I ve mně je lídr č. j.:mand/650/2014.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I ve mně je lídr č. j.:mand/650/2014."

Transkript

1 I ve mně je lídr č. j.:mand/650/2014.

2 1 Identifikační údaje Název ŠVP Údaje o škole Zřizovatel Platnost dokumentu Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Umístění školy Charakteristika žáků Podmínky školy Vlastní hodnocení školy Cíle a kritéria autoevaluace Nástroje autoevaluace Časové rozvržení autoevaluačních činností Spolupráce s dalšími institucemi Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími sociálními partnery Charakteristika pedagogického sboru Dlouhodobé projekty Mezinárodní spolupráce Charakteristika ŠVP Zaměření školy Výchovné a vzdělávací strategie Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Začlenění průřezových témat Učební plán Celkové dotace - přehled Poznámky k učebnímu plánu Učební osnovy Český jazyk Anglický jazyk... 59

3 5.3 Další cizí jazyk Německý jazyk Ruský jazyk Matematika Informatika a výpočetní technika Prvouka Vlastivěda Přírodověda Dějepis Občanská výchova Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Výchova ke zdraví Pracovní činnosti Etická výchova Ekologická praktika Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Způsoby hodnocení Kritéria hodnocení

4 1 Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP NÁZEV ŠVP: I ve mně je lídr č.j.: mand/650/ Údaje o škole NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ADRESA ŠKOLY: Mandysova 1434, Hradec Králové, JMÉNO ŘEDITELE ŠKOLY: Mgr. Jan Faltýnek KONTAKT: web: IČ: IZO: RED-IZO: Zřizovatel NÁZEV ZŘIZOVATELE: Statutární město Hradec Králové ADRESA ZŘIZOVATELE: Československé armády 408, Hradec Králové 1.4 Platnost dokumentu PLATNOST OD: DATUM PROJEDNÁNÍ VE ŠKOLSKÉ RADĚ: DATUM PROJEDNÁNÍ V PEDAGOGICKÉ RADĚ:

5 ředitel školy Razítko školy Mgr. Jan Faltýnek

6 2 Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola byla uvedena do provozu Jedná se o úplnou, pavilónovou školu sídlištního typu s kapacitou 540 žáků. Areál školy tvoří dva pavilony určené pro výuku žáků, třetí pavilon je zčásti pronajmut jinému školskému subjektu a zčásti je od využíván mateřskou školou, se kterou je úzce rozvíjena spolupráce dětí, rodičů a žaků naší školy. Především na společných akcích v rámci školní i mimoškolní činnosti. Součástí školy jsou dvě tělocvičny a několik venkovních hřišť včetně atletické dráhy s umělým povrchem. Stravování žáků je zajištěno ve vlastní školní jídelně, žáci mají možnost výběru ze dvou jídel. Ve škole funguje i školní bufet. Škola je vybavena odbornými učebnami přírodopisu, chemie a fyziky, cvičnou kuchyní, počítačovou učebnou). Odborné a většina kmenových učeben umožňují multimediální výuku na dotykových tabulích. Škola organizuje ve spolupráci s dalšími subjekty velké množství volnočasových aktivit (kroužků), které využívájí prostory školy včetně keramické dílny. Výrazně se podílí na těchto činnostech Školní sportovní klub a Klub přátel školy o.s., prostřednictvím kterého mohou rodiče ovlivňovat činnost školy. Žáci školy mají právo a možnost sdělovat své názory a podněty k činnosti školy prostřednictvím žákovského parlamentu v rámci otevřené komunikace. Pedagogický sbor je tvořen zkušenými pedagogy s dlouhodobou praxí, jejichž kompetence jsou pravidelně rozvíjeny v souladu s rozvojem požadavků společnosti a pokroku informačních technologií. Všichni pedagogičtí pracovníci splňují předepsanou kvalifikaci. Prioritou vzdělávacího programu je stoprocentní aprobovanost výuky. Anglický jazyk vyučujeme od 1. ročníku základní školy. Ve škole pracuje výchovná poradkyně, metodik prevence sociálně patologických jevů a metodik pro enviromentální výchovu. Pozornost je věnována jak nadaným, tak i žákům s vývojovými poruchami učení. Zaměřujeme se na sebereflexi, seberealizaci, sebehodnocení u žáků. Převážnou většinu žáků školy tvoří děti z okolního sídliště, objevují se i žáci s rozdílných zemí původu.

7 Spolupráce s rodiči se neustále rozvíjí. Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím, v době konzultačních hodin, třídních schůzek, v době konzultačních hodin výchovného poradce nebo na Dni otevřených dveří. Rodiče jsou o činnosti školy informováni nejen prostřednictvím webových stránek školy. Ve škole již řadu let aktivně pracuje Klub přátel školy, o. s.", jehož cílem je vytvářet základní škole podmínky k lepšímu vyžití dětí a k větší podpoře rozvoje jejich talentu. Od 1. ledna 2006 pracuje na škole školská rada. Každá třída má svého zástupce z řad zákonných zástupců ve školské radě. Významným podílem může školská rada ovlivnit chod školy. Spolupráce s rodiči je součástí vzdělávacího procesu. Škola patří mezi fakultní školy PF UHK, podílí se na přípravě studentů učitelských oborů. Dále spolupracuje se Středisky výchovné péče Domino, Návrat, Mozaika, Pedagogickopsychologickou poradnou v Hradci Králové, s Úřadem práce, Magistrátem města Hradec Králové, Komisí místní samosprávy a dalšími subjekty. Využíváme nabídky akcí pro daný školní rok a konání soutěží a projektů. S komisí místní samosprávy Moravské předměstí se podílíme na veřejných akcích pro děti. S Magistrátem města HK organizujeme projekt Internet pro seniory. Úzkou spolupráci jsme navázali s okresní knihovnou Moravské Předměstí, kam chodí žáci na pravidelné besedy. V rámci mezinárodní spolupráce škola úzce spolupracuje s partnerskou Základní školou Jozefa Gregora Tajovského v Bánské Bystrici. 2.2 Umístění školy Škola je umístěna v širším centru města nebo obce. 2.3 Charakteristika žáků Žáci obvykle docházejí z blízkého okolí (spádové oblasti). Pro přepravu do školy nejčastěji cestují pěšky, veřejnou hromadnou dopravou. Školu navštěvuje 0 5 % žáků cizích státních příslušníků. Škola se nezabývá integrací žáků s tělesným handicapem. Škola se nezabývá integrací žáků s jiným než tělesným handicapem. 2.4 Podmínky školy

8 Uspořádání školy je úplná škola. Škola má k dispozici školní družinu nebo školní klub. Žáci mají k dispozici zařízení školního stravování. Stravovací zařízení se nachází v budově školy. Vyučování probíhá v následujících jazycích a jazykových kombinacích: český. Počet školních budov je 2-5 provázaných, ve venkovním areálu se nachází oplocený komplex budov, sportovní hřiště, zahrada/park. Bezbarierový přístup není zajištěn. Pro trávení volného času je k dispozici zahrada, hřiště, herna, bufet. Žákům jsou k dispozici šatny. Škola disponuje následujícími odbornými učebnami: biologie, cizí jazyky, dějepis, fyzika, hudební výchova, chemie, ICT, praktické vyučování, tělocvična, výtvarná výchova, zeměpis. Dále škola poskytuje žákům možnost pro připojení k internetu využít 22 pracovních stanic, specializované učebny, pracovní stanice ve třídách, bezdrátové připojení v části školy. Učitelé mají k dispozici následující odborné kabinety: biologie, cizí jazyky, dějepis, fyzika, hudební výchova, chemie, ICT, tělesná výchova, výtvarná výchova, zeměpis. Škola v následujících oblastech úzce spolupracuje s externími specialisty. literatura a umění profesní specialisté protidrogová prevence zdravověda 2.5 Vlastní hodnocení školy Cíle a kritéria autoevaluace Podmínky ke vzdělání: obsah a průběh vzdělávání - mimovýukové aktivity (ankety pro rodiče), podmínky ke vzdělávání bezpečnostní a hygienické, podmínky ke vzdělávání personální, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči apod. - spolupráce s odbornými institucemi a zřizovatelem, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči apod. - spolupráce s rodiči (ankety pro rodiče), podpora školy žákům, spolupráce s rodiči apod. - systém podpory žákům, vedení a řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání ped. pracovníků -

9 strategické řízení, výsledky vzdělávání žáků - hodnocení výuky (interakce učitele a žáků), výsledky vzdělávání žáků - klíčové kompetence, výsledky vzdělávání žáků - motivace (motivace žáků) Nástroje autoevaluace anketa pro rodiče, anketa pro učitele, anketa pro žáky, hospitace vedením (ředitel, zástupce ředitele, zástupce předmětové komise apod.), vzájemné hospitace pedagogů, zjišťování a vyhodnocování výsledků vzdělávání žáků NÁSTROJE EVALUACE: 1. Pozorování, evidence pozorovaných jevů (sběr dat) - průběžně 2. Hodnocení a klasifikace žáků, sebehodnocení žáků - průběžně 3. Přidaná hodnota (Scio) - listopad, květen 4. Dotazníky, ankety (průzkum) - průběžně 5. Testy (vlastní, vnější) - srovnávací, ověřovací, dovednostní 6. Hospitace - průběžně 7. Autoevaluace učitelů - květen, červen 8. Vnější evaluace 9. Rozbory žákovských prací, činností - průběžně 10. Rozbory zkoušek (přijímací, přijímačky nanečisto, závěrečné zkoušky, maturity) 11. Diskuse, panelová diskuse, porady, rozhovory - průběžně 12. Stanovování a hodnocení plnění plánů (např. roční plán) - červen 13. Rozbor školní dokumentace (např. zápisy v žákovské knížce, účast učitelů na DVPP, schránka důvěry )- pololetně 14. Pedagogická tvořivost (portfolio učitelů, metodické materiály, učebnice, projekty ) - červen 15. Spolupráce se žákovskou samosprávou - průběžně 16. Úspěchy v soutěžích 17. Uplatnění absolventů v praxi Časové rozvržení autoevaluačních činností

10 Autoevaluační činnosti jsou prováděny pravidelně po konci školního roku. 2.6 Spolupráce s dalšími institucemi Škola spolupracuje s institucemi: obec/město školská rada školské poradenské zařízení 2.7 Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími sociálními partnery Společné akce žáků a rodičů: ostatní slavnosti, třídní schůzky, vánoční slavnost. Pravidelné školní akce: den otevřených dveří. 2.8 Charakteristika pedagogického sboru Kvalifikovanost učitelského sboru se pohybuje v oblasti 95 %. 2.9 Dlouhodobé projekty EU peníze školám Tablety do škol-pomůcka pro pedagpoga ve světě digitálního vzdělávání 2.10 Mezinárodní spolupráce Obvyklý počet studijních výjezdů ve školním roce je 1. Škola na mezinárodní úrovni spolupracuje: partnerské školy výměnné pobyty

11 3 Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy Zaměření školy: všeobecné, výuka etické výchovy od 1. ročníku 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Výchovné a vzdělávací strategie -umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení-během výuky klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací z dostupných zdrojů-vyhledává a třídí informace na základě jejich pochopeníoperuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislosti, propojuje do širších celků poznatky z různých vdělávacích oblastí-žáky vedeme k sebehodnocení-uplatňujeme individuální přístup k žákům, snažíme se, aby každý žák zažíval úspěch ze své práce-u žáků podněcujeme jejich tvořivost a umožňujeme ve vhodných případech realizovat vlastní nápady.-vedeme žáky k účasti v různých soutěžích a olympiádách-snažíme se vytvářet situace, v nichž má žák radost z učení pro samotné učení a pro jeho další přínosučíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnost -podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů-zadáváme problémové úlohy, které vedou k identifikování problému a nalezení vhodného řešení-využíváme problémových úloh obsažených v celorepublikových testech a v zadáních olympiád-oceňujeme více cest a způsobů řešení-vedeme žáky k samostatnému řešení problémů ( najít si vhodné informace, požádat o pomoc)-učíme se asertivnímu chování vést žáky k všestranné a účinné komunikaci-učíme žáky naslouchat a vyjadřovat se ústně i písemně-učíme žáky diskutovat podle pravidel efektivní diskuse-vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu-učíme žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň naslouchat názorům jiných, dodržovat pravidla efektivní diskuse-navazujeme spolupráci s MŠ na naší ZŠ-začleňujeme metody kooperativního učení a jejich prostřednictvím vedeme děti ke spolupráci při vyučování-zveme rodiče do výuky-spolupracujeme se

12 Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence pracovní Výchovné a vzdělávací strategie studenty učitelství z PdF-využíváme komunitní kruh k vyjádření, k výměně zkušeností, názorů a informací -rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých-budujeme pozitivní školní a třídní klima, podporujeme přátelské vztahy ve třídách a mezi třídami-zařazujeme kooperativní činnosti do výuky práci ve dvojicích i ve skupinách-spolu se žáky řešíme situace, které vznikají při vyučování i mimo něj konflikty mezi žáky, problémy s kázní a s chováním, nedodržení pravidel, komunikace s jinými lidmi-proměňujeme skupiny, ve kterých se děti učí-umožňujeme žákům v sobě objevovat dobré stránky, hodnoty, příležitosti-seznamujeme žáky a rodiče se školním řádem, zdokonalujeme jej z hlediska práv i povinností žáků, rodičů i učitelů a dalších pracovníků školy-při konzultacích s rodiči se vyjadřujeme i k sociálním dovednostem žáků-nabízíme řešení problémů s výchovným poradcem -společně se žáky sestavujeme v třídních kolektivech pravidla chování, žáci se vyjadřují ke školnímu řádu-žáky učíme chápat dohodnutá pravidla života třídy i školy a respektovat je-žáky vedeme k chápání základních enviromentálních problémů a souvislostí, vedeme je k třídění odpadů-žáky vedeme k respektování přesvědčení druhých lidí, k odmítání útlaku a hrubého zacházení, k postavení se proti fyzickému i psychickému nátlaku-žáky vedeme k zodpovědnému řešení problémových situací, poskytování účinné pomoci-rozvíjíme u žáků smysl pro kulturu a tvořivost, pro aktivní zapojování do kulturního dění a sportovních aktivit -žáky motivujeme k aktivnímu zapojení do oblasti Svět práce-žáky vedeme k bezpečnému a účinnému používání materiálů, nástrojů a vybavení, k dodržování vymezených pravidel-systematicky vedeme žáky k řádnému plnění všech povinností a závazků-vedeme je k objektivnímu sebehodnocení a posouzení s reálnými možnostmi při profesní orientaci, pomáháme jim při profesní orientaci-žákům nabízíme pestré zájmové útvary 3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zabezpečení výuky žáků se zdravotním postižením diferencuje a individualizuje vzdělávací proces při organizaci činností diferencuje a individualizuje vzdělávací proces při stanovování časové dotace

13 diferencuje a individualizuje vzdělávací proces při stanovování forem i metod výuky reflektuje potřeby žáků spolupracuje s odbornými pracovníky školního poradenského pracoviště spolupracuje s sociálními partnery v regionu spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními zajišťuje učební pomůcky zohledňuje druh, stupeň a míru postižení při hodnocení výsledků vzdělávání Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Tito žáci jsou vzděláváni formou integrace do běžných tříd. Všem integrovaným žákům (nejčastěji na základě vývojových poruch učení) se věnují jedenkrát týdně v rozsahu 45 minut reedukační asistentky. Výchovný poradce seznamuje třídního učitele i všechny ostatní vyučující s diagnózou těchto dětí, metodami práce, hodnocením a případnými úlevami. Zásady práce s žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním Při práci s těmito dětmi vycházíme ze závěrů vyšetření školských poradenských zařízení. Spolupracujeme nejen se školskými poradenskými zařízeními, ale i se zákonnými zástupci žáků. Při vzdělávání dětí se zdravotním postižením či znevýhodněním respektujeme vždy jejich individuální možnosti, klademe jim pouze reálné cíle, které dle možnosti zvyšujeme. Zajišťujeme kompenzační a didaktické pomůcky (např. speciální pracovní sešity, čítanky, bzučák, čtecí okénko, počítačové programy). Užíváme vhodné metody a formy práce. Při hodnocení zohledňujeme druh, stupeň a míru postižení nebo znevýhodnění. Žáka chválíme při sebemenších pokrocích a necháváme ho zažít pocit úspěchu. Snažíme se o vytvoření optimálního pracovního prostředí a přátelské atmosféry, aby žák své postižení či znevýhodnění kompenzoval v jiných činnostech, v nichž je úspěšný. Zabezpečení výuky žáků se zdravotním znevýhodněním - Zabezpečení výuky žáků se sociálním znevýhodněním zajišťuje individuální nebo skupinovou péči zajišťuje možnost doučování

14 Do této skupiny patří žáci, kteří pocházejí z prostředí sociálně nebo kulturně a jazykově odlišného od prostředí, v němž vyrůstají žáci pocházející z majoritní populace. Žáci jsou vzděláváni formou integrace do běžných tříd.navštěvují zájmový kroužek výuky českého jazyka pro cizince, který otevíráme na prvním i druhém stupni. V případě potřeby vypracováváme pro tyto žáky IVP. Zásady práce s žáky se sociálním znevýhodněním: Při práci s těmito žáky klademe největší důraz na osvojení českého jazyka, ale i seznámení se s českým prostředím, jeho kulturními zvyklostmi a tradicemi. Na druhé straně umožňujeme těmto žákům budování vlastní identity, která vychází z jejich původního prostředí. Při jejich vzdělávání volíme odpovídající metody a formy práce. Používáme specifické učebnice a další výukové materiály. Zajišťujeme individuální nebo skupinovou péči dle počtu těchto dětí ve třídě. Pravidelně s nimi komunikujeme o jejich individuálních potřebách. Ve škole vytváříme pro tyto žáky příznivé klima. Při výuce vycházíme ze zájmů, zkušeností a potřeb žáků různých kultur, etnik a sociálního prostředí. 3.4 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Škola vyhledává talentované a nadané žáky a snaží se o jejich další rozvoj. Vzdělávání nadaných dětí je realizováno dle individuálního vzdělávacího plánu. IVP vychází z vyšetření a doporučení PPP a respektuje aktuální potřeby žáka. Zásady práce s žáky mimořádně nadanými Při vzdělávání mimořádně nadaných žáků uplatňujeme diferenciaci náročnosti zadaných úloh, při čemž preferujeme problémové a induktivní úlohy. Reagujeme na aktuální individuální vzdělávací potřeby nadaného žáka, podporujeme jeho kreativní myšlení. Osnovy pro nadané žáky obohacujeme směrem k rozšíření a prohloubení učiva. Vytváříme diferencované skupiny v rámci třídy a v rámci jednotlivých předmětů. Motivujeme žáky k účasti v soutěžích a olympiádách, nabízíme mimoškolní činnost kroužky. Zvlášť nadaní žáci mohou na základě doporučení PPP přeskočit po vykonání postupových zkoušek ročník. K tomuto řešení přistupujeme zejména u žáků s relativně vyrovnanou strukturou nadání a s velmi dobrou schopností sociální adaptace.

15 3.5 Začlenění průřezových témat Průřezové téma/tematický okruh 1. ročník 2. ročník OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Etv, Hv, Ma, Pč, Vv Etv, Hv, Pč, Prv, Tv Etv, Hv, Ma, Pč, Prv, Vv, ČJ Etv, Hv, Ma, Pč, Prv, Tv, ČJ 3. ročník Etv, Hv, Ma, Pč, Prv, Tv, Vv, ČJ, Aj Etv, Hv, Ma, Pč, Prv, Tv, ČJ 4. ročník Etv, Hv, Ivt, Ma, Pč, Pd, Tv, Vl, Vv, ČJ, Aj Etv, Hv, Ma, Pč, Pd, Tv, Vl, Vv, ČJ 5. ročník Etv, Hv, Ivt, Ma, Pč, Tv, Vl, Vv, ČJ, Aj Etv, Hv, Ivt, Pč, Pd, Tv, Vv, ČJ, Aj 6. ročník Dě, Etv, Fy, Hv, Ivt, Ma, Ov, Př, Vv, Ze, ČJ, Aj Etv, Hv, Ivt, Ov, Př, Tv, Vv, Ze, ČJ, Aj Etv Etv Hv, Ov, Tv, Vv Psychohygiena Tv Tv Tv Tv Tv Etv, Ov, Př, Tv 7. ročník Etv, Fy, Hv, Ivt, Ma, Ov, Pč, Př, Tv, Vkz, Vv, Ze, ČJ, Aj Etv, Hv, Ivt, Ma, Ov, Pč, Př, Tv, Vkz, Vv, ČJ, Aj Hv, Ov, Tv, Vkz Etv, Ivt, Tv, Vkz Kreativita Tv Tv Etv, Tv Etv, Tv Tv, Vv Ov Etv, Tv, Vkz Poznávání lidí Etv Etv Etv Etv, Tv Etv, Tv Dě, Etv, Ov, Tv Mezilidské vztahy Etv Etv Etv, Hv, Tv, Vv Komunikace Etv Etv, Hv, Pč Etv, Hv, Ma, Etv, Hv, Tv, Vv, Aj Etv, Hv, Ivt, Ma, Etv, Pč, Pd, Tv, ČJ Etv, Ivt, Ma, Etv, Ov, Tv, ČJ Etv, Hv, Ivt, Ma, Dě, Etv, Pč, Tv, Vkz Dě, Etv, Tv, Vkz, Aj Etv, Hv, Ivt, Ma, Pč 8. ročník Dě, Etv, Fy, Hv, Che, Ivt, Ma, Ov, Pč, Př, Tv, Vv, Ze, ČJ, Aj, NJ, RJ Etv, Hv, Ivt, Ma, Ov, Pč, Tv, Vv, Ze, ČJ, Aj, NJ, RJ Etv, Ov, Tv, Vv, ČJ 9. ročník Dě, Etv, Fy, Hv, Che, Ma, Ov, Pč, Př, Tv, Vv, Ze, ČJ, Aj, Ep, NJ, RJ Dě, Etv, Hv, Ma, Ov, Pč, Tv, Vv, Ze, ČJ, Aj, RJ Etv, Pč, Tv, RJ Etv, Tv Etv, Tv Etv, Pč, Tv Etv, Pč, Tv, ČJ Etv, Hv, Tv, Vv, Ze, Aj, NJ Etv, Hv, Ivt, Ma, Ov Etv, Pč, Tv, Vv Etv, Hv, Tv Etv, Hv, Pč, Tv, Vv, Ze, ČJ, Aj, NJ, RJ Dě, Etv, Hv, Ma, Pč

16 Průřezové téma/tematický okruh Kooperace a kompetice Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika 1. ročník 2. ročník, Prv, Tv, Vv 3. ročník Pč, Prv, Tv, Vv, ČJ VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Hv, Prv 4. ročník Pč, Pd, Tv, Vv, ČJ, Aj Etv, Pč Etv, Ivt, Ma, Tv, ČJ 5. ročník Pč, Tv, Vv, ČJ, Aj 6. ročník Ov, Tv, ČJ, Aj 7. ročník, Tv, Vkz, Aj 8. ročník, Pč, Tv, Vv, Ze, Aj, NJ, RJ Tv, Vv Ov Etv Etv, Tv, Ze Etv, Ivt, Ma, Tv, ČJ, Aj Ivt, Ma, Ov, Př, Tv, ČJ, Aj Etv Etv Etv Etv, Ov Hv, Prv Vl Etv, Vl Dě, Etv, Ov, Ze Etv, Ivt, Ma, Pč, Př, Tv, Vkz, Ze Etv, Vkz, Aj Prv Prv Vl Vl Dě, Ov Ov, Pč, Ze Etv, Fy, Ivt, Ma, Př, Tv, Ze, Aj 9. ročník, Př, Tv, Vv, ČJ, Aj, Ep, NJ, RJ Etv, Tv Etv, Fy, Che, Ma, Pč, Př, Tv, ČJ, Ep Etv, Tv Etv, Tv Vkz Etv Etv, Hv, ČJ Dě, Etv Etv, Ov, Ov, Ze, Pč, Ze Vl Ov, Ze Ov, Ze Ov Dě, Ov Vl Dě, Ov Dě, Ov Ov Dě, Ov, Ze VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět Aj Vl, Vv Vv Dě, Ze, ČJ, Aj Vl ČJ Hv, ČJ, Aj Ivt, Ov Hv, Ze,, Ze, Aj ČJ, Aj, NJ, RJ Dě, Hv, Ze, Aj Dě, Fy, Che, Ov, Ze, ČJ, Ep, NJ, RJ Dě, Hv, Dě, Hv, Ze, Aj Ze, ČJ

17 Průřezové téma/tematický okruh 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník Jsme Evropané Vv Hv, Vl Dě, Ivt, Ze MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Kulturní diference Lidské vztahy Etv Etv, Prv, ČJ Etv, Prv, Vv, ČJ, Aj Vv Vl Dě, Hv, Ov, Ze Etv, ČJ Vv, ČJ Dě, Etv, Ov Etnický původ Etv Etv Dě, Hv, Ov Multikulturalita Aj ČJ, Aj Aj Etv, Hv, ČJ, Aj 7. ročník Dě, Ov, Ze, Aj Dě, Etv, Hv, Ov, Vv, Ze, ČJ 8. ročník Dě, Ov, Ze, ČJ, Aj, NJ, RJ 9. ročník Dě, Hv, Ov, Pč, NJ, RJ Hv, Vv, Hv, Vv, Ze, ČJ, ČJ, NJ NJ Ov, ČJ Etv, Ov, ČJ, NJ Dě, Etv, Hv, Ov, Ze Hv, ČJ, Aj Princip sociálního smíru a solidarity ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Vv Pd Př, Ze Př, Vkz, Ze Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Pč Prv Pč, Prv Pč, Vv Pč, Vv Pč, Vv Pč, Pd, Vl, Vv, ČJ Dě, Ze, ČJ Dě, Hv, Pč, Aj, NJ, RJ Etv, Ov, Pč, NJ, RJ Dě Dě, Hv, Ov, Aj, NJ, RJ Etv Ov Ze Ov Pč, Pd Pč Dě, Př, Ze Dě, Fy, Př, Vkz Pd, Vl Vl Dě, Př Dě, Fy, Ze, ČJ, Ov, Př, Vkz, Ze Pč, Pd, Vl, Vv Fy, Př, Vv, Ze Ze Fy, Che, Př Dě, Fy, Che, Ov, Př, Ze, ČJ Fy, Ov Fy, Che, Př,, Vv Vkz, Vv, Ze Che, Ze, ČJ, Ep Dě, Fy, Che, Ov, Ze Fy, Che, Ov, Pč, Př, Ze, ČJ, Aj, Ep Dě, Fy, Che, Ov, Př, Vv, Ze, ČJ, Aj, Ep

18 Průřezové téma/tematický okruh kritické čtení a vnímání mediálních sdělení interpretace vztahu mediálních sdělení a reality stavba mediálních sdělení vnímání autora mediálních sdělení fungování a vliv médií ve společnosti tvorba mediálního sdělení práce v realizačním týmu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník ČJ ČJ ČJ ČJ Ze, ČJ Ov, Fy, Che Fy, Che Vkz, Ze, Ov, Ze, Ze, ČJ, ČJ ČJ Hv, Vl, ČJ ČJ Ov, ČJ Ov Dě Hv, ČJ Hv, ČJ, Aj Hv, ČJ Ivt Aj Hv, Vl Hv Vkz ČJ Hv, Vl Hv, ČJ Dě, ČJ Vkz, Ze Dě, Hv, Dě, Hv, Ze Ze, ČJ ČJ Vv ČJ Vkz ČJ, RJ ČJ, Ep Vv Fy, Hv, ČJ Hv, Vkz, ČJ Fy, Che Fy, Che, Ivt, Tv, Tv, ČJ, Ep Zkratky použité v tabulce začlenění průřezových témat: Zkratka Aj Che ČJ Dě Ep Etv Fy Hv Ivt Název předmětu Anglický jazyk Chemie Český jazyk Dějepis Ekologická praktika Etická výchova Fyzika Hudební výchova Informatika a výpočetní technika

19 Zkratka Ma NJ Ov Pč Pd Př Prv RJ Tv Vkz Vl Vv Ze Název předmětu Matematika Německý jazyk Občanská výchova Pracovní činnosti Přírodověda Přírodopis Prvouka Ruský jazyk Tělesná výchova Výchova ke zdraví Vlastivěda Výtvarná výchova Zeměpis

20 4 Učební plán 4.1 Celkové dotace - přehled Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Člověk a společnost Člověk a příroda Předmět 1. stupeň Dotace stupeň Dotace stupeň stupeň ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník Český jazyk Anglický jazyk Další cizí jazyk Německý jazyk Ruský jazyk Matematika Informatika a výpočetní technika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Dějepis Občanská výchova Fyzika Chemie 2 2 4

21 Vzdělávací Předmět 1. stupeň Dotace stupeň Dotace 2. oblast stupeň stupeň ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník Přírodopis Zeměpis Ekologická praktika Umění a Hudební kultura výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Výchova ke 1 1 zdraví Člověk a svět Pracovní práce činnosti Doplňující Etická výchova vzdělávací obory Celkem hodin Poznámky k učebnímu plánu Dopravní výchova je realizována v projektovém dni na prvním stupni s názvem: Dopravní den. Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí je realizována na prvním i druhém stupni v projektovém dnu.

22 5 Učební osnovy 5.1 Český jazyk Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Název předmětu Český jazyk Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika předmětu Časová dotace předmětu na prvním stupni je v 1., 4. a 5. třídě 7 hodin, ve 2. a 3.třídě 8 hodin, V 1., 2., a 3. třídě je dále vyčleněno psaní. Žáci se SPU mají vypracovaný IVP a navštěvují kromě svých hodin českého jazyka také hodiny vedené dyslektickou asistentkou dle doporučení PPP. Je jim věnován individuální přístup.časová dotace na 2. stupni je 5 hodin v 6., 8. a 9. třídě; 4 hodiny v 7. třídě. Předmět je formálně členěn na 3 okruhy jazykovou výchovu, slohovou a komunikační výchovu a literární výchovu.při výuce klademe důraz na rozvoj komunikačních schopností, tvůrčí činnost, spolupráci a umění učit se. Předmět směřujeme k tomu, aby žáci byli schopni číst s porozuměním, dále porozumět informacím a pracovat s nimi, vnímat umělecká díla a získávat vztah k umění, používat jazyk v podobě mluvené i psané.v předmětu se kromě vlastního vzdělávacího obsahu realizují části obsahů průřezových témat: Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova a Mediální výchova.jako stěžejní metody volíme ty, jež podporují samostatnost a spolupráci žáků, vlastní aktivitu a tvořivost, třídění informací a hledání souvislostí, řešení a vyhodnocení problémů, formování vlastních názorů.

23 Název předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Výchovné a vzdělávací strategie: společné postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové kompetence žáků Český jazyk Kompetence k učení -vedeme žáky k realizaci vlastních nápadů v jazykové, komunikační a literární výchově, získáváme žáky pro účast v soutěžích a olympiádách Kompetence občanské -v hodinách českého jazyka rozvíjíme u žáků smysl pro kulturnost, tvořivost a následně pro aktivní zapojování do kulturního dění Kompetence k řešení problémů -na příkladech textů podněcujeme žáky ke správnému řešení problémových situací Kompetence komunikativní -při hodinách slohu a komunikace učíme žáky obhajovat svůj vlastní postoj a zároveň naslouchat názorům jiných Kompetence sociální a personální -na podkladě využití rozmanitých forem výuky českého jazyka podporujeme vzájemnou spoluprácižáků Kompetence pracovní -pravidelným zadáváním úkolů z jazyka a literatury systematicky vedeme žáky k řádnému plnění povinností Český jazyk 1. ročník Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence občanské Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Učivo ŠVP výstupy

24 Český jazyk 1. ročník Základy techniky mluveného projevu - dýchání, tvoření hlasu, výslovnost, základní komunikační pravidla (oslovení, zdvořilé vystupování). Praktické naslouchání - zdvořilé, vyjádření kontaktu s partnerem. Praktické čtení technika čtení. - pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost - respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru - píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev Písemný projev základní hygienické návyky, technika psaní. - zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním Sluchové rozlišení hlásek, výslovnost hlásek a souhláskových skupin. Zážitkové čtení a naslouchání. Poslech literárních textů. RVP výstupy ČJL porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti ČJL respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru ČJL pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost ČJL zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním ČJL píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev ČJL rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky ČJL vyjadřuje své pocity z přečteného textu - rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky - vyjadřuje své pocity z přečteného textu - vyjadřuje své pocity z přečteného textu ŠVP výstupy - rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky - respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru - pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost - zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním - respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru - píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev - rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky - vyjadřuje své pocity z přečteného textu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. I ve mně je lídr č. j.: mand/960/2015.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. I ve mně je lídr č. j.: mand/960/2015. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM I ve mně je lídr č. j.: mand/960/2015. 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost dokumentu... 4 2 Charakteristika školy...

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/ 2015 ROČNÍK: 3. TŘÍDNÍ UČITELKA: Hana Matochová

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název předmětu: Český jazyk Časová dotace: 40 vyučovacích hodin (35 povinných a 5 disponibilních) Ročník: 1. Časová dotace: 9 hodin týdně Komunikační a slohová

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova Čtení čte

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

Charakteristika předmětu Český jazyk

Charakteristika předmětu Český jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Český jazyk Český jazyk a literatura Charakteristika předmětu Český jazyk Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje jako

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ PŘÍLOHA Č. 1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ 2. vydání (platné od školního roku 2013/2014) UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2116 272 01

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby JAZYKOVÁ VÝUKA

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby JAZYKOVÁ VÝUKA Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová

Více

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 1. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ 5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Hlavním cílem vyučovacího předmětu je vést žáka

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - zvládá techniku čtení s porozuměním - reaguje na otázky - vyjadřuje se vlastními slovy, tvoří jednoduché věty - vyvozuje a upevňuje si hygienické a pracovní návyky - rozvijí se grafomotoricky

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. 5.1.1 Český jazyk a literatura 1. stupeň

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. 5.1.1 Český jazyk a literatura 1. stupeň 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury je podstatným znakem

Více

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby žák: - pozná začátek a konec věty Věta

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby žák: - pozná začátek a konec věty Věta oblast: JAZYKOVÁ VÝCHOVA + MP vazby 1. - pozná začátek a konec věty Věta - pozná počet vět v krátkém textu 1. Slovo - určí počet slov ve větě - pozná všechna písmena 1. Hláska - pozná první a poslední

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník

Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník Vzdělávací obsah předmětu v 1. - 3. ročníku Vyučovací předmět: Období ročník: Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník Charakteristika předmětu V předmětu Český jazyk a literatura je realizován obsah

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v českém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v českém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk Učební osnovy 20 Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

Český jazyk. 5 Učební osnovy. 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník

Český jazyk. 5 Učební osnovy. 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník 5 Učební osnovy 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Dramatická výchova Tělesná výchova Pracovní

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

ŠVP ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT

ŠVP ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ

Více

CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1

CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

JAZYKOVÁ VÝCHOVA. Tvarosloví. Pravopis. Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk - 7. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy)

JAZYKOVÁ VÝCHOVA. Tvarosloví. Pravopis. Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk - 7. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy) JAZYKOVÁ VÝCHOVA Tvarosloví ž. si uvědomuje rozmanitost jazyka ž. tvoří a vědomě používá spisovné tvary slov ž. pracuje s jazykovými příručkami ž. pracuje s jazykovými texty různého zaměření ž. rozlišuje

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Vzdělávací obor Český jazyk a literatura - obsah

Vzdělávací obor Český jazyk a literatura - obsah 1. ročník Kompetence komunikativní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence k učení Kompetence občanské Kompetence pracovní 1. KOMUNIKAČNÍ 1. Žák plynule čte s porozuměním

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

1.1.1. ČESKÝ JAZYK A LITERATURA I. ST

1.1.1. ČESKÝ JAZYK A LITERATURA I. ST 1.1.1. ČESKÝ JAZYK A LITERATURA I. ST - ve znění dodatku č.37 - platný od 1.9.2012, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, Standardů platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové

Více

I. Sekaniny 1804 Český jazyk

I. Sekaniny 1804 Český jazyk 1 stupeň I. Sekaniny 1804 Český jazyk Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje na 1.stupni jako samostatný předmět

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Pravopis Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Rozlišení hlásek koordinace

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

5.1.1 Český jazyk povinný předmět

5.1.1 Český jazyk povinný předmět 5.1.1 Český jazyk povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 7+2 7+1 7+1 7+1 7+1 4 4 3+1 4+1 Vyučovací předmět český

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

Čj - 2. stupeň 1 / 7

Čj - 2. stupeň 1 / 7 dodržovat při rozhovoru zásady společenského styku používat zásady společenského styku v osobní komunikaci pozdrav, žádost, poděkování sestavit větu se správným slovosledem formulovat výstižně ústně otázku

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÁ JESENICE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÁ JESENICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÁ JESENICE Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Charakteristika předmětu V předmětu Český jazyk a

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník)

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce Českého jazyka v 2. období žáci opakují a prohlubují své znalosti z 1. období. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat

Více

Český jazyk. 5 Učební osnovy. 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník

Český jazyk. 5 Učební osnovy. 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník 5 Učební osnovy 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Dramatická výchova Tělesná výchova Pracovní

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

1. Český jazyk a literatura

1. Český jazyk a literatura 1. Český jazyk a literatura 23 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

návštěvy divadelních a filmových představení

návštěvy divadelních a filmových představení A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Na cestě

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Na cestě ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Na cestě 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost dokumentu... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Úplnost a velikost

Více