Dodatek k ŠVP- Škola podle Komenského ZŠ Chodov, Komenského 273

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dodatek k ŠVP- Škola podle Komenského ZŠ Chodov, Komenského 273"

Transkript

1 Dodatek k ŠVP Škola podle Komenského ZŠ Chodov, Komenského 273 Účinnost od Schváleno pedagogickou radou dne 24. a Projednáno školskou radou dne

2 Obsah IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZŠ... 6 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 6 Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami... 9 Péče o talentované a mimořádně nadané žáky Profil absolventa CHARAKTERISTIKA ŠVP VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ UČEBNÍ PLÁN 1. STUPEŇ ŠKOLNÍ UČEBNÍ PLÁN 2. STUPEŇ ŠKOLNÍ ROK 2013/ ŠKOLNÍ UČEBNÍ PLÁN 2. STUPEŇ OD ŠKOLNÍHO ROKU 2014/ VZDĚLÁVACÍ OBLASTI CHARAKTERISTIKY PŘEDMĚTŮ 1. STUPEŇ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Český jazyk Cizí jazyk MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika ŠVP Škola podle Komenského 1

3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Informatika ČLOVĚK A JEHO SVĚT Prvouka Přírodověda Vlastivěda ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Člověk a svět práce ČLOVĚK A ZDRAVÍ Tělesná výchova UMĚNÍ A KULTURA Hudební výchova Výtvarná výchova VZDĚLÁVACÍ OBLASTI CHARAKTERISTIKY PŘEDMĚTŮ 2. STUPEŇ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Český jazyk Cizí jazyk ŠVP Škola podle Komenského 2

4 Další cizí jazyk MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Informatika ČLOVĚK A SPOLEČNOST Dějepis Výchova k občanství Finanční gramotnost ČLOVĚK A PŘÍRODA Fyzika Přírodopis Chemie Zeměpis ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Člověk a svět práce ČLOVĚK A ZDRAVÍ ŠVP Škola podle Komenského 3

5 Tělesná výchova Výchova ke zdraví UMĚNÍ A KULTURA Hudební výchova Výtvarná výchova ROZŠIŘUJÍCÍ OBLAST Přehled volitelných předmětů, které budou zařazovány podle zájmu žáků PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Environmentální výchova Mediální výchova PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD AUTOEVALUACE ŠKOLY AKTUALIZACE ŠVP Škola podle Komenského 4

6 1. aktualizace Dodatku k ŠVP Škola podle Komenského 5

7 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZŠ Název školy: Základní škola Chodov, Komenského 273, okres Sokolov, příspěvková organizace Adresa školy: Komenského 273, Chodov Další identifikační údaje:, IČO Ředitelka školy: Mgr. Iva Šípová Koordinátor ŠVP: Ing. Alena Štěrbová Zřizovatel ZŠ: Město Chodov Komenského 1077, Chodov IČO Oficiální název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název ŠVP: Škola podle Komenského Komentář k motivačnímu názvu ŠVP: Název vyjadřuje záměr školy vytvořit vzdělávání pro potřeby praktického života, vzdělávání vycházející z tradic české pedagogiky a didaktiky, vzdělání vytvářené také moderními metodami, vzdělání nezapomínající na sociální a osobnostní výchovu budoucích dospělých občanů naší republiky, občanů patřících do Evropské unie. Standardy pro základní vzdělávání: Součástí ŠVP jsou STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZĚLÁVÁNÍ v jednotlivých vyučovacích předmětech, které vymezují minimální penzum učiva nutného ke zvládnutí vzdělávání na konci 1. stupně (v 5. ročníku) a 2. stupně (v 9. ročníku). Platnost dokumentu: Vydán dne: Účinnost od ředitelka školy: razítko školy: IČO: DIČ: CZ Identifikátor zařízení: IZO: ŠVP Škola podle Komenského 6

8 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Úplná základní škola: p. r. Počet učeben, tříd v ročníku: 1. stupeň max. 13 kmenových učeben (23 paralelní třídy/ročník) 2. stupeň max. 11 kmenových učeben (23 paralelní třídy/ročník) Kapacita školy podle zřizovací listiny: 800 žáků Odloučená pracoviště: 1. stupeň, ul. Dukelských hrdinů 338 ŠD, ŠJ, ul. Smetanova 738 Kapacita odloučených pracovišť: ŠJ 700 jídel ŠD 125 žáků Poloha a umístění školy, dopravní dostupnost pro žáky: škola je vybudována v centru města a umístěna ve 3 budovách samostatná budova 1. stupně je v ul. Dukelských hrdinů 338, je umístěna u největší křižovatky města na samém kruhovém objezdu. Tato poloha je nevhodná pro výuku svojí hlučností a prašností. budova ŠD a ŠJ ve Smetanově ul. 738 je v blízkosti hlavního chodovského tahu městem, ale od silnice je oddělena pásem zeleně hlavní budova je v ulici Komenského 273 a je relativně v klidovém místě dopravní dostupnost školy je přes rozdělení do jednotlivých budov velmi dobrá i pro dojíždějící žáky. Hlavní autobusové nádraží je pouhých 5 minut vzdálené. Část žáků dojíždí na kole a škola má vybudované cykloparkoviště na školním dvoře, přes den uzavřeném. Prostorové možnosti školy 1. stupeň: na škole je celkem 13 kmenových učeben, 1 poloodborná učebna pro CJ a Hv, 1 učebna pro výuku informatiky v budově je sklad učebnic samostatný prostor má výchovná poradkyně pro svoji činnost, návštěvy pracovníků PPP a pro sklad písemností v budově se nachází archiv školy 1. stupeň má 11 kabinetů, nachází se ve 4 místnostech na tělesnou výchovu se využívá malá tělocvična k řídicí práci je zde kancelář zástupce, sborovna v budově je byt školníka, v přízemí jsou šatny k budově přísluší školní pozemek, školní zahrada, ovocná zahrada školníka ŠVP Škola podle Komenského 6

9 Prostorové možnosti 2. stupeň: v budově je umístěno 89 kmenových tříd dále zde jsou 2 učebny informatiky, učebna vybavená interaktivní tabulí využívaná jako poloodborná učebna zeměpisu a dějepisu, odborná učebna pro výuku českého jazyka, sluchátková učebna pro CJ, malá učebna pro CJ, dílna + učebna pro teorii, kuchyňka mezi kmenovými učebnami jsou poloodborně zřízeny učebna Ch, F, Hv, Vv, Př, M k vybavení patří kabinety Př, D, TV, M, Ch, F, Vv, Z, CJ v budově je ředitelna, sborovna, kancelář administrativy, kabinet výchovného poradenství, místnost pro uklízečky, sklad učebnic v přízemí se nacházejí šatny žáků v budově je byt školníka k budově patří školní dvůr, malé předzahrádky, školní záhony výuka tělesné výchovy musí probíhat v městské hale a hřišti Spartaku Chodov, ŠAKu, víceúčelovém hřišti DDM a ZŠ ve Školní ulici Materiální vybavení školy: škola je postupně vybavována veškerými dostupnými učebními pomůckami ve všech předmětech rovněž v oblasti počítačů je situace na škole příznivá (3 učebny informatiky + další audiopomůcky) také vybavení přehrávači, televizemi, videi a DVD a dataprojektory je dostatečné škola využívá 3 interaktivní tabule fond učebnic je pravidelně doplňován, obměňován a trvale přetvářen podle požadavků vyučujících, podle změn ve výuce i zavádění nových předmětů problematická je situace v přeplněnosti kabinetů a ve způsobu ukládání pomůcek. Prostory šaten jsou na kapacitu školy malé. Sociální skladba žactva: každý rok dojíždí z okolních obcí přibližně % žáků sociální složení těchto žáků, stejně jako žáků z Chodova je ovlivněno tím, že většina rodičů patří do skupiny dělnických profesí. Značná část rodičů má jen základní vzdělání a pouze malá skupina vykazuje středoškolské či vysokoškolské vzdělání. ŠVP Škola podle Komenského 7

10 z toho také vychází vztah rodičů a následně dětí ke školní práci, k vyučování, domácí přípravě, plnění domácích úkolů značná část rodičů žije z podpory v době nezaměstnanosti problémem omezujícím mimoškolní aktivity žáků škola v přírodě, výlety, zahraniční i domácí vícedenní exkurze a v poslední době také finančně náročnější kulturní akce zde se část žáků neúčastní z finančních důvodů Spolupráce s rodiči, zřizovatelem, dalšími činiteli: Rodiče ve škole je evidováno Sdružení rodičů školy (evidence na MV ČR), které se díky ředitelství pravidelně schází, vybírá příspěvky od rodičů, pomáhá finančně škole a menší míře aktivizuje rodiče v jednotlivých třídách na třídních schůzkách. Díky zástupcům rodičů z každé třídy ve Výboru Sdružení se mohou rodiče podílet na přípravě, řízení především mimoškolních akcí. Ze strany rodičů však není velký zájem pracovat ve funkcích Sdružení. Zástupci Sdružení jsou pravidelně, 2x ročně, informováni o změnách ve škole, o strategickém plánování školy, o výsledcích školy v různých oblastech a o koncepčních změnách ve vzdělávání, o plánovaných a realizovaných opravách. Na škole pracuje 6 členná Školská rada. Spolupracujeme také s odborem sociálních věcí na úseku řešení neomluvené absence žáků školy a Střediskem prevence kriminality mládeže. Zřizovatel Město Chodov spolupráce s MěÚ se po ustavení PO postupně vyvíjí a dostává rozumnou úroveň. Finanční krytí potřeb školy je na dobré úrovni. Škola nachází pochopení pro své potřeby, v dobách rozdílných názorů se vždy hledají oboustranně kompromisní řešení. Další činitelé mezi činiteli nejčastěji spolupracujícími se školou je Městská policie, která svým preventivním programem škole výrazně pomáhá. Státní policie spíše řeší kriminalitu dětí, krádeže a ztráty. Výrazně škole pomáhá s řešením nevhodného chování k učitelům a spolužákům. Pravidelně spolupracujeme s Úřadem práce Sokolov, ŠAK Chodov, Spartakem Chodov, Městskou knihovnou a celou řadou dalších organizací a institucí. Charakteristika pedagogického sboru: sbor 1. stupně představuje 15 pedagogů, z toho si 3 pedagogové doplňují vzdělání na PF, pouze 1 pedagog je nekvalifikovaný a potřebné vzdělání si nedoplňuje, ostatní pedagogové jsou plně kvalifikovaní sbor 2. stupně představuje 12 pedagogů, z toho si 2 pedagogové doplňují potřebné vzdělání na PF, ostatní jsou plně kvalifikovaní pedagogický sbor 2. stupně je dobře aprobačně rozložen ŠVP Škola podle Komenského 8

11 škola má svého výchovného poradce, který samostatně plní uložené úkoly, spolupracuje s odbornými pracovišti i s rodiči, do jeho kompetence spadají především žáci se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním škola má svého kariérového poradce, do jehož kompetence spadá rozmisťování vycházejících žáků a realizace projektů zaměřených na volbu povolání škola má svého školního metodika prevence, který absolvuje celou řadu školení a následně školí pedagogické pracovníky školy, stará se o preventivní program, který společně s pedagogickým sborem tvoří a každoročně vyhodnocuje, spolupracuje s OSPOD, Krizovým centrem, psychology, psychiatry apod. škola má svého ICT metodika a ICT koordinátora škola každoročně otevírá řadu reedukačních kroužků a kroužků na nápravu řeči úsek školní družiny je obsazen 4 kvalifikovanými vychovatelkami ředitelství školy složené z ředitelky a samostatných zástupkyň pro jednotlivé stupně pracuje kolektivně škola se dlouhodobě zúčastňuje projektů Zdravé zuby a projektů organizovaných Integrovaným záchranným systémem v Chodově, které jsou zaměřeny na ochranu lidí za mimořádných okolností každoročně se žáci zúčastňují řady projektů, které pro ně připravuje Středisko prevence kriminality v Chodově ve škole nejsou prozatím vytvořeny podmínky pro mezinárodní spolupráci spolupracujeme se středními školami v našem regionu, se ZŠ praktickou a ZŠ speciální v Chodově, s DDM v Chodově, s hvězdárnou v Karlových Varech jako partnerská škola jako partnerská škola jsme se zúčastnily projektů zaměřených na podporu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na vybudování Krajského vzdělávacího centra v Sokolově úspěšně jsme realizovali projekt EU peníze školám, v rámci něhož vytvořili naši pedagogové 1070 vzdělávacích materiálů pro celou řadu předmětů 1. a 2. stupně jsme zapojeni do projektu Ovoce do škol a Mléko do škol zapojili jsme se do projektu zaměřeného na ověřování průřezových témat ŠVP, testování žáků 5. a 9. ročníku Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Integrační program školy je nastaven tak, aby umožňoval osobnostní rozvoj každého žáka ve prospěch jeho osobnostního maxima. Do integračního programu jsou zařazeni především žáci s vývojovými poruchami učení nebo chování a žáci sociálně znevýhodnění. Další skupinou jsou žáci, kteří mají méně závažné poruchy řeči, sluchu atd. Tito žáci jsou vzděláváni podle individuálních vzdělávacích plánů (IVP), které jsou zpracovány na základě ŠVP a vycházejí ze specifických potřeb žáků. Na základě vyšetření jsou pak tito žáci zařazováni do reedukační péče. Rozsah péče vychází z doporučení odborného pracoviště, z koncepce a podmínek školy. ŠVP Škola podle Komenského 9

12 IVP je vypracován na základě doporučení pedagogickopsychologické poradny, na jeho tvorbě se podílí třídní učitel, výchovný poradce, vyučující příslušných předmětů, PPP, rodiče, popřípadě další odborníci. Struktura IVP vychází z platné právní úpravy, je doplněna v případě potřeby dohodou o formě podílu žáka a spolupráce se zákonnými zástupci. IVP schvaluje ředitel školy. Několik let využíváme asistenty pedagoga. Péče o talentované a mimořádně nadané žáky Zařazení problematiky výchovy a vzdělávání nadaných žáků do základního vzdělávání vyžaduje od učitelů náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých předmětech, neboť tito žáci mají své specifické vzdělávací potřeby, na které je třeba reagovat. Pro tyto žáky je zapotřebí zvýšené motivace k rozšiřování základního učiva do hloubky především v těch vyučovacích předmětech, které reprezentují nadání dítěte. Žáci mimořádně nadaní jsou integrováni v rámci běžných tříd, mohou však být přeřazeni do vyššího ročníku na základě komisionální zkoušky. Profil absolventa Naším cílem je, aby školu opouštěl žák, který bude motivován k celoživotnímu vzdělávání, který bude umět získávat informace z různých zdrojů, bude umět vyjadřovat se ústně i písemně s přihlédnutím ke komunikační situaci, bude seznámen s pravidly chování a jednání v rámci mezilidských vztahů, získá základní pracovní návyky. Bude schopen orientovat se v základních otázkách složitosti světa. Každý absolvent získá základní dovednosti z práce s počítačem. V co největší míře bude umět aplikovat získané vědomosti do praktického života. CHARAKTERISTIKA ŠVP Náš ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů platných i pro současnou školskou politiku, doplněnou o uvedené klíčové kompetence a ze záměrů inovovat, modernizovat pedagogický proces. Život školy se bude přizpůsobovat zájmům a přáním zjištěným v analýze, dotaznících pro rodiče, žáky i pedagogy školy. Velmi uvážlivě budeme vycházet z reálných možností současného pedagogického sboru. Stanovené cíle musí být realistické a jsou chápány jako odrazový můstek, ze kterých se bude vycházet pro další rozvoj výchovy a vzdělání na škole, k náročnějším a vyšším cílům v dalším období. Klademe si úkoly v oblasti humanistické pedagogiky a didaktiky se zaměřením na žáky vyžadující zvláštní péči, na žáky s vadami učení, logopedickými vadami, na žáky z rozvrácených a ekonomicky slabých rodin. Budeme se snažit integrovat žáky s tělesnými vadami a s poruchami smyslového vnímání. ŠVP Škola podle Komenského 10

13 Uváděním jména Komenského v motivačním názvu ŠVP chceme zvýraznit naši snahu po využití nejmodernějších současných metod práce, stejně jako všech nově zaváděných moderních způsobů výchovně vzdělávacích činností ve školství. Chceme propojovat vzdělání s přípravou na budoucí profesní růst dětí na středních školách a středních učilištích. Naší snahou bude plně se věnovat rozvoji výuky CJ se zaměřením na angličtinu. Tato snaha bude podporovat zapojení našich občanů do integrace v rámci EU. Podporujeme veškeré ekologické aktivity, zapojujeme se do soutěží s touto tematikou, integrujeme témata Ochrany životního prostředí do většiny předmětů, zúčastňujeme se akcí s ekologickou tematikou, třídíme odpad. Jsme zapojeni do projektu Ovoce do škol, kterým chceme přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací návyk ve výživě dětí, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny ročníky každoročně zařazují problematiku zdravého životního stylu do výuky formou projektového vyučování. Systematicky se věnujeme oblasti sexuální výchovy a především nebezpečí negativního ovlivňování zdraví dětí a mládeže, které se zvyšuje díky novým způsobům komunikace. Naším cílem je, aby si žáci osvojili odpovědné chování, rozhodování a komunikaci v situacích souvisejících s reprodukčním zdravím, partnerskými vztahy, rodinným životem a rodičovstvím. Sexuální výchova je integrována do Výchovy k občanství. Organizujeme pro žáky školy v přírodě ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání nebo výjezdní projektové týdny se zaměřením na ochranu člověka v mimořádných situacích a poznání historie a současnosti dané lokality formou projektového vyučování se zaměřením na mezipředmětové vztahy a průřezová témata. Stejně intenzivně se budeme věnovat využívání komunikačních a informačních technologií, využívání výpočetní techniky. Žákům nadaným budeme věnovat zvýšenou péči na naší škole a tím chceme maximálně omezit jejich odchody na víceletá gymnázia. Ve všech předmětech se budeme věnovat problematice primární prevence sociálněpatologických jevů, zejména pak v hodinách Výchovy ke zdraví, Výchovy k občanství, Prvouce a Přírodovědě. Tato problematika se promítne i do průřezových témat. Závěrečná slova charakteristiky ŠVP: Chceme plně navázat na tradice naší školy, na vysokou reputaci, na její cenění mezi rodiči a občany města Chodova, na dobrý zvuk našeho jména mezi širokou veřejností. Tak budeme rozvíjet naše dobré a silné stránky školy, ŠVP Škola podle Komenského 11

14 odbourávat naše slabiny a vše, co považujeme na nedostatky, budeme napravovat a měnit tak, aby se slabina stala předností. De kultura ingeniorum O pěstování přirozeného nadání Komenský kárá a apeluje omezenost, nevzdělanost, zaostalost, špatné (barbarské) mravy, zanedbanost školské a zdravotní péče, lenost, netečnost, zvůle mocných, bezpráví a člověka nedůstojné podmínky k životu při pohledu na tento stav se úkolem pedagoga nestává jen osvojení latinského jazyka, ale zlepšení mravů všech obyvatel, změnit jejich názor na vzdělání, rozvíjet humánnost v plném a nejkrásnějším slova smyslu. Spojit všechna tato slova = samotná podstata Komenského didaktiky i jeho světového názoru. K těmto cílům bude směřovat i náš Školní vzdělávací program na Základní škole v Chodově v Komenského 273. ŠVP Škola podle Komenského 12

15 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Klíčové kompetence mají pomoci žákům získat základy všeobecného vzdělání a jsou součástí dalšího celoživotního vzdělávání. Klíčové kompetence Jak je naplňujeme u nás Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů vedeme žáky ke čtení, poslouchání a porozumění textu učíme žáky získávat a používat informace ze všech dostupných zdrojů, včetně zájmové mimočítankové četby, masmédií, ICT, apod., rozlišovat je, třídit na podstatné a nepodstatné snažíme se vyvozovat nové věci v rámci logické návaznosti, utužujeme a procvičujeme probrané učivo formou hravého vyučování umožňujeme realizovat vlastní nápady ve vzdělávacím procesu vedeme žáky k trpělivosti, plánování, organizování a hodnocení vlastní činnosti podněcujeme žáky k tvořivé činnosti formou oborových prezentací či mezioborových projektů podporujeme snahu prezentovat se a prosadit se v systému soutěží a olympiád od třídních až po okresní či vyšší kola Učíme žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně zodpovědný při výuce motivujeme žáky v co největší míře problémovými úlohami z praktického života vedeme žáky k hledání podstaty problému, pojmenování problému a návrhům řešení žáci se učí pracovat s informacemi z různých zdrojů k řešení problémů využíváme projektové dny a miniprojekty žáci si ověřují prakticky správnost řešení problému vedeme žáky k aktivnímu přístupu při řešení problémů, k diskusi žákům nabízíme řešit problém formou testů využíváme metod dramatické výchovy ŠVP Škola podle Komenského 13

16 Klíčové kompetence Jak je naplňujeme u nás Kompetence komunikativní Kompetence občanská učíme žáky naslouchat a vyjadřovat se ústně a písemně, pracovat s textem, číst s porozuměním a pravidlům diskuse k rozvoji komunikativních dovedností žáků využíváme také besedu, dramatizaci, hry a soutěže, referáty rozvíjíme kulturu projevu a vystupování, vedeme žáky k osvojení slušného chování, spisovného vyjadřování, hlasové technice a hygieně budujeme pravidla partnerské oboustranné komunikace mezi žáky a učitelem, mezi žáky navzájem, mezi žáky a dalšími osobami, posilujeme vztahy v kolektivu, učíme žáky formulovat své názory a myšlenky, ale zároveň je učíme toleranci k názorům jiných lidí Učíme žáky využívat informační a komunikační prostředky a technologie pro účinnou a kvalitní komunikaci s okolním světem Vedeme žáky k využívání získaných komunikačních dovedností k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití s lidmi seznamujeme žáky s pravidly chování a jednání dle školního řádu, učíme je pochopit co je jejich právo a povinnost žáci přijímají principy Listiny základních práv a svobod umožňujeme žákům poznat, pochopit a tolerovat specifika národnostních zvyků a tradic vštěpujeme žákům vlastenecké cítění, napomáháme jim poznat naše kulturní tradice i historické dědictví a vytváříme s žáky vlastní školní tradice klademe důraz na enviromentální výchovu Vedeme žáky k zodpovědnému rozhodování podle dané situace, k poskytnutí pomoci dle svých možností, k zodpovědnému chování v kritických situacích, které ohrožuje jeho zdraví a život ŠVP Škola podle Komenského 14

17 Klíčové kompetence Jak je naplňujeme u nás Kompetence pracovní Kompetence sociální a personální stanovíme pravidla pracovních postupů při všech činnostech žáků a dbáme na jejich dodržování seznamujeme žáky se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vytváříme a rozvíjíme pracovní návyky při samostatné i skupinové práci žáků vedeme žáky k osvojování dovedností při zacházení s jednoduchými nástroji a složitějšími přístroji učíme žáky zacházet a pracovat s učebními i názornými pomůckami učíme žáky provádět soustavná pozorování a experimenty, získaná data zpracovávat a vyhodnocovat umožňujeme žákům kriticky i sebekriticky hodnotit práce z různých hledisek vedeme žáky k získávání informací z různých zdrojů učíme žáky využívat získané vědomosti a dovednosti ve škole i mimo ni pro svůj další rozvoj pěstujeme u žáků profesní orientaci a připravujeme na možné změny ve společnosti výuku doplňujeme o praktické exkurze, besedy a vycházky do přírody dbáme na dodržování pravidel slušného chování vedeme žáky k účinné obraně proti násilí jiného dítěte, ubližování, šikaně, ponižování, rasové snášenlivosti a sociálnímu cítění pomáháme integrovaným žákům zapojit se do kolektivu učíme žáky přijímat různé role ve skupinách, tvořivě v nich pracovat a využívat kladných vzorů využíváme konzultací s rodiči k seznámení žáků a rodičů se školním řádem, povinnostmi a právy žáků, rodičů i učitelů a dalších pracovníků školy ŠVP Škola podle Komenského 15

18 Náš ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů platných i pro současnou školskou politiku, doplněnou o uvedené klíčové kompetence a ze záměrů inovovat, modernizovat pedagogický proces. Život školy se bude přizpůsobovat zájmům a přáním zjištěným v analýze, dotaznících pro rodiče, žáky i pedagogy školy. Velmi uvážlivě budeme vycházet z reálných možností současného pedagogického sboru. Stanovené cíle musí být realistické a jsou chápány jako odrazový můstek, ze kterých se bude vycházet pro další rozvoj výchovy a vzdělání na škole, k náročnějším a vyšším cílům v dalším období. Klademe si úkoly v oblasti humanistické pedagogiky a didaktiky se zaměřením na žáky vyžadující zvláštní péči, na žáky s vadami učení, logopedickými vadami, na žáky z rozvrácených a ekonomicky slabých rodin. Budeme se snažit integrovat žáky s tělesnými vadami a s poruchami smyslového vnímání. Uváděním jména Komenského v motivačním názvu ŠVP chceme zvýraznit naši snahu po využití nejmodernějších současných metod práce, stejně jako všech nově zaváděných moderních způsobů výchovně vzdělávacích činností ve školství. Chceme propojovat vzdělání s přípravou na budoucí profesní růst dětí na středních školách a středních učilištích. Naší snahou bude plně se věnovat rozvoji výuky CJ se zaměřením na angličtinu. Tato snaha bude podporovat zapojení našich občanů do integrace v rámci EU. Podporujeme veškeré ekologické aktivity, zapojujeme se do soutěží s touto tematikou, integrujeme témata Ochrany životního prostředí do většiny předmětů, zúčastňujeme se akcí s ekologickou tematikou, třídíme odpad. Jsme zapojeni do projektu Ovoce do škol, kterým chceme přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací návyk ve výživě dětí, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny ročníky každoročně zařazují problematiku zdravého životního stylu do výuky formou projektového vyučování. Systematicky se věnujeme oblasti sexuální výchovy a především nebezpečí negativního ovlivňování zdraví dětí a mládeže, které se zvyšuje díky novým způsobům komunikace. Naším cílem je, aby si žáci osvojili odpovědné chování, rozhodování a komunikaci v situacích souvisejících s reprodukčním zdravím, partnerskými vztahy, rodinným životem a rodičovstvím. Sexuální výchova je integrována do Výchovy k občanství. Organizujeme pro žáky školy v přírodě ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání nebo výjezdní projektové týdny se zaměřením na ochranu člověka v mimořádných situacích a poznání historie a současnosti dané lokality formou projektového vyučování se zaměřením na mezipředmětové vztahy a průřezová témata. Stejně intenzivně se budeme věnovat využívání komunikačních a informačních technologií, využívání výpočetní techniky. Žákům nadaným budeme věnovat zvýšenou péči na naší škole a tím chceme maximálně omezit jejich odchody na víceletá gymnázia. ŠVP Škola podle Komenského 16

19 Ve všech předmětech se budeme věnovat problematice primární prevence sociálněpatologických jevů, zejména pak v hodinách Výchovy ke zdraví, Výchovy k občanství, Prvouce a Přírodovědě. Tato problematika se promítne i do průřezových témat. Závěrečná slova charakteristiky ŠVP: Chceme plně navázat na tradice naší školy, na vysokou reputaci, na její cenění mezi rodiči a občany města Chodova, na dobrý zvuk našeho jména mezi širokou veřejností. Tak budeme rozvíjet naše dobré a silné stránky školy, odbourávat naše slabiny a vše, co považujeme na nedostatky, budeme napravovat a měnit tak, aby se slabina stala předností. De kultura ingeniorum O pěstování přirozeného nadání Komenský kárá a apeluje omezenost, nevzdělanost, zaostalost, špatné (barbarské) mravy, zanedbanost školské a zdravotní péče, lenost, netečnost, zvůle mocných, bezpráví a člověka nedůstojné podmínky k životu při pohledu na tento stav se úkolem pedagoga nestává jen osvojení latinského jazyka, ale zlepšení mravů všech obyvatel, změnit jejich názor na vzdělání, rozvíjet humánnost v plném a nejkrásnějším slova smyslu. Spojit všechna tato slova = samotná podstata Komenského didaktiky i jeho světového názoru. K těmto cílům bude směřovat i náš Školní vzdělávací program na Základní škole v Chodově v Komenského 273. ŠVP Škola podle Komenského 17

20 ŠKOLNÍ UČEBNÍ PLÁN 1. STUPEŇ Počet hodin Ročník Poznámky k učebnímu plánu Všechny předměty jsou na 1. stupni základní školy vyučovány samostatně. Průřezová témata jsou součástí vyučovacích předmětů a nevyučují se samostatně. Celkem Český jazyk 8+1D 9+1D 7+2D 6+2D 5+2D 35+8D Cizí jazyk Matematika 4+1D 4+1D 4,5 4,5 3+2D 20+4D Prvouka Přírodověda 1+1D 2 3+1D Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a svět práce Tělesná výchova Informatika 0,5D 0,5D 1 1+1D Celkem 18+2D 20+2D 21,5+2,5D 22,5+3,5D 22+4D D Český jazyk Týdenní hodinová dotace je pro daný předmět 43 hodin, z toho 8 hodin disponibilních. Ty jsou využity ve všech ročnících. ŠVP Škola podle Komenského 18

21 Cizí jazyk Minimální časová dotace pro výuku cizího jazyka je 9 hodin. Škola vyučuje anglický jazyk od 3. ročníku. Při počtu žáků 25 a víc jsou žáci vyučováni ve dvou na sobě nezávislých skupinách. Ve stejných ročnících je možné kombinovat žáky z paralelních tříd tak, aby vznikly skupiny s odpovídajícím počtem žáků. Matematika Pro daný předmět je týdenní hodinová dotace 24 hodin, z toho 4hodiny disponibilní. je o 1 disponibilní hodinu posílen v 1. a ve 2. ročníku, o 2 hodiny v 5. ročníku. Ve 3. a 4. ročníku bude výuka matematiky probíhat podle sudých a lichých týdnů v kalendářním roce (sudý týden 4 vyučovací hodiny, lichý týden 5 vyučovacích hodin), po dohodě vyučujících je možná i opačná varianta (lichý týden 4 vyučovací hodiny, sudý týden 5 vyučovacích hodin). Prvouka, Přírodověda a Vlastivěda Týdenní hodinová dotace pro tyto předměty je 13 hodin, z toho 1 hodina disponibilní. O 1 disponibilní hodinu je posílena přírodověda ve 4. ročníku. Prvouka je vyučována od 1. do 3. ročníku, vlastivěda a přírodověda ve 4. a 5. ročníku. Informatika Týdenní hodinová dotace pro daný předmět je 2 hodiny, z toho 1 hodina disponibilní. je posílen ve 3. a 4. ročníku o 0,5 disponibilní hodiny. Výuka probíhá ve 3. a 4. ročníku podle sudých a lichých týdnů v kalendářním roce (sudý týden 1 hodina, lichý týden 0 hodin), možná je i opačná varianta (lichý týden 0 hodin, sudý týden 1 hodina). Tělesná výchova Výuka plavání probíhá ve 2. ročníku v rozsahu 40 vyučovacích hodin. Poznámka: Podbarvené výstupy a učivo jsou nad rámec RVP rozšiřující učivo. ŠVP Škola podle Komenského 19

22 ŠKOLNÍ UČEBNÍ PLÁN 2. STUPEŇ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Počet hodin Ročník Celkem Český jazyk 4+1D 3+1D 4 4+1D 15+3D Cizí jazyk Druhý cizí jazyk 3D 3D Matematika 3+2D 4+1D D Informatika 1 1D 1+1D Dějepis Výchova k občanství 1 1 1D 1 3+1D Finanční gramotnost 1D 1D Fyzika 1+1D D 6+2D Chemie 2 1+1D 3+1D Přírodopis D 2 7+1D Zeměpis 2 1+1D 1+1D 1+1D 5+3D Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Výchova ke zdraví Člověk a svět práce 1 1D D Volitelný předmět 2D 1D 1D 4D Celkem 26+4D 24+6D 24+7D 24+7D 98+24D ŠVP Škola podle Komenského 20

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov verze č. 2 Předkladatel: Základní škola

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Základní škola Praha 5 Smíchov, Podbělohorská 26/720 Dobrý začátek vede k dobrému konci 1. Identifikační údaje Název programu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hamry Hamry 12, Brno - Maloměřice OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 1. Identifikační údaje 1. Název programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovaný

Více

Základní škola a Mateřská škola Chotyně,

Základní škola a Mateřská škola Chotyně, Základní škola a Mateřská škola Chotyně, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola krok za krokem OBSAH OBSAH 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 2 CHARAKTERISTIKA 6 2.1 Úplnost

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Červený Kostelec, Lhota OBSAH: 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Základní údaje o škole 1.3. Zřizovatel školy 1.4. Organizační

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 Škola se stoletou tradicí Škola, která hledí do budoucnosti platnost: od 1. 9. 2007 verze 4 - platnost: od 1. 9. 2013 Čj.: MZŠ 526/2013

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Č.j. 315/2012 Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Obsah 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Předkladatel základní údaje 1.3. Zřizovatel

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Motivační název: VŠE POD JEDNOU STŘECHOU Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Adresa:

Více

2.1.1.1 Poznámky... 11

2.1.1.1 Poznámky... 11 Obsah Charakteristika školy... 4 1.1 Identifikační údaje Základní školy a mateřské školy Drnholec... 4 1.2 Charakteristika školy... 4 1.2.1 Charakteristika žáků... 5 1.3 Charakteristika ŠVP... 5 1.3.1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLATENSKÁ 540, HORAŽĎOVICE 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: Základní škola Horažďovice, Blatenská ul. 540, okres

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA OTEVŘENÉ KOMUNIKACE DALŠÍ KROK Dodatek k ŠVP Škola otevřené komunikace č.j. 177/06 platnému od 1.9.2006, tento dodatek vstupuje v platnost 1.9.2013

Více

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název:

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název: 1 Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Spolu na jedné lodi Motto: Kvalitní vzdělání znamená nejen předávání vědomostí, ale i budování

Více

Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice

Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 1.1. ZŘIZOVATEL... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. ÚPLNOST A

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLATENSKÁ 540, HORAŽĎOVICE 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: Základní škola a Základní umělecká škola Horažďovice,

Více

ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE

ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č.p. 174 IČ 70983259 ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: ZŠ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání UČÍME SE PRO ŽIVOT Základní škola Zubří, okres Vsetín č.j. ZŠ 218/2007 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: UČÍME SE PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán

Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán pro základní vzdělávání Škola pro každého Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán základní školy a mateřské školy Velký Beranov je otevřený dokument, který je postupně aktualizován. Třetí verze,

Více

Škola, ve které máme na děti čas.

Škola, ve které máme na děti čas. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Škola, ve které máme na děti čas. Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha - východ, Školní 27, 251 66 Senohraby

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2. verze (provedeny drobné úpravy formalního rázu) Základní škola Sloupnice Horní Sloupnice 14-1 - OBSAH ŠKOLA, CESTA DO ŽIVOTA... 5 Identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLA PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLA PRO ŽIVOT 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Sídlo školy: Základní škola Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Základní škola Vendryně 236, okres Frýdek-Místek

Více

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV (Aktualizovaná verze dokumentu platného od 1.9.2007) Poznáváme svět Základní škola Senožaty Senožaty 184 1. Identifikační údaje

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 53 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice Základní škola České Heřmanice, příspěvková organizace www.skola@ceskehermanice.cz IČO: 72088591, 465 549 534 Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2.CHARAKTERISTIKA

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Kačice Čelechovická 105 273 04 Kačice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j. ZŠ 137/07-1 V Platný od 1. 9. 2013 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 1.1. Název

Více