ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ UZÁVĚRKA V ÚČETNÍ JEDNOTCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ UZÁVĚRKA V ÚČETNÍ JEDNOTCE"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ UZÁVĚRKA V ÚČETNÍ JEDNOTCE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: MARIE JAHNOVÁ Vedoucí bakalářské práce: Ing. Ladislav Ţalio Znojmo, duben 2009

2

3

4 Děkuji vedoucímu práce panu ing. Ladislavu Ţalio za odborné rady a připomínky. Také děkuji vedení společnosti Jednota, spotřební druţstvo, Moravský Krumlov za poskytnutá data a informace k vypracování této bakalářské práce. Čestné prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci Účetní závěrka a účetní uzávěrka v účetní jednotce vypracovala samostatně, pod vedením Ing. Ladislava Ţalio, a uvedla všechny pouţité literární a odborné zdroje. Ve Znojmě dne 28. listopadu 2010 Marie Jahnová

5 Abstrakt Bakalářská práce pojednává o procesu účetní závěrky a uzávěrky v účetní jednotce. Práci tvoří dvě části. První část se věnuje popisu účetní závěrky na základě poţadavků, které jsou uvedeny v zákoně o účetnictví, vyhlášce č.500/2002 Sb. a Českých účetních standardech. Dále popisuje účetní uzávěrku, proces uzavírání účetních knih, přípravné práce a inventarizace. Součástí je popis účetních výkazů, které jsou povinnou součástí účetní závěrky rozvahy, výkazu zisků a ztrát. V druhé části je popsán průběh účetní závěrky a uzávěrky v konkrétní účetní jednotce. Podle skutečných dat jsou zde zpracovány výkazy rozvaha, výkaz zisku a ztrát a přehled peněţních toků metodou nepřímou. Závěr obsahuje zhodnocení a doporučení na určitá zlepšení. Klíčová slova: účetnictví, účetní závěrka, účetní uzávěrka, účetní jednotka, inventarizace. Kurzfassung Die Bakalararbeit behandelt den Prozess des Rechnungs und Jahresabschlusses in der Rechnungseinheit. Die Arbeit besteht aus zwei Teile. Der erste Teil widmet sich der Beschreibung des Rechnungsabschlusses auf Grund der Forderungen, die in dem Rechnungsgesetz, in der Verordnung und in den Tschechischen Rechnungsstandards angegeben werden. Weiter die Arbeit beschreibt den Rechnungsabschluss. Der Prozess des Abschlusses der Rechnungsbücher, die Vorbereitungsarbeiten und die Inventarisierung. Der Bestandteil ist auch die Beschreibung der buchhalterischen Berichterstattungen, die den obligatorischen Bestandteil der Jahresabschluss bilden die Bilanz, die Gewinn und Verlustrechnung. In dem zweiten Teil wird der Ablauf des Abschlusses und des Rechnungsabschlusses in der bestimten Rechnungseinheit beschreiben. Nach der faktischen Daten Arden hier die Rechnungsberichte die Bilanz, die Gewinn und Verlustrechnung und Übersicht der Finanzstörmen durch die indirekte Methode bearbeitet. Der Beschluss enthält die Aufwertungen und die Empfuhlungen für bestimmten Verbesserungen. Schlagswörter: Rechnungswesen, Jahresabschluss, Rechnungsabschluss, Rechnunhseinheit, Inventarisierung.

6 Obsah 1 Úvod Cíl práce a metodika Právní předpisy a účetní zásady Účetní jednotky vedoucí účetnictví Právní úprava vedení účetnictví Účetní zásady Účetní závěrka Rozvahový den Mezitímní účetní závěrka Konsolidovaná účetní závěrka Obsah účetní závěrky Výkaz rozvaha (bilance) Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) Přehled o peněţních tocích (cash flow) Příloha k účetní závěrce Rozsah účetní závěrky Účetní závěrka v plném rozsahu Účetní závěrka ve zjednodušeném rozsahu Povinnost auditu účetní závěrky Výroční zpráva Zveřejňování účetní závěrky Účetní uzávěrka Inventarizace Zaúčtování účetních případů na konci účetního období Závěrečné operace u zásob Kontrola časového rozlišení nákladů a výnosů Zaúčtování dohadných poloţek Zúčtování kurzových rozdílů Zaúčtování opravných poloţek Zaúčtování rezerv Odpis pohledávek Zjištění hospodářského výsledku a výpočet daně z příjmů Uzavření účetních knih... 29

7 6 Praktická část Představení účetní jednotky Průběh účetní uzávěrky a závěrky Inventarizace Inventarizace dlouhodobého majetku Inventarizace zásob Inventarizace krátkodobého finančního majetku Inventarizace účtové třídy 3 Zúčtovací vztahy Inventarizace účtové třídy 4 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky Inventarizace podrozvahových účtů Uzávěrkové operace Daň z příjmu splatná a daň z příjmu odložená Uzavření účetních knih Vypracování účetní závěrky Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha k účetní závěrce Výkaz cash flow Výroční zpráva Audit, schválení a zveřejnění účetní závěrky Vyhodnocení průběhu účetní závěrky Závěr Seznam literatury. 59

8 1 Úvod Účetní závěrka je pro účetní jednotku rozhodujícím momentem, kdy jsou vyhodnoceny výsledky činnosti účetní jednotky za dané období. Aby bylo toto vyhodnocení objektivní, musí účetní jednotka provést řadu úkonů, které tuto objektivitu zajistí. Účetní závěrka je důleţitým zdrojem informací o ekonomickém stavu účetní jednotky. Podává důleţité informace, jak majitelům a vedení účetní jednotky, tak i osobám z vnějšího prostředí účetní jednotky, např. státní správě, bankovním institucím, věřitelům apod. Účetní uzávěrka je celý souhrn činností, které jsou spojeny s procesem uzavírání účetních knih za dané období. Tyto činnosti zabezpečují správnost a úplnost údajů v účetní knize. Jejich provedením je zajištěno, ţe účetní závěrka poskytne nejen úplný, ale také věrný a pravdivý obraz o majetkové a finanční situaci účetní jednotky. Po uzavření účtů a vyčíslení výsledku hospodaření můţe účetní jednotka přistoupit k vyhotovení účetní závěrky. Účetní závěrku v soustavě podvojného účetnictví tvoří výkazy rozvaha a výkaz zisku a ztráty, doplněné o povinnou přílohu k účetní závěrce. Příloha k účetní závěrce doplňuje a vysvětluje informace obsaţené v rozvaze a výkazu zisku a ztráty. Účetní jednotky mohou volitelně připojit přehled o peněţních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu. Poţadavky kladené na obsah a formu účetní závěrky jsou dané v zákoně o účetnictví, prováděcí vyhlášce č. 500/2002 Sb. k účetnictví a v Českých účetních standardech. Průběh samotné závěrky je ve většině podniků řízen vnitropodnikovými směrnicemi, ve kterých si podnik stanovuje harmonogram účetní uzávěrky a účetní závěrky a metody, podle kterých bude jednotlivé body harmonogramu zpracovávat a vyhodnocovat. 2 Cíl práce a metodika Cílem práce je popis účetní závěrky v účetní jednotce. Jedná o velmi důleţitý proces, spojený s určitými nezbytnými úkony, které mají zabezpečit správnost a poctivost výsledku hospodaření účetní jednotky a také objektivní vypovídající schopnost výkazů vyhotovených za účetní období. Nesprávné provedení nebo opomenutí těchto úkonů můţe vést k chybnému stanovení hospodářského výsledku a výkazy budou podávat zkreslené informace. Teoretická část shrnuje informace, které byly získány studiem odborné literatury vztahující se k účetní 8

9 závěrce a především prostudováním příslušných zákonů, které proces účetní závěrky ovlivňují. První část se nejdříve krátce věnuje předmětu účetnictví. Popisuje, které jednotky jsou povinny vést účetnictví a právní rámec, kterým se při vedení účetnictví účetní jednotky řídí. Dále popisuje účetní závěrku. Jsou definovány základní pojmy, které se týkají účetní závěrky a právní úprava, podle kterých účetní jednotka při sestavování účetní závěrky postupuje. V další části je popsána účetní uzávěrka. Opět jsou definovány základní pojmy a předpisy, kterými se účetní jednotky v této fázi účetního období řídí. Praktické část je věnována průběhu účetní uzávěrky a závěrky v Jednotě, spotřebním druţstvu, Moravský Krumlov v roce Jsou popsány jednotlivé kroky, které muselo druţstvo v souvislosti s uzavíráním účetních knih provést. Mohla tak být srovnána teorie s praxí. Dále se práce věnuje vyhotovení účetní závěrky. Je uvedeno, které výkazy a v jakém rozsahu druţstvo vyhotovuje. Práce popisuje metodiku vyhotovování výkazů a jejich obsah. Popsán je také proces ověřování, schvalování a zveřejňování účetní závěrky v druţstvu. Na základě získaných informací je účetní uzávěrka a účetní závěrka v druţstvu vyhodnocena a jsou navrţena zlepšení. Výsledky práce jsou shrnuty v závěru. 3 Právní předpisy a účetní zásady Práce popisuje účetní závěrku podnikatelů, kteří vedou podvojné účetnictví, které je od novely Zákona o účetnictví ze dne označováno pouze účetnictví. 1 V souladu s právem Evropské unie stanoví zákon o účetnictví rozsah a způsob vedení účetnictví a poţadavky na jeho průkaznost. Účetnictví je systém, jehož hlavním cílem je podat hospodářskému vedení účtujícího subjektu a jeho vlastníkům co nejpřesnější informace o tom, jaký je stav majetku, závazků a výsledku jejich hospodaření a díky čemu bylo těchto výsledků dosaženo [3]. 3.1 Účetní jednotky vedoucí účetnictví Ve smyslu zákona o účetnictví jsou účetními jednotkami tyto podnikatelské subjekty: 1 Novelou Zákona o účetnictví z bylo zrušeno jednoduché účetnictví a zavedena Daňová evidence příjmů a výdajů, proto byl ze zákona výraz podvojné účetnictví vypuštěn a pod označením účetnictví je rozuměno pouze účetnictví podvojné.(pozn. autor) 9

10 o všechny právnické osoby, o fyzické osoby zapsané v Obchodním rejstříku, o ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli, pokud jejich obrat podle zákona o dani z přidané hodnoty, včetně zdanitelných plnění osvobozených od této daně, přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku 25 milionů, a to od prvního dne kalendářního roku, o ostatní fyzické osoby, které vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí, o ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli a jsou účastníky sdruţení bez právní subjektivity, pokud alespoň jeden z účastníků tohoto sdruţení je účetní jednotkou, o ostatní fyzické osoby, kterým povinnost vést účetnictví ukládá zvláštní předpis. Zákon umoţňuje, za splnění určitých podmínek, vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Smyslem je zjednodušit systém vedení účetnictví pro vymezený okruh osob. Podmínky stanovuje 9 ZoÚ. Podle tohoto zákona mohou vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu fyzické osoby, vymezené v 1, písm. d) aţ h), které nemají povinnost ověřovat účetní závěrku auditorem nebo ty, u nichţ to ukládá zvláštní zákon. Dále mohou ve zjednodušeném rozsahu účtovat také například církve a náboţenské společnosti, nadační fondy, společenství vlastníků, honební společnosti. 3.2 Právní úprava vedení účetnictví Jak je uvedeno v předchozí kapitole, jsou účetní jednotky povinny vést účetnictví ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen ZoÚ). Některá jeho ustanovení jsou rozpracována ve vyhlášce č.500/2002 Sb. Vyhláška stanoví podrobnější úpravy, zejména týkající se účetní závěrky, směrné účtové osnovy, pouţití účetních metod a konsolidované účetní závěrky. Další právní předpisy, které musí účetní jednotka dodrţovat, jsou: o zákon č. 586/1992., o dani z příjmů 2, ve znění platných předpisů, o zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění platných předlisů, 2 Tento zákon je doplněn pokynem č. D-300 vydaným Ministerstvem financí.(pozn. autora) 10

11 o zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu ve znění platných předpisů. Soulad při pouţívání účetních metod zajišťují České účetní standardy, jejichţ tvorbu a vydávání zajišťuje ministerstvo financí. 3 Vydání Českých účetních standardů je zakotveno v 36 zákona o účetnictví. Jejich obsah nesmí být v rozporu s ustanoveními zákona o účetnictví a ostatních právních předpisů [7] 3.3 Účetní zásady Prostřednictvím účetní závěrky sděluje účetní jednotka partnerům ( uživatelům ) základní informace. Podle 7/1 ZoÚ je povinností účetní jednotky vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky[1]. Aby byly výsledky, které účetní závěrka zobrazuje přesné, a měly pravdivou vypovídací schopnost, musí být i celé účetnictví účetní jednotky řádně vedeno v souladu s účetní legislativou a tím i s tzv. účetními zásadami. Podle 19 odst. 6 ZoÚ musí být informace v účetní závěrce spolehlivé, srovnatelné, srozumitelné a posuzují se podle významnosti. Za spolehlivé jsou povaţovány informace, které splní poţadavek 7 odst. 1 ZoÚ a jsou úplné a včasné. Informace je včasná, je-li získána ve správném čase z hlediska její významnosti a nákladů na její získání (předpokládá se, ţe náklady nepřevýší přínosy plynoucí z této informace) Za srozumitelnou je povaţována informace, která splňuje poţadavky stanovené v 8 ZoÚ. Tento zákon ukládá povinnost účetním jednotkám vést účetnictví správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů. Plnění těchto poţadavků předpokládá, ţe účetní jednotka vede účetnictví v souladu s právními předpisy. Jsou zaúčtovány všechny účetní případy a do příslušného účetního období. Obsah účetních případů a záznamů lze spolehlivě a jednoznačně určit. Vedení účetnictví je v přehledné a trvalost zaručující formě [5]. 3 Standardy nahradily dřívější Postupy pro podnikatele vydávané jako opatření MF ČR [4]. 11

12 4 Účetní závěrka Účetní jednotky mají povinnost sestavovat účetní závěrku. Jejím sestavením jsou poskytovány informace o stavu hospodaření a majetkových poměrech jednotky. Její sestavení se řídí závaznými předpisy a jsou dány i poţadavky na rozsah a formu informací, které musí závěrka obsahovat. 4.1 Rozvahový den Účetní jednotka sestavuje účetní závěrku k rozvahovému dni ( 19 ZoÚ). Rozvahový den je den, kdy účetní jednotky uzavírají účetní knihy. Řádnou účetní závěrku sestavují k poslednímu dni účetního období, v ostatních případech sestavují mimořádnou účetní závěrku. Za účetní období je povaţováno období dvanácti po sobě následujících měsíců. Pro podstatnou většinu účetních jednotek je tímto obdobím kalendářní rok. Takţe sestavují účetní závěrku k 31. prosinci. Účetní jednotky si mohou zvolit za své účetní období hospodářský rok. Hospodářský rok je účetní období, které začíná prvním dnem jiného měsíce, neţ je leden, např. 1. září 2009 aţ 31. srpna 2010 [4]. 4.2 Mezitímní účetní závěrka Zákon o účetnictví umoţňuje účetním jednotkám sestavit účetní závěrku v průběhu účetního období, pokud to vyţadují zvláštní předpisy. Jedná se o mezitímní účetní závěrku. V tomto případě se neuzavírají účetní knihy, ale provádějí se inventarizace, protoţe jejím účelem je pouze vyjádřit stav vykazovaný k určitému datu. Mezitímní účetní závěrka je prováděna například při ukončení účasti společníka ve společnosti nebo při změně právní formy společnosti. 4.3 Konsolidovaná účetní závěrka Tato závěrka se sestaví podle zvolených metod konsolidace a podává uţivatelům informace o konsolidačním celku, kterým je skupina účetních jednotek. Pojem konsolidované účetní závěrky a povinnost sestavovat konsolidovanou účetní závěrku charakterizuje 22 a 23a ZoÚ. Podmínky jsou upraveny v 62 aţ 67 vyhlášky č. 500/2002 Sb. [4] 4.4 Obsah účetní závěrky Podle 18 odst.1 ZoÚ je účetní závěrka nedílný celek tvořený: o rozvahou, 12

13 o výkazem zisku a ztráty, o přílohou, která vysvětluje a doplňuje informace obsaţené v rozvaze a výkazu zisku a ztráty. Účetní závěrku můţe účetní jednotka doplnit o přehled o peněţních tocích nebo přehledem o změnách vlastního kapitálu. Účetní závěrka musí podle 18 odst. 2 ZoÚ obsahovat a) jméno a příjmení, obchodní firmu nebo jiný název účetní jednotky, b) identifikační číslo, pokud je má jednotka přiděleno, c) právní formu účetní jednotky, d) předmět podnikání nebo jiné činnosti případně účel, pro který byla zřízena, e) rozvahový den ( 19 odst. 1) nebo jiný okamţik, k němuţ se účetní závěrka sestavuje ( 19 odst. 3), f) okamţik sestavení účetní závěrky. K účetní závěrce musí být připojen podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky. Připojením uvedeného podpisového záznamu se povaţuje účetní uzávěrka za sestavenou Výkaz rozvaha (bilance) Rozvaha je bilančně uspořádaný přehled aktiv (majetku) na jedné straně a zdrojů financování (vlastní a cizí zdroje) na straně druhé. Zdroje financování se nazývají pasiva. Uspořádání a označení položek rozvahy je stanoveno v příloze č. 1 prováděcí vyhlášky č. 500/2002 Sb. [4]. Základní schéma rozvahy lze znázornit následovně: Aktiva Dlouhodobý majetek (aktiva) Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Oběţný majetek (aktiva) Zásoby Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky Peněţní prostředky Aktiva celkem (zdroj BŘEZINOVÁ, 2008) Pasiva Vlastní kapitál Základní kapitál Fondy Výsledek hospodaření (zisk) Cizí zdroje Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní úvěry Pasiva celkem 13

14 V rozvaze se vykazují výše uvedené základní skupiny aktiv a pasiv v podrobnějším členění. Jsou označeny kombinací velkých písmem latinské abecedy, římských číslic a arabských číslic a názvem poloţky; poloţky lze členit na podpoloţky 4. Poloţky označené arabskou číslicí mohou být sloučeny v případě, ţe mají nevýznamnou hodnotu a pokud sloučení přispívá k větší srozumitelnosti účetního výkazu. Poloţky, které za běţné a bezprostředně předcházející účetní období mají nulovou hodnotu lze vypustit. V rozvaze, stejně tak i v účetních knihách, jsou aktiva a závazky členěny na krátkodobé a dlouhodobé, podle doby pouţitelnosti do jednoho roku nebo více let. U pohledávek a závazků podle doby splatnosti. Pokud nelze objektivně určit dobu pouţitelnosti, rozhoduje záměr účetní jednotky při jejich pořízení. Údaje v rozvaze jsou uváděny ve čtyřech sloupcích. V prvním sloupci, označeném brutto, je hrubý objem aktiv za běţné účetní období. Druhý sloupec, který je označen korekce, je uvedena částka opravných poloţek a oprávek, o které byla aktiva v běţném období sníţena. Třetí sloupec, netto, uvádí aktiva v běţném účetním období sníţená o opravné poloţky a oprávky. Ve čtvrtém sloupci jsou uvedena aktiva netto za minulé účetní období. Jde o počáteční zůstatky účtů běţného období Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) V účetním výkaze označovaném obecně jako výsledovka se porovnávají výnosy, tržby a náklady, a to v různém členění. Tím vznikají informace o ziskovosti podniku [2]. Uspořádání a označení poloţek výkazu zisku a ztráty uvádí přílohy č. 2 a 3 prováděcí vyhlášky č.500/2002 Sb. Náklady a výnosy jsou ve výkazu zisku a ztráty členěny na třech úrovních, které představují jednotlivé činnosti hospodaření podniku (provozní, finanční a mimořádnou). Při sestavování výkazu se vychází ze zůstatků nákladových a výnosových účtů. Řádky označené písmeny představují nákladové poloţky, řádky označené římskými číslicemi jsou výnosové poloţky. 4 Například B. II. 1. Pozemky (pozn. autor) 14

15 Z výkazu lze vyčíst: o provozní výsledek hospodaření rozdíl mezi provozními výnosy a náklady, o finanční výsledek hospodaření rozdíl mezi výnosy a náklady finančními, o výsledek hospodaření za běţnou činnost součet provozního a finančního výsledku, který je upraven o splatnou popřípadě odloţenou daň, o mimořádný výsledek hospodaření rozdíl mezi mimořádnými výnosy a náklady upravený o daň z příjmů za běţnou činnost o výsledek hospodaření za účetní období součet hospodářských výsledků za běţnou a mimořádnou činnost; vyjadřuje disponibilní zisk Přehled o peněžních tocích (cash flow) Přehled o peněţních tocích, sice není povinnou součástí účetní závěrky, poskytuje však významné informace, které se týkají peněţních toků v účetní jednotce a proto je vhodné ho do účetní závěrky zahrnout. Zatímco výkaz zisku a ztráty podává informaci o výsledku hospodaření účetní jednotky za dané období, přehled o finančních tocích poskytuje informaci o stavu peněţních prostředků a informaci o pohybu (toku) peněţních prostředků. Výhodou přehledu o peněţních tocích je, ţe není ovlivněn metodou odpisování dlouhodobého majetku, časovým rozlišením, tvorbou rezerv a opravných poloţek. Přehled o peněţních tocích je rozpisem vybraných poloţek majetku a podává informaci o přírůstcích (příjmech) a úbytcích (výdajích) peněţních prostředků a peněţních ekvivalentů v průběhu účetního období v členění na provozní, investiční a finanční činnost [7]. Peněţní prostředky jsou peníze v hotovosti, na účtech a ceniny. Peněţními ekvivalenty se rozumí krátkodobý likvidní finanční majetek, např. dlouhodobé peněţní úloţky s nejvýše tříměsíční výpovědní lhůtou a likvidní cenné papíry k obchodování na veřejném trhu. Provozní činností jsou hlavní výdělečné činnosti podniku a ostatní činnosti, které nespadají do investiční nebo finanční činnosti. Investiční činnost zahrnuje pořízení a prodej dlouhodobého majetku a ostatních investic. Finanční činností jsou zejména činnosti, které vyplývají pohybu vlastního kapitálu (např. dodatečné vklady) a výpůjček společnosti [7]. Pro sestavení výkazu lze pouţít metodu přímou nebo nepřímou. 15

16 Metoda přímá vykazují se vhodně zvolené a uspořádané skupiny peněţních příjmů a výdajů, např. v návaznosti na členění ve výkazu zisku a ztráty. Metoda nepřímá její podstatou je úprava výsledku hospodaření o transakce, které jsou jeho součástí, ale zároveň nejsou peněţním příjmem nebo výdajem, a naopak o transakce, které neovlivňují výsledek hospodaření, ale zapříčinily příjem nebo výdej peněţních prostředků [2]. Základní uspořádání a obsahové vymezení přehledu o peněţních tocích je uvedeno v 40 aţ 43 vyhlášky č. 500/2002 Sb. a v Českém účetním standardu č Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce je povinnou součástí účetní závěrky. Její obsahové vymezení je uvedeno v 39 prováděcí vyhlášky č. 500/2002 Sb. Příloha nejen vysvětluje a doplňuje informace, které jsou obsaţené v rozvaze a ve výkazu zisku a ztráty, ale také informuje o událostech, které v účetní jednotce v průběhu účetního období nastaly a mají vliv na její hospodaření. Není dána závazná forma vyhotovení přílohy. V 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb. jsou uvedeny základní body, které by neměly v příloze chybět, jedná se o následující strukturu: o Údaje o účetní jednotce. o Zaměstnanci a členové orgánů. o Účetní metody. o Účetní výkazy. o Doplňující údaje. o Přehledy o peněţních tocích a vlastním kapitálu.[1] Údaje o účetní jednotce. Jedná se identifikační informace podle obchodního rejstříku, o údaje o vlastnících a členech statutárních a dozorčích orgánů. Účetní jednotka musí uvést údaje o účetních jednotkách, v nichţ má majetkovou účast, včetně výše vlastního kapitálu a výsledků hospodaření těchto jednotek. Zaměstnanci a členové orgánů. Účetní jednotka uvede informace o počtech zaměstnanců a výši osobních nákladů, které vynaloţila na zaměstnance a členy statutárních orgánů. Uvede výši a úrokovou sazbu půjček a 16

17 úvěrů, které poskytla účetní jednotka osobám, které jsou členy statutárních a dozorčích orgánů a ostatní plnění v peněţité a nepeněţité formě, které těmto osobám poskytla. Účetní metody Z pohledu účetnictví jde o nejdůleţitější část přílohy, v níţ se uţivatel seznamuje s aplikací obecných účetních zásad, s pouţitými účetními metodami, způsobem oceňování a odpisování. Zákon o účetnictví ukládá základní zásady a principy účetních metod. V příloze je však nutno popsat minimálně případy, u kterých zákon připouští variantní moţnosti, které rozpracovávají vyhláška č. 500/2002 Sb. a České účetní standardy [4]. Údaje by se měly týkat hlavní skupiny majetku podniku. Proto musí účetní jednotka v příloze uvést: Zásady pro oceňování - společnost uvede, zda pouţívá pro oceňování aktiv a závazků ceny pořizovací (historické), reprodukční, trţní nebo zda pouţívá k oceňování kombinaci těchto cen. Metodiku stanovení pořizovacích cen a odpisování dlouhodobého majetku je nutno uvést obsahovou náplň vlastních nákladů, kterými se oceňuje dlouhodobý majetek vytvořený ve vlastní reţii. Musí být uvedeny způsoby odpisování a odpisové plány [4]. Metody účtování zásob - společnost uvede metodu, kterou pouţívá k evidenci zásob a způsob ocenění. Kurzové přepočty společnost uvede uplatněný způsob kurzových přepočtů. Způsob stanovení opravných poloţek a oprávek k majetku - s uvedením zdroje informací pro stanovení výše opravných poloţek a oprávek. Podmínky pro účtování časového rozlišení a pravidla pro účtování rezerv [1]. Účetní výkazy V této části přílohy vysvětlí účetní jednotka kaţdou významnou poloţku nebo skupina poloţek z rozvahy (bilance) nebo výkazu zisku a ztráty, jejichţ uvedení je podstatné pro analýzu a pro hodnocení finanční a majetkové situace a výsledku hospodaření účetní jednotky a tyto informace nevyplývají přímo ani nepřímo z rozvahy (bilance) nebo výkazu zisku a ztráty. U významných poloţek aktiv se uvádějí jejich přírůstky a úbytky. Uvádějí se také 17

18 informace o doměrcích splatné daně z příjmů za minulá účetní období, rozpis odloţeného daňového závazku nebo pohledávky, rozpis rezerv a dlouhodobých bankovních úvěrů včetně úrokových sazeb a popisu zajištění úvěru, přijaté dotace na investiční a provozní účely atd. [7]. Doplňující údaje Účetní jednotka uvede informace o majetku a závazcích. Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti, pohledávky a závazky, které mají dobu splatnosti delší neţ pět let, pronájem majetku aj. Uvede přehled majetku, který je zatíţen zástavním právem nebo věcným břemenem. Povinností je uvést kaţdou významnou událost mezi rozvahovým dnem a okamţikem sestavení účetní závěrky podle 19 odst. 5 ZoÚ. Jedná se zejména o tyto události: o ţivelné pohromy v příloze bude uveden popis škody a předběţné vyčíslení škody, o ţaloby podané třetí osobou na účetní jednotku nebo klíčové rozhodnutí soudu v jiţ zahájených sporech, o významné prodejní nebo nákupní transakce včetně prodeje podniku, nebo jeho části, o rozhodnutí o přeměně podle obchodního zákoníku, o vznik významných nebo podmíněných závazků - záruky za jiné osoby, ručení za směnky [4]. Přehled o peněţních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu Účetní jednotky, které nevypracují tyto výkazy samostatně, uvedou informace o peněţních tocích a změnách vlastního kapitálu v rámci přílohy. 4.5 Rozsah účetní závěrky Účetní jednotky, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, mohou sestavovat a zveřejňovat účetní závěrku ve zjednodušeném rozsahu. Podmínky, které ukládají účetní jednotce ověřovat účetní závěrku, jsou uvedeny v 20 ZoÚ Účetní závěrka v plném rozsahu Účetní závěrka v plném rozsahu obsahuje: o rozvahu (bilanci) v plném rozsahu, dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 500/2002 Sb., 18

19 o výkaz zisku a ztrát (výsledovku) v druhovém a účelovém členění, dle příloh č. 2 a 3 k vyhlášce č. 500/2002 Sb., o přílohu k účetní závěrce, o přehled peněţních toků (volitelně), o přehled o změnách vlastního kapitálu (volitelně) Účetní závěrka ve zjednodušeném rozsahu Účetní jednotky, které nemají povinnost ověřovat svou účetní závěrku auditorem podle 20 ZoÚ, mohou sestavit účetní závěrku ve zkráceném rozsahu. Akciové společnosti sestavují závěrku vţdy v plném rozsahu, bez ohledu na povinný audit [4]. Účetní závěrka ve zjednodušeném rozsahu musí obsahovat: o rozvahu (bilanci), dle přílohy č. 1 vyhlášky. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu nemusí vykazovat poloţky označené arabskou číslicí, o výkazem zisku a ztráty (výsledovkou) v druhovém a účelovém členění, dle příloh č. 2 a č. 3 vyhlášky č. 500/2002 Sb. o přílohou k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce ve zjednodušeném rozsahu musí obsahovat minimálně tyto informace: o obecné informace, o informace o účetních metodách, účetních postupech, o způsobu oceňování, odpisování a tvorbě opravných poloţek a informace o odchylkách od účetních metod, o doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát a důleţité informace, které se týkají majetku a závazků. o informace o významných událostech, které nastaly po rozvahovém dni do data sestavení účetní závěrky. 4.6 Povinnost auditu účetní závěrky Povinnost ověření účetní závěrky mají společnosti, které splní kritéria 20 zákona o účetnictví: 19

20 o aktiva celkem více neţ Kč; jde o brutto hodnotu, tj. výši aktiv nesníţenou o korekce ocenění podle 26 ZoÚ, o úhrn čistého obratu více neţ Kč; jedná se o výnosy sníţené o prodejní slevy a případně dělené počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobené dvanácti, o průměrný přepočtený stav zaměstnanců v průběhu období více neţ 50. Akciové společnosti mají povinnost ověření účetní závěrky, pokud splní alespoň jedno z těchto kritérií. Obchodní společnosti a druţstva ověřují účetní závěrku, pokud dosáhnou alespoň dvě ze tří uvedených kritérií. Stejná pravidla platí i pro veřejné obchodní společnosti. Jiné účetní jednotky (zahraniční osoby, které jsou podnikateli nebo fyzické osoby vedoucí účetnictví) mají povinnost ověřit závěrku, stejně jako obchodní společnosti a druţstva, při dosaţení alespoň dvou ze tří kritérií Výroční zpráva Povinnost vyhotovit výroční zprávu mají účetní jednotky, které mají povinnost auditu. Poţadavky na obsah výroční zprávy jsou uvedeny v 21 ZoÚ. Účelem výroční zprávy je uceleně, vyváţeně a komplexně informovat o současném stavu účetní jednotky. Dále musí informovat o významných skutečnostech, které nastaly aţ po rozvahovém dni, o předpokládaném vývoji, o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje, o aktivitách v oblasti ochrany ţivotního prostředí a pracovněprávních vztazích, o tom zda má účetní jednotka organizační sloţku v zahraničí. Její součástí je účetní závěrka a zpráva o auditu Zveřejňování účetní závěrky Účetní jednotky mají povinnost zveřejnit účetní závěrku. Tuto povinnost ukládá zákon o účetnictví a obchodní zákoník. Zveřejněním účetní závěrky se rozumí její uloţení do sbírky listin u obchodních soudů, kde je zpřístupněna veřejnosti. Účetní jednotky, které mají povinnost auditu, musí předat účetní závěrku v elektronické podobě do 30 ti dnů, kdy je účetní závěrka ověřena a schválená auditorem. Ostatní účetní jednotky mají povinnost zveřejnit účetní závěrku, opět v elektronické podobě, do konce následujícího účetního období. 20

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Právní a věcný rámec účetní závěrky

Právní a věcný rámec účetní závěrky Právní a věcný rámec účetní závěrky Mezinárodní východisko Direktivy (směrnice EU) určitá doporučení pro členské státy EU. Pro oblast účetnictví vypracován kodex účetní legislativy EU, který obsahuje 3

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

Cíl kapitoly Studenti se seznámí s činnostmi souvisejícími s účetní uzávěrkou a sestavováním účetních výkazů v rámci účetní závěrky.

Cíl kapitoly Studenti se seznámí s činnostmi souvisejícími s účetní uzávěrkou a sestavováním účetních výkazů v rámci účetní závěrky. 1. Účetní uzávěrka a závěrka Cíl kapitoly Studenti se seznámí s činnostmi souvisejícími s účetní uzávěrkou a sestavováním účetních výkazů v rámci účetní závěrky. Účetní uzávěrka Otázky: 1. Charakterizujte

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech Strana 464 52 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy pro zdravotní pojiš ovny ) 1. Cíl Cílem

Více

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710 22. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A FINANČNÍ ANALÝZA na základě účetní uzávěrky se sestavuje účetní závěrka, která podle zákona o účetnictví zahrnuje: rozvahu (bilanci) výkaz zisku a ztráty (výsledovka) příloha, jejíž

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky ! SMĚRNICE č.1/2010 HARMONOGRAM ÚČETNí ZÁVĚRKY Obec: Záměl Adresa: Zámě1158, 51743 Potštejn IČO: 275531 Směrnici zpracoval: Štěpánka Slezákolá Směrnici schválil: JO.s.f.F /ljovotn'! Projednáno a schváleno

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků - Vnitřní směrnice č.5/2011 starosty obecního úřadu ový Kramolín, kterou se řídí Inventarizace majetku a závazků 1. Předmět úpravy Ustanovení této směrnice vymezuje inventarizaci majetku a závazků. Inventarizace

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

NÁKLADY, VÝNOSY, TVORBA VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ A ZÁVĚR ÚČETNÍHO OBDOBÍ

NÁKLADY, VÝNOSY, TVORBA VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ A ZÁVĚR ÚČETNÍHO OBDOBÍ NÁKLADY, VÝNOSY, TVORBA VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ A ZÁVĚR ÚČETNÍHO OBDOBÍ TŘÍDA 5 - NÁKLADY Charakteristika: jsou měřítkem spotřeby/opotřebení majetku ú.j. a práce zaměstnanců. Vhodný systém evidence zajišťuje

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Bc. Jitka Pohnerová, září 2011 Odborné semináře pro obce, Brno Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace

Více

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, Hodonín

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, Hodonín Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační číslo Označení DUM Ročník Tematická oblast a předmět CZ.1.07/1.5.00/34.0412 VY_32_INOVACE_Úč24.19 Druhý a třetí Účtové třídy

Více

15. ÚČETNÍ UZÁVĚRKA A VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Účetní uzávěrka je uzavření účetních knih

15. ÚČETNÍ UZÁVĚRKA A VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Účetní uzávěrka je uzavření účetních knih 15. ÚČETNÍ UZÁVĚRKA A VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Účetní uzávěrka je uzavření účetních knih pozor! Na rozdíl od toho, účetní závěrka je sestavení výkazů (výsledovka, rozvaha) účetní uzávěrka má několik částí:

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace ve vybraných účetních jednotkách a seznámit se s povinnostmi,

Více

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ 11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy 12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví 12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu o účetnictví

Více

Účetnictví ve veřejném sektoru. Ing. Hana Jurajdová, Ph.D.

Účetnictví ve veřejném sektoru. Ing. Hana Jurajdová, Ph.D. Účetnictví ve veřejném sektoru Ing. Hana Jurajdová, Ph.D. E-mail: hanaj@econ.muni.cz Právní úprava účetnictví Zákon č. 563/1991 Sb.,o účetnictví Vyhláška č. 500/2002 Sb. pro účetní jednotky, které jsou

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM 1. Právní úprava účetnictví Předmět a význam účetnictví Základní právní normy Zákon o účetnictví České účetní standardy - funkce Směrná účtová

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

Základní konstrukce. v nevýdělečných organizacích. dr. Malíková 1

Základní konstrukce. v nevýdělečných organizacích. dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému v nevýdělečných organizacích dr. Malíková 1 Legislativní úprava účetnictví nevýdělečných organizací Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou

Více

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. prosince 2016 Roční závěrka je sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002

Více

Etapy účetní závěrky. Obsah. Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky.

Etapy účetní závěrky. Obsah. Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky. Etapy účetní závěrky Ing. Alena Kučerová Odborné semináře pro obce, spol. s r.o. 1 Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky. 2 Obsah

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Osnova 01. Úvod do předmětu podstata a význam účetnictví, právní úprava účetnictví 02.

Více

Změny v účetních předpisech od leden 2016

Změny v účetních předpisech od leden 2016 Změny v účetních předpisech od 1.1.2016 26. leden 2016 Úvod Příčina Novela zákona o účetnictví transponuje do zákona evropskou směrnici č. 2013/34/EU, o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) IČO 28558456 Název, sídlo

Více

Směrnice č. 1/2011 Inventarizace majetku a závazků

Směrnice č. 1/2011 Inventarizace majetku a závazků Obec: Lovčice Adresa: Lovčice 185, 503 61 Lovčice IČ: 00 269 077 1. Předmět úpravy Směrnice č. 1/2011 Inventarizace majetku a závazků 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje inventarizaci majetku a závazků.

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví)

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví) ÚČETNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY 1)ÚČETNÍ JEDNOTKA: právnická osoba se sídlem v ČR nebo fyzická osoba, která podniká nebo provozuje samostatně výdělečnou činnost. Účetní jednotkou mohou být zahraniční osoby,

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.216 v tis. Kč 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce je sestavena

Více

ASTUR Jeseník, s. r. o. 790 01 Jeseník, Palackého 148 IČ 268 23 209 Příloha k účetním výkazům k 31. 12. 2006 Uspořádání a obsahové vymezení přílohy k účetní závěrce uvádí Vyhláška č. 500/2002 Sb., v 39.

Více

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 3/2017 Jakým způsobem se postupuje v případě, kdy dochází ke změnám výměry pozemků při zpřesnění geometrického a polohového určení pozemků (digitalizace pozemků), které jsou předmětem účetnictví? Vybraná

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 00/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků

VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků 270 VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků Ministerstvo financí stanoví podle 37b zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb. a zákona č. 304/2008 Sb.,

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Přehled přednášek a cvičení

Přehled přednášek a cvičení 1. Význam účetnictví, předmět účetnictví Právní úprava účetnictví Účetní doklady Přehled přednášek a cvičení 2. Rozvaha majetek, zdroje krytí (aktiva, pasiva) Typické změny rozvahových stavů Inventarizace

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Kvalitativní požadavky na informace poskytované účetnictvím: - věrné zobrazení (obecný požadavek,který je konkretizován požadavkem objektivnosti)

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

Obec Starkoč Čáslav. Inventarizace majetku a závazků Směrnice upravuje inventarizaci majetku a závazků v souladu s ustanovením zákona

Obec Starkoč Čáslav. Inventarizace majetku a závazků Směrnice upravuje inventarizaci majetku a závazků v souladu s ustanovením zákona Obec Starkoč 28601 Čáslav Směrnice č.2/20 11 - dodatek bodu 5.7. k Vnitřním směrnicím č. 1/2010 platných od 1.1.2010 Inventarizace majetku a závazků 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Podnikatelé musí vést evidenci svého podnikání. Mezi nejdůležitější právní normy patří:

Podnikatelé musí vést evidenci svého podnikání. Mezi nejdůležitější právní normy patří: Otázka: Právní úprava účetnictví Předmět: Ekonomie a bankovnictví Přidal(a): Sajdy Právní úprava účetnictví zákon o účetnictví účetní knihy směrná účtová osnova, účtový rozvrh rozsah vedení účetnictví

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INVENTARIZACE - inventarizace fyzická a dokladová - inventarizace majetku (všech účtů aktiv) - inventarizace závazků (vlastní kapitál a cizí zdroje) - zjištění a vypořádání, zaúčtování

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno E hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, 616 00, Brno zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 84913, IČ: 03453600 TEL./FAX: 541 241 940, 541 212 066 GSM: 602 512 770, 603 290 439 E-MAIL:

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Porada ředitelů a ekonomů příspěvkových organizací v sociální oblasti. Téma: Reforma veřejných financí

Porada ředitelů a ekonomů příspěvkových organizací v sociální oblasti. Téma: Reforma veřejných financí Porada ředitelů a ekonomů příspěvkových organizací v sociální oblasti Téma: Reforma veřejných financí Vývoj Usnesení vlády č. 561 ze dne 23. 5. 2007 schváleno vytvoření účetnictví státu od 1. ledna 2010

Více

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 společnosti GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. ROZVAHA. VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY. PŘÍLOHA K ÚČETNÍM VÝKAZŮM.

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. ROZVAHA. VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY. PŘÍLOHA K ÚČETNÍM VÝKAZŮM. 9 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA Charakteristika účetní závěrky 9 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. ROZVAHA. VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY. PŘÍLOHA K ÚČETNÍM VÝKAZŮM. Právní úprava: ZoÚ 18 (obsah účetní závěrky), 19 23a (rozvahový

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

Řádná účetní závěrka. Řádná účetní závěrka. Řádná účetní závěrka. Právní rámec - rozbor. Právní rámec. Zákon o účetnictví Vyhláška č. 410/2009 Sb.

Řádná účetní závěrka. Řádná účetní závěrka. Řádná účetní závěrka. Právní rámec - rozbor. Právní rámec. Zákon o účetnictví Vyhláška č. 410/2009 Sb. Řádná účetní závěrka Právní rámec - rozbor Ing. Alena Kučerová Odborné semináře pro obce, spol. s r.o 1 Řádná účetní závěrka Obsah Právní rámec Zákon o účetnictví a účetní závěrka (4,5) Účetní závěrka

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 8 Kalkulace a jejich funkce Kalkulace

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1.Popis účetní jednotky 2.Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3.Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4.Půjčky, úvěry

Více

Organizační směrnice č. 18/2012/SŘ. Inventarizace majetku, pohledávek a závazků

Organizační směrnice č. 18/2012/SŘ. Inventarizace majetku, pohledávek a závazků Organizační směrnice č. 18/2012/SŘ Inventarizace majetku, pohledávek a závazků Čj.: SŠNM/1827/2012 Zpracovala: Radka Hepnarová, finanční referentka - účetní Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka

Více

1. Úvod do účetnictví

1. Úvod do účetnictví 1. Úvod do účetnictví 1.1. Účetnictví Je ucelený systém informací o hospodaření a o hospodářském výsledku. Pravidla pro vedení účetnictví určuje zákon o účetnictví (číslo zákona najít na internetu) ve

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více

2. 9 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW)

2. 9 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) 2. 9 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) 2. 9. 1 Charakteristika přehledu o peněžních tocích Přehled o peněžních tocích (cash flow) doplňuje rozvahu a výkaz zisku a ztráty o další rozměr, kterým se

Více

Otázka: Právní úprava, směrná účtová osnova. Předmět: Účetnictví. Přidal(a): Tereza P.

Otázka: Právní úprava, směrná účtová osnova. Předmět: Účetnictví. Přidal(a): Tereza P. Otázka: Právní úprava, směrná účtová osnova Předmět: Účetnictví Přidal(a): Tereza P. PŘEDMĚT ÚČETNICTVÍ A JEHO VÝZNAM - je to písemné zaznamenávání informací o hospodářských jevech podniku, a to v peněžních

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. (2) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. (2) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ (2) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. Obsah Dokumentace, oceňování, účetní zápisy, účetní knihy, účetní výkazy Obecné zásady účetnictví Regulace účetnictví v ČR Zásoby Dokumentace Průkazné

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Účty a zásady účtování na účtech Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 Účty a zásady účtování na účtech 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 19/2014

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 19/2014 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 19/2014 Pravidla Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pro provádění inventarizací majetku a závazků ČL. 1 Úvodní ustanovení

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Úkolem Směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků Obce Bohatice ( Směrnice ) je stanovit jednotné zásady a postupy pro provádění inventarizace majetku a závazků

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více