6/D.1 Dotazy. Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6/D.1 Dotazy. Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci"

Transkript

1 Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci str. 1 NO Dotazy Dotaz č. 1 Prosíme o radu, jak postupovat při přefakturaci. Jsme nezisková organizace (občanské sdružení), účtujeme v podvojném účetnictví. Přefakturováváme el. energie a telefonní hovory na jiné občanské sdružení. Přefakturace je ve stejné výši jako částky na přijatých fakturách. Prosím, jak správně tuto operaci provést, které účty máme použít při přijetí faktury a vystavení nové? Vstupuje tato přefakturace do obratu, sledovaného pro plátcovství DPH? Zatím jsme neplátci. Odpověď: Přefakturací zřejmě myslíte přeúčtování služeb, které jste vy neodebrali buď vůbec, nebo odebrali pouze částečně. Odpověď vychází z předpokladu, že jako nezisková organizace A jste jednak sami odběrateli služeb (elektrické energie a telekomunikačních služeb) a zároveň jste smluvním partnerem pro dodavatele těchto služeb. Část vyúčtovaných služeb příslušnými dodavateli odebírá současně i občanské sdružení B například proto, že s vámi uzavřelo podnájemní smlouvu a sdílí s Vámi vyhrazenou část nebytového prostoru, který jste si vy pronajali. Dále předpokládáme, že účtujete v účetnictví (rozumí se v podvojném) ve zjednodušeném rozsahu, avšak váš účtový rozvrh je stanoven vnitřním předpisem alespoň do úrovně syntetických účtů.

2 NO str. 2 Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci P V praxi lze použít dva způsoby přeúčtování nákladů. Záleží na tom, zda je předem známo, jak velká část nákladů má být přeúčtována k tíži jiné účetní jednotky, či nikoliv. Občanská sdružení při přeúčtovávání nákladů postupují při účtování podle Českého účetního standardu pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání č. 412 Čl. 3. bod 3.4. písm. a) a b). Pro názornost uvádíme dva praktické příklady řešení. Příklad č. 1 Vyúčtování elektrické energie činilo za období 1. pololetí roku 2007 částku celkem Kč. Podnájemce občanské sdružení B nemá sice samostatný elektroměr, ale v podnájemní smlouvě je dohodnuto, že celková spotřeba na základě odečtu spotřeby ze společného elektroměru, vyúčtovaná dodavatelem energie, bude rozúčtována podle poměru podlahové plochy, která byla podnajata k celkové ploše nebytového prostoru. Oba subjekty provozovaly své prostory přibližně stejný počet pracovních hodin. Kancelář podnajatá občanským sdružením B činila 1/3 celkové plochy nebytového prostoru. Občanské sdružení A provozovalo svoji činnost na zbývajících 2/3 plochy. Pro zjednodušení neuvažujeme zvlášť o ceně za pronájem elektroměru. Rozúčtování ceny spotřebované energie: Poměr podle podlahové plochy: 5000 : 3 = 1666,6666 1,6666 x 2 = 3.333,33, tj. zaokrouhleno Kč pro občanské sdružení A 1,6666 x 1 = 1.666,66, tj. zaokrouhleno Kč pro občanské sdružení B Celkem Kč cena fakturovaná dodavatelem energie

3 Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci str. 3 NO Občanské sdružení A, na které zní vyúčtování dodavatele energie, bude v tomto případě postupovat při účtování podle Českého účetního standardu pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání č. 412 Čl. 3. bod 3.4. písm. a), protože zná předem pravidla rozúčtování nákladů na spotřebu energie (způsob byl dohodnut předem ve smlouvě o podnájmu nebytových prostor), a tedy zná předem, jaká část nákladů náleží občanskému sdružení B. Občanské sdružení A provede tento složený účetní zápis: na vrub účtu 502 Spotřeba energie Kč a na vrub účtu 378 Jiné pohledávky Kč a souvztažně ve prospěch účtu 321 Dodavatelé Kč. Po provedení úhrady dodavateli zaúčtuje občanské sdružení A Kč na vrub účtu 321 a ve prospěch účtu 221 Účty v bankách. Na pohledávku vůči občanskému sdružení B vystaví občanské sdružení A písemné vyúčtování (viz shora), jehož náležitosti budou splňovat náležitosti účetního dokladu podle 11 a 33a zákona o účetnictví. Vyúčtování je vhodné doložit kopií vyúčtování (přijaté faktury) dodavatele energie. K okamžiku přijetí přeúčtované částky za energii od občanského sdružení B provede občanské sdružení A zápis o přijaté úhradě na vrub účtu 221 a ve prospěch účtu 378 v částce Kč. Příklad č. 2 Občanské sdružení A užívá společně s občanským sdružením B jednu pevnou telefonní linku. Písemnou smlouvou se dohodla obě sdružení tak, že až obdrží vyúčtování telekomunikačních služeb od příslušného operátora, jehož součástí bude soupis volaných čísel s délkou provolaných impulzů, cenu za služby uhradí občanské sdružení A, které si linku od operátora pronajalo svým jménem. Následně výběrem volaných telefonních čísel bude rozklíčováno, které hovory půjdou k tíži sdružení A a které k tíži sdružení B. Podnájemní smlouva a dohoda o společném užívání telefonní linky byla uzavřena 1. ledna V únoru obdrželo občanské sdružení A od telekomunikačního operátora vyúčtování za hovory v část- P

4 NO str. 4 Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci ce Kč, včetně částky za pronájem telefonního přístroje. Nájem za telefonní přístroj činil 380 Kč paušální částku za každý měsíc. Občanské sdružení A, na které zní vyúčtování za telefonní hovory, bude v tomto případě postupovat při účtování podle Českého účetního standardu pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání č. 412 Čl. 3. bod 3.4. písm. b), neboť do termínu splatnosti závazku nezná částku nákladů za hovory, které čerpalo občanské sdružení B. Občanské sdružení A zaúčtuje ve svých účetních knihách tento zápis: na vrub účtu 518 Ostatní služby a ve prospěch účtu 321 Dodavatelé Kč. V termínu splatnosti uhradí tuto částku z účtu v bance a zaúčtuje účetní případ zápisem na vrub účtu 321 a ve prospěch účtu 221. Následně například počátkem března 2007 osoby odpovědné za rozklíčování nákladů na telefonní hovory podle písemných záznamů o telefonních hovorech vedených odděleně v obou sdruženích vypočtou, kolik impulzů náleželo sdružení A a kolik impulzů provolalo sdružení B. Cenu za 1 impulz lze zjistit dotazem u dodavatele telekomunikačních služeb, pokud není přímo uvedena ve vyúčtování za leden Bylo zjištěno, že z celkové částky hovorného Kč (4.865 minus 380) provolalo občanské sdružení A částku Kč a občanské sdružení B zbytek, tj Kč. Paušální poplatek za pronájem telefonního přístroje byl rozúčtován v procentním poměru odpovídajícím poměru cen za spotřebované hovory takto: : 44,85 = 41,5 %, tj. 380 x 0,415 = 157,70 Kč nájem přístroje pro obč. sdr. A : 44,85 = 58,5 %, tj. 380 x 0,585 = 222,30 Kč nájem přístroje pro obč. sdr. B Celkem 380 Kč

5 Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci str. 5 NO Občanské sdružení A vystaví pro občanské sdružení B účetní doklad za telefonní hovory v částce 2.846,30 Kč ( ,30) a provede ve svých účetních knihách zápis na vrub účtu 378 Jiné pohledávky a ve prospěch účtu 518 Ostatní sužby. Lze také použít tzv. stornovací zápis, tj. částka 2.846,30 Kč v záporné hodnotě (s minusem) se zaúčtuje na vrub účtu 518 a ve prospěch účtu 378. Pokud by přeúčtování nákladů vzniklých v roce 2007 bylo provedeno až po skončení účetního období, tj. až v roce 2008, pak by občanské sdružení A postupovalo podle Českého účetního standardu pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání č. 401 Čl. 2. odst písm. c). Občanské sdružení B bude účtovat o nákladech na spotřebu elektrické energie Kč zápisem na vrub účtu 502 a ve prospěch účtu 379 Jiné závazky a náklady za služby telekomunikací 2.846,30 Kč zápisem na vrub účtu 518 a ve prospěch účtu 378, a to vždy do účetního období, kam časově a věcně náleží. Pokud při uzavírání účetních knih není známa přesná částka nákladů za telefonní hovory, občanské sdružení B použije namísto účtu 378 účet v účtové skupině 38 Dohadné účty pasivní. K dotazu o DPH V dotazu uvádíte, že nejste registrováni jako plátci daně z přidané hodnoty a nejste zřejmě ani osobou povinnou k dani z přidané hodnoty (dále jen DPH). Jako neplátci DPH nemůžete z částek vyúčtovaných dodavatelem energie ani z částek vyúčtovaných dodavatelem telekomunikačních služeb uplatnit nárok na odpočet daně za přijatá plnění. Z uvedených důvodů vámi provedené přeúčto-vání (vy uvádíte výraz přefakturace) nelze považovat za dodání zboží podle 13 odst. 4 písm. h) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, za podmínky, že přeúčtování ceny služeb bude ve stejné výši, v jaké bylo účtováno původním dodavatelem, tj. bez přirážky k ceně účtované konečnému odběrateli. Pak se toto přeúčtování nepovažuje za ekonomickou činnost pod-

6 NO str. 6 Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci le 5 odst. 2 zákona o DPH. Přeúčtování není výnosem; nepovažuje se za zdanitelné plnění. Přeúčtované částky Kč za spotřebu elektrické energie ani přeúčtovanou částku 2.846,30 Kč za služby telekomunikací nebudete zahrnovat do obratu podle 6 odst. 2 zákona o DPH. Autor: Blažena Petrlíková

14.1 PODSTATA A VÝZNAM ČASOVÉHO ROZLIŠENÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ (Vyhláška 13, 19, ČÚS č. 017, 019)

14.1 PODSTATA A VÝZNAM ČASOVÉHO ROZLIŠENÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ (Vyhláška 13, 19, ČÚS č. 017, 019) Podstata a význam časového rozlišení nákladů a výnosů 14 14 14.1 Podstata a význam časového rozlišení nákladů a výnosů 14.2 Časové rozlišení nákladů a výnosů v užším pojetí (náklady příštích období, výdaje

Více

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Přijatá radou obce dne 2.3.2015 Dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ČÚS, vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů Úvod:

Více

Uplatňování DPH u nemovitostí (3. část) Daň z přidané hodnoty obytných staveb a daňová omezení pro pronajímatele

Uplatňování DPH u nemovitostí (3. část) Daň z přidané hodnoty obytných staveb a daňová omezení pro pronajímatele Uplatňování DPH u nemovitostí (3. část) Daň z přidané hodnoty obytných staveb a daňová omezení pro pronajímatele Ing. Martin Špád, Savino & Partners s.r.o. která se uskutečňují ve sjednaném rozsahu a sjednaných

Více

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ Zúčtování daní a dotací ZÚČTOVACÍ VZTAHY 5 5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ V účtové skupině 34 se zachycují především zúčtovací vztahy k finančnímu orgánu z daňových povinností účetní jednotky jako poplatníka

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY pracovní sešit 2014 Petr Kout Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo duben 2014 DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY - pracovní sešit 2014 Vydala

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., je samostatnou účetní jednotkou.

Více

4.1 CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU

4.1 CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 4 DLOUHODOBÝ MAJETEK 4.1 Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 4.2 Oceňování dlouhodobého majetku 4.3 Způsoby pořízení dlouhodobého majetku 4.4 Technické

Více

Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005. Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1.

Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005. Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1. Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005 Návaznost : v textu Přílohy : v textu Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1.2005 Účetnictví a financování Vypracoval

Více

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM

Více

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy 1 Kdo může žádat o nadační příspěvek/grant? 4 1.1 Naše organizace je před registrací, můžeme přesto žádat? 4 1.2 Můžeme žádat, když je naše

Více

3/2 Zdravotní a sociální pojištění

3/2 Zdravotní a sociální pojištění LEXIKON ÚČETNÍCH SOUVZTAŽNOSTÍ OD A DO Z Zdravotní a sociální pojištění str. 1 AKTUÁLNÍ INFORMACE ZÍSKÁVAJÍ ČTENÁŘI V PŘEDSTIHU 3/2 Zdravotní a sociální pojištění Zákonem č. 362/2009 Sb., došlo v souvislosti

Více

PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ Z HLEDISKA DANÍ Z PŘÍJMŮ A DPH

PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ Z HLEDISKA DANÍ Z PŘÍJMŮ A DPH SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ Z HLEDISKA DANÍ Z PŘÍJMŮ A DPH

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech číslo název 001 Účty a zásady účtování na účtech 002 Otevírání a uzavírání účetních knih 003 Odložená daň 004 Rezervy 005 Opravné položky 006 Kursové rozdíly 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Účtujeme v POHODĚ POHODA EKONOMICKÝ SYSTÉM ÚČTUJEME V POHODĚ Ekonomický systém POHODA Účtujeme v POHODĚ 2012 STORMWARE s.r.o. Praktické příklady účtování v ekonomickém systému POHODA pro Windows. Všechna

Více

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled)

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) předkládá: Ing.Bohumír Holeček tel,fax: 382 216 203 Jiřího Srnky 2500, 397 01 Písek mobil:

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám

NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám Vzor č. 59: Nájemní smlouva k nebytovým prostorám (1/7) NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám uzavřená podle zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, v platném znění mezi: Václavem

Více

1) Můžete blíže specifikovat jednotlivá témata projektu Spolupráce? Jak by měla výsledná metodika vypadat?

1) Můžete blíže specifikovat jednotlivá témata projektu Spolupráce? Jak by měla výsledná metodika vypadat? Kapitola 2 Popis opatření 1) Můžete blíže specifikovat jednotlivá témata projektu Spolupráce? Jak by měla výsledná metodika vypadat? Náplň projektů resp. metodiky je v kompetenci místních akčních skupin.

Více

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině 8. přednáška Osnova: 1) - Zúčtovací vztahy (dokončení) 2) - Náklady a výnosy (shrnutí) 3) - Časové rozlišení nákladů a výnosů Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině - účtová skupina

Více

Příručka pro neziskové a nevýdělečné organizace

Příručka pro neziskové a nevýdělečné organizace Příručka pro neziskové a nevýdělečné organizace Prvotní nastavení programu je důležité pro jeho správné užívání. V programu WinDUO je možné účtovat jak klasický účetní rok tak i hospodářský rok. V případě,

Více

Prodej podniku. Věcná podstata problému. impresa podnik 13 economicrevue 17

Prodej podniku. Věcná podstata problému. impresa podnik 13 economicrevue 17 impresa podnik 13 economicrevue 17 CZ Prodej podniku je v poslední době velice aktuální transakcí. V praxi pak vyvstávají otázky, jak se prodej podniku promítne v účetnictví, jaká práva a povinnosti pro

Více

RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz

RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Ostatní zákonné změny roku 2015 RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Ostatní zákonné změny Úvod Prezentované informace z oblasti Sociálního a zdravotního pojištění se týkají roku 2015. Jak

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 66 7 Úplné znění Českého účetního standardu č. 003 Odložená daň pro účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Referent: Ing. Jana Svatošová,

Více

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií HANA OVSÍKOVÁ 3. ročník kombinované studium Obor: Pedagogika veřejná správa Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční

Více

LEASING V PRAXI. praktický průvodce. 5. aktualizované. vydání. Petr Valouch. právní úprava leasingu k datu 1. 1. 2012

LEASING V PRAXI. praktický průvodce. 5. aktualizované. vydání. Petr Valouch. právní úprava leasingu k datu 1. 1. 2012 Petr Valouch LEASING V PRAXI praktický průvodce právní úprava leasingu k datu 1. 1. 2012 srovnání ekonomické efektivnosti leasingu, úvěru a pořízení majetku za hotové účetní a daňová evidence leasingových

Více

Podmínky čerpání a vyúčtování dotace (dále jen Podmínky ), která jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové dotace

Podmínky čerpání a vyúčtování dotace (dále jen Podmínky ), která jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové dotace Podmínky čerpání a vyúčtování dotace (dále jen Podmínky ), která jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové dotace A) Úvodní ustanovení 1. Vymezení pojmů: Poskytovatel: Statutární město Ústí nad

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2011 Inventarizace

Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2011 Inventarizace Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2011 Inventarizace Novela zákona o účetnictví 1 Inventarizační rozdíly 3 Dlouhodobý hmotný

Více