Příloha k účetní závěrce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha k účetní závěrce"

Transkript

1 Příloha k účetní závěrce Společnosti INTV, spol. s r.o. O sah přílohy Podle 9 yhlášky č. / S.: 1. Popis účet í jednotky 2. Majetko á či s lu í spoluúčast účet í jed otky ji ý h společ oste h 3. Za ěst a i společ osti, oso í áklady. Půjčky, ú ěry a ostat í pl ě í čle ů orgá ů společ osti 5. Použí a é účet í etody, o e é účet í zásady a způso y o eňo á í 6. Doplňují í údaje k roz aze a ýkazu zisku a ztráty 7. Informace k položká ajetku a zá azků 8. Rozpis položek ýkazu zisku a ztráty sesta e ého podle přílohy č. k yhláš e / S. 9. I for a e, které ejsou ykázá y rozvaze 10. Informace o tra sak í h uza ře ý h se spříz ě ou stra ou 11. Celko é áklady a od ě y statutár í u auditoro i e o auditorské společ osti 12. Ce é papíry yda é účet í jed otkou a struktura last ího kapitálu

2 Příloha k účet í závěr e Společ osti INTV, spol. s r.o. 1. Popis účet í jed otky Název: INTV, spol. s r.o. Sídlo: Ja a Masaryka, PSČ, Praha Práv í for a: spol. s r.o. IČ: Rozhodující předmět činnosti: Firma se zabývá následující činností, jak vyplývá z živnostenských listů a zákona o elektronických komunikacích: Vysílání televizních a audiovizuálních programů v souladu s platnými právními tuzemskými a mezinárodními předpisy Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej ( s vyjímkou obchod. Živností uvedených v příloze 1 až 3 zákona číslo 55/1995 Sb.), Poskytování neveřejné telekomunikační služby přenosu dat a dalších informací prostřednictvím pozemských stanic a sítí VSAT Poskytování neveřejné telekomunikační služby přenosu rozhlasových a televizních programů prostřednictvím pozemských stanic Pronájem průmyslového zboží Výroba audiovizuálních děl, Reklamní a propagační činnost Provozovatel televizního vysílání prostřednictvím satelitu Poskytování telekomunikačních služeb Datu vz iku účet í jed otky: )daňova í o do í: od do Rozvahový den: Oka žik sestave í účet í závěrky: Oso y podílejí í se a základ í kapitálu účet í jed otky ví e ež 0 %: J é o fyzi ké oso y, Sledova é účet í o do í Bydliště, sídlo ázev práv i ké oso y podíl tj. % Ing. Jan Vintr Zele á /A, Praha ) ě y a dodatky provede é v účet í o do í v o hod í rejstříku: V uply ulé o do í eze z ě Orga izač í struktura účet í jed otky a její zásad í z ě y v uply ulé účet í o do í: V uply ulé o do í eze z ě. 2

3 Příloha k účet í závěr e Společ osti INTV, spol. s r.o. 1.. Čle ové statutár í h a dozorčí h orgá ů k rozvahové u d i: Funkce J é o a příj e í Jed atel společ osti I g. Pa el Podhor ý 2. Majetková či s luv í spoluúčast účet í jed otky v ji ý h společ oste h 2.1. Majetková spoluúčast vyšší ež 0 % Firma se v uply ulé o do í epodílela žád é o hod í společ osti. O hod í fir a Sídlo Výše podílu a základ í kapitálu Výše vlast ího kapitálu Výše účet ího výsledku hospodaře í 2.2. Dohody ezi společ íky zakládají í rozhodova í práva 2.3. Ovláda í s louvy e o s louvy o převode h zisku a povi osti z i h vyplývají í 3. )a ěst a i společ osti, oso í áklady Prů ěr ý přepočte ý počet za ěst a ů 17 z toho čle ů řídí í h orgá ů 1 Oso í áklady z toho čle ů řídí í h orgá ů 116 Od ě y čle ů statutár í h a dozorčí h orgá ů společ osti 0 Pe zij í zá azky ý alý h čle ů statutár í h a dozorčí h orgá ů 0 Sledova é účet í o do í 3

4 Příloha k účet í závěr e Společ osti INTV, spol. s r.o.. Půjčky, úvěry a ostat í pl ě í čle ů orgá ů společ osti 5. Používa é účet í etody, o e é účet í zásady a způso y o eňová í Předkláda á účet í zá ěrka společ osti yla zpra o á a a základě záko a č. / 99 S., o účet i t í, e z ě í pozdější h předpisů, a základě yhlášky č. / S. a dle opatře í Mi isterst a fi a í ČR, který i se sta o í o sah účet í zá ěrky pro pod ikatele Použité o e é účet í zásady Fir a použí á soft are POHODA fir y Stor are Použité účet í etody Pod oj é účet i t í )půso o eňová í Společ ost eúčtuje o lasti záso. 5.. )půso odpisová í Odpis h ot ého ajetku je pro ede účet í progra e POHODA. Účet í a daňo é odpisy se ro ají I for a e o od hylká h od etod podle 7 odst. 5 záko a o účet i tví s uvede í jeji h vlivu a ajetek a závazky, a fi a č í situa i a výsledek hospodaře í účet í jed otky 5.6. )půso sta ove í oprav ý h položek a oprávek k ajetku 5.7. Přepočet údajů v izí h ě á h a českou ě u Při přepočtu izí h ě a českou ě u použí á společ ost aktuál í de í kurz ko erč í h a k a ČNB Sta ove í reál é hod oty ajetku a závazků 5.9. O eňová í e ý h papírů a derivátů reál ou hod otou, z ě y reál é hod oty

5 Příloha k účet í závěr e Společ osti INTV, spol. s r.o. 6. Doplňují í údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty 6.1. Do ěrky da ě z příj ů za i ulá účet í o do í 6.2. Rozpis odlože ého daňového závazku e o pohledávky 6.3. Rozpis rezerv a dlouhodo ý h a kov í h úvěrů 6.. Přijaté dota e a i vestič í a provoz í účely 6.5. Splat é závazky pojist ého a so iál í za ezpeče í a příspěvku a stát í politiku za ěst a osti, výše splat ý h závazků veřej ého zdravot ího pojiště í a splat é daňové nedoplatky 7. Informace k položká ajetku a závazků 7.1. Pohledávky a závazky po lhůtě splat osti Zá azky po lhůtě splat osti fir a e á. Pohledá ky po lhůtě splat osti jsou řeše y s jed otli ý i subjekty Pohledávky a závazky, které k rozvahové u d i ají splat ost delší ež 5 let 7.3. Dlouhodo ý ajetek poříze ý for ou fi a č ího či operač ího pro áj u 7.. Rozpis ajetku zatíže ého zástav í práve e o vě ý ře e e 7.5. Cizí ajetek uvede ý v rozvaze apř. ajetek v rá i ajatého pod iku e o jeho části, pe zij í závazky, závazky vůči účet í jed otká v ko solidač í elku 5

6 Příloha k účet í závěr e Společ osti INTV, spol. s r.o Výz a é události ezi rozvahový d e a oka žike sestave í účet í závěrky 8. Rozpis položek výkazu zisku a ztráty sestave ého podle přílohy č. k vyhláš e 500/ 00 S. 9. I for a e, které ejsou vykázá y v rozvaze 9.1. Celková výše závazků euvede ý h v rozvaze 9.2. Dro ý h ot ý a eh ot ý ajetek euvede ý v rozvaze 10. I for a e o tra sak í h uzavře ý h se spříz ě ou stra ou 11. Celkové áklady a od ě y statutár í u auditorovi e o auditorské společ osti Druh služ y Po i ý audit Ji é o ěřo a í služ y Daňo é porade st í Ji é eauditorské služ y Náklad 12. Ce é papíry vyda é účet í jed otkou a struktura vlast ího kapitálu Sestaveno dne: Sesta il: I g. Jiří Hájek 6

7 Výkaz zisku a ztráty ve druhovém členění podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu Rok Měsíc IČ 2013 ke dni ( v celých tisících Kč ) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky INTV, spol. s r.o. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště Jana Masaryka 252 Praha Označení a I. TEXT b číslo řádku Tržby za prodej zboží 1 c Skutečnost v účetním období běžném minulém 1 2 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 2 + Obchodní marže 3 II. Výkony B. Výkonová spotřeba Přidaná hodnota C. Osobní náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 11 G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. I. * Převod provozních výnosů 15 Převod provozních nákladů 16 Provozní výsledek hospodaření

8 Označení a VI. TEXT b číslo řádku Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 18 c Skutečnost v účetním období běžném minulém 1 2 J. Prodané cenné papíry a podíly 19 VII. VIII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 20 Výnosy z krátkodobého finančního majetku 21 K. Náklady z finančního majetku 22 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 23 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 2 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 25 X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky 27 XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady XII. Převod finančních výnosů 30 P. Převod finančních nákladů 31 * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost ** XIII. Výsledek hospodaření za běžnou činnost Mimořádné výnosy R. Mimořádné náklady S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 37 * Mimořádný výsledek hospodaření T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 39 *** **** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) Výsledek hospodaření před zdaněním Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky spol. s r.o. Předmět podnikání Přenos dat přes satelit -neveř.službaposkytování telekomunikačních služeb Pozn.:

9 Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu Rok Měsíc IČ 2013 ke dni ( v celých tisících Kč ) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky INTV, spol. s r.o. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště Jana Masaryka 252 Praha Označení a AKTIVA b čís. řád. c Běžné účetní období Minulé úč. období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 B. Dlouhodobý majetek B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek B. III. Dlouhodobý finanční majetek 6 C. Oběžná aktiva C. I. Zásoby 8 C. II. Dlouhodobé pohledávky C. III. Krátkodobé pohledávky 10 C. IV. Krátkodobý finanční majetek D. I. Časové rozlišení

10 Označení PASIVA čís. řád. Stav v běžném účetním období Stav v minulém účetním období a b PASIVA CELKEM c 5 6 A. Vlastní kapitál A. I. Základní kapitál A. II. Kapitálové fondy 16 A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 18 A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ -/ B. Cizí zdroje B. I. Rezervy 21 B. II. Dlouhodobé závazky 22 B. III. Krátkodobé závazky B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 2 C. I. Časové rozlišení 25 Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky spol. s r.o. Předmět podnikání Přenos dat přes satelit -neveř.službaposkytování telekomunikačních služeb Pozn.:

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějěích předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu (v celých tlslcích Kč) ke dni 31.12.2014 Obchodní firma nebo jiný název _9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C?

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013 Výroční zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2013 1. Úvod obecné údaje o společnosti 2. Statutární a kontrolní orgány společnosti 3. Majetková spoluúčast v jiných společnostech 4. Roční zpráva o podnikatelské

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZPRÁVA AUDITORA ZPRÁVA O VZTAZÍCH

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZPRÁVA AUDITORA ZPRÁVA O VZTAZÍCH 05 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 07 08 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 10 31 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2008 ZPRÁVA AUDITORA 33 35 VEDENÍ SPOLEČNOSTI ZPRÁVA DOZORČÍ RADY ZPRÁVA O VZTAZÍCH ÚVO D08 Vážení, dovolte mi, abych Vás

Více

Obsah: 1. Úvodní slovo představenstva / výkonného ředitele 2. Profil společnosti

Obsah: 1. Úvodní slovo představenstva / výkonného ředitele 2. Profil společnosti Výroční zpráva 2007 Obsah: 1. Úvodní slovo představenstva / výkonného ředitele 2. Profil společnosti 2.1 Základní údaje 2.2 Filosofie 2.3 Činnosti 2.4 Partneři 2.5 Média a komunikace 2.6 Priority v roce

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 k 31. 12. 2014 společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 Příloha je zpracována v souladu se zákonem 563/91 Sb., o účetnictví a s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. 2014 Bod jednání 5 a) Průkopník, stavební bytové družstvo IČ: 000 47 325 Sídlo: Foltýnova 1, 635 00 Brno VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA ZA

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Licence: W184 XCRGBA1A / A1A (16012014 / 28012013) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M sestavený

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Na počátku byla švestka!...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. Zázrak zvaný slivovice. RUDOLF JELÍNEK a.s. I. Obsah Úvodní slovo předsedy

Více

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO:

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: PŘÍLOHA územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název: 00234877 Město Slaný Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2013 Sídlo

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

GE Money Auto Výroční zpráva 2005

GE Money Auto Výroční zpráva 2005 GE Money Auto Výroční zpráva 2005 Obsah: 1 Úvodní slovo 5 Zpráva představenstva 7 Zpráva dozorčí rady a výrok auditora 11 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZAČNÍ SCHÉMA 2006

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZAČNÍ SCHÉMA 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 VODNÍ CESTY a. s. adresa: Na Pankráci 57, 140 00 Praha 4 bankovní spojení: ČS 1935424399/0800 IČ: 64949192 DIČ: CZ 64949192 tel: 261 222 834 sekretariát fax: 261 223 492 tel: 261 223

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC OBSAH úvodní slovo 3 finanční část 6 zpráva o vztazích 30 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Ing. Bc. Pavel Kolář předseda představenstva Vážení klienti, vážení

Více

Úvod do účetnictví a finančního řízení projektu

Úvod do účetnictví a finančního řízení projektu INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Úvod do účetnictví a finančního řízení projektu (Učební texty ke kurzu) Autor: Ing. Jiří Vrba (auditor, soudní znalec ředitel společnosti: AUDITIA, spol. s r.o.) Datumy

Více

MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 230, 357 61 Březová

MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 230, 357 61 Březová MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 23, 357 61 Březová Příloha účetní závěrky k 31. 12. 213 Příloha je zpracována v souladu se zákonem o účetnictví zák. č. 563/1991 Sb. a s Vyhláškou č. 54/22 Sb. ve znění

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1

Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému ve finančních institucích dr. Malíková 1 Směrná účtová osnova, účtové třídy TŘÍDĚNÍ ÚČTŮ DO ÚČTOVÝCH TŘÍD 0 Zúčtovací vztahy České národní banky (jen ČNB) 1 - Pokladní,

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu 31.3.2015

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu 31.3.2015 Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví k datu 31.3.2015 Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo, zpracováno dne 30.04.2015 Údaje o Cestovní pojišťovně ADRIA Way družstvo Obchodní firma:

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 46772707 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Sdružení obcí pro

Více

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí - - ~_...,------ ~ -- -.I..._~.- -- ----- Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 75021897 Název organizace: Mateřská škola Senetářov, okr. Blansko, přísp. org. Právnf forma: příspěvková organizace Sfdlo:

Více