Dodatek k ŠVP- Škola podle Komenského ZŠ Chodov, Komenského 273

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dodatek k ŠVP- Škola podle Komenského ZŠ Chodov, Komenského 273"

Transkript

1 Dodatek k ŠVP Škola podle Komenského ZŠ Chodov, Komenského 273 Účinnost od Schváleno pedagogickou radou dne 24. a Projednáno školskou radou dne

2 Obsah IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZŠ... 6 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 6 Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami... 9 Péče o talentované a mimořádně nadané žáky Profil absolventa CHARAKTERISTIKA ŠVP VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ UČEBNÍ PLÁN 1. STUPEŇ ŠKOLNÍ UČEBNÍ PLÁN 2. STUPEŇ ŠKOLNÍ ROK 2013/ ŠKOLNÍ UČEBNÍ PLÁN 2. STUPEŇ OD ŠKOLNÍHO ROKU 2014/ VZDĚLÁVACÍ OBLASTI CHARAKTERISTIKY PŘEDMĚTŮ 1. STUPEŇ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Český jazyk Cizí jazyk MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika ŠVP Škola podle Komenského 1

3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Informatika ČLOVĚK A JEHO SVĚT Prvouka Přírodověda Vlastivěda ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Člověk a svět práce ČLOVĚK A ZDRAVÍ Tělesná výchova UMĚNÍ A KULTURA Hudební výchova Výtvarná výchova VZDĚLÁVACÍ OBLASTI CHARAKTERISTIKY PŘEDMĚTŮ 2. STUPEŇ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Český jazyk Cizí jazyk ŠVP Škola podle Komenského 2

4 Další cizí jazyk MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Informatika ČLOVĚK A SPOLEČNOST Dějepis Výchova k občanství Finanční gramotnost ČLOVĚK A PŘÍRODA Fyzika Přírodopis Chemie Zeměpis ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Člověk a svět práce ČLOVĚK A ZDRAVÍ ŠVP Škola podle Komenského 3

5 Tělesná výchova Výchova ke zdraví UMĚNÍ A KULTURA Hudební výchova Výtvarná výchova ROZŠIŘUJÍCÍ OBLAST Přehled volitelných předmětů, které budou zařazovány podle zájmu žáků PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Environmentální výchova Mediální výchova PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD AUTOEVALUACE ŠKOLY AKTUALIZACE ŠVP Škola podle Komenského 4

6 1. aktualizace Dodatku k ŠVP Škola podle Komenského 5

7 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZŠ Název školy: Základní škola Chodov, Komenského 273, okres Sokolov, příspěvková organizace Adresa školy: Komenského 273, Chodov Další identifikační údaje:, IČO Ředitelka školy: Mgr. Iva Šípová Koordinátor ŠVP: Ing. Alena Štěrbová Zřizovatel ZŠ: Město Chodov Komenského 1077, Chodov IČO Oficiální název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název ŠVP: Škola podle Komenského Komentář k motivačnímu názvu ŠVP: Název vyjadřuje záměr školy vytvořit vzdělávání pro potřeby praktického života, vzdělávání vycházející z tradic české pedagogiky a didaktiky, vzdělání vytvářené také moderními metodami, vzdělání nezapomínající na sociální a osobnostní výchovu budoucích dospělých občanů naší republiky, občanů patřících do Evropské unie. Standardy pro základní vzdělávání: Součástí ŠVP jsou STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZĚLÁVÁNÍ v jednotlivých vyučovacích předmětech, které vymezují minimální penzum učiva nutného ke zvládnutí vzdělávání na konci 1. stupně (v 5. ročníku) a 2. stupně (v 9. ročníku). Platnost dokumentu: Vydán dne: Účinnost od ředitelka školy: razítko školy: IČO: DIČ: CZ Identifikátor zařízení: IZO: ŠVP Škola podle Komenského 6

8 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Úplná základní škola: p. r. Počet učeben, tříd v ročníku: 1. stupeň max. 13 kmenových učeben (23 paralelní třídy/ročník) 2. stupeň max. 11 kmenových učeben (23 paralelní třídy/ročník) Kapacita školy podle zřizovací listiny: 800 žáků Odloučená pracoviště: 1. stupeň, ul. Dukelských hrdinů 338 ŠD, ŠJ, ul. Smetanova 738 Kapacita odloučených pracovišť: ŠJ 700 jídel ŠD 125 žáků Poloha a umístění školy, dopravní dostupnost pro žáky: škola je vybudována v centru města a umístěna ve 3 budovách samostatná budova 1. stupně je v ul. Dukelských hrdinů 338, je umístěna u největší křižovatky města na samém kruhovém objezdu. Tato poloha je nevhodná pro výuku svojí hlučností a prašností. budova ŠD a ŠJ ve Smetanově ul. 738 je v blízkosti hlavního chodovského tahu městem, ale od silnice je oddělena pásem zeleně hlavní budova je v ulici Komenského 273 a je relativně v klidovém místě dopravní dostupnost školy je přes rozdělení do jednotlivých budov velmi dobrá i pro dojíždějící žáky. Hlavní autobusové nádraží je pouhých 5 minut vzdálené. Část žáků dojíždí na kole a škola má vybudované cykloparkoviště na školním dvoře, přes den uzavřeném. Prostorové možnosti školy 1. stupeň: na škole je celkem 13 kmenových učeben, 1 poloodborná učebna pro CJ a Hv, 1 učebna pro výuku informatiky v budově je sklad učebnic samostatný prostor má výchovná poradkyně pro svoji činnost, návštěvy pracovníků PPP a pro sklad písemností v budově se nachází archiv školy 1. stupeň má 11 kabinetů, nachází se ve 4 místnostech na tělesnou výchovu se využívá malá tělocvična k řídicí práci je zde kancelář zástupce, sborovna v budově je byt školníka, v přízemí jsou šatny k budově přísluší školní pozemek, školní zahrada, ovocná zahrada školníka ŠVP Škola podle Komenského 6

9 Prostorové možnosti 2. stupeň: v budově je umístěno 89 kmenových tříd dále zde jsou 2 učebny informatiky, učebna vybavená interaktivní tabulí využívaná jako poloodborná učebna zeměpisu a dějepisu, odborná učebna pro výuku českého jazyka, sluchátková učebna pro CJ, malá učebna pro CJ, dílna + učebna pro teorii, kuchyňka mezi kmenovými učebnami jsou poloodborně zřízeny učebna Ch, F, Hv, Vv, Př, M k vybavení patří kabinety Př, D, TV, M, Ch, F, Vv, Z, CJ v budově je ředitelna, sborovna, kancelář administrativy, kabinet výchovného poradenství, místnost pro uklízečky, sklad učebnic v přízemí se nacházejí šatny žáků v budově je byt školníka k budově patří školní dvůr, malé předzahrádky, školní záhony výuka tělesné výchovy musí probíhat v městské hale a hřišti Spartaku Chodov, ŠAKu, víceúčelovém hřišti DDM a ZŠ ve Školní ulici Materiální vybavení školy: škola je postupně vybavována veškerými dostupnými učebními pomůckami ve všech předmětech rovněž v oblasti počítačů je situace na škole příznivá (3 učebny informatiky + další audiopomůcky) také vybavení přehrávači, televizemi, videi a DVD a dataprojektory je dostatečné škola využívá 3 interaktivní tabule fond učebnic je pravidelně doplňován, obměňován a trvale přetvářen podle požadavků vyučujících, podle změn ve výuce i zavádění nových předmětů problematická je situace v přeplněnosti kabinetů a ve způsobu ukládání pomůcek. Prostory šaten jsou na kapacitu školy malé. Sociální skladba žactva: každý rok dojíždí z okolních obcí přibližně % žáků sociální složení těchto žáků, stejně jako žáků z Chodova je ovlivněno tím, že většina rodičů patří do skupiny dělnických profesí. Značná část rodičů má jen základní vzdělání a pouze malá skupina vykazuje středoškolské či vysokoškolské vzdělání. ŠVP Škola podle Komenského 7

10 z toho také vychází vztah rodičů a následně dětí ke školní práci, k vyučování, domácí přípravě, plnění domácích úkolů značná část rodičů žije z podpory v době nezaměstnanosti problémem omezujícím mimoškolní aktivity žáků škola v přírodě, výlety, zahraniční i domácí vícedenní exkurze a v poslední době také finančně náročnější kulturní akce zde se část žáků neúčastní z finančních důvodů Spolupráce s rodiči, zřizovatelem, dalšími činiteli: Rodiče ve škole je evidováno Sdružení rodičů školy (evidence na MV ČR), které se díky ředitelství pravidelně schází, vybírá příspěvky od rodičů, pomáhá finančně škole a menší míře aktivizuje rodiče v jednotlivých třídách na třídních schůzkách. Díky zástupcům rodičů z každé třídy ve Výboru Sdružení se mohou rodiče podílet na přípravě, řízení především mimoškolních akcí. Ze strany rodičů však není velký zájem pracovat ve funkcích Sdružení. Zástupci Sdružení jsou pravidelně, 2x ročně, informováni o změnách ve škole, o strategickém plánování školy, o výsledcích školy v různých oblastech a o koncepčních změnách ve vzdělávání, o plánovaných a realizovaných opravách. Na škole pracuje 6 členná Školská rada. Spolupracujeme také s odborem sociálních věcí na úseku řešení neomluvené absence žáků školy a Střediskem prevence kriminality mládeže. Zřizovatel Město Chodov spolupráce s MěÚ se po ustavení PO postupně vyvíjí a dostává rozumnou úroveň. Finanční krytí potřeb školy je na dobré úrovni. Škola nachází pochopení pro své potřeby, v dobách rozdílných názorů se vždy hledají oboustranně kompromisní řešení. Další činitelé mezi činiteli nejčastěji spolupracujícími se školou je Městská policie, která svým preventivním programem škole výrazně pomáhá. Státní policie spíše řeší kriminalitu dětí, krádeže a ztráty. Výrazně škole pomáhá s řešením nevhodného chování k učitelům a spolužákům. Pravidelně spolupracujeme s Úřadem práce Sokolov, ŠAK Chodov, Spartakem Chodov, Městskou knihovnou a celou řadou dalších organizací a institucí. Charakteristika pedagogického sboru: sbor 1. stupně představuje 15 pedagogů, z toho si 3 pedagogové doplňují vzdělání na PF, pouze 1 pedagog je nekvalifikovaný a potřebné vzdělání si nedoplňuje, ostatní pedagogové jsou plně kvalifikovaní sbor 2. stupně představuje 12 pedagogů, z toho si 2 pedagogové doplňují potřebné vzdělání na PF, ostatní jsou plně kvalifikovaní pedagogický sbor 2. stupně je dobře aprobačně rozložen ŠVP Škola podle Komenského 8

11 škola má svého výchovného poradce, který samostatně plní uložené úkoly, spolupracuje s odbornými pracovišti i s rodiči, do jeho kompetence spadají především žáci se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním škola má svého kariérového poradce, do jehož kompetence spadá rozmisťování vycházejících žáků a realizace projektů zaměřených na volbu povolání škola má svého školního metodika prevence, který absolvuje celou řadu školení a následně školí pedagogické pracovníky školy, stará se o preventivní program, který společně s pedagogickým sborem tvoří a každoročně vyhodnocuje, spolupracuje s OSPOD, Krizovým centrem, psychology, psychiatry apod. škola má svého ICT metodika a ICT koordinátora škola každoročně otevírá řadu reedukačních kroužků a kroužků na nápravu řeči úsek školní družiny je obsazen 4 kvalifikovanými vychovatelkami ředitelství školy složené z ředitelky a samostatných zástupkyň pro jednotlivé stupně pracuje kolektivně škola se dlouhodobě zúčastňuje projektů Zdravé zuby a projektů organizovaných Integrovaným záchranným systémem v Chodově, které jsou zaměřeny na ochranu lidí za mimořádných okolností každoročně se žáci zúčastňují řady projektů, které pro ně připravuje Středisko prevence kriminality v Chodově ve škole nejsou prozatím vytvořeny podmínky pro mezinárodní spolupráci spolupracujeme se středními školami v našem regionu, se ZŠ praktickou a ZŠ speciální v Chodově, s DDM v Chodově, s hvězdárnou v Karlových Varech jako partnerská škola jako partnerská škola jsme se zúčastnily projektů zaměřených na podporu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na vybudování Krajského vzdělávacího centra v Sokolově úspěšně jsme realizovali projekt EU peníze školám, v rámci něhož vytvořili naši pedagogové 1070 vzdělávacích materiálů pro celou řadu předmětů 1. a 2. stupně jsme zapojeni do projektu Ovoce do škol a Mléko do škol zapojili jsme se do projektu zaměřeného na ověřování průřezových témat ŠVP, testování žáků 5. a 9. ročníku Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Integrační program školy je nastaven tak, aby umožňoval osobnostní rozvoj každého žáka ve prospěch jeho osobnostního maxima. Do integračního programu jsou zařazeni především žáci s vývojovými poruchami učení nebo chování a žáci sociálně znevýhodnění. Další skupinou jsou žáci, kteří mají méně závažné poruchy řeči, sluchu atd. Tito žáci jsou vzděláváni podle individuálních vzdělávacích plánů (IVP), které jsou zpracovány na základě ŠVP a vycházejí ze specifických potřeb žáků. Na základě vyšetření jsou pak tito žáci zařazováni do reedukační péče. Rozsah péče vychází z doporučení odborného pracoviště, z koncepce a podmínek školy. ŠVP Škola podle Komenského 9

12 IVP je vypracován na základě doporučení pedagogickopsychologické poradny, na jeho tvorbě se podílí třídní učitel, výchovný poradce, vyučující příslušných předmětů, PPP, rodiče, popřípadě další odborníci. Struktura IVP vychází z platné právní úpravy, je doplněna v případě potřeby dohodou o formě podílu žáka a spolupráce se zákonnými zástupci. IVP schvaluje ředitel školy. Několik let využíváme asistenty pedagoga. Péče o talentované a mimořádně nadané žáky Zařazení problematiky výchovy a vzdělávání nadaných žáků do základního vzdělávání vyžaduje od učitelů náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých předmětech, neboť tito žáci mají své specifické vzdělávací potřeby, na které je třeba reagovat. Pro tyto žáky je zapotřebí zvýšené motivace k rozšiřování základního učiva do hloubky především v těch vyučovacích předmětech, které reprezentují nadání dítěte. Žáci mimořádně nadaní jsou integrováni v rámci běžných tříd, mohou však být přeřazeni do vyššího ročníku na základě komisionální zkoušky. Profil absolventa Naším cílem je, aby školu opouštěl žák, který bude motivován k celoživotnímu vzdělávání, který bude umět získávat informace z různých zdrojů, bude umět vyjadřovat se ústně i písemně s přihlédnutím ke komunikační situaci, bude seznámen s pravidly chování a jednání v rámci mezilidských vztahů, získá základní pracovní návyky. Bude schopen orientovat se v základních otázkách složitosti světa. Každý absolvent získá základní dovednosti z práce s počítačem. V co největší míře bude umět aplikovat získané vědomosti do praktického života. CHARAKTERISTIKA ŠVP Náš ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů platných i pro současnou školskou politiku, doplněnou o uvedené klíčové kompetence a ze záměrů inovovat, modernizovat pedagogický proces. Život školy se bude přizpůsobovat zájmům a přáním zjištěným v analýze, dotaznících pro rodiče, žáky i pedagogy školy. Velmi uvážlivě budeme vycházet z reálných možností současného pedagogického sboru. Stanovené cíle musí být realistické a jsou chápány jako odrazový můstek, ze kterých se bude vycházet pro další rozvoj výchovy a vzdělání na škole, k náročnějším a vyšším cílům v dalším období. Klademe si úkoly v oblasti humanistické pedagogiky a didaktiky se zaměřením na žáky vyžadující zvláštní péči, na žáky s vadami učení, logopedickými vadami, na žáky z rozvrácených a ekonomicky slabých rodin. Budeme se snažit integrovat žáky s tělesnými vadami a s poruchami smyslového vnímání. ŠVP Škola podle Komenského 10

13 Uváděním jména Komenského v motivačním názvu ŠVP chceme zvýraznit naši snahu po využití nejmodernějších současných metod práce, stejně jako všech nově zaváděných moderních způsobů výchovně vzdělávacích činností ve školství. Chceme propojovat vzdělání s přípravou na budoucí profesní růst dětí na středních školách a středních učilištích. Naší snahou bude plně se věnovat rozvoji výuky CJ se zaměřením na angličtinu. Tato snaha bude podporovat zapojení našich občanů do integrace v rámci EU. Podporujeme veškeré ekologické aktivity, zapojujeme se do soutěží s touto tematikou, integrujeme témata Ochrany životního prostředí do většiny předmětů, zúčastňujeme se akcí s ekologickou tematikou, třídíme odpad. Jsme zapojeni do projektu Ovoce do škol, kterým chceme přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací návyk ve výživě dětí, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny ročníky každoročně zařazují problematiku zdravého životního stylu do výuky formou projektového vyučování. Systematicky se věnujeme oblasti sexuální výchovy a především nebezpečí negativního ovlivňování zdraví dětí a mládeže, které se zvyšuje díky novým způsobům komunikace. Naším cílem je, aby si žáci osvojili odpovědné chování, rozhodování a komunikaci v situacích souvisejících s reprodukčním zdravím, partnerskými vztahy, rodinným životem a rodičovstvím. Sexuální výchova je integrována do Výchovy k občanství. Organizujeme pro žáky školy v přírodě ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání nebo výjezdní projektové týdny se zaměřením na ochranu člověka v mimořádných situacích a poznání historie a současnosti dané lokality formou projektového vyučování se zaměřením na mezipředmětové vztahy a průřezová témata. Stejně intenzivně se budeme věnovat využívání komunikačních a informačních technologií, využívání výpočetní techniky. Žákům nadaným budeme věnovat zvýšenou péči na naší škole a tím chceme maximálně omezit jejich odchody na víceletá gymnázia. Ve všech předmětech se budeme věnovat problematice primární prevence sociálněpatologických jevů, zejména pak v hodinách Výchovy ke zdraví, Výchovy k občanství, Prvouce a Přírodovědě. Tato problematika se promítne i do průřezových témat. Závěrečná slova charakteristiky ŠVP: Chceme plně navázat na tradice naší školy, na vysokou reputaci, na její cenění mezi rodiči a občany města Chodova, na dobrý zvuk našeho jména mezi širokou veřejností. Tak budeme rozvíjet naše dobré a silné stránky školy, ŠVP Škola podle Komenského 11

14 odbourávat naše slabiny a vše, co považujeme na nedostatky, budeme napravovat a měnit tak, aby se slabina stala předností. De kultura ingeniorum O pěstování přirozeného nadání Komenský kárá a apeluje omezenost, nevzdělanost, zaostalost, špatné (barbarské) mravy, zanedbanost školské a zdravotní péče, lenost, netečnost, zvůle mocných, bezpráví a člověka nedůstojné podmínky k životu při pohledu na tento stav se úkolem pedagoga nestává jen osvojení latinského jazyka, ale zlepšení mravů všech obyvatel, změnit jejich názor na vzdělání, rozvíjet humánnost v plném a nejkrásnějším slova smyslu. Spojit všechna tato slova = samotná podstata Komenského didaktiky i jeho světového názoru. K těmto cílům bude směřovat i náš Školní vzdělávací program na Základní škole v Chodově v Komenského 273. ŠVP Škola podle Komenského 12

15 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Klíčové kompetence mají pomoci žákům získat základy všeobecného vzdělání a jsou součástí dalšího celoživotního vzdělávání. Klíčové kompetence Jak je naplňujeme u nás Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů vedeme žáky ke čtení, poslouchání a porozumění textu učíme žáky získávat a používat informace ze všech dostupných zdrojů, včetně zájmové mimočítankové četby, masmédií, ICT, apod., rozlišovat je, třídit na podstatné a nepodstatné snažíme se vyvozovat nové věci v rámci logické návaznosti, utužujeme a procvičujeme probrané učivo formou hravého vyučování umožňujeme realizovat vlastní nápady ve vzdělávacím procesu vedeme žáky k trpělivosti, plánování, organizování a hodnocení vlastní činnosti podněcujeme žáky k tvořivé činnosti formou oborových prezentací či mezioborových projektů podporujeme snahu prezentovat se a prosadit se v systému soutěží a olympiád od třídních až po okresní či vyšší kola Učíme žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně zodpovědný při výuce motivujeme žáky v co největší míře problémovými úlohami z praktického života vedeme žáky k hledání podstaty problému, pojmenování problému a návrhům řešení žáci se učí pracovat s informacemi z různých zdrojů k řešení problémů využíváme projektové dny a miniprojekty žáci si ověřují prakticky správnost řešení problému vedeme žáky k aktivnímu přístupu při řešení problémů, k diskusi žákům nabízíme řešit problém formou testů využíváme metod dramatické výchovy ŠVP Škola podle Komenského 13

16 Klíčové kompetence Jak je naplňujeme u nás Kompetence komunikativní Kompetence občanská učíme žáky naslouchat a vyjadřovat se ústně a písemně, pracovat s textem, číst s porozuměním a pravidlům diskuse k rozvoji komunikativních dovedností žáků využíváme také besedu, dramatizaci, hry a soutěže, referáty rozvíjíme kulturu projevu a vystupování, vedeme žáky k osvojení slušného chování, spisovného vyjadřování, hlasové technice a hygieně budujeme pravidla partnerské oboustranné komunikace mezi žáky a učitelem, mezi žáky navzájem, mezi žáky a dalšími osobami, posilujeme vztahy v kolektivu, učíme žáky formulovat své názory a myšlenky, ale zároveň je učíme toleranci k názorům jiných lidí Učíme žáky využívat informační a komunikační prostředky a technologie pro účinnou a kvalitní komunikaci s okolním světem Vedeme žáky k využívání získaných komunikačních dovedností k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití s lidmi seznamujeme žáky s pravidly chování a jednání dle školního řádu, učíme je pochopit co je jejich právo a povinnost žáci přijímají principy Listiny základních práv a svobod umožňujeme žákům poznat, pochopit a tolerovat specifika národnostních zvyků a tradic vštěpujeme žákům vlastenecké cítění, napomáháme jim poznat naše kulturní tradice i historické dědictví a vytváříme s žáky vlastní školní tradice klademe důraz na enviromentální výchovu Vedeme žáky k zodpovědnému rozhodování podle dané situace, k poskytnutí pomoci dle svých možností, k zodpovědnému chování v kritických situacích, které ohrožuje jeho zdraví a život ŠVP Škola podle Komenského 14

17 Klíčové kompetence Jak je naplňujeme u nás Kompetence pracovní Kompetence sociální a personální stanovíme pravidla pracovních postupů při všech činnostech žáků a dbáme na jejich dodržování seznamujeme žáky se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vytváříme a rozvíjíme pracovní návyky při samostatné i skupinové práci žáků vedeme žáky k osvojování dovedností při zacházení s jednoduchými nástroji a složitějšími přístroji učíme žáky zacházet a pracovat s učebními i názornými pomůckami učíme žáky provádět soustavná pozorování a experimenty, získaná data zpracovávat a vyhodnocovat umožňujeme žákům kriticky i sebekriticky hodnotit práce z různých hledisek vedeme žáky k získávání informací z různých zdrojů učíme žáky využívat získané vědomosti a dovednosti ve škole i mimo ni pro svůj další rozvoj pěstujeme u žáků profesní orientaci a připravujeme na možné změny ve společnosti výuku doplňujeme o praktické exkurze, besedy a vycházky do přírody dbáme na dodržování pravidel slušného chování vedeme žáky k účinné obraně proti násilí jiného dítěte, ubližování, šikaně, ponižování, rasové snášenlivosti a sociálnímu cítění pomáháme integrovaným žákům zapojit se do kolektivu učíme žáky přijímat různé role ve skupinách, tvořivě v nich pracovat a využívat kladných vzorů využíváme konzultací s rodiči k seznámení žáků a rodičů se školním řádem, povinnostmi a právy žáků, rodičů i učitelů a dalších pracovníků školy ŠVP Škola podle Komenského 15

18 Náš ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů platných i pro současnou školskou politiku, doplněnou o uvedené klíčové kompetence a ze záměrů inovovat, modernizovat pedagogický proces. Život školy se bude přizpůsobovat zájmům a přáním zjištěným v analýze, dotaznících pro rodiče, žáky i pedagogy školy. Velmi uvážlivě budeme vycházet z reálných možností současného pedagogického sboru. Stanovené cíle musí být realistické a jsou chápány jako odrazový můstek, ze kterých se bude vycházet pro další rozvoj výchovy a vzdělání na škole, k náročnějším a vyšším cílům v dalším období. Klademe si úkoly v oblasti humanistické pedagogiky a didaktiky se zaměřením na žáky vyžadující zvláštní péči, na žáky s vadami učení, logopedickými vadami, na žáky z rozvrácených a ekonomicky slabých rodin. Budeme se snažit integrovat žáky s tělesnými vadami a s poruchami smyslového vnímání. Uváděním jména Komenského v motivačním názvu ŠVP chceme zvýraznit naši snahu po využití nejmodernějších současných metod práce, stejně jako všech nově zaváděných moderních způsobů výchovně vzdělávacích činností ve školství. Chceme propojovat vzdělání s přípravou na budoucí profesní růst dětí na středních školách a středních učilištích. Naší snahou bude plně se věnovat rozvoji výuky CJ se zaměřením na angličtinu. Tato snaha bude podporovat zapojení našich občanů do integrace v rámci EU. Podporujeme veškeré ekologické aktivity, zapojujeme se do soutěží s touto tematikou, integrujeme témata Ochrany životního prostředí do většiny předmětů, zúčastňujeme se akcí s ekologickou tematikou, třídíme odpad. Jsme zapojeni do projektu Ovoce do škol, kterým chceme přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací návyk ve výživě dětí, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny ročníky každoročně zařazují problematiku zdravého životního stylu do výuky formou projektového vyučování. Systematicky se věnujeme oblasti sexuální výchovy a především nebezpečí negativního ovlivňování zdraví dětí a mládeže, které se zvyšuje díky novým způsobům komunikace. Naším cílem je, aby si žáci osvojili odpovědné chování, rozhodování a komunikaci v situacích souvisejících s reprodukčním zdravím, partnerskými vztahy, rodinným životem a rodičovstvím. Sexuální výchova je integrována do Výchovy k občanství. Organizujeme pro žáky školy v přírodě ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání nebo výjezdní projektové týdny se zaměřením na ochranu člověka v mimořádných situacích a poznání historie a současnosti dané lokality formou projektového vyučování se zaměřením na mezipředmětové vztahy a průřezová témata. Stejně intenzivně se budeme věnovat využívání komunikačních a informačních technologií, využívání výpočetní techniky. Žákům nadaným budeme věnovat zvýšenou péči na naší škole a tím chceme maximálně omezit jejich odchody na víceletá gymnázia. ŠVP Škola podle Komenského 16

19 Ve všech předmětech se budeme věnovat problematice primární prevence sociálněpatologických jevů, zejména pak v hodinách Výchovy ke zdraví, Výchovy k občanství, Prvouce a Přírodovědě. Tato problematika se promítne i do průřezových témat. Závěrečná slova charakteristiky ŠVP: Chceme plně navázat na tradice naší školy, na vysokou reputaci, na její cenění mezi rodiči a občany města Chodova, na dobrý zvuk našeho jména mezi širokou veřejností. Tak budeme rozvíjet naše dobré a silné stránky školy, odbourávat naše slabiny a vše, co považujeme na nedostatky, budeme napravovat a měnit tak, aby se slabina stala předností. De kultura ingeniorum O pěstování přirozeného nadání Komenský kárá a apeluje omezenost, nevzdělanost, zaostalost, špatné (barbarské) mravy, zanedbanost školské a zdravotní péče, lenost, netečnost, zvůle mocných, bezpráví a člověka nedůstojné podmínky k životu při pohledu na tento stav se úkolem pedagoga nestává jen osvojení latinského jazyka, ale zlepšení mravů všech obyvatel, změnit jejich názor na vzdělání, rozvíjet humánnost v plném a nejkrásnějším slova smyslu. Spojit všechna tato slova = samotná podstata Komenského didaktiky i jeho světového názoru. K těmto cílům bude směřovat i náš Školní vzdělávací program na Základní škole v Chodově v Komenského 273. ŠVP Škola podle Komenského 17

20 ŠKOLNÍ UČEBNÍ PLÁN 1. STUPEŇ Počet hodin Ročník Poznámky k učebnímu plánu Všechny předměty jsou na 1. stupni základní školy vyučovány samostatně. Průřezová témata jsou součástí vyučovacích předmětů a nevyučují se samostatně. Celkem Český jazyk 8+1D 9+1D 7+2D 6+2D 5+2D 35+8D Cizí jazyk Matematika 4+1D 4+1D 4,5 4,5 3+2D 20+4D Prvouka Přírodověda 1+1D 2 3+1D Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a svět práce Tělesná výchova Informatika 0,5D 0,5D 1 1+1D Celkem 18+2D 20+2D 21,5+2,5D 22,5+3,5D 22+4D D Český jazyk Týdenní hodinová dotace je pro daný předmět 43 hodin, z toho 8 hodin disponibilních. Ty jsou využity ve všech ročnících. ŠVP Škola podle Komenského 18

21 Cizí jazyk Minimální časová dotace pro výuku cizího jazyka je 9 hodin. Škola vyučuje anglický jazyk od 3. ročníku. Při počtu žáků 25 a víc jsou žáci vyučováni ve dvou na sobě nezávislých skupinách. Ve stejných ročnících je možné kombinovat žáky z paralelních tříd tak, aby vznikly skupiny s odpovídajícím počtem žáků. Matematika Pro daný předmět je týdenní hodinová dotace 24 hodin, z toho 4hodiny disponibilní. je o 1 disponibilní hodinu posílen v 1. a ve 2. ročníku, o 2 hodiny v 5. ročníku. Ve 3. a 4. ročníku bude výuka matematiky probíhat podle sudých a lichých týdnů v kalendářním roce (sudý týden 4 vyučovací hodiny, lichý týden 5 vyučovacích hodin), po dohodě vyučujících je možná i opačná varianta (lichý týden 4 vyučovací hodiny, sudý týden 5 vyučovacích hodin). Prvouka, Přírodověda a Vlastivěda Týdenní hodinová dotace pro tyto předměty je 13 hodin, z toho 1 hodina disponibilní. O 1 disponibilní hodinu je posílena přírodověda ve 4. ročníku. Prvouka je vyučována od 1. do 3. ročníku, vlastivěda a přírodověda ve 4. a 5. ročníku. Informatika Týdenní hodinová dotace pro daný předmět je 2 hodiny, z toho 1 hodina disponibilní. je posílen ve 3. a 4. ročníku o 0,5 disponibilní hodiny. Výuka probíhá ve 3. a 4. ročníku podle sudých a lichých týdnů v kalendářním roce (sudý týden 1 hodina, lichý týden 0 hodin), možná je i opačná varianta (lichý týden 0 hodin, sudý týden 1 hodina). Tělesná výchova Výuka plavání probíhá ve 2. ročníku v rozsahu 40 vyučovacích hodin. Poznámka: Podbarvené výstupy a učivo jsou nad rámec RVP rozšiřující učivo. ŠVP Škola podle Komenského 19

22 ŠKOLNÍ UČEBNÍ PLÁN 2. STUPEŇ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Počet hodin Ročník Celkem Český jazyk 4+1D 3+1D 4 4+1D 15+3D Cizí jazyk Druhý cizí jazyk 3D 3D Matematika 3+2D 4+1D D Informatika 1 1D 1+1D Dějepis Výchova k občanství 1 1 1D 1 3+1D Finanční gramotnost 1D 1D Fyzika 1+1D D 6+2D Chemie 2 1+1D 3+1D Přírodopis D 2 7+1D Zeměpis 2 1+1D 1+1D 1+1D 5+3D Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Výchova ke zdraví Člověk a svět práce 1 1D D Volitelný předmět 2D 1D 1D 4D Celkem 26+4D 24+6D 24+7D 24+7D 98+24D ŠVP Škola podle Komenského 20

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ 5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Hlavním cílem vyučovacího předmětu je vést žáka

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 1. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v českém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v českém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - zvládá techniku čtení s porozuměním - reaguje na otázky - vyjadřuje se vlastními slovy, tvoří jednoduché věty - vyvozuje a upevňuje si hygienické a pracovní návyky - rozvijí se grafomotoricky

Více

ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova

ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti zrakové,

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura ČESKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí Název kompetence

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Český jazyk Jazyková výchova (co hodnotíme) - žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hláskya slabiky, porovnává významy slov, třídí podle zobecněného

Více

Český jazyk. 5 Učební osnovy. 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník

Český jazyk. 5 Učební osnovy. 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník 5 Učební osnovy 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Dramatická výchova Tělesná výchova Pracovní

Více

Český jazyk a literatura - 1. ročník

Český jazyk a literatura - 1. ročník Český jazyk a literatura - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova zvládá analýzu a syntézu slabiky, slova, věty odlišuje písmeno malé, velké, tiskací, psací Jazykové

Více

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova Český jazyk 1.ročník str. předslabičná slabičná část uvolňovací cviky žák se orientuje ve všech směrech rozpozná velikost předmětů, jejich barvu a pozici pečlivě vyslovuje délku všech samohlásek odliší

Více

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby žák: - pozná začátek a konec věty Věta

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby žák: - pozná začátek a konec věty Věta oblast: JAZYKOVÁ VÝCHOVA + MP vazby 1. - pozná začátek a konec věty Věta - pozná počet vět v krátkém textu 1. Slovo - určí počet slov ve větě - pozná všechna písmena 1. Hláska - pozná první a poslední

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Český jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Český jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Český jazyk a literatura Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1.-3. ročník 9 hodin týdně 4.-5. ročník 8 hodin týdně Vzdělávací

Více

6.1 Český jazyk - 1. stupeň

6.1 Český jazyk - 1. stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.1 Český jazyk - 1. stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1

CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ

Více

ŠVP ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT

ŠVP ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ

Více

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti 29 3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání

Více

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní.

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní. ČESKÝ JAZYK: 1. ročník ( tématický plán) Výstupy: ( cíl vyuč. hodiny) ZÁŘÍ: - pozdraví, omluví se, rozloučí Učivo: ( téma) Komunikač. a sloh. - pozdrav,oslovení Klíčové KU: - žák se přizpůsobí různým výukovým

Více

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník)

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce Českého jazyka v 2. období žáci opakují a prohlubují své znalosti z 1. období. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat

Více

5.1.1 Český jazyk povinný předmět

5.1.1 Český jazyk povinný předmět 5.1.1 Český jazyk povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 7+2 7+1 7+1 7+1 7+1 4 4 3+1 4+1 Vyučovací předmět český

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 53 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. 5.1.1 Český jazyk a literatura 1. stupeň

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. 5.1.1 Český jazyk a literatura 1. stupeň 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury je podstatným znakem

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Název vzdělávacího programu: Přátelská škola školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Platnost dokumentu: od 6. 9. 2013 ŠVP byl projednán školskou radou dne: 3. 1. 2014

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

Český jazyk 2.ročník 2015/2016

Český jazyk 2.ročník 2015/2016 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk 2.ročník 2015/2016 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ 36 mateřský jazyk Rozeznávání skupiny didy, ti-ty, ni-ny ;hláska, písmeno Rozeznávání skupiny dě, tě, ně, bě,

Více

Český jazyk a literatura 2. období

Český jazyk a literatura 2. období Vyučovací předmět: Období ročník: Český jazyk a literatura 2. období Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Informatika 198-201 Člověk a jeho svět 202-218 Vlastivěda

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Josef Pulkrab telefon: 384 392 430 zřizovatel: Město Strmilov e-mail: reditel@zsstrmilov.cz fax: 384 392 354 typ školy:

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1.Vyjadřuje se v běžných komunikačních situacích, neskáče do řeči a naslouchá,

Více

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň 5 Učební osnovy Rozdělení vzdělávacích oblastí na jednotlivé obory (předměty) je prezentováno v kapitole 4 Učební plán (nebo viz. obsah). Na vzdělávání v rámci oblastí se podílejí i volitelné předměty,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Ludmila Plachá telefon: 384 392 430 zřizovatel: Město Strmilov e-mail: reditel@zsstrmilov.cz fax: 384 392 354 typ školy:

Více

5. Jazyk a jazyková komunikace. 5.1. Český jazyk a literatura

5. Jazyk a jazyková komunikace. 5.1. Český jazyk a literatura 5. Jazyk a jazyková komunikace 5.1. Český jazyk a literatura 5.1.1. Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM LETOKRUH

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM LETOKRUH ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM LETOKRUH číslo: datum podpis vypracoval: --- --- --- vydal: Mgr. Martina Raiserová, ředitelka Základní školy Letokruh 1.9.2014 projednal: školská rada, Mgr. Lenka Dosedělová,

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Platná verze pro školní rok 2013/2014 Obsah Obsah... 3 1. Identifikační údaje... 6 2. Charakteristika

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání v předmětu Český jazyk a literatura: - směřuje k ovládnutí základních

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Tel.:377922312, e-mail:zsmestotouskov@seznam.cz, www.skola.touskov.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní školy

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK 5.1.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika předmětu Časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávání ve vyučovacím předmětu český jazyk a literatura

Více

Tématický plán. Předmět Český jazyk. Vyučující PhDr. Eva Bomerová. Školní rok 2012/2013. Ročník III. A. hod./týd. 9

Tématický plán. Předmět Český jazyk. Vyučující PhDr. Eva Bomerová. Školní rok 2012/2013. Ročník III. A. hod./týd. 9 Tématický plán Předmět Český jazyk Vyučující PhDr. Eva Bomerová Školní rok 2012/2013 Ročník III. A hod./týd. 9 Učebnice: Styblík, V. a kol.: Český jazyk pro 3. ročník základní školy. SPN Praha, 2002. Hájková,

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 8 týdně, povinný J: Nauka o slově, podoba a význam slov Žák: J: porovná podobu a význam slov - porovná význam slov - všimne si spisovné a nespisovné podoby slov - slova nadřazená,

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014 vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

Český jazyk. nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů:

Český jazyk. nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů: Cílem výuky Českého jazyka je, aby žáci na konci prvního stupně bezpečně a účelně užívali svého mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě, tedy aby na úrovni přiměřené svému věku: - v komunikační

Více

Základní škola a Mateřská škola Chotyně,

Základní škola a Mateřská škola Chotyně, Základní škola a Mateřská škola Chotyně, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola krok za krokem OBSAH OBSAH 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 2 CHARAKTERISTIKA 6 2.1 Úplnost

Více

Dodatek č. I. K 1. 9. 2012 dochází ke změně ŠVP Vyhlídka do života. Změna se týká:

Dodatek č. I. K 1. 9. 2012 dochází ke změně ŠVP Vyhlídka do života. Změna se týká: Dodatek č. I K 1. 9. 2012 dochází ke změně ŠVP Vyhlídka do života. Změna se týká: 1. Učebního plánu hodinová dotace se ve 4. ročníku mění v Českém jazyce ze 7 hodin na 8 hodin týdně a v Informatice z 1

Více

Příloha k ŠVP Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4, příspěvková organizace

Příloha k ŠVP Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4, příspěvková organizace Učební plán Poznámky k učebnímu plánu 1. stupně: Disponibilní hodiny byly na 1. stupni využity na posílení výuky předmětu Matematika a její aplikace (2) a také předmětu Člověk a jeho svět (2). Anglický

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové

Více

Základní škola a Mateřská škola Chotyně, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola krok za krokem

Základní škola a Mateřská škola Chotyně, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola krok za krokem Základní škola a Mateřská škola Chotyně, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola krok za krokem 1 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DR. H. C. JANA MASARYKA HARRACHOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DR. H. C. JANA MASARYKA HARRACHOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DR. H. C. JANA MASARYKA HARRACHOV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: Školní vzdělávací program pro základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PONIKLÁ, OKRES SEMILY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PONIKLÁ, OKRES SEMILY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání MALÁ ŠKOLA PÉČE O KAŽDÉHO ZÁKLADNÍ ŠKOLA PONIKLÁ, OKRES SEMILY 1 Dokument vstupuje v platnost dne 31.8.2007 Razítko školy Mgr. Zdeněk Vinklář. ředitel

Více

Český jazyk a literatura úprava platná od 1. 9. 2009

Český jazyk a literatura úprava platná od 1. 9. 2009 Český jazyk a literatura úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se realizuje v předmětu Český jazyk a literatura. Je vyučován

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více