Školní vzdělávací program. Motto: Porozumět člověku i přírodě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program. Motto: Porozumět člověku i přírodě"

Transkript

1 Školní vzdělávací program Motto: Porozumět člověku i přírodě

2 Školní vzdělávací program byl upraven na základě výstupů projektu ESF: Název projektu: Věda na gymnáziu reg. č.: CZ.1.07/1.1.16/ doba řešení: Odkaz v rámci řešení projektu. v textu ŠVP znamená, že vzdělávací obsah předmětu byl vytvořen nebo upraven 2

3 Obsah Obsah Obsah Identifikační údaje Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Vybavení školy Charakteristika pedagogického sboru Charakteristika žáků Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Projekty financované z ESF Studijní nadační fond Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Charakteristika ŠVP Zaměření školy Profil absolventa Organizace přijímacího řízení Organizace maturitní zkoušky Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Výchovné a vzdělávací strategie Začlenění průřezových témat Učební plán Tabulace učebního plánu Poznámky k učebnímu plánu Volitelné předměty Integrované vzdělávací oblasti / obory Učební osnovy...26 Klíč...26 Použité zkratky Český jazyk a literatura Anglický jazyk Francouzský jazyk Německý jazyk Občanská výchova (NG), Základy společenských věd (VG) Dějepis

4 Obsah 5.7 Matematika Fyzika Chemie Biologie Zeměpis Informatika Výtvarná výchova Hudební výchova Tělesná výchova Přírodovědné praktikum Latina Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obecná ustanovení Klasifikace žáka na konci klasifikačního období Získávání podkladů pro klasifikaci, průběžná klasifikace Zkoušky před komisí Hodnocení ročníkové práce Závěrečná zkouška ve volitelných předmětech Charakteristiky jednotlivých klasifikačních stupňů Celkový prospěch Uvolnění z tělesné výchovy Hodnocení chování, výchovná opatření Změny v ŠVP oproti verzi z Seznam příloh Příloha č. 1 Partnerství se zahraničními školami Příloha č. 2 Projekty Příloha č. 3 Volitelné předměty

5 1 Identifikační údaje 1 Identifikační údaje Název ŠVP: ŠVP pro osmileté studium Název školy: Gymnázium Brno-Řečkovice Adresa školy: Terezy Novákové 2, Brno-Řečkovice Ředitel školy: RNDr. Peter Krupka, Ph.D. IČO školy: IZO školy: Rezortní identifikátor školy: Kód gymnázia: K/81 Kontakt: tel Zřizovatel: Adresa: Kontakt: Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/5, Brno Odbor školstvíkrajského úřadu Jihomoravského kraje telefon: fax: Platnost dokumentu: od 1. září 2013 RNDr. Peter Krupka, Ph.D., ředitel 5

6 2 Charakteristika školy 2 Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy Gymnázium, Brno-Řečkovice je úplným státním gymnáziem s osmiletým cyklem studia. Žáci jsou vzděláváni ve dvou paralelních třídách v každém ročníku, kapacita školy 500 žáků je naplněna. Škola se nachází na severním okraji Brna v městské části Brno-Řečkovice v těsné blízkosti konečné stanice tramvaje MHD č. 1. Většina žáků dojíždí z různých částí Brna prostřednictvím MHD, někteří dojíždějí z přilehlých obcí na severu Brna. 2.2 Vybavení školy V budově školy je 16 kmenových tříd, z nichž dvě slouží i jako odborné učebny, a to učebna výtvarné výchovy a hudební výchovy. Škola dále disponuje těmito odbornými učebnami: učebna fyziky a chemie, laboratoř chemie, učebna informatiky, laboratoř biologie, učebna biologie, jazyková učebna angličtiny a jazyková učebna 2. cizího jazyka. K standardnímu vybavení kmenových i odborných učeben patří dataprojektor, v některých třídách je k dispozici interaktivní tabule. K výuce je možno využít mobilní počítačovou učebnu s 16 notebooky a dobíjecí skříní. Škola má světlé, čisté a estetické prostory, na jejichž úpravě se výrazně podílí žáci školy. V roce 2013 proběhla rekonstrukce všech rozvodů elektřiny i dat. Internet s dostatečným počtem přípojných bodů je zaveden do všech učeben i kabinetů. K pohybovým aktivitám žáci využívají posilovnu, tělocvičnu, venkovní hřiště na míčové hry, dále přilehlý moderní sportovní areál místní tělovýchovné jednoty Orel Řečkovice a krytý plavecký bazén Sportareál Družstevní. V době volna a přestávek žáci mohou využívat všech prostor školy, učebnu informatiky a knihovnu. Na chodbách jsou umístěny stolky s židlemi, které žáci mohou využít při volných hodinách, a dále automat s nápoji. K dispozici všem zaměstnancům a žákům je kantýna. Velkou pomocí jsou pro žáky dvě kopírky, používané pomocí předplacených karet. Za dozoru vyučujících žáci využívají volné venkovní prostory se zahradou a zelení, a to ke sportovním účelům (školní hřiště) a také k odpočinku. Na zahradě je pro výuku i odpočinek vybudován krytý altán a částečně stíněná venkovní učebna. Zahrada je postupně osazována různými druhy rostlin a dřevin s informačními naučnými tabulemi a slouží k výuce biologie a ekologie jako malá botanická zahrada. Žáci a zaměstnanci školy se mohou stravovat ve školní jídelně. Jídlo je připravováno v naší školní kuchyni. 2.3 Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor má 38 členů, z toho asi třetinu tvoří muži. Věkový průměr sboru je asi 42 let a je rovnoměrně složen z perspektivních i zkušených pedagogů. Všichni učitelé splňují svým vzděláním podmínku pro učitelství na gymnáziu. Ve škole pracují dva výchovní poradci a metodik prevence sociálně patologických jevů, metodik EVVO a koordinátor ŠVP. 6

7 2 Charakteristika školy Celý sbor lze charakterizovat velkým zájmem o průběžné rozšiřování pedagogického a odborného vzdělání prostřednictvím školení, akreditovaných MŠMT z oblastí jazykových, odborných či didaktických. 2.4 Charakteristika žáků Většina žáků je z oblasti Brno-město, malá část z přilehlých obcí severních částí okresu Brno venkov. Jde o žáky, kteří uspěli při přijímacích zkouškách. 2.5 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Škola dlouhodobě spolupracuje se zahraničními školami, významnou součástí ŠVP je konncepčně pojatý systém zahraničních partnerských výměn. Výměny jsou zaměřeny na rozvoj všech vyučovaných cizích jazyků a jsou k dispozici všem žákům. Podrobně mezinárodní spolupráci popisuje příloha ŠVP č. 1. Každý ročník je zapojen v některém z výchovně-vzdělávacích projektů. Systém projektů je unikátní a provází žáky v průběhu celého studia. Cílem projektů je propojit teoreticky získané poznatky z výuky s praxí a rozvíjet klíčové kompetence. Podrobně projekty popisuje příloha ŠVP č. 2. Škola každoročně organizuje městské kolo matematické olympiády kategorie Z8, krajské kolo biologické olympiády kategorie C a městské kolo SOČ. 2.6 Projekty financované z ESF V rámci výzev v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost gymnázium řeší tyto projekty: - v období jde o projekt Zvyšování efektivity a kvality výuky na gymnáziu, reg. č. CZ.1.07/1.5.00/ Gymnázium je příjemcem dotace, poskytovatelem je MŠMT. V rámci řešení tohoto projektu budou vytvořeny digitální učební materiály a pořízeno vybavení (výpočetní technika) pro potřeby výuky. - v období jde o projekt Věda na gymnáziu, reg. č. CZ.1.07/1.1.16/ Gymnázium je příjemcem dotace, poskytovatelem je Jihomoravský kraj v rámci globálního grantu. Během řešení tohoto projektu dochází k úpravám ŠVP na základě hluboké analýzy vztahů mezi přírodovědnými předměty, obsahem učiva RVP GV a potřebami žáků při studiu na vysokých školách. Hlavním cílem je rozvinout a podpořit individuální zájem každého žáka o navazuící studijní obor na VŠ. Výstupem je upravený ŠVP s nově koncipovaným předmětem Přírodovědné praktikum, se zapracovanými konkrétními náměty na laboratorní činnosti žáků, exkurze a stáže na vědeckých pracovištích a podpora výuky cizích jazyků. Součástí jsou nákupy vybavení a materiálu. - v období říjen jde o projekt Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji. Příjemcem dotace je Jihomoravský kraj, gymnázium je partnerem. Díky projektu je budována přírodní laboratoř pro výuku fyziky, biologie a částečně chemie na školní zahradě a bude pořízeno vybavení pro spolupracujících sedm základních škol. 7

8 2 Charakteristika školy 2.6 Studijní nadační fond Současně se vznikem našeho gymnázia byl ve škole zřízen Studijní nadační fond. Zdrojem fondu jsou peněžní dary fyzických i právnických subjektů, především od rodičů studentů, ale i od různých firem a podniků. Základním posláním fondu je materiální a finanční podpora vzdělávacích, kulturních, osvětových, publikačních a dalších aktivit, které vyplývají z činnosti gymnázia. Finanční prostředky jsou poskytovány výhradně studentům k uskutečňování výše uvedených cílů. 2.7 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Na škole je zřízena školská rada, která schvaluje základní koncepci a dokumentaci školy. Spolupráce školy s rodiči se rozvíjí v řadě úrovních. Rodiče mohou po předchozí domluvě navštívit vyučující kdykoliv, včetně vedení školy. Během školního roku se konají 4 třídní schůzky nebo konzultační hodiny. Jednou ročně pořádá škola den otevřených dveří, kde se rodiče za účasti našich žáků dozví všechny základní informace o organizaci a chodu školy. Škola využívá reprezentačních prostor Krajského úřadu jihomoravského kraje k slavnostnímu aktu předávání maturitních vysvědčení. V konventu Nemocnice milosrdných bratří se každoročně koná předvánoční hudební vystoupení pěveckého sboru naší školy. Gymnázium úzce spolupravuje se všemi brněnskými vysokými školami a pracovišti AV ČR. Žáci v průběhu studia několikrát navštíví akademická pracoviště a kolegové z vysykých škol se podílejí na vzdělávání žáků formou vedení ročníkových prací. Při budování a úpravě školní botanické zahrady škola spolupracuje s nadací Veronica. Škola je aktivně zapojena do projektu Týden vědy, organizovaného pod záštitou AV ČR v Brně. Škola organizuje v rámci projektu odborné přednášky a podílí se se svými studenty na dalších akcích mimo školu. Studenti vyšších ročníků spolupracují příležitostně s Domovem pro osoby se zdravotním postižením Tereza. Na konci školního roku pořádá škola sportovní charitativní den, na který jsou pozváni děti z Domova Tereza a žáci z blízkých základních škol. Škola využívá přírodního amfiteátru v Řečkovicích při pořádání každoročního studentského majálesu. 8

9 3 Charakteristika ŠVP 3 Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy Naše škola poskytuje všeobecné osmileté gymnaziální vzdělávání s motivačním zaměřením na přírodní vědy. Toto zaměření vyjadřuje i motivační název našeho vzdělávacího programu Porozumět člověku i přírodě. Program vychází z cílů RVP, z koncepce, která je budována od počátku vzniku gymnázia (přírodovědná motivace) a z celkové situace a zaměření ostatních brněnských gymnázií. Program se opírá o tyto priority: 1) Rozvoj talentu každého jednotlivého žáka Výchovně vzdělávací strategie (viz 3.7) jsou zaměřeny po celou dobu studia na identifikaci talentu každého žáka, probuzení zájmu o některý z oborů a motivaci k hlubokému studiu zvolené oblasti. 2) Podpora zájmu o přírodní vědy V primě až kvartě jsou posíleny hodinové dotace předmětů matematika, fyzika, chemie, biologie. Toto navýšení je většinou využito na laboratorní a terénní práce, exkurze či projektová vyučování v přírodě. V kvintě až oktávě se výuka opírá o významná partnerství s vysokými školami a AV ČR. 3) Všestranný rozvoj osobnosti Zdůrazňujeme nejen vztah člověka k přírodě, ale i vztahy mezi lidmi, schopnost člověka orientovat se ve společnosti, schopnost samostatného myšlení a odpovědného rozhodování a soulad s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami a demokratickými životními postoji. 4) Princip otevřenosti a komunikativnosti Chceme nadále rozvíjet a podporovat další typický rys naší školy, její otevřenost. Dokazuje to rozsáhlá nabídka nepovinných a volitelných předmětů, demokratické principy vzájemných vztahů (studentská rada, studentský časopis), zapojení školy a jejích absolventů do veřejného života (ples, majáles, vystoupení pěveckého sboru, výtvarné aktivity), atp. 5) V učebním plánu je zachována klasická nabídka předmětů bez integrace, klademe však velký důraz na provázanost učebních osnov ve všech předmětech. Vzájemná propojenost předmětů i forem výuky je uplatňována zvláště projektovým vyučováním, které je realizováno v každém ročníku (viz příloha ŠVP č. 2 Projekty). 6) Prvním cizím jazykem je jazyk anglický, od sekundy přistupuje druhý cizí jazyk volba mezi německým a francouzských jazykem. Kvaltní jazykové vzdělání absolventů je prioritou (viz příloha č. 3 Volitelné předměty a příloha č. 1 Partnerství se zahraničními školami) 3.2 Profil absolventa Žáci jsou po absolvování nižšího stupně studia vybaveni znalostmi, které odpovídají všem požadavkům RVP ZV ve všech vzdělávacích oblastech. V souvislosti s motivačním zaměřením na přírodní vědy na nižším stupni převyšují žáci požadavky RVP ZV především v přírodovědných předmětech, jak v teoretických znalostech, tak v praktických dovednostech získaných v laboratoři nebo v projektové výuce. 9

10 3 Charakteristika ŠVP Žáci jsou po absolvování vyššího stupně studia vybaveni znalostmi, které odpovídají všem požadavkům RVP GV ve všech vzdělávacích oblastech. Ve vzdělávacích oblastech, které si žáci volí formou volitelných předmětů, získávají žáci vědomosti a dovednosti, které převyšují požadavky RVP GV. Díky této možnosti profilace během studia jsou žáci kvalitně připraveni na jakýkoli typ vysoké školy. Žáci během studia získávají dovednosti a návyky potřebné pro další profesní orientaci schopnost analyzovat a zpracovávat informace, smysl pro týmovou práci, schopnost diskutovat, schopnost prezentovat a obhajovat svou práci. Tyto dovednosti jsou komplexní a trvalé, žáci je získávají dlouhodobě díky pestrým výkovým metodám. 3.3 Organizace přijímacího řízení Přijímací řízení se řídí příslušnou vyhláškou MŠMT. Všichni uchazeči absolvují přijímací řízení, prominutí není možné. Celkové pořadí uchazečů je stanoveno podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Do celkového pořadí se započítávají výsledky přijímací zkoušky, prospěch ze základní školy, úspěšné absolvování předmětových soutěží na 1. stupni ZŠ a pravidelná účast ve volnočasových aktivitách sportovního, uměleckého a jiného vzdělávacího charakteru. Všechna kritéria jsou bodově ohodnocena. Přijímací zkouška je skládána písemnou formou. Uchazeči o studium, u kterých byla diagnostikována některá specifická porucha či studenti se zvláštními potřebami vyplývajícími z jejich zdravotního stavu mají průběh přijímacích zkoušek upraven. Konečné pořadí je stanoveno na základě získaných bodů. Přesné informace o podobě přijímací zkoušky, o bodování jednotlivých částí přijímací zkoušky, o bodech přidělovaných za výsledky předchozího studia a za úspěšné řešení soutěží lze najít na internetových stránkách 3.4 Organizace maturitní zkoušky Organizace maturitní zkoušky se řídí příslušnou vyhláškou MŠMT. Společná část maturitní zkoušky je organizována Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat). V profilové části maturitní zkoušky žáci skládají dvě zkoušky. Žáci vybírají z nabídky předmětů, některé mají předepsánu ústní formu zkoušky, některé formu obhajoby maturitní práce. Každý musí zvolit nejméně jednu zkoušku, která probíhá ústní formou. Seznam předmětů s určenou formou zkoušení a seznam témat pro maturitní práce je vyhlašován v souladu s vyhláškou. 3.5 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou žáci: - s některou ze specifických poruch učení (dyslexie, dysgrafie, atd.), případně LMD (lehká mozková dysfunkce) apod. - kteří pocházejí z odlišného sociokulturního, popřípadě sociálně znevýhodněného či nepodnětného prostředí - zdravotně znevýhodnění 10

11 3 Charakteristika ŠVP Ve všech těchto případech spolupracujeme prostřednictvím výchovných poradců a metodika prevence sociálně patologických jevů s Pedagogicko-psychologickou poradnou a Centrem pro prevenci sociálně patologických jevů. Všichni vyučující jsou seznámeni se jmény žáků se specifickými poruchami učení. Při hodnocení a klasifikaci těchto žáků přihlížejí vyučující individuálně podle doporučením z Pedagogicko-psychologické poradny. Rodiče či zákonní zástupci žáků se specifickými poruchami učení jsou včas informováni o jejich prospěchu i chování třídními učiteli. Rodiče (zák. zástupci) žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí mohou žádat o finanční příspěvek ze Studijního nadačního fondu na potřeby vzdělávání (příspěvek na financování kurzů a vzdělávacích akcí), případně mohou dostat zapůjčeny učebnice, které si žáci jinak zajišťují sami. Žákům, kteří mají z nejrůznějších důvodů studijní problémy, jsou umožněny individuální konzultace s učiteli. Při výuce žáků se zdravotním znevýhodněním je respektováno doporučení ošetřujících lékařů (uvolnění z výuky tělesné výchovy, uzpůsobení rozvrhu hodin či rozvrhu stravování atp.), individuálně jsou řešeny specifické potřeby těchto žáků ve výuce (příprava materiálů k samostatnému studiu, kopírování materiálů na větší formát atp.), žáci jsou podle pokynů lékařů uvolňováni z výuky a je jim umožňováno termínované zkoušení (viz Školní řád). V případě vážných zdravotních omezení žáků může (zák. zástupce žáka) požádat o přiznání individuálního studijního plánu podle Školního řádu (nejde o Individuání vzdělávací plán). Tento individuální studijní plán upraví docházku žáků do školy tak, aby splnili všechny předepsané povinnosti s co možná největším ohledem na jejich individuální potřeby. 3.6 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Žáci, kteří dosahují výborných výsledků v předmětových soutěžích, ve sportu, hře na hudební nástroj, mohou požádat (popř. jejich zákonní zástupci) o přiznání individuálního studijního plánu podle Školního řádu (nejde o Individuání vzdělávací plán). Tento individuální studijní plán upraví docházku žáků do školy tak, aby splnili všechny předepsané povinnosti s co možná největším ohledem na jejich individuální potřeby. Nadaní žáci s ambicemi účasti v předmětových soutěžích celorepublikového významu (olympiády ) se mohou přihlásit do oborových seminářů pro omezený počet zájemců, ve kterých mohou hlouběji rozvinout svůj talent pro daný předmět a zvýšit šanci na úspěch ve zmiňovaných soutěžích. 3.7 Výchovné a vzdělávací strategie Školní vzdělávací program je koncipován jako celek, tak, aby po ukončení celého osmiletého studia byl absolvent plně vybaven poznatkovým základem pro své další studijní a profesní uplatnění a aby měl rozvinuty všechny potřebné klíčové kompetence na co možná nejvyšší úrovni. K tomu slouží globální výchovné a vzdělávací strategie uplatňované školou a jde o zásadní koncepční prvky, na kterých celý školní vzdělávací program stojí: 1) Výchovně-vzdělávací priority úměrné věku žáků - prima: prioritou je budování vztahu ke škole, vytvoření třídního kolektivu. V oblasti vědomostí jde zejména o upevňování znalostí 1. stupně ZŠ a srovnávání různých vstupních znalostí žáků. 11

12 3 Charakteristika ŠVP - sekunda: důraz je kladen na budování studijních a pracovních návyků každého jednotlivého žáka, trénink argumentace, dotazování a diskuze. V oblasti vědomostí začíná práce s novými poznatky a jejich zařazování do systému. - tercie a kvarta: hlavní důraz je kladen na studijní návyky, soustavnost práce, je budován všeobecný poznatkový základ. - kvinta: dochází k motivaci žáků k hledání budoucí studijní orientace otvírání dveří. Pokračuje intenzivní budování všeobecného poznatkového základu. - sexta: prioritou je ročníková práce, která završí hledání studijní a profesní orientace žáků. Vzhledem k náročnosti ročníkové práce je tempo budování poznatkového základu volnější. Zásadním doplněním povinnosti ročníkové práce jsou upravené náplně českého jazyka (důraz na komunikační a prezentační dovednosti) a matematiky (důraz na práci s daty a jejich interpretaci) - septima: charakteristická je individualizace studijního plánu každého žáka. Důraz je kladen na odpovědnost volby volitelných předmětů vzhledem k budoucímu studiu a hluboké studium zvolených disciplin. Končí všeobecné předměty. Zintenzivňuje se studium cizích jazyků a odborná slovní zásoba. - oktáva: jde o závěr studia, poslední volbou volitelných předmětů může být studijní náplň každého žáka upravena. 2) Koncepční dlouhodobé hledání a rozvíjení individuálního talentu žáků - na nižším gymnáziu je výuka rovnoměrná, důraz je kladen na pestrost metod práce. - kvinta: žáci mají zařazeny návštěvy vědeckých a odborných pracovišť (laboratoře a ústavy vysokých škol a AV ČR) spolu s prací pod vedením zaměstnanců těchto pracovišť. Žáci získají představu o tom, co znamená odborná práce v daném oboru. - sexta: ročníková práce ve zvolené oblasti často pod vedením externích vedoucích a realizovaná na vědeckých pracovištích zásadním způsobem ovlivní další studijní dráhu. Důraz je kladen na soustavnost a také na dokončení práce (včetně obhajoby a prezentace v soutěži SOČ, popř. dalších soutěžích). Velmi motivující je úspěch v soutěžích. - septima: pokračování v odborné práci formou její popularizace do článku v cizím jazyce. Propojuje odborné znalosti se slovní zásobou. Každý si upraví skladbu svých předmětů podle zájmu. - oktáva: možnost obhajoby maturitní práce. - průběžně na VG je pro žáky s vyhraněným zájmem připraven seminář zaměřený na hluboké specializované studium s důrazem na přípravu na předmětové soutěže. Úspěch je motivační faktor. 3) Projektová výuka - v každém ročníku je zařazen blok projektové výuky, který plní roli propojování teoretických poznatků s praxí a poznatků mezi disciplínami. - zároveň mají tyto projektové bloky formativní charakter pro třídní kolektivy. 4) Koncepční výuka cizích jazyků - v průběhu studia mají žáci možnost několika zahraničních partnerských výměn. - jde o podporu 1. i 2. cizího jazyka. - v posledních ročnících jsou žáci připravováni na zvládnutí jazykových certifikátů. 5) Zodpovědnost za své vzdělání mají hlavně žáci sami - po celou dobu studia klademe ve výuce důraz na skutečnost, že škola dává příležitost, ale uchopit ji musí žáci sami. Každý je sám zodpovědný za své vzdělání. - volitelné předměty žáci volí s vědomím, že jejich změna v budoucnu není (až na vážné výjimky) možná. 12

13 3 Charakteristika ŠVP - škola každému žákovi umožní, v případě potřeby z jakéhokoli důvodu, aby splnil požadavky na něj kladené náhradním způsobem (např. individuální studijní plán), pokud sám podmínky plní. Učební plán a osnovy předmětů jsou sestaveny s důrazem na vztahy a souvislosti mezi předměty. Žáci mají možnost podílet se na řízení a organizaci školního života prostřednictvím studentské rady, kde mohou své připomínky a námětu, týkající se chodu školy, diskutovat s vedením školy. Škola pečuje o školní časopis. Škola nabízí další aktivity pro volný čas studentů formou nepovinných předmětů, jejichž škála je proměnlivá. Škola rozvíjí všechny klíčové kompetence žáků. Následující tabulka podává přehled výchovných a vzdělávacích strategií, vedoucích k dosažení klíčových kompetencí žáků: Frontální výuka - je používána ve většině předmětů, často se opírá o využití audiovizuální techniky Pamětné učení, zvládnutí faktů - význam pro cvičení paměti, vede žáky k poznání, že k pochopení učiva je třeba určité množství znalostí Laboratorní práce - jsou zařazeny v rámci předmětu Přírodovědné praktikum na NG - jsou zařazeny v hodinách biologie, chemie a fyziky na VG v rámci motivačního zaměření na přírodovědné předměty - třídy jsou děleny na skupiny, žáci pracují většinou po dvojicích na experimentální práci Projektová výuka, sportovní kurzy - je zařazena v každém ročníku - je v rozsahu dvou až pěti pracovních dnů - zaměření projektů se v každém ročníku liší, probíhá vždy v terénu v zajímavých lokalitách z hlediska environmentální výchovy, zeměpisu, dějepisu, biologie, chemie a fyziky - důraz je kladen na řešení problému v týmu, mezipředmětové vztahy a prezentaci výsledků - je zařazována v předem známých termínech Exkurze - jsou plánovány zpravidla v měsíčním předstihu - jsou zařazeny v průběhu roku ve všech ročnících - jsou využívána zařízení a instituce, které mohou žáky obohatit o další praktické poznatky v návaznosti na daný předmět - exkurze v kvintě jsou zaměřeny na ukázku práce ve všech hlavních odborných odvětvích Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů 13

14 3 Charakteristika ŠVP Ročníková práce - je zařazena povinně v sextě - žáci zpracují na zvolené téma písemnou práci, kterou obhajují v březnu na školním kole SOČ - sestavení práce je velmi časově náročné - práce s experimentálním zaměřením jsou většinou prováděny ve spolupráci s vysokými školami a s AV ČR v Brně Předmětové soutěže - škola podporuje účast žáků ve všech předmětových soutěžích - žáci, kteří dosáhnou úspěchu v krajském, případně celostátním kole, jsou odměněni z prostředků studijního nadačního fondu - pro žáky s hlubokým zájmem je připraven odborný nepovinný intenzivní seminář Pěvecký sbor a instrumentální soubor - sbor pravidelně pořádá koncerty pro žáky školy, rodiče i veřejnost Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k podnikavosti Kompetence k řešení problémů Kompetence občanské 3.8 Začlenění průřezových témat Všechny tématické okruhy všech průřezových témat jsou začleněny jako součást povinných vzdělávacích předmětů. V následujících tabulkách jsou postupně uvedena všechna průřezová témata s jejími okruhy a jejich začlenění do ročníků a vzdělávacích předmětů. 14

15 3 Charakteristika ŠVP 3.7 Začlenění průřezových témat Mediální výchova MEV Okruhy MEV Prima Sekunda Tercie Kvarta Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení CJL, DEJ, FYZ CJL, DEJ, MAT, FYZ CJL, DEJ, VYV, ANJ, FYZ CJL, DEJ, OBV, VYV, FYZ Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality CJL, DEJ, OBV DEJ, MAT DEJ, CJL CJL, VYV, DEJ, OBV, FYZ Stavba mediálních sdělení CJL CJL, NEM CJL Vnímání autora mediálních sdělení CJL, DEJ, VYV DEJ CJL, DEJ CJL, DEJ Fungování a vliv médií ve společnosti HUV CJL, HUV, ANJ HUV, OBV Tvorba mediálního sdělení ANJ, Bio projekt FRA, ANJ, CJL projekt CJL, ANJ, FYZ projekt Práce v realizačním týmu ANJ, MAT, BIO projekt DEJ, CJL projekt FYZ projekt Okruhy MEV Kvinta Sexta Septima Oktáva Média a mediální produkce NEM CJL NEM Mediální produkty a jejich významy CJL, FRJ CJL, FRJ BIO, DEJ BIO Uživatelé CJL CJL Účinky mediální produkce a vliv médií BIO, CJL ANJ, BIO, CJL, FRJ FRJ Role médií v moderních dějinách IVT CJL, DEJ DEJ 15

16 3 Charakteristika ŠVP 3.7 Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova OSV Okruhy OSV Prima Sekunda Tercie Kvarta Rozvoj schopností poznávání všechny předměty všechny předměty všechny předměty všechny předměty Sebepoznání a sebepojetí CJL, ANJ, OBV, TEV, EST HUV, EST VYV, MAT viz prima Seberegulace a sebeorganizace CJL, MAT, OBV ANJ, OBV, MAT viz prima a sekunda + FRA CJL, ANJ, MAT, OBV, TEV CJL, ANJ, OBV, TEV, EST HUV, EST VYV, MAT, FRA Psychohygiena TEV, OBV, - int. TEV, OBV, ANJ - int. CJL, ANJ, OBV, TEV - int. ANJ, TEV, OBV Kreativita CJL, ANJ, DEJ, EST HUV, EST VYV viz prima viz prima a sekunda Poznávání lidí CJL, ANJ, DEJ, OBV CJL, ANJ, DEJ, OBV - int. CJL, ANJ, FRA, OBV, DEJ CJL, ANJ, OBV, FRA, DEJ Mezilidské vztahy Komunikace Kooperace a kompetice CJL, ANJ, DEJ, OBV, MAT, EST HUV CJL, ANJ, MAT, TEV EST- HUV, OBV všechny předměty skupinová práce viz prima viz prima CJL, ANJ, DEJ, OBV, MAT, EST HUV, FRA CJL, ANJ, FRA, OBV, DEJ viz tercie DEJ, MAT, TEV, EST HUV všechny předměty všechny předměty všechny předměty Řešení problémů a rozhodovací dovednosti všechny předměty všechny předměty všechny předměty všechny předměty Hodnoty, postoje, praktická etika všechny předměty všechny předměty všechny předměty všechny předměty 16

17 3 Charakteristika ŠVP 3.7 Začlenění průřezových témat Okruhy OSV Kvinta Sexta Septima Oktáva Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů ANJ, ZSV, CJL, NEM, BIO, TEV, CHE NEM, BIO, DEJ, HUV, CHE, TEV ANJ, CJL, BIO, NEM CJL, NEM, BIO DEJ, BIO NEM, KON-A, BIO, CHE, TEV Sociální komunikace CJL, NEM, ANJ, FRJ, HUV CJL, NEM CJL, ZEM, FRJ, ANJ NEM Morálka všedního dne ZSV, CJL, NEM DEJ, NEM ZSV Spolupráce a soutěž Projekt CJL, ZSV, projekt NEM, TEV 17

18 3 Charakteristika ŠVP 3.7 Začlenění průřezových témat Výchova demokratického občana VDO Okruhy OSV Prima Sekunda Tercie Kvarta Občanská společnost a škola OBV ANJ ANJ, FRA, NEM Občan, občanská společnost a stát DEJ DEJ OBV, DEJ OBV Formy participace občanů v politickém životě DEJ OBV Princip demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování DEJ, CJL DEJ DEJ OBV 18

19 3 Charakteristika ŠVP 3.7 Začlenění průřezových témat Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech VMEGS Okruhy VMEGS Prima Sekunda Tercie Kvarta Evropa a svět nás zajímá CJL, DEJ, VV ANJ, DEJ, ZEM, OBV ANJ, DEJ, FRA, NEM DEJ, NEM Objevujeme Evropu a svět ANJ ANJ, DEJ, VV, ZEM, OBV ANJ, NEM FRA, NEM Jsme Evropané DEJ, HUV, TV ANJ, OBV, ZEM, TV, ZEM, OBV ANJ, HUV, NEM, TV HUV, NEM, TV, OBV Okruhy VMEGS Kvinta Sexta Septima Oktáva Globalizační a rozvojové procesy DEJ DEJ, ZEM DEJ, ZEM, FYZ Projekt Globální problémy, jejich příčiny a důsledky DEJ, ZEM BIO, CJL, ZEM Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce Žijeme v Evropě CJL, LAT, LAT, DEJ, FRA, HUV, CHE, NEM, P ZSV CJL, LAT, FRA, HUV, NEM, ZSV, ZEM CJL, ZEM Vzdělávání v Evropě a ve světě BIO, CJL BIO, CJL, FRA NEM Projekt 19

20 3 Charakteristika ŠVP 3.7 Začlenění průřezových témat Environmentální výchova ENV Okruhy ENV Prima Sekunda Tercie Kvarta Ekosystémy Bi, Z Cj, Bi, CH Ch, Z Cj, Bi, CH Základní podmínky života Bi, Z Bi, CH Bi, CH, Z AN, Bi, D, CH Lidské aktivity a problémy životního prostředí AN, Bi, F, Tv D, Bi, Vv, F, CH, Tv, Z Vztah člověka k prostředí AN, Bi, Tv D, Bi, Vv, F, CH, Tv, AN, Cj, Bi, D, Z, F, CH, Tv, Vv AN, Cj, Bi, D, Z, F, CH, Tv, Vv AN, Cj, Bi, D, CH, F, Z, Tv AN, Cj, Bi, Nj, CH, F, Z, Tv Okruhy ENV Kvinta Sexta Septima Oktáva Problematika vztahů organismů a prostředí NEM, BIO BIO, projekt BIO Člověk a životní prostředí BIO, CHE, ZEM BIO, FRA, FYZ, NEM, CHE, projekt BIO, CHE, ZEM Životní prostředí regionu a České republiky BIO, projekt BIO, CHE, ZEM, projekt BIO, CHE, NEM 20

Osmileté studium s matematickou profilací

Osmileté studium s matematickou profilací Gymnázium, Brno, třída kapitána Jaroše 14 Školní vzdělávací program Osmileté studium s matematickou profilací Školní vzdělávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ STUDIUM S MATEMATICKOU

Více

Purkyňovo gymnázium Strážnice

Purkyňovo gymnázium Strážnice Ć. j.: PGS 717-B/2009 Purkyňovo gymnázium Strážnice Masarykova 379, 696 62 Strážnice OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1. Identifikační údaje Název: Osmileté vzdělávací studium Vzdělávací

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/209/2013 Školní vzdělávací program pro nižší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP ZV Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium NG

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium NG Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Husova 1414, 508 22 Hořice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium NG 2009 OBSAH 1 1. ÚVOD 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více

LE-CHAJIM MASKILIM. Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium. Zpracován podle RVP ZŠ A RVP G

LE-CHAJIM MASKILIM. Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium. Zpracován podle RVP ZŠ A RVP G LE-CHAJIM MASKILIM Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium Zpracován podle RVP ZŠ A RVP G Lauderova mateřská škola, základní škola a gymnázium při Židovské obci v Praze Gymnázium Or Chadaš, Belgická

Více

Gymnázium J.Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 Školní vzdělávací program pro nižší gymnázium

Gymnázium J.Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 Školní vzdělávací program pro nižší gymnázium ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší stupeň víceletého gymnázia (osmiletého, šestiletého) zpracovaný podle RVP ZV GYMNÁZIUM JAROSLAVA VRCHLICKÉHO, KLATOVY, NÁRODNÍCH MUČEDNÍKŮ 347 Identifikační údaje, charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA (pro nižší stupeň víceletého gymnázia) 79-41-K/81 Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika školy III. Charakteristika ŠVP Zaměření školy Profil absolventa Organizace

Více

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium 1/335 OBSAH 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Vzdělávací program... 4 1.3 Studijní forma vzdělávání...

Více

ŠVP Gymnázium Žatec od 1.9.2014 nižší stupeň osmiletého studia GYMNÁZIUM

ŠVP Gymnázium Žatec od 1.9.2014 nižší stupeň osmiletého studia GYMNÁZIUM od 1.9.2014 nižší stupeň osmiletého studia ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání GYMNÁZIUM GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE aktualizace září 2014 1 od 1.9.2014 nižší

Více

Rakouské gymnázium v Praze o.p.s. Österreichisches Gymnasium Prag. Školní vzdělávací program pro šestileté gymnázium

Rakouské gymnázium v Praze o.p.s. Österreichisches Gymnasium Prag. Školní vzdělávací program pro šestileté gymnázium Rakouské gymnázium v Praze o.p.s. Österreichisches Gymnasium Prag Školní vzdělávací program pro šestileté gymnázium Sídlo školy : U Uranie 14, 170 00 Praha 7 - Holešovice Vedení školy: Mag. Isabella Benischek

Více

II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia

II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Začlenění průřezových témat... 6 3.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší ročníky osmiletého studia (obor 79-41-K/81) GYMNÁZIUM, PÍSEK, KOMENSKÉHO 89 Verze 2 Platnost od 1. 9. 2014 Verze 2 vznikla úpravou verze 1 na základě zkušeností pedagogů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNÁZIA ECCE HOMO II

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNÁZIA ECCE HOMO II ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNÁZIA ECCE HOMO II Verze 2(2012) GYMNÁZIUM ŠTERNBERK Horní náměstí 5 září 2012 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu: ECCE HOMO II Školní vzdělávací

Více

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194)

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194) MRAVNOST LIDSKOST - VZDĚLANOST Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 687 07 Tupesy 112 --- čtvrtá verze --- platnost od školního

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV (Aktualizovaná verze dokumentu platného od 1.9.2007) Poznáváme svět Základní škola Senožaty Senožaty 184 1. Identifikační údaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání UČÍME SE PRO ŽIVOT Základní škola Zubří, okres Vsetín č.j. ZŠ 218/2007 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: UČÍME SE PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán

Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán pro základní vzdělávání Škola pro každého Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán základní školy a mateřské školy Velký Beranov je otevřený dokument, který je postupně aktualizován. Třetí verze,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 1. Identifikační údaje 1. Název programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovaný

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2. verze (provedeny drobné úpravy formalního rázu) Základní škola Sloupnice Horní Sloupnice 14-1 - OBSAH ŠKOLA, CESTA DO ŽIVOTA... 5 Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky sady 28. října 1, Břeclav čj.1099/2009 Školní vzdělávací program Osmileté a čtyřleté všeobecné studium vyšší stupeň Motto: Rozkvétáme a dozráváme

Více

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie ŠKOLA MATRIXU Strana 1 (celkem 169) 1 Obsah... 2 2 Identifikační

Více

ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE

ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č.p. 174 IČ 70983259 ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: ZŠ

Více

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G Motto: Nestačí vědět, musíme také vědění užívat. Vyhlubme studny a opatrujme čistotu vody. Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G ŽIVOT VE ŠKOLE, ŠKOLA PRO

Více

Školní Vzdělávací Program

Školní Vzdělávací Program Školní Vzdělávací Program Gymnázium, Jablonec nad Nisou, Dr. Randy 4094/13, 466 01, příspěvková organizace Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP... 6 4 UČEBNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA OTEVŘENÉ KOMUNIKACE DALŠÍ KROK Dodatek k ŠVP Škola otevřené komunikace č.j. 177/06 platnému od 1.9.2006, tento dodatek vstupuje v platnost 1.9.2013

Více

GYMNÁZIUM PÍSEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia

GYMNÁZIUM PÍSEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia GYMNÁZIUM PÍSEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia 2014 Obsah: 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1. Velikost školy... 5 2.2.

Více

Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1

Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1 Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1 Školní vzdělávací program Všeobecné čtyřleté gymnázium a Všeobecné osmileté gymnázium vyšší stupeň Denní studium Zpracováno podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia

Více