1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B"

Transkript

1 1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B Podstata a význam účetnictví Předmětem účetnictví je zaznamenávat v účetní jednotce 2)stav a pohyb majetku a závazků 3)rozdíl stavu majetku a závazků; tento rozdíl je označován jako vlastní kapitál 4)náklady a výnosy 5)výsledek hospodaření a jeho rozdělení Mezi požadavky kladené na účetnictví patří, aby 6)uchovávalo informace o ekonomických jevech pro podnikatele 7)bylo důkazním prostředkem při vedení sporů 8)zajišťovalo správné hospodaření s majetkem a jeho ochranu 9)vytvářelo podklady pro vyměření daní 10)poskytovalo informace všem zájemcům o podnikatelské zdatnosti vedení podniku Úkolem účetnictví je poskytovat ekonomické informace uživatelům. Na základě těchto informací mohou uživatelé přijímat správná rozhodnutí. Jde zejména o informace potřebné pro rozhodování o nejvhodnějším využití a umístění prostředků, které mají k dispozici. Účetnictví zaznamenává hospodářské operace, které mají ekonomické důsledky a tím je dána jeho nezastupitelná úloha. Účetní zásady představují soubor určitých pravidel, které je nutno dodržovat při 11)vedení účetnictví 12)sestavování účetních výkazů 13)předkládání účetních výkazů uživatelům Účetní jednotky uplatňují při vedení účetnictví následující účetní zásady, které jsou vymezeny zákonem o účetnictví. 14.Předpoklad nepřetržitého pokračování v činnosti tato zásada vyžaduje, aby účetní jednotka při vedení účetnictví vycházela z předpokladu, že bude pokračovat ve své činnosti a že u ní nevzniká skutečnost, která by jí bránila pokračovat v budoucnu v této činnosti. 15.Aktuálnost účetnictví vyžaduje, aby účetní jednotka účtovala o účetních případech, které do příslušného účetního oboru patří. 16.Opatrnost, která znamená, aby účetní jednotka svá aktiva nenadhodnotila ani nepodhodnotila ve vztahu k ocenění, za něž by je bylo možno prodat; aby své závazky nepodhodnotila ani nenadhodnotila v ocenění, ve kterém je nutno závazky splnit. 17.Zákaz vzájemného zúčtování (kompenzace), který vyžaduje, aby účetní jednotka účtovala a vykazovala v účetní jednotce aktiva a závazky, náklady a výnosy samostatně bez předchozího vzájemného zůčtování. 18.Stálost metod účetnictví předpokládá, že účetní jednotka nesmí měnit v průběhu účetního období použité způsoby oceňování, účtování, strukturu a obsah položek účetní závěrky. Účetní jednotka může změnit metodu účetnictví v bezprostředně následujícím účetním období jen z důvodu věrného zobrazení předmětu účetnictví. 19.Návaznost účtů aktiv a pasiv, což znamená, aby počáteční stavy účtů aktiv a pasiv navazovaly na konečné zůstatky rozvahových účtů účetní uzávěrky z předchozí účetní období. Všechny uvedené účetní zásady uplatňují účetní jednotky, které musí mít účetní závěrku a výroční zprávu ověřenou auditorem. 1

2 Účtová osnova V současné době jsou platné pro účetní jednotky následující směrné účtové osnovy: a)pro podnikatele b)pro banky a jiné finanční instituce c)pro pojišťovny d)pro organizační složku státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace a státní fondy e)pro nevýdělečné organizace f)pro zdravotní pojišťovny Směrná účtová osnova určuje uspořádání a označení účtových tříd a účtových skupin. Směrná účtová osnova obsahuje deset účtových tříd, které jsou dále členěny na čtové skupiny. Účtové třídy jsou číslovány od 0 do 9. Účtové třídy 0 až 7 jsou určeny pro finanční účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví je možno vést buď v účtových třídách 8 a 9, nebo v rámci analytických účtů k syntetickým účtům nákladů a výnosů, jež jsou součástí finančního účetnictví. České účetní standardy obsahují základní postupy účtování na účtech za účelem dosažení souladu při používání účetních metod. Účtový rozvrh Účetní jednotka sestavuje na začátku účetního období na základě směrné účtové osnovy účtový rozvrh, v němž uvádí syntetické a analytické účty, pro které bude mít během účetního období náplň. Platnost účtového rozvrhu může být písemně prodloužena na další rok. Základní členění účtů Účty, které jsou používány v účetních jednotkách, třídíme takto: Účtování zboží způsobem A a B Viz. otázka o materiálech a zboží 2

3 2. Zaměstnanci pojem a druhy mezd: - mzda je odměna za vykonanou práci (pro podnik je to N) - 1. odměny závislé na déle odpracované doby nebo výsledních práce jednotlivých Zaměstnanců = časové mzdy, úkolové mzdy, prémie, různé příplatky, dovolená podíly na hospodářském výsledku podniku vyplácejí se zaměstnanci při splnění určitých podmínek (zpravidla až po schválení roční účetní závěrky). Evidence práce a mezd (doklady): 1. časová doklad docházkové lístky pro každého ZC na období 1 měsíce, denně se zaznamenává příchod, odchod, přerušení evidence docházky karta v terminálu počítače ve vrátnici 2. úkolová doklad docházkový lístek, evidence docházky, pracovní lístek, průvodka, směnný plán, úkolový lístek mzdové období je měsíc výplata mezd přibližně v 1/3 příštího měsíce podkladem pro VÚD pro účtování mezd je ZVL (Zaměstnanecká vyúčtovaní listina) je AE k účtu 521: - pro každého ZC se k poslednímu dni v měsíci vypracovává soupiska práce a mezd, potom ZVL mzdové listy se archivují 20 let pro důchodové zabezpečení AE k účtu 331 Výpočet HM A ČM: HM = základní mzda (časová, úkolová) odměny prémie osobní ohodnocení podíly na HV náhrady mezd příplatky. HM ČM = HM (ZP + SP + daň) ČM + dávky NP srážky (spoření, výživné, manko,.). Částka k výplatě 3

4 Účtování: 1. ZVL a) HM ,- 521/331 b) ZP 4,5% hrazené zaměstnancem 4 500,- 331/1/336 c) SP 8% hrazené zaměstnancem 8 000,- 331/2/336 d) DPFO ,- 331/342 e) spoření, výživné 5000,- 331/379 f) srážka náhrady manka 600,- 331/335 g) dávky NP ,- 336/ PPD výběr na mzdy (a + g) (b,c,d,e,f) ,- 221/ PVD výplata ,- 311/ VÚD ZP za zaměstnavatele ( 9 %) 9 000,- 524/336/1 5. VÚD SP za zaměstnavatele (26 %) ,- 524/336/2 6. VBÚ a) výběr na mzdy ,- 261/221 b) DPFO ,- 342/221 c) ZP dohromady ,- 336/1/221 d) SP dohromady ,- 336/2/221 e) spoření, výživné 5000,- 379/221 f) dávky NP ,- 221/336 Účtování zásob vlastní výroby (realizace, aktivace) Zásoby vlastní výroby: nedokončená výroba (NV) polotovary vlastní výroby (PVV) výrobky zvířata Oceňování zásob vlastní výroby: 4

5 na úrovni vlastních nákladů Účetní jednotce vznikají náklady, vyrobené výrobky včetně polotovarů a nedokončené výroby jsou pak pro ni výnosem. Za vlastní náklady se považují buď skutečné náklady nebo náklady předem stanovené na podkladě předběžných kalkulací (operativních nebo plánovaných). Do vlastních nákladu se zahrnují: přímé náklady a z režijních nákladů pouze výrobní režie. Zahrnovat správní režii do ocenění zásob se nedoporučuje. Účtování zásob vlastní výroby - podle způsobu A: 1. Přírůstek - pořízení zásob vlastní výroby: 121 (122, 123) / 611 (612, 613) - Zásoby vlast. výroby / Změna stavu Úbytek - vyskladnění zásob vlastní výroby: 611 (612, 613) / 121 (122, 123) - Změna stavu... / Zásoby vlast. výroby Inventarizační rozdíly: Přebytek (122, 123) / 611 (612, 613) Manko - v normě 61. / 12., nad normu 582 / 12. Aktivace: Vnitropodnikové přepravné - vnitřní účetní doklad 111 / Aktivace vnitropodnikových služeb Materiál vlastní výroby - oceňuje se ve vlastních nákladech a účtuje se jako aktivace na účet Aktivace materiálu a zboží Aktivování: - zahrnutí vnitropodnikových služeb do zásob, tedy do majetku Příklad: 1. Počáteční stav nedokončené výroby Kč ,-- 2. Počáteční stav polotovarů vlast. výroby Kč ,-- 3. Počáteční stav výrobků Kč 5 000,-- 4. Pořízení zásob NV Kč ,-- 5. Převod NV do zásob PVV a) snížení NV Kč ,-- b) zvýšení PVV Kč ,-- 6. Převod PVV do zásob výrobků a) snížení PVV Kč 8 000,-- b) zvýšení výrobků Kč 8 000,-- 7. Úbytek prodaných výrobků Kč ,-- 8. OFA - za prodané výrobky Kč ,-- + DPH 22% 9. Výpis z BÚ - úhrada od odběratele 10. Manko nad normu NV Kč , Přebytek PVV Kč 5 000, Přebytek výrobků Kč , / 701 Kč , / 123 Kč , / 701 Kč ,-- 5

6 / --- Kč , / 701 Kč 5 000, / 601 Kč , / 611 Kč , / 343 Kč 2 640, / 311 Kč ,-- a) 611 / 121 Kč , / 121 Kč ,-- b) 122 / 612 Kč , / 612 Kč 5 000, / 613 Kč ,-- a) 612 / 122 Kč 8 000,-- b) 123 / 613 Kč 8 000,-- Realizace (odbyt): 6

7 závěrečná fáze koloběhu majetku podniku - představuje prodej výrobků a ostatních výkonů mimo podnik (odběratelům) prodejní cena by měla uhradit vynaložené náklady na zhotovení výrobků, na jejich prodej a zajistit předpokládaný zisk částky, které získá prodávající podnik při prodeji svých výkonů - tržby - představují hlavní složku podnikových výnosů do výnosů dále patří: očekávané i neočekávané výnosy provozního charakteru, které však nejsou tržbami v rámci hlavní činnosti účetní jednotky (tržby z prodeje materiálu, IM) finanční výnosy (tržby z prodeje cenných papírů, přijaté úroky, dividendy) mimořádné výnosy (náhrady za manka a škody, přebytky majetku) změny stavu vnitropodnikových zásob výnosy z aktivace Evidence výnosů - v účtové třídě 6 - Výnosy: Účtová skupina 60 - Tržby za vlastní výkony a zboží: účty zde jsou členěny podle původu dodávek na: Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb Tržby za zboží na základě příslušných dokladů (faktur, pokladních dokladů) se tržby účtují souvztažně na MD 311, popř. 211 v případě, že prodávající organizace je plátcem DPH, je tato daň v prodejním dokladu uváděna v samostatné položce (tento dluh vůči finančnímu orgánu evidujeme na účtě 343 na dal) Účtová skupina 62 - Aktivace: na stranu D účtu této skupiny se zaúčtují aktivace nákladů, které byly vloženy do vnitropodnikových výkonů, aby byl ve vlastní režii pořízen materiál, zboží nebo nehmotný či hmotný IM hodnotové údaje o aktivaci vnitropodnikových výkonů poskytnout výkazy vnitropodnikového účetnictví nebo analytická evidence aktivace - pořízení majetku vlastní činností a jeho následné zařazení do stavu majetku, tj. do aktiv podniku účty pro aktivaci: 621, 622, 623, 624 Prvotní záznamy o realizaci podnikových výkonů: Výrobky se expedují ze skladu na základě uzavřených smluv s odběrateli nebo na základě objednávky. Zároveň se vyhotovuje expediční příkaz. Na jeho podkladě vyhotoví sklad dodací list, podle kterého je pak vystavena odběratelská faktura. Odeslané faktury se zapisují do knihy odeslaných (vydaných) faktur. Změny v účetnictví od

8 V rozvaze 1) Zaplacené zálohy na nákup materiálu nebo zboží musí být zachyceny v zásobách, tzn.: - účtovat je na účtu Poskytnuté provozní zálohy a vést analytickou evidence v rozlišení na zálohy na materiál, zboží, zvířata a režijní služby nebo na účtu 314 vést pouze zálohy na režijní služby a zálohy na materiál, zboží a zvířata vést přímo v účtové třídě l - Zásoby v samostatné účtové skupině 15 - Poskytnuté zálohy na zásoby. V rozvaze bude v pohledávkách uvedena pouze záloha na režijní služby. 20)Dohadné účty aktivní se uvedou jako pohledávky (podle charakteru buď dlouhodobé nebo krátkodobé), dohadné účty pasivní jako závazky (dlouhodobé nebo krátkodobé) - doposud byly součástí ostatních aktiv a ostatních pasiv. 21)Odložený daňový závazek a odložená daňová pohledávka vystupují vždy jako dlouhodobé závazky a dlouhodobé pohledávky (o odloženém daňovém závazku se účtovat musí, o pohledávce ne). 22)Účet Směnky inkasu se přesouvá do účtové skupiny 25 v případě krátkodobé směnky nebo do účtové skupiny 06 v případě dlouhodobé směnky (tzn. Účet 312 se ruší), v rozvaze se směnky k inkasu uvádí jako cenné papíry. Úrok se účtuje na účtu Výnosy z krátkodobého finančního majetku nebo Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ne na účtu Úroky). Ve výkazu zisku a ztráty Na úrovni provozního výsledku hospodaření lze sestavovat z pohledu druhového nebo účelového - druhový je vždy povinný, účelový dobro volný. Od bylo zrušeno jednoduché účetnictví. Účetnictví se člení na: g)účetnictví vedené podle mezinárodních účetních standardů - týká se jen účetních jednotek, které jsou emitenty cenných papírů v rámci EU (mezinárodní účetní standardy budou vysvětleny později), h)účetnictví podle českých účetních standardů (nahrazují Postupy účtování, jejich platnost skončila koncem r. 2003) - v plném rozsahu, - ve zjednodušeném rozsahu. Podvojné účetnictví (dále jen účetnictví) podle zákona o účetnictví povinně vedou nadále právnické osoby se sídlem na území České republiky, zahraniční osoby podnikající v ČR nebo provozující jinou činnost, organizační složky státu a fyzické osoby, které jsou zapsané jako podnikatelé v obchodním rejstříku, které jsou podnikateli, pokud jejich obrat podle zákona o DPH 8

9 včetně zdanitelných plnění osvobozených od této daně přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku 6 mil. Kč (pokud tento obrat nepřesáhne vede daňovou evidenci), které se rozhodnou vést účetnictví dobrovolně, pokud jsou účastníky sdružení bez právní subjektivity podle zvláštního právního předpisu, pokud alespoň jeden z účastníků tohoto sdružení vede é účetnictví. Zjednodušené účetnictví mohou vést z právnických osob pouze: 1) občanská sdružení, církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti, honební společenstva, nadační fondy, společenství vlastníků jednotek, 2) bytová družstva, která nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem, a družstva, která jsou založena výhradně za účelem zajišťování hospodářských, sociálních nebo jiných potřeb svých členů, 3) územní samosprávní celky a dobrovolné svazky obcí, 4) příspěvkové organizace, u kterých o tom rozhodne jejich zřizovatel a fyzické osoby, které nemají povinnost ověření účetní závěrky auditorem. Vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu znamená: v účtovém rozvrhu může stanovit samostatné syntetické účty pouze pro jednotlivé účtové skupiny dané vyhláškou MF, nemusí, vést analytickou a podrozvahovou evidenci, lze spojit účtování v deníku a hlavní knize (tzv. americký deník), nesmí účtovat účetní opravné položky a rezervy. Dochází ke změnám v auditu: ne pro všechny akciové společnosti je audit povinný, pouze pro ty, které splňují l z kritérií (aktiva vyšší než 40 mil. Kč, obrat vyšší než 80 mil. Kč, průměrný přepočtený stav zaměstnanců vyšší než 50). Pro ostatní společnosti povinně audit při splnění dvou kritérií. V zákoně o dani z příjmů je stanovena doba odpisování DNM: -u softwaru 48 měsíců -u zřizovacích výdajů 60 měsíců -u ostatního DNM 72 měsíců. Pro HDM byla nově zřízena 6. odpisová skupina - galerie, knihovny, kancelářské prostory, restaurace, obytné domy atd. Majetek pořízený před se musí do této skupiny přeřadit. Doba odpisování tohoto majetku je 50 let (viz 31 Zákona o dani z příjmů). Do r bylo možné uplatňovat daňovou ztrátu po 7 účetních období, od r pouze 5. Účetní jednotky mohou přecházet na hospodářský rok (12 po sobě jdoucích měsíců, které nezačínají 1.1. a nekončí ), tento přechod již nepodléhá schválení správcem daně z příjmů, účetní jednotka je pouze povinna oznámit záměr změny účetního období místně příslušnému správci daně z příjmů nejméně 3 měsíce před plánovanou změnou účetního období. Oceňování: pokud se účetní jednotka rozhodne pro používání pevného kurzu - musí jít o kurz ČNB k prvnímu dni účetního období, jeho změna v průběhu období je možná, v případě devalvace nebo revalvace nutná. Aktiva pořízená vlastní výrobou se vždy oceňují vlastními náklady, reprodukční pořizovací cena se použije pouze tehdy, pokud vlastní náklady nelze zjistit (dříve - pokud byla nižší než vlastní náklady). České účetní standardy Vychází z mezinárodních účetních standardů IAS a evropských účetních standardů IFRS, 9

10 českých účetních standardů je 23, např.: 1- Účty a zásady účtování na účtech 2- Otevírání a uzavírání účetních knih 3- Odložená daň 4- Rezervy 5- Opravné položky 6- Kurzové rozdíly 7- Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob 8- Operace s cennými papíry a podíly atd. Daňová evidence ( 7b Zákona o dani z příjmů) Lze ji přirovnat k jednoduchému účetnictví.daňová evidence zajišťuje zjištění základu daně z příjmů a obsahuje údaje o a) příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně, b) majetku a závazcích. Nejdůležitější účetní knihou je deník příjmů a výdajů. 3. Účetní doklady: Hospodářské operace, které jsou doloženy příslušnými účetními doklady nazýváme účetními případy. Účetní operace, jsou úkony, které vyplývají ze způsobu účtování. Příklady jednotlivých účetních případů a jim odpovídající účetní doklady: Účetní případ nákup materiálu převzetí koupeného materiálu úhrada dodavatelům nebo od odběratelů spotřeba materiálu ve výrobě zaplacení cestovního účtu hotově prodej výrobků různé vnitřní operace Účetní doklad došlá faktura od dodavatele příjemka výpis z bankovního účtu výdejka výdajový pokladní doklad vydaná fa odběrateli vnitřní účetní doklad Příjmový pokladní doklad - PPD (příjem peněz do pokladny) Výdajový podkladní doklad - VPD (výdej peněz z pokladny) Výpis z běžného účtu - VÚ (pohyb peněz na našem běžném účtu Faktura - přijatá (nákup zboží, materiálu) - fa - vydaná (prodej zboží, služeb, IM) - fa Příjemka - P (příjem materiálu do skladu Výdejka - V (výdej materiálu ze skladu Vnitřní účetní doklad Doklady musí být pravdivé, přesné, úplné, přehledné a včasné. Nesmí se přepisovat, dodatečně vpisovat a musí být čitelné. ÚD se zaznamenávají tak, aby byly čitelné a nedaly se vymazat (musí být psány strojem, inkoustem nebo propiskou) Účetní doklady informují o vzniku hospodářské operace, registrují a ověřují ji. Druhy účetních dokladů: 10

11 1) z hlediska obsahu : a) vnitřní (interní) - PPD. VPD, výdejka - zachycují pohyb majetkových složek uvnitř účetní jednotky. b) vnější (externí) - faktura - zajišťují styk účetní jednotky s vnějším světem. 2) podle místa vystavení dělíme účetní doklady : - vydané účetní jednotkou (směřující do jejího okolí) - došlé - směřující z vnějšího světa do účetní jednotky 3) z hlediska počtu zaznamenaných operací: a) na jednotlivé účetní doklady - obsahují jednu nebo více stejnorodých operací v rámci 1 dne. b) sběrný účetní doklad - shrnují více jednotlivých účetních dokladů, za delší období (týden, dekáda, měsíc) Náležitosti účetních dokladů: Základní obsah účetních dokladů je dán zákonem o účetnictví. Stanovuje minimum údajů nutných k tomu, abychom mohli doklad zaúčtovat. Po formální stránce není nic předepsáno (účetní jednotka si může tvořit své vlastní účetní doklady). Každý zápis v účetní knize musí být podložen účetním dokladem! Náležitosti účetního dokladu: - označení účetního dokladu (Paragon, Faktura) - popis účetního případu - označení účastníků - peněžní částka, množství a cena za jednotku - datum vyhotovení ÚD - datum uskutečnění účetního případu, pokud není shodné s datumem vyhotovení - podpisy odpovědných osob za zaúčtování a za účetní případ Prvotní záznam (znamená zaznamenání hospodářských jevů současně nebo bezprostředně po jejich uskutečnění. Údaje musí být tak podrobné, abychom je mohli účetně zpracovat) se může stát účetním dokladem za předpokladu, že má všechny jeho náležitosti. V účetním dokladu nemusí být obsaženy všechny náležitosti přímo na dokladu, je možno doložit v příloze. Náležitosti daňového dokladu: viz účetní + - DIČ (toho, od koho nakupujeme) - datum uskutečněného zdanitelného plnění (kdy došlo k předání zboží, uskutečnění služby..) - sazba DPH v % - sazba DPH v Kč - cena bez DPH v Kč 11

12 - cena celkem Oběh účetních dokladů a postup při jejich zpracování Vyhlašují se jména a podpisové vzory lidí, pracovníků, kteří odpovídají za příslušné účetní případy a jejich zaúčtování. 1) přezkušování účetních dokladů - věcné - množství - cena - formální - předepsané náležitosti 2) příprava k zaúčtování a) třídění (pokladní, bankovní,...) b) očíslování (přidělení určitého čísla danému dokladu, podle zvoleného systému: - v časové řadě n 1 - x - nezávisle na druhu dokladu - číslování jednotlivých druhů dokladů vlastní číselnou řadou (často se v čísle vyskytuje i kalendářní rok př.: u věcného hlediska jednotlivým typům dokladů přidělíme kód, číslo pak doplňujeme pořadovým číslem dokladu. c) evidence - vede se v pomocných knihách (kniha došlých faktur). d) účtovací předpis - zajišťuje spojitost účetních dokladů s účetními zápisy v účetních knihách. Znamená stanovení účtu a jeho strany. Jednoduché účetnictví - číslo strany a řádku v peněžním deníku. 3) zaúčtování účetního dokladu - provádí se podle účtovacího předpisu účetními zápisy v účetních knihách 4) úschova - je dokonce účetního roku v příručním archivu a po uzávěrce se účetní doklady předají do podnikového archivu na dobu 5 let po skončení účetního roku Doklady, které nejsou správně vyplněny jsou považovány za neprůkazné. Opravy účetních dokladů: 1) přeškrtnutím chybného údaje tenkou čarou, tak aby byla zajištěna čitelnost původního záznamu, nad tím se uvede správný údaj s datem opravy a podpisem opravující osoby, používá se před zaúčtováním 2) vyhotovení nového účetního dokladu Materiál: suroviny - základní materiál - tvoří podstatu výrobku pomocný materiál provozovací látky - umožňují chod - mazadla, palivo náhradní díly - díly určené k náhradě obaly - ochrana výrobku drobný hmotný investiční majetek (DHIM) Evidence zásob materiálu: 12

13 dodavatelská faktura - kniha došlých faktur dodací list - kniha došlých zásilek přepravní doklady příjemka skladní karty - analytická evidence k účtu materiál na skladě výdejka převodka protokol o vadách - reklamační list závěsný štítek Oceňování zásob materiálu: v pořizovací ceně (PC) - nakupované zásoby ve vlastních nákladech (VN) - zásoby vlastní výroby Přírůstky zásob na sklad v PC nebo v VN - skutečná výše lze použít i průměrnou cenu u materiálů stejného druhu Úbytky zásob na skladu v ceně za kterou jsou zásoby pořízeny v ceně zjištěné - váženým aritmetickým průměrem z PC nebo VN a) proměnlivý průměr po každém novém přírůstku se zjišťuje i nový průměr pro výdej b) periodický průměr - průměr se počítá vždy alespoň jednou za měsíc c) pomocí metody FIFO (první do první ven), první cena pro ocenění přírůstku zásob se použije jako první cena pro ocenění úbytku zásob Analytická evidence (AE) zásob materiálu: 1. stupeň AE sleduje cenu pořízení a zvlášť vedlejší pořizovací náklady materiál na skladě Kč ,-- 112/1 - mat. na skladě (PC) Kč ,-- 112/2 - mat. na skladě (vedlejší PC) Kč ,-- předem stanovená cena a zvlášť odchylky od skutečné ceny materiál na skladě Kč ,-- 112/1 - mat. na skladě (před. st. cena) Kč ,-- 112/2 - mat. na skladě (odchylky) - Kč ,-- 13

14 Při vyskladňování zásob se vedlejší pořizovací náklady nebo odchylky od skutečné ceny zaúčtují způsobem závazně stanoveným účetní jednotkou, např. pomocí průměru (%). Odchylka od skutečné ceny pořízení může mít charakter úspory nebo překročení. Úspora se potom od částek za vydaný materiál v předem stanovené ceně odečítá. 2. stupeň AE podle skladů, v rámci skladů podle jednotlivých druhů materiálu (skladní karty) Příklad: 1. Příjemka 200 kg materiálu v CP Kč 3,-- za kg + přepravné Kč 30, Mat. na skladě / 111 Pořízení mat. Kč 630,-- 112/1 - pořizovací cena Kč 600,-- 112/2 - vedlejší poč. náklady Kč 30,-- 2. Příjemka 400 kg materiálu v ceně Kč 2,50 za kg + přepravné Kč 18, / 111 Kč 1 018,-- 112/1 Kč 1 000,-- 112/2 Kč 18,-- 3. Výdejka za materiál - celková cena Kč 450, Spotřeba mat. / 112 Kč 463,50 112/1 Kč 450,-- 112/2 Kč 13,50 Účtování zásob materiálu: Způsoby účtování: Způsob A - mohou použít všechny účetní jednotky, které účtují podle účtové osnovy pro podnikatele Způsob B - nemohou používat ty účetní jednotky, které mají povinnost ověřovat účetní závěrku auditorem Způsob A Nákup materiálu: Nákup od jiných subjektů V průběhu účetního období se složky pořizovací ceny nakupovaného materiálu účtují na straně MD účtu Pořízení materiálu (kalkulační účet - vypočítává se pořizovací cena) 1. DFA za materiál - smluvní cena Kč 5 000, % DPH Poř. mat./321 Kč 5 000, DPH/ 321 Kč 1 100,-- 2. DFA za přepravu materiálu Kč 200,-- + 5% DPH Poř. mat./321 Kč 200, DPH / 321 Kč 10,-- 3. Příjemka materiálu 112/ 111 Kč 5 200,-- 14

15 4. Výdej do spotřeby 501/112 Kč 2 000,-- 5. Úhrada DFA - z BÚ (bankovní účet) 321/ BÚ Kč 6 310,-- Vnitropodnikové přepravné materiálu aktivace - shrnutí vnitropodnikových služeb do zásob, tedy do majetku Poř. mat. / Aktivace vnitropodnikových služeb Nákup materiálu z dovozu celní orgán vyúčtovává clo i DPH, do doby jejich zaplacení představují obojí závazek vůči celnímu orgánu, který se eviduje na účtě Jiné závazky JCD - Jednotková celní deklarace DPH - vypočítává se z hodnoty zvýšené o clo!!!!! 1. DFA za materiál / Clo / DPH / 379 Reklamace materiálu: Reklamace - uplatnění nároku vůči dodavateli, výrobci, přepravci za zjištěně vady v dodávce (špatná kvalita, jiné množství,...).reklamační nároky se účtují ihned při jejich zjištění na podkladě zápisu o vadách (ten se sepíše ihned po dodávce) na účet 315- Ostatní pohledávky (A) Možná řešení 1. Dodavatel reklamaci uzná - zaplatí, dodá chybné množství, vymění 2. Dodavatel reklamaci neuzná - reklamační řízení - obchodní soud: a) rozhodnutí v náš prospěch a vyřešení jako 1. b) rozhodnutí v prospěch dodavatele - odběratel odepíše neuznanou reklamaci do svých nákladů na účtu Ostatní mimořádné náklady Příklad 1. DFA - za materiál 4. Úhrada DFA 111 / 321 Kč 2 400, / 221 Kč 2 400,-- 2. Převod na sklad 5. Částečné zaplacení reklamační částky 112 / 111 Kč 2 280, / 315 Kč 60,-- 3. Reklamace (menší množství) 6. Odpis nepřiznaného nároku 315 / 111 Kč 120, / 315 Kč 60,-- Reklamační částka včetně DPH Materiál na cestě: eviduje se na účtě Materiál na cestě (A) tento účet se používá pouze na konci účetního období v případě, že došla faktura, ale materiál zatím nedošel 15

16 1. DFA / Vnitřní účetní doklad (VÚD) / Příjemka / 119 Nevyfakturované dodávky: Nevyfakturované dodávky představují dluh vůči dodavateli, který ovšem není doložen žádnou fakturou. Použití pouze na konci účetního období v případě, že došel materiál, ale ještě nedošla faktura. Materiál se ocení na základě uzavřené smlouvy nebo odhadem - účtuje se na Dohadné účty pasivní 1. Příjemka / VÚD / DFA / 321 Pokud se DFA liší částku, doúčtujeme na účet 111 nebo hned na účet 112 Prodej materiálu: 1. Odběratelská faktura (OFA) - za prodaný materiál Odběratelé / Tržby z prodeje materiálu 311/ DPH 2. Výdejka - úbytek prodaného materiálu (účtování v ceně skladní) Prodaný materiál / 112 HV z prodeje 642 X 542 Zásoby materiálu přijaté do úschovy: Odběratel odmítne převzít zásilku na sklad (neodpovídá jakost, chybí část dodávky, jiná dodávka). Do doby konečného rozhodnutí dodavatele ji převezme na sklad do prozatímní úschovy a eviduje ji v podrozvahové evidenci, v účetní třídě 7, např. na účtě, který se jmenuje (ale nemusí) - Majetek převzatý do úschovy 1. DFA / Storno DFA / 111 nebo 111 / 321 ale červeně 3. Podrozvahová evidence (účtuje se jen na jedné straně) / Vrácení zásilky dodavateli / 7.. Škody na zásobách materiálu: Škoda - fyzické znehodnocení majetku 1. VÚD - zjištěná škoda na materiálu Kč , Manka a škody/112 Kč ,-- 2. Přiznaná náhrada od pojišťovny Kč , Jiné pohledávky/688- Ostatní mimořádné výnosy Kč ,-- 3. Výpis z BÚ - poukaz pojistné náhrady Kč ,-- 221/ 378 Kč ,-- Jestliže nebyla ke dni účetní uzávěrky potvrzena od pojišťovny pojistná náhrada zaúčtujeme pohledávku za pojišťovnou na účet Dohadné účty aktivní. Inventarizační rozdíly: 16

17 inventarizaci materiálu je účetní jednotka povinna provádět průběžně během účetního období. skutečný stav se zjistí fyzickou inventurou, účetní stav ze skladních karet. Rozdíly: 1. Přebytek = mimořádný výnos 112 / Ostatní mimořádné výnosy 2. Manko (schodek) a) nezaviněné manko přirozené úbytky zásob v rámci norem (normy stanoví sama organizace), účtuje se např. u materiálu, kde dochází k vysychání (ředidlo) a rozprašování (písek) účtuje se jako dodatečná spotřeba Spotřeba materiálu / Materiál na skladě b) ostatní manka manka nad normu manka zaviněná Manka a škody / 112 Manka zaviněná se předepisují odpovědným osobám k úhradě představují mimořádný výnos do doby uhrazení vzniká za odpovědnou osobou pohledávka Pohledávky za zaměstnanci / 688 úhrady - v hotovosti (PPD 211 / 335 srážkou ze mzdy (ZVL) 331 / 335 poštovní poukázkou, šekem (VBÚ) 221 / 335 Zásoby materiálu vlastní výroby: pořízení materiálu ve vlastní režii materiál vlastní výroby se oceňuje ve vlastních nákladech a účtuje se jako aktivace na účet Aktivace materiálu a zboží (Vý) Způsob B Během účetního období se všechny složky pořizovací ceny nakupovaného materiálu účtují přímo do nákladů, to znamená na účet Spotřeba materiálu (nepoužívají se účty 111 a 112) Na konci účetního období se vyúčtuje 1. Převod počátečního stavu zásoby materiálu do spotřeby / Na základě inventarizace se zaúčtuje konečná zásoba materiálu / 501 Způsob B - předpokládá vedení skladní evidence, přehledný přehled přírůstků, úbytků a stavu zásob podle jednotlivých druhů v měrných jednotkách i v korunách Příklad: 1. DFA - za materiál Kč , % DPH 2. Převodka na dopravu uskutečněnou vlastními dopravními prostředky Kč 2 100,-- 3. Příjemka materiálu na sklad 4. VÚD - převod počátečního stavu na konci roku Kč 3 000,-- 5. VÚD - zúčtování konečné zásoby materiálu zjištěné inventarizací Kč 5 000,-- Způsob A Kč Způsob B / , / / , /

18 / , / / ,-- Neúčtuje se! 4. Neúčtuje se! 3 000, / Neúčtuje se! 5 000, / Účetní knihy: Knihy jednoduchého účetnictví: Peněžní deník Kniha pohledávek a závazků Pomocné účetní knihy: (inventární kniha, materiálu a zásob, mzdová evidence, kniha cenin, pro evidenci nepřímých daní, jízd, pokladní, kniha tržeb, IM, zakázek) Vedení a postupy jednoduchého účetnictví vyhlašuje Ministerstvo financí je důležité znát poslední změny. Vedení JÚ nutně předpokládá znalost zákona o daních z příjmu. Peněžní deník Záznamy jsou uspořádány z časového hlediska - časový zápis. Je určen pro záznamy peněžního charakteru: a) příjmy a výdaje v pokladně b) příjmy a výdaje na bankovním účtu Pokud nedojde k pohybu peněžních prostředků do PD nezapisujeme. Vede se v Kč, vede se pro neplátce i plátce DPH. Peněžní deník má tabulkovou formu - tabelární deník Po právní stránce není deník přesně předepsán (každý vypadá jinak). Je však předepsáno, co musí minimálně obsahovat: - přehled o peněžních prostředcích v hotovosti a ceninách - přehled o běžném účtě - přehled o příjmech zahrnovaných do základu daně (zdanitelné příjmy + rozpis) - příjmy nezahrnované do základu daně (nezdanitelné příjmy + rozpis) - výdaje zahrnuté do základu daně (uznatelné výdaje + rozpis) - výdaje nezahrnuté do základu daně (ostatní výdaje + rozpis) - přehled o průběžných položkách Evidence pohledávek a závazků 18

19 - vedení přesné a podrobné evidence je důležité nejen pro zjištění jmění podnikatele, ale aby věděl, za kterým dlužníkem má pohledávku, v jaké výši, kdy je splatná a kdy byla uhrazena. Evidence může mít různou formu. - je dobré na začátku každého měsíce do knihy předepsat všechny závazky, které mají být uhrazeny Pomocné knihy - předepsané ze zákona Účetní období končí uzavřením účetních knih a sestaví se 2 výkazy: 1. O MAJETKU A ZÁVAZCÍCH 2. VÝKAZ PŘÍJMU A VÝDAJŮ Zjistí se daňová povinnost vypočtenou daň zapíšeme do knihy závazků na další období Pokud vyjde ztráta vyplní se opět DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ mohu ji odečítat po dalších 7 let, ale jen pokud v příštím roce vykazuji příjmy Knihy podvojného účetnictví: Zákon o účetnictví předepisuje účetním jednotkám účtujícím v soustavě podvojného účetnictví vést následující účetní knihy: Deník Hlavní kniha Knihy analytické evidence Deník - respektuje časový sled uskutečněných operací, proto účetní zápisy prováděné v deníku se nazývají zápisy časové. - poskytuje přesný časový přehled o skutečných operacích - napomáhá odhalení chyb věcných zápisů v hlavní knize - zabraňuje dodatečným neoprávněným úpravám účetních zápisů - zajišťuje vazbu účetních zápisů na účetní doklady - úkolem deníku je prokázat, že účetnictví v účetní jednotce je úplné Účetní případy se účtují vzestupnou řadou a stanový se účtovací předpis - Předkontace. Při velkém objemu operací se mohou používat specializované deníky např. deník došlých faktur, deník pokladní apod. Zápis jednoho účetního případu se nazývá jako deníková položka, úhrn deníkových položek za účetní období nazýváme deníkovým obratem. Hlavní kniha - je soubor syntetických účtů, na nichž se provádějí věcné účetní zápisy nazývá se tak proto, že poskytuje hlavní (základní) informace pro potřebu řízení a kontroly. Zůstatky účtů hlavní knihy jsou pak podkladem pro sestavení účetních výkazů. - zaznamenávají se sem účetní zápisy z hlediska věcného. Kniha může mít formu vázané knihy, popřípadě za volných listech, které musí být očíslovány a součet částek jednoho listu musí být převeden na list následující stranu. Hlavní kniha tvoří ucelenou soustavu syntetických účtů, které se používají v účetní jednotce. 19

20 Knihy analytické evidence - jsou soubory analytických účtů k příslušnému syntetickému účtu hlavní knihy. Při počítačovém zpracování je analytická evidence obvykle spojená s hlavní knihou, kde jsou syntetické účty přímo členěny na analytické. - Peněžní částky v těchto knihách musí odpovídat peněžním částkám na syntetických účtech. Nejdříve zaznamenáváme do knih analytické evidence a poté součty jednotlivých částek do hlavní knihy na syntetické účty. Účetní zápisy: Podvojný úč. zápis: každý úč. případ musí být zaznamenán vždy na dvou účtech tak, že na jednom účtu je zapsán na straně MD a touž částkou na druhém účtu na straně D. Takovému zápisu říkáme podvojný. 1. Časové (chronologické) - účetní případy z časového hlediska se zaznamenávají v knize zvané deník 2. Věcné (systematické a soustavné)- zaznamenávají se do hlavní knihy Podle stupně podrobnosti úč. zápisů jsou 2 stupně evidence: 1. Syntetická evidence - účetní zápisy obsahují údaje o účetní jednotce jako celku 2. Analytická evidence - podrobnější evidence k evidenci syntetické Př.: SE - materiál na skladě AE - skladní karty SE - zaměstnanci AE - mzdové listy SE - dodavatelé AE - kniha závazků Účetní zápisy mohou být děleny také podle složitosti: 1. Jednoduché úč. zápisy - zápis na straně Má dáti jednoho účtu je stejný jako zápis na straně Dal druhého účtu 2. Složité úč. zápisy - oproti jednomu účtu na straně jedné je několik účtů na straně druhé Opravy chybných účetních zápisů Opravy v úč. písemnostech lze provádět jen příkazným způsobem. Rozeznáváme tyto způsoby oprav: a) úplné storno (zrušení nesprávné položky) nebo mínusový zápis s tím, že mín. zápis je vyjádřen červeně. Úplné storno se používá, došlo-li k zaúčtování na nesprávných účtech nebo na nesprávných stranách správných účtů. 20

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD Jak na podnikání?

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol.

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. Vzor citace: KRAJČOVÁ, J., PALOCHOVÁ, M., PŠENKOVÁ, Y. a kol. Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů.

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech číslo název 001 Účty a zásady účtování na účtech 002 Otevírání a uzavírání účetních knih 003 Odložená daň 004 Rezervy 005 Opravné položky 006 Kursové rozdíly 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků VZOROVÉ INTERNÍ SMĚRNICE PRO SOKOLSKÉ ŽUPY A JEDNOTY Samostatná příloha časopisu SOKOL Následující vzorové interní směrnice mohou sokolské župy a tělocvičné jednoty využít ke zpracování vlastních směrnic.

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Finance přednášky a cvičení 1

Finance přednášky a cvičení 1 Finance přednášky a cvičení 1 Podstata podnikových financí Finance původ v latině Finish - konec uhrazení závazku = přenesený význam. Francouzské slovo Finances - 16. století označení peněžních příjmů

Více

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Přijatá radou obce dne 2.3.2015 Dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ČÚS, vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů Úvod:

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ EKONOMIKY A POLITIKY FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. Brno 2014 Tato skripta byla vytvořena

Více

Písemná práce k modulu Účetnictví

Písemná práce k modulu Účetnictví The Nottingham Trent University B.I.B.S., a.s. Brno BA (Hons) in Business Management Písemná práce k modulu Účetnictví Souvislý příklad na vedení účetnictví Autor: Zdeněk Fekar Ročník: I., 2004/2005 Prohlašuji,

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., je samostatnou účetní jednotkou.

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

OBSAH. Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. Účetní závěrka roku 2008. - Účtová třída 4. 2. Výkazy 36

OBSAH. Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. Účetní závěrka roku 2008. - Účtová třída 4. 2. Výkazy 36 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Účetní závěrka roku 2008 - Účtová třída 0 - Účtová třída 1 - Účtová třída 2 - Účtová třída 3 - Účtová třída 4 1 1 10 14 16 29 2. Výkazy 36 Vydavatel: PROFEX

Více

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM

Více

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram - 1 - Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová - 2-1. Zásoby 1. 1. Oceň. zásob při výdeji ze skladu

Více

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Obsah 1. Cíle podniku a finančního řízení... 3 1.1 Cíle podniku...

Více

Podniková ekonomika. Národní ekonomika (národní hospodářství) souhrn výrobních faktorů státu, soustředěný v produktivní sféře podnicích

Podniková ekonomika. Národní ekonomika (národní hospodářství) souhrn výrobních faktorů státu, soustředěný v produktivní sféře podnicích Podniková ekonomika Obsah: Národní ekonomika, základní členění Podnikání Právní formy podnikání Fyzické osoby (OSVČ - SHR, živnostenské podnikání, svobodná povolání) Právnické osoby (obchodní společnosti,

Více

PRAKTIKUM PODNIKATELE

PRAKTIKUM PODNIKATELE PRACOVNÍ LISTY K PŘEDMĚTU PRAKTIKUM PODNIKATELE TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 1 REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.04.1.03/3.1.15.2/0032 Evropský sociální

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2011 Inventarizace

Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2011 Inventarizace Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2011 Inventarizace Novela zákona o účetnictví 1 Inventarizační rozdíly 3 Dlouhodobý hmotný

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH

Více

4.1 CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU

4.1 CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 4 DLOUHODOBÝ MAJETEK 4.1 Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 4.2 Oceňování dlouhodobého majetku 4.3 Způsoby pořízení dlouhodobého majetku 4.4 Technické

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O.

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

Závěrečná práce posluchače kurzu. Manažeři - kurz efektivního řízení 2006/2007. Finanční řízení a předpisy

Závěrečná práce posluchače kurzu. Manažeři - kurz efektivního řízení 2006/2007. Finanční řízení a předpisy Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2006/2007 Název práce: Finanční řízení a předpisy Jméno a příjmení autora: Marcela Adámková Rok: 2007 - 2 - OBSAH 1) ÚVOD 2 2) OBECNÁ

Více

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií HANA OVSÍKOVÁ 3. ročník kombinované studium Obor: Pedagogika veřejná správa Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční

Více

Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005. Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1.

Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005. Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1. Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005 Návaznost : v textu Přílohy : v textu Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1.2005 Účetnictví a financování Vypracoval

Více

2.4. Zákon o rezervách 33. 2.7. Zákon o DPH 36

2.4. Zákon o rezervách 33. 2.7. Zákon o DPH 36 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2008 1 1.1. Třída 0 Dlouhodobý hmotný majetek 1 1.2. Třída 1 Zásoby 8 1.3. Třída 2 Krátkodobý

Více