakteristiky předmětů

25 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461 pracujeme v kruhu, komunikujeme ve dvojicích (dialog), využíváme hry Převádíme problémy do praxe učíme se komunikovat v problémových situacích (rezervace pokoje, objednání jídla, nákup lístků, placení v obchodě, atd.) Zpracováváme informace (písemnou i ústní formou) rozšiřujeme si slovní zásobu pomocí překladu textu, poslechu, knihy, internetu, sms zprávy, aj. používáme překladový slovník Učíme se využívat moderní pomůcky, techniku a zkušenosti jiných využíváme vhodné televizní pořady (počasí, pohádky) v cizí řeči s titulky v angličtině pracujeme s internetem (překladový slovník, zdroj informací v cizím jazyce) a vhodně využíváme mobilních telefonů Kompetence občanské Formou hry se vžíváme do rolí v různých životních situacích a učíme se je řešit vytváříme modelové situace, zkoušíme dialog se spolužákem vzájemně se respektujeme Kompetence pracovní Učíme se ocenit snahu a úsilí i méně schopných jedinců často spolupracujeme ve dvojicích a ve skupinách a pomáháme si Podporujeme vlastní i netradiční způsoby a iniciativu k dosažení cíle přijímáme návrhy vlastních her přehráváme životní situace z vlastních zkušeností Učíme se dokončovat práci Kompetence k učení Prohlubujeme si znalosti a poznatky v širších souvislostech bez ohledu na vyučovací předmět Učíme se vyhledávat, třídit a používat informace pracujeme se slovníky, knihami, SMS zprávou a internetem Učíme se pracovat s chybou pod heslem: Chybami se člověk učí Kompetence komunikativní Učíme se formulovat názory a myšlenky vzhledem k svému věku a schopnostem, a to v písemném i ústním projevu pokoušíme se o improvizaci v dialogu prohlubujeme si témata, která nás zajímají Učíme se naslouchat promluvám druhých lidí, porozumět jim, vhodně na ně reagovat Charakteristiky předmětů 23

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Čj.: ŘŠ 120/2013 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Pro žáky s lehkým mentálním postižením Platnost: tři roky od 1.9.2013

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro nedoslýchavé. Ve prospěch předmětů speciální péče je ve všech ročnících využito maximální týdenní časové dotace. Hudební výchova

Více

NÁŠ SVĚT. 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Klasifikace předmětů

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova e) Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky :

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky : Průřezová témata Průřezová témata jsou propojena se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole. Do výuky jsou začleněna především formou

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Zeměpis patří do okruhu vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Náš svět Charakteristika předmětu V předmětu Náš svět je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v pěti tematických

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Začlenění. Základní škola Jablonné v Podještědí

Začlenění. Základní škola Jablonné v Podještědí školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Jablonné v Podještědí - Kopie Cesta k poznání Začlenění Název školy Název ŠVP ŠVP ZŠ Jablonné v Podještědí - Kopie Dosažené vzdělání Vzdělávací program Délka studia v letech:

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK

KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Volitelný předmět KAJ je jedním z vyučovacích předmětů tématického okruhu Anglický jazyk a jeho oblasti. Svým vzdělávacím obsahem

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

Volitelný předmět INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Volitelný předmět INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Volitelný předmět INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: - realizován v 7., 8. a 9. ročníku - žáci v 7. ročníku navazují

Více

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň Zkratky vzdělávacích předmětů Zkratky průřezových témat - Český jazyk OSV - Osobnostní a sociální výchova - Německý jazyk VDO - Výchova demokratického občana

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Ve vyučovacím předmětu

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU - PRVOUKA, VLASTIVĚDA A PŘÍRODOVĚDA 1. STUPEŇ Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je koncipována

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Dějepis CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DĚJEPISNÝ SEMINÁŘ

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Dějepis CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DĚJEPISNÝ SEMINÁŘ Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Dějepis Vyučovací předmět: DĚJEPISNÝ SEMINÁŘ CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ 178 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Charakteristika školního vzdělávacího programu Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Škola nemá žádné specifické zaměření. Svojí činností chce škola v co největší míře naplnit cíle základního vzdělávání stanovené školským zákonem:

Více

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO Anglický jazyk - 6. ročník Výchova demokratického občana VDO VDO 1 Občanská společnost a škola dílčí témata: Představení, Styk s okolím - umí si vyžádat informaci o jménu a sám inf. poskytnout - umí se

Více

MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník

MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1.1 Vzdělávací obsahy, ze kterých je vyučovací předmět utvořen MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník Vzdělávání klade důraz na důkladné

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

5.3 Informační a komunikační technologie

5.3 Informační a komunikační technologie 5.3 Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie patří do vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie.

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová Společensko-vědní seminář je volitelný předmět v časové dotaci 1 hodiny týdně.

Více

Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4

Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4 1 Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4 Inovace ŠVP Herbenka pro žáky s řečovými a komunikačními problémy se zaměřením na žáky 1. stupně základní školy praktické Úpravy byly provedeny v

Více

Zšvvp BD SD Tv M Zšvvp BD SD Tv M BD SD Tv M Hodnoty, postoje, praktická etika Prv Švp BD SD Tv

Zšvvp BD SD Tv M Zšvvp BD SD Tv M BD SD Tv M Hodnoty, postoje, praktická etika Prv Švp BD SD Tv 10. Tematické okruhy průřezových témat Všechny tematické okruhy všech průřezových téma jsou integrovány do vzdělávacích obsahů vyučovacích předmětů Přehled tematických okruhů průřezových témat 1. stupeň

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Časové a organizační vymezení

Časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Týdenní hodinové dotace Časové a organizační vymezení Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Název 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

3.5. Začlenění průřezových témat

3.5. Začlenění průřezových témat 3.5. Začlenění průřezových témat Školní vzdělávací program Průřezová témata (PT) pomáhají žákům pochopit souvislosti mezi některými společenskými jevy. Vybrané tematické okruhy průřezových témat propojujeme

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

INFORMATIKA (5. 7. ročník)

INFORMATIKA (5. 7. ročník) INFORMATIKA (5. 7. ročník) Charakteristika předmětu Obsahem vyučovacího předmětu Informatika je orientace v základních pojmech z oblasti informačních technologií, seznámení se základními součástmi výpočetní

Více

Charakteristika ŠVP. Chceme navázat na dobré tradice naší školy a dále je rozvíjet a obohacovat.

Charakteristika ŠVP. Chceme navázat na dobré tradice naší školy a dále je rozvíjet a obohacovat. Charakteristika ŠVP Chceme a dokážeme. Tento motivační název není nahodilý, vyjadřuje základní myšlenku našeho vzdělávacího programu, být školou, která připraví své žáky pro život. Chceme vést žáky k přátelství,

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Prvouka. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Prvouka. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 2 2 0 0 0 0 0 0 5 Povinný Povinný Povinný Celkem Název předmětu Oblast Charakteristika

Více

VLASTIVĚDA (4. a 5. ročník)

VLASTIVĚDA (4. a 5. ročník) VLASTIVĚDA (4. a 5. ročník) Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast ve 4. a 5. ročníku rozvíjí poznatky z 1. období o významných přírodních, hospodářských, společenských, kulturních a historických oblastech

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. V návaznosti na vyučovací předmět Prvouka přináší žákům základní poznatky

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

INFORMATIKA (5. 6. ročník)

INFORMATIKA (5. 6. ročník) INFORMATIKA (5. 6. ročník) Charakteristika předmětu Obsahem vyučovacího předmětu Informatika je orientace v základních pojmech z oblasti informačních technologií, seznámení se základními součástmi výpočetní

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a

Více

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou Chrudimská Ždírec nad Doubravou Hrátky Kř

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou Chrudimská Ždírec nad Doubravou Hrátky Kř Základní škola a teřská škola Ždírec nad Doubravou Chrudimská 77 5 6 Ždírec nad Doubravou Učební plán školní rok 0/ Vzdělávací oblasti Vyuč. př. Český jazyk a literatura. stupeň.a.b.c.a.b.a.b.a.b 5.A 5.B.

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Přírodověda se vyučuje jako samostatný předmět ve 3. a 4. ročníku 2 hodiny týdně. Předmět Přírodověda

Více

Označení dílčího projektu Název dílčího projektu Cílová skupina žáků Projekt je dále tvořen TO těchto vyučovacích předmětů

Označení dílčího projektu Název dílčího projektu Cílová skupina žáků Projekt je dále tvořen TO těchto vyučovacích předmětů Začlenění průřezových témat (PT) PT 1 Osobnostní a sociální výchova projekt P 1 Kdo jsem já a kdo jsme my PT 2 Výchova demokratického občana projekt P 2 Chraň sebe i své kamarády PT 3 Výchova k myšlení

Více

4. Učební osnovy. 4.1.1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

4. Učební osnovy. 4.1.1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 4. Učební osnovy 4.1.1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

Více

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4.1 TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Vzdělávací oblast Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5.ročník Celkem hod. +DD Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1 CHARAKTERISTIKA PŘEDĚTU ATEATIKA 1 1. Obsahové vymezení (čtyřleté a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) atematika prolíná celým základním vzděláváním a její výuka vede žáky především: k logickému, abstraktnímu

Více

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011)

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4.1. Učební plán I.stupeň povinná časová dotace RVP 18-22 18-22 22-26 22-26 22-26 118 14 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku 1 hodinu týdně. Předmět Vlastivěda

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací

Více