BAB KEEMPAT PEMBENTUKAN STRUKTUR ASAS AYAT BAHASA ARAB. Dalam pembentukan struktur ayat bahasa Arab, terdapat asas-asas penting yang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BAB KEEMPAT PEMBENTUKAN STRUKTUR ASAS AYAT BAHASA ARAB. Dalam pembentukan struktur ayat bahasa Arab, terdapat asas-asas penting yang"

Transkript

1 BAB KEEMPAT PEMBENTUKAN STRUKTUR ASAS AYAT BAHASA ARAB 4.0 Pendahuluan Dalam pembentukan struktur ayat bahasa Arab, terdapat asas-asas penting yang mempengaruhi pembentukan tersebut. Pola ayat dalam bahasa Arab pada dasarnya terbahagi kepada dua, iaitu ayat al-jumlat al-ismi:yyat ( الاس م ي ة الج م ل ة ) atau Ayat Nominal (Ayat Namaan) dan ayat al-jumlat al-fi li:yyat ( الف ع ل ي ة الج م ل ة ) atau ayat Verbal (Ayat Kerjaan). Kebanyakan huruf akhir bahasa Arab mengalami perubahan akhir pada sesuatu perkataan apabila berada dalam sesuatu ungkapan untuk menerima tanda kasus. Perubahan ini berlaku mengikut kedudukan dan kaitannya dengan rangkaian kata lain di dalam sesuatu ayat. 4.1 Penggolongan Kata Dalam Bahasa Arab Perkataan di dalam bahasa Arab terbahagi kepada tiga, iaitu al-ism kata /(الاس م ) nama, al-fi l kata /(الف ع ل ) kerja dan al-harf partikel.(ibn /(الح ر ف ) Hisha:m 1997a:11; Mustafa: Ghalla:yi:ni 1987:1:9; Antoine Dahdah 1981:4). Al-ism (الاس م ) ialah perkataan yang menunjukkan kepada nama manusia, tempat dan (الف ع ل ) sebagainya (Jawatankuasa Istilah Bahasa dan Kesusasteraan Arab 1996:20). Al-fi l 55

2 pula ialah perkataan yang menunjukkan sesuatu peristiwa yang disertai dengan masa tertentu (Jawatankuasa Istilah Bahasa dan Kesusasteraan Arab 1996:133), manakala al-harf ( ف الح ر ) pula ialah morfem yang tidak dapat difahami tanpa dihubungkan dengan kata nama atau kata kerja (Jawatankuasa Istilah Bahasa dan Kesusasteraan Arab 1996:90) /(الاس مAl-Ism( Kata Nama Di dalam bahasa Arab, al-ism atau Kata Nama ini dibahagikan kepada dua, iatu ism al-nakirat Kata /(الن ك ر ة ) nama Am dan ism al-ma rifat Kata /(الم ع ر ف ة ) nama Khas. Ism al-ma rifat Kata /(الم ع ر ف ة ) nama Khas pula dibahagikan kepada : a- Al-dhami:r Kata /(الض م ير ) ganti nama menurut (Ibn Aqi:l t.th:1:97-98) terdiri daripada : ا ن ا / ن ح ن i- Ganti diri pertama : ا ن ت / ا نت م ا / ا نت م / ا ن ت / ا ن ت ن ii- Ganti diri kedua : ه و / ه ي / ه م ا / ه م / ه ن iii- Ganti diri ketiga : 56

3 b- Al- Alam (الع ل م ) iaitu nama yang menunjukkan makna khusus tanpa memerlukan tanda tertentu ( Jawatankuasa Istilah Bahasa dan Kesusasteraan Arab 1996:124). ع م ر / ز ي ن ب seperti : c- Al-Isyarat Kata /(الا ش ار ة ) Tunjuk iaitu kata nama yang menunjukkan sesuatu (Jawatankuasa Istilah Bahasa dan Kesusasteraan Arab 1996:20), seperti : ه ذ ا/ه ذ ه /ه ذ ان /ه ذ ت ان... d- Kata /(الم و ص ول ) Al-Mawsu:l Penyambung iaitu Kata nama Khas yang memerlukan keterangan selepasnya (Jawatankuasa Istilah Bahasa dan Kesusasteraan Arab ال ذ ي / ال ت ي / ال ت ان / ال ذ ين 1996:26), seperti :.... (ال ) iaitu kata nama yang didahului oleh (ال ) e- Kata nama yang bersambung dengan yang memberikannya makna khusus (Mustafa: Ghalla:yi:ni 1987:1:147), seperti :.الك ت اب / الق ل م f- Kata nama Am yang disandarkan kepada Kata nama Khas الم ع ر ف ة ) ا ل ى (الم ض اف iaitu س ي ار ة الم ع ل م : Seperti Kata nama Am dicantumkan kepada Kata nama Khas. / غ ر ف ة.الا د ار ة 57

4 g- Muna:da Nakirat Maqsu:dat م ق ص ود ة ) ن ك ر ة (م ن اد ى iaitu Kata nama Am yang.ي ا م ع ل م dikhususkan dengan seruan, seperti : (اش ت ق اق Manakala kata nama di dalam bahasa Arab dari aspek Kata nama Pecahan ( pula terbahagi kepada lapan bahagian, iaitu : a. Al-Masdar Kata /(الم ص د ر ) Nama al-masdar iaitu kata nama yang menunjukkan kepada proses perbuatan tanpa diiringi oleh aspek masa (Jawatankuasa Istilah Bahasa dan. ج ل وس / اج ت ه اد Kesusasteraan Arab 1996:160), seperti : b. Ism al-fa: il الف اع ل ) Kata /(اس م Nama Pelaku iaitu kata nama yang menunjukkan pelaku sesuatu perbuatan mengikut pola-pola tertentu (Jawatankuasa Istilah Bahasa. ج ال س / ك ات ب dan Kesusasteraan Arab 1996:22), seperti : c. Ism al-maf u:l الم ف ع ول ) Kata /(اس م Nama Yang Diperlaku iaitu kata nama yang menunjukkan sesuatu perbuatan telah dikenakan kepada subjek (Jawatankuasa Istilah. م س م وح / م ج م وع Bahasa dan Kesusasteraan Arab 1996:25), seperti : d. Al-Sifat al-mushabbahat الم ش ب ه ة ) (الص ف ة iaitu sifat yang diterbitkan daripada kata kerja tak transitif untuk menunjukkan makna yang dilakukan oleh al-mawsu:f (yang.ج م يل : seperti disifatkan dengan sifat tersebut) secara tetap, 58

5 e. Al-Tafdhi:l (الت ف ض يل ) iaitu sifat yang digunakan untuk membandingkan dua perkara ز يد ا ك ر م yang bersangkutan, yang salah satunya lebih daripada yang satu lagi, seperti :.م ن س ع اد f. Ism al-za:man Kata /(الز م ان ) nama Masa dan Ism al-maka:n Kata /(الم ك ان ) Nama Tempat iaitu kata nama yang diambil daripada (الف ع ل ) bagi menunjukkan makna masa dan juga tempat dengan menggunakan pola tertentu. (Jawatankuasa Istilah Bahasa dan. م ط ل ع / م ك ت ب Kesusasteraan Arab 1996:25),, seperti : g. Ism al-ãlat Kata /(الا ل ة ) Nama Alat iaitu kata nama yang menunjukkan alat (Jawatankuasa Istilah Bahasa dan Kesusasteraan Arab 1996:20), seperti : م ف ت اح /.م ض ر ب Al-Fi l الف ع ل ) )/Kata Kerja Al-Fi l di dalam bahasa Arab terbahagi kepada tiga iaitu al-madhi: ( الم اض ي )/Kata kerja Lalu, al-mudha:ri' ( الم ض ار ع )/Kata kerja Kala Kini dan al-amr ( الا م ر )/Kata kerja Imperatif ( Ibn Hisha:m 1997a:22). 59

6 ,ك ت ب )/Kata kerja Lalu menunjukkan peristiwa lalu, seperti : الم اض ي ( Al-Madhi manakala al-mudha:ri' ( الم ض ار ع )/Kata kerja Kala Kini pula menunjukkan peristiwa yang sedang atau akan berlaku, seperti :,ي ك ت ب dan al-amr ( الا م ر )/Kata kerja Imperatif pula adalah kata kerja yang meminta sesuatu perbuatan itu dilakukan (Jawatankuasa Istilah Bahasa.اج ل س dan Kesusasteraan Arab 1996:133), seperti : Apabila dilihat dari aspek pengekalan dan pengguguran al-fa: il ( الف اع ل )/pelaku, kata kerja bahasa Arab dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu : a. Al-Ma lu:m Kata /(الم ع ل وم ) kerja Aktif iaitu kata kerja yang disertai oleh pelaku, sama.ن ج ح الط ال ب ada secara zahir/nyata ataupun andaian, seperti : b. Al-Majhu:l Kata /(الم ج ه ول ) kerja Pasif iaitu kata kerja yang tidak disebutkan pelakunya, hanya disebutkan penggantinya ( ن اي ب ه ), sama ada zahir/nyata ataupun.ك ت ب الد ر س andaian, seperti : Manakala dari aspek kewujudan maf u:l bihi ( ب ه ف ع ول م )/objek pula, kata kerja bahasa Arab membahagikannya kepada dua, iaitu : 60

7 a. Al-Muta addi:yy ( الم ت ع د ي )/Kata kerja Transitif iaitu kata kerja yang memerlukan.ق ب ض الش ر ط ي الل ص objek untuk melengkapi sesuatu ayat, seperti : b. Al-La:zim Kata /(اللا ز م ) kerja Tak Transitif iaitu kata kerja yang tidak memerlukan.ف ر ح م وس ى : seperti objek untuk melengkapi sesuatu ayat, Berkaitan dengan pembahagian al-fi l ال فع ل) )/kata kerja ini, penulis akan menerangkan dengan lebih lanjut lagi di dalam asas pembinaan struktur ayat bahasa Arab di dalam bab yang akan datang Al-Harf Partikel /(الح ر ف ) Sendi Al-Harf Partikel /(الح ر ف ) Sendi ialah kata sendi yang digunakan sebagai penyambung antara dua perkataan atau antara dua ayat. Al-Harf di dalam bahasa Arab boleh dibahagikan kepada tiga bahagian dari fungsinya kepada kata nama dan kata kerja, iaitu : a. Berfungsi untuk kata nama sahaja, iaitu : ح ر ف الج ر ح ر ف الن د اء ح ر ف الاس ت ث ن اء ا ن و ا خ و ات ه ا و او الم ع ي ة b. Berfungsi untuk kata kerja sahaja, iaitu : ح ر ف الن ص ب ح ر ف الج ز م ق د الس ين س و ف 61

8 c. Berfungsi untuk kata nama dan kata kerja, iaitu : ح ر ف الع ط ف اله م ز ة ه ل و او الح ال لا م الق س م م ا ولا Penulis tidak menerangkan secara terperinci berkaitan dengan teknik pemakaian setiap partikel sendi yang disebut di atas. Ia dibincangkan di dalam kajian tertentu yang berkaitan khusus tentang teknik penggunaan dan makna yang tersirat di dalam partikel sendi itu sendiri. Daripada keterangan di atas, dapatlah kita ketahui bahawa di dalam pembentukan struktur ayat bahasa Arab memerlukan gabungan dari pelbagai aspek, termasuklah kata nama, kata kerja dan partikel yang digabungkan bersama di dalam sesuatu ayat. Setelah itu, sesuatu ayat itu perlulah diimbangi dengan ciri-ciri dan unsur-unsur yang telah diterangkan di atas untuk menjadikan ayat itu lengkap dan sampai maksudnya ketika pengucapan atau pengujaran dilakukan. 4.2 Ciri-ciri Asas Ayat Bahasa Arab Untuk membina asas pola ayat yang betul, maka terlebih dahulu mengenali dan menguasai beberapa ciri asas berkaitan dengan pembentukan dan pembinaan struktur ayat bahasa Arab. Antara ciri tersebut ialah : Al-Nau Genus /(الن و ع ) Genus di dalam bahasa Arab secara umumnya boleh dibahagikan kepada dua jenis, iaitu genus al-haki:ki:yy (الح ق يق ي ) dan genus al-maja:zi:yy. nahuan /(الم ج از ي ) Genus hakiki 62

9 adalah perkataan-perkataan yang mempunyai lelaki/jantan (maskulin) atau perempuan/betina (feminin) secara hakiki atau realiti, seperti ibu, bapa, pelajar lelaki, pelajar perempuan, ayam betina, lembu jantan dan sebagainya. Genus nahuan pula ialah perkataan-perkataan yang dari sudut hakikinya tidak mempunyai lelaki/jantan atau perempuan/betina, tetapi hanya dianggap sebagai jantan atau betina dari sudut perkataan dan nahu sahaja berdasarkan tanda-tanda tertentu. Tanda yang paling utama dalam sesatu perkataan itu betina atau perempuan ialah apabila diakhiri dengan huruf ta marbu:tat (ة) atau berbunyi at apabila dibarismatikan, seperti: Perkataan Makna : al-madrasat الم د ر س ة Sekolah : al-maktabat الم ك ت ب ة Perpustakaan : al-ida:rat الا د ار ة Pejabat Walaupun begitu, terdapat perkataan-perkataan yang tidak diakhiri dengan ta marbu:tat, tetapi dianggap juga sebagai perempuan/betina dan dinamakan muannath maja:zi:yy ( م ج از ي (م و ن ث seperti.(الش م س ) Ada juga perkataan yang diakhiri dengan ta 63

10 marbu:tat, tetapi maknanya tetap lelaki/jantan hakiki. Ini dinamakan sebagai muannath lafzi:yy ل ف ظ ي ) (م و ن ث seperti ( ط ل ح ة ح م ز ة / ) iaitu nama bagi seorang lelaki. Manakala perkataan yang tidak diakhiri dengan huruf ta marbu:tat, maka ia dianggap lelaki/jantan seperti ( الب ي ت / الك ت اب / الق ل م ) dan sebagainya Al- Adad ( الع د د )/Bilangan Perkataan di dalam bahasa Arab dari sudut bilangan dibahagikan kepada tiga bahagian, iaitu : al-mufrad, tunggal /(الم ف ر د ) al-muthanna dual /(الم ث ن ى) dan al. banyak /(الج م عjama ( ين atau ان ), ia dibentuk dengan menambahkan الم ث ن ى ( al-muthanna Dalam bentuk.الم س ل م dari kata tunggalnya الم س ل م ان /الم س ل م ين : seperti kepada kata al-mufrad, Al- jamu /banyak pula terbentuk dalam tiga bentuk, iaitu : a. Sekiranya diakhiri dengan ون atau, ين ia dinamakan jamu al-muzakkar al-sa:lim ( ذ ك ر الس ال م الم ج م ع ) seperti : / الف لا ح ين الف لا ح ون petani-petani lelaki. b. Sekiranya sesuatu perkataan itu diakhiri dengan ات ia dinamakan sebagai jamu almuannath al-sa:lim الس ال م ) الم و ن ث (ج م ع seperti : ال م ع ل م ات guru-guru perempuan. 64

11 c. Sekiranya tidak diakhiri dengan dua ciri di atas dan berlakunya perubahan dalaman kepada kata al-mufrad,(الم ف ر د ) ia dinamakan jama al-taksi:r ( الت ك س ير ع ج م ) seperti : pelajar-pelajar lelaki/kawan-kawan lelaki, yang asal perkataan الط لا ب / الز م لا ء. الط ال ب / الز م يل tunggalnya adalah Al Nakirat Dan al-ma rifat ( و الم ع ر ف ة الن ك ر ة )/Am Dan Khas Di dalam pembentukan struktur ayat bahasa Arab, perkataannya tidak akan terlepas (الن ك ر ة ) dari penggunaan kata nama yang berbentuk am dan khas. Al-nakirat atau indinifit diertikan sebagai perkataan yang menunjukkan kepada sesuatu yang tidak tertentu, seperti : ق ل م / ك ت اب dan sebagainya. Manakala al-ma rifat Kata /(الم ع ر ف ة ) Nama Khas pula dikenali sebagai perkataan yang menunjukkan kepada yang tertentu seperti : / الم ر س م الس ي ار ة / ز ي د dan sebagainya. Kata nama Khas bahasa Arab ini juga mempunyai enam jenis seperti berikut ( al-syed Ahmad al- Hashi:mi:1354H:77 ): ا ن ا / ن ح ن / ا ن ت Ganti /(الض م ير ) Nama, seperti :.. a. Al-dhami:r ه ذ ا ه ذ ه ذ ل ك ت ل ك Kata /(الا ش ار ة ) Petunjuk, seperti :.. b. Al-isya:rat 65

12 ال ذ ي ال ت ي ال ذ ان Kata /(الم و ص و ل ) Penghubung/Relatif, seperti :.. c. Al-mawsu:l الك ت اب الك ر س ي, seperti : ال d. Setiap kata nama yang bercantum dengan ا ب ر اه يم ز ي د ف اط م ة : seperti Kata /(اس م nama Khas Sesuatu, الع ل م ) e. Ism al- alam f. Al-nakirat Kata /(الن ك ر ة ) Nama Am yang disandarkan kepada al-ma rifat Kata /(الم ع ر ف ة ) غ ر ف ة الم ع ل م ين ب ي ت الط ل ب ة Nama Khas seperti : Al- Ira:b ( (الا ع ر اب /Infleksi Salah satu ciri dalam pembinaan struktur bahasa Arab ialah al- ira:b (الا ع ر اب ) yang,(الت ق د ير ي ) atau taqdir (الل ف ظ ي ) bermaksud perubahan pada akhir kata, sama ada secara lafaz akibat dari perubahan tugas atau keadaan dalam sesuatu ayat dari sudut tatabahasa. Ia berlawanan dengan al-bina:` (Imi:l Yaqu:b 1986a:84). Bahasa Arab itu sendiri terpelihara dengan adanya ciri tersebut. Hampir semua ahli tatabahasa Arab berpendapat bahasa baris al- ira:b ( الا ع ر اب ) menjadi petunjuk kepada makna-makna yang berbeza, yang terkandung dalam kata nama seperti makna pelaku, objek, persandaran (al-ida:fat) dan sebagainya. 66

13 Tanda kasus al- ira:b dalam pembinaan struktur bahasa Arab terbahagi kepada empat, iaitu: 1. Al-Raf u Nominatif /(الر ف ع ) Ia berlaku ke atas al-ism (الاس م ) dan al-fi l al-mudha:r i الم ض ار ع ) Kata /(الف ع ل kerja Kala Kini (Ibn Hisha:m 1997a:35; Imi:l Yaqu:b 1986a:86). Ia merupakan salah satu tanda kasus yang terdapat pada setiap kata nama tunggal dan Kata kerja Kala Kini yang asalnya dibaca dengan baris hadapan pada akhir perkataannya (Jawatankuasa Istilah Bahasa dan.الك ت اب / ي ك ت ب Kesusasteraan Arab 1996:83), seperti : 2. Al-Nasb Akusatif /(الن ص ب ) Ia berlaku ke atas al-ism (الاس م ) dan juga al-fi l al-mudha:r i الم ض ار ع ) Kata /(الف ع ل kerja Kala Kini (Ibn Hisha:m 1997a:35; Imi:l Yaqu:b 1986a:86) yang merupakan salah satu tanda kasus yang terdapat pada kata nama tunggal dan kata kerja yang asalnya dibaca dengan baris atas pada huruf akhirnya (Jawatankuasa Istilah Bahasa dan Kesusasteraan Arab 1996:83),.ق ر ا ت الك ت اب / ي ر يد ا ن ي ن ص ر seperti : 67

14 3. Al-Jarr Genetif /(الج ر ) Ia hanya berlaku pada al-ism (الاس م ) sahaja (Ibn Hisha:m 1997a:35; Imi:l Yaqu:b 1986a:86) yang merupakan salah satu kasus yang terdapat pada kata nama yang huruf akhirnya pada asalnya berbaris bawah (Jawatankuasa Istilah Bahasa dan Kesusasteraan Arab.ف ي الج ام ع ة 1996:83), seperti : 4. Al-Jazm Jusif /(الج ز م ) Ia hanya berlaku ke atas al-fi l al-mudha:r i الم ض ار ع ) Kata /(الف ع ل kerja Kala Kini sahaja (Ibn Hisha:m 1997a:35; Imi:l Yaqu:b 1986a:86) yang merupakan salah satu kasus pada kata kerja kala kini/depan (Jawatankuasa Istilah Bahasa dan Kesusasteraan Arab 1996:83), seperti ل م ي ل د : Al-Zama:n ( الز م ان )/Masa Di dalam pembinaan struktur bahasa Arab, aspek masa amat dititikberatkan. Ia adalah berkaitan dengan sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Di dalam bahasa Arab, masa dikaitkan dengan kata kerja yang dilakukan. Ia terbahagi kepada tiga, iaitu ( Mustafa: Ghalla:yi:ni 1987:1:33) : a. Fi lu al-ma:dhi: الم اض ي) /(ف ع ل Kata kerja Lalu/lepas, seperti : ج ل س - telah duduk 68

15 ي ج ل س Kata kerja kini/sekarang, seperti : /(الف ع ل الم ض ار ع ) b. Al-Fi lu al-mudha:r i sedang duduk c. Fi lu al-amr الا م ر ) Kata /(ف ع ل kerja imperatif seperti : اج ل س duduklah (kamu)! Walau bagaimanapun, apa yang disebutkan di atas hanyalah pada asalnya sahaja, (الف ع ل الم ض ار ع ) kerana masa juga boleh difahami dengan petanda-petanda yang lain, seperti menunjukkan masa kini atau akan datang, akan tetapi apabila didahului partikel ( ل م ), maka ia akan memberikan makna kepada masa lampau. Begitu juga dengan الم اض ي) (ف ع ل yang memberi maksud perbuatan yang telah lampau/berlalu, namun apabila didahului dengan partikel ( ا ذ ا ), maka akan memberi makna masa akan datang. ا ذ ا ف ت ح memberi maksud apabila dia membuka yang menunjukkan masa akan datang Keserasian Unsur keserasian ini amat dititilberatkan di dalam pembinaan struktur bahasa Arab, sama ada dari aspek gender, bilangan, Kata nama Am atau Khas dan al- ira:b.(الا ع ر اب ) Ini kerana sekiranya tiada penjagaan di dalam pembinaan ayat bahasa Arab dari aspek tersebut, ia akan mengakibatkan sesuatu ayat itu akan salah dan tidak sempurna maknanya. 69

16 Sebagainya contohnya, keserasian yang berlaku di antara Mubtada dan khabar dari aspek gendernya hendaklah dipastikan betul, seperti : Contoh Makna 1- ( (ص ح يح ج م يل ة الم د ر س ة Sekolah itu cantik ( betul ) الم د ر س ة ج م يل (خ ط ا ) -2 Sekolah itu cantik ( salah ) 3- (ص ح يح ) ج م يل ت ان الم د ر س ت ان Dua buah sekolah itu cantik kedua-duanya (betul) الم د ر س ت ان ج م يل ة (خ ط ا ) -4 Dua buah sekolah itu cantik kedua-duanya ( salah ) Dalam contoh pertama (1), keserasian gender berlaku antara Mubtada (الم د ر س ة ) dan khabar (ج م يل ة ) iaitu kedua-duanya berbentuk feminin. Dalam contoh (2) pula tiada keserasian berlaku kerana mubtada nya (الم د ر س ة ) berbentuk feminin, tetapi khabarnya (ج م يل ) pula berbentuk maskulin. Manakala dalam contoh (3), keserasian bilangan juga berlaku antara mubtada (الم د ر س ت ان ) dan khabar (ج م يل ت ان ) yang kedua-dua berkeadaan dual ( ال م ثن ى ). Bagi contoh (4), ketidakserasian berlaku antara mubtada (الم د ر س ت ان ) dan juga khabarnya.(ج م يل ة ) Oleh itu, 70

17 keserasian di antara mubtada dan khabar dari sudut gender dan bilangan menjadi kemestian dalam bahasa Arab (Muhammad Aliyy Ridha: t.th:240; Fu`a:d Ni mah t.th:30). Berikut adalah beberapa contoh yang salah kerana tiada keserasian ataupun ketidaksesuaian dari aspek-aspek di atas : Contoh Catatan Ayat ini salah kerana tiada keserasian dari aspek genus, di mana perkataan الم ع ل م ع ال م ة pertama (الم ع ل م ) adalah maskulin, manakala perkataan kedua (ع ال م ة ) adalah.(ة) feminin dengan diakhiri huruf ta` marbu:tat Ayat ini juga salah dari segi infleksi atau irab, dimana Mubtada nya الم ع ل م ع ال ما.(الن ص ب ) akusatif (ع ال ما ) berbentuk nominatif manakala khabarnya (الم ع ل م ) Kesalahan ayat ini adalah kerana ketidakserasian dari segi bilangan الم ع ل م ان ع ال م Mubtada (الم ع ل م ان ) berbanding dengan khabar.(ع ال م ) Mubtada di dalam.(الم ف ر د ) manakala khabarnya tunggal ( الم ث نى keadaan dual ( Di dalam ayat ini ketidakserasian berlaku dari sudut am dan khas, di mana م ع ل م الع ال م Mubtada (م ع ل م ) hendaklah dalam keadaan al-ma rifat khas /(الم ع ر ف ة ) manakala khabar (الع ال م ) hendaklah dalam al-nakirat الن ك ر ة ) )/am. 71

18 Oleh itu, perlu diketahui bahawa di dalam pembinaan ayat bahasa Arab terdapat keadaan-keadaan yang mesti disesuaikan antara dua perkataan tertentu dari aspek yang berkaitan, iaitu infleksi,(الا ع ر اب ) bilangan, gender/genus serta am dan khas. 4.3 Pembentukan Struktur Asas Ayat Bahasa Arab Pendahuluan Setelah kita didedahkan dengan ciri-ciri yang perlu ada di dalam pembentukan struktur ayat bahasa Arab, maka di sini penulis akan menerangkan rentetan dari ciri-ciri di atas untuk digabungkan menjadi satu susunan ayat yang lengkap dan memberikan maksud yang tertentu. Menurut al-raji:hi:yy (1988:77), ayat merupakan bidang kajian yang luas di dalam ilmu nahu, kerana ia merupakan sub-bidang yang mengkaji perihal perkataan-perkataan dari segi hubungkaitnya di antara satu sama lain, sehingga perkataan-perkataan yang diadunkan di الم ع ن ى ( nahu dalam struktur ayat itu menerbitkan makna yang sesuai dengan konteks ilmu (الن ح و ي Asas Ayat Bahasa Arab Abba:s Hassa:n (1995) mendefinisikan ayat sebagai sesuatu yang diolah dari dua atau lebih patah perkataan dan memiliki makna yang tersendiri dan difahami. Ini bermakna ayat boleh diertikan sebagai susunan dua perkataan atau lebih yang boleh menyampaikan 72

19 makna yang sempurna dan tepat. Susunan atau struktur ini dan makna (konteks) merupakan dua ciri utama di dalam sesuatu ayat, seperti : Contoh Makna ج اء ط ال ب Seorang pelajar telah datang ن ص ر ز ي د الض ع يف Zaid telah menolong orang susah Al-Jumlat al-asliyyat الا ص ل ي ة ) Ayat /(الج م ل ة Teras atau ayat Asas dikenali juga dengan ayat Selapis di dalam bahasa Melayu. Ayat jenis ini hanya terhad kepada dua rukun ayat sahaja semata, iaitu terdiri daripada Benda ( ا ل ي ه الم س ن د ) dan juga Cerita ( الم س ن د ) atau dikenali juga sebagai al-mubtada atau subjek dan al-khabar atau predikat. Menurut al-maidaniyy (1996 jld 1:140), Benda juga dinamakan sebagai mahku:m ). م ح ك وم ب ه ) ) dan Cerita pula sebagai mahku:m bihi م ح ك وم ع ل ي ه alaiyh ( Ayat Mubtada /subjek Benda/al- Cerita/alkhabar/predikat Makna م ن ير الب د ر الب د ر م ن ير Bulan itu bercahaya 73

20 Berdasarkan contoh di atas, (الب د ر ) adalah subjek atau mubtada yang memerlukan pelengkapnya, iaitu (م ن ير ) sebagai predikat atau khabarnya Struktur Asas Binaan Ayat Bahasa Arab Sepertimana yang telah dijelaskan sebelum ini, ayat terbahagi kepada dua jenis iaitu al-jumlat al-ismi:yyat ( الاس م ي ة الج م ل ة )/Ayat Nominal (Namaan) dan juga al-jumlat al- Fi li:yyat الف ع ل ي ة ) الج م ل ة )/Ayat Verbal (Kerjaan). Berikut akan diterangkan mengenai pembentukan struktur al-jumlat al-fi li:yyat ( ع ل ي ة الف الج م ل ة ) dalam bahasa Arab terlebih dahulu yang terbentuk daripada gabungan beberapa aspek Pembentukan Struktur al-jumlat al-fi li:yyat ( الف ع ل ي ة الج م ل ة )/Ayat Verbal Berikut adalah bentuk-bentuk binaan dalam struktur ayat bahasa Arab yang dimulai dengan al-fi l atau kata kerja : ) الف اع ل ( Pelaku/pembuat + ) الف ع ل ( kerja a- Kata Kata kerja Pelaku Makna الث ل ج ن ز ل Salji telah turun 74

21 Di dalam contoh di atas, kata kerjanya adalah terdiri jenis Kata kerja Tak Transitif pelaku/pembuat. yang hanya memerlukan dua unsur sahaja, iaitu Kata kerja dan (اللا ز م الف ع ل ( Perkataan (ن ز ل ) hanya memerlukan satu sahaja pelaku (الث ل ج ) untuk melengkapkan makna dan maksud ayat di atas. Kata kerja ini tidak memerlukan sebarang objek ب ه ) (الم ف ع ول untuk melengkapkannya. Oleh yang demikian, kata kerja ini memadai dengan kehadiran unsur perbuatan sahaja, dan tidak memerlukan jangkauan fungsi (الف اع ل ) pelaku ) dan الح د ث / الف ع ل ( maknanya kepada objek tertentu. ) الم ف ع ول ب ه ) + objek (الف اع ل ) + pelaku/pembuat ) الف ع ل ) b- Kata kerja Kata kerja Pelaku Objek Makna الد ر س الت ل م يذ ك ت ب Pelajar itu telah menulis pelajaran tersebut Di dalam contoh di atas, kata kerja tersebut adalah terdiri daripada jenis Kata kerja Transitif الم ت ع د ي ),(الف ع ل yang memerlukan kepada tiga unsur makna sahaja untuk 75

22 melengkapkan sesuatu ayat. Ia terdiri daripada kata kerja,(ك ت ب ) pelaku/pembuat (الت ل م يذ ) dan.(الد ر س ) juga objek Kata kerja Transitif juga hanya terdiri daripada perkataan-perkataan tertentu sahaja, iaitu perkataan yang hanya memerlukan satu objek sahaja sebagai pelengkap. Ini adalah kerana terdapat Kata kerja Transitif yang mempunyai dua hingga tiga objek di dalam sesuatu binaan ayat. Objek ب ه ) (الم ف ع ول merupakan sesuatu yang menerima kesan daripada sesuatu proses yang berlaku. Tanpa kewujudannya menyebabkan Kata kerja Transitif tidak mungkin berlaku dan ayat tersebut dianggap tidak sempurna dan tergantung. c- Kata kerja (الف ع ل ) + pelaku (الف اع ل ) + objek 1 + objek 2 Kata kerja Pelaku Objek 1 Objek 2 Makna الن ق ود ال مس ك ين الغ ن ي ا ع ط ى Orang kaya itu telah memberikan orang miskin itu duit ن اف عا الع ل م الط ال ب و ج د Pelajar itu mendapati ilmu itu bermanfaat 76

23 الف ع ل ( Transitif Dalam contoh di atas, kata kerjanya adalah terdiri daripada Kata kerja (الم ت ع د ي kerana ia memerlukan objek, bahkan lebih dari satu. Ayat di atas terdiri daripada empat unsur makna, iaitu kata kerja ( / و ج د ا ع ط ى ), pelaku/pembuat ( الط ال ب / الغ ن ي ), objek pertama الن ق ود, iaitu orang yang menerima pemberian dan objek kedua ( / (ال مس ك ين /الع ل م ( - iaitu benda yang diberi. Ia berbeza dari komponan kedua yang memerlukan satu objek (ن اف عا sahaja. Kata kerja Transitif jenis ini hanya beberapa perkataan sahaja, antaranya adalah seperti (... ع ل م س ق ى ا ط ع م س ا ل و ا خ و ات ه ا ك س ا ظ ن ). Kata kerja Transitif ini juga terbentuk dari kata kerja Tak Transitif dengan penambahan (ا ) dan yang seumpamanya daripada penambahan yang berlaku, sebagaimana contoh penambahan pada awal perkataannya seperti - menurunkan ) kepada ( ن ز ل - turun ) dan memberikan maksud yang lain seperti ( ن ز ل - ا ن ز ل (.(ا ن ز ل Jika kedua-dua objek tersebut bukan daripada susunan Benda (subjek/mubtada ) dan Cerita (predikat/khabar), maka objek pertama itu (الم س ك ين ) adalah sebagai penerima dan objek kedua pula (الن ق ود ) sebagai apa yang diterima. Dalam kedudukan ini Objek Penerima hendaklah disusun mendahului Objek Apa Yang Diterima sebagaimana di dalam ayat pertama. 77

24 Manakala kata kerja yang kedua-dua objeknya berasal daripada Benda (subjek/ mubtada ) dan Cerita (predikat/ khabar), maka objek Benda hendaklah disusun sebagai (ن اف عا ) dan objek Cerita disusun sebagai Objek Kedua iaitu (الع ل م ) Objek Pertama iaitu sebagaimana di dalam ayat yang kedua. d- Kata kerja ( الف ع ل ) + pelaku ( الف اع ل ) + objek 1 + objek 2 + objek 3 Kata kerja Pelaku Objek 1 Objek 2 Objek 3 Makna Ahmad memberitahu م ح ق قا الن ج اح الط ال ب ا ح م د ا ن ب ا pelajar itu sesuatu kejayaan itu adalah benar Dalam contoh di atas, kata kerjanya juga adalah terdiri daripada Kata kerja Transitif الم ت ع د ي ) (الف ع ل kerana ia memerlukan objek, bahkan terdapat 2 objek atau lebih. Ayat di atas terdiri daripada lima unsur makna iaitu kata kerja,(ا ن ب ا ) pelaku/pembuat,(ا ح م د ) objek 1 (الط ال ب ) - iaitu orang yang diberitahukan, objek 2 -(الن ج اح ) iaitu apa-apa yang diberitahukan dan objek 3 -(م ح ق قا ) iaitu bagaimana benda tersebut diberitahukan. Ia berbeza dari contoh 78

25 komponan kedua (contoh b) dan ketiga (contoh c) yang memerlukan satu dan dua objek sahaja. Kata kerja Transitif jenis ini hanya terdapat beberapa perkataan sahaja, antaranya adalah seperti ا خ ب ر ) خ ب ر ا ن ب ا ن ب ا ث ح د ا ع ل م ا ر ى ). Di dalam bentuk kata kerja yang mempunyai tiga objek, kebiasaannya Objek Pertama (الط ال ب ) adalah Objek Sebenar, manakala Objek Kedua (الن ج اح ) dan Ketiga (م ح ق قا ) mestilah berasal daripada Benda (subjek/mubtada ) dan Cerita (predikat/khabar). Dalam kedudukan ini, Objek Sebenar hendaklah berada mendahului kedua-dua Objek Benda dan Objek Cerita. ) الف ع ل e- Kata kerja ( + pengganti pelaku/pembuat ) الف اع ل ( Contoh: Kata kerja Pelaku Objek Makna الد ر س ا ح م د ك ت ب Ahmad telah menulis pelajaran itu (ayat aktif) الد ر س - ك ت ب Pelajaran itu telah ditulis ( ayat pasif) 79

26 Na:ib al-fa: il ( ال ف اع ل (ن اي ب atau Pengganti pelaku ( الد ر س ) ialah objek yang dijadikan rujukan kepada sesuatu kata kerja setelah pelaku/pembuat ( ا ح م د ) asalnya digugurkan, iaitu tidak disebut di dalam ayat berkenaan. Ia juga dikenali sebagai gabungan kata kerja dengan pengganti pelaku atau Ayat Pasif di dalam bahasa Melayu. Dalam contoh di atas, terdapat dua contoh ayat yang berlainan, iaitu yang pertama adalah berbentuk ayat aktif dan yang keduanya berbentuk ayat pasif. Di dalam ayat aktif, kata kerjanya( (ك ت ب adalah sebagai Cerita, manakala Pelakunya/pembuat ( ا ح م د ) disebut sebagai Benda. ) ك ت ب Jika Ayat Kerjaan itu menggunakan Kata kerja Pasif, maka kata kerja itu ( adalah cerita dan benda (الد ر س ) yang dirujuk oleh cerita tersebut dipanggil Pengganti Pelaku yang diambil dari objek. Jika terdapat lebih dari satu objek, Pengganti Pelaku (ن اي ب ال ف اع ل ) hendaklah dipilih daripada objek yang paling sesuai. Ini dapat dilihat di dalam contoh di bawah. Kata kerja Pasif juga mengalami perubahan pada baris setiap hurufnya, iaitu dibariskan dengan al-dhammah ( الض م ة ) pada awalnya dan al-kasrah pada (الك س ر ة ( pertengahannya, menjadi.(ك ت ب ) Objek الدرس ) ) yang diubah kepada Pengganti Pelaku akan menerima kesemua hukum irab yang dikenakan untuk pelaku. Manakala objek-objek lain kekal dengan hukum dan dalam keadaan asal. 80

27 Ayat Kata kerja Pelaku Pengganti pelaku Obj.1 Obj. 2 Obj. 3 * ي و د ى الا م ير الا م ان ة Pemerintah itu - - الا م ان ة - الا م ير ي و د ى menunaikan amanah ** ت و د ى الا م ان ة الا م ان ة - ت و د ى Amanah itu ditunaikan * ك س ى ا ح م د الف ق ير س ر و الا Ahmad memakaikan - س ر و الا الف ق ير - ا ح م د ك س ى orang fakir itu seluar ** ك س ى الف ق ير س ر و الا Orang fakir itu - - س ر و الا الف ق ير - ك س ى dipakaikan seluar * ا ن ب ا الم ع ل م الط ال ب ا خ اه س ع يد ا ا خ اه الط ال ب - الم ع ل م ا ن ب ا س ع يد ا Guru itu memberitahu pelajar itu saudaranya bahagia - س ع ي د ا ا خ اه الط ال ب - ا ن ب ي ** ا ن ب ي الط ال ب ا خ اه س ع يد ا 81

28 Pelajar itu diberitahu saudaranya bahagia Al-Jumlat al-fi li:yyat/ayat Kerjaan yang bertanda ( * ) adalah ayat kata kerja aktif, manakala yang bertanda (**) pula menandakan ayat kata kerja pasif yang terdiri daripada satu, dua atau tiga objek Pembentukan Struktur al-jumlat al-ismi:yyat الاس م ي ة ) Ayat /(الج م ل ة Nominal Berikut pula akan diterangkan mengenai pembentukan struktur binaan al-jumlat al- Ismi:yyat الاس م ي ة ) Ayat /(الج م ل ة Nominal di dalam bahasa Arab yang terbentuk daripada gabungan beberapa aspek seperti di bawah : الخ ب ر + Frasa Predikat - Khabar Tunggal ( ) الاس م a- Kata nama/frasa Subjek ( ) الم ف ر د Gabungan antara kata nama dan khabar tunggal juga dikenali dengan nama al-jumlat al-ismi:yyat ( الاس م ي ة الج م ل ة ) Ayat Namaan atau Ayat Nominal. Ayat Namaan ialah ayat yang dimulai dengan benda iaitu mubtada sebagai rujukan kepada cerita iaitu khabar yang berada selepasnya. 82

29 Benda dalam Ayat Namaan dinamakan subjek (الم ب ت د ا ) dan cerita pula dinamakan sebagai predikat.(الخ ب ر ) Kedua-duanya adalah merupakan struktur utama dalam pembinaan ayat tersebut. Subjek (الم ب ت د ا ) ialah rujukan (الم و ض وع ) kepada fakta ( الح ك م ) yang ingin disampaikan dalam sesuatu ayat. Ia adalah sesuatu yang sudah dimaklumi di antara penutur dan pendengar atau di antara penulis dan pembaca. Subjek bentuk, ini boleh dihadirkan dalam dua (الم ب ت د ا ( iaitu : i- Perkataan Tunggal : al-mufrad ( الم ف ر د ) atau ). الم ص د ر الم و و ل ) ii- Bentuk Frasa : al-masdar al-muawwal Mubtada perkataan tunggal (الم ف ر د ) ialah rujukan yang diungkap dalam satu perkataan ) الم ب ت د ا الم و و ل ( frasa sahaja dan tidak memerlukan apa-apa perubahan lagi. Manakala mubtada pula rujukan yang diungkap dalam bentuk Kata Dasar Takwilan. Bagaimanapun ia boleh ditukar kepada bentuk perkataan. Manakala khabar (Penerang Ayat) pula ialah Fakta yang ingin dikaitkan dengan ) الخ ب ر الم ف ر د mubtada dalam ayat. Di dalam binaan ayat ini, Khabar Perkataan/Tunggal ( 83

30 ialah fakta yang diungkap dalam perkataan sahaja, sebagaimana mubtada perkataan/tunggal ( الم ف ر د (م ب ت د ا sebelumnya. Mubtada Khabar Perkataan/Tunggal Makna الط ال ب ن اج ح Pelajar lelaki itu Berjaya Pelajar perempuan itu Berjaya ن اج ح ة الط ال ب ة الط ال ب ان ن اج ح ان Dua orang pelajar lelaki itu Berjaya الط ال ب ت ان ن اج ح ت ان Dua orang pelajar perempuan itu Berjaya Pelajar-pelajar lelaki itu Berjaya ن اج ح ون الط ال ب ون الط ال ب ات ن اج ح ات Pelajar-pelajar perempuan itu Berjaya Contoh di atas menunjukkan bahasa struktur bahasa Arab juga terbina dari ism atau (الج م ل ة kata nama yang dimulai di awal ayat. Ayat ini dinamakan al-jumlat al-ismi:yyat mubtada ) adalah الط ال ب sebagaimanaالاس م ي ة yang telah diterangkan di atas. Kata nama ( ( 84

31 yang merupakan Benda ( ا ل ي ه الم س ن د ) atau subjek, manakala (ن اج ح ) pula adalah khabar tunggal yang berupa cerita الم س ن د ) ) atau predikat di dalam ayat tersebut. ) الع د د ) dan bilangan الج ن س Di dalam pembentukan ayat ini, kepentingan genus ( ( perlu dijaga. Setiap khabar atau predikat ( الم س ن د / الخ ب ر ) hendaklah mengikuti aspek genus yang berlaku di dalam mubtada atau subjek ( ا ل ي ه / الم س ن د الم ب ت د ا ). Sekiranya mubtada tersebut maskulin,(م ذ ك ر ) maka khabar juga hendaklah maskulin. Begitu juga halnya sekiranya mubtada feminin ( م و ن ث ), maka khabarnya pun feminin. Manakala dari sudut bilangan ( الع د د ) pula, khabar atau cerita juga perlulah mengikuti perubahan di dalam mubtada. Ketika mubtada dalam keadaan tunggal ( الم ف ر د ), maka khabar juga dalam keadaan tunggal. Begitu juga sekiranya dalam keadaan dual (الم ث ن ى) dan ramai,(الج م ع ) maka khabar juga hendaklah sama bilangannya dengan mubtada. Huruf terakhir dalam perkataan mubtada dan khabar tunggal hendaklah dibaca dengan keadaan al-marfu (Nominatif), iaitu dengan baris al-dhammah (الض م ة ) untuk bilangan tunggal dan bilangan ramai bagi perempuan ( الس ال م ال م و ن ث ج م ع ), huruf al-alif (الا ل ف ) untuk 85

32 ) ج م ع ال م ذ ك ر الس ال م untuk bilangan ramai bagi lelaki ( (الو او ) dan huruf al-wa:w (الم ث ن ى) dual sebagaimana contoh di atas. b- Kata nama/frasa Subjek (الاس م ) + Frasa Predikat - Khabar al-jumlat al- Fi li:yyat الف ع ل ي ة ) الج م ل ة ر ب خ)/Ayat Kerjaan Dalam pembentukan ayat ini, khabar al-jumlat al-fi li:yyat ( الج م ل ة خ ب ر الف ع ل ي ة ) atau Ayat Verbal digunakan untuk menyatakan sesuatu fakta dalam bentuk perbuatan atau tindakan yang benar-benar berlaku (bukan ramalan atau agakan) secara kerap atau berulang kali ( ada kaitan masa ) berdasarkan penanda-penanda wacana tertentu. Mubtada Khabar Ayat Kerjaan Makna ي ن ج ح (ف ي د ر س ه ( Pelajar lelaki itu berjaya di dalam الط ال ب pelajarannya Pelajar perempuan itu berjaya di dalam ت ن ج ح (ف ي د ر س ه ا) الط ال ب ة pelajarannya ي ن ج ح ان (ف ي د ر س ه م ا) الط ال ب ان Dua orang pelajar lelaki itu berjaya di dalam pelajaran mereka 86

33 الط ال ب ت ان د ر س ه م ا) (ف ي ت ن ج ح ان Dua orang pelajar perempuan itu berjaya di dalam pelajaran mereka Pelajar-pelajar lelaki itu berjaya di dalam ي ن ج ح ون (ف ي د ر س ه م ) الط ال ب ون pelajaran mereka ي ن ج ح ن (ف ي د ر س ه ن ) الط ال ب ات Pelajar-pelajar perempuan itu berjaya di dalam pelajaran mereka Dalam contoh di atas, semua ayat dimulakan dengan mubtada yang dikenali sebagai Ayat Namaan ( الاس م ي ة الج م ل ة ). Kata nama ( ات الط ال ب ون / الط ال ب ان /ت ان /ة الط ال ب ) yang terdiri,(الم س ن د ا ل ي ه ) daripada genus maskulin dan feminin adalah mubtada yang merupakan benda manakala ( ي ن ج ح ن ي ن ج ح ون ان ت ن ج ح / /ان ي ن ج ح ) pula adalah khabar yang berbentuk kata kerja yang berupa cerita الم س ن د ) ) di dalam ayat tersebut. Di dalam pembentukan Ayat Namaan di atas, faktor kepentingan genus ( الج ن س ) dan bilangan ( (الع د د hendaklah dijaga. Setiap khabar ( الم س ن د / الخ ب ر ) hendaklah mengikuti aspek genus yang berlaku di dalam mubtada ( ا ل ي ه / الم س ن د الم ب ت د ا ). Sekiranya mubtada tersebut maskulin م ذ ك ر ) ), maka khabar juga hendaklah maskulin. Begitu juga halnya sekiranya mubtada feminin,(م و ن ث ) maka khabarnya pun feminin. 87

34 Manakala dari sudut bilangan (الع د د ) pula, khabar yang terdiri daripada kata kerja juga perlulah mengikuti perubahan di dalam mubtada. Ketika mubtada dalam keadaan tunggal, maka khabar juga dalam keadaan tunggal. Begitu juga sekiranya dalam keadaan dual ( ت ن ج ح ان / ي ن ج ح ان ) dan ramai atau jama ( / ي ن ج ح ون ي ن ج ح ن ), maka khabar juga hendaklah sama bilangannya dengan mubtada. Dalam contoh-contoh di atas juga, setiap Khabar Ayat Kerjaan hendaklah mengandungi Pengikat ( الر ب ط ) iaitu ( ه ن ه م ه م ا ه ا ه ) sebagai penghubung sesuatu ayat dengan mubtada sebelumnya. Huruf terakhir dalam perkataan mubtada hendaklah dibaca dengan keadaan al- Marfu (Nominatif), iaitu dengan baris al-dhammah (الض م ة ) untuk bilangan tunggal dan bilangan ramai bagi perempuan, huruf al-alif (الا ل ف ) untuk dual (الم ث ن ى) dan huruf al-wa:w (الو او ) untuk bilangan ramai bagi lelaki. Manakala Khabar Ayat Kerjaan pula dianggap berada pada tempat al-marfu ( م ح ل ف ي ) sebagaimana Khabar Mufrad. c- Kata nama/frasa Subjek الاس م ) ) + Frasa Predikat Khabar al-jumlat al- Ismi:yyat الاس م ي ة ) الج م ل ة خ ب ر )/Khabar Ayat Namaan خ ب ر الج م ل ة Dalam pembentukan ayat ini pula, Al-Khabar al-jumlat al-ismi:yyat ( Khabar /(الاس م ي ة Ayat Namaan digunakan untuk menyatakan sesuatu fakta yang telah sabit dan 88

35 kekal secara berterusan. Khabar jenis ini juga mestilah mengandungi pengikat (الر ب ط ) yang menjadi penghubung sesuatu ayat dengan mubtada sebelumnya. Mubtada Khabar Ayat Namaan Makna ق ل م ه ج د يد الط ال ب Pelajar lelaki itu pennya baharu ق ل م ه ا ج د يد الط ال ب ة Pelajar perempuan itu pennya baharu Dalam contoh di atas, terdapat al-dhami:r atau gantinama ( ه ا ه ) yang menjadi ikatan dan penghubung kepada mubtada ( / ة الط ال ب ). Perkataan (ق ل م ) adalah mubtada kedua, manakala khabarnya adalah.(ج د يد ) Gandingan mubtada kedua dan khabarnya ini merupakan al-jumlat al-ismi:yyat/khabar Ayat Namaan yang dianggap berada pada tempat ). الط ال ب / ة ( iaitu bagi mubtada yang pertama (ف ي م ح ل الر ف ع ) al-marfu 89

36 d- Kata nama/frasa Subjek الاس م ) ) + Frasa Predikat al-khabar Shibh al-jumlat )] الج ر و الم ج ر ور Khabar Separa Ayat [Frasa Genetif ( /(الخ ب ر ش ب ه الج م ل ة ) Al-Khabar Shibh al-jumlat الج م ل ة ) ش ب ه ر ب خ)/Khabar Separa Ayat ialah ungkapan dalam bentuk frasa yang digunakan sebagai fakta dalam sesuatu Ayat Namaan. Salah satu frasa tersebut adalah berbentuk Frasa Genetif. (الج ر و الم ج ر ور ( Frasa Genetif adalah gabungan antara Partikel Jarr الج ر ) (ح ر ف dan juga kata nama الم ج ر ور ) ) selepasnya. Mubtada Khabar Anjung Ayat Makna ف ي الم د ر س ة الط ال ب Pelajar itu di sekolah ع ل ى الم ك ت ب الك ت اب Buku itu di atas meja Di dalam contoh di atas, ayat dimulai dengan kata nama (الك ت اب /الط ال ب ) dan diikuti dengan khabarnya الم د ر س ة ) الم ك ت ب /ف ي (ع ل ى yang terbina daripada partikel Jarr الج ر ) (ح ر ف dan 90

37 kata nama ( الم ج ر ور ) untuk membentuk Frasa Genetif و الم ج ر ور ) الج ر ) yang berfungsi sebagai Khabar Anjung Ayat. Kata nama (الم ج ر ور ) selepas partikel Jarr الج ر ) (ح ر ف hendaklah ditandakan dengan ). الك س ر ة ( bawah tanda e- Kata Nama/Frasa Subjek ( (الاس م + Frasa Predikat - al-khabar Shibh al-jumlat الج م ل ة ) ش ب ه /(الخ ب ر Khabar Separa Ayat [Frasa Adverba Tempat dan Frasa [(ظ ر ف الم ك ان وظ ر ف الز م ان Adverba Masa ( Struktur binaan Al-Khabar Shibh al-jumlat ( م ل ة الج ش ب ه الخ ب ر )/Khabar Separa Ayat ini juga membentuk ungkapan berbentuk Frasa Adverba ( و الم ظ ر وف الظ ر ف ) yang terdiri daripada Adverb Masa ( الز م ان ظ ر ف ) dan Adverb Tempat الم ك ان ).(ظ ر ف Kedua-dua frasa ini digunakan sebagai Fakta dalam sesuatu Ayat Namaan. Frasa Adverba ini adalah gabungan antara adverb (الظ ر ف ) dan juga Kata Sandang ا ل ي ه ) (الم ض اف selepasnya. Ia terbentuk dalan bentuk Adverba Masa ( الز م ان ظ ر ف ) atau Adverba ). ظ ر ف الم ك ان Tempat ( 91

38 Mubtada Khabar Anjung Ayat Makna ا م ام الم د ر س ة الط ال ب Pelajar itu berada depan sekolah الاج ت م اع الث لا ث اء ي و م Perhimpunan itu hari Selasa Contoh di atas, al-khabar Shibh al-jumlat ( الج م ل ة ش ب ه (الخ ب ر dimulai dengan adverb tempat الم ك ان ) ظ ر ف ) dan adverb masa ( الز م ان ظ ر ف ). Tanda baris pada kedua-dua jenis adverb ini adalah dengan baris atas (الف ت ح ة ) dan ia berkedudukan kekal.(الم ب ن ي ) Kata nama ). الك س ر ة ( bawah ) hendaklah ditandakan dengan tanda الظ ر ف ) selepas adverb (الم ظ ر وف ) م ب ت د ا ( Muakhkhar ر ب خ)/Frasa Predikat + Mubtada م ق د م ) f- Khabar Muqaddam ر خ و م)/Frasa Subjek - (Pendepanan Khabar ) Pada asal pembinaan al-jumlat al-ismi:yyat الاس م ي ة ) (الج م ل ة di dalam bahasa Arab, mubtada hendaklah berada di awal ayat kemudian dilengkapi dengan khabar, sama ada 92

39 Khabar Tunggal الم ف ر د ),(الخ ب ر Khabar Ayat Kerjaan ( الف ع ل ي ة الج م ل ة ب ر خ ), Khabar Ayat Namaan.(الخ ب ر ش ب ه الج م ل ة ataupun Khabar Separa Ayat ( (خ ب ر ا لجم ل ة الاس م ي ة ) Di dalam pembinaan ayat bahasa Arab ini, berlaku perubahan kedudukan mubtada dan khabarnya, iaitu didepankan khabar dan dikemudiankan mubtada nya. Perubahan ini berlaku dalam dua keadaan iaitu harus dan juga wajib. a- Harus Mendepankan Khabar daripada Mubtada Terdapat syarat di dalam perubahan ini, iaitu : i- Khabar berbentuk shibh al-jumlat الج م ل ة) ه ب ش)/Khabar Separa Ayat dan ). الم ع ر فة ( al-ma rifat Mubtada nya Al-Khabar Shibh al-jumlat Mubtada /Kata nama Makna Di dalam kelas ada الط ال ب ف ي الف ص ل seorang pelajar lelaki Contoh di atas, khabar ال فص ل ) ف ي ) terletak di hadapan, manakala mubtada nya (الط ال ب ) pula terletak di akhir ayat. Pendepanan bentuk binaan seperti adalah harus, iaitu mubtada boleh diletakkan di hadapan semula sebagaimana kedudukan asalnya. 93

40 ii -Apabila dipermulaannya itu memberi maksud khabar. Khabar al-mufrad/tunggal Mubtada /Kata nama Makna م م ن وع الت د خ ين Dilarang merokok (الت د خ ين ) ) menjadi khabar yang dikedepankan, manakala perkataan م م ن وع Perkataan ( الت د خ ين pula adalah mubtada yang dikemudiankan dan makna kedudukan asalnya adalah ( (م م ن وع yang bermakna merokok itu dilarang. iii- Apabila mubtada dan khabar itu didahului oleh partikel Nafi atau Tanya dan khabarnya pula terdiri daripada kata adjektif atau kata sifat. Khabar al-mufrad/tunggal Mubtada /Kata nama Makna berkata? Adakah kamu ا ن ت ا ق اي ل ا ن ت م ا ق اي ل Kamu tidak berkata 94

41 Khabar di dalam contoh di atas ق اي ل ) ) adalah daripada kata adjektif atau sifat, manakala ganti nama (ا ن ت ) adalah mubtada yang dikemudian. Kedudukan ini boleh berubah ). ا ا ن ت / م ا ا ن ت ق اي ل ) kepada kedudukan asalnya iaitu seperti berikut Maka dengan ini, kedudukan sesuatu khabar itu boleh dikehadapankan daripada mubtada nya berdasarkan syarat-syarat yang dinyatakan di atas. Kedudukan ini boleh kembali kepada kedudukan asalnya sebagaimana yang telah diterangkan. b- Wajib mendahulukan khabar daripada mubtada Pendepanan ini berlaku dengan bersyaratkan syarat-syarat berikut : i- Khabarnya shibh al-jumlat ( الج م ل ة ش ب ه )/ Khabar Separa Ayat dan Mubtada nya (ن ك ر ة ) adalah al-nakirat Khabar shibh al-jumlat/ Anjung Ayat Mubtada /Kata nama Makna ف ي الف ص ل ط ال ب Di dalam kelas ada pelajar lelaki Mubtada dalam bahagian ini adalah berbeza dengan bahagian yang pertama. Dalam contoh di atas, mubtada (ط ال ب ) adalah al-nakirat,(الن ك ر ة ) manakala mubtada dalam bahagian 95

42 yang pertama ( ب الط ال ) adalah al-ma rifat.(الم ع ر ف ة ) Maka dalam ayat ini, wajib didahulukan khabar daripada mubtada. ii- Khabarnya terdiri daripada kata nama yang kebiasaannya terletak di depan ayat. Khabar Mubtada /Kata nama Makna م ت ى/ ا ي ن الل ق اء Bila/Di mana perjumpaan itu? Dalam contoh di atas, kata nama Tanya ( / ا ي ن م ت ى ) adalah khabar yang kebiasaannya berkedudukkan di awal ayat dan mubtada nya diakhirkan.(الل ق اء ) Maka dalam keadaan ini juga wajib dan perlu didahulukan khabarnya daripada mubtada. iii- Apabila terdapat al-dhami:r (الض م ير ) iaitu ganti nama pada mubtada dan ia merujuk kepada khabar. Khabar Mubtada /Kata nama Makna Bagi setiap kemenangan itu ada kemanisannya ح لا و ت ه ل لن ص ر 96

43 Khabar di dalam contoh di atas adalah gabungan antara partikel Jarr ( ل ) dan kata (ح لا و ة ) ) dan mubtada tersebut juga gabungan antara kata nama الم ج ر ور - الن ص ر nama ( الض م ير الم ت ص ل - ( al-muttasil dengan al-dhami:r ه ) iaitu Ganti Nama Bersambung. Maka (ح لا و ت ه ) hendaklah diawalkan berbanding dengan mubtada nya (ل لن ص ر ) kedudukan khabarnya kerana mubtada mengandungi kata Ganti Nama Bersambung ( ه ) yang merujuk kepada.(الن ص ر ) khabar ). ا ن م ا ( atau ) ا لا ( partikel iv- Khabar dibataskan dengan Khabar Mubtada /Kata nama Makna ا لا الط ال ب م ا ف ي الف ص ل Tidak ada di dalam kelas melainkan seorang pelajar lelaki الط ال ب ا ن م ا ف ي الف ص ل Sesungguhnya di dalam kelas seorang pelajar lelaki Kedudukan asal struktur binaan ayat di atas adalah mendahulukan mubtada dari khabarnya, iaitu الف ص ل ) ف ي.(الط ال ب Akan tetapi, apabila al-jumlat al-ismi:yyat/ayat Namaan 97

44 tersebut dimasuki Partikel Batasan ( ا لا / م ا... ا ن م ا ), maka khabarnya الف ص ل ) (ف ي perlulah didahulukan daripada mubtada (الط ال ب ) sepertimana di dalam contoh di atas. Berdasarkan syarat dan contoh di atas, maka kedudukan mubtada dan khabarnya sebenarnya boleh didahulukan dan juga diakhirkan daripada kedudukan asalnya Pengembangan Ayat Bahasa Arab Pengembang ayat di dalam bahasa Arab ialah frasa-frasa tambahan yang sering digunakan pada Rukun Ayat untuk menjelaskan lagi konteks sesuatu ayat. Setiap bentuk pengembang ayat yang digunakan mempunyai sistem nahuannya yang khusus. Ia boleh berlaku pada mana-mana daripada Rukun Ayat. Pengembang Kata kerja ialah apa-apa keterangan tambahan yang menjelaskan lagi keadaan sesuatu perbuatan yang berlaku. Bagi Pengembang Pelaku pula ialah ciri-ciri tambahan yang munasabah supaya ia menjadi lebih mudah dikenalpasti. Manakala Pengembang Mubtada ialah frasa tambahan yang digunakan untuk menentukannya secara tepat. Bagi Pengembang Khabar pula ialah frasa tambahan yang dipakai untuk menjadikannya lebih khusus dan spesifik. Antara unsur-unsur Pengembang Ayat yang sering digunakan dalam bahasa Arab adalah seperti berikut : 98

45 i- Al-Idha:fat ( الا ض اف ة )/Penyandangan ) الم ض اف ا ل ي ه dengan kata sandang ( (الم ض اف ) Iaitu gabungan antara Kata Penyandang selepasnya. Ayat Makna ج اء + م ع ل م الل غ ة ا ل ى الف ص ل Telah datang + guru bahasa ke kelas Di dalam contoh di atas, ayat tersebut didahului dengan Kata kerja (ج اء ) dan diikuti unsur Penyandangan ( الل غ ة م ع ل م ) yang digunakan sebagai Pengembang Ayat. ii- Al-Tamyii:s ( يز الت م ي )/Kata Penjelas Ia adalah kata nama yang digunakan sebagai penjelas atau penerang kepada kekaburan yang terdapat dalam sesuatu ayat, sama ada pada perkataan atau ayat. Ayat Makna Pada kami + dua puluh buah buku ع ن د ن ا+ ع ش ر ون ك ت اب ا 99

46 Perkataan (ع ش ر ون ) dikenali sebagai al-mumayyiz (الم م ي ز ) dan (ك ت اب ا) adalah al- Tamyii:s iaitu Penjelas bagi perkataan sebelumnya. Ayat Makna Baik + akhlak pelajar itu ط اب + الط ال ب خ ل قا Gabungan kata kerja (ط اب ) dan kata nama (الط ال ب ) di atas dikenali sebagai al- Mumayyiz,(الم م ي ز ) manakala (خ ل قا ) adalah al-tamyii:s iaitu Penjelas Ayat yang sebelumnya. iii- Al-Ha:l ( الح ال )/Kata Kondisi Iaitu Kata Sifat atau Adjektif yang menerangkan tentang keadaan sesuatu atau seseorang ketika berlaku sesuatu perbuatan. Ayat Makna Muhammad hadir berkeadaan tersenyum ح ض ر + م ح م د م ب ت س م ا 100

47 Perkataan (م ب ت س م ا) adalah Kata Sifat yang menerangkan hal keadaan (م ح م د ) yang sebelumnya ketika berlaku perbuatan (ح ض ر ) tersebut. vi- Al-Maf u:l bihi ( ب ه الم ف ع ول )/Objek Iaitu apa yang diperlukan oleh sesuatu Kata kerja Transitif الم ت ع د ي ) (الف ع ل untuk melengkapkan maknanya. Ayat Makna الف ق ير الغ ن ي + ن ص ر Orang kaya itu menolong orang fakir Objek (الف ق ير ) adalah berfungsi sebagai pelengkap kepada Kata kerja Transitif (ن ص ر ) manakala kata nama (الغ ن ي ) adalah sebagai Pelaku atau pembuat. Sekiranya tidak disebut objek tersebut,(الف ق ير ) maka makna ayat tidak sempurna. 101

48 iv- Al-Maf ul al-mutlaq ( الم ط ل ق الم ف ع ول )/Objek Penegas Iaitu Kata Dasar (الم ص د ر ) yang digunakan sebagai penegas kepada kata kerja sebelumnya dan disebut di akhir ayat. Ayat Makna ض ح ك + الت ل م يذ ض ح كا Pelajar itu ketawa sungguh-sungguh (ketawa) Kata Dasar (ض ح كا ) merupakan penegas bagi Kata kerja (ض ح ك ) di dalam melaksanakan sesuatu perbuatan dengan bersungguh-sungguh manakala kata nama tersebut. adalah Pelaku perbuatan (الت ل م يذ ) v- Al-Maf ul fi:hi( ف يه الم ف ع ول )/Objek Adverb Iaitu perkataan yang digunakan untuk menerangkan unsur Masa atau Tempat kepada Kata kerja sebelumnya. Ayat ج اء ن ي + ر ج ل ا م س Makna Lelaki itu telah mendatangiku semalam 102

49 Lelaki itu duduk bersebelahan guru ج ل س + الر ج ل ع ن د الم ع ل م Di dalam ayat di atas, perkataan (ا م س ) adalah adverb yang menunjukkan kepada unsur Masa, manakala adverb (ع ن د ) pula menunjukkan unsur Tempat kepada Kata.(ج اء /ج ل س ) kerja vi- Al-Na tu ( الن ع ت )/Kata Sifat Iaitu perkataan yang digunakan untuk menerangkan Ciri atau Unsur kepada sesuatu kata nama sebelumnya. Ayat Makna Syarikat yang baharu itu telah berkembang maju ت ق د م ت + الش ر ك ة الج د يد ة Perkataan (الج د يد ة ) menerangkan ciri kepada kata nama (الش ر ك ة ) sebelumnya. vii- Al-Badlu ( الب د ل )/Kata Penerang Iaitu perkataan iringan yang menerangkan maksud sebenar kepada kata nama sebelumnya. 103

50 Ayat Makna ان ك س ر + الر ج ل ي د ه Lelaki itu telah patah tangannya.(الر ج ل ) merupakan iringan kepada kata nama sebelumnya iaitu (ي د ) Perkataan Kata Penerang ini terbahagi kepada tiga, iaitu Kata Penerang Sepenuhnya - al- Muta:biq,(الم ط اب ق ) Kata Penerang Sebahagian - Juz min al-kulli الك ل ) م ن (ج ز ء dan.(الاش ت م ال ) Kata Penerang Merangkum - al-isytima:l viii- Al- Atf ( الع ط ف )/Kata Sendi Iaitu Kata Sendi yang menghubungkan perkataan sebelumnya dengan perkataan selepasnya. Ayat Makna Ilmu itu cahaya dan keberkatan الع ل م + ن ور و ب ر ك ة 104

51 Sendi Kata ( و ) merupakan penghubung di antara dua kata nama iaitu (ن ور ) dan Melayu. Ia bermaksud dan di dalam bahasa.(ب ر ك ة ) ix- Al-Mawsu:l الم و ص ول ) )/Ganti Nama Sambung Iaitu Kata Sambung yang menghubungkan Ayat Keterangan selepasnya dengan kata nama yang sebelumnya. Ayat Makna الم ت ف و ق + ه و ال ذ ي ) ي ج ت ه د ف ي الد ر س ( Orang yang cemerlang dialah yang bersungguh di dalam pelajaran Kata Sambung (ال ذ ي) di atas merupakan penyambung di antara Ayat Keterangan.(ه و ) ) dengan kata nama sebelumnya iaitu ي ج ت ه د ف ي الد ر س ( selepasnya 105

52 x- Al-Jarr wa al-majru:r و ا لمج ر ور ) الج ر )/Frasa Genetif Iaitu Anjung Ayat yang terdiri daripada Partikel Jarr الج ر ) (ح ر ف dan kata nama selepasnya. Ia digunakan sebagai Frasa Pelengkap kepada kata nama sebelumnya. Ayat Makna ج ح م ه ف ي ك ب ير + الك ت اب Orang Buku itu besar pada saiznya Gabungan antara Partikel Jarr dan Kata nama (ج ح م ه ) menjadikannya sebagai.(ك ب ير ) Frasa Genetif yang berfungsi sebagai Frasa Pelengkap Kata nama xi- Al-Maf u:l Li Ajlih ل ا ج ل ه ) الم ف ع ول )/Objek Sebab Iaitu Kata Dasar yang digunakan sebagai Sebab kepada Kata kerja sebelumnya. Ayat Makna Pelajar-pelajar itu berdiri (kerana) hormat ق ام + الط لا ب اح ت ر ام ا 106

53 Perkataan (اح ت ر ام ا) adalah Kata Dasar (الم ص د ر ) yang berfungsi untuk menyatakan Sebab terhadap kata kerja sebelumnya.(ق ام ) Kata Dasar tersebut adalah bagi menjawab soalan kenapa?. Sebenarnya banyak lagi Pengembang Ayat yang ada di dalam bahasa Arab tidak dapat disertakan sekali di sini. Penambahan tersebut boleh dikaji dan diambil dari buku-buku tatabahasa Arab yang berkaitan dengan pengkajian struktur binaan ayat bahasa Arab. 4.4 Kesimpulan Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahawa bahasa Arab sebenarnya mempunyai struktur binaan ayatnya yang tersendiri daripada bahasa-bahasa lain di dunia yang sudah pastinya mempunyai keistimewaan masing-masing dalam pembinaan sesuatu ayat. Inilah yang akan dikaji seterusnya oleh penulis dalam menghasilkan satu kajian kontrastif bahasa Arab-Melayu. 107

Ú ÓjÌâÜn a@ú a 2015 b» م ن ن ح ن! ت م ت ا س ي س م ر ك ز ي س ر ا ن إ ي م ا ن ا ا ب أ ه م ي ة ا ل ت د ر ي ب ك م ر ت ك ز أ س ا س ي ل ل ت ن م ي ة ا ل ب ش ر ي ة و ب ن ا ء ا ل ق د ر ا ت ا ل م ؤ س س ي ة س ع

Více

PROCES ISLAMIZACE. Autor: Dža fer Šejch Idrís PŘELOŽIL: ABUBACER RECENZE TEXTU: ALÍ VĚTROVEC

PROCES ISLAMIZACE. Autor: Dža fer Šejch Idrís PŘELOŽIL: ABUBACER RECENZE TEXTU: ALÍ VĚTROVEC א PROCES ISLAMIZACE íš g @ î @ ÐÈu@ÑÛdi@ Autor: Dža fer Šejch Idrís PŘELOŽIL: ABUBACER RECENZE TEXTU: ALÍ VĚTROVEC Předmluva k českému vydání V moderní době se stalo slovo islamizace velmi frekventovaným

Více

AVG 9 Internet Security

AVG 9 Internet Security AVG 9 Internet Security Manual Pengguna Semakan dokumen 90.6 (14.9.2009) Hak cipta AVG Technologies CZ, s.r.o. Hak cipta terpelihara. Semua tanda dagangan lain adalah hak milik pemilik masing-masing. Produk

Více

B B 6. angkasa MANUAL KUALITI. Bilangan Semakan : 11. Tarikh : JAWATAN JAWATAN HAJI N~ YAHAYA KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF DISEDIAKAN OLEH

B B 6. angkasa MANUAL KUALITI. Bilangan Semakan : 11. Tarikh : JAWATAN JAWATAN HAJI N~ YAHAYA KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF DISEDIAKAN OLEH angkasa MANUAL KUALITI Bilangan Semakan : 11 Tarikh : 24.07.13 JAWATAN DISEDIAKAN OLEH r JAWATAN DILULUSKAN OLEH MOHD ISMAIL IBRAHIM PENGURUS SAHAGIAN AUDIT & RISIKO HAJI N~ YAHAYA KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF

Více

Kesantunan Berbahasa. Kesantunan Berbahasa. Bahasa Sapaan Sapaan Keluarga Sapaan Masyarakat Panggilan Hormat Aturan Sapaan.

Kesantunan Berbahasa. Kesantunan Berbahasa. Bahasa Sapaan Sapaan Keluarga Sapaan Masyarakat Panggilan Hormat Aturan Sapaan. Kesantunan Berbahasa Kesantunan Berbahasa Bahasa Sapaan Sapaan Keluarga Sapaan Masyarakat Panggilan Hormat Aturan Sapaan Bahasa Tubuh AnggotaTubuh GerakanMata GerakanTangan Mimik Muka Pelestarian bahasa

Více

. ก ก 5,000 ก ก ISBN: Tel: Fax:

. ก ก 5,000 ก ก ISBN: Tel: Fax: ก ก ก ก - ก, ก ก. ก ก ก..1432.. 2010 5,000 1993 ก 99/11.7... 11110 02-588 0490 02-588 0491 ISBN: 978-616-202-281-4 ก ก ก Tel: 0-7341 8613 Fax: 0-7341 8615 www.yiu.ac.th ... 3... 7 ก... 9... 11 ก... 15

Více

Dokumentasi Sejarah Lisan

Dokumentasi Sejarah Lisan TRANSKRIP TEMUBUAL BERSAMA DENGAN ENCIK CHE MOHD NASIR BIN YUSOFF SEBAGAI SEORANG PENSYARAH DI AKADEMI SENI BUDAYA DAN WARISAN KEBANGSAAN (ASWARA) MENGENAI PENGALAMAN DAN PENGLIBATAN BELIAU DI DALAM BIDANG

Více

Page 1 of 23 ن ھ ت ی ک ش ز پ م ل ع ه ا گ ش ن ا د ی م م ع ط ب ا ر Page 2 of 23 ر ط ع م م ی د ا ن ش گ ا ه ع ل م پ ز ش ک ی ت ھ ر ا ن ف ه ر س ت : باشگاه خبرنگاران جان : ف ق ط ي ك د ه م ب د ج ه پ ژ ه ش ي ك

Více

PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK CEKO MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL

PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK CEKO MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK CEKO MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Ceko (selanjutnya

Více

STRUČNĚ O STEZCE ZBOŽNÝCH PŘEDKŮ

STRUČNĚ O STEZCE ZBOŽNÝCH PŘEDKŮ الوجيز يف منهج السلف الصاحل STRUČNĚ O STEZCE ZBOŽNÝCH PŘEDKŮ شيخ عبد القادر األرناؤوط ŠEJCH ABDULKÁDIR AL-ARNÁÚT PŘEKLAD: ALÍ VĚTROVEC www.e-islam.cz 2013 1 بسم اهلل الرمحن الرحيم VE JMÉNU ALLÁHA MILOSTIPLNÉHO,

Více

BIL 151/OGOS 2006 Menarik Di dalam... MK GAPU pamer keupayaan PU MS 24 MS 32 TIM EDITORIAL

BIL 151/OGOS 2006 Menarik Di dalam... MK GAPU pamer keupayaan PU MS 24 MS 32 TIM EDITORIAL Menarik Di dalam... Off Road uji pemandu 7 Bgd MS 27 Rentap dan Rosli Dhobi MS 17 menentang penjajah Sarawak Detik penting dalam sejarah negara MS 6 MK GAPU pamer keupayaan PU MS 24 PW 2 (B) Ahmad Mahmud...bantu

Více

Wendy Lowerová. Hitlerovy fúrie

Wendy Lowerová. Hitlerovy fúrie U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 2 1 5 9 9 7 Wendy Lowerová Hitlerovy fúrie Wendy Lowerová Hitlerovy fúrie Německé ženy a

Více

Tvář milosrdenství v islámském právu

Tvář milosrdenství v islámském právu وجوه الرحمة في ا شل ريعة الا سلامية Tvář milosrdenství v islámském právu Dr. Abú Zejda, American Open Univerzity. Hodnotil Muhammed Aš-Šeríf, www.studentofislam.com 2005 překlad: ABUBACER kontrola a revize

Více

MANŽELSKÁ ETIKA V ISLÁMU

MANŽELSKÁ ETIKA V ISLÁMU MANŽELSKÁ ETIKA V ISLÁMU ANEB ONY JSOU ODĚVEM PRO VÁS A VY JSTE ODĚVEM PRO NĚ (BEKARA:187) Aí L. Větrovec www.e-isam.cz MANŽELSTVÍ - IDEÁL ISLÁMU Korán: فسك ك م ك مو م م ومنو آي ات إ م لو ب مي حن م ك جع

Více

I I "' I. ,, ~ r. : mendukung kerjasama antara Para Pihak; (INTOSAI); dan. masing-masing;

I I ' I. ,, ~ r. : mendukung kerjasama antara Para Pihak; (INTOSAI); dan. masing-masing; fj ri,, 11 ' i " -- - i i i r. : ; '' NOTA KESEPAHAMAN ANT ARA SADAN PEMERKSA KEUANGAN REPUBLK NDONESA DAN SUPREME AUDT OFFCE OF THE CZECH REPUBLC TENT ANG KERJA SAMA D BDANG PEMERKSAAN SEKTOR PUBLK 1:!!'

Více

Pravidla pouti. Ze Silsiletu Ahádísi s-sahíha & Silsiletu Ahádísi d-da ífa. Muhaddis, šejch Alláma Muhammed Násiruddín al-albání

Pravidla pouti. Ze Silsiletu Ahádísi s-sahíha & Silsiletu Ahádísi d-da ífa. Muhaddis, šejch Alláma Muhammed Násiruddín al-albání w a @âbøyc@ Pravidla pouti @sí byþa@òü Ü @ë@òzîz Ûa@sí byþa@òü Ü @åß òðîè Ûa@ Ze Silsiletu Ahádísi s-sahíha & Silsiletu Ahádísi d-da ífa @ @@a@꼚@ðäbjüÿa@æî Üa@ bä@ á«@óàþè@ ï @t «Muhaddis, šejch Alláma

Více

Příloha č. 1: Stanovy Kurdského občanského sdružení

Příloha č. 1: Stanovy Kurdského občanského sdružení SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1 Stanovy Kurdského občanského sdružení... 2 Příloha č. 2 Dotazník (česká mutace)... 5 Příloha č. 3 Dotazník (kurdská mutace)... 13 Příloha č. 4 Dotazník (arabská mutace)... 21

Více

يسألونك الأستاذ الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة تأليف أستاذ الفقه والأصول كلية الدعوة وأصول الدين / جامعة القدس

يسألونك الأستاذ الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة تأليف أستاذ الفقه والأصول كلية الدعوة وأصول الدين / جامعة القدس يسألونك عشر السابع الجزء تأليف الأستاذ الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة أستاذ الفقه والأصول كلية الدعوة وأصول الدين / جامعة القدس الطبعة الأولى أبوديس / بيت المقدس / فلسطين 3411 ه - 1031 م توزيع المكتبة

Více

Mši sv. na počátku školního roku celebroval děkan P. Aleš Vrzala, ke studentům promluvila Mgr. Zdislava Vyvozilová, vedoucí centra pro školy.

Mši sv. na počátku školního roku celebroval děkan P. Aleš Vrzala, ke studentům promluvila Mgr. Zdislava Vyvozilová, vedoucí centra pro školy. Mši sv. na počátku školního roku celebroval děkan P. Aleš Vrzala, ke studentům promluvila Mgr. Zdislava Vyvozilová, vedoucí centra pro školy. Ředitel školy přebírá ocenění Nadačního fondu Josefa Luxe 1.

Více

رئي س جمل س االدارة رئي س التحرير فخري كرمي. WWW. almadasupplements.com تشايكوفسكي

رئي س جمل س االدارة رئي س التحرير فخري كرمي. WWW. almadasupplements.com تشايكوفسكي رئي س جمل س االدارة رئي س التحرير فخري كرمي ملحق ثقايف ا سبوعي ي صدر عن جريدة املدى WWW. almadasupplements.com العدد )3696( ال سنة الثالثة ع شرة - الأربعاء )20( متوز m a n a r a t تشايكوفسكي 3 2 العدد

Více

مختصون: قطر قادرة على اجتياز أزمة النفط وأسواق المال العالمية بدء تطبيق الدفع اإلكتروني لدى»وقود« اأرجنتين تحيي عاقاتها ااقتصادية بالغرب

مختصون: قطر قادرة على اجتياز أزمة النفط وأسواق المال العالمية بدء تطبيق الدفع اإلكتروني لدى»وقود« اأرجنتين تحيي عاقاتها ااقتصادية بالغرب موقعنا: العرب.قطر www.alarab.qa رئيس مجلس اإدارة: العدد 10080 اأحد 7 ربيع اآخر 1437 ه 17 يناير 2016 م رئيس التحرير: )QSI( مؤشر بورصة قطر 14( يناير )2015 9185 )220( )2.34%( 14 العالمية حلم يراود الشركات

Více

JANUARI. ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD 1 2 (α) P *Tahun Baru *Daftar Pelajar *Reorientasi (1-5/1/18)

JANUARI. ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD 1 2 (α) P *Tahun Baru *Daftar Pelajar *Reorientasi (1-5/1/18) JANUARI 1 2 (α) P 3 4 5 6 7 *Tahun Baru *Daftar Pelajar *Reorientasi (1-5/1/18) *Mula Persekolahan (2-15/1/18) *Reorientasi Mula (3-27/1/18) *Reorientasi *Pep Ulangan *Reorientasi tamat. *Maulidur Rasul

Více

UŽITEČNÉ VÝRAZY V INDONÉŠTINĚ

UŽITEČNÉ VÝRAZY V INDONÉŠTINĚ UŽITEČNÉ VÝRAZY V INDONÉŠTINĚ 2014 Levně a s jistotou bezpečí www.baliraj.cz Výslovnost Doporučená literatura: Y jako J (saya, sayang) Instant Indonesian SY jako Š (syarat) by Stuart Robson and Julian

Více

JE TŘEBA BÁT SE ISLÁMU? Korán, Sunna a empirické argumenty

JE TŘEBA BÁT SE ISLÁMU? Korán, Sunna a empirické argumenty JE TŘEBA BÁT SE ISLÁMU? Korán, Sunna a empirické argumenty Nešťastně položená otázka - problematické je slovo bát se - jako muslimové jsme si nikdy nepokládali otázku, zda se bát křesťanství, judaizmu...

Více

Smysl Stvoření. Dr. Abu Ameenah Bilal Philips

Smysl Stvoření. Dr. Abu Ameenah Bilal Philips Smysl Stvoření Dr. Abu Ameenah Bilal Philips 1 Smysl Stvoření 2 Smysl Stvoření Autor: Dr. Abu Ameenah Bilal Philips Autorská práva vyhrazena Kancelář pro vedení muslimů nearabského původu v Zulfi ( Zulfi

Více

Wendy Lowerová. Hitlerovy fúrie

Wendy Lowerová. Hitlerovy fúrie Wendy Lowerová Hitlerovy fúrie Wendy Lowerová Hitlerovy fúrie Německé ženy a nacistické vraždy Nakladatelství Paseka Praha Litomyšl Mým babičkám, Nancy Morganové a Virginii Williamsonové, mé matce, Mary

Více

VOLÁM VÁS K ALLÁHU DŮKAZEM OČIVIDNÝM

VOLÁM VÁS K ALLÁHU DŮKAZEM OČIVIDNÝM VOLÁM VÁS K ALLÁHU DŮKAZEM OČIVIDNÝM AD-DA'WA الدعوة Jazyk: od دعى يدعوا de'á-jed'ú volat k něčemu, přivolávat, svolávat; دعوة volání, výzva, apel; داعي - دعاة dá'í, vyzyvatel Terminologie: islámská výzva,

Více

DŽINOVÉ, LIDÉ A EXORCIZMUS V ISLÁMU A ŽITÉ RELIGIOZITĚ MUSLIMŮ aneb džin přání neplní...

DŽINOVÉ, LIDÉ A EXORCIZMUS V ISLÁMU A ŽITÉ RELIGIOZITĚ MUSLIMŮ aneb džin přání neplní... أعوذ بال من الشيطان الرجيم بسم ال الرحمن الرحيم DŽINOVÉ, LIDÉ A EXORCIZMUS V ISLÁMU A ŽITÉ RELIGIOZITĚ MUSLIMŮ aneb džin přání neplní... Obrázek 1: Džin dle dobové představy mistr Mehmed Siyah Kalem, Osmanská

Více

100 ZPŮSOBŮ JAK POMOCI BOŽÍMU POSLU, MÍR A POŽEHNÁNÍ S NÍM

100 ZPŮSOBŮ JAK POMOCI BOŽÍMU POSLU, MÍR A POŽEHNÁNÍ S NÍM áü ë éîüç a óü óði ¾a ñ äû òüî ë òöbß 100 ZPŮSOBŮ JAK POMOCI BOŽÍMU POSLU, MÍR A POŽEHNÁNÍ S NÍM áü ë éîüç a õbîjãþa b ñ äû òî¾bèûa òävüûa Světová komise pro pomoc Pečeti Proroků Božích, mír a požehnání

Více

التقرير السنوي لعام 2011 م

التقرير السنوي لعام 2011 م التقرير السنوي لعام 2011 م الفهرس 4 5 7 9 27 29 47 51 63 الر ؤية / املهمة أاع ضاء جمل س الإدارة كلمة رئي س جمل س الإدارة تقرير جمل س الإدارة لعام 2011 م كلمة نائب رئي س جمل س الإدارة والع ضو املنتدب

Více

KDO JE ALLÁH. napsal Samer Shehadeh

KDO JE ALLÁH. napsal Samer Shehadeh KDO JE ALLÁH napsal Samer Shehadeh Muslimská obec v Praze, 2011 Úvod Ve jménu Alláha, Milostivého, Smilovného. Tato skromná knížka je určena každému, kdo věří v existenci Boha nebo jakési Vyšší moci. Nejedná

Více

KatiFM E-Media Technologies

KatiFM E-Media Technologies Sorted by Berkenan Berkenan (2) Bermusim Bermusim (2) Cenderawasih Doa Dan Harapan Doa Dan Harapan (2) Doa Dan Harapan (3) Hanya Untuk Mu Hanya Untuk Mu (2) Jauh Pandangan Joget Mencari Pilihan Joget Mencari

Více

Vývoj abecedních písem

Vývoj abecedních písem Vývoj abecedních písem Předstupně písma» Mnemogramy» Petrogramy» Jeskynní kresby» Piktogram» Ideogram» Hieroglyfy» Čínské písmo» Slabičné písmo» Hláskové písmo» Předchůdci» Fénická abeceda» Řecká alfabeta»

Více

المالية. حجمها. المو شر.

المالية. حجمها. المو شر. א א א א א I. تعريف المو شرات يقيس مو شر سوق الا وراق المالية مستوى الا سعار في السوق حيث يقوم على عينة من ا سهم المنشا ت التي يتم تداولها في ا سواق را س المال المنظمة ا و غير المنظمة ا و كلاهما وغالب ا

Více

International Christian Outreach Ministry -ICOM-

International Christian Outreach Ministry -ICOM- International Christian Outreach Ministry -ICOM- Pokoj Pána Ježíše Krista s vámi Česká společnost a islám: Co to je? Mohammedův meč a Korán jsou nejosudovějšími nepřáteli civilizace, svobody a pravdy,

Více

g

g فرمول هاي مربوط به محلول سازي از جامدات gr=c m ã Mã V lit الف ( زمانی که غلظت بر حسب مولاریته باشد: = M جرم مولکولي ماده و C m مولاريته و V حجم بر حسب ليتر است. مثال : 250 میلی لیتر محلول 0/2 مولار سود

Více

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ LEKCE PRO KAŽDÉHO MUSLIMA

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ LEKCE PRO KAŽDÉHO MUSLIMA الدروس املهمة لعامة األمة NEJDŮLEŽITĚJŠÍ LEKCE PRO KAŽDÉHO MUSLIMA اللشيخ عبد العريس بن عبد اهلل بن باز ŠEJCHA ABDUL AZÍZE IBN ABDULLÁHA BIN BÁZE PŘEKLAD: ABUBACER Kontrola a recenze textu: Alí Větrovec

Více

VMware Tools و نقش آن در بهبود عمل رد ماشین های مجازی

VMware Tools و نقش آن در بهبود عمل رد ماشین های مجازی VMware Tools و نقش آن در بهبود عمل رد ماشین های مجازی در بسیاری مواقع اتفاق افتاده است که متوجه نصب نشدن Vmware tools روی ماشین های مجازی در سطح دیتاسنتر خود م شوید. حال مم ن است آنها م ررا روی سیستم عاملهای

Více

Osobní Všechno nejlepší

Osobní Všechno nejlepší - Manželství Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí. Používá se pro pogratulování novomanželům Gratuluje a přejeme vám oběma hodně štěstí k vašemu svatebnímu dnu. Používá se pro pogratulování novomanželům

Více

I N D O N É S K O Č E S K Ý S L O V N Í Č E K

I N D O N É S K O Č E S K Ý S L O V N Í Č E K I N D O N É S K O Č E S K Ý S L O V N Í Č E K www.jazykovy-koutek.cz Poznámka k indonéské výslovnosti: Většina hlásek se vyslovuje stejně jako v češtině. Hláska c se vyslovuje jako české č, hláska j se

Více

Ceník svařovací techniky ALFA IN a.s.

Ceník svařovací techniky ALFA IN a.s. Ceník svařovací techniky ALFA IN a.s. w w w. a l f a i n. e u CEN_31 OBSAH INVERTORY MMA PINGL, PEGAS, ALFIN INVERTORY TIG ALFIN TIG HF, PEGAS T HF INVERTORY AC/DC ALFIN AC/DC MULTIFUNKČNÍ INVERTORY PEGAS

Více

بشا ن العلاقة بينهما ا مر صعب. وعليه فا ن معالجتنا لهذا الموضوع يكون بناء على ما توفر لدينا من معلومات منتقاة من كتب تخص النظرية

بشا ن العلاقة بينهما ا مر صعب. وعليه فا ن معالجتنا لهذا الموضوع يكون بناء على ما توفر لدينا من معلومات منتقاة من كتب تخص النظرية النظرية العلمية و علاقتها بالبحث العلمي البحث الاجتماعي نموذجا د. وشنان حكيمة جامعة سكيكدة مقدمة: يعد موضوع النظرية العلمية و علاقتها بالبحث العلمي موضوعا غير معطى و لا جاهز ا نما يتم بناو ه بعد البحث

Více

MČR ve sportovní gymnastice žen VS 13.6.-14.6.2015

MČR ve sportovní gymnastice žen VS 13.6.-14.6.2015 28 starší žákyně I. SLED pořadí jméno ročnik oddíl trenér přeskok Pořadí 1 Machová Tereza 2006 TJ Sokol Kladno Podpěra 110 2 Osladilová Adéla 2005 Gymnastický klub Šumperk Petrová Veronika 110 3 Moocová

Více

Matkustaminen Majoittuminen

Matkustaminen Majoittuminen - Majoituspaikan löytäminen ا ين يمكنني ا يجاد Ohjeiden kysyminen majoituspaikan löytämiseksi Kde můžu najít? Tiedustelu hintatasosta... غرفة للا يجار... فندق رخيص...فندق...نزل للنوم والفطور...موقع تخييم

Více

Začínáme s arabštinou Éditions Larousse

Začínáme s arabštinou Éditions Larousse Začínáme s arabštinou KEJ452_sazba.indd 1 23.7.2014 14:37:49 Začínáme s arabštinou Éditions Larousse Překlad: Marta Augustýnková Odborná korektura: PhDr. Issam Ramadan Odpovědná redaktorka: Yulia Mamonova

Více

Návod k instalaci a použití. living connect LC Elektronická bezdrátová termostatická hlavice. Danfoss Heating Solutions VIIDH148 11/2013 1

Návod k instalaci a použití. living connect LC Elektronická bezdrátová termostatická hlavice. Danfoss Heating Solutions VIIDH148 11/2013 1 Návod k instalaci a použití Elektronická bezdrátová termostatická hlavice Danfoss Heating Solutions VIIDH148 11/2013 1 Návod k instalaci Návod k instalaci 1. Instalace 1.1 Identifikace termostatické hlavice

Více

الرؤية الجمالية للخطاب السردي المغاربي رواية "مدينة الرياح" للكاتب الموريتاني موسى ولد إبنو "أنموذجا" أ: عبد اللطيف حني جامعة - مستغانم-

الرؤية الجمالية للخطاب السردي المغاربي رواية مدينة الرياح للكاتب الموريتاني موسى ولد إبنو أنموذجا أ: عبد اللطيف حني جامعة - مستغانم- الرؤية الجمالية للخطاب السردي المغاربي رواية "مدينة الرياح" للكاتب الموريتاني موسى ولد إبنو "أنموذجا" أ: عبد اللطيف حني جامعة - مستغانم- بسط منهجي : يشكل الخطاب األدبي في العصر الحديث والرؤى المنهجية المشيرة

Více

8.2634.4.000.000.1 Kryt nádrže 826342. 8.2761.4.000.000.1 Kryt nádrže. 8.2771.4.000.000.1 Kryt nádrže MIO 726. 8.2821.4.000.000.1 Kryt nádrže TIGO 493

8.2634.4.000.000.1 Kryt nádrže 826342. 8.2761.4.000.000.1 Kryt nádrže. 8.2771.4.000.000.1 Kryt nádrže MIO 726. 8.2821.4.000.000.1 Kryt nádrže TIGO 493 8.2634.4.000.000.1 Kryt nádrže 826342 DINO NO NAME 258 8.2761.4.000.000.1 Kryt nádrže 827612 827613 OLYMP new 562 8.2771.4.000.000.1 Kryt nádrže 726 8.2821.4.000.000.1 Kryt nádrže TIGO 493 8.2827.4.000.000.1

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

KOMPONENTY PRO VÝROBU KUCHYNÍ

KOMPONENTY PRO VÝROBU KUCHYNÍ KOMPONENTY PRO VÝROBU KUCHYNÍ CENA DVÍŘEK OD 1190 KČ ZA M2 BEZ DPH VÝBĚR FOLIÍ A PROFILŮ MDF DVÍŘEK LUNIT NAJDETE V KATALOGU NA TKVSERVIS.CZ Závěsy Clip GTV Ke každé objednávce na kuchyňská dvířka LUNIT

Více

Našim členům 2 Naše cíle 4 Naše výsledky v bodech 5 Přehled příjmů a výdajů 2015 8 Naši členové 12 Informace o společnosti 14

Našim členům 2 Naše cíle 4 Naše výsledky v bodech 5 Přehled příjmů a výdajů 2015 8 Naši členové 12 Informace o společnosti 14 VÝROČNÍ ZPRÁvA 2015 OBSAH Našim členům 2 Naše cíle 4 Naše výsledky v bodech 5 Přehled příjmů a výdajů 2015 8 Naši členové 12 Informace o společnosti 14 1 NAŠIM ČLENŮM Vážení majitelé tnessمح center, školicích

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 48171590 Obchodní firma Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Ulice Novoměstská 626 Obec Chrudim PSČ 53728 E-mail vak@vakcr.cz

Více

120 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 100 80 60 40 20 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Technické sluzby TS zlín DERATEX spol. s r. o. Zlín DERC, S.R.O. STAVEBNÍ

Více

TPE2 (D), TPE3 (D) NÁVODY GRUNDFOS. Bezpečnostní pokyny a další důležité informace. Installation and operating instructions

TPE2 (D), TPE3 (D) NÁVODY GRUNDFOS. Bezpečnostní pokyny a další důležité informace. Installation and operating instructions NÁVODY GRUNDFOS TPE2 (D), TPE3 (D) Bezpečnostní pokyny a další důležité informace Installation and operating instructions http://net.grundfos.com/qr/i/98450210 Čeština (CZ) Čeština (CZ) Bezpečnostní pokyny

Více

ZPRÁVA O TRHU VAJEC. Komoditní zpravodajství Česká republika

ZPRÁVA O TRHU VAJEC. Komoditní zpravodajství Česká republika 7 červen Ročník XVII., měsíčník, 25. 7. Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 466, fax: 222 871 536 e-mail: tis.vejce@szif.cz ZPRÁVA O TRHU VAJEC Vývoj CZV: S... 1,18 Kč/ks M... 1,65 Kč/ks L...

Více

ضغط دم مرتفع ضغط دم منخفض خفقان القلب شعور بعدم انتظام ضربات

ضغط دم مرتفع ضغط دم منخفض خفقان القلب شعور بعدم انتظام ضربات Seznam možných obtíží u pacienta podle lékařské odbornosti قائمة بالمشاكل المحتملة لدى مريض وفقا لالختصاص الطبي Káima bil-mašákel al-muhtamala lada maríd wifkan lil-ichtisás at-tibí ČESKY ARABSKY FONETICKÝ

Více

MAT OKR MAT ICT OKR MAT ICT MAT

MAT OKR MAT ICT OKR MAT ICT MAT Helv kla Bhemia s.r.. 1.A (rzvrh planý d 20.10.2014) 2. ýden ZV (T1) T (T1) T (T1) T (T1) T NAG (HU) (al) MA (HU) MA T (T1) T (T1) T (T1) T (T1) ZV Helv kla Bhemia s.r.. 1.A (rzvrh planý d 20.10.2014)

Více

TENTO CENÍK NAHRAZUJE VŠECHNY PŘEDCHOZÍ VYDÁNÍ

TENTO CENÍK NAHRAZUJE VŠECHNY PŘEDCHOZÍ VYDÁNÍ OBSAH ceny se rozumí koncové bez DPH 19% TENTO CENÍK NAHRAZUJE VŠECHNY PŘEDCHOZÍ VYDÁNÍ DIAMANTOVÉ KOTOUČE PRO RUČNÍ PILY Laserem svařené diamantové kotouče ZML cihly, zralý beton, armovaný beton, tvrdé

Více

Orientální tanec v kontextu západní a arabské islámské společnosti

Orientální tanec v kontextu západní a arabské islámské společnosti Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav Blízkého východu a Afriky DIPLOMOVÁ PRÁCE Lucie Středová Orientální tanec v kontextu západní a arabské islámské společnosti Belly Dance in the Context

Více

Š Ů ú Í ú Č Č ó ž š š ÍňÍ Í Ž Í Ó ů Í ží ž Š ů ž ž ž ů Í š ň ž š ž š ů ú Í Í ů ž š ůž ú Í ž Í Ů ž ů Í Í ž ž š š Í ž ů Č Ů Č ž ň Ý ú Ú Ú Ž Ú ů ů ž ž š Ž ž ů ů ž ů ž ů ů Č Č š ů ž ž š ň š Í Í ž Ť ť ž ďš

Více

3.číslo. Přijímačky: horor, nebo triumf? Jak to chodí v korejské škole. Šk. rok 2014/15

3.číslo. Přijímačky: horor, nebo triumf? Jak to chodí v korejské škole. Šk. rok 2014/15 Šk. rok 2014/15 3.číslo Přijímačky: horor, nebo triumf? Jak to chodí v korejské škole Kdo jsme Časopis Chaos teenagerů byl založen v roce 2002 v naší škole. Časopis chce nabízet hlavně témata, která se

Více

ZPRÁVA O TRHU VAJEC. Komoditní zpravodajství Česká republika

ZPRÁVA O TRHU VAJEC. Komoditní zpravodajství Česká republika 8 červenec 2013 Ročník XVI., měsíčník, 29. 8. 2013 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 466, fax: 222 871 536 e-mail: tis.vejce@szif.cz ZPRÁVA O TRHU VAJEC Vývoj CZV: S... 1,09 Kč/ks M... 1,49

Více

Ť ď Í Í ó ř á ů ř á ť ř á á á ů ě ř ý Á ř ř ř ě é ř é ě á ý á á á ý á ř ě á ě š ě ý š ě ř ř ě ý ť á ú ú ž ů ýů ě ó é š ě é é šř ř ě ě ý é š šř á á ě á š ě ž á á šř š ě é é ř áž é é ě ě á á á é ř ý š é

Více

Chrániče proudové s nadproudovou ochranou (RCBO s) Řada DM60. Chrániče proudové s nadproudovou ochranou (RCBO s) Řada DM100

Chrániče proudové s nadproudovou ochranou (RCBO s) Řada DM60. Chrániče proudové s nadproudovou ochranou (RCBO s) Řada DM100 . Tabulka pro výběr chráničů proudových.4 Technická data chráničů proudových. hrániče proudové samostatné (R s) Řada P /.8 hrániče proudové s nadproudovou ochru (RO s) Řada M0.0.2 hrániče proudové s nadproudovou

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ TANDEM BRNO

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ TANDEM BRNO STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ TANDEM BRNO I. Název organizace, sídlo občanského sdružení 1. Název občanského sdružení : Tandem Brno (dále jen sdružení ) 2. Sídlo sdružení: Chaloupkova 7 612 00 Brno - Královo

Více

Obsah. Předmluva. I. Hodím se ke včelaření? 11

Obsah. Předmluva. I. Hodím se ke včelaření? 11 Obsah Předmluva 9 I. Hodím se ke včelaření? 11 II. Včelaavcelstvo 14 A. Vcelstvo a jeho příslušníci 14 1. Tři včelí kasty a jejich úkoly 14 я) M a th 14 b ) Dèlnice 15 c ) Trubci 19 d) Vcelstvo jako celek

Více

Měšťanská kultura Olomouce v době baroka

Měšťanská kultura Olomouce v době baroka BAROKO V OLOMOUCI. HISTORIE A KULTURA Měšťanská kultura Olomouce v době baroka Miloslav Čermák Již od druhé poloviny 16. století můžeme sledovat v životě olomouckých měšťanů mnohem více zájmu o kvalitnější

Více

پیام مدیرعامل خدایا چنان کن سرانجام کار تو خشنود باشی و ما رستگار مرتضی توجه

پیام مدیرعامل خدایا چنان کن سرانجام کار تو خشنود باشی و ما رستگار مرتضی توجه پیام مدیرعامل پرودگارا برای رسیدن به تو آن قدر راه بسیار است که من در حیرانم و فرصت ها آن قدر اندکند که پریشانم بارالها کدامین راه برای هم چون منی شایسته تر است خرسندم در بخشی از زمان زندگی می کنم که در

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE MAROCKÁ NÁBOŽENSKÁ POLITIKA OD ROKU 2003

DIPLOMOVÁ PRÁCE MAROCKÁ NÁBOŽENSKÁ POLITIKA OD ROKU 2003 UNIVERZITA KARLOVA, FILOZOFICKÁ FAKULTA ÚSTAV BLÍZKÉHO VÝCHODU A AFRIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. LENKA HRABALOVÁ MAROCKÁ NÁBOŽENSKÁ POLITIKA OD ROKU 2003 MOROCCO S RELIGIOUS POLICY SINCE 2003 Rok předložení:

Více

Usnesení. konaného dne 15. prosince 2010 v sále TJ PARAMO, Josefa Poppera 18 ve Svítkově

Usnesení. konaného dne 15. prosince 2010 v sále TJ PARAMO, Josefa Poppera 18 ve Svítkově Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad městského obvodu Pardubice VI kancelář úřadu Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice Usnesení z I. zasedání Zastupitelstva městského

Více

Usnesení RM č. 74/2013-RADA ze dne 28.02.2013

Usnesení RM č. 74/2013-RADA ze dne 28.02.2013 74/2013-RADA/3348-74. Rada města ověřovatelem zápisu RM Jaroslavu Halbrštátovou 74/2013-RADA/3349-74. Rada města předloţený program jednání RM 74/2013-RADA/3350-74. Rada města informaci o splněných usneseních

Více

أنيميا الباقالء )الفوال( أ.م.د. عباس حسين مغير جامعة بابل / كلية التربية االساسية / قسم العلوم العامة

أنيميا الباقالء )الفوال( أ.م.د. عباس حسين مغير جامعة بابل / كلية التربية االساسية / قسم العلوم العامة أنيميا الباقالء )الفال( أمد عباس حسين مغير جعة بابل / كلية التربية االساسية / قسم العلم العة الخالصة يعتبر مرض انيميا الباقالء من أكثر راض نقص االنزيمات انتشارا في العالم ينتشر هذا المرض في المناطق التي

Více

ť Ť Ť Ť Š Á ň É ť Š ň ÍÍ ň ť ň Ť Ť Ť Í Í Ó Ť Ť Í ň ň Ť Ť Ť Í ň ť Ť ň ň ň Ť ň ň ň Ť ň Í ř Ť ť ň Ť Ž ň Ť Ó Ť ť ň ň ř Í Í Ť ň Ť ň Í ř Ť Í ň ň ň ň ť Ť ť ť ň ť ť ň Ť ť Í Ť Í Í ň Í Í ň Ý Ě ň Ť Í Ť ň É Ť Í Í

Více

Úvod do latinské jmenné flexe 1. deklinace. Úvodní lekce II, lekce 1

Úvod do latinské jmenné flexe 1. deklinace. Úvodní lekce II, lekce 1 Úvod do latinské jmenné flexe 1. deklinace Úvodní lekce II, lekce 1 Latinské názvosloví gramatických kategorií Slovní druhy substantiva podstatná jména Gramatický rod (genus) adjektiva numeralia verba

Více

هناك األب بيير دسكوفمون مع فريق عمل

هناك األب بيير دسكوفمون مع فريق عمل فرق السي دة لبنان أم كانت هناك يسوع األب بيير دسكوفمون مع فريق عمل 2 هناك أيام يكون فيها الشفعاء والقديسون غير كافين العاديون منهم والعظماء فيجب االلتماس ممن هو أعلى واالستمرار في الصعود دائم ا إلى األعلى...

Více

Úvod do latinského deklinačního systému. -ae -ī -is -ūs -ēī

Úvod do latinského deklinačního systému. -ae -ī -is -ūs -ēī I. III. DEKLINACE Úvod do latinského deklinačního systému koncovka genitivu singuláru podle ní se pozná, do které z pěti deklinací dané substantivum patří 1. deklinace 2. deklinace 3. deklinace 4. deklinace

Více

výš. 90 cm šíø. 47 cm hloubka 53 cm výš. 88 cm šíø. 44 cm hloubka 52 cm výš. 91 cm šíø. 44 cm hloubka 45 cm výš. 85 cm šíø. 44 cm hloubka 43 cm

výš. 90 cm šíø. 47 cm hloubka 53 cm výš. 88 cm šíø. 44 cm hloubka 52 cm výš. 91 cm šíø. 44 cm hloubka 45 cm výš. 85 cm šíø. 44 cm hloubka 43 cm 120_ZZ_CZ q5.qxd 07-04-20 09:10 Page 2 stoly a židle židle k nabídce kuchyòského nábytku výš. 88 cm hloubka 52 cm výš. 89 cm šíø. 45 cm hloubka 51 cm výš. 88 cm hloubka 52 cm výš. 90 cm šíø. 47 cm hloubka

Více

PAVUS, a.s. AUTORIZOVANÁ OSOBA AO 216 OZNÁMENÝ SUBJEKT 1391 ČLEN EGOLF. vydaný dne 2014-08-25. Smetanova 1484 75501 Vsetín.

PAVUS, a.s. AUTORIZOVANÁ OSOBA AO 216 OZNÁMENÝ SUBJEKT 1391 ČLEN EGOLF. vydaný dne 2014-08-25. Smetanova 1484 75501 Vsetín. B PIWUS O Zakázka číslo: Z210140235 PAVUS, a.s. AUTORIZOVANÁ OSOBA AO 216 OZNÁMENÝ SUBJEKT 1391 ČLEN EGOLF POŽÁRNÍ ZKUŠEBNA VESELÍ NAD LUŽNICÍ zkušebnj laboratoř Č. 1026 akreditovaná ČIA A tk. L 1026 PROTOKOL

Více

ZPRÁVA O TRHU VAJEC. Komoditní zpravodajství Česká republika

ZPRÁVA O TRHU VAJEC. Komoditní zpravodajství Česká republika 3 únor Ročník XVII., měsíčník, 28. 3. Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 466, fax: 222 871 536 e-mail: tis.vejce@szif.cz ZPRÁVA O TRHU VAJEC Vývoj CZV: S... 1,20 Kč/ks M... 1,76 Kč/ks L... 1,82

Více

Ceník svařovací techniky alfa in a.s.

Ceník svařovací techniky alfa in a.s. Ceník svařovací techniky alfa in a.s. CENEUR_32 OBSAH INVERTORY MMA PINGL, PEGAS, ALFIN INVERTORY TIG ALFIN TIG HF, PEGAS T HF INVERTORY AC/DC ALFIN AC/DC MULTIFUNKČNÍ INVERTORY PEGAS MIG, ALFIN MTM, ALFIN

Více

Zmapování možností Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně při tvorbě databáze jejich absolventů

Zmapování možností Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně při tvorbě databáze jejich absolventů JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství Zmapování možností Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických

Více

مجموعة أسئلة وأجوبة للتواصل مع أجنبي. معلومات بشأن إدخال المريض إلى المستشفى Ma alúmát bišan idchál maríd ilal-mustašfá

مجموعة أسئلة وأجوبة للتواصل مع أجنبي. معلومات بشأن إدخال المريض إلى المستشفى Ma alúmát bišan idchál maríd ilal-mustašfá Sada otázek a odpovědí pro komunikaci s cizincem: Ošetřovatelství مجموعة أسئلة وأجوبة للتواصل مع أجنبي - التمريض Mažmúaat asila wa ažwiba lit-tawásol ma a ažnabí: A-tamríd Informace při přijetí pacienta

Více

testovací přístroje Jednotky RTU Testovací přístroje < 45 >

testovací přístroje Jednotky RTU Testovací přístroje < 45 > Testovací přístroje < 45 > EPG7 Základní vlastnosti tříkanálový generátor proudů v rozsahu 0 až 45mA AC a 0 až +/-60mA DC v rozšířené verzi tříkanálový generátor napětí 0 až 7V AC a 0 až +/-10V DC ochrana

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i. bydliště: v textu této smlouvy dále jen Osoba zastoupený(á) :

Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i. bydliště: v textu této smlouvy dále jen Osoba zastoupený(á) : Příloha č. 9. standardu č. 4. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově Březnici, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Sadová 618, 262 72 Březnice, IČ 61903302 Níže uvedeného dne, měsíce a

Více

Lotos. Chcete, aby váš interiér doslova rozkvetl před očima? Model Lotos nabízí nejpestřejší výběr v různých variantách

Lotos. Chcete, aby váš interiér doslova rozkvetl před očima? Model Lotos nabízí nejpestřejší výběr v různých variantách Lotos Chcete, aby váš interiér doslova rozkvetl před očima? Model Lotos nabízí nejpestřejší výběr v různých variantách provedení vysoce kvalitní dýhované, praktické CPL laminátové i designové modely ve

Více

nikátní oblé hrany dve U ří PŘECHODOVÉ 423 LIŠTY

nikátní oblé hrany dve U ří PŘECHODOVÉ 423 LIŠTY Unikátní oblé hrany dveří PŘECHODOVÉ LIŠTY 423 Profi lové lišty PROXX Bal. j. 10 ks a 2,5 m (25 m včetně montážní lišty) Konstrukční výhody Eliminace rohových segmentů Profesionální upevnění Dodatečná

Více

3. Derivace funkce Definice 3.1. Nechť f : R R je definována na nějakém okolí U(a) bodu a R. Pokud existuje limita f(a + h) f(a) lim

3. Derivace funkce Definice 3.1. Nechť f : R R je definována na nějakém okolí U(a) bodu a R. Pokud existuje limita f(a + h) f(a) lim 3 a b s = (a + b) 2 f(s) 3,46 4,680 3,93-2,9422 3,93 4,680 4,2962-2,034 4,2962 4,680 4,4886-0,0954 4,4886 4,680 4,5848 3,2095 4,4886 4,5848 4,5367,0963 4,4886 4,5367 4,526 0,427 4,4886 4,526 4,5006 0,508

Více

Tigové hořáky typ Binzel, SR9. Tigové hořáky typ Binzel, SR9V

Tigové hořáky typ Binzel, SR9. Tigové hořáky typ Binzel, SR9V Tigové hořáky typ Binzel, SR9 709.40.0E 709.40.0E/E 709.40.PE 709.80.0E 709.80.0E/E 709.80.PE Tig hořák typ Binzel, SR9, 4m, zelené textilní pouzdro kabelu 3/8 Tig hořák typ Binzel, SR9, 4m, gumové pouzdro

Více

staveb Ing. Luboš Krejčí, CSc. Palladium

staveb Ing. Luboš Krejčí, CSc. Palladium Časové plánov nování rozsáhlých a složitých staveb Ing. Luboš Krejčí, CSc. Palladium KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ - STATIKA PROSTOROVÉ OMEZENÍ (MINIMÁLNÍ STAVENIŠTĚ V CENTRU MĚSTA) Rozsáhlá stavba just in time (

Více

Hvězda v angličtině. Lekce: 1- Jedna, dva, tři. Lekce: 2 - Ahoj. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Na straně 4. Cvičení: Na straně 5

Hvězda v angličtině. Lekce: 1- Jedna, dva, tři. Lekce: 2 - Ahoj. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Na straně 4. Cvičení: Na straně 5 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Hvězda v angličtině (hvezda.jbb) Hvězda v angličtině Lekce: - Jedna, dva, tři Cvičení: Na straně one two three four five Cvičení: Na straně six

Více

Mgr. Martin Linhart; Mgr. Michal Hořejší; Mgr, Oldřich Krulík, Ph.D. Bezpečnost, vojenství, politická geografie, mapové technologie.

Mgr. Martin Linhart; Mgr. Michal Hořejší; Mgr, Oldřich Krulík, Ph.D. Bezpečnost, vojenství, politická geografie, mapové technologie. Mgr. Martin Linhart; Mgr. Michal Hořejší; Mgr, Oldřich Krulík, Ph.D. Vojenství optikou politické geografie Anotace Příspěvek se věnuje roli různých aspektů politické geografie a geografie obecně, ve vztahu

Více

4a OKRES TEPLICE 1 (B CH) Autor: Peter Budinský

4a OKRES TEPLICE 1 (B CH) Autor: Peter Budinský 4a OKRES TEPLICE 1 (B CH) Autor: Peter Budinský OBSAH 4a. 1 Soupis sbírkových předmětů podle lokalit a data nálezu 4a. 2 Rejstřík sbírkových předmětů podle období a kultur 4a. 3 Literatura 4a. 1 Soupis

Více

Praktická maturitní zkouška

Praktická maturitní zkouška Místnost: 21 - Učebna č. 21 ve 3. posch. Třída: 2PA - Podnikání (rok nástupu 2012) ZIKMUND LADISLAV VÝDUCHOVÁ PETRA VILÍMKOVÁ TEREZA VARGOVÁ NIKOLA TOMANOVÁ MICHAELA TODÁKOVÁ OLGA ŠTĚDRONSKÝ ROBIN ŠÍSTKOVÁ

Více

POZOR: Abyste se vyvarovali případnému poranění ostrými hranami, doporučujeme během montáže nasazené rukavice.

POZOR: Abyste se vyvarovali případnému poranění ostrými hranami, doporučujeme během montáže nasazené rukavice. ENDERS EVENT Návod k obsluze překlad německého originálu Návod k montáži a obsluze I. Co potřebujete (vždy se jedná o originál) II. Důležité pokyny z hlediska bezpečnosti III. Připojení přístroje na plynovou

Více

XD16HT1 Semestrální práce Algoritmy ČVUT FEL obor STM - Softwarové inženýrství, kombinované studium 4. semestr

XD16HT1 Semestrální práce Algoritmy ČVUT FEL obor STM - Softwarové inženýrství, kombinované studium 4. semestr XD16HT1 Semestrální práce Algoritmy ČVUT FEL obor STM - Softwarové inženýrství, kombinované studium 4. semestr Zpracoval: Radek Hübner Uživatelské jméno: hubnerad V Praze dne: 17. dubna 2011 V 9. století

Více

Specifikace provozních náplní IMPREZA FORESTER LEGACY TRIBECA JUSTY JUSTY

Specifikace provozních náplní IMPREZA FORESTER LEGACY TRIBECA JUSTY JUSTY provozních nápní IMPREZA FORESTER LEGACY TRIBECA JUSTY JUSTY JDA TSM 2009 2009 2009 2009 2009 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2007 2007 2007 2007 2007 2006 2006 2006 2006 2005 2005 2005 2005 2004 2004 2004

Více

Immigration Dokument ا ين يمكنني ا يجاد استمارة ل ا ين تم ا صدار [مستند] الخاص بك متى تنتهي صلاحية هويتك هل يمكنك مساعدتي في ملء الاستمارة

Immigration Dokument ا ين يمكنني ا يجاد استمارة ل ا ين تم ا صدار [مستند] الخاص بك متى تنتهي صلاحية هويتك هل يمكنك مساعدتي في ملء الاستمارة - Allmänt ا ين يمكنني ا يجاد استمارة ل Fråga var du kan få ett formulär متى تم ا صدار [مستند] الخاص بك Fråga när ett dokument var utfärdat ا ين تم ا صدار [مستند] الخاص بك Fråga var ett dokument var utfärdat

Více

Usnesení ze ZM Chrastava dne 12. prosince 2011

Usnesení ze ZM Chrastava dne 12. prosince 2011 Usnesení ze ZM Chrastava dne 12. prosince 2011 Datum konání: 12. 12. 2011 2011/09/I ověřovatele zápisu: Kateřina Rožcová a Pavel Pěch 2011/09/II navržený program zasedání: 1) Diskuse s občany 2) Majetkoprávní

Více

Výsledky korespondenčního kola ekologické soutěže

Výsledky korespondenčního kola ekologické soutěže Výsledky korespondenčního kola ekologické soutěže Pořadí Příjmení Jméno ZŠ Počet budů Datum doručení 1 Kocanová Markéta JH Vajgar 26 11.12. 2 Skůpová Klára JH Vajgar 26 11.12. 3 Mach Štěpán Ústí nad Labem

Více

Smlouva č.10141634. o odvozu a odstraněn í či využití odpadů. I. Smluvní strany

Smlouva č.10141634. o odvozu a odstraněn í či využití odpadů. I. Smluvní strany Marius Pedersen Smlouva č.10141634 o odvozu a odstraněn í či využití odpadů I. Smluvní strany Objednatel: Sídlo: Provozovna: Odpovědný zástupce: IČO: DIČ: Bankovní spojení: Tel: E-mail: Sport Česká Lípa

Více