uzavřená podle 2430 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sbve znění platných změn Smluvní strany

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "uzavřená podle 2430 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sbve znění platných změn Smluvní strany"

Transkript

1 Mandátní smlouva strana 1 z 16 Příkazní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (dále jen smlouva) uzavřená podle 2430 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sbve znění platných změn Smluvní strany 1. Společenství vlastníků název se sídlem.., zapsané v rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl S, vložka.. IČO:.. zastoupené předsedou. jako mandant na straně jedné (dále jen společenství ): 2. Trigema Facility s.r.o. se sídlem Bucharova 2641/14, Praha 5 Stodůlky zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 58481, IČO: DIČ: CZ Zastoupená: Ing. Davidem Foldou jednatelem společnosti jako mandatář na straně druhé (dále jen správce ) a Osoby oprávněné Společenství prohlašuje, že oprávněnými osobami k úkonům a jednáním se správcem v rámci této smlouvy jsou předseda, popř. místopředseda výboru společenství. Ke dni podpisu smlouvy jsou to: předseda výboru:.. tel... mail:. Správce prohlašuje, že oprávněnými osobami k úkonům a jednáním se společenstvím v rámci této smlouvy jsou v rozsahu svých kompetencí níže uvedené osoby. Ke dni podpisu smlouvy jsou to: technik správy nemovitostí: tel. účetní správy nemovitostí: tel. centrální kontakt: všichni pracovníci mail: Jestliže dojde ke změně výše uvedených oprávněných osob ve funkcích nebo v jejich kontaktech, je povinností společenství i správce druhou stranu okamžitě informovat, jinak se má zato, že oprávněnými osobami jsou osoby shora uvedené. Při změně těchto osob není nutné provádět dodatek smlouvy. Čl. I. Předmět smlouvy (1) Předmětem této smlouvy je úplatné obstarávání správy: - bytového domu Ulice 123 (dále jen dům ) nacházejícího se na pozemku 1234/5, a k.ú , obec Město, a - přilehlých pozemků ve vlastnictví obce v dohodnutém rozsahu. (2) Obstaravatelská činnost správce podle odstavce (1) spočívá v právních úkonech činěných jménem společenství vlastníků jednotek a na jejich účet na základě plné moci a v uskutečňování praktických činností dále uvedených, k nimž plné moci není třeba, v rozsahu a za podmínek touto smlouvou dohodnutých. (3) Obstarávání správy domu se sestává z činností dle výběru uvedeného níže a smluvní strany se dohodly na jejím provádění v rozsahu: - varianta [ ] ekonomická a účetní správa, - varianta [ ] - technická správa, dle přílohy č.1 smlouvy, která je nedílnou součástí této smlouvy. Čl. II. Prohlášení o vlastnictví

2 Mandátní smlouva strana 2 z 16 Společenství prohlašuje, že je tvořeno vlastníky jednotek v domě a spoluvlastníky společných částí domu a pozemků specifikovaných v čl. I. této smlouvy. Čl. III. Výklad některých pojmů Pro účely této smlouvy se rozumí: - Jednotkou byt nebo nebytový prostor jako stavebně vymezená část domu (shodná s jednotkou vymezenou prohlášením vlastníka) nebo specifikovaný podíl na stavebně vymezené části domu, jedná se např. o garážová stání v garážové hale (několik jednotek odpovídá jedné jednotce vymezené prohlášením vlastníka). - Společnými částmi domu části domu určené pro společné užívání v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., nař. vlády č. 366/2013 Sb.a v souladu s Prohlášením vlastníka budovy. - Běžnou opravou nebo běžnou údržbou oprava nebo údržba společných částí domu o předpokládaných nákladech do výše ,- Kč na jednotlivou opravu nebo údržbu. - Velkou opravou nebo velkou údržbou rozsáhlá nebo celková oprava nebo údržba, rekonstrukce, modernizace nebo výměna společných částí domu převyšující rozsah běžné opravy nebo údržby. Čl. IV. Povinnosti správce v oblasti technické správy domu (1) Ustanovení tohoto článku jsou platná pouze v případě, že je dohodnuto provádění technické správy objektu. (2) Správce je povinen zajistit provoz předmětného domu a pozemku včetně provozu technických zařízení v domě a společných částí technických sítí - tj. rozvodů elektrické energie, plynu, vody, tepla a odvodu kanalizačních splašků, a to tak, aby společné části domu byly provozuschopné a sloužily k jejich řádnému užívání a k řádnému užívání bytů a nebytových prostorů v domě. (3) Správce je povinen v oblasti oprav společných částí domu provádět a zajišťovat služby dle varianty dohodnuté v čl. I., odst. 3. Čl. V. Povinnosti správce v oblasti ekonomické a účetní správy domu (1) Ustanovení tohoto článku jsou platná pouze v případě, že je dohodnuto provádění ekonomické a účetní správy objektu. (2) Správce je povinen provádět ekonomickou a účetní správu objektu dle varianty dohodnuté v čl. I., odst. 3. Čl. VI. Další povinnosti správce (1) Správce je povinen v rámci své činnosti vést a archivovat příslušnou technickou a provozní dokumentaci k domu (projektová dokumentace, revizní zprávy, pasporty domu, bytů, nebytových prostor apod.), která byla správci protokolárně předána. (2) Správce je povinen umožnit společenství nahlédnutí do svých evidencí vztahujících se ke spravované nemovitosti. (3) Končí-li správce svou činnost, je povinen účetně a finančně se s ním vypořádat. Dále je povinen předat osobě pověřené společenstvím vlastníků veškerou dokumentaci domu, účetní doklady, účetní závěrky, smlouvy s dodavateli a jinou dokumentaci, kterou má k dispozici a prostředky, které mu byly svěřeny. (4) Při správě domu je správce povinen dbát písemných pokynů výboru společenství. Odchýlit se od nich může jen tehdy, je-li to nezbytné v zájmu společenství a nemůže-li včas obdržet jeho souhlas. (5) Správce je povinen zodpovědět dotaz společenství do 30 kalendářních dnů. V případě, že není možné dotaz v této lhůtě kvalifikovaně zodpovědět, je správce povinen ve stejné lhůtě oznámit, kdy bude dotaz zodpovězen. (6) Správce je povinen sjednat na dobu trvání této smlouvy pojištění své odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout společenství vlastníků jednotek nebo jednotlivým spoluvlastníkům v souvislosti s výkonem činnosti správce dle této smlouvy, a to na částku nejméně ,- Kč. (7) Správce neprodleně informuje společenství v případě nedostatku finančních prostředků na bankovním účtu společenství. Čl. VII.

3 Mandátní smlouva strana 3 z 16 Oprávnění správce (1) Správce je oprávněn k: a) zajišťování a provádění činností, jejichž zajišťování a provádění má za povinnost dle předchozích článků této smlouvy. V rámci těchto povinností je oprávněn k veškerým jednáním a k uzavírání příslušných smluv z těchto činností vyplývajících včetně výkonu práv a povinností. Plná moc opravňující správce je obsažena v příloze č. 1 k této smlouvě, b) zajišťování výkonu práv a povinností vyplývajících z předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví a o požární ochraně ve vztahu ke společným částem domu, c) zajišťování úkonů ve stavebním, vodohospodářském a jiném řízení a ve všech dalších případech vyplývajících z předmětu této smlouvy, ke kterým není třeba zvláštní plné moci, d) zajišťování poskytování služeb spojených s užíváním jednotek, e) zajišťování oprav a údržby v jednotkách vlastníků na jejich náklad, f) úhradě výdajů společenství z účtu společenství, pokud k tomu obdrží plnou moc, g) inkasování odměny za správu dle této smlouvy, h) požadování doplnění peněžních prostředků na účet společenství v prokazatelně nutných případech, i) soudnímu vymáhání dlužných plateb od dlužníků na náklady společenství, j) zastupování třetí osobou v soudních, správních a obdobných řízeních na náklady společenství. (2) Kromě výše uvedených oprávnění je správce oprávněn k zajišťování dalších činností, ke kterým obdrží zvláštní plnou moc. (3) Pokud z této smlouvy nevyplývá něco jiného, může správce ke splnění závazků vyplývajících z této smlouvy použít jiné osoby. Učiní-li tak, odpovídá jako by záležitost obstaral sám. (4) Správce není oprávněn jednat v rozporu se stanovami společenství, pokud není se společenstvím dohodnuto jinak. (5) Správce není povinen opravovat chyby ekonomického a účetního charakteru z doby působení předchozího správce, pokud se na tom strany nedohodnou. Čl. VIII. Povinnosti společenství Společenství je povinno: (1) jednat, rozhodovat a konat ve věcech a) v nichž není povinen jednat, rozhodovat a konat správce, b) v nichž jeho rozhodnutí je podmínkou k jednání správce, c) ve kterých ho správce o jednání, rozhodnutí a konání požádá, (2) písemně předat do 15 dnů od doručení návrhů či požadavků správce závěry jednání a rozhodnutí, (3) kontrolovat výkon, jednání a činnost správce, (4) bez zbytečného odkladu písemně oznámit správci potřebu oprav v domě, které má podle této smlouvy zajistit správce, a umožnit jejich provedení, jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla, (5) v případě havárie kontaktovat smluvní dodavatelskou firmu a neprodleně informovat správce, (6) zajistit přístup do všech jednotek, pokud je to nezbytné k zajištění provozu, oprav, údržby nebo úpravy ostatních jednotek, popř. domu jako celku, (7) zajistit přístup do jednotek za účelem provedení odečtu měřidel umístěných v jednotce v předem stanoveném termínu. Nesplníli tuto povinnost, zajistí odečet v příslušné jednotce a nejpozději do 14 dnů po stanoveném termínu oznámí údaje správci, (8) předat správci kopie dle přílohy č. 3 smlouvy Předávací protokol dokumentace objektu a dále doklady o změnách, doplňcích a dodatcích dokladů a evidencí dokumentů uvedených v této příloze, (9) poskytnout správci součinnost potřebnou pro výkon správy, (10) řádně a včas předávat správci potřebné provozní a účetní doklady, (11) zřídit samostatný provozní účet pro správu domu a zajisti pro správce právo elektronického přístupu k tomuto účtu, (12) doplnit peněžní prostředky na účet společenství v potřebné výši, požádá-li o to správce, (13) do 3 měsíců od uzavření této mandátní smlouvy na sebe uzavřít veškeré smluvní vztahy, (14) zodpovědět dotaz správce do 30 kalendářních dnů. V případě, že není možné dotaz v této lhůtě kvalifikovaně zodpovědět, je společenství povinno ve stejné lhůtě oznámit, kdy bude dotaz zodpovězen, (15) používat pro zadávaní požadavků na drobnou údržbu on-line aplikaci určenou správcem. Nejedná-li společenství v souladu s výše uvedenými povinnostmi, bere tímto na vědomí, že nese plnou zodpovědnost z případných důsledků vzniklých jejich porušením.

4 Mandátní smlouva strana 4 z 16 Čl. IX. Odměna správce (1) Za obstarávání správy domu, jak je sjednána dle čl. I. této smlouvy, uhradí společenství správci odměnu. Odměna se hradí měsíčně na účet správce a je splatná do 14. dnů od vystavení daňového dokladu správcem. Správce vystaví daňový doklad do 12. dne následujícího po měsíci, za který byla odměna hrazena. (2) Celková měsíční odměna sjednaná ke dni podpisu této smlouvy činí: XX x YYY,- Kč za XX bytových jednotek, X x YYY,- Kč za X nebytových komerčních jednotek, XX x YY Kč za XX nebytových nekomerčních jednotek, tj. celkem ZZZ,- Kč. K celkové měsíční odměně bude připočtena daň z přidané hodnoty v sazbě dle zákonač. 235/2004 Sb.o dani z přidané hodnoty v platném znění. (3) Odměna správce podle odstavců (1) a (2) nezahrnuje cenu nadstandardních služeb, jejich ceny jsou uvedeny v ceníku, který je nedílnou součástí této smlouvy. Tyto služby budou poskytovány na základě objednávky osoby zmocněné společenstvím vlastníků jednotek. (4) Smluvní strany se dohodly, že správce domu je oprávněn ceník v každém kalendářním roce valorizovat v závislosti na míře inflace v předchozím kalendářním roce vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyhlášeným Českým statistickým úřadem. O vyhlášení nového ceníku je správce povinen společenství informovat. Čl. X. Porušení smluvních povinností, odpovědnost a pojištění (1) Poruší-li správce domu svou smluvní povinnost tím, že neposkytuje smluvené služby včas a řádně, použijí se příslušná ustanovení občanského zákoníku, v platném znění. (2) Při nedodržení dob splatnosti dohodnutých v této smlouvě je smluvní strana, která je v prodlení, povinna platit úroky z prodlení podle občanského zákoníku, v platném znění, a příslušných prováděcích předpisů Toto ujednání neplatí v případě, že správce bude v prodlení z důvodu nedostatku financí na běžném účtu způsobeném opožděnou úhradou záloh na náklady spojených se správou domu jednotlivými vlastníky jednotek. Při nedodržování dob splatnosti je věřitel oprávněn dlužníka písemně vyzvat k plnění. Pokud dlužník do 14 dnů od doručení výzvy nesplní své závazky, je věřitel oprávněn k okamžitému jednostrannému odstoupení od smlouvy. (3) Vznikne-li v důsledku porušení smluvní povinnosti druhé straně škoda, použijí se obecná ustanovení o odpovědnosti za škodu. (4) Za škody vzniklé případným havarijním stavem domu, který nebylo možno předpokládat ani mu nebylo možno zamezit, správce domu neodpovídá. Rovněž správce domu neodpovídá za škody, vzniklé živelnými pohromami. Čl. XI. Platnost smlouvy (1) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. (2) Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran nebo výpovědí. Výpovědní doba je tři měsíce a počíná běžet prvním kalendářním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi. (3) Smluvní strany se dohodly, že v případě ukončení správy si předají veškerou dokumentaci k domu až po vzájemném vypořádání závazků a pohledávek. Čl. XII. Závěrečná ujednání (1) Smluvní strany se dohodly na doručování písemností takto: Písemná zásilka se považuje za doručenou, byla-li odeslána na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy průkazným způsobem (např. doporučeně nebo na tzv. dodejku ), a to i v případě, že druhá strana zásilku nepřevzala od přepravce. (2) Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými dodatky odsouhlasenými oprávněnými zástupci smluvních stran. (3) Práva a povinnosti v této smlouvě výslovně neuvedená se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a zákona o vlastnictví bytů, ve znění platných změn. (4) Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních. Správce domu obdrží jedno vyhotovení smlouvy se všemi přílohami. Výbor společenství vlastníků jednotek obdrží dvě vyhotovení smlouvy, z nichž jedno bude trvale k dispozici k nahlédnutí pro všechny členy společenství.

5 Mandátní smlouva strana 5 z 16 (5) Tato smlouva nabývá platnosti dnem, kdy ji podepíše správce domu a předseda výboru a jeden člen výboru (případně pověřený vlastník). Nabude-li smlouva takto platnosti, jsou jejími ustanoveními vázáni všichni členové společenství, tj. všichni vlastníci jednotek v domě. (6) Tato smlouva nabývá účinnosti dnem Přílohy smlouvy: příloha č.1 příloha č.2 příloha č.3 Činnosti představující obstarání správy včetně ceníku. Plná moc k zastupování společenství. Předávací protokol dokumentace objektu. V... dne... V.. dne. Za společenství: Za správce: (předseda výboru a další výborem jednatel pověřený jeho člen nebo pověřený vlastník)

6 Mandátní smlouva strana 6 z 16 Příloha č. 1: Činnosti představující obstarávání správy domu včetně ceníku Varianta A Ekonomická správa a účetnictví v základní verzi a) vedení aktuální evidence vlastníků - na základě podkladů dodaných společenstvím b) předepisování vlastníkům jednotek: - zálohy na výdaje spojené se správou domu - dlouhodobé zálohy na opravy, rekonstrukce a modernizace domu v souladu s příslušnými právními předpisy c) evidence a kontrola plateb dle bodu b) d) upozornění vlastníka na porušení platební morálky e) 1x čtvrtletní informování výboru o neplatících členech a navrhnout řešení k jejich vymáhání f) vyhotovení ročního vyúčtování služeb (mimo rozúčtování tepla a vody) g) vedení účetnictví dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů h) vedení fakturační agendy - přijímání faktury od dodavatelů - sledování splatnosti faktur a zajištění jejich včasné úhrady - vyhotovení odběratelských faktur i) vedení bankovní agendy - vystavování příkazů k úhradě závazků - předávání příkazů k úhradě zmocněné osobě společenství nebo na základě plné moci přímo bance společenství j) zpracování roční účetní závěrky a předložení ke schválení (termín do následujícího roku) k) předkládání zprávy o hospodaření 1x ročně na vyžádání společenstvím l) tisk standartních sestav z účetnictví i) 1x čtvrtletně: - seznam dluhů a přeplatků ii) 1x ročně: - přehled vlastníků v jednotkách - rozvaha ve zjednodušeném rozsahu - výkaz zisku a ztrát ve zjednodušeném rozsahu - inventarizace účtu - obratová předvaha - přehled nákladů k vyúčtování - stav na účtu dlouhodobé zálohy na opravy a investice Celková měsíční odměna k variantě A: - Kč/bytová či nebytová jednotka - Kč/garážové stání/parkovací plošina Ceny jsou uvedeny bez DPH. Ceník nadstandartních služeb k variantě A Ekonomika a účetnictví Rozúčtování tepla a vody Vyhotovení a zaslání 1. upomínky dlužné úhrady (bez poštovného) Vyhotovení a zaslání 2. a následujících upomínek (bez poštovného) Vedení pokladní hotovosti Zpracování odměn členům orgánu společenství Zpracování mzdy v rámci DPP, DPČ a pracovní smlouvy Zpracování platby bez variabilního symbolu nebo s chybným variabilním symbolem Zpracování platby - jiná částka než je na rozpisu plateb Kopírování nebo vytisknutí dokumentů na žádost - cena za stránku A4 Vyhotovení opisu vyúčtování (platí vlastník) Úprava struktury předpisů Není zřízená služba pro zadávání příkazů ze softwaru SAP příkazy se zadávají ručně v bance Není zřízeno internetové bankovnictví (příkazy se zadávají ručně, účtování výpisu ručně) Hodina práce účetní Uvedené ceny jsou bez DPH Ostatní služby budou účtovány dle dohody Dle skutečných nákladů dodavatelské firmy 100 Kč 200 Kč 300 Kč/měsíc 50 Kč/1osoba/měsíc 200 Kč/1osoba/měsíc 25 Kč/položka 25 Kč/položka 5 Kč 100 Kč 4000 Kč 25 Kč/položka 25 Kč/položka 300 Kč

7 Mandátní smlouva strana 7 z 16 Varianta B Ekonomická správa a účetnictví v rozšířené verzi - vedení aktuální evidence vlastníků - na základě podkladů dodaných společenstvím a) předepisování vlastníkům jednotek: - zálohy na výdaje spojené se správou domu - dlouhodobé zálohy na opravy, rekonstrukce a modernizace domu v souladu s příslušnými právními předpisy b) evidence a kontrola plateb dle bodu b) c) upozornění vlastníka na porušení platební morálky d) 1x čtvrtletní informování výboru o neplatících členech a navrhnout řešení k jejich vymáhání e) vyhotovení ročního vyúčtování služeb (mimo rozúčtování tepla a vody) f) vedení účetnictví dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů g) vedení fakturační agendy - přijímání faktury od dodavatelů - sledování splatnosti faktur a zajištění jejich včasné úhrady - vyhotovení odběratelských faktur h) vedení bankovní agendy - vystavování příkazů k úhradě závazků - předávání příkazů k úhradě zmocněné osobě společenství nebo na základě plné moci přímo bance společenství i) zpracování roční účetní závěrky a předložení ke schválení (termín do následujícího roku) j) předkládání zprávy o hospodaření 1x ročně na vyžádání společenstvím r) tisk standartních sestav z účetnictví i) 1x čtvrtletně - seznam dluhů a přeplatků ii) 1x ročně: - přehled vlastníků v jednotkách - rozvaha ve zjednodušeném rozsahu - výkaz zisku a ztrát ve zjednodušeném rozsahu - inventarizace účtu - obratová předvaha - přehled nákladů k vyúčtování - stav na účtu dlouhodobé zálohy na opravy a investice m) příprava podkladů k vymáhání dlužných částek n) vedení pokladní hotovosti o) zpracování daňového přiznání a podání v zákonném termínu na příslušný finanční úřad p) vedení personální a mzdové agendy q) zastupování při jednání s finančním úřadem a ostatními institucemi. r) příprava organizace shromáždění vlastníků společenství - příprava podkladů - rozesílání pozvánek (bez poštovného) Celková měsíční odměna k variantě B: - Kč/bytová či nebytová jednotka - Kč/garážové stání/parkovací plošina Ceny jsou uvedeny bez DPH. Ceník nadstandartních služeb k variantě B Ekonomika a účetnictví Rozúčtování tepla a vody Vyhotovení a zaslání 1. upomínky dlužné úhrady (bez poštovného) Vyhotovení a zaslání 2. a následujících upomínek (bez poštovného) Vedení pokladní hotovosti Zpracování odměn členům orgánu společenství Zpracování mzdy v rámci DPP, DPČ a pracovní smlouvy Zpracování platby bez variabilního symbolu nebo s chybným variabilním symbolem Zpracování platby - jiná částka než je na rozpisu plateb Kopírování nebo vytisknutí dokumentů na žádost - cena za stránku A4 Vyhotovení opisu vyúčtování (platí vlastník) Úprava struktury předpisů Není zřízená služba pro zadávání příkazů ze softwaru SAP příkazy se zadávají ručně v bance Není zřízeno internetové bankovnictví (příkazy se zadávají ručně, účtování výpisu ručně) Dle skutečných nákladů dodavatelské firmy 100 Kč 200 Kč 300 Kč/měsíc 50 Kč/1osoba/měsíc 200 Kč/1osoba/měsíc 25 Kč/položka 25 Kč/položka 2 Kč 100 Kč 4000 Kč 25 Kč/položka 25 Kč/položka

8 Mandátní smlouva strana 8 z 16 Hodina práce účetní Uvedené ceny jsou bez DPH Ostatní služby budou účtovány dle dohody 300 Kč Varianta 1 Technická správa v základní verzi a) Provádění pravidelných kontrol domu s četností 1x za měsíc (upřesnění činností po prohlídce domu). b) Provádění drobných oprav a běžné údržby společných částí domu (dle hodinové sazby). c) Zajišťování předepsaných revizí technických zařízení a odstranění závad zjištěných těmito revizemi. d) Zajišťování odstranění havárií ve společných prostorách domu (havarijní opravy v bytech, které se netýkají společných prostor, budou hrazeny přímo na místě majitelem nebo nájemcem bytu). e) Zajišťování dodávek elektrické energie, vody a plynu do společných prostor domu a odvádění odpadních vod. f) Zajišťování pravidelného úklidu společných prostor domu, pozemku a přilehlého chodníku (četnost dle vyžádání). g) Zajišťování údržby trávníku a ostatní zeleně na předmětných pozemcích (četnost dle vyžádání). h) V zimním období zajišťování odklízení sněhu z přilehlého chodníku a z přístupových cest k domu včetně provádění posypu při náledí. i) Zajišťování pravidelného odvozu pevného domovního odpadu, pokud tato služba není zajištěna obcí. j) Zajišťování dodávek tepla a teplé užitkové vody. k) Řešení jednotlivých pojistných událostí na základě smlouvy o pojištění k dané nemovitosti. Celková měsíční odměna k variantě 1: - Kč/bytová či nebytová jednotka - Kč/garážové stání/parkovací plošina Ceny jsou uvedeny bez DPH. Ceník nadstandartních služeb k variantě 1 Hodinová práce technika Doprava,00 Kč,00 Kč Výběrová řízení nad 20,000Kč Cena dle dohody Uvedené ceny jsou bez DPH - V rámci pravidelných prohlídek je doprava zdarma. Nad rámec pravidelných prohlídek je doprava započítávána dle ceníku. - V hodinové sazbě technika je počítána každá započatá hodina. - Doba strávená během dopravy je započítávána dle ceníku hodinové práce technika.

9 Mandátní smlouva strana 9 z 16 Varianta 2 Technická správa v rozšířené verzi a) Provádění pravidelných kontrol domu s četností 2x za měsíc (upřesnění činností po prohlídce domu). b) Provádění výměny žárovek a zářivek v rámci pravidelných kontrol domu (mimo materiálu) c) Provádění seřizování dveří v rámci pravidelných kontrol domu. d) Provádění drobných oprav a běžné údržby společných částí domu (dle hodinové sazby). e) Zajišťování předepsaných revizí technických zařízení a odstranění závad zjištěných těmito revizemi. f) Zajišťování odstranění havárií ve společných prostorách domu (havarijní opravy v bytech, které se netýkají společných prostor, budou hrazeny přímo na místě majitelem nebo nájemcem bytu). g) Zajišťování dodávek elektrické energie, vody a plynu do společných prostor domu a odvádění odpadních vod. h) Zajišťování pravidelného úklidu společných prostor domu, pozemku a přilehlého chodníku (četnost dle vyžádání). i) Zajišťování údržby trávníku a ostatní zeleně na předmětných pozemcích (četnost dle vyžádání). j) V zimním období zajišťování odklízení sněhu z přilehlého chodníku a z přístupových cest k domu včetně provádění posypu při náledí. k) Zajišťování pravidelného odvozu pevného domovního odpadu, pokud tato služba není zajištěna obcí. l) Zajišťování dodávek tepla a teplé užitkové vody. m) Řešení jednotlivých pojistných událostí na základě smlouvy o pojištění k dané nemovitosti. Celková měsíční odměna k variantě 2: - Kč/bytová či nebytová jednotka - Kč/garážové stání/parkovací plošina Ceny jsou uvedeny bez DPH. Ceník nadstandartních služeb k variantě 2 Hodinová práce technika Doprava,00 Kč,00 Kč Výběrová řízení nad 20,000Kč Cena dle dohody Uvedené ceny jsou bez DPH - V rámci pravidelných prohlídek je doprava zdarma. Nad rámec pravidelných prohlídek je doprava započítávána dle ceníku. - V hodinové sazbě technika je počítána každá započatá hodina. - Doba strávená během dopravy je započítávána dle ceníku hodinové práce technika.

10 Mandátní smlouva strana 10 z 16 Příloha č. 2: P l n á m o c Společenství vlastníků název se sídlem Ulice 123, Město, zapsané v rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl S, vložka 8888 IČO: zastoupené předsedou Josefem Novákem (dále jen Společenství ): zplnomocňuje společnost Trigema Facility s.r.o. se sídlem Bucharova 2641/14, Praha 5 Stodůlky zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 58481, IČO: DIČ: CZ Zastoupená: Ing.Davidem Foldou, jednatelem (dále jen Správce ) k - zastupování, jednání, uzavírání, změnám a rušení smluv souvisejících se správou nemovitosti. Jedná se zejména o smlouvy na dodávky energií a médií (např. vody, plynu, elektřiny), dodávky služeb (např. opravy, údržba, úklid, odvoz odpadu, pojištění, revize, PO a BOZP, kotelny, výtahy), zajištění plateb (např. SIPO, poštovní poukázky) zřízení telefonních stanic (výtah a kotelna); - zastupování a jednání před úřady a institucemi, tj. finančním úřadem, správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami, obecním úřadem, stavebním úřadem a dalšími. Jedná se zejména o podávání přiznání k daním, přehledů pro SSZ a ZP, další úkony související s daněmi, mzdovou agendou, chodem a správou nemovitosti; včetně výkonu práv a povinností z nich vyplývajících, jestliže jsou tato práva a povinnosti v souvislosti se správou bytového domu Ulice 123, PSČ Město. Tato plná moc platí pro výkon výše uvedených činností a platí až do odvolání. Nejpozději zaniká dnem zániku Smlouvy o obstarání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví. V Praze dne V... dne... V.. dne. Za společenství vlastníků jednotek : Za správce: (předseda výboru a další výborem jednatel pověřený jeho člen nebo pověřený vlastník)

11 Mandátní smlouva strana 11 z 16 Příloha č. 3: Předávající: Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: (dále jen Předávající) Přejímající: Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: (dále jen Přejímající) Společenství vlastníků: Název: Sídlo: Identifikační číslo: (dále jen Společenství) Předávací protokol dokumentace k objektu. 1. Obecné údaje: Adresa Statutární název SVJ: Investor: Výbor SVJ: IČ: IČ: Bankovní spojení: Stručný popis domu: Kolaudace v roce: Ve správě od - do: 2. Katastrální údaje: Katastrální území Čísla pozemku (pod domem) Čísla pozemku (kolem domu) Celková rozloha: Číslo LV: Přejímající prohlašuje, že od Předávajícího přebírá níže uvedené dokumenty, klíče a jiné níže specifikované položky související se správou nemovitosti Společenství. Dokumenty, které nejsou předány, budou označeny křížkem v políčku ne se sepsáním poznámky, z jakého důvodu dokument není předán. Dokumenty tučně zvýrazněné je Společenství povinno předat.

12 Mandátní smlouva strana 12 z Obecná dokumentace: ano ne poznámka 1.1. List vlastnictví 1.2. Výpis z katastru nemovitostí domu 1.3. Výpis z katastru nemovitostí pozemku 1.4. Snímek z katastrální mapy 1.5. Geometrický plán 1.6. Prohlášení vlastníka (případně Změna PV) 1.7. Výpis z obchodního rejstříku SVJ 1.8. Stanovy SVJ 1.9. Zápis z ustavující schůze SVJ Zápis ze shromáždění vlastníků Zápis z jednání výboru SVJ Zápis o odevzdání a převzetí stavby 2. Ekonomická a účetní evidence: ano ne poznámka 2.1. Rozvaha (řádná) minulého období 2.2. Výkaz zisku a ztrát (řádný) minulého období 2.3. Obratová rozvaha za poslední uzavřené období 2.4. Seznam osob v pracovněprávním poměru 2.5. Přiznání k dani z příjmů právnických osob a komentář k jeho vypracování 2.6. Osvědčení o registraci a seznam registr.daní 2.7. Účetní uzávěrka řádná či mimořádná k rozhod.dni předání rozvaha výsledovka příloha závěrky kniha pohl.k vlastníkům ze záloh aktuálního období kniha pohl.k vlastníkům z vyúčtování minul.období kniha záv. k vlastníkům z vyúčtování minul.období kniha pohledávek za odběrateli kniha závazků k dodavatelům inventarizace účtů Kniha analytické evidence za aktuální období Přijaté faktury č. (za období od do ) Přijaté zálohové faktury č. (za období od do ) Bankovní výpisy č. (za období od do ) Pokladní doklady č. (za období od do ) Interní doklady č. (za období od do ) Evidence majetku / odpisů (jen družstva) Dokumentace o vymáhání aktuálních pohledávek za neplatiči Úvěrová smlouva Historie úvěrového řízení Historie splátek 3. Mzdová evidence: ano ne poznámka 3.1. Karta organizace přihlášení organizace k sociálnímu pojištění 3.2. Přihlášky zaměstnavatele ke zdravotním pojišťovnám jednotlivě pro každou zdravotní pojišťovnu 3.3. Přihlášky organizace k zákonnému pojištění zaměstnanců a výše hrazeného promile za pojištění 3.4. Protokoly ze všech kontrol, které byly provedeny za zdravotní, sociální pojištění, případně z úřadu práce 3.5. Mzdové směrnice

13 Mandátní smlouva strana 13 z Kopie Vyúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků za předešlý rok 3.7. Kopie Vyúčtování daně srážkové za předešlý rok 3.8. Vyúčtování povinného podílu zaměstnaných invalidů za rok. + informace a podklady za výpočet za rok Razítko společnosti Pracovní smlouvy a jejich dodatky Přihlášky zaměstnanců ke zdravotnímu pojištění Přihlášky zaměstnanců k sociálnímu pojištění Prohlášení k dani z příjmů Zápočtové listy od předchozího zaměstnavatele Osobní dotazník / karta zaměstnance Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a funkčních požitků a o sražených zálohách na daň pro každého zaměstnance za rok Zpracované roční zúčtování včetně související dokumentace za předchozí roky V případě používání firemního vozu k soukromým účelům zaměstnance, kopii technického průkazu vozidla a pořizovací cenu vozidla včetně DPH, k tomu dodatek k pracovní smlouvě zaměstnance, že ho tak používá Pokud zaměstnavatel přispívá zaměstnancům na důchodové pojištění či životní pojištění, kopii uzavřené smlouvy u pojišťovny s dodatky Informace o jiných benefitech poskytovaných zaměstnancům Zůstatky dovolené ke dni Mzdové listy za 3-4- roky zpět Seznam srážek a spoření s čísly bankovních účtů, které se jednotlivým zaměstnancům srážejí z platu, exekuce Šanony měsíčních tisků 2 3 předchozí roky 4. Evidence vlastníků (příp. družstevníků): ano ne poznámka 4.1. Seznam jednotek s návazností na výpis z KN 4.2. Seznam vlastníků s kontakty a podíly 4.3. Vazba vlastníků k jednotkám 4.4. Pasporty bytů s rozměry místností 4.5. Započitatelné plochy pro otop 4.6. Započitatelné plochy pro TUV 4.7. Seznam měřidel s posledními odečty 4.8. Měsíční předpisy záloh a dalších plateb (fondy apod.) 4.9. Vyúčtování služeb za minulé období 5. Projekční část: (jedno paré dokumentace + PDF) ano ne poznámka 5.1. Stavebně architektonická (půdorys, řez, pohled) 5.2. Statika a konstrukce 5.3. Zdravotně technické instalace 5.4. Ústřední vytápění 5.5. Vzduchotechnika 5.6. Chlazení 5.7. Měření a regulace 5.8. Elektro - silnoproud 5.9. Elektro - slaboproud Plyn Voda Kanalizace

14 Mandátní smlouva strana 14 z TZB (technické zabezpečení budov) Kotelny Projektová dokumentace případné revitalizace objektu 6. Technická dokumentace: ano ne poznámka 6.1. Kolaudační rozhodnutí / souhlas 6.2. Nabývací titul nemovitosti 6.3. Prohlášení o stávajícím technickém stavu objektu 6.4. Doklad prokazující termín končící záruky Přehled nedořešených reklamací v rámci záruční doby pro 6.5. společné prostory 6.6. Energetický štítek budovy 6.7. Energetický průkaz budovy 6.8. Měření hluku - výtahu, parkov.plošin, gar. Vrat, VZT 6.9. Posouzení vzduch. a kročejové neprozvučnosti Projekt zaregulování otopné soustavy Hromosvodů Parkovacích plošin Požární bezpečnosti staveb (požárně technický proj.) Začlenění objektu do požárních činností Protipožárního opatření ( požární světlík a ucpávky) Hasícího zařízení (RHP, PH) EPS (elektronický požární systém) Výtahu Čidla CO EZS (elektronický zabezpečovací systém) OTC (přístupové systémy, garážová vrata, klima, atp) Dokumentace o případném dotačním řízení 7. Smluvní dokumentace (pokud ji má Společenství má mít ve vlastnictví): ano ne poznámka 7.1. Pojistná smlouva 7.2. Nebytové prostory (nájemní smlouvy) 7.3. Plyn 7.4. Voda a kanalizace 7.5. Elektřina 7.6. Tepelná energie 7.7. Kotelna 7.8. Komunální odpad 7.9. Úklid Údržba zeleně Protipožární ochrana Výtah Garážová vrata Garážové plošiny Schodišťové plošiny Záložní zdroje (UPS) Vzduchotechnika Klimatizace Čidla CO2

15 Mandátní smlouva strana 15 z Dětská hřiště Veřejné osvětlení Zimní údržba komunikací Servis STA 8. Revize a revizní zprávy: Výchozí ano ne poznámka 8.1. Elektro společných prostorů 8.2. Elektro kotelny (výměníkové stanice) 8.3. Elektro výtahu 8.4. Přípojky plynu 8.5. Přípojky vody 8.6. Přípojky kanalizace 8.7. Kotelny 8.8. VZT 8.9. Klimatizace Kouřových cest Hromosvodu Výtahu Hasících přístrojů Požárních hydrantů Požárních klapek (PKTM) Požárních stěnových uzávěrů (PSUM) Požárních dveří Preventivní požární prohlídka objektu Střešních světlíků pro odvod kouře Čidel CO (v garážích) Nouzového osvětlení únikových cest Požárních ucpávek Požární posuvné a roletové uzávěry Záložních systémů Čerpací jímky Energetický audit Dětského hřiště 9. Profese k objektu: zástupce dodavatele telefon mail 9.1. Servis výtahů 9.2. Havarijní situace 9.3. Topení, SV a TUV 9.4. Požární servis 9.5. Vstupní systémy 9.6. STA 9.7. Skleněné výplně 10. Stavy měřičů: Typ měřiče: Patní vodoměr Hlavní plynoměr Elektroměr spol. spotřeby výrobní číslo stav aktuální k datu umístění

16 Mandátní smlouva strana 16 z Elektroměr garáží Elektroměr výměníku tep Hlavní měřič tepla Poznámky a doplnění: Přílohy: V... dne Předávající (podpis a razítko): Přejímající (podpis a razítko):

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování

Více

N o t á ř s k ý z á p i s

N o t á ř s k ý z á p i s Strana první. ---------------------------------------------------------- Nz 987/2014 -------------------- ---------------------------------------------------------------------------- N 993/2014 --------------------

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY Obsah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY... 1 PREAMBULE... 1 ČÁST I.... 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 : Úvodní ustanovení... 1 Článek

Více

SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č.

SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. (dále jen "Smlouva"), uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/21 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (dále jen "zákon

Více

OPIS. Stejnopis notářského zápisu N o t á ř s k ý z á p i s

OPIS. Stejnopis notářského zápisu N o t á ř s k ý z á p i s Strana první NZ 610/2014 N 652/2014 OPIS Stejnopis notářského zápisu N o t á ř s k ý z á p i s sepsaný dne dvanáctého září roku dvatisícečtrnáct (12.9.2014) jménem JUDr. Hany Kožiakové, notáře v Opavě,

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám

NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám Vzor č. 59: Nájemní smlouva k nebytovým prostorám (1/7) NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám uzavřená podle zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, v platném znění mezi: Václavem

Více

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) Část I. Základní ustanovení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) Část I. Základní ustanovení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) e-mail: BDSezeminska3@email.cz, web: www.bd2029.sweb.cz/ Str. 1 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Bytové družstvo 1. Firma: Bytové družstvo

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 V Praze dne 22. října 2012 Č. j.:mf-57477/2012/13-1

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 V Praze dne 22. října 2012 Č. j.:mf-57477/2012/13-1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 V Praze dne 22. října 2012 Č. j.:mf-57477/2012/13-1 Věc: Výzva k předložení nabídky do veřejné zakázky Komerční

Více

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Čl. 1 Působnost a vymezení pojmů (1) Tyto zásady upravují vztahy k příspěvkovým organizacím, které

Více

Pan(í):... trvalé bydliště:... korespondenční adresa: rodné číslo:... email:... telefon:... Čl. I Preambule

Pan(í):... trvalé bydliště:... korespondenční adresa: rodné číslo:... email:... telefon:... Čl. I Preambule Rezervační smlouva Obchodní firma: Stavební bytové družstvo Praha sídlo: Střížkovská 1/29a, Praha 8, 180 00 Česká republika zapsané: u Městského soudu Praha, oddíl Dr XCVIII, vložka 22 IČ / DIČ: 00034592

Více

Smlouva o podnájmu nebytových prostor

Smlouva o podnájmu nebytových prostor RK-28-2012-58, RK-28-2012-xx, př. 1 př. 1 Počet počet stran: 20 stran: 20 Smlouva o podnájmu nebytových prostor Název: Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace Sídlo: Vrchlického 59, 586 33 Jihlava IČ:

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

Smlouva o podnájmu nebytových prostor

Smlouva o podnájmu nebytových prostor Strana 1 (celkem 11) Smlouva o podnájmu nebytových prostor číslo smlouvy nájemce:. I. článek - Smluvní strany ČEZ, a. s. Se sídlem: Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL

Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL Lidové bytové družstvo Praha 3 2009 Obsah: Společenství vlastníků jednotek..... 2 Shromáždění vlastníků jednotek jako nejvyšší orgán společenství..

Více

DOPLŇUJÍCÍ PŘEDPIS KE STANOVÁM č. 1 - dále jen pravidla "Bytového družstva U soutoku" zkráceně "BD U soutoku" Čl. 1.

DOPLŇUJÍCÍ PŘEDPIS KE STANOVÁM č. 1 - dále jen pravidla Bytového družstva U soutoku zkráceně BD U soutoku Čl. 1. DOPLŇUJÍCÍ PŘEDPIS KE STANOVÁM č. 1 - dále jen pravidla "Bytového družstva U soutoku" zkráceně "BD U soutoku" Sídlem družstva je: U zastávky 1544/7, PSČ 143 00 Praha 4 - Modřany, IČ 630 81 750. Čl. 1 Předmět

Více

Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod

Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod I. Úvodní ustanovení 1. Vzájemný vztah mezi dodavatelem a odběratelem o dodávce vody z vodovodu pro veřejnou potřebu a odvádění odpadních vod kanalizací

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství Bukolská

Více

Všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice

Všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice Všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice Tyto všeobecné technické podmínky platí pro odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu. 1 Obsah Identifikační

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK A DOMŮ

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK A DOMŮ Upozornění: následující text je počítačově zpracován z papírového podkladu přes OCR (optické rozpoznávání znaků). Je možné, že obsahuje drobné chyby v textu. Není proto možné tento text brát za oficiální

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti INTERNET Pb, spol. s r.o. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY Číslo zhotovitele: " " ------------------------------------------------------------------------- uzavřená podle ustanovení 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky PENĚŽNÍ DŮM, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO vydává v souladu s ustanovením 273 zákonem č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku v platném znění Všeobecné obchodní

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami:

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: 1) BC Bručná, s.r.o. se sídlem Plzeň - Jižní Předměstí, Boettingerova 2902/26, PSČ

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ I. Úvodní ustanovení 1) Tyto Všeobecné podmínky upravují podmínky poskytování služeb elektronických komunikací poskytovaných společností Mikenopa a.s. a jsou nedílnou součástí každé Smlouvy o poskytování

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Návrh nájemní smlouvy WISPI č. xxxxxxx

Návrh nájemní smlouvy WISPI č. xxxxxxx Návrh nájemní smlouvy WISPI č. xxxxxxx Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm sídlo: Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm IČ : 00098604 DIČ: CZ00098604 bankovní spojení : KB Rožnov p/r

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více