Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006"

Transkript

1 Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 eská myelomová skupina je sdružení léka a dalších vdeckých a odborných pracovník, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci zvané mnohoetný myelom. Obsah: Úvodní slovo Základní informace Organizace obanského sdružení lenská základna innost a aktivity obanského sdružení Úetnictví obanského sdružení Zpráva pedsednictva obanského sdružení Podkování

2 Úvodní slovo eská myelomová skupina (CMG) v roce 2006 psobí již pátým rokem jako obanské sdružení v oblasti výzkumu a vývoje mnohoetného myelomu. V uplynulém roce se CMG soustedilo na tyi hlavní programy. Dva z nich již byly aktivované díve (klinické studie a mezinárodní spolupráci), nov byl pipravován program výzkumný a rovnž RMG registr Registr Monoklonálních Gamapatií. Na národní úrovni pak aktivn pomohla se založením klubu nemocných s mnohoetným myelomem. Poslání obanského sdružení Obanské sdružení bylo založeno 15. bezna 2002 v ejkovicích na celorepublikovém setkání léka z R i Slovenska, vnujících se problematice mnohoetného myelomu (dále jen MM). Posláním organizace je podpora výzkumu a vývoje ve vymezeném úseku monoklonálních gamapatií vetn organizace spolených studií, prosazení moderních postup v diagnostice a léb MG do klinické praxe s periodickou inovací diagnostických a terapeutických postup ( guidelines ), podpora odborných tým léka a zdravotnického personálu, prosazení široce zamené spolupráce mezi lékai vetn jejich dalšího vzdlávání a uplatnní moderních trend spolupráce s nemocnými vetn zlepšení úrovn jejich informovanosti. Základní informace Obanské sdružení CMG bylo založeno dle Zákona. 38/1990 Sb. (Zákon o sdružování oban) a zaregistrováno Ministerstvem vnitra R, úsekem sdružování pod.j. VS/1-1/50 323/02-R dne HS JEP dne pijala CMG jako Myelomovou sekci HS pro diagnostiku a lébu mnohoetného myelomu. Název: eská myelomová skupina Sídlo: FN Brno, Jihlavská 20, Brno Identifikaní íslo: Navrhovatelé: Pípravný výbor - Prof. MUDr. Zdenk Adam, CSc. - doc. MUDr. Roman Hájek, CSc. - Prof. MUDr. Vlastimil Šudla, CSc. Kontakty: tel.: fax: Pedseda: Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.

3 1. tajemník: MUDr. Vladimír Maisnar, PhD. 2. tajemník: prim.mudr. Jan Straub lenská základna leny obanského sdružení mohou být právnické i fyzické osoby, které projeví o toto lenství zájem. Podmínky pijetí nových len a typ jejich lenství eší Stanovy obanského sdružení, které jsou uveejnny na webových stránkách sdružení. Na konci roku 2006 byl poet len CMG 185. innost a aktivity obanského sdružení eská myelomová skupina (CMG) v roce 2006 psobí již pátým rokem jako obanské sdružení v oblasti výzkumu a vývoje mnohoetného myelomu. V uplynulém roce se CMG soustedilo na tyi hlavní programy. Dva z nich již byly aktivované díve (klinické studie a mezinárodní spolupráci), nov byl pipravován program výzkumný a rovnž RMG registr Registr Monoklonálních Gamapatií. Pro tuto innost byl sepsán i spolený grantový projekt podaný v tomto roce na IGA MZ R. Studie CMG 2002 úspšn pokraovala v nábru nemocných. Usilovn probíhala jednání o nových klinických studiích. Rok 2006 stejn jako pedchozí rok se nesl ve vzájemné spolupráci s cytogenetiky a dalšími specialisty psobícími v oblasti hematoonkologie. CMG v prbhu roku 2006 navázala spolupráci s pracovišti v Polsku a Maarsku. Pro výzkumná pracovišt zamená na problematiku mnohoetného myelomu se eská myelomová skupina podílela na organizaci vdecko-výzkumného workshopu. Na národní úrovni pak aktivn pomohla se založením klubu nemocných s mnohoetným myelomem. Ve spolupráci s CMG nadaním fondem bylo vydáno nkolik publikací pro nemocné, pedevším 4. íslo Obasníku CMG zameného na problematiku nemocných s MM, dále pak publikace informující o nových léebných metodách a pípravcích.uskutenil se další roník kongresu CMG ve Velkých Bílovicích, ve dnech 7. a 8. dubna 2006 jehož program byl rozšíen o pracovní workshop se zmením na nové léky. Úetnictví obanského sdružení Úetnictví obanského sdružení je vedeno a úetní uzávrka byla pipravena v souladu se Zákonem. 563/1991 Sb. ve znní pozdjších zmn a doplk a s ním spojených provádcích opatení. Osobou odpovdnou za úetnictví byla v období od 1/2006 do 12/2006 paní Katrin Stuchlíková. Bžný úet je veden u KB a.s., poboka Brno-msto pod

4 Na tomto útu bylo ke dni celkem Zstatek v pokladn byl k v hotovosti ,68 K ,50 K. K pevedlo obanské sdružení své úetnictví z jednoduchého úetnictví na podvojné. Protokol o pevodu je uložen v kancelái CMG obanského sdružení. Piznání k dani z píjmu obanského sdružení za období 1/ /2006 bylo ádn zpracováno a bylo dorueno Finannímu úadu v Brn dle požadavku Zákona o úetnictví. Výkaz zisk a ztráty ve zjednodušeném rozsahu (v tis. K): Text Hlavní innost Hospodáská innost A. Náklady I. Spotebované nákupy celkem 62 II. Služby celkem III. Osobní náklady celkem IV. Dan a poplatky celkem V. Ostatní náklady celkem 266 VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a oprav. položek celkem VII. Poskytnuté píspvky celkem VIII. Da z píjmu celkem Náklady celkem B. Výnosy I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem II. Zmny stavu vnitroorganizaních zásob celkem III. Aktivace celkem IV. Ostatní výnosy celkem 84 V. Tržby z prodeje majetku, zútování rezerv a oprav. položek VI. Pijaté píspvky celkem 380 VII. Provozní dotace celkem Výnosy celkem C. Výsledek hospodaení ped zdanním D. Výsledek hospodaení po zdanní Rozvaha ve zjednodušením rozsahu (v tis. K) Aktiva Stav k 1. dni úetního období Stav k poslednímu dni úetního období A. Dlouhodobý majetek celkem I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem

5 III. Dlouhodobý finanní majetek celkem IV. Oprávky k dlouhodobému majetku B. Krátkodobý majetek celkem I. Zásoby celkem II. Pohledávky celkem 32 3 III. Krátkodobý finanní majetek celkem IV. Jiná aktiva celkem 2 Aktiva celkem Pasiva Stav k 1. dni úetního období Stav k poslednímu dni úetního období A. Vlastní zdroje celkem I. Jmní celkem II. Výsledek hospodaení B. Cizí zdroje celkem I. Rezervy celkem II. Dlouhodobé závazky celkem III. Krátkodobé závazky celkem IV. Jiná pasiva celkem Pasiva celkem Revizní zpráva o hospodaení obanského sdružení eská myelomová skupina za rok 2006 Pi kontrole úetnictví obanského sdružení eská myelomová skupina dne 20.dubna 2007 nebyly zjištny žádné nedostatky. Úetní knihy jsou vedeny podle Zákona o úetnictví 563/1991 Sb. a eských úetních standard. Všechny doklady jsou po asové a vcné stránce správné a odpovídají platným pedpism. Finanní zstatek na bžném útu k inil ,68 K. Zstatek pokladny k inil 5119,50 K. MUDr.Mgr.Jií Minaík MUDr. Michal Chrz Ing. Soa Bouková

6 Zpráva pedsednictva obanského sdružení Pedsednictvo obanského sdružení eské myelomové skupiny se v prbhu roku 2006 scházelo v pravidelných intervalech a prbžn ešilo aktuální i perspektivní otázky innosti. Na zasedání v prbhu výroní konference ve Velkých Bílovicích ( ) byly projednány a schváleny teze Zprávy pedsednictva za rok 2006, úetnictví obanského sdružení, revizní zpráva o hospodaení za rok Byla zdraznna nutnost prezentace výsledk innosti CMG v renomovaných zahraniních asopisech a zhodnocen aktuální stav nábru nemocných v rámci studie CMG 2002 a dalších klinických studií. Podkování Na závr nám dovolte podkovat všem lékam, odborným spolupracovníkm a zdravotnickému personálu za aktivní pístup a osobní vklad do ešení studie CMG 2002, nebo bez této spolupráce by nebyla klinická studie prakticky uskutenitelná. Nutno ocenit podporu firem Jansen-Cilag, Roche, Novartis, Amgen a Schering, bez jejichž podpory by definované projekty nemohly být realizovány. V Brn Za obanské sdružení Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc., pedseda obanského sdružení MUDr. Vladimír Maisnar, PhD. prim.mudr. Jan Straub 1. tajemník 2.tajemník

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2005

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2005 Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2005 Česká myelomová skupina je sdružení lékařů a dalších vědeckých a odborných pracovníků, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci

Více

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Česká myelomová skupina je sdružení lékařů a dalších vědeckých a odborných pracovníků, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci

Více

Výro ní zpráva nada ního fondu CMG za rok 2006

Výro ní zpráva nada ního fondu CMG za rok 2006 Výroní zpráva nadaního fondu CMG za rok 2006 Nadaní fond podporuje výzkum v oblasti mnohoetného myelomu, vývoj protinádorové vakcíny a pomoc pacientm s mnohoetným myelomem. Obsah: Poslání nadaního fondu

Více

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2004

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2004 Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2004 Česká myelomová skupina je sdružení lékařů a dalších vědeckých a odborných pracovníků, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci

Více

Oznaení a uspoádání dle vyhlášky. 504/2002 Sb. Úetní jednotka doruí: 1 x píslušnému fin. orgánu ROZVAHA ke dni ( v tis. K ) pedbžná závrka

Oznaení a uspoádání dle vyhlášky. 504/2002 Sb. Úetní jednotka doruí: 1 x píslušnému fin. orgánu ROZVAHA ke dni ( v tis. K ) pedbžná závrka Oznaení a uspoádání dle vyhlášky. 54/22 Sb. Úetní jednotka doruí: 1 x píslušnému fin. orgánu ROZVAHA ke dni 31.12.214 ( v tis. K ) pedbžná závrka IO 656267 Název, sídlo a právní forma úetní jednotky Mstské

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A. Výet položek podle vyhlášky. 504/2002 Sb. ve znní vyhlášky. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2011 Název, sídlo a právní forma a pedmt innosti úetní jednotky I 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2010

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2010 Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2010 Česká myelomová skupina je občanské sdružení lékařů a dalších vědeckých a odborných pracovníků, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni (v celých tisících K) Obchodní firma nebo jiný název úetní jednotky. Schváleno MF R Vyhláška 500/2002 Sb.

ROZVAHA (BILANCE) ke dni (v celých tisících K) Obchodní firma nebo jiný název úetní jednotky. Schváleno MF R Vyhláška 500/2002 Sb. Schváleno MF R Vyhláška 5/22 Sb. Úetní jednotka doruí úetní závrku souasn s doruením daového piznání za da z p. 1x finannímu úadu ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.1214 (v celých tisících K) ís.. IKF Rok Msíc

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

Rozvaha OLÚ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v K, s pesností na dv desetinná místa) okamžik sestavení:

Rozvaha OLÚ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v K, s pesností na dv desetinná místa) okamžik sestavení: Píloha. 1 vyhlášky Název: Sídlo: Odborný léebný ústav Jevíko Jevíko Právní forma: píspvková organizace I: 00193976 Pedmt innosti: zdravotnictví Název Rozvaha OLÚ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2013

Více

Mikroregion Miroslavsko, nám. Svobody 1, Miroslav I , ZÁVRENÝ ÚET. za rok 2015

Mikroregion Miroslavsko, nám. Svobody 1, Miroslav I ,   ZÁVRENÝ ÚET. za rok 2015 Mikroregion Miroslavsko, nám. Svobody 1, 671 72 Miroslav I 71182039, www.miroslavsko.cz N á v r h ZÁVRENÝ ÚET za rok 2015 V Miroslavi, dne 12. kvtna 2016 Pedkládá: Volf Roman v.r. pedseda svazku Zpracovala:

Více

Minimální závazný výet informací podle vyhlášky. 500/2002 Sb ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Rok (v K) M!síc I" Obchodní

Minimální závazný výet informací podle vyhlášky. 500/2002 Sb ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Rok (v K) M!síc I Obchodní Minimální závazný výet informací podle vyhlášky. 500/2002 Sb ROZVAHA v plném rozsahu ke dni... 31.12013 Rok 2013 12 (v K) M!síc I" 25151321 Obchodní firma nebo jiný název úetní jednotky. SLUŽBY.......

Více

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2003

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2003 Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2003 Česká myelomová skupina je sdružení lékařů a dalších vědeckých a odborných pracovníků, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Ministerstvo financí R schváleno MF R.j. 283/77 225/2001 s úinností pro úetní jednotky útující podle útové osnovy pro nevýdlené organizace Úetní jednotka doruí: 1x píslušnému finannímu orgánu R o z v a

Více

Údaje o plnní píjm a výdaj za rok 2016 a o stavu finanních prostedk k Skutenost. Upravený. Schválený rozpoet (K) Název položky (K)

Údaje o plnní píjm a výdaj za rok 2016 a o stavu finanních prostedk k Skutenost. Upravený. Schválený rozpoet (K) Název položky (K) Závrený úet hospodaení Venkovského mikroregionu Moravice za rok 2016 (podle 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpotových pravidlech územních rozpot) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

I O: 00070564 Rozvaha Sestava: 60 Období: 12/2015 (v K!) Název ú!etní jednotky: M"stská knihovna v eském Krumlov" OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- íslo

Více

Zpráva statutárního orgánu emitenta 2010

Zpráva statutárního orgánu emitenta 2010 Obsah: POPISNÁ ÁST...3 1. Popis podnikatelské innosti...3 2. Dležité události a transakce a jejich dopad na finanní situaci nebo výsledky hospodaení emitenta jím ovládaných osob...5 TALBULKOVÁ ÁST...6

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících K )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících K ) Rozvaha podle Pílohy. vyhlášky. 54/22 Sb. Úetní jednotka doruí: x píslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 3.2.23 ( v celých tisících K ) IO 255858 Název, sídlo a právní forma úetní jednotky Centrum

Více

Výroční zpráva České myelomové skupiny, z.s. za rok 2016

Výroční zpráva České myelomové skupiny, z.s. za rok 2016 Výroční zpráva České myelomové skupiny, z.s. za rok 2016 Česká myelomová skupina je nezisková organizace sdružující lékaře a další vědecké a odborné pracovníky, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie

Více

Pozvánka na shromáždění společenství vlastníků jednotek

Pozvánka na shromáždění společenství vlastníků jednotek Společenství vlastníků jednotek Kubánské nám. 1320-1323 Kubánské nám. 1321/18, Praha 10, 100 00 Pozvánka na shromáždění společenství vlastníků jednotek Výbor Společenství vlastníků jednotek Kubánské nám.

Více

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155 R O Z V A H A (bilance) v plném rozsahu ke dni 31.12.213 v tis.czk Název a sídlo ú. jednotky ZEMKDKLSKÁ AKCIOVÁ SPOLEGNOST KOLOVEG Rok M$síc IG TYRŠOVA 146 213 12 477177 345 43 KOLOVEG íslo B$žné ú etní

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2015 ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu k... 3... 1...... 1... 2....... 2... 0... 1... 5.... Obchodní firma nebo jiný název úetní jednotky PROFI-TEN a.s. I v tisících

Více

Výroční zpráva České myelomové skupiny, občanské sdružení za rok 2014

Výroční zpráva České myelomové skupiny, občanské sdružení za rok 2014 Výroční zpráva České myelomové skupiny, občanské sdružení za rok 2014 Česká myelomová skupina je občanské sdružení lékařů a dalších vědeckých a odborných pracovníků, jejichž cílem je výzkum, diagnostika

Více

Obecně prospěšné společnosti města

Obecně prospěšné společnosti města Obecně prospěšné společnosti města Rozvaha podle Pílohy. 1 vyhlášky. 504/2002 Sb. ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2016 ( v celých tisících K ) Název, sídlo a právní forma úetní jednotky PRO-SPORT

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Výroční zpráva České myelomové skupiny, nadačního fondu za rok 2011

Výroční zpráva České myelomové skupiny, nadačního fondu za rok 2011 Výroční zpráva České myelomové skupiny, nadačního fondu za rok 2011 Nadační fond podporuje výzkum v oblasti mnohočetného myelomu a pomoc pacientům s mnohočetným myelomem. Obsah: Poslání nadačního fondu

Více

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou innost a hospodáské výsledky

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou innost a hospodáské výsledky TEXTOVÁ ÁST INFORMANÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2004 Obchodní firma: Sídlo: Léebné lázn Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PS: 362 51 I: 45359229 Zápis v obchodním

Více

Výroční zpráva České myelomové skupiny, z.s. za rok 2015

Výroční zpráva České myelomové skupiny, z.s. za rok 2015 Výroční zpráva České myelomové skupiny, z.s. za rok 2015 Česká myelomová skupina je nezisková organizace sdružující lékaře a další vědecké a odborné pracovníky, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie

Více

Výroční zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2002

Výroční zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2002 Výroční zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2002 Česká myelomová skupina je sdružení lékařů a dalších vědeckých a odborných pracovníků, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie

Více

V Ý R O N Í Z P R Á V A o výsledcích hospodáské innosti za rok 2011

V Ý R O N Í Z P R Á V A o výsledcích hospodáské innosti za rok 2011 STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO NOVÁ HU OSTRAVA - VÝŠKOVICE vedené v OR u Krajského soudu v Ostrav spisová znaka oddíl Dr XXII vložka 29 I:00050831 V Ý R O N Í Z P R Á V A o výsledcích hospodáské innosti za 2011

Více

Výroční zpráva České myelomové skupiny, z.s. za rok 2017

Výroční zpráva České myelomové skupiny, z.s. za rok 2017 Výroční zpráva České myelomové skupiny, z.s. za rok 2017 Česká myelomová skupina je nezisková organizace sdružující lékaře a další vědecké a odborné pracovníky, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie

Více

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 - 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 Výroní zpráva - 2 - Obchodní firma a sídlo spolenosti:

Více

V Ý R O N Í Z P R Á V A o výsledcích hospodáské innosti za rok 2012

V Ý R O N Í Z P R Á V A o výsledcích hospodáské innosti za rok 2012 STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO NOVÁ HU OSTRAVA - VÝŠKOVICE vedené v OR u Krajského soudu v Ostrav spisová znaka oddíl Dr XXII vložka 29 I:00050831 V Ý R O N Í Z P R Á V A o výsledcích hospodáské innosti za rok

Více

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Charakteristika a hlavní aktivity Založení a charakteristika spolenosti 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. (dále jen spolenost

Více

(v celých tisících K)

(v celých tisících K) ! Ministerstvo financí R ROZVAHA schváleno MF R Ú NO 1-01 dle vyhlášky. 504/2002 Sb. s úinností pro úetní jednotky Název, sídlo a právní forma útující podle útové osnovy pro k 31.12.2015 úetní jednotky

Více

TEXTOVÁ ÁST INFORMANÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2003

TEXTOVÁ ÁST INFORMANÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2003 TEXTOVÁ ÁST INFORMANÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2003 Obchodní firma: Léebné lázn Jáchymov a.s. Sídlo: T.G. Masaryka 415, Jáchymov PS: 362 51 I: 45359229 Zápis v obchodním

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni 31.12.2014. (v celých tisících Kč) Číslo řádku. 5 339 1 136 4 203 3 404 B. Dlouhodobý majetek (ř.

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni 31.12.2014. (v celých tisících Kč) Číslo řádku. 5 339 1 136 4 203 3 404 B. Dlouhodobý majetek (ř. Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 5/22 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Contaduria s.r.o. v plném rozsahu ke

Více

V Ý R O N Í Z P R Á V A o výsledcích hospodáské innosti za rok 2017

V Ý R O N Í Z P R Á V A o výsledcích hospodáské innosti za rok 2017 STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO NOVÁ HU /zkratka SBD NH/ OSTRAVA - VÝŠKOVICE vedené v OR u Krajského soudu v Ostrav spisová znaka oddíl Dr XXII vložka 29 I:00050831 V Ý R O N Í Z P R Á V A o výsledcích hospodáské

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

ZÁVRENÝ ÚET ZA ROK 2007

ZÁVRENÝ ÚET ZA ROK 2007 Licence: DLAZ XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) DSO Mikroregion Jižní Haná ZÁVRENÝ ÚET ZA ROK 2007 (v K) sestavený ke dni 13.03.2008 17 zákona.250/2000 Sb., o rozpotových pravidlech ÚR, ve znní platných

Více

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne 22. 2. 2009 Pítomni: Stanislav Michal, Ing. František Hladil Pavel Toman Kamil ech Radek Dvoáek Vladimír Konopá Program: 1) Zpráva finanního

Více

SpZn: SZ_085012/2010/KUSK Stejnopis. j.: /2011/KUSK. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce NMICE. I: za rok 2010

SpZn: SZ_085012/2010/KUSK Stejnopis. j.: /2011/KUSK. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce NMICE. I: za rok 2010 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_085012/2010/KUSK Stejnopis. j.: 006009/2011/KUSK Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce NMICE I: 00665169 za rok 2010 Pezkoumání se uskutenilo dne: 22.2.2011

Více

Účetní závěrka. k

Účetní závěrka. k Účetní závěrka k 31.12.2016 Nadační fond Petra Koukala IČO 02484544 Ministerstvo financí R ROZVAHA schváleno MF R Ú NO 1-01 dle vyhlášky. 504/2002 Sb. s úinností pro úetní jednotky Název, sídlo a právní

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č.500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu ke dni 31.12.2016 (v celých tisících Kč) IC 0 1 9 7 0 8 0 1 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Výroční zpráva CMG OS za rok 2014

Výroční zpráva CMG OS za rok 2014 Výroční zpráva CMG OS za rok 2014 Roman Hájek Mikulov, členská schůze CMG 12.4.2014 Publikace o MM v časopisech s IF- 2013 Periodikum IF Lancet Oncol 25,117 J Clin Oncol (2x) 18,038 Leukemia (2x) 10,164

Více

Výroční zpráva za rok 2011 Bezpečnostně technologický klastr, o.s. Safety a Security Technology Cluster

Výroční zpráva za rok 2011 Bezpečnostně technologický klastr, o.s. Safety a Security Technology Cluster Výroční zpráva za rok 2011 Bezpečnostně technologický klastr, o.s. Safety a Security Technology Cluster Obsah Základní údaje... 2 Poslání Bezpečnostně technologického klastru, o. s.... 2 Členská základna...

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

P I Z N Á N Í k dani z p íjm právnických osob podle zákona.. 586/1992 Sb. o daních z p íjm

P I Z N Á N Í k dani z p íjm právnických osob podle zákona.. 586/1992 Sb. o daních z p íjm Než zanete vyplovat tiskopis, pette p te si, prosím, pokyny. Finannímu úadu pro / Specializovanému finannímu úadu Praha hl.m. Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 6 01 Daové identifikaní íslo C Z 8 5 9

Více

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4.

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4. Program konference X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA PROGRAM Čtvrtek 12.4.2012 19.00

Více

Výroční zpráva nadačního fondu CMG za rok 2005

Výroční zpráva nadačního fondu CMG za rok 2005 Výroční zpráva nadačního fondu CMG za rok 2005 Nadační fond podporuje výzkum v oblasti mnohočetného myelomu, vývoj protinádorové vakcíny a pomoc pacientům s mnohočetným myelomem. Obsah: Poslání nadačního

Více

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Poskytování finanních dotací a píspvk se ídí obecn závaznými pedpisy. Jedná

Více

-!+ 7"";"& :1 &!(!"* / + & &+ +!!5<+ <!( 5=/6

-!+ 7;& :1 &!(!* / + & &+ +!!5<+ <!( 5=/6 !"!"#%&'%()!!"!"!"!" #*+('%()%&!"!!"!" '%()(!"!" -!+ '#.!/ 0 &!(! 1!"!"/ 2 0!(!"*/ 4*(!(!"*/ 5!"-+/62 *5&!(!"*/ 6 7(!58 5"**"1)!9*:/ 6 :*9&!"5"!(!"*/ 6 7"""& :1 &!(!"* / + & &+ +!!5

Více

ROZVAHA (bilance) (Souhrnný výkaz pro I , ) sestavená k (v tisících K na dv desetinná místa)

ROZVAHA (bilance) (Souhrnný výkaz pro I , ) sestavená k (v tisících K na dv desetinná místa) ROZVAHA (bilance) (Souhrnný výkaz pro I 00266418,00911640) sestavená k 31.12.2007 (v tisících K na dv desetinná místa) I 00266418 Msto Krupka Mariánské nám. 22 Krupka 417 42 Název položky Úet ís. k 1.1.2007

Více

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond )

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Výroční zpráva za rok 2014 Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Vznik fondu: 17. října 2014 Zápis do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1 181: 10. prosince

Více

!"#$%&'#'' ()* +,))-).,/+0)! 1/ * +01/,*,21!92*7'67&

!#$%&'#'' ()* +,))-).,/+0)! 1/ * +01/,*,21!92*7'67& !"# $%&'()&*!"#$%&'#'' ()* +,))-).,/+0)! 1/ * +01/,*,21 3!*** %##'& +)**+- #''''4+*/''5 +*6##''7*+)1/0,8*-),)!92*7'67& +0+/ :;**!?*@''''4 A1/+%%%5 :;?*),8B7$"?/**&?*@''''4 A1/+%%%5 :;**C*0*%#'#$D4?*@''''4

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 - 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 Výroní zpráva - 2 - Obchodní firma a sídlo spolenosti:

Více

OBDOBÍ 4íslo položky Název položky SÚ B8ŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA 2 378 720.44 1 854 040.80 524 679.64 407 318.68

OBDOBÍ 4íslo položky Název položky SÚ B8ŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA 2 378 720.44 1 854 040.80 524 679.64 407 318.68 ROZVAHA P?ÍSP8VKOVÉ ORGANIZACE Základní škola Vrbice,, D$dina 239, 691 09, Vrbice 239, P-ísp$vková organizace, Sestavený k : 31.12.2014 (v K, s p-esností na dv$ desetinná místa) Okamžik sestavení : 28.01.2015

Více

Schválený dokument. Závrený úet Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko za rok 2016 byl schválen na jednání lenské schze Mikroregionu Hrádecko - Chrastavsko

Schválený dokument. Závrený úet Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko za rok 2016 byl schválen na jednání lenské schze Mikroregionu Hrádecko - Chrastavsko MIKROREGION HRÁDECKO CHRASTAVSKO Se sídlem: Mstský úad Chrastava, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava Dobrovolný svazek obcí, I: 70908222 www.mikroregion.info Závrený úet Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko

Více

Projekt včasné diagnostiky myelomu - projekt CRAB

Projekt včasné diagnostiky myelomu - projekt CRAB Projekt včasné diagnostiky myelomu - projekt CRAB Velké Bílovice 4/2008 Plány do roku 2008 Projekt CRAB Oficiálně vyhlášen 20.4.2007 V rámci setkání ve Velkých Bílovicích Realizační tým projektu CRAB Časnou

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k ( v celých tisících Kč )

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k ( v celých tisících Kč ) Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 504/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) Název a sídlo účetní jednotky Účetní jednotka doručí:

Více

FLUORIT TEPLICE s.r.o.

FLUORIT TEPLICE s.r.o. FLUORIT TEPLICE s.r.o. !""" #$%&'(&)*)+,) &'-&. &'-&.!" /0!!0%11231 ''(40 #" )*"5")55 #$# &"")55. %&$' 46!73!89:!%8;1(88% (9+?>+",2 @@@">+",2!-. # / -,9A%B98 - :9!$66+,C2,9A%

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

Návrh dokumentu Závrený úet Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko za rok 2017

Návrh dokumentu Závrený úet Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko za rok 2017 MIKROREGION HRÁDECKO CHRASTAVSKO Se sídlem: Mstský úad Chrastava, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava Dobrovolný svazek obcí, I: 70908222 www.mikroregion.info Závrený úet Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu ke dni:

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu ke dni: Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu ke dni: 31.12.2018 (v celých tisících Kč) IČ 26474280 Obchodní firma nebo jiný

Více

P I Z N Á N Í k dani z p íjm právnických osob podle zákona.. 586/1992 Sb. o daních z p íjm

P I Z N Á N Í k dani z p íjm právnických osob podle zákona.. 586/1992 Sb. o daních z p íjm Finannímu úadu v, ve, pro Prahu 6 Než zanete vyplovat tiskopis, pette p te si, prosím, pokyny. 0 Daové identifikaní íslo C Z 8 5 9 8 8 6 0 Identifikaní íslo 8 5 9 8 8 6 0 Daové piznání ) ádné dodatené

Více

Mikroregion Hrádecko Chrastavsko. (Annual report)

Mikroregion Hrádecko Chrastavsko. (Annual report) Mikroregion Hrádecko Chrastavsko (Annual report) Hrádek nad Nisou, Chotyn, Rynoltice, Janovice v Podještdí, Chrastava, Bílý Kostel nad Nisou, Nová Ves, Oldichov v Hájích, Mníšek, Kryštofovo Údolí Výroní

Více

Správní rada sestávající z p edsedy a dvou len, navenek jedná její p edseda samostatn

Správní rada sestávající z p edsedy a dvou len, navenek jedná její p edseda samostatn 1. Identifikaní údaje Název úetní jednotky Divadlo Semafor o.p.s. Sídlo Lomená 702/52, 162 00 Praha 6, Stešovice IO 28450647 Vznik spolenosti Zápisem do rejstíku o.p.s. dne 6.10.2008 Registrace Rejstík

Více

SpZn: SZ_078996/2011/KUSK Stejnopis. 2 j.: /2012/KUSK. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce HRDLÍV. I: za rok 2011

SpZn: SZ_078996/2011/KUSK Stejnopis. 2 j.: /2012/KUSK. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce HRDLÍV. I: za rok 2011 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_078996/2011/KUSK Stejnopis. 2 j.: 000781/2012/KUSK Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce HRDLÍV I: 00234419 za rok 2011 Pezkoumání se uskutenilo dne: 2.3.2012

Více

CMG Zpráva o činnosti za rok 2004 (1)

CMG Zpráva o činnosti za rok 2004 (1) CMG Zpráva o činnosti za rok 2004 (1) Schválení tezí Zprávy o činnosti za rok 2003 na 4. plenární schůzi členů CMG (Čejkovice IV/2004) http://www.myeloma.cz základní informace (org. struktura) činnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty Sídlo: Za Poříčskou bránou 21/365, Praha 8, PSČ: 186 00 IČ: 227 20 936 Vážení členové a přátelé Občanského sdružení

Více

Přínos registru MG pro sledování MGUS a MM aktuální stav

Přínos registru MG pro sledování MGUS a MM aktuální stav IX. národní workshop Mnohočetný myelom a setkání CMG Hotel Galant, Mikulov 15. - 16. dubna 2011 Přínos registru MG pro sledování MGUS a MM aktuální stav Maisnar V. 1,4, Klimeš D. 2, Pelcová J. 3,4, Hájek

Více

Licence: D07H XCRGURXA / RXA ( / ) íslo Syntetický Bžné Minulé položky Název položky úet Brutto Korekce Netto

Licence: D07H XCRGURXA / RXA ( / ) íslo Syntetický Bžné Minulé položky Název položky úet Brutto Korekce Netto Licence: D07H XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v K, s pesností na dv desetinná místa) Období: 12 / 2012

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finannímu úadu pro / Specializovanému nannímu úadu Olomoucky kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Sumperku ˇ Daové identi kaní íslo C Z Rodné íslo 7 9 7 9 / x x x x Než zanete vyplovat tiskopis, pette si,

Více

Monitorovací indikátory

Monitorovací indikátory V této píloze jsou uvedeny monitorovací indikátory, které žadatel vypluje v obecné ásti žádosti o finanní pomoc v ásti A3 Hodnocené indikátory. Žadatel vybere a uvede pouze indikátory týkající se jeho

Více

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN j. 25953/2011-43810 ze dne 19. prosince 2011 Organizaní ád Správy kolejí a menz Mendelovy univerzity v Brn ást I Zízení, právní postavení a

Více

Výroční zpráva Z&S Apache Team, z.s. za rok 2015

Výroční zpráva Z&S Apache Team, z.s. za rok 2015 za rok 2015 Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2015 a končící dnem 31. prosince 2015 na základě vyhodnocení činnosti Z&S Apache Team, z.s. a její jednotlivá ustanovení byla

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812,

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

Výroční zpráva České myelomové skupiny, nadačního fondu za rok 2014

Výroční zpráva České myelomové skupiny, nadačního fondu za rok 2014 Výroční zpráva České myelomové skupiny, nadačního fondu za rok 2014 Nadační fond podporuje zkvalitnění péče o pacienty se zhoubnými hematologickými chorobami, především s diagnózou mnohočetný myelom. Obsah:

Více

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY----------------------

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY---------------------- Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti STONAX, o.p.s. v roce 2008 Obsah: 1/ Zpráva o činnosti společnosti v roce 2008 2/ Roční účetní závěrka 3/ Přehled o peněžních příjmech a výdajích 4/

Více

P Í L O H A K ÚETNÍ ZÁVRCE K

P Í L O H A K ÚETNÍ ZÁVRCE K P Í L O H A K ÚETNÍ ZÁVRCE K 3..5. A. OBECNÉ ÚDAJE. NÁZEV ORGANIZACE:...KONGRES POLÁK V R SÍDLO FIRMY:...KOMENSKÉHO 4, 737 ESKÝ TŠÍN PEDMT INNOSTI:...OBECN PROSPŠNÁ INNOST Datum vzniku spolenosti:,5,99...doba

Více

Výroční zpráva nadačního fondu CMG za rok 2007

Výroční zpráva nadačního fondu CMG za rok 2007 Výroční zpráva nadačního fondu CMG za rok 2007 Nadační fond podporuje výzkum v oblasti mnohočetného myelomu, vývoj protinádorové vakcíny a pomoc pacientům s mnohočetným myelomem. Obsah: Poslání nadačního

Více

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Výroční zpráva Vážení čtenáři, dovolujeme si Vám, tak jako každý rok, předložit zprávu o činnosti Fakultní Thomayerovy nemocnice v roce. Bez nadsázky lze říci,

Více

Výroční zpráva České myelomové skupiny, nadačního fondu za rok 2015

Výroční zpráva České myelomové skupiny, nadačního fondu za rok 2015 Výroční zpráva České myelomové skupiny, nadačního fondu za rok 2015 Nadační fond podporuje zkvalitnění péče o pacienty se zhoubnými hematologickými chorobami, především s diagnózou mnohočetný myelom. Obsah:

Více

FZ06/2004 eské úetní standardy

FZ06/2004 eské úetní standardy FZ06/2004 eské úetní standardy pro úetní jednotky, které útují podle vyhlášky. 504/2002 Sb., ve zn&ní pozd&jších p(edpis* (dále jen " eské úetní standardy pro úetní jednotky, u kterých hlavním p(edm&tem

Více

CMG zpráva o činnosti za rok 2005 (1)

CMG zpráva o činnosti za rok 2005 (1) CMG zpráva o činnosti za rok 2005 (1) Čejkovice IV/2005 5. plenární schůze členů CMG Schválení tezí Zprávy občanského sdružení CMG za rok 2004 - http.://now.myeloma.cz základní informace (org. struktura)

Více

Výroční zpráva České myelomové skupiny, nadačního fondu za rok 2009

Výroční zpráva České myelomové skupiny, nadačního fondu za rok 2009 Výroční zpráva České myelomové skupiny, nadačního fondu za rok 2009 Nadační fond podporuje výzkum v oblasti mnohočetného myelomu, vývoj protinádorové vakcíny a pomoc pacientům s mnohočetným myelomem. Obsah:

Více

AKTIVA CELKEM kontrolní íslo (". 1-13)

AKTIVA CELKEM kontrolní íslo (. 1-13) vyhláškou. 504/2002 Sb. ve zn ní pozd jších p edpis k 31.12.2012 (v celých tis. K) I!O Název úetní jednotky Spoleenství vlastník jednotek NOVÁ HARFA I - Podková ská p. 933 Praha 9, Podková ská 933 PS"

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) IČO 27777146 Název účetní jednotky MAS HORNÍ POMORAVÍ obecně prospěšná společnost Hlavní 92 788 33 Hanušovice

Více

Závrený úet obce Horní Bekovice. za rok 2013

Závrený úet obce Horní Bekovice. za rok 2013 Závrený úet obce Horní Bekovice za rok 2013 Obec Horní Bekovice, Podipská 13, IO 00263621, DI 00263621 podle 17, odst. 6, zák.. 250/2000 Sb. o rozpotových pravidlech územních rozpot a zákona. 128/2000

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2012 (v celých tis. Kč) IČO 49467964 Název účetní jednotky I. Sbor ČCE Opletalova A K T I V A dni

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zkráceném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč )

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zkráceném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 504/2002 Sb Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zkráceném rozsahu ke dni 31.12.2016 ( v celých tisících

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY. sestavená k v zapsaném spolku Sdružení SPLAV z.s., Skuhrov nad Bělou

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY. sestavená k v zapsaném spolku Sdružení SPLAV z.s., Skuhrov nad Bělou PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY sestavená k 31. 12. 215 v zapsaném spolku Sdružení SPLAV z.s., Skuhrov nad Bělou I: Obecné informace 1: Popis účetní jednotky: Název: Sdružení SPLAV z.s. Sídlo: Skuhrov nad Bělou

Více

Výroční zpráva nadačního fondu CMG za rok 2004

Výroční zpráva nadačního fondu CMG za rok 2004 Výroční zpráva nadačního fondu CMG za rok 2004 Nadační fond podporuje výzkum v oblasti mnohočetného myelomu, vývoj protinádorové vakcíny a pomoc pacientům s mnohočetným myelomem. Obsah: Poslání nadačního

Více

Výroční zpráva sdružení Hudební lahůdky, o. s. za rok 2013

Výroční zpráva sdružení Hudební lahůdky, o. s. za rok 2013 Výroční zpráva sdružení Hudební lahůdky, o. s. za rok 2013 Hudební lahůdky, o. s. Cacovická 729/50 614 00 Brno-Husovice Česká republika registrováno pod j. č. VS/1 1/85659/11 R dne 6. 9. 2011 IČ: 22719458

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více