Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. Český jazyk a literatura. Oblast zahrnuje vyučovací předměty:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. Český jazyk a literatura. Oblast zahrnuje vyučovací předměty:"

Transkript

1 ZŠHM Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČJ69 Oblast zahrnuje vyučovací předměty: Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň: Český jazyk a literatura má mezi ostatními předměty rozhodující význam. Na kvalitě jeho osvojení závisí možnost získávání poznatků a informací i ve všech dalších oblastech a též možnost dalšího vzdělávání. Důležité je osvojení a užívání českého jazyka v jeho mluvené i písemné podobě. Kvalitní zvládnutí obojího je základním znakem úrovně všeobecné vzdělanosti žáků základní školy a umožňuje jim rozvoj komunikačních kompetencí. Prostřednictvím jazykové, stylistické a literární výchovy získává jedinec schopnost vyjadřovat své myšlenky a pocity, vžívat se do myšlení a cítění druhých, reagovat na jejich názory, schopnost porozumět literárním dílům, orientovat se v historii národní, evropské i světové kultury a v současnosti. Cílem jazykové výuky je podpora rozvoje komunikačních kompetencí. Kultivace jazykových dovedností a jejich využívání je důležitou součástí všech vzdělávacích oblastí. Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět: v 6. a v 7. ročníku - 4 hodiny týdně v 8. a v 9. ročníku - 5 hodin týdně Pro výuku tohoto předmětu byla zřízena odborná pracovna s počítačem a interaktivní tabulí a svým vybavením odpovídá současným moderním trendům. Podle potřeby a možností ji jednotlivé třídy na výuku jazyka, slohu i literatury navštěvují. K dispozici je též počítačová učebna s výukovými programy. Žáci i učitelé využívají i knihovnu naší školy a podle potřeby spolupracují s Městskou knihovnou v Heřmanově Městci. Při výuce jsou používány různé formy a metody práce: hromadná výuka, skupinové vyučování, řešení problémů ve dvojicích, samostatná práce se společnou kontrolou úkolů, z metod pak vyprávění učitele, výklad, práce s textem, rozhovor, řešení problémů a v neposlední řadě brainstorming. Důraz je kladen na individuální přístup k žákům s poruchami učení. Vyučující se řídí pokyny PPP. Mnoho žáků využívá i konzultačních hodin, kde řeší problém s učivem individuálně s učitelem. Učivo předmětu Český jazyk a literatura se prolíná s učivem jiných předmětů a navzájem se nenásilnou formou vhodně doplňují: dějepis národní obrození, Jan Hus, výtvarná výchova divadlo, kaligramy, hudební výchova lidová slovesnost, melodram, výpočetní technika psaní textů, zeměpis ukázky světových autorů. Do výuky v jednotlivých ročnících máme zařazeno i projektové vyučování. V rámci změn a úprav RVP jsme zapracovali nové kompetence. 1

2 ZŠHM ČJ69 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí: Kompetence k učení: rozvíjet dovednosti k osvojování učiva vést žáky k systematickému zpracovávání získaných poznatků učit žáky s informacemi pracovat a umět je využívat i v jiných oborech nabádat k využívání teoretických poznatků v praxi pochopit jazyk jako důležitý nástroj celoživotního vzdělávání Kompetence k řešení problémů: různým způsobem získávat informace k řešení zadaných úkolů spolupracovat s ostatními umět naslouchat umět řešit problémy samostatně rozhodovat se po důkladné úvaze Kompetence komunikativní: umět se vyjadřovat srozumitelně rozšiřovat slovní zásobu umět správně používat slova cizího původu umět využívat pravidla českého pravopisu i stylistiky své názory umět sdělit ústně i písemně vhodně reagovat na názory druhých porozumět různým typům textu a pracovat s nimi postupně si vytvářet čtenářské dovednosti a návyky Kompetence sociální a personální: dodržovat zásady slušného chování umět naslouchat názorům druhých a vhodným způsobem na ně reagovat pracovat ve skupině umět se zapojit do diskuse rozvíjet pozitivní vztah k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti Kompetence občanské: poznávat bohatost českého jazyka vhodným způsobem seznamovat žáky s naším slovesným dědictvím, vysvětlovat jeho význam a kulturní dědictví chránit vést žáky k pochopení funkce divadla, filmu a televize a naučit se orientovat v jejich mnohostranné nabídce zamyslet se nad různými pohledy a názory na kulturní dědictví motivovat žáky k zájmu o daný problém podle vlastních možností a schopností se zapojovat do kulturního života pochopit jazyk jako prostředek historického a kulturního vývoje národa Kompetence pracovní vést žáky k dodržování hygienických a bezpečnostních pravidel umět skloubit teorii a praxi Učivem český jazyk a literatura prolínají tato průřezová témata: 2

3 ZŠHM ČJ69 osobnostní a sociální výchova: rozvoj schopnosti poznávání sebepoznání a sebepojetí seberegulace a sebeorganizace psychohygiena kreativita poznávání lidí mezilidské vztahy komunikace kooperace a kompetice řešení problémů a rozhodovací dovednosti hodnoty, postoje, praktická etika environmentální výchova: základní podmínky života vztah člověka k prostředí mediální výchova: kritické čtení a vnímání mediálních sdělení interpretace vztahu mediálních sdělení a reality stavba mediálních sdělení vnímání autora mediálních sdělení tvorba mediálního sdělení práce v realizačním týmu multikulturní výchova: kulturní diference lidské vztahy etnický původ multikultura princip sociálního smíru a solidarity výchova demokratického občana: občanská společnost a škola občan, občanská společnost a stát formy participace občanů v politickém životě principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech: Evropa a svět nás zajímá objevujeme Evropu a svět jsme Evropané 3

4 ZŠHM ČJ6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (jazyková výchova) Ročník: 6. Žák: Výstupy Učivo Průřezová témata, projektové vyučování přesahy a vazby, mezipředmětové vztahy samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami odliší spisovný a nespisovný jazykový projev pracuje s ukázkami spis. a nespis. jazyka rozliší spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu pozná nářeční prvky regionu při ústním vyjadřování správně používá přízvuk, tempo, důraz, pauzy rozpozná nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov porovnává podobně znějící česká a cizojazyčná slova Obecné poučení o jazyce: čeština (jazyk národní, jazyk mateřský), skupiny jazyků (slovanské-především slovenština-a jiné, jazyky menšinové), rozvrstvení národního jazyka (spisovné a nespisovné útvary a prostředky, jazyk a komunikace (jazyková norma a kodifikace, kultura jazyka a řeči, původ a základy vývoje češtiny, jazykové příručky) Jazyk a jeho útvary Jazykověda a její složky Jazykové příručky Zvuková stránka jazyka: zásady spisovné výslovnosti modulace souvislé řeči (přízvuk slovní a větný), intonace, členění souvislé řeči (pauzy, frázování) Spisovná a nespisovná výslovnost Slovní přízvuk Zvuková stránka věty Hláskosloví Slovní zásoba a tvoření slov: sl. zásoba a její jednotky slohové rozvrstvení sl. zásoby význam slova, homonyma, synonyma obohacování sl. zásoby způsoby tvoření slov Na základě výběru textu: LV upozornění na neobvyklé jazykové obraty, využívání literárních ukázek k procvičování mluvnického učiva Z nářečí na území České republiky HV- nářečí a různé podoby jazyka v lidových písních VV ilustrace k lidovým písním 1

5 ZŠHM ČJ6 ovládá pravopisné jevy lexikální, slovotvorné a morfologické rozpozná slovní druhy, blíže určuje podstatná a přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa jména z regionu používá ve správných tvarech uvědomuje si vztahy mezi základními a rozvíjejícími větnými členy rozliší větu jednoduchou a souvětí v písemném projevu správně používá interpunkční znaménka Pravopis: lexikální, morfologický, syntaktický Lexikální, slovotvorný, morfologický v průběhu celého školního roku Tvarosloví: slovní druhy mluvnické významy a tvary slov Skladba Základní a rozvíjející větné členy Pravopis syntaktický v průběhu celého školního roku 2

6 ZŠHM ČJ6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (literární výchova) Ročník: 6. Žák: Výstupy rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších rozpozná lyriku, epiku přednáší zpaměti literární texty přiměřené věku zvládá dramatizaci jednoduchého textu odliší řeč vypravěče a řeč postav vyjádří své pocity z přečteného textu (kladné i záporné) podle svých schopností volně reprodukuje text, případně tvoří vlastní literární text na dané téma je si vědom potřeby dobrých čtenářských dovedností - individuální četba, práce s encyklopediemi, odbornými příručkami a časopisy vytvoří jednodušší literární text odpovídající tematicky i formálně zadání (báseň, bajka, pohádka) Lidová slovesnost Učivo Hádanky, říkadla, rozpočitadla, slovní hříčky, Pohádky Poezie a próza s tématem Vánoc a Velikonoc (bible) Řecké eposy, báje a pověsti, římské báje Regionální pověsti Středověká literatura V průběhu roku základy lit. teorie Způsoby interpretace literárních a jiných děl Průřezová témata, projektové vyučování přesahy a vazby, mezipředmětové vztahy OSV poznávání lidí dle příběhů dovednost zapamatovat si báseň MEDV filmová a seriálová zpracování lit. děl EGS život dětí v jiných zemích ENV lidová slovesnost a příroda příroda a dobrodružství Projektové vyučování: Pohádka (ENV, MKV, OSV) HV lidové písně, lidová slovesnost, hudební pojmy a nástroje VV ilustrace lidových písní, hádanek, řecké a římské umění D křesťanství, Židé, starověké Řecko a Řím OV region VZ rodinné vztahy V průběhu roku literárně-výchovné aktivity (divadlo, besedy, výstavy, ) 3

7 ZŠHM ČJ6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Ročník: 6. Žák: Výstupy dokáže odlišit a použít přímou a nepřímou řeč správně zachytí časovou posloupnost sestaví osnovu podchytí hlavní myšlenku textu dokáže výstižně vyjadřovat vlastní postoje a pocity osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu rozpozná dopis úřední a osobní je schopen telefonické komunikace rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace komunikuje pohotově a přiměřeně v běžných komunikačních situacích Vypravování Učivo Popis popis předmětu, osoby, děje, pracovního postupu Zpráva a oznámení Písemný projev na základě poznatků o jazyce a stylu, o základních slohových postupech a žánrech vyjádření postoje ke sdělovanému obsahu, vlastní tvořivé psaní (komunikační žánry:výpisek, žádost, soukromý a úřední dopis, objednávka, teze, strukturovaný životopis, pozvánka, charakteristika, subjektivně zabarvený popis, výklad, úvaha) Korespondence vzkaz, pohled, dopis, , SMS Dialog a monolog v životě řečnictví Mluvený projev: zásady dorozumívání (komunikační normy, základní mluvené žánry podle komunikační situace) zásady kultivovaného projevu (technika mluveného projevu, prostředky nonverbální a paralingvální) komunikační žánry: připravený i nepřipravený projev na základě poznámek nebo bez poznámek, referát, diskuse 4 Průřezová témata, projektové vyučování přesahy a vazby, mezipředmětové vztahy OSV mluvní cvičení verbální a neverbální sdělení EGS rodinné příběhy z cest MKV popis osoby MEDV mediální sdělení jeho hodnocení spolupráce se školním časopisem D, OV popis významných historických i současných osobností F telefonní a elektronická komunikace ČJ(LV) reprodukce regionálních pověstí VV přirovnání a rčení vyjádřené kresbou, kresba nebo malba popisovaného předmětu, osoby, ilustrace pověstí

8 ZŠHM ČJ6 5

9 ZŠHM ČJ7 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (jazyková výchova ) Ročník: 7. Žák: Výstupy Učivo Průřezová témata, projektové vyučování přesahy a vazby, mezipředmětové vztahy správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci správně užívá tvary označující části těla skloňuje zájmena rozlišuje slovesný rod samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech volí vhodná slova v písemném i mluveném projevu využívá termínů z ostatních předmětů využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační Tvarosloví: slovní druhy mluvnické významy a tvary slov Ohebné slovní druhy opakování Odchylné tvary označující části těla Skloňování a užívání vztažných zájmen Obtížnější slovesné tvary Slovesný rod činný a trpný Neohebné slovní druhy Pravopis: lexikální, morfologický, syntaktický Základní zásady při psaní velkých písmen Procvičování pravopisu i-í a y-ý Význam slov Synonyma, homonyma, antonyma Odborné názvy Rčení, sousloví Skladba: výpověď a věta 1 MEDV nedostatky v mluveném i psaném projevu v mediálních prostředcích EGS rodinné dovolené názvy poznaných míst LV příklady v literatuře PŘ biologie člověka VV ztvárnění postavy, výtvarné zachycení lidových rčení HV vlastní jména v písních Z názvy měst, řek, pohoří, F, CH, PŘ, Z, M termíny Sloh popis pracovního postupu užití termínů

10 ZŠHM ČJ7 Žák: Výstupy situace určuje druhy vět nahradí větný člen větou vedlejší a větu vedlejší větným členem Učivo stavba věty pořádek slov ve větě rozvíjející větné členy souvětí přímá a nepřímá řeč stavba textu Věta jednočlenná a dvojčlenná Větné členy a druhy vedlejších vět Průřezová témata, projektové vyučování přesahy a vazby, mezipředmětové vztahy 2

11 ZŠHM ČJ7 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (literární výchova ) Ročník: 7. Žák: Výstupy Učivo Průřezová témata, projektové vyučování přesahy a vazby, mezipředmětové vztahy uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla Základní literární pojmy Literární druhy a žánry-poezie, proza, drama, žánry lyrické, epické, dramatické v proměnách času-hlavní vývojová období národní a světové literatury, typické žánry a jejich představitelé literární druhy a žánry-poezie, proza, drama, žánry lyrické, epické, dramatické v proměnách času-hlavní vývojová období národní a světové literatury, typické žánry a jejich představitelé způsoby interpretace literárních a jiných děl základy literární teorie a historie-struktura lit. díla (námět a téma díla, liter. hrdina, kompozice liter. příběhu), jazyk liter. díla (obrazná pojmenování, zvukové prostředky poezie: rým, rytmus, volný verš), liter. umělecká a věcná (populárně-naučná, liter. faktu, publicistické žánry) MEDV filmová a seriálová zpracování lit. děl EGS shodné znaky literárních směrů v různých zemích Projektové vyučování: Karel IV. a jeho doba (MEDV) D historické události u nás i ve světě a význam osobností jednotlivých období Z vyhledávání jednotlivých států na mapě HV chorály VV iniciály, iluminace formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo Nejstarší česká i světová literatura Renesance ve světové literatuře(w. Shakespeare, M. de Cervantes) Česká literatura století (J.A. Komenský) Klasicismus, osvícenství 3

12 ZŠHM ČJ7 Žák: Výstupy rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí základů literární teorie vyhledává informace ke splnění úkolu vytvoří seznam děl určitého autora v katalogu knihovny na základě internetových zdrojů vypracuje zadaný úkol (zjistí základní údaje o životě a činnosti významných osobností) Preromantismus Učivo Národní obrození - periodizace Průřezová témata, projektové vyučování přesahy a vazby, mezipředmětové vztahy 4

13 ZŠHM ČJ7 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova ) Ročník: 7. Žák: Výstupy odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních, nonverbálních i paralingválních prostředků řeči dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci Vypravování Pozvánka, gratulace Popis Popis uměleckého díla Líčení Učivo Popis výrobků a pracovních postupů Charakteristika Průřezová témata, projektové vyučování přesahy a vazby, mezipředmětové vztahy MEDV scénky ze hry, filmu, ukázky z knih OSV mluvní cvičení, verbální a neverbální sdělení LV charakteristika literárních postav AJ,NJ blahopřání, životopis, vyplňování formulářů VV - písmo uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji formuluje ústní a písemnou žádost využívá základy studijního čtení vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah Životopis Písemný projev na základě poznatků o jazyce a stylu, o základních slohových postupech a žánrech vyjádření postoje ke sdělovanému obsahu, vlastní tvořivé psaní (komunikační žánry:výpisek, žádost, soukromý a úřední dopis, objednávka, teze, strukturovaný životopis, pozvánka, charakteristika, subjektivně zabarvený popis, výklad, úvaha) Žádost Výtah, výpisky, osnova 5

14 ZŠHM ČJ7 Žák: Výstupy z přečteného textu, samostatně připraví a s oporou o text přednese referát Učivo Čtení praktické (pozorné, přiměřeně rychlé, znalost orientačních prvků v textu) věcné (studijní, čtení jako zdroj informací, vyhledávací), kritické (analytické, hodnotící) prožitkové Průřezová témata, projektové vyučování přesahy a vazby, mezipředmětové vztahy 6

15 ZŠHM ČJ8 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (jazyková výchova ) Ročník: 8. Žák: Výstupy Učivo Průřezová témata, projektové vyučování přesahy a vazby, mezipředmětové vztahy správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova skloňuje jména přejatá a cizí jména vlastní využívá různých slovníků rozlišuje slovesný vid, vytváří vidové dvojice zařazuje slovesa do slovesných tříd a ke vzorům skloňuje zájmena využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí rozliší větu jednoduchou a souvětí určí souvětí souřadné a podřadné správně určí významové poměry mezi větnými členy a větami rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazérech vysvětlí způsob tvoření slov rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu Tvarosloví: slovní druhy mluvnické významy a tvary slov Podstatná jména nepravidelnosti ve skloňování Skloňování obecných jmen přejatých Skloňování cizích vlastních jmen Slovesný vid Slovesné třídy a vzory Skloňování zájmena týž/tentýž Skladba: výpověď a věta, stavba věty, pořádek slov ve větě rozvíjející větné členy souvětí přímá a nepřímá řeč stavba textu Interpunkce v souvětí Větné členy v přístavkovém vztahu Souvětí souřadné a podřadné Významové poměry 1 EGS cestování, poznávání života v jiných zemích OSV seberegulace a sebeorganizace cvičení sebekontroly, sebeovládání, plánování učení a studia napomáhá primární prevenci sociálně patologických jevů a škodlivých způsobů chování LV jména cizích autorů a postav Z názvy měst, řek, hor, CH názvy prvků a sloučenin PŘ názvy rostlin a živočichů AJ, NJ slovesné tvary

16 ZŠHM ČJ8 Žák: Výstupy a zdůvodní jejich užití v ukázkách rozpozná spisovný a nespisovný jazyk převede text z nespisovné podoby a naopak Nauka o slovní zásobě Učivo Obecné poučení jazyce Čeština (jazyk národní, jazyk mateřský) skupiny jazyků (slovanské-především slovenštinaa jiné, jazyky menšinové) rozvrstvení národního jazyka (spisovné a nespisovné útvary a prostředky) jazyk a komunikace (jazyková norma a kodifikace, kultura jazyka a řeči, původ a základy vývoje češtiny, jazykové příručky) - Průřezová témata, projektové vyučování přesahy a vazby, mezipředmětové vztahy rozvíjí schopnost poznávat a tolerovat odlišnosti jiných skupin a spolupracovat s nimi poskytuje žákům základní znalosti o různých skupinách žijících v české a evropské společnosti MKV vede k respektování kulturních, etnických a jiných odlišností ENV vede k uvědomování si podmínek života a možností jejich ohrožení 2

17 ZŠHM ČJ8 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (literární výchova ) Ročník: 8. Žák: Výstupy Učivo Průřezová témata, projektové vyučování přesahy a vazby, mezipředmětové vztahy uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře správně určí básnické prostředky ozvlášťňující literární dílo (jednoduché příklady personifikace, metafory, metonymie) na základě návštěvy divadla a zhlédnutí představení vyjádří své dojmy (kladné i záporné) Literární pojmy Literární druhy a žánry: poezie, próza, drama, žánry lyrické, epické, dramatické v proměnách času-hlavní vývojová období národní a světové literatury, typické žánry a jejich představitelé způsoby interpretace literárních a jiných děl základy literární teorie a historie-struktura lit. díla (námět a téma díla, liter. hrdina, kompozice liter. příběhu), jazyk liter. díla (obrazná pojmenování, zvukové prostředky poezie: rým, rytmus, volný verš), liter. umělecká a věcná (populárněnaučná, liter. faktu, publicistické žánry) Národní obrození Romantismus Literatura druhé poloviny 19. století Literatura první poloviny 20. století Tvořivé činnosti s liter. textem: přednes vhodných liter. textů, volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, záznam a reprodukce hl. myšlenek, interpretace liter. textu, dramatizace, vytváření vlastních textů, vlastní výtvarný doprovod k literárním textům MKV Češi a národní obrození VDO demokratické zásady v dílech spisovatelů OSV komunikace řeč těla, zvuků a slov, předmětů a prostředí, lidských skutků dovednosti pro sdělování verbální i neverbální (monolog, dialog, rétorika) EGS poznávání života v jiných zemích Projektové vyučování: Odraz války vliteratuře (EGS) D historické události u nás i ve světě význam osobností jednotlivých období Z vyhledávání jednotlivých států na mapě VV ilustrace ke knize HV Národní obrození v hudbě 3

18 ZŠHM ČJ8 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova ) Ročník: 8. Žák: Výstupy využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů rozliší charakteristiku vnitřní a vnější, přímou a nepřímou rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru zpracuje osnovu nahrazuje přejatá slova slovy domácími vhodně volí jazykové prostředky uplatňuje vlastní názory, zkušenosti, postoje Učivo Charakteristika literárních postav Líčení Výklad Výtah Úvaha Písemný projev: na základě poznatků o jazyce a stylu, o základních slohových postupech a žánrech vyjádření postoje ke sdělovanému obsahu, vlastní tvořivé psaní (komunikační žánry:výpisek, žádost, soukromý a úřední dopis, objednávka, teze, strukturovaný životopis, pozvánka, charakteristika, subjektivně zabarvený popis, výklad, úvaha) naslouchání-praktické (výchova k empatii, podnět k jednání) věcné (soustředěné, aktivní) kritické (objektivní a subjektivní sdělení, komunikační záměr mluvčího,manipulativní působení projevu, zvukové prostředky souvislého projevu a prostředky mimojazykové) zážitkové 4 Průřezová témata, projektové vyučování přesahy a vazby, mezipředmětové vztahy OSV mluvní cvičení, poznávání lidí dle příběhů, mezilidské vztahy, řešení problémů poskytuje žákům základní znalosti o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti MEDV kritické čtení a vnímání mediálních sdělení VDO formování volních a charakterových rysů vede k uvažování o problémech v širších souvislostech a ke kritickému myšlení poskytuje žákům základní znalosti o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti LV ukázky z literárních děl, různé slohové útvary v literárních ukázkách ML cizí jména D, Z, PŘ výtah, zápis

19 ZŠHM ČJ8 5

20 ZŠHM ČJ9 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (jazyková výchova) Ročník: 9. Žák: Výstupy Učivo Průřezová témata, projektové vyučování přesahy a vazby, mezipředmětové vztahy správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci upevní si vědomosti z předchozích ročníků rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí Tvarosloví opakování, procvičování Skladba - opakování umí rozebrat a správně určit složitá souvětí Složitá souvětí určí samostatný větný člen v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace určí správně kořen, předponu, příponu, koncovku rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití shrne dosavadní vědomosti Funkce vět a větných ekvivalentů Tvoření vět Hlavní zásady českého slovosledu Pravopis opakování Čárky ve větě a souvětí Význam slova, slovní zásoba Zvuková stránka jazyka Slovní zásoba a tvoření slov : slovní zásoba a její jednotky slohové rozvrstvení sl. zásoby význam slova, homonyma, synonyma obohacování slovní zásoby způsoby tvoření slov- Obecné poučení o jazyce: čeština (jazyk národní, jazyk mateřský) skupiny jazyků (slovanské-především slovenštinaa jiné, jazyka menšinové) rozvrstvení národního jazyka (spisovné a nespisovné útvary a prostředky) jazyk a komunikace (jazyková norma a kodifikace, kultura jazyka a řeči, původ a základy vývoje EGS Jsme Evropané,rozvíjí schopnost srovnávat projevy kultury v evropském kontextu, nacházet společné znaky a odlišnosti OSV stanovení osobních cílů a kroků k jejich dosažení kreativita pružnost nápadů, schopnost vidět věci jinak, tvořivost rozvíjí schopnost poznávat a tolerovat odlišnosti jiných skupin a spolupracovat s nimi VDO vede k aktivnímu postoji v obhajování a dodržování lidských práv a svobod 1

21 ZŠHM ČJ9 Žák: Výstupy Učivo Průřezová témata, projektové vyučování přesahy a vazby, mezipředmětové vztahy češtiny, jazykové příručky) 2

22 ZŠHM ČJ9 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (literární výchova) Ročník: 9. Žák: Výstupy porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém zpracování vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla Učivo Základy literární teorie a historie Literární druhy a žánry literární druhy a žánry-poezie, proza, drama, žánry lyrické, epické, dramatické v proměnách času-hlavní vývojová období národní a světové literatury, typické žánry a jejich představiteléliterární druhy a žánry-poezie, proza, drama, žánry lyrické, epické, dramatické v proměnách času-hlavní vývojová období národní a světové literatury, typické žánry a jejich představitelé způsoby interpretace literárních a jiných děl základy literární teorie a historie-struktura lit. díla (námět a téma díla, liter. hrdina, kompozice liter. příběhu), jazyk liter. díla (obrazná pojmenování, zvukové prostředky poezie: rým, rytmus, volný verš), liter. umělecká a věcná (populárně-naučná, liter. faktu, publicistické žánry) Literatura 1.poloviny 20. století Literatura po 1. světové válce 1. světová válka v literatuře Literatura mezi dvěma světovými válkami Literatura v době okupace Literatura tvorba po 2.světové válce 2. světová válka v literatuře. Samizdatová a exilová literatura. Současná tvorba rozpoznává základní rysy výrazného individuální- tvořivé činnosti s liter. textem-přednes vhodných 3 Průřezová témata, projektové vyučování přesahy a vazby, mezipředmětové vztahy MKV lidské vztahy, princip sociálního smíru a solidarity EGS objevujeme Evropu a svět VDO principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování demokracie jako protiváha diktatury a anarchie OSV napomáhá primární prevenci sociálně patologických jevů a škodlivých způsobů chování lidské vztahy právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci Projektové vyučování: Češi žijící a tvořící v zahraničí (EGS) Z spisovatelé regionu, spisovatelé podle místa působnosti D historické události u nás i ve světě ( 1. a 2. SV) AJ, NJ - spisovatelé

23 ZŠHM ČJ9 ho stylu autora porovnává umělecké dílo filmové a literární liter. textů,volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, záznam a reprodukce hl. myšlenek interpretace liter. textu, dramatizace, vytváření vlastníchtextů, vlastní výtvarný doprovod k liter. textům 4

24 ZŠHM ČJ9 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Ročník: 9. Žák: Výstupy Učivo Průřezová témata, projektové vyučování přesahy a vazby, mezipředmětové vztahy rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta púomocí otázek nebo porovnáním s dostupnými informačními zdroji zaujme kritický postoj k důvodům, které vedly k manipulaci uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování napíše vlastní životopis a vyplní jednoduché tiskopisy využívá základy studijního čtení vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o text přednese referát Vypravování v běžné komunikaci ( ve stylu prostě sdělovacím) Vypravování v umělecké oblasti Popis, charakteristika Životopis Tiskopisy písemný projev na základě poznatků o jazyce a stylu, o základních slohových postupech a žánrech vyjádření postoje ke sdělovanému obsahu, vlastní tvořivé psaní (komunikační žánry:výpisek, žádost, soukromý a úřední dopis, objednávka, teze, strukturovaný životopis, pozvánka, charakteristika, subjektivně zabarvený popis, výklad, úvaha) Výklad, výtah Úvaha Publicistické útvary písemný projev na základě poznatků o jazyce a stylu, o základních slohových postupech a žánrech vyjádření postoje ke sdělovanému obsahu, vlastní tvořivé psaní (komunikační žánry:výpisek, žádost, soukromý a úřední dopis, objednávka, teze, struktu- 5 ENV úvaha vztah člověka k prostředí OSV osobnostní rozvoj sebepoznání ( životopis) sociální rozvoj komunikace ( diskuse) MEDV kritické čtení a vnímání mediálních sdělení fungování a vliv médií ve skutečnosti učí žáky uvědomovat si možné dopady svých verbálních i neverbálních projevů VDO vede k uvažování o problémech v širších souvislostech a ke kritickému myšlení AJ význam médií v životě člověka

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia

II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Začlenění průřezových témat... 6 3.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA (pro nižší stupeň víceletého gymnázia) 79-41-K/81 Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika školy III. Charakteristika ŠVP Zaměření školy Profil absolventa Organizace

Více

Kniha III 2. Oblasti hodnocení 11 Cíle, kriteria a nástroje v jednotlivých oblastech hodnocení 13 Časové rozvržení evaluačních činností 16

Kniha III 2. Oblasti hodnocení 11 Cíle, kriteria a nástroje v jednotlivých oblastech hodnocení 13 Časové rozvržení evaluačních činností 16 KNIHA III PŘÍLOHY OBSAH KNIHA I CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. 5 Úplnost a velikost školy.. 5 Vybavení školy.. 5 Charakteristika pedagogického sboru 6 Charakteristika žáků 6 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce...

Více

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola 1 Učební osnovy 1.1 Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

Gymnázium J.Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 Školní vzdělávací program pro nižší gymnázium

Gymnázium J.Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 Školní vzdělávací program pro nižší gymnázium ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší stupeň víceletého gymnázia (osmiletého, šestiletého) zpracovaný podle RVP ZV GYMNÁZIUM JAROSLAVA VRCHLICKÉHO, KLATOVY, NÁRODNÍCH MUČEDNÍKŮ 347 Identifikační údaje, charakteristika

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

ŠVP Gymnázium Žatec od 1.9.2014 nižší stupeň osmiletého studia GYMNÁZIUM

ŠVP Gymnázium Žatec od 1.9.2014 nižší stupeň osmiletého studia GYMNÁZIUM od 1.9.2014 nižší stupeň osmiletého studia ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání GYMNÁZIUM GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE aktualizace září 2014 1 od 1.9.2014 nižší

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Brána do ţivota

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Brána do ţivota Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Brána do ţivota Základní školy, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště VZDĚLÁVACÍ OBLASTI Obsah JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE...3 Český

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA OTEVŘENÉ KOMUNIKACE DALŠÍ KROK Dodatek k ŠVP Škola otevřené komunikace č.j. 177/06 platnému od 1.9.2006, tento dodatek vstupuje v platnost 1.9.2013

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté

III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 1 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Začlenění průřezových

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium NG

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium NG Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Husova 1414, 508 22 Hořice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium NG 2009 OBSAH 1 1. ÚVOD 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více

Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází z obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 1. Identifikační údaje 1. Název programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovaný

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání UČÍME SE PRO ŽIVOT Základní škola Zubří, okres Vsetín č.j. ZŠ 218/2007 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: UČÍME SE PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

5.0 Učební osnovy 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK

5.0 Učební osnovy 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 5.0 Učební osnovy 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 1 5.1.1 ČESKÝ JAZYK 5.1.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

Osnovy Školního vzdělávacího programu AG

Osnovy Školního vzdělávacího programu AG Osnovy Školního vzdělávacího programu AG Osm svobodných umění Obsah 5.1 Český jazyk a literatura....................... 2 5.2 Anglický jazyk............................ 43 5.3 Německý jazyk............................

Více

Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán

Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán pro základní vzdělávání Škola pro každého Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán základní školy a mateřské školy Velký Beranov je otevřený dokument, který je postupně aktualizován. Třetí verze,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2. verze (provedeny drobné úpravy formalního rázu) Základní škola Sloupnice Horní Sloupnice 14-1 - OBSAH ŠKOLA, CESTA DO ŽIVOTA... 5 Identifikační údaje...

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

Purkyňovo gymnázium Strážnice

Purkyňovo gymnázium Strážnice Ć. j.: PGS 717-B/2009 Purkyňovo gymnázium Strážnice Masarykova 379, 696 62 Strážnice OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1. Identifikační údaje Název: Osmileté vzdělávací studium Vzdělávací

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český

Více

2.1.1.1 Poznámky... 11

2.1.1.1 Poznámky... 11 Obsah Charakteristika školy... 4 1.1 Identifikační údaje Základní školy a mateřské školy Drnholec... 4 1.2 Charakteristika školy... 4 1.2.1 Charakteristika žáků... 5 1.3 Charakteristika ŠVP... 5 1.3.1

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 53 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více