Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006"

Transkript

1 Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 eská myelomová skupina je sdružení léka a dalších vdeckých a odborných pracovník, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci zvané mnohoetný myelom. Obsah: Úvodní slovo Základní informace Organizace obanského sdružení lenská základna innost a aktivity obanského sdružení Úetnictví obanského sdružení Zpráva pedsednictva obanského sdružení Podkování

2 Úvodní slovo eská myelomová skupina (CMG) v roce 2006 psobí již pátým rokem jako obanské sdružení v oblasti výzkumu a vývoje mnohoetného myelomu. V uplynulém roce se CMG soustedilo na tyi hlavní programy. Dva z nich již byly aktivované díve (klinické studie a mezinárodní spolupráci), nov byl pipravován program výzkumný a rovnž RMG registr Registr Monoklonálních Gamapatií. Na národní úrovni pak aktivn pomohla se založením klubu nemocných s mnohoetným myelomem. Poslání obanského sdružení Obanské sdružení bylo založeno 15. bezna 2002 v ejkovicích na celorepublikovém setkání léka z R i Slovenska, vnujících se problematice mnohoetného myelomu (dále jen MM). Posláním organizace je podpora výzkumu a vývoje ve vymezeném úseku monoklonálních gamapatií vetn organizace spolených studií, prosazení moderních postup v diagnostice a léb MG do klinické praxe s periodickou inovací diagnostických a terapeutických postup ( guidelines ), podpora odborných tým léka a zdravotnického personálu, prosazení široce zamené spolupráce mezi lékai vetn jejich dalšího vzdlávání a uplatnní moderních trend spolupráce s nemocnými vetn zlepšení úrovn jejich informovanosti. Základní informace Obanské sdružení CMG bylo založeno dle Zákona. 38/1990 Sb. (Zákon o sdružování oban) a zaregistrováno Ministerstvem vnitra R, úsekem sdružování pod.j. VS/1-1/50 323/02-R dne HS JEP dne pijala CMG jako Myelomovou sekci HS pro diagnostiku a lébu mnohoetného myelomu. Název: eská myelomová skupina Sídlo: FN Brno, Jihlavská 20, Brno Identifikaní íslo: Navrhovatelé: Pípravný výbor - Prof. MUDr. Zdenk Adam, CSc. - doc. MUDr. Roman Hájek, CSc. - Prof. MUDr. Vlastimil Šudla, CSc. Kontakty: tel.: fax: Pedseda: Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.

3 1. tajemník: MUDr. Vladimír Maisnar, PhD. 2. tajemník: prim.mudr. Jan Straub lenská základna leny obanského sdružení mohou být právnické i fyzické osoby, které projeví o toto lenství zájem. Podmínky pijetí nových len a typ jejich lenství eší Stanovy obanského sdružení, které jsou uveejnny na webových stránkách sdružení. Na konci roku 2006 byl poet len CMG 185. innost a aktivity obanského sdružení eská myelomová skupina (CMG) v roce 2006 psobí již pátým rokem jako obanské sdružení v oblasti výzkumu a vývoje mnohoetného myelomu. V uplynulém roce se CMG soustedilo na tyi hlavní programy. Dva z nich již byly aktivované díve (klinické studie a mezinárodní spolupráci), nov byl pipravován program výzkumný a rovnž RMG registr Registr Monoklonálních Gamapatií. Pro tuto innost byl sepsán i spolený grantový projekt podaný v tomto roce na IGA MZ R. Studie CMG 2002 úspšn pokraovala v nábru nemocných. Usilovn probíhala jednání o nových klinických studiích. Rok 2006 stejn jako pedchozí rok se nesl ve vzájemné spolupráci s cytogenetiky a dalšími specialisty psobícími v oblasti hematoonkologie. CMG v prbhu roku 2006 navázala spolupráci s pracovišti v Polsku a Maarsku. Pro výzkumná pracovišt zamená na problematiku mnohoetného myelomu se eská myelomová skupina podílela na organizaci vdecko-výzkumného workshopu. Na národní úrovni pak aktivn pomohla se založením klubu nemocných s mnohoetným myelomem. Ve spolupráci s CMG nadaním fondem bylo vydáno nkolik publikací pro nemocné, pedevším 4. íslo Obasníku CMG zameného na problematiku nemocných s MM, dále pak publikace informující o nových léebných metodách a pípravcích.uskutenil se další roník kongresu CMG ve Velkých Bílovicích, ve dnech 7. a 8. dubna 2006 jehož program byl rozšíen o pracovní workshop se zmením na nové léky. Úetnictví obanského sdružení Úetnictví obanského sdružení je vedeno a úetní uzávrka byla pipravena v souladu se Zákonem. 563/1991 Sb. ve znní pozdjších zmn a doplk a s ním spojených provádcích opatení. Osobou odpovdnou za úetnictví byla v období od 1/2006 do 12/2006 paní Katrin Stuchlíková. Bžný úet je veden u KB a.s., poboka Brno-msto pod

4 Na tomto útu bylo ke dni celkem Zstatek v pokladn byl k v hotovosti ,68 K ,50 K. K pevedlo obanské sdružení své úetnictví z jednoduchého úetnictví na podvojné. Protokol o pevodu je uložen v kancelái CMG obanského sdružení. Piznání k dani z píjmu obanského sdružení za období 1/ /2006 bylo ádn zpracováno a bylo dorueno Finannímu úadu v Brn dle požadavku Zákona o úetnictví. Výkaz zisk a ztráty ve zjednodušeném rozsahu (v tis. K): Text Hlavní innost Hospodáská innost A. Náklady I. Spotebované nákupy celkem 62 II. Služby celkem III. Osobní náklady celkem IV. Dan a poplatky celkem V. Ostatní náklady celkem 266 VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a oprav. položek celkem VII. Poskytnuté píspvky celkem VIII. Da z píjmu celkem Náklady celkem B. Výnosy I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem II. Zmny stavu vnitroorganizaních zásob celkem III. Aktivace celkem IV. Ostatní výnosy celkem 84 V. Tržby z prodeje majetku, zútování rezerv a oprav. položek VI. Pijaté píspvky celkem 380 VII. Provozní dotace celkem Výnosy celkem C. Výsledek hospodaení ped zdanním D. Výsledek hospodaení po zdanní Rozvaha ve zjednodušením rozsahu (v tis. K) Aktiva Stav k 1. dni úetního období Stav k poslednímu dni úetního období A. Dlouhodobý majetek celkem I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem

5 III. Dlouhodobý finanní majetek celkem IV. Oprávky k dlouhodobému majetku B. Krátkodobý majetek celkem I. Zásoby celkem II. Pohledávky celkem 32 3 III. Krátkodobý finanní majetek celkem IV. Jiná aktiva celkem 2 Aktiva celkem Pasiva Stav k 1. dni úetního období Stav k poslednímu dni úetního období A. Vlastní zdroje celkem I. Jmní celkem II. Výsledek hospodaení B. Cizí zdroje celkem I. Rezervy celkem II. Dlouhodobé závazky celkem III. Krátkodobé závazky celkem IV. Jiná pasiva celkem Pasiva celkem Revizní zpráva o hospodaení obanského sdružení eská myelomová skupina za rok 2006 Pi kontrole úetnictví obanského sdružení eská myelomová skupina dne 20.dubna 2007 nebyly zjištny žádné nedostatky. Úetní knihy jsou vedeny podle Zákona o úetnictví 563/1991 Sb. a eských úetních standard. Všechny doklady jsou po asové a vcné stránce správné a odpovídají platným pedpism. Finanní zstatek na bžném útu k inil ,68 K. Zstatek pokladny k inil 5119,50 K. MUDr.Mgr.Jií Minaík MUDr. Michal Chrz Ing. Soa Bouková

6 Zpráva pedsednictva obanského sdružení Pedsednictvo obanského sdružení eské myelomové skupiny se v prbhu roku 2006 scházelo v pravidelných intervalech a prbžn ešilo aktuální i perspektivní otázky innosti. Na zasedání v prbhu výroní konference ve Velkých Bílovicích ( ) byly projednány a schváleny teze Zprávy pedsednictva za rok 2006, úetnictví obanského sdružení, revizní zpráva o hospodaení za rok Byla zdraznna nutnost prezentace výsledk innosti CMG v renomovaných zahraniních asopisech a zhodnocen aktuální stav nábru nemocných v rámci studie CMG 2002 a dalších klinických studií. Podkování Na závr nám dovolte podkovat všem lékam, odborným spolupracovníkm a zdravotnickému personálu za aktivní pístup a osobní vklad do ešení studie CMG 2002, nebo bez této spolupráce by nebyla klinická studie prakticky uskutenitelná. Nutno ocenit podporu firem Jansen-Cilag, Roche, Novartis, Amgen a Schering, bez jejichž podpory by definované projekty nemohly být realizovány. V Brn Za obanské sdružení Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc., pedseda obanského sdružení MUDr. Vladimír Maisnar, PhD. prim.mudr. Jan Straub 1. tajemník 2.tajemník

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002,

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, 504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona #. 563/1991 Sb., o ú#etnictví, ve znní pozdjších p.edpis/, pro ú#etní jednotky, u kterých hlavním p.edmtem #innosti

Více

Výroní zpráva za rok 2003

Výroní zpráva za rok 2003 Výroní zpráva za rok 2003 Základní údaje: Název organizace: Lorm Spolenost pro hluchoslepé Právní forma: obanské sdružení Sídlo: Zborovská 62, 150 00 Praha 5 IO: 45246068 DI: 005-45246068/ CZ45246068 Bankovní

Více

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 (podle zákona. 566/2001 Z.z., o cenných papieroch, ve znní pozdjších pedpis) Obsah 1. Informace o SOB 2. Informace o cenných papírech SOB 3. Informace o innosti

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství Shromáždní Spoleenství vlastník jednotek domu Teplická p. 276-284 Stížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra finanního úetnictví a auditingu Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisování dlouhodobého majetku Autor diplomové práce:

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více

Asociace veřejně prospěšných organizací Výroční zpráva 2010

Asociace veřejně prospěšných organizací Výroční zpráva 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMACE O AVPO Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO) od roku 2010 sdružuje a podporuje neziskové organizace mezi jejichž hlavní priority patří transparentnost a profesionalita

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. EUROTOPIA Opava o.p.s. OBSAH

VÝRONÍ ZPRÁVA. EUROTOPIA Opava o.p.s. OBSAH EUROTOPIA Opava o.p.s. VÝRONÍ ZPRÁVA OBSAH O organizaci 1 Cíle innosti Hlavní innosti Hodnotící zpráva za rok 2006 3 Nízkoprahový klub Modrá koka 4 Volnoasové aktivity pro dti a mládež 8 Pobyty 9 Projekt

Více

Evropské školicí centrum o.p.s Jiráskova 133 Litomyšl

Evropské školicí centrum o.p.s Jiráskova 133 Litomyšl Evropské školicí centrum o.p.s Jiráskova 133 Litomyšl Výroční zpráva 213 Vážení přátelé, Je mi velkou ctí, že mohu jako místopředseda správní rady obecně prospěšné společnosti Evropské školicí středisko

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 513/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Výroní zpráva o plnní regionálních funkcí krajských knihoven na území R za rok 2007 Zpracováno na základ Roních zpráv o výkonu regionálních funkcí v roce

Více

POSTUP EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ PROJEKTU

POSTUP EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ PROJEKTU POSTUP EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ PROJEKTU 1) EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PLÁNU PODNIKU - vyplní se tabulky (Rozvaha, Výkaz zisk a ztrát a CF str. 2,3,4,5) na pt let do budoucna dle piložených vysvtlivek (str. 6,7).

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA AKADEMIE

VÝROČNÍ ZPRÁVA AKADEMIE VÝROČNÍ ZPRÁVA obecně prospěšné společnosti AKADEMIE za období červenec 2011 až červen 2012 Tato výroční zpráva byla projednána na společném zasedání správní a dozorčí rady konaném dne 19. července 2012

Více

2010 Výroční zpráva 1

2010 Výroční zpráva 1 Výroční zpráva 2010 1 OBSAH Slovo předsedy představenstva 3 Ekonomické ukazatele 4 Organizační struktura společnosti 5 Vrcholové orgány společnosti v roce 2010 6 Přehled stavebních zakázek 7 Dokončené

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Balneologický institut Karlovy Vary, o.p.s.

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Balneologický institut Karlovy Vary, o.p.s. 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Balneologický institut Karlovy Vary, o.p.s. Balneologický institut Karlovy Vary, o.p.s. I. P. Pavlova 891/7, 360 01 Karlovy Vary IČ: 291 64 338 Tel.:

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky Popis techniky Analýza náklad a výnos (Cost-benefit analysis, CBA) je metoda pro evaluaci istého ekonomického dopadu projekt ve veejném sektoru.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2011 1.0 Úvodní slovo ředitele společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2.0 Významné události uplynulého kalendářního

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

2. Mzdy a ostatní osobní náklady

2. Mzdy a ostatní osobní náklady . Mzdy a ostatní osobní náklady íslo Název dokladu. Základní mzdy vetn píplatk. Nemocenské dávky. Prémie. Odmny hrazené z OON 5. Odmny pi jubileu 6. Pekážky v práci náhrady 7. Dovolená 8. Výkon rozhodnutí,

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více