uzavřená podle 2430 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sbve znění platných změn Smluvní strany

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "uzavřená podle 2430 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sbve znění platných změn Smluvní strany"

Transkript

1 Mandátní smlouva strana 1 z 16 Příkazní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (dále jen smlouva) uzavřená podle 2430 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sbve znění platných změn Smluvní strany 1. Společenství vlastníků název se sídlem.., zapsané v rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl S, vložka.. IČO:.. zastoupené předsedou. jako mandant na straně jedné (dále jen společenství ): 2. Trigema Facility s.r.o. se sídlem Bucharova 2641/14, Praha 5 Stodůlky zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 58481, IČO: DIČ: CZ Zastoupená: Ing. Davidem Foldou jednatelem společnosti jako mandatář na straně druhé (dále jen správce ) a Osoby oprávněné Společenství prohlašuje, že oprávněnými osobami k úkonům a jednáním se správcem v rámci této smlouvy jsou předseda, popř. místopředseda výboru společenství. Ke dni podpisu smlouvy jsou to: předseda výboru:.. tel... mail:. Správce prohlašuje, že oprávněnými osobami k úkonům a jednáním se společenstvím v rámci této smlouvy jsou v rozsahu svých kompetencí níže uvedené osoby. Ke dni podpisu smlouvy jsou to: technik správy nemovitostí: tel. účetní správy nemovitostí: tel. centrální kontakt: všichni pracovníci mail: Jestliže dojde ke změně výše uvedených oprávněných osob ve funkcích nebo v jejich kontaktech, je povinností společenství i správce druhou stranu okamžitě informovat, jinak se má zato, že oprávněnými osobami jsou osoby shora uvedené. Při změně těchto osob není nutné provádět dodatek smlouvy. Čl. I. Předmět smlouvy (1) Předmětem této smlouvy je úplatné obstarávání správy: - bytového domu Ulice 123 (dále jen dům ) nacházejícího se na pozemku 1234/5, a k.ú , obec Město, a - přilehlých pozemků ve vlastnictví obce v dohodnutém rozsahu. (2) Obstaravatelská činnost správce podle odstavce (1) spočívá v právních úkonech činěných jménem společenství vlastníků jednotek a na jejich účet na základě plné moci a v uskutečňování praktických činností dále uvedených, k nimž plné moci není třeba, v rozsahu a za podmínek touto smlouvou dohodnutých. (3) Obstarávání správy domu se sestává z činností dle výběru uvedeného níže a smluvní strany se dohodly na jejím provádění v rozsahu: - varianta [ ] ekonomická a účetní správa, - varianta [ ] - technická správa, dle přílohy č.1 smlouvy, která je nedílnou součástí této smlouvy. Čl. II. Prohlášení o vlastnictví

2 Mandátní smlouva strana 2 z 16 Společenství prohlašuje, že je tvořeno vlastníky jednotek v domě a spoluvlastníky společných částí domu a pozemků specifikovaných v čl. I. této smlouvy. Čl. III. Výklad některých pojmů Pro účely této smlouvy se rozumí: - Jednotkou byt nebo nebytový prostor jako stavebně vymezená část domu (shodná s jednotkou vymezenou prohlášením vlastníka) nebo specifikovaný podíl na stavebně vymezené části domu, jedná se např. o garážová stání v garážové hale (několik jednotek odpovídá jedné jednotce vymezené prohlášením vlastníka). - Společnými částmi domu části domu určené pro společné užívání v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., nař. vlády č. 366/2013 Sb.a v souladu s Prohlášením vlastníka budovy. - Běžnou opravou nebo běžnou údržbou oprava nebo údržba společných částí domu o předpokládaných nákladech do výše ,- Kč na jednotlivou opravu nebo údržbu. - Velkou opravou nebo velkou údržbou rozsáhlá nebo celková oprava nebo údržba, rekonstrukce, modernizace nebo výměna společných částí domu převyšující rozsah běžné opravy nebo údržby. Čl. IV. Povinnosti správce v oblasti technické správy domu (1) Ustanovení tohoto článku jsou platná pouze v případě, že je dohodnuto provádění technické správy objektu. (2) Správce je povinen zajistit provoz předmětného domu a pozemku včetně provozu technických zařízení v domě a společných částí technických sítí - tj. rozvodů elektrické energie, plynu, vody, tepla a odvodu kanalizačních splašků, a to tak, aby společné části domu byly provozuschopné a sloužily k jejich řádnému užívání a k řádnému užívání bytů a nebytových prostorů v domě. (3) Správce je povinen v oblasti oprav společných částí domu provádět a zajišťovat služby dle varianty dohodnuté v čl. I., odst. 3. Čl. V. Povinnosti správce v oblasti ekonomické a účetní správy domu (1) Ustanovení tohoto článku jsou platná pouze v případě, že je dohodnuto provádění ekonomické a účetní správy objektu. (2) Správce je povinen provádět ekonomickou a účetní správu objektu dle varianty dohodnuté v čl. I., odst. 3. Čl. VI. Další povinnosti správce (1) Správce je povinen v rámci své činnosti vést a archivovat příslušnou technickou a provozní dokumentaci k domu (projektová dokumentace, revizní zprávy, pasporty domu, bytů, nebytových prostor apod.), která byla správci protokolárně předána. (2) Správce je povinen umožnit společenství nahlédnutí do svých evidencí vztahujících se ke spravované nemovitosti. (3) Končí-li správce svou činnost, je povinen účetně a finančně se s ním vypořádat. Dále je povinen předat osobě pověřené společenstvím vlastníků veškerou dokumentaci domu, účetní doklady, účetní závěrky, smlouvy s dodavateli a jinou dokumentaci, kterou má k dispozici a prostředky, které mu byly svěřeny. (4) Při správě domu je správce povinen dbát písemných pokynů výboru společenství. Odchýlit se od nich může jen tehdy, je-li to nezbytné v zájmu společenství a nemůže-li včas obdržet jeho souhlas. (5) Správce je povinen zodpovědět dotaz společenství do 30 kalendářních dnů. V případě, že není možné dotaz v této lhůtě kvalifikovaně zodpovědět, je správce povinen ve stejné lhůtě oznámit, kdy bude dotaz zodpovězen. (6) Správce je povinen sjednat na dobu trvání této smlouvy pojištění své odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout společenství vlastníků jednotek nebo jednotlivým spoluvlastníkům v souvislosti s výkonem činnosti správce dle této smlouvy, a to na částku nejméně ,- Kč. (7) Správce neprodleně informuje společenství v případě nedostatku finančních prostředků na bankovním účtu společenství. Čl. VII.

3 Mandátní smlouva strana 3 z 16 Oprávnění správce (1) Správce je oprávněn k: a) zajišťování a provádění činností, jejichž zajišťování a provádění má za povinnost dle předchozích článků této smlouvy. V rámci těchto povinností je oprávněn k veškerým jednáním a k uzavírání příslušných smluv z těchto činností vyplývajících včetně výkonu práv a povinností. Plná moc opravňující správce je obsažena v příloze č. 1 k této smlouvě, b) zajišťování výkonu práv a povinností vyplývajících z předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví a o požární ochraně ve vztahu ke společným částem domu, c) zajišťování úkonů ve stavebním, vodohospodářském a jiném řízení a ve všech dalších případech vyplývajících z předmětu této smlouvy, ke kterým není třeba zvláštní plné moci, d) zajišťování poskytování služeb spojených s užíváním jednotek, e) zajišťování oprav a údržby v jednotkách vlastníků na jejich náklad, f) úhradě výdajů společenství z účtu společenství, pokud k tomu obdrží plnou moc, g) inkasování odměny za správu dle této smlouvy, h) požadování doplnění peněžních prostředků na účet společenství v prokazatelně nutných případech, i) soudnímu vymáhání dlužných plateb od dlužníků na náklady společenství, j) zastupování třetí osobou v soudních, správních a obdobných řízeních na náklady společenství. (2) Kromě výše uvedených oprávnění je správce oprávněn k zajišťování dalších činností, ke kterým obdrží zvláštní plnou moc. (3) Pokud z této smlouvy nevyplývá něco jiného, může správce ke splnění závazků vyplývajících z této smlouvy použít jiné osoby. Učiní-li tak, odpovídá jako by záležitost obstaral sám. (4) Správce není oprávněn jednat v rozporu se stanovami společenství, pokud není se společenstvím dohodnuto jinak. (5) Správce není povinen opravovat chyby ekonomického a účetního charakteru z doby působení předchozího správce, pokud se na tom strany nedohodnou. Čl. VIII. Povinnosti společenství Společenství je povinno: (1) jednat, rozhodovat a konat ve věcech a) v nichž není povinen jednat, rozhodovat a konat správce, b) v nichž jeho rozhodnutí je podmínkou k jednání správce, c) ve kterých ho správce o jednání, rozhodnutí a konání požádá, (2) písemně předat do 15 dnů od doručení návrhů či požadavků správce závěry jednání a rozhodnutí, (3) kontrolovat výkon, jednání a činnost správce, (4) bez zbytečného odkladu písemně oznámit správci potřebu oprav v domě, které má podle této smlouvy zajistit správce, a umožnit jejich provedení, jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla, (5) v případě havárie kontaktovat smluvní dodavatelskou firmu a neprodleně informovat správce, (6) zajistit přístup do všech jednotek, pokud je to nezbytné k zajištění provozu, oprav, údržby nebo úpravy ostatních jednotek, popř. domu jako celku, (7) zajistit přístup do jednotek za účelem provedení odečtu měřidel umístěných v jednotce v předem stanoveném termínu. Nesplníli tuto povinnost, zajistí odečet v příslušné jednotce a nejpozději do 14 dnů po stanoveném termínu oznámí údaje správci, (8) předat správci kopie dle přílohy č. 3 smlouvy Předávací protokol dokumentace objektu a dále doklady o změnách, doplňcích a dodatcích dokladů a evidencí dokumentů uvedených v této příloze, (9) poskytnout správci součinnost potřebnou pro výkon správy, (10) řádně a včas předávat správci potřebné provozní a účetní doklady, (11) zřídit samostatný provozní účet pro správu domu a zajisti pro správce právo elektronického přístupu k tomuto účtu, (12) doplnit peněžní prostředky na účet společenství v potřebné výši, požádá-li o to správce, (13) do 3 měsíců od uzavření této mandátní smlouvy na sebe uzavřít veškeré smluvní vztahy, (14) zodpovědět dotaz správce do 30 kalendářních dnů. V případě, že není možné dotaz v této lhůtě kvalifikovaně zodpovědět, je společenství povinno ve stejné lhůtě oznámit, kdy bude dotaz zodpovězen, (15) používat pro zadávaní požadavků na drobnou údržbu on-line aplikaci určenou správcem. Nejedná-li společenství v souladu s výše uvedenými povinnostmi, bere tímto na vědomí, že nese plnou zodpovědnost z případných důsledků vzniklých jejich porušením.

4 Mandátní smlouva strana 4 z 16 Čl. IX. Odměna správce (1) Za obstarávání správy domu, jak je sjednána dle čl. I. této smlouvy, uhradí společenství správci odměnu. Odměna se hradí měsíčně na účet správce a je splatná do 14. dnů od vystavení daňového dokladu správcem. Správce vystaví daňový doklad do 12. dne následujícího po měsíci, za který byla odměna hrazena. (2) Celková měsíční odměna sjednaná ke dni podpisu této smlouvy činí: XX x YYY,- Kč za XX bytových jednotek, X x YYY,- Kč za X nebytových komerčních jednotek, XX x YY Kč za XX nebytových nekomerčních jednotek, tj. celkem ZZZ,- Kč. K celkové měsíční odměně bude připočtena daň z přidané hodnoty v sazbě dle zákonač. 235/2004 Sb.o dani z přidané hodnoty v platném znění. (3) Odměna správce podle odstavců (1) a (2) nezahrnuje cenu nadstandardních služeb, jejich ceny jsou uvedeny v ceníku, který je nedílnou součástí této smlouvy. Tyto služby budou poskytovány na základě objednávky osoby zmocněné společenstvím vlastníků jednotek. (4) Smluvní strany se dohodly, že správce domu je oprávněn ceník v každém kalendářním roce valorizovat v závislosti na míře inflace v předchozím kalendářním roce vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyhlášeným Českým statistickým úřadem. O vyhlášení nového ceníku je správce povinen společenství informovat. Čl. X. Porušení smluvních povinností, odpovědnost a pojištění (1) Poruší-li správce domu svou smluvní povinnost tím, že neposkytuje smluvené služby včas a řádně, použijí se příslušná ustanovení občanského zákoníku, v platném znění. (2) Při nedodržení dob splatnosti dohodnutých v této smlouvě je smluvní strana, která je v prodlení, povinna platit úroky z prodlení podle občanského zákoníku, v platném znění, a příslušných prováděcích předpisů Toto ujednání neplatí v případě, že správce bude v prodlení z důvodu nedostatku financí na běžném účtu způsobeném opožděnou úhradou záloh na náklady spojených se správou domu jednotlivými vlastníky jednotek. Při nedodržování dob splatnosti je věřitel oprávněn dlužníka písemně vyzvat k plnění. Pokud dlužník do 14 dnů od doručení výzvy nesplní své závazky, je věřitel oprávněn k okamžitému jednostrannému odstoupení od smlouvy. (3) Vznikne-li v důsledku porušení smluvní povinnosti druhé straně škoda, použijí se obecná ustanovení o odpovědnosti za škodu. (4) Za škody vzniklé případným havarijním stavem domu, který nebylo možno předpokládat ani mu nebylo možno zamezit, správce domu neodpovídá. Rovněž správce domu neodpovídá za škody, vzniklé živelnými pohromami. Čl. XI. Platnost smlouvy (1) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. (2) Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran nebo výpovědí. Výpovědní doba je tři měsíce a počíná běžet prvním kalendářním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi. (3) Smluvní strany se dohodly, že v případě ukončení správy si předají veškerou dokumentaci k domu až po vzájemném vypořádání závazků a pohledávek. Čl. XII. Závěrečná ujednání (1) Smluvní strany se dohodly na doručování písemností takto: Písemná zásilka se považuje za doručenou, byla-li odeslána na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy průkazným způsobem (např. doporučeně nebo na tzv. dodejku ), a to i v případě, že druhá strana zásilku nepřevzala od přepravce. (2) Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými dodatky odsouhlasenými oprávněnými zástupci smluvních stran. (3) Práva a povinnosti v této smlouvě výslovně neuvedená se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a zákona o vlastnictví bytů, ve znění platných změn. (4) Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních. Správce domu obdrží jedno vyhotovení smlouvy se všemi přílohami. Výbor společenství vlastníků jednotek obdrží dvě vyhotovení smlouvy, z nichž jedno bude trvale k dispozici k nahlédnutí pro všechny členy společenství.

5 Mandátní smlouva strana 5 z 16 (5) Tato smlouva nabývá platnosti dnem, kdy ji podepíše správce domu a předseda výboru a jeden člen výboru (případně pověřený vlastník). Nabude-li smlouva takto platnosti, jsou jejími ustanoveními vázáni všichni členové společenství, tj. všichni vlastníci jednotek v domě. (6) Tato smlouva nabývá účinnosti dnem Přílohy smlouvy: příloha č.1 příloha č.2 příloha č.3 Činnosti představující obstarání správy včetně ceníku. Plná moc k zastupování společenství. Předávací protokol dokumentace objektu. V... dne... V.. dne. Za společenství: Za správce: (předseda výboru a další výborem jednatel pověřený jeho člen nebo pověřený vlastník)

6 Mandátní smlouva strana 6 z 16 Příloha č. 1: Činnosti představující obstarávání správy domu včetně ceníku Varianta A Ekonomická správa a účetnictví v základní verzi a) vedení aktuální evidence vlastníků - na základě podkladů dodaných společenstvím b) předepisování vlastníkům jednotek: - zálohy na výdaje spojené se správou domu - dlouhodobé zálohy na opravy, rekonstrukce a modernizace domu v souladu s příslušnými právními předpisy c) evidence a kontrola plateb dle bodu b) d) upozornění vlastníka na porušení platební morálky e) 1x čtvrtletní informování výboru o neplatících členech a navrhnout řešení k jejich vymáhání f) vyhotovení ročního vyúčtování služeb (mimo rozúčtování tepla a vody) g) vedení účetnictví dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů h) vedení fakturační agendy - přijímání faktury od dodavatelů - sledování splatnosti faktur a zajištění jejich včasné úhrady - vyhotovení odběratelských faktur i) vedení bankovní agendy - vystavování příkazů k úhradě závazků - předávání příkazů k úhradě zmocněné osobě společenství nebo na základě plné moci přímo bance společenství j) zpracování roční účetní závěrky a předložení ke schválení (termín do následujícího roku) k) předkládání zprávy o hospodaření 1x ročně na vyžádání společenstvím l) tisk standartních sestav z účetnictví i) 1x čtvrtletně: - seznam dluhů a přeplatků ii) 1x ročně: - přehled vlastníků v jednotkách - rozvaha ve zjednodušeném rozsahu - výkaz zisku a ztrát ve zjednodušeném rozsahu - inventarizace účtu - obratová předvaha - přehled nákladů k vyúčtování - stav na účtu dlouhodobé zálohy na opravy a investice Celková měsíční odměna k variantě A: - Kč/bytová či nebytová jednotka - Kč/garážové stání/parkovací plošina Ceny jsou uvedeny bez DPH. Ceník nadstandartních služeb k variantě A Ekonomika a účetnictví Rozúčtování tepla a vody Vyhotovení a zaslání 1. upomínky dlužné úhrady (bez poštovného) Vyhotovení a zaslání 2. a následujících upomínek (bez poštovného) Vedení pokladní hotovosti Zpracování odměn členům orgánu společenství Zpracování mzdy v rámci DPP, DPČ a pracovní smlouvy Zpracování platby bez variabilního symbolu nebo s chybným variabilním symbolem Zpracování platby - jiná částka než je na rozpisu plateb Kopírování nebo vytisknutí dokumentů na žádost - cena za stránku A4 Vyhotovení opisu vyúčtování (platí vlastník) Úprava struktury předpisů Není zřízená služba pro zadávání příkazů ze softwaru SAP příkazy se zadávají ručně v bance Není zřízeno internetové bankovnictví (příkazy se zadávají ručně, účtování výpisu ručně) Hodina práce účetní Uvedené ceny jsou bez DPH Ostatní služby budou účtovány dle dohody Dle skutečných nákladů dodavatelské firmy 100 Kč 200 Kč 300 Kč/měsíc 50 Kč/1osoba/měsíc 200 Kč/1osoba/měsíc 25 Kč/položka 25 Kč/položka 5 Kč 100 Kč 4000 Kč 25 Kč/položka 25 Kč/položka 300 Kč

7 Mandátní smlouva strana 7 z 16 Varianta B Ekonomická správa a účetnictví v rozšířené verzi - vedení aktuální evidence vlastníků - na základě podkladů dodaných společenstvím a) předepisování vlastníkům jednotek: - zálohy na výdaje spojené se správou domu - dlouhodobé zálohy na opravy, rekonstrukce a modernizace domu v souladu s příslušnými právními předpisy b) evidence a kontrola plateb dle bodu b) c) upozornění vlastníka na porušení platební morálky d) 1x čtvrtletní informování výboru o neplatících členech a navrhnout řešení k jejich vymáhání e) vyhotovení ročního vyúčtování služeb (mimo rozúčtování tepla a vody) f) vedení účetnictví dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů g) vedení fakturační agendy - přijímání faktury od dodavatelů - sledování splatnosti faktur a zajištění jejich včasné úhrady - vyhotovení odběratelských faktur h) vedení bankovní agendy - vystavování příkazů k úhradě závazků - předávání příkazů k úhradě zmocněné osobě společenství nebo na základě plné moci přímo bance společenství i) zpracování roční účetní závěrky a předložení ke schválení (termín do následujícího roku) j) předkládání zprávy o hospodaření 1x ročně na vyžádání společenstvím r) tisk standartních sestav z účetnictví i) 1x čtvrtletně - seznam dluhů a přeplatků ii) 1x ročně: - přehled vlastníků v jednotkách - rozvaha ve zjednodušeném rozsahu - výkaz zisku a ztrát ve zjednodušeném rozsahu - inventarizace účtu - obratová předvaha - přehled nákladů k vyúčtování - stav na účtu dlouhodobé zálohy na opravy a investice m) příprava podkladů k vymáhání dlužných částek n) vedení pokladní hotovosti o) zpracování daňového přiznání a podání v zákonném termínu na příslušný finanční úřad p) vedení personální a mzdové agendy q) zastupování při jednání s finančním úřadem a ostatními institucemi. r) příprava organizace shromáždění vlastníků společenství - příprava podkladů - rozesílání pozvánek (bez poštovného) Celková měsíční odměna k variantě B: - Kč/bytová či nebytová jednotka - Kč/garážové stání/parkovací plošina Ceny jsou uvedeny bez DPH. Ceník nadstandartních služeb k variantě B Ekonomika a účetnictví Rozúčtování tepla a vody Vyhotovení a zaslání 1. upomínky dlužné úhrady (bez poštovného) Vyhotovení a zaslání 2. a následujících upomínek (bez poštovného) Vedení pokladní hotovosti Zpracování odměn členům orgánu společenství Zpracování mzdy v rámci DPP, DPČ a pracovní smlouvy Zpracování platby bez variabilního symbolu nebo s chybným variabilním symbolem Zpracování platby - jiná částka než je na rozpisu plateb Kopírování nebo vytisknutí dokumentů na žádost - cena za stránku A4 Vyhotovení opisu vyúčtování (platí vlastník) Úprava struktury předpisů Není zřízená služba pro zadávání příkazů ze softwaru SAP příkazy se zadávají ručně v bance Není zřízeno internetové bankovnictví (příkazy se zadávají ručně, účtování výpisu ručně) Dle skutečných nákladů dodavatelské firmy 100 Kč 200 Kč 300 Kč/měsíc 50 Kč/1osoba/měsíc 200 Kč/1osoba/měsíc 25 Kč/položka 25 Kč/položka 2 Kč 100 Kč 4000 Kč 25 Kč/položka 25 Kč/položka

8 Mandátní smlouva strana 8 z 16 Hodina práce účetní Uvedené ceny jsou bez DPH Ostatní služby budou účtovány dle dohody 300 Kč Varianta 1 Technická správa v základní verzi a) Provádění pravidelných kontrol domu s četností 1x za měsíc (upřesnění činností po prohlídce domu). b) Provádění drobných oprav a běžné údržby společných částí domu (dle hodinové sazby). c) Zajišťování předepsaných revizí technických zařízení a odstranění závad zjištěných těmito revizemi. d) Zajišťování odstranění havárií ve společných prostorách domu (havarijní opravy v bytech, které se netýkají společných prostor, budou hrazeny přímo na místě majitelem nebo nájemcem bytu). e) Zajišťování dodávek elektrické energie, vody a plynu do společných prostor domu a odvádění odpadních vod. f) Zajišťování pravidelného úklidu společných prostor domu, pozemku a přilehlého chodníku (četnost dle vyžádání). g) Zajišťování údržby trávníku a ostatní zeleně na předmětných pozemcích (četnost dle vyžádání). h) V zimním období zajišťování odklízení sněhu z přilehlého chodníku a z přístupových cest k domu včetně provádění posypu při náledí. i) Zajišťování pravidelného odvozu pevného domovního odpadu, pokud tato služba není zajištěna obcí. j) Zajišťování dodávek tepla a teplé užitkové vody. k) Řešení jednotlivých pojistných událostí na základě smlouvy o pojištění k dané nemovitosti. Celková měsíční odměna k variantě 1: - Kč/bytová či nebytová jednotka - Kč/garážové stání/parkovací plošina Ceny jsou uvedeny bez DPH. Ceník nadstandartních služeb k variantě 1 Hodinová práce technika Doprava,00 Kč,00 Kč Výběrová řízení nad 20,000Kč Cena dle dohody Uvedené ceny jsou bez DPH - V rámci pravidelných prohlídek je doprava zdarma. Nad rámec pravidelných prohlídek je doprava započítávána dle ceníku. - V hodinové sazbě technika je počítána každá započatá hodina. - Doba strávená během dopravy je započítávána dle ceníku hodinové práce technika.

9 Mandátní smlouva strana 9 z 16 Varianta 2 Technická správa v rozšířené verzi a) Provádění pravidelných kontrol domu s četností 2x za měsíc (upřesnění činností po prohlídce domu). b) Provádění výměny žárovek a zářivek v rámci pravidelných kontrol domu (mimo materiálu) c) Provádění seřizování dveří v rámci pravidelných kontrol domu. d) Provádění drobných oprav a běžné údržby společných částí domu (dle hodinové sazby). e) Zajišťování předepsaných revizí technických zařízení a odstranění závad zjištěných těmito revizemi. f) Zajišťování odstranění havárií ve společných prostorách domu (havarijní opravy v bytech, které se netýkají společných prostor, budou hrazeny přímo na místě majitelem nebo nájemcem bytu). g) Zajišťování dodávek elektrické energie, vody a plynu do společných prostor domu a odvádění odpadních vod. h) Zajišťování pravidelného úklidu společných prostor domu, pozemku a přilehlého chodníku (četnost dle vyžádání). i) Zajišťování údržby trávníku a ostatní zeleně na předmětných pozemcích (četnost dle vyžádání). j) V zimním období zajišťování odklízení sněhu z přilehlého chodníku a z přístupových cest k domu včetně provádění posypu při náledí. k) Zajišťování pravidelného odvozu pevného domovního odpadu, pokud tato služba není zajištěna obcí. l) Zajišťování dodávek tepla a teplé užitkové vody. m) Řešení jednotlivých pojistných událostí na základě smlouvy o pojištění k dané nemovitosti. Celková měsíční odměna k variantě 2: - Kč/bytová či nebytová jednotka - Kč/garážové stání/parkovací plošina Ceny jsou uvedeny bez DPH. Ceník nadstandartních služeb k variantě 2 Hodinová práce technika Doprava,00 Kč,00 Kč Výběrová řízení nad 20,000Kč Cena dle dohody Uvedené ceny jsou bez DPH - V rámci pravidelných prohlídek je doprava zdarma. Nad rámec pravidelných prohlídek je doprava započítávána dle ceníku. - V hodinové sazbě technika je počítána každá započatá hodina. - Doba strávená během dopravy je započítávána dle ceníku hodinové práce technika.

10 Mandátní smlouva strana 10 z 16 Příloha č. 2: P l n á m o c Společenství vlastníků název se sídlem Ulice 123, Město, zapsané v rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl S, vložka 8888 IČO: zastoupené předsedou Josefem Novákem (dále jen Společenství ): zplnomocňuje společnost Trigema Facility s.r.o. se sídlem Bucharova 2641/14, Praha 5 Stodůlky zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 58481, IČO: DIČ: CZ Zastoupená: Ing.Davidem Foldou, jednatelem (dále jen Správce ) k - zastupování, jednání, uzavírání, změnám a rušení smluv souvisejících se správou nemovitosti. Jedná se zejména o smlouvy na dodávky energií a médií (např. vody, plynu, elektřiny), dodávky služeb (např. opravy, údržba, úklid, odvoz odpadu, pojištění, revize, PO a BOZP, kotelny, výtahy), zajištění plateb (např. SIPO, poštovní poukázky) zřízení telefonních stanic (výtah a kotelna); - zastupování a jednání před úřady a institucemi, tj. finančním úřadem, správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami, obecním úřadem, stavebním úřadem a dalšími. Jedná se zejména o podávání přiznání k daním, přehledů pro SSZ a ZP, další úkony související s daněmi, mzdovou agendou, chodem a správou nemovitosti; včetně výkonu práv a povinností z nich vyplývajících, jestliže jsou tato práva a povinnosti v souvislosti se správou bytového domu Ulice 123, PSČ Město. Tato plná moc platí pro výkon výše uvedených činností a platí až do odvolání. Nejpozději zaniká dnem zániku Smlouvy o obstarání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví. V Praze dne V... dne... V.. dne. Za společenství vlastníků jednotek : Za správce: (předseda výboru a další výborem jednatel pověřený jeho člen nebo pověřený vlastník)

11 Mandátní smlouva strana 11 z 16 Příloha č. 3: Předávající: Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: (dále jen Předávající) Přejímající: Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: (dále jen Přejímající) Společenství vlastníků: Název: Sídlo: Identifikační číslo: (dále jen Společenství) Předávací protokol dokumentace k objektu. 1. Obecné údaje: Adresa Statutární název SVJ: Investor: Výbor SVJ: IČ: IČ: Bankovní spojení: Stručný popis domu: Kolaudace v roce: Ve správě od - do: 2. Katastrální údaje: Katastrální území Čísla pozemku (pod domem) Čísla pozemku (kolem domu) Celková rozloha: Číslo LV: Přejímající prohlašuje, že od Předávajícího přebírá níže uvedené dokumenty, klíče a jiné níže specifikované položky související se správou nemovitosti Společenství. Dokumenty, které nejsou předány, budou označeny křížkem v políčku ne se sepsáním poznámky, z jakého důvodu dokument není předán. Dokumenty tučně zvýrazněné je Společenství povinno předat.

12 Mandátní smlouva strana 12 z Obecná dokumentace: ano ne poznámka 1.1. List vlastnictví 1.2. Výpis z katastru nemovitostí domu 1.3. Výpis z katastru nemovitostí pozemku 1.4. Snímek z katastrální mapy 1.5. Geometrický plán 1.6. Prohlášení vlastníka (případně Změna PV) 1.7. Výpis z obchodního rejstříku SVJ 1.8. Stanovy SVJ 1.9. Zápis z ustavující schůze SVJ Zápis ze shromáždění vlastníků Zápis z jednání výboru SVJ Zápis o odevzdání a převzetí stavby 2. Ekonomická a účetní evidence: ano ne poznámka 2.1. Rozvaha (řádná) minulého období 2.2. Výkaz zisku a ztrát (řádný) minulého období 2.3. Obratová rozvaha za poslední uzavřené období 2.4. Seznam osob v pracovněprávním poměru 2.5. Přiznání k dani z příjmů právnických osob a komentář k jeho vypracování 2.6. Osvědčení o registraci a seznam registr.daní 2.7. Účetní uzávěrka řádná či mimořádná k rozhod.dni předání rozvaha výsledovka příloha závěrky kniha pohl.k vlastníkům ze záloh aktuálního období kniha pohl.k vlastníkům z vyúčtování minul.období kniha záv. k vlastníkům z vyúčtování minul.období kniha pohledávek za odběrateli kniha závazků k dodavatelům inventarizace účtů Kniha analytické evidence za aktuální období Přijaté faktury č. (za období od do ) Přijaté zálohové faktury č. (za období od do ) Bankovní výpisy č. (za období od do ) Pokladní doklady č. (za období od do ) Interní doklady č. (za období od do ) Evidence majetku / odpisů (jen družstva) Dokumentace o vymáhání aktuálních pohledávek za neplatiči Úvěrová smlouva Historie úvěrového řízení Historie splátek 3. Mzdová evidence: ano ne poznámka 3.1. Karta organizace přihlášení organizace k sociálnímu pojištění 3.2. Přihlášky zaměstnavatele ke zdravotním pojišťovnám jednotlivě pro každou zdravotní pojišťovnu 3.3. Přihlášky organizace k zákonnému pojištění zaměstnanců a výše hrazeného promile za pojištění 3.4. Protokoly ze všech kontrol, které byly provedeny za zdravotní, sociální pojištění, případně z úřadu práce 3.5. Mzdové směrnice

13 Mandátní smlouva strana 13 z Kopie Vyúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků za předešlý rok 3.7. Kopie Vyúčtování daně srážkové za předešlý rok 3.8. Vyúčtování povinného podílu zaměstnaných invalidů za rok. + informace a podklady za výpočet za rok Razítko společnosti Pracovní smlouvy a jejich dodatky Přihlášky zaměstnanců ke zdravotnímu pojištění Přihlášky zaměstnanců k sociálnímu pojištění Prohlášení k dani z příjmů Zápočtové listy od předchozího zaměstnavatele Osobní dotazník / karta zaměstnance Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a funkčních požitků a o sražených zálohách na daň pro každého zaměstnance za rok Zpracované roční zúčtování včetně související dokumentace za předchozí roky V případě používání firemního vozu k soukromým účelům zaměstnance, kopii technického průkazu vozidla a pořizovací cenu vozidla včetně DPH, k tomu dodatek k pracovní smlouvě zaměstnance, že ho tak používá Pokud zaměstnavatel přispívá zaměstnancům na důchodové pojištění či životní pojištění, kopii uzavřené smlouvy u pojišťovny s dodatky Informace o jiných benefitech poskytovaných zaměstnancům Zůstatky dovolené ke dni Mzdové listy za 3-4- roky zpět Seznam srážek a spoření s čísly bankovních účtů, které se jednotlivým zaměstnancům srážejí z platu, exekuce Šanony měsíčních tisků 2 3 předchozí roky 4. Evidence vlastníků (příp. družstevníků): ano ne poznámka 4.1. Seznam jednotek s návazností na výpis z KN 4.2. Seznam vlastníků s kontakty a podíly 4.3. Vazba vlastníků k jednotkám 4.4. Pasporty bytů s rozměry místností 4.5. Započitatelné plochy pro otop 4.6. Započitatelné plochy pro TUV 4.7. Seznam měřidel s posledními odečty 4.8. Měsíční předpisy záloh a dalších plateb (fondy apod.) 4.9. Vyúčtování služeb za minulé období 5. Projekční část: (jedno paré dokumentace + PDF) ano ne poznámka 5.1. Stavebně architektonická (půdorys, řez, pohled) 5.2. Statika a konstrukce 5.3. Zdravotně technické instalace 5.4. Ústřední vytápění 5.5. Vzduchotechnika 5.6. Chlazení 5.7. Měření a regulace 5.8. Elektro - silnoproud 5.9. Elektro - slaboproud Plyn Voda Kanalizace

14 Mandátní smlouva strana 14 z TZB (technické zabezpečení budov) Kotelny Projektová dokumentace případné revitalizace objektu 6. Technická dokumentace: ano ne poznámka 6.1. Kolaudační rozhodnutí / souhlas 6.2. Nabývací titul nemovitosti 6.3. Prohlášení o stávajícím technickém stavu objektu 6.4. Doklad prokazující termín končící záruky Přehled nedořešených reklamací v rámci záruční doby pro 6.5. společné prostory 6.6. Energetický štítek budovy 6.7. Energetický průkaz budovy 6.8. Měření hluku - výtahu, parkov.plošin, gar. Vrat, VZT 6.9. Posouzení vzduch. a kročejové neprozvučnosti Projekt zaregulování otopné soustavy Hromosvodů Parkovacích plošin Požární bezpečnosti staveb (požárně technický proj.) Začlenění objektu do požárních činností Protipožárního opatření ( požární světlík a ucpávky) Hasícího zařízení (RHP, PH) EPS (elektronický požární systém) Výtahu Čidla CO EZS (elektronický zabezpečovací systém) OTC (přístupové systémy, garážová vrata, klima, atp) Dokumentace o případném dotačním řízení 7. Smluvní dokumentace (pokud ji má Společenství má mít ve vlastnictví): ano ne poznámka 7.1. Pojistná smlouva 7.2. Nebytové prostory (nájemní smlouvy) 7.3. Plyn 7.4. Voda a kanalizace 7.5. Elektřina 7.6. Tepelná energie 7.7. Kotelna 7.8. Komunální odpad 7.9. Úklid Údržba zeleně Protipožární ochrana Výtah Garážová vrata Garážové plošiny Schodišťové plošiny Záložní zdroje (UPS) Vzduchotechnika Klimatizace Čidla CO2

15 Mandátní smlouva strana 15 z Dětská hřiště Veřejné osvětlení Zimní údržba komunikací Servis STA 8. Revize a revizní zprávy: Výchozí ano ne poznámka 8.1. Elektro společných prostorů 8.2. Elektro kotelny (výměníkové stanice) 8.3. Elektro výtahu 8.4. Přípojky plynu 8.5. Přípojky vody 8.6. Přípojky kanalizace 8.7. Kotelny 8.8. VZT 8.9. Klimatizace Kouřových cest Hromosvodu Výtahu Hasících přístrojů Požárních hydrantů Požárních klapek (PKTM) Požárních stěnových uzávěrů (PSUM) Požárních dveří Preventivní požární prohlídka objektu Střešních světlíků pro odvod kouře Čidel CO (v garážích) Nouzového osvětlení únikových cest Požárních ucpávek Požární posuvné a roletové uzávěry Záložních systémů Čerpací jímky Energetický audit Dětského hřiště 9. Profese k objektu: zástupce dodavatele telefon mail 9.1. Servis výtahů 9.2. Havarijní situace 9.3. Topení, SV a TUV 9.4. Požární servis 9.5. Vstupní systémy 9.6. STA 9.7. Skleněné výplně 10. Stavy měřičů: Typ měřiče: Patní vodoměr Hlavní plynoměr Elektroměr spol. spotřeby výrobní číslo stav aktuální k datu umístění

16 Mandátní smlouva strana 16 z Elektroměr garáží Elektroměr výměníku tep Hlavní měřič tepla Poznámky a doplnění: Přílohy: V... dne Předávající (podpis a razítko): Přejímající (podpis a razítko):

Smluvní strany. Osoby oprávněné

Smluvní strany. Osoby oprávněné Mandátní smlouva strana 1 z 18 Mandátní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (dále jen smlouva)

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU.

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 a 575 a ve smyslu zákona č.72/1994sb. v platném znění, kterým se upravují některé

Více

SMLOUVA PŘÍKAZNÍ O OBSTARÁNÍ SPRÁVY DOMU

SMLOUVA PŘÍKAZNÍ O OBSTARÁNÍ SPRÁVY DOMU SMLOUVA PŘÍKAZNÍ O OBSTARÁNÍ SPRÁVY DOMU Smlouva příkazní o obstarání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a k jednotkám ve vlastnictví, uzavřená

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA)

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) Smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (mandátní

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi:

SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi: SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi: 1. Botanická 24 společenství vlastníků jednotek se sídlem Brno Veveří, Botanická

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Mandátní smlouva o výkonu správy nemovitosti MANDÁTNÍ SMLOUVA O VÝKONU SPRÁVY NEMOVITOSTI

Mandátní smlouva o výkonu správy nemovitosti MANDÁTNÍ SMLOUVA O VÝKONU SPRÁVY NEMOVITOSTI MANDÁTNÍ SMLOUVA O VÝKONU SPRÁVY NEMOVITOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 566 a násl. zákona 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) I. Smluvní strany 1. František Hlaváček - SBS Beroun, Sokolovská 1031/17, 266

Více

Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb

Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb 1. Základní údaje o společnosti: Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. se sídlem Olšanská 2666/7,

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

Mandátní smlouva o obstarání správy společných částí domu s jednotkami ve vlastnictví

Mandátní smlouva o obstarání správy společných částí domu s jednotkami ve vlastnictví Mandátní smlouva o obstarání správy společných částí domu s jednotkami ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění, kterým se upravují některé spoluvlastnické

Více

NABÍDKA SLUŽEB. Informace o firmě. Předmět podnikání: Zpracování písemností na SW. Pojištění : Kontaktní údaje:

NABÍDKA SLUŽEB. Informace o firmě. Předmět podnikání: Zpracování písemností na SW. Pojištění : Kontaktní údaje: Nabídka služeb NABÍDKA SLUŽEB Informace o firmě Společnost Sia Consulting, s.r.o. podniká v oboru vedení účetnictví, daňové evidence a správy nemovitostí. Zajišťujeme ekonomické činnosti spojené se správou

Více

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Nabídka na komplexní správu nemovitosti Společenství pro dům K Botiči 409/2 Praha 10 - Vršovice kontakt: Lenka Skalická Kancelář: Bystrá 761, Praha

Více

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví V Z O R Smlouvao vedení účetnictví Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen dodavatel a Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen odběratel uzavřeli

Více

Smlouva o zajišťování správy společných částí domu

Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zejména ustanovení 2430 a násl. a dále ve smyslu ustanovení 1189 a násl. občanského

Více

SMLOUVA PŘÍKAZNÍ O ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY NEMOVITOSTI

SMLOUVA PŘÍKAZNÍ O ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY NEMOVITOSTI SMLOUVA PŘÍKAZNÍ O ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY NEMOVITOSTI Prague Property Management, a.s. se sídlem Werichova 1145, PSČ 150 00 IČO: 27 21 21 49 Zastoupená: tel: +420 602 309 988 email: Flatservice@ppmas.cz a jméno:...

Více

S m l o u v a. o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku

S m l o u v a. o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku S m l o u v a o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku Průkopník, stavební bytové družstvo, družstvo, 635 00 Brno, Foltýnova 1, zastoupené předsedou

Více

Smíšená smlouva komisionářská smlouva o obstarání správy nemovitostí, výkonu dalších práv a povinností, smlouva o obstarání účetnictví.

Smíšená smlouva komisionářská smlouva o obstarání správy nemovitostí, výkonu dalších práv a povinností, smlouva o obstarání účetnictví. Smíšená smlouva komisionářská smlouva o obstarání správy nemovitostí, výkonu dalších práv a povinností, smlouva o obstarání účetnictví. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Společenství vlastníků

Více

Platební řád Společenství vlastníků

Platební řád Společenství vlastníků Platební řád Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8 Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8 podle Stanov Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8, přijímá a

Více

SMLOUVA MANDÁTNÍ O ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY NEMOVITOSTI

SMLOUVA MANDÁTNÍ O ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY NEMOVITOSTI SMLOUVA MANDÁTNÍ O ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY NEMOVITOSTI Prague Property Management, a.s. se sídlem Werichova 1145, PSČ 150 00 IČO: 27 21 21 49 Zastoupená: Ing. Martinem Šimečkem a jméno:... r.č.: číslo pasu/op:...

Více

Platební řád Bytového družstva Chabařovická

Platební řád Bytového družstva Chabařovická Platební řád Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 Bytové družstvo Chabařovická 1321 1326, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 přijímá a schvaluje tato

Více

NABÍDKA na výkon komplexní správy domovního a bytového fondu poskytované MČ, městům a obcím, bytovým družstvům, soukromým domům, fyzickým osobám

NABÍDKA na výkon komplexní správy domovního a bytového fondu poskytované MČ, městům a obcím, bytovým družstvům, soukromým domům, fyzickým osobám TOMMI holding, spol. s r.o. NABÍDKA na výkon komplexní správy domovního a bytového fondu poskytované MČ, městům a obcím, bytovým družstvům, soukromým domům, fyzickým osobám 1 Vážení, dovolte, abychom Vám

Více

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5. Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014 Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.2015 V roce 2014 byla do fondu oprav předepisována částka ve

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU

MANDÁTNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU MANDÁTNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU Společenství vlastníků Žárovická 1642 Sídlo: Žárovická 1642, Praha Újezd nad Lesy, 190 16 zapsané v rejstříku společenství vlastníků vedeném

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

Článek I. Smluvní strany. Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava Bc. Martinem Vítečkem, primátorem Mgr. Bc. Pavel Vltavský

Článek I. Smluvní strany. Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava Bc. Martinem Vítečkem, primátorem Mgr. Bc. Pavel Vltavský 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00GDAOR SMLOUVA O SPRÁVĚ NEMOVITOSTI uzavřená podle 2430 a násl. občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Vlastník: Sídlo: Statutární město Opava Horní náměstí 69, 746

Více

S M L O U V U o správě domu a pozemku (dále jen správa domu )

S M L O U V U o správě domu a pozemku (dále jen správa domu ) Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. se sídlem Praha 3, Olšanská 2666/7, PSČ 130 00 zastoupená předsedou představenstva Michalem Kuciánem zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl

Více

Nabídka ceny na vedení účetnictví a správu nemovitosti

Nabídka ceny na vedení účetnictví a správu nemovitosti Nabídka ceny na vedení účetnictví a správu nemovitosti zpracovaná pro paní Janu Putnovou předseda výboru Společenství vlastníků pro dům Jugoslávská 32, Brno IČ: 03621804 Stránka 1 z 5 Na základě Vaší poptávky

Více

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit:

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit: Platební řád Bytové družstvo Lucemburská 2136/16 podle článku 26 a násl. Stanov Bytového družstva přijímá a schvaluje tato pravidla pro platby členů družstva (dále jen Platební řád ): Článek 1. A/ Členové

Více

SMLOUVA O EKONOMICKÉ SPRÁVĚ DOMU

SMLOUVA O EKONOMICKÉ SPRÁVĚ DOMU SMLOUVA O EKONOMICKÉ SPRÁVĚ DOMU uzavřená mezi těmito smluvními stranami: Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. se sídlem Praha 3, Olšanská 2666/7, PSČ 130 00 zastoupení předsedou představenstva Michalem

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

Platební řád Společenství vlastníků. Chabařovická , Praha 8

Platební řád Společenství vlastníků. Chabařovická , Praha 8 Platební řád Společenství vlastníků Chabařovická 1327 1333, Praha 8 Společenství vlastníků Chabařovická 1327 1333, Praha 8 (dále jen společenství ) podle Stanov Společenství vlastníků Chabařovická 1327

Více

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU Smluvní strany: Společenství vlastníků jednotek objektu Španielova 1299-1305, Praha 6, Řepy Sídlo: Španielova 1301, Praha 6 - Řepy, 163 00 zapsané

Více

Platební řád SVJ Chabařovická , Praha 8

Platební řád SVJ Chabařovická , Praha 8 Platební řád SVJ Chabařovická 1321 1326, Praha 8 Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8 (dále jen společenství) podle Stanov Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326 přijímá a schvaluje

Více

mandátní smlouvu o správě nemovitosti

mandátní smlouvu o správě nemovitosti Bytové družstvo se sídlem.. zapsané v Obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl., vložka.. zastoupené předsedou představenstva a členem představenstva. IČ:. na straně jedné (dále jen "BD") a společnost

Více

Návrh - KUPNÍ SMLOUVA

Návrh - KUPNÍ SMLOUVA Návrh - KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a následujících zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. 1 Objednatel : Sídlo: Zastoupení : Smluvní strany Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova,

Více

DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01. dále jen dodavatel. dále jen odběratel. uzavřeli tuto smlouvu o vedení účetnictví. Čl.I.

DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01. dále jen dodavatel. dále jen odběratel. uzavřeli tuto smlouvu o vedení účetnictví. Čl.I. S M L O U V A O V E D E N Í Ú Č E T N I C T V Í Č. Firma: DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01 zastoupená: p.zlatuše Pazderová IČO: 25007360 DIČ: CZ25007360 bank.spojení: Fio Banka

Více

Článek I. Předmět nájmu

Článek I. Předmět nájmu Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. 685 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: Jméno a příjmení:,

Více

Smluvní strany: 1. (název SVJ, BD, majitel) .., místopředsedou (představenstva, výboru) (dále jen SVJ, BD )

Smluvní strany: 1. (název SVJ, BD, majitel) .., místopředsedou (představenstva, výboru) (dále jen SVJ, BD ) Mandátní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví uzavřena podle 566 až 576 obchodního zákoníku, v

Více

SMLOUVU O ZAJIŠŤOVÁNÍ A VEDENÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ. se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník )

SMLOUVU O ZAJIŠŤOVÁNÍ A VEDENÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ. se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník ) IČ: DIČ: CZ se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník ) a SEVIN s.r.o. IČ: 25137450, DIČ: CZ25137450 firma zapsaná v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 52789 se sídlem

Více

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU Smluvní strany: 1. Společenství vlastníků jednotek domu Dominova 2463, 2464, 2465, Praha 5, Stodůlky Sídlo : Praha 5 - Stodůlky Dominova 2464/13,

Více

Zpráva o činnosti správce při správě společných částí domu a pozemků za období 1.1.2012-29.4.2013

Zpráva o činnosti správce při správě společných částí domu a pozemků za období 1.1.2012-29.4.2013 Zpráva o činnosti správce při správě společných částí domu a pozemků za období 1.1.2012-29.4.2013 SBD Praha, SVJ 815 - Kostomlatská - Terezínská 684, Praha 9 - Letňany V Praze dne 29.4.2013 Předkládá:

Více

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny. č

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny. č Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 9000001285 Smluvní strany: 1 ) Dodavatel : Obchodní firma: Letiště Praha, a. s. se sídlem: Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08 zastoupená: IČ: 282 44

Více

Zpráva o činnosti správce a hospodaření při správě společných částí domu a pozemků za rok období / 2015

Zpráva o činnosti správce a hospodaření při správě společných částí domu a pozemků za rok období / 2015 Zpráva o činnosti správce a hospodaření při správě společných částí domu a pozemků za rok období 01-12 / 2015 polyfunkčního domu na adrese Kurta Konráda č.p. 2457/6,2457/8 a Ocelářská 2457/7 Praha 9 -

Více

NÁVRH Smlouva o zajištění některých činností výkonu správy nemovitosti uzavřená podle 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

NÁVRH Smlouva o zajištění některých činností výkonu správy nemovitosti uzavřená podle 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. NÁVRH Smlouva o zajištění některých činností výkonu správy nemovitosti uzavřená podle 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Čl. I Smluvní strany Společenství vlastníků jednotek Praha 8, Zelenohorská č.p.496-č.p.513

Více

Platební řád BD Slancova, Praha 8

Platební řád BD Slancova, Praha 8 Platební řád BD Slancova, Praha 8 Bytové družstvo Slancova, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Slancova přijímá a schvaluje tato pravidla pro úhradu nájmů družstevních bytů (příspěvků

Více

Společenství na straně jedné a správce na straně druhé uzavírají t u t o Smlouvu o obstarávání správy domu: I. Výklad některých pojmů

Společenství na straně jedné a správce na straně druhé uzavírají t u t o Smlouvu o obstarávání správy domu: I. Výklad některých pojmů I l S M L O U V A o obstaráváni správy domu uzavřená podle 724 a násl. občanského zákoníku a zákona č. 72/94 Sb. v platném znění, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické

Více

Obec Chodský Újezd,Chodský Újezd 71, zastoupená starostou obce panem Ing. Jiřím Dufkou IČO (poskytovatel)

Obec Chodský Újezd,Chodský Újezd 71, zastoupená starostou obce panem Ing. Jiřím Dufkou IČO (poskytovatel) 1 Smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

SMLOUVA O NÁJMU PROSTORU

SMLOUVA O NÁJMU PROSTORU SMLOUVA O NÁJMU PROSTORU č. 25/05776/16 kterou podle 2302 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), uzavřeli tito účastníci Město Uherský Brod se sídlem:

Více

Smlouva o dílo. kterou podle ustanovení 536 a následujících obchodního zákoníku, níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Smlouva o dílo. kterou podle ustanovení 536 a následujících obchodního zákoníku, níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Smlouva o dílo kterou podle ustanovení 536 a následujících obchodního zákoníku, níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Město Jablunkov sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 73991 identifikační číslo:

Více

Smlouva č. /201 o odvádění odpadních vod

Smlouva č. /201 o odvádění odpadních vod Smlouva č. /201 o odvádění odpadních vod uzavřená podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ), vyhlášky č. 428/2001 Sb.,

Více

Společenství vlastníků pro dům Vondroušova , Praha 6

Společenství vlastníků pro dům Vondroušova , Praha 6 Příloha k účetní závěrce Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160, Praha 6 I. Obecné údaje Název: Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154 1160 Sídlo: Vondroušova 1154-1160, 163 00 Praha

Více

o správě nemovitostí uzavřená podle 566 a násl. obch. zák.

o správě nemovitostí uzavřená podle 566 a násl. obch. zák. MANDÁTNÍ SMLOUVA o správě nemovitostí uzavřená podle 566 a násl. obch. zák. mandant: sídlo: IČ: obchodní rejstřík: DIČ: banka: číslo účtu: zastoupený: I. Smluvní strany Společenství pro dům čp. a mandatář:

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

Smlouva o správě společných částí domu a pozemku (dále jen správa domu )

Smlouva o správě společných částí domu a pozemku (dále jen správa domu ) Smlouva o správě společných částí domu a pozemku (dále jen správa domu ) 1. Společenství pro dům č. p. 684, Praha - Letňany se sídlem: Praha 9, Letňany, Kostomlatská, Terezínská 684, PSČ 190 00 IČ: 27189678

Více

Platební řád. Článek 1.

Platební řád. Článek 1. Platební řád Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Frýdlantská 1296 1307, Praha 8 podle článku 19. Stanov Společenství vlastníků jednotek Frýdlantská 1296 1307, Praha 8 (dále jen stanovy ) přijímá

Více

SMLOUVA. Sídlo odběratele: ulice: čp: Dodací pošta: Litoměřice. Odběrné místo: Rohatce č.p.

SMLOUVA. Sídlo odběratele: ulice: čp: Dodací pošta: Litoměřice. Odběrné místo: Rohatce č.p. SMLOUVA Evid.č.: čp. /Rohatce O službě odvádění odpadních vod, uzavřena podle zákona a vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu včetně souvisejících prováděcích předpisů Provozovatel a vlastník kanalizace:

Více

Garáž v areálu Biskupcova 21/18 PODNÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2215 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také OZ )

Garáž v areálu Biskupcova 21/18 PODNÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2215 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také OZ ) PODNÁJEMNÍ SMLOUVA mezi uzavřená podle 2215 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také OZ ) společností Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. se sídlem: Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3 IČO:

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany Odběratel - objednatel Mateřská škola Ostrava Dubina, F. Formana 13, příspěvková organizace sídlo: F. Formana 251/13, 700 30 Ostrava Dubina zastoupena: Bc. Martinou Rakovou

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Povodí Vltavy, státní podnik sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5

KUPNÍ SMLOUVA. č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Povodí Vltavy, státní podnik sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Prodávající: Povodí Vltavy, státní podnik

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU č. XXX

MANDÁTNÍ SMLOUVU č. XXX SPOLEČNOST: SEASPOL s.r.o. ( DÁLE JEN MANDATÁŘ ) ADRESA: IČ: 45359024 DIČ: CZ 45359024 REGISTRACE: VEDENÁ U REJSTŘÍKOVÉHO SOUDU V PLZNI V ODDÍLE C, VLOŽKA 2016, SPOLEČNOST: ( DÁLE JEN MANDANT ) ADRESA:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Smlouva o obstarání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví

Smlouva o obstarání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví Smlouva o obstarání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a zákona č. 72/1994

Více

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE TEXT SMLOUVY BUDE DÁLE UPŘESNĚN PŘI SCHVALOVÁNÍ DOTACÍ Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: D10015. Evidenční číslo prodávajícího:

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU o správě nemovitostí

MANDÁTNÍ SMLOUVU o správě nemovitostí Níže uvedeného dne. měsíce a roku uzavírají ve smyslu ustanovení 566 a násl. obch. zák. Společenství se sídlem v IČ zapsána v rejstříku SVJ, vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl, vložka bankovní spojení:

Více

N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ VZ. I. Smluvní strany

N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ VZ. I. Smluvní strany N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ-2010-1900VZ dle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) I. Smluvní strany 1. Prodávající: Název..

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI

NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI 1 Sídlo : Mezibranská3, 110 00 Praha 1 Tel/fax : +420 296 22 00 52 E-mail : kancelar@eloca.cz NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI Adresa a popis nemovitosti : Adresa : Praha 13, Trávníčkova 1767-1771 Typ nemovitosti

Více

Smlouva o nájmu budovy k rekreaci. (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma)

Smlouva o nájmu budovy k rekreaci. (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma) Smlouva o nájmu budovy k rekreaci Pronajímatel poskytovatel (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma) (bydliště, nebo sídlo) (předmět podnikání) (IČO) Nájemce spotřebitel (jméno a příjmení, nebo název/obchodní

Více

Mandátní smlouva. Smluvní strany. 1. Společenství Na Vinici 1732 se sídlem Na Vinici 1732, 250 01 Brandýs nad Labem,

Mandátní smlouva. Smluvní strany. 1. Společenství Na Vinici 1732 se sídlem Na Vinici 1732, 250 01 Brandýs nad Labem, Mandátní smlouva na obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Č.j. : 20435/2007 32 Číslo v CES : 4072 Číslo úkolu : Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem : Staroměstské nám. 6 Praha 1, 110 15 zastoupená

Více

V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ. zastoupený. dále jen "klient"

V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ. zastoupený. dále jen klient V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ Mandant: IČ: DIČ: zastoupený dále jen "klient" a Mandatář : Vladimír Rajnyš, daňový poradce zapsaný do seznamu Komory daňových

Více

P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů I.

P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů I. Strana 1 (celkem 21) P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů I. VLASTNÍK Družstvo Něvská 687/688 IČ: 265 03 581

Více

N Á J E M N Í S M L O U V A dle ustanovení zákona č. 116/90 Sb. o nájmu a podnájmu nebytových prostor

N Á J E M N Í S M L O U V A dle ustanovení zákona č. 116/90 Sb. o nájmu a podnájmu nebytových prostor N Á J E M N Í S M L O U V A dle ustanovení zákona č. 116/90 Sb. o nájmu a podnájmu nebytových prostor uzavřená mezi níže uvedenými stranami: GSN a.s. se sídlem Brno, Čechyňská 8 IČ: 63475545 DIČ: CZ63475545

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění. mandátní smlouvu:

MANDÁTNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění. mandátní smlouvu: MANDÁTNÍ SMLOUVA uzavřená podle 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany 1... IČ:.. zapsaný v.. Bankovní spojení:., jehož

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace O BEC MORAVANY Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 1/ Obec Moravany sídlo:, 66448 Moravany IČO: 00282120 DIČ: CZ 00282120 Zastoupena: RNDr. Marií Barešovou, starostkou obce Kontaktní osoba: Bc. Helena

Více

Bratčice čp. 36, Syrovice, ČR provozní kancelář Ledce čp. 28, Hrušovany u Brna. S M L O U V A č. : V/2/18

Bratčice čp. 36, Syrovice, ČR provozní kancelář Ledce čp. 28, Hrušovany u Brna. S M L O U V A č. : V/2/18 S M L O U V A č. : V/2/18 o dodávce pitné vody vodovodem pro veřejnou potřebu (dále jen smlouva) DODAVATEL : Šatavsko, svazek obcí Sídlo : Bratčice čp. 36, 664 67 Syrovice Zastoupen : Jitkou Rychnovskou,

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání (uzavřená dle 2302 NOZ).. (název) se sídlem,. IČO: zastoupen/ jednající.. (dále jen Pronajímatel ) a... (jméno a příjmení) s místem podnikání IČO:... (dále

Více

Návrh smlouvy o nájmu a zajištění technické správy nebytových prostor

Návrh smlouvy o nájmu a zajištění technické správy nebytových prostor Návrh smlouvy o nájmu a zajištění technické správy nebytových prostor uzavřená podle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce

Více

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této Nájemní smlouva Smluvní strany Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář 1 Smlouva o zpracování daňové evidence uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo: IČ: na straně jedné a zpracovatelem

Více

Smlouva o dodávce tepelné energie

Smlouva o dodávce tepelné energie Smlouva o dodávce tepelné energie podle 76 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon Článek 1 Smluvní strany 1.Dodavatel: Sídlo: Zastoupená: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku. Pracovník

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 195/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 170 ze dne 10.03.2014 Dodatek č. 3 k mandátní smlouvě č. 2013/01196/20.2 s firmou Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. Rada

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU Č. 1

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU Č. 1 VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU Č. 1 Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů,

Více

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014)

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014) MĚSTO KLIMKOVICE Úplné znění Statutu Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1 schváleného dne 22..2006, dodatkem č. 2 schváleného dne

Více

V Kladně 5. září 2015. upravuji a doplňuji naši nabídku spolupráce ze dne 15.5.2015 při správě Vašeho domu.

V Kladně 5. září 2015. upravuji a doplňuji naši nabídku spolupráce ze dne 15.5.2015 při správě Vašeho domu. Společenství pro dům Garden Spot Kladno I Generála Selnera 3255 IČ : 241 73 789 V Kladně 5. září 2015 Věc : Doplnění nabídky spolupráce Dobrý den, upravuji a doplňuji naši nabídku spolupráce ze dne 15.5.2015

Více

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ VZOR 2015 (žlutě podbarvené údaje je možné měnit) MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu/fondu města Uherské Hradiště

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Zásady upravující poskytování plnění spojených s užíváním bytů a postup při určování

Více

Smlouva o správě nemovitosti uzavřená jako příkazní smlouva dle ust. 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smlouva o správě nemovitosti uzavřená jako příkazní smlouva dle ust. 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1 Smlouva o správě nemovitosti uzavřená jako příkazní smlouva dle ust. 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany: 1.1. Příkazce: Společenství domu Františka Křížka č.p. 461,

Více

Kupní smlouva. III. Kupní cena 3.1 Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávajícího v následující výši:.

Kupní smlouva. III. Kupní cena 3.1 Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávajícího v následující výši:. Kupní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen občanský zákoník ) mezi: Prodávajícím: Se sídlem IČO: Zastoupena Společnost

Více

KUPNÍ SMLOUVA DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ

KUPNÍ SMLOUVA DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ Příloha č. 2 zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO

Více

Technické služby Doubravčice, s.r.o. Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 224654.

Technické služby Doubravčice, s.r.o. Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 224654. S M L O U V A O N Á J M U vodohospodářských děl a souborů zařízení k zajištění rozvodu a dodávky pitné vody a odvádění a čištění odpadních a dešťových vod ---------------------------------------------------------------

Více

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ (Návrh) Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ-2012-1700VZ (dále také smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění I. SMLUVNÍ STRANY Kupující:

Více

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany Pohřební služba:...., jejímž jménem jedná:, funkce:..., se sídlem: obec, ulice

Více