VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA"

Transkript

1 VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

2 Autoi: Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová grafická úprava Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková

3

4 Obsah OBSAH 1 Úvod Cíle Požadované znalosti Doba potebná ke studiu Klíová slova Metodický návod na práci s textem Základy úetnictví Klíová slova Kliknete-li myší do volného prostoru 2.2 Majetek vpravo od obsahu, ten se Vám vybere Dlouhodobý majetek... (šed podbarví). Zmáknutím 11 funkní Obžný majetek... klávesy F9 se pak celý 12 obsah zaktualizuje 2.3 dle skutených 13 dat. Zdroje krytí majetku Výnosy, náklady Výnosy Náklady Základní zmny v rozvaze (úetní pípady) Soustava út Právní úprava úetnictví Klíová slova Zákon o úetnictví Obecná ustanovení Rozsah vedení úetnictví, úetní doklady, úetní zápisy a úetní knihy Úetní závrka Zpsoby oceování Inventarizace majetku a závazk Úschova úetních záznam Provádcí vyhláška 500/2002 Sb. k zákonu o úetnictví Smrná útová osnova Návrh útového rozvrhu eské úetní standardy pro podnikatele Daová evidence Dlouhodobý majetek Klíová slova Dlouhodobý majetek Poízení dlouhodobého majetku Poízení DM nákupem Poízení DM vlastní inností Bezúplatné nabytí DM Odpisy dlouhodobého majetku Vyazení dlouhodobého majetku (93) -

5 Obsah Vyazení pln odepsaného majetku Vyazení ásten odepsaného majetku Zásoby Klíová slova Charakteristika zásob Charakteristika zpsobu A evidence zásob Evidence zásob nakupovaných Evidence zásob vlastní výroby Charakteristika zpsobu B evidence zásob Evidence zásob nakupovaných Zásoby vlastní výroby Spolená ustanovení k útování zásob Finanní úty Klíová slova Obsah útové tídy 2-Finanní úty Evidence penz a cenin Bankovní úty Zútovací vztahy Klíová slova Pohledávky z obchodního styku Závazky z obchodních styk Zútování se zamstnanci a institucemi Analytická evidence Zútování daní a dotací Pohledávky a závazky ke spoleníkm a sdružení Pohledávky ke spoleníkm a sdružení Závazky ke spoleníkm a sdružení Jiné pohledávky a závazky Evidence náklad a výnos Klíová slova Evidence náklad Evidence provozních náklad Útová skupina 50 Spotebované nákupy Útová skupina 51 Služby Útová skupina 52 Osobní náklady Útová skupina 53- Dan a poplatky Útová skupina 54 Jiné provozní náklady Útová skupina 55 Odpisy, rezervy, komplexní náklady píštích období a opravné položky provozních náklad Evidence finanních náklad Útová skupina 56 Finanní náklady Útová skupina 57 Rezervy a opravné položky finanních náklad Mimoádné náklady (93) -

6 Obsah Dan z píjm a pevodové úty Výnosy Provozní výnosy Útová skupina 60 Tržby za vlastní výkony a zboží Útová skupina 61 Zmny stavu vnitropodnikových zásob Útová skupina 62 Aktivace Útová skupina 64 Jiné provozní výnosy Útová skupina 66 Finanní výnosy Útová skupina 68 Mimoádné výnosy asové rozlišení náklad a výnos Klíová slova Obecné zásady (lánek VIII postup útování pro podnikatele) Evidence asového rozlišení náklad a výnos Dohadné položky Rezervy Kapitálové úty a dlouhodobé závazky Klíová slova Struktura útové skupiny 4 - Kapitálové úty a dlouhodobé závazky Vlastní kapitál Fondy ze zisku a pevedené výsledky hospodaení Výsledek hospodaení Dlouhodobé bankovní úvry a dlouhodobé závazky Bankovní úvry Dlouhodobé závazky Odložený daový závazek a pohledávka Individuální podnikatel Úetní uzávrka a závrka Klíová slova Obecné zásady úetní uzávrky a závrky Úetní pípady pedcházející úetní uzávrce Inventarizace Kontrola asového rozlišení náklad a výnos Dohadné položky Postup tvorby a použití rezerv Pohledávky po lht splatnosti Oceovací rozdíly pi uplatnní reálné hodnoty a ocenní ekvivalencí u cenných papír a podíl Ostatní peduzávrkové úetní pípady Úetní uzávrka Úetní závrka Rozdlení hospodáského výsledku Klíová slova Rozdlení hospodáského výsledku Závr (93) -

7 Obsah 14 Klí Studijní prameny Seznam použité literatury Seznam doplkové studijní literatury Odkazy na další studijní zdroje a prameny (93) -

8

9 Úvod 1 Úvod 1.1 Cíle Cílem tohoto manuálu je seznámit Vás s pedmtem úetnictví. Úetnictví je úsekovou ekonomickou disciplinou. Slouží k zachycení hospodáských operací, jeho prostednictvím získá podnik informace o stavu majetku a jeho zdroj a jejich pohybu. Dále úetnictví zachycuje náklady a výnosy, které se vážou na pedmt podnikání. Je zejmé, že úetnictví je základním informaním zdrojem pro ízení podniku. Neslouží jen interním uživatelm (vedení podniku a jeho vlastníci), ale výstupy úetnictví jsou ureny i externím uživatelm. Externími uživateli jsou pedevším finanní úady, banky, obchodní partnei a statistika. Vzhledem k tomu, že úetnictví má také prkazní charakter, lze ho využít jako prkazního prostedku pi soudních jednáních. Úetní výkazy jsou podkladem pi zpracování finanní analýzy, finanního plánu a vychází se z nich i pi oceování podniku. Manuál Úetnictví je koncipován tak, že Vás bude postupn seznamovat s obecnými zásadami úetnictví a v jednotlivých kapitolách se dovíte o zpsobu útování jednotlivých skupin majetku, zdroj krytí majetku, o evidencí náklad a výnos, o hospodáském výsledku, seznámíte se s útováním o rozdlení hospodáského výsledku. Všechny kapitoly obsahují píklady k vysvtlenému tematickému celku a jejich ešení je uvedeno v Klíi. U jednotlivých kapitol jsou uvedeny Testy s píklady k individuálnímu studiu, které Vaše vdomosti dále rozšíí. Víme, že studium podle uvedeného manuálu pro Vás nebude píliš namáhavé a že po jeho prostudování získáte základní pehled o útování podnikatel. Pejeme Vám radost z nov získaných vdomostí a dovedností. 1.2 Požadované znalosti Pepokládá se znalost základních ekonomických kategorií a orientace v základech podnikové ekonomiky a základní znalosti z oblasti podnikových financí. 1.3 Doba potebná ke studiu K nastudování problematiky daného pedmtu a vyešení úkol bude poteba 80 hodin. U jednotlivých kapitol nebude potebná doba uvádna. 1.4 Klíová slova Klíová slova jsou uvedena pro každou kapitolu zvláš. - 9 (93) -

10 Úvod 1.5 Metodický návod na práci s textem Prostudujte teoretickou ást jednotlivých kapitol a snažte se ešit základní píklady k jednotlivým kapitolám nejprve samostatn. O správnosti ešení se pesvdíte v Klíi uspoádaném podle jednotlivých kapitol. ešením test k jednotlivým kapitolám dosáhnete hlubších vdomostí a dovedností v dané problematice. Doporuujeme pracovat i s další literaturou, která je uvedena v závru studijní opory. Nezbytnou pomckou pi studiu jsou zejména právní pedpisy vztahující se k úetnictví zákon 563/1992 Sb., o úetnictví ve znní pozdjších pedpis, vyhláška 500/2002 Sb., kterou se provádjí nkterá ustanovení. 563/1991 ve znní pozdjších pedpis, eské úetní standardy a daové zákony (93) -

11 Základy úetnictví 2 Základy úetnictví Úkolem úetnictví v podniku je evidence všech operací, které lze finann vyjádit a které ovlivují majetek a jeho zdroje krytí. Souástí je také zachycení prbhu pedmtu podnikání, tzn. výnos a náklad. Úetnictví zachycuje kvantifikovatelné a finann vyjáditelné hospodáské operace, které se v podniku odehrávají a tím zajišuje informace o výši a skladb majetku a jeho zdroj krytí a o jejich zmnách a o dosaženém výsledku pedmtu innosti za urité období zjištném na základ porovnání výnos a náklad. Základní funkcí úetnictví je poskytování informací potebných nejen pro osoby, které rozhodují o budoucí existenci podniku (vlastníci, manažei), ale také pro další zainteresované subjekty, nap. vitele vetn penžních ústav a státní orgány. Krom základní informaní role plní úetnictví ješt další funkce: používá se jako dkazní prostedek pi vedení spor, zejména pi uznávání a ochran práv vitele ped dlužníkem, poskytuje podklady pro stanovení daové povinnosti, umožuje sledování finanní a ekonomické situace podniku z hlediska zamstnanc a vedení, poskytuje pi vhodném uspoádání tzv. vnitropodnikového úetnictví reálné podklady pro ízení zejména v oblasti náklad. 2.1 Klíová slova Úetnictví, funkce úetnictví, majetek, dlouhodobý majetek, obžný majetek, zdroje krytí majetku, vlastní zdroje, cizí zdroje, základní kapitál, fondy, aktiva, pasiva, výnosy, náklady, hospodáský výsledek, zisk, ztráta, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, úet, rozvahový úet, výsledkový úet, základní úetní operace. 2.2 Majetek Majetek firmy se lení na dlouhodobý obžný Dlouhodobý majetek Dlouhodobý majetek je tvoen dlouhodobým nehmotným majetkem, dlouhodobým hmotným majetkem, dlouhodobým finanním majetkem. Dlouhodobý nehmotný majetek je majetková položka, která má dobu použitelnosti delší než jeden rok v ocenní stanoveném podnikem. Patí sem nap (93) -

12 Základy úetnictví nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, které nejsou pedmtem ocenitelných práv, dále software, goodwill a rzná ocenitelná práva jako licence, patenty, atd. Dlouhodobý hmotný majetek pedstavuje majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok. Patí sem: pozemky, stavby vetn budov, dlní díla a dlní stavby pod povrchem, vodní díla, byty a nebytové prostory, umlecká díla, sbírky, movité kulturní památky, pedmty kulturní hodnoty, pedmty z drahých kov a vci nabyté nájemcem z finanního leasingu a to bez ohledu na jejich ocenní a dobu použitelnosti, samostatné movité vci a soubory movitých vcí s dobou použitelnosti delší než 1 rok a v ocenní, které stanoví úetní jednotka, povinn od ástky stanovené zákonem o dani z píjmu, pstitelské celky trvalých porost s dobou plodnosti delší než 3 roky, základní stádo a tažná zvíata bez ohledu na jejich poizovací cenu, otvírky nových lom, pískoven a hliniš technické zhodnocení, které se nezahrnuje do ocenní dlouhodobého majetku (nap. o technickém zhodnocení se neútuje v pípad dlouhodobých porost nebo základního stáda). Dlouhodobý finanní majetek je tvoen zejména pjkami poskytnutých podnikm ve skupin a ostatními pjkami s dobou splatnosti delší než 1 rok, majetkovými úastmi, realizovatelnými cennými papíry a podíly a dlužnými cennými papíry drženými do splatnosti, dlouhodobým majetkem pronajatým v rámci smlouvy o nájmu podniku podle 488b a následujících obchodního zákoníku Obžný majetek Obžný majetek je tvoen: zásobami nakupovanými i zásobami vlastní výroby, pohledávkami, krátkodobým finanním majetkem. Zásoby nakupované jsou tvoeny materiálem a zbožím v ocenní poizovací cenou. Zásoby vlastní výroby obsahují nedokonenou výrobu, polotovary vlastní výroby a výrobky v ocenní vlastními náklady výroby. Pohledávky pedstavují vitelský vztah podniku ke státnímu rozpotu, zamstnancm, obchodním partnerm apod. Krátkodobý finanní majetek zahrnuje penžní prostedky v hotovosti a na bankovních útech a dále cenné papíry krátkodobé. Pro obžný majetek je typická jednorázovost použití a dále to, že obžný majetek prochází kolobhem, ve kterém mní svou vcnou podobu. (Za peníze je nakoupen materiál, ze kterého se ve výrobním procesu stávají výrobky, pi - 12 (93) -

13 Základy úetnictví jejich prodeji odbrateli vzniká pohledávka, která po úhrad získává podobu penz). Majetek podniku tvoí jeho aktiva 2.3 Zdroje krytí majetku Zdroje krytí majetku dlíme na: vlastní cizí Vlastní zdroje tvoí: základní kapitál, kapitálové fondy, fondy tvoené ze zisku, nerozdlený zisk minulých období, ztráta minulých období, zisk bžného období (ztráta bžného období.) Cizí zdroje tvoí: cizí zdroje dlouhodobé, bankovní úvry dlouhodobé i krátkodobé, krátkodobé závazky. Základní kapitál pedstavuje kapitál vložený do podnikání. Jeho minimální výše je u kapitálových spoleností stanovena obchodním zákoníkem a je zapsána v Obchodním rejstíku. Kapitálové fondy vyjadují hodnotu bezúplatn získaných aktiv. Fondy tvoené ze zisku mají podobu fond zákonných ( jejich tvorbu stanoví obchodní zákoník) nebo jsou tvoeny ze zisku jako fondy úelové. Zdroje krytí majetku tvoí pasiva podniku Vzhledem k tomu, že veškerý majetek musí být kryt zdrojem vlastním nebo cizím platí: Aktiva = Pasiva Podnik sestavuje výkaz o stavu majetku a zdroj, který se jmenuje rozvaha. Rozvaha je sestavována k rozvahovému dni, kterým je u pravidelných rozvah poslední den úetního období, u mimoádných rozvah den, ke kterému je sestavována mimoádná úetní závrka (par. 17, odstavec 3,4,5 a 6 zákona o úetnictví) (93) -

14 Základy úetnictví 2.4 Výnosy, náklady Výnosy Výnosy jsou hodnotov vyjádené výkony podniku. Základní složkou výnos jsou tržby z hlavní innosti. Dále do výnos zahrnujeme nap. hodnotu majetku vytvoeného vlastní inností (aktivace majetku), tržby z prodeje nepotebného majetku, výnosové úroky, pijatá pojistná plnní apod. Výnosy vznikají nezávisle na pijatých úhradách Náklady Náklady pedstavují hodnotov vyjádenou spotebu majetku a práce za úelem dosažení výnos. Patí sem nap.spoteba materiálu, osobní náklady, odpisy dlouhodobého majetku, spoteba služeb, finanní náklady apod. Náklady vznikají bez ohledu na to, zda došlo k úhrad. Porovnáním výnos a náklad zjistíme hospodáský výsledek zisk nebo ztrátu. O tvorb hospodáského výsledku vypovídá Výkaz zisku a ztráty. 2.5 Základní zmny v rozvaze (úetní pípady) Základní úetní pípady pedstavují úetn vyjádené zmny aktiv a pasiv a náklad a výnos. Píklad 2.1 Na bankovní úet byla pipsána úhrada odbratelské faktury. ešení: Projeví se na aktivní stran rozvahy tak, že pohledávka vi odbratelm se sníží a zvýší se stav na bankovním útu (A+, A-). Rozvaha zstává vyrovnaná. Píklad 2.2 Z bankovního útu byla uhrazena dodavatelská faktura. ešení: Projeví se na aktivní i pasivní stran rozvahy. Stav na bankovním útu se sníží a souasn se sníží závazek vi dodavatelm (A-, P-). Opt se v rozvaze aktiva rovnají pasivm (93) -

15 Základy úetnictví Píklad 2.3 Z útu bankovního úvru byla uhrazena faktura od dodavatele. ešení: Projeví se na pasivní stran rozvahy tím, že se zvýší stav bankovního úvru a souasn se sníží dluh vi dodavatelm (P+, P-). Aktiva se rovnají pasivm. Píklad 2.4 Z bankovního útu byl uhrazen závazek vi státnímu rozpotu. ešení: Projeví se snížením bankovního útu a snížením závazku vi státnímu rozpotu (A-,P-). Aktiva se rovnají pasivm. Píklad 2.5 Byla vystavena faktura za prodané výrobky. ešení: Projeví se zvýšením pohledávek vi odbratelm a zvýšením výnos (A+, V+). Tímto úetním pípadem se zvyšují aktiva a na pasivní stran rozvahy dojde nepímo ke zvýšení zdroj konkrétn HV bžného období. Píklad 2.6 Z bžného útu byly uhrazeny bankovní poplatky. ešení: Projeví se snížením bankovního útu a zvýšením náklad (A-, N+). Tímto úetním pípadem se snižují aktiva a na pasivní stran rozvahy dojde nepímo ke snížení zdroj konkrétn HV bžného období. 2.6 Soustava út V prbhu úetního období se o stavu a pohybu majetku a zdroj, náklad a výnos útuje na útech. Soustava út je tvoena úty rozvahovými (zachycují stav a pohyb aktiv a pasiv) a úty výsledkovými (úty výnos a náklad). Úty mají stranu Má dáti (MD) a stranu Dal (D). Na útech rozvahových je zachycen poátení stav, pírstky a úbytky majetku nebo zdroj, obraty jednotlivých stran (celkové pírstky a úbytky v píslušném období) a zstatek. Úty výsledkové nemají na poátku úetního období poátení stav. Zachycují se na nich pírstky a pípadná snížení výnos a náklad a zstatky (93) -

16 Základy úetnictví Úetní zápisy na útech se provádjí podvojn, tzn. že každý úetní pípad se zapisuje na dvou útech na jednom na stran Má dáti a na druhém na stran Dal. Úty, na kterých se daný úetní pípad útuje, jsou úty souvztažné. Vedle rozvahových a výsledkových út mohou být v útovém rozvrhu i podrozvahové úty. Na podrozvahových útech se sledují dležité skutenosti, jejichž znalost je podstatná pro posouzení majetkoprávní situace úetní jednotky a jejich ekonomických zdroj (využití cizího majetku, k nmuž nemá úetní jednotka vlastnické právo viz úetní standard 001). Na podrozvahových útech se neútuje podvojn. Rozvahový úet aktivní schéma útu Má dáti Název útu Dal Poátení stav Pírstky Obrat strany Má dáti Konený zstatek Úbytky Obrat strany Dal Rozvahový úet pasivní schéma útu PS + O MD O D = KZ Má dáti Název útu Dal Úbytky Poátení stav Pírstky Obrat strany Má dáti Obrat strany Dal Konený zstatek PS + O D O MD = KZ Výsledkový úet výnosový schéma útu Má dáti Název útu Dal úbytky Pírstky Obrat strany Má dáti Obrat strany Dal Zstatek Výsledkový úet nákladový - schéma útu Má dáti Název útu Dal pírstky Obrat strany Má dáti Zstatek Úbytky Obrat strany Dal - 16 (93) -

17 Základy úetnictví Cviení ke kapitole 2 1. Zaa te do aktiv a pasiv podniku následující majetek a zdroje krytí: Materiál, úvr u banky, pohledávky vi odbratelm, peníze, stroje, základní kapitál, budovy, goodwill, software, závazky vi zamstnancm, rezervní fond, kapitálové fondy, zboží, nedokonená výroba, pijaté zálohy. 2. Sestavte zahajovací rozvahu firmy Drupol spol. s r. o., když víte, že ke dni zápisu do obchodního rejstíku firma mla následující majetek, který byl kryt vlastními zdroji: peníze v hotovosti K ,- stav na bankovním útu K ,- budovy K ,- základní kapitál.... Vyešte pímou zmnou rozvahových stav: a) jak by se rozvaha zmnila, kdyby firm byl poskytnut bankovní úvr ve výši K ,- a pipsán na bankovní úet, b) jak by se rozvaha zmnila, kdyby tento úvr byl použit na nákup materiálu a zboží za K ,- a nákup stroj za K ,-. 3. Pedchozí píklad proútujte na píslušných útech, pro proútování sestavte rozvahu. Test ke kapitole 2 1. Uve te alespo 4 píklady majetku zdroj krytí 2. Zaa te do aktiv a pasiv firmy následující majetek a zdroje krytí: Materiál, úvr u komerní banky, pohledávky vi odbratelm, peníze v hotovosti, stroje, základní kapitál, závazky vi dodavatelm, budovy, software, závazky vi zamstnancm, rezervní fond, nedokonená výroba, kapitálové fondy, nerozdlený zisk minulých let, zboží, závazky vi spoleníkm, daové závazky, daové pohledávky. 3. Definujte pojmy: majetek jmní aktiva pasiva 4. Definujte pojmy: výdaje náklady píjmy výnosy Uve te píklady náklad, výdaj, píjm a výnos. Co je to rozvaha a rozvahová rovnováha? Majetek a jmní firmy podle stavu v úetnictví iní: - 17 (93) -

18 Základy úetnictví Stroje K , oprávky ke strojm K , stavby K , oprávky ke stavbám K , software K , oprávky k softwaru K , materiál K , nedokonená výroba K , peníze v hotovosti K , bankovní úet K , daové pohledávky K , pohledávky vi odbratelm K , základní kapitál K , závazky vi dodavatelm K , závazky vi zamstnancm K , závazky ze zákonného pojištní K , daové závazky K , rezervní fond K , bankovní úvr dlouhodobý K Úkoly: a) Sestavte rozvahu a následn ji rozepište do út. b) Proútujte následující úetní pípady: dodavatelská faktura za materiál K ,- úhrada od odbratel podle výpisu z BÚ K ,- výbr hotovosti z bžného útu podle výpisu z BÚ a pokl.dokl. K ,- výplata mezd zamstnancm K hotov zaplacen materiál a pijat na sklad K 7 000,- úhrada daových pohledávek (výpis z BÚ) K ,- úhrada daových závazk (výpis z BÚ) K ,- splátka bankovního úvru (výpisy z obou bank. út) K ,- úhrada dodavatelm z bankovního úvru K ,- c) Zjistte obraty a zstatky po proútování uvedených úetních pípad. d) Sestavte rozvahu a na základ nových zstatk zjistte, zda trvá rozvahová rovnováha. 5. Uve te ekonomickou podstatu následujících úetních pípad: Dodavatelé MD/Bžný úet D Bžný úet MD/Bankovní úvry D Zamstnanci MD/Pokladna D Materiál MD /Pokladna D Uve te doklady, podle kterých byly úetní pípady útovány (93) -

19 Právní úprava úetnictví 3 Právní úprava úetnictví 3.1 Klíová slova Zákon o úetnictví, úetní jednotka, úetní období, podvojný zápis, zjednodušené úetnictví, úetnictví v plném rozsahu, úetní doklad, úetní zápis, úetní knihy, deník, hlavní kniha, kniha podrozvahových út, daová evidence, smrná útová osnova, inventarizace, oceování majetku, poizovací cena, reprodukní cena, cena na úrovni vlastních náklad, jmenovitá hodnota, reálná hodnota, úetní závrka, úschova úetních zápis, vyhláška 500/2002 Sb., eské úetní standardy. 3.2 Zákon o úetnictví Vedení úetnictví je upraveno zákonem 563/91 Sb. o úetnictví ve znní následujících zmn (poslední úprava zákon. 437/2003 Sb.). Zákon je rozlenn do 7 ástí Obecná ustanovení V první ásti zákona o úetnictví je definována úetní jednotka. Za úetní jednotku považujeme právnické osoby, které mají sídlo na území eské republiky, zahraniní osoby, které na území eské republiky podnikají podle zvláštních právních pedpis, organizaní složky státu podle zvláštního právního pedpisu, fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsány v obchodním rejstíku, ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli a jejich obrat podle zákona o DPH pesáhl K K ,-, fyzické osoby, které vedou úetnictví na základ vlastního rozhodnutí, fyzické osoby, kterým povinnost vést úetnictví ukládá zvláštní pedpis. Úetní jednotky útují o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazk a jiných pasiv, dále o nákladech, výnosech a výsledku hospodaení podvojnými zápisy. Úetní období je nepetržit po sob jdoucích 12 msíc. Úetní období se shoduje s kalendáním nebo hospodáským rokem. Úetní jednotky jsou povinny vést úetnictví ode dne svého vzniku až do dne svého zániku a dodržovat pi vedení úetnictví platnou smrnou útovou osnovu a uspoádání a oznaování položek úetní závrky a provádcí právní pedpisy k ní podle charakteru úetní jednotky. Pi útování se používá eský jazyk a penžní jednotky eské mny. Jsou-li nkteré skutenosti uvedeny v cizí mn, používá úetní jednotka cizí a eskou mnu. Úetní jednotka mže vedením úetnictví povit i jinou fyzickou nebo právnickou osobu, ale tím se nezbavuje odpovdnosti za vedení úetnictví. Zobrazení pedmtu úetnictví musí být vrné a poctivé. Zákon o úetnictví pesn definuje ob tyto zásady stejn jako další požadavky na úetnictví, tj. správnost, úplnost, prkaznost, srozumitelnost, pehlednost a trvalost úetních záznam (93) -

20 Právní úprava úetnictví Rozsah vedení úetnictví, úetní doklady, úetní zápisy a úetní knihy Úetní jednotky útují na základ úetních doklad, jejichž náležitosti upravuje zákon o úetnictví v 10, úetnictví je písn dokladové. Na základ úetních doklad jsou provádny úetní zápisy, úetní zápisy nesmjí být provádny mimo úetní knihy. Úetní knihy tvoí deník, ve kterém jsou úetní zápisy uspoádány chronologicky, hlavní kniha, která uspoádává úetní zápisy systematicky, kniha analytických út, která podrobnji rozvádí úetní zápisy hlavní knihy a kniha podrozvahových út, ve které jsou úetní zápisy, které se neprovádjí v pedchozích úetních knihách. Obsah hlavní knihy dále rozvádí zákon o úetnictví. Úetní jednotky vedou úetnictví ve zjednodušeném nebo plném rozsahu. Zákon o úetnictví v 9 pímo uvádí úetní jednotky, které mohou vést zjednodušené úetnictví. Pro zjednodušené úetnictví je typické, že útový rozvrh mže obsahovat jen útové skupiny, úetní jednotky mohou spojit útování v hlavní knize s útováním v deníku, zákon o úetnictví stanoví, kdy není nutné u uvedených úetních jednotek pracovat s opravnými položkami a tvorbou rezerv Úetní závrka Úetní závrku tvoí výkaz zisku a ztráty, rozvaha a píloha. Píloha k úetní závrce uvádí skutenosti,které nejsou uvedeny v úetních výkazech, nap. informace o výši splatných závazk ze sociálního a zdravotního pojištní, o výši daových nedoplatk, o metodách evidence zásob atd. Zákon o úetnictví eší náležitosti úetní závrky o závrku ve zjednodušeném úetnictví a závrku v úetnictví vedeném v plném rozsahu. Úetní závrka je sestavována k rozvahovému dni,což je den, ke kterému se uzavírají úetní knihy. ádná závrka je sestavována k poslednímu dni úetního období, v ostatních pípadech je sestavována mimoádná úetní závrka. Termíny a dvody mimoádných závrek jsou v zákon o úetnictví uvedeny. Úetní závrka musí být ovována auditorem v souladu s 20 zákona o úetnictví. V rámci 3. ásti zákona o úetnictví je dále vnována pozornost zpsobm zveejování úetní závrky a náležitostem výroní zprávy Zpsoby oceování Úetní jednotky oceují majetek a závazky k okamžiku uskutenní úetního pípady a ke konci rozvahového dne. Ocenní je nutno zaznamenat v úetních knihách. Majetek a závazky se oceují: poizovací cenou. Poizovací cena je cena, za kterou byl majetek poízen a obsahuje náklady s jeho poízením související, reprodukní cenou, což je cena, za kterou by byl majetek poízen v dob, kdy se o nm útuje, vlastními náklady na poízení zásob vlastní výroby nebo dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, které se k dané výrob vztahují. Úrove vlastních náklad je jednak uvedena pímo v zákon o úetnictví nebo je ešena dalšími právními úpravami (vyhláška 500/2002 Sb., eventueln úetní standardy) jmenovitou hodnotou ke dni ocenní (93) -

21 Právní úprava úetnictví U úetních jednotek, které útují v plném rozsahu je nutné pi ocenní k rozvahovému dni brát v úvahu zásadu opatrnosti, tzn. zohlednit rizika a jejich existenci vyjádit prostednictvím opravných položek nebo tvorbou rezerv Inventarizace majetku a závazk Inventarizací zjišují úetní jednotky skutený stav veškerého majetk a ovují si, zda tento stav odpovídá úetnictví. Inventarizace se provádí k rozvahovému dni (a jde o závrku pravidelnou nebo mimoádnou). Vedle inventarizace k rozvahovému dni mohou úetní jednotky v pípadech stanovených zákonem o úetnictví provádt inventarizaci prbžnou.termín prbžné inventarizace si stanoví sama úetní jednotka, i u prbžné inventarizace musí být pedmt inventarizace inventarizován alespo jednou za úetní období. Skutené stavy majetku a závazk zjišují úetní jednotky - fyzickou inventurou u hmotného a nehmotného majetku - dokladovou inventurou u pohledávek a závazk nebo u ostatních složek majetku, kde nelze provést fyzickou inventuru. Výsledky fyzické i dokladové inventury je teba zaznamenat v inventurních soupisech, jejichž náležitosti stanovuje zákon o úetnictví. Inventurní soupisy dokládají pravdivost úetnictví a je teba je archivovat 5 let poínaje rokem po provedené inventarizaci. Inventurní rozdíly schodky nebo pebytky je teba doútovat k rozvahovému dni i jinak nestaveného termínu inventarizace Úschova úetních záznam Zákon o úetnictví stanoví dobu úschovy úetních záznam. Úetní jednotka mže jako úetní záznamy použít mzdové listy, daové doklady nebo jinou dokumentaci, kde úschova vyplývá ze zvláštních právních pedpis. Archivaní doba pak musí být v souladu s tmito pedpisy. Stejn tak úetní doklady a záznamy, které se týkají záruních lht a reklamaního ízení musí úetní jednotky uschovávat po celou dobu, kdy tyto lhty nebo ízení trvají. 3.3 Provádcí vyhláška 500/2002 Sb. k zákonu o úetnictví Vyhláška stanoví podle zákona pro vedení úetnictví v plném rozsahu a ve zjednodušeném rozsahu: - rozsah a zpsob sestavování úetní závrky - uspoádání, oznaování a obsahové vymezení položek majetku a jiných aktiv, závazk a jiných pasiv v úetní závrce - uspoádání a obsahové vymezení náklad, výnos a výsledk hospodaení v úetní závrce - uspoádání a obsahové vymezení vysvtlujících a doplujících informací v píloze k úetní závrce - uspoádání a obsahové vymezení pehledu o penžních tocích a pehledu o zmnách vlastního kapitálu - smrnou útovou osnovu - úetní metody - metody pechodu z jednoduchého úetnictví nebo daové evidence podle zvláštního zákona na úetnictví - 21 (93) -

22 Právní úprava úetnictví - uspoádání, oznaování a obsahové vymezení položek konsolidované úetní závrky - metody konsolidace úetní závrky - postup zahrnování úetních jednotek do konsolidaního celku Smrná útová osnova Základní útovou osnovou je smrná útová osnova pro podnikatele obsažená v píloze. 4 k vyhlášce. Z její logiky vycházejí i ostatní útové osnovy a vyjadují specifiku jednotlivých evidenních oblastí. Útová osnova pro podnikatele se lení do následujících úetních tíd: 0- Dlouhodobý majetek 1- Zásoby 2- Finanní úty 3- Zútovací vztahy 4- Kapitálové úty a dlouhodobé závazky 5- Náklady 6- Výnosy 7- Závrkové a podrozvahové úty Smrná útová osnova u útových tíd 0 až 7 uvádí ješt lenní do útových skupin, pro nž je ve vyhlášce stanovena závazná vcná nápl. Útové tídy 8 a 9 jsou ureny pro vedení vnitropodnikového úetnictví. Jejich lenní do skupin, íselné znaky skupin a út si stanovují úetní jednotky podle svých poteb. Na základ smrné útové osnovy zpracovávají úetní jednotky útové rozvrhy.útové rozvrhy pedstavují seznam út syntetické i analytické evidence, které potebuje úetní jednotka pro zachycení svých úetních pípad Návrh útového rozvrhu Pro další práci budeme používat následující útový rozvrh:!"# $%&'#& () " *+,, -, # - (.-#' # / 0&& 1& *+,. 2-&,#!"# $., $., $.,!3 $%&'"& - 22 (93) -

23 Právní úprava úetnictví (. &, (. &, (. &,!3 (# 0. &,& &' 0%''#' 0(5 ''##1 ' 00./34-# &,6' 07%'/3 0*+,!3 )*+&'' 7%'#&, 7%'#& / 7%'#& / 7%'#&!"# 7$%'#& '#&/ 7(%'#&8 " 7*%'#&,,*+&'' 9%'#&,& 9%'#& -, #/ - 9(%'#&'-/#' # / 90%'#&&&1/ 9*%'#&, -*+'.&' *%'#&' 1, *%'#&' 1, *%'#&' 1, 3 *$%'#&' 1, 3 *(%'#&' 1' & &, *0%'#&' 1,!3 *7%: #, *9%'#& : #, /& 0+. #& ;#&- *;#&- /& +& 3&#,. ##, <#, $ /.., 1, 1-'# & *, 1- $%&'"&"& (. & #& (. & (. &, 1 -*+'.&" *%'#&' 1#& *%'#&' 1 3#,- *%'#&' 1' #/#, *$%'#&' 1#,/ *(%'#&' 1/ *0%'#&' 1, 1 *7%'#&' 1& &#& *9%'#&' 1& &, 1 **%'#&' 1& & 1+# +'# 23+& % ". = &4 > (93) -

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Ministerstvo financí R schváleno MF R.j. 283/77 225/2001 s úinností pro úetní jednotky útující podle útové osnovy pro nevýdlené organizace Úetní jednotka doruí: 1x píslušnému finannímu orgánu R o z v a

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

FZ06/2004 eské úetní standardy

FZ06/2004 eské úetní standardy FZ06/2004 eské úetní standardy pro úetní jednotky, které útují podle vyhlášky. 504/2002 Sb., ve zn&ní pozd&jších p(edpis* (dále jen " eské úetní standardy pro úetní jednotky, u kterých hlavním p(edm&tem

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A. Výet položek podle vyhlášky. 504/2002 Sb. ve znní vyhlášky. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2011 Název, sídlo a právní forma a pedmt innosti úetní jednotky I 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Charakteristika a hlavní aktivity Založení a charakteristika spolenosti 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. (dále jen spolenost

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002,

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, 504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona #. 563/1991 Sb., o ú#etnictví, ve znní pozdjších p.edpis/, pro ú#etní jednotky, u kterých hlavním p.edmtem #innosti

Více

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 - 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 Výroní zpráva - 2 - Obchodní firma a sídlo spolenosti:

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155 R O Z V A H A (bilance) v plném rozsahu ke dni 31.12.213 v tis.czk Název a sídlo ú. jednotky ZEMKDKLSKÁ AKCIOVÁ SPOLEGNOST KOLOVEG Rok M$síc IG TYRŠOVA 146 213 12 477177 345 43 KOLOVEG íslo B$žné ú etní

Více

Ro!ní záv"rka KALKUL1

Ro!ní závrka KALKUL1 Ro!ní záv"rka KALKUL1 Pozn. Tento popis odpovídá stavu do roku 2000 a t!ká se jednoduché P"ed spu#t$ním tohoto p"íkazu je nutné si p"ipravit podklady a provést uzav"ení p"íslu#n!ch knih. Uzáv$rkové operace

Více

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW BAKALÁSKÁ

Více

Ministerstvo financí stanoví podle 4 odst. 2 zákona.. 563/1991 Sb., o ú.etnictví (dále jen zákon): 6l.I

Ministerstvo financí stanoví podle 4 odst. 2 zákona.. 563/1991 Sb., o ú.etnictví (dále jen zákon): 6l.I 281,283/77 411/2000 OPATENÍ, ze dne 10. listopadu 2000 kterým se stanoví postupy ú(tování pro ú(etní jednotky ú(tující v soustav, jednoduchého ú(etnictví Zmna: 281/33 494/2001 Zmna: 281,283/97 410/2001

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

-!+ 7"";"& :1 &!(!"* / + & &+ +!!5<+ <!( 5=/6

-!+ 7;& :1 &!(!* / + & &+ +!!5<+ <!( 5=/6 !"!"#%&'%()!!"!"!"!" #*+('%()%&!"!!"!" '%()(!"!" -!+ '#.!/ 0 &!(! 1!"!"/ 2 0!(!"*/ 4*(!(!"*/ 5!"-+/62 *5&!(!"*/ 6 7(!58 5"**"1)!9*:/ 6 :*9&!"5"!(!"*/ 6 7"""& :1 &!(!"* / + & &+ +!!5

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

2. Mzdy a ostatní osobní náklady

2. Mzdy a ostatní osobní náklady . Mzdy a ostatní osobní náklady íslo Název dokladu. Základní mzdy vetn píplatk. Nemocenské dávky. Prémie. Odmny hrazené z OON 5. Odmny pi jubileu 6. Pekážky v práci náhrady 7. Dovolená 8. Výkon rozhodnutí,

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

FINANCE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN ING. AMÁLIE HEJDUKOVÁ ING. MARTA HRONÍKOVÁ PAVLÍNA HAVLASOVÁ GRAFICKÁ ÚPRAVA PRVODCE STUDIEM PEDMTU P01

FINANCE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN ING. AMÁLIE HEJDUKOVÁ ING. MARTA HRONÍKOVÁ PAVLÍNA HAVLASOVÁ GRAFICKÁ ÚPRAVA PRVODCE STUDIEM PEDMTU P01 VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. AMÁLIE HEJDUKOVÁ ING. MARTA HRONÍKOVÁ PAVLÍNA HAVLASOVÁ GRAFICKÁ ÚPRAVA FINANCE PRVODCE STUDIEM PEDMTU P01 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU

Více

OBDOBÍ 4íslo položky Název položky SÚ B8ŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA 2 378 720.44 1 854 040.80 524 679.64 407 318.68

OBDOBÍ 4íslo položky Název položky SÚ B8ŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA 2 378 720.44 1 854 040.80 524 679.64 407 318.68 ROZVAHA P?ÍSP8VKOVÉ ORGANIZACE Základní škola Vrbice,, D$dina 239, 691 09, Vrbice 239, P-ísp$vková organizace, Sestavený k : 31.12.2014 (v K, s p-esností na dv$ desetinná místa) Okamžik sestavení : 28.01.2015

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 eská myelomová skupina je sdružení léka a dalších vdeckých a odborných pracovník, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci zvané

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou:

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: 2 Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: dopad dan, vztah plátce a poplatníka, subjekt dan, objekt dan, šíe zachycení objektu dan,

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského.p. 169 I: 603 717 57 Uherský Brod, PS 688

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Závrený úet obce Horní Bekovice. za rok 2013

Závrený úet obce Horní Bekovice. za rok 2013 Závrený úet obce Horní Bekovice za rok 2013 Obec Horní Bekovice, Podipská 13, IO 00263621, DI 00263621 podle 17, odst. 6, zák.. 250/2000 Sb. o rozpotových pravidlech územních rozpot a zákona. 128/2000

Více

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2006

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2006 K projednání Zastupitelstvu msta Vimperk dne 25. 06. 2007 Msto Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Návrh Závrený úet Msta za rok 2006 (podle 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpotových pravidlech územních rozpot,

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

V. CASH FLOW VE STRATEGICKÉM ROZHODOVÁNÍ A PLÁNOVÁNÍ

V. CASH FLOW VE STRATEGICKÉM ROZHODOVÁNÍ A PLÁNOVÁNÍ V. CASH FLOW VE STRATEGICKÉM ROZHODOVÁNÍ A PLÁNOVÁNÍ Pojem cash flow má svj pvod v USA, kde si jeho zjišování vynutily poteby kapitálových trh. Zpravidla se nepekládá a znamená tok (flow) penz (cash).

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpotu Strany zelen#ch na Návrh rozpo!tu Strany zelen"ch na rok 2013 Obsah: 1.) D!vodová zpráva k Návrhu rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 2.) Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 ve struktu$e (m%sí"ní p$ehled) 3.) Návrh

Více

Informaní systém. 1. Základní charakteristiky systému

Informaní systém. 1. Základní charakteristiky systému Informaní systém HoC 1. Základní charakteristiky systému HoC je moderní integrovaný systém pro ízení výrobních i obchodních organizací. Obsahuje moduly, pokrývající innosti od ízení výroby až po prodej.

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Základy účetnictví 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Vymezení DM aktiva, která jsou podnik využívána po dobu delší než 12 měsíců pořízen za účelem získání ekonomických prospěchů prostřednictvím užívání

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Úetní závrka sestavená podle IFRS

Úetní závrka sestavená podle IFRS Úetní závrka sestavená podle IFRS Léebné lázn Jáchymov a. s. za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 Obsah: 1 Výkaz finanní pozice...3 2 Výkaz souhrnného výsledku...4 3 Výkaz o zmnách ve vlastním kapitálu...5

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

XI. KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ - systémy financování krátkodobého majetku

XI. KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ - systémy financování krátkodobého majetku XI. KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ - systémy financování krátkodobého majetku Krátkodobé zdroje financování zajišují financování bžné innosti podniku k pokrytí krátkodobých aktiv. V této souvislosti vtšinou hovoíme

Více

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství Shromáždní Spoleenství vlastník jednotek domu Teplická p. 276-284 Stížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Právní úpravu zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným nalezneme v zákon.

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Oblast - Audit Přechod z kalendářního na hospodářský rok je nutné oznámit správci daně jedno účetní období před plánovaným datem

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra finanního úetnictví a auditingu Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisování dlouhodobého majetku Autor diplomové práce:

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 586/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2011 586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4.

Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.

DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s. DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s. VÝRONÍ ZPRÁVA 2012 DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.výroní ZPRÁVA 2012 OBSAH 1. Zpráva pedstavenstva fondu o podnikatelské innosti Fondu a o stavu jeho majetku

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

a) projednala Správní rada UJEP podle 15 odst. 2. písm. c) zákona dne 24.4. 2001.

a) projednala Správní rada UJEP podle 15 odst. 2. písm. c) zákona dne 24.4. 2001. Pedloženou Výroní zprávu o hospodaení Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem za rok 2000 vypracovanou podle 21 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon

Více

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb.

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. První kroky likvidátora po prohlášení likvidace Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. 68 neplatnost spolenosti Nebyla uzavena spoleenská ani zakladatelská smlouva, zakladatelská

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty 3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty Oběžný majetek - nemusí ho být v podniku mnoho - je v podniku v různých formách (ve věcné podobě jako suroviny, materiál apod., v peněžní podobě jako peníze, pohledávky,

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Zákon. 586/1992 Sb., o daních z píjm

Zákon. 586/1992 Sb., o daních z píjm Zákon. 586/1992 Sb., o daních z píjm ve znní zákona. 35/1993 Sb., zákona. 96/1993 Sb., zákona. 157/1993 Sb., zákona. 196/1993 Sb., zákona. 323/1993 Sb., zákona. 42/1994 Sb. (úplné znní. 75/1994 Sb.), zákona.

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033)

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) eská pošta, s.p. se sídlem: Politických vz 909/4, 225 99, Praha 1 I: 47114983 DI: CZ47114983 zastoupen/jednající:

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více