Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání"

Transkript

1 Čj.: ŘŠ 120/2013 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Běžné třídy Platnost: tři roky od

2

3 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461 Obsah Klíčové kompetence Učební plány Pro 1. stupeň Tabulka Pro 2. stupeň Tabulka Charakteristiky předmětů Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Český jazyk pro 1. stupeň Český jazyk pro 2. stupeň Anglický jazyk Německý jazyk Ruský jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Prvouka, Vlastivěda, Přírodověda Člověk a společnost Dějepis Občanská výchova Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Rodinná výchova Tělesná výchova Tělesná výchova pro 1. stupeň Tělesná výchova pro 2. stupeň Člověk a svět práce Praktické činnosti Volitelné předměty Společenskovědní seminář Ekologický seminář Zeměpisný seminář Technické kreslení

4 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461 Osnovy předmětů Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Jazyková výchova ročník Komunikační a slohová výuka ročník Literární a dramatická výchova ročník Jazyková výchova ročník Komunikační a slohová výuka ročník Literární a dramatická výchova ročník Literatura 6. ročník Mluvnice 6. ročník Sloh 6. ročník Literatura 7. ročník Mluvnice 7. ročník Sloh 7. ročník Literatura 8. ročník Mluvnice 8. ročník Sloh 8. ročník Literatura 9. ročník Mluvnice 9. ročník Sloh 9. ročník Anglický jazyk Anglický jazyk ročník Anglický jazyk ročník Anglický jazyk 6. ročník Anglický jazyk 7. ročník Anglický jazyk 8. ročník Anglický jazyk 9. ročník Německý jazyk Německý jazyk 6. ročník Německý jazyk 7. ročník Německý jazyk 8. ročník Německý jazyk 9. ročník Druhý cizí jazyk Anglický jazyk 7. ročník Anglický jazyk 8. ročník Anglický jazyk 9. ročník Německý jazyk 7. ročník Německý jazyk 8. ročník Německý jazyk 9. ročník Ruský jazyk 7. ročník Ruský jazyk 8. ročník Ruský jazyk 9. ročník Matematika a její aplikace Matematika Matematika 1. ročník Matematika 2. ročník

5 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova Matematika 3. ročník Matematika 4. ročník Matematika 5. ročník Matematika 6. ročník Matematika 7. ročník Matematika 8. ročník Matematika 9. ročník Informační a komunikační technologie Informatika Informatika 5. ročník Informatika 6. ročník Informatika 7. ročník Člověk a jeho svět Prvouka Prvouka ročník Přírodověda Přírodověda pro ročník Vlastivěda Vlastivěda pro ročník Člověk a společnost Dějepis Dějepis 6. ročník Dějepis 7. ročník Dějepis 8. ročník Dějepis 9. ročník Občanská výchova Občanská výchova 6. ročník Občanská výchova 7. ročník Občanská výchova 8. ročník Člověk a příroda Fyzika Fyzika 6. ročník Fyzika 7. ročník Fyzika 8. ročník Fyzika 9. ročník Chemie Chemie ročník Přírodopis Přírodopis 6. ročník Přírodopis 7. ročník Přírodopis 8. ročník Přírodopis 9. ročník Zeměpis Zeměpis 6. ročník Zeměpis 7. ročník Zeměpis 8. ročník Zeměpis 9. ročník

6 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova Umění a kultura Hudební výchova Hudební výchova ročník Hudební výchova ročník Hudební výchova 6. ročník Hudební výchova 7. ročník Hudební výchova 8. ročník Hudební výchova 9. ročník Výtvarná výchova Výtvarná výchova ročník Výtvarná výchova ročník Výtvarná výchova 6. ročník Výtvarná výchova 7. ročník Výtvarná výchova 8. ročník Výtvarná výchova 9. ročník Člověk a zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova ročník Tělesná výchova ročník Tělesná výchova ročník Rodinná výchova Rodinná výchova 6. ročník Rodinná výchova 7. ročník Rodinná výchova 8. ročník Rodinná výchova 9. ročník Člověk a svět práce Praktické činnosti Praktické činnosti ročník Praktické činnosti ročník Praktické činnosti 6. ročník Praktické činnosti 7. ročník Praktické činnosti ročník Volitelné předměty Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v německém jazyce Společenskovědní seminář Zeměpisný seminář Výpočetní technika Cvičení z matematiky Ekologický seminář Technické kreslení Sportovní a pohybové hry

7 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461 Seznam tabulek Tabulka 1: Environmentální výchova...9 Tabulka 2: Mediální výchova...9 Tabulka 3: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech...10 Tabulka 4: Osobnostní a sociální výchova...10 Tabulka 5: Výchova demokratického občana...10 Tabulka 6: Multikulturní výchova...11 Tabulka 7: Učební plán pro 1. stupeň...12 Tabulka 8: Učební plán pro 2. stupeň

8 6 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461

9 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461 Klíčové kompetence 1. Kompetence k řešení problémů Učíme se jak některým problémům předcházet. Učíme se vzájemně komunikovat a spolupracovat ve skupině. Učíme se řešit problémy zodpovědně a asertivně. Uplatňujeme metodu postupných kroků. Hledáme více variant při řešení problémů. Převádíme problémy do praxe. Zpracováváme informace (písemnou i ústní formou). Učíme se obhajovat vlastní názory a zkušenosti. Učíme se nalézat nová řešení a nebránit se novým postupům a metodám. Učíme se využívat moderní pomůcky, techniku a zkušenosti jiných. 2. Kompetence občanské Učíme se rozpoznat opravdové vnitřní hodnoty osobnosti člověka od materiálních povrchních hodnot Rozvíjíme své empatické cítění Rozvíjíme si zdravé sebevědomí Učíme se svá základní práva a povinnosti, respektujeme společenské normy a pravidla soužití. Formou hry se vžíváme do rolí v různých životních situacích a učíme se je řešit. Seznamujeme se s historií města formou projektových dnů. Aktivně se zúčastňujeme akcí pořádaných městem. Vzájemně se respektujeme a pomáháme. Aktivně přistupujeme ke kultuře, historii státu, města a naší školy. 3. Kompetence pracovní Při vyučování používáme bezpečně a smysluplně materiály a nástroje a dodržujeme vymezená pravidla. Chráníme své zdraví. Přistupujeme aktivně k ochraně životního prostředí. Odsuzujeme vandalismus a jiné formy ničení kulturních a společenských hodnot a životního prostředí. Vážíme si práce své i druhých. Vedeme k hodnocení své práce i práce ostatních. Učíme se ocenit snahu a úsilí i méně schopných jedinců. S ohledem na věk dokážeme organizovat naši práci a spolupracovat v týmu. Klíčové kompetence 7

10 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461 Podporujeme vlastní i netradiční způsoby a iniciativu k dosažení cíle. Využíváme získané znalosti a zkušenosti k dalšímu vzdělávání a přípravě na budoucí profesi. Dokončujeme práci. 4. Kompetence k učení Společně se spolužáky si rozšiřujeme vlastní obzor (vyhledávání neznámých informací). Prohlubujeme si znalosti a poznatky v širších souvislostech bez ohledu na vyučovací předmět. Učíme se vyhledávat, třídit a používat informace. Důsledně pracujeme s chybou pod heslem: Chybami se člověk učí. 5. Kompetence komunikativní Jasně formulujeme své názory a myšlenky vzhledem k svému věku a schopnostem a to v písemném i ústním projevu. Podporujeme věcnou diskusi. Učíme se naslouchat promluvám druhých lidí, porozumět jim, vhodně na ně reagovat. Učíme se porozumět různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně používaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků. Přemýšlíme o nich, reagujeme na ně a tvořivě je využíváme ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění. Prezentujeme vlastní práce. 6. Kompetence sociální a personální Vzájemně komunikujeme, jsme tolerantní, posloucháme se. Podporujeme komunikaci mezi učitelem a žákem na základě vzájemného respektování a pravidel slušného chování Nastiňujeme pravidla etikety s ohledem k věku. Poskytujeme pomoc, požádáme o ni a přijmeme ji. Aktivně se zapojujeme do diskuse. Oceňujeme práci a zkušenosti druhých lidí. 8 Klíčové kompetence

11 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461 Tabulka 1: Environmentální výchova Tématický okruh Ekosystémy Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí Ročník PRV PRV VL VL PŘ Z ZS Z ZS FY VV VV VV PČ PŘ ES ZS PČ PČ PŘV OV VV ČJ PČ ES ES PŘV PŘ PŘ CH PŘ PČ OV PČ Z OV CH F Čj ES F ES F ES PŘV Z RV OV Nj CH CH RV OV RV ES Aj OV Čj OV CM VV M INF F INF M RV ES PŘ ES PRV Přv PŘV OV F M PŘ PŘ PČ D PČ F Čj CH NJ Aj F OV ES ES VV Z ES Tabulka 2: Mediální výchova Tématický okruh Kritické čtení a vnímání mediálního sdělení Interpretace vztahu mediálního sdělení a rality Stavba mediálního sdělení Vnímání autora mediálního sdělení Fungování a vliv médií ve společnosti Tvorba mediálního sdělení Práce v realizačním týmu Ročník PČ HV ČJ PČ Př PČ ČJ D VV Z Z Z CH F OV CH ČJ ČJ ČJ SV OV SV OV TV TV TV TV INF RV ČJ INF INF ČJ HV HV ČJ OV Př HV VV HV HV OV INF OV OV RV RV OV RV RV PČ INF INF NJ ES Nj ČJ ZS VV Nj NJ ZS RJ CH Aj VV VT Aj Aj ES Aj ZS VT INF CH ES OV INF ES OV ES TV TV ES TV TV Z 9

12 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461 Tabulka 3: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Tématický okruh Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané Ročník ČJ ČJ ČJ ČJ ČJ ČJ M Př Z PČ RV PČ Z VL OV Z RJ OV HV F M CH F HV CH Nj F Nj F OV ČJ RJ RV VL VL Z Z Př Z Př Z Př ZS Aj Aj HV ES HV ZS ES HV OV ES CJ ZS Aj Nj Aj Nj D RV D D OV D RV M CJ CJ Tabulka 4: Osobnostní a sociální výchova Tématický okruh Ročník Osobnostní rozvoj CJ Z Z Z Rozvoj schopností poznávání TV RV TV CJ TV CJ TV ČJ Sebepoznávání a sebepojetí PŘ PŘ ČJ OV RV HV M HV Seberegulace ČJ RV M OV SV Psychohygiena PŘ RV OV PČ VV Kreativita VV HV PČ VV HV PČ Sociální rozvoj HV HV HV ZS HV Poznávání lidí Všechny okruhy jsou na 1. stupni běžnou součástí výuky ve všech NJ ČJ Z ZS PČ RV Z ZS předmětech. TV OV Aj Nj Aj Nj Aj Nj Mezilidské vztahy Z D RJ ČJ RJ OV RJ CJ Komunikace Aj M RV SV CJ TV RV Kooperace a kompetice F VV TV VV TV OV PČ M Morální rozvoj TV HV TV HV TV OV TV HV Řešení problémů a rozhodovací M F PČ PČ CH CH dovednosti CJ VV CJ F CJ F CJ Hodnoty, postoje, praktická HV etika RV PČ OV Z VT D VT CM Tabulka 5: Výchova demokratického občana Tématický okruh Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Ročník Vl Vl D TV D Nj D Př D TV OV RV OV TV PČ OV TV PČ OV RV INF Čj F RV F RV INF INF INF ZS Z ZS D D ZS D PČ D OV OV OV OV OV OV OV OV D D D D C H VV VV INF INF D Z D OV Z OV Z Čj 10

13 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461 Tabulka 6: Multikulturní výchova Tématický okruh Kulturní diference Lidské vztahy Etnický původ Multikulturalita Princip sociálního smíru a solidarity Ročník Vl. OV Aj OV Aj Př Aj OV D D D Rj PČ D Prv Prv Prv Vl Vl. TV OV F TV OV TV OV RV OV Aj NJ Aj RV F CJ TV CJ RV Nj Čj RV Z Průběžně v průběhu celé školní docházky VV HV VV PČ Čj Z Z HV OV SV AJ VV D ZS ČJ ZS OV SV OV OV D Z ZS AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ NJ NJ NJ NJ NJ NJ NJ Rj HV,D HV,D D D Z D OV TV TV F TV TV 11

14 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461 Učební plány 1. Pro 1. stupeň 1.1. Tabulka Tabulka 7: Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková kom unikace Vzdělávací obor Český jazyk a literatura (35) Vyučovací předm ět Ročník Celkem předm ěty Z toho DČD Český jazyk Cizí jazyk (9) Anglický jazyk x Matem atika a její aplikace Inform ační a kom unikační technologie Matem atika a její aplikace (20) Inform ační a kom unikační technologie (1) Matem atika Inform atika x x x x 1 1 x Prvouka Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět (12) Přírodověda X Vlastivěda Um ění a kultura (12) Člověk a zdraví (10) Člověk a svět práce (5) Hudební Hudební výchova x výchova 12 Výtvarná Výtvarná výchova x výchova Tělesná výchova Tělesná výchova x Člověk a svět práce Praktické činnosti x Celková povinná časová dotace z toho disponibilní časová dotace Český jazyk V 1. ročníku má předmět komplexní charakter, od 2. do 5. ročníku je členěn na Komunikační a slohovou výchovu, Jazykovou výchovu, Literární výchovu a Dramatickou výchovu. 12 Učební plány

15 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461 Ve všech ročnících se realizují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Evropské a globální souvislosti. Ve 4. ročníku se realizuje průřezové téma Environmentální výchova a v 5. ročníku Mediální výchova. Předmět je od 2. ročníku posílen o jednu vyučovací hodinu z disponibilní časové dotace. Cizí jazyk Do 2. ročníku je zařazena jedna hodina z disponibilní časové dotace. V tomto ročníku jde o seznámení se s jazykem. Od 3. do 5. ročníku jsou třídy nad dvacet žáků děleny na dvě skupiny. Od 3. ročníku se realizuje průřezové téma Multikulturní výchova. Matematika Ve 3. ročníku je předmět posílen o jednu hodinu z disponibilní časové dotace. Prvouka Předmět je ve 3. ročníku posílen o jednu vyučovací hodinu z disponibilní časové dotace. Od 1. do 3. ročníku se realizují průřezová témata Osobnostní a personální výchova a Multikulturní výchova. Ve 2. a 3. ročníku se realizuje průřezové téma Environmentální výchova. V rámci předmětu se realizují projekty školy zaměřené na environmentální výchovu. Vlastivěda Ve 4. ročníku je předmět posílen o jednu hodinu z disponibilní časové dotace. V tomto ročníku se realizují průřezová témata Environmentální výchova, Multikulturní výchova a Osobnostní a personální výchova. Učební plány 13

16 2. Pro 2. stupeň 2.1. Tabulka Tabulka 8: Učební plán pro 2. stupeň Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Český jazyk a literatura (15) Vyučovací předm ět Ročník Celkem předm ěty Z toho DČD Český jazyk Jazyk a jazyková kom unikace Cizí jazyk (12) Anglický jazyk Něm ecký jazyk Anglický jazyk Druhý cizí jazyk Něm ecký jazyk Ruský jazyk Matem atika a její aplikace (15) Matem atika Inform ační a kom unikační technologie (1) Inform atika Člověk a společnost (11) Dějepis Dějepis Výchova k občanství Občanská výchova Fyzika Člověk a příroda (21) Chem ie Přírodopis Zem ěpis Um ění a kultura (10) Člověk a zdraví (10) Hudební výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Rodinná výchova Tělesná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce (3) Praktické Člověk a svět práce činnosti Volitelné předměty Celková povinná časová dotace z toho disponibilní časová dotace Učební plány

17 2.2. Český jazyk Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461 Předmět je v 6. ročníku posílen o dvě vyučovací hodiny a 9. ročníku posílen o jednu vyučovací hodinu z disponibilní časové dotace. Druhý cizí jazyk Druhý cizí jazyk je zařazen od ročníku, a to 2 hodiny týdně. Pro žáky, kteří mají jako hlavní jazyk německý, je vyučován anglický jazyk. Pro žáky, kteří mají jako hlavní jazyk anglický, je nabízen jazyk německý nebo ruský. Matematika V 9. ročníku je předmět posílen o dvě hodiny z disponibilní časové dotace. Informatika V 7. ročníku je předmět posílen o jednu hodinu z disponibilní časové dotace. Vzdělávací oblast Člověk a společnost je vyučováno v předmětech Občanská výchova a Dějepis. Ve všech ročnících se realizují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Výchova demokratického občana. Dějepis Předmět je vyučován po dvou hodinách v každém ročníku. Vzdělávací oblast Člověk a příroda Celá vzdělávací oblast je posílena o šest vyučovacích hodin z disponibilní časové dotace. Předměty fyzika a přírodopis se vyučují po dvou hodinách v každém ročníku. Chemie se vyučuje v 8. a 9. ročníku po dvou hodinách. Zeměpis se vyučuje po dvou hodinách kromě 7.ročníku, kde se vyučuje jednu hodinu. Ve všech ročnících a všech předmětech se realizují průřezová témata Environmentální výchova a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Vzdělávací obor Výchova ke zdraví se vyučuje v předmětu Rodinná výchova. Předmět je posílen v 8. a 9.ročníku po jedné hodině z disponibilní časové dotace. Vzdělávací obor Člověk a svět práce je vyučováno v předmětu Praktické činnosti. Předmět je vyučován po jedné hodině v každém ročníku. V 6. ročníku je posílen o jednu vyučovací hodinu z disponibilní časové dotace. V 2. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku je vyučován tématický okruh Svět práce. Učební plány 15

18 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461 Volitelné předměty Od 7. ročníku jsou nabízeny volitelné předměty, po jedné hodině týdně z disponibilní časové dotace. Nabídka volitelných předmětů: konverzace v anglickém jazyce konverzace v německém jazyce technické kreslení ekologický seminář zeměpisný seminář společenskovědní seminář výpočetní technika cvičení z matematiky sportovní a pohybové hry 16 Učební plány

19 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461 Charakteristiky předmětů 1. Jazyk a jazyková komunikace 1.1. Český jazyk Předmět Český jazyk je realizován ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura. Vyučuje se jako samostatný předmět ve všech ročnících Český jazyk pro 1. stupeň Časová dotace: v ročníku 9 hodin týdně v ročníku 8 hodin týdně Obsahem předmětu: komunikační a slohová výchova jazyková výchova dramatická výchova literární výchova Realizace předmětu: vyučovací hodina ve třídě vyučovací hodina se začleněním krátkodobého projektu návštěva divadel, knihovny, kina Vzdělávání v předmětu Český jazyk: směřuje k ovládnutí základních jazykových jevů pro dorozumívání v ústní i písemné podobě k osvojení a rozvíjení čtenářských schopností vede k využívání různých zdrojů informací př. slovníky, encyklopedie, katalogy, pro rozšiřování znalostí a dovedností potřebných pro další vývoj k osvojování a rozvíjení kultivovaného projevu realizovaná v předmětu Český jazyk: EGS - Evropa a svět nás zajímá EV - Ekosystémy MDV - Interpretace vztahu mediálního sdělení a reality OSV prolíná celým prvním stupněm Cíle vzdělávání: rozvoj postojů, dovedností a způsobů rozhodování metodami, které umožňují přímou Charakteristiky předmětů 17

20 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461 zkušenost dostatek informačních zdrojů knihovna, internet, vycházky, exkurze samostatnost vlastní úsudek, tvořivost, zodpovědnost komunikační dovednosti, spolupráce poznávání vlastních schopností a možností prezentace vlastních výsledků práce v motivujícím prostředí s přiměřeným učivem hodnocení toho, co žák zvládá, využívat kladného hodnocení hodnocení formou zpětné vazby výuka bez ponižování uplatňování mezipředmětových vztahů zařazovat praktická cvičení uplatňování základních myšlenkových operací (srovnávání, třídění, analýza, syntéza, zobecňování, abstrakce) rozvíjení schopnosti logického uvažování řešení problémů na základě kritického zhodnocení informací prostor pro komunikaci různými formami (ústně, písemně, výtvarně, apod.) dodržování etiky komunikace základ pro hledání a objevování problémů základ spolupráce a společného prožívání, práce v týmu kooperativní učení učit se samostatně rozhodovat a nést následky za svá rozhodnutí vhodnou formou prosazovat své zájmy učit se argumentovat respektování individuálních rozdílů, motivační hodnocení integrace žáků vyžadujících speciální péči uplatňovat sebehodnocení žáků osvojování základních pracovních dovedností a návyků Rozvoj klíčových kompetencí žáků: Kompetence k učení zdokonalujeme se ve čtení učíme se vyhledávat, třídit a vyhledávat informace pracujeme se slovníky, vyhledáváme neznámá slova, informace, která následně třídíme 18 Charakteristiky předmětů

21 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461 ověřujeme pravopis ve slovnících Kompetence k řešení problémů učíme se řešit problémy vzájemně si radíme a pomáháme, spolupracujeme ve skupině nacházíme vhodná řešení učíme se využívat moderní pomůcky a techniku Kompetence komunikativní učíme se své názory a myšlenky správně formulovat učíme se diskutovat, naslouchat jiným prezentujeme vlastní práci a učíme se sebehodnocení učíme se porozumět různým typům textu, běžně používaným gestům a zvukům Kompetence sociální a personální spolupracujeme při řešení problémů učíme se vzájemné komunikaci, toleranci, naslouchání, spolupracujeme ve skupinách Kompetence občanské vzájemně se respektujeme a pomáháme si Kompetence pracovní pracujeme ve skupinách, vzájemně si pomáháme, radíme si s ohledem na věk dokážeme organizovat naši práci snažíme se o dokončení práce Český jazyk pro 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení : 6. a 9.třídy 5 hodin týdně 7.a 8.třídy 4 hodiny týdně Vzdělávání ve vyučovacím předmětu český jazyk: rozvíjení kultivovaného vyjadřování v ústní i písemné formě projevu spolu s praktickým zvládnutím základů českého pravopisu a jejich využívání ve všech vzdělávacích oblastech vnímání literatury jako zdroje poznání a prožitků, pochopení hlavní myšlenky a záměru autora využívání různých zdrojů informací potřebných pro další vzdělávání i sebevzdělávání (slovníky, encyklopedie, internet) Předmětem prolínají průřezová témata: OSV - mluvní cvičení zaměřena dle tématu na sociální vztahy, řešení problémů,poznávání lidí,na kreativitu Charakteristiky předmětů 19

22 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461 VDO - formování charakterových rysů EGS seznamování se světovou literaturou (deníky, cestopisy) EV - literární díla zaměřená na vztah člověka k přírodě MDV - kritické čtení a vnímání mediálního sdělení - pozitivní a negativní vliv médií na osobnost člověka - výběr hodnotné literatury MKV - kultura jiných národů v literárních ukázkách - indoevropské jazyky Cíle vzdělávání: rozvoj postojů, dovedností a způsobů rozhodování metodami, které umožňují přímou zkušenost pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa pochopení jazyky jako nástroje celoživotního vzdělávání dostatek informačních zdrojů knihovna, internet, vycházky, exkurze samostatnost, organizace vlastní činnosti vlastní úsudek, tvořivost, zodpovědnost komunikační dovednosti, spolupráce uplatňování mezipředmětových vztahů prostor ke komunikaci různými formami (ústně, písemně...) základ pro hledání a objevování problémů poznávání sebe a vztahů k jiným osobní odpovědnost za výsledky společné práce učit se samostatně rozhodovat a nést následky za svá rozhodnutí osvojování základních pracovních dovedností a návyků Rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení vyhledáváme, třídíme a používáme informace motivujeme se k celoživotnímu vzdělávání důsledně pracujeme s chybou využíváme poznatků nabytých v jiných předmětech pracujeme se slovníky, vyhledáváme cizí slova, ověřujeme pravopis Kompetence k řešení problémů učíme se vzájemně komunikovat a spolupracovat ve skupině 20 Charakteristiky předmětů

23 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461 uplatňujeme metodu postupných kroků převádíme problémy do praxe zpracováváme informace (písemnou i ústní formou) učíme se obhajovat vlastní názory a zkušenosti učíme se nalézat nová řešení a nebránit se novým metodám a postupům učíme se využívat moderní pomůcky, techniku, zkušenosti jiných Kompetence komunikativní vyjadřujeme a formulujeme své myšlenky a názory vzhledem ke svému věku a schopnostem (v písemné i ústní formě) účinně se zapojujeme do diskuse a vhodně obhajujeme své názory učíme se naslouchat promluvám druhých a respektovat jiný názor a adekvátně reagovat učíme se porozumět různým typům textů a záznamů využíváme informačních a komunikačních prostředků umíme prezentovat vlastní práci Kompetence sociální a personální učíme se vzájemné toleranci, komunikaci, poslouchání se podporujeme komunikaci mezi učitelem a žákem na základě vzájemného respektování a pravidel slušného chování vzájemně si oceňujeme své práce Kompetence občanské učíme se svá základní práva a povinnosti, respektujeme společenské normy a pravidla soužití vzájemně se respektujeme a pomáháme podporujeme aktivní přístup ke kultuře Kompetence pracovní odsuzujeme vandalismus a jiné formy ničení kulturních hodnot a životního prostředí učíme se organizovat si práci a pracovat v týmu podporujeme vlastní i netradiční způsoby práce 1.2. Anglický jazyk Předmět Anglický jazyk je realizován ve vzdělávacím oboru Cizí jazyk. Předmět je vyučován od 2. do 9. ročníku. Ve 2. ročníku mají žáci 1 vyučovací hodinu týdně, ve ročníku jsou to pak 3 hodiny týdně. Na 1. stupni jsou žáci jedné třídy děleny do dvou skupin, na 2. stupni probíhá výuka ve skupinách. Vzdělání v anglickém jazyce předpokládá dosažení úrovně A2 podle SERRJ. Důraz je kladen na komunikační schopnosti žáků s využitím gramatických pravidel. Předmět Charakteristiky předmětů 21

24 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461 směřuje k dorozumění se s cizincem v běžných situacích, pochopení čteného a slyšeného textu vzhledem ke schopnostem jednotlivých žáků. Na 2.stupni je zařazen anglický jazyk také jako další cizí jazyk od ročníku po 2 hodinách týdně. Vzdělání v anglickém jazyce předpokládá dosažení úrovně A1 podle SERRJ. Formy a metody práce: komunikace v kruhu, dialog ve dvojicích motivační hry práce s počítačem práce se slovníky : MKV 3.-9.ročník EGS 6.-9.ročník OSV 2.-9.ročník MDV 6.-9.ročník EV 8.-9.ročník Cíle vzdělávání: Cílem výuky je, aby žáci získali základ komunikace v jazyce především v oblasti jeho zvukové podoby. Jedná se o osvojování jednoduchých sdělení a základů pravidel komunikace v běžných každodenních situacích, se kterými se žáci mohou setkat. Výuka cizího jazyka může přispět i k rozvíjení řečových dovedností. komunikační dovednosti, spolupráce hodnocení toho, co žák zvládá uplatňování mezipředmětových vztahů prostor pro komunikaci různými formami (ústně, písemně...) učit ohleduplnému a citlivému vztahu k lidem, k přírodě a ke kulturním a etickým hodnotám respektování individuálních rozdílů, motivační hodnocení integrace žáků vyžadujících speciální péči porozumění odlišnému způsobu života a jiných kultur rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti uplatňovat sebehodnocení žáků osvojování základních pracovních dovedností a návyků atmosféra demokracie a přátelství Rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k řešení problémů Učíme se vzájemně komunikovat a spolupracovat ve skupině 22 Charakteristiky předmětů

25 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461 pracujeme v kruhu, komunikujeme ve dvojicích (dialog), využíváme hry Převádíme problémy do praxe učíme se komunikovat v problémových situacích (rezervace pokoje, objednání jídla, nákup lístků, placení v obchodě, atd.) Zpracováváme informace (písemnou i ústní formou) rozšiřujeme si slovní zásobu pomocí překladu textu, poslechu, knihy, internetu, sms zprávy, aj. používáme překladový slovník Učíme se využívat moderní pomůcky, techniku a zkušenosti jiných využíváme vhodné televizní pořady (počasí, pohádky) v cizí řeči s titulky v angličtině pracujeme s internetem (překladový slovník, zdroj informací v cizím jazyce) a vhodně využíváme mobilních telefonů Kompetence občanské Formou hry se vžíváme do rolí v různých životních situacích a učíme se je řešit vytváříme modelové situace, zkoušíme dialog se spolužákem vzájemně se respektujeme Kompetence pracovní Učíme se ocenit snahu a úsilí i méně schopných jedinců často spolupracujeme ve dvojicích a ve skupinách a pomáháme si Podporujeme vlastní i netradiční způsoby a iniciativu k dosažení cíle přijímáme návrhy vlastních her přehráváme životní situace z vlastních zkušeností Učíme se dokončovat práci Kompetence k učení Prohlubujeme si znalosti a poznatky v širších souvislostech bez ohledu na vyučovací předmět Učíme se vyhledávat, třídit a používat informace pracujeme se slovníky, knihami, SMS zprávou a internetem Učíme se pracovat s chybou pod heslem: Chybami se člověk učí Kompetence komunikativní Učíme se formulovat názory a myšlenky vzhledem k svému věku a schopnostem, a to v písemném i ústním projevu pokoušíme se o improvizaci v dialogu prohlubujeme si témata, která nás zajímají Učíme se naslouchat promluvám druhých lidí, porozumět jim, vhodně na ně reagovat Charakteristiky předmětů 23

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Čj.: ŘŠ 120/2013 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Pro žáky s lehkým mentálním postižením Platnost: tři roky od 1.9.2013

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU - PRVOUKA, VLASTIVĚDA A PŘÍRODOVĚDA 1. STUPEŇ Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je koncipována

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání 2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Cíle základního vzdělávání Cíl 1. Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení 2. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Přírodověda se vyučuje jako samostatný předmět ve 3. a 4. ročníku 2 hodiny týdně. Předmět Přírodověda

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku 1 hodinu týdně. Předmět Vlastivěda

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ 178 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět zeměpis je koncipován na základě OVO Zeměpis v RVP ZV v plném rozsahu.

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Vlastivěda je naplňování očekávaných

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

3.5. Začlenění průřezových témat

3.5. Začlenění průřezových témat 3.5. Začlenění průřezových témat Školní vzdělávací program Průřezová témata (PT) pomáhají žákům pochopit souvislosti mezi některými společenskými jevy. Vybrané tematické okruhy průřezových témat propojujeme

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14. Dialog

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14. Dialog ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14 Příloha školního vzdělávacího programu Dialog zpracovaná dle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením VE

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.2. Vlastivěda A) Charakteristika předmětu Vlastivěda se dělí na část zeměpisnou a dějepisnou. V zeměpisném učivu je cílem především práce s mapou, atlasem a globusem. Využíváme zkušeností žáků z cestování.

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

INFORMATIKA (5. 7. ročník)

INFORMATIKA (5. 7. ročník) INFORMATIKA (5. 7. ročník) Charakteristika předmětu Obsahem vyučovacího předmětu Informatika je orientace v základních pojmech z oblasti informačních technologií, seznámení se základními součástmi výpočetní

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Volitelné předměty Informační a komunikační technologie

Volitelné předměty Informační a komunikační technologie Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Informatika je

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÍČ K POZNÁNÍ

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÍČ K POZNÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÍČ K POZNÁNÍ Školní vzdělávací program Klíč k poznání je v souladu s dlouhodobou koncepcí vzdělávacích a výchovných cílů školy, včetně zabezpečení výuky

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

Osobnostní a sociální výchova

Osobnostní a sociální výchova Osobnostní a sociální výchova (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Osobnostní rozvoj (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Sociální rozvoj (projekt) (projekt) - (projekt) (projekt)

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 34. - PŘÍRODOVĚDNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Přírodovědná

Více

DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Vyučovací předmět dějepis je nedílnou součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost a je úzce spjat s dalšími předměty - zeměpisem, literaturou a jazyky,

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9. 1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení realizován v 6. ročníku (1 vyučovací hodina týdně), dále v rámci pracovních činností Žáci jsou

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Vzdělávací předmět: ETICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací předmět: ETICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací předmět: ETICKÁ VÝCHOVA Obsahové, organizační a časové vymezení předmětu Etická výchova Doplňující vzdělávací obor Etická výchova je zařazen do výuky jako volitelný předmět v 7. a 8. ročníku.

Více

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Základní škola a mateřská škola Libchavy Dolní Libchavy 153 561 16 Libchavy Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Metodický materiál vytvořený v rámci realizace projektu Školní informační centrum,

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Základy administrativy Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 33 33 33 Učební texty: 1 3. období

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.3. Přírodověda A) Charakteristika předmětu Snahou učitele by mělo být, aby vše, o čem se děti v přírodovědě učí, mohly pozorovat, zkoumat. Kromě tradičních metod se proto doporučuje zařazování vycházek

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník Charakteristika předmětu ETICKÁ VÝCHOVA 6. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět: Etická výchova (EtV) je realizován v 6. ročníku jako volitelný předmět v rozsahu 1 hodina týdně.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Charakteristika předmětu BIOLOGE

Charakteristika předmětu BIOLOGE Charakteristika předmětu BIOLOGE 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Biologii jako předmět pro střední školu vyučujeme v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Člověk a zdraví. Je

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

Škola porozumění a bezpečí,

Škola porozumění a bezpečí, Škola porozumění a bezpečí, školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP pro ZV) Doplňky 2015/2016 Základní škola Bohutín, okres Příbram Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Podpora sociálních dovedností na školách. Mgr. Lenka Felcmanová

Podpora sociálních dovedností na školách. Mgr. Lenka Felcmanová Podpora sociálních dovedností na školách Mgr. Lenka Felcmanová Podpora sociálních dovedností na školách Nejpřirozenější podporou sociálních dovedností ve školském prostředí je inkluzivní vzdělávání, které

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

Název vyučovacího předmětu:

Název vyučovacího předmětu: Název vyučovacího předmětu: ZEMĚPIS Charakteristika vyučovacího předmětu A) Organizační, časové a obsahové vymezení Časová dotace: předmět je zařazen samostatně v 6., 7. a 9. ročníku 2 hodiny týdně, v

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávání lidí -

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

POČÍTAČOVÉ PRAKTIKUM. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

POČÍTAČOVÉ PRAKTIKUM. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Realizován v 6. až 9. ročníku po jedné hodině týdně. Obsahuje část vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Informační

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK Příloha č. 4 1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ Vyučovací předmět anglický jazyk etwinning se vyučuje jako volitelný předmět

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Práce s počítačem: 5. ročník

Práce s počítačem: 5. ročník 5.3 Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 5.3.1 Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 5.3.1.1 Vyučovací předmět: Práce s počítačem Informatika Charakteristika vyučovacího

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7

Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7 Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7 Výstup rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnici, v autentických materiálech s využitím vizuální opory vyhledá v textu známé výrazy, fráze a informace

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického sboru a je v souladu s cíli základního vzdělávání. Škola má některá

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zpracovaný podle Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Číslo spisu : 51/07 Spis.

Více