Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta"

Transkript

1 Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Účetnictví I. Distanční studijní opora Jaroslav Sedláček Brno 2005

2 Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie v rámci programu SOCRATES - Grundtvig. Za obsah produktu odpovídá výlučně autor, produkt nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou obsahem produktu. This project was realized with financial support of European Union in terms of program SOCRATES - Grundtvig. Author is exclusively responsible for content of product, product does not represent opinions of European Union and European Commission is not responsible for any uses of informations, which are content of product. Účetnictví I. Vydala Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Vydání druhé přepracované Brno 2005 Jaroslav Sedláček, 2004 ISBN

3 Identifikace modulu Znak KFFUI Název Účetnictví I Určení pro bakalářské kombinované studijní programy pro celoživotní vzdělávání Garant/autor Doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc. Cíl Vymezení cíle Cílem této distanční studijní opory je uvést studenty (budoucí ekonomy) do problematiky účetnictví a seznámit je s podstatou a funkcí finančního (podvojného) účetnictví, s jeho právní úpravou a se základními účetními principy. Seznámíte se se základními účetními katogoriemi, tj. s aktivy a pasivy podniků a působením jejich změn na okamžitou bilanci podniku, na jeho náklady a výnosy, na peněžní tok a na dosahovaný výsledek hospodaření. Získáte první poznatky o způsobech zobrazování majetku a závazků podniku, o metodách jejich oceňování, o odpisování dlouhodobého majetku, o vytváření rezerv a opravných položek a o sestavování účetních výkazů. Nezbytným doplňkem jsou informace o působení daňové soustavy na účetnictví a o tendencích sbližování českého účetnictví s účetnictvím vyspělých tržních ekonomik (zejména se zeměmi EU). Ke snadnějšímu pochopení účetní filozofie a účetního prostředí je distanční studijní opora strukturována do logicky uzavřených celků (kapitol), které na sebe navazují a postupně rozšiřují vaše poznání. Dovednosti a znalosti získané po studiu textů Po prostudování distanční studijní opory byste měli ovládat teoretický základ podvojného účetnictví, jeho podstatu a funkci, vymezení aktiv a pasiv podniku, nákladů a výnosů, metody jejich zobrazování v účetnictví a přenos do závěrkových účetních výkazů. Získané poznatky vám budou sloužit k řešení ekonomických úloh v jiných studijních kurzech jako jsou např. Nauka o podniku, Finanční management, Firemní finance atd., avšak zejména v navazujícím kurzu nazvaném Účetnictví II. Hlavním přínosem studia tohoto kurzu však budou aplikace nabytých znalostí při řešení konkrétních manažerských úloh v hospodářské praxi, neboť finanční účetnictví je disciplínou veskrze praktickou a nástrojem managementu, bez něhož si nelze představit žádný fungující podnikatelský subjekt. Časový plán Časová náročnost prezenční část 6 hodin samostudium 78 hodin Celkový studijní čas 84 hodin 3

4 Harmonogram Kurz je rozvržen do období jednoho semestru v rozsahu 8 týdnů. Harmonogram předpokládá absolvování přednášek a samostudium, které obsahuje čtení distančního textu, řešení zadaných otázek a práce opravované tutorem (POT). 1. až 8. týden - prezenční tutoriály (6 hodin) 1. až 4. týden - studium úvodních 8 kapitol (49 hodin) 4. týden - POT (3 hodiny) 5. až 8. týden - studium zbývajících 3 kapitol (22 hodin) 7. týden - POT (4 hodiny) Způsob studia Studijní pomůcky povinná literatura: KŘÍŽOVÁ, Z., LINKA, R., SEDLÁČEK, J., VALOUCH, P. Sbírka příkladů z finančního účetnictví. Brno: MU ESF, 2003, 162 s. doporučená literatura: KOVANICOVÁ, D. a kol. Finanční účetnictví v kontextu současného vývoje. Praha: Polygon, 1999, 428 s. RYNEŠ, P. Podvojné účetnictví a účetní závěrka Ostrava: ANAG, 2002, 743 s. LMS Studium On-Line Vybavení Pro samostudium a zpracování zadaných písemných prací je potřebný přístup studenta k PC s připojením na Internet a programovým vybavením zahrnujícím ového klienta pro komunikaci s pedagogem, internetový prohlížeč pro přístup do LMS Studium On- Line a balík kancelářských aplikací (MS Office a kompatibilní). Návod práce se studijním textem O tom, jak budete úspěšní ve studiu, rozhoduje především váš přístup. Prezenční tutoriály vás uvedou do problému účetnictví a objasní vám základní principy a postupy účtování. Těžiště výuky spočívá v samostudiu, při němž se opíráte především o tuto DSO a povinnou literaturu, ve které naleznete variantní úlohy k řešení a k ověření vašich znalostí. Jednotlivé kapitoly distanční opory tvoří logický celek s pevnou strukturou. Po přečtení kapitoly je vhodné vrátit se k řešeným příkladům, které usnadňují pochopení souvislostí a demonstrují uplatnění teoretických poznatků. Otázky k zamyšlení, uvedené na konci každé kapitoly, směřují k oveření získaných poznatků a k procvičení na příkladech, jejichž správné vyřešení vás ujistí o zvládnutí kapitoly. Dalším mezníkem ve vašem studiu jsou práce opravované tutorem (POT), které je třeba vypracovat a odeslat ve 4. a 7. týdnu tutorovi em. K hlubšímu čerpání poznatků z účetní teorie i praxe vám doporučuji další literaturu, uvedenou ve studijních pomůckách, která více akcentuje českou účetní legislativu. 4

5 Obsah 5

6 Obsah Stručný obsah Kapitola1 Podstata a funkce účetnictví Podstata a funkce účetnictví - kapitola vymezuje funkci účetnictví, jeho uživatele, právní úpravu, charakteristické rysy účetnictví a obecné účetní zásady. Kapitola 2 Aktiva a pasiva podniku Aktiva a pasiva podniku - vymezuje majetek podniku a jeho strukturu, pasiva podniku a jejich strukturu a konečně i bilanci majetku a kapitálu. Aktivum pořizuje podnik za účelem získání prospěchu z jeho používání, zatímco pasívum představuje závazek, který bude znamenat v budoucnu snížení aktiv podniku. Kapitola 3 Náklady a výnosy podniku Náklady a výnosy - kapitola sleduje pohyb majetku v podniku a jeho zhodnocení v hospodářském procesu. Jsou vysvětleny pojmy nákladů, výnosů a výkazu zisku a ztráty. Náklady snižují výsledek hospodaření podniku zatímco výnosy jej naopak zvyšují. Výsledek hospodaření je definován jako rozdíl výnosů a nákladů. Kapitola 4 Základní prvky účetnictví Základní prvky účetnictví - kapitola objasňuje formu i obsah účetních záznamů jako jsou účetní doklady, účetní zápisy, účetní knihy a kontrolní systém. Je popsána i úschova účetních záznamů. Kapitola 5 Oceňování majetku a závazků Oceňování majetku a závazků - jsou popsány přístupy k oceňování majetku a závazků v účetnictví. Čtenáři získají poznatky o typech jednotlivých cen a o jejich aplikaci. Kapitola 6 Daňová soustava Daňová soustava - kapitola se zabývá vztahem účetnictví a daní a se způsoby jejich zachycování v účetnictví, resp. s jejich ekonomickými důsledky pro podnik. Kapitola 7 Odpisování dlouhodobého majetku Odpisování dlouhodobého majetku - kapitola vysvětluje metody odpisování, výpočet daňových i účetních odpisů a jejich zobrazení v účetnictví. Kapitola 8 Rezervy a opravné položky Rezervy a opravné položky - kapitola vymezuje a klasifikuje rezervy a opravné položky a objasňuje způsob jejich tvorby a zúčtování. Rezervy jsou určeny na úhradu přesně vymezených budoucích závazků a na krytí očekávaných rizik či ztrát plynoucích z podnikání. Opravné položky dočasně snižují hodnotu majetku podniku tak, aby jeho ocenění lépe odpovídalo skutečnosti. Kapitola 9 Účetní výkazy Účetní výkazy - kapitola přináší základní poznatky o sestavování účetních výkazů podniku. Čtenáři se dovědí čím je tvořena účetní závěrka podniku a jaké povinnosti vyplývají v této souvislosti pro podnikatele. 6

7 Kapitola 10 Základy účtování v podniku Základy účtování v podniku - kapitola obsahuje základní postupy při účtování v podniku o peněžních prostředcích, zásobách, dlouhodobém majetku, pohledávkách podniku a jeho závazcích, nákladech a výnosech a o dlouhodobém kapitálu. Kapitola 11 Harmonizace účetnictví Harmonizace účetnictví - kapitola popisuje celosvětový proces harmonizace účetnictví a přístup ČR k jeho uskutečňování včetně nástinu pravděpodobného dalšího vývoje v českém účetnictví. 7

8 Obsah Uplný obsah 1. Podstata a funkce účetnictví Charakteristické rysy účetnictví Funkce účetnictví Uživatelé účetních informací Právní úprava účetnictví Obecné účetní zásady Aktiva a pasiva podniku Vymezení a struktura aktiv Vymezení a struktura pasiv Rozvaha podniku Náklady a výnosy podniku Náklady podniku Výnosy podniku Výkaz zisku a ztráty Základní prvky účetnictví Účet a soustava účtů Směrná účtová osnova a účtový rozvrh Účetní doklady Účetní knihy Kontrolní systém účetnictví Inventarizace majetku a závazků Úschova účetních záznamů Oceňování majetku a závazků Principy oceňování Oceňovací základny Oceňování majetku stejného druhu Oceňování finančních aktiv Daňová soustava Nepřímé daně 89 Daň z přidané hodnoty (DPH) 89 Spotřební daně Přímé daně 92 Daň z příjmů 92 Majetkové daně 93 Daň k ochraně životního prostředí Odpisování dlouhodobého majetku Účetní odpisy Daňové odpisy Rezervy a opravné položky

9 8.1 Rezervy Opravné položky Účetní výkazy Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha 132 Obecné údaje 132 Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách 133 Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty 133 Přehled o peněžních tocích (cash flow) 133 Přehled o změnách vlastního kapitálu 135 Výroční zpráva Základy účtování v podniku Účtování o peněžních prostředcích 144 Pokladna 144 Bankovní účty 148 Bankovní úvěry Účtování o zásobách 150 Klasifikace zásob 150 Postupy účtování 151 Účtování o nakupovaných zásobách 152 Účtování o zásobách vlastní výroby Účtování o dlouhodobém majetku 157 Klasifikace dlouhodobého majetku 158 Pořizování dlouhodobého majetku 159 Vyřazování dlouhodobého majetku Účtování pohledávek a závazků 162 Pohledávky a závazky z obchodního styku 163 Vztahy k zaměstnancům a institucím Účtování o nákladech a výnosech Vlastní i cizí kapitál Harmonizace účetnictví Harmonizace v rámci Evropské unie (EU) Mezinárodní účetní standardy (IAS/IFRS) Harmonizace účetnictví v ČR Další tendence harmonizace českého účetnictví 194 9

10 Obsah Přílohy Příloha 1: Struktura rozvahy (bilance) 202 Příloha 2: Výkaz zisku a ztráty v druhovém členění 206 Příloha 3: Struktura výkazu zisku a ztráty v účelovém členění 208 Příloha 4: Vzor přílohy k roční účetní uzávěrce 210 Příloha 5: Vzor přehledu o peněžních tocích (cash flow) 211 Příloha 6: Seznam mezinárodních účetních standardů 213 Příloha 7: Přehled hlavních zásad US GAAP 215 Příloha 8: Směrná účtová osnova pro podnikatele 216 Příloha 9: Příklad účtového rozvrhu podniku 218 Příloha 10: Rozvaha v plném rozsahu 227 Příloha 11: Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu pro podnikatele

11 Úvod 11

12 Úvod Vážení čtenáři, Do rukou se Vám dostává distanční studijní opora, která byla zpracována v rámci projektu č. 19/2001 Centra distančního a celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Ekonomicko - správní fakulty v Brně ke kurzu Účetnictví I. Je určena studentům bakalářského kombinovaného studijního programu a studentům celoživotního vzdělávání na výše uvedené fakultě. Přináší základní poznatky o účetní filosofii, podstatě a funkci účetnictví, o metodách podvojného zobrazování, oceňování, odpisování, vytváření rezerv a opravných položek a sestavování závěrečných výkazů finančního účetnictví. V samostatných kapitolách je objasňován vztah účetnictví k daním a situace českého účetnictví vzhledem k probíhající evropské a světové harmonizaci. Účetnictví jako jeden z významných nástrojů finančního managementu podniků v tržním ekonomickém prostředí se stalo nezbytnou součástí teoretického základu profilu absolventů vysokých škol a fakult ekonomického zaměření v celé České republice. Prostudováním předmětného studijního textu získává uživatel celkový přehled o podstatě a funkci účetnictví a o jeho metodách. Konkrétní postupy účtování v podvojné soustavě podnikatelů jsou pak náplní kursu Účetnictví II resp. distanční studijní opory stejného názvu, která tak představuje aplikaci teoretických poznatků získaných v kursu Účetnictví I. Na závěr bych Vám chtěl popřát mnoho studijních úspěchů, poděkovat všem kolegům, kteří mně byli nápomocni v mé autorské práci, a ujistit Vás, že uvítám jakékoli připomínky, rady či doporučení, neboť povedou ke zlepšení tohoto studijního textu. Brno 2005 autor 12

13 Charakteristické rysy účetnictví Funkce účetnictví Uživatelé účetních informací Právní úprava účetnictví Obecné účetní zásady Podstata a funkce účetnictví 1. 13

14 1. Podstata a funkce účetnictví Cíl kapitoly V této kapitole se seznámíte s charakteristickými rysy účetnictví, s jeho funkcí, uživateli, právní úpravou a s obecnými účetními zásadami (s účetní filosofií). Po prostudování kapitoly byste měli získat představu o předmětu účetnictví, jeho podstatě a funkci, a dále umět: rozlišit jednoduché a podvojné účetnictví a finanční a manažerské účetnictví (jednookruhovou a dvouokruhovou soustavu) vysvětlit charakteristické rysy a funkce účetnictví vymezit hlavní uživatele účetních informací a uvést jejich požadavky na informace popsat právní úpravu účetnictví vysvětlit obecné účetní zásady a ukázat jejich působení na příkladech. Tato kapitola představuje teoretický základ podvojného účetnictví a její zvládnutí vám umožní pochopit jak postupy účtování, tak i bilancování. Časová zátěž 8 hodin - studium textu, řešené příklady a otázky k zamyšlení Způsob studia Kapitola je úvodem do studia účetnictví, vymezuje účetnictví po právní stránce a po stránce filozofické. Po prvním přečtení textu se vraťte k řešeným příkladům z oblasti obecných účetních zásad a pokuste se odpovědět správně na otázky k zamyšlení. Pro hlubší studium právní úpravy účetnictví doporučujeme přečíst zákon o účetnicví (Ryneš 2001) a publikaci Kovanicová 1999, pokud jde o účetní principy. Úvod kapitoly Transformace české ekonomiky na tržní podmínky vedla k radikální reformě účetnictví, která byla založena na nových ekonomických, zejména vlastnických vztazích. Od počátku 90. let probíhal postupný vývoj a zdokonalování obsahové, metodické a kvalifikační stránky účetního systému současně se změnou filozofie účetnictví, nové vymezení jeho úkolů, funkcí a účtů. Vytvořená koncepce brala v úvahu všeobecně uznávané účetní zásady, prověřené dlouholetým fungováním tržní ekonomiky, mezinárodně doporučené účetní standardy a účetní výkazy, které sjednocují vypovídací schopnost účetních informací a umožňují srovnatelnost zveřejňovaných dat. V zemích EU byly tyto zásady vydány formou směrnic (direktiv), závazných pro členské státy. Rovněž struktura a forma účetních výkazů byla obsahem direktiv EU. Cílem nového účetnictví bylo zajistit věrné zobrazení reality pro potřeby finančního řízení podniků a zabezpečit srovnatelnost výstupních účetních informací v národním i mezinárodním měřítku. Šlo o přiblížení nového účetního systému evropskému pojetí, zejména tzv. kontinentálnímu systému účetnictví. Vznikl tak vlastní národní systém účetnictví s četnými prvky účetnictví ze zemí kontinentální Evropy (zejména Francie a Německa), který vstoupil v platnost Jeho základní funkcí je poskytovat všem uživatelům spolehlivé informace o tom, jak je daná obchodní společnost (podnik) ekonomicky zdatná. Základní cíl a zaměření účetnictví jsou legislativně upraveny zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a souvisejícími právními předpisy, z nichž prvořadý význam má obchodní zákoník č. 513/1991 Sb. Od účetnictví se požaduje, aby poskytovalo reálné informace o majetkové a finanční situaci podniku (k určitému datu), o výsledku hospodaření (za určité časové období), o tom jak je 14

15 management podniku úspěšný ve finančním řízení, zda zajišťuje dlouhodobou stabilitu podniku, zda dosahuje přiměřené výnosnosti vložených prostředků a zda je schopen průběžně hradit dluhy podniku. Jako nejvyšší princip je kladena zásada věrného a poctivého zobrazení předmětu účetnictví v účetních výkazech podniku. Od zavedla novela zákona o účetnictví jednotná účetní pravidla pro všechny účtující subjekty a současně zrušila jednoduché účetnictví což je v souladu s právem Evropské unie, které odděluje účetnictví od daní. Jednoduché účetnictví je nahrazeno daňovou evidencí, závaznou pro podnikatele, kteří nejsou účetní jednotkou (nevedou podvojné účetnictví). Daňová evidence je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Podle nových pravidel jsou účetní jednotky povinny vést (podvojné) účetnictví, jehož předmětem je účtování o stavu a pohybu majetku a závazků účetní jednotky, o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření. Charakteristickým rysem je podvojný zápis (princip podvojnosti) tzn., že každá hospodářská operace vstupující do účetnictví vyvolá změnu vždy na dvou různých (souvztažných) účtech. Za účetní jednotky se podle 1 odst. 2 zákona o účetnictví považují: a)právnické osoby, které mají sídlo na území České republiky, b)zahraniční osoby, pokud na území České republiky podnikají nebo provozují jinou činnost podle zvláštních právních předpisů, c)organizační složky státu podle zvláštního právního předpisu, d)fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsány v obchodním rejstříku, e) ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli, pokud jejich obrat podle zákona o dani z přidané hodnoty přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku 15 mil. Kč, a to od prvního dne kalendářního roku, f) ostatní fyzické osoby, které vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí, g) ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli a jsou účastníky sdružení bez právní subjektivity podle zvláštního právního předpisu, pokud alespoň jeden z účastníků tohoto sdružení je osobou uvedenou v písmenech a) až f) nebo h) nebo, h)ostatní fyzické osoby, kterým povinnost vedení účetnictví ukládá zvláštní právní předpis. Ostatní podnikatelé, kteří nejsou účetní jednotkou vedou daňovou evidenci a pokud neprokazují výdaje (náklady) podle zákona o daních z příjmů, nemusí vést ani tuto evidenci a výdaje uplatňují procentní sazbou z dosažených příjmů. Duální princip Příklad 1.1 Podnikatel, který disponuje dlouhodobým majetkem v hodnotě 750 tis. Kč a přebytkem příjmů z obchodní činnosti nad výdaji ve výši 100 tis. Kč měl na skladě 10 výrobků v hodnotě 350 tis. Kč, zhotovených během roku Ještě před koncem zdaňovacího období tj. do prodal 9 výrobků po 50 tis. Kč za kus. Jaký výsledek hospodaření vstupuje do základu daně z příjmů za období 2004 a jaký majetek vykáže k , když zákazník uhradil výrobky až ? Řešení Do deníku příjmů a výdajů se zapisují skutečné příjmy a výdaje. Ostatní majetek je zachycen v ostatních složkách daňové evidence. 15

16 1. Podstata a funkce účetnictví Bilance majetku k tis. Kč Bilance majetku k tis. Kč Dlouhodobý majetek 750 Dlouhodobý majetek 750 Zásoby 35 Zásoby 35 Pohledávky 450 Pohledávky 0 Peníze 100 Peníze 550 Celkem Celkem Dvě účetní soustavy Za účetní období 2004 vstupuje do základu daně rozdíl z příjmů z podnikání a výdajů nutných k jejich zajištění v částce 100 tis. Kč. Účetnictví podniku může být organizováno jako: Finanční účetnictví, které tvoří základní rámec celého podnikového účetnictví. Zjišťují se v něm informace vyjadřující vztahy k vnějšímu okolí podniku, které mají finanční povahu. Je regulováno právními předpisy. Vnitropodnikové účetnictví, které poskytuje manažerům podniku soubor informací týkajících se vnitřních jevů, především nákladů a výnosů a jejich struktury. Současně poskytuje některá data i pro finanční účetnictví. Kromě termínu vnitropodnikové účetnictví, který je používán českými právními normami pro označení účetnictví pro vnitřní řízení, se můžeme setkat s pojmy nákladové účetnictví, provozní účetnictví, manažerské účetnictví (v angl. management accounting nebo managerial accounting). Podle způsobu zobrazování finančního i vnitropodnikového účetnictví se rozeznávají dvě mezní soustavy a příp. i kombinace mezi nimi: Jednookruhová soustava - spojuje organicky finanční a vnitropodnikové účetnictví v jediný účetní systém. Dvouokruhová soustava - vytváří pro každé účetnictví relativně samostatný okruh (subsystém účetnictví firmy). Organizace účetnictví podniku je schématicky znázorněna na obr Příklad 1.2 Sestavte bilanci majetku podnikatele uvedeného v příkladu 1.1, pokud by se zapsal do obchodního rejstříku. Řešení V podvojném účetnictví se účtuje o nákladech a výnosech, které na konci období vstupují do výkazu zisků a ztrát, zatímco majetek a závazky jsou vykazovány v rozvaze. Do základu daně z příjmů pak vstupuje rozdíl mezi výnosy a náklady. Bilance majetku zůstane stejná jako v případě podnikatele účtujícího v jednoduchém účetnictví. Změní se však výsledek hospodaření vstupující do základu daně, který bude vypočten jako rozdíl výnosů a nákladů, tedy ( ) = 170 tis. Kč nebo také 270 tis. Kč v případě, že přebytek příjmů nad výdaji ve výši 100 tis. Kč je peněžním tokem z nákladů a výnosů daného účetního období. 16

17 Účetnictví podniku Dvouokruhová soustava Jednookruhová soustava Finanční účetnictví Vnitropodnikové účetnictví Finanční i vnitropod. účetnictví Obr. 1.1 Organizace účetnictví v podniku. Účetnictví je vedeno v plném nebo i ve zjednodušeném rozsahu, který je méně administrativně náročný a je určen zejména pro účetní jednotky, které dříve účtovaly v jednoduchém účetnictví. Zjednodušený rozsah umožňuje: sestavit účtový rozvrh na úrovni účtových skupin bez dalšího hlubšího členění, spojit účtování v deníku s účtováním v hlavní knize a tím vést pouze jednu účetní knihu, bez povinnosti vést knihu analytických účtů a podrozvahových účtů, nevytvářet opravné položky a rezervy pokud jejich tvorbu nezakládá zvláštní právní předpis, nepoužívat k oceňování reálnou hodnotu, sestavovat účetní závěrku ve zjednodušeném rozsahu. Podle 9 odst. 4 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. mohou vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu: občanská sdružení, jejich organizační jednotky, které mají právní subjektivitu, církve a náboženské společnosti nebo církevní instituce, které jsou církevní právnickou osobou, obecně prospěšné společnosti, honební společenstva a nadační fondy, bytová družstva, která nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, územní samosprávné celky a dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace, u nichž o tom rozhodl jejich zřizovatel, ostatní účetní jednotky, o nichž to stanoví zvláštní zákon organizační složky státu podle zvláštního právního předpisu, účetní jednotky uvedené v bodech d) až h), pokud nemají povinnost ověřovat účetní závěrku a ostatní účetní jednotky, o nichž to stanoví zvláštní zákon. 1.1 Charakteristické rysy účetnictví Úkolem účetnictví je zobrazit věrně a poctivě hospodářské dění v podniku, jeho reálnou majetkovou, finanční a důchodovou situaci. Zobrazování tohoto dění se vyznačuje následujícími charakteristickými znaky: Předmětem záznamů v účetnictví jsou jednoznačně určené hospodářské jevy (účetnictví tedy nezachycuje hospodářské operace, které nepředstavují stav a pohyb majetku a závazků, např. uzavření obchodní smlouvy). Evidence hospodářských jevů se vede za určité časové období. Zjišťuje se skutečný výsledek hospodaření (zisk či ztráta) a skutečný stav a pohyb majetku a závazků. Jednotlivé hospodářské operace jsou zaznamenávány písemně (účetními zápisy) vždy na základě účetních dokladů. Hospodářské jevy se evidují v peněžních jednotkách a v některých případech navíc i v jednotkách hmotných. Hospodářské jevy se zaznamenávají úplně, nepřetržitě a soustavně. 17

18 1. Podstata a funkce účetnictví Údaje účetnictví musí být přesné, spolehlivé a průkazné. Z uvedených rysů vyplývá, že účetnictví vytváří ucelenou soustavu záznamů v podniku a je nezastupitelné ve svých funkcích. 1.2 Funkce účetnictví K pokrytí požadavků kladených na účetnictví plní účetnictví podniků několik základních funkcí, jak ukazuje schéma na obr informační registrační Funkce účetnictví dokumentační dispoziční kontrolní Obr. 1.2 Funkce účetnictví. Hlavní funkce účetnictví Informační funkce - je nejdůležitější funkcí, která spočívá v poskytování informací interním i externím uživatelům o ekonomické situaci podniku (o jeho finanční stabilitě, výnosnosti, likviditě ap.). Prostřednictvím účetnictví skládají manažeři účty vlastníkům podniku o tom, jak spravují a ochraňují jim svěřený majetek a jak úspěšně s ním podnikají. Registrační funkce - spočívá ve vedení soustavných zápisů o podnikových jevech. Dokumentační funkce - koncentruje minulé hospodářské dění podniku, vytváří paměťový systém podnikatelů, který je průkazním prostředkem při vedení sporů (zejména při ochraně a uznání práv vyplývajících ze vztahů mezi věřiteli a dlužníky) a základem pro vyměření daňových povinností. Dispoziční funkce - je plněna účetnictvím v podobě podkladů poskytovaných manažerům (podnikatelům) k řízení podniku. Kontrolní funkce - spočívá v umožnění kontroly hospodaření podniku, stavu majetku i přezkoušení správnosti zaznamenaných údajů. Z výčtu těchto funkcí je zřejmé, že účetnictví se neorientuje pouze na minulost, ale uplatňuje se i jako zdroj informací k řešení úkolů souvisejících se stanovením budoucích cílů podniku a zaměřených na usměrňování jeho budoucího vývoje. Orientace na budoucnost je především doménou manažerského účetnictví, které využívá takových nástrojů finančního řízení, jako jsou kalkulace, rozpočty, matematicko-statistické metody a finanční analýza. 1.3 Uživatelé účetních informací Požadavky na účetní informace Účetnictví by mělo přinášet uživatelům informace relevantní, objektivní, včasné, srozumitelné a srovnatelné. Relevantní informace umožňuje uživatelům ověřit správnost dříve přijatých rozhodnutí nebo usuzovat na budoucí vývoj. Objektivní (nestranná) informace musí být průkazná a nezaujatá, aby mohla být nezávisle přezkoušena. Neupřednostňuje určitou skupinu uživatelů před jinou. S objektivitou se zvyšuje i důvěra uživatelů k účetním informacím. 18

19 Včasná informace přichází v okamžiku její potřeby. Interval poskytování informací by měl být v souladu s potřebami uživatelů (častější předkládání účetních informací však způsobuje vyšší náklady). Srozumitelná informace by měla být jednoduchá, jasná a logická. Stručné vyjádření však nesmí vést ke zkreslení ekonomického jevu či k opomenutí významných informací. Srovnatelnost informace umožňuje její posuzování ve vztahu k jiným podnikatelským subjektům. Ekonomické jevy tedy musejí být shodně měřeny, oceňovány i vykazovány (v prostoru i čase). Příklad 1.3 Jaký vztah existuje mezi relevantností a včasností účetních informací? Řešení Včasná informace může, ale také nemusí být relevantní, zatímco opožděná informace je vždy irelevantní, neboť rozhodnutí muselo být učiněno, aniž by informace byla k dispozici. Neměla tedy vliv na rozhodnutí uživatele účetních informací a náklady na její zajištění byly vynaloženy zbytečně. Příklad 1.4 Mohou být účetní informace poskytované uživatelům poznamenány určitou mírou subjektivity? Jak ovlivňuje objektivita informací jejich relevantnost? Řešení Nejdůležitější funkcí účetnictví je poskytovat relevantní informace uživatelům. Relevantní informace nemusí vždy zcela splňovat kritérium objektivity. Aby bylo možno uspokojovat potřeby uživatelů, je nutno použít i určitý stupeň subjektivního úsudku, např. ocenění složky majetku při prodeji je závislé na přístupu jednotlivých znalců nebo určení výše odpisů závisí na vedení podniku. Základním uživatelem účetních informací je podnik samotný. Vedle něho však účetní informace využívá celá řada externích uživatelů (tuzemských i zahraničních), které lze rozdělit do dvou skupin (viz obr. 1.3). Jednotlivé kategorie uživatelů se zajímají o podnik z nejrůznějších důvodů, např.: Vlastníci sledují svůj ekonomický prospěch (výnosnost prostředků, které vložili do podnikání). Obchodní dodavatelé chtějí vědět, zda jim podnik bude schopen zaplatit za jejich dodávky v dohodnutém termínu. Ostatní věřitele zajímá, zda je podnik schopen uspokojovat jejich finanční nároky (např. splácet ve stanovených termínech úroky a splatit jistinu). Zaměstnanci se zajímají o hospodářskou a finanční stabilitu podniku, o jeho schopnost uhrazovat jejich mzdové, platové, popř. další nároky. Vláda a její orgány potřebují informace týkající se řízení finanční a daňové politiky státu, informace pro sestavení národních účtů, pro výpočet statistických ukazatelů aj. Zákazníci, zejména ti, kteří mají s podnikem dlouhodobé obchodní svazky a jsou na něm do jisté míry závislí, se zajímají o dlouhodobou prosperitu podniku. Potenciální investoři potřebují informace pro rozhodnutí, zda mají do podniku vložit své prostředky (chtějí znát míru výnosnosti z jimi vložených prostředků a jaká rizika jsou s uvažovanou investicí spojena). Veřejnost chce mít k dispozici informace o prosperitě podniku a o jeho záměrech a vývojových trendech, protože podnik pro ni představuje pracovní příležitosti, udržení zaměstnanosti, rozvoj regionální ekonomiky ap. 19

20 1. Podstata a funkce účetnictví Uživatelé účetních informací Fyzické a právnické osoby (investoři) Subjekty zainteresované na výsledcích akcionáři vkladatelé podílů krátkodobí a dlouhodobí věřitelé (majitelé dluhopisů, dodavatelé, úvěrující peněžní ústavy ap.) daňové orgány konkurenční podniky vlastní zaměstnanci vlády a jejich orgány burzovní komise poradenské firmy veřejnost (potenciální investoři) Obr. 1.3 Uživatelé účetních informací. Informace se uživatelům předkládají formou účetních výkazů, resp. v podobě vydávaných výročních zpráv o hospodaření obchodní společnosti (u podniků podléhajících auditu existuje povinnost zveřejňovat údaje z účetních výkazů a výročních zpráv). Povinnost zveřejňovat účetní závěrku v rozsahu, v jakém byla sestavena, ukládá podnikům, které se zapisují do obchodního rejstříku 21a zákona o účetnictví. Účetní závěrku a výroční zprávu zveřejňují podniky zapsané do obchodního rejstříku jejich uložením do sbírky listin obchodního rejstříku podle 27a, odst. 2, písm. c obchodního zákoníku. Účetní závěrka může být přitom uložena jako součást výroční zprávy. Příklad 1.5 V ekonomické teorii se setkáváme s tzv. konfliktem zájmů mezi managery a vlastníky podniku. O jaký typ účetních informací by měly mít obě skupiny z tohoto pohledu zájem? Řešení Management se bude zajímat spíše o informace operativního charakteru, aby dosáhl příznivějšího výsledku hospodaření v daném období (podle kterého je hodnocen). Vlastník se bude zajímat o dlouhodobou výnosnost vloženého kapitálu, která je ovlivňována zejména strukturou fixních aktiv. 1.4 Právní úprava účetnictví Finanční účetnictví podniku je regulováno právními předpisy, metodickými postupy a obecně uznávanými účetními zásadami. Naopak vnitropodnikové (manažerské) účetnictví není nijak legislativně upravováno a jeho forma i organizace jsou plně v kompetenci managementu podniku. Právní úpravu účetnictví podniku pak můžeme schématicky znázornit podle obr Obchodní zákoník - stanoví především obecnou povinnost podnikatelů vést účetnictví v rozsahu a způsobem stanoveným zvláštním zákonem (tímto zákonem je zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a určité další náležitosti a povinnosti. Zákon o účetnictví, prováděcí vyhláška č. 500/2002 Sb., ze dne , kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, a české účetní standardy stanoví metodické a rovněž i některé obsahové náležitosti účetnictví tak, aby účetnictví bylo průkazné, a aby věrně a poctivě zobrazovalo finanční situaci podniku. 20

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví)

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví) ÚČETNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY 1)ÚČETNÍ JEDNOTKA: právnická osoba se sídlem v ČR nebo fyzická osoba, která podniká nebo provozuje samostatně výdělečnou činnost. Účetní jednotkou mohou být zahraniční osoby,

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Účetnictví ve veřejném sektoru. Ing. Hana Jurajdová, Ph.D.

Účetnictví ve veřejném sektoru. Ing. Hana Jurajdová, Ph.D. Účetnictví ve veřejném sektoru Ing. Hana Jurajdová, Ph.D. E-mail: hanaj@econ.muni.cz Právní úprava účetnictví Zákon č. 563/1991 Sb.,o účetnictví Vyhláška č. 500/2002 Sb. pro účetní jednotky, které jsou

Více

1. Úvod do účetnictví

1. Úvod do účetnictví 1. Úvod do účetnictví 1.1. Účetnictví Je ucelený systém informací o hospodaření a o hospodářském výsledku. Pravidla pro vedení účetnictví určuje zákon o účetnictví (číslo zákona najít na internetu) ve

Více

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech Strana 464 52 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy pro zdravotní pojiš ovny ) 1. Cíl Cílem

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Osnova 01. Úvod do předmětu podstata a význam účetnictví, právní úprava účetnictví 02.

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Otázka: Právní úprava, směrná účtová osnova. Předmět: Účetnictví. Přidal(a): Tereza P.

Otázka: Právní úprava, směrná účtová osnova. Předmět: Účetnictví. Přidal(a): Tereza P. Otázka: Právní úprava, směrná účtová osnova Předmět: Účetnictví Přidal(a): Tereza P. PŘEDMĚT ÚČETNICTVÍ A JEHO VÝZNAM - je to písemné zaznamenávání informací o hospodářských jevech podniku, a to v peněžních

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM 1. Právní úprava účetnictví Předmět a význam účetnictví Základní právní normy Zákon o účetnictví České účetní standardy - funkce Směrná účtová

Více

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Kvalitativní požadavky na informace poskytované účetnictvím: - věrné zobrazení (obecný požadavek,který je konkretizován požadavkem objektivnosti)

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Účty a zásady účtování na účtech Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 Účty a zásady účtování na účtech 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ÚLOHA ÚČETNICTVÍ. Účetní výkazy. - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy

ÚLOHA ÚČETNICTVÍ. Účetní výkazy. - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy ÚLOHA ÚČETNICTVÍ - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy náklady na výrobky a služby - podklady pro kontrolu a

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

Základní funkce účetnictví Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška): poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a

Základní funkce účetnictví Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška): poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a Základy účetnictví 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška): poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení

Více

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. (2) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. (2) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ (2) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. Obsah Dokumentace, oceňování, účetní zápisy, účetní knihy, účetní výkazy Obecné zásady účetnictví Regulace účetnictví v ČR Zásoby Dokumentace Průkazné

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ 11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy 12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví 12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu o účetnictví

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014 UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Obsah: 2 1. Úvod do účetnictví 1.1. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Daňová evidence je upravena

Více

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

OBSAH ÚVOD. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část. Zákon o účetnictví. Videokurz je úvodem do účetnictví státu.

OBSAH ÚVOD. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část. Zákon o účetnictví. Videokurz je úvodem do účetnictví státu. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část Zákon o účetnictví OBSAH I. Právní rámec účetnictví státu - Vybrané účetní jednotky - Zákon o účetnictví a vyhláška 410/2009 - České účetní standardy - Technická a inventarizační

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

ÚČETNICTVÍ Právní normy, mezinárodní a české účetní standardy

ÚČETNICTVÍ Právní normy, mezinárodní a české účetní standardy Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Právní normy, mezinárodní a české účetní standardy Šablona: III / 2 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_102 Jméno autora: Martina Mašková

Více

PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ

PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ ÚVOD DO ÚČETNICTVÍ OBSAH KAPITOLY Podstata, význam a funkce účetnictví Účetní soustavy Účetní doklady, jejich význam, náležitosti, vyhotovování Ing. Lukáš Kučera SOŠ SE Velešín účetnictví je písemné zaznamenávání

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Přehled přednášek a cvičení

Přehled přednášek a cvičení 1. Význam účetnictví, předmět účetnictví Právní úprava účetnictví Účetní doklady Přehled přednášek a cvičení 2. Rozvaha majetek, zdroje krytí (aktiva, pasiva) Typické změny rozvahových stavů Inventarizace

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

České účetní standardy

České účetní standardy č. 701 Účty a zásady účtování na účtech Standard upravuje Bod 3. Účtový rozvrh Bod 4. Syntetické účty a analytické účty Bod 5. Podrozvahové účty Bod 6. Účetní zápisy Bod 7. Vnitroorganizační účetnictví

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH KAPITOLA 1 - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ... 3 1.1. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA... 3 1.2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ...

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

Bilanční právo. Michal Radvan. Zápatí prezentace

Bilanční právo. Michal Radvan. Zápatí prezentace Bilanční právo Michal Radvan Zápatí prezentace Obsah přednášky: Úvod do bilančního práva: Účetnictví a jiné evidence Finanční vs. manažerské účetnictví Účetnictví: Účetnictví a jeho zásady Metodické prvky

Více

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710 22. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A FINANČNÍ ANALÝZA na základě účetní uzávěrky se sestavuje účetní závěrka, která podle zákona o účetnictví zahrnuje: rozvahu (bilanci) výkaz zisku a ztráty (výsledovka) příloha, jejíž

Více

Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4.

Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky ! SMĚRNICE č.1/2010 HARMONOGRAM ÚČETNí ZÁVĚRKY Obec: Záměl Adresa: Zámě1158, 51743 Potštejn IČO: 275531 Směrnici zpracoval: Štěpánka Slezákolá Směrnici schválil: JO.s.f.F /ljovotn'! Projednáno a schváleno

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

- správnost při aplikaci platných předpisů a postupů při běžných účetních případech se dociluje věrného a poctivého zobrazení tím, že je nastalá skute

- správnost při aplikaci platných předpisů a postupů při běžných účetních případech se dociluje věrného a poctivého zobrazení tím, že je nastalá skute VŠEOBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY, ÚČETNÍ PRINCIPY A ÚČETNÍ METODY Podstata všeobecných účetních zásad Všeobecné účetní zásady tvoří základ účetních systémů jednotlivých států. V rámci Evropské unie je snaha vytvořit

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Obsah Předmluva 11 1 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 1 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 1 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví?

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co je úkolem účetnictví? 1.1 Právní úprava, předmět a funkce účetnictví - 563/1991 Sb. - Účetní jednotky Cíl a předmět účetnictví Funkce účetnictví: - Dokumentační

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Základy účetnictví 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Vymezení DM aktiva, která jsou podnik využívána po dobu delší než 12 měsíců pořízen za účelem získání ekonomických prospěchů prostřednictvím užívání

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 8 Kalkulace a jejich funkce Kalkulace

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ÚČETNÍ SYSTÉMY 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ÚČETNÍ SYSTÉMY 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu ÚČETNÍ SYSTÉMY 1 Metodický list č. 1 Zakončení předmětu: zápočet Vítáme Vás v kursu Účetní systémy 1 a přejeme Vám hodně radosti a uspokojení ze získávání

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Přednáška Změny rozvahových stavů. a účet jako základní nástroj jejich evidence. Základní struktura rozvahy Rozvaha firmy.. k.

Přednáška Změny rozvahových stavů. a účet jako základní nástroj jejich evidence. Základní struktura rozvahy Rozvaha firmy.. k. Přednáška 25. 10. Změny rozvahových stavů a účet jako základní nástroj jejich evidence Základní struktura rozvahy A k t i v a Majetek a jeho formy Rozvaha firmy.. k. 200x P a s i v a Kapitál (zdroje) A.

Více

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. ÚČETNICTVÍ Činnost vedoucí ke zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření za určité období. Umožňuje kontrolu hospodaření.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Ing. Olga Malíková, Ph.D.

Ing. Olga Malíková, Ph.D. UT1 (komb.) Výukový blok 1 Téma 3 Metodické prvky účetnictví Ing. Olga Malíková, Ph.D. 3. téma ÚČETNÍ ZÁZNAMY (DOKUMENTACE) OCEŇOVÁNÍ dle zákona o účetnictví, VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM Dílčí témata Účetní

Více

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 společnosti GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Novela zákona o účetnictví a vyhlášky pro podnikatele s účinností od hlavní změny

Novela zákona o účetnictví a vyhlášky pro podnikatele s účinností od hlavní změny Novela zákona o účetnictví a vyhlášky pro podnikatele s účinností od 1. 1. 2016 hlavní změny Účetní soustavy (od roku 2016) Finanční účetnictví Zachycuje prostředky, které podnik využívá ke své činnosti

Více

SSOS_EK_1.01 Podstata a funkce účetnictví

SSOS_EK_1.01 Podstata a funkce účetnictví Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

ASTUR Jeseník, s. r. o. 790 01 Jeseník, Palackého 148 IČ 268 23 209 Příloha k účetním výkazům k 31. 12. 2006 Uspořádání a obsahové vymezení přílohy k účetní závěrce uvádí Vyhláška č. 500/2002 Sb., v 39.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Úvod do účetnictví... 3 1.1. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti... 3 1.2.

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 1. Cíl Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 Vlastní zdroje Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY.

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. 5 ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. 5.1 5.1.1 Aktiva a pasiva Pro účetnictví je charakteristické, že se na majetek dívá

Více

Právní a věcný rámec účetní závěrky

Právní a věcný rámec účetní závěrky Právní a věcný rámec účetní závěrky Mezinárodní východisko Direktivy (směrnice EU) určitá doporučení pro členské státy EU. Pro oblast účetnictví vypracován kodex účetní legislativy EU, který obsahuje 3

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická oblast Vymezení účetnictví a daňové evidence

Více

Základy účetnictví. 2. přednáška

Základy účetnictví. 2. přednáška Základy účetnictví 2. přednáška Formy sdělení účetních dat Účetnictví poskytuje informace v účetních výkazech: Bilance Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) Výkaz cash-flow (o toku peněz) Výkaz o změnách ve

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ EVIDENCE

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ EVIDENCE Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_19 Název materiálu: ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ EVIDENCE Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům podstatu a funkce

Více

OBSAH KAPITOLY ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK POLOŽEK POLOŽEK POLOŽEK

OBSAH KAPITOLY ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK POLOŽEK POLOŽEK POLOŽEK OBSAH KAPITOLY ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Ing. Lukáš Kučera změny rozvahových položek účet, druhy a funkce změny rozvahových stavů na účtech obraty, zůstatky a uzavírání účtů podvojný zápis syntetická a analytická

Více

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 INFORMACE K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI A KAPITULY BRNĚNSKÉ DIECÉZE Biskupství brněnské 31. 7. 2014 1

Více