I ve mně je lídr č. j.:mand/650/2014.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I ve mně je lídr č. j.:mand/650/2014."

Transkript

1 I ve mně je lídr č. j.:mand/650/2014.

2 1 Identifikační údaje Název ŠVP Údaje o škole Zřizovatel Platnost dokumentu Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Umístění školy Charakteristika žáků Podmínky školy Vlastní hodnocení školy Cíle a kritéria autoevaluace Nástroje autoevaluace Časové rozvržení autoevaluačních činností Spolupráce s dalšími institucemi Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími sociálními partnery Charakteristika pedagogického sboru Dlouhodobé projekty Mezinárodní spolupráce Charakteristika ŠVP Zaměření školy Výchovné a vzdělávací strategie Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Začlenění průřezových témat Učební plán Celkové dotace - přehled Poznámky k učebnímu plánu Učební osnovy Český jazyk Anglický jazyk... 59

3 5.3 Další cizí jazyk Německý jazyk Ruský jazyk Matematika Informatika a výpočetní technika Prvouka Vlastivěda Přírodověda Dějepis Občanská výchova Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Výchova ke zdraví Pracovní činnosti Etická výchova Ekologická praktika Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Způsoby hodnocení Kritéria hodnocení

4 1 Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP NÁZEV ŠVP: I ve mně je lídr č.j.: mand/650/ Údaje o škole NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ADRESA ŠKOLY: Mandysova 1434, Hradec Králové, JMÉNO ŘEDITELE ŠKOLY: Mgr. Jan Faltýnek KONTAKT: web: IČ: IZO: RED-IZO: Zřizovatel NÁZEV ZŘIZOVATELE: Statutární město Hradec Králové ADRESA ZŘIZOVATELE: Československé armády 408, Hradec Králové 1.4 Platnost dokumentu PLATNOST OD: DATUM PROJEDNÁNÍ VE ŠKOLSKÉ RADĚ: DATUM PROJEDNÁNÍ V PEDAGOGICKÉ RADĚ:

5 ředitel školy Razítko školy Mgr. Jan Faltýnek

6 2 Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola byla uvedena do provozu Jedná se o úplnou, pavilónovou školu sídlištního typu s kapacitou 540 žáků. Areál školy tvoří dva pavilony určené pro výuku žáků, třetí pavilon je zčásti pronajmut jinému školskému subjektu a zčásti je od využíván mateřskou školou, se kterou je úzce rozvíjena spolupráce dětí, rodičů a žaků naší školy. Především na společných akcích v rámci školní i mimoškolní činnosti. Součástí školy jsou dvě tělocvičny a několik venkovních hřišť včetně atletické dráhy s umělým povrchem. Stravování žáků je zajištěno ve vlastní školní jídelně, žáci mají možnost výběru ze dvou jídel. Ve škole funguje i školní bufet. Škola je vybavena odbornými učebnami přírodopisu, chemie a fyziky, cvičnou kuchyní, počítačovou učebnou). Odborné a většina kmenových učeben umožňují multimediální výuku na dotykových tabulích. Škola organizuje ve spolupráci s dalšími subjekty velké množství volnočasových aktivit (kroužků), které využívájí prostory školy včetně keramické dílny. Výrazně se podílí na těchto činnostech Školní sportovní klub a Klub přátel školy o.s., prostřednictvím kterého mohou rodiče ovlivňovat činnost školy. Žáci školy mají právo a možnost sdělovat své názory a podněty k činnosti školy prostřednictvím žákovského parlamentu v rámci otevřené komunikace. Pedagogický sbor je tvořen zkušenými pedagogy s dlouhodobou praxí, jejichž kompetence jsou pravidelně rozvíjeny v souladu s rozvojem požadavků společnosti a pokroku informačních technologií. Všichni pedagogičtí pracovníci splňují předepsanou kvalifikaci. Prioritou vzdělávacího programu je stoprocentní aprobovanost výuky. Anglický jazyk vyučujeme od 1. ročníku základní školy. Ve škole pracuje výchovná poradkyně, metodik prevence sociálně patologických jevů a metodik pro enviromentální výchovu. Pozornost je věnována jak nadaným, tak i žákům s vývojovými poruchami učení. Zaměřujeme se na sebereflexi, seberealizaci, sebehodnocení u žáků. Převážnou většinu žáků školy tvoří děti z okolního sídliště, objevují se i žáci s rozdílných zemí původu.

7 Spolupráce s rodiči se neustále rozvíjí. Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím, v době konzultačních hodin, třídních schůzek, v době konzultačních hodin výchovného poradce nebo na Dni otevřených dveří. Rodiče jsou o činnosti školy informováni nejen prostřednictvím webových stránek školy. Ve škole již řadu let aktivně pracuje Klub přátel školy, o. s.", jehož cílem je vytvářet základní škole podmínky k lepšímu vyžití dětí a k větší podpoře rozvoje jejich talentu. Od 1. ledna 2006 pracuje na škole školská rada. Každá třída má svého zástupce z řad zákonných zástupců ve školské radě. Významným podílem může školská rada ovlivnit chod školy. Spolupráce s rodiči je součástí vzdělávacího procesu. Škola patří mezi fakultní školy PF UHK, podílí se na přípravě studentů učitelských oborů. Dále spolupracuje se Středisky výchovné péče Domino, Návrat, Mozaika, Pedagogickopsychologickou poradnou v Hradci Králové, s Úřadem práce, Magistrátem města Hradec Králové, Komisí místní samosprávy a dalšími subjekty. Využíváme nabídky akcí pro daný školní rok a konání soutěží a projektů. S komisí místní samosprávy Moravské předměstí se podílíme na veřejných akcích pro děti. S Magistrátem města HK organizujeme projekt Internet pro seniory. Úzkou spolupráci jsme navázali s okresní knihovnou Moravské Předměstí, kam chodí žáci na pravidelné besedy. V rámci mezinárodní spolupráce škola úzce spolupracuje s partnerskou Základní školou Jozefa Gregora Tajovského v Bánské Bystrici. 2.2 Umístění školy Škola je umístěna v širším centru města nebo obce. 2.3 Charakteristika žáků Žáci obvykle docházejí z blízkého okolí (spádové oblasti). Pro přepravu do školy nejčastěji cestují pěšky, veřejnou hromadnou dopravou. Školu navštěvuje 0 5 % žáků cizích státních příslušníků. Škola se nezabývá integrací žáků s tělesným handicapem. Škola se nezabývá integrací žáků s jiným než tělesným handicapem. 2.4 Podmínky školy

8 Uspořádání školy je úplná škola. Škola má k dispozici školní družinu nebo školní klub. Žáci mají k dispozici zařízení školního stravování. Stravovací zařízení se nachází v budově školy. Vyučování probíhá v následujících jazycích a jazykových kombinacích: český. Počet školních budov je 2-5 provázaných, ve venkovním areálu se nachází oplocený komplex budov, sportovní hřiště, zahrada/park. Bezbarierový přístup není zajištěn. Pro trávení volného času je k dispozici zahrada, hřiště, herna, bufet. Žákům jsou k dispozici šatny. Škola disponuje následujícími odbornými učebnami: biologie, cizí jazyky, dějepis, fyzika, hudební výchova, chemie, ICT, praktické vyučování, tělocvična, výtvarná výchova, zeměpis. Dále škola poskytuje žákům možnost pro připojení k internetu využít 22 pracovních stanic, specializované učebny, pracovní stanice ve třídách, bezdrátové připojení v části školy. Učitelé mají k dispozici následující odborné kabinety: biologie, cizí jazyky, dějepis, fyzika, hudební výchova, chemie, ICT, tělesná výchova, výtvarná výchova, zeměpis. Škola v následujících oblastech úzce spolupracuje s externími specialisty. literatura a umění profesní specialisté protidrogová prevence zdravověda 2.5 Vlastní hodnocení školy Cíle a kritéria autoevaluace Podmínky ke vzdělání: obsah a průběh vzdělávání - mimovýukové aktivity (ankety pro rodiče), podmínky ke vzdělávání bezpečnostní a hygienické, podmínky ke vzdělávání personální, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči apod. - spolupráce s odbornými institucemi a zřizovatelem, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči apod. - spolupráce s rodiči (ankety pro rodiče), podpora školy žákům, spolupráce s rodiči apod. - systém podpory žákům, vedení a řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání ped. pracovníků -

9 strategické řízení, výsledky vzdělávání žáků - hodnocení výuky (interakce učitele a žáků), výsledky vzdělávání žáků - klíčové kompetence, výsledky vzdělávání žáků - motivace (motivace žáků) Nástroje autoevaluace anketa pro rodiče, anketa pro učitele, anketa pro žáky, hospitace vedením (ředitel, zástupce ředitele, zástupce předmětové komise apod.), vzájemné hospitace pedagogů, zjišťování a vyhodnocování výsledků vzdělávání žáků NÁSTROJE EVALUACE: 1. Pozorování, evidence pozorovaných jevů (sběr dat) - průběžně 2. Hodnocení a klasifikace žáků, sebehodnocení žáků - průběžně 3. Přidaná hodnota (Scio) - listopad, květen 4. Dotazníky, ankety (průzkum) - průběžně 5. Testy (vlastní, vnější) - srovnávací, ověřovací, dovednostní 6. Hospitace - průběžně 7. Autoevaluace učitelů - květen, červen 8. Vnější evaluace 9. Rozbory žákovských prací, činností - průběžně 10. Rozbory zkoušek (přijímací, přijímačky nanečisto, závěrečné zkoušky, maturity) 11. Diskuse, panelová diskuse, porady, rozhovory - průběžně 12. Stanovování a hodnocení plnění plánů (např. roční plán) - červen 13. Rozbor školní dokumentace (např. zápisy v žákovské knížce, účast učitelů na DVPP, schránka důvěry )- pololetně 14. Pedagogická tvořivost (portfolio učitelů, metodické materiály, učebnice, projekty ) - červen 15. Spolupráce se žákovskou samosprávou - průběžně 16. Úspěchy v soutěžích 17. Uplatnění absolventů v praxi Časové rozvržení autoevaluačních činností

10 Autoevaluační činnosti jsou prováděny pravidelně po konci školního roku. 2.6 Spolupráce s dalšími institucemi Škola spolupracuje s institucemi: obec/město školská rada školské poradenské zařízení 2.7 Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími sociálními partnery Společné akce žáků a rodičů: ostatní slavnosti, třídní schůzky, vánoční slavnost. Pravidelné školní akce: den otevřených dveří. 2.8 Charakteristika pedagogického sboru Kvalifikovanost učitelského sboru se pohybuje v oblasti 95 %. 2.9 Dlouhodobé projekty EU peníze školám Tablety do škol-pomůcka pro pedagpoga ve světě digitálního vzdělávání 2.10 Mezinárodní spolupráce Obvyklý počet studijních výjezdů ve školním roce je 1. Škola na mezinárodní úrovni spolupracuje: partnerské školy výměnné pobyty

11 3 Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy Zaměření školy: všeobecné, výuka etické výchovy od 1. ročníku 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Výchovné a vzdělávací strategie -umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení-během výuky klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací z dostupných zdrojů-vyhledává a třídí informace na základě jejich pochopeníoperuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislosti, propojuje do širších celků poznatky z různých vdělávacích oblastí-žáky vedeme k sebehodnocení-uplatňujeme individuální přístup k žákům, snažíme se, aby každý žák zažíval úspěch ze své práce-u žáků podněcujeme jejich tvořivost a umožňujeme ve vhodných případech realizovat vlastní nápady.-vedeme žáky k účasti v různých soutěžích a olympiádách-snažíme se vytvářet situace, v nichž má žák radost z učení pro samotné učení a pro jeho další přínosučíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnost -podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů-zadáváme problémové úlohy, které vedou k identifikování problému a nalezení vhodného řešení-využíváme problémových úloh obsažených v celorepublikových testech a v zadáních olympiád-oceňujeme více cest a způsobů řešení-vedeme žáky k samostatnému řešení problémů ( najít si vhodné informace, požádat o pomoc)-učíme se asertivnímu chování vést žáky k všestranné a účinné komunikaci-učíme žáky naslouchat a vyjadřovat se ústně i písemně-učíme žáky diskutovat podle pravidel efektivní diskuse-vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu-učíme žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň naslouchat názorům jiných, dodržovat pravidla efektivní diskuse-navazujeme spolupráci s MŠ na naší ZŠ-začleňujeme metody kooperativního učení a jejich prostřednictvím vedeme děti ke spolupráci při vyučování-zveme rodiče do výuky-spolupracujeme se

12 Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence pracovní Výchovné a vzdělávací strategie studenty učitelství z PdF-využíváme komunitní kruh k vyjádření, k výměně zkušeností, názorů a informací -rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých-budujeme pozitivní školní a třídní klima, podporujeme přátelské vztahy ve třídách a mezi třídami-zařazujeme kooperativní činnosti do výuky práci ve dvojicích i ve skupinách-spolu se žáky řešíme situace, které vznikají při vyučování i mimo něj konflikty mezi žáky, problémy s kázní a s chováním, nedodržení pravidel, komunikace s jinými lidmi-proměňujeme skupiny, ve kterých se děti učí-umožňujeme žákům v sobě objevovat dobré stránky, hodnoty, příležitosti-seznamujeme žáky a rodiče se školním řádem, zdokonalujeme jej z hlediska práv i povinností žáků, rodičů i učitelů a dalších pracovníků školy-při konzultacích s rodiči se vyjadřujeme i k sociálním dovednostem žáků-nabízíme řešení problémů s výchovným poradcem -společně se žáky sestavujeme v třídních kolektivech pravidla chování, žáci se vyjadřují ke školnímu řádu-žáky učíme chápat dohodnutá pravidla života třídy i školy a respektovat je-žáky vedeme k chápání základních enviromentálních problémů a souvislostí, vedeme je k třídění odpadů-žáky vedeme k respektování přesvědčení druhých lidí, k odmítání útlaku a hrubého zacházení, k postavení se proti fyzickému i psychickému nátlaku-žáky vedeme k zodpovědnému řešení problémových situací, poskytování účinné pomoci-rozvíjíme u žáků smysl pro kulturu a tvořivost, pro aktivní zapojování do kulturního dění a sportovních aktivit -žáky motivujeme k aktivnímu zapojení do oblasti Svět práce-žáky vedeme k bezpečnému a účinnému používání materiálů, nástrojů a vybavení, k dodržování vymezených pravidel-systematicky vedeme žáky k řádnému plnění všech povinností a závazků-vedeme je k objektivnímu sebehodnocení a posouzení s reálnými možnostmi při profesní orientaci, pomáháme jim při profesní orientaci-žákům nabízíme pestré zájmové útvary 3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zabezpečení výuky žáků se zdravotním postižením diferencuje a individualizuje vzdělávací proces při organizaci činností diferencuje a individualizuje vzdělávací proces při stanovování časové dotace

13 diferencuje a individualizuje vzdělávací proces při stanovování forem i metod výuky reflektuje potřeby žáků spolupracuje s odbornými pracovníky školního poradenského pracoviště spolupracuje s sociálními partnery v regionu spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními zajišťuje učební pomůcky zohledňuje druh, stupeň a míru postižení při hodnocení výsledků vzdělávání Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Tito žáci jsou vzděláváni formou integrace do běžných tříd. Všem integrovaným žákům (nejčastěji na základě vývojových poruch učení) se věnují jedenkrát týdně v rozsahu 45 minut reedukační asistentky. Výchovný poradce seznamuje třídního učitele i všechny ostatní vyučující s diagnózou těchto dětí, metodami práce, hodnocením a případnými úlevami. Zásady práce s žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním Při práci s těmito dětmi vycházíme ze závěrů vyšetření školských poradenských zařízení. Spolupracujeme nejen se školskými poradenskými zařízeními, ale i se zákonnými zástupci žáků. Při vzdělávání dětí se zdravotním postižením či znevýhodněním respektujeme vždy jejich individuální možnosti, klademe jim pouze reálné cíle, které dle možnosti zvyšujeme. Zajišťujeme kompenzační a didaktické pomůcky (např. speciální pracovní sešity, čítanky, bzučák, čtecí okénko, počítačové programy). Užíváme vhodné metody a formy práce. Při hodnocení zohledňujeme druh, stupeň a míru postižení nebo znevýhodnění. Žáka chválíme při sebemenších pokrocích a necháváme ho zažít pocit úspěchu. Snažíme se o vytvoření optimálního pracovního prostředí a přátelské atmosféry, aby žák své postižení či znevýhodnění kompenzoval v jiných činnostech, v nichž je úspěšný. Zabezpečení výuky žáků se zdravotním znevýhodněním - Zabezpečení výuky žáků se sociálním znevýhodněním zajišťuje individuální nebo skupinovou péči zajišťuje možnost doučování

14 Do této skupiny patří žáci, kteří pocházejí z prostředí sociálně nebo kulturně a jazykově odlišného od prostředí, v němž vyrůstají žáci pocházející z majoritní populace. Žáci jsou vzděláváni formou integrace do běžných tříd.navštěvují zájmový kroužek výuky českého jazyka pro cizince, který otevíráme na prvním i druhém stupni. V případě potřeby vypracováváme pro tyto žáky IVP. Zásady práce s žáky se sociálním znevýhodněním: Při práci s těmito žáky klademe největší důraz na osvojení českého jazyka, ale i seznámení se s českým prostředím, jeho kulturními zvyklostmi a tradicemi. Na druhé straně umožňujeme těmto žákům budování vlastní identity, která vychází z jejich původního prostředí. Při jejich vzdělávání volíme odpovídající metody a formy práce. Používáme specifické učebnice a další výukové materiály. Zajišťujeme individuální nebo skupinovou péči dle počtu těchto dětí ve třídě. Pravidelně s nimi komunikujeme o jejich individuálních potřebách. Ve škole vytváříme pro tyto žáky příznivé klima. Při výuce vycházíme ze zájmů, zkušeností a potřeb žáků různých kultur, etnik a sociálního prostředí. 3.4 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Škola vyhledává talentované a nadané žáky a snaží se o jejich další rozvoj. Vzdělávání nadaných dětí je realizováno dle individuálního vzdělávacího plánu. IVP vychází z vyšetření a doporučení PPP a respektuje aktuální potřeby žáka. Zásady práce s žáky mimořádně nadanými Při vzdělávání mimořádně nadaných žáků uplatňujeme diferenciaci náročnosti zadaných úloh, při čemž preferujeme problémové a induktivní úlohy. Reagujeme na aktuální individuální vzdělávací potřeby nadaného žáka, podporujeme jeho kreativní myšlení. Osnovy pro nadané žáky obohacujeme směrem k rozšíření a prohloubení učiva. Vytváříme diferencované skupiny v rámci třídy a v rámci jednotlivých předmětů. Motivujeme žáky k účasti v soutěžích a olympiádách, nabízíme mimoškolní činnost kroužky. Zvlášť nadaní žáci mohou na základě doporučení PPP přeskočit po vykonání postupových zkoušek ročník. K tomuto řešení přistupujeme zejména u žáků s relativně vyrovnanou strukturou nadání a s velmi dobrou schopností sociální adaptace.

15 3.5 Začlenění průřezových témat Průřezové téma/tematický okruh 1. ročník 2. ročník OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Etv, Hv, Ma, Pč, Vv Etv, Hv, Pč, Prv, Tv Etv, Hv, Ma, Pč, Prv, Vv, ČJ Etv, Hv, Ma, Pč, Prv, Tv, ČJ 3. ročník Etv, Hv, Ma, Pč, Prv, Tv, Vv, ČJ, Aj Etv, Hv, Ma, Pč, Prv, Tv, ČJ 4. ročník Etv, Hv, Ivt, Ma, Pč, Pd, Tv, Vl, Vv, ČJ, Aj Etv, Hv, Ma, Pč, Pd, Tv, Vl, Vv, ČJ 5. ročník Etv, Hv, Ivt, Ma, Pč, Tv, Vl, Vv, ČJ, Aj Etv, Hv, Ivt, Pč, Pd, Tv, Vv, ČJ, Aj 6. ročník Dě, Etv, Fy, Hv, Ivt, Ma, Ov, Př, Vv, Ze, ČJ, Aj Etv, Hv, Ivt, Ov, Př, Tv, Vv, Ze, ČJ, Aj Etv Etv Hv, Ov, Tv, Vv Psychohygiena Tv Tv Tv Tv Tv Etv, Ov, Př, Tv 7. ročník Etv, Fy, Hv, Ivt, Ma, Ov, Pč, Př, Tv, Vkz, Vv, Ze, ČJ, Aj Etv, Hv, Ivt, Ma, Ov, Pč, Př, Tv, Vkz, Vv, ČJ, Aj Hv, Ov, Tv, Vkz Etv, Ivt, Tv, Vkz Kreativita Tv Tv Etv, Tv Etv, Tv Tv, Vv Ov Etv, Tv, Vkz Poznávání lidí Etv Etv Etv Etv, Tv Etv, Tv Dě, Etv, Ov, Tv Mezilidské vztahy Etv Etv Etv, Hv, Tv, Vv Komunikace Etv Etv, Hv, Pč Etv, Hv, Ma, Etv, Hv, Tv, Vv, Aj Etv, Hv, Ivt, Ma, Etv, Pč, Pd, Tv, ČJ Etv, Ivt, Ma, Etv, Ov, Tv, ČJ Etv, Hv, Ivt, Ma, Dě, Etv, Pč, Tv, Vkz Dě, Etv, Tv, Vkz, Aj Etv, Hv, Ivt, Ma, Pč 8. ročník Dě, Etv, Fy, Hv, Che, Ivt, Ma, Ov, Pč, Př, Tv, Vv, Ze, ČJ, Aj, NJ, RJ Etv, Hv, Ivt, Ma, Ov, Pč, Tv, Vv, Ze, ČJ, Aj, NJ, RJ Etv, Ov, Tv, Vv, ČJ 9. ročník Dě, Etv, Fy, Hv, Che, Ma, Ov, Pč, Př, Tv, Vv, Ze, ČJ, Aj, Ep, NJ, RJ Dě, Etv, Hv, Ma, Ov, Pč, Tv, Vv, Ze, ČJ, Aj, RJ Etv, Pč, Tv, RJ Etv, Tv Etv, Tv Etv, Pč, Tv Etv, Pč, Tv, ČJ Etv, Hv, Tv, Vv, Ze, Aj, NJ Etv, Hv, Ivt, Ma, Ov Etv, Pč, Tv, Vv Etv, Hv, Tv Etv, Hv, Pč, Tv, Vv, Ze, ČJ, Aj, NJ, RJ Dě, Etv, Hv, Ma, Pč

16 Průřezové téma/tematický okruh Kooperace a kompetice Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika 1. ročník 2. ročník, Prv, Tv, Vv 3. ročník Pč, Prv, Tv, Vv, ČJ VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Hv, Prv 4. ročník Pč, Pd, Tv, Vv, ČJ, Aj Etv, Pč Etv, Ivt, Ma, Tv, ČJ 5. ročník Pč, Tv, Vv, ČJ, Aj 6. ročník Ov, Tv, ČJ, Aj 7. ročník, Tv, Vkz, Aj 8. ročník, Pč, Tv, Vv, Ze, Aj, NJ, RJ Tv, Vv Ov Etv Etv, Tv, Ze Etv, Ivt, Ma, Tv, ČJ, Aj Ivt, Ma, Ov, Př, Tv, ČJ, Aj Etv Etv Etv Etv, Ov Hv, Prv Vl Etv, Vl Dě, Etv, Ov, Ze Etv, Ivt, Ma, Pč, Př, Tv, Vkz, Ze Etv, Vkz, Aj Prv Prv Vl Vl Dě, Ov Ov, Pč, Ze Etv, Fy, Ivt, Ma, Př, Tv, Ze, Aj 9. ročník, Př, Tv, Vv, ČJ, Aj, Ep, NJ, RJ Etv, Tv Etv, Fy, Che, Ma, Pč, Př, Tv, ČJ, Ep Etv, Tv Etv, Tv Vkz Etv Etv, Hv, ČJ Dě, Etv Etv, Ov, Ov, Ze, Pč, Ze Vl Ov, Ze Ov, Ze Ov Dě, Ov Vl Dě, Ov Dě, Ov Ov Dě, Ov, Ze VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět Aj Vl, Vv Vv Dě, Ze, ČJ, Aj Vl ČJ Hv, ČJ, Aj Ivt, Ov Hv, Ze,, Ze, Aj ČJ, Aj, NJ, RJ Dě, Hv, Ze, Aj Dě, Fy, Che, Ov, Ze, ČJ, Ep, NJ, RJ Dě, Hv, Dě, Hv, Ze, Aj Ze, ČJ

17 Průřezové téma/tematický okruh 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník Jsme Evropané Vv Hv, Vl Dě, Ivt, Ze MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Kulturní diference Lidské vztahy Etv Etv, Prv, ČJ Etv, Prv, Vv, ČJ, Aj Vv Vl Dě, Hv, Ov, Ze Etv, ČJ Vv, ČJ Dě, Etv, Ov Etnický původ Etv Etv Dě, Hv, Ov Multikulturalita Aj ČJ, Aj Aj Etv, Hv, ČJ, Aj 7. ročník Dě, Ov, Ze, Aj Dě, Etv, Hv, Ov, Vv, Ze, ČJ 8. ročník Dě, Ov, Ze, ČJ, Aj, NJ, RJ 9. ročník Dě, Hv, Ov, Pč, NJ, RJ Hv, Vv, Hv, Vv, Ze, ČJ, ČJ, NJ NJ Ov, ČJ Etv, Ov, ČJ, NJ Dě, Etv, Hv, Ov, Ze Hv, ČJ, Aj Princip sociálního smíru a solidarity ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Vv Pd Př, Ze Př, Vkz, Ze Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Pč Prv Pč, Prv Pč, Vv Pč, Vv Pč, Vv Pč, Pd, Vl, Vv, ČJ Dě, Ze, ČJ Dě, Hv, Pč, Aj, NJ, RJ Etv, Ov, Pč, NJ, RJ Dě Dě, Hv, Ov, Aj, NJ, RJ Etv Ov Ze Ov Pč, Pd Pč Dě, Př, Ze Dě, Fy, Př, Vkz Pd, Vl Vl Dě, Př Dě, Fy, Ze, ČJ, Ov, Př, Vkz, Ze Pč, Pd, Vl, Vv Fy, Př, Vv, Ze Ze Fy, Che, Př Dě, Fy, Che, Ov, Př, Ze, ČJ Fy, Ov Fy, Che, Př,, Vv Vkz, Vv, Ze Che, Ze, ČJ, Ep Dě, Fy, Che, Ov, Ze Fy, Che, Ov, Pč, Př, Ze, ČJ, Aj, Ep Dě, Fy, Che, Ov, Př, Vv, Ze, ČJ, Aj, Ep

18 Průřezové téma/tematický okruh kritické čtení a vnímání mediálních sdělení interpretace vztahu mediálních sdělení a reality stavba mediálních sdělení vnímání autora mediálních sdělení fungování a vliv médií ve společnosti tvorba mediálního sdělení práce v realizačním týmu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník ČJ ČJ ČJ ČJ Ze, ČJ Ov, Fy, Che Fy, Che Vkz, Ze, Ov, Ze, Ze, ČJ, ČJ ČJ Hv, Vl, ČJ ČJ Ov, ČJ Ov Dě Hv, ČJ Hv, ČJ, Aj Hv, ČJ Ivt Aj Hv, Vl Hv Vkz ČJ Hv, Vl Hv, ČJ Dě, ČJ Vkz, Ze Dě, Hv, Dě, Hv, Ze Ze, ČJ ČJ Vv ČJ Vkz ČJ, RJ ČJ, Ep Vv Fy, Hv, ČJ Hv, Vkz, ČJ Fy, Che Fy, Che, Ivt, Tv, Tv, ČJ, Ep Zkratky použité v tabulce začlenění průřezových témat: Zkratka Aj Che ČJ Dě Ep Etv Fy Hv Ivt Název předmětu Anglický jazyk Chemie Český jazyk Dějepis Ekologická praktika Etická výchova Fyzika Hudební výchova Informatika a výpočetní technika

19 Zkratka Ma NJ Ov Pč Pd Př Prv RJ Tv Vkz Vl Vv Ze Název předmětu Matematika Německý jazyk Občanská výchova Pracovní činnosti Přírodověda Přírodopis Prvouka Ruský jazyk Tělesná výchova Výchova ke zdraví Vlastivěda Výtvarná výchova Zeměpis

20 4 Učební plán 4.1 Celkové dotace - přehled Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Člověk a společnost Člověk a příroda Předmět 1. stupeň Dotace stupeň Dotace stupeň stupeň ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník Český jazyk Anglický jazyk Další cizí jazyk Německý jazyk Ruský jazyk Matematika Informatika a výpočetní technika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Dějepis Občanská výchova Fyzika Chemie 2 2 4

21 Vzdělávací Předmět 1. stupeň Dotace stupeň Dotace 2. oblast stupeň stupeň ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník Přírodopis Zeměpis Ekologická praktika Umění a Hudební kultura výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Výchova ke 1 1 zdraví Člověk a svět Pracovní práce činnosti Doplňující Etická výchova vzdělávací obory Celkem hodin Poznámky k učebnímu plánu Dopravní výchova je realizována v projektovém dni na prvním stupni s názvem: Dopravní den. Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí je realizována na prvním i druhém stupni v projektovém dnu.

22 5 Učební osnovy 5.1 Český jazyk Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Název předmětu Český jazyk Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika předmětu Časová dotace předmětu na prvním stupni je v 1., 4. a 5. třídě 7 hodin, ve 2. a 3.třídě 8 hodin, V 1., 2., a 3. třídě je dále vyčleněno psaní. Žáci se SPU mají vypracovaný IVP a navštěvují kromě svých hodin českého jazyka také hodiny vedené dyslektickou asistentkou dle doporučení PPP. Je jim věnován individuální přístup.časová dotace na 2. stupni je 5 hodin v 6., 8. a 9. třídě; 4 hodiny v 7. třídě. Předmět je formálně členěn na 3 okruhy jazykovou výchovu, slohovou a komunikační výchovu a literární výchovu.při výuce klademe důraz na rozvoj komunikačních schopností, tvůrčí činnost, spolupráci a umění učit se. Předmět směřujeme k tomu, aby žáci byli schopni číst s porozuměním, dále porozumět informacím a pracovat s nimi, vnímat umělecká díla a získávat vztah k umění, používat jazyk v podobě mluvené i psané.v předmětu se kromě vlastního vzdělávacího obsahu realizují části obsahů průřezových témat: Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova a Mediální výchova.jako stěžejní metody volíme ty, jež podporují samostatnost a spolupráci žáků, vlastní aktivitu a tvořivost, třídění informací a hledání souvislostí, řešení a vyhodnocení problémů, formování vlastních názorů.

23 Název předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Výchovné a vzdělávací strategie: společné postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové kompetence žáků Český jazyk Kompetence k učení -vedeme žáky k realizaci vlastních nápadů v jazykové, komunikační a literární výchově, získáváme žáky pro účast v soutěžích a olympiádách Kompetence občanské -v hodinách českého jazyka rozvíjíme u žáků smysl pro kulturnost, tvořivost a následně pro aktivní zapojování do kulturního dění Kompetence k řešení problémů -na příkladech textů podněcujeme žáky ke správnému řešení problémových situací Kompetence komunikativní -při hodinách slohu a komunikace učíme žáky obhajovat svůj vlastní postoj a zároveň naslouchat názorům jiných Kompetence sociální a personální -na podkladě využití rozmanitých forem výuky českého jazyka podporujeme vzájemnou spoluprácižáků Kompetence pracovní -pravidelným zadáváním úkolů z jazyka a literatury systematicky vedeme žáky k řádnému plnění povinností Český jazyk 1. ročník Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence občanské Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Učivo ŠVP výstupy

24 Český jazyk 1. ročník Základy techniky mluveného projevu - dýchání, tvoření hlasu, výslovnost, základní komunikační pravidla (oslovení, zdvořilé vystupování). Praktické naslouchání - zdvořilé, vyjádření kontaktu s partnerem. Praktické čtení technika čtení. - pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost - respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru - píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev Písemný projev základní hygienické návyky, technika psaní. - zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním Sluchové rozlišení hlásek, výslovnost hlásek a souhláskových skupin. Zážitkové čtení a naslouchání. Poslech literárních textů. RVP výstupy ČJL porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti ČJL respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru ČJL pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost ČJL zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním ČJL píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev ČJL rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky ČJL vyjadřuje své pocity z přečteného textu - rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky - vyjadřuje své pocity z přečteného textu - vyjadřuje své pocity z přečteného textu ŠVP výstupy - rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky - respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru - pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost - zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním - respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru - píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev - rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky - vyjadřuje své pocity z přečteného textu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA OTEVŘENÉ KOMUNIKACE DALŠÍ KROK Dodatek k ŠVP Škola otevřené komunikace č.j. 177/06 platnému od 1.9.2006, tento dodatek vstupuje v platnost 1.9.2013

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hamry Hamry 12, Brno - Maloměřice OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Základní škola Praha 5 Smíchov, Podbělohorská 26/720 Dobrý začátek vede k dobrému konci 1. Identifikační údaje Název programu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 1. Identifikační údaje 1. Název programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovaný

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov verze č. 2 Předkladatel: Základní škola

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2. verze (provedeny drobné úpravy formalního rázu) Základní škola Sloupnice Horní Sloupnice 14-1 - OBSAH ŠKOLA, CESTA DO ŽIVOTA... 5 Identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Škola plná pohody

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Škola plná pohody ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škola plná pohody 1 Identifikační údaje...4 1.1 Název ŠVP...4 1.2 Údaje o škole...4 1.3 Zřizovatel...4 1.4 Platnost dokumentu...4 2 Charakteristika školy...6 2.1 Úplnost a velikost

Více

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název:

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název: 1 Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Spolu na jedné lodi Motto: Kvalitní vzdělání znamená nejen předávání vědomostí, ale i budování

Více

Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán

Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán pro základní vzdělávání Škola pro každého Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán základní školy a mateřské školy Velký Beranov je otevřený dokument, který je postupně aktualizován. Třetí verze,

Více

Škola, ve které máme na děti čas.

Škola, ve které máme na děti čas. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Škola, ve které máme na děti čas. Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha - východ, Školní 27, 251 66 Senohraby

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Obsah 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Předkladatel základní údaje 1.3. Zřizovatel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLATENSKÁ 540, HORAŽĎOVICE 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: Základní škola Horažďovice, Blatenská ul. 540, okres

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání UČÍME SE PRO ŽIVOT Základní škola Zubří, okres Vsetín č.j. ZŠ 218/2007 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: UČÍME SE PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Chotyně,

Základní škola a Mateřská škola Chotyně, Základní škola a Mateřská škola Chotyně, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola krok za krokem OBSAH OBSAH 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 2 CHARAKTERISTIKA 6 2.1 Úplnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLATENSKÁ 540, HORAŽĎOVICE 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: Základní škola a Základní umělecká škola Horažďovice,

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 53 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194)

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194) MRAVNOST LIDSKOST - VZDĚLANOST Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 687 07 Tupesy 112 --- čtvrtá verze --- platnost od školního

Více

Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice

Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 1.1. ZŘIZOVATEL... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. ÚPLNOST A

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 Škola se stoletou tradicí Škola, která hledí do budoucnosti platnost: od 1. 9. 2007 verze 4 - platnost: od 1. 9. 2013 Čj.: MZŠ 526/2013

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLA PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLA PRO ŽIVOT 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Sídlo školy: Základní škola Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Základní škola Vendryně 236, okres Frýdek-Místek

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Motivační název: VŠE POD JEDNOU STŘECHOU Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Adresa:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Č.j. 315/2012 Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda

Více

2.1.1.1 Poznámky... 11

2.1.1.1 Poznámky... 11 Obsah Charakteristika školy... 4 1.1 Identifikační údaje Základní školy a mateřské školy Drnholec... 4 1.2 Charakteristika školy... 4 1.2.1 Charakteristika žáků... 5 1.3 Charakteristika ŠVP... 5 1.3.1

Více

Kniha III 2. Oblasti hodnocení 11 Cíle, kriteria a nástroje v jednotlivých oblastech hodnocení 13 Časové rozvržení evaluačních činností 16

Kniha III 2. Oblasti hodnocení 11 Cíle, kriteria a nástroje v jednotlivých oblastech hodnocení 13 Časové rozvržení evaluačních činností 16 KNIHA III PŘÍLOHY OBSAH KNIHA I CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. 5 Úplnost a velikost školy.. 5 Vybavení školy.. 5 Charakteristika pedagogického sboru 6 Charakteristika žáků 6 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola:

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV (Aktualizovaná verze dokumentu platného od 1.9.2007) Poznáváme svět Základní škola Senožaty Senožaty 184 1. Identifikační údaje

Více

ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE

ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č.p. 174 IČ 70983259 ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: ZŠ

Více