Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. Český jazyk a literatura. Oblast zahrnuje vyučovací předměty:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. Český jazyk a literatura. Oblast zahrnuje vyučovací předměty:"

Transkript

1 ZŠHM Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČJ69 Oblast zahrnuje vyučovací předměty: Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň: Český jazyk a literatura má mezi ostatními předměty rozhodující význam. Na kvalitě jeho osvojení závisí možnost získávání poznatků a informací i ve všech dalších oblastech a též možnost dalšího vzdělávání. Důležité je osvojení a užívání českého jazyka v jeho mluvené i písemné podobě. Kvalitní zvládnutí obojího je základním znakem úrovně všeobecné vzdělanosti žáků základní školy a umožňuje jim rozvoj komunikačních kompetencí. Prostřednictvím jazykové, stylistické a literární výchovy získává jedinec schopnost vyjadřovat své myšlenky a pocity, vžívat se do myšlení a cítění druhých, reagovat na jejich názory, schopnost porozumět literárním dílům, orientovat se v historii národní, evropské i světové kultury a v současnosti. Cílem jazykové výuky je podpora rozvoje komunikačních kompetencí. Kultivace jazykových dovedností a jejich využívání je důležitou součástí všech vzdělávacích oblastí. Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět: v 6. a v 7. ročníku - 4 hodiny týdně v 8. a v 9. ročníku - 5 hodin týdně Pro výuku tohoto předmětu byla zřízena odborná pracovna s počítačem a interaktivní tabulí a svým vybavením odpovídá současným moderním trendům. Podle potřeby a možností ji jednotlivé třídy na výuku jazyka, slohu i literatury navštěvují. K dispozici je též počítačová učebna s výukovými programy. Žáci i učitelé využívají i knihovnu naší školy a podle potřeby spolupracují s Městskou knihovnou v Heřmanově Městci. Při výuce jsou používány různé formy a metody práce: hromadná výuka, skupinové vyučování, řešení problémů ve dvojicích, samostatná práce se společnou kontrolou úkolů, z metod pak vyprávění učitele, výklad, práce s textem, rozhovor, řešení problémů a v neposlední řadě brainstorming. Důraz je kladen na individuální přístup k žákům s poruchami učení. Vyučující se řídí pokyny PPP. Mnoho žáků využívá i konzultačních hodin, kde řeší problém s učivem individuálně s učitelem. Učivo předmětu Český jazyk a literatura se prolíná s učivem jiných předmětů a navzájem se nenásilnou formou vhodně doplňují: dějepis národní obrození, Jan Hus, výtvarná výchova divadlo, kaligramy, hudební výchova lidová slovesnost, melodram, výpočetní technika psaní textů, zeměpis ukázky světových autorů. Do výuky v jednotlivých ročnících máme zařazeno i projektové vyučování. V rámci změn a úprav RVP jsme zapracovali nové kompetence. 1

2 ZŠHM ČJ69 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí: Kompetence k učení: rozvíjet dovednosti k osvojování učiva vést žáky k systematickému zpracovávání získaných poznatků učit žáky s informacemi pracovat a umět je využívat i v jiných oborech nabádat k využívání teoretických poznatků v praxi pochopit jazyk jako důležitý nástroj celoživotního vzdělávání Kompetence k řešení problémů: různým způsobem získávat informace k řešení zadaných úkolů spolupracovat s ostatními umět naslouchat umět řešit problémy samostatně rozhodovat se po důkladné úvaze Kompetence komunikativní: umět se vyjadřovat srozumitelně rozšiřovat slovní zásobu umět správně používat slova cizího původu umět využívat pravidla českého pravopisu i stylistiky své názory umět sdělit ústně i písemně vhodně reagovat na názory druhých porozumět různým typům textu a pracovat s nimi postupně si vytvářet čtenářské dovednosti a návyky Kompetence sociální a personální: dodržovat zásady slušného chování umět naslouchat názorům druhých a vhodným způsobem na ně reagovat pracovat ve skupině umět se zapojit do diskuse rozvíjet pozitivní vztah k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti Kompetence občanské: poznávat bohatost českého jazyka vhodným způsobem seznamovat žáky s naším slovesným dědictvím, vysvětlovat jeho význam a kulturní dědictví chránit vést žáky k pochopení funkce divadla, filmu a televize a naučit se orientovat v jejich mnohostranné nabídce zamyslet se nad různými pohledy a názory na kulturní dědictví motivovat žáky k zájmu o daný problém podle vlastních možností a schopností se zapojovat do kulturního života pochopit jazyk jako prostředek historického a kulturního vývoje národa Kompetence pracovní vést žáky k dodržování hygienických a bezpečnostních pravidel umět skloubit teorii a praxi Učivem český jazyk a literatura prolínají tato průřezová témata: 2

3 ZŠHM ČJ69 osobnostní a sociální výchova: rozvoj schopnosti poznávání sebepoznání a sebepojetí seberegulace a sebeorganizace psychohygiena kreativita poznávání lidí mezilidské vztahy komunikace kooperace a kompetice řešení problémů a rozhodovací dovednosti hodnoty, postoje, praktická etika environmentální výchova: základní podmínky života vztah člověka k prostředí mediální výchova: kritické čtení a vnímání mediálních sdělení interpretace vztahu mediálních sdělení a reality stavba mediálních sdělení vnímání autora mediálních sdělení tvorba mediálního sdělení práce v realizačním týmu multikulturní výchova: kulturní diference lidské vztahy etnický původ multikultura princip sociálního smíru a solidarity výchova demokratického občana: občanská společnost a škola občan, občanská společnost a stát formy participace občanů v politickém životě principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech: Evropa a svět nás zajímá objevujeme Evropu a svět jsme Evropané 3

4 ZŠHM ČJ6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (jazyková výchova) Ročník: 6. Žák: Výstupy Učivo Průřezová témata, projektové vyučování přesahy a vazby, mezipředmětové vztahy samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami odliší spisovný a nespisovný jazykový projev pracuje s ukázkami spis. a nespis. jazyka rozliší spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu pozná nářeční prvky regionu při ústním vyjadřování správně používá přízvuk, tempo, důraz, pauzy rozpozná nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov porovnává podobně znějící česká a cizojazyčná slova Obecné poučení o jazyce: čeština (jazyk národní, jazyk mateřský), skupiny jazyků (slovanské-především slovenština-a jiné, jazyky menšinové), rozvrstvení národního jazyka (spisovné a nespisovné útvary a prostředky, jazyk a komunikace (jazyková norma a kodifikace, kultura jazyka a řeči, původ a základy vývoje češtiny, jazykové příručky) Jazyk a jeho útvary Jazykověda a její složky Jazykové příručky Zvuková stránka jazyka: zásady spisovné výslovnosti modulace souvislé řeči (přízvuk slovní a větný), intonace, členění souvislé řeči (pauzy, frázování) Spisovná a nespisovná výslovnost Slovní přízvuk Zvuková stránka věty Hláskosloví Slovní zásoba a tvoření slov: sl. zásoba a její jednotky slohové rozvrstvení sl. zásoby význam slova, homonyma, synonyma obohacování sl. zásoby způsoby tvoření slov Na základě výběru textu: LV upozornění na neobvyklé jazykové obraty, využívání literárních ukázek k procvičování mluvnického učiva Z nářečí na území České republiky HV- nářečí a různé podoby jazyka v lidových písních VV ilustrace k lidovým písním 1

5 ZŠHM ČJ6 ovládá pravopisné jevy lexikální, slovotvorné a morfologické rozpozná slovní druhy, blíže určuje podstatná a přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa jména z regionu používá ve správných tvarech uvědomuje si vztahy mezi základními a rozvíjejícími větnými členy rozliší větu jednoduchou a souvětí v písemném projevu správně používá interpunkční znaménka Pravopis: lexikální, morfologický, syntaktický Lexikální, slovotvorný, morfologický v průběhu celého školního roku Tvarosloví: slovní druhy mluvnické významy a tvary slov Skladba Základní a rozvíjející větné členy Pravopis syntaktický v průběhu celého školního roku 2

6 ZŠHM ČJ6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (literární výchova) Ročník: 6. Žák: Výstupy rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších rozpozná lyriku, epiku přednáší zpaměti literární texty přiměřené věku zvládá dramatizaci jednoduchého textu odliší řeč vypravěče a řeč postav vyjádří své pocity z přečteného textu (kladné i záporné) podle svých schopností volně reprodukuje text, případně tvoří vlastní literární text na dané téma je si vědom potřeby dobrých čtenářských dovedností - individuální četba, práce s encyklopediemi, odbornými příručkami a časopisy vytvoří jednodušší literární text odpovídající tematicky i formálně zadání (báseň, bajka, pohádka) Lidová slovesnost Učivo Hádanky, říkadla, rozpočitadla, slovní hříčky, Pohádky Poezie a próza s tématem Vánoc a Velikonoc (bible) Řecké eposy, báje a pověsti, římské báje Regionální pověsti Středověká literatura V průběhu roku základy lit. teorie Způsoby interpretace literárních a jiných děl Průřezová témata, projektové vyučování přesahy a vazby, mezipředmětové vztahy OSV poznávání lidí dle příběhů dovednost zapamatovat si báseň MEDV filmová a seriálová zpracování lit. děl EGS život dětí v jiných zemích ENV lidová slovesnost a příroda příroda a dobrodružství Projektové vyučování: Pohádka (ENV, MKV, OSV) HV lidové písně, lidová slovesnost, hudební pojmy a nástroje VV ilustrace lidových písní, hádanek, řecké a římské umění D křesťanství, Židé, starověké Řecko a Řím OV region VZ rodinné vztahy V průběhu roku literárně-výchovné aktivity (divadlo, besedy, výstavy, ) 3

7 ZŠHM ČJ6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Ročník: 6. Žák: Výstupy dokáže odlišit a použít přímou a nepřímou řeč správně zachytí časovou posloupnost sestaví osnovu podchytí hlavní myšlenku textu dokáže výstižně vyjadřovat vlastní postoje a pocity osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu rozpozná dopis úřední a osobní je schopen telefonické komunikace rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace komunikuje pohotově a přiměřeně v běžných komunikačních situacích Vypravování Učivo Popis popis předmětu, osoby, děje, pracovního postupu Zpráva a oznámení Písemný projev na základě poznatků o jazyce a stylu, o základních slohových postupech a žánrech vyjádření postoje ke sdělovanému obsahu, vlastní tvořivé psaní (komunikační žánry:výpisek, žádost, soukromý a úřední dopis, objednávka, teze, strukturovaný životopis, pozvánka, charakteristika, subjektivně zabarvený popis, výklad, úvaha) Korespondence vzkaz, pohled, dopis, , SMS Dialog a monolog v životě řečnictví Mluvený projev: zásady dorozumívání (komunikační normy, základní mluvené žánry podle komunikační situace) zásady kultivovaného projevu (technika mluveného projevu, prostředky nonverbální a paralingvální) komunikační žánry: připravený i nepřipravený projev na základě poznámek nebo bez poznámek, referát, diskuse 4 Průřezová témata, projektové vyučování přesahy a vazby, mezipředmětové vztahy OSV mluvní cvičení verbální a neverbální sdělení EGS rodinné příběhy z cest MKV popis osoby MEDV mediální sdělení jeho hodnocení spolupráce se školním časopisem D, OV popis významných historických i současných osobností F telefonní a elektronická komunikace ČJ(LV) reprodukce regionálních pověstí VV přirovnání a rčení vyjádřené kresbou, kresba nebo malba popisovaného předmětu, osoby, ilustrace pověstí

8 ZŠHM ČJ6 5

9 ZŠHM ČJ7 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (jazyková výchova ) Ročník: 7. Žák: Výstupy Učivo Průřezová témata, projektové vyučování přesahy a vazby, mezipředmětové vztahy správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci správně užívá tvary označující části těla skloňuje zájmena rozlišuje slovesný rod samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech volí vhodná slova v písemném i mluveném projevu využívá termínů z ostatních předmětů využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační Tvarosloví: slovní druhy mluvnické významy a tvary slov Ohebné slovní druhy opakování Odchylné tvary označující části těla Skloňování a užívání vztažných zájmen Obtížnější slovesné tvary Slovesný rod činný a trpný Neohebné slovní druhy Pravopis: lexikální, morfologický, syntaktický Základní zásady při psaní velkých písmen Procvičování pravopisu i-í a y-ý Význam slov Synonyma, homonyma, antonyma Odborné názvy Rčení, sousloví Skladba: výpověď a věta 1 MEDV nedostatky v mluveném i psaném projevu v mediálních prostředcích EGS rodinné dovolené názvy poznaných míst LV příklady v literatuře PŘ biologie člověka VV ztvárnění postavy, výtvarné zachycení lidových rčení HV vlastní jména v písních Z názvy měst, řek, pohoří, F, CH, PŘ, Z, M termíny Sloh popis pracovního postupu užití termínů

10 ZŠHM ČJ7 Žák: Výstupy situace určuje druhy vět nahradí větný člen větou vedlejší a větu vedlejší větným členem Učivo stavba věty pořádek slov ve větě rozvíjející větné členy souvětí přímá a nepřímá řeč stavba textu Věta jednočlenná a dvojčlenná Větné členy a druhy vedlejších vět Průřezová témata, projektové vyučování přesahy a vazby, mezipředmětové vztahy 2

11 ZŠHM ČJ7 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (literární výchova ) Ročník: 7. Žák: Výstupy Učivo Průřezová témata, projektové vyučování přesahy a vazby, mezipředmětové vztahy uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla Základní literární pojmy Literární druhy a žánry-poezie, proza, drama, žánry lyrické, epické, dramatické v proměnách času-hlavní vývojová období národní a světové literatury, typické žánry a jejich představitelé literární druhy a žánry-poezie, proza, drama, žánry lyrické, epické, dramatické v proměnách času-hlavní vývojová období národní a světové literatury, typické žánry a jejich představitelé způsoby interpretace literárních a jiných děl základy literární teorie a historie-struktura lit. díla (námět a téma díla, liter. hrdina, kompozice liter. příběhu), jazyk liter. díla (obrazná pojmenování, zvukové prostředky poezie: rým, rytmus, volný verš), liter. umělecká a věcná (populárně-naučná, liter. faktu, publicistické žánry) MEDV filmová a seriálová zpracování lit. děl EGS shodné znaky literárních směrů v různých zemích Projektové vyučování: Karel IV. a jeho doba (MEDV) D historické události u nás i ve světě a význam osobností jednotlivých období Z vyhledávání jednotlivých států na mapě HV chorály VV iniciály, iluminace formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo Nejstarší česká i světová literatura Renesance ve světové literatuře(w. Shakespeare, M. de Cervantes) Česká literatura století (J.A. Komenský) Klasicismus, osvícenství 3

12 ZŠHM ČJ7 Žák: Výstupy rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí základů literární teorie vyhledává informace ke splnění úkolu vytvoří seznam děl určitého autora v katalogu knihovny na základě internetových zdrojů vypracuje zadaný úkol (zjistí základní údaje o životě a činnosti významných osobností) Preromantismus Učivo Národní obrození - periodizace Průřezová témata, projektové vyučování přesahy a vazby, mezipředmětové vztahy 4

13 ZŠHM ČJ7 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova ) Ročník: 7. Žák: Výstupy odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních, nonverbálních i paralingválních prostředků řeči dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci Vypravování Pozvánka, gratulace Popis Popis uměleckého díla Líčení Učivo Popis výrobků a pracovních postupů Charakteristika Průřezová témata, projektové vyučování přesahy a vazby, mezipředmětové vztahy MEDV scénky ze hry, filmu, ukázky z knih OSV mluvní cvičení, verbální a neverbální sdělení LV charakteristika literárních postav AJ,NJ blahopřání, životopis, vyplňování formulářů VV - písmo uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji formuluje ústní a písemnou žádost využívá základy studijního čtení vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah Životopis Písemný projev na základě poznatků o jazyce a stylu, o základních slohových postupech a žánrech vyjádření postoje ke sdělovanému obsahu, vlastní tvořivé psaní (komunikační žánry:výpisek, žádost, soukromý a úřední dopis, objednávka, teze, strukturovaný životopis, pozvánka, charakteristika, subjektivně zabarvený popis, výklad, úvaha) Žádost Výtah, výpisky, osnova 5

14 ZŠHM ČJ7 Žák: Výstupy z přečteného textu, samostatně připraví a s oporou o text přednese referát Učivo Čtení praktické (pozorné, přiměřeně rychlé, znalost orientačních prvků v textu) věcné (studijní, čtení jako zdroj informací, vyhledávací), kritické (analytické, hodnotící) prožitkové Průřezová témata, projektové vyučování přesahy a vazby, mezipředmětové vztahy 6

15 ZŠHM ČJ8 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (jazyková výchova ) Ročník: 8. Žák: Výstupy Učivo Průřezová témata, projektové vyučování přesahy a vazby, mezipředmětové vztahy správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova skloňuje jména přejatá a cizí jména vlastní využívá různých slovníků rozlišuje slovesný vid, vytváří vidové dvojice zařazuje slovesa do slovesných tříd a ke vzorům skloňuje zájmena využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí rozliší větu jednoduchou a souvětí určí souvětí souřadné a podřadné správně určí významové poměry mezi větnými členy a větami rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazérech vysvětlí způsob tvoření slov rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu Tvarosloví: slovní druhy mluvnické významy a tvary slov Podstatná jména nepravidelnosti ve skloňování Skloňování obecných jmen přejatých Skloňování cizích vlastních jmen Slovesný vid Slovesné třídy a vzory Skloňování zájmena týž/tentýž Skladba: výpověď a věta, stavba věty, pořádek slov ve větě rozvíjející větné členy souvětí přímá a nepřímá řeč stavba textu Interpunkce v souvětí Větné členy v přístavkovém vztahu Souvětí souřadné a podřadné Významové poměry 1 EGS cestování, poznávání života v jiných zemích OSV seberegulace a sebeorganizace cvičení sebekontroly, sebeovládání, plánování učení a studia napomáhá primární prevenci sociálně patologických jevů a škodlivých způsobů chování LV jména cizích autorů a postav Z názvy měst, řek, hor, CH názvy prvků a sloučenin PŘ názvy rostlin a živočichů AJ, NJ slovesné tvary

16 ZŠHM ČJ8 Žák: Výstupy a zdůvodní jejich užití v ukázkách rozpozná spisovný a nespisovný jazyk převede text z nespisovné podoby a naopak Nauka o slovní zásobě Učivo Obecné poučení jazyce Čeština (jazyk národní, jazyk mateřský) skupiny jazyků (slovanské-především slovenštinaa jiné, jazyky menšinové) rozvrstvení národního jazyka (spisovné a nespisovné útvary a prostředky) jazyk a komunikace (jazyková norma a kodifikace, kultura jazyka a řeči, původ a základy vývoje češtiny, jazykové příručky) - Průřezová témata, projektové vyučování přesahy a vazby, mezipředmětové vztahy rozvíjí schopnost poznávat a tolerovat odlišnosti jiných skupin a spolupracovat s nimi poskytuje žákům základní znalosti o různých skupinách žijících v české a evropské společnosti MKV vede k respektování kulturních, etnických a jiných odlišností ENV vede k uvědomování si podmínek života a možností jejich ohrožení 2

17 ZŠHM ČJ8 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (literární výchova ) Ročník: 8. Žák: Výstupy Učivo Průřezová témata, projektové vyučování přesahy a vazby, mezipředmětové vztahy uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře správně určí básnické prostředky ozvlášťňující literární dílo (jednoduché příklady personifikace, metafory, metonymie) na základě návštěvy divadla a zhlédnutí představení vyjádří své dojmy (kladné i záporné) Literární pojmy Literární druhy a žánry: poezie, próza, drama, žánry lyrické, epické, dramatické v proměnách času-hlavní vývojová období národní a světové literatury, typické žánry a jejich představitelé způsoby interpretace literárních a jiných děl základy literární teorie a historie-struktura lit. díla (námět a téma díla, liter. hrdina, kompozice liter. příběhu), jazyk liter. díla (obrazná pojmenování, zvukové prostředky poezie: rým, rytmus, volný verš), liter. umělecká a věcná (populárněnaučná, liter. faktu, publicistické žánry) Národní obrození Romantismus Literatura druhé poloviny 19. století Literatura první poloviny 20. století Tvořivé činnosti s liter. textem: přednes vhodných liter. textů, volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, záznam a reprodukce hl. myšlenek, interpretace liter. textu, dramatizace, vytváření vlastních textů, vlastní výtvarný doprovod k literárním textům MKV Češi a národní obrození VDO demokratické zásady v dílech spisovatelů OSV komunikace řeč těla, zvuků a slov, předmětů a prostředí, lidských skutků dovednosti pro sdělování verbální i neverbální (monolog, dialog, rétorika) EGS poznávání života v jiných zemích Projektové vyučování: Odraz války vliteratuře (EGS) D historické události u nás i ve světě význam osobností jednotlivých období Z vyhledávání jednotlivých států na mapě VV ilustrace ke knize HV Národní obrození v hudbě 3

18 ZŠHM ČJ8 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova ) Ročník: 8. Žák: Výstupy využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů rozliší charakteristiku vnitřní a vnější, přímou a nepřímou rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru zpracuje osnovu nahrazuje přejatá slova slovy domácími vhodně volí jazykové prostředky uplatňuje vlastní názory, zkušenosti, postoje Učivo Charakteristika literárních postav Líčení Výklad Výtah Úvaha Písemný projev: na základě poznatků o jazyce a stylu, o základních slohových postupech a žánrech vyjádření postoje ke sdělovanému obsahu, vlastní tvořivé psaní (komunikační žánry:výpisek, žádost, soukromý a úřední dopis, objednávka, teze, strukturovaný životopis, pozvánka, charakteristika, subjektivně zabarvený popis, výklad, úvaha) naslouchání-praktické (výchova k empatii, podnět k jednání) věcné (soustředěné, aktivní) kritické (objektivní a subjektivní sdělení, komunikační záměr mluvčího,manipulativní působení projevu, zvukové prostředky souvislého projevu a prostředky mimojazykové) zážitkové 4 Průřezová témata, projektové vyučování přesahy a vazby, mezipředmětové vztahy OSV mluvní cvičení, poznávání lidí dle příběhů, mezilidské vztahy, řešení problémů poskytuje žákům základní znalosti o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti MEDV kritické čtení a vnímání mediálních sdělení VDO formování volních a charakterových rysů vede k uvažování o problémech v širších souvislostech a ke kritickému myšlení poskytuje žákům základní znalosti o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti LV ukázky z literárních děl, různé slohové útvary v literárních ukázkách ML cizí jména D, Z, PŘ výtah, zápis

19 ZŠHM ČJ8 5

20 ZŠHM ČJ9 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (jazyková výchova) Ročník: 9. Žák: Výstupy Učivo Průřezová témata, projektové vyučování přesahy a vazby, mezipředmětové vztahy správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci upevní si vědomosti z předchozích ročníků rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí Tvarosloví opakování, procvičování Skladba - opakování umí rozebrat a správně určit složitá souvětí Složitá souvětí určí samostatný větný člen v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace určí správně kořen, předponu, příponu, koncovku rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití shrne dosavadní vědomosti Funkce vět a větných ekvivalentů Tvoření vět Hlavní zásady českého slovosledu Pravopis opakování Čárky ve větě a souvětí Význam slova, slovní zásoba Zvuková stránka jazyka Slovní zásoba a tvoření slov : slovní zásoba a její jednotky slohové rozvrstvení sl. zásoby význam slova, homonyma, synonyma obohacování slovní zásoby způsoby tvoření slov- Obecné poučení o jazyce: čeština (jazyk národní, jazyk mateřský) skupiny jazyků (slovanské-především slovenštinaa jiné, jazyka menšinové) rozvrstvení národního jazyka (spisovné a nespisovné útvary a prostředky) jazyk a komunikace (jazyková norma a kodifikace, kultura jazyka a řeči, původ a základy vývoje EGS Jsme Evropané,rozvíjí schopnost srovnávat projevy kultury v evropském kontextu, nacházet společné znaky a odlišnosti OSV stanovení osobních cílů a kroků k jejich dosažení kreativita pružnost nápadů, schopnost vidět věci jinak, tvořivost rozvíjí schopnost poznávat a tolerovat odlišnosti jiných skupin a spolupracovat s nimi VDO vede k aktivnímu postoji v obhajování a dodržování lidských práv a svobod 1

21 ZŠHM ČJ9 Žák: Výstupy Učivo Průřezová témata, projektové vyučování přesahy a vazby, mezipředmětové vztahy češtiny, jazykové příručky) 2

22 ZŠHM ČJ9 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (literární výchova) Ročník: 9. Žák: Výstupy porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém zpracování vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla Učivo Základy literární teorie a historie Literární druhy a žánry literární druhy a žánry-poezie, proza, drama, žánry lyrické, epické, dramatické v proměnách času-hlavní vývojová období národní a světové literatury, typické žánry a jejich představiteléliterární druhy a žánry-poezie, proza, drama, žánry lyrické, epické, dramatické v proměnách času-hlavní vývojová období národní a světové literatury, typické žánry a jejich představitelé způsoby interpretace literárních a jiných děl základy literární teorie a historie-struktura lit. díla (námět a téma díla, liter. hrdina, kompozice liter. příběhu), jazyk liter. díla (obrazná pojmenování, zvukové prostředky poezie: rým, rytmus, volný verš), liter. umělecká a věcná (populárně-naučná, liter. faktu, publicistické žánry) Literatura 1.poloviny 20. století Literatura po 1. světové válce 1. světová válka v literatuře Literatura mezi dvěma světovými válkami Literatura v době okupace Literatura tvorba po 2.světové válce 2. světová válka v literatuře. Samizdatová a exilová literatura. Současná tvorba rozpoznává základní rysy výrazného individuální- tvořivé činnosti s liter. textem-přednes vhodných 3 Průřezová témata, projektové vyučování přesahy a vazby, mezipředmětové vztahy MKV lidské vztahy, princip sociálního smíru a solidarity EGS objevujeme Evropu a svět VDO principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování demokracie jako protiváha diktatury a anarchie OSV napomáhá primární prevenci sociálně patologických jevů a škodlivých způsobů chování lidské vztahy právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci Projektové vyučování: Češi žijící a tvořící v zahraničí (EGS) Z spisovatelé regionu, spisovatelé podle místa působnosti D historické události u nás i ve světě ( 1. a 2. SV) AJ, NJ - spisovatelé

23 ZŠHM ČJ9 ho stylu autora porovnává umělecké dílo filmové a literární liter. textů,volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, záznam a reprodukce hl. myšlenek interpretace liter. textu, dramatizace, vytváření vlastníchtextů, vlastní výtvarný doprovod k liter. textům 4

24 ZŠHM ČJ9 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Ročník: 9. Žák: Výstupy Učivo Průřezová témata, projektové vyučování přesahy a vazby, mezipředmětové vztahy rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta púomocí otázek nebo porovnáním s dostupnými informačními zdroji zaujme kritický postoj k důvodům, které vedly k manipulaci uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování napíše vlastní životopis a vyplní jednoduché tiskopisy využívá základy studijního čtení vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o text přednese referát Vypravování v běžné komunikaci ( ve stylu prostě sdělovacím) Vypravování v umělecké oblasti Popis, charakteristika Životopis Tiskopisy písemný projev na základě poznatků o jazyce a stylu, o základních slohových postupech a žánrech vyjádření postoje ke sdělovanému obsahu, vlastní tvořivé psaní (komunikační žánry:výpisek, žádost, soukromý a úřední dopis, objednávka, teze, strukturovaný životopis, pozvánka, charakteristika, subjektivně zabarvený popis, výklad, úvaha) Výklad, výtah Úvaha Publicistické útvary písemný projev na základě poznatků o jazyce a stylu, o základních slohových postupech a žánrech vyjádření postoje ke sdělovanému obsahu, vlastní tvořivé psaní (komunikační žánry:výpisek, žádost, soukromý a úřední dopis, objednávka, teze, struktu- 5 ENV úvaha vztah člověka k prostředí OSV osobnostní rozvoj sebepoznání ( životopis) sociální rozvoj komunikace ( diskuse) MEDV kritické čtení a vnímání mediálních sdělení fungování a vliv médií ve skutečnosti učí žáky uvědomovat si možné dopady svých verbálních i neverbálních projevů VDO vede k uvažování o problémech v širších souvislostech a ke kritickému myšlení AJ význam médií v životě člověka

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura - Tercie Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 8. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník 1.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. TVAROSLOVÍ

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

1. Český jazyk a literatura

1. Český jazyk a literatura 1. Český jazyk a literatura 23 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

JAZYKOVÁ VÝCHOVA. Tvarosloví. Pravopis. Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk - 7. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy)

JAZYKOVÁ VÝCHOVA. Tvarosloví. Pravopis. Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk - 7. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy) JAZYKOVÁ VÝCHOVA Tvarosloví ž. si uvědomuje rozmanitost jazyka ž. tvoří a vědomě používá spisovné tvary slov ž. pracuje s jazykovými příručkami ž. pracuje s jazykovými texty různého zaměření ž. rozlišuje

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji 15 využívá znalostí o

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 7. ročník Český jazyk pro 7.ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia (Fraus 2004) Pracovní sešit pro 7.ročník ZŠ a sekundu

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost) Pravopis (lexikální a morfologický) Tvarosloví (ohebné slovní druhy)

Zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost) Pravopis (lexikální a morfologický) Tvarosloví (ohebné slovní druhy) Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Obor vzdělávací oblasti: Český jazyk a literatura (jazyková výchova) Ročník: 6. Výstupy - kompetence Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky samostatně pracuje

Více

návštěvy divadelních a filmových představení

návštěvy divadelních a filmových představení A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

2. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 2. stupeň. 2.1. Jazyk a jazyková komunikace. 2.1.1. Český jazyk a literatura

2. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 2. stupeň. 2.1. Jazyk a jazyková komunikace. 2.1.1. Český jazyk a literatura 2. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 2. stupeň 2.1. Jazyk a jazyková komunikace 2.1.1. Český jazyk a literatura 6. ročník Očekávané výstupy z RVP Čj 6/1 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou

Více

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9.

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Ruský jazyk 7. 9. ročník 2 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna dělení žáků

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6.1 Český jazyk a literatura 6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy Francouzský jazyk ročník TÉMA VÝSTUP G5 Tematické okruhy rodina škola místo, kde žije bydlení volný čas a zájmová činnost jídlo oblékání nákupy některé svátky, tradice příroda cizí země omluva a reakce

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník JAZYKOVÁ VÝCHOVA KOMPETENCE K UČENÍ Využívá znalostí

Více

Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7

Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7 Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7 Výstup rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnici, v autentických materiálech s využitím vizuální opory vyhledá v textu známé výrazy, fráze a informace

Více

2. stupeň Český jazyk

2. stupeň Český jazyk 2. stupeň Český jazyk Ročník Výstupy Učivo Průřezová témata VI. JAZYKOVÁ VÝCHOVA rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

Dodatek č. 2 k II. dílu ŠVP. Úpravy osnov předmětů Český jazyk a Německý jazyk

Dodatek č. 2 k II. dílu ŠVP. Úpravy osnov předmětů Český jazyk a Německý jazyk Dodatek č. 2 k II. dílu ŠVP Úpravy osnov předmětů Český jazyk a Německý jazyk Platnost dokumentu : od 1. 9. 2015 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia a SOŠ ekonomické Sedlčany byl v uvedené

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace

Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Konverzace

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Ruský jazyk - 7. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět -5 hodin týdně

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled ČJL-9-1-01 Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - 9.r.

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7. Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7. zopakuje si a upevní vědomosti získané v 6. ročníku rozeznává slova ohebná a neohebná, správně třídí slovní druhy tvoří

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin Návrhy tematických plánů Střední odborná škola 1. Návrh tematického plánu mluvnice 1. ročník Počet hodin Racionální studium textu 1 Základy informatiky získávání a zpracování informací 1 Jazykověda a její

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO Anglický jazyk - 6. ročník Výchova demokratického občana VDO VDO 1 Občanská společnost a škola dílčí témata: Představení, Styk s okolím - umí si vyžádat informaci o jménu a sám inf. poskytnout - umí se

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Anglický jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden ze dvou školou nabízených cizích jazyků. Jeho postupné osvojování pomáhá žákům

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník.

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník. Již čtvrtým rokem vyučujeme na naší škole podle vlastního školního vzdělávacího programu. V červnu jsme se pokusili vyhodnotit, jak se nám daří naplňovat cíle, které jsme si stanovili. Pro testování jsme

Více

Charakteristika vzdělávací oblasti JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE se nahrazují:

Charakteristika vzdělávací oblasti JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE se nahrazují: 2 Charakteristika vzdělávací oblasti JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE se nahrazují: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti 29 3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk Učební osnovy 20 Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

Charakteristika předmětu ruský jazyk

Charakteristika předmětu ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje se na 2. stupni

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

Úvod o českém jazyce nářečí jazykověda jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka spisovná výslovnost slovní přízvuk zvuková stránka věty

Úvod o českém jazyce nářečí jazykověda jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka spisovná výslovnost slovní přízvuk zvuková stránka věty Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 6. definuje a rozlišuje jednotlivé vrstvy jazyka vysvětlí základní pojmy jazykovědy naučí se pracovat s jazykovými příručkami, dokáže

Více

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň 5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Anglický jazyk patří do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá

Více

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Řečové dovednosti - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň KAPITOLA 13. - ČESKÝ JAZYK Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Český jazyk 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK Obsahové, časové a organizační

Více

5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň

5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět od prvního do devátého ročníku, přičemž je zajištěna plynulá návaznost prvního

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) Charakteristika předmětu Výuka tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků. V tomto období je nejdůležitější probouzení zájmu o výuku angličtiny a vytváření kladného

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více