FZ06/2004 eské úetní standardy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FZ06/2004 eské úetní standardy"

Transkript

1 FZ06/2004 eské úetní standardy pro úetní jednotky, které útují podle vyhlášky. 504/2002 Sb., ve zn&ní pozd&jších p(edpis* (dále jen " eské úetní standardy pro úetní jednotky, u kterých hlavním p(edm&tem innosti není podnikání") Ministerstvo financí podle 36 zákona. 563/1991 Sb., o úetnictví, ve zn"ní pozd"jších p&edpis', oznamuje vydání zm"n +eských úetních standard' pro úetní jednotky, u kterých hlavním p&edm"tem innosti není podnikání v jejich úplném zn"ní. Toto úplné zn"ní "+eských úetních standard' pro úetní jednotky, které útují podle vyhlášky. 504/2002 Sb., ve zn"ní pozd"jších p&edpis', nahrazuje jejich zn"ní uve&ejn"né pod. 53 ve Finanním zpravodaji /3/2003 ze dne Toto úplné zn"ní +eských úetních standard' pro úetní jednotky, u kterých hlavním p&edm"tem innosti není podnikání se použije pro úetní období zaínající dnem 1. ledna 2005 nebo dnem pozd"jším. Ministerstvo financí podle 36 zákona. 563/1991 Sb., o úetnictví, ve zn"ní pozd"jších p&edpis', oznamuje vydání +eského úetního standardu pro úetní jednotky, u kterých hlavním p&edm"tem innosti není podnikání. 414 P&echod z jednoduchého úetnictví na úetnictví. Platnost tohoto standardu je od 1. ledna eské úetní standardy pro úetní jednotky, které útují podle vyhlášky. 504/2002 Sb., ve zn&ní pozd&jších p(edpis* (dále jen " eské úetní standardy pro úetní jednotky, u kterých hlavním p(edm&tem innosti není podnikání") íslo Název Úty a zásady útování na útech 402 Otevírání a uzavírání úetních knih 403 Inventarizaní rozdíly 404 Kursové rozdíly 405 Deriváty 406 Operace s cennými papíry a podíly 407 Opravné položky k pohledávkám, rezervy a pohledávky po lh't" splatnosti 408 Krátkodobý finanní majetek a krátkodobé bankovní úv"ry 409 Dlouhodobý majetek 410 Zásoby 411 Zútovací vztahy 412 Náklady a výnosy 413 Vlastní zdroje a dlouhodobé závazky 414 P&echod z jednoduchého úetnictví na úetnictví

2 eský úetní standard pro úetní jednotky, u kterých hlavním p(edm&tem innosti není podnikání. 401 Úty a zásady útování na útech Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona. 563/1991 Sb., o úetnictví, ve zn"ní pozd"jších p&edpis', (dále jen "zákon") a vyhlášky. 504/2002 Sb., kterou se provád"jí n"která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o úetnictví, ve zn"ní pozd"jších p&edpis', pro úetní jednotky, u kterých hlavním p&edm"tem innosti není podnikání, pokud útují v soustav" podvojného úetnictví, ve zn"ní pozd"jších p&edpis', (dále jen "vyhláška") základní postupy útování na útech za úelem docílení souladu p&i používání úetních metod úetními jednotkami. 1. Cíl 2. Obsahové vymezení 2.1. Okamžik uskuten&ní úetního p(ípadu Okamžikem uskuten"ní úetního p&ípadu je den, ve kterém dojde zejména ke spln"ní dodávky, vzniku závazku, platb" závazku, vzniku pohledávky, inkasu pohledávky, postoupení pohledávky, vkladu pohledávky, poskytnutí i p&ijetí zálohy, p&evzetí dluhu, zjišt"ní manka, schodku, p&ebytku i škody, pohybu majetku uvnit& úetní jednotky a k dalším skutenostem vyplývajícím ze zvláštních p&edpis' nebo z vnit&ních pom"r' úetní jednotky, které jsou p&edm"tem úetnictví a které v úetní jednotce nastaly, pop&. úetní jednotka má k dispozici pot&ebné doklady tyto skutenosti dokumentující (nap&. bankovní výpisy, výpisy ze St&ediska cenných papír'). Pro pot&eby ocedování pohledávek a závazk' vyjád&ených v cizí m"n" ke dni jejich vzniku lze za okamžik uskuten"ní úetního p&ípadu považovat u dodavatele den vystavení faktury nebo obdobného dokladu, u odb"ratele den p&ijetí faktury nebo obdobného dokladu P&i p&evodu vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí, se za okamžik uskuten"ní úetního p&ípadu považuje den doruení návrhu na vklad katastrálnímu ú&adu. Dojde-li k povolení vkladu, úetní zápisy k tomuto dni se nem"ní. Není-li vklad povolen, musejí se úetní zápisy u zúastn"ných stran zp"tn" opravit. Podmín"nost uskuten"ní úetního p&ípadu nabytím právního úinku vkladu se vyjád&í v knize analytických út' Metoda útování asového rozlišení Náklady a výnosy zachycují úetní jednotky podle t"chto zásad: a) náklady a výnosy se útují zásadn" do období, s nímž asov" a v"cn" souvisí, b) opravy náklad' nebo výnos' minulých úetních období se útují na útech náklad' a výnos', kterých se týkají, c) náhrady vynaložených náklad' minulých úetních období se útují do výnos' b"žného roku, d) náklady a výdaje, které se týkají budoucích období, je nutno asov"

3 rozlišit ve form"- náklad' p&íštích období (úet útové skupiny 38), nebo - výdaj' p&íštích období (úet útové skupiny 38), e) výnosy a p&íjmy, které se týkají budoucích období, je nutno asov" rozlišit ve form"- výnos' p&íštích období (úet útové skupiny 38), nebo - p&íjm' p&íštích období (úet útové skupiny 38) Podmínkou pro útování úetních p&ípad' asového rozlišení je skutenost, že je znám jejich úel (v"cné vymezení), ástka a období, kterých se týkají Úty asového rozlišení podléhají inventarizaci a p&i ní se posuzuje jejich výše a od'vodn"nost asové rozlišení není nutno používat v p&ípadech, pokud tak stanoví zvláštní právní p&edpis Útový rozvrh Úty z&izuje úetní jednotka podle 14 zákona a 31 vyhlášky Útový rozvrh sestavují úetní jednotky na podklad" sm"rné útové osnovy. Úetní jednotky, které vedou úetnictví ve zjednodušeném rozsahu, mohou sestavit útový rozvrh pouze v len"ní na útové skupiny pokud zvláštní právní p&edpis nevyžaduje podrobn"jší len"ní. V p&ípad", že tyto úetní jednotky uvedou v útovém rozvrhu analytické úty, potom již neútují na p&íslušné útové skupin". P&i sestavování útového rozvrhu musí zohlednit takové skutenosti jako je nap&. provozování hospodá&ské innosti, protože podle ustanovení 6 odst. 1 vyhlášky, kde je uvedena povinnost uvád"t ve výkazu zisku a ztráty konené z'statky út' rozd"lené na hlavní a hospodá&skou innost. Ostatní úetní jednotky musí v útovém rozvrhu uvést i syntetické úty ( 31 odst. 3 vyhlášky) Úetní jednotky uvedou v útovém rozvrhu úty, které jsou nutné pro zaútování všech úetních p&ípad' a sestavení úetní záv"rky v souladu s požadavky vyplývajícími ze zákona, vyhlášky a ostatních právních p&edpis'. Jedná se nejen o povinnosti vyplývající ze zákona. 563/1991 Sb. o úetnictví, ve zn"ní pozd"jších p&edpis' a vyhlášky. 504/2002 Sb., ve zn"ní pozd"jších p&edpis', ale i z dalších právních p&edpis', nap&. zákona. 72/1994 Sb., kterým se upravují n"které spoluvlastnické vztahy k budovám a n"které vlastnické vztahy k byt'm a nebytovým prostor'm a dopldují n"které zákony (zákon o vlastnictví byt'), ve zn"ní pozd"jších p&edpis' Analytické úty V rámci syntetických út' mohou úetní jednotky vytvá&et analytické úty. P&i vytvá&ení analytických út' mohou zohlednit zejména dále uvedené skutenosti, pokud tato nejsou již zohledn"na p&ímo syntetickými úty: a) len"ní podle jednotlivých druh' majetku, hmotn" odpov"dných osob a míst uložení i umíst"ní p&i útování o majetku. Odd"len" se sleduje majetek zatížený zástavním právem nebo v"cným b&emenem, pop&ípad" p&evedené nebo poskytnuté zajišt"ní. U pohledávek je len"ní podle jednotlivých dlužník'. U cenných papír' se na odd"lených analytických útech sledují cenné papíry v umo&ovacím &ízení,

4 b) len"ní závazk' podle jednotlivých v"&itel', c) len"ní podle asového hlediska u pohledávek a závazk', to je podle 19 odst. 7 zákona na krátkodobé a dlouhodobé pohledávky a závazky, d) len"ní na eskou a cizí m"nu v p&ípadech stanovených zákonem, e) len"ní podle položek úetní záv"rky, f) len"ní náklad' a výnos' na innosti, z nichž p&íjmy (výnosy) jsou p&edm"tem dan" z p&íjm' a v rámci toho len"ní na innosti, z nichž p&íjmy jsou od dan" osvobozeny, g) len"ní pro dadové úely, tzn. pro transformaci úetního výsledku hospoda&ení ze zdadované innosti p&ed zdan"ním na dadový základ vymezený zákonem o daních z p&íjm', zejména pokud jde o výdaje na dosažení, zajišt"ní a udržení p&íjm' a zdadované p&íjmy, pro pot&eby dan" z p&idané hodnoty, spot&ebních daní apod., h) len"ní pro pot&eby zútování s institucemi sociálního zabezpeení a zdravotního pojišt"ní, i) len"ní z hlediska pot&eb finanního &ízení úetní jednotky, j) len"ní podle druhu innosti úetní jednotky, k) len"ní podle požadavk' externích uživatel' údaj' z úetnictví, zejména orgán' státní statistiky Podrozvahové úty Na podrozvahových útech v útových skupinách 97 až 99 se sledují d'ležité skutenosti, o kterých se neútuje v deníku, hlavní knize nebo v knihách analytických út' a jejichž znalost je podstatná pro posouzení majetkoprávní situace úetní jednotky a jejich ekonomických zdroj'. Jedná se p&edevším o využívání cizího majetku, ke kterému nemá úetní jednotka vlastnické právo, pop&. právo hospoda&ení, dále evidence n"kterých práv (hypotéky), nebo materiálu, jehož po&ízení, uchování, udržování a sledování vyplývá ze zvláštních právních p&edpis', nap&. materiál civilní ochrany Na podrozvahových útech se sledují zejména: - p&ijatá depozita a hypotéky, - najatý majetek, - majetek p&ijatý do úschovy, - zásoby p&ijaté ke zpracování, - p&ísn" zútovatelné tiskopisy, - materiál ve skladech civilní ochrany a ostatní materiál specifického použití, - program 222, - deriváty, - sm"nky k inkasu použité k úhrad" do doby jejich splatnosti, - pohledávky, které se odepisují podle zákona. 586/1992 Sb., o daních z p&íjm' ve zn"ní pozd"jších p&edpis' a zákona. 593/1992 Sb., o rezervách, ve zn"ní pozd"jších p&edpis' (zejména zákona. 132/1995 Sb., o rezervách pro zjišt"ní základu dan" z p&íjm'),

5 - závazky ze smluvních pokut a úrok' z prodlení, - pohledávky ze smluvních pokut a úrok' z prodlení, - odepsané pohledávky, - poskytnuté záruky a jiné obdobné závazky, - p&ijaté záruky a jiné obdobné pohledávky, - poskytnutá zástavní práva a v"cná b&emena a p&evedená a poskytnutá zajišt"ní, pokud se o nich neútuje podle +eského úetního standardu. 409 Dlouhodobý majetek, - p&ijaté zástavní práva a p&ijatá zajišt"ní - závazky z leasingu, - pohledávky z leasingu, - pohledávky z pevných termínových operací, - závazky z pevných termínových operací, - pohledávky z opcí, - závazky z opcí, - podmín"né závazky (nap&. podle ust. 15 odst. 4 zákona. 72/1994 Sb., zákon o vlastnictví byt', ve zn"ní pozd"jších p&edpis') Úetnictví na úrovni vnit(ních organizaních útvar* (st(edisek) Formu, organizaci a zam"&ení úetnictví na úrovni vnit&ních organizaních útvar' si úetní jednotka stanoví sama, p&itom musí zabezpeit také pr'kazné podklady: a) o stavu a zm"n" stavu zásob vytvo&ených vlastní inností, b) pro vyjád&ení aktivace vlastních výkon', c) pro ocen"ní zásob a ostatních výkon' vytvo&ených vlastní inností Úetnictví na úrovni vnit&ních organizaních útvar' lze organizovat: a) v rámci analytických út', b) v samostatném úetním okruhu, pro který se zvolí úty v rámci útových t&íd 7 a 8. Obsahovou nápld uvedených útových t&íd, zvolených útových skupin a jednotlivých syntetických út' si urí úetní jednotka sama, c) kombinací postup' podle bod' a) a b) P&i kombinaci podle postup' podle bod' a) a b) si úetní jednotka zvolí v rámci út' útových t&íd 7 a 8 spojovací úty, které zajistí provázanost, pop&. jejich funkci nahradí technické prost&edky Úty na úrovni vnit&ních organizaních útvar' uvede úetní jednotka v útovém rozvrhu.

6 eský úetní standard pro úetní jednotky, u kterých hlavním p(edm&tem innosti není podnikání. 402 Otevírání a uzavírání úetních knih Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona. 563/1991 Sb., o úetnictví, ve zn"ní pozd"jších p&edpis', (dále jen "zákon") a vyhlášky. 504/2002 Sb., kterou se provád"jí n"která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o úetnictví, ve zn"ní pozd"jších p&edpis', pro úetní jednotky, u kterých hlavním p&edm"tem innosti není podnikání, pokud útují v soustav" podvojného úetnictví, ve zn"ní pozd"jších p&edpis', (dále jen "vyhláška") základní postupy p&i otevírání a uzavírání úetních knih za úelem docílení souladu p&i používání úetních metod úetními jednotkami. 1. Cíl 2. Obsahové vymezení 2.1. Otevírání a uzavírání úetních knih se (ídí ustanovením 17 zákona Otevírání úetních knih Úty hlavní knihy se otevírají úetními zápisy. Stavy jednotlivých rozvahových položek (aktiva a pasiva) vykázané na p&íslušném útu útové skupiny 96 - Záv"rkové úty, které slouží k uzavírání úetních knih, (dále jen "konený úet rozvažný") musí navazovat na stavy jednotlivých rozvahových položek (aktiv a pasiv ) p&íslušného útu útové skupiny 96 - Záv"rkové úty, který slouží k otevírání úetních knih (dále jen "poátení úet rozvažný") Úetními zápisy na vrub poáteního útu rozvažného a ve prosp"ch p&íslušných nov" otevíraných út' pasiv a úetními zápisy ve prosp"ch poáteního útu rozvažného a na vrub p&íslušných nov" otevíraných út' aktiv se zaútují jejich poátení z'statky Zisk, pop&ípad" ztráta, zaútovaný ve prosp"ch, pop&ípad" na vrub koneného útu rozvažného se p&i otevírání út' hlavní knihy zaútuje ve prosp"ch, pop&. na vrub, p&íslušného útu útové skupiny 93 - Výsledek hospoda&ení se souvztažným zápisem na vrub, p&ípadn" ve prosp"ch poáteního útu rozvažného Po otev&ení úetních knih se jako úetní p&ípad prvního m"síce nového úetního období zruší úetní zápisy na útech kursových rozdíl' útové skupiny 38 - P&echodné úty aktiv a pasiv, se souvztažným úetním zápisem na t"ch útech, na nichž se tyto zápisy vytvo&ily p&i uzavírání úetních knih Stav p&íslušného útu útové skupiny 93 - Výsledek hospoda&ení se vyrovná: a) v p&ípad" dosažení zisku ve prosp"ch p&íslušných út' útových skupin 90 - Vlastní jm"ní nebo 91 - Fondy, p&ípadn" 93 - Výsledek hospoda&ení. b) v p&ípad" vzniklé ztráty na vrub p&íslušných út' útových skupin 90 -

7 Vlastní jm"ní nebo 91 - Fondy, p&ípadn" 93 - Výsledek hospoda&ení. Zp'sob vypo&ádání dosaženého zisku nebo vzniklé ztráty je stanoven buj zvláštním právním p&edpisem nebo statutem, stanovami i jinou z&izovací listinou úetní jednotky nebo vlastními p&edpisy o hospoda&ení nebo p&edpisy vyšších orgán' pop&. rozhodnutím p&íslušného oprávn"ného orgánu úetní jednotky Nevypo&ádaná ztráta, p&ípadn" nerozd"lený zisk, z minulých úetních období zaútované na p&íslušný úet nerozd"leného zisku a neuhrazené ztráty z minulých let útové skupiny 93 - Výsledek hospoda&ení se zaútuje na vrub nebo ve prosp"ch p&íslušného útu výsledku hospoda&ení ve schvalovacím &ízení útové skupiny 93 - Výsledek hospoda&ení Uzavírání úetních knih Úty hlavní knihy se uzavírají úetními zápisy Konené stavy út' náklad' se p&eútují na vrub p&íslušného útu výsledku hospoda&ení útové skupiny 96 - Záv"rkové úty, konené stavy útu výnos' se p&eútují ve prosp"ch tohoto útu. Výsledný z'statek útu výsledku hospoda&ení se podle své povahy p&eútuje ve prosp"ch, p&ípadn" na vrub útu konený úet rozvažný Konené z'statky aktivních út' se p&eútují na vrub koneného útu rozvažného, konené z'statky pasivních út' se p&eútují ve prosp"ch koneného útu rozvažného. Na vrub nebo ve prosp"ch koneného útu rozvažného se p&eútuje též z'statek útu výsledku hospoda&ení (podle toho, zda byl dosažen zisk nebo vykázána ztráta) Uzavírání úetních knih je innost p&i níž se: a) zjiškují obraty stran Má dáti a Dal jednotlivých syntetických út', pop&ípad" p&i vedení úetnictví ve zjednodušeném rozsahu obraty útových skupin, b) zjiškují konené z'statky aktivních a pasivních út' a konené stavy út' náklad' a výnos', pop&ípad" p&i vedení úetnictví ve zjednodušeném rozsahu z'statky útových skupin, c) zjistí základ dan" z p&íjm' a splatná dadová povinnost úetní jednotky za úetní období, d) zjistí úetní výsledek hospoda&ení p&evodem nákladových út' na vrub p&íslušného útu útové skupiny 96 - Záv"rkové úty a p&evodem výnosových út' ve prosp"ch tohoto útu, e) p&evád"jí z'statky rozvahových út' a z'statek p&íslušného útu výsledku hospoda&ení na konený úet rozvážný Na podklad" údaj' koneného útu rozvažného a útu výsledku hospoda&ení se sestaví úetní záv"rka.

8 eský úetní standard pro úetní jednotky, u kterých hlavním p(edm&tem innosti není podnikání. 403 Inventarizaní rozdíly Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona. 563/1991 Sb., o úetnictví, ve zn"ní pozd"jších p&edpis', (dále jen "zákon") a vyhlášky. 504/2002 Sb., kterou se provád"jí n"která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o úetnictví, ve zn"ní pozd"jších p&edpis', pro úetní jednotky, u kterých hlavním p&edm"tem innosti není podnikání, pokud útují v soustav" podvojného úetnictví, ve zn"ní pozd"jších p&edpis', (dále jen "vyhláška") postupy útování inventarizaních rozdíl' za úelem docílení souladu p&i používání úetních metod úetními jednotkami. 1. Cíl 2. Obsahové vymezení Rozdíly zjišt"nými p&i inventarizaci majetku a závazk' jsou a) inventarizaní rozdíly vymezené v 30 odst. 5 zákona a b) ztráty v rámci norem p&irozených úbytk' zásob, které nejsou podle ustanovení 30 odst. 5 písm. a) zákona mankem; jedná se o technologické a technické ztráty vzniklé nap&. rozprachem nebo vyschnutím v rámci technologických úbytk' ve výrobním, zásobovacím a odbytovém procesu do výše ekonomicky zd'vodn"né normy stanovené úetní jednotkou; normy p&irozených úbytk' zásob pro p&íslušné úetní období úetní jednotka stanoví ve svém vnit&ním p&edpisu. 3. Postup útování 3.1. Za inventarizaní rozdíl vymezený 30 odst. 5 zákona se považují p&ípady, kdy a) skutený stav je nižší (manko, pop&. schodek u pen"žních hotovostí a cenin) než stav na útech a rozdíl mezi t"mito stavy nelze doložit úetním dokladem nebo prokázat jiným zp'sobem stanoveným zákonem (mankem nejsou technologické a technické ztráty vznikající nap&. rozprachem, vyschnutím v rámci technologických úbytk' ve výrobním, zásobovacím a odbytovém procesu - jde o tzv. ztráty v rámci norem p&irozených úbytk' zásob). Rozdíl se dále posuzuje zejména podle p&íslušných ustanovení obanského a obchodního zákoníku, zákoníku práce o odpov"dnosti za škodu, b) skutený stav je vyšší (p&ebytek) než stav na útech a rozdíl mezi t"mito stavy nelze doložit úetním dokladem nebo prokázat jiným zp'sobem stanoveným zákonem. Rozdíl se dále posuzuje mimo jiné podle p&íslušných ustanovení obanského zákoníku o v"ci ztracené, skryté, opušt"né, majetkovém prosp"chu Rozdíly podle bodu 3.1. se útují podle ustanovení zákona vždy do náklad', pop&. výnos', úetního období, za které se inventarizace provádí, s

9 výjimkou a) schodku u pokladní hotovosti a cenin, které se zaútují vždy jako pohledávka v'i hmotn" odpov"dné osob", pokud byla uzav&ena dohoda o hmotné odpov"dnosti, b) chyb"jících cenných papír', kdy je nutno úbytek z tohoto titulu uvést na odd"lených analytických útech "Cenné papíry v umo&ovacím &ízení" a zahájit umo&ovací &ízení, c) p&ebytku dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, který se zachytí na vrub útu majetku a ve prosp"ch útu oprávek. P&ebytek neodpisovaného dlouhodobého hmotného majetku se zachytí na vrub útu majetku a ve prosp"ch p&íslušného útu útové skupiny 90 - Vlastní jm"ní Inventarizace zásob pro úetní jednotky útující zp*sobem A P&i uzavírání úetních knih se inventarizaní rozdíly u nakupovaného materiálu a zboží zaútují takto: - úbytky na vrub p&íslušného útu útové skupiny 54 - Ostatní náklady, jde-li o manka nad normy p&irozených úbytk' nebo kdy normy nejsou stanoveny. - úbytky na vrub p&íslušných út' útové skupiny 50 - Spot&ebované nákupy, pokud se jedná o spot&ebu materiálu a prodej zboží. - p&ebytky zásob ve prosp"ch p&íslušného útu útové skupiny 64 - Ostatní výnosy, pop&. ve prosp"ch útové skupiny 50 - Spot&ebované nákupy, jeli prokázán vznik p&ebytku chybným útováním do náklad' v témže úetním období P&i uzavírání úetních knih se inventarizaní rozdíly zásob vlastní výroby útují: - na vrub út' útové skupiny 61 - Zm"ny stavu vnitroorganizaních zásob, jde-li o ztráty do výše norem p&irozených úbytk', - na vrub p&íslušného útu útové skupiny 54 - Ostatní náklady v p&ípad" mank a škod nad normu p&irozených úbytk' nebo nejsou-li normy stanoveny, - u p&ebytk' zásob ve prosp"ch út' útových skupin 61 - Zm"ny stavu vnitroorganizaních zásob Ustanovení inventarizace zásob pro úetní jednotky útující zp*sobem B Inventarizaní rozdíly u nakupovaného materiálu a zboží v p&ípad", že se jedná o manka nad normy p&irozených úbytk', se zachytí na vrub p&íslušného útu útové t&ídy 54 - Ostatní náklady a ve prosp"ch p&íslušného útu zásob, p&ebytky zásob se zaútují ve prosp"ch p&íslušného útu útové skupiny 64 - Ostatní výnosy, pop&. ve prosp"ch út' útové skupiny 50 - Spot&ebované nákupy a na vrub p&íslušného útu zásob Inventarizaní rozdíly u zásob vlastní výroby v p&ípad", že se jedná o manka nad normy p&irozených úbytk', se zachytí na vrub p&íslušného útu útové skupiny 54 - Ostatní náklady. P&ebytky zásob se zaútují souvztažn" s p&íslušnými úty útové skupiny 61 - Zm"ny stavu vnitroorganizaních zásob Inventura dokladová Používá se u takových položek aktiv a pasiv, kde je nutno ke zjišt"ní skuteného stavu použít doklady, nap&. u pohledávek odb"ratel', závazk'

10 dodavatel' a jiných v"&itel', pen"žních prost&edk' vedených na bankovních útech.

11 eský úetní standard pro úetní jednotky, u kterých hlavním p(edm&tem innosti není podnikání. 404 Kursové rozdíly Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona. 563/1991 Sb., o úetnictví, ve zn"ní pozd"jších p&edpis', (dále jen "zákon") a vyhlášky. 504/2002 Sb., kterou se provád"jí n"která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o úetnictví, ve zn"ní pozd"jších p&edpis', pro úetní jednotky, u kterých hlavním p&edm"tem innosti není podnikání, pokud útují v soustav" podvojného úetnictví, ve zn"ní pozd"jších p&edpis', (dále jen "vyhláška") základní postupy útování kursových rozdíl' za úelem docílení souladu p&i používání úetních metod úetními jednotkami. 1. Cíl 2. Obsahové vymezení Pro úely tohoto standardu se využívá obsahové vymezení kursových rozdíl' uvedené v 17 a 25 vyhlášky a 42 vyhlášky - Metoda kursových rozdíl'. 3. Postup útování 3.1. Majetek a závazky vyjád&ené v cizí m"n" se p&epoítávají na eskou m"nu podle 24 odst. 6 a 7 zákona sm"nným kursem devizového trhu vyhlášeným +eskou národní bankou. P&i p&epotu cizích m"n, které nejsou obsaženy v kursech devizového trhu stanovených +eskou národní bankou, se pro p&epoet použijí oficiální st&ední kursy centrálních bank, pop&. aktuální kursy na mezibankovním trhu, k americkému dolaru nebo k EURu. Pro p&epoet nakoupených nebo prodaných valut a deviz se m'že použít k okamžiku uskuten"ní úetního p&ípadu kurs, za který byl obchod uskuten"n Na útech pohledávek a závazk' (útová t&ída 3 a 9), út' úv"r' a finanních výpomocí (z útové t&ídy 2 a 9) se útují kursové rozdíly vznikající v úetnictví k okamžiku uskuten"ní úetního p&ípadu z titulu platby závazk', pop&. inkasa pohledávek do výdaj' (náklad'), pop&. do p&íjm' (výnos') Kursové rozdíly zjišt"né k okamžiku stanovenému v 24 odst. 2 písm. b) zákona na bankovních útech se útují: a) na finanních útech útových skupin 21 a 22 a na vrub p&íslušného útu útové skupiny 54 - Ostatní náklady se útují kursové ztráty, pop&. ve prosp"ch p&íslušného útu útové skupiny 64 - Ostatní výnosy se útují kursové zisky, b) na útech pohledávek, závazk', úv"r', finanních výpomocí na p&íslušném útu útové skupiny 06 - Dlouhodobý finanní majetek se souvztažnými zápisy na

12 p&íslušných útech aktiv a pasiv v útové skupin" 38, c) kursové rozdíly z cenných papír' zn"jících na cizí m"nu ocen"ných reálnou hodnotou (tj. cenné papíry k obchodování a k prodeji) se ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k n"muž se sestavuje úetní záv"rka, považují za souást ocen"ní reálnou hodnotou. V p&ípad", kdy se cenné papíry nebo podíly neocedují reálnou hodnotou, pak se kursové rozdíly aktivní nebo pasivní zaútují na p&íslušný úet útové skupiny 38 - P&echodné úty aktiv a pasiv Úet kursových rozdíl* aktivních útové skupiny 38 - P(echodné úty aktiv a pasiv Útují se zde aktivní (ztrátové) kursové rozdíly z p&epotu dlouhodobého finanního majetku, pohledávek a závazk' v cizí m"n" vetn" út' termínovaných vklad' na p&íslušném útu útové skupiny 06 - Dlouhodobý finanní majetek úv"rových út' a út' finanních výpomocí se souvztažnými zápisy na p&íslušných útech dlouhodobého finanního majetku, pohledávek a závazk' v cizí m"n". Jako aktivní kursové rozdíly se útují ástky snížení pohledávek a dlouhodobého finanního majetku, jakož i ástky zvýšení z'statk' úv"r' a zvýšení ostatních závazk', a to v d'sledku p&epotu podle platného kursu k poslednímu dni daného úetního období V následujícím úetním období se úetní zápisy provedené podle p&edcházejícího bodu zruší Úet kursových rozdíl* pasivních útové skupiny 38 - P(echodné úty aktiv a pasiv Útují se zde pasivní (ziskové) kursové rozdíly z p&epotu dlouhodobého finanního majetku, pohledávek a závazk' v cizí m"n" vetn" út' termínovaných vklad' na p&íslušném útu útové skupiny 06 - Dlouhodobý finanní majetek úv"rových út' a út' finanních výpomocí se souvztažnými zápisy na p&íslušných útech dlouhodobého finanního majetku, pohledávek a závazk' v cizí m"n". Jako pasivní kursové rozdíly se útují ástky zvýšení dlouhodobého finanního majetku, pohledávek, jakož i ástky snížení z'statk' úv"r' a snížení ostatních závazk', a to v d'sledku p&epotu podle platného kursu k poslednímu dni daného úetního období V následujícím úetním období se úetní zápisy provedené podle p&edcházejícího bodu zruší.

13 eský úetní standard pro úetní jednotky, u kterých hlavním p(edm&tem innosti není podnikání. 405 Deriváty Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona. 563/1991 Sb., o úetnictví, ve zn"ní pozd"jších p&edpis', (dále jen "zákon") a vyhlášky. 504/2002 Sb., kterou se provád"jí n"která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o úetnictví, ve zn"ní pozd"jších p&edpis', pro úetní jednotky, u kterých hlavním p&edm"tem innosti není podnikání, pokud útují v soustav" podvojného úetnictví, ve zn"ní pozd"jších p&edpis', (dále jen "vyhláška") základní postupy útování derivát' za úelem docílení souladu p&i používání úetních metod úetními jednotkami. 1. Cíl 2. Obsahové vymezení Pro úely tohoto standardu se využívá obsahové vymezení položky "A.I.3. OceDovací rozdíly z p&ecen"ní majetku a závazk'" a 35 a 36 vyhlášky týkající se ocedovacích rozdíl' p&i uplatn"ní reálné hodnoty u zajiškovacích derivát' a derivát' k obchodování. 3. OceCování 3.1. Deriváty se ocedují podle 25 a 27 zákona Není-li k dispozici reálná hodnota (tržní) z ve&ejného trhu, použije úetní jednotka odborný odhad nebo posudek znalce. Pro úely tohoto ustanovení se požaduje zejména, aby byl použit v"rohodný model ocedování a údaje vložené do tohoto modelu byly prokazatelné (nap&. kursy +NB, zve&ejn"né úrokové sazby mezibankovního trhu, kotace organizátor' nebo tv'rc' ve&ejného trhu, ve&ejn" dostupné ratingy ratingových agentur apod.). NesplDuje-li odborný odhad zejména výše uvedené charakteristiky, nelze-li jej provést nebo pokud jsou náklady na získání informace o p&ecen"ní neúm"rné jejímu významu, pak o reálné hodnot" úetní jednotka neútuje, není-li z&ejmé, že došlo k významnému znehodnocení derivátu. 4. Postup útování 4.1. O derivátech útují úetní jednotky, pokud to p&ipouští p&íslušný právní p&edpis Derivátem se pro úely tohoto p&edpisu rozumí finanní nástroj (tj. pro úely tohoto lánku smlouva, podle které vzniká finanní aktivum jedné úetní jednotky a zpravidla finanní závazek jiné úetní jednotky);

14 a) jehož reálná hodnota se m"ní v závislosti na zm"n" úrokové míry, kursu cenného papíru, ceny komodity, m"nového kursu, cenového indexu, na úv"rovém hodnocení (ratingu) nebo úv"rovém indexu, resp. v závislosti na jiné prom"nné (tzv. podkladová aktiva), b) který ve srovnání s ostatními typy kontrakt', v nichž je zakotvena obdobná reakce na zm"ny tržních podmínek, vyžaduje malý nebo nevyžaduje žádný poátení náklad nebo výdaj, c) který bude vypo&ádán v budoucnosti, p&iemž doba od sjednání obchodu do jeho vypo&ádání je u n"ho delší než u obvyklé (tzv. spotové) operace (tj. úetní p&ípady nákupu a prodeje finanních aktiv s obvyklým termínem dodání) Za deriváty se pro úely tohoto standardu a standardu. 401 nepovažují zejména: a) repo obchody (tj. úv"ry, p'jky se zajiškovacím p&evodem zejména cenných papír', p'jky cenných papír' zajišt"né p&evodem hotovosti, prodeje cenných papír' se souasn" sjednaným zp"tným nákupem, nákupy cenných papír' se souasn" sjednaným zp"tným prodejem), b) smlouvy o nákupu, prodeji, nájmu hmotného majetku a nehmotného majetku, zásob s výjimkou komodit, se kterými se m'že obchodovat na komoditních burzách (nap&. zem"d"lské produkty, nerostné suroviny, drahé kovy, energie), kdy dochází k finannímu vypo&ádání. Opce, na jejímž základ" má být po&ízeno nebo prodáno nefinanní aktivum, se nepovažuje za derivát podle tohoto standardu a pro úely standardu. 401; útuje se však o ní na p&íslušných útech útové skupiny 37 - Jiné pohledávky a závazky, ale na odd"lených analytických útech. Reálná hodnota se nezjiškuje. P&i vypo&ádání opní prémie (nap&. uplatn"ní, neuplatn"ní, propadnutí, postoupení) se útuje podle bodu 4.6., c) smlouvy, které vyžadují úhradu v souvislosti s klimatickými, geologickými nebo jinými fyzikálními faktory, obvykle považované za pojistky. Deriváty se pro úely tohoto standardu a standardu. 401 lení na pevné termínové operace (tj. forwardy, futures a swapy) a opce. Opcemi se rozumí, že kupující opce (majitel) má právo u nákupní opce (call opce) koupit nebo finann" vypo&ádat a u prodejní opce (put opce) právo prodat nebo finann" vypo&ádat stanovený podkladový nástroj (finanní aktivum) za p&edem urenou cenu k uritému datu, nebo kdykoliv p&ed splatností opce. Na druhé stran" prodávající opce (výstavce) má u nákupní opce povinnost prodat nebo finann" vypo&ádat a u prodejní opce povinnost nakoupit nebo finann" vypo&ádat podkladový nástroj (finanní aktivum) za p&edem pevn" urenou cenu. Ostatní deriváty se považují za pevné termínové operace) O útech. derivátech je útováno na podrozvahových, rozvahových a výsledkových 4.6.

15 V rozvaze jsou u pevných termínových operací zaútovány až zm"ny reálné hodnoty jako pohledávka nebo závazek na p&íslušném útu útové skupiny 37 - Jiné pohledávky a závazky. V p&ípad" opcí je nákup opce zaútován na samostatném analytickém útu k p&íslušnému útu útové skupiny 37 - Jiné pohledávky a závazky a prodej opce (vystavená opce) na samostatném analytickém útu k p&íslušnému útu útové skupiny 37 - Jiné pohledávky a závazky. Na t"chto útech je též útováno o zm"nách reálných hodnot opcí Zm"ny reálné hodnoty derivát' se útují podle povahy na vrub nebo ve prosp"ch p&íslušných út' útové skupiny 37 - Jiné pohledávky a závazky souvztažn" s p&íslušným útem útové skupiny 92 - OceDovací rozdíly. P&i realizaci kontrakt' (nap&. vypo&ádání, uplatn"ní, neuplatn"ní, prodej) se p&ecen"ní zruší stornováním. Bude-li uplatn"na nakoupená nákupní opce, vstupuje její cena do po&izovací ceny aktiva. V ostatních p&ípadech bude po&izovací cena opce (ostatní p&ípady jsou nap&. uplatn"ní, neuplatn"ní, postoupení, propadnutí) vyútována do náklad' nebo do výnos' na p&íslušný úet útové skupiny 54 - Ostatní náklady a 64 - Ostatní výnosy. 5. Analytické a podrozvahové úty 5.1. Na podrozvahových útech útují úetní jednotky od okamžiku sjednání derivátu do jeho vypo&ádání v hodnot" podkladového nástroje Rozvahové pohledávky a závazky se na analytických útech lení podle jednotlivých derivát'.

16 eský úetní standard pro úetní jednotky, u kterých hlavním p(edm&tem innosti není podnikání. 406 Operace s cennými papíry a podíly Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona. 563/1991 Sb., o úetnictví, ve zn"ní pozd"jších p&edpis', (dále jen "zákon") a vyhlášky. 504/2002 Sb., kterou se provád"jí n"která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o úetnictví, ve zn"ní pozd"jších p&edpis', pro úetní jednotky, u kterých hlavním p&edm"tem innosti není podnikání, pokud útují v soustav" podvojného úetnictví, ve zn"ní pozd"jších p&edpis', (dále jen "vyhláška") základní postupy útování cenných papír' a podíl' za úelem docílení souladu p&i používání úetních metod úetními jednotkami. 1. Cíl 2. Obsahové vymezení Pro úely tohoto standardu se využívá obsahové vymezení cenných papír' a podíl' uvedené v 9 a 16 vyhlášky a sm"nek jako platebního prost&edku uvedené v 12, 20 a 21 vyhlášky. 3. OceCování 3.1. Cenné papíry a podíly se p&i po&ízení ocedují podle 25 zákona. Souástí po&izovací ceny cenného papíru jsou p&ímé náklady s po&ízením související, nap&. poplatky a provize maklé&'m, poradc'm, burzám. Souástí po&izovací ceny nejsou zejména úroky z úv"r' na po&ízení cenných papír' a podíl' a náklady spojené s držbou cenného papíru a podílu Cenné papíry a podíly uvedené v bodu 4.2. písm. a) se ocedují po&izovací cenou podle 25 zákona, p&ípadn" mohou být ocen"ny ekvivalencí (protihodnotou) podle 27 odst. 7 zákona Cenné papíry uvedené v bodu 4.2. písm. b) se ocedují p&i po&ízení po&izovací cenou podle 25 zákona. K rozvahovému dni se ocedují podle 27 odst. 7 zákona Cenné papíry uvedené v bodu 4.2. písm. c) a d) se ocedují reálnou hodnotou podle 27 odst. 1 zákona, která se zjiškuje k okamžiku stanovenému v 24 odst. 2 písm. b) zákona Ocen"ním ekvivalencí (protihodnotou) se rozumí, že majetková úast je p&i po&ízení ocen"na po&izovací cenou, která je k okamžiku stanovenému v 24 odst. 2 písm. b) zákona upravena na hodnotu odpovídající mí&e úasti úetní jednotky na vlastním kapitálu ve spolenosti, v níž má úetní jednotka majetkovou úast. Zm"na v ocen"ní se útuje na p&íslušný úet útové skupiny 92 - OceDovací rozdíly. Ocen"ní úasti je následn": - snižováno o p&ijaté dividendy, pop&. o další p&ísp"vky z rozd"lení, (útuje se na p&íslušný bankovní úet souvztažn" s p&íslušným útem útové skupiny 06 - Dlouhodobý finanní majetek), - zvyšováno o podíl na zisku nebo snižováno o podíl na ztrát" vzniklých po datu akvizice ve spolenosti, v níž má úetní jednotka majetkovou úast, (útuje se na p&íslušný úet útové skupiny 92 - OceDovací rozdíly souvztažn" s p&íslušným útem útové skupiny 06 - Dlouhodobý finanní majetek), - dále je ocen"ní úasti snižováno i zvyšováno podíly na zm"nách ve vlastním kapitálu spolenosti, v níž má úetní jednotka majetkovou úast,

17 p&iemž tyto zm"ny nebyly zahrnuty do výkazu zisku a ztráty, (útuje se na p&íslušný úet útové skupiny 92 - OceDovací rozdíly souvztažn" s p&íslušným útem útové skupiny 06 - Dlouhodobý finanní majetek) Úetní jednotka ocení majetkovou úast nulou, pokud její podíl na ztrátách ve spolenosti, v níž má majetkovou úast, je roven nebo p&evýší ocen"ní její úasti Sm"nky jsou cenným papírem a ocedují se p&i po&ízení podle 25 zákona. 4. Postup útování operací s cennými papíry a podíly 4.1. V pr'b"hu po&izování lze složky po&izovací ceny nakupovaných cenných papír' a podíl' útovat na p&íslušný úet útové skupiny 04 - Nedokonený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, po&izovaný dlouhodobý finanní majetek (v p&ípad" dlouhodobého finanního majetku) nebo na p&íslušný úet útové skupiny 25 - Krátkodobý finanní majetek (v p&ípad" krátkodobého finanního majetku) Cenné papíry a podíly se pro úely +eských úetních standard' pro úetní jednotky, které nejsou založeny za úelem podnikání lení na: a) majetkové úasti, to jsou cenné papíry a podíly, které p&edstavují podstatný nebo rozhodující vliv; (p&íslušné úty útové skupiny 06 - Dlouhodobý finanní majetek), b) dluhové cenné papíry držené do splatnosti, to jsou cenné papíry, které mají stanovenou splatnost a u nichž má úetní jednotka úmysl a schopnost je držet do splatnosti; (p&íslušný úet útové skupiny 06 - Dlouhodobý finanní majetek), c) cenné papíry urené k obchodování, to jsou cenné papíry držené po dobu kratší než jeden rok za úelem obchodování a dosahování zisku z cenových rozdíl' v krátkodobém asovém období; (p&íslušné úty útové skupiny 25 - Krátkodobý finanní majetek), d) ostatní cenné papíry, které nelze za&adit pod písm. a) až c); ( p&íslušný úet útové skupiny 06 - Dlouhodobý finanní majetek) Dluhovým cenným papírem je cenný papír úv"rové povahy, nap&. kupónový dluhopis, bezkupónový dluhopis a sm"nky (pokud nejsou platebním prost&edkem) Zm"na reálné hodnoty cenných papír' urených k obchodování se zaútuje na p&íslušný úet útové skupiny 54 - Ostatní náklady nebo p&íslušný úet útové skupiny 64 - Ostatní výnosy souvztažn" s útem útové skupiny 92 - OceDovací rozdíly. Zm"na reálné hodnoty ostatních cenných papíru se zaútuje na vrub nebo ve prosp"ch analytického útu p&íslušného finanního majetku a ve prosp"ch nebo na vrub p&íslušného útu útové skupiny 92 - OceDovací rozdíly nebo zp'sobem uvedeným pro cenné papíry urené k obchodování. P&i prodeji nebo jiném úbytku se takto zaútovaný rozdíl zruší souvztažn" s analytickým útem p&íslušného finanního majetku Není-li objektivn" možné stanovit reálnou hodnotu nebo pokud náklady na získání informace o reálném ocen"ní p&evýší p&ínosy plynoucí z této

18 informace, pak úetní jednotka reálnou hodnotu neoceduje. Útuje však o alikvotním úrokovém výnosu podle bodu U dluhových cenných papír' se útuje o úrokovém výnosu na vrub analytického útu k p&íslušnému útu cenných papír' a ve prosp"ch p&íslušných út' v útové skupin" O úrokovém výnosu se útuje ve v"cné a asové souvislosti (tj. v pr'b"hu doby, která uplyne mezi nákupem a splatností cenného papíru) Úrokovým výnosem u dluhových cenných papír' se rozumí: a) u dluhových cenných papír' s úrokovou sazbou (kuponové dluhové cenné papíry) výnos stanovený touto sazbou, zaútovaný podle +eského úetního standardu. 412 Náklady a výnosy bodu 3.9., b) u bezkuponových dluhových cenných papír' a sm"nek rozdíl mezi jmenovitou hodnotou a po&izovací cenou, U kuponových dluhových cenných papír' držených do splatnosti se rozdíl mezi po&izovací cenou bez kuponu a jmenovitou hodnotou zaútuje ve v"cné a asové souvislosti podle své povahy buj na vrub p&íslušného útu útové skupiny 55 - Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek nebo ve prosp"ch p&íslušného útu skupiny 65 souvztažn" s útem finanního majetku. O nabíhajícím úrokovém výnosu se útuje podle bodu písm. a). U bezkuponových dluhových cenných papír' a sm"nek držených do splatnosti se ve prosp"ch p&íslušného útu v útové skupin" 65 útuje ve v"cné a asové souvislosti rozdíl mezi po&izovací cenou a jmenovitou hodnotou O sm"nkách se útuje: 5. Postup útování o sm&nkách a) o sm"nkách jako o cenných papírech v útových skupinách 06 a 25 podle bodu 4. b) o sm"nkách jako o platebních prost&edcích se útuje u v"&itele na p&íslušném útu útové skupiny 31 - Pohledávky. Po&izovací cenou cenného papíru je hodnota pohledávky. Hodnota cenného papíru na p&íslušném útu útové skupiny 31 - Pohledávky se zvyšuje o alikvotní úrokový výnos. Úetní jednotka postupuje p&i jeho útování analogicky jako u sm"nek v písm. a) (úrokový výnos útuje v brutto ástce). U dlužníka se o t"chto sm"nkách útuje na p&íslušných útech útové skupiny 32 - Závazky a útové skupiny 95 - Dlouhodobé bankovní úv"ry a závazky, c) o sm"nkách jako o zajiškovacích prost&edcích se útuje na podrozvahových útech Sm"nky jako platební prost&edek, vyútované na p&íslušném útu útové skupiny 31 - Pohledávky se p&i prodeji útují obdobn" jako postoupení pohledávky P&i eskontu sm"nky bankou se sm"nka p&evede na p&íslušný úet útové skupiny 31 - Pohledávky v ocen"ní sm"nenou sumou (jmenovitou

19 hodnotou), vzniklý rozdíl bude zaútován ve v"cné a asové souvislosti ve prosp"ch výnos'. Do doby splacení eskontované sm"nky sm"neným dlužníkem trvá závazek prodávajícího v'i bance. O tomto závazku se útuje ve prosp"ch p&íslušného útu útové skupiny 23 - Krátkodobé bankovní úv"ry, jde-li o závazek dlouhodobý, útuje se ve prosp"ch p&íslušného útu útové skupiny 95 - Dlouhodobé bankovní úv"ry a závazky. 6. Analytické a podrozvahové úty 6.1. Cenné papíry se útují na p&íslušný úet v analytickém len"ní minimáln" podle druhu cenných papír' a dále podle emitent' a jmenovitých hodnot, pop&. podle m"n, na které cenné papíry zn"jí. Podíly se sledují na p&íslušném útu v analytickém len"ní minimáln" podle m"ny, na kterou zn"jí, a podle spoleností, ve kterých má úetní jednotka podíl Ruení pozd"jším majitel'm sm"nky, které vzniklo z titulu p&evod' (indosamentu) sm"nky, s výjimkou eskontu, se útují na podrozvahových útech, a to od okamžiku p&evodu do dne vyinkasování sm"nky. Ruení se snižuje o splacené ástky p&i ásteném splácení.

20 eský úetní standard pro úetní jednotky, u kterých hlavním p(edm&tem innosti není podnikání. 407 Opravné položky k pohledávkám, rezervy a pohledávky po lh*t& splatnosti Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona. 563/1991 Sb., o úetnictví, ve zn"ní pozd"jších p&edpis', (dále jen "zákon") a vyhlášky. 504/2002 Sb., kterou se provád"jí n"která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o úetnictví, ve zn"ní pozd"jších p&edpis', pro úetní jednotky, u kterých hlavním p&edm"tem innosti není podnikání, pokud útují v soustav" podvojného úetnictví, ve zn"ní pozd"jších p&edpis', (dále jen "vyhláška") základní postupy útování opravných položek k pohledávkám, rezerv a pohledávek po lh't" splatnosti za úelem docílení souladu p&i používání úetních metod úetními jednotkami. 1. Cíl 2. Obsahové vymezení Pro úely tohoto standardu se využívá obsahové vymezení opravných položek uvedené v 15 vyhlášky a rezerv uvedené v 19 vyhlášky. 3. Postup útování 3.1. Postup tvorby a použití opravných položek stanoví 37 vyhlášky. Postup tvorby a použití rezerv stanoví 40 vyhlášky Opravné položky se vytvá&ejí pouze k út'm majetku v p&ípadech snížení jejich ocen"ní v úetnictví prokázaném na podklad" údaj' inventarizace majetku podle 26 odst. 2 zákona. Tyto položky se vytvá&ejí jen v p&ípadech, kdy snížení ocen"ní majetku v úetnictví není trvalého charakteru. V p&ípad" trvalého snížení ocen"ní majetku se vyútuje snížení na vrub náklad' (nap&. odpis pohledávky na základ" soudního rozhodnutí o jejím vyrovnání podle zákona o konkursu a vyrovnání), pop&. se u dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku provede mimo&ádný odpis a upraví se odpisový plán P&ijatá úhrada odepsané pohledávky se vyútuje ve prosp"ch p&íslušného útu útové skupiny 64 - Ostatní výnosy. O ástku provedené úhrady se sníží z'statek pohledávky zaútované na podrozvahových útech Tvorba opravných položek se provádí na vrub náklad' na základ" inventarizace a p&i ní zjišt"ného snížení ocen"ní majetku v p&ípadech, kdy takto zjišt"ná hodnota je nižší než cena majetku vedená v úetnictví na p&íslušných majetkových útech Opravné položky k pohledávkám se vytvá&ejí za dlužníky v konkursním a vyrovnacím &ízení a k nepromleným pohledávkám, vzniklým z titulu zdadované innosti, které jsou zaútovány v úetnictví a jsou splatné po , a to ve výši stanovené zákonem. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjišt"ní základu dan" z p&íjm', ve zn"ní pozd"jších p&edpis'. Tvorba opravných položek se zaútuje na vrub p&íslušného útu útové skupiny 55 - Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek a ve prosp"ch p&íslušného útu útové skupiny 39 - Opravná položka k zútovacím vztah'm a vnit&ní zútování. Snížení nebo zrušení vytvo&ené opravné položky se vyútuje ve prosp"ch

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002,

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, 504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona #. 563/1991 Sb., o ú#etnictví, ve znní pozdjších p.edpis/, pro ú#etní jednotky, u kterých hlavním p.edmtem #innosti

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech číslo název 001 Účty a zásady účtování na účtech 002 Otevírání a uzavírání účetních knih 003 Odložená daň 004 Rezervy 005 Opravné položky 006 Kursové rozdíly 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra finanního úetnictví a auditingu Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisování dlouhodobého majetku Autor diplomové práce:

Více

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 (podle zákona. 566/2001 Z.z., o cenných papieroch, ve znní pozdjších pedpis) Obsah 1. Informace o SOB 2. Informace o cenných papírech SOB 3. Informace o innosti

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 513/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy 11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy Barbora Slintáková Cílem této pednásky je: vymezit organizaní složky státu a státní píspvkové organizace, popsat základní principy

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství Shromáždní Spoleenství vlastník jednotek domu Teplická p. 276-284 Stížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

POSTUP EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ PROJEKTU

POSTUP EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ PROJEKTU POSTUP EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ PROJEKTU 1) EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PLÁNU PODNIKU - vyplní se tabulky (Rozvaha, Výkaz zisk a ztrát a CF str. 2,3,4,5) na pt let do budoucna dle piložených vysvtlivek (str. 6,7).

Více

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol.

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. Vzor citace: KRAJČOVÁ, J., PALOCHOVÁ, M., PŠENKOVÁ, Y. a kol. Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů.

Více

Evropské školicí centrum o.p.s Jiráskova 133 Litomyšl

Evropské školicí centrum o.p.s Jiráskova 133 Litomyšl Evropské školicí centrum o.p.s Jiráskova 133 Litomyšl Výroční zpráva 213 Vážení přátelé, Je mi velkou ctí, že mohu jako místopředseda správní rady obecně prospěšné společnosti Evropské školicí středisko

Více

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Přijatá radou obce dne 2.3.2015 Dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ČÚS, vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů Úvod:

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 66 7 Úplné znění Českého účetního standardu č. 003 Odložená daň pro účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Referent: Ing. Jana Svatošová,

Více

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Objednatel: Msto Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I: 002 50 805 DI: CZ00250805 Penžní ústav: Komerní banka a.s., expozitura Vimperk íslo útu: 9021 722281/0100

Více

Protokol SADA DUM. íslo sady DUM: VY_32_INOVACE_SP_16 Název sady DUM: Finan ní gramotnost. 910, 549 31 Hronov

Protokol SADA DUM. íslo sady DUM: VY_32_INOVACE_SP_16 Název sady DUM: Finan ní gramotnost. 910, 549 31 Hronov Protokol SADA DUM íslo sady DUM: VY_32_INOVACE_SP_16 Název sady DUM: Finanní gramotnost Název a adresa školy: Registraní íslo projektu: Stední prmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov CZ.1.07/1.5.00/34.0596

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

OBSAH. Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. Účetní závěrka roku 2008. - Účtová třída 4. 2. Výkazy 36

OBSAH. Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. Účetní závěrka roku 2008. - Účtová třída 4. 2. Výkazy 36 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Účetní závěrka roku 2008 - Účtová třída 0 - Účtová třída 1 - Účtová třída 2 - Účtová třída 3 - Účtová třída 4 1 1 10 14 16 29 2. Výkazy 36 Vydavatel: PROFEX

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků VZOROVÉ INTERNÍ SMĚRNICE PRO SOKOLSKÉ ŽUPY A JEDNOTY Samostatná příloha časopisu SOKOL Následující vzorové interní směrnice mohou sokolské župy a tělocvičné jednoty využít ke zpracování vlastních směrnic.

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., je samostatnou účetní jednotkou.

Více

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 Květen 2004 Obsah Úvod... 12 1 Souasný stav a minulý vývoj... 13 1.1 Socio-ekonomický vývoj... 13 1.1.1 Ekonomický

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2011 Inventarizace

Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2011 Inventarizace Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2011 Inventarizace Novela zákona o účetnictví 1 Inventarizační rozdíly 3 Dlouhodobý hmotný

Více