1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B"

Transkript

1 1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B Podstata a význam účetnictví Předmětem účetnictví je zaznamenávat v účetní jednotce 2)stav a pohyb majetku a závazků 3)rozdíl stavu majetku a závazků; tento rozdíl je označován jako vlastní kapitál 4)náklady a výnosy 5)výsledek hospodaření a jeho rozdělení Mezi požadavky kladené na účetnictví patří, aby 6)uchovávalo informace o ekonomických jevech pro podnikatele 7)bylo důkazním prostředkem při vedení sporů 8)zajišťovalo správné hospodaření s majetkem a jeho ochranu 9)vytvářelo podklady pro vyměření daní 10)poskytovalo informace všem zájemcům o podnikatelské zdatnosti vedení podniku Úkolem účetnictví je poskytovat ekonomické informace uživatelům. Na základě těchto informací mohou uživatelé přijímat správná rozhodnutí. Jde zejména o informace potřebné pro rozhodování o nejvhodnějším využití a umístění prostředků, které mají k dispozici. Účetnictví zaznamenává hospodářské operace, které mají ekonomické důsledky a tím je dána jeho nezastupitelná úloha. Účetní zásady představují soubor určitých pravidel, které je nutno dodržovat při 11)vedení účetnictví 12)sestavování účetních výkazů 13)předkládání účetních výkazů uživatelům Účetní jednotky uplatňují při vedení účetnictví následující účetní zásady, které jsou vymezeny zákonem o účetnictví. 14.Předpoklad nepřetržitého pokračování v činnosti tato zásada vyžaduje, aby účetní jednotka při vedení účetnictví vycházela z předpokladu, že bude pokračovat ve své činnosti a že u ní nevzniká skutečnost, která by jí bránila pokračovat v budoucnu v této činnosti. 15.Aktuálnost účetnictví vyžaduje, aby účetní jednotka účtovala o účetních případech, které do příslušného účetního oboru patří. 16.Opatrnost, která znamená, aby účetní jednotka svá aktiva nenadhodnotila ani nepodhodnotila ve vztahu k ocenění, za něž by je bylo možno prodat; aby své závazky nepodhodnotila ani nenadhodnotila v ocenění, ve kterém je nutno závazky splnit. 17.Zákaz vzájemného zúčtování (kompenzace), který vyžaduje, aby účetní jednotka účtovala a vykazovala v účetní jednotce aktiva a závazky, náklady a výnosy samostatně bez předchozího vzájemného zůčtování. 18.Stálost metod účetnictví předpokládá, že účetní jednotka nesmí měnit v průběhu účetního období použité způsoby oceňování, účtování, strukturu a obsah položek účetní závěrky. Účetní jednotka může změnit metodu účetnictví v bezprostředně následujícím účetním období jen z důvodu věrného zobrazení předmětu účetnictví. 19.Návaznost účtů aktiv a pasiv, což znamená, aby počáteční stavy účtů aktiv a pasiv navazovaly na konečné zůstatky rozvahových účtů účetní uzávěrky z předchozí účetní období. Všechny uvedené účetní zásady uplatňují účetní jednotky, které musí mít účetní závěrku a výroční zprávu ověřenou auditorem. 1

2 Účtová osnova V současné době jsou platné pro účetní jednotky následující směrné účtové osnovy: a)pro podnikatele b)pro banky a jiné finanční instituce c)pro pojišťovny d)pro organizační složku státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace a státní fondy e)pro nevýdělečné organizace f)pro zdravotní pojišťovny Směrná účtová osnova určuje uspořádání a označení účtových tříd a účtových skupin. Směrná účtová osnova obsahuje deset účtových tříd, které jsou dále členěny na čtové skupiny. Účtové třídy jsou číslovány od 0 do 9. Účtové třídy 0 až 7 jsou určeny pro finanční účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví je možno vést buď v účtových třídách 8 a 9, nebo v rámci analytických účtů k syntetickým účtům nákladů a výnosů, jež jsou součástí finančního účetnictví. České účetní standardy obsahují základní postupy účtování na účtech za účelem dosažení souladu při používání účetních metod. Účtový rozvrh Účetní jednotka sestavuje na začátku účetního období na základě směrné účtové osnovy účtový rozvrh, v němž uvádí syntetické a analytické účty, pro které bude mít během účetního období náplň. Platnost účtového rozvrhu může být písemně prodloužena na další rok. Základní členění účtů Účty, které jsou používány v účetních jednotkách, třídíme takto: Účtování zboží způsobem A a B Viz. otázka o materiálech a zboží 2

3 2. Zaměstnanci pojem a druhy mezd: - mzda je odměna za vykonanou práci (pro podnik je to N) - 1. odměny závislé na déle odpracované doby nebo výsledních práce jednotlivých Zaměstnanců = časové mzdy, úkolové mzdy, prémie, různé příplatky, dovolená podíly na hospodářském výsledku podniku vyplácejí se zaměstnanci při splnění určitých podmínek (zpravidla až po schválení roční účetní závěrky). Evidence práce a mezd (doklady): 1. časová doklad docházkové lístky pro každého ZC na období 1 měsíce, denně se zaznamenává příchod, odchod, přerušení evidence docházky karta v terminálu počítače ve vrátnici 2. úkolová doklad docházkový lístek, evidence docházky, pracovní lístek, průvodka, směnný plán, úkolový lístek mzdové období je měsíc výplata mezd přibližně v 1/3 příštího měsíce podkladem pro VÚD pro účtování mezd je ZVL (Zaměstnanecká vyúčtovaní listina) je AE k účtu 521: - pro každého ZC se k poslednímu dni v měsíci vypracovává soupiska práce a mezd, potom ZVL mzdové listy se archivují 20 let pro důchodové zabezpečení AE k účtu 331 Výpočet HM A ČM: HM = základní mzda (časová, úkolová) odměny prémie osobní ohodnocení podíly na HV náhrady mezd příplatky. HM ČM = HM (ZP + SP + daň) ČM + dávky NP srážky (spoření, výživné, manko,.). Částka k výplatě 3

4 Účtování: 1. ZVL a) HM ,- 521/331 b) ZP 4,5% hrazené zaměstnancem 4 500,- 331/1/336 c) SP 8% hrazené zaměstnancem 8 000,- 331/2/336 d) DPFO ,- 331/342 e) spoření, výživné 5000,- 331/379 f) srážka náhrady manka 600,- 331/335 g) dávky NP ,- 336/ PPD výběr na mzdy (a + g) (b,c,d,e,f) ,- 221/ PVD výplata ,- 311/ VÚD ZP za zaměstnavatele ( 9 %) 9 000,- 524/336/1 5. VÚD SP za zaměstnavatele (26 %) ,- 524/336/2 6. VBÚ a) výběr na mzdy ,- 261/221 b) DPFO ,- 342/221 c) ZP dohromady ,- 336/1/221 d) SP dohromady ,- 336/2/221 e) spoření, výživné 5000,- 379/221 f) dávky NP ,- 221/336 Účtování zásob vlastní výroby (realizace, aktivace) Zásoby vlastní výroby: nedokončená výroba (NV) polotovary vlastní výroby (PVV) výrobky zvířata Oceňování zásob vlastní výroby: 4

5 na úrovni vlastních nákladů Účetní jednotce vznikají náklady, vyrobené výrobky včetně polotovarů a nedokončené výroby jsou pak pro ni výnosem. Za vlastní náklady se považují buď skutečné náklady nebo náklady předem stanovené na podkladě předběžných kalkulací (operativních nebo plánovaných). Do vlastních nákladu se zahrnují: přímé náklady a z režijních nákladů pouze výrobní režie. Zahrnovat správní režii do ocenění zásob se nedoporučuje. Účtování zásob vlastní výroby - podle způsobu A: 1. Přírůstek - pořízení zásob vlastní výroby: 121 (122, 123) / 611 (612, 613) - Zásoby vlast. výroby / Změna stavu Úbytek - vyskladnění zásob vlastní výroby: 611 (612, 613) / 121 (122, 123) - Změna stavu... / Zásoby vlast. výroby Inventarizační rozdíly: Přebytek (122, 123) / 611 (612, 613) Manko - v normě 61. / 12., nad normu 582 / 12. Aktivace: Vnitropodnikové přepravné - vnitřní účetní doklad 111 / Aktivace vnitropodnikových služeb Materiál vlastní výroby - oceňuje se ve vlastních nákladech a účtuje se jako aktivace na účet Aktivace materiálu a zboží Aktivování: - zahrnutí vnitropodnikových služeb do zásob, tedy do majetku Příklad: 1. Počáteční stav nedokončené výroby Kč ,-- 2. Počáteční stav polotovarů vlast. výroby Kč ,-- 3. Počáteční stav výrobků Kč 5 000,-- 4. Pořízení zásob NV Kč ,-- 5. Převod NV do zásob PVV a) snížení NV Kč ,-- b) zvýšení PVV Kč ,-- 6. Převod PVV do zásob výrobků a) snížení PVV Kč 8 000,-- b) zvýšení výrobků Kč 8 000,-- 7. Úbytek prodaných výrobků Kč ,-- 8. OFA - za prodané výrobky Kč ,-- + DPH 22% 9. Výpis z BÚ - úhrada od odběratele 10. Manko nad normu NV Kč , Přebytek PVV Kč 5 000, Přebytek výrobků Kč , / 701 Kč , / 123 Kč , / 701 Kč ,-- 5

6 / --- Kč , / 701 Kč 5 000, / 601 Kč , / 611 Kč , / 343 Kč 2 640, / 311 Kč ,-- a) 611 / 121 Kč , / 121 Kč ,-- b) 122 / 612 Kč , / 612 Kč 5 000, / 613 Kč ,-- a) 612 / 122 Kč 8 000,-- b) 123 / 613 Kč 8 000,-- Realizace (odbyt): 6

7 závěrečná fáze koloběhu majetku podniku - představuje prodej výrobků a ostatních výkonů mimo podnik (odběratelům) prodejní cena by měla uhradit vynaložené náklady na zhotovení výrobků, na jejich prodej a zajistit předpokládaný zisk částky, které získá prodávající podnik při prodeji svých výkonů - tržby - představují hlavní složku podnikových výnosů do výnosů dále patří: očekávané i neočekávané výnosy provozního charakteru, které však nejsou tržbami v rámci hlavní činnosti účetní jednotky (tržby z prodeje materiálu, IM) finanční výnosy (tržby z prodeje cenných papírů, přijaté úroky, dividendy) mimořádné výnosy (náhrady za manka a škody, přebytky majetku) změny stavu vnitropodnikových zásob výnosy z aktivace Evidence výnosů - v účtové třídě 6 - Výnosy: Účtová skupina 60 - Tržby za vlastní výkony a zboží: účty zde jsou členěny podle původu dodávek na: Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb Tržby za zboží na základě příslušných dokladů (faktur, pokladních dokladů) se tržby účtují souvztažně na MD 311, popř. 211 v případě, že prodávající organizace je plátcem DPH, je tato daň v prodejním dokladu uváděna v samostatné položce (tento dluh vůči finančnímu orgánu evidujeme na účtě 343 na dal) Účtová skupina 62 - Aktivace: na stranu D účtu této skupiny se zaúčtují aktivace nákladů, které byly vloženy do vnitropodnikových výkonů, aby byl ve vlastní režii pořízen materiál, zboží nebo nehmotný či hmotný IM hodnotové údaje o aktivaci vnitropodnikových výkonů poskytnout výkazy vnitropodnikového účetnictví nebo analytická evidence aktivace - pořízení majetku vlastní činností a jeho následné zařazení do stavu majetku, tj. do aktiv podniku účty pro aktivaci: 621, 622, 623, 624 Prvotní záznamy o realizaci podnikových výkonů: Výrobky se expedují ze skladu na základě uzavřených smluv s odběrateli nebo na základě objednávky. Zároveň se vyhotovuje expediční příkaz. Na jeho podkladě vyhotoví sklad dodací list, podle kterého je pak vystavena odběratelská faktura. Odeslané faktury se zapisují do knihy odeslaných (vydaných) faktur. Změny v účetnictví od

8 V rozvaze 1) Zaplacené zálohy na nákup materiálu nebo zboží musí být zachyceny v zásobách, tzn.: - účtovat je na účtu Poskytnuté provozní zálohy a vést analytickou evidence v rozlišení na zálohy na materiál, zboží, zvířata a režijní služby nebo na účtu 314 vést pouze zálohy na režijní služby a zálohy na materiál, zboží a zvířata vést přímo v účtové třídě l - Zásoby v samostatné účtové skupině 15 - Poskytnuté zálohy na zásoby. V rozvaze bude v pohledávkách uvedena pouze záloha na režijní služby. 20)Dohadné účty aktivní se uvedou jako pohledávky (podle charakteru buď dlouhodobé nebo krátkodobé), dohadné účty pasivní jako závazky (dlouhodobé nebo krátkodobé) - doposud byly součástí ostatních aktiv a ostatních pasiv. 21)Odložený daňový závazek a odložená daňová pohledávka vystupují vždy jako dlouhodobé závazky a dlouhodobé pohledávky (o odloženém daňovém závazku se účtovat musí, o pohledávce ne). 22)Účet Směnky inkasu se přesouvá do účtové skupiny 25 v případě krátkodobé směnky nebo do účtové skupiny 06 v případě dlouhodobé směnky (tzn. Účet 312 se ruší), v rozvaze se směnky k inkasu uvádí jako cenné papíry. Úrok se účtuje na účtu Výnosy z krátkodobého finančního majetku nebo Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ne na účtu Úroky). Ve výkazu zisku a ztráty Na úrovni provozního výsledku hospodaření lze sestavovat z pohledu druhového nebo účelového - druhový je vždy povinný, účelový dobro volný. Od bylo zrušeno jednoduché účetnictví. Účetnictví se člení na: g)účetnictví vedené podle mezinárodních účetních standardů - týká se jen účetních jednotek, které jsou emitenty cenných papírů v rámci EU (mezinárodní účetní standardy budou vysvětleny později), h)účetnictví podle českých účetních standardů (nahrazují Postupy účtování, jejich platnost skončila koncem r. 2003) - v plném rozsahu, - ve zjednodušeném rozsahu. Podvojné účetnictví (dále jen účetnictví) podle zákona o účetnictví povinně vedou nadále právnické osoby se sídlem na území České republiky, zahraniční osoby podnikající v ČR nebo provozující jinou činnost, organizační složky státu a fyzické osoby, které jsou zapsané jako podnikatelé v obchodním rejstříku, které jsou podnikateli, pokud jejich obrat podle zákona o DPH 8

9 včetně zdanitelných plnění osvobozených od této daně přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku 6 mil. Kč (pokud tento obrat nepřesáhne vede daňovou evidenci), které se rozhodnou vést účetnictví dobrovolně, pokud jsou účastníky sdružení bez právní subjektivity podle zvláštního právního předpisu, pokud alespoň jeden z účastníků tohoto sdružení vede é účetnictví. Zjednodušené účetnictví mohou vést z právnických osob pouze: 1) občanská sdružení, církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti, honební společenstva, nadační fondy, společenství vlastníků jednotek, 2) bytová družstva, která nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem, a družstva, která jsou založena výhradně za účelem zajišťování hospodářských, sociálních nebo jiných potřeb svých členů, 3) územní samosprávní celky a dobrovolné svazky obcí, 4) příspěvkové organizace, u kterých o tom rozhodne jejich zřizovatel a fyzické osoby, které nemají povinnost ověření účetní závěrky auditorem. Vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu znamená: v účtovém rozvrhu může stanovit samostatné syntetické účty pouze pro jednotlivé účtové skupiny dané vyhláškou MF, nemusí, vést analytickou a podrozvahovou evidenci, lze spojit účtování v deníku a hlavní knize (tzv. americký deník), nesmí účtovat účetní opravné položky a rezervy. Dochází ke změnám v auditu: ne pro všechny akciové společnosti je audit povinný, pouze pro ty, které splňují l z kritérií (aktiva vyšší než 40 mil. Kč, obrat vyšší než 80 mil. Kč, průměrný přepočtený stav zaměstnanců vyšší než 50). Pro ostatní společnosti povinně audit při splnění dvou kritérií. V zákoně o dani z příjmů je stanovena doba odpisování DNM: -u softwaru 48 měsíců -u zřizovacích výdajů 60 měsíců -u ostatního DNM 72 měsíců. Pro HDM byla nově zřízena 6. odpisová skupina - galerie, knihovny, kancelářské prostory, restaurace, obytné domy atd. Majetek pořízený před se musí do této skupiny přeřadit. Doba odpisování tohoto majetku je 50 let (viz 31 Zákona o dani z příjmů). Do r bylo možné uplatňovat daňovou ztrátu po 7 účetních období, od r pouze 5. Účetní jednotky mohou přecházet na hospodářský rok (12 po sobě jdoucích měsíců, které nezačínají 1.1. a nekončí ), tento přechod již nepodléhá schválení správcem daně z příjmů, účetní jednotka je pouze povinna oznámit záměr změny účetního období místně příslušnému správci daně z příjmů nejméně 3 měsíce před plánovanou změnou účetního období. Oceňování: pokud se účetní jednotka rozhodne pro používání pevného kurzu - musí jít o kurz ČNB k prvnímu dni účetního období, jeho změna v průběhu období je možná, v případě devalvace nebo revalvace nutná. Aktiva pořízená vlastní výrobou se vždy oceňují vlastními náklady, reprodukční pořizovací cena se použije pouze tehdy, pokud vlastní náklady nelze zjistit (dříve - pokud byla nižší než vlastní náklady). České účetní standardy Vychází z mezinárodních účetních standardů IAS a evropských účetních standardů IFRS, 9

10 českých účetních standardů je 23, např.: 1- Účty a zásady účtování na účtech 2- Otevírání a uzavírání účetních knih 3- Odložená daň 4- Rezervy 5- Opravné položky 6- Kurzové rozdíly 7- Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob 8- Operace s cennými papíry a podíly atd. Daňová evidence ( 7b Zákona o dani z příjmů) Lze ji přirovnat k jednoduchému účetnictví.daňová evidence zajišťuje zjištění základu daně z příjmů a obsahuje údaje o a) příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně, b) majetku a závazcích. Nejdůležitější účetní knihou je deník příjmů a výdajů. 3. Účetní doklady: Hospodářské operace, které jsou doloženy příslušnými účetními doklady nazýváme účetními případy. Účetní operace, jsou úkony, které vyplývají ze způsobu účtování. Příklady jednotlivých účetních případů a jim odpovídající účetní doklady: Účetní případ nákup materiálu převzetí koupeného materiálu úhrada dodavatelům nebo od odběratelů spotřeba materiálu ve výrobě zaplacení cestovního účtu hotově prodej výrobků různé vnitřní operace Účetní doklad došlá faktura od dodavatele příjemka výpis z bankovního účtu výdejka výdajový pokladní doklad vydaná fa odběrateli vnitřní účetní doklad Příjmový pokladní doklad - PPD (příjem peněz do pokladny) Výdajový podkladní doklad - VPD (výdej peněz z pokladny) Výpis z běžného účtu - VÚ (pohyb peněz na našem běžném účtu Faktura - přijatá (nákup zboží, materiálu) - fa - vydaná (prodej zboží, služeb, IM) - fa Příjemka - P (příjem materiálu do skladu Výdejka - V (výdej materiálu ze skladu Vnitřní účetní doklad Doklady musí být pravdivé, přesné, úplné, přehledné a včasné. Nesmí se přepisovat, dodatečně vpisovat a musí být čitelné. ÚD se zaznamenávají tak, aby byly čitelné a nedaly se vymazat (musí být psány strojem, inkoustem nebo propiskou) Účetní doklady informují o vzniku hospodářské operace, registrují a ověřují ji. Druhy účetních dokladů: 10

11 1) z hlediska obsahu : a) vnitřní (interní) - PPD. VPD, výdejka - zachycují pohyb majetkových složek uvnitř účetní jednotky. b) vnější (externí) - faktura - zajišťují styk účetní jednotky s vnějším světem. 2) podle místa vystavení dělíme účetní doklady : - vydané účetní jednotkou (směřující do jejího okolí) - došlé - směřující z vnějšího světa do účetní jednotky 3) z hlediska počtu zaznamenaných operací: a) na jednotlivé účetní doklady - obsahují jednu nebo více stejnorodých operací v rámci 1 dne. b) sběrný účetní doklad - shrnují více jednotlivých účetních dokladů, za delší období (týden, dekáda, měsíc) Náležitosti účetních dokladů: Základní obsah účetních dokladů je dán zákonem o účetnictví. Stanovuje minimum údajů nutných k tomu, abychom mohli doklad zaúčtovat. Po formální stránce není nic předepsáno (účetní jednotka si může tvořit své vlastní účetní doklady). Každý zápis v účetní knize musí být podložen účetním dokladem! Náležitosti účetního dokladu: - označení účetního dokladu (Paragon, Faktura) - popis účetního případu - označení účastníků - peněžní částka, množství a cena za jednotku - datum vyhotovení ÚD - datum uskutečnění účetního případu, pokud není shodné s datumem vyhotovení - podpisy odpovědných osob za zaúčtování a za účetní případ Prvotní záznam (znamená zaznamenání hospodářských jevů současně nebo bezprostředně po jejich uskutečnění. Údaje musí být tak podrobné, abychom je mohli účetně zpracovat) se může stát účetním dokladem za předpokladu, že má všechny jeho náležitosti. V účetním dokladu nemusí být obsaženy všechny náležitosti přímo na dokladu, je možno doložit v příloze. Náležitosti daňového dokladu: viz účetní + - DIČ (toho, od koho nakupujeme) - datum uskutečněného zdanitelného plnění (kdy došlo k předání zboží, uskutečnění služby..) - sazba DPH v % - sazba DPH v Kč - cena bez DPH v Kč 11

12 - cena celkem Oběh účetních dokladů a postup při jejich zpracování Vyhlašují se jména a podpisové vzory lidí, pracovníků, kteří odpovídají za příslušné účetní případy a jejich zaúčtování. 1) přezkušování účetních dokladů - věcné - množství - cena - formální - předepsané náležitosti 2) příprava k zaúčtování a) třídění (pokladní, bankovní,...) b) očíslování (přidělení určitého čísla danému dokladu, podle zvoleného systému: - v časové řadě n 1 - x - nezávisle na druhu dokladu - číslování jednotlivých druhů dokladů vlastní číselnou řadou (často se v čísle vyskytuje i kalendářní rok př.: u věcného hlediska jednotlivým typům dokladů přidělíme kód, číslo pak doplňujeme pořadovým číslem dokladu. c) evidence - vede se v pomocných knihách (kniha došlých faktur). d) účtovací předpis - zajišťuje spojitost účetních dokladů s účetními zápisy v účetních knihách. Znamená stanovení účtu a jeho strany. Jednoduché účetnictví - číslo strany a řádku v peněžním deníku. 3) zaúčtování účetního dokladu - provádí se podle účtovacího předpisu účetními zápisy v účetních knihách 4) úschova - je dokonce účetního roku v příručním archivu a po uzávěrce se účetní doklady předají do podnikového archivu na dobu 5 let po skončení účetního roku Doklady, které nejsou správně vyplněny jsou považovány za neprůkazné. Opravy účetních dokladů: 1) přeškrtnutím chybného údaje tenkou čarou, tak aby byla zajištěna čitelnost původního záznamu, nad tím se uvede správný údaj s datem opravy a podpisem opravující osoby, používá se před zaúčtováním 2) vyhotovení nového účetního dokladu Materiál: suroviny - základní materiál - tvoří podstatu výrobku pomocný materiál provozovací látky - umožňují chod - mazadla, palivo náhradní díly - díly určené k náhradě obaly - ochrana výrobku drobný hmotný investiční majetek (DHIM) Evidence zásob materiálu: 12

13 dodavatelská faktura - kniha došlých faktur dodací list - kniha došlých zásilek přepravní doklady příjemka skladní karty - analytická evidence k účtu materiál na skladě výdejka převodka protokol o vadách - reklamační list závěsný štítek Oceňování zásob materiálu: v pořizovací ceně (PC) - nakupované zásoby ve vlastních nákladech (VN) - zásoby vlastní výroby Přírůstky zásob na sklad v PC nebo v VN - skutečná výše lze použít i průměrnou cenu u materiálů stejného druhu Úbytky zásob na skladu v ceně za kterou jsou zásoby pořízeny v ceně zjištěné - váženým aritmetickým průměrem z PC nebo VN a) proměnlivý průměr po každém novém přírůstku se zjišťuje i nový průměr pro výdej b) periodický průměr - průměr se počítá vždy alespoň jednou za měsíc c) pomocí metody FIFO (první do první ven), první cena pro ocenění přírůstku zásob se použije jako první cena pro ocenění úbytku zásob Analytická evidence (AE) zásob materiálu: 1. stupeň AE sleduje cenu pořízení a zvlášť vedlejší pořizovací náklady materiál na skladě Kč ,-- 112/1 - mat. na skladě (PC) Kč ,-- 112/2 - mat. na skladě (vedlejší PC) Kč ,-- předem stanovená cena a zvlášť odchylky od skutečné ceny materiál na skladě Kč ,-- 112/1 - mat. na skladě (před. st. cena) Kč ,-- 112/2 - mat. na skladě (odchylky) - Kč ,-- 13

14 Při vyskladňování zásob se vedlejší pořizovací náklady nebo odchylky od skutečné ceny zaúčtují způsobem závazně stanoveným účetní jednotkou, např. pomocí průměru (%). Odchylka od skutečné ceny pořízení může mít charakter úspory nebo překročení. Úspora se potom od částek za vydaný materiál v předem stanovené ceně odečítá. 2. stupeň AE podle skladů, v rámci skladů podle jednotlivých druhů materiálu (skladní karty) Příklad: 1. Příjemka 200 kg materiálu v CP Kč 3,-- za kg + přepravné Kč 30, Mat. na skladě / 111 Pořízení mat. Kč 630,-- 112/1 - pořizovací cena Kč 600,-- 112/2 - vedlejší poč. náklady Kč 30,-- 2. Příjemka 400 kg materiálu v ceně Kč 2,50 za kg + přepravné Kč 18, / 111 Kč 1 018,-- 112/1 Kč 1 000,-- 112/2 Kč 18,-- 3. Výdejka za materiál - celková cena Kč 450, Spotřeba mat. / 112 Kč 463,50 112/1 Kč 450,-- 112/2 Kč 13,50 Účtování zásob materiálu: Způsoby účtování: Způsob A - mohou použít všechny účetní jednotky, které účtují podle účtové osnovy pro podnikatele Způsob B - nemohou používat ty účetní jednotky, které mají povinnost ověřovat účetní závěrku auditorem Způsob A Nákup materiálu: Nákup od jiných subjektů V průběhu účetního období se složky pořizovací ceny nakupovaného materiálu účtují na straně MD účtu Pořízení materiálu (kalkulační účet - vypočítává se pořizovací cena) 1. DFA za materiál - smluvní cena Kč 5 000, % DPH Poř. mat./321 Kč 5 000, DPH/ 321 Kč 1 100,-- 2. DFA za přepravu materiálu Kč 200,-- + 5% DPH Poř. mat./321 Kč 200, DPH / 321 Kč 10,-- 3. Příjemka materiálu 112/ 111 Kč 5 200,-- 14

15 4. Výdej do spotřeby 501/112 Kč 2 000,-- 5. Úhrada DFA - z BÚ (bankovní účet) 321/ BÚ Kč 6 310,-- Vnitropodnikové přepravné materiálu aktivace - shrnutí vnitropodnikových služeb do zásob, tedy do majetku Poř. mat. / Aktivace vnitropodnikových služeb Nákup materiálu z dovozu celní orgán vyúčtovává clo i DPH, do doby jejich zaplacení představují obojí závazek vůči celnímu orgánu, který se eviduje na účtě Jiné závazky JCD - Jednotková celní deklarace DPH - vypočítává se z hodnoty zvýšené o clo!!!!! 1. DFA za materiál / Clo / DPH / 379 Reklamace materiálu: Reklamace - uplatnění nároku vůči dodavateli, výrobci, přepravci za zjištěně vady v dodávce (špatná kvalita, jiné množství,...).reklamační nároky se účtují ihned při jejich zjištění na podkladě zápisu o vadách (ten se sepíše ihned po dodávce) na účet 315- Ostatní pohledávky (A) Možná řešení 1. Dodavatel reklamaci uzná - zaplatí, dodá chybné množství, vymění 2. Dodavatel reklamaci neuzná - reklamační řízení - obchodní soud: a) rozhodnutí v náš prospěch a vyřešení jako 1. b) rozhodnutí v prospěch dodavatele - odběratel odepíše neuznanou reklamaci do svých nákladů na účtu Ostatní mimořádné náklady Příklad 1. DFA - za materiál 4. Úhrada DFA 111 / 321 Kč 2 400, / 221 Kč 2 400,-- 2. Převod na sklad 5. Částečné zaplacení reklamační částky 112 / 111 Kč 2 280, / 315 Kč 60,-- 3. Reklamace (menší množství) 6. Odpis nepřiznaného nároku 315 / 111 Kč 120, / 315 Kč 60,-- Reklamační částka včetně DPH Materiál na cestě: eviduje se na účtě Materiál na cestě (A) tento účet se používá pouze na konci účetního období v případě, že došla faktura, ale materiál zatím nedošel 15

16 1. DFA / Vnitřní účetní doklad (VÚD) / Příjemka / 119 Nevyfakturované dodávky: Nevyfakturované dodávky představují dluh vůči dodavateli, který ovšem není doložen žádnou fakturou. Použití pouze na konci účetního období v případě, že došel materiál, ale ještě nedošla faktura. Materiál se ocení na základě uzavřené smlouvy nebo odhadem - účtuje se na Dohadné účty pasivní 1. Příjemka / VÚD / DFA / 321 Pokud se DFA liší částku, doúčtujeme na účet 111 nebo hned na účet 112 Prodej materiálu: 1. Odběratelská faktura (OFA) - za prodaný materiál Odběratelé / Tržby z prodeje materiálu 311/ DPH 2. Výdejka - úbytek prodaného materiálu (účtování v ceně skladní) Prodaný materiál / 112 HV z prodeje 642 X 542 Zásoby materiálu přijaté do úschovy: Odběratel odmítne převzít zásilku na sklad (neodpovídá jakost, chybí část dodávky, jiná dodávka). Do doby konečného rozhodnutí dodavatele ji převezme na sklad do prozatímní úschovy a eviduje ji v podrozvahové evidenci, v účetní třídě 7, např. na účtě, který se jmenuje (ale nemusí) - Majetek převzatý do úschovy 1. DFA / Storno DFA / 111 nebo 111 / 321 ale červeně 3. Podrozvahová evidence (účtuje se jen na jedné straně) / Vrácení zásilky dodavateli / 7.. Škody na zásobách materiálu: Škoda - fyzické znehodnocení majetku 1. VÚD - zjištěná škoda na materiálu Kč , Manka a škody/112 Kč ,-- 2. Přiznaná náhrada od pojišťovny Kč , Jiné pohledávky/688- Ostatní mimořádné výnosy Kč ,-- 3. Výpis z BÚ - poukaz pojistné náhrady Kč ,-- 221/ 378 Kč ,-- Jestliže nebyla ke dni účetní uzávěrky potvrzena od pojišťovny pojistná náhrada zaúčtujeme pohledávku za pojišťovnou na účet Dohadné účty aktivní. Inventarizační rozdíly: 16

17 inventarizaci materiálu je účetní jednotka povinna provádět průběžně během účetního období. skutečný stav se zjistí fyzickou inventurou, účetní stav ze skladních karet. Rozdíly: 1. Přebytek = mimořádný výnos 112 / Ostatní mimořádné výnosy 2. Manko (schodek) a) nezaviněné manko přirozené úbytky zásob v rámci norem (normy stanoví sama organizace), účtuje se např. u materiálu, kde dochází k vysychání (ředidlo) a rozprašování (písek) účtuje se jako dodatečná spotřeba Spotřeba materiálu / Materiál na skladě b) ostatní manka manka nad normu manka zaviněná Manka a škody / 112 Manka zaviněná se předepisují odpovědným osobám k úhradě představují mimořádný výnos do doby uhrazení vzniká za odpovědnou osobou pohledávka Pohledávky za zaměstnanci / 688 úhrady - v hotovosti (PPD 211 / 335 srážkou ze mzdy (ZVL) 331 / 335 poštovní poukázkou, šekem (VBÚ) 221 / 335 Zásoby materiálu vlastní výroby: pořízení materiálu ve vlastní režii materiál vlastní výroby se oceňuje ve vlastních nákladech a účtuje se jako aktivace na účet Aktivace materiálu a zboží (Vý) Způsob B Během účetního období se všechny složky pořizovací ceny nakupovaného materiálu účtují přímo do nákladů, to znamená na účet Spotřeba materiálu (nepoužívají se účty 111 a 112) Na konci účetního období se vyúčtuje 1. Převod počátečního stavu zásoby materiálu do spotřeby / Na základě inventarizace se zaúčtuje konečná zásoba materiálu / 501 Způsob B - předpokládá vedení skladní evidence, přehledný přehled přírůstků, úbytků a stavu zásob podle jednotlivých druhů v měrných jednotkách i v korunách Příklad: 1. DFA - za materiál Kč , % DPH 2. Převodka na dopravu uskutečněnou vlastními dopravními prostředky Kč 2 100,-- 3. Příjemka materiálu na sklad 4. VÚD - převod počátečního stavu na konci roku Kč 3 000,-- 5. VÚD - zúčtování konečné zásoby materiálu zjištěné inventarizací Kč 5 000,-- Způsob A Kč Způsob B / , / / , /

18 / , / / ,-- Neúčtuje se! 4. Neúčtuje se! 3 000, / Neúčtuje se! 5 000, / Účetní knihy: Knihy jednoduchého účetnictví: Peněžní deník Kniha pohledávek a závazků Pomocné účetní knihy: (inventární kniha, materiálu a zásob, mzdová evidence, kniha cenin, pro evidenci nepřímých daní, jízd, pokladní, kniha tržeb, IM, zakázek) Vedení a postupy jednoduchého účetnictví vyhlašuje Ministerstvo financí je důležité znát poslední změny. Vedení JÚ nutně předpokládá znalost zákona o daních z příjmu. Peněžní deník Záznamy jsou uspořádány z časového hlediska - časový zápis. Je určen pro záznamy peněžního charakteru: a) příjmy a výdaje v pokladně b) příjmy a výdaje na bankovním účtu Pokud nedojde k pohybu peněžních prostředků do PD nezapisujeme. Vede se v Kč, vede se pro neplátce i plátce DPH. Peněžní deník má tabulkovou formu - tabelární deník Po právní stránce není deník přesně předepsán (každý vypadá jinak). Je však předepsáno, co musí minimálně obsahovat: - přehled o peněžních prostředcích v hotovosti a ceninách - přehled o běžném účtě - přehled o příjmech zahrnovaných do základu daně (zdanitelné příjmy + rozpis) - příjmy nezahrnované do základu daně (nezdanitelné příjmy + rozpis) - výdaje zahrnuté do základu daně (uznatelné výdaje + rozpis) - výdaje nezahrnuté do základu daně (ostatní výdaje + rozpis) - přehled o průběžných položkách Evidence pohledávek a závazků 18

19 - vedení přesné a podrobné evidence je důležité nejen pro zjištění jmění podnikatele, ale aby věděl, za kterým dlužníkem má pohledávku, v jaké výši, kdy je splatná a kdy byla uhrazena. Evidence může mít různou formu. - je dobré na začátku každého měsíce do knihy předepsat všechny závazky, které mají být uhrazeny Pomocné knihy - předepsané ze zákona Účetní období končí uzavřením účetních knih a sestaví se 2 výkazy: 1. O MAJETKU A ZÁVAZCÍCH 2. VÝKAZ PŘÍJMU A VÝDAJŮ Zjistí se daňová povinnost vypočtenou daň zapíšeme do knihy závazků na další období Pokud vyjde ztráta vyplní se opět DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ mohu ji odečítat po dalších 7 let, ale jen pokud v příštím roce vykazuji příjmy Knihy podvojného účetnictví: Zákon o účetnictví předepisuje účetním jednotkám účtujícím v soustavě podvojného účetnictví vést následující účetní knihy: Deník Hlavní kniha Knihy analytické evidence Deník - respektuje časový sled uskutečněných operací, proto účetní zápisy prováděné v deníku se nazývají zápisy časové. - poskytuje přesný časový přehled o skutečných operacích - napomáhá odhalení chyb věcných zápisů v hlavní knize - zabraňuje dodatečným neoprávněným úpravám účetních zápisů - zajišťuje vazbu účetních zápisů na účetní doklady - úkolem deníku je prokázat, že účetnictví v účetní jednotce je úplné Účetní případy se účtují vzestupnou řadou a stanový se účtovací předpis - Předkontace. Při velkém objemu operací se mohou používat specializované deníky např. deník došlých faktur, deník pokladní apod. Zápis jednoho účetního případu se nazývá jako deníková položka, úhrn deníkových položek za účetní období nazýváme deníkovým obratem. Hlavní kniha - je soubor syntetických účtů, na nichž se provádějí věcné účetní zápisy nazývá se tak proto, že poskytuje hlavní (základní) informace pro potřebu řízení a kontroly. Zůstatky účtů hlavní knihy jsou pak podkladem pro sestavení účetních výkazů. - zaznamenávají se sem účetní zápisy z hlediska věcného. Kniha může mít formu vázané knihy, popřípadě za volných listech, které musí být očíslovány a součet částek jednoho listu musí být převeden na list následující stranu. Hlavní kniha tvoří ucelenou soustavu syntetických účtů, které se používají v účetní jednotce. 19

20 Knihy analytické evidence - jsou soubory analytických účtů k příslušnému syntetickému účtu hlavní knihy. Při počítačovém zpracování je analytická evidence obvykle spojená s hlavní knihou, kde jsou syntetické účty přímo členěny na analytické. - Peněžní částky v těchto knihách musí odpovídat peněžním částkám na syntetických účtech. Nejdříve zaznamenáváme do knih analytické evidence a poté součty jednotlivých částek do hlavní knihy na syntetické účty. Účetní zápisy: Podvojný úč. zápis: každý úč. případ musí být zaznamenán vždy na dvou účtech tak, že na jednom účtu je zapsán na straně MD a touž částkou na druhém účtu na straně D. Takovému zápisu říkáme podvojný. 1. Časové (chronologické) - účetní případy z časového hlediska se zaznamenávají v knize zvané deník 2. Věcné (systematické a soustavné)- zaznamenávají se do hlavní knihy Podle stupně podrobnosti úč. zápisů jsou 2 stupně evidence: 1. Syntetická evidence - účetní zápisy obsahují údaje o účetní jednotce jako celku 2. Analytická evidence - podrobnější evidence k evidenci syntetické Př.: SE - materiál na skladě AE - skladní karty SE - zaměstnanci AE - mzdové listy SE - dodavatelé AE - kniha závazků Účetní zápisy mohou být děleny také podle složitosti: 1. Jednoduché úč. zápisy - zápis na straně Má dáti jednoho účtu je stejný jako zápis na straně Dal druhého účtu 2. Složité úč. zápisy - oproti jednomu účtu na straně jedné je několik účtů na straně druhé Opravy chybných účetních zápisů Opravy v úč. písemnostech lze provádět jen příkazným způsobem. Rozeznáváme tyto způsoby oprav: a) úplné storno (zrušení nesprávné položky) nebo mínusový zápis s tím, že mín. zápis je vyjádřen červeně. Úplné storno se používá, došlo-li k zaúčtování na nesprávných účtech nebo na nesprávných stranách správných účtů. 20

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

Přehled přednášek a cvičení

Přehled přednášek a cvičení 1. Význam účetnictví, předmět účetnictví Právní úprava účetnictví Účetní doklady Přehled přednášek a cvičení 2. Rozvaha majetek, zdroje krytí (aktiva, pasiva) Typické změny rozvahových stavů Inventarizace

Více

MATERIÁLOVÉ ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob CHARAKTERISTIKA

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM 1. Právní úprava účetnictví Předmět a význam účetnictví Základní právní normy Zákon o účetnictví České účetní standardy - funkce Směrná účtová

Více

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví)

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví) ÚČETNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY 1)ÚČETNÍ JEDNOTKA: právnická osoba se sídlem v ČR nebo fyzická osoba, která podniká nebo provozuje samostatně výdělečnou činnost. Účetní jednotkou mohou být zahraniční osoby,

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

Následně vydala účetní jednotka do spotřeby 180 t tohoto materiálu.

Následně vydala účetní jednotka do spotřeby 180 t tohoto materiálu. Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty 3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty Oběžný majetek - nemusí ho být v podniku mnoho - je v podniku v různých formách (ve věcné podobě jako suroviny, materiál apod., v peněžní podobě jako peníze, pohledávky,

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Osnova 01. Úvod do předmětu podstata a význam účetnictví, právní úprava účetnictví 02.

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Přednáška č. 9 ZÁSOBY

Přednáška č. 9 ZÁSOBY Přednáška č. 9 ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob 2.1.2013

Více

Účtování o zásobách. Příklad 1/1

Účtování o zásobách. Příklad 1/1 Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ 11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy 12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví 12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu o účetnictví

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku. - oprávky = zůstatková cena

6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku. - oprávky = zůstatková cena 6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku Opotřebení dlouhodobého majetku K hlavním charakteristikám dlouhodobého majetku patří, že se postupně opotřebovává a dochází u něho k postupnému

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

Základy účetnictví 5. přednáška

Základy účetnictví 5. přednáška Základy účetnictví 5. přednáška 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy 2) Kontrola v systému podvojného účetnictví 3) Inventarizace Ad 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy - průkaznost účetních údajů

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,-

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,- PŘÍKLAD Č. 1 Společnost s ručením omezeným Dřevomont, plátce DPH, se zabývá výrobou dřevěného nábytku. Během účetního období nastaly následující účetní případy: 1) VBÚ poskytnuta záloha na nákup dřeva

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Dvojí pohled na MAJETEK podniku

Dvojí pohled na MAJETEK podniku Dvojí pohled na MAJETEK podniku Příklad Z/4 1) Pokuste se sestavit si bilanci majetku (to znamená jeho hospodářských prostředků s uvedením zdrojů financování), víte-li, že dlouhodobý hmotný majetek tohoto

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech Strana 464 52 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy pro zdravotní pojiš ovny ) 1. Cíl Cílem

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

Třetí přednáška z UCPO. TÉMA: Účtová třída 2: Majetek

Třetí přednáška z UCPO. TÉMA: Účtová třída 2: Majetek Třetí přednáška z UCPO TÉMA: Účtová třída 2: Majetek Definice V účtové třídě 2 se účtuje o takovém majetku, jehož zdrojem krytí jsou jiné zdroje než technické rezervy. S takovým majetkem může pojišťovna

Více

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry. Charakteristika a účtování, část I.

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry. Charakteristika a účtování, část I. Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry Charakteristika a účtování, část I. Obsah 1. Právní úprava 2. Struktura finančních účtů 3. Oceňování krátkodobého finančního maj. 4. Pokladna 5.

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. (2) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. (2) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ (2) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. Obsah Dokumentace, oceňování, účetní zápisy, účetní knihy, účetní výkazy Obecné zásady účetnictví Regulace účetnictví v ČR Zásoby Dokumentace Průkazné

Více

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví?

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co je úkolem účetnictví? 1.1 Právní úprava, předmět a funkce účetnictví - 563/1991 Sb. - Účetní jednotky Cíl a předmět účetnictví Funkce účetnictví: - Dokumentační

Více

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT)

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) 1 Základy účetnictví 8. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

1. Úvod do účetnictví

1. Úvod do účetnictví 1. Úvod do účetnictví 1.1. Účetnictví Je ucelený systém informací o hospodaření a o hospodářském výsledku. Pravidla pro vedení účetnictví určuje zákon o účetnictví (číslo zákona najít na internetu) ve

Více

4R SP 3 Souvislý příklad - č. 3

4R SP 3 Souvislý příklad - č. 3 4R SP 3 Souvislý příklad - č. 3 č. Text 1. DoFa za el. ener.: - SC od neplátce 50 000 2. VÚD - převod zisku z min. rok (otevření účtu 431) 1 000 000 3. VÚD: rozdělení zisku: - příd. zák. rez. F 500 000

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

OBSAH KAPITOLY ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK POLOŽEK POLOŽEK POLOŽEK

OBSAH KAPITOLY ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK POLOŽEK POLOŽEK POLOŽEK OBSAH KAPITOLY ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Ing. Lukáš Kučera změny rozvahových položek účet, druhy a funkce změny rozvahových stavů na účtech obraty, zůstatky a uzavírání účtů podvojný zápis syntetická a analytická

Více

6. Účtová třída 2 - Finanční účty

6. Účtová třída 2 - Finanční účty 6. Účtová třída 2 - Finanční účty V této účtové třídě se sleduje finanční majetek a krátkodobé finanční zdroje účetní jednotky. Účty mohou být aktivní i pasivní. Jedná se o peněžní hotovost, šeky, ceniny,

Více

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016 19.03.2016 20:06:21.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.013 Software.014 Ostatní ocenitelná práva.015 Goodwill.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.021 Stavby.022 Hmotné movité věci a jejich soubory.025

Více

7. Příjemka na v loňském roce vyfakturovaný materiál 120 000 112 119 8. FAP za nákup stroje 270 000 51 300 321 300

7. Příjemka na v loňském roce vyfakturovaný materiál 120 000 112 119 8. FAP za nákup stroje 270 000 51 300 321 300 Op. Tet Částka MD D 1. Otevření účtů aktiv a pasiv 21 200 000 21 200 000 2. FAP za materiál dodaný v minulém období 300 000 57 000 357 000 3. FAP za nákup materiálu v zahraničí 20 000 GBP @ 29,70 AÚ 710

Více

PŘÍKLAD Č. 1. Pokladna Kč 25 000,- Bankovní účty Kč 210 000,- Během účetního období došlo k následujícím účetním případům:

PŘÍKLAD Č. 1. Pokladna Kč 25 000,- Bankovní účty Kč 210 000,- Během účetního období došlo k následujícím účetním případům: PŘÍKLAD Č. 1 Společnost s ručením omezeným Dřevomont, plátce DPH, zabývající se výrobou dřevěného nábytku má k l. lednu 200x následující stavy vybraných účtů: Pokladna Kč 25 000,- Bankovní účty Kč 210

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.4 ZÁSOBY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS. Podstata a charakteristika

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Finanční účetnictví 1 (Finanční účetnictví) - letní semestr 07/08

Finanční účetnictví 1 (Finanční účetnictví) - letní semestr 07/08 1 Finanční účetnictví 1 (Finanční účetnictví) - letní semestr 07/08 Přednáška č. 1 Účtování zásob specifické problémy účtování zásob (oceňování, reklamace) - účtování operací v závěru období Oblast účtování

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou.

Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou. 2. přednáška 21.2. Opravné položky k zásobám Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou. Výsledkem

Více

4R SP 3 Souvislý příklad - č. 3, řešení

4R SP 3 Souvislý příklad - č. 3, řešení 4R SP 3 Souvislý příklad - č. 3, řešení č. Text 1. DoFa za el. ener.: - SC od neplátce 50 000 502 321 2. VÚD - převod zisku z min. rok (otevření účtu 431) 1 000 000 701 431 3. VÚD: rozdělení zisku: - příd.

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Účtování nákupu materiálu

Účtování nákupu materiálu Účtování nákupu materiálu MD / D 1. Faktura za materiál 2. Výdajový pokladní doklad (za přepravné) 3. Příjemka za převzatý materiál 4. Výdejka 111 / 321 111 / 211 112 / 111 501 / 112 Účtování nákupu materiálu

Více

hospodářská operace účetní doklad účetní případ Neexistuje žádná jiná cesta, kterou by do účetnictví bylo možno vnést

hospodářská operace účetní doklad účetní případ Neexistuje žádná jiná cesta, kterou by do účetnictví bylo možno vnést Přednáška 15.11.06 1. Účetní doklady 2. Účetní zápisy a účetní knihy Účetní doklady - jsou významnou součástí systému účetnictví a jeho metody Význam účetních dokladů - evidují (zaznamenávají) hospodářské

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

Přednáška Změny rozvahových stavů. a účet jako základní nástroj jejich evidence. Základní struktura rozvahy Rozvaha firmy.. k.

Přednáška Změny rozvahových stavů. a účet jako základní nástroj jejich evidence. Základní struktura rozvahy Rozvaha firmy.. k. Přednáška 25. 10. Změny rozvahových stavů a účet jako základní nástroj jejich evidence Základní struktura rozvahy A k t i v a Majetek a jeho formy Rozvaha firmy.. k. 200x P a s i v a Kapitál (zdroje) A.

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

MAJETEK A ZÁVAZKY PODNIKATELE

MAJETEK A ZÁVAZKY PODNIKATELE MAJETEK A ZÁVAZKY PODNIKATELE DRUHY MAJETKU Jsou všechny hospodářské prostředky, které podnik využívá při své hospodářské činnosti. Krátkodobý majetek Mění zcela svoji podobu Dlouhodobý majetek Nemění

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků - Vnitřní směrnice č.5/2011 starosty obecního úřadu ový Kramolín, kterou se řídí Inventarizace majetku a závazků 1. Předmět úpravy Ustanovení této směrnice vymezuje inventarizaci majetku a závazků. Inventarizace

Více

1. Členění třídy 1. Účtová skupina 11. - Materiál 111,112, 119. Účtová skupina 12. - Zásoby vlastní výroby 121, 122, 123, 124. - Zboží 131, 132, 139

1. Členění třídy 1. Účtová skupina 11. - Materiál 111,112, 119. Účtová skupina 12. - Zásoby vlastní výroby 121, 122, 123, 124. - Zboží 131, 132, 139 Třída 1 - Osnova: 1. Členění třídy 1 2. Oceňování zásob při výdeji 3. Oceňování zásob při inventarizaci 4. Materiál vlastní výroby 5. Nákup materiálu v zahraničí 6. Analytická evidence materiálu 7. Zálohy

Více

6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky 6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky Obsah kapitoly: vlastní a cizí zdroje krytí majetku základní kapitál, změny základního kapitálu kapitálové fondy výsledek hospodaření (rozdělení zisku, úhrada ztráty)

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU

ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU Příklad 0/1 Podnikatelský subjekt, akciová společnost XYZ Jičín má ke dni zapsání do obchodního rejstříku dne 11.3.20xx základní kapitál ve výši 2 mil. Kč ve formě vkladu

Více

Zásoby patří do oběžného majetku, u kterého dochází k jednorázové spotřebě nebo se přeměňují v jiné majetkové složky.

Zásoby patří do oběžného majetku, u kterého dochází k jednorázové spotřebě nebo se přeměňují v jiné majetkové složky. 5. Účtová třída 1 - zásoby 5.1. Druhy zásob Charakteristika zásob Zásoby patří do oběžného majetku, u kterého dochází k jednorázové spotřebě nebo se přeměňují v jiné majetkové složky. Členění zásob V účtové

Více

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. prosince 2016 Roční závěrka je sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

15. ÚČETNÍ UZÁVĚRKA A VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Účetní uzávěrka je uzavření účetních knih

15. ÚČETNÍ UZÁVĚRKA A VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Účetní uzávěrka je uzavření účetních knih 15. ÚČETNÍ UZÁVĚRKA A VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Účetní uzávěrka je uzavření účetních knih pozor! Na rozdíl od toho, účetní závěrka je sestavení výkazů (výsledovka, rozvaha) účetní uzávěrka má několik částí:

Více

1) Inventarizační rozdíly = a) manko (skutečný stav je nižší než účetní) b) přebytek (skutečný stav je vyšší než účetní. 501-spotřeba materiálu

1) Inventarizační rozdíly = a) manko (skutečný stav je nižší než účetní) b) přebytek (skutečný stav je vyšší než účetní. 501-spotřeba materiálu Základy účetnictví 7. přednáška Účtování zásob materiálu: 1) inventarizační rozdíly 2) reklamace dodávky materiálu 3) zásoby zboží (nákup, prodej) 1) Inventarizační rozdíly = a) manko (skutečný stav je

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Ing. Eliška Galambicová 1. Maturitní otázky 3, 4 a 5

Ing. Eliška Galambicová 1. Maturitní otázky 3, 4 a 5 Ing. Eliška Galambicová 1 Maturitní otázky 3, 4 a 5 3/ Účtová třída 1- Zásoby. Zásoby, dělení a oceňování zásob, způsoby pořízení, metody účtování, pořízení nákupem a vlastní činností, dokladování (příjemka,

Více

Eva Tomášková Daňová evidence. Bilanční právo

Eva Tomášková Daňová evidence. Bilanční právo Eva Tomášková eva.tomaskova@law.muni.cz Daňová evidence Bilanční právo Záznamy o podnikatelské činnosti Vedením účetnictví Vykazováním pouze příjmů s uplatněním výdajů v procentech z příjmů (paušálem)

Více

Základy účetnictví KURZY SPRINT

Základy účetnictví KURZY SPRINT Základy účetnictví 2014 KURZY SPRINT OBSAH 1. Úvod do účetnictví 3 2. Účetní výkazy (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) 5 3. Účet, účtový rozvrh, otevření účetnictví 8 4. Inventarizace základní principy 11

Více

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Kvalitativní požadavky na informace poskytované účetnictvím: - věrné zobrazení (obecný požadavek,který je konkretizován požadavkem objektivnosti)

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více