ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ UZÁVĚRKA V ÚČETNÍ JEDNOTCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ UZÁVĚRKA V ÚČETNÍ JEDNOTCE"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ UZÁVĚRKA V ÚČETNÍ JEDNOTCE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: MARIE JAHNOVÁ Vedoucí bakalářské práce: Ing. Ladislav Ţalio Znojmo, duben 2009

2

3

4 Děkuji vedoucímu práce panu ing. Ladislavu Ţalio za odborné rady a připomínky. Také děkuji vedení společnosti Jednota, spotřební druţstvo, Moravský Krumlov za poskytnutá data a informace k vypracování této bakalářské práce. Čestné prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci Účetní závěrka a účetní uzávěrka v účetní jednotce vypracovala samostatně, pod vedením Ing. Ladislava Ţalio, a uvedla všechny pouţité literární a odborné zdroje. Ve Znojmě dne 28. listopadu 2010 Marie Jahnová

5 Abstrakt Bakalářská práce pojednává o procesu účetní závěrky a uzávěrky v účetní jednotce. Práci tvoří dvě části. První část se věnuje popisu účetní závěrky na základě poţadavků, které jsou uvedeny v zákoně o účetnictví, vyhlášce č.500/2002 Sb. a Českých účetních standardech. Dále popisuje účetní uzávěrku, proces uzavírání účetních knih, přípravné práce a inventarizace. Součástí je popis účetních výkazů, které jsou povinnou součástí účetní závěrky rozvahy, výkazu zisků a ztrát. V druhé části je popsán průběh účetní závěrky a uzávěrky v konkrétní účetní jednotce. Podle skutečných dat jsou zde zpracovány výkazy rozvaha, výkaz zisku a ztrát a přehled peněţních toků metodou nepřímou. Závěr obsahuje zhodnocení a doporučení na určitá zlepšení. Klíčová slova: účetnictví, účetní závěrka, účetní uzávěrka, účetní jednotka, inventarizace. Kurzfassung Die Bakalararbeit behandelt den Prozess des Rechnungs und Jahresabschlusses in der Rechnungseinheit. Die Arbeit besteht aus zwei Teile. Der erste Teil widmet sich der Beschreibung des Rechnungsabschlusses auf Grund der Forderungen, die in dem Rechnungsgesetz, in der Verordnung und in den Tschechischen Rechnungsstandards angegeben werden. Weiter die Arbeit beschreibt den Rechnungsabschluss. Der Prozess des Abschlusses der Rechnungsbücher, die Vorbereitungsarbeiten und die Inventarisierung. Der Bestandteil ist auch die Beschreibung der buchhalterischen Berichterstattungen, die den obligatorischen Bestandteil der Jahresabschluss bilden die Bilanz, die Gewinn und Verlustrechnung. In dem zweiten Teil wird der Ablauf des Abschlusses und des Rechnungsabschlusses in der bestimten Rechnungseinheit beschreiben. Nach der faktischen Daten Arden hier die Rechnungsberichte die Bilanz, die Gewinn und Verlustrechnung und Übersicht der Finanzstörmen durch die indirekte Methode bearbeitet. Der Beschluss enthält die Aufwertungen und die Empfuhlungen für bestimmten Verbesserungen. Schlagswörter: Rechnungswesen, Jahresabschluss, Rechnungsabschluss, Rechnunhseinheit, Inventarisierung.

6 Obsah 1 Úvod Cíl práce a metodika Právní předpisy a účetní zásady Účetní jednotky vedoucí účetnictví Právní úprava vedení účetnictví Účetní zásady Účetní závěrka Rozvahový den Mezitímní účetní závěrka Konsolidovaná účetní závěrka Obsah účetní závěrky Výkaz rozvaha (bilance) Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) Přehled o peněţních tocích (cash flow) Příloha k účetní závěrce Rozsah účetní závěrky Účetní závěrka v plném rozsahu Účetní závěrka ve zjednodušeném rozsahu Povinnost auditu účetní závěrky Výroční zpráva Zveřejňování účetní závěrky Účetní uzávěrka Inventarizace Zaúčtování účetních případů na konci účetního období Závěrečné operace u zásob Kontrola časového rozlišení nákladů a výnosů Zaúčtování dohadných poloţek Zúčtování kurzových rozdílů Zaúčtování opravných poloţek Zaúčtování rezerv Odpis pohledávek Zjištění hospodářského výsledku a výpočet daně z příjmů Uzavření účetních knih... 29

7 6 Praktická část Představení účetní jednotky Průběh účetní uzávěrky a závěrky Inventarizace Inventarizace dlouhodobého majetku Inventarizace zásob Inventarizace krátkodobého finančního majetku Inventarizace účtové třídy 3 Zúčtovací vztahy Inventarizace účtové třídy 4 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky Inventarizace podrozvahových účtů Uzávěrkové operace Daň z příjmu splatná a daň z příjmu odložená Uzavření účetních knih Vypracování účetní závěrky Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha k účetní závěrce Výkaz cash flow Výroční zpráva Audit, schválení a zveřejnění účetní závěrky Vyhodnocení průběhu účetní závěrky Závěr Seznam literatury. 59

8 1 Úvod Účetní závěrka je pro účetní jednotku rozhodujícím momentem, kdy jsou vyhodnoceny výsledky činnosti účetní jednotky za dané období. Aby bylo toto vyhodnocení objektivní, musí účetní jednotka provést řadu úkonů, které tuto objektivitu zajistí. Účetní závěrka je důleţitým zdrojem informací o ekonomickém stavu účetní jednotky. Podává důleţité informace, jak majitelům a vedení účetní jednotky, tak i osobám z vnějšího prostředí účetní jednotky, např. státní správě, bankovním institucím, věřitelům apod. Účetní uzávěrka je celý souhrn činností, které jsou spojeny s procesem uzavírání účetních knih za dané období. Tyto činnosti zabezpečují správnost a úplnost údajů v účetní knize. Jejich provedením je zajištěno, ţe účetní závěrka poskytne nejen úplný, ale také věrný a pravdivý obraz o majetkové a finanční situaci účetní jednotky. Po uzavření účtů a vyčíslení výsledku hospodaření můţe účetní jednotka přistoupit k vyhotovení účetní závěrky. Účetní závěrku v soustavě podvojného účetnictví tvoří výkazy rozvaha a výkaz zisku a ztráty, doplněné o povinnou přílohu k účetní závěrce. Příloha k účetní závěrce doplňuje a vysvětluje informace obsaţené v rozvaze a výkazu zisku a ztráty. Účetní jednotky mohou volitelně připojit přehled o peněţních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu. Poţadavky kladené na obsah a formu účetní závěrky jsou dané v zákoně o účetnictví, prováděcí vyhlášce č. 500/2002 Sb. k účetnictví a v Českých účetních standardech. Průběh samotné závěrky je ve většině podniků řízen vnitropodnikovými směrnicemi, ve kterých si podnik stanovuje harmonogram účetní uzávěrky a účetní závěrky a metody, podle kterých bude jednotlivé body harmonogramu zpracovávat a vyhodnocovat. 2 Cíl práce a metodika Cílem práce je popis účetní závěrky v účetní jednotce. Jedná o velmi důleţitý proces, spojený s určitými nezbytnými úkony, které mají zabezpečit správnost a poctivost výsledku hospodaření účetní jednotky a také objektivní vypovídající schopnost výkazů vyhotovených za účetní období. Nesprávné provedení nebo opomenutí těchto úkonů můţe vést k chybnému stanovení hospodářského výsledku a výkazy budou podávat zkreslené informace. Teoretická část shrnuje informace, které byly získány studiem odborné literatury vztahující se k účetní 8

9 závěrce a především prostudováním příslušných zákonů, které proces účetní závěrky ovlivňují. První část se nejdříve krátce věnuje předmětu účetnictví. Popisuje, které jednotky jsou povinny vést účetnictví a právní rámec, kterým se při vedení účetnictví účetní jednotky řídí. Dále popisuje účetní závěrku. Jsou definovány základní pojmy, které se týkají účetní závěrky a právní úprava, podle kterých účetní jednotka při sestavování účetní závěrky postupuje. V další části je popsána účetní uzávěrka. Opět jsou definovány základní pojmy a předpisy, kterými se účetní jednotky v této fázi účetního období řídí. Praktické část je věnována průběhu účetní uzávěrky a závěrky v Jednotě, spotřebním druţstvu, Moravský Krumlov v roce Jsou popsány jednotlivé kroky, které muselo druţstvo v souvislosti s uzavíráním účetních knih provést. Mohla tak být srovnána teorie s praxí. Dále se práce věnuje vyhotovení účetní závěrky. Je uvedeno, které výkazy a v jakém rozsahu druţstvo vyhotovuje. Práce popisuje metodiku vyhotovování výkazů a jejich obsah. Popsán je také proces ověřování, schvalování a zveřejňování účetní závěrky v druţstvu. Na základě získaných informací je účetní uzávěrka a účetní závěrka v druţstvu vyhodnocena a jsou navrţena zlepšení. Výsledky práce jsou shrnuty v závěru. 3 Právní předpisy a účetní zásady Práce popisuje účetní závěrku podnikatelů, kteří vedou podvojné účetnictví, které je od novely Zákona o účetnictví ze dne označováno pouze účetnictví. 1 V souladu s právem Evropské unie stanoví zákon o účetnictví rozsah a způsob vedení účetnictví a poţadavky na jeho průkaznost. Účetnictví je systém, jehož hlavním cílem je podat hospodářskému vedení účtujícího subjektu a jeho vlastníkům co nejpřesnější informace o tom, jaký je stav majetku, závazků a výsledku jejich hospodaření a díky čemu bylo těchto výsledků dosaženo [3]. 3.1 Účetní jednotky vedoucí účetnictví Ve smyslu zákona o účetnictví jsou účetními jednotkami tyto podnikatelské subjekty: 1 Novelou Zákona o účetnictví z bylo zrušeno jednoduché účetnictví a zavedena Daňová evidence příjmů a výdajů, proto byl ze zákona výraz podvojné účetnictví vypuštěn a pod označením účetnictví je rozuměno pouze účetnictví podvojné.(pozn. autor) 9

10 o všechny právnické osoby, o fyzické osoby zapsané v Obchodním rejstříku, o ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli, pokud jejich obrat podle zákona o dani z přidané hodnoty, včetně zdanitelných plnění osvobozených od této daně, přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku 25 milionů, a to od prvního dne kalendářního roku, o ostatní fyzické osoby, které vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí, o ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli a jsou účastníky sdruţení bez právní subjektivity, pokud alespoň jeden z účastníků tohoto sdruţení je účetní jednotkou, o ostatní fyzické osoby, kterým povinnost vést účetnictví ukládá zvláštní předpis. Zákon umoţňuje, za splnění určitých podmínek, vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Smyslem je zjednodušit systém vedení účetnictví pro vymezený okruh osob. Podmínky stanovuje 9 ZoÚ. Podle tohoto zákona mohou vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu fyzické osoby, vymezené v 1, písm. d) aţ h), které nemají povinnost ověřovat účetní závěrku auditorem nebo ty, u nichţ to ukládá zvláštní zákon. Dále mohou ve zjednodušeném rozsahu účtovat také například církve a náboţenské společnosti, nadační fondy, společenství vlastníků, honební společnosti. 3.2 Právní úprava vedení účetnictví Jak je uvedeno v předchozí kapitole, jsou účetní jednotky povinny vést účetnictví ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen ZoÚ). Některá jeho ustanovení jsou rozpracována ve vyhlášce č.500/2002 Sb. Vyhláška stanoví podrobnější úpravy, zejména týkající se účetní závěrky, směrné účtové osnovy, pouţití účetních metod a konsolidované účetní závěrky. Další právní předpisy, které musí účetní jednotka dodrţovat, jsou: o zákon č. 586/1992., o dani z příjmů 2, ve znění platných předpisů, o zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění platných předlisů, 2 Tento zákon je doplněn pokynem č. D-300 vydaným Ministerstvem financí.(pozn. autora) 10

11 o zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu ve znění platných předpisů. Soulad při pouţívání účetních metod zajišťují České účetní standardy, jejichţ tvorbu a vydávání zajišťuje ministerstvo financí. 3 Vydání Českých účetních standardů je zakotveno v 36 zákona o účetnictví. Jejich obsah nesmí být v rozporu s ustanoveními zákona o účetnictví a ostatních právních předpisů [7] 3.3 Účetní zásady Prostřednictvím účetní závěrky sděluje účetní jednotka partnerům ( uživatelům ) základní informace. Podle 7/1 ZoÚ je povinností účetní jednotky vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky[1]. Aby byly výsledky, které účetní závěrka zobrazuje přesné, a měly pravdivou vypovídací schopnost, musí být i celé účetnictví účetní jednotky řádně vedeno v souladu s účetní legislativou a tím i s tzv. účetními zásadami. Podle 19 odst. 6 ZoÚ musí být informace v účetní závěrce spolehlivé, srovnatelné, srozumitelné a posuzují se podle významnosti. Za spolehlivé jsou povaţovány informace, které splní poţadavek 7 odst. 1 ZoÚ a jsou úplné a včasné. Informace je včasná, je-li získána ve správném čase z hlediska její významnosti a nákladů na její získání (předpokládá se, ţe náklady nepřevýší přínosy plynoucí z této informace) Za srozumitelnou je povaţována informace, která splňuje poţadavky stanovené v 8 ZoÚ. Tento zákon ukládá povinnost účetním jednotkám vést účetnictví správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů. Plnění těchto poţadavků předpokládá, ţe účetní jednotka vede účetnictví v souladu s právními předpisy. Jsou zaúčtovány všechny účetní případy a do příslušného účetního období. Obsah účetních případů a záznamů lze spolehlivě a jednoznačně určit. Vedení účetnictví je v přehledné a trvalost zaručující formě [5]. 3 Standardy nahradily dřívější Postupy pro podnikatele vydávané jako opatření MF ČR [4]. 11

12 4 Účetní závěrka Účetní jednotky mají povinnost sestavovat účetní závěrku. Jejím sestavením jsou poskytovány informace o stavu hospodaření a majetkových poměrech jednotky. Její sestavení se řídí závaznými předpisy a jsou dány i poţadavky na rozsah a formu informací, které musí závěrka obsahovat. 4.1 Rozvahový den Účetní jednotka sestavuje účetní závěrku k rozvahovému dni ( 19 ZoÚ). Rozvahový den je den, kdy účetní jednotky uzavírají účetní knihy. Řádnou účetní závěrku sestavují k poslednímu dni účetního období, v ostatních případech sestavují mimořádnou účetní závěrku. Za účetní období je povaţováno období dvanácti po sobě následujících měsíců. Pro podstatnou většinu účetních jednotek je tímto obdobím kalendářní rok. Takţe sestavují účetní závěrku k 31. prosinci. Účetní jednotky si mohou zvolit za své účetní období hospodářský rok. Hospodářský rok je účetní období, které začíná prvním dnem jiného měsíce, neţ je leden, např. 1. září 2009 aţ 31. srpna 2010 [4]. 4.2 Mezitímní účetní závěrka Zákon o účetnictví umoţňuje účetním jednotkám sestavit účetní závěrku v průběhu účetního období, pokud to vyţadují zvláštní předpisy. Jedná se o mezitímní účetní závěrku. V tomto případě se neuzavírají účetní knihy, ale provádějí se inventarizace, protoţe jejím účelem je pouze vyjádřit stav vykazovaný k určitému datu. Mezitímní účetní závěrka je prováděna například při ukončení účasti společníka ve společnosti nebo při změně právní formy společnosti. 4.3 Konsolidovaná účetní závěrka Tato závěrka se sestaví podle zvolených metod konsolidace a podává uţivatelům informace o konsolidačním celku, kterým je skupina účetních jednotek. Pojem konsolidované účetní závěrky a povinnost sestavovat konsolidovanou účetní závěrku charakterizuje 22 a 23a ZoÚ. Podmínky jsou upraveny v 62 aţ 67 vyhlášky č. 500/2002 Sb. [4] 4.4 Obsah účetní závěrky Podle 18 odst.1 ZoÚ je účetní závěrka nedílný celek tvořený: o rozvahou, 12

13 o výkazem zisku a ztráty, o přílohou, která vysvětluje a doplňuje informace obsaţené v rozvaze a výkazu zisku a ztráty. Účetní závěrku můţe účetní jednotka doplnit o přehled o peněţních tocích nebo přehledem o změnách vlastního kapitálu. Účetní závěrka musí podle 18 odst. 2 ZoÚ obsahovat a) jméno a příjmení, obchodní firmu nebo jiný název účetní jednotky, b) identifikační číslo, pokud je má jednotka přiděleno, c) právní formu účetní jednotky, d) předmět podnikání nebo jiné činnosti případně účel, pro který byla zřízena, e) rozvahový den ( 19 odst. 1) nebo jiný okamţik, k němuţ se účetní závěrka sestavuje ( 19 odst. 3), f) okamţik sestavení účetní závěrky. K účetní závěrce musí být připojen podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky. Připojením uvedeného podpisového záznamu se povaţuje účetní uzávěrka za sestavenou Výkaz rozvaha (bilance) Rozvaha je bilančně uspořádaný přehled aktiv (majetku) na jedné straně a zdrojů financování (vlastní a cizí zdroje) na straně druhé. Zdroje financování se nazývají pasiva. Uspořádání a označení položek rozvahy je stanoveno v příloze č. 1 prováděcí vyhlášky č. 500/2002 Sb. [4]. Základní schéma rozvahy lze znázornit následovně: Aktiva Dlouhodobý majetek (aktiva) Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Oběţný majetek (aktiva) Zásoby Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky Peněţní prostředky Aktiva celkem (zdroj BŘEZINOVÁ, 2008) Pasiva Vlastní kapitál Základní kapitál Fondy Výsledek hospodaření (zisk) Cizí zdroje Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní úvěry Pasiva celkem 13

14 V rozvaze se vykazují výše uvedené základní skupiny aktiv a pasiv v podrobnějším členění. Jsou označeny kombinací velkých písmem latinské abecedy, římských číslic a arabských číslic a názvem poloţky; poloţky lze členit na podpoloţky 4. Poloţky označené arabskou číslicí mohou být sloučeny v případě, ţe mají nevýznamnou hodnotu a pokud sloučení přispívá k větší srozumitelnosti účetního výkazu. Poloţky, které za běţné a bezprostředně předcházející účetní období mají nulovou hodnotu lze vypustit. V rozvaze, stejně tak i v účetních knihách, jsou aktiva a závazky členěny na krátkodobé a dlouhodobé, podle doby pouţitelnosti do jednoho roku nebo více let. U pohledávek a závazků podle doby splatnosti. Pokud nelze objektivně určit dobu pouţitelnosti, rozhoduje záměr účetní jednotky při jejich pořízení. Údaje v rozvaze jsou uváděny ve čtyřech sloupcích. V prvním sloupci, označeném brutto, je hrubý objem aktiv za běţné účetní období. Druhý sloupec, který je označen korekce, je uvedena částka opravných poloţek a oprávek, o které byla aktiva v běţném období sníţena. Třetí sloupec, netto, uvádí aktiva v běţném účetním období sníţená o opravné poloţky a oprávky. Ve čtvrtém sloupci jsou uvedena aktiva netto za minulé účetní období. Jde o počáteční zůstatky účtů běţného období Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) V účetním výkaze označovaném obecně jako výsledovka se porovnávají výnosy, tržby a náklady, a to v různém členění. Tím vznikají informace o ziskovosti podniku [2]. Uspořádání a označení poloţek výkazu zisku a ztráty uvádí přílohy č. 2 a 3 prováděcí vyhlášky č.500/2002 Sb. Náklady a výnosy jsou ve výkazu zisku a ztráty členěny na třech úrovních, které představují jednotlivé činnosti hospodaření podniku (provozní, finanční a mimořádnou). Při sestavování výkazu se vychází ze zůstatků nákladových a výnosových účtů. Řádky označené písmeny představují nákladové poloţky, řádky označené římskými číslicemi jsou výnosové poloţky. 4 Například B. II. 1. Pozemky (pozn. autor) 14

15 Z výkazu lze vyčíst: o provozní výsledek hospodaření rozdíl mezi provozními výnosy a náklady, o finanční výsledek hospodaření rozdíl mezi výnosy a náklady finančními, o výsledek hospodaření za běţnou činnost součet provozního a finančního výsledku, který je upraven o splatnou popřípadě odloţenou daň, o mimořádný výsledek hospodaření rozdíl mezi mimořádnými výnosy a náklady upravený o daň z příjmů za běţnou činnost o výsledek hospodaření za účetní období součet hospodářských výsledků za běţnou a mimořádnou činnost; vyjadřuje disponibilní zisk Přehled o peněžních tocích (cash flow) Přehled o peněţních tocích, sice není povinnou součástí účetní závěrky, poskytuje však významné informace, které se týkají peněţních toků v účetní jednotce a proto je vhodné ho do účetní závěrky zahrnout. Zatímco výkaz zisku a ztráty podává informaci o výsledku hospodaření účetní jednotky za dané období, přehled o finančních tocích poskytuje informaci o stavu peněţních prostředků a informaci o pohybu (toku) peněţních prostředků. Výhodou přehledu o peněţních tocích je, ţe není ovlivněn metodou odpisování dlouhodobého majetku, časovým rozlišením, tvorbou rezerv a opravných poloţek. Přehled o peněţních tocích je rozpisem vybraných poloţek majetku a podává informaci o přírůstcích (příjmech) a úbytcích (výdajích) peněţních prostředků a peněţních ekvivalentů v průběhu účetního období v členění na provozní, investiční a finanční činnost [7]. Peněţní prostředky jsou peníze v hotovosti, na účtech a ceniny. Peněţními ekvivalenty se rozumí krátkodobý likvidní finanční majetek, např. dlouhodobé peněţní úloţky s nejvýše tříměsíční výpovědní lhůtou a likvidní cenné papíry k obchodování na veřejném trhu. Provozní činností jsou hlavní výdělečné činnosti podniku a ostatní činnosti, které nespadají do investiční nebo finanční činnosti. Investiční činnost zahrnuje pořízení a prodej dlouhodobého majetku a ostatních investic. Finanční činností jsou zejména činnosti, které vyplývají pohybu vlastního kapitálu (např. dodatečné vklady) a výpůjček společnosti [7]. Pro sestavení výkazu lze pouţít metodu přímou nebo nepřímou. 15

16 Metoda přímá vykazují se vhodně zvolené a uspořádané skupiny peněţních příjmů a výdajů, např. v návaznosti na členění ve výkazu zisku a ztráty. Metoda nepřímá její podstatou je úprava výsledku hospodaření o transakce, které jsou jeho součástí, ale zároveň nejsou peněţním příjmem nebo výdajem, a naopak o transakce, které neovlivňují výsledek hospodaření, ale zapříčinily příjem nebo výdej peněţních prostředků [2]. Základní uspořádání a obsahové vymezení přehledu o peněţních tocích je uvedeno v 40 aţ 43 vyhlášky č. 500/2002 Sb. a v Českém účetním standardu č Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce je povinnou součástí účetní závěrky. Její obsahové vymezení je uvedeno v 39 prováděcí vyhlášky č. 500/2002 Sb. Příloha nejen vysvětluje a doplňuje informace, které jsou obsaţené v rozvaze a ve výkazu zisku a ztráty, ale také informuje o událostech, které v účetní jednotce v průběhu účetního období nastaly a mají vliv na její hospodaření. Není dána závazná forma vyhotovení přílohy. V 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb. jsou uvedeny základní body, které by neměly v příloze chybět, jedná se o následující strukturu: o Údaje o účetní jednotce. o Zaměstnanci a členové orgánů. o Účetní metody. o Účetní výkazy. o Doplňující údaje. o Přehledy o peněţních tocích a vlastním kapitálu.[1] Údaje o účetní jednotce. Jedná se identifikační informace podle obchodního rejstříku, o údaje o vlastnících a členech statutárních a dozorčích orgánů. Účetní jednotka musí uvést údaje o účetních jednotkách, v nichţ má majetkovou účast, včetně výše vlastního kapitálu a výsledků hospodaření těchto jednotek. Zaměstnanci a členové orgánů. Účetní jednotka uvede informace o počtech zaměstnanců a výši osobních nákladů, které vynaloţila na zaměstnance a členy statutárních orgánů. Uvede výši a úrokovou sazbu půjček a 16

17 úvěrů, které poskytla účetní jednotka osobám, které jsou členy statutárních a dozorčích orgánů a ostatní plnění v peněţité a nepeněţité formě, které těmto osobám poskytla. Účetní metody Z pohledu účetnictví jde o nejdůleţitější část přílohy, v níţ se uţivatel seznamuje s aplikací obecných účetních zásad, s pouţitými účetními metodami, způsobem oceňování a odpisování. Zákon o účetnictví ukládá základní zásady a principy účetních metod. V příloze je však nutno popsat minimálně případy, u kterých zákon připouští variantní moţnosti, které rozpracovávají vyhláška č. 500/2002 Sb. a České účetní standardy [4]. Údaje by se měly týkat hlavní skupiny majetku podniku. Proto musí účetní jednotka v příloze uvést: Zásady pro oceňování - společnost uvede, zda pouţívá pro oceňování aktiv a závazků ceny pořizovací (historické), reprodukční, trţní nebo zda pouţívá k oceňování kombinaci těchto cen. Metodiku stanovení pořizovacích cen a odpisování dlouhodobého majetku je nutno uvést obsahovou náplň vlastních nákladů, kterými se oceňuje dlouhodobý majetek vytvořený ve vlastní reţii. Musí být uvedeny způsoby odpisování a odpisové plány [4]. Metody účtování zásob - společnost uvede metodu, kterou pouţívá k evidenci zásob a způsob ocenění. Kurzové přepočty společnost uvede uplatněný způsob kurzových přepočtů. Způsob stanovení opravných poloţek a oprávek k majetku - s uvedením zdroje informací pro stanovení výše opravných poloţek a oprávek. Podmínky pro účtování časového rozlišení a pravidla pro účtování rezerv [1]. Účetní výkazy V této části přílohy vysvětlí účetní jednotka kaţdou významnou poloţku nebo skupina poloţek z rozvahy (bilance) nebo výkazu zisku a ztráty, jejichţ uvedení je podstatné pro analýzu a pro hodnocení finanční a majetkové situace a výsledku hospodaření účetní jednotky a tyto informace nevyplývají přímo ani nepřímo z rozvahy (bilance) nebo výkazu zisku a ztráty. U významných poloţek aktiv se uvádějí jejich přírůstky a úbytky. Uvádějí se také 17

18 informace o doměrcích splatné daně z příjmů za minulá účetní období, rozpis odloţeného daňového závazku nebo pohledávky, rozpis rezerv a dlouhodobých bankovních úvěrů včetně úrokových sazeb a popisu zajištění úvěru, přijaté dotace na investiční a provozní účely atd. [7]. Doplňující údaje Účetní jednotka uvede informace o majetku a závazcích. Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti, pohledávky a závazky, které mají dobu splatnosti delší neţ pět let, pronájem majetku aj. Uvede přehled majetku, který je zatíţen zástavním právem nebo věcným břemenem. Povinností je uvést kaţdou významnou událost mezi rozvahovým dnem a okamţikem sestavení účetní závěrky podle 19 odst. 5 ZoÚ. Jedná se zejména o tyto události: o ţivelné pohromy v příloze bude uveden popis škody a předběţné vyčíslení škody, o ţaloby podané třetí osobou na účetní jednotku nebo klíčové rozhodnutí soudu v jiţ zahájených sporech, o významné prodejní nebo nákupní transakce včetně prodeje podniku, nebo jeho části, o rozhodnutí o přeměně podle obchodního zákoníku, o vznik významných nebo podmíněných závazků - záruky za jiné osoby, ručení za směnky [4]. Přehled o peněţních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu Účetní jednotky, které nevypracují tyto výkazy samostatně, uvedou informace o peněţních tocích a změnách vlastního kapitálu v rámci přílohy. 4.5 Rozsah účetní závěrky Účetní jednotky, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, mohou sestavovat a zveřejňovat účetní závěrku ve zjednodušeném rozsahu. Podmínky, které ukládají účetní jednotce ověřovat účetní závěrku, jsou uvedeny v 20 ZoÚ Účetní závěrka v plném rozsahu Účetní závěrka v plném rozsahu obsahuje: o rozvahu (bilanci) v plném rozsahu, dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 500/2002 Sb., 18

19 o výkaz zisku a ztrát (výsledovku) v druhovém a účelovém členění, dle příloh č. 2 a 3 k vyhlášce č. 500/2002 Sb., o přílohu k účetní závěrce, o přehled peněţních toků (volitelně), o přehled o změnách vlastního kapitálu (volitelně) Účetní závěrka ve zjednodušeném rozsahu Účetní jednotky, které nemají povinnost ověřovat svou účetní závěrku auditorem podle 20 ZoÚ, mohou sestavit účetní závěrku ve zkráceném rozsahu. Akciové společnosti sestavují závěrku vţdy v plném rozsahu, bez ohledu na povinný audit [4]. Účetní závěrka ve zjednodušeném rozsahu musí obsahovat: o rozvahu (bilanci), dle přílohy č. 1 vyhlášky. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu nemusí vykazovat poloţky označené arabskou číslicí, o výkazem zisku a ztráty (výsledovkou) v druhovém a účelovém členění, dle příloh č. 2 a č. 3 vyhlášky č. 500/2002 Sb. o přílohou k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce ve zjednodušeném rozsahu musí obsahovat minimálně tyto informace: o obecné informace, o informace o účetních metodách, účetních postupech, o způsobu oceňování, odpisování a tvorbě opravných poloţek a informace o odchylkách od účetních metod, o doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát a důleţité informace, které se týkají majetku a závazků. o informace o významných událostech, které nastaly po rozvahovém dni do data sestavení účetní závěrky. 4.6 Povinnost auditu účetní závěrky Povinnost ověření účetní závěrky mají společnosti, které splní kritéria 20 zákona o účetnictví: 19

20 o aktiva celkem více neţ Kč; jde o brutto hodnotu, tj. výši aktiv nesníţenou o korekce ocenění podle 26 ZoÚ, o úhrn čistého obratu více neţ Kč; jedná se o výnosy sníţené o prodejní slevy a případně dělené počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobené dvanácti, o průměrný přepočtený stav zaměstnanců v průběhu období více neţ 50. Akciové společnosti mají povinnost ověření účetní závěrky, pokud splní alespoň jedno z těchto kritérií. Obchodní společnosti a druţstva ověřují účetní závěrku, pokud dosáhnou alespoň dvě ze tří uvedených kritérií. Stejná pravidla platí i pro veřejné obchodní společnosti. Jiné účetní jednotky (zahraniční osoby, které jsou podnikateli nebo fyzické osoby vedoucí účetnictví) mají povinnost ověřit závěrku, stejně jako obchodní společnosti a druţstva, při dosaţení alespoň dvou ze tří kritérií Výroční zpráva Povinnost vyhotovit výroční zprávu mají účetní jednotky, které mají povinnost auditu. Poţadavky na obsah výroční zprávy jsou uvedeny v 21 ZoÚ. Účelem výroční zprávy je uceleně, vyváţeně a komplexně informovat o současném stavu účetní jednotky. Dále musí informovat o významných skutečnostech, které nastaly aţ po rozvahovém dni, o předpokládaném vývoji, o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje, o aktivitách v oblasti ochrany ţivotního prostředí a pracovněprávních vztazích, o tom zda má účetní jednotka organizační sloţku v zahraničí. Její součástí je účetní závěrka a zpráva o auditu Zveřejňování účetní závěrky Účetní jednotky mají povinnost zveřejnit účetní závěrku. Tuto povinnost ukládá zákon o účetnictví a obchodní zákoník. Zveřejněním účetní závěrky se rozumí její uloţení do sbírky listin u obchodních soudů, kde je zpřístupněna veřejnosti. Účetní jednotky, které mají povinnost auditu, musí předat účetní závěrku v elektronické podobě do 30 ti dnů, kdy je účetní závěrka ověřena a schválená auditorem. Ostatní účetní jednotky mají povinnost zveřejnit účetní závěrku, opět v elektronické podobě, do konce následujícího účetního období. 20

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

Právní a věcný rámec účetní závěrky

Právní a věcný rámec účetní závěrky Právní a věcný rámec účetní závěrky Mezinárodní východisko Direktivy (směrnice EU) určitá doporučení pro členské státy EU. Pro oblast účetnictví vypracován kodex účetní legislativy EU, který obsahuje 3

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky ! SMĚRNICE č.1/2010 HARMONOGRAM ÚČETNí ZÁVĚRKY Obec: Záměl Adresa: Zámě1158, 51743 Potštejn IČO: 275531 Směrnici zpracoval: Štěpánka Slezákolá Směrnici schválil: JO.s.f.F /ljovotn'! Projednáno a schváleno

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH KAPITOLA 1 - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ... 3 1.1. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA... 3 1.2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ...

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 INVENTARIZACE ING. JAN BŘÍZA TENTO

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Základní zdroje finančních informací o podniku (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) Zpracovala: Jana

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Bc. Jitka Pohnerová, září 2011 Odborné semináře pro obce, Brno Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace

Více

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Úvod do účetnictví... 3 1.1. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti... 3 1.2.

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace ve vybraných účetních jednotkách a seznámit se s povinnostmi,

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků - Vnitřní směrnice č.5/2011 starosty obecního úřadu ový Kramolín, kterou se řídí Inventarizace majetku a závazků 1. Předmět úpravy Ustanovení této směrnice vymezuje inventarizaci majetku a závazků. Inventarizace

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004 Ing. Hana Čermáková daňová poradkyně certifikovaná bilanční účetní Přechod z jednoduchého na podvojné k 1. 1. 2004 Povinnosti podnikatele při přechodu z jednoduchého (dále JÚ) na podvojné (dále PÚ): Způsob

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

3) Inventarizační rozdíly: a) MANKO (u pokladny SCHODEK) b) PŘEBYTEK

3) Inventarizační rozdíly: a) MANKO (u pokladny SCHODEK) b) PŘEBYTEK Maturitní otázka č. 22. 22/ Účetní uzávěrka. Zaúčtování uzávěrkových účetních operací, časové rozlišení, dohadné položky, rezervy, kurzové rozdíly, odpisy pohledávek, uzavření účetních knih, zjištění konečných

Více

Etapy účetní závěrky. Obsah. Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky.

Etapy účetní závěrky. Obsah. Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky. Etapy účetní závěrky Ing. Alena Kučerová Odborné semináře pro obce, spol. s r.o. 1 Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky. 2 Obsah

Více

VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků

VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků 270 VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků Ministerstvo financí stanoví podle 37b zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb. a zákona č. 304/2008 Sb.,

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Kvalitativní požadavky na informace poskytované účetnictvím: - věrné zobrazení (obecný požadavek,který je konkretizován požadavkem objektivnosti)

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. ÚČETNICTVÍ Činnost vedoucí ke zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření za určité období. Umožňuje kontrolu hospodaření.

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Finanční účetnictví. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky

Finanční účetnictví. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Finanční účetnictví Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka Ing. Jiří Hanzlík Účetní závěrka : Povinnost jednotky vést účetnictví tak, aby sestavená závěrka

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání daňových

nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání daňových Inventarizace majetku v účetních a daňových souvislostech RNDr. Ivan BRYCHTA nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Oblast - Audit Přechod z kalendářního na hospodářský rok je nutné oznámit správci daně jedno účetní období před plánovaným datem

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4.

Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

Odpisování dlouhodobého majetku. Právní rámec. Odpisy - charakteristika. Ing. Alena Kučerová. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Odpisování dlouhodobého majetku. Právní rámec. Odpisy - charakteristika. Ing. Alena Kučerová. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Odpisování dlouhodobého majetku Ing. Alena Kučerová Právní rámec Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vyhláška č. 410/2009 Sb., 66 Český účetní standard č. 708 Odpisy DM Odpisy - charakteristika DM se v

Více

ZAU 3. a 4. přednáška

ZAU 3. a 4. přednáška ZAU 3. a 4. přednáška ÚČETNÍ ZÁZNAMY (DOKUMENTACE), VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM, OCEŇOVÁNÍ dle zákona o účetnictví Účetní doklady Účetní zápisy Účetní knihy Forma a průkaznost účetních záznamů, opravy účetních

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Řádná účetní závěrka. Řádná účetní závěrka. Řádná účetní závěrka. Právní rámec - rozbor. Právní rámec. Zákon o účetnictví Vyhláška č. 410/2009 Sb.

Řádná účetní závěrka. Řádná účetní závěrka. Řádná účetní závěrka. Právní rámec - rozbor. Právní rámec. Zákon o účetnictví Vyhláška č. 410/2009 Sb. Řádná účetní závěrka Právní rámec - rozbor Ing. Alena Kučerová Odborné semináře pro obce, spol. s r.o 1 Řádná účetní závěrka Obsah Právní rámec Zákon o účetnictví a účetní závěrka (4,5) Účetní závěrka

Více

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc. Časové rozlišení nákladů a výnosů Ing. Dana Kubíčková, CSc. Úvod Cílem účetnictví je mj. co nejpřesněji vyjádřit výsledek činnosti podniku. Hospodářský výsledek je v účetnictví chápán jako výsledek hospodářské

Více

1. Úvod do účetnictví

1. Úvod do účetnictví 1. Úvod do účetnictví 1.1. Účetnictví Je ucelený systém informací o hospodaření a o hospodářském výsledku. Pravidla pro vedení účetnictví určuje zákon o účetnictví (číslo zákona najít na internetu) ve

Více

Obsah Předmluva O autorovi Problematika provádění inventarizací

Obsah Předmluva O autorovi Problematika provádění inventarizací Obsah Předmluva... 11 O autorovi... 12 I. Problematika provádění inventarizací... 13 1. Přehled účetních předpisů pro vedení účetnictví a provádění inventarizací... 13 1.1 Ustanovení účetních předpisů

Více

KOMORA SPECIALISTŮ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A INSOLVENCI V ČESKÉ REPUBLICE. III. velké ucelené vzdělávání insolvenčních správců České republiky

KOMORA SPECIALISTŮ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A INSOLVENCI V ČESKÉ REPUBLICE. III. velké ucelené vzdělávání insolvenčních správců České republiky KOMORA SPECIALISTŮ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A INSOLVENCI V ČESKÉ REPUBLICE III. velké ucelené vzdělávání insolvenčních správců České republiky SEMINÁRNÍ PRÁCE NA TÉMA: Pohledávky a závazky v účetnictví podniku

Více

1/2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY PRO VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY OD 1. 1. 2011

1/2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY PRO VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY OD 1. 1. 2011 Aktuální informace str. 1 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY PRO VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY OD 1. 1. 2011 Vybrané účetní jednotky se musí řídit těmito změněnými a doplněnými předpisy: 1. vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci

Více

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 Obsah Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15 1.1 Funkce a použití Českých účetních standardů pro podnikatele v České republice.... 15

Více

Základní konstrukce účetního systému v některých vybraných ÚJ (ÚSC, PO, SF, OSS) dr. Malíková 1

Základní konstrukce účetního systému v některých vybraných ÚJ (ÚSC, PO, SF, OSS) dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému v některých vybraných ÚJ (ÚSC, PO, SF, OSS) dr. Malíková 1 Legislativní úprava účetnictví ÚSC, PO, SF, OSS Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vyhláška č. 410/2009

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

1/6.3 Centrální systém účetních informací státu

1/6.3 Centrální systém účetních informací státu Aktuální informace str. 1 Centrální systém účetních informací státu Novela zákona o účetnictví provedená zákonem č. 304/2008 Sb. zařadila do zákona podmínky pro zjišťování účetních záznamů pro potřeby

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 19/2014

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 19/2014 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 19/2014 Pravidla Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pro provádění inventarizací majetku a závazků ČL. 1 Úvodní ustanovení

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Bytové družstvo D R U Ž B A, Dobrovského 869/15, Ústí nad Labem. S M Ě R N I C E č. 1/08. Inventarizace majetku a závazků

Bytové družstvo D R U Ž B A, Dobrovského 869/15, Ústí nad Labem. S M Ě R N I C E č. 1/08. Inventarizace majetku a závazků Bytové družstvo D R U Ž B A, Dobrovského 869/15, Ústí nad Labem S M Ě R N I C E č. 1/08 Inventarizace majetku a závazků 1 Inventarizace majetku a závazků se provádí ve smyslu příslušných ustanovení zákona

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Základy účetnictví 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Vymezení DM aktiva, která jsou podnik využívána po dobu delší než 12 měsíců pořízen za účelem získání ekonomických prospěchů prostřednictvím užívání

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INVENTARIZACE - inventarizace fyzická a dokladová - inventarizace majetku (všech účtů aktiv) - inventarizace závazků (vlastní kapitál a cizí zdroje) - zjištění a vypořádání, zaúčtování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014 UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Obsah: 2 1. Úvod do účetnictví 1.1. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Daňová evidence je upravena

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

OBSAH ÚVOD. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část. Zákon o účetnictví. Videokurz je úvodem do účetnictví státu.

OBSAH ÚVOD. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část. Zákon o účetnictví. Videokurz je úvodem do účetnictví státu. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část Zákon o účetnictví OBSAH I. Právní rámec účetnictví státu - Vybrané účetní jednotky - Zákon o účetnictví a vyhláška 410/2009 - České účetní standardy - Technická a inventarizační

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb...

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb... ISSN-0322-9653 31. 12. 2013 Ročník XLVIII Cena 80 Kč 1 MINISTERSTVO FINANCÍ 1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009

Více

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E Směrnice pro vedení účetnictví Touto organizační směrnicí se stanovují základní pravidla pro

Více

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15 OBSAH 5 Úvod...................................................................... 15 ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS 1 VÝZNAM ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A JEJÍ UŽIVATELÉ........................ 19 Úvod..................................................................

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003 R - audit, s. r. o., 180 00 Praha 8, Na Hrázi 178/25, tel.:266 315 971, 604 824 760; fax, záznam: 266 315 972; e-mail: palmovka@r-audit.cz zapsána v obchodním rejstříku MS Praha oddíl C, vložka 20496,

Více

Autoevaluační karta. Škola: Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 875. obchodní akademie. ekonomika, účetnictví, daně / informační technologie

Autoevaluační karta. Škola: Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 875. obchodní akademie. ekonomika, účetnictví, daně / informační technologie Autoevaluační karta Škola: Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 875 Obor: obchodní akademie Zaměření: ekonomika, účetnictví, daně / informační technologie Školní rok: Předmět: účetnictví Třída: 2. A

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Směrnice č. 4/2012 pro časové rozlišení nákladů a výnosů

Směrnice č. 4/2012 pro časové rozlišení nákladů a výnosů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 9.. KAPITOLA: VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ-VÝPOČET DANĚ, DAŇ Z PŘÍJMŮ SPLATNÁ, DAŇ Z PŘÍJMŮ ODLOŽENÁ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 2 2 7 Edice Účetnictví a daně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

Energotrans SERVIS, a.s.

Energotrans SERVIS, a.s. Energotrans SERVIS, a.s. Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Obecné údaje o společnosti 3 Hlavní finanční ukazatele společnosti 3 Základní kapitál, akcionáři 4 Statutární orgány společnosti k 31. prosinci

Více