ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší stupeň vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší stupeň vzdělávání"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší stupeň vzdělávání GYMNÁZIUM, GYMNÁZIUM, PRAHA 5, NAD KAVALÍRKOU 1 ZÁŘÍ 2014

2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň vzdělávání Vzdělávací program: čtyřletý Studijní forma: denní Předkladatel: Gymnázium, Praha 5, Nad Kavalírkou 1 Nad Kavalírkou 1/100, , Praha 5 Platnost dokumentu: od , podle tohoto dokumentu se bude vyučovat v septimě a oktávě 2

3 Obsah: 1. Identifikační údaje a charakteristika školy 1.1 Základní údaje o škole, školském zařízení 2. Charakteristika školy 2.1 Stručná charakteristika materiálně technického vybavení školy, školského zařízení 2.2 Pedagogičtí pracovníci školy 2.3 Údaje o ţácích a výsledcích vzdělávání 2.4 Mezinárodní spolupráce a zapojení školy do mezinárodních programŧ 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy 3.2 Profil absolventa 3.3 Výchovné a vzdělávací strategie Personální podmínky Materiální a technologické podmínky Zdroje financování Hospodaření s nimi Vzdělávací systém školy Výchovný systém školy Systém řízení Evaluace a hodnocení výsledkŧ Mimovýukové a mimoškolní aktivity Kultura školy, image školy, tradice školy, klima školy, public relations 3.4 Začlenění prŧřezových témat Výchova demokratického občana Sociální a osobnostní výchova Environmentální výchova Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Mediální výchova Multikulturní výchova 4. Učební plán 4.1 Tabelace učebního plánu 5. Učební osnovy (viz. příloha) 6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6.1 Pravidla pro hodnocení ţákŧ 6.2 Autoevaluace školy 3

4 7. Závěr Příloha č.1: Tabulky učební osnovy: 5.1 Český jazyk a literatura 5.2 Anglický jazyk 5.3 Německý jazyk 5.4 Francouzský jazyk 5.5 Španělský jazyk 5.6 Matematika a její aplikace 5.7 Informační a komunikační technologie 5.8 Dějepis 5.9 Občanský a společenskovědní základ 5.10 Fyzika 5.11 Chemie 5.12 Biologie 5.13 Geografie 5.14 Hudební výchova 5.15 Výtvarná výchova 5.16 Tělesná výchova 5.17 Člověk a svět práce 4

5 1. Identifikační údaje a charakteristika školy 1.1 Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Gymnázium, Praha 5, Nad Kavalírkou 1 Bylo zřízeno jako samostatný právní subjekt ke dni 1. září 1992 ve znění zřizovací listiny. 2. Zřizovatel Škola je zřízena jako příspěvková organizace, jejímţ zřizovatelem je od Hlavní město Praha se sídlem Praha 1, Mariánské nám. 2. Organizace je zřízena na dobu neurčitou. 3. Adresa školy: Nad Kavalírkou 1/100, Praha 5 Identifikační číslo organizace: Identifikátor zařízení: Sdruţuje: Gymnázium IZO: Školní jídelnu IZO: Ředitel školy: Mgr. Jiří Matějka tel: mobil: Statutární zástupce ředitele: Mgr. Jarmila Hlináková tel: Výchovný poradce a metodik prevence: Mgr. Kiršbaumová Eva g) Koordinátor RVP ZV: Mgr. Pavlína Mojţíšová h) Webové stránky školy: i) Obor vzdělání součást školy kód název oboru / vzdělávacího programu cílová kapacita oboru / programu poznámka (uveďte, pokud obor nebyl vyučován, je dobíhající atd.) Gymnázium K/81 Gymnázium všeobecné r. (ŠVP ZV a ŠVP GV) 5

6 j) Školská rada Školská rada byla zřízena usnesením Rady HMP č ze dne Po volbách v roce 2011 došlo ke změně sloţení školské rady u zástupcŧ ţákŧ. Předsedou školské rady byl jednomyslně zvolen Ing. Petr Horák, místopředsedkyní Mgr. Lucie Vávrová. Seznam členů: 1. Mgr. Lucie Vávrová radní MČ Praha 5 2. MUDr. Gabriela Kubátová (jmenované zřizovatelem) 3. Ing. Jaroslava Němcová zást. nezl. ţáka 4. Ing. Petr Horák zást. nezl. ţáka (zvoleni zástupci nezl. ţákŧ a zletilými studenty) 5. Ing. Jana Vašková 6. Mgr. Jarmila Hlináková (zvoleny pedagogickým sborem)

7 2. Charakteristika školy 2.1 Stručná charakteristika materiálně technického vybavení školy, školského zařízení Škola je umístěna jako samostatný objekt s velkou zahradou na krásném místě ve vilové části Košíř uprostřed parkové zeleně s výhledem na Prahu. Samostatné státní Gymnázium Nad Kavalírkou, jehoţ název pochází (stejně jako u našeho předchŧdce - Gymnázia Nad Turbovou) od nedaleké košířské usedlosti, vzniklo v září Za dobu existence školy se mnohé změnilo. Profesorským sborem počínaje, materiálním vybavením, novými, zmodernizovanými prostory i změnami výchovně vzdělávacího procesu konče. Budova školy prošla v poslední době kompletní venkovní úpravou (nová okna, nátěr fasády) a v současné době se zaměřujeme na postupnou další inovaci interiéru. Prostorové podmínky pro výuku jsou ve škole velmi dobré, prakticky kaţdý předmět má svou odbornou, moderně vybavenou učebnu či laboratoř. K dispozici máme počítačovou síť, dvě velké a jednu menší počítačovou učebnu a trvalý přístup na internet. Studijní zázemí tvoří téţ studovna se školní knihovnou. Nedílnou součástí výukových moţností jsou prostory, vyuţívané i Školním kulturním klubem, pro výtvarnou (keramická pec, hrnčířský kruh, ) i hudební výchovu. Dramatickou výchovu zajišťuje venkovní amfiteátr i zrekonstruovaná aula školy pro 120 osob s moderním audiovizuálním vybavením, ve které se odehrávají i veškeré akce společensko kulturního charakteru. Máme moderní víceúčelové sportovní hřiště s umělou trávou i osvětlením, v zimě překryté nafukovací halou. Po dokončení výstavby hřiště na beachvolejbal jsme v dolní tělocvičně nainstalovali i lezeckou stěnu, coţ s dalšími vyuţívanými tělovýchovnými prostory (tělocvičny, posilovna, ) nám umoţňuje nejenom kvalitní výuku tělesné výchovy na škole, ale i rozšíření činnosti Školního sportovního klubu. Ke stravování slouţí zrekonstruovaná školní jídelna a občerstvení. Výrazně jsme zvýšili estetickou i funkční úroveň interiéru i exteriéru školy. Celým naším snaţením se prolíná snaha o co nejestetičtější, ale i vysoce funkční prostředí s kvalitní didaktickou technikou, abychom ještě výrazněji mohli rozšířit metody i formy výuky, vzhledem ke změnám priorit v cílech našeho výchovně vzdělávacího procesu. 7

8 věk škola školní rok ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem 2. 2 Pedagogičtí pracovníci školy Údaje v tabulkách se vztahují k zahajovacímu výkazu školního roku a školního roku a) Počty osob 13/ ,8 5 0, ,5 14/ ,1 3 0, ,7 b) Věková struktura pedagogických pracovníkŧ škola do 30 let včetně nad 60 let z toho dŧchodci prŧměrný věk počet ,7 z toho ţen ,5 c) Kvalifikace pedagogických pracovníkŧ škola celkem % počet pedagogických pracovníků z celkového počtu ped. pracovníků kvalifikovaných nekvalifikovaných 1 2 8

9 2. 3 Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (SŠ a VOŠ) 1. Počty tříd/studijních skupin a počty ţáků Součást školy školní rok 2013/2014 školní rok 2014/2015 počet tříd / skupin počet ţáků počet tříd / skupin počet ţáků Gymnázium Cizí státní příslušníci Počty z jednotlivých zemí: Bulharská republika 1 Irsko 1 Maďarská republika 1 Portugalsko 1 Ruská federace 5 Slovenská republika 3 Slovinsko 1 Ukrajinská republika 4 Vietnam 1 Integrace cizích státních příslušníkŧ probíhá bez problémŧ, nebyly zaznamenány ţádné projevy nacionalismu nebo xenofobie. Ve všech případech se jedná o děti, které ţily v ČR jiţ před přijetím ke vzdělávání na naše gymnázium a prošly jiţ vzděláváním na základní škole. Nemají tedy s českým jazykem ţádné problémy Mezinárodní spolupráce a zapojení školy do mezinárodních programů Projekt COMENIUS RYMY (Research of Young Made by Young) Pro tento a následující školní rok se našemu gymnáziu podařilo získat v rámci projektŧ partnerství škol COMENIUS partnerskou instituci, s níţ bude po následující rok pokračovat spolupráce na studentském projektu. Projekt je podporován z prostředkŧ Evropské komise. Partnerskou institucí se stalo francouzské lyceum Lycée Pays de Retz z města Pornic. Obě školy uspěly se svým projektem RYMY (Research of Young Made by Young), který dostal pracovní český název Výzkum mladých o sobě samých. 9

10 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. 1 Zaměření školy Gymnázium Nad Kavalírkou je osmileté gymnázium, na naši školu přicházejí většinou velmi kvalitní ţáci. Typickým rysem naší koncepce je priorita rozvoje kompetencí před nárŧstem vědomostí (zvlášť v niţších ročnících studia je na kompetence kladen velký dŧraz), dále se snaţíme ovlivňovat osobnostní vývoj studentŧ, dŧraz klademe na dobré mezilidské vztahy. Úspěšnost při přijímacím řízení na vysoké školy je jiţ léta vysoká, pohybuje se přes 90 %, neboť se snaţíme připravit naše studenty především k dalšímu studiu na vysoké škole. Dále se snaţíme vybudovat u studentŧ pozitivní vztah k celoţivotnímu vzdělávání. Nepatrná část studentŧ přejde přímo do pracovního procesu, kde se ţádá především jazyková vybavenost, počítačová gramotnost a flexibilita. Tyto aspekty se u všech našich studentŧ snaţíme rozvíjet. Na niţším stupni gymnázia nejsou studenti nijak specializováni. Po kvartě dochází na základě rozřazovacích testŧ a vlastní volby studentŧ k rozdělení na přírodovědnou a humanitní větev. Anglický jazyk mají studenti po celou dobu studia, od 3. ročníku (podle ŠVP) v kombinaci s německým, francouzským a španělským jazykem, dobíhající ročníky (letos jiţ jen kvarty), druhý cizí jazyk přiberou v 5. ročníku. Při výuce je pamatováno na dělení podle vstupních znalostí. V posledním ročníku je v nabídce volitelných předmětŧ konverzace v anglickém, německém a francouzském jazyce (v budoucnu i španělském), dále základy latinského a ruského jazyka. Spolupracujeme formou mezinárodních projektŧ se zahraničními školami. Pro studenty pořádáme internátní jazykové kurzy, školy v přírodě, lyţařské i sportovní kurzy, odborné exkurze i poznávací zájezdy po ČR i do zahraničí. Kaţdoročně se studenti školy účastní studia v zahraničí formou stipendijního pobytu a zdokonalují se ve svých jazykových dovednostech. Volitelné předměty si studenti vybírají v septimě, další pak přibírají v oktávě. Snaţíme se vyuţívat co nejpestřejší formy i metody výuky, nabízíme atraktivní volitelné předměty. Poslední ročník je chápán jako příprava na maturitu a další studium. Tomu odpovídá i učební plán s větším mnoţstvím volitelných předmětŧ a menším mnoţstvím předmětŧ povinných Profil absolventa Profil absolventa vychází z ŠVP GNK, z jeho cílových kompetencí. Výuka i profil absolventa se týká těchto kompetencí: -kompetence komunikativní -kompetence k učení -kompetence k řešení problému -kompetence sociální a personální -kompetence občanské -kompetence pracovní -kompetence k podnikavosti Kaţdá z těchto kompetencí se promítá v rŧzné míře do všech vzdělávacích oblastí. 10

11 KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ Absolvent: 1. Formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory uspořádaně a výstiţně, umí vystupovat na veřejnosti. 2. Je schopen získané vědomosti a dovednosti v oblasti spisovného jazyka srozumitelně aplikovat v ústním i písemném projevu. 3. Umí argumentovat a obhajovat vhodnou formou vlastní názor a zároveň vyslechnout názor druhých. 4. Dokáţe se vyjadřovat jemu dostupnými uměleckými prostředky (podchycení a rozvoj talentovaných studentŧ). 5. V oblasti anglického jazyka (8 let studia) dosahuje absolvent úrovně B2 *, tj. rozumí hlavním myšlenkám sloţitých textŧ. Dokáţe konverzovat s určitou mírou plynulosti a spontánnosti, která umoţňuje běţné rozhovory s rodilými mluvčími bez napětí pro některou ze stran. Píše podrobné texty o řadě rŧzných témat, vysvětluje svŧj názor na aktuální problémy a uvádí výhody a nevýhody rŧzných moţností. 6. V oblasti německého a francouzského jazyka (6 let studia) dosahuje absolvent úrovně B1*, tj. rozumí hlavním bodŧm jasné spisovné řeči a o známých záleţitostech, s nimiţ se setkává ve škole,ve volném čase apod., umí pohovořit. Poradí si v situacích, které se mohou vyskytnout při cestování v oblastech, kde se mluví daným jazykem. Píše jednoduché souvislé texty o dobře známých tématech. Umí popsat záţitky a události, sny, naděje a ambice a stručně zdŧvodnit a vysvětlit své názory. 7. Umí vyjádřit své názory na pouţívání rŧzných postupŧ a metod v praxi. 8. Je schopen v praxi uţívat rŧzné komunikační technologie. 9. Umí pracovat s informacemi z rŧzných zdrojŧ - ústních, tištěných i počítačových (včetně internetu). 10. Je schopen vyhodnotit, které informace jsou potřebné k vyřešení dané úlohy nebo problému, tyto informace vyhledá (odborná literatura, internet) a dává je do logických souvislostí. 11. Čte s porozuměním odborný text a podává o něm stručné a výstiţné sdělení, je schopen zapsat a přednést sdělení s odbornými informacemi. 12. Vyuţívá počítače při zpracování informací (výpočty, psané texty, tabulky, grafy). KOMPETENCE K UČENÍ Absolvent: 1. Poznává smysl a cíl učení, má k učení pozitivní vztah. 2. Vybírá a vyuţívá pro efektivní učení vhodné zpŧsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoţivotnímu vzdělávání. 3. Orientuje se samostatně v odborných tématech. 4. Uplatňuje vlastní motivaci k tvŧrčí práci v předmětu i mimo něj. 5. Ovládá příslušnou odbornou terminologii, symboly, značky, které se staly běţnou součástí ţivota. 6. Definuje základní pojmy, nalézá vztahy mezi nimi a je schopen popisovat poznatky svými slovy. 7. Pouţívá známé zákony a teorie pro vysvětlení jevŧ a dějŧ, porozumí vývojovým souvislostem. 8. Rozumí rozdílŧm mezi funkčním a pravděpodobnostním myšlením a umí je vhodně pouţívat. 11

12 9. Pouţívá zavedené algoritmy řešení typových úloh, které si ukládá do paměti jako nástroje pro další pouţití. 10. Uvaţuje a pracuje v mezipředmětových souvislostech, dovede kriticky myslet. 11. Dokáţe posoudit dŧsledky dějŧ z hlediska pouţití v běţném ţivotě, v hospodářské činnosti, ochraně ţivotního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví. 12. Odhaduje výsledek řešení úlohy nebo měření a kontroluje správnost svého odhadu. 13. Vytváří modely reálných situací, rozlišuje podstatné vlastnosti od nepodstatných. 14. Rozlišuje proměnné veličiny a stálé parametry, rozhodne, zda daný model je vhodný pro daný problém. 15. Je schopen provést dŧkazy svých tvrzení. 16. Orientuje se jak v praktické, tak teoretické stránce základních sportovních odvětví, vybere si jednu či více sportovních disciplín a těm se věnuje buď na rekreační, nebo sportovní bázi. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU Absolvent: 1. Dokáţe porovnávat rŧzné jevy, jejich shody, odlišnosti, třídí je podle určitých hledisek a dospívá k zobecnění. Vyuţívá metody, jako transformaci, substituci, analogii, srovnávání, třídění, analýzu, syntézu, indukci, dedukci, abstrakci, generalizaci, fantazii, intuici a představivost. Postupuje vţdy od jednoduššího ke sloţitějšímu. 2. Je schopen samostatně vyhledávat informace, třídit je a posuzovat, vhodným zpŧsobem je uţívat v praxi. 3. Je schopen jednotlivé poznatky kombinovat a projevuje schopnost nelineárního myšlení. 4. Umí rozlišit a vnímat estetickou hodnotu a estetickou stránku díla. Je schopen svobodné a tvŧrčí práce, samostatného myšlení, chápe globální vztahy. 5. Orientuje se v nově vzniklých situacích, na které pruţně reaguje. Tvořivě myslí, tuto tvořivost pouţívá při osvojování poznatkŧ, je schopen najít rŧzné alternativy řešení, z nichţ si dokáţe vybrat podle efektivity, je schopen zváţit přednosti i rizika svého řešení. 6. Orientuje se v historickém čase a prostoru, pracuje s historickou analýzou a syntézou, rozpozná realitu od fikce, chápe, ţe minulost není mnoţství nahodilostí, ale ţe dějinný vývoj probíhá v souvislostech s širokými vazbami, jednotlivé děje se vzájemně podmiňují a doplňují. Je schopen interpretovat současné problémy a umí najít jejich historické kořeny či paralely. KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ Absolvent: 1. Je schopen sebereflexe, odhadne dŧsledky svého jednání, své jednání a chování koriguje. Reaguje na hodnocení ze strany druhých, přijímá radu i kritiku, dokáţe reálně hodnotit práci spoluţákŧ i učitele. 2. Při práci v týmu uplatňuje své individuální schopnosti, spolupracuje při dosaţení společně stanovených cílŧ. Přijímá zodpovědnost za svoji práci, zodpovědně a tvořivě přistupuje k plnění svých povinností. 3. Podílí na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahŧ, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni poţádá. KOMPETENCE OBČANSKÉ Absolvent: 1. Šíří dobré jméno školy a zlepšuje tím pozitivní mínění veřejnosti o našem gymnáziu. 12

13 2. Jako poučený uţivatel národního jazyka dodrţuje jeho kulturu, uţívá český jazyk správně, vhodně, výstiţně, přiměřeně a vytříbeně. 3. Je tolerantní a otevřený k názoru druhých, respektuje rŧznorodost hodnot člověka. Poznává děje a jevy, které zásadně ovlivnily vývoj lidské společnosti a které mají vliv na současnost. Na základě jejich studia si utváří vztah k vlastnímu národu, evropské kultuře a lidské civilizaci. Při jejich poznání dokáţe pochopit a respektovat rasové, náboţenské a kulturní odlišnosti. Je k nim tolerantní. Umí rozpoznat demagogii, manipulaci, projevy rasismu, xenofobie a nesnášenlivosti vŧči lidem s odlišným názorem. 4. Vytváří si svŧj vlastní světový názor, lidské a občanské postoje, které dokáţe pomocí argumentŧ v diskusi obhájit. 5. Orientuje se v dění doma, v Evropě a ve světě. 6. Má všeobecný kulturně-politický rozhled, nezbytný pro kaţdého vzdělaného člověka, schopnost vnímat problémy současného světa a vlastního státu. 7. Chápe příčinné souvislosti a dŧsledky rozdílného přírodního, ekonomického, společenského a politického vývoje světa. 8. Seznámil se podrobně s cíli, principy, zpŧsoby řízení a mechanismy fungování demokratických společenství, chápe dŧvody mezinárodní spolupráce mezi zeměmi. 9. Prohloubil si představu o významu lidských práv, občanských rolí, práv a povinností a o předpokladech vlastního začlenění do rozmanitých oblastí ţivota společnosti. Umí se orientovat v hlavních problémech současného světa a v základních filozofických otázkách a je schopen je chápat jako prostředky k utváření vlastního ţivotního názoru. 10. Je schopen posuzovat společenské jevy a procesy a zasazovat je do širších sociokulturních, politických, ekonomických, případně psychologických souvislostí. 11. Projevuje pozitivní vztah k vlastnímu zdraví, začleňuje do svého ţivota činnosti podporující zdravý ţivotní styl, je schopen poskytnout účinnou pomoc a chovat se zodpovědně v krizových situacích a v situacích ohroţujících ţivot a zdraví (první pomoc a civilní ochrana). 12. Analyzuje a řeší problémy s biologickou a ekologickou tematikou, respektuje poţadavky na kvalitní ţivotní prostředí. 13. Uvědomuje si nezbytnost sportovních aktivit pro fyzické a duševní zdraví, fyzická aktivita je u něj automaticky spojena s hygienickými návyky a je si vědom její relaxační a estetické funkce. KOMPETENCE PRACOVNÍ Absolvent: 1. Provádí podle návodu základní práce a jednoduché experimenty a umí vyhodnotit jejich výsledky. 2. Zaznamenává přehledně prŧběh a výsledky pozorování, dokáţe formulovat a vysvětlit závěry pozorování. 3. Sám navrhuje jednoduché pokusy. 4. Dokáţe napsat protokol o provedeném experimentu nebo pozorování. 5. Dodrţuje pravidla bezpečnosti při práci v laboratoři. 6. Vyhodnotí údaje z daných grafŧ, tabulek a schémat a samostatně dokáţe vyhodnotit empirické údaje a vytvořit graf, tabulku a schéma. 7. Pouţívá funkční grafy, odečítá z grafu funkční hodnoty. 8. Pouţívá statistické grafy a odečítá z nich potřebné údaje. 9. Ovládá nástroje potřebné pro řešení úloh (kalkulačka, mikroskop, atd.). 13

14 KOMPETENCE K PODNIKAVOSTI Absolvent: 1. Pojmenuje své schopnosti, znalosti a dovednosti. 2. Uvaţuje o moţnostech své budoucí profese v dlouhodobějším horizontu, uvědomuje si rŧzné faktory, které ho mohou ovlivňovat. 3. Bere v úvahu jak moţnost být zaměstnancem, tak moţnost být podnikatelem, obě moţnosti srovnává vzhledem ke svým ţivotním preferencím. 4. Rozvíjí svŧj osobní i odborný potenciál, rozpoznává a vyuţívá příleţitosti pro svŧj rozvoj v osobním a profesním ţivotě, rozeznává i své slabé stránky a snaţí se na nich dále pracovat. 5. Přijímá zodpovědnost za své konání, nevyhýbá se úkolŧm, které jsou spojené s přijetím zodpovědnosti, přichází s vlastními nápady, je tvořivý, umí přijmout změnu a vyrovnat se s novými podmínkami. 6. Získává a kriticky vyhodnocuje informace o vzdělávacích a pracovních příleţitostech, plánuje a poté realizuje aktivity budoucí. 7. Usiluje o dosaţení stanovených cílŧ, kriticky hodnotí dosaţené výsledky, koriguje další činnost s ohledem na stanovený cíl, dokončuje zahájené aktivity, vyuţívá vnitřní motivace. 8. Dokáţe posoudit situaci a předvídat moţná rizika. 9. Plánuje, definuje priority, identifikuje problémy, přistupuje tvořivě k jejich řešení. Částečně rozdílné výstupy má vzhledem k rŧzné hodinové dotaci (od septimy viz Učební plán) absolvent humanitního zaměření a absolvent přírodovědného zaměření. Profilace umoţňuje zaměřit se na individuální skupinovou a tvŧrčí práci studentŧ. Studenti díky zvýšené hodinové dotaci preferovaných předmětŧ a vhodným výběrem návazného semináře získávají nadstandardní vědomosti a dovednosti, které mohou dále uplatnit při studiu na vysoké škole. Cílové kompetence jsou souborem cílových zpŧsobilostí, které by měl student ovládat. Obsahově jsou tyto kompetence pokryty tematickým plánem, který je dále podrobně rozpracováván v ŠVP. Tematické okruhy se postupně opakují na stále vyšší úrovni. Vytváří se tak posloupnost předpokládaných poznatkŧ, která odpovídá rozvoji poznávacích schopností studentŧ. Z hlediska osobnosti studenta se jedná o dlouhodobý proces od osobnosti a projevu dítěte přes projev dospívajícího po dospělého člověka. Výše uvedený profil absolventa představuje ideál, ke kterému se kaţdý student ve větší či menší míře přiblíţí. Přiblíţení se ideálu by mělo přispět jak k vyšší úspěšnosti při přijímacím řízení na vysoké školy, tak při seberealizaci v osobním i profesním ţivotě absolventŧ Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie vychází ze SWOT analýzy Personální podmínky Cíl 1: Stabilizovat celý pedagogický sbor a všechny pracovníky školy Stabilizovat sbor všech vyučujících, hlavně vyučujících cizích jazykŧ, systematicky, intenzivně a dlouhodobě hledat vhodné a kvalifikované učitele těchto předmětŧ a vhodnou motivací (případně i finanční) je pak udrţet v naší škole. 14

15 Zároveň je třeba přesvědčit všechny učitele o nutnosti a správnosti prováděných změn a vhodně je motivovat tak, aby nutnost těchto změn sami pochopili a vzali si je za své. Těm, kteří nechtějí pracovat v tomto duchu, nebudeme bránit v odchodu, místo nich pak je třeba hledat nové učitele, kteří se novému pojetí výchovy a vzdělávání, novým metodám výuky a dalšímu vzdělávání nebudou bránit. Stabilizovat i ostatní dobré pracovníky ve škole vhodnou motivací a vytvořením dobrých pracovních podmínek, umoţnit i jim další zvyšování kvalifikace a účast na dalším vzdělávání. Plánovat odchod zkušených pedagogŧ v dŧchodovém věku a jejich náhradu takto: spolupracovat s nimi na včasném vytipování následovníků i jejich připravenosti převzít v plném rozsahu činnost svého předchůdce; neztratit s těmito pedagogy kontakt a vyuţít je k práci na dohody, k dlouhodobějšímu suplování, k realizaci aktivit studentů ve volném čase; umoţnit jim (podle moţností školy) realizaci v aktivitách, které se případně rozhodnou provozovat po odchodu do důchodu; vyuţít k udrţení kontaktu s nimi i různých společenských, kulturních i sportovních akcí pořádaných školou. Cíl 2: Pečovat o odborný růst pedagogického sboru Hlavním cílem v personální oblasti je snaha o vysokou odbornou, metodickou a pedagogickou úroveň pedagogického sboru. Podporovat a umoţnit účast na DVPP (oblast počítačových technologií a jejich vyuţití při výuce, oblast nových metod a forem práce, zvyšování odbornosti a jazykové vybavenosti ). Snaha o pochopení nutnosti inovovat zpŧsoby výuky a změnit i celý zpŧsob myšlení učitelŧ a přístupu k ţákŧm i k učivu, netrvat na encyklopedických znalostech, ale klást dŧraz na kompetence studentŧ (informační technologie, vyhledávání informací, samostatná práce, skupinová práce, projektová výuka...), učit efektivně. Oceňovat autorství učebnic, softwarových programŧ a přednáškovou a publikační činnost učitelŧ. Cíl 3: Motivovat stávající pracovníky Odměňovat kvalitní práci a iniciativní návrhy, kreativitu a nápady. Umoţnit svobodnou volbu metod a seberealizaci při výchově a vzdělávání. Prezentovat úspěchy školy a konkrétní zásluhy jednotlivých pracovníkŧ. Ty, kteří se budou samostatně a iniciativně podílet na tvorbě ŠVP, vhodně motivovat finančním ohodnocením a odměnami, přerozdělit výši osobních příplatkŧ tak, aby tito pracovníci byli výrazně lépe ohodnoceni. Motivovat zaměstnance i sociálním a kulturním programem z FKSP (pŧjčky, zájezdy, sociální výpomoc, divadla ). Cíl 4: Vyhledávat potenciální odborníky Sledovat a oslovovat naše bývalé absolventy. Spolupracovat s VŠ při výběru vhodných absolventŧ. Sledovat a oslovovat odborníky i z jiných škol, případně z odborných pracovišť. Vypisovat výběrová řízení při obsazování volných míst Materiální a technologické podmínky V duchu neustálého rozvoje informačních technologií inovovat počítačovou síť a počítače, vylepšovat technické parametry a vybavení počítačových učeben i kabinetŧ (hardware), dokoupit další tiskárny a skenery. 15

16 Stále sledovat novinky a inovovat i programové vybavení školy (software). Odborné učebny vybavovat modernějším zařízením i novým softwarem. Stále doplňovat sbírky, laboratoře, knihovnu vhodnými pomŧckami, učebnicemi, naučnou literaturou Lépe vyuţívat prostorové moţnosti školy a zkvalitňovat estetické prostředí ve škole Zdroje financování Celá tato oblast je ovlivněna výší finančních prostředkŧ ze státního rozpočtu i výší nákladŧ na provoz školy a na zajištění základních výchovně vzdělávacích cílŧ. V oblasti odměňování jsou finanční prostředky v Praze nadstandardní, ale přesto je třeba vyvíjet tlak na zřizovatele kvŧli zvýšení finančních prostředkŧ na osobní ohodnocení, odměny a dohody (OON), protoţe práce ve škole stále přibývá (např. tvorba ŠVP). Ekonomicky výhodně a racionálně vynakládat finanční prostředky (výběrová řízení, vnitřní audit ). Stále získávat další finanční prostředky (doplňková činnost pronájmy, vyhledávání sponzorů z řad rodičů i praţských firem ), v nadstavbové části příjmů se budeme nadále opírat o aktivity Sdruţení (sponzoring finanční i věcný), o zisky z VHČ školy a o pomoc ze zdrojů Společnosti přátel GNK. Pokusit se více vyuţívat oblast grantů (i kdyţ je její administrativní náročnost obrovská a některé zadávací podmínky pro školu těţko splnitelné), ať jiţ regionálních, či v rámci různých projektů EU Hospodaření s finančními prostředky V oblasti provozní, materiální a technologické je stávající stav na hranici únosnosti, protoţe stále rostou provozní náklady a je stále více třeba investovat do reprodukce didaktické techniky a modernizace zařízení školy, hlavně v oblasti informačních technologií. Nutnost zvyšovat náklady na další vzdělávání pedagogických pracovníkŧ ve všech oblastech (informační technologie, nové formy a metody práce, odbornost, jazyková vybavenost ). Po dokončení úprav exteriéru se zaměřujeme na interiér budovy (chodby, učebny), dokončujeme výměnu nábytku v učebnách. Je dŧleţité stále inovovat didaktickou techniku na škole, počítačové vybavení atd., ovšem máme na paměti nutnost rovnováhy mezi potřebou techniky a moţnostmi školy vzhledem k její údrţbě a inovačním potřebám. Vyřešit problém s vyuţitím zahradního domečku Vzdělávací systém školy Rozřazovací zkoušky Vyuţít moţnost rozřazovacích zkoušek ve 4. ročníku k tomu, aby studenti se špatnými studijními výsledky a s negativním přístupem ke studiu mohli být nahrazeni novými uchazeči z devátých tříd ZŠ. 16

17 Na vyšším stupni gymnázia jsme zahájili ve školním roce 2009/2010 poprvé výuku podle Školního vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání (ŠVP GV). Třídy navíc profilujeme prostřednictvím zaměření na směr humanitní nebo přírodovědný, dále na základě výběru z celé řady volitelných předmětŧ. Přerozdělení probíhá v kvartách na základě zájmu studentŧ, jejich studijních výsledkŧ za tercii a kvartu, dlouhodobého zapojení do soutěţí a olympiád v profilových předmětech a na základě rozřazovacích testŧ, které se uskuteční vţdy v únoru na začátku 2. pololetí. Vzdělávací koncepce školy Je nutné vytvořit a prŧběţně obnovovat kvalitní školní vzdělávací program, který v sobě bude zahrnovat vhodně formulované cíle a obsah vzdělání, precizní profil absolventa školy, veškerou organizaci, prostředky vzdělávání a zpŧsob realizace ve vzdělávacím procesu (tzv. formální kurikulum). Dále bude tento program obsahovat všechny rozšiřující aktivity soutěţe, kurzy, exkurze, sportovní, kulturní a společenské aktivity (tzv. neformální kurikulum). Třetí sloţkou školního vzdělávacího programu je tzv. skryté kurikulum, tedy ty stránky ţivota školy, které nejsou přímo hmatatelné, jako je např. klima školy, vzájemné vztahy mezi lidmi, sociální struktura školy a třídy, sloţení pedagogického sboru apod. Je třeba vytvořit dojem dŧleţitosti školy, něčeho zvláštního, osobitého a specifického (tzv. konkurenční výhodu). Vytvořit novou a moderní koncepci rozvoje celé školy, coţ se týká především nových učebních plánů, kde je třeba akceptovat nové Rámcové vzdělávací programy jak pro základní vzdělávání (na niţším gymnáziu), tak pro gymnaziální vzdělávání a na jejich základě si vytvořit vlastní, na základě nových poznatkŧ stále otevřený školní vzdělávací program, který bude směřovat k naplnění cílŧ v podobě profilu absolventa našeho gymnázia. Zaměřit se především na klíčové kompetence, to znamená na celkový soubor ţákových znalostí, dovedností a postojů, které přesahují konkrétní znalosti z jednotlivých vzdělávacích oblastí, umoţňují jejich efektivní vyuţití a jsou poţadovány pro různé druhy učebních, praktických a lidských činností. Pouţít model 3+1 (v prvních třech letech vyššího gymnázia bude dŧraz postupně kladen spíše na obsah učiva s plným vyuţitím kompetencí získaných na niţším stupni gymnázia, v oktávě bude upraven studijní reţim od poloviny března příslušného školního roku tak, aby byl zajištěn časový prostor a kvalitní příprava na společnou i profilovou část maturitní zkoušky. Zároveň se tím vytvoří předpoklady pro intenzivní přípravu k přijímacím zkouškám na příslušné vysoké školy). Pravidelně informovat o nové koncepci rodiče i studenty. S tím souvisejí tyto aktivity: ještě více zkvalitnit vztahy mezi studenty, rodiči a pedagogy tak, aby atmosféra na škole nebyla s příchodem nových úkolů a metod práce stresující; systematicky, dlouhodobě a profesionálně informovat studenty i jejich rodiče o důvodech připravovaných i probíhajících změn; kaţdodenní důslednou, promyšlenou výchovně vzdělávací činností a prostředky přesvědčit vhodným způsobem studenty i jejich rodiče, ţe splnění výchovně vzdělávacích cílŧ není záleţitostí vyučujícího, ale zejména studentŧ a jejich rodinného zázemí. Maturitní zkoušky Ve školním roce 2014/2015: Maturitní zkouška ve školním roce 2014/2015 se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby ţák uspěl u maturity, musí úspěšně sloţit povinné zkoušky obou těchto částí. 17

18 Model maturitní zkoušky se opírá o zákon č. 561/2004 Sb. a vyhlášku č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisŧ. Společná část 2 povinné zkoušky: 1. český jazyk a literatura 2. cizí jazyk nebo matematika max. 2 nepovinné zkoušky: z nabídky: cizí jazyk nebo matematika Cizí jazyk u povinných i nepovinných zkoušek nabízí tyto jazyky: anglický, německý, španělský, francouzský a ruský. Ţák nemŧţe konat nepovinnou zkoušku ze stejného jazyka, z jakého koná zkoušku povinnou. Při výběru cizího jazyka nehraje roli jeho hodinová dotace při studiu ani to, zda ţák studoval daný jazyk jako první nebo druhý. Pokud ţák neuspěje u komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka, opakuje jen tu dílčí zkoušku, u které neuspěl. Profilová část 3 povinné zkoušky: z nabídky: český jazyk a literatura, anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, španělský jazyk, matematika, fyzika, chemie, biologie, historie, zeměpis, občanský a společenskovědní základ, informační a komunikační technologie Alespoň v jedné části maturitní zkoušky (společné nebo profilové) musí ţák konat zkoušku z cizího jazyka. Zároveň nesmí konat zkoušku ze stejného cizího jazyka ve společné i profilové části. max. 2 nepovinné zkoušky: z nabídky: český jazyk a literatura, anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, španělský jazyk, matematika, MATEMATIKA+, fyzika, chemie, biologie, historie, zeměpis, občanský a společenskovědní základ, informační a komunikační technologie, deskriptivní geometrie, hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova Všechny zkoušky profilové části se konají formou ústní zkoušky před zkušební komisí. Pro moţnost skládat maturitní zkoušku z uvedených předmětŧ platí, ţe jejich celková dotace na vyšším stupni gymnázia činí 144 vyučovacích hodin.. Předmaturitní ročníková práce Ve školním roce 2013/14 jsme nově zavedli předmaturitní ročníkové práce. Cílem těchto prací je umoţnit ţákŧm 6. a 7. ročníkŧ dlouhodobě pracovat na individuálně zvoleném samostatném tématu, naučit se pracovat s odbornou literaturou. Tyto práce také mají prohloubit schopnost analyzovat, porovnávat a syntetizovat teoretické i praktické poznatky a vyvozovat z nich potřebné závěry. Práce by měla zlepšit schopnosti ţákŧ písemné i ústní prezentace odborné práce. Ţáci 5. ročníku, kteří se rozhodnou pro vlastní téma ročníkové práce, si toto téma mohou individuálně dohodnout v období od 2. do s příslušným vyučujícím. Seznam všech témat i se jmény ţákŧ, kteří si vybrali vlastní téma, bude zveřejněn v polovině června. Podle prospěchu na konci 18

19 5. ročníku bude vytvořen seznam ţákŧ. Podle pořadí na tomto seznamu si ţáci sext, kteří se nerozhodli pro své vlastní téma ročníkové práce v kvintě, vyberou v prŧběhu posledního týdne v září 6. ročníku téma své předmaturitní ročníkové práce. Vybírat budou dle seznamu témat, který byl vyvěšen v polovině června předchozího školního roku. Nejpozději do konce října je pak ţák 6. ročníku povinen domluvit si s konzultantem své ročníkové práce úvodní konzultaci. Další prŧběţnou konzultaci ţák absolvuje ve 2. pololetí 6. ročníku, poslední závěrečnou konzultaci pak v 1. pololetí 7. ročníku. Minimální počet konzultací je tedy 3. Počet konzultací není směrem nahoru nijak omezen, vše záleţí na dohodě mezi ţákem a konzultantem dané ročníkové práce. Odevzdání ročníkové práce proběhne vţdy do konce února 7. ročníku, obhajoba pak nejpozději do pŧlky června 7. ročníku. V případě, ţe si student vybere práci v předmětu, který se v 7. ročníku nevyučuje, ročníkovou práci odevzdá do poloviny května v 6. ročníku, obhajoba pak proběhne na konci 6. ročníku. Přesné propozice rozsahu, obsahu i formy ročníkové práce jsou uvedeny v dokumentu Předmaturitní ročníková práce, který je ţákŧm přístupný na webových stránkách školy. Klasifikace ročníkové práce se bude skládat ze tří známek, váha kaţdé této známky bude 10 (tedy kategorie klasifikace A). Známky budou uděleny za obsah práce, formu a prezentaci práce prostřednictvím PP prezentace v den obhajoby. Známky se pak stanou nedílnou součástí klasifikace předmětu, ve kterém bylo téma ročníkové práce vypsáno. Tyto známky budou započítány do prŧběţné klasifikace za 2. pololetí 7. ročníku (případně za 2. pololetí 6. ročníku, v případě, ţe se daný předmět v 7. ročníku nevyučuje). Žák, který danou ročníkovou práci ve stanoveném termínu bez vážné omluvy neodevzdá nebo se bez řádné omluvy nedostaví k obhajobě: Nemŧţe být v daném předmětu klasifikován a není tedy oprávněn postoupit do dalšího ročníku. Žák, který obdrží při odevzdání práce nedostatečnou (za obsah nebo formu práce): Nebude připuštěn k obhajobě ročníkové práce v řádném termínu, a tudíţ nemŧţe být klasifikován z daného předmětu a nemŧţe tak ani postoupit do vyššího ročníku. Práci musí přepracovat a odevzdat do 30. června téhoţ školního roku. Obhajoba pak proběhne v náhradním termínu do 31. srpna. Žák, který před komisí práci neobhájí (dostane nedostatečnou): Práci musí přepracovat a odevzdat do 30. června téhoţ školního roku. Obhajoba pak proběhne v náhradním termínu do 31. srpna. Žák, který ani v náhradním termínu nesplní požadavky kladené na úspěšnou obhajobu předmaturitní ročníkové práce: Nemŧţe být v daném předmětu klasifikován a není tedy oprávněn postoupit do dalšího ročníku. Ostatní případy (např. závažné zdravotní důvody apod.): Budou posuzovány individuálně vedením školy. Volitelné předměty V učebním plánu máme zařazeny volitelné předměty v 7. a 8. ročníku. Jejich nabídku kaţdoročně aktualizujeme na základě prŧzkumu potřeb a zájmŧ studentŧ. Výuku těchto předmětŧ zajišťujeme pomocí pedagogŧ naší školy a téţ odborníkŧ z praxe. V prŧběhu 6. ročníku si kaţdý student zvolí dva předměty z nabídky volitelných předmětŧ, které bude povinně navštěvovat v 7. a 8. ročníku. V 7. ročníku si zvolí ještě další dva volitelné předměty, které bude povinně navštěvovat v 8. ročníku. 19

20 V 7. ročníku má tedy kaţdý student 2 volitelné předměty, v 8. ročníku 4 volitelné předměty. Příklad nabídky dvouletých volitelných předmětŧ (pro školní rok 2010/2011): 1. seminář z dějepisu, teorie státu a práva 2. seminář z matematiky, seminář z informatiky 3. výtvarná kultura, deskriptivní geometrie 4. výtvarná kultura, literární seminář 5. výtvarná kultura, seminář z dějepisu 6. literární seminář, mediální výchova a ţurnalistika 7. seminář z chemie, seminář z biologie 8. seminář z chemie, seminář z fyziky 9. seminář z matematiky, seminář z fyziky 10. výtvarná kultura, anglický jazyk zaměřený na estetiku a humanitní vědy 11. literární seminář, psychologie a sociologie 12. seminář z dějepisu, psychologie a sociologie 13. seminář z geografie, seminář z dějepisu 14. seminář z fyziky, seminář z biologie 15. seminář z fyziky, seminář z informatiky 16. seminář z matematiky, seminář z biologie 17. seminář z matematiky, deskriptivní geometrie 18. seminář z matematiky, anglický jazyk zaměřený na exaktní vědy 19. seminář z angličtiny (FCE), 2. předmět navrhněte (z nabízených VP) 20. seminář z geografie, anglický jazyk zaměřený na geografii a cestovní ruch 21. seminář z geografie, seminář z Aj zaměřený na cestovní ruch a místopis Prahy 22. seminář z dějepisu, seminář z Aj zaměřený na cestovní ruch a místopis Prahy 23. literární seminář, Aj zaměřený na literaturu a filmovou tvorbu Příklad nabídky jednoletých volitelných předmětŧ (pro školní rok 2010/2011): 1.skupina 2.skupina anglická konverzace francouzská konverzace německá konverzace deskriptivní geometrie filozofie aplikace matematiky ve fyzice a technice ekonomie informatika anglická konverzace německá konverzace kultura 20. století matematika kolem nás základy administrativy (na PC) genetika a ekologie sociální geografie Aj literárně dramatický seminář geografie Práce s nadanými jedinci a integrace handicapovaných ţáků Zahrnout do nového školního programu všechny moţné vhodné metody a formy práce s těmito jedinci (viz. výchovný systém školy). Účast ve školních soutěţích a olympiádách 20

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší stupeň vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší stupeň vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší stupeň vzdělávání GYMNÁZIUM, GYMNÁZIUM, PRAHA 5, NAD KAVALÍRKOU 1 ZÁŘÍ 2015 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň vzdělávání Vzdělávací program: čtyřletý

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁIA) 1. Obsahové vymezení V předmětu geografie se realizuje obsah vzdělávacího oboru Geografie, část vzdělávacího oboru Geologie a části

Více

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia 1 Platnost dokumentu : do 30. 6. 2014 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro niţší stupeň vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro niţší stupeň vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro niţší stupeň vzdělávání GYMNÁZIUM, GYMNÁZIUM, PRAHA 5, NAD KAVALÍRKOU 1 ZÁŘÍ 2015 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací program: čtyřletý

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Ukázka z Vlastního hodnocení školy, které bylo schváleno 21.10.2010 a bylo provedeno za předcházející 3 roky. Vybraná část popisuje oblast, která asi nejvíce ovlivňuje

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro niţší stupeň vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro niţší stupeň vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro niţší stupeň vzdělávání GYMNÁZIUM, GYMNÁZIUM, PRAHA 5, NAD KAVALÍRKOU 1 ZÁŘÍ 2014 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací program: čtyřletý

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN... 6 OBSAH A FORMA

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY

75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM od 1. 1. 2012 1 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN... 6 OBSAH A FORMA

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly v období Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44

Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly v období Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44 Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly v období 2014 2017 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44 Koncepční záměry a úkoly v období 2014-2017 strana 1 Oblast řízení a správy

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Oblast 1.Podmínky ke vzdělávání Podoblast 1.1 Lidské zdroje 1.2 Materiální zdroje 1.3 Finanční zdroje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší stupeň vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší stupeň vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší stupeň vzdělávání GYMNÁZIUM, GYMNÁZIUM, PRAHA 5, NAD KAVALÍRKOU 1 ZÁŘÍ 2016 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň vzdělávání Vzdělávací program: čtyřletý

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) 1. Obsahové vymezení Hlavním cílem předmětu je umožnit všem žákům dosažení pokročilé úrovně informační gramotnosti získat dovednosti v ovládání výpočetní

Více

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 ŠKOLA PRO ŢIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT JAKO LIDÉ Cílem je připravit takového žáka, který bude mít dovednosti, vědomosti i morální vlastnosti použitelné

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1 CHARAKTERISTIKA PŘEDĚTU ATEATIKA 1 1. Obsahové vymezení (čtyřleté a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) atematika prolíná celým základním vzděláváním a její výuka vede žáky především: k logickému, abstraktnímu

Více

Plán minimálního programu prevence

Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence 2015 / 2016 Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Libuše Kalvasová Ředitelka

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 7 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM J/01 OBCHODNÍ ŠKOLA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM J/01 OBCHODNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 63-51-J/01 OBCHODNÍ ŠKOLA OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 ROZPRACOVÁNÍ OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

3 Charakteristika školního vzdělávacího programu

3 Charakteristika školního vzdělávacího programu 3 Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Zaměření školy poskytuje všeobecně zaměřené vzdělávání, jehoţ prioritou je připravit ţáky po odborné i jazykové stránce ke studiu na vysokých školách

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech - vnitřní předpis vedení školy

Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech - vnitřní předpis vedení školy - 1 - Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech vnitřní předpis vedení školy Nová (reformovaná) maturitní zkouška se skládá

Více

Koncepce školního poradenského pracoviště

Koncepce školního poradenského pracoviště Gymnázium Dr. J. Pekaře Palackého 211 Mladá Boleslav Koncepce školního poradenského pracoviště Zpracovala: PhDr.Zuzana Knesplová, Mgr. Jana Maršounová, Mgr. Dana Patočková 1. Charakteristika školy Gymnázium

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl E učební osnovy XX.1.B SAMOSTATNÉ PRÁCE PROJEKT

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl E učební osnovy XX.1.B SAMOSTATNÉ PRÁCE PROJEKT Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 Oddíl E učební osnovy XX.1.B SAMOSTATNÉ PRÁCE PROJEKT XX.1.B Samostatné práce - Projekt Charakteristika předmětu: SAMOSTATNÉ PRÁCE - PROJEKT ve vyšším

Více

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Hodnocení žáků školy je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává po celý školní rok. Je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIG-1014/10-S Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Adresa: 284 80 Kutná Hora, Jaselská 932 Identifikátor: 600

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 79-41-K/41 Gymnázium...1 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.G...1 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L, 4.L...3 75-31-M/01 Předškolní

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU NĚMECKÝ JAZYK. 1. Obsahové vymezení

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU NĚMECKÝ JAZYK. 1. Obsahové vymezení CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU NĚMECKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Výuku německého jazyka na vyšším stupni gymnázia realizujeme jako výuku dalšího cizího jazyka, pokračující od úrovně A2 / B 1, k dosaţení jazykové

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1 KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1 ZÁKLADNÍ OBLASTI: I. Vzdělávací program - poskytnout žákům co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání II. Mimoškolní aktivity - stát se místem,

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více