Školní vzdělávací program. Motto: Porozumět člověku i přírodě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program. Motto: Porozumět člověku i přírodě"

Transkript

1 Školní vzdělávací program Motto: Porozumět člověku i přírodě

2 Školní vzdělávací program byl upraven na základě výstupů projektu ESF: Název projektu: Věda na gymnáziu reg. č.: CZ.1.07/1.1.16/ doba řešení: Odkaz v rámci řešení projektu. v textu ŠVP znamená, že vzdělávací obsah předmětu byl vytvořen nebo upraven 2

3 Obsah Obsah Obsah Identifikační údaje Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Vybavení školy Charakteristika pedagogického sboru Charakteristika žáků Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Projekty financované z ESF Studijní nadační fond Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Charakteristika ŠVP Zaměření školy Profil absolventa Organizace přijímacího řízení Organizace maturitní zkoušky Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Výchovné a vzdělávací strategie Začlenění průřezových témat Učební plán Tabulace učebního plánu Poznámky k učebnímu plánu Volitelné předměty Integrované vzdělávací oblasti / obory Učební osnovy...26 Klíč...26 Použité zkratky Český jazyk a literatura Anglický jazyk Francouzský jazyk Německý jazyk Občanská výchova (NG), Základy společenských věd (VG) Dějepis

4 Obsah 5.7 Matematika Fyzika Chemie Biologie Zeměpis Informatika Výtvarná výchova Hudební výchova Tělesná výchova Přírodovědné praktikum Latina Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obecná ustanovení Klasifikace žáka na konci klasifikačního období Získávání podkladů pro klasifikaci, průběžná klasifikace Zkoušky před komisí Hodnocení ročníkové práce Závěrečná zkouška ve volitelných předmětech Charakteristiky jednotlivých klasifikačních stupňů Celkový prospěch Uvolnění z tělesné výchovy Hodnocení chování, výchovná opatření Změny v ŠVP oproti verzi z Seznam příloh Příloha č. 1 Partnerství se zahraničními školami Příloha č. 2 Projekty Příloha č. 3 Volitelné předměty

5 1 Identifikační údaje 1 Identifikační údaje Název ŠVP: ŠVP pro osmileté studium Název školy: Gymnázium Brno-Řečkovice Adresa školy: Terezy Novákové 2, Brno-Řečkovice Ředitel školy: RNDr. Peter Krupka, Ph.D. IČO školy: IZO školy: Rezortní identifikátor školy: Kód gymnázia: K/81 Kontakt: tel Zřizovatel: Adresa: Kontakt: Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/5, Brno Odbor školstvíkrajského úřadu Jihomoravského kraje telefon: fax: Platnost dokumentu: od 1. září 2013 RNDr. Peter Krupka, Ph.D., ředitel 5

6 2 Charakteristika školy 2 Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy Gymnázium, Brno-Řečkovice je úplným státním gymnáziem s osmiletým cyklem studia. Žáci jsou vzděláváni ve dvou paralelních třídách v každém ročníku, kapacita školy 500 žáků je naplněna. Škola se nachází na severním okraji Brna v městské části Brno-Řečkovice v těsné blízkosti konečné stanice tramvaje MHD č. 1. Většina žáků dojíždí z různých částí Brna prostřednictvím MHD, někteří dojíždějí z přilehlých obcí na severu Brna. 2.2 Vybavení školy V budově školy je 16 kmenových tříd, z nichž dvě slouží i jako odborné učebny, a to učebna výtvarné výchovy a hudební výchovy. Škola dále disponuje těmito odbornými učebnami: učebna fyziky a chemie, laboratoř chemie, učebna informatiky, laboratoř biologie, učebna biologie, jazyková učebna angličtiny a jazyková učebna 2. cizího jazyka. K standardnímu vybavení kmenových i odborných učeben patří dataprojektor, v některých třídách je k dispozici interaktivní tabule. K výuce je možno využít mobilní počítačovou učebnu s 16 notebooky a dobíjecí skříní. Škola má světlé, čisté a estetické prostory, na jejichž úpravě se výrazně podílí žáci školy. V roce 2013 proběhla rekonstrukce všech rozvodů elektřiny i dat. Internet s dostatečným počtem přípojných bodů je zaveden do všech učeben i kabinetů. K pohybovým aktivitám žáci využívají posilovnu, tělocvičnu, venkovní hřiště na míčové hry, dále přilehlý moderní sportovní areál místní tělovýchovné jednoty Orel Řečkovice a krytý plavecký bazén Sportareál Družstevní. V době volna a přestávek žáci mohou využívat všech prostor školy, učebnu informatiky a knihovnu. Na chodbách jsou umístěny stolky s židlemi, které žáci mohou využít při volných hodinách, a dále automat s nápoji. K dispozici všem zaměstnancům a žákům je kantýna. Velkou pomocí jsou pro žáky dvě kopírky, používané pomocí předplacených karet. Za dozoru vyučujících žáci využívají volné venkovní prostory se zahradou a zelení, a to ke sportovním účelům (školní hřiště) a také k odpočinku. Na zahradě je pro výuku i odpočinek vybudován krytý altán a částečně stíněná venkovní učebna. Zahrada je postupně osazována různými druhy rostlin a dřevin s informačními naučnými tabulemi a slouží k výuce biologie a ekologie jako malá botanická zahrada. Žáci a zaměstnanci školy se mohou stravovat ve školní jídelně. Jídlo je připravováno v naší školní kuchyni. 2.3 Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor má 38 členů, z toho asi třetinu tvoří muži. Věkový průměr sboru je asi 42 let a je rovnoměrně složen z perspektivních i zkušených pedagogů. Všichni učitelé splňují svým vzděláním podmínku pro učitelství na gymnáziu. Ve škole pracují dva výchovní poradci a metodik prevence sociálně patologických jevů, metodik EVVO a koordinátor ŠVP. 6

7 2 Charakteristika školy Celý sbor lze charakterizovat velkým zájmem o průběžné rozšiřování pedagogického a odborného vzdělání prostřednictvím školení, akreditovaných MŠMT z oblastí jazykových, odborných či didaktických. 2.4 Charakteristika žáků Většina žáků je z oblasti Brno-město, malá část z přilehlých obcí severních částí okresu Brno venkov. Jde o žáky, kteří uspěli při přijímacích zkouškách. 2.5 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Škola dlouhodobě spolupracuje se zahraničními školami, významnou součástí ŠVP je konncepčně pojatý systém zahraničních partnerských výměn. Výměny jsou zaměřeny na rozvoj všech vyučovaných cizích jazyků a jsou k dispozici všem žákům. Podrobně mezinárodní spolupráci popisuje příloha ŠVP č. 1. Každý ročník je zapojen v některém z výchovně-vzdělávacích projektů. Systém projektů je unikátní a provází žáky v průběhu celého studia. Cílem projektů je propojit teoreticky získané poznatky z výuky s praxí a rozvíjet klíčové kompetence. Podrobně projekty popisuje příloha ŠVP č. 2. Škola každoročně organizuje městské kolo matematické olympiády kategorie Z8, krajské kolo biologické olympiády kategorie C a městské kolo SOČ. 2.6 Projekty financované z ESF V rámci výzev v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost gymnázium řeší tyto projekty: - v období jde o projekt Zvyšování efektivity a kvality výuky na gymnáziu, reg. č. CZ.1.07/1.5.00/ Gymnázium je příjemcem dotace, poskytovatelem je MŠMT. V rámci řešení tohoto projektu budou vytvořeny digitální učební materiály a pořízeno vybavení (výpočetní technika) pro potřeby výuky. - v období jde o projekt Věda na gymnáziu, reg. č. CZ.1.07/1.1.16/ Gymnázium je příjemcem dotace, poskytovatelem je Jihomoravský kraj v rámci globálního grantu. Během řešení tohoto projektu dochází k úpravám ŠVP na základě hluboké analýzy vztahů mezi přírodovědnými předměty, obsahem učiva RVP GV a potřebami žáků při studiu na vysokých školách. Hlavním cílem je rozvinout a podpořit individuální zájem každého žáka o navazuící studijní obor na VŠ. Výstupem je upravený ŠVP s nově koncipovaným předmětem Přírodovědné praktikum, se zapracovanými konkrétními náměty na laboratorní činnosti žáků, exkurze a stáže na vědeckých pracovištích a podpora výuky cizích jazyků. Součástí jsou nákupy vybavení a materiálu. - v období říjen jde o projekt Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji. Příjemcem dotace je Jihomoravský kraj, gymnázium je partnerem. Díky projektu je budována přírodní laboratoř pro výuku fyziky, biologie a částečně chemie na školní zahradě a bude pořízeno vybavení pro spolupracujících sedm základních škol. 7

8 2 Charakteristika školy 2.6 Studijní nadační fond Současně se vznikem našeho gymnázia byl ve škole zřízen Studijní nadační fond. Zdrojem fondu jsou peněžní dary fyzických i právnických subjektů, především od rodičů studentů, ale i od různých firem a podniků. Základním posláním fondu je materiální a finanční podpora vzdělávacích, kulturních, osvětových, publikačních a dalších aktivit, které vyplývají z činnosti gymnázia. Finanční prostředky jsou poskytovány výhradně studentům k uskutečňování výše uvedených cílů. 2.7 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Na škole je zřízena školská rada, která schvaluje základní koncepci a dokumentaci školy. Spolupráce školy s rodiči se rozvíjí v řadě úrovních. Rodiče mohou po předchozí domluvě navštívit vyučující kdykoliv, včetně vedení školy. Během školního roku se konají 4 třídní schůzky nebo konzultační hodiny. Jednou ročně pořádá škola den otevřených dveří, kde se rodiče za účasti našich žáků dozví všechny základní informace o organizaci a chodu školy. Škola využívá reprezentačních prostor Krajského úřadu jihomoravského kraje k slavnostnímu aktu předávání maturitních vysvědčení. V konventu Nemocnice milosrdných bratří se každoročně koná předvánoční hudební vystoupení pěveckého sboru naší školy. Gymnázium úzce spolupravuje se všemi brněnskými vysokými školami a pracovišti AV ČR. Žáci v průběhu studia několikrát navštíví akademická pracoviště a kolegové z vysykých škol se podílejí na vzdělávání žáků formou vedení ročníkových prací. Při budování a úpravě školní botanické zahrady škola spolupracuje s nadací Veronica. Škola je aktivně zapojena do projektu Týden vědy, organizovaného pod záštitou AV ČR v Brně. Škola organizuje v rámci projektu odborné přednášky a podílí se se svými studenty na dalších akcích mimo školu. Studenti vyšších ročníků spolupracují příležitostně s Domovem pro osoby se zdravotním postižením Tereza. Na konci školního roku pořádá škola sportovní charitativní den, na který jsou pozváni děti z Domova Tereza a žáci z blízkých základních škol. Škola využívá přírodního amfiteátru v Řečkovicích při pořádání každoročního studentského majálesu. 8

9 3 Charakteristika ŠVP 3 Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy Naše škola poskytuje všeobecné osmileté gymnaziální vzdělávání s motivačním zaměřením na přírodní vědy. Toto zaměření vyjadřuje i motivační název našeho vzdělávacího programu Porozumět člověku i přírodě. Program vychází z cílů RVP, z koncepce, která je budována od počátku vzniku gymnázia (přírodovědná motivace) a z celkové situace a zaměření ostatních brněnských gymnázií. Program se opírá o tyto priority: 1) Rozvoj talentu každého jednotlivého žáka Výchovně vzdělávací strategie (viz 3.7) jsou zaměřeny po celou dobu studia na identifikaci talentu každého žáka, probuzení zájmu o některý z oborů a motivaci k hlubokému studiu zvolené oblasti. 2) Podpora zájmu o přírodní vědy V primě až kvartě jsou posíleny hodinové dotace předmětů matematika, fyzika, chemie, biologie. Toto navýšení je většinou využito na laboratorní a terénní práce, exkurze či projektová vyučování v přírodě. V kvintě až oktávě se výuka opírá o významná partnerství s vysokými školami a AV ČR. 3) Všestranný rozvoj osobnosti Zdůrazňujeme nejen vztah člověka k přírodě, ale i vztahy mezi lidmi, schopnost člověka orientovat se ve společnosti, schopnost samostatného myšlení a odpovědného rozhodování a soulad s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami a demokratickými životními postoji. 4) Princip otevřenosti a komunikativnosti Chceme nadále rozvíjet a podporovat další typický rys naší školy, její otevřenost. Dokazuje to rozsáhlá nabídka nepovinných a volitelných předmětů, demokratické principy vzájemných vztahů (studentská rada, studentský časopis), zapojení školy a jejích absolventů do veřejného života (ples, majáles, vystoupení pěveckého sboru, výtvarné aktivity), atp. 5) V učebním plánu je zachována klasická nabídka předmětů bez integrace, klademe však velký důraz na provázanost učebních osnov ve všech předmětech. Vzájemná propojenost předmětů i forem výuky je uplatňována zvláště projektovým vyučováním, které je realizováno v každém ročníku (viz příloha ŠVP č. 2 Projekty). 6) Prvním cizím jazykem je jazyk anglický, od sekundy přistupuje druhý cizí jazyk volba mezi německým a francouzských jazykem. Kvaltní jazykové vzdělání absolventů je prioritou (viz příloha č. 3 Volitelné předměty a příloha č. 1 Partnerství se zahraničními školami) 3.2 Profil absolventa Žáci jsou po absolvování nižšího stupně studia vybaveni znalostmi, které odpovídají všem požadavkům RVP ZV ve všech vzdělávacích oblastech. V souvislosti s motivačním zaměřením na přírodní vědy na nižším stupni převyšují žáci požadavky RVP ZV především v přírodovědných předmětech, jak v teoretických znalostech, tak v praktických dovednostech získaných v laboratoři nebo v projektové výuce. 9

10 3 Charakteristika ŠVP Žáci jsou po absolvování vyššího stupně studia vybaveni znalostmi, které odpovídají všem požadavkům RVP GV ve všech vzdělávacích oblastech. Ve vzdělávacích oblastech, které si žáci volí formou volitelných předmětů, získávají žáci vědomosti a dovednosti, které převyšují požadavky RVP GV. Díky této možnosti profilace během studia jsou žáci kvalitně připraveni na jakýkoli typ vysoké školy. Žáci během studia získávají dovednosti a návyky potřebné pro další profesní orientaci schopnost analyzovat a zpracovávat informace, smysl pro týmovou práci, schopnost diskutovat, schopnost prezentovat a obhajovat svou práci. Tyto dovednosti jsou komplexní a trvalé, žáci je získávají dlouhodobě díky pestrým výkovým metodám. 3.3 Organizace přijímacího řízení Přijímací řízení se řídí příslušnou vyhláškou MŠMT. Všichni uchazeči absolvují přijímací řízení, prominutí není možné. Celkové pořadí uchazečů je stanoveno podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Do celkového pořadí se započítávají výsledky přijímací zkoušky, prospěch ze základní školy, úspěšné absolvování předmětových soutěží na 1. stupni ZŠ a pravidelná účast ve volnočasových aktivitách sportovního, uměleckého a jiného vzdělávacího charakteru. Všechna kritéria jsou bodově ohodnocena. Přijímací zkouška je skládána písemnou formou. Uchazeči o studium, u kterých byla diagnostikována některá specifická porucha či studenti se zvláštními potřebami vyplývajícími z jejich zdravotního stavu mají průběh přijímacích zkoušek upraven. Konečné pořadí je stanoveno na základě získaných bodů. Přesné informace o podobě přijímací zkoušky, o bodování jednotlivých částí přijímací zkoušky, o bodech přidělovaných za výsledky předchozího studia a za úspěšné řešení soutěží lze najít na internetových stránkách 3.4 Organizace maturitní zkoušky Organizace maturitní zkoušky se řídí příslušnou vyhláškou MŠMT. Společná část maturitní zkoušky je organizována Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat). V profilové části maturitní zkoušky žáci skládají dvě zkoušky. Žáci vybírají z nabídky předmětů, některé mají předepsánu ústní formu zkoušky, některé formu obhajoby maturitní práce. Každý musí zvolit nejméně jednu zkoušku, která probíhá ústní formou. Seznam předmětů s určenou formou zkoušení a seznam témat pro maturitní práce je vyhlašován v souladu s vyhláškou. 3.5 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou žáci: - s některou ze specifických poruch učení (dyslexie, dysgrafie, atd.), případně LMD (lehká mozková dysfunkce) apod. - kteří pocházejí z odlišného sociokulturního, popřípadě sociálně znevýhodněného či nepodnětného prostředí - zdravotně znevýhodnění 10

11 3 Charakteristika ŠVP Ve všech těchto případech spolupracujeme prostřednictvím výchovných poradců a metodika prevence sociálně patologických jevů s Pedagogicko-psychologickou poradnou a Centrem pro prevenci sociálně patologických jevů. Všichni vyučující jsou seznámeni se jmény žáků se specifickými poruchami učení. Při hodnocení a klasifikaci těchto žáků přihlížejí vyučující individuálně podle doporučením z Pedagogicko-psychologické poradny. Rodiče či zákonní zástupci žáků se specifickými poruchami učení jsou včas informováni o jejich prospěchu i chování třídními učiteli. Rodiče (zák. zástupci) žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí mohou žádat o finanční příspěvek ze Studijního nadačního fondu na potřeby vzdělávání (příspěvek na financování kurzů a vzdělávacích akcí), případně mohou dostat zapůjčeny učebnice, které si žáci jinak zajišťují sami. Žákům, kteří mají z nejrůznějších důvodů studijní problémy, jsou umožněny individuální konzultace s učiteli. Při výuce žáků se zdravotním znevýhodněním je respektováno doporučení ošetřujících lékařů (uvolnění z výuky tělesné výchovy, uzpůsobení rozvrhu hodin či rozvrhu stravování atp.), individuálně jsou řešeny specifické potřeby těchto žáků ve výuce (příprava materiálů k samostatnému studiu, kopírování materiálů na větší formát atp.), žáci jsou podle pokynů lékařů uvolňováni z výuky a je jim umožňováno termínované zkoušení (viz Školní řád). V případě vážných zdravotních omezení žáků může (zák. zástupce žáka) požádat o přiznání individuálního studijního plánu podle Školního řádu (nejde o Individuání vzdělávací plán). Tento individuální studijní plán upraví docházku žáků do školy tak, aby splnili všechny předepsané povinnosti s co možná největším ohledem na jejich individuální potřeby. 3.6 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Žáci, kteří dosahují výborných výsledků v předmětových soutěžích, ve sportu, hře na hudební nástroj, mohou požádat (popř. jejich zákonní zástupci) o přiznání individuálního studijního plánu podle Školního řádu (nejde o Individuání vzdělávací plán). Tento individuální studijní plán upraví docházku žáků do školy tak, aby splnili všechny předepsané povinnosti s co možná největším ohledem na jejich individuální potřeby. Nadaní žáci s ambicemi účasti v předmětových soutěžích celorepublikového významu (olympiády ) se mohou přihlásit do oborových seminářů pro omezený počet zájemců, ve kterých mohou hlouběji rozvinout svůj talent pro daný předmět a zvýšit šanci na úspěch ve zmiňovaných soutěžích. 3.7 Výchovné a vzdělávací strategie Školní vzdělávací program je koncipován jako celek, tak, aby po ukončení celého osmiletého studia byl absolvent plně vybaven poznatkovým základem pro své další studijní a profesní uplatnění a aby měl rozvinuty všechny potřebné klíčové kompetence na co možná nejvyšší úrovni. K tomu slouží globální výchovné a vzdělávací strategie uplatňované školou a jde o zásadní koncepční prvky, na kterých celý školní vzdělávací program stojí: 1) Výchovně-vzdělávací priority úměrné věku žáků - prima: prioritou je budování vztahu ke škole, vytvoření třídního kolektivu. V oblasti vědomostí jde zejména o upevňování znalostí 1. stupně ZŠ a srovnávání různých vstupních znalostí žáků. 11

12 3 Charakteristika ŠVP - sekunda: důraz je kladen na budování studijních a pracovních návyků každého jednotlivého žáka, trénink argumentace, dotazování a diskuze. V oblasti vědomostí začíná práce s novými poznatky a jejich zařazování do systému. - tercie a kvarta: hlavní důraz je kladen na studijní návyky, soustavnost práce, je budován všeobecný poznatkový základ. - kvinta: dochází k motivaci žáků k hledání budoucí studijní orientace otvírání dveří. Pokračuje intenzivní budování všeobecného poznatkového základu. - sexta: prioritou je ročníková práce, která završí hledání studijní a profesní orientace žáků. Vzhledem k náročnosti ročníkové práce je tempo budování poznatkového základu volnější. Zásadním doplněním povinnosti ročníkové práce jsou upravené náplně českého jazyka (důraz na komunikační a prezentační dovednosti) a matematiky (důraz na práci s daty a jejich interpretaci) - septima: charakteristická je individualizace studijního plánu každého žáka. Důraz je kladen na odpovědnost volby volitelných předmětů vzhledem k budoucímu studiu a hluboké studium zvolených disciplin. Končí všeobecné předměty. Zintenzivňuje se studium cizích jazyků a odborná slovní zásoba. - oktáva: jde o závěr studia, poslední volbou volitelných předmětů může být studijní náplň každého žáka upravena. 2) Koncepční dlouhodobé hledání a rozvíjení individuálního talentu žáků - na nižším gymnáziu je výuka rovnoměrná, důraz je kladen na pestrost metod práce. - kvinta: žáci mají zařazeny návštěvy vědeckých a odborných pracovišť (laboratoře a ústavy vysokých škol a AV ČR) spolu s prací pod vedením zaměstnanců těchto pracovišť. Žáci získají představu o tom, co znamená odborná práce v daném oboru. - sexta: ročníková práce ve zvolené oblasti často pod vedením externích vedoucích a realizovaná na vědeckých pracovištích zásadním způsobem ovlivní další studijní dráhu. Důraz je kladen na soustavnost a také na dokončení práce (včetně obhajoby a prezentace v soutěži SOČ, popř. dalších soutěžích). Velmi motivující je úspěch v soutěžích. - septima: pokračování v odborné práci formou její popularizace do článku v cizím jazyce. Propojuje odborné znalosti se slovní zásobou. Každý si upraví skladbu svých předmětů podle zájmu. - oktáva: možnost obhajoby maturitní práce. - průběžně na VG je pro žáky s vyhraněným zájmem připraven seminář zaměřený na hluboké specializované studium s důrazem na přípravu na předmětové soutěže. Úspěch je motivační faktor. 3) Projektová výuka - v každém ročníku je zařazen blok projektové výuky, který plní roli propojování teoretických poznatků s praxí a poznatků mezi disciplínami. - zároveň mají tyto projektové bloky formativní charakter pro třídní kolektivy. 4) Koncepční výuka cizích jazyků - v průběhu studia mají žáci možnost několika zahraničních partnerských výměn. - jde o podporu 1. i 2. cizího jazyka. - v posledních ročnících jsou žáci připravováni na zvládnutí jazykových certifikátů. 5) Zodpovědnost za své vzdělání mají hlavně žáci sami - po celou dobu studia klademe ve výuce důraz na skutečnost, že škola dává příležitost, ale uchopit ji musí žáci sami. Každý je sám zodpovědný za své vzdělání. - volitelné předměty žáci volí s vědomím, že jejich změna v budoucnu není (až na vážné výjimky) možná. 12

13 3 Charakteristika ŠVP - škola každému žákovi umožní, v případě potřeby z jakéhokoli důvodu, aby splnil požadavky na něj kladené náhradním způsobem (např. individuální studijní plán), pokud sám podmínky plní. Učební plán a osnovy předmětů jsou sestaveny s důrazem na vztahy a souvislosti mezi předměty. Žáci mají možnost podílet se na řízení a organizaci školního života prostřednictvím studentské rady, kde mohou své připomínky a námětu, týkající se chodu školy, diskutovat s vedením školy. Škola pečuje o školní časopis. Škola nabízí další aktivity pro volný čas studentů formou nepovinných předmětů, jejichž škála je proměnlivá. Škola rozvíjí všechny klíčové kompetence žáků. Následující tabulka podává přehled výchovných a vzdělávacích strategií, vedoucích k dosažení klíčových kompetencí žáků: Frontální výuka - je používána ve většině předmětů, často se opírá o využití audiovizuální techniky Pamětné učení, zvládnutí faktů - význam pro cvičení paměti, vede žáky k poznání, že k pochopení učiva je třeba určité množství znalostí Laboratorní práce - jsou zařazeny v rámci předmětu Přírodovědné praktikum na NG - jsou zařazeny v hodinách biologie, chemie a fyziky na VG v rámci motivačního zaměření na přírodovědné předměty - třídy jsou děleny na skupiny, žáci pracují většinou po dvojicích na experimentální práci Projektová výuka, sportovní kurzy - je zařazena v každém ročníku - je v rozsahu dvou až pěti pracovních dnů - zaměření projektů se v každém ročníku liší, probíhá vždy v terénu v zajímavých lokalitách z hlediska environmentální výchovy, zeměpisu, dějepisu, biologie, chemie a fyziky - důraz je kladen na řešení problému v týmu, mezipředmětové vztahy a prezentaci výsledků - je zařazována v předem známých termínech Exkurze - jsou plánovány zpravidla v měsíčním předstihu - jsou zařazeny v průběhu roku ve všech ročnících - jsou využívána zařízení a instituce, které mohou žáky obohatit o další praktické poznatky v návaznosti na daný předmět - exkurze v kvintě jsou zaměřeny na ukázku práce ve všech hlavních odborných odvětvích Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů 13

14 3 Charakteristika ŠVP Ročníková práce - je zařazena povinně v sextě - žáci zpracují na zvolené téma písemnou práci, kterou obhajují v březnu na školním kole SOČ - sestavení práce je velmi časově náročné - práce s experimentálním zaměřením jsou většinou prováděny ve spolupráci s vysokými školami a s AV ČR v Brně Předmětové soutěže - škola podporuje účast žáků ve všech předmětových soutěžích - žáci, kteří dosáhnou úspěchu v krajském, případně celostátním kole, jsou odměněni z prostředků studijního nadačního fondu - pro žáky s hlubokým zájmem je připraven odborný nepovinný intenzivní seminář Pěvecký sbor a instrumentální soubor - sbor pravidelně pořádá koncerty pro žáky školy, rodiče i veřejnost Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k podnikavosti Kompetence k řešení problémů Kompetence občanské 3.8 Začlenění průřezových témat Všechny tématické okruhy všech průřezových témat jsou začleněny jako součást povinných vzdělávacích předmětů. V následujících tabulkách jsou postupně uvedena všechna průřezová témata s jejími okruhy a jejich začlenění do ročníků a vzdělávacích předmětů. 14

15 3 Charakteristika ŠVP 3.7 Začlenění průřezových témat Mediální výchova MEV Okruhy MEV Prima Sekunda Tercie Kvarta Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení CJL, DEJ, FYZ CJL, DEJ, MAT, FYZ CJL, DEJ, VYV, ANJ, FYZ CJL, DEJ, OBV, VYV, FYZ Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality CJL, DEJ, OBV DEJ, MAT DEJ, CJL CJL, VYV, DEJ, OBV, FYZ Stavba mediálních sdělení CJL CJL, NEM CJL Vnímání autora mediálních sdělení CJL, DEJ, VYV DEJ CJL, DEJ CJL, DEJ Fungování a vliv médií ve společnosti HUV CJL, HUV, ANJ HUV, OBV Tvorba mediálního sdělení ANJ, Bio projekt FRA, ANJ, CJL projekt CJL, ANJ, FYZ projekt Práce v realizačním týmu ANJ, MAT, BIO projekt DEJ, CJL projekt FYZ projekt Okruhy MEV Kvinta Sexta Septima Oktáva Média a mediální produkce NEM CJL NEM Mediální produkty a jejich významy CJL, FRJ CJL, FRJ BIO, DEJ BIO Uživatelé CJL CJL Účinky mediální produkce a vliv médií BIO, CJL ANJ, BIO, CJL, FRJ FRJ Role médií v moderních dějinách IVT CJL, DEJ DEJ 15

16 3 Charakteristika ŠVP 3.7 Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova OSV Okruhy OSV Prima Sekunda Tercie Kvarta Rozvoj schopností poznávání všechny předměty všechny předměty všechny předměty všechny předměty Sebepoznání a sebepojetí CJL, ANJ, OBV, TEV, EST HUV, EST VYV, MAT viz prima Seberegulace a sebeorganizace CJL, MAT, OBV ANJ, OBV, MAT viz prima a sekunda + FRA CJL, ANJ, MAT, OBV, TEV CJL, ANJ, OBV, TEV, EST HUV, EST VYV, MAT, FRA Psychohygiena TEV, OBV, - int. TEV, OBV, ANJ - int. CJL, ANJ, OBV, TEV - int. ANJ, TEV, OBV Kreativita CJL, ANJ, DEJ, EST HUV, EST VYV viz prima viz prima a sekunda Poznávání lidí CJL, ANJ, DEJ, OBV CJL, ANJ, DEJ, OBV - int. CJL, ANJ, FRA, OBV, DEJ CJL, ANJ, OBV, FRA, DEJ Mezilidské vztahy Komunikace Kooperace a kompetice CJL, ANJ, DEJ, OBV, MAT, EST HUV CJL, ANJ, MAT, TEV EST- HUV, OBV všechny předměty skupinová práce viz prima viz prima CJL, ANJ, DEJ, OBV, MAT, EST HUV, FRA CJL, ANJ, FRA, OBV, DEJ viz tercie DEJ, MAT, TEV, EST HUV všechny předměty všechny předměty všechny předměty Řešení problémů a rozhodovací dovednosti všechny předměty všechny předměty všechny předměty všechny předměty Hodnoty, postoje, praktická etika všechny předměty všechny předměty všechny předměty všechny předměty 16

17 3 Charakteristika ŠVP 3.7 Začlenění průřezových témat Okruhy OSV Kvinta Sexta Septima Oktáva Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů ANJ, ZSV, CJL, NEM, BIO, TEV, CHE NEM, BIO, DEJ, HUV, CHE, TEV ANJ, CJL, BIO, NEM CJL, NEM, BIO DEJ, BIO NEM, KON-A, BIO, CHE, TEV Sociální komunikace CJL, NEM, ANJ, FRJ, HUV CJL, NEM CJL, ZEM, FRJ, ANJ NEM Morálka všedního dne ZSV, CJL, NEM DEJ, NEM ZSV Spolupráce a soutěž Projekt CJL, ZSV, projekt NEM, TEV 17

18 3 Charakteristika ŠVP 3.7 Začlenění průřezových témat Výchova demokratického občana VDO Okruhy OSV Prima Sekunda Tercie Kvarta Občanská společnost a škola OBV ANJ ANJ, FRA, NEM Občan, občanská společnost a stát DEJ DEJ OBV, DEJ OBV Formy participace občanů v politickém životě DEJ OBV Princip demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování DEJ, CJL DEJ DEJ OBV 18

19 3 Charakteristika ŠVP 3.7 Začlenění průřezových témat Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech VMEGS Okruhy VMEGS Prima Sekunda Tercie Kvarta Evropa a svět nás zajímá CJL, DEJ, VV ANJ, DEJ, ZEM, OBV ANJ, DEJ, FRA, NEM DEJ, NEM Objevujeme Evropu a svět ANJ ANJ, DEJ, VV, ZEM, OBV ANJ, NEM FRA, NEM Jsme Evropané DEJ, HUV, TV ANJ, OBV, ZEM, TV, ZEM, OBV ANJ, HUV, NEM, TV HUV, NEM, TV, OBV Okruhy VMEGS Kvinta Sexta Septima Oktáva Globalizační a rozvojové procesy DEJ DEJ, ZEM DEJ, ZEM, FYZ Projekt Globální problémy, jejich příčiny a důsledky DEJ, ZEM BIO, CJL, ZEM Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce Žijeme v Evropě CJL, LAT, LAT, DEJ, FRA, HUV, CHE, NEM, P ZSV CJL, LAT, FRA, HUV, NEM, ZSV, ZEM CJL, ZEM Vzdělávání v Evropě a ve světě BIO, CJL BIO, CJL, FRA NEM Projekt 19

20 3 Charakteristika ŠVP 3.7 Začlenění průřezových témat Environmentální výchova ENV Okruhy ENV Prima Sekunda Tercie Kvarta Ekosystémy Bi, Z Cj, Bi, CH Ch, Z Cj, Bi, CH Základní podmínky života Bi, Z Bi, CH Bi, CH, Z AN, Bi, D, CH Lidské aktivity a problémy životního prostředí AN, Bi, F, Tv D, Bi, Vv, F, CH, Tv, Z Vztah člověka k prostředí AN, Bi, Tv D, Bi, Vv, F, CH, Tv, AN, Cj, Bi, D, Z, F, CH, Tv, Vv AN, Cj, Bi, D, Z, F, CH, Tv, Vv AN, Cj, Bi, D, CH, F, Z, Tv AN, Cj, Bi, Nj, CH, F, Z, Tv Okruhy ENV Kvinta Sexta Septima Oktáva Problematika vztahů organismů a prostředí NEM, BIO BIO, projekt BIO Člověk a životní prostředí BIO, CHE, ZEM BIO, FRA, FYZ, NEM, CHE, projekt BIO, CHE, ZEM Životní prostředí regionu a České republiky BIO, projekt BIO, CHE, ZEM, projekt BIO, CHE, NEM 20

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium VG. Hlavními rysy programu jsou: účelné rozložení základního - společného - učiva do nižších ročníků studia

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

1. Český jazyk a literatura

1. Český jazyk a literatura 1. Český jazyk a literatura 23 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6.1 Český jazyk a literatura 6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Současný český jazyk upevňování a procvičování obtížných gramatických jevů Český jazyk

Více

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno podle RVP ZV a RVP G) 1.2 Vzdělávací program: osmiletý 1.3 Studijní

Více

2. stupeň Český jazyk

2. stupeň Český jazyk 2. stupeň Český jazyk Ročník Výstupy Učivo Průřezová témata VI. JAZYKOVÁ VÝCHOVA rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Pozná slova vyjmenovaná a slova příbuzná. Aplikuje pravopis, používá přehled. Umí zařadit slova ke vzoru Zná základní pravidlo shody. Určí pád, číslo, rod, vzor u podstatných jmen. Určí osobu, číslo, způsob,

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK Václav Strážnický 2012/13 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ1

SADA VY_32_INOVACE_CJ1 SADA VY_32_INOVACE_CJ1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník.

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník. Již čtvrtým rokem vyučujeme na naší škole podle vlastního školního vzdělávacího programu. V červnu jsme se pokusili vyhodnotit, jak se nám daří naplňovat cíle, které jsme si stanovili. Pro testování jsme

Více

5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň

5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět od prvního do devátého ročníku, přičemž je zajištěna plynulá návaznost prvního

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník 1.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. TVAROSLOVÍ

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

Osmileté studium s matematickou profilací

Osmileté studium s matematickou profilací Gymnázium, Brno, třída kapitána Jaroše 14 Školní vzdělávací program Osmileté studium s matematickou profilací Školní vzdělávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ STUDIUM S MATEMATICKOU

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 7. ročník Český jazyk pro 7.ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia (Fraus 2004) Pracovní sešit pro 7.ročník ZŠ a sekundu

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Tercie 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Skladba *) Ţák vysvětlí pojem aktuální (kontextové)

Více

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník JAZYKOVÁ VÝCHOVA KOMPETENCE K UČENÍ Využívá znalostí

Více

Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv)

Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv) Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv) získané na 1. stupni rozlišuje základní pojmy - národní jazyk, spisovný jazyk, nářečí, obecná čeština, jazykové prostředky Tvarosloví Jazyk a jeho útvary seznámí

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávání lidí -

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7. Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7. zopakuje si a upevní vědomosti získané v 6. ročníku rozeznává slova ohebná a neohebná, správně třídí slovní druhy tvoří

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

Gymnázium Globe, s. r. o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s. r. o., Bzenecká 23, 628 00 Brno UČEBNÍ OSNOVY Učební osnovy jsou zpracovány pro obory vzdělávání: Gymnázium (79-41-K/81, osmiletý obor vzdělávání), Gymnázium (79-41-K/61, šestiletý obor vzdělávání), Gymnázium (79-41-K/41, čtyřletý obor

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Český jazyk a literatura ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata Rozpozná jazyk spisovný a nespisovný.

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium 2 OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno podle RVP ZV a RVP GV) název ŠVP: Scientia inflat, caritas

Více

5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia

5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia 5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace 4+1 4+1 4 4 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura.

Více

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno podle RVP ZV a RVP G) 1.2 Vzdělávací program: osmiletý 1.3 Studijní

Více

Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium 2 OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno podle RVP ZV a RVP GV) název ŠVP: Scientia inflat, caritas

Více

Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium 2 OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno podle RVP ZV a RVP GV) název ŠVP: Scientia inflat, caritas

Více

Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium 2 OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno podle RVP ZV a RVP GV) název ŠVP: Scientia inflat, caritas

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

Úvod o českém jazyce nářečí jazykověda jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka spisovná výslovnost slovní přízvuk zvuková stránka věty

Úvod o českém jazyce nářečí jazykověda jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka spisovná výslovnost slovní přízvuk zvuková stránka věty Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 6. definuje a rozlišuje jednotlivé vrstvy jazyka vysvětlí základní pojmy jazykovědy naučí se pracovat s jazykovými příručkami, dokáže

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace Letohradské soukromé gymnázium (kvinta osmiletého gymnázia, vyšší stupeň gymnázia) Český jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK Václav Strážnický 2014/15 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA A) Mluvnice 1 - Obecné poučení o jazyce a abeceda a písmo b jak se lidé dorozumívají, funkce řeči c rozlišení prostředků mluveného a psaného projevu 2 - Zvuková stránka jazyka a slabiky a slabikování b

Více

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo Jazykové vyučování 6. ročník Učivo Úvod o českém jazyce Rozvrstvení národního jazyka. Nářečí. Obecná čeština. Jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka Spisovná a nespisovná výslovnost. Základní větné

Více

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium Osmileté všeobecné studium (zpracováno podle RVP ZV a RVP G) Quidquid discis, tibi discis Petronius (Čemukoliv

Více

Český jazyk Název Ročník Autor

Český jazyk Název Ročník Autor Pomůcka - Slabiky - foto 1. Pomůcka Psací tvary písmen 1. PL - Samohlásky 1. PL Slabiky - slova 1. PL - Souhlásky 1. PL Slova - věty 1. PL Souhlásky m, l, p 1. PL Tvoření slov 1. PL Souhlásky s, j, t 1.

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro (zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání) Školní vzdělávací program pro (zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání)

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium Osmileté všeobecné studium (zpracováno podle RVP ZV a RVP G) Quidquid discis, tibi discis Petronius (Čemukoliv

Více

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium Osmileté všeobecné studium (zpracováno podle RVP ZV a RVP G) Quidquid discis, tibi discis Petronius (Čemukoliv

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

9.4.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.4.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník I.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. VÝZNAM SLOV

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 1 Platnost: od 1. 9. 2012 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět Učební plán pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami Předmět (název) třída předmět Předmět C1/V5 C2/V6 C3/V7 C4/V8 (zkratka) Český jazyk CEJ 2 2 1 2 7 Literatura LIT 2 2 2 2 8 vzdělávací oblast/obor Z toho

Více

Celkem povinně hodin: 20 22 25 25 26 118. Předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník součet

Celkem povinně hodin: 20 22 25 25 26 118. Předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník součet 1. UČEBNÍ PLÁN Tabulka učebního plánu pro I. stupeň, 1. 5. ročník Oblasti: Celkem povinně hodin: 20 22 25 25 26 118 Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace ormační a kom. tech. Člověk a

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

Dataprojektor, kodifikační příručky

Dataprojektor, kodifikační příručky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Prima 2 hodiny týdně Dataprojektor, kodifikační příručky Slovní druhy Objasní motivaci pojmenování slovních druhů Vysvětlí

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

3.5. Začlenění průřezových témat

3.5. Začlenění průřezových témat 3.5. Začlenění průřezových témat Školní vzdělávací program Průřezová témata (PT) pomáhají žákům pochopit souvislosti mezi některými společenskými jevy. Vybrané tematické okruhy průřezových témat propojujeme

Více

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti 29 3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání

Více

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH 4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH 1 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2010 Schválila ředitelka školy: 26. 8. 2010 Platnost od: 1. 9. 2010 Podpis

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník)

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce Českého jazyka v 2. období žáci opakují a prohlubují své znalosti z 1. období. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň KAPITOLA 13. - ČESKÝ JAZYK Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Český jazyk 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK Obsahové, časové a organizační

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více