ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší stupeň vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší stupeň vzdělávání"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší stupeň vzdělávání GYMNÁZIUM, GYMNÁZIUM, PRAHA 5, NAD KAVALÍRKOU 1 ZÁŘÍ 2014

2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň vzdělávání Vzdělávací program: čtyřletý Studijní forma: denní Předkladatel: Gymnázium, Praha 5, Nad Kavalírkou 1 Nad Kavalírkou 1/100, , Praha 5 Platnost dokumentu: od , podle tohoto dokumentu se bude vyučovat v septimě a oktávě 2

3 Obsah: 1. Identifikační údaje a charakteristika školy 1.1 Základní údaje o škole, školském zařízení 2. Charakteristika školy 2.1 Stručná charakteristika materiálně technického vybavení školy, školského zařízení 2.2 Pedagogičtí pracovníci školy 2.3 Údaje o ţácích a výsledcích vzdělávání 2.4 Mezinárodní spolupráce a zapojení školy do mezinárodních programŧ 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy 3.2 Profil absolventa 3.3 Výchovné a vzdělávací strategie Personální podmínky Materiální a technologické podmínky Zdroje financování Hospodaření s nimi Vzdělávací systém školy Výchovný systém školy Systém řízení Evaluace a hodnocení výsledkŧ Mimovýukové a mimoškolní aktivity Kultura školy, image školy, tradice školy, klima školy, public relations 3.4 Začlenění prŧřezových témat Výchova demokratického občana Sociální a osobnostní výchova Environmentální výchova Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Mediální výchova Multikulturní výchova 4. Učební plán 4.1 Tabelace učebního plánu 5. Učební osnovy (viz. příloha) 6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6.1 Pravidla pro hodnocení ţákŧ 6.2 Autoevaluace školy 3

4 7. Závěr Příloha č.1: Tabulky učební osnovy: 5.1 Český jazyk a literatura 5.2 Anglický jazyk 5.3 Německý jazyk 5.4 Francouzský jazyk 5.5 Španělský jazyk 5.6 Matematika a její aplikace 5.7 Informační a komunikační technologie 5.8 Dějepis 5.9 Občanský a společenskovědní základ 5.10 Fyzika 5.11 Chemie 5.12 Biologie 5.13 Geografie 5.14 Hudební výchova 5.15 Výtvarná výchova 5.16 Tělesná výchova 5.17 Člověk a svět práce 4

5 1. Identifikační údaje a charakteristika školy 1.1 Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Gymnázium, Praha 5, Nad Kavalírkou 1 Bylo zřízeno jako samostatný právní subjekt ke dni 1. září 1992 ve znění zřizovací listiny. 2. Zřizovatel Škola je zřízena jako příspěvková organizace, jejímţ zřizovatelem je od Hlavní město Praha se sídlem Praha 1, Mariánské nám. 2. Organizace je zřízena na dobu neurčitou. 3. Adresa školy: Nad Kavalírkou 1/100, Praha 5 Identifikační číslo organizace: Identifikátor zařízení: Sdruţuje: Gymnázium IZO: Školní jídelnu IZO: Ředitel školy: Mgr. Jiří Matějka tel: mobil: Statutární zástupce ředitele: Mgr. Jarmila Hlináková tel: Výchovný poradce a metodik prevence: Mgr. Kiršbaumová Eva g) Koordinátor RVP ZV: Mgr. Pavlína Mojţíšová h) Webové stránky školy: i) Obor vzdělání součást školy kód název oboru / vzdělávacího programu cílová kapacita oboru / programu poznámka (uveďte, pokud obor nebyl vyučován, je dobíhající atd.) Gymnázium K/81 Gymnázium všeobecné r. (ŠVP ZV a ŠVP GV) 5

6 j) Školská rada Školská rada byla zřízena usnesením Rady HMP č ze dne Po volbách v roce 2011 došlo ke změně sloţení školské rady u zástupcŧ ţákŧ. Předsedou školské rady byl jednomyslně zvolen Ing. Petr Horák, místopředsedkyní Mgr. Lucie Vávrová. Seznam členů: 1. Mgr. Lucie Vávrová radní MČ Praha 5 2. MUDr. Gabriela Kubátová (jmenované zřizovatelem) 3. Ing. Jaroslava Němcová zást. nezl. ţáka 4. Ing. Petr Horák zást. nezl. ţáka (zvoleni zástupci nezl. ţákŧ a zletilými studenty) 5. Ing. Jana Vašková 6. Mgr. Jarmila Hlináková (zvoleny pedagogickým sborem)

7 2. Charakteristika školy 2.1 Stručná charakteristika materiálně technického vybavení školy, školského zařízení Škola je umístěna jako samostatný objekt s velkou zahradou na krásném místě ve vilové části Košíř uprostřed parkové zeleně s výhledem na Prahu. Samostatné státní Gymnázium Nad Kavalírkou, jehoţ název pochází (stejně jako u našeho předchŧdce - Gymnázia Nad Turbovou) od nedaleké košířské usedlosti, vzniklo v září Za dobu existence školy se mnohé změnilo. Profesorským sborem počínaje, materiálním vybavením, novými, zmodernizovanými prostory i změnami výchovně vzdělávacího procesu konče. Budova školy prošla v poslední době kompletní venkovní úpravou (nová okna, nátěr fasády) a v současné době se zaměřujeme na postupnou další inovaci interiéru. Prostorové podmínky pro výuku jsou ve škole velmi dobré, prakticky kaţdý předmět má svou odbornou, moderně vybavenou učebnu či laboratoř. K dispozici máme počítačovou síť, dvě velké a jednu menší počítačovou učebnu a trvalý přístup na internet. Studijní zázemí tvoří téţ studovna se školní knihovnou. Nedílnou součástí výukových moţností jsou prostory, vyuţívané i Školním kulturním klubem, pro výtvarnou (keramická pec, hrnčířský kruh, ) i hudební výchovu. Dramatickou výchovu zajišťuje venkovní amfiteátr i zrekonstruovaná aula školy pro 120 osob s moderním audiovizuálním vybavením, ve které se odehrávají i veškeré akce společensko kulturního charakteru. Máme moderní víceúčelové sportovní hřiště s umělou trávou i osvětlením, v zimě překryté nafukovací halou. Po dokončení výstavby hřiště na beachvolejbal jsme v dolní tělocvičně nainstalovali i lezeckou stěnu, coţ s dalšími vyuţívanými tělovýchovnými prostory (tělocvičny, posilovna, ) nám umoţňuje nejenom kvalitní výuku tělesné výchovy na škole, ale i rozšíření činnosti Školního sportovního klubu. Ke stravování slouţí zrekonstruovaná školní jídelna a občerstvení. Výrazně jsme zvýšili estetickou i funkční úroveň interiéru i exteriéru školy. Celým naším snaţením se prolíná snaha o co nejestetičtější, ale i vysoce funkční prostředí s kvalitní didaktickou technikou, abychom ještě výrazněji mohli rozšířit metody i formy výuky, vzhledem ke změnám priorit v cílech našeho výchovně vzdělávacího procesu. 7

8 věk škola školní rok ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem 2. 2 Pedagogičtí pracovníci školy Údaje v tabulkách se vztahují k zahajovacímu výkazu školního roku a školního roku a) Počty osob 13/ ,8 5 0, ,5 14/ ,1 3 0, ,7 b) Věková struktura pedagogických pracovníkŧ škola do 30 let včetně nad 60 let z toho dŧchodci prŧměrný věk počet ,7 z toho ţen ,5 c) Kvalifikace pedagogických pracovníkŧ škola celkem % počet pedagogických pracovníků z celkového počtu ped. pracovníků kvalifikovaných nekvalifikovaných 1 2 8

9 2. 3 Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (SŠ a VOŠ) 1. Počty tříd/studijních skupin a počty ţáků Součást školy školní rok 2013/2014 školní rok 2014/2015 počet tříd / skupin počet ţáků počet tříd / skupin počet ţáků Gymnázium Cizí státní příslušníci Počty z jednotlivých zemí: Bulharská republika 1 Irsko 1 Maďarská republika 1 Portugalsko 1 Ruská federace 5 Slovenská republika 3 Slovinsko 1 Ukrajinská republika 4 Vietnam 1 Integrace cizích státních příslušníkŧ probíhá bez problémŧ, nebyly zaznamenány ţádné projevy nacionalismu nebo xenofobie. Ve všech případech se jedná o děti, které ţily v ČR jiţ před přijetím ke vzdělávání na naše gymnázium a prošly jiţ vzděláváním na základní škole. Nemají tedy s českým jazykem ţádné problémy Mezinárodní spolupráce a zapojení školy do mezinárodních programů Projekt COMENIUS RYMY (Research of Young Made by Young) Pro tento a následující školní rok se našemu gymnáziu podařilo získat v rámci projektŧ partnerství škol COMENIUS partnerskou instituci, s níţ bude po následující rok pokračovat spolupráce na studentském projektu. Projekt je podporován z prostředkŧ Evropské komise. Partnerskou institucí se stalo francouzské lyceum Lycée Pays de Retz z města Pornic. Obě školy uspěly se svým projektem RYMY (Research of Young Made by Young), který dostal pracovní český název Výzkum mladých o sobě samých. 9

10 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. 1 Zaměření školy Gymnázium Nad Kavalírkou je osmileté gymnázium, na naši školu přicházejí většinou velmi kvalitní ţáci. Typickým rysem naší koncepce je priorita rozvoje kompetencí před nárŧstem vědomostí (zvlášť v niţších ročnících studia je na kompetence kladen velký dŧraz), dále se snaţíme ovlivňovat osobnostní vývoj studentŧ, dŧraz klademe na dobré mezilidské vztahy. Úspěšnost při přijímacím řízení na vysoké školy je jiţ léta vysoká, pohybuje se přes 90 %, neboť se snaţíme připravit naše studenty především k dalšímu studiu na vysoké škole. Dále se snaţíme vybudovat u studentŧ pozitivní vztah k celoţivotnímu vzdělávání. Nepatrná část studentŧ přejde přímo do pracovního procesu, kde se ţádá především jazyková vybavenost, počítačová gramotnost a flexibilita. Tyto aspekty se u všech našich studentŧ snaţíme rozvíjet. Na niţším stupni gymnázia nejsou studenti nijak specializováni. Po kvartě dochází na základě rozřazovacích testŧ a vlastní volby studentŧ k rozdělení na přírodovědnou a humanitní větev. Anglický jazyk mají studenti po celou dobu studia, od 3. ročníku (podle ŠVP) v kombinaci s německým, francouzským a španělským jazykem, dobíhající ročníky (letos jiţ jen kvarty), druhý cizí jazyk přiberou v 5. ročníku. Při výuce je pamatováno na dělení podle vstupních znalostí. V posledním ročníku je v nabídce volitelných předmětŧ konverzace v anglickém, německém a francouzském jazyce (v budoucnu i španělském), dále základy latinského a ruského jazyka. Spolupracujeme formou mezinárodních projektŧ se zahraničními školami. Pro studenty pořádáme internátní jazykové kurzy, školy v přírodě, lyţařské i sportovní kurzy, odborné exkurze i poznávací zájezdy po ČR i do zahraničí. Kaţdoročně se studenti školy účastní studia v zahraničí formou stipendijního pobytu a zdokonalují se ve svých jazykových dovednostech. Volitelné předměty si studenti vybírají v septimě, další pak přibírají v oktávě. Snaţíme se vyuţívat co nejpestřejší formy i metody výuky, nabízíme atraktivní volitelné předměty. Poslední ročník je chápán jako příprava na maturitu a další studium. Tomu odpovídá i učební plán s větším mnoţstvím volitelných předmětŧ a menším mnoţstvím předmětŧ povinných Profil absolventa Profil absolventa vychází z ŠVP GNK, z jeho cílových kompetencí. Výuka i profil absolventa se týká těchto kompetencí: -kompetence komunikativní -kompetence k učení -kompetence k řešení problému -kompetence sociální a personální -kompetence občanské -kompetence pracovní -kompetence k podnikavosti Kaţdá z těchto kompetencí se promítá v rŧzné míře do všech vzdělávacích oblastí. 10

11 KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ Absolvent: 1. Formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory uspořádaně a výstiţně, umí vystupovat na veřejnosti. 2. Je schopen získané vědomosti a dovednosti v oblasti spisovného jazyka srozumitelně aplikovat v ústním i písemném projevu. 3. Umí argumentovat a obhajovat vhodnou formou vlastní názor a zároveň vyslechnout názor druhých. 4. Dokáţe se vyjadřovat jemu dostupnými uměleckými prostředky (podchycení a rozvoj talentovaných studentŧ). 5. V oblasti anglického jazyka (8 let studia) dosahuje absolvent úrovně B2 *, tj. rozumí hlavním myšlenkám sloţitých textŧ. Dokáţe konverzovat s určitou mírou plynulosti a spontánnosti, která umoţňuje běţné rozhovory s rodilými mluvčími bez napětí pro některou ze stran. Píše podrobné texty o řadě rŧzných témat, vysvětluje svŧj názor na aktuální problémy a uvádí výhody a nevýhody rŧzných moţností. 6. V oblasti německého a francouzského jazyka (6 let studia) dosahuje absolvent úrovně B1*, tj. rozumí hlavním bodŧm jasné spisovné řeči a o známých záleţitostech, s nimiţ se setkává ve škole,ve volném čase apod., umí pohovořit. Poradí si v situacích, které se mohou vyskytnout při cestování v oblastech, kde se mluví daným jazykem. Píše jednoduché souvislé texty o dobře známých tématech. Umí popsat záţitky a události, sny, naděje a ambice a stručně zdŧvodnit a vysvětlit své názory. 7. Umí vyjádřit své názory na pouţívání rŧzných postupŧ a metod v praxi. 8. Je schopen v praxi uţívat rŧzné komunikační technologie. 9. Umí pracovat s informacemi z rŧzných zdrojŧ - ústních, tištěných i počítačových (včetně internetu). 10. Je schopen vyhodnotit, které informace jsou potřebné k vyřešení dané úlohy nebo problému, tyto informace vyhledá (odborná literatura, internet) a dává je do logických souvislostí. 11. Čte s porozuměním odborný text a podává o něm stručné a výstiţné sdělení, je schopen zapsat a přednést sdělení s odbornými informacemi. 12. Vyuţívá počítače při zpracování informací (výpočty, psané texty, tabulky, grafy). KOMPETENCE K UČENÍ Absolvent: 1. Poznává smysl a cíl učení, má k učení pozitivní vztah. 2. Vybírá a vyuţívá pro efektivní učení vhodné zpŧsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoţivotnímu vzdělávání. 3. Orientuje se samostatně v odborných tématech. 4. Uplatňuje vlastní motivaci k tvŧrčí práci v předmětu i mimo něj. 5. Ovládá příslušnou odbornou terminologii, symboly, značky, které se staly běţnou součástí ţivota. 6. Definuje základní pojmy, nalézá vztahy mezi nimi a je schopen popisovat poznatky svými slovy. 7. Pouţívá známé zákony a teorie pro vysvětlení jevŧ a dějŧ, porozumí vývojovým souvislostem. 8. Rozumí rozdílŧm mezi funkčním a pravděpodobnostním myšlením a umí je vhodně pouţívat. 11

12 9. Pouţívá zavedené algoritmy řešení typových úloh, které si ukládá do paměti jako nástroje pro další pouţití. 10. Uvaţuje a pracuje v mezipředmětových souvislostech, dovede kriticky myslet. 11. Dokáţe posoudit dŧsledky dějŧ z hlediska pouţití v běţném ţivotě, v hospodářské činnosti, ochraně ţivotního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví. 12. Odhaduje výsledek řešení úlohy nebo měření a kontroluje správnost svého odhadu. 13. Vytváří modely reálných situací, rozlišuje podstatné vlastnosti od nepodstatných. 14. Rozlišuje proměnné veličiny a stálé parametry, rozhodne, zda daný model je vhodný pro daný problém. 15. Je schopen provést dŧkazy svých tvrzení. 16. Orientuje se jak v praktické, tak teoretické stránce základních sportovních odvětví, vybere si jednu či více sportovních disciplín a těm se věnuje buď na rekreační, nebo sportovní bázi. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU Absolvent: 1. Dokáţe porovnávat rŧzné jevy, jejich shody, odlišnosti, třídí je podle určitých hledisek a dospívá k zobecnění. Vyuţívá metody, jako transformaci, substituci, analogii, srovnávání, třídění, analýzu, syntézu, indukci, dedukci, abstrakci, generalizaci, fantazii, intuici a představivost. Postupuje vţdy od jednoduššího ke sloţitějšímu. 2. Je schopen samostatně vyhledávat informace, třídit je a posuzovat, vhodným zpŧsobem je uţívat v praxi. 3. Je schopen jednotlivé poznatky kombinovat a projevuje schopnost nelineárního myšlení. 4. Umí rozlišit a vnímat estetickou hodnotu a estetickou stránku díla. Je schopen svobodné a tvŧrčí práce, samostatného myšlení, chápe globální vztahy. 5. Orientuje se v nově vzniklých situacích, na které pruţně reaguje. Tvořivě myslí, tuto tvořivost pouţívá při osvojování poznatkŧ, je schopen najít rŧzné alternativy řešení, z nichţ si dokáţe vybrat podle efektivity, je schopen zváţit přednosti i rizika svého řešení. 6. Orientuje se v historickém čase a prostoru, pracuje s historickou analýzou a syntézou, rozpozná realitu od fikce, chápe, ţe minulost není mnoţství nahodilostí, ale ţe dějinný vývoj probíhá v souvislostech s širokými vazbami, jednotlivé děje se vzájemně podmiňují a doplňují. Je schopen interpretovat současné problémy a umí najít jejich historické kořeny či paralely. KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ Absolvent: 1. Je schopen sebereflexe, odhadne dŧsledky svého jednání, své jednání a chování koriguje. Reaguje na hodnocení ze strany druhých, přijímá radu i kritiku, dokáţe reálně hodnotit práci spoluţákŧ i učitele. 2. Při práci v týmu uplatňuje své individuální schopnosti, spolupracuje při dosaţení společně stanovených cílŧ. Přijímá zodpovědnost za svoji práci, zodpovědně a tvořivě přistupuje k plnění svých povinností. 3. Podílí na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahŧ, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni poţádá. KOMPETENCE OBČANSKÉ Absolvent: 1. Šíří dobré jméno školy a zlepšuje tím pozitivní mínění veřejnosti o našem gymnáziu. 12

13 2. Jako poučený uţivatel národního jazyka dodrţuje jeho kulturu, uţívá český jazyk správně, vhodně, výstiţně, přiměřeně a vytříbeně. 3. Je tolerantní a otevřený k názoru druhých, respektuje rŧznorodost hodnot člověka. Poznává děje a jevy, které zásadně ovlivnily vývoj lidské společnosti a které mají vliv na současnost. Na základě jejich studia si utváří vztah k vlastnímu národu, evropské kultuře a lidské civilizaci. Při jejich poznání dokáţe pochopit a respektovat rasové, náboţenské a kulturní odlišnosti. Je k nim tolerantní. Umí rozpoznat demagogii, manipulaci, projevy rasismu, xenofobie a nesnášenlivosti vŧči lidem s odlišným názorem. 4. Vytváří si svŧj vlastní světový názor, lidské a občanské postoje, které dokáţe pomocí argumentŧ v diskusi obhájit. 5. Orientuje se v dění doma, v Evropě a ve světě. 6. Má všeobecný kulturně-politický rozhled, nezbytný pro kaţdého vzdělaného člověka, schopnost vnímat problémy současného světa a vlastního státu. 7. Chápe příčinné souvislosti a dŧsledky rozdílného přírodního, ekonomického, společenského a politického vývoje světa. 8. Seznámil se podrobně s cíli, principy, zpŧsoby řízení a mechanismy fungování demokratických společenství, chápe dŧvody mezinárodní spolupráce mezi zeměmi. 9. Prohloubil si představu o významu lidských práv, občanských rolí, práv a povinností a o předpokladech vlastního začlenění do rozmanitých oblastí ţivota společnosti. Umí se orientovat v hlavních problémech současného světa a v základních filozofických otázkách a je schopen je chápat jako prostředky k utváření vlastního ţivotního názoru. 10. Je schopen posuzovat společenské jevy a procesy a zasazovat je do širších sociokulturních, politických, ekonomických, případně psychologických souvislostí. 11. Projevuje pozitivní vztah k vlastnímu zdraví, začleňuje do svého ţivota činnosti podporující zdravý ţivotní styl, je schopen poskytnout účinnou pomoc a chovat se zodpovědně v krizových situacích a v situacích ohroţujících ţivot a zdraví (první pomoc a civilní ochrana). 12. Analyzuje a řeší problémy s biologickou a ekologickou tematikou, respektuje poţadavky na kvalitní ţivotní prostředí. 13. Uvědomuje si nezbytnost sportovních aktivit pro fyzické a duševní zdraví, fyzická aktivita je u něj automaticky spojena s hygienickými návyky a je si vědom její relaxační a estetické funkce. KOMPETENCE PRACOVNÍ Absolvent: 1. Provádí podle návodu základní práce a jednoduché experimenty a umí vyhodnotit jejich výsledky. 2. Zaznamenává přehledně prŧběh a výsledky pozorování, dokáţe formulovat a vysvětlit závěry pozorování. 3. Sám navrhuje jednoduché pokusy. 4. Dokáţe napsat protokol o provedeném experimentu nebo pozorování. 5. Dodrţuje pravidla bezpečnosti při práci v laboratoři. 6. Vyhodnotí údaje z daných grafŧ, tabulek a schémat a samostatně dokáţe vyhodnotit empirické údaje a vytvořit graf, tabulku a schéma. 7. Pouţívá funkční grafy, odečítá z grafu funkční hodnoty. 8. Pouţívá statistické grafy a odečítá z nich potřebné údaje. 9. Ovládá nástroje potřebné pro řešení úloh (kalkulačka, mikroskop, atd.). 13

14 KOMPETENCE K PODNIKAVOSTI Absolvent: 1. Pojmenuje své schopnosti, znalosti a dovednosti. 2. Uvaţuje o moţnostech své budoucí profese v dlouhodobějším horizontu, uvědomuje si rŧzné faktory, které ho mohou ovlivňovat. 3. Bere v úvahu jak moţnost být zaměstnancem, tak moţnost být podnikatelem, obě moţnosti srovnává vzhledem ke svým ţivotním preferencím. 4. Rozvíjí svŧj osobní i odborný potenciál, rozpoznává a vyuţívá příleţitosti pro svŧj rozvoj v osobním a profesním ţivotě, rozeznává i své slabé stránky a snaţí se na nich dále pracovat. 5. Přijímá zodpovědnost za své konání, nevyhýbá se úkolŧm, které jsou spojené s přijetím zodpovědnosti, přichází s vlastními nápady, je tvořivý, umí přijmout změnu a vyrovnat se s novými podmínkami. 6. Získává a kriticky vyhodnocuje informace o vzdělávacích a pracovních příleţitostech, plánuje a poté realizuje aktivity budoucí. 7. Usiluje o dosaţení stanovených cílŧ, kriticky hodnotí dosaţené výsledky, koriguje další činnost s ohledem na stanovený cíl, dokončuje zahájené aktivity, vyuţívá vnitřní motivace. 8. Dokáţe posoudit situaci a předvídat moţná rizika. 9. Plánuje, definuje priority, identifikuje problémy, přistupuje tvořivě k jejich řešení. Částečně rozdílné výstupy má vzhledem k rŧzné hodinové dotaci (od septimy viz Učební plán) absolvent humanitního zaměření a absolvent přírodovědného zaměření. Profilace umoţňuje zaměřit se na individuální skupinovou a tvŧrčí práci studentŧ. Studenti díky zvýšené hodinové dotaci preferovaných předmětŧ a vhodným výběrem návazného semináře získávají nadstandardní vědomosti a dovednosti, které mohou dále uplatnit při studiu na vysoké škole. Cílové kompetence jsou souborem cílových zpŧsobilostí, které by měl student ovládat. Obsahově jsou tyto kompetence pokryty tematickým plánem, který je dále podrobně rozpracováván v ŠVP. Tematické okruhy se postupně opakují na stále vyšší úrovni. Vytváří se tak posloupnost předpokládaných poznatkŧ, která odpovídá rozvoji poznávacích schopností studentŧ. Z hlediska osobnosti studenta se jedná o dlouhodobý proces od osobnosti a projevu dítěte přes projev dospívajícího po dospělého člověka. Výše uvedený profil absolventa představuje ideál, ke kterému se kaţdý student ve větší či menší míře přiblíţí. Přiblíţení se ideálu by mělo přispět jak k vyšší úspěšnosti při přijímacím řízení na vysoké školy, tak při seberealizaci v osobním i profesním ţivotě absolventŧ Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie vychází ze SWOT analýzy Personální podmínky Cíl 1: Stabilizovat celý pedagogický sbor a všechny pracovníky školy Stabilizovat sbor všech vyučujících, hlavně vyučujících cizích jazykŧ, systematicky, intenzivně a dlouhodobě hledat vhodné a kvalifikované učitele těchto předmětŧ a vhodnou motivací (případně i finanční) je pak udrţet v naší škole. 14

15 Zároveň je třeba přesvědčit všechny učitele o nutnosti a správnosti prováděných změn a vhodně je motivovat tak, aby nutnost těchto změn sami pochopili a vzali si je za své. Těm, kteří nechtějí pracovat v tomto duchu, nebudeme bránit v odchodu, místo nich pak je třeba hledat nové učitele, kteří se novému pojetí výchovy a vzdělávání, novým metodám výuky a dalšímu vzdělávání nebudou bránit. Stabilizovat i ostatní dobré pracovníky ve škole vhodnou motivací a vytvořením dobrých pracovních podmínek, umoţnit i jim další zvyšování kvalifikace a účast na dalším vzdělávání. Plánovat odchod zkušených pedagogŧ v dŧchodovém věku a jejich náhradu takto: spolupracovat s nimi na včasném vytipování následovníků i jejich připravenosti převzít v plném rozsahu činnost svého předchůdce; neztratit s těmito pedagogy kontakt a vyuţít je k práci na dohody, k dlouhodobějšímu suplování, k realizaci aktivit studentů ve volném čase; umoţnit jim (podle moţností školy) realizaci v aktivitách, které se případně rozhodnou provozovat po odchodu do důchodu; vyuţít k udrţení kontaktu s nimi i různých společenských, kulturních i sportovních akcí pořádaných školou. Cíl 2: Pečovat o odborný růst pedagogického sboru Hlavním cílem v personální oblasti je snaha o vysokou odbornou, metodickou a pedagogickou úroveň pedagogického sboru. Podporovat a umoţnit účast na DVPP (oblast počítačových technologií a jejich vyuţití při výuce, oblast nových metod a forem práce, zvyšování odbornosti a jazykové vybavenosti ). Snaha o pochopení nutnosti inovovat zpŧsoby výuky a změnit i celý zpŧsob myšlení učitelŧ a přístupu k ţákŧm i k učivu, netrvat na encyklopedických znalostech, ale klást dŧraz na kompetence studentŧ (informační technologie, vyhledávání informací, samostatná práce, skupinová práce, projektová výuka...), učit efektivně. Oceňovat autorství učebnic, softwarových programŧ a přednáškovou a publikační činnost učitelŧ. Cíl 3: Motivovat stávající pracovníky Odměňovat kvalitní práci a iniciativní návrhy, kreativitu a nápady. Umoţnit svobodnou volbu metod a seberealizaci při výchově a vzdělávání. Prezentovat úspěchy školy a konkrétní zásluhy jednotlivých pracovníkŧ. Ty, kteří se budou samostatně a iniciativně podílet na tvorbě ŠVP, vhodně motivovat finančním ohodnocením a odměnami, přerozdělit výši osobních příplatkŧ tak, aby tito pracovníci byli výrazně lépe ohodnoceni. Motivovat zaměstnance i sociálním a kulturním programem z FKSP (pŧjčky, zájezdy, sociální výpomoc, divadla ). Cíl 4: Vyhledávat potenciální odborníky Sledovat a oslovovat naše bývalé absolventy. Spolupracovat s VŠ při výběru vhodných absolventŧ. Sledovat a oslovovat odborníky i z jiných škol, případně z odborných pracovišť. Vypisovat výběrová řízení při obsazování volných míst Materiální a technologické podmínky V duchu neustálého rozvoje informačních technologií inovovat počítačovou síť a počítače, vylepšovat technické parametry a vybavení počítačových učeben i kabinetŧ (hardware), dokoupit další tiskárny a skenery. 15

16 Stále sledovat novinky a inovovat i programové vybavení školy (software). Odborné učebny vybavovat modernějším zařízením i novým softwarem. Stále doplňovat sbírky, laboratoře, knihovnu vhodnými pomŧckami, učebnicemi, naučnou literaturou Lépe vyuţívat prostorové moţnosti školy a zkvalitňovat estetické prostředí ve škole Zdroje financování Celá tato oblast je ovlivněna výší finančních prostředkŧ ze státního rozpočtu i výší nákladŧ na provoz školy a na zajištění základních výchovně vzdělávacích cílŧ. V oblasti odměňování jsou finanční prostředky v Praze nadstandardní, ale přesto je třeba vyvíjet tlak na zřizovatele kvŧli zvýšení finančních prostředkŧ na osobní ohodnocení, odměny a dohody (OON), protoţe práce ve škole stále přibývá (např. tvorba ŠVP). Ekonomicky výhodně a racionálně vynakládat finanční prostředky (výběrová řízení, vnitřní audit ). Stále získávat další finanční prostředky (doplňková činnost pronájmy, vyhledávání sponzorů z řad rodičů i praţských firem ), v nadstavbové části příjmů se budeme nadále opírat o aktivity Sdruţení (sponzoring finanční i věcný), o zisky z VHČ školy a o pomoc ze zdrojů Společnosti přátel GNK. Pokusit se více vyuţívat oblast grantů (i kdyţ je její administrativní náročnost obrovská a některé zadávací podmínky pro školu těţko splnitelné), ať jiţ regionálních, či v rámci různých projektů EU Hospodaření s finančními prostředky V oblasti provozní, materiální a technologické je stávající stav na hranici únosnosti, protoţe stále rostou provozní náklady a je stále více třeba investovat do reprodukce didaktické techniky a modernizace zařízení školy, hlavně v oblasti informačních technologií. Nutnost zvyšovat náklady na další vzdělávání pedagogických pracovníkŧ ve všech oblastech (informační technologie, nové formy a metody práce, odbornost, jazyková vybavenost ). Po dokončení úprav exteriéru se zaměřujeme na interiér budovy (chodby, učebny), dokončujeme výměnu nábytku v učebnách. Je dŧleţité stále inovovat didaktickou techniku na škole, počítačové vybavení atd., ovšem máme na paměti nutnost rovnováhy mezi potřebou techniky a moţnostmi školy vzhledem k její údrţbě a inovačním potřebám. Vyřešit problém s vyuţitím zahradního domečku Vzdělávací systém školy Rozřazovací zkoušky Vyuţít moţnost rozřazovacích zkoušek ve 4. ročníku k tomu, aby studenti se špatnými studijními výsledky a s negativním přístupem ke studiu mohli být nahrazeni novými uchazeči z devátých tříd ZŠ. 16

17 Na vyšším stupni gymnázia jsme zahájili ve školním roce 2009/2010 poprvé výuku podle Školního vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání (ŠVP GV). Třídy navíc profilujeme prostřednictvím zaměření na směr humanitní nebo přírodovědný, dále na základě výběru z celé řady volitelných předmětŧ. Přerozdělení probíhá v kvartách na základě zájmu studentŧ, jejich studijních výsledkŧ za tercii a kvartu, dlouhodobého zapojení do soutěţí a olympiád v profilových předmětech a na základě rozřazovacích testŧ, které se uskuteční vţdy v únoru na začátku 2. pololetí. Vzdělávací koncepce školy Je nutné vytvořit a prŧběţně obnovovat kvalitní školní vzdělávací program, který v sobě bude zahrnovat vhodně formulované cíle a obsah vzdělání, precizní profil absolventa školy, veškerou organizaci, prostředky vzdělávání a zpŧsob realizace ve vzdělávacím procesu (tzv. formální kurikulum). Dále bude tento program obsahovat všechny rozšiřující aktivity soutěţe, kurzy, exkurze, sportovní, kulturní a společenské aktivity (tzv. neformální kurikulum). Třetí sloţkou školního vzdělávacího programu je tzv. skryté kurikulum, tedy ty stránky ţivota školy, které nejsou přímo hmatatelné, jako je např. klima školy, vzájemné vztahy mezi lidmi, sociální struktura školy a třídy, sloţení pedagogického sboru apod. Je třeba vytvořit dojem dŧleţitosti školy, něčeho zvláštního, osobitého a specifického (tzv. konkurenční výhodu). Vytvořit novou a moderní koncepci rozvoje celé školy, coţ se týká především nových učebních plánů, kde je třeba akceptovat nové Rámcové vzdělávací programy jak pro základní vzdělávání (na niţším gymnáziu), tak pro gymnaziální vzdělávání a na jejich základě si vytvořit vlastní, na základě nových poznatkŧ stále otevřený školní vzdělávací program, který bude směřovat k naplnění cílŧ v podobě profilu absolventa našeho gymnázia. Zaměřit se především na klíčové kompetence, to znamená na celkový soubor ţákových znalostí, dovedností a postojů, které přesahují konkrétní znalosti z jednotlivých vzdělávacích oblastí, umoţňují jejich efektivní vyuţití a jsou poţadovány pro různé druhy učebních, praktických a lidských činností. Pouţít model 3+1 (v prvních třech letech vyššího gymnázia bude dŧraz postupně kladen spíše na obsah učiva s plným vyuţitím kompetencí získaných na niţším stupni gymnázia, v oktávě bude upraven studijní reţim od poloviny března příslušného školního roku tak, aby byl zajištěn časový prostor a kvalitní příprava na společnou i profilovou část maturitní zkoušky. Zároveň se tím vytvoří předpoklady pro intenzivní přípravu k přijímacím zkouškám na příslušné vysoké školy). Pravidelně informovat o nové koncepci rodiče i studenty. S tím souvisejí tyto aktivity: ještě více zkvalitnit vztahy mezi studenty, rodiči a pedagogy tak, aby atmosféra na škole nebyla s příchodem nových úkolů a metod práce stresující; systematicky, dlouhodobě a profesionálně informovat studenty i jejich rodiče o důvodech připravovaných i probíhajících změn; kaţdodenní důslednou, promyšlenou výchovně vzdělávací činností a prostředky přesvědčit vhodným způsobem studenty i jejich rodiče, ţe splnění výchovně vzdělávacích cílŧ není záleţitostí vyučujícího, ale zejména studentŧ a jejich rodinného zázemí. Maturitní zkoušky Ve školním roce 2014/2015: Maturitní zkouška ve školním roce 2014/2015 se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby ţák uspěl u maturity, musí úspěšně sloţit povinné zkoušky obou těchto částí. 17

18 Model maturitní zkoušky se opírá o zákon č. 561/2004 Sb. a vyhlášku č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisŧ. Společná část 2 povinné zkoušky: 1. český jazyk a literatura 2. cizí jazyk nebo matematika max. 2 nepovinné zkoušky: z nabídky: cizí jazyk nebo matematika Cizí jazyk u povinných i nepovinných zkoušek nabízí tyto jazyky: anglický, německý, španělský, francouzský a ruský. Ţák nemŧţe konat nepovinnou zkoušku ze stejného jazyka, z jakého koná zkoušku povinnou. Při výběru cizího jazyka nehraje roli jeho hodinová dotace při studiu ani to, zda ţák studoval daný jazyk jako první nebo druhý. Pokud ţák neuspěje u komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka, opakuje jen tu dílčí zkoušku, u které neuspěl. Profilová část 3 povinné zkoušky: z nabídky: český jazyk a literatura, anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, španělský jazyk, matematika, fyzika, chemie, biologie, historie, zeměpis, občanský a společenskovědní základ, informační a komunikační technologie Alespoň v jedné části maturitní zkoušky (společné nebo profilové) musí ţák konat zkoušku z cizího jazyka. Zároveň nesmí konat zkoušku ze stejného cizího jazyka ve společné i profilové části. max. 2 nepovinné zkoušky: z nabídky: český jazyk a literatura, anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, španělský jazyk, matematika, MATEMATIKA+, fyzika, chemie, biologie, historie, zeměpis, občanský a společenskovědní základ, informační a komunikační technologie, deskriptivní geometrie, hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova Všechny zkoušky profilové části se konají formou ústní zkoušky před zkušební komisí. Pro moţnost skládat maturitní zkoušku z uvedených předmětŧ platí, ţe jejich celková dotace na vyšším stupni gymnázia činí 144 vyučovacích hodin.. Předmaturitní ročníková práce Ve školním roce 2013/14 jsme nově zavedli předmaturitní ročníkové práce. Cílem těchto prací je umoţnit ţákŧm 6. a 7. ročníkŧ dlouhodobě pracovat na individuálně zvoleném samostatném tématu, naučit se pracovat s odbornou literaturou. Tyto práce také mají prohloubit schopnost analyzovat, porovnávat a syntetizovat teoretické i praktické poznatky a vyvozovat z nich potřebné závěry. Práce by měla zlepšit schopnosti ţákŧ písemné i ústní prezentace odborné práce. Ţáci 5. ročníku, kteří se rozhodnou pro vlastní téma ročníkové práce, si toto téma mohou individuálně dohodnout v období od 2. do s příslušným vyučujícím. Seznam všech témat i se jmény ţákŧ, kteří si vybrali vlastní téma, bude zveřejněn v polovině června. Podle prospěchu na konci 18

19 5. ročníku bude vytvořen seznam ţákŧ. Podle pořadí na tomto seznamu si ţáci sext, kteří se nerozhodli pro své vlastní téma ročníkové práce v kvintě, vyberou v prŧběhu posledního týdne v září 6. ročníku téma své předmaturitní ročníkové práce. Vybírat budou dle seznamu témat, který byl vyvěšen v polovině června předchozího školního roku. Nejpozději do konce října je pak ţák 6. ročníku povinen domluvit si s konzultantem své ročníkové práce úvodní konzultaci. Další prŧběţnou konzultaci ţák absolvuje ve 2. pololetí 6. ročníku, poslední závěrečnou konzultaci pak v 1. pololetí 7. ročníku. Minimální počet konzultací je tedy 3. Počet konzultací není směrem nahoru nijak omezen, vše záleţí na dohodě mezi ţákem a konzultantem dané ročníkové práce. Odevzdání ročníkové práce proběhne vţdy do konce února 7. ročníku, obhajoba pak nejpozději do pŧlky června 7. ročníku. V případě, ţe si student vybere práci v předmětu, který se v 7. ročníku nevyučuje, ročníkovou práci odevzdá do poloviny května v 6. ročníku, obhajoba pak proběhne na konci 6. ročníku. Přesné propozice rozsahu, obsahu i formy ročníkové práce jsou uvedeny v dokumentu Předmaturitní ročníková práce, který je ţákŧm přístupný na webových stránkách školy. Klasifikace ročníkové práce se bude skládat ze tří známek, váha kaţdé této známky bude 10 (tedy kategorie klasifikace A). Známky budou uděleny za obsah práce, formu a prezentaci práce prostřednictvím PP prezentace v den obhajoby. Známky se pak stanou nedílnou součástí klasifikace předmětu, ve kterém bylo téma ročníkové práce vypsáno. Tyto známky budou započítány do prŧběţné klasifikace za 2. pololetí 7. ročníku (případně za 2. pololetí 6. ročníku, v případě, ţe se daný předmět v 7. ročníku nevyučuje). Žák, který danou ročníkovou práci ve stanoveném termínu bez vážné omluvy neodevzdá nebo se bez řádné omluvy nedostaví k obhajobě: Nemŧţe být v daném předmětu klasifikován a není tedy oprávněn postoupit do dalšího ročníku. Žák, který obdrží při odevzdání práce nedostatečnou (za obsah nebo formu práce): Nebude připuštěn k obhajobě ročníkové práce v řádném termínu, a tudíţ nemŧţe být klasifikován z daného předmětu a nemŧţe tak ani postoupit do vyššího ročníku. Práci musí přepracovat a odevzdat do 30. června téhoţ školního roku. Obhajoba pak proběhne v náhradním termínu do 31. srpna. Žák, který před komisí práci neobhájí (dostane nedostatečnou): Práci musí přepracovat a odevzdat do 30. června téhoţ školního roku. Obhajoba pak proběhne v náhradním termínu do 31. srpna. Žák, který ani v náhradním termínu nesplní požadavky kladené na úspěšnou obhajobu předmaturitní ročníkové práce: Nemŧţe být v daném předmětu klasifikován a není tedy oprávněn postoupit do dalšího ročníku. Ostatní případy (např. závažné zdravotní důvody apod.): Budou posuzovány individuálně vedením školy. Volitelné předměty V učebním plánu máme zařazeny volitelné předměty v 7. a 8. ročníku. Jejich nabídku kaţdoročně aktualizujeme na základě prŧzkumu potřeb a zájmŧ studentŧ. Výuku těchto předmětŧ zajišťujeme pomocí pedagogŧ naší školy a téţ odborníkŧ z praxe. V prŧběhu 6. ročníku si kaţdý student zvolí dva předměty z nabídky volitelných předmětŧ, které bude povinně navštěvovat v 7. a 8. ročníku. V 7. ročníku si zvolí ještě další dva volitelné předměty, které bude povinně navštěvovat v 8. ročníku. 19

20 V 7. ročníku má tedy kaţdý student 2 volitelné předměty, v 8. ročníku 4 volitelné předměty. Příklad nabídky dvouletých volitelných předmětŧ (pro školní rok 2010/2011): 1. seminář z dějepisu, teorie státu a práva 2. seminář z matematiky, seminář z informatiky 3. výtvarná kultura, deskriptivní geometrie 4. výtvarná kultura, literární seminář 5. výtvarná kultura, seminář z dějepisu 6. literární seminář, mediální výchova a ţurnalistika 7. seminář z chemie, seminář z biologie 8. seminář z chemie, seminář z fyziky 9. seminář z matematiky, seminář z fyziky 10. výtvarná kultura, anglický jazyk zaměřený na estetiku a humanitní vědy 11. literární seminář, psychologie a sociologie 12. seminář z dějepisu, psychologie a sociologie 13. seminář z geografie, seminář z dějepisu 14. seminář z fyziky, seminář z biologie 15. seminář z fyziky, seminář z informatiky 16. seminář z matematiky, seminář z biologie 17. seminář z matematiky, deskriptivní geometrie 18. seminář z matematiky, anglický jazyk zaměřený na exaktní vědy 19. seminář z angličtiny (FCE), 2. předmět navrhněte (z nabízených VP) 20. seminář z geografie, anglický jazyk zaměřený na geografii a cestovní ruch 21. seminář z geografie, seminář z Aj zaměřený na cestovní ruch a místopis Prahy 22. seminář z dějepisu, seminář z Aj zaměřený na cestovní ruch a místopis Prahy 23. literární seminář, Aj zaměřený na literaturu a filmovou tvorbu Příklad nabídky jednoletých volitelných předmětŧ (pro školní rok 2010/2011): 1.skupina 2.skupina anglická konverzace francouzská konverzace německá konverzace deskriptivní geometrie filozofie aplikace matematiky ve fyzice a technice ekonomie informatika anglická konverzace německá konverzace kultura 20. století matematika kolem nás základy administrativy (na PC) genetika a ekologie sociální geografie Aj literárně dramatický seminář geografie Práce s nadanými jedinci a integrace handicapovaných ţáků Zahrnout do nového školního programu všechny moţné vhodné metody a formy práce s těmito jedinci (viz. výchovný systém školy). Účast ve školních soutěţích a olympiádách 20

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Oficiální název: Školní

Více

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická 78-42-M/01Technické lyceum Verze z 11. 06. 2008 Platnost od 1. 9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Technik dokončovacího zpracování tiskovin

Technik dokončovacího zpracování tiskovin Školní vzdělávací program Technik dokončovacího zpracování tiskovin čtyřleté denní studium dvouleté zkrácené studium Školní vzdělávací program zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu vydaného

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělání 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělání 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE SMÍCHOVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Preslova 25, Praha 5, 150 21 www.ssps.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělání 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 PROFIL

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace

Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia (zpracováno podle RVP G) Pro učeného a vzdělaného člověka ţít znamená přemýšlet. ( Docto homini et erudito vivere est

Více

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s.

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. Vzdělávací program Mensa gymnázia, o. p. s. Identifikační údaje název ŠVP: Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. vzdělávací program: osmiletý studijní forma vzdělávání: denní název školy: Mensa gymnázium,

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Základní škola a Mateřská škola Cehnice

Základní škola a Mateřská škola Cehnice Základní škola a Mateřská škola Cehnice Platnost dokumentu od 1. 9. 2009. verze 2 Obsah IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1. HISTORIE ŠKOLY 4 2. VELIKOST ŠKOLY, EXTERIÉR, INTERIÉR 4 3. VYBAVENÍ

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP6 Gymtri Aby nás to doopravdy bavilo Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP6 Gymtri 2014 Aby nás to doopravdy bavilo Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání - čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia 2009/1

Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání - čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia 2009/1 Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání - čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia 2009/1 (zpracováno podle RVP G) Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace Školní vzdělávací

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

Rakouské gymnázium v Praze o.p.s. Österreichisches Gymnasium Prag. Školní vzdělávací program pro šestileté gymnázium

Rakouské gymnázium v Praze o.p.s. Österreichisches Gymnasium Prag. Školní vzdělávací program pro šestileté gymnázium Rakouské gymnázium v Praze o.p.s. Österreichisches Gymnasium Prag Školní vzdělávací program pro šestileté gymnázium Sídlo školy : U Uranie 14, 170 00 Praha 7 - Holešovice Vedení školy: Mag. Isabella Benischek

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Informatika v ekonomice Informatika v cestovním ruchu Schválila

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Měcholupy 1. března 2010 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 04 1.1 Název vzdělávacího programu... 04 1.2 Předkladatel...

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-546/08-09. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-546/08-09. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-546/08-09 Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí Moudrost je třeba nejen získávat, ale i používat Cicero ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIUM SOKOLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (zpracováno dle RVP ZV a RVP G) GYMSO TRADICE A BUDOUCNOST 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název ŠVP Školní vzdělávací program pro gymnaziální

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední odborná škola a Střední odborné učiliště U Hvězdy 79, 7 01 Kladno Školní vzdělávací program Obor vzdělání: 36 67 H/01 ZEDNÍK Vydáno dne: 1. 9. 008 Platnost: 1. 9. 008 Poslední aktualizace: 31.

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělávání: 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: KOSMETICKÉ SLUŽBY

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: KOSMETICKÉ SLUŽBY Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: KOSMETICKÉ SLUŽBY Obor vzdělání: 69-41-L/01 Kosmetické služby Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie ŠKOLA MATRIXU Strana 1 (celkem 169) 1 Obsah... 2 2 Identifikační

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Školní vzdělávací program Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Gymnázium čtyřleté, 7941K/41 Gymnázium osmileté, 7941K/81 (vyšší stupeň) Vzdělávací institut INTEGRA BRNO gymnázium, základní škola,

Více

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Střední odborná škola a Střední odborné učiliště příspěvková organizace Cesta brigádníků 693 Kralupy nad Vltavou Školní vzdělávací program 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Úvodní identifikační

Více