FZ06/2004 eské úetní standardy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FZ06/2004 eské úetní standardy"

Transkript

1 FZ06/2004 eské úetní standardy pro úetní jednotky, které útují podle vyhlášky. 504/2002 Sb., ve zn&ní pozd&jších p(edpis* (dále jen " eské úetní standardy pro úetní jednotky, u kterých hlavním p(edm&tem innosti není podnikání") Ministerstvo financí podle 36 zákona. 563/1991 Sb., o úetnictví, ve zn"ní pozd"jších p&edpis', oznamuje vydání zm"n +eských úetních standard' pro úetní jednotky, u kterých hlavním p&edm"tem innosti není podnikání v jejich úplném zn"ní. Toto úplné zn"ní "+eských úetních standard' pro úetní jednotky, které útují podle vyhlášky. 504/2002 Sb., ve zn"ní pozd"jších p&edpis', nahrazuje jejich zn"ní uve&ejn"né pod. 53 ve Finanním zpravodaji /3/2003 ze dne Toto úplné zn"ní +eských úetních standard' pro úetní jednotky, u kterých hlavním p&edm"tem innosti není podnikání se použije pro úetní období zaínající dnem 1. ledna 2005 nebo dnem pozd"jším. Ministerstvo financí podle 36 zákona. 563/1991 Sb., o úetnictví, ve zn"ní pozd"jších p&edpis', oznamuje vydání +eského úetního standardu pro úetní jednotky, u kterých hlavním p&edm"tem innosti není podnikání. 414 P&echod z jednoduchého úetnictví na úetnictví. Platnost tohoto standardu je od 1. ledna eské úetní standardy pro úetní jednotky, které útují podle vyhlášky. 504/2002 Sb., ve zn&ní pozd&jších p(edpis* (dále jen " eské úetní standardy pro úetní jednotky, u kterých hlavním p(edm&tem innosti není podnikání") íslo Název Úty a zásady útování na útech 402 Otevírání a uzavírání úetních knih 403 Inventarizaní rozdíly 404 Kursové rozdíly 405 Deriváty 406 Operace s cennými papíry a podíly 407 Opravné položky k pohledávkám, rezervy a pohledávky po lh't" splatnosti 408 Krátkodobý finanní majetek a krátkodobé bankovní úv"ry 409 Dlouhodobý majetek 410 Zásoby 411 Zútovací vztahy 412 Náklady a výnosy 413 Vlastní zdroje a dlouhodobé závazky 414 P&echod z jednoduchého úetnictví na úetnictví

2 eský úetní standard pro úetní jednotky, u kterých hlavním p(edm&tem innosti není podnikání. 401 Úty a zásady útování na útech Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona. 563/1991 Sb., o úetnictví, ve zn"ní pozd"jších p&edpis', (dále jen "zákon") a vyhlášky. 504/2002 Sb., kterou se provád"jí n"která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o úetnictví, ve zn"ní pozd"jších p&edpis', pro úetní jednotky, u kterých hlavním p&edm"tem innosti není podnikání, pokud útují v soustav" podvojného úetnictví, ve zn"ní pozd"jších p&edpis', (dále jen "vyhláška") základní postupy útování na útech za úelem docílení souladu p&i používání úetních metod úetními jednotkami. 1. Cíl 2. Obsahové vymezení 2.1. Okamžik uskuten&ní úetního p(ípadu Okamžikem uskuten"ní úetního p&ípadu je den, ve kterém dojde zejména ke spln"ní dodávky, vzniku závazku, platb" závazku, vzniku pohledávky, inkasu pohledávky, postoupení pohledávky, vkladu pohledávky, poskytnutí i p&ijetí zálohy, p&evzetí dluhu, zjišt"ní manka, schodku, p&ebytku i škody, pohybu majetku uvnit& úetní jednotky a k dalším skutenostem vyplývajícím ze zvláštních p&edpis' nebo z vnit&ních pom"r' úetní jednotky, které jsou p&edm"tem úetnictví a které v úetní jednotce nastaly, pop&. úetní jednotka má k dispozici pot&ebné doklady tyto skutenosti dokumentující (nap&. bankovní výpisy, výpisy ze St&ediska cenných papír'). Pro pot&eby ocedování pohledávek a závazk' vyjád&ených v cizí m"n" ke dni jejich vzniku lze za okamžik uskuten"ní úetního p&ípadu považovat u dodavatele den vystavení faktury nebo obdobného dokladu, u odb"ratele den p&ijetí faktury nebo obdobného dokladu P&i p&evodu vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí, se za okamžik uskuten"ní úetního p&ípadu považuje den doruení návrhu na vklad katastrálnímu ú&adu. Dojde-li k povolení vkladu, úetní zápisy k tomuto dni se nem"ní. Není-li vklad povolen, musejí se úetní zápisy u zúastn"ných stran zp"tn" opravit. Podmín"nost uskuten"ní úetního p&ípadu nabytím právního úinku vkladu se vyjád&í v knize analytických út' Metoda útování asového rozlišení Náklady a výnosy zachycují úetní jednotky podle t"chto zásad: a) náklady a výnosy se útují zásadn" do období, s nímž asov" a v"cn" souvisí, b) opravy náklad' nebo výnos' minulých úetních období se útují na útech náklad' a výnos', kterých se týkají, c) náhrady vynaložených náklad' minulých úetních období se útují do výnos' b"žného roku, d) náklady a výdaje, které se týkají budoucích období, je nutno asov"

3 rozlišit ve form"- náklad' p&íštích období (úet útové skupiny 38), nebo - výdaj' p&íštích období (úet útové skupiny 38), e) výnosy a p&íjmy, které se týkají budoucích období, je nutno asov" rozlišit ve form"- výnos' p&íštích období (úet útové skupiny 38), nebo - p&íjm' p&íštích období (úet útové skupiny 38) Podmínkou pro útování úetních p&ípad' asového rozlišení je skutenost, že je znám jejich úel (v"cné vymezení), ástka a období, kterých se týkají Úty asového rozlišení podléhají inventarizaci a p&i ní se posuzuje jejich výše a od'vodn"nost asové rozlišení není nutno používat v p&ípadech, pokud tak stanoví zvláštní právní p&edpis Útový rozvrh Úty z&izuje úetní jednotka podle 14 zákona a 31 vyhlášky Útový rozvrh sestavují úetní jednotky na podklad" sm"rné útové osnovy. Úetní jednotky, které vedou úetnictví ve zjednodušeném rozsahu, mohou sestavit útový rozvrh pouze v len"ní na útové skupiny pokud zvláštní právní p&edpis nevyžaduje podrobn"jší len"ní. V p&ípad", že tyto úetní jednotky uvedou v útovém rozvrhu analytické úty, potom již neútují na p&íslušné útové skupin". P&i sestavování útového rozvrhu musí zohlednit takové skutenosti jako je nap&. provozování hospodá&ské innosti, protože podle ustanovení 6 odst. 1 vyhlášky, kde je uvedena povinnost uvád"t ve výkazu zisku a ztráty konené z'statky út' rozd"lené na hlavní a hospodá&skou innost. Ostatní úetní jednotky musí v útovém rozvrhu uvést i syntetické úty ( 31 odst. 3 vyhlášky) Úetní jednotky uvedou v útovém rozvrhu úty, které jsou nutné pro zaútování všech úetních p&ípad' a sestavení úetní záv"rky v souladu s požadavky vyplývajícími ze zákona, vyhlášky a ostatních právních p&edpis'. Jedná se nejen o povinnosti vyplývající ze zákona. 563/1991 Sb. o úetnictví, ve zn"ní pozd"jších p&edpis' a vyhlášky. 504/2002 Sb., ve zn"ní pozd"jších p&edpis', ale i z dalších právních p&edpis', nap&. zákona. 72/1994 Sb., kterým se upravují n"které spoluvlastnické vztahy k budovám a n"které vlastnické vztahy k byt'm a nebytovým prostor'm a dopldují n"které zákony (zákon o vlastnictví byt'), ve zn"ní pozd"jších p&edpis' Analytické úty V rámci syntetických út' mohou úetní jednotky vytvá&et analytické úty. P&i vytvá&ení analytických út' mohou zohlednit zejména dále uvedené skutenosti, pokud tato nejsou již zohledn"na p&ímo syntetickými úty: a) len"ní podle jednotlivých druh' majetku, hmotn" odpov"dných osob a míst uložení i umíst"ní p&i útování o majetku. Odd"len" se sleduje majetek zatížený zástavním právem nebo v"cným b&emenem, pop&ípad" p&evedené nebo poskytnuté zajišt"ní. U pohledávek je len"ní podle jednotlivých dlužník'. U cenných papír' se na odd"lených analytických útech sledují cenné papíry v umo&ovacím &ízení,

4 b) len"ní závazk' podle jednotlivých v"&itel', c) len"ní podle asového hlediska u pohledávek a závazk', to je podle 19 odst. 7 zákona na krátkodobé a dlouhodobé pohledávky a závazky, d) len"ní na eskou a cizí m"nu v p&ípadech stanovených zákonem, e) len"ní podle položek úetní záv"rky, f) len"ní náklad' a výnos' na innosti, z nichž p&íjmy (výnosy) jsou p&edm"tem dan" z p&íjm' a v rámci toho len"ní na innosti, z nichž p&íjmy jsou od dan" osvobozeny, g) len"ní pro dadové úely, tzn. pro transformaci úetního výsledku hospoda&ení ze zdadované innosti p&ed zdan"ním na dadový základ vymezený zákonem o daních z p&íjm', zejména pokud jde o výdaje na dosažení, zajišt"ní a udržení p&íjm' a zdadované p&íjmy, pro pot&eby dan" z p&idané hodnoty, spot&ebních daní apod., h) len"ní pro pot&eby zútování s institucemi sociálního zabezpeení a zdravotního pojišt"ní, i) len"ní z hlediska pot&eb finanního &ízení úetní jednotky, j) len"ní podle druhu innosti úetní jednotky, k) len"ní podle požadavk' externích uživatel' údaj' z úetnictví, zejména orgán' státní statistiky Podrozvahové úty Na podrozvahových útech v útových skupinách 97 až 99 se sledují d'ležité skutenosti, o kterých se neútuje v deníku, hlavní knize nebo v knihách analytických út' a jejichž znalost je podstatná pro posouzení majetkoprávní situace úetní jednotky a jejich ekonomických zdroj'. Jedná se p&edevším o využívání cizího majetku, ke kterému nemá úetní jednotka vlastnické právo, pop&. právo hospoda&ení, dále evidence n"kterých práv (hypotéky), nebo materiálu, jehož po&ízení, uchování, udržování a sledování vyplývá ze zvláštních právních p&edpis', nap&. materiál civilní ochrany Na podrozvahových útech se sledují zejména: - p&ijatá depozita a hypotéky, - najatý majetek, - majetek p&ijatý do úschovy, - zásoby p&ijaté ke zpracování, - p&ísn" zútovatelné tiskopisy, - materiál ve skladech civilní ochrany a ostatní materiál specifického použití, - program 222, - deriváty, - sm"nky k inkasu použité k úhrad" do doby jejich splatnosti, - pohledávky, které se odepisují podle zákona. 586/1992 Sb., o daních z p&íjm' ve zn"ní pozd"jších p&edpis' a zákona. 593/1992 Sb., o rezervách, ve zn"ní pozd"jších p&edpis' (zejména zákona. 132/1995 Sb., o rezervách pro zjišt"ní základu dan" z p&íjm'),

5 - závazky ze smluvních pokut a úrok' z prodlení, - pohledávky ze smluvních pokut a úrok' z prodlení, - odepsané pohledávky, - poskytnuté záruky a jiné obdobné závazky, - p&ijaté záruky a jiné obdobné pohledávky, - poskytnutá zástavní práva a v"cná b&emena a p&evedená a poskytnutá zajišt"ní, pokud se o nich neútuje podle +eského úetního standardu. 409 Dlouhodobý majetek, - p&ijaté zástavní práva a p&ijatá zajišt"ní - závazky z leasingu, - pohledávky z leasingu, - pohledávky z pevných termínových operací, - závazky z pevných termínových operací, - pohledávky z opcí, - závazky z opcí, - podmín"né závazky (nap&. podle ust. 15 odst. 4 zákona. 72/1994 Sb., zákon o vlastnictví byt', ve zn"ní pozd"jších p&edpis') Úetnictví na úrovni vnit(ních organizaních útvar* (st(edisek) Formu, organizaci a zam"&ení úetnictví na úrovni vnit&ních organizaních útvar' si úetní jednotka stanoví sama, p&itom musí zabezpeit také pr'kazné podklady: a) o stavu a zm"n" stavu zásob vytvo&ených vlastní inností, b) pro vyjád&ení aktivace vlastních výkon', c) pro ocen"ní zásob a ostatních výkon' vytvo&ených vlastní inností Úetnictví na úrovni vnit&ních organizaních útvar' lze organizovat: a) v rámci analytických út', b) v samostatném úetním okruhu, pro který se zvolí úty v rámci útových t&íd 7 a 8. Obsahovou nápld uvedených útových t&íd, zvolených útových skupin a jednotlivých syntetických út' si urí úetní jednotka sama, c) kombinací postup' podle bod' a) a b) P&i kombinaci podle postup' podle bod' a) a b) si úetní jednotka zvolí v rámci út' útových t&íd 7 a 8 spojovací úty, které zajistí provázanost, pop&. jejich funkci nahradí technické prost&edky Úty na úrovni vnit&ních organizaních útvar' uvede úetní jednotka v útovém rozvrhu.

6 eský úetní standard pro úetní jednotky, u kterých hlavním p(edm&tem innosti není podnikání. 402 Otevírání a uzavírání úetních knih Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona. 563/1991 Sb., o úetnictví, ve zn"ní pozd"jších p&edpis', (dále jen "zákon") a vyhlášky. 504/2002 Sb., kterou se provád"jí n"která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o úetnictví, ve zn"ní pozd"jších p&edpis', pro úetní jednotky, u kterých hlavním p&edm"tem innosti není podnikání, pokud útují v soustav" podvojného úetnictví, ve zn"ní pozd"jších p&edpis', (dále jen "vyhláška") základní postupy p&i otevírání a uzavírání úetních knih za úelem docílení souladu p&i používání úetních metod úetními jednotkami. 1. Cíl 2. Obsahové vymezení 2.1. Otevírání a uzavírání úetních knih se (ídí ustanovením 17 zákona Otevírání úetních knih Úty hlavní knihy se otevírají úetními zápisy. Stavy jednotlivých rozvahových položek (aktiva a pasiva) vykázané na p&íslušném útu útové skupiny 96 - Záv"rkové úty, které slouží k uzavírání úetních knih, (dále jen "konený úet rozvažný") musí navazovat na stavy jednotlivých rozvahových položek (aktiv a pasiv ) p&íslušného útu útové skupiny 96 - Záv"rkové úty, který slouží k otevírání úetních knih (dále jen "poátení úet rozvažný") Úetními zápisy na vrub poáteního útu rozvažného a ve prosp"ch p&íslušných nov" otevíraných út' pasiv a úetními zápisy ve prosp"ch poáteního útu rozvažného a na vrub p&íslušných nov" otevíraných út' aktiv se zaútují jejich poátení z'statky Zisk, pop&ípad" ztráta, zaútovaný ve prosp"ch, pop&ípad" na vrub koneného útu rozvažného se p&i otevírání út' hlavní knihy zaútuje ve prosp"ch, pop&. na vrub, p&íslušného útu útové skupiny 93 - Výsledek hospoda&ení se souvztažným zápisem na vrub, p&ípadn" ve prosp"ch poáteního útu rozvažného Po otev&ení úetních knih se jako úetní p&ípad prvního m"síce nového úetního období zruší úetní zápisy na útech kursových rozdíl' útové skupiny 38 - P&echodné úty aktiv a pasiv, se souvztažným úetním zápisem na t"ch útech, na nichž se tyto zápisy vytvo&ily p&i uzavírání úetních knih Stav p&íslušného útu útové skupiny 93 - Výsledek hospoda&ení se vyrovná: a) v p&ípad" dosažení zisku ve prosp"ch p&íslušných út' útových skupin 90 - Vlastní jm"ní nebo 91 - Fondy, p&ípadn" 93 - Výsledek hospoda&ení. b) v p&ípad" vzniklé ztráty na vrub p&íslušných út' útových skupin 90 -

7 Vlastní jm"ní nebo 91 - Fondy, p&ípadn" 93 - Výsledek hospoda&ení. Zp'sob vypo&ádání dosaženého zisku nebo vzniklé ztráty je stanoven buj zvláštním právním p&edpisem nebo statutem, stanovami i jinou z&izovací listinou úetní jednotky nebo vlastními p&edpisy o hospoda&ení nebo p&edpisy vyšších orgán' pop&. rozhodnutím p&íslušného oprávn"ného orgánu úetní jednotky Nevypo&ádaná ztráta, p&ípadn" nerozd"lený zisk, z minulých úetních období zaútované na p&íslušný úet nerozd"leného zisku a neuhrazené ztráty z minulých let útové skupiny 93 - Výsledek hospoda&ení se zaútuje na vrub nebo ve prosp"ch p&íslušného útu výsledku hospoda&ení ve schvalovacím &ízení útové skupiny 93 - Výsledek hospoda&ení Uzavírání úetních knih Úty hlavní knihy se uzavírají úetními zápisy Konené stavy út' náklad' se p&eútují na vrub p&íslušného útu výsledku hospoda&ení útové skupiny 96 - Záv"rkové úty, konené stavy útu výnos' se p&eútují ve prosp"ch tohoto útu. Výsledný z'statek útu výsledku hospoda&ení se podle své povahy p&eútuje ve prosp"ch, p&ípadn" na vrub útu konený úet rozvažný Konené z'statky aktivních út' se p&eútují na vrub koneného útu rozvažného, konené z'statky pasivních út' se p&eútují ve prosp"ch koneného útu rozvažného. Na vrub nebo ve prosp"ch koneného útu rozvažného se p&eútuje též z'statek útu výsledku hospoda&ení (podle toho, zda byl dosažen zisk nebo vykázána ztráta) Uzavírání úetních knih je innost p&i níž se: a) zjiškují obraty stran Má dáti a Dal jednotlivých syntetických út', pop&ípad" p&i vedení úetnictví ve zjednodušeném rozsahu obraty útových skupin, b) zjiškují konené z'statky aktivních a pasivních út' a konené stavy út' náklad' a výnos', pop&ípad" p&i vedení úetnictví ve zjednodušeném rozsahu z'statky útových skupin, c) zjistí základ dan" z p&íjm' a splatná dadová povinnost úetní jednotky za úetní období, d) zjistí úetní výsledek hospoda&ení p&evodem nákladových út' na vrub p&íslušného útu útové skupiny 96 - Záv"rkové úty a p&evodem výnosových út' ve prosp"ch tohoto útu, e) p&evád"jí z'statky rozvahových út' a z'statek p&íslušného útu výsledku hospoda&ení na konený úet rozvážný Na podklad" údaj' koneného útu rozvažného a útu výsledku hospoda&ení se sestaví úetní záv"rka.

8 eský úetní standard pro úetní jednotky, u kterých hlavním p(edm&tem innosti není podnikání. 403 Inventarizaní rozdíly Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona. 563/1991 Sb., o úetnictví, ve zn"ní pozd"jších p&edpis', (dále jen "zákon") a vyhlášky. 504/2002 Sb., kterou se provád"jí n"která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o úetnictví, ve zn"ní pozd"jších p&edpis', pro úetní jednotky, u kterých hlavním p&edm"tem innosti není podnikání, pokud útují v soustav" podvojného úetnictví, ve zn"ní pozd"jších p&edpis', (dále jen "vyhláška") postupy útování inventarizaních rozdíl' za úelem docílení souladu p&i používání úetních metod úetními jednotkami. 1. Cíl 2. Obsahové vymezení Rozdíly zjišt"nými p&i inventarizaci majetku a závazk' jsou a) inventarizaní rozdíly vymezené v 30 odst. 5 zákona a b) ztráty v rámci norem p&irozených úbytk' zásob, které nejsou podle ustanovení 30 odst. 5 písm. a) zákona mankem; jedná se o technologické a technické ztráty vzniklé nap&. rozprachem nebo vyschnutím v rámci technologických úbytk' ve výrobním, zásobovacím a odbytovém procesu do výše ekonomicky zd'vodn"né normy stanovené úetní jednotkou; normy p&irozených úbytk' zásob pro p&íslušné úetní období úetní jednotka stanoví ve svém vnit&ním p&edpisu. 3. Postup útování 3.1. Za inventarizaní rozdíl vymezený 30 odst. 5 zákona se považují p&ípady, kdy a) skutený stav je nižší (manko, pop&. schodek u pen"žních hotovostí a cenin) než stav na útech a rozdíl mezi t"mito stavy nelze doložit úetním dokladem nebo prokázat jiným zp'sobem stanoveným zákonem (mankem nejsou technologické a technické ztráty vznikající nap&. rozprachem, vyschnutím v rámci technologických úbytk' ve výrobním, zásobovacím a odbytovém procesu - jde o tzv. ztráty v rámci norem p&irozených úbytk' zásob). Rozdíl se dále posuzuje zejména podle p&íslušných ustanovení obanského a obchodního zákoníku, zákoníku práce o odpov"dnosti za škodu, b) skutený stav je vyšší (p&ebytek) než stav na útech a rozdíl mezi t"mito stavy nelze doložit úetním dokladem nebo prokázat jiným zp'sobem stanoveným zákonem. Rozdíl se dále posuzuje mimo jiné podle p&íslušných ustanovení obanského zákoníku o v"ci ztracené, skryté, opušt"né, majetkovém prosp"chu Rozdíly podle bodu 3.1. se útují podle ustanovení zákona vždy do náklad', pop&. výnos', úetního období, za které se inventarizace provádí, s

9 výjimkou a) schodku u pokladní hotovosti a cenin, které se zaútují vždy jako pohledávka v'i hmotn" odpov"dné osob", pokud byla uzav&ena dohoda o hmotné odpov"dnosti, b) chyb"jících cenných papír', kdy je nutno úbytek z tohoto titulu uvést na odd"lených analytických útech "Cenné papíry v umo&ovacím &ízení" a zahájit umo&ovací &ízení, c) p&ebytku dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, který se zachytí na vrub útu majetku a ve prosp"ch útu oprávek. P&ebytek neodpisovaného dlouhodobého hmotného majetku se zachytí na vrub útu majetku a ve prosp"ch p&íslušného útu útové skupiny 90 - Vlastní jm"ní Inventarizace zásob pro úetní jednotky útující zp*sobem A P&i uzavírání úetních knih se inventarizaní rozdíly u nakupovaného materiálu a zboží zaútují takto: - úbytky na vrub p&íslušného útu útové skupiny 54 - Ostatní náklady, jde-li o manka nad normy p&irozených úbytk' nebo kdy normy nejsou stanoveny. - úbytky na vrub p&íslušných út' útové skupiny 50 - Spot&ebované nákupy, pokud se jedná o spot&ebu materiálu a prodej zboží. - p&ebytky zásob ve prosp"ch p&íslušného útu útové skupiny 64 - Ostatní výnosy, pop&. ve prosp"ch útové skupiny 50 - Spot&ebované nákupy, jeli prokázán vznik p&ebytku chybným útováním do náklad' v témže úetním období P&i uzavírání úetních knih se inventarizaní rozdíly zásob vlastní výroby útují: - na vrub út' útové skupiny 61 - Zm"ny stavu vnitroorganizaních zásob, jde-li o ztráty do výše norem p&irozených úbytk', - na vrub p&íslušného útu útové skupiny 54 - Ostatní náklady v p&ípad" mank a škod nad normu p&irozených úbytk' nebo nejsou-li normy stanoveny, - u p&ebytk' zásob ve prosp"ch út' útových skupin 61 - Zm"ny stavu vnitroorganizaních zásob Ustanovení inventarizace zásob pro úetní jednotky útující zp*sobem B Inventarizaní rozdíly u nakupovaného materiálu a zboží v p&ípad", že se jedná o manka nad normy p&irozených úbytk', se zachytí na vrub p&íslušného útu útové t&ídy 54 - Ostatní náklady a ve prosp"ch p&íslušného útu zásob, p&ebytky zásob se zaútují ve prosp"ch p&íslušného útu útové skupiny 64 - Ostatní výnosy, pop&. ve prosp"ch út' útové skupiny 50 - Spot&ebované nákupy a na vrub p&íslušného útu zásob Inventarizaní rozdíly u zásob vlastní výroby v p&ípad", že se jedná o manka nad normy p&irozených úbytk', se zachytí na vrub p&íslušného útu útové skupiny 54 - Ostatní náklady. P&ebytky zásob se zaútují souvztažn" s p&íslušnými úty útové skupiny 61 - Zm"ny stavu vnitroorganizaních zásob Inventura dokladová Používá se u takových položek aktiv a pasiv, kde je nutno ke zjišt"ní skuteného stavu použít doklady, nap&. u pohledávek odb"ratel', závazk'

10 dodavatel' a jiných v"&itel', pen"žních prost&edk' vedených na bankovních útech.

11 eský úetní standard pro úetní jednotky, u kterých hlavním p(edm&tem innosti není podnikání. 404 Kursové rozdíly Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona. 563/1991 Sb., o úetnictví, ve zn"ní pozd"jších p&edpis', (dále jen "zákon") a vyhlášky. 504/2002 Sb., kterou se provád"jí n"která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o úetnictví, ve zn"ní pozd"jších p&edpis', pro úetní jednotky, u kterých hlavním p&edm"tem innosti není podnikání, pokud útují v soustav" podvojného úetnictví, ve zn"ní pozd"jších p&edpis', (dále jen "vyhláška") základní postupy útování kursových rozdíl' za úelem docílení souladu p&i používání úetních metod úetními jednotkami. 1. Cíl 2. Obsahové vymezení Pro úely tohoto standardu se využívá obsahové vymezení kursových rozdíl' uvedené v 17 a 25 vyhlášky a 42 vyhlášky - Metoda kursových rozdíl'. 3. Postup útování 3.1. Majetek a závazky vyjád&ené v cizí m"n" se p&epoítávají na eskou m"nu podle 24 odst. 6 a 7 zákona sm"nným kursem devizového trhu vyhlášeným +eskou národní bankou. P&i p&epotu cizích m"n, které nejsou obsaženy v kursech devizového trhu stanovených +eskou národní bankou, se pro p&epoet použijí oficiální st&ední kursy centrálních bank, pop&. aktuální kursy na mezibankovním trhu, k americkému dolaru nebo k EURu. Pro p&epoet nakoupených nebo prodaných valut a deviz se m'že použít k okamžiku uskuten"ní úetního p&ípadu kurs, za který byl obchod uskuten"n Na útech pohledávek a závazk' (útová t&ída 3 a 9), út' úv"r' a finanních výpomocí (z útové t&ídy 2 a 9) se útují kursové rozdíly vznikající v úetnictví k okamžiku uskuten"ní úetního p&ípadu z titulu platby závazk', pop&. inkasa pohledávek do výdaj' (náklad'), pop&. do p&íjm' (výnos') Kursové rozdíly zjišt"né k okamžiku stanovenému v 24 odst. 2 písm. b) zákona na bankovních útech se útují: a) na finanních útech útových skupin 21 a 22 a na vrub p&íslušného útu útové skupiny 54 - Ostatní náklady se útují kursové ztráty, pop&. ve prosp"ch p&íslušného útu útové skupiny 64 - Ostatní výnosy se útují kursové zisky, b) na útech pohledávek, závazk', úv"r', finanních výpomocí na p&íslušném útu útové skupiny 06 - Dlouhodobý finanní majetek se souvztažnými zápisy na

12 p&íslušných útech aktiv a pasiv v útové skupin" 38, c) kursové rozdíly z cenných papír' zn"jících na cizí m"nu ocen"ných reálnou hodnotou (tj. cenné papíry k obchodování a k prodeji) se ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k n"muž se sestavuje úetní záv"rka, považují za souást ocen"ní reálnou hodnotou. V p&ípad", kdy se cenné papíry nebo podíly neocedují reálnou hodnotou, pak se kursové rozdíly aktivní nebo pasivní zaútují na p&íslušný úet útové skupiny 38 - P&echodné úty aktiv a pasiv Úet kursových rozdíl* aktivních útové skupiny 38 - P(echodné úty aktiv a pasiv Útují se zde aktivní (ztrátové) kursové rozdíly z p&epotu dlouhodobého finanního majetku, pohledávek a závazk' v cizí m"n" vetn" út' termínovaných vklad' na p&íslušném útu útové skupiny 06 - Dlouhodobý finanní majetek úv"rových út' a út' finanních výpomocí se souvztažnými zápisy na p&íslušných útech dlouhodobého finanního majetku, pohledávek a závazk' v cizí m"n". Jako aktivní kursové rozdíly se útují ástky snížení pohledávek a dlouhodobého finanního majetku, jakož i ástky zvýšení z'statk' úv"r' a zvýšení ostatních závazk', a to v d'sledku p&epotu podle platného kursu k poslednímu dni daného úetního období V následujícím úetním období se úetní zápisy provedené podle p&edcházejícího bodu zruší Úet kursových rozdíl* pasivních útové skupiny 38 - P(echodné úty aktiv a pasiv Útují se zde pasivní (ziskové) kursové rozdíly z p&epotu dlouhodobého finanního majetku, pohledávek a závazk' v cizí m"n" vetn" út' termínovaných vklad' na p&íslušném útu útové skupiny 06 - Dlouhodobý finanní majetek úv"rových út' a út' finanních výpomocí se souvztažnými zápisy na p&íslušných útech dlouhodobého finanního majetku, pohledávek a závazk' v cizí m"n". Jako pasivní kursové rozdíly se útují ástky zvýšení dlouhodobého finanního majetku, pohledávek, jakož i ástky snížení z'statk' úv"r' a snížení ostatních závazk', a to v d'sledku p&epotu podle platného kursu k poslednímu dni daného úetního období V následujícím úetním období se úetní zápisy provedené podle p&edcházejícího bodu zruší.

13 eský úetní standard pro úetní jednotky, u kterých hlavním p(edm&tem innosti není podnikání. 405 Deriváty Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona. 563/1991 Sb., o úetnictví, ve zn"ní pozd"jších p&edpis', (dále jen "zákon") a vyhlášky. 504/2002 Sb., kterou se provád"jí n"která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o úetnictví, ve zn"ní pozd"jších p&edpis', pro úetní jednotky, u kterých hlavním p&edm"tem innosti není podnikání, pokud útují v soustav" podvojného úetnictví, ve zn"ní pozd"jších p&edpis', (dále jen "vyhláška") základní postupy útování derivát' za úelem docílení souladu p&i používání úetních metod úetními jednotkami. 1. Cíl 2. Obsahové vymezení Pro úely tohoto standardu se využívá obsahové vymezení položky "A.I.3. OceDovací rozdíly z p&ecen"ní majetku a závazk'" a 35 a 36 vyhlášky týkající se ocedovacích rozdíl' p&i uplatn"ní reálné hodnoty u zajiškovacích derivát' a derivát' k obchodování. 3. OceCování 3.1. Deriváty se ocedují podle 25 a 27 zákona Není-li k dispozici reálná hodnota (tržní) z ve&ejného trhu, použije úetní jednotka odborný odhad nebo posudek znalce. Pro úely tohoto ustanovení se požaduje zejména, aby byl použit v"rohodný model ocedování a údaje vložené do tohoto modelu byly prokazatelné (nap&. kursy +NB, zve&ejn"né úrokové sazby mezibankovního trhu, kotace organizátor' nebo tv'rc' ve&ejného trhu, ve&ejn" dostupné ratingy ratingových agentur apod.). NesplDuje-li odborný odhad zejména výše uvedené charakteristiky, nelze-li jej provést nebo pokud jsou náklady na získání informace o p&ecen"ní neúm"rné jejímu významu, pak o reálné hodnot" úetní jednotka neútuje, není-li z&ejmé, že došlo k významnému znehodnocení derivátu. 4. Postup útování 4.1. O derivátech útují úetní jednotky, pokud to p&ipouští p&íslušný právní p&edpis Derivátem se pro úely tohoto p&edpisu rozumí finanní nástroj (tj. pro úely tohoto lánku smlouva, podle které vzniká finanní aktivum jedné úetní jednotky a zpravidla finanní závazek jiné úetní jednotky);

14 a) jehož reálná hodnota se m"ní v závislosti na zm"n" úrokové míry, kursu cenného papíru, ceny komodity, m"nového kursu, cenového indexu, na úv"rovém hodnocení (ratingu) nebo úv"rovém indexu, resp. v závislosti na jiné prom"nné (tzv. podkladová aktiva), b) který ve srovnání s ostatními typy kontrakt', v nichž je zakotvena obdobná reakce na zm"ny tržních podmínek, vyžaduje malý nebo nevyžaduje žádný poátení náklad nebo výdaj, c) který bude vypo&ádán v budoucnosti, p&iemž doba od sjednání obchodu do jeho vypo&ádání je u n"ho delší než u obvyklé (tzv. spotové) operace (tj. úetní p&ípady nákupu a prodeje finanních aktiv s obvyklým termínem dodání) Za deriváty se pro úely tohoto standardu a standardu. 401 nepovažují zejména: a) repo obchody (tj. úv"ry, p'jky se zajiškovacím p&evodem zejména cenných papír', p'jky cenných papír' zajišt"né p&evodem hotovosti, prodeje cenných papír' se souasn" sjednaným zp"tným nákupem, nákupy cenných papír' se souasn" sjednaným zp"tným prodejem), b) smlouvy o nákupu, prodeji, nájmu hmotného majetku a nehmotného majetku, zásob s výjimkou komodit, se kterými se m'že obchodovat na komoditních burzách (nap&. zem"d"lské produkty, nerostné suroviny, drahé kovy, energie), kdy dochází k finannímu vypo&ádání. Opce, na jejímž základ" má být po&ízeno nebo prodáno nefinanní aktivum, se nepovažuje za derivát podle tohoto standardu a pro úely standardu. 401; útuje se však o ní na p&íslušných útech útové skupiny 37 - Jiné pohledávky a závazky, ale na odd"lených analytických útech. Reálná hodnota se nezjiškuje. P&i vypo&ádání opní prémie (nap&. uplatn"ní, neuplatn"ní, propadnutí, postoupení) se útuje podle bodu 4.6., c) smlouvy, které vyžadují úhradu v souvislosti s klimatickými, geologickými nebo jinými fyzikálními faktory, obvykle považované za pojistky. Deriváty se pro úely tohoto standardu a standardu. 401 lení na pevné termínové operace (tj. forwardy, futures a swapy) a opce. Opcemi se rozumí, že kupující opce (majitel) má právo u nákupní opce (call opce) koupit nebo finann" vypo&ádat a u prodejní opce (put opce) právo prodat nebo finann" vypo&ádat stanovený podkladový nástroj (finanní aktivum) za p&edem urenou cenu k uritému datu, nebo kdykoliv p&ed splatností opce. Na druhé stran" prodávající opce (výstavce) má u nákupní opce povinnost prodat nebo finann" vypo&ádat a u prodejní opce povinnost nakoupit nebo finann" vypo&ádat podkladový nástroj (finanní aktivum) za p&edem pevn" urenou cenu. Ostatní deriváty se považují za pevné termínové operace) O útech. derivátech je útováno na podrozvahových, rozvahových a výsledkových 4.6.

15 V rozvaze jsou u pevných termínových operací zaútovány až zm"ny reálné hodnoty jako pohledávka nebo závazek na p&íslušném útu útové skupiny 37 - Jiné pohledávky a závazky. V p&ípad" opcí je nákup opce zaútován na samostatném analytickém útu k p&íslušnému útu útové skupiny 37 - Jiné pohledávky a závazky a prodej opce (vystavená opce) na samostatném analytickém útu k p&íslušnému útu útové skupiny 37 - Jiné pohledávky a závazky. Na t"chto útech je též útováno o zm"nách reálných hodnot opcí Zm"ny reálné hodnoty derivát' se útují podle povahy na vrub nebo ve prosp"ch p&íslušných út' útové skupiny 37 - Jiné pohledávky a závazky souvztažn" s p&íslušným útem útové skupiny 92 - OceDovací rozdíly. P&i realizaci kontrakt' (nap&. vypo&ádání, uplatn"ní, neuplatn"ní, prodej) se p&ecen"ní zruší stornováním. Bude-li uplatn"na nakoupená nákupní opce, vstupuje její cena do po&izovací ceny aktiva. V ostatních p&ípadech bude po&izovací cena opce (ostatní p&ípady jsou nap&. uplatn"ní, neuplatn"ní, postoupení, propadnutí) vyútována do náklad' nebo do výnos' na p&íslušný úet útové skupiny 54 - Ostatní náklady a 64 - Ostatní výnosy. 5. Analytické a podrozvahové úty 5.1. Na podrozvahových útech útují úetní jednotky od okamžiku sjednání derivátu do jeho vypo&ádání v hodnot" podkladového nástroje Rozvahové pohledávky a závazky se na analytických útech lení podle jednotlivých derivát'.

16 eský úetní standard pro úetní jednotky, u kterých hlavním p(edm&tem innosti není podnikání. 406 Operace s cennými papíry a podíly Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona. 563/1991 Sb., o úetnictví, ve zn"ní pozd"jších p&edpis', (dále jen "zákon") a vyhlášky. 504/2002 Sb., kterou se provád"jí n"která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o úetnictví, ve zn"ní pozd"jších p&edpis', pro úetní jednotky, u kterých hlavním p&edm"tem innosti není podnikání, pokud útují v soustav" podvojného úetnictví, ve zn"ní pozd"jších p&edpis', (dále jen "vyhláška") základní postupy útování cenných papír' a podíl' za úelem docílení souladu p&i používání úetních metod úetními jednotkami. 1. Cíl 2. Obsahové vymezení Pro úely tohoto standardu se využívá obsahové vymezení cenných papír' a podíl' uvedené v 9 a 16 vyhlášky a sm"nek jako platebního prost&edku uvedené v 12, 20 a 21 vyhlášky. 3. OceCování 3.1. Cenné papíry a podíly se p&i po&ízení ocedují podle 25 zákona. Souástí po&izovací ceny cenného papíru jsou p&ímé náklady s po&ízením související, nap&. poplatky a provize maklé&'m, poradc'm, burzám. Souástí po&izovací ceny nejsou zejména úroky z úv"r' na po&ízení cenných papír' a podíl' a náklady spojené s držbou cenného papíru a podílu Cenné papíry a podíly uvedené v bodu 4.2. písm. a) se ocedují po&izovací cenou podle 25 zákona, p&ípadn" mohou být ocen"ny ekvivalencí (protihodnotou) podle 27 odst. 7 zákona Cenné papíry uvedené v bodu 4.2. písm. b) se ocedují p&i po&ízení po&izovací cenou podle 25 zákona. K rozvahovému dni se ocedují podle 27 odst. 7 zákona Cenné papíry uvedené v bodu 4.2. písm. c) a d) se ocedují reálnou hodnotou podle 27 odst. 1 zákona, která se zjiškuje k okamžiku stanovenému v 24 odst. 2 písm. b) zákona Ocen"ním ekvivalencí (protihodnotou) se rozumí, že majetková úast je p&i po&ízení ocen"na po&izovací cenou, která je k okamžiku stanovenému v 24 odst. 2 písm. b) zákona upravena na hodnotu odpovídající mí&e úasti úetní jednotky na vlastním kapitálu ve spolenosti, v níž má úetní jednotka majetkovou úast. Zm"na v ocen"ní se útuje na p&íslušný úet útové skupiny 92 - OceDovací rozdíly. Ocen"ní úasti je následn": - snižováno o p&ijaté dividendy, pop&. o další p&ísp"vky z rozd"lení, (útuje se na p&íslušný bankovní úet souvztažn" s p&íslušným útem útové skupiny 06 - Dlouhodobý finanní majetek), - zvyšováno o podíl na zisku nebo snižováno o podíl na ztrát" vzniklých po datu akvizice ve spolenosti, v níž má úetní jednotka majetkovou úast, (útuje se na p&íslušný úet útové skupiny 92 - OceDovací rozdíly souvztažn" s p&íslušným útem útové skupiny 06 - Dlouhodobý finanní majetek), - dále je ocen"ní úasti snižováno i zvyšováno podíly na zm"nách ve vlastním kapitálu spolenosti, v níž má úetní jednotka majetkovou úast,

17 p&iemž tyto zm"ny nebyly zahrnuty do výkazu zisku a ztráty, (útuje se na p&íslušný úet útové skupiny 92 - OceDovací rozdíly souvztažn" s p&íslušným útem útové skupiny 06 - Dlouhodobý finanní majetek) Úetní jednotka ocení majetkovou úast nulou, pokud její podíl na ztrátách ve spolenosti, v níž má majetkovou úast, je roven nebo p&evýší ocen"ní její úasti Sm"nky jsou cenným papírem a ocedují se p&i po&ízení podle 25 zákona. 4. Postup útování operací s cennými papíry a podíly 4.1. V pr'b"hu po&izování lze složky po&izovací ceny nakupovaných cenných papír' a podíl' útovat na p&íslušný úet útové skupiny 04 - Nedokonený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, po&izovaný dlouhodobý finanní majetek (v p&ípad" dlouhodobého finanního majetku) nebo na p&íslušný úet útové skupiny 25 - Krátkodobý finanní majetek (v p&ípad" krátkodobého finanního majetku) Cenné papíry a podíly se pro úely +eských úetních standard' pro úetní jednotky, které nejsou založeny za úelem podnikání lení na: a) majetkové úasti, to jsou cenné papíry a podíly, které p&edstavují podstatný nebo rozhodující vliv; (p&íslušné úty útové skupiny 06 - Dlouhodobý finanní majetek), b) dluhové cenné papíry držené do splatnosti, to jsou cenné papíry, které mají stanovenou splatnost a u nichž má úetní jednotka úmysl a schopnost je držet do splatnosti; (p&íslušný úet útové skupiny 06 - Dlouhodobý finanní majetek), c) cenné papíry urené k obchodování, to jsou cenné papíry držené po dobu kratší než jeden rok za úelem obchodování a dosahování zisku z cenových rozdíl' v krátkodobém asovém období; (p&íslušné úty útové skupiny 25 - Krátkodobý finanní majetek), d) ostatní cenné papíry, které nelze za&adit pod písm. a) až c); ( p&íslušný úet útové skupiny 06 - Dlouhodobý finanní majetek) Dluhovým cenným papírem je cenný papír úv"rové povahy, nap&. kupónový dluhopis, bezkupónový dluhopis a sm"nky (pokud nejsou platebním prost&edkem) Zm"na reálné hodnoty cenných papír' urených k obchodování se zaútuje na p&íslušný úet útové skupiny 54 - Ostatní náklady nebo p&íslušný úet útové skupiny 64 - Ostatní výnosy souvztažn" s útem útové skupiny 92 - OceDovací rozdíly. Zm"na reálné hodnoty ostatních cenných papíru se zaútuje na vrub nebo ve prosp"ch analytického útu p&íslušného finanního majetku a ve prosp"ch nebo na vrub p&íslušného útu útové skupiny 92 - OceDovací rozdíly nebo zp'sobem uvedeným pro cenné papíry urené k obchodování. P&i prodeji nebo jiném úbytku se takto zaútovaný rozdíl zruší souvztažn" s analytickým útem p&íslušného finanního majetku Není-li objektivn" možné stanovit reálnou hodnotu nebo pokud náklady na získání informace o reálném ocen"ní p&evýší p&ínosy plynoucí z této

18 informace, pak úetní jednotka reálnou hodnotu neoceduje. Útuje však o alikvotním úrokovém výnosu podle bodu U dluhových cenných papír' se útuje o úrokovém výnosu na vrub analytického útu k p&íslušnému útu cenných papír' a ve prosp"ch p&íslušných út' v útové skupin" O úrokovém výnosu se útuje ve v"cné a asové souvislosti (tj. v pr'b"hu doby, která uplyne mezi nákupem a splatností cenného papíru) Úrokovým výnosem u dluhových cenných papír' se rozumí: a) u dluhových cenných papír' s úrokovou sazbou (kuponové dluhové cenné papíry) výnos stanovený touto sazbou, zaútovaný podle +eského úetního standardu. 412 Náklady a výnosy bodu 3.9., b) u bezkuponových dluhových cenných papír' a sm"nek rozdíl mezi jmenovitou hodnotou a po&izovací cenou, U kuponových dluhových cenných papír' držených do splatnosti se rozdíl mezi po&izovací cenou bez kuponu a jmenovitou hodnotou zaútuje ve v"cné a asové souvislosti podle své povahy buj na vrub p&íslušného útu útové skupiny 55 - Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek nebo ve prosp"ch p&íslušného útu skupiny 65 souvztažn" s útem finanního majetku. O nabíhajícím úrokovém výnosu se útuje podle bodu písm. a). U bezkuponových dluhových cenných papír' a sm"nek držených do splatnosti se ve prosp"ch p&íslušného útu v útové skupin" 65 útuje ve v"cné a asové souvislosti rozdíl mezi po&izovací cenou a jmenovitou hodnotou O sm"nkách se útuje: 5. Postup útování o sm&nkách a) o sm"nkách jako o cenných papírech v útových skupinách 06 a 25 podle bodu 4. b) o sm"nkách jako o platebních prost&edcích se útuje u v"&itele na p&íslušném útu útové skupiny 31 - Pohledávky. Po&izovací cenou cenného papíru je hodnota pohledávky. Hodnota cenného papíru na p&íslušném útu útové skupiny 31 - Pohledávky se zvyšuje o alikvotní úrokový výnos. Úetní jednotka postupuje p&i jeho útování analogicky jako u sm"nek v písm. a) (úrokový výnos útuje v brutto ástce). U dlužníka se o t"chto sm"nkách útuje na p&íslušných útech útové skupiny 32 - Závazky a útové skupiny 95 - Dlouhodobé bankovní úv"ry a závazky, c) o sm"nkách jako o zajiškovacích prost&edcích se útuje na podrozvahových útech Sm"nky jako platební prost&edek, vyútované na p&íslušném útu útové skupiny 31 - Pohledávky se p&i prodeji útují obdobn" jako postoupení pohledávky P&i eskontu sm"nky bankou se sm"nka p&evede na p&íslušný úet útové skupiny 31 - Pohledávky v ocen"ní sm"nenou sumou (jmenovitou

19 hodnotou), vzniklý rozdíl bude zaútován ve v"cné a asové souvislosti ve prosp"ch výnos'. Do doby splacení eskontované sm"nky sm"neným dlužníkem trvá závazek prodávajícího v'i bance. O tomto závazku se útuje ve prosp"ch p&íslušného útu útové skupiny 23 - Krátkodobé bankovní úv"ry, jde-li o závazek dlouhodobý, útuje se ve prosp"ch p&íslušného útu útové skupiny 95 - Dlouhodobé bankovní úv"ry a závazky. 6. Analytické a podrozvahové úty 6.1. Cenné papíry se útují na p&íslušný úet v analytickém len"ní minimáln" podle druhu cenných papír' a dále podle emitent' a jmenovitých hodnot, pop&. podle m"n, na které cenné papíry zn"jí. Podíly se sledují na p&íslušném útu v analytickém len"ní minimáln" podle m"ny, na kterou zn"jí, a podle spoleností, ve kterých má úetní jednotka podíl Ruení pozd"jším majitel'm sm"nky, které vzniklo z titulu p&evod' (indosamentu) sm"nky, s výjimkou eskontu, se útují na podrozvahových útech, a to od okamžiku p&evodu do dne vyinkasování sm"nky. Ruení se snižuje o splacené ástky p&i ásteném splácení.

20 eský úetní standard pro úetní jednotky, u kterých hlavním p(edm&tem innosti není podnikání. 407 Opravné položky k pohledávkám, rezervy a pohledávky po lh*t& splatnosti Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona. 563/1991 Sb., o úetnictví, ve zn"ní pozd"jších p&edpis', (dále jen "zákon") a vyhlášky. 504/2002 Sb., kterou se provád"jí n"která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o úetnictví, ve zn"ní pozd"jších p&edpis', pro úetní jednotky, u kterých hlavním p&edm"tem innosti není podnikání, pokud útují v soustav" podvojného úetnictví, ve zn"ní pozd"jších p&edpis', (dále jen "vyhláška") základní postupy útování opravných položek k pohledávkám, rezerv a pohledávek po lh't" splatnosti za úelem docílení souladu p&i používání úetních metod úetními jednotkami. 1. Cíl 2. Obsahové vymezení Pro úely tohoto standardu se využívá obsahové vymezení opravných položek uvedené v 15 vyhlášky a rezerv uvedené v 19 vyhlášky. 3. Postup útování 3.1. Postup tvorby a použití opravných položek stanoví 37 vyhlášky. Postup tvorby a použití rezerv stanoví 40 vyhlášky Opravné položky se vytvá&ejí pouze k út'm majetku v p&ípadech snížení jejich ocen"ní v úetnictví prokázaném na podklad" údaj' inventarizace majetku podle 26 odst. 2 zákona. Tyto položky se vytvá&ejí jen v p&ípadech, kdy snížení ocen"ní majetku v úetnictví není trvalého charakteru. V p&ípad" trvalého snížení ocen"ní majetku se vyútuje snížení na vrub náklad' (nap&. odpis pohledávky na základ" soudního rozhodnutí o jejím vyrovnání podle zákona o konkursu a vyrovnání), pop&. se u dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku provede mimo&ádný odpis a upraví se odpisový plán P&ijatá úhrada odepsané pohledávky se vyútuje ve prosp"ch p&íslušného útu útové skupiny 64 - Ostatní výnosy. O ástku provedené úhrady se sníží z'statek pohledávky zaútované na podrozvahových útech Tvorba opravných položek se provádí na vrub náklad' na základ" inventarizace a p&i ní zjišt"ného snížení ocen"ní majetku v p&ípadech, kdy takto zjišt"ná hodnota je nižší než cena majetku vedená v úetnictví na p&íslušných majetkových útech Opravné položky k pohledávkám se vytvá&ejí za dlužníky v konkursním a vyrovnacím &ízení a k nepromleným pohledávkám, vzniklým z titulu zdadované innosti, které jsou zaútovány v úetnictví a jsou splatné po , a to ve výši stanovené zákonem. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjišt"ní základu dan" z p&íjm', ve zn"ní pozd"jších p&edpis'. Tvorba opravných položek se zaútuje na vrub p&íslušného útu útové skupiny 55 - Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek a ve prosp"ch p&íslušného útu útové skupiny 39 - Opravná položka k zútovacím vztah'm a vnit&ní zútování. Snížení nebo zrušení vytvo&ené opravné položky se vyútuje ve prosp"ch

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Ministerstvo financí R schváleno MF R.j. 283/77 225/2001 s úinností pro úetní jednotky útující podle útové osnovy pro nevýdlené organizace Úetní jednotka doruí: 1x píslušnému finannímu orgánu R o z v a

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002,

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, 504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona #. 563/1991 Sb., o ú#etnictví, ve znní pozdjších p.edpis/, pro ú#etní jednotky, u kterých hlavním p.edmtem #innosti

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A. Výet položek podle vyhlášky. 504/2002 Sb. ve znní vyhlášky. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2011 Název, sídlo a právní forma a pedmt innosti úetní jednotky I 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

Ministerstvo financí stanoví podle 4 odst. 2 zákona.. 563/1991 Sb., o ú.etnictví (dále jen zákon): 6l.I

Ministerstvo financí stanoví podle 4 odst. 2 zákona.. 563/1991 Sb., o ú.etnictví (dále jen zákon): 6l.I 281,283/77 411/2000 OPATENÍ, ze dne 10. listopadu 2000 kterým se stanoví postupy ú(tování pro ú(etní jednotky ú(tující v soustav, jednoduchého ú(etnictví Zmna: 281/33 494/2001 Zmna: 281,283/97 410/2001

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Charakteristika a hlavní aktivity Založení a charakteristika spolenosti 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. (dále jen spolenost

Více

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 - 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 Výroní zpráva - 2 - Obchodní firma a sídlo spolenosti:

Více

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155 R O Z V A H A (bilance) v plném rozsahu ke dni 31.12.213 v tis.czk Název a sídlo ú. jednotky ZEMKDKLSKÁ AKCIOVÁ SPOLEGNOST KOLOVEG Rok M$síc IG TYRŠOVA 146 213 12 477177 345 43 KOLOVEG íslo B$žné ú etní

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Autoi:

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

-!+ 7"";"& :1 &!(!"* / + & &+ +!!5<+ <!( 5=/6

-!+ 7;& :1 &!(!* / + & &+ +!!5<+ <!( 5=/6 !"!"#%&'%()!!"!"!"!" #*+('%()%&!"!!"!" '%()(!"!" -!+ '#.!/ 0 &!(! 1!"!"/ 2 0!(!"*/ 4*(!(!"*/ 5!"-+/62 *5&!(!"*/ 6 7(!58 5"**"1)!9*:/ 6 :*9&!"5"!(!"*/ 6 7"""& :1 &!(!"* / + & &+ +!!5

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

2. Mzdy a ostatní osobní náklady

2. Mzdy a ostatní osobní náklady . Mzdy a ostatní osobní náklady íslo Název dokladu. Základní mzdy vetn píplatk. Nemocenské dávky. Prémie. Odmny hrazené z OON 5. Odmny pi jubileu 6. Pekážky v práci náhrady 7. Dovolená 8. Výkon rozhodnutí,

Více

Změny Českého účetního standardu č. 022 pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Změny Českého účetního standardu č. 022 pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Strana 1093 65 Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášek č. 500, 501, 504 a 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Č.j.: 28/117 492/2005 Ad 1) Ministerstvo financí

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

OBDOBÍ 4íslo položky Název položky SÚ B8ŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA 2 378 720.44 1 854 040.80 524 679.64 407 318.68

OBDOBÍ 4íslo položky Název položky SÚ B8ŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA 2 378 720.44 1 854 040.80 524 679.64 407 318.68 ROZVAHA P?ÍSP8VKOVÉ ORGANIZACE Základní škola Vrbice,, D$dina 239, 691 09, Vrbice 239, P-ísp$vková organizace, Sestavený k : 31.12.2014 (v K, s p-esností na dv$ desetinná místa) Okamžik sestavení : 28.01.2015

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Ro!ní záv"rka KALKUL1

Ro!ní závrka KALKUL1 Ro!ní záv"rka KALKUL1 Pozn. Tento popis odpovídá stavu do roku 2000 a t!ká se jednoduché P"ed spu#t$ním tohoto p"íkazu je nutné si p"ipravit podklady a provést uzav"ení p"íslu#n!ch knih. Uzáv$rkové operace

Více

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Právní úpravu zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným nalezneme v zákon.

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW BAKALÁSKÁ

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech číslo název 001 Účty a zásady účtování na účtech 002 Otevírání a uzavírání účetních knih 003 Odložená daň 004 Rezervy 005 Opravné položky 006 Kursové rozdíly 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze Krátkodobý finanční majetek je ten, u něhož má účetní jednotka

Více

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Převodový můstek Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009 Směrná účtová osnova 2010 Komentář

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

Finanční zpravodaj 12/2/2004

Finanční zpravodaj 12/2/2004 Strana 324 Finanční zpravodaj 12/2/2004 65 Ministerstvo financí podle 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání změn Českých účetních standardů pro zdravotní

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 eská myelomová skupina je sdružení léka a dalších vdeckých a odborných pracovník, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci zvané

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

189/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o kolektivním investování ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

189/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o kolektivním investování ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: 189/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o kolektivním investování ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropských

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice +-----------------------------+ Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A +-----------------------------+ +---------+---+ +----------+---+ +-----------+---+ řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky +---------+---+ +----------+---+

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.

DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s. DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s. VÝRONÍ ZPRÁVA 2012 DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.výroní ZPRÁVA 2012 OBSAH 1. Zpráva pedstavenstva fondu o podnikatelské innosti Fondu a o stavu jeho majetku

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského.p. 169 I: 603 717 57 Uherský Brod, PS 688

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2006

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2006 K projednání Zastupitelstvu msta Vimperk dne 25. 06. 2007 Msto Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Návrh Závrený úet Msta za rok 2006 (podle 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpotových pravidlech územních rozpot,

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 586/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2011 586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Oblast - Audit Přechod z kalendářního na hospodářský rok je nutné oznámit správci daně jedno účetní období před plánovaným datem

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Finanční zpravodaj 10/2007

Finanční zpravodaj 10/2007 Strana 234 Finanční zpravodaj 10/2007 31 Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a pro účetní jednotky, které účtují

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství Shromáždní Spoleenství vlastník jednotek domu Teplická p. 276-284 Stížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Banka

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2014 Název účetní jednotky: Sídlo: Husovo náměstí 1 517 54 Vamberk Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275492 Část I: Počáteční a koncové stavy a

Více

Zákon. 586/1992 Sb., o daních z píjm

Zákon. 586/1992 Sb., o daních z píjm Zákon. 586/1992 Sb., o daních z píjm ve znní zákona. 35/1993 Sb., zákona. 96/1993 Sb., zákona. 157/1993 Sb., zákona. 196/1993 Sb., zákona. 323/1993 Sb., zákona. 42/1994 Sb. (úplné znní. 75/1994 Sb.), zákona.

Více

Licence: MP1L XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: MP1L XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč) : 12 / 2010 IČO: SOR 3 Název: Městská část Praha 2 AKTIVA CELKEM 5 578 892 998,94 89 834 789,55 5 489

Více

Úetní závrka sestavená podle IFRS

Úetní závrka sestavená podle IFRS Úetní závrka sestavená podle IFRS Léebné lázn Jáchymov a. s. za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 Obsah: 1 Výkaz finanní pozice...3 2 Výkaz souhrnného výsledku...4 3 Výkaz o zmnách ve vlastním kapitálu...5

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2010 IČO: 00241687 Název: Městská část Praha 13 POZOR - rozdíl mezi

Více

FINANNÍ TRHY. Finanní trhy mžeme rozdlit podle toho, s jakým penžním produktem obchodují:

FINANNÍ TRHY. Finanní trhy mžeme rozdlit podle toho, s jakým penžním produktem obchodují: FINANNÍ TRHY Oekávané výstupy dle RVP GV: žák uvede principy vývoje ceny akcií a možnosti bezpených forem investic do cenných papír využívá moderní formy bankovních služeb vetn moderních informaních a

Více