Financování obcí zprávy 3/2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Financování obcí zprávy 3/2006"

Transkript

1 Financování obcí zprávy 3/2006 Obsah: 1. Mezitimní účetní závěrka III. čtvrtletí Pořizovač výkazů, mezivýkazové vazby 3 3. Národní program Phare 2003 část II Smlouva o poskytnutí grantu Dotační zdroje grantu Způsob úhrady dotačních prostředků Směnný kurs EUR Výše plateb, účelové znaky 5 4. Doporučení k řešení některých účetní případů Předpisy mezd v průběhu roku Zjednodušený rozsah vedení účetnictví Evidence majetku pod hranici stanovenou účetní jednotkou Inventarizace zaknihovaných cenných papírů 8 5. Smluvní zajištění odvozu komunálního odpadu AVE CZ 8 6. Odměny členů zastupitelstva obce a další nároky 9 7. Konec volebního období ve vztahu k účetnictví obce 11 Brno, Krajský úřad, 27. září 2006

2 Mezitimní účetní závěrka III. čtvrtletí 2006 Na základě vyhlášky Ministerstva financí č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění vyhlášky č. 535/2002 Sb. a č. 544/2004 Sb., DSO, města i obce čtvrtletně předkládají za sebe i za své příspěvkové organizace jako zřizovatelé prostřednictvím krajského úřadu výkazy - Rozvahu, Výkaz zisku a ztráty, a Přílohu. 1.1 Výkazy za obce, města a DSO Rozvaha, Příloha a v případě hospodářské činnosti i Výkaz zisku a ztráty, sestavené za období od do , se elektronickou cestou nebudou předávat. Města, obce a DSO měsíčně přes program Automat předávají obraty účetnictví, požadované výkazy si tedy krajský úřad vygeneruje z programu účetnictví sám. V souladu s metodickým pokynem k předkládání účetních a finančních výkazů obcemi a DSO v roce 2006 požadujeme pouze výkazy v písemné podobě a to v korunách a haléřích. 1.2 Výkazy za neškolské příspěvkové organizace zřízené obcemi Tyto výkazy předkládají pouze obce a města, která jsou zřizovateli těchto příspěvkových organizací neškolského charakteru, tj. Rozvahu, Výkaz zisku a ztráty a Přílohu, sestavené za období od do Způsob předložení výkazů je dle vyhlášky stanoven tak, že příspěvkové organizace odevzdávají obcím výkazy sestavené na tisíce Kč a na dvě desetinná místa v elektronické podobě a opis v písemné podobě schválený ředitelem příspěvkové organizace. Obce je následně předávají na krajský úřad elektronickou poštou a písemný opis poštou. Nevylučuje se ani takový způsob, při kterém obec zkontroluje jako garant za správnost výkazy příspěvkové organizace a výkazy elektronicky i poštou odešle příspěvková organizace přímo na krajský úřad. V tomto případě by obec měla poslat zprávu se seznamy příspěvkových organizací, které odesílá za ně a se seznamem příspěvkových organizací, které si výkazy budou odesílat samy. Pokud budou výkazy chybné, budou vráceny zpět na obce k zajištění správnosti výkazů. 1.3 Předávání výkazů příspěvkových organizací se dělí takto: - výkazy školských příspěvkových organizací se předávají stejným způsobem jako doposud, informace odbor školství JMK Ing. Jaroslav Chalupník, tel.č výkazy neškolských příspěvkových organizací se budou předávat přes odbor ekonomický JMK dle okresů přes pracovníky oddělení financování obcí OE JMK, informace Ing. Antonín Špaček, tel.č Způsob předávání výkazů neškolských příspěvkových organizací v elektronické podobě bude následující: a) elektronickou poštou na ovou adresu: b) výjimečně na disketě opatřené štítkem s názvem PO a jménem souboru Jihomoravský kraj používá ekonomický software Gordic a pro sumarizaci dat výkazů jeho funkci AUTOMAT. Po nahrání výkazů na Automat budou odesílány zpětné protokoly, v případě chyb bude zaslána zpráva o chybách. Rozhraní pro elektronický přenos dat, které je nutno dodržet, je uvedeno v příloze č.1. V příloze č.2 jsou uvedeny příklady pro předmět zprávy či textový soubor automat.sub.

3 - 2 - V případě, že PO používá jiný účetní software než je Gordic, je nutné kontaktovat příslušného dodavatele software a předat mu požadované rozhraní. Všechny tři druhy výkazů jedné příspěvkové organizace posílejte v jednom u. Termíny předložení výkazů v elektronické podobě: v písemné podobě: za III. čtvrtletí roku 2006 od do do Příloha č. 1 Rozhraní pro komunikaci s funkcí AUTOMAT prostřednictvím elektronické pošty nebo přenosného media Pro jednoznačnou identifikaci příchozích dat používá program AUTOMAT přesně specifikovanou hlavičku (identifikátor obsahu dat). Tuto hlavičku je nutno zadávat: při předávání dat elektronickou poštou jako: předmět (subject) zprávy Jeden může obsahovat data právě jedné účetní jednotky. vlastní data jsou nekomprimované (kromě GORDIC komprimace) soubory uložené v příloze zprávy při předávání dat přenosným mediem jako: jednoduchý textový soubor s libovolným názvem (v konvenci MS DOS) a příponou SUB Jedna disketa může obsahovat data právě jedné účetní jednotky. název souboru doporučujeme například AUTOMAT.SUB Struktura textu je následující (max. délka je 255 znaků): WinXXXtt_mm/rrrr_datum_čas_IIIIIIIIII_nnnnnnnnnnnnnnnnnnn.. XXX tt mm rrrr datum čas je zkratka aplikace zpracovávající načítání a sumarizaci UCRpro datový výstup (tt=21,24) VYK pro vstupy výkazem (tt=25) typ dat: 20 data jiného typu 21 dávka 5,6,x 22 dávka GZx 23 dávka GZx XML 24 binární data UCR (archiv) 25 výkaz 45,46,47 26 výkaz 45,46,49 27 výkaz GVx 28 výkaz GVx XML 29 binární data VYK (archiv) aktuální období (měsíc) aktuální období (rok) den vytvoření dávky dat ve tvaru dd.mm.yyyy dd den mm měsíc yyyy rok okamžik vytvoření dávky dat ve tvaru hh:mm:ss hh hodina mm minuta ss sekunda IIIIIIIIII IČO organizace na 10 míst zleva, doplněné mezerami vpravo nnnnn. název organizace v libovolném kódování české diakritiky (nepovinný údaj, délka údaje omezená celkovou délkou věty 255 znaků) znak _ znamená mezeru

4 - 3 - Příloha č. 2 Příklady pro předmět zprávy či textový soubor automat.sub pro čtvrtletní (1-9 měsíc) výkazy zasílané pomocí věty 45,46,47 : pro upřesnění: WinVYK25 09/ :15: Domov důchodců Sokolnice datum musí být u měsíců i dnů na 2 místa tzn pro 5. říjen 2006 čas musí být u hodin, minut i sekund na plný počet míst tzn. 08:15:10 pro osm hodin, patnáct minut a deset sekund IČO je potřeba uvádět na 10 míst tzn. pokud uvádíte do deseti míst je potřeba dát ještě 2 mezery, pokud uvádíte je potřeba dát 4 mezery, pak následuje mezera a za ní teprve název příspěvkové organizace jedním em můžete posílat všechny výkazy jedné organizace (v jednom souboru či ve třech souborech) nebo co to jeden výkaz předmět zprávy musí obsahovat pouze deklarovanou hlavičku text zprávy ( u) Automat nezpracovává, nebere se na něj ohled, je ignorován upozornění: Pokud se posílají y s výkazy těsně za sebou, tak je možné, že se při cestě ke zpracovateli předběhnou. Automat při vstupu provádí přesnou kontrolu na datum a čas a pokud přijde odesílaný jako první ke zpracovateli později než odesílaný jako druhý, nebude první odesílaný zpracován. Doporučujeme odesílat výkazy jedné organizace v jednom u. 2. Pořizovač výkazů, mezivýkazové vazby Městům, obcím a příspěvkovým organizacím je možno na vyžádání zaslat excelovskou aplikaci Pořizovač výkazů. Tato aplikace, určená pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace, byla vytvořena pro usnadnění práce při pořizování dat účetních výkazů definovaných ve vyhlášce MF č.505/2002 Sb., následný převod dat do formátu Automatizovaného rozpočtového informačního systému - ARIS dle vyhlášky MF č.535/2002 Sb. Aplikace POŘIZOVAČ je určena pro organizace, které nemají možnost jinak pořídit data ve formátu ARIS. Pokud tedy vykazující organizace používá zákl. ekonomický a účetní program, který je k převodu dat (z uvedených výkazů) do formátu ARIS uzpůsoben, nemusí již tuto aplikaci používat. Bližší informace a na vyžádání tento pořizovač elektronicky pošle Ing. Antonín Špaček, telefon Z dosavadní praxe používání této pomůcky vyplynula ta chyba, že po napořizování dat se tyto výkazy pouze uložily a ve formátu.xls byly odeslány na sumarizaci příspěvkových organizací či referentovi účetnictví. To však není správné: po napořizování dat je nutno v menu, po provedení kontroly mezivýkazových vazeb, provést uložení ve formátu ARIS /tj. ve formátu věty 45,46,47/ a teprve potom tento soubor odeslat jako přílohu na výše uvedenou adresu. Aktuální verzí tohoto pořizovače je verze 1.93, v I. čtvrtletí 2006 došlo k aktualizaci v návaznosti na změnu obsahu účetního výkazu Rozvaha.

5 - 4 - Pro úplnost dodáváme základní vnitro- a mezivýkazové vazby v účetních výkazech pro příspěvkové organizace: - rovnost aktiv a pasiv v obou sloupcích rozvahy, - rovnost ř. 152 Rozvaha s ř. 62 Výkaz zisku a ztráty, tj. rovnost výsledku hospodaření v Rozvaze a ve Výkazu zisku a ztráty, - rovnost ř. 57 Výkaz zisku a ztráty (sl ) s ř (sl. 2), tj. rovnost provozní dotace ve Výkazu zisku a ztráty a v Příloze, - ř. 184 v Rozvaze na ř. 54 v Příloze v obou sloupcích těchto účetních výkazů. 3. Národní program Phare 2003 část II V rámci národního programu Phare 2003 část II získalo několik měst a obcí, včetně příspěvkové organizace SÚS Jihomoravského kraje, grant z tohoto programu. Tento grant je určen na podporu turistické nebo podnikatelské infrastruktury v regionech NUTS II. V rámci regionu NUTS II Jihovýchod bylo získáno v oblasti turistické infrastruktury 7 grantů, v oblasti podnikatelské infrastruktury 7 grantů. Seznam získaných grantů lze získat na stránkách implementační agentury Centra pro regionální rozvoj České republiky /dále jen CRR ČR/. Tomuto specifickému grantu se věnujeme z toho důvodu, že u některých měst a obcí došlo k chybnému zaúčtování příjmu těchto dotačních prostředků. Toto chybné zaúčtování vychází z toho, že dotační prostředky na tento grant jsou poskytovány ze dvou zdrojů, a to jednak tedy z programu Phare a jednak ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj /dále jen MMR ČR/. Některá města a obce příjem dotačních prostředků zaúčtovaly správně podle dvou zdrojů, některá však veškeré prostředky účtují pod jedním účelovým znakem /zpravidla účelovým znakem 95739/, což je chybný postup. 3.1 Smlouva o poskytnutí grantu Smlouva je uzavřena mezi MMR ČR a příslušným městem či obcí. Je určen: název grantu, implementační agenturou je CRR ČR, je určena doba trvání projektu, stanoven nejpozdější termín realizace, stanoveny celkové náklady projektu v EUR, oprávněné k financování poskytovatelem grantu stanovení podílu poskytovatele grantu v EUR a tomu odpovídajícímu % podílu, stanovení vlastních zdrojů v EUR a tomu odpovídajícímu % minimálních skutečných celkových oprávněných nákladů. stanovení platebních podmínek podle variant /např. záloha meziplatba závěrečná platba v určitém % vyjádření/ v EUR. 3.2 Dotační zdroje grantu Dotační zdroje grantu jsou rozděleny v poměru 50/50 na prostředky Evropské unie /program Phare/ a na prostředky státního rozpočtu z kapitoly MMR ČR /program /.

6 Způsob úhrady dotačních prostředků Celkové náklady projektu se dělí z hlediska financování z veřejných zdrojů /státní rozpočet + Phare EU/ na oprávněné a neoprávněné náklady. Z veřejných zdrojů /dotací/ je uznána úhrada pouze oprávněných nákladů. Příjemce grantu je povinen otevřít zvláštní účet projektu. O tomto účtu účtují organizace na metodice 231,232,235 na zvláštní analytice účtu 231 Základní běžný účet, a to na analytice 231.8X, která je u organizací s touto metodikou vyhrazena právě pro tyto typy zvláštních účtů, na nichž probíhá jednak příjem dotací, převody vlastních zdrojů a úhrady výdajů. Organizace na metodice 231.1X,2X,3X použijí další volnou analytiku těchto účtů, např. tedy Z důvodu dvou zdrojů /státní rozpočet a Phare EU/ přicházejí dotační prostředky na zvláštní účet projektu odděleně a ze dvou různých účtů: dotační prostředky ze státního rozpočtu přicházejí z účtu Ministerstva financí zřízeného u České spořitelny /číslo účtu /0800/, v označení bankovní operace lze nalézt i číslo programu , dotační prostředky z Phare EU přicházejí z účtu Ministerstva financí zřízeného u České národní banky /kód banky 0710/, v označení bankovní operace lze nalézt přímo uvedený účelový znak UZ95739, označení programu CZ XXXX. Způsob úhrady dotačních prostředků je závislý na zvolené variantě platby grantu /u varianty 3, kdy grant je vyplacen po schválení závěrečné zprávy, není ani nutný zvláštní účet projektu/. 3.4 Směnný kurs EUR Při implementaci programu je nutno používat směnný kurs Evropské centrální banky EUR CZK, platný v měsíci, ve kterém bylo podepsáno Finanční memorandum /31,735 Kč/EUR/. Tento směnný kurs je používán příjemcem grantu při přípravě žádosti o platbu. Příjemce grantu nese veškeré riziko kursových ztrát, k nimž dojde po datu podpisu smlouvy o poskytnutí grantu. Protože je grant rozdělen v poměru 50/50 na prostředky EU a prostředky státního rozpočtu a je převáděn ze dvou různých účtů a ve dvou různých měnách /EUR a CZK/, vztahuje se riziko kursových ztrát pouze na polovinu schválené výše grantu. Není nutné převádět částky dané v EUR na CZK, částky dané v CZK se však musí na EUR převést, k tomu se použije kurs 31,735 Kč/EUR. 3.5 Výše plateb, účelové znaky Platba podílu státního rozpočtu kapitola MMR ČR program Protože je stanoven podíl 50/50 prostředků SR a Phare EU, je tato platba vyčíslena jako polovina částky dané smlouvou nebo žádostí o platbu v EUR, přičemž při přepočtu na CZK je použit právě výše uvedený pevný kurs 31,735 Kč/EUR a nedochází zde tedy ke kursové ztrátě. Při zaúčtování této platby je nutno použít účelové znaky: Investiční Neinvestiční Spolufinancování ze státního rozpočtu Položka rozpočtové skladby

7 - 6 - Platba podílu Phare EU Platba opět ve výši poloviny (podíl 50/50) částky dané v EUR je tentokrát uvolněna v EUR a protože současný kurs CZK/EUR je pod hranicí pevného kursu 31,735 podle finančního memoranda, dochází zde ke kursové ztrátě. Z tohoto důvodu je také platba z Phare EU nižší v porovnání se stejnou polovinou platby financované ze státního rozpočtu. Při zaúčtování této platby je nutno použít účelové znaky: Investiční Neinvestiční Prostředky Phare Položka rozpočtové skladby Účelové znaky byly sděleny příjemcům grantu CRR ČR. Protože u poloviny platby financované z prostředků Phare EU dochází ke kursovým ztrátám /příjemci grantu musí hodnoty v CZK přepočítat na EUR v pevném kursu 31,735 Kč/EUR, následně jsou jim ovšem částky této poloviny dotace uvolněny v nižším kursu cca Kč/EUR/, dochází v účetnictví a označování účelovými znaky k té situaci, že částky označené ve výdajích účelovým znakem převyšují částky přijaté dotace označené účelovým znakem. 4. Doporučení k řešení některých účetní případů 4.1 Předpisy mezd v průběhu roku Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., v 3, odst. 1, stanoví, že účetní jednotky účtují podvojnými zápisy o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do období, s nímž tyto skutečnosti časově a věcně souvisí; není-li možno tuto zásadu dodržet, mohou účtovat i v účetním období, v němž zjistily uvedené skutečnosti. V odst. 2 téhož paragrafu je stanoveno, že účetním obdobím je nepřetržit ě po sobě jdoucích dvanáct měsíců, není-li dále stanoveno jinak. Účetní období se buď shoduje s kalendářním rokem nebo je hospodář ským rokem. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že mzdy musí být předepsány /pokud nebyly zároveň i vyplaceny/ rozhodně v měsíci prosinci, aby tyto závazky byly zobrazeny v roční účetní závěrce a výkazech. K tomu jsou přizpůsobeny i termíny předkládání účetních dat za měsíc prosinec; tento bývá obvykle v závěru ledna následujícího roku. V rámci roku je třeba tuto podmínku dodržet, pokud je to možné. Metodickým pokynem k předkládání účetních dat je stanoveno, že účetní data za běžné měsíce roku se musí předkládat do 5. pracovního dne následujícího měsíce. V případě, že na obci pracuje mzdová účetní, je vhodné této podmínce předpisu vyhovět. Některým malým obcím ovšem mzdovou agendu zpracovává externí subjekt nebo např. příslušná obec s rozšířenou působností. Pak tyto údaje o mzdách není možnost do účetnictví před odesláním na krajský úřad zahrnout, obec pak účtuje o předpisech a výplatách mezd ve stejném měsíci. 4.2 Zjednodušený rozsah vedení účetnictví Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., v 9 umožňuje územním samosprávným celkům a dobrovolným svazkům obcí vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Pokud se

8 - 7 - tak obec rozhodne, je pak tedy nutné doplnit ve vnitřní normě o vedení účetnictví nebo v normě, která je obsahově nejbližší, konstatování, že účetní jednotka účtuje v souladu s 9 zákona o účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Zjednodušený rozsah vedení účetnictví je řešen v 13a. Obce budou muset nadále dodržovat plný účtový rozvrh podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., kde je výslovně upraveno, že jak pro vedení účetnictví v plném rozsahu, tak zjednodušeném rozsahu, se musí použít směrná účtová osnova podle přílohy této vyhlášky. Podle 13a Zjednodušený rozsah účetnictví však obce nemusí účtovat v knihách analytických účtů, v nichž podrobně rozvádějí účetní zápisy hlavní knihy a v knihách podrozvahových účtů, ve kterých se uvádějí účetní zápisy, které se neprovádějí v účetních knihách /deníku a v hlavní knize/. Rozsah sestavení účetní závěrky je dán vyhláškou č. 505/2002 Sb. Hlavním problémem je tedy posoudit, zda obce musí dodržet ustanovení Českých účetních standardů, kdy tyto stanovují např. co se má účtovat na podrozvahové účty /např. poskytnuté zástavy, odepsané pohledávky/ a jak vytvářet analytické účty /např. ustanovení, že odděleně se sleduje majetek daný do zástavy/. Analytické členění Podle našeho názoru nelze připustit expresivní výklad zákona o účetnictví, který má z hlediska účetních předpisů pro územní samosprávné celky nejvyšší právní sílu. Obecně lze dovodit závěr, že pokud vyšší právní předpis v tomto ohledu stanovuje dobrovolnost, neměl by nižší právní předpis ve stejné věci stanovovat povinnost. Analytickým členěním je také členění rozpočtových příjmů a výdajů v souladu s vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě. Doporučujeme tedy nadále dodržovat ustanovení standardů v členění syntetických účtů analytickými účty. Použití správných analytických účtů má totiž také zásadní vliv na správné vytvoření účetních a finančních výkazů, které krajský úřad vytváří z účetních dat obcí a zasílá ke zpracování na MF ČR. Účetnictví jako základní průkazný ekonomický informační systém by mělo splňovat veškeré požadavky, které jsou na něj kladeny a očekávány nejen ze strany zákonného regulátora, ale také od uživatelů jeho výstupních informací, ať již interních nebo externích. V tomto smyslu je třeba zvážit, zda věrohodné a v požadované struktuře členěné informace, které lze získat z údajů zaúčtovaných v knihách analytických účtů, resp. knihách podrozvahových účtů, je možné zajistit i jiným způsobem. Na druhou stranu by ovšem nemělo být vyžadováno takové analytické členění, které jde nad rámec Českých účetních standardů. Taktéž nelze vyžadovat striktní dodržování analytik, které jsou uvedeny v metodických pokynech krajského úřadu. Tyto analytiky jsou koncipovány s ohledem na kontrolní chody programu Gordic, nutné je dodržovat zejména analytické členění u těch účtů, které jsou obsaženy v účetním výkazu Příloha a Výkaz zisku a ztráty. Nelze ovšem striktně vyžadovat např. analytiku 321.1X pro dodavatelské faktury investičního charakteru, která je metodicky doporučena. Toto jde nad rámec Českých účetních standardů. Z hlediska přezkoumání hospodaření obce tedy doporučujeme důkladné posouzení toho, zda případné nedodržení Českých účetních standardů v oblasti analytického členění má zásadní dopad na průkaznost tohoto členění a průkaznost či správnost účetnictví jako celku /např. nelze akceptovat účtování o více dlouhodobých bankovních úvěrech na jedné analytice účtu 951/. Podrozvahové účty V případě vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu /viz. výše/ nemusí obce dodržet ustanovení Českých účetních standardů ohledně podrozvahových účtů. Obce mohou

9 - 8 - samozřejmě vést nadále podrozvahovou evidenci, ale případné zjištění nedostatků by nemělo být shledáno jako závada ve vedení účetnictví. 4.3 Evidence majetku pod hranici stanovenou účetní jednotkou Změna Českého účetního standardu č. 512, bod 7.4., upravila znění v tom smyslu, že do formulace o náplni podrozvahových účtů v majetkové oblasti přidala znění, že se jedná např. o drobný dlouhodobý nehmotný majetek a drobný dlouhodobý hmotný majetek pod stanovenou hranici. V případě, že účetní jednotka má vnitřním předpisem stanovenu tuto hranici podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., tedy u drobného dlouhodobého hmotného majetku od Kč 3.000,- a drobného dlouhodobého nehmotného majetku od Kč 7.000,-, by to pak mělo znamenat, že majetek pod takto stanovenou hranici by měla evidovat v podrozvahové evidenci. Podle našeho názoru je toto doporučení, možnost, nikoli nutnost. Drobný dlouhodobý hmotný majetek je jasně definován ve vyhlášce č. 505/2002 Sb., a to v ocenění od Kč 3.000,- do Kč ,-, pokud má dobu použitelnosti delší než jeden rok. Zároveň může účetní jednotka rozhodnout vnitřním předpisem o snížení stanovené dolní hranice. Těmito vymezeními a možností hranici snižovat je podle našeho názoru dostatečně umožněno to, aby si účetní jednotka sama stanovila, co je pro ni drobný dlouhodobý majetek a ten by měl být tedy v rozvaze, a není pak další důvod pro evidování na podrozvahových účtech. Majetek pro tuto hranici již není drobný dlouhodobý majetek, ale normální materiál, u kterého není důvod, aby byl veden na podrozvahových účtech. Samotné účetní předpisy poskytují v této oblasti určitou volnost pro rozhodnutí účetní jednotky. Pokud by mělo být striktně vyžadováno evidování veškerého majetku, mělo by pak dojít k příslušné úpravě, např. vymezení drobného dlouhodobého majetku. Je tedy ponechána volnost obcím, aby samy zvážily to, jaký majetek je pro ně podstatný; pokud chtějí evidovat veškerý majetek, bylo by pak snazší upravit vnitřní předpis o majetku a v něm stanovit hodnotu drobného dlouhodobého majetku od nuly a pak tento vykazovat i v rozvaze. Pokud se rozhodnou pro určitou hranici, pak také nic nebrání ve vedení určitých operativních evidencí majetku pod takto stanovenou hranici, ale z hlediska přezkumu hospodaření obce by nevedení souhrnných částek tohoto majetku na podrozvahových účtech nemělo být shledáno jako závada účetnictví. Prioritu zde opět hraje vykazování majetkoprávní situace v příloze k účetní závěrce, ochrana a inventarizace takovéhoto majetku, požadavky vedení účetního jednotky nebo jejího zřizovatele apod. 4.4 Inventarizace zaknihovaných cenných papírů K dotazu, jakým způsobem průkazně doložit dokladovou inveturu zaknihovaných cenných papírů sdělujeme, že za průkazné doložení skutečného stavu v rámci dokladové inventarizace se považuje aktuální výpis ze Střediska cenných papírů, byť není zákonem ani vyhláškou přímo zmiňován. V rámci auditorské praxe bývá standardně vyžadován. 5. Smluvní zajištění odvozu komunálního odpadu AVE CZ Některé obce uzavírají smlouvy o zneškodňování a separaci odpadu s firmou AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. Vedle běžných smluvních podmínek řešících vzájemné vztahy při zneškodňování odpadů obsahují smlouvy i zvláštní ujednání, kde mimo stanovení toho, že objednatel /obec/ se zavazuje, že v době trvání smlouvy neuzavře s třetí osobou smlouvu s obdobným předmětem plnění, obsahují i ustanovení, který zní: Zhotovitel se zavazuje složit na účet objednatele nejpozději do... finanční jistinu ve výši... Kč. Tato jistina slouží k zajištění závazků objednavatele z této smlouvy. Objednavatel je povinen vrátit zhotoviteli každý rok k poslednímu pracovnímu dni měsíce ledna, počínaje lednem...,

10 - 9 - finanční částku odpovídající 10 % jistiny složené zhotovitelem. Objednavatel má právo započíst své pohledávky za zhotovitelem proti pohledávce zhotovitele vyplývající v j eho práva na vrácení jistiny, respektive její části. V návaznosti na výše uvedené doporučujeme o jistině účtovat: 1) příjem jistiny MD 231.2X 372X, položka 2329 (2324) / D 959.3X MD / D ) vratka 10% MD 959.3X / D 231.3X 372X, položka 5192 MD / D MD / D Pozn.: Zápis MD / D je účtován z důvodu vyrovnání okruhů účtů 964 a 965. V některých smlouvách je také navíc uvedeno, že zhotovitel se zavazuje objednateli zaslat finanční dar /např. účelově určený na kulturu nebo školství v obci/. Tento finanční dar je obci poskytnut právě ve výši vrácených 10% jistiny. Případný příjem tohoto daru doporučujeme zaúčtovat jako běžný příjem, s rozpočtovým zatříděním - se určí podle účelu poskytnutí daru, položka buď 2321 Neinvestiční dary nebo 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku. 6. Odměny členů zastupitelstva obce a další nároky Odměňování členů zastupitelstva obce upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, dále nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, a částečně zákoník práce ( 80 zrušen). V souvislosti s blížícími se volbami do zastupitelstev obcí se objevují časté dotazy právě na téma odměňování členů zastupitelstev obcí při ukončení mandátu. Základní pojmy - 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí vznik mandátu v okamžiku zvolení za člena zastupitelstva (dnem ustavujícího zasedání ZO a zvolením do funkce), zánik mandátu o mandát zaniká dnem voleb do ZO (1.dnem voleb), o písemnou rezignací na funkci člena ZO, o úmrtím člena ZO, o dnem sloučení obce nebo připojením obce k jiné obci, o odmítnutím slibu člena ZO nebo složením slibu s výhradou. Druhy odměny za výkon veřejné funkce měsíční odměna - náleží ze zákona všem uvolněným členům zastupitelstva a musí jim být vyplácena měsíčně 71 zákona o obcích, odměna při skončení funkčního období - končí dnem voleb do ZO v našem případě 1. dnem voleb tj ; 75 zákona o obcích, finanční dar - zákon o obcích, ve smyslu peněžního daru fyzické osobě.

11 - 10- Odměna při skončení mandátu - 75 zákona o obcích - musí být splněny tři podmínky: skončení funkčního období, nesmí vzniknout opětovný nárok, člen ZO nebyl pravomocně odsouzen za trestný čin spáchaný v průběhu funkčního období. Na odměnu při skončení mandátu má nárok uvolněný a neuvolněný starosta (ten pouze, pokud měl schválenu měsíční odměnu během svého funkčního období), všichni uvolnění členové ZO (bez ohledu na funkci, kterou po volební období vykonávali). Doporučené zaúčtování odměny při skončení funkčního období 231.3x (232.10) 6112 pol Výpočet výše odměny při skončení funkčního období výše odměny: x + r*x x = měsíční odměna, kterou pobírá člen zastupitelstva obce v době před konáním voleb, r = počet celých ukončených roků ve funkci; počítáno ode dne zvolení do funkce, nikoli dnem voleb, přičemž podle 75 zákona o obcích to může být maximálně 5 ukončených roků výkonu funkce. Z výše uvedeného vyplývá, že maximální výše odměny může při skončení funkčního období být šestinásobek měsíční odměny. Taková maximální výše odměny potom náleží logicky těm, kteří byli ve funkci více než jedno volební období. Příklady 1)Volby dne 1. a Zvolen do funkce např. neuvolněného starosty dne na ustavující schůzi. Další volby dne 20. a Dnem voleb (v našem případě ) mu končí mandát. Dále nekandiduje. Ve funkci neuvolněného starosty byl tedy od do , z čehož vyplývá, že ve funkci byl tři celé ukončené roky. Dosazením do rovnice x + 3*x = 4x zjistíme, že v tomto případě má nárok na odměnu ve výši 4 násobku své měsíční odměny. 2) stejný princip je i v případě, že byly v obci mimořádné volby. Délka volebního období je rozhodující pouze pro výpočet výše odměny, nikoli pro nárok. Ten vzniká vždy. 3) volby dne 1. a Zastupitel ve funkci dvě celá volební období za sebou a vždy jako uvolněný člen nebo neuvolněný starosta; výpočet je x + 5x = 6x, tedy nejvyšší možná výše odměny. Opětovný nárok Pokud byl člen ZO jako uvolněný člen nebo neuvolněný starosta a znovu kandiduje a je zvolen do ZO, potom má nárok na odměnu pouze v případě, že bude v dalším volebním období jako neuvolněný člen ZO. Jestliže v dalším volebním období pokračuje ve funkci jako uvolněný člen ZO nebo neuvolněný starosta, nemá nárok na odměnu při skončení mandátu.

12 - 11- Odvody z odměn při skončení mandátu uvolnění členové ZO odvod zdravotního pojištění a daně, neuvolněný starosta odvod daně. Kontakt na případné dotazy PhDr. Alice Urbánková MV ČR, odbor modernizace veřejné správy Nám.Hrdinů 3, Praha 4 tel: Konec volebního období ve vztahu k účetnictví obce Vzhledem k četným dotazům, zda je povinností obce sestavit ke konci volebního období mimořádnou účetní závěrku včetně provedení inventarizací majetku a závazků, sdělujeme, že ze žádného právního předpisu tato povinnost nevyplývá. Je tedy plně v kompetenci jednotlivých obcí a jejich volených orgánů, jaké v této otázce zaujmou stanovisko. Pokud se rozhodnou pro detailnější rozbor hospodaření obce za dané volební období, pro analýzu majetku a závazků obce včetně provedení inventarizace majetku a závazků, pak zcela jistě tyto rozbory mohou využít dále např. takto provedenou inventarizaci lze využít pro inventarizaci majetku a závazků ke konci roku při řádné účetní závěrce. Obecně lze tedy provedení těchto prací a analýz doporučit, nicméně to není povinnost. Samostatnou a samozřejmou součástí na konci volebního období jsou předávací protokoly hmotně odpovědných osob. Odstupující či končící členové zastupitelstva odevzdají převzaté věci /mobilní telefony, přenosné počítače, klíče apod./ a nově zvolení členové zastupitelstva tyto věci převezmou, neboť náleží k výkonu jejich funkce. Tyto předávací protokoly jsou ovšem běžnou praxí, vyhotovují se vždy, když dochází ke změnám v daných funkcích /např. změna starosty v průběhu volebního období/ nebo u ostatních hmotně odpovědných osob. Vzhledem k výše uvedenému krajský úřad nebude v této věci zveřejňovat žádnou jinou metodiku.

Financování obcí zprávy 1/2005

Financování obcí zprávy 1/2005 Financování obcí zprávy 1/2005 Obsah: 1. Mezitimní účetní závěrka I. čtvrtletí 2005 1 2. Vypořádání výsledku hospodaření účet 931 3 3. Mezivýkazová vazba ř. 184 Rozvaha x ř. 54 Příloha 3 4. Daňový bonus

Více

Financování obcí zprávy 2/2006

Financování obcí zprávy 2/2006 Financování obcí zprávy 2/2006 Obsah: 1. Mezitimní účetní závěrka I. pololetí 2006 1 2. Pořizovač výkazů, mezivýkazové vazby 3 3. Změny v právních předpisech v účetní oblasti 4 4. Rozdíly ve výkladu rozpočtové

Více

Financování obcí zprávy 2/2005

Financování obcí zprávy 2/2005 Financování obcí zprávy 2/2005 Obsah: 1. Mezitimní účetní závěrka I. pololetí 2005 1 2. Mezivýkazové vazby - kontrola, pořizovač výkazů 3 3. Vzájemný zápočet pohledávek a závazků 4 4. Informace pro příjemce

Více

Účetní závěrka k a předání účetních záznamů (výkazů) krajské školy

Účetní závěrka k a předání účetních záznamů (výkazů) krajské školy KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor školství, mládeže a sportu Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Věžní 28, Jihlava Školy a školská zařízení zřizované Krajem Vysočina ředitel(ka) organizace

Více

Financování obcí zprávy 2/2007

Financování obcí zprávy 2/2007 Financování obcí zprávy 2/2007 Obsah: 1. Mezitimní účetní závěrka I. pololetí 2007 1 2. Pořizovač výkazů, mezivýkazové vazby 3 3. Daň z příjmů právnických osob za obec v účetnictví obce 4 4. Kontrola rozpočtové

Více

Financování obcí zprávy 2/2012

Financování obcí zprávy 2/2012 Financování obcí zprávy 2/2012 Obsah: 1. Mezitímní účetní závěrka neškolských příspěvkových organizací zřizovaných obcemi za 2. čtvrtletí 2012 1 1.1 Způsob předkládání účetních výkazů Rozvaha, Výkaz zisku

Více

Financování obcí zprávy 3/2008

Financování obcí zprávy 3/2008 - 1 - Financování obcí zprávy 3/2008 Obsah: 1. Mezitímní účetní závěrka III. čtvrtletí 2008 2 2. Pořizovač výkazů, mezivýkazové vazby 4 3. Nástroje a Zdroje pro získávání údajů pro nové části XI. a XII.

Více

Porada ředitelů a ekonomů příspěvkových organizací v sociální oblasti. Téma: Reforma veřejných financí

Porada ředitelů a ekonomů příspěvkových organizací v sociální oblasti. Téma: Reforma veřejných financí Porada ředitelů a ekonomů příspěvkových organizací v sociální oblasti Téma: Reforma veřejných financí Vývoj Usnesení vlády č. 561 ze dne 23. 5. 2007 schváleno vytvoření účetnictví státu od 1. ledna 2010

Více

Financování obcí zprávy 2/2008

Financování obcí zprávy 2/2008 - 1 - Financování obcí zprávy 2/2008 Obsah: 1. Mezitímní účetní závěrka I. pololetí 2008 2 2. Pořizovač výkazů, mezivýkazové vazby 4 3. Hlášení změn v činnosti/aktivitě organizací 5 4. Nástroje a Zdroje

Více

Účetní závěrka k a předání účetních záznamů (výkazů) krajské školy

Účetní závěrka k a předání účetních záznamů (výkazů) krajské školy KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor školství, mládeže a sportu Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Věžní 28, Jihlava Školy a školská zařízení zřizované Krajem Vysočina ředitel(ka) organizace

Více

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 3/2017 Jakým způsobem se postupuje v případě, kdy dochází ke změnám výměry pozemků při zpřesnění geometrického a polohového určení pozemků (digitalizace pozemků), které jsou předmětem účetnictví? Vybraná

Více

Porada příspěvkových organizací, zřizovaných Olomouckým krajem. Účetnictví a výkaznictví Jednotný účtový rozvrh

Porada příspěvkových organizací, zřizovaných Olomouckým krajem. Účetnictví a výkaznictví Jednotný účtový rozvrh Porada příspěvkových organizací, zřizovaných Olomouckým krajem Účetnictví a výkaznictví Jednotný účtový rozvrh Legislativa Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů (připravuje se

Více

Financování obcí zprávy 4/2006

Financování obcí zprávy 4/2006 Financování obcí zprávy 4/2006 Obsah: 1. Metodický pokyn k roční účetní závěrce za rok 2006 pro obce, města a DSO a jimi zřízené příspěvkové organizace neškolského charakteru 1 1.1 Roční účetní závěrka

Více

Financování obcí zprávy 1/2006

Financování obcí zprávy 1/2006 Financování obcí zprávy 1/2006 Obsah: 1. Mezitimní účetní závěrka I. čtvrtletí 2006 1 2. Vypořádání výsledku hospodaření účet 931 3 3. Pořizovač výkazů, mezivýkazové vazby 4 4. Technické zhodnocení, opravy

Více

10/3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Obec

10/3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Obec Účetní uzávěrka str. 1 Obec ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní závěrku upravuje zákon o účetnictví v 18 a definuje ji jako nedílný celek, který je tvořen 5 účetními výkazy rozvahou, výkazem zisku a ztráty (tj. výsledovkou),

Více

Věc: Metodický pokyn účtování mzdového příspěvku pro DSO

Věc: Metodický pokyn účtování mzdového příspěvku pro DSO 1 Věc: Metodický pokyn účtování mzdového příspěvku pro DSO Určeno: Příjemcům finančního příspěvku dle smlouvy o vzájemné spolupráci se Svazem měst a obcí ČR, IČ 63113074, při realizaci projektu Posilování

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014 Elektronický podpis - 16.3.2015 KUMSX01GYKXT Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Alexandra Klajmonová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 78076/2010 OE Palán/

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 78076/2010 OE Palán/ KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor ekonomický Žižkova 7, 87 33 Jihlava, Česká republika Vážený Všem příspěvkovým pan organizacím zřizovaných Josef Tvrdý krajem Vysočina provozní a technický náměstek Nemocnice

Více

Český účetní standard č. 703 Transfery

Český účetní standard č. 703 Transfery Český účetní standard č. 703 Transfery Obsah: I. Vymezení pojmů. 1 II. Obecné postupy účtování o transferech. 3 III. Některé postupy účtování...5 Zprostředkovatel.5 Poskytovatel 6 Příjemce.10 Transfery

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Transfery

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Transfery Strana 341 Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 703 Transfery 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Název obce: Obec Dukovany IČ: Přezkoumání proběhlo: Přezkoumávané období: rok 2007

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Název obce: Obec Dukovany IČ: Přezkoumání proběhlo: Přezkoumávané období: rok 2007 ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Název obce: Obec Dukovany IČ: 00289329 Sídlo: 675 56 Dukovany Přezkoumání provedl: Ing. Karel Cejpek, auditor Místo přezkoumání: Obecní úřad Dukovany Přezkoumání

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bukovice, IČ: 00653675 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

6. Údaje rozpočtu po změnách se sledují průběžně (upravují se při každém rozpočtovém opatření).

6. Údaje rozpočtu po změnách se sledují průběžně (upravují se při každém rozpočtovém opatření). Příloha č. 5 k vyhlášce č. 535/2002 Sb. Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04U)

Více

Český účetní standard č Transfery

Český účetní standard č Transfery Český účetní standard č. 703 - Transfery I. Vymezeni pojmů: Pro účely tohoto standardu se rozumí a) transferem poskytnutí peněžních prostředků z veřejných rozpočtů i přijetí peněžních prostředků veřejnými

Více

OBSAH ÚVOD. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část. Zákon o účetnictví. Videokurz je úvodem do účetnictví státu.

OBSAH ÚVOD. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část. Zákon o účetnictví. Videokurz je úvodem do účetnictví státu. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část Zákon o účetnictví OBSAH I. Právní rámec účetnictví státu - Vybrané účetní jednotky - Zákon o účetnictví a vyhláška 410/2009 - České účetní standardy - Technická a inventarizační

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č. 703. Transfery

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č. 703. Transfery Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 703 Transfery 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen

Více

Metodický pokyn k předkládání účetních a finančních výkazů obcemi a dobrovolnými svazky obcí v roce 2014 platný od

Metodický pokyn k předkládání účetních a finančních výkazů obcemi a dobrovolnými svazky obcí v roce 2014 platný od Metodický pokyn k předkládání účetních a finančních výkazů obcemi a dobrovolnými svazky obcí v roce 2014 platný od 1.6.2014 Obsah: 1. Úvod 1 2. Způsob předkládání výkazů 1 3. Termíny a rozsah předkládaných

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Čermná, IČ: 00277711 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chodov IČ: 00872059 Přezkoumání

Více

Pokyny pro zahájení účetního roku 2015

Pokyny pro zahájení účetního roku 2015 Pokyny pro zahájení účetního roku 2015 1 Výpis změn ve směrné účtové osnově Na základě vyhlášky č. 473/2013 Sb. a vyhlášky č. 301/2014 Sb., kterými se novelizuje vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí

Více

Metodický pokyn zřizovatele PK č. 2/2016

Metodický pokyn zřizovatele PK č. 2/2016 Metodický pokyn zřizovatele PK č. 2/2016 Postupy účtování o investičních a neinvestičních transferech a investičním příspěvku od zřizovatele Plzeňského kraje Tento metodický pokyn zřizovatele upravuje

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrovice, IČ za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrovice, IČ za rok 2014 Elektronický podpis - 30.4.2015 KUMSX01HGAU7 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Alexandra Klajmonová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Lomná, IČ v roce 2016

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Lomná, IČ v roce 2016 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01ONYNO Čj.: MSK 113482/2016 Sp. zn.: KON/9553/2016/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Sendraž, IČ: 00654086 za rok 2015 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech Strana 464 52 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy pro zdravotní pojiš ovny ) 1. Cíl Cílem

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 odbor kontroly Ústí nad Labem JID: Jednací číslo.: 87324/2012/KUUK 299/KON/2012 Stejnopis Č. 1 Zápis Z dílčího přezkoumání hospodaření obec Nová

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Razová, IČ za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Razová, IČ za rok 2014 Elektronický podpis - 7.4.2015 KUMSX01HD0JR Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Jiří Urbánek Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 15.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IČO: 00473715 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Lipec Účetní

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lhotice

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lhotice Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Č. j.: KUJI 26182/2014 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lhotice se sídlem Lhotice 31, 67531 Jemnice,

Více

Obec SVOR IČO OO261009

Obec SVOR IČO OO261009 Obec SVOR IČO OO261009 --------------------------------------------------- 471 51 Svor 195 tel.: 487 751 522, mobil 725 O71 177, e-mail: ou.svor@quick.cz Směrnice č.5/2011 podrozvahová evidence Obec Svor

Více

Otázky a odpovědi ke sběru dat od krajských PO Aktualizováno ke dni

Otázky a odpovědi ke sběru dat od krajských PO Aktualizováno ke dni 1/2016 Opravné položky k pohledávkám. Opravné položky k pohledávkám jsou tvořeny v souladu s ustanovením 65 odst. 6) vyhlášky č. 410/2009 S., ve znění pozdějších předpisů. V případě pohledávek se považuje

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Svazek obcí Region Podluží Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za účetní období roku 2015 POČET LISTŮ: 12

Svazek obcí Region Podluží Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za účetní období roku 2015 POČET LISTŮ: 12 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Svazek obcí Region Podluží Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za účetní období roku 2015 POČET LISTŮ: 12 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ dobrovolného svazku

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00242888 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Město Nový Knín Účetní

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Metodická podpora příspěvkových organizací

Metodická podpora příspěvkových organizací Metodická podpora příspěvkových organizací 11. 12. 2013 www.kr-vysocina.cz Krajský úřad dokumenty odborů odbor ekonomický metodická podpora pro PO Pravidla Rady Kraje Vysočina č. 15/2011, kterými se stanoví

Více

Účetní závěrka k a předání účetních záznamů (výkazů) obecní školy

Účetní závěrka k a předání účetních záznamů (výkazů) obecní školy KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor školství, mládeže a sportu Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Věžní 28, Jihlava Školy a školská zařízení zřizované obcemi ředitel(ka) organizace Váš

Více

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN. NÁZEV: Pravidla pro předkládání účetních výkazů a účetních záznamů příspěvkovými organizacemi v roce 2016

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN. NÁZEV: Pravidla pro předkládání účetních výkazů a účetních záznamů příspěvkovými organizacemi v roce 2016 JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: Pravidla pro předkládání účetních výkazů a účetních záznamů příspěvkovými organizacemi v roce 2016 ČÍSLO: MP/27/OEKO ZMĚNA Č.: 12 PLATNOST OD: 01. 01. 2016 ÚČINNOST

Více

Nová koncepce účetnictví veřejné správy po v praxi pro p.o.

Nová koncepce účetnictví veřejné správy po v praxi pro p.o. Nová koncepce účetnictví veřejné správy po 1.1.2010 v praxi pro p.o. Prosinec 2009 Ing. Hana Juráňová Příprava ÚSC na změny Aplikace změn účetních postupů Požadavky na software - základní - převodový můstek

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Transfery

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Transfery Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 703 Transfery 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 90575/2014/KUUK 217/KON/2014 Stejnopis č. 1 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obec Kostomlaty

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 189/2014/KUUK 201/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotiněves,

Více

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje. Pěva Čouková

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje. Pěva Čouková Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje Pěva Čouková 11. prosince 2014 ZASTUPITELSTVU OBCE JE VYHRAZENO: Podle 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 1) Schvalování závěrečného

Více

Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtů územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (Fin2-12M)

Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtů územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (Fin2-12M) Příloha č. 6 k vyhlášce č. 535/2002 Sb. Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtů územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (Fin2-12M) 1. Výkaz pro hodnocení

Více

Slezský vodohospodářský svazek Dobrovolný svazek obcí

Slezský vodohospodářský svazek Dobrovolný svazek obcí Slezský vodohospodářský svazek Dobrovolný svazek obcí Třinec IČ 71224530 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ROK 2012 Slezský vodohospodářský svazek (dále jen SVHS) vznikl zakladatelskou smlouvou na ustavující členské

Více

PŘÍLOHA. Město Bechyně. Informace podle 7 odst. 5 zákona. (v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IČO: Název:

PŘÍLOHA. Město Bechyně. Informace podle 7 odst. 5 zákona. (v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IČO: Název: A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IČO: 00252069 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Město Bechyně S

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012 , v KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava k U M $ x II I fi' I Q V lt Čj.: MSK 18209/2013 Sp. zn.: Vyřl/uje: Teleron: Fax: E-mail: Datum: KON/12991/2012/Sam

Více

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 obce POLEVSKO

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 obce POLEVSKO Krajský úřad Libereckého kraje Odbor kontroly Č.j: LK/153/08/Vo/obce Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 obce POLEVSKO Přezkoumání se uskutečnilo dne: 12. 2. 2009 na základě zákona

Více

PŘÍLOHA č. 3 Programu

PŘÍLOHA č. 3 Programu Návrh PŘÍLOHA č. 3 Programu Sdělení zvýšení závazného ukazatele Oslovení, zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne usnesením č. rozhodlo Vaší příspěvkové organizaci dle 28 odst. 4 zákona č. 250/2000

Více

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00281069 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Šebetov Účetní

Více

PORADA krajské školství

PORADA krajské školství Účetní závěrka k 31. 12. 2012 PORADA krajské školství výsledek hospodaření celkem 10 710 105,70 Kč hlavní činnost 3 537 444,44 Kč doplňková činnost 7 172 661,26 Kč ztrátu v hlavní činnosti vykázalo 5 organizací

Více

odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Obec Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov, IČO: 47367105 za rok 2014

odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Obec Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov, IČO: 47367105 za rok 2014 Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Č. j.: KUJI 2001/2015 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov,

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje RAJSKY U A OlOMOUCKÉHO KRAJE t 2 5) Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOK/19160/2009/KŘ-K/7152 Č.j.: KUOK 23891/2010 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran:

Více

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje. Martina Smetanová

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje. Martina Smetanová Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje Martina Smetanová 27. listopadu 2014 KA ČR - úvod je samosprávnou profesní organizací má své volené orgány, které mají možnost zřizovat orgány pomocné.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kaňovice, IČ 00494267 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kaňovice, IČ 00494267 za rok 2013 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava III,1M$XOICCI" ČJ.: MSK 52267/2014 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/19895/2013/Sam 113.1

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Tlumačov, IČ: za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Tlumačov, IČ: za rok 2011 KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR EKONOMICKÝ, ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY Škroupova 18, 306 13 Plzeň Výtisk č. 1 Čj: EK/3435/11 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Tlumačov,

Více

Financování obcí zprávy 3/2015

Financování obcí zprávy 3/2015 Financování obcí zprávy 3/2015 Obsah: 1. Mezitímní účetní závěrka neškolských PO zřizovaných obcemi za 3. čtvrtletí 2015 2 1.1 Způsob předkládání účetních výkazů neškolských PO zřizovaných obcemi 2 1.2

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2014 Elektronický podpis - 2.3.2015 KUMSX01GRZ2Q Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Bc. Jana Breuerová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Obec Vysoké Vysoké 34, 59191,Žďár nad Sázavou IČO:00842397 Směrnice č. 2/2011 Inventarizace majetku a závazků Právní rámec: Zákon 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 270/2010

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání obce Mezná

Zpráva o výsledku přezkoumání obce Mezná Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 58733 Jihlava Stejnopis č.:" Č. j.: KUJI 28915/2014 KO Zpráva o výsledku přezkoumání obce Mezná hospodaření se sídlem Mezná 40, 393 01 Pelhřimov,

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KUOK/52864/2015/0KŘ-K/7227 Č.j.: KUOK 1876/2016 Odbor kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 7 Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví)

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví) ÚČETNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY 1)ÚČETNÍ JEDNOTKA: právnická osoba se sídlem v ČR nebo fyzická osoba, která podniká nebo provozuje samostatně výdělečnou činnost. Účetní jednotkou mohou být zahraniční osoby,

Více

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2015

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2015 Obec Malenice, Na Návsi 98, 387 06 Malenice IČ 00251461, DIČ CZ00251461 e-mail: ou@obecmalenice.cz, www.obecmalenice.cz tel./fax: 383 371 035 Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2015 1 Přílohy : Příloha

Více

Závěrečný účet Města Oloví za rok 2014

Závěrečný účet Města Oloví za rok 2014 Závěrečný účet Města Oloví za rok 2014 V souladu se zákonem č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů dle 17, předkládá Město Oloví k projednání závěrečný

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Větrušice 14, Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb a sociální práce a sociálního bydlení Na Poříčním právu Praha 2

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb a sociální práce a sociálního bydlení Na Poříčním právu Praha 2 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb a sociální práce a sociálního bydlení Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2 vydává podle 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a

Více

HLAVA I OBECNÁ PRAVIDLA PRO FORMÁT, STRUKTURU, PŘENOS A ZABEZPEČENÍ ÚČETNÍCH ZÁZNAMŮ

HLAVA I OBECNÁ PRAVIDLA PRO FORMÁT, STRUKTURU, PŘENOS A ZABEZPEČENÍ ÚČETNÍCH ZÁZNAMŮ PLATNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č 383/2009 Sb, o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Účty a zásady účtování na účtech Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 Účty a zásady účtování na účtech 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

I: <>~I e._.!.ť..~;lg!...ť.c... I (..i "S ejnoprs c.: /

I: <>~I e._.!.ť..~;lg!...ť.c... I (..i S ejnoprs c.: / Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 58733 Jihlava ----- ----.~._~,, t I: ~I e._.!.ť..~;lg!...ť.c..... I (..i "S ejnoprs c.: / l.~~..:~::::.:. i:::..i :. -::::,"":.*,=.:" J a Č. I:

Více

Slezský vodohospodářský svazek Dobrovolný svazek obcí Třinec IČ

Slezský vodohospodářský svazek Dobrovolný svazek obcí Třinec IČ Slezský vodohospodářský svazek Dobrovolný svazek obcí Třinec IČ 71224530 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ROK 2009 Slezský vodohospodářský svazek vznikl zakladatelskou smlouvou na ustavující členské schůzi starostů

Více

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 Vlastní zdroje 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Čermná, IČ: 00277711 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 1. Cíl Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 Vlastní zdroje Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

Inventarizace majetku a závazků MINISTERSTVO FINANCÍ ČR

Inventarizace majetku a závazků MINISTERSTVO FINANCÍ ČR Inventarizace majetku a závazků MINISTERSTVO FINANCÍ ČR K některým dotazům z oblasti inventarizace 1. Vedení seznamu inventurních soupisů ( 2 písm. e) vyhlášky č. 270/2010 Sb.), 2. Vedení seznamu a popisu

Více

A. Přezkoumané písemnosti Při přezkoumání hospodaření - Obec Třebnouševes - byly přezkoumány následující písemnosti:

A. Přezkoumané písemnosti Při přezkoumání hospodaření - Obec Třebnouševes - byly přezkoumány následující písemnosti: A. Přezkoumané písemnosti Při přezkoumání hospodaření - Obec Třebnouševes - byly přezkoumány následující písemnosti: Druh písemnosti Popis písemnosti Rozpočtová opatření Rozpočtové změny byly prováděny

Více

Porada ÚSC a DSO Olomouckého kraje. Účetnictví a výkaznictví

Porada ÚSC a DSO Olomouckého kraje. Účetnictví a výkaznictví Porada ÚSC a DSO Olomouckého kraje Účetnictví a výkaznictví Legislativa Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů (připravuje se novela s účinností od 1. 1. 2016) Vyhláška č. 410/2009

Více

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016 Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016 1. Plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků A. Rozpočet obce zveřejnění návrhu rozpočtu

Více

Návrh Závěrečného účtu obce Vevčice, okr. Znojmo za rok 2015

Návrh Závěrečného účtu obce Vevčice, okr. Znojmo za rok 2015 Návrh Závěrečného účtu obce Vevčice, okr. Znojmo za rok 2015 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn a doplňků) Obec Vevčice Název účetní jednotky:

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 4154/2014/KUUK 502/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Oběh účetních dokladů obecního úřadu na rok 2 0 0 9

Oběh účetních dokladů obecního úřadu na rok 2 0 0 9 Oběh účetních dokladů obecního úřadu na rok 2 0 0 9 1. Schvalování hospodářských operací 1.1 Zřízení účtů u peněžního ústavu, nakládání s prostředky na účtech Oprávnění ke zřízení účtů a disponování s

Více

České účetní standardy

České účetní standardy č. 701 Účty a zásady účtování na účtech Standard upravuje Bod 3. Účtový rozvrh Bod 4. Syntetické účty a analytické účty Bod 5. Podrozvahové účty Bod 6. Účetní zápisy Bod 7. Vnitroorganizační účetnictví

Více

Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013

Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013 Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2013 Obec Horní Tošanovice hospodařila v roce 2013 dle schváleného rozpočtu, který byl schválen dne 17.12.

Více

Vnitřní směrnice obce Malešovice č. 4/2012

Vnitřní směrnice obce Malešovice č. 4/2012 Vnitřní směrnice obce Malešovice č. 4/2012 PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBCE Směrnici zpracoval: Irena Hledíková Směrnici schválil: Ing. Zdeněk Pavlík Směrnice nabývá účinnosti: 01. 10.

Více

/_~{..:' ~- - /21- Í/-1a r:rf

/_~{..:' ~- - /21- Í/-1a r:rf I /_~{..:' ~- - /21- Í/-1a r:rf i Obecní úřad ŘEPNtKY ' Ocs.c dne:!jotl. {i; Čislo dop~~ zásilky: Zpracovatel. -p. Ukládací zr.,» PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor I Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb a sociální práce a sociálního bydlení Na Poříčním právu Praha 2

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb a sociální práce a sociálního bydlení Na Poříčním právu Praha 2 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb a sociální práce a sociálního bydlení Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2 vydává podle 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 69610088 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Dobrovolný svazek

Více