Financování obcí zprávy 3/2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Financování obcí zprávy 3/2006"

Transkript

1 Financování obcí zprávy 3/2006 Obsah: 1. Mezitimní účetní závěrka III. čtvrtletí Pořizovač výkazů, mezivýkazové vazby 3 3. Národní program Phare 2003 část II Smlouva o poskytnutí grantu Dotační zdroje grantu Způsob úhrady dotačních prostředků Směnný kurs EUR Výše plateb, účelové znaky 5 4. Doporučení k řešení některých účetní případů Předpisy mezd v průběhu roku Zjednodušený rozsah vedení účetnictví Evidence majetku pod hranici stanovenou účetní jednotkou Inventarizace zaknihovaných cenných papírů 8 5. Smluvní zajištění odvozu komunálního odpadu AVE CZ 8 6. Odměny členů zastupitelstva obce a další nároky 9 7. Konec volebního období ve vztahu k účetnictví obce 11 Brno, Krajský úřad, 27. září 2006

2 Mezitimní účetní závěrka III. čtvrtletí 2006 Na základě vyhlášky Ministerstva financí č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění vyhlášky č. 535/2002 Sb. a č. 544/2004 Sb., DSO, města i obce čtvrtletně předkládají za sebe i za své příspěvkové organizace jako zřizovatelé prostřednictvím krajského úřadu výkazy - Rozvahu, Výkaz zisku a ztráty, a Přílohu. 1.1 Výkazy za obce, města a DSO Rozvaha, Příloha a v případě hospodářské činnosti i Výkaz zisku a ztráty, sestavené za období od do , se elektronickou cestou nebudou předávat. Města, obce a DSO měsíčně přes program Automat předávají obraty účetnictví, požadované výkazy si tedy krajský úřad vygeneruje z programu účetnictví sám. V souladu s metodickým pokynem k předkládání účetních a finančních výkazů obcemi a DSO v roce 2006 požadujeme pouze výkazy v písemné podobě a to v korunách a haléřích. 1.2 Výkazy za neškolské příspěvkové organizace zřízené obcemi Tyto výkazy předkládají pouze obce a města, která jsou zřizovateli těchto příspěvkových organizací neškolského charakteru, tj. Rozvahu, Výkaz zisku a ztráty a Přílohu, sestavené za období od do Způsob předložení výkazů je dle vyhlášky stanoven tak, že příspěvkové organizace odevzdávají obcím výkazy sestavené na tisíce Kč a na dvě desetinná místa v elektronické podobě a opis v písemné podobě schválený ředitelem příspěvkové organizace. Obce je následně předávají na krajský úřad elektronickou poštou a písemný opis poštou. Nevylučuje se ani takový způsob, při kterém obec zkontroluje jako garant za správnost výkazy příspěvkové organizace a výkazy elektronicky i poštou odešle příspěvková organizace přímo na krajský úřad. V tomto případě by obec měla poslat zprávu se seznamy příspěvkových organizací, které odesílá za ně a se seznamem příspěvkových organizací, které si výkazy budou odesílat samy. Pokud budou výkazy chybné, budou vráceny zpět na obce k zajištění správnosti výkazů. 1.3 Předávání výkazů příspěvkových organizací se dělí takto: - výkazy školských příspěvkových organizací se předávají stejným způsobem jako doposud, informace odbor školství JMK Ing. Jaroslav Chalupník, tel.č výkazy neškolských příspěvkových organizací se budou předávat přes odbor ekonomický JMK dle okresů přes pracovníky oddělení financování obcí OE JMK, informace Ing. Antonín Špaček, tel.č Způsob předávání výkazů neškolských příspěvkových organizací v elektronické podobě bude následující: a) elektronickou poštou na ovou adresu: b) výjimečně na disketě opatřené štítkem s názvem PO a jménem souboru Jihomoravský kraj používá ekonomický software Gordic a pro sumarizaci dat výkazů jeho funkci AUTOMAT. Po nahrání výkazů na Automat budou odesílány zpětné protokoly, v případě chyb bude zaslána zpráva o chybách. Rozhraní pro elektronický přenos dat, které je nutno dodržet, je uvedeno v příloze č.1. V příloze č.2 jsou uvedeny příklady pro předmět zprávy či textový soubor automat.sub.

3 - 2 - V případě, že PO používá jiný účetní software než je Gordic, je nutné kontaktovat příslušného dodavatele software a předat mu požadované rozhraní. Všechny tři druhy výkazů jedné příspěvkové organizace posílejte v jednom u. Termíny předložení výkazů v elektronické podobě: v písemné podobě: za III. čtvrtletí roku 2006 od do do Příloha č. 1 Rozhraní pro komunikaci s funkcí AUTOMAT prostřednictvím elektronické pošty nebo přenosného media Pro jednoznačnou identifikaci příchozích dat používá program AUTOMAT přesně specifikovanou hlavičku (identifikátor obsahu dat). Tuto hlavičku je nutno zadávat: při předávání dat elektronickou poštou jako: předmět (subject) zprávy Jeden může obsahovat data právě jedné účetní jednotky. vlastní data jsou nekomprimované (kromě GORDIC komprimace) soubory uložené v příloze zprávy při předávání dat přenosným mediem jako: jednoduchý textový soubor s libovolným názvem (v konvenci MS DOS) a příponou SUB Jedna disketa může obsahovat data právě jedné účetní jednotky. název souboru doporučujeme například AUTOMAT.SUB Struktura textu je následující (max. délka je 255 znaků): WinXXXtt_mm/rrrr_datum_čas_IIIIIIIIII_nnnnnnnnnnnnnnnnnnn.. XXX tt mm rrrr datum čas je zkratka aplikace zpracovávající načítání a sumarizaci UCRpro datový výstup (tt=21,24) VYK pro vstupy výkazem (tt=25) typ dat: 20 data jiného typu 21 dávka 5,6,x 22 dávka GZx 23 dávka GZx XML 24 binární data UCR (archiv) 25 výkaz 45,46,47 26 výkaz 45,46,49 27 výkaz GVx 28 výkaz GVx XML 29 binární data VYK (archiv) aktuální období (měsíc) aktuální období (rok) den vytvoření dávky dat ve tvaru dd.mm.yyyy dd den mm měsíc yyyy rok okamžik vytvoření dávky dat ve tvaru hh:mm:ss hh hodina mm minuta ss sekunda IIIIIIIIII IČO organizace na 10 míst zleva, doplněné mezerami vpravo nnnnn. název organizace v libovolném kódování české diakritiky (nepovinný údaj, délka údaje omezená celkovou délkou věty 255 znaků) znak _ znamená mezeru

4 - 3 - Příloha č. 2 Příklady pro předmět zprávy či textový soubor automat.sub pro čtvrtletní (1-9 měsíc) výkazy zasílané pomocí věty 45,46,47 : pro upřesnění: WinVYK25 09/ :15: Domov důchodců Sokolnice datum musí být u měsíců i dnů na 2 místa tzn pro 5. říjen 2006 čas musí být u hodin, minut i sekund na plný počet míst tzn. 08:15:10 pro osm hodin, patnáct minut a deset sekund IČO je potřeba uvádět na 10 míst tzn. pokud uvádíte do deseti míst je potřeba dát ještě 2 mezery, pokud uvádíte je potřeba dát 4 mezery, pak následuje mezera a za ní teprve název příspěvkové organizace jedním em můžete posílat všechny výkazy jedné organizace (v jednom souboru či ve třech souborech) nebo co to jeden výkaz předmět zprávy musí obsahovat pouze deklarovanou hlavičku text zprávy ( u) Automat nezpracovává, nebere se na něj ohled, je ignorován upozornění: Pokud se posílají y s výkazy těsně za sebou, tak je možné, že se při cestě ke zpracovateli předběhnou. Automat při vstupu provádí přesnou kontrolu na datum a čas a pokud přijde odesílaný jako první ke zpracovateli později než odesílaný jako druhý, nebude první odesílaný zpracován. Doporučujeme odesílat výkazy jedné organizace v jednom u. 2. Pořizovač výkazů, mezivýkazové vazby Městům, obcím a příspěvkovým organizacím je možno na vyžádání zaslat excelovskou aplikaci Pořizovač výkazů. Tato aplikace, určená pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace, byla vytvořena pro usnadnění práce při pořizování dat účetních výkazů definovaných ve vyhlášce MF č.505/2002 Sb., následný převod dat do formátu Automatizovaného rozpočtového informačního systému - ARIS dle vyhlášky MF č.535/2002 Sb. Aplikace POŘIZOVAČ je určena pro organizace, které nemají možnost jinak pořídit data ve formátu ARIS. Pokud tedy vykazující organizace používá zákl. ekonomický a účetní program, který je k převodu dat (z uvedených výkazů) do formátu ARIS uzpůsoben, nemusí již tuto aplikaci používat. Bližší informace a na vyžádání tento pořizovač elektronicky pošle Ing. Antonín Špaček, telefon Z dosavadní praxe používání této pomůcky vyplynula ta chyba, že po napořizování dat se tyto výkazy pouze uložily a ve formátu.xls byly odeslány na sumarizaci příspěvkových organizací či referentovi účetnictví. To však není správné: po napořizování dat je nutno v menu, po provedení kontroly mezivýkazových vazeb, provést uložení ve formátu ARIS /tj. ve formátu věty 45,46,47/ a teprve potom tento soubor odeslat jako přílohu na výše uvedenou adresu. Aktuální verzí tohoto pořizovače je verze 1.93, v I. čtvrtletí 2006 došlo k aktualizaci v návaznosti na změnu obsahu účetního výkazu Rozvaha.

5 - 4 - Pro úplnost dodáváme základní vnitro- a mezivýkazové vazby v účetních výkazech pro příspěvkové organizace: - rovnost aktiv a pasiv v obou sloupcích rozvahy, - rovnost ř. 152 Rozvaha s ř. 62 Výkaz zisku a ztráty, tj. rovnost výsledku hospodaření v Rozvaze a ve Výkazu zisku a ztráty, - rovnost ř. 57 Výkaz zisku a ztráty (sl ) s ř (sl. 2), tj. rovnost provozní dotace ve Výkazu zisku a ztráty a v Příloze, - ř. 184 v Rozvaze na ř. 54 v Příloze v obou sloupcích těchto účetních výkazů. 3. Národní program Phare 2003 část II V rámci národního programu Phare 2003 část II získalo několik měst a obcí, včetně příspěvkové organizace SÚS Jihomoravského kraje, grant z tohoto programu. Tento grant je určen na podporu turistické nebo podnikatelské infrastruktury v regionech NUTS II. V rámci regionu NUTS II Jihovýchod bylo získáno v oblasti turistické infrastruktury 7 grantů, v oblasti podnikatelské infrastruktury 7 grantů. Seznam získaných grantů lze získat na stránkách implementační agentury Centra pro regionální rozvoj České republiky /dále jen CRR ČR/. Tomuto specifickému grantu se věnujeme z toho důvodu, že u některých měst a obcí došlo k chybnému zaúčtování příjmu těchto dotačních prostředků. Toto chybné zaúčtování vychází z toho, že dotační prostředky na tento grant jsou poskytovány ze dvou zdrojů, a to jednak tedy z programu Phare a jednak ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj /dále jen MMR ČR/. Některá města a obce příjem dotačních prostředků zaúčtovaly správně podle dvou zdrojů, některá však veškeré prostředky účtují pod jedním účelovým znakem /zpravidla účelovým znakem 95739/, což je chybný postup. 3.1 Smlouva o poskytnutí grantu Smlouva je uzavřena mezi MMR ČR a příslušným městem či obcí. Je určen: název grantu, implementační agenturou je CRR ČR, je určena doba trvání projektu, stanoven nejpozdější termín realizace, stanoveny celkové náklady projektu v EUR, oprávněné k financování poskytovatelem grantu stanovení podílu poskytovatele grantu v EUR a tomu odpovídajícímu % podílu, stanovení vlastních zdrojů v EUR a tomu odpovídajícímu % minimálních skutečných celkových oprávněných nákladů. stanovení platebních podmínek podle variant /např. záloha meziplatba závěrečná platba v určitém % vyjádření/ v EUR. 3.2 Dotační zdroje grantu Dotační zdroje grantu jsou rozděleny v poměru 50/50 na prostředky Evropské unie /program Phare/ a na prostředky státního rozpočtu z kapitoly MMR ČR /program /.

6 Způsob úhrady dotačních prostředků Celkové náklady projektu se dělí z hlediska financování z veřejných zdrojů /státní rozpočet + Phare EU/ na oprávněné a neoprávněné náklady. Z veřejných zdrojů /dotací/ je uznána úhrada pouze oprávněných nákladů. Příjemce grantu je povinen otevřít zvláštní účet projektu. O tomto účtu účtují organizace na metodice 231,232,235 na zvláštní analytice účtu 231 Základní běžný účet, a to na analytice 231.8X, která je u organizací s touto metodikou vyhrazena právě pro tyto typy zvláštních účtů, na nichž probíhá jednak příjem dotací, převody vlastních zdrojů a úhrady výdajů. Organizace na metodice 231.1X,2X,3X použijí další volnou analytiku těchto účtů, např. tedy Z důvodu dvou zdrojů /státní rozpočet a Phare EU/ přicházejí dotační prostředky na zvláštní účet projektu odděleně a ze dvou různých účtů: dotační prostředky ze státního rozpočtu přicházejí z účtu Ministerstva financí zřízeného u České spořitelny /číslo účtu /0800/, v označení bankovní operace lze nalézt i číslo programu , dotační prostředky z Phare EU přicházejí z účtu Ministerstva financí zřízeného u České národní banky /kód banky 0710/, v označení bankovní operace lze nalézt přímo uvedený účelový znak UZ95739, označení programu CZ XXXX. Způsob úhrady dotačních prostředků je závislý na zvolené variantě platby grantu /u varianty 3, kdy grant je vyplacen po schválení závěrečné zprávy, není ani nutný zvláštní účet projektu/. 3.4 Směnný kurs EUR Při implementaci programu je nutno používat směnný kurs Evropské centrální banky EUR CZK, platný v měsíci, ve kterém bylo podepsáno Finanční memorandum /31,735 Kč/EUR/. Tento směnný kurs je používán příjemcem grantu při přípravě žádosti o platbu. Příjemce grantu nese veškeré riziko kursových ztrát, k nimž dojde po datu podpisu smlouvy o poskytnutí grantu. Protože je grant rozdělen v poměru 50/50 na prostředky EU a prostředky státního rozpočtu a je převáděn ze dvou různých účtů a ve dvou různých měnách /EUR a CZK/, vztahuje se riziko kursových ztrát pouze na polovinu schválené výše grantu. Není nutné převádět částky dané v EUR na CZK, částky dané v CZK se však musí na EUR převést, k tomu se použije kurs 31,735 Kč/EUR. 3.5 Výše plateb, účelové znaky Platba podílu státního rozpočtu kapitola MMR ČR program Protože je stanoven podíl 50/50 prostředků SR a Phare EU, je tato platba vyčíslena jako polovina částky dané smlouvou nebo žádostí o platbu v EUR, přičemž při přepočtu na CZK je použit právě výše uvedený pevný kurs 31,735 Kč/EUR a nedochází zde tedy ke kursové ztrátě. Při zaúčtování této platby je nutno použít účelové znaky: Investiční Neinvestiční Spolufinancování ze státního rozpočtu Položka rozpočtové skladby

7 - 6 - Platba podílu Phare EU Platba opět ve výši poloviny (podíl 50/50) částky dané v EUR je tentokrát uvolněna v EUR a protože současný kurs CZK/EUR je pod hranicí pevného kursu 31,735 podle finančního memoranda, dochází zde ke kursové ztrátě. Z tohoto důvodu je také platba z Phare EU nižší v porovnání se stejnou polovinou platby financované ze státního rozpočtu. Při zaúčtování této platby je nutno použít účelové znaky: Investiční Neinvestiční Prostředky Phare Položka rozpočtové skladby Účelové znaky byly sděleny příjemcům grantu CRR ČR. Protože u poloviny platby financované z prostředků Phare EU dochází ke kursovým ztrátám /příjemci grantu musí hodnoty v CZK přepočítat na EUR v pevném kursu 31,735 Kč/EUR, následně jsou jim ovšem částky této poloviny dotace uvolněny v nižším kursu cca Kč/EUR/, dochází v účetnictví a označování účelovými znaky k té situaci, že částky označené ve výdajích účelovým znakem převyšují částky přijaté dotace označené účelovým znakem. 4. Doporučení k řešení některých účetní případů 4.1 Předpisy mezd v průběhu roku Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., v 3, odst. 1, stanoví, že účetní jednotky účtují podvojnými zápisy o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do období, s nímž tyto skutečnosti časově a věcně souvisí; není-li možno tuto zásadu dodržet, mohou účtovat i v účetním období, v němž zjistily uvedené skutečnosti. V odst. 2 téhož paragrafu je stanoveno, že účetním obdobím je nepřetržit ě po sobě jdoucích dvanáct měsíců, není-li dále stanoveno jinak. Účetní období se buď shoduje s kalendářním rokem nebo je hospodář ským rokem. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že mzdy musí být předepsány /pokud nebyly zároveň i vyplaceny/ rozhodně v měsíci prosinci, aby tyto závazky byly zobrazeny v roční účetní závěrce a výkazech. K tomu jsou přizpůsobeny i termíny předkládání účetních dat za měsíc prosinec; tento bývá obvykle v závěru ledna následujícího roku. V rámci roku je třeba tuto podmínku dodržet, pokud je to možné. Metodickým pokynem k předkládání účetních dat je stanoveno, že účetní data za běžné měsíce roku se musí předkládat do 5. pracovního dne následujícího měsíce. V případě, že na obci pracuje mzdová účetní, je vhodné této podmínce předpisu vyhovět. Některým malým obcím ovšem mzdovou agendu zpracovává externí subjekt nebo např. příslušná obec s rozšířenou působností. Pak tyto údaje o mzdách není možnost do účetnictví před odesláním na krajský úřad zahrnout, obec pak účtuje o předpisech a výplatách mezd ve stejném měsíci. 4.2 Zjednodušený rozsah vedení účetnictví Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., v 9 umožňuje územním samosprávným celkům a dobrovolným svazkům obcí vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Pokud se

8 - 7 - tak obec rozhodne, je pak tedy nutné doplnit ve vnitřní normě o vedení účetnictví nebo v normě, která je obsahově nejbližší, konstatování, že účetní jednotka účtuje v souladu s 9 zákona o účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Zjednodušený rozsah vedení účetnictví je řešen v 13a. Obce budou muset nadále dodržovat plný účtový rozvrh podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., kde je výslovně upraveno, že jak pro vedení účetnictví v plném rozsahu, tak zjednodušeném rozsahu, se musí použít směrná účtová osnova podle přílohy této vyhlášky. Podle 13a Zjednodušený rozsah účetnictví však obce nemusí účtovat v knihách analytických účtů, v nichž podrobně rozvádějí účetní zápisy hlavní knihy a v knihách podrozvahových účtů, ve kterých se uvádějí účetní zápisy, které se neprovádějí v účetních knihách /deníku a v hlavní knize/. Rozsah sestavení účetní závěrky je dán vyhláškou č. 505/2002 Sb. Hlavním problémem je tedy posoudit, zda obce musí dodržet ustanovení Českých účetních standardů, kdy tyto stanovují např. co se má účtovat na podrozvahové účty /např. poskytnuté zástavy, odepsané pohledávky/ a jak vytvářet analytické účty /např. ustanovení, že odděleně se sleduje majetek daný do zástavy/. Analytické členění Podle našeho názoru nelze připustit expresivní výklad zákona o účetnictví, který má z hlediska účetních předpisů pro územní samosprávné celky nejvyšší právní sílu. Obecně lze dovodit závěr, že pokud vyšší právní předpis v tomto ohledu stanovuje dobrovolnost, neměl by nižší právní předpis ve stejné věci stanovovat povinnost. Analytickým členěním je také členění rozpočtových příjmů a výdajů v souladu s vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě. Doporučujeme tedy nadále dodržovat ustanovení standardů v členění syntetických účtů analytickými účty. Použití správných analytických účtů má totiž také zásadní vliv na správné vytvoření účetních a finančních výkazů, které krajský úřad vytváří z účetních dat obcí a zasílá ke zpracování na MF ČR. Účetnictví jako základní průkazný ekonomický informační systém by mělo splňovat veškeré požadavky, které jsou na něj kladeny a očekávány nejen ze strany zákonného regulátora, ale také od uživatelů jeho výstupních informací, ať již interních nebo externích. V tomto smyslu je třeba zvážit, zda věrohodné a v požadované struktuře členěné informace, které lze získat z údajů zaúčtovaných v knihách analytických účtů, resp. knihách podrozvahových účtů, je možné zajistit i jiným způsobem. Na druhou stranu by ovšem nemělo být vyžadováno takové analytické členění, které jde nad rámec Českých účetních standardů. Taktéž nelze vyžadovat striktní dodržování analytik, které jsou uvedeny v metodických pokynech krajského úřadu. Tyto analytiky jsou koncipovány s ohledem na kontrolní chody programu Gordic, nutné je dodržovat zejména analytické členění u těch účtů, které jsou obsaženy v účetním výkazu Příloha a Výkaz zisku a ztráty. Nelze ovšem striktně vyžadovat např. analytiku 321.1X pro dodavatelské faktury investičního charakteru, která je metodicky doporučena. Toto jde nad rámec Českých účetních standardů. Z hlediska přezkoumání hospodaření obce tedy doporučujeme důkladné posouzení toho, zda případné nedodržení Českých účetních standardů v oblasti analytického členění má zásadní dopad na průkaznost tohoto členění a průkaznost či správnost účetnictví jako celku /např. nelze akceptovat účtování o více dlouhodobých bankovních úvěrech na jedné analytice účtu 951/. Podrozvahové účty V případě vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu /viz. výše/ nemusí obce dodržet ustanovení Českých účetních standardů ohledně podrozvahových účtů. Obce mohou

9 - 8 - samozřejmě vést nadále podrozvahovou evidenci, ale případné zjištění nedostatků by nemělo být shledáno jako závada ve vedení účetnictví. 4.3 Evidence majetku pod hranici stanovenou účetní jednotkou Změna Českého účetního standardu č. 512, bod 7.4., upravila znění v tom smyslu, že do formulace o náplni podrozvahových účtů v majetkové oblasti přidala znění, že se jedná např. o drobný dlouhodobý nehmotný majetek a drobný dlouhodobý hmotný majetek pod stanovenou hranici. V případě, že účetní jednotka má vnitřním předpisem stanovenu tuto hranici podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., tedy u drobného dlouhodobého hmotného majetku od Kč 3.000,- a drobného dlouhodobého nehmotného majetku od Kč 7.000,-, by to pak mělo znamenat, že majetek pod takto stanovenou hranici by měla evidovat v podrozvahové evidenci. Podle našeho názoru je toto doporučení, možnost, nikoli nutnost. Drobný dlouhodobý hmotný majetek je jasně definován ve vyhlášce č. 505/2002 Sb., a to v ocenění od Kč 3.000,- do Kč ,-, pokud má dobu použitelnosti delší než jeden rok. Zároveň může účetní jednotka rozhodnout vnitřním předpisem o snížení stanovené dolní hranice. Těmito vymezeními a možností hranici snižovat je podle našeho názoru dostatečně umožněno to, aby si účetní jednotka sama stanovila, co je pro ni drobný dlouhodobý majetek a ten by měl být tedy v rozvaze, a není pak další důvod pro evidování na podrozvahových účtech. Majetek pro tuto hranici již není drobný dlouhodobý majetek, ale normální materiál, u kterého není důvod, aby byl veden na podrozvahových účtech. Samotné účetní předpisy poskytují v této oblasti určitou volnost pro rozhodnutí účetní jednotky. Pokud by mělo být striktně vyžadováno evidování veškerého majetku, mělo by pak dojít k příslušné úpravě, např. vymezení drobného dlouhodobého majetku. Je tedy ponechána volnost obcím, aby samy zvážily to, jaký majetek je pro ně podstatný; pokud chtějí evidovat veškerý majetek, bylo by pak snazší upravit vnitřní předpis o majetku a v něm stanovit hodnotu drobného dlouhodobého majetku od nuly a pak tento vykazovat i v rozvaze. Pokud se rozhodnou pro určitou hranici, pak také nic nebrání ve vedení určitých operativních evidencí majetku pod takto stanovenou hranici, ale z hlediska přezkumu hospodaření obce by nevedení souhrnných částek tohoto majetku na podrozvahových účtech nemělo být shledáno jako závada účetnictví. Prioritu zde opět hraje vykazování majetkoprávní situace v příloze k účetní závěrce, ochrana a inventarizace takovéhoto majetku, požadavky vedení účetního jednotky nebo jejího zřizovatele apod. 4.4 Inventarizace zaknihovaných cenných papírů K dotazu, jakým způsobem průkazně doložit dokladovou inveturu zaknihovaných cenných papírů sdělujeme, že za průkazné doložení skutečného stavu v rámci dokladové inventarizace se považuje aktuální výpis ze Střediska cenných papírů, byť není zákonem ani vyhláškou přímo zmiňován. V rámci auditorské praxe bývá standardně vyžadován. 5. Smluvní zajištění odvozu komunálního odpadu AVE CZ Některé obce uzavírají smlouvy o zneškodňování a separaci odpadu s firmou AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. Vedle běžných smluvních podmínek řešících vzájemné vztahy při zneškodňování odpadů obsahují smlouvy i zvláštní ujednání, kde mimo stanovení toho, že objednatel /obec/ se zavazuje, že v době trvání smlouvy neuzavře s třetí osobou smlouvu s obdobným předmětem plnění, obsahují i ustanovení, který zní: Zhotovitel se zavazuje složit na účet objednatele nejpozději do... finanční jistinu ve výši... Kč. Tato jistina slouží k zajištění závazků objednavatele z této smlouvy. Objednavatel je povinen vrátit zhotoviteli každý rok k poslednímu pracovnímu dni měsíce ledna, počínaje lednem...,

10 - 9 - finanční částku odpovídající 10 % jistiny složené zhotovitelem. Objednavatel má právo započíst své pohledávky za zhotovitelem proti pohledávce zhotovitele vyplývající v j eho práva na vrácení jistiny, respektive její části. V návaznosti na výše uvedené doporučujeme o jistině účtovat: 1) příjem jistiny MD 231.2X 372X, položka 2329 (2324) / D 959.3X MD / D ) vratka 10% MD 959.3X / D 231.3X 372X, položka 5192 MD / D MD / D Pozn.: Zápis MD / D je účtován z důvodu vyrovnání okruhů účtů 964 a 965. V některých smlouvách je také navíc uvedeno, že zhotovitel se zavazuje objednateli zaslat finanční dar /např. účelově určený na kulturu nebo školství v obci/. Tento finanční dar je obci poskytnut právě ve výši vrácených 10% jistiny. Případný příjem tohoto daru doporučujeme zaúčtovat jako běžný příjem, s rozpočtovým zatříděním - se určí podle účelu poskytnutí daru, položka buď 2321 Neinvestiční dary nebo 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku. 6. Odměny členů zastupitelstva obce a další nároky Odměňování členů zastupitelstva obce upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, dále nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, a částečně zákoník práce ( 80 zrušen). V souvislosti s blížícími se volbami do zastupitelstev obcí se objevují časté dotazy právě na téma odměňování členů zastupitelstev obcí při ukončení mandátu. Základní pojmy - 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí vznik mandátu v okamžiku zvolení za člena zastupitelstva (dnem ustavujícího zasedání ZO a zvolením do funkce), zánik mandátu o mandát zaniká dnem voleb do ZO (1.dnem voleb), o písemnou rezignací na funkci člena ZO, o úmrtím člena ZO, o dnem sloučení obce nebo připojením obce k jiné obci, o odmítnutím slibu člena ZO nebo složením slibu s výhradou. Druhy odměny za výkon veřejné funkce měsíční odměna - náleží ze zákona všem uvolněným členům zastupitelstva a musí jim být vyplácena měsíčně 71 zákona o obcích, odměna při skončení funkčního období - končí dnem voleb do ZO v našem případě 1. dnem voleb tj ; 75 zákona o obcích, finanční dar - zákon o obcích, ve smyslu peněžního daru fyzické osobě.

11 - 10- Odměna při skončení mandátu - 75 zákona o obcích - musí být splněny tři podmínky: skončení funkčního období, nesmí vzniknout opětovný nárok, člen ZO nebyl pravomocně odsouzen za trestný čin spáchaný v průběhu funkčního období. Na odměnu při skončení mandátu má nárok uvolněný a neuvolněný starosta (ten pouze, pokud měl schválenu měsíční odměnu během svého funkčního období), všichni uvolnění členové ZO (bez ohledu na funkci, kterou po volební období vykonávali). Doporučené zaúčtování odměny při skončení funkčního období 231.3x (232.10) 6112 pol Výpočet výše odměny při skončení funkčního období výše odměny: x + r*x x = měsíční odměna, kterou pobírá člen zastupitelstva obce v době před konáním voleb, r = počet celých ukončených roků ve funkci; počítáno ode dne zvolení do funkce, nikoli dnem voleb, přičemž podle 75 zákona o obcích to může být maximálně 5 ukončených roků výkonu funkce. Z výše uvedeného vyplývá, že maximální výše odměny může při skončení funkčního období být šestinásobek měsíční odměny. Taková maximální výše odměny potom náleží logicky těm, kteří byli ve funkci více než jedno volební období. Příklady 1)Volby dne 1. a Zvolen do funkce např. neuvolněného starosty dne na ustavující schůzi. Další volby dne 20. a Dnem voleb (v našem případě ) mu končí mandát. Dále nekandiduje. Ve funkci neuvolněného starosty byl tedy od do , z čehož vyplývá, že ve funkci byl tři celé ukončené roky. Dosazením do rovnice x + 3*x = 4x zjistíme, že v tomto případě má nárok na odměnu ve výši 4 násobku své měsíční odměny. 2) stejný princip je i v případě, že byly v obci mimořádné volby. Délka volebního období je rozhodující pouze pro výpočet výše odměny, nikoli pro nárok. Ten vzniká vždy. 3) volby dne 1. a Zastupitel ve funkci dvě celá volební období za sebou a vždy jako uvolněný člen nebo neuvolněný starosta; výpočet je x + 5x = 6x, tedy nejvyšší možná výše odměny. Opětovný nárok Pokud byl člen ZO jako uvolněný člen nebo neuvolněný starosta a znovu kandiduje a je zvolen do ZO, potom má nárok na odměnu pouze v případě, že bude v dalším volebním období jako neuvolněný člen ZO. Jestliže v dalším volebním období pokračuje ve funkci jako uvolněný člen ZO nebo neuvolněný starosta, nemá nárok na odměnu při skončení mandátu.

12 - 11- Odvody z odměn při skončení mandátu uvolnění členové ZO odvod zdravotního pojištění a daně, neuvolněný starosta odvod daně. Kontakt na případné dotazy PhDr. Alice Urbánková MV ČR, odbor modernizace veřejné správy Nám.Hrdinů 3, Praha 4 tel: Konec volebního období ve vztahu k účetnictví obce Vzhledem k četným dotazům, zda je povinností obce sestavit ke konci volebního období mimořádnou účetní závěrku včetně provedení inventarizací majetku a závazků, sdělujeme, že ze žádného právního předpisu tato povinnost nevyplývá. Je tedy plně v kompetenci jednotlivých obcí a jejich volených orgánů, jaké v této otázce zaujmou stanovisko. Pokud se rozhodnou pro detailnější rozbor hospodaření obce za dané volební období, pro analýzu majetku a závazků obce včetně provedení inventarizace majetku a závazků, pak zcela jistě tyto rozbory mohou využít dále např. takto provedenou inventarizaci lze využít pro inventarizaci majetku a závazků ke konci roku při řádné účetní závěrce. Obecně lze tedy provedení těchto prací a analýz doporučit, nicméně to není povinnost. Samostatnou a samozřejmou součástí na konci volebního období jsou předávací protokoly hmotně odpovědných osob. Odstupující či končící členové zastupitelstva odevzdají převzaté věci /mobilní telefony, přenosné počítače, klíče apod./ a nově zvolení členové zastupitelstva tyto věci převezmou, neboť náleží k výkonu jejich funkce. Tyto předávací protokoly jsou ovšem běžnou praxí, vyhotovují se vždy, když dochází ke změnám v daných funkcích /např. změna starosty v průběhu volebního období/ nebo u ostatních hmotně odpovědných osob. Vzhledem k výše uvedenému krajský úřad nebude v této věci zveřejňovat žádnou jinou metodiku.

Financování obcí zprávy 1/2005

Financování obcí zprávy 1/2005 Financování obcí zprávy 1/2005 Obsah: 1. Mezitimní účetní závěrka I. čtvrtletí 2005 1 2. Vypořádání výsledku hospodaření účet 931 3 3. Mezivýkazová vazba ř. 184 Rozvaha x ř. 54 Příloha 3 4. Daňový bonus

Více

Financování obcí zprávy 2/2006

Financování obcí zprávy 2/2006 Financování obcí zprávy 2/2006 Obsah: 1. Mezitimní účetní závěrka I. pololetí 2006 1 2. Pořizovač výkazů, mezivýkazové vazby 3 3. Změny v právních předpisech v účetní oblasti 4 4. Rozdíly ve výkladu rozpočtové

Více

Financování obcí zprávy 2/2005

Financování obcí zprávy 2/2005 Financování obcí zprávy 2/2005 Obsah: 1. Mezitimní účetní závěrka I. pololetí 2005 1 2. Mezivýkazové vazby - kontrola, pořizovač výkazů 3 3. Vzájemný zápočet pohledávek a závazků 4 4. Informace pro příjemce

Více

10/3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Obec

10/3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Obec Účetní uzávěrka str. 1 Obec ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní závěrku upravuje zákon o účetnictví v 18 a definuje ji jako nedílný celek, který je tvořen 5 účetními výkazy rozvahou, výkazem zisku a ztráty (tj. výsledovkou),

Více

Financování obcí zprávy 3/2008

Financování obcí zprávy 3/2008 - 1 - Financování obcí zprávy 3/2008 Obsah: 1. Mezitímní účetní závěrka III. čtvrtletí 2008 2 2. Pořizovač výkazů, mezivýkazové vazby 4 3. Nástroje a Zdroje pro získávání údajů pro nové části XI. a XII.

Více

Financování obcí zprávy 2/2008

Financování obcí zprávy 2/2008 - 1 - Financování obcí zprávy 2/2008 Obsah: 1. Mezitímní účetní závěrka I. pololetí 2008 2 2. Pořizovač výkazů, mezivýkazové vazby 4 3. Hlášení změn v činnosti/aktivitě organizací 5 4. Nástroje a Zdroje

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č. 703. Transfery

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č. 703. Transfery Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 703 Transfery 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen

Více

OBSAH ÚVOD. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část. Zákon o účetnictví. Videokurz je úvodem do účetnictví státu.

OBSAH ÚVOD. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část. Zákon o účetnictví. Videokurz je úvodem do účetnictví státu. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část Zákon o účetnictví OBSAH I. Právní rámec účetnictví státu - Vybrané účetní jednotky - Zákon o účetnictví a vyhláška 410/2009 - České účetní standardy - Technická a inventarizační

Více

Financování obcí zprávy 4/2006

Financování obcí zprávy 4/2006 Financování obcí zprávy 4/2006 Obsah: 1. Metodický pokyn k roční účetní závěrce za rok 2006 pro obce, města a DSO a jimi zřízené příspěvkové organizace neškolského charakteru 1 1.1 Roční účetní závěrka

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

Financování obcí zprávy 1/2006

Financování obcí zprávy 1/2006 Financování obcí zprávy 1/2006 Obsah: 1. Mezitimní účetní závěrka I. čtvrtletí 2006 1 2. Vypořádání výsledku hospodaření účet 931 3 3. Pořizovač výkazů, mezivýkazové vazby 4 4. Technické zhodnocení, opravy

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014 Elektronický podpis - 16.3.2015 KUMSX01GYKXT Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Alexandra Klajmonová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

6. Údaje rozpočtu po změnách se sledují průběžně (upravují se při každém rozpočtovém opatření).

6. Údaje rozpočtu po změnách se sledují průběžně (upravují se při každém rozpočtovém opatření). Příloha č. 5 k vyhlášce č. 535/2002 Sb. Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04U)

Více

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IČO: 00473715 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Lipec Účetní

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 Vlastní zdroje 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje. Martina Smetanová

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje. Martina Smetanová Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje Martina Smetanová 27. listopadu 2014 KA ČR - úvod je samosprávnou profesní organizací má své volené orgány, které mají možnost zřizovat orgány pomocné.

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 189/2014/KUUK 201/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotiněves,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce NEBOVIDY. IČ: 00235571 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce NEBOVIDY. IČ: 00235571 za rok 2010 Zborovská 11 15021 Praha5 SpZn: Čj.: SZ 03802312010IKUSK 007555/20111KUSK Stejnopis č. ~ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce NEBOVIDY IČ: 00235571 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Obec Vysoké Vysoké 34, 59191,Žďár nad Sázavou IČO:00842397 Směrnice č. 2/2011 Inventarizace majetku a závazků Právní rámec: Zákon 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 270/2010

Více

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Obec Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov, IČO: 47367105 za rok 2014

odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Obec Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov, IČO: 47367105 za rok 2014 Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Č. j.: KUJI 2001/2015 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov,

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 90575/2014/KUUK 217/KON/2014 Stejnopis č. 1 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obec Kostomlaty

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 69610088 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Dobrovolný svazek

Více

Pokyny pro zahájení účetního roku 2015

Pokyny pro zahájení účetního roku 2015 Pokyny pro zahájení účetního roku 2015 1 Výpis změn ve směrné účtové osnově Na základě vyhlášky č. 473/2013 Sb. a vyhlášky č. 301/2014 Sb., kterými se novelizuje vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí 1866, IČ: 69860947 za rok 2014 Přezkoumání

Více

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje. Pěva Čouková

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje. Pěva Čouková Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje Pěva Čouková 11. prosince 2014 ZASTUPITELSTVU OBCE JE VYHRAZENO: Podle 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 1) Schvalování závěrečného

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kaňovice, IČ 00494267 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kaňovice, IČ 00494267 za rok 2013 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava III,1M$XOICCI" ČJ.: MSK 52267/2014 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/19895/2013/Sam 113.1

Více

Vnitřní směrnice obce Malešovice č. 4/2012

Vnitřní směrnice obce Malešovice č. 4/2012 Vnitřní směrnice obce Malešovice č. 4/2012 PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBCE Směrnici zpracoval: Irena Hledíková Směrnici schválil: Ing. Zdeněk Pavlík Směrnice nabývá účinnosti: 01. 10.

Více

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2012

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2012 Obec Malenice, Na Návsi 98, 387 06 Malenice IČ 00251461, DIČ CZ00251461 e-mail: ou@obecmalenice.cz, www.obecmalenice.cz tel./fax: 383 371 035 Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2012 1 Přílohy : Příloha

Více

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 obce POLEVSKO

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 obce POLEVSKO Krajský úřad Libereckého kraje Odbor kontroly Č.j: LK/153/08/Vo/obce Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 obce POLEVSKO Přezkoumání se uskutečnilo dne: 12. 2. 2009 na základě zákona

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ PROFIL PŘEDPISU:

SBÍRKA PŘEDPISŮ PROFIL PŘEDPISU: Ročník 2015 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 703 Transfery

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 703 Transfery Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 703 Transfery 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2014 Elektronický podpis - 2.3.2015 KUMSX01GRZ2Q Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Bc. Jana Breuerová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Oběh účetních dokladů obecního úřadu na rok 2 0 0 9

Oběh účetních dokladů obecního úřadu na rok 2 0 0 9 Oběh účetních dokladů obecního úřadu na rok 2 0 0 9 1. Schvalování hospodářských operací 1.1 Zřízení účtů u peněžního ústavu, nakládání s prostředky na účtech Oprávnění ke zřízení účtů a disponování s

Více

VNITŘNÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS č. 01/2014

VNITŘNÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS č. 01/2014 ČL. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, NÁZEV SMĚRNICE A ZÁSADY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ 1.1 V souladu s ustanoveními stanov vydává Sdružení rodičů a přátel při uměleckých školách v Opavě se sídlem Nádražní 674/11, 746 01

Více

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 109.21.10 Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 v rámci V. programu Podpora MČ v sociální oblasti

Více

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví)

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví) ÚČETNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY 1)ÚČETNÍ JEDNOTKA: právnická osoba se sídlem v ČR nebo fyzická osoba, která podniká nebo provozuje samostatně výdělečnou činnost. Účetní jednotkou mohou být zahraniční osoby,

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 obce LUDÍKOV, okres Blansko

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 obce LUDÍKOV, okres Blansko Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 76991/2012 OKP Č. j.: JMK 76991/2012 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava , v KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 " ", o o o I c Čj.: Sp. zn.:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion P o d c h l u m í Předseda svazku: PhDr.

Více

Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013

Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013 Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2013 Obec Horní Tošanovice hospodařila v roce 2013 dle schváleného rozpočtu, který byl schválen dne 17.12.

Více

ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část

ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část Prováděcí vyhláška č. 410/2009 Sb. 1 Prováděcí vyhlášky Vyhláška č. 410/2009 Sb. stanovuje rozsah a způsob sestavování účetní závěrky Vyhláška č. 383/2009 Sb. Technická vyhláška

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce BRATČICE. IČ: 00640212 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce BRATČICE. IČ: 00640212 za rok 2013 Krajsk' úřad Středočeského kraje.. : I Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 077920/2013/KUSK 102165/2013/KUSK Stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce BRATČICE IČ: 00640212 za

Více

Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Ing. Věra Zikánová

Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Ing. Věra Zikánová Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Ing. Věra Zikánová 1 Finanční účetnictví rozpočtové 2009 Verze 9.2.0 interaktivní zápis údajů z podsystémů a ze stavového souboru do souboru účetních položek (pozor

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Přezkoumání Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012 se uskutečnilo ve dnech: 11.1.2013 11.4.2013 na základě zákona Č. 420/2004 Sb.,

Více

Převodový můstek 2009-2010

Převodový můstek 2009-2010 Převodový můstek 2009-2010 Pro rok 2010 je zveřejněna řada nových vyhlášek, které přinášejí rozsáhlé změny do účetnictví a výkaznictví obcí, DSO, OSS a jimi zřízených příspěvkových organizací. Vyhláška

Více

Krajský úřad Usteckého kraje

Krajský úřad Usteckého kraje , Krajský úřad Usteckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 91643//2014/KUUK 286/KON/2014 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012 , v KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava k U M $ x II I fi' I Q V lt Čj.: MSK 18209/2013 Sp. zn.: Vyřl/uje: Teleron: Fax: E-mail: Datum: KON/12991/2012/Sam

Více

Přijaté NIV transfery

Přijaté NIV transfery Přijaté NIV transfery Metodická pomůcka pro obce a DSO - platná od 1.1.2012 Královéhradecký kraj,ekonomický odbor,ovfo aktualizace 19.11.2013 SÚ AÚ POL UZ 1. Podléhající finančnímu vypořádání - dotace

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU SVAZKU OBCÍ DYJE ZA ROK 2014

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU SVAZKU OBCÍ DYJE ZA ROK 2014 Svazek obcí Dyje 671 27 Hrádek 16 IČ: 71201378 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU SVAZKU OBCÍ DYJE ZA ROK 2014 Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Dyje za rok 2014 je v souladu s ustanovením 17 odst. 6 zákona č. 250/2000

Více

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 Obec Nový Ples IČO: 00272892 Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř e-mail:novy.ples@cbox.cz Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel. 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

PKM Audit & Tax s. r. o., U Tvrze 38, 108 00 Praha 10, č. oprávnění KA ČR 455, auditor ing. Václava Pekařová č. oprávnění KAČR 520

PKM Audit & Tax s. r. o., U Tvrze 38, 108 00 Praha 10, č. oprávnění KA ČR 455, auditor ing. Václava Pekařová č. oprávnění KAČR 520 Zpráva nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2014 pro Obec Tuřany se sídlem Tuřany čp. 10 273 79 Tuřany IČO: 00234222 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

Licence: DSBD XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: DSBD XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) Licence: DSBD XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 303801 Název: Obec Hovězí

Více

1. Úvod do účetnictví

1. Úvod do účetnictví 1. Úvod do účetnictví 1.1. Účetnictví Je ucelený systém informací o hospodaření a o hospodářském výsledku. Pravidla pro vedení účetnictví určuje zákon o účetnictví (číslo zákona najít na internetu) ve

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 32976/2015/KUUK 366/KON/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Střezetice 48. 503 12 Všestary

Střezetice 48. 503 12 Všestary KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Střezetice, IČ: 00269646 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ubušínek

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ubušínek Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 C. j.: KUJI 26238/2014 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ubušínek se sídlem Ubušínek 16, 592 65 Rovečné,

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 69648549 Název: Sdružení odkanalizování mikroregionu Vlára A.1. Informace

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Bc. Jitka Pohnerová, září 2011 Odborné semináře pro obce, Brno Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Byzhradec, IČ: 00274771 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: obec Sídlo: Nová Ves u Mladé Vožice

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: obec Sídlo: Nová Ves u Mladé Vožice A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Účetní jednotka byla nucena změnit

Více

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014 Obec Malenice, Na Návsi 98, 387 06 Malenice IČ 00251461, DIČ CZ00251461 e-mail: ou@obecmalenice.cz, www.obecmalenice.cz tel./fax: 383 371 035 Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014 1 Přílohy : Příloha

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2871/2012/KÚÚK 322/KON/2012 Stejnopis č. 2Na pozemku p.p. 594/5 v k.ú. Dušníky 1. ZPRÁVA o

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HBL9S Čj.: MSK 42954/2015 Sp. zn.: KON/16907/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Jiří Urbánek Telefon:

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace ve vybraných účetních jednotkách a seznámit se s povinnostmi,

Více

Z P R Á V A. obec Rovná

Z P R Á V A. obec Rovná Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 pro územní samosprávný celek obec Rovná Rovná 20, 386 01 Strakonice IČ: 00 66 78 11 I. Všeobecné informace Osoba odpovědná

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Obec Lužice POČET LISTŮ: 12

Obec Lužice POČET LISTŮ: 12 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Obec Lužice Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za účetní období roku 2014 POČET LISTŮ: 12 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ účetní jednotky Obec Lužice za účetní

Více

Přehled přednášek a cvičení

Přehled přednášek a cvičení 1. Význam účetnictví, předmět účetnictví Právní úprava účetnictví Účetní doklady Přehled přednášek a cvičení 2. Rozvaha majetek, zdroje krytí (aktiva, pasiva) Typické změny rozvahových stavů Inventarizace

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti:

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011. Obec Pístina, IČ 00666947

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011. Obec Pístina, IČ 00666947 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 21937/2011 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IČO: 00284572 Název: Obec Tlumačov A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Účetní

Více

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Kurzové rozdíly a valutové pokladny KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních

Více

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO:

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: PŘÍLOHA územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název: 00287172 Město Holešov Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2013

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 KUMSX01HJO7L Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00287032 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Bělov Účetní

Více

Změny legislativy od 1. 1. 2012

Změny legislativy od 1. 1. 2012 Změny legislativy od 1. 1. 2012 1) Novela vyhlášky č. 410/2009 Sb. Vyhláška č. 403/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E Směrnice pro vedení účetnictví Touto organizační směrnicí se stanovují základní pravidla pro

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš. za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš. za rok 2014 DSO: Svazek obcí Kelčany, Milotice, Skoronice,Vacenovice,Vlkoš IČ: 75833352 Rozpočtový rok: 2014 Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš za rok 2014 Závěrečný účet DSO

Více

Organizační směrnice č. 18/2012/SŘ. Inventarizace majetku, pohledávek a závazků

Organizační směrnice č. 18/2012/SŘ. Inventarizace majetku, pohledávek a závazků Organizační směrnice č. 18/2012/SŘ Inventarizace majetku, pohledávek a závazků Čj.: SŠNM/1827/2012 Zpracovala: Radka Hepnarová, finanční referentka - účetní Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Pokyny k opravě počátečních stavů roku 2014

Pokyny k opravě počátečních stavů roku 2014 Pokyny k opravě počátečních stavů 2014 Na základě vyhlášky č. 473/2013 Sb., kterou se novelizuje vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve

Více

ÚČETNICTVÍ STÁTU IV. část

ÚČETNICTVÍ STÁTU IV. část ÚČETNICTVÍ STÁTU IV. část Převodový můstek 1 Převodový můstek Zákonný rámec: Český účetní standard č. 702 Příloha k ČÚS č. 702 2 Český účetní standard č. 702 Otevírání a uzavírání účetních knih 3. Postup

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8.9.2011 24.1.2012 na základě zákona č.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0116/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více