uzavřená podle 2430 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sbve znění platných změn Smluvní strany

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "uzavřená podle 2430 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sbve znění platných změn Smluvní strany"

Transkript

1 Mandátní smlouva strana 1 z 16 Příkazní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (dále jen smlouva) uzavřená podle 2430 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sbve znění platných změn Smluvní strany 1. Společenství vlastníků název se sídlem.., zapsané v rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl S, vložka.. IČO:.. zastoupené předsedou. jako mandant na straně jedné (dále jen společenství ): 2. Trigema Facility s.r.o. se sídlem Bucharova 2641/14, Praha 5 Stodůlky zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 58481, IČO: DIČ: CZ Zastoupená: Ing. Davidem Foldou jednatelem společnosti jako mandatář na straně druhé (dále jen správce ) a Osoby oprávněné Společenství prohlašuje, že oprávněnými osobami k úkonům a jednáním se správcem v rámci této smlouvy jsou předseda, popř. místopředseda výboru společenství. Ke dni podpisu smlouvy jsou to: předseda výboru:.. tel... mail:. Správce prohlašuje, že oprávněnými osobami k úkonům a jednáním se společenstvím v rámci této smlouvy jsou v rozsahu svých kompetencí níže uvedené osoby. Ke dni podpisu smlouvy jsou to: technik správy nemovitostí: tel. účetní správy nemovitostí: tel. centrální kontakt: všichni pracovníci mail: Jestliže dojde ke změně výše uvedených oprávněných osob ve funkcích nebo v jejich kontaktech, je povinností společenství i správce druhou stranu okamžitě informovat, jinak se má zato, že oprávněnými osobami jsou osoby shora uvedené. Při změně těchto osob není nutné provádět dodatek smlouvy. Čl. I. Předmět smlouvy (1) Předmětem této smlouvy je úplatné obstarávání správy: - bytového domu Ulice 123 (dále jen dům ) nacházejícího se na pozemku 1234/5, a k.ú , obec Město, a - přilehlých pozemků ve vlastnictví obce v dohodnutém rozsahu. (2) Obstaravatelská činnost správce podle odstavce (1) spočívá v právních úkonech činěných jménem společenství vlastníků jednotek a na jejich účet na základě plné moci a v uskutečňování praktických činností dále uvedených, k nimž plné moci není třeba, v rozsahu a za podmínek touto smlouvou dohodnutých. (3) Obstarávání správy domu se sestává z činností dle výběru uvedeného níže a smluvní strany se dohodly na jejím provádění v rozsahu: - varianta [ ] ekonomická a účetní správa, - varianta [ ] - technická správa, dle přílohy č.1 smlouvy, která je nedílnou součástí této smlouvy. Čl. II. Prohlášení o vlastnictví

2 Mandátní smlouva strana 2 z 16 Společenství prohlašuje, že je tvořeno vlastníky jednotek v domě a spoluvlastníky společných částí domu a pozemků specifikovaných v čl. I. této smlouvy. Čl. III. Výklad některých pojmů Pro účely této smlouvy se rozumí: - Jednotkou byt nebo nebytový prostor jako stavebně vymezená část domu (shodná s jednotkou vymezenou prohlášením vlastníka) nebo specifikovaný podíl na stavebně vymezené části domu, jedná se např. o garážová stání v garážové hale (několik jednotek odpovídá jedné jednotce vymezené prohlášením vlastníka). - Společnými částmi domu části domu určené pro společné užívání v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., nař. vlády č. 366/2013 Sb.a v souladu s Prohlášením vlastníka budovy. - Běžnou opravou nebo běžnou údržbou oprava nebo údržba společných částí domu o předpokládaných nákladech do výše ,- Kč na jednotlivou opravu nebo údržbu. - Velkou opravou nebo velkou údržbou rozsáhlá nebo celková oprava nebo údržba, rekonstrukce, modernizace nebo výměna společných částí domu převyšující rozsah běžné opravy nebo údržby. Čl. IV. Povinnosti správce v oblasti technické správy domu (1) Ustanovení tohoto článku jsou platná pouze v případě, že je dohodnuto provádění technické správy objektu. (2) Správce je povinen zajistit provoz předmětného domu a pozemku včetně provozu technických zařízení v domě a společných částí technických sítí - tj. rozvodů elektrické energie, plynu, vody, tepla a odvodu kanalizačních splašků, a to tak, aby společné části domu byly provozuschopné a sloužily k jejich řádnému užívání a k řádnému užívání bytů a nebytových prostorů v domě. (3) Správce je povinen v oblasti oprav společných částí domu provádět a zajišťovat služby dle varianty dohodnuté v čl. I., odst. 3. Čl. V. Povinnosti správce v oblasti ekonomické a účetní správy domu (1) Ustanovení tohoto článku jsou platná pouze v případě, že je dohodnuto provádění ekonomické a účetní správy objektu. (2) Správce je povinen provádět ekonomickou a účetní správu objektu dle varianty dohodnuté v čl. I., odst. 3. Čl. VI. Další povinnosti správce (1) Správce je povinen v rámci své činnosti vést a archivovat příslušnou technickou a provozní dokumentaci k domu (projektová dokumentace, revizní zprávy, pasporty domu, bytů, nebytových prostor apod.), která byla správci protokolárně předána. (2) Správce je povinen umožnit společenství nahlédnutí do svých evidencí vztahujících se ke spravované nemovitosti. (3) Končí-li správce svou činnost, je povinen účetně a finančně se s ním vypořádat. Dále je povinen předat osobě pověřené společenstvím vlastníků veškerou dokumentaci domu, účetní doklady, účetní závěrky, smlouvy s dodavateli a jinou dokumentaci, kterou má k dispozici a prostředky, které mu byly svěřeny. (4) Při správě domu je správce povinen dbát písemných pokynů výboru společenství. Odchýlit se od nich může jen tehdy, je-li to nezbytné v zájmu společenství a nemůže-li včas obdržet jeho souhlas. (5) Správce je povinen zodpovědět dotaz společenství do 30 kalendářních dnů. V případě, že není možné dotaz v této lhůtě kvalifikovaně zodpovědět, je správce povinen ve stejné lhůtě oznámit, kdy bude dotaz zodpovězen. (6) Správce je povinen sjednat na dobu trvání této smlouvy pojištění své odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout společenství vlastníků jednotek nebo jednotlivým spoluvlastníkům v souvislosti s výkonem činnosti správce dle této smlouvy, a to na částku nejméně ,- Kč. (7) Správce neprodleně informuje společenství v případě nedostatku finančních prostředků na bankovním účtu společenství. Čl. VII.

3 Mandátní smlouva strana 3 z 16 Oprávnění správce (1) Správce je oprávněn k: a) zajišťování a provádění činností, jejichž zajišťování a provádění má za povinnost dle předchozích článků této smlouvy. V rámci těchto povinností je oprávněn k veškerým jednáním a k uzavírání příslušných smluv z těchto činností vyplývajících včetně výkonu práv a povinností. Plná moc opravňující správce je obsažena v příloze č. 1 k této smlouvě, b) zajišťování výkonu práv a povinností vyplývajících z předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví a o požární ochraně ve vztahu ke společným částem domu, c) zajišťování úkonů ve stavebním, vodohospodářském a jiném řízení a ve všech dalších případech vyplývajících z předmětu této smlouvy, ke kterým není třeba zvláštní plné moci, d) zajišťování poskytování služeb spojených s užíváním jednotek, e) zajišťování oprav a údržby v jednotkách vlastníků na jejich náklad, f) úhradě výdajů společenství z účtu společenství, pokud k tomu obdrží plnou moc, g) inkasování odměny za správu dle této smlouvy, h) požadování doplnění peněžních prostředků na účet společenství v prokazatelně nutných případech, i) soudnímu vymáhání dlužných plateb od dlužníků na náklady společenství, j) zastupování třetí osobou v soudních, správních a obdobných řízeních na náklady společenství. (2) Kromě výše uvedených oprávnění je správce oprávněn k zajišťování dalších činností, ke kterým obdrží zvláštní plnou moc. (3) Pokud z této smlouvy nevyplývá něco jiného, může správce ke splnění závazků vyplývajících z této smlouvy použít jiné osoby. Učiní-li tak, odpovídá jako by záležitost obstaral sám. (4) Správce není oprávněn jednat v rozporu se stanovami společenství, pokud není se společenstvím dohodnuto jinak. (5) Správce není povinen opravovat chyby ekonomického a účetního charakteru z doby působení předchozího správce, pokud se na tom strany nedohodnou. Čl. VIII. Povinnosti společenství Společenství je povinno: (1) jednat, rozhodovat a konat ve věcech a) v nichž není povinen jednat, rozhodovat a konat správce, b) v nichž jeho rozhodnutí je podmínkou k jednání správce, c) ve kterých ho správce o jednání, rozhodnutí a konání požádá, (2) písemně předat do 15 dnů od doručení návrhů či požadavků správce závěry jednání a rozhodnutí, (3) kontrolovat výkon, jednání a činnost správce, (4) bez zbytečného odkladu písemně oznámit správci potřebu oprav v domě, které má podle této smlouvy zajistit správce, a umožnit jejich provedení, jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla, (5) v případě havárie kontaktovat smluvní dodavatelskou firmu a neprodleně informovat správce, (6) zajistit přístup do všech jednotek, pokud je to nezbytné k zajištění provozu, oprav, údržby nebo úpravy ostatních jednotek, popř. domu jako celku, (7) zajistit přístup do jednotek za účelem provedení odečtu měřidel umístěných v jednotce v předem stanoveném termínu. Nesplníli tuto povinnost, zajistí odečet v příslušné jednotce a nejpozději do 14 dnů po stanoveném termínu oznámí údaje správci, (8) předat správci kopie dle přílohy č. 3 smlouvy Předávací protokol dokumentace objektu a dále doklady o změnách, doplňcích a dodatcích dokladů a evidencí dokumentů uvedených v této příloze, (9) poskytnout správci součinnost potřebnou pro výkon správy, (10) řádně a včas předávat správci potřebné provozní a účetní doklady, (11) zřídit samostatný provozní účet pro správu domu a zajisti pro správce právo elektronického přístupu k tomuto účtu, (12) doplnit peněžní prostředky na účet společenství v potřebné výši, požádá-li o to správce, (13) do 3 měsíců od uzavření této mandátní smlouvy na sebe uzavřít veškeré smluvní vztahy, (14) zodpovědět dotaz správce do 30 kalendářních dnů. V případě, že není možné dotaz v této lhůtě kvalifikovaně zodpovědět, je společenství povinno ve stejné lhůtě oznámit, kdy bude dotaz zodpovězen, (15) používat pro zadávaní požadavků na drobnou údržbu on-line aplikaci určenou správcem. Nejedná-li společenství v souladu s výše uvedenými povinnostmi, bere tímto na vědomí, že nese plnou zodpovědnost z případných důsledků vzniklých jejich porušením.

4 Mandátní smlouva strana 4 z 16 Čl. IX. Odměna správce (1) Za obstarávání správy domu, jak je sjednána dle čl. I. této smlouvy, uhradí společenství správci odměnu. Odměna se hradí měsíčně na účet správce a je splatná do 14. dnů od vystavení daňového dokladu správcem. Správce vystaví daňový doklad do 12. dne následujícího po měsíci, za který byla odměna hrazena. (2) Celková měsíční odměna sjednaná ke dni podpisu této smlouvy činí: XX x YYY,- Kč za XX bytových jednotek, X x YYY,- Kč za X nebytových komerčních jednotek, XX x YY Kč za XX nebytových nekomerčních jednotek, tj. celkem ZZZ,- Kč. K celkové měsíční odměně bude připočtena daň z přidané hodnoty v sazbě dle zákonač. 235/2004 Sb.o dani z přidané hodnoty v platném znění. (3) Odměna správce podle odstavců (1) a (2) nezahrnuje cenu nadstandardních služeb, jejich ceny jsou uvedeny v ceníku, který je nedílnou součástí této smlouvy. Tyto služby budou poskytovány na základě objednávky osoby zmocněné společenstvím vlastníků jednotek. (4) Smluvní strany se dohodly, že správce domu je oprávněn ceník v každém kalendářním roce valorizovat v závislosti na míře inflace v předchozím kalendářním roce vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyhlášeným Českým statistickým úřadem. O vyhlášení nového ceníku je správce povinen společenství informovat. Čl. X. Porušení smluvních povinností, odpovědnost a pojištění (1) Poruší-li správce domu svou smluvní povinnost tím, že neposkytuje smluvené služby včas a řádně, použijí se příslušná ustanovení občanského zákoníku, v platném znění. (2) Při nedodržení dob splatnosti dohodnutých v této smlouvě je smluvní strana, která je v prodlení, povinna platit úroky z prodlení podle občanského zákoníku, v platném znění, a příslušných prováděcích předpisů Toto ujednání neplatí v případě, že správce bude v prodlení z důvodu nedostatku financí na běžném účtu způsobeném opožděnou úhradou záloh na náklady spojených se správou domu jednotlivými vlastníky jednotek. Při nedodržování dob splatnosti je věřitel oprávněn dlužníka písemně vyzvat k plnění. Pokud dlužník do 14 dnů od doručení výzvy nesplní své závazky, je věřitel oprávněn k okamžitému jednostrannému odstoupení od smlouvy. (3) Vznikne-li v důsledku porušení smluvní povinnosti druhé straně škoda, použijí se obecná ustanovení o odpovědnosti za škodu. (4) Za škody vzniklé případným havarijním stavem domu, který nebylo možno předpokládat ani mu nebylo možno zamezit, správce domu neodpovídá. Rovněž správce domu neodpovídá za škody, vzniklé živelnými pohromami. Čl. XI. Platnost smlouvy (1) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. (2) Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran nebo výpovědí. Výpovědní doba je tři měsíce a počíná běžet prvním kalendářním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi. (3) Smluvní strany se dohodly, že v případě ukončení správy si předají veškerou dokumentaci k domu až po vzájemném vypořádání závazků a pohledávek. Čl. XII. Závěrečná ujednání (1) Smluvní strany se dohodly na doručování písemností takto: Písemná zásilka se považuje za doručenou, byla-li odeslána na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy průkazným způsobem (např. doporučeně nebo na tzv. dodejku ), a to i v případě, že druhá strana zásilku nepřevzala od přepravce. (2) Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými dodatky odsouhlasenými oprávněnými zástupci smluvních stran. (3) Práva a povinnosti v této smlouvě výslovně neuvedená se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a zákona o vlastnictví bytů, ve znění platných změn. (4) Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních. Správce domu obdrží jedno vyhotovení smlouvy se všemi přílohami. Výbor společenství vlastníků jednotek obdrží dvě vyhotovení smlouvy, z nichž jedno bude trvale k dispozici k nahlédnutí pro všechny členy společenství.

5 Mandátní smlouva strana 5 z 16 (5) Tato smlouva nabývá platnosti dnem, kdy ji podepíše správce domu a předseda výboru a jeden člen výboru (případně pověřený vlastník). Nabude-li smlouva takto platnosti, jsou jejími ustanoveními vázáni všichni členové společenství, tj. všichni vlastníci jednotek v domě. (6) Tato smlouva nabývá účinnosti dnem Přílohy smlouvy: příloha č.1 příloha č.2 příloha č.3 Činnosti představující obstarání správy včetně ceníku. Plná moc k zastupování společenství. Předávací protokol dokumentace objektu. V... dne... V.. dne. Za společenství: Za správce: (předseda výboru a další výborem jednatel pověřený jeho člen nebo pověřený vlastník)

6 Mandátní smlouva strana 6 z 16 Příloha č. 1: Činnosti představující obstarávání správy domu včetně ceníku Varianta A Ekonomická správa a účetnictví v základní verzi a) vedení aktuální evidence vlastníků - na základě podkladů dodaných společenstvím b) předepisování vlastníkům jednotek: - zálohy na výdaje spojené se správou domu - dlouhodobé zálohy na opravy, rekonstrukce a modernizace domu v souladu s příslušnými právními předpisy c) evidence a kontrola plateb dle bodu b) d) upozornění vlastníka na porušení platební morálky e) 1x čtvrtletní informování výboru o neplatících členech a navrhnout řešení k jejich vymáhání f) vyhotovení ročního vyúčtování služeb (mimo rozúčtování tepla a vody) g) vedení účetnictví dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů h) vedení fakturační agendy - přijímání faktury od dodavatelů - sledování splatnosti faktur a zajištění jejich včasné úhrady - vyhotovení odběratelských faktur i) vedení bankovní agendy - vystavování příkazů k úhradě závazků - předávání příkazů k úhradě zmocněné osobě společenství nebo na základě plné moci přímo bance společenství j) zpracování roční účetní závěrky a předložení ke schválení (termín do následujícího roku) k) předkládání zprávy o hospodaření 1x ročně na vyžádání společenstvím l) tisk standartních sestav z účetnictví i) 1x čtvrtletně: - seznam dluhů a přeplatků ii) 1x ročně: - přehled vlastníků v jednotkách - rozvaha ve zjednodušeném rozsahu - výkaz zisku a ztrát ve zjednodušeném rozsahu - inventarizace účtu - obratová předvaha - přehled nákladů k vyúčtování - stav na účtu dlouhodobé zálohy na opravy a investice Celková měsíční odměna k variantě A: - Kč/bytová či nebytová jednotka - Kč/garážové stání/parkovací plošina Ceny jsou uvedeny bez DPH. Ceník nadstandartních služeb k variantě A Ekonomika a účetnictví Rozúčtování tepla a vody Vyhotovení a zaslání 1. upomínky dlužné úhrady (bez poštovného) Vyhotovení a zaslání 2. a následujících upomínek (bez poštovného) Vedení pokladní hotovosti Zpracování odměn členům orgánu společenství Zpracování mzdy v rámci DPP, DPČ a pracovní smlouvy Zpracování platby bez variabilního symbolu nebo s chybným variabilním symbolem Zpracování platby - jiná částka než je na rozpisu plateb Kopírování nebo vytisknutí dokumentů na žádost - cena za stránku A4 Vyhotovení opisu vyúčtování (platí vlastník) Úprava struktury předpisů Není zřízená služba pro zadávání příkazů ze softwaru SAP příkazy se zadávají ručně v bance Není zřízeno internetové bankovnictví (příkazy se zadávají ručně, účtování výpisu ručně) Hodina práce účetní Uvedené ceny jsou bez DPH Ostatní služby budou účtovány dle dohody Dle skutečných nákladů dodavatelské firmy 100 Kč 200 Kč 300 Kč/měsíc 50 Kč/1osoba/měsíc 200 Kč/1osoba/měsíc 25 Kč/položka 25 Kč/položka 5 Kč 100 Kč 4000 Kč 25 Kč/položka 25 Kč/položka 300 Kč

7 Mandátní smlouva strana 7 z 16 Varianta B Ekonomická správa a účetnictví v rozšířené verzi - vedení aktuální evidence vlastníků - na základě podkladů dodaných společenstvím a) předepisování vlastníkům jednotek: - zálohy na výdaje spojené se správou domu - dlouhodobé zálohy na opravy, rekonstrukce a modernizace domu v souladu s příslušnými právními předpisy b) evidence a kontrola plateb dle bodu b) c) upozornění vlastníka na porušení platební morálky d) 1x čtvrtletní informování výboru o neplatících členech a navrhnout řešení k jejich vymáhání e) vyhotovení ročního vyúčtování služeb (mimo rozúčtování tepla a vody) f) vedení účetnictví dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů g) vedení fakturační agendy - přijímání faktury od dodavatelů - sledování splatnosti faktur a zajištění jejich včasné úhrady - vyhotovení odběratelských faktur h) vedení bankovní agendy - vystavování příkazů k úhradě závazků - předávání příkazů k úhradě zmocněné osobě společenství nebo na základě plné moci přímo bance společenství i) zpracování roční účetní závěrky a předložení ke schválení (termín do následujícího roku) j) předkládání zprávy o hospodaření 1x ročně na vyžádání společenstvím r) tisk standartních sestav z účetnictví i) 1x čtvrtletně - seznam dluhů a přeplatků ii) 1x ročně: - přehled vlastníků v jednotkách - rozvaha ve zjednodušeném rozsahu - výkaz zisku a ztrát ve zjednodušeném rozsahu - inventarizace účtu - obratová předvaha - přehled nákladů k vyúčtování - stav na účtu dlouhodobé zálohy na opravy a investice m) příprava podkladů k vymáhání dlužných částek n) vedení pokladní hotovosti o) zpracování daňového přiznání a podání v zákonném termínu na příslušný finanční úřad p) vedení personální a mzdové agendy q) zastupování při jednání s finančním úřadem a ostatními institucemi. r) příprava organizace shromáždění vlastníků společenství - příprava podkladů - rozesílání pozvánek (bez poštovného) Celková měsíční odměna k variantě B: - Kč/bytová či nebytová jednotka - Kč/garážové stání/parkovací plošina Ceny jsou uvedeny bez DPH. Ceník nadstandartních služeb k variantě B Ekonomika a účetnictví Rozúčtování tepla a vody Vyhotovení a zaslání 1. upomínky dlužné úhrady (bez poštovného) Vyhotovení a zaslání 2. a následujících upomínek (bez poštovného) Vedení pokladní hotovosti Zpracování odměn členům orgánu společenství Zpracování mzdy v rámci DPP, DPČ a pracovní smlouvy Zpracování platby bez variabilního symbolu nebo s chybným variabilním symbolem Zpracování platby - jiná částka než je na rozpisu plateb Kopírování nebo vytisknutí dokumentů na žádost - cena za stránku A4 Vyhotovení opisu vyúčtování (platí vlastník) Úprava struktury předpisů Není zřízená služba pro zadávání příkazů ze softwaru SAP příkazy se zadávají ručně v bance Není zřízeno internetové bankovnictví (příkazy se zadávají ručně, účtování výpisu ručně) Dle skutečných nákladů dodavatelské firmy 100 Kč 200 Kč 300 Kč/měsíc 50 Kč/1osoba/měsíc 200 Kč/1osoba/měsíc 25 Kč/položka 25 Kč/položka 2 Kč 100 Kč 4000 Kč 25 Kč/položka 25 Kč/položka

8 Mandátní smlouva strana 8 z 16 Hodina práce účetní Uvedené ceny jsou bez DPH Ostatní služby budou účtovány dle dohody 300 Kč Varianta 1 Technická správa v základní verzi a) Provádění pravidelných kontrol domu s četností 1x za měsíc (upřesnění činností po prohlídce domu). b) Provádění drobných oprav a běžné údržby společných částí domu (dle hodinové sazby). c) Zajišťování předepsaných revizí technických zařízení a odstranění závad zjištěných těmito revizemi. d) Zajišťování odstranění havárií ve společných prostorách domu (havarijní opravy v bytech, které se netýkají společných prostor, budou hrazeny přímo na místě majitelem nebo nájemcem bytu). e) Zajišťování dodávek elektrické energie, vody a plynu do společných prostor domu a odvádění odpadních vod. f) Zajišťování pravidelného úklidu společných prostor domu, pozemku a přilehlého chodníku (četnost dle vyžádání). g) Zajišťování údržby trávníku a ostatní zeleně na předmětných pozemcích (četnost dle vyžádání). h) V zimním období zajišťování odklízení sněhu z přilehlého chodníku a z přístupových cest k domu včetně provádění posypu při náledí. i) Zajišťování pravidelného odvozu pevného domovního odpadu, pokud tato služba není zajištěna obcí. j) Zajišťování dodávek tepla a teplé užitkové vody. k) Řešení jednotlivých pojistných událostí na základě smlouvy o pojištění k dané nemovitosti. Celková měsíční odměna k variantě 1: - Kč/bytová či nebytová jednotka - Kč/garážové stání/parkovací plošina Ceny jsou uvedeny bez DPH. Ceník nadstandartních služeb k variantě 1 Hodinová práce technika Doprava,00 Kč,00 Kč Výběrová řízení nad 20,000Kč Cena dle dohody Uvedené ceny jsou bez DPH - V rámci pravidelných prohlídek je doprava zdarma. Nad rámec pravidelných prohlídek je doprava započítávána dle ceníku. - V hodinové sazbě technika je počítána každá započatá hodina. - Doba strávená během dopravy je započítávána dle ceníku hodinové práce technika.

9 Mandátní smlouva strana 9 z 16 Varianta 2 Technická správa v rozšířené verzi a) Provádění pravidelných kontrol domu s četností 2x za měsíc (upřesnění činností po prohlídce domu). b) Provádění výměny žárovek a zářivek v rámci pravidelných kontrol domu (mimo materiálu) c) Provádění seřizování dveří v rámci pravidelných kontrol domu. d) Provádění drobných oprav a běžné údržby společných částí domu (dle hodinové sazby). e) Zajišťování předepsaných revizí technických zařízení a odstranění závad zjištěných těmito revizemi. f) Zajišťování odstranění havárií ve společných prostorách domu (havarijní opravy v bytech, které se netýkají společných prostor, budou hrazeny přímo na místě majitelem nebo nájemcem bytu). g) Zajišťování dodávek elektrické energie, vody a plynu do společných prostor domu a odvádění odpadních vod. h) Zajišťování pravidelného úklidu společných prostor domu, pozemku a přilehlého chodníku (četnost dle vyžádání). i) Zajišťování údržby trávníku a ostatní zeleně na předmětných pozemcích (četnost dle vyžádání). j) V zimním období zajišťování odklízení sněhu z přilehlého chodníku a z přístupových cest k domu včetně provádění posypu při náledí. k) Zajišťování pravidelného odvozu pevného domovního odpadu, pokud tato služba není zajištěna obcí. l) Zajišťování dodávek tepla a teplé užitkové vody. m) Řešení jednotlivých pojistných událostí na základě smlouvy o pojištění k dané nemovitosti. Celková měsíční odměna k variantě 2: - Kč/bytová či nebytová jednotka - Kč/garážové stání/parkovací plošina Ceny jsou uvedeny bez DPH. Ceník nadstandartních služeb k variantě 2 Hodinová práce technika Doprava,00 Kč,00 Kč Výběrová řízení nad 20,000Kč Cena dle dohody Uvedené ceny jsou bez DPH - V rámci pravidelných prohlídek je doprava zdarma. Nad rámec pravidelných prohlídek je doprava započítávána dle ceníku. - V hodinové sazbě technika je počítána každá započatá hodina. - Doba strávená během dopravy je započítávána dle ceníku hodinové práce technika.

10 Mandátní smlouva strana 10 z 16 Příloha č. 2: P l n á m o c Společenství vlastníků název se sídlem Ulice 123, Město, zapsané v rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl S, vložka 8888 IČO: zastoupené předsedou Josefem Novákem (dále jen Společenství ): zplnomocňuje společnost Trigema Facility s.r.o. se sídlem Bucharova 2641/14, Praha 5 Stodůlky zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 58481, IČO: DIČ: CZ Zastoupená: Ing.Davidem Foldou, jednatelem (dále jen Správce ) k - zastupování, jednání, uzavírání, změnám a rušení smluv souvisejících se správou nemovitosti. Jedná se zejména o smlouvy na dodávky energií a médií (např. vody, plynu, elektřiny), dodávky služeb (např. opravy, údržba, úklid, odvoz odpadu, pojištění, revize, PO a BOZP, kotelny, výtahy), zajištění plateb (např. SIPO, poštovní poukázky) zřízení telefonních stanic (výtah a kotelna); - zastupování a jednání před úřady a institucemi, tj. finančním úřadem, správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami, obecním úřadem, stavebním úřadem a dalšími. Jedná se zejména o podávání přiznání k daním, přehledů pro SSZ a ZP, další úkony související s daněmi, mzdovou agendou, chodem a správou nemovitosti; včetně výkonu práv a povinností z nich vyplývajících, jestliže jsou tato práva a povinnosti v souvislosti se správou bytového domu Ulice 123, PSČ Město. Tato plná moc platí pro výkon výše uvedených činností a platí až do odvolání. Nejpozději zaniká dnem zániku Smlouvy o obstarání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví. V Praze dne V... dne... V.. dne. Za společenství vlastníků jednotek : Za správce: (předseda výboru a další výborem jednatel pověřený jeho člen nebo pověřený vlastník)

11 Mandátní smlouva strana 11 z 16 Příloha č. 3: Předávající: Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: (dále jen Předávající) Přejímající: Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: (dále jen Přejímající) Společenství vlastníků: Název: Sídlo: Identifikační číslo: (dále jen Společenství) Předávací protokol dokumentace k objektu. 1. Obecné údaje: Adresa Statutární název SVJ: Investor: Výbor SVJ: IČ: IČ: Bankovní spojení: Stručný popis domu: Kolaudace v roce: Ve správě od - do: 2. Katastrální údaje: Katastrální území Čísla pozemku (pod domem) Čísla pozemku (kolem domu) Celková rozloha: Číslo LV: Přejímající prohlašuje, že od Předávajícího přebírá níže uvedené dokumenty, klíče a jiné níže specifikované položky související se správou nemovitosti Společenství. Dokumenty, které nejsou předány, budou označeny křížkem v políčku ne se sepsáním poznámky, z jakého důvodu dokument není předán. Dokumenty tučně zvýrazněné je Společenství povinno předat.

12 Mandátní smlouva strana 12 z Obecná dokumentace: ano ne poznámka 1.1. List vlastnictví 1.2. Výpis z katastru nemovitostí domu 1.3. Výpis z katastru nemovitostí pozemku 1.4. Snímek z katastrální mapy 1.5. Geometrický plán 1.6. Prohlášení vlastníka (případně Změna PV) 1.7. Výpis z obchodního rejstříku SVJ 1.8. Stanovy SVJ 1.9. Zápis z ustavující schůze SVJ Zápis ze shromáždění vlastníků Zápis z jednání výboru SVJ Zápis o odevzdání a převzetí stavby 2. Ekonomická a účetní evidence: ano ne poznámka 2.1. Rozvaha (řádná) minulého období 2.2. Výkaz zisku a ztrát (řádný) minulého období 2.3. Obratová rozvaha za poslední uzavřené období 2.4. Seznam osob v pracovněprávním poměru 2.5. Přiznání k dani z příjmů právnických osob a komentář k jeho vypracování 2.6. Osvědčení o registraci a seznam registr.daní 2.7. Účetní uzávěrka řádná či mimořádná k rozhod.dni předání rozvaha výsledovka příloha závěrky kniha pohl.k vlastníkům ze záloh aktuálního období kniha pohl.k vlastníkům z vyúčtování minul.období kniha záv. k vlastníkům z vyúčtování minul.období kniha pohledávek za odběrateli kniha závazků k dodavatelům inventarizace účtů Kniha analytické evidence za aktuální období Přijaté faktury č. (za období od do ) Přijaté zálohové faktury č. (za období od do ) Bankovní výpisy č. (za období od do ) Pokladní doklady č. (za období od do ) Interní doklady č. (za období od do ) Evidence majetku / odpisů (jen družstva) Dokumentace o vymáhání aktuálních pohledávek za neplatiči Úvěrová smlouva Historie úvěrového řízení Historie splátek 3. Mzdová evidence: ano ne poznámka 3.1. Karta organizace přihlášení organizace k sociálnímu pojištění 3.2. Přihlášky zaměstnavatele ke zdravotním pojišťovnám jednotlivě pro každou zdravotní pojišťovnu 3.3. Přihlášky organizace k zákonnému pojištění zaměstnanců a výše hrazeného promile za pojištění 3.4. Protokoly ze všech kontrol, které byly provedeny za zdravotní, sociální pojištění, případně z úřadu práce 3.5. Mzdové směrnice

13 Mandátní smlouva strana 13 z Kopie Vyúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků za předešlý rok 3.7. Kopie Vyúčtování daně srážkové za předešlý rok 3.8. Vyúčtování povinného podílu zaměstnaných invalidů za rok. + informace a podklady za výpočet za rok Razítko společnosti Pracovní smlouvy a jejich dodatky Přihlášky zaměstnanců ke zdravotnímu pojištění Přihlášky zaměstnanců k sociálnímu pojištění Prohlášení k dani z příjmů Zápočtové listy od předchozího zaměstnavatele Osobní dotazník / karta zaměstnance Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a funkčních požitků a o sražených zálohách na daň pro každého zaměstnance za rok Zpracované roční zúčtování včetně související dokumentace za předchozí roky V případě používání firemního vozu k soukromým účelům zaměstnance, kopii technického průkazu vozidla a pořizovací cenu vozidla včetně DPH, k tomu dodatek k pracovní smlouvě zaměstnance, že ho tak používá Pokud zaměstnavatel přispívá zaměstnancům na důchodové pojištění či životní pojištění, kopii uzavřené smlouvy u pojišťovny s dodatky Informace o jiných benefitech poskytovaných zaměstnancům Zůstatky dovolené ke dni Mzdové listy za 3-4- roky zpět Seznam srážek a spoření s čísly bankovních účtů, které se jednotlivým zaměstnancům srážejí z platu, exekuce Šanony měsíčních tisků 2 3 předchozí roky 4. Evidence vlastníků (příp. družstevníků): ano ne poznámka 4.1. Seznam jednotek s návazností na výpis z KN 4.2. Seznam vlastníků s kontakty a podíly 4.3. Vazba vlastníků k jednotkám 4.4. Pasporty bytů s rozměry místností 4.5. Započitatelné plochy pro otop 4.6. Započitatelné plochy pro TUV 4.7. Seznam měřidel s posledními odečty 4.8. Měsíční předpisy záloh a dalších plateb (fondy apod.) 4.9. Vyúčtování služeb za minulé období 5. Projekční část: (jedno paré dokumentace + PDF) ano ne poznámka 5.1. Stavebně architektonická (půdorys, řez, pohled) 5.2. Statika a konstrukce 5.3. Zdravotně technické instalace 5.4. Ústřední vytápění 5.5. Vzduchotechnika 5.6. Chlazení 5.7. Měření a regulace 5.8. Elektro - silnoproud 5.9. Elektro - slaboproud Plyn Voda Kanalizace

14 Mandátní smlouva strana 14 z TZB (technické zabezpečení budov) Kotelny Projektová dokumentace případné revitalizace objektu 6. Technická dokumentace: ano ne poznámka 6.1. Kolaudační rozhodnutí / souhlas 6.2. Nabývací titul nemovitosti 6.3. Prohlášení o stávajícím technickém stavu objektu 6.4. Doklad prokazující termín končící záruky Přehled nedořešených reklamací v rámci záruční doby pro 6.5. společné prostory 6.6. Energetický štítek budovy 6.7. Energetický průkaz budovy 6.8. Měření hluku - výtahu, parkov.plošin, gar. Vrat, VZT 6.9. Posouzení vzduch. a kročejové neprozvučnosti Projekt zaregulování otopné soustavy Hromosvodů Parkovacích plošin Požární bezpečnosti staveb (požárně technický proj.) Začlenění objektu do požárních činností Protipožárního opatření ( požární světlík a ucpávky) Hasícího zařízení (RHP, PH) EPS (elektronický požární systém) Výtahu Čidla CO EZS (elektronický zabezpečovací systém) OTC (přístupové systémy, garážová vrata, klima, atp) Dokumentace o případném dotačním řízení 7. Smluvní dokumentace (pokud ji má Společenství má mít ve vlastnictví): ano ne poznámka 7.1. Pojistná smlouva 7.2. Nebytové prostory (nájemní smlouvy) 7.3. Plyn 7.4. Voda a kanalizace 7.5. Elektřina 7.6. Tepelná energie 7.7. Kotelna 7.8. Komunální odpad 7.9. Úklid Údržba zeleně Protipožární ochrana Výtah Garážová vrata Garážové plošiny Schodišťové plošiny Záložní zdroje (UPS) Vzduchotechnika Klimatizace Čidla CO2

15 Mandátní smlouva strana 15 z Dětská hřiště Veřejné osvětlení Zimní údržba komunikací Servis STA 8. Revize a revizní zprávy: Výchozí ano ne poznámka 8.1. Elektro společných prostorů 8.2. Elektro kotelny (výměníkové stanice) 8.3. Elektro výtahu 8.4. Přípojky plynu 8.5. Přípojky vody 8.6. Přípojky kanalizace 8.7. Kotelny 8.8. VZT 8.9. Klimatizace Kouřových cest Hromosvodu Výtahu Hasících přístrojů Požárních hydrantů Požárních klapek (PKTM) Požárních stěnových uzávěrů (PSUM) Požárních dveří Preventivní požární prohlídka objektu Střešních světlíků pro odvod kouře Čidel CO (v garážích) Nouzového osvětlení únikových cest Požárních ucpávek Požární posuvné a roletové uzávěry Záložních systémů Čerpací jímky Energetický audit Dětského hřiště 9. Profese k objektu: zástupce dodavatele telefon mail 9.1. Servis výtahů 9.2. Havarijní situace 9.3. Topení, SV a TUV 9.4. Požární servis 9.5. Vstupní systémy 9.6. STA 9.7. Skleněné výplně 10. Stavy měřičů: Typ měřiče: Patní vodoměr Hlavní plynoměr Elektroměr spol. spotřeby výrobní číslo stav aktuální k datu umístění

16 Mandátní smlouva strana 16 z Elektroměr garáží Elektroměr výměníku tep Hlavní měřič tepla Poznámky a doplnění: Přílohy: V... dne Předávající (podpis a razítko): Přejímající (podpis a razítko):

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA)

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) Smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (mandátní

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi:

SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi: SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi: 1. Botanická 24 společenství vlastníků jednotek se sídlem Brno Veveří, Botanická

Více

Smlouva o zajišťování správy společných částí domu

Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zejména ustanovení 2430 a násl. a dále ve smyslu ustanovení 1189 a násl. občanského

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

S m l o u v a. o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku

S m l o u v a. o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku S m l o u v a o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku Průkopník, stavební bytové družstvo, družstvo, 635 00 Brno, Foltýnova 1, zastoupené předsedou

Více

Smíšená smlouva komisionářská smlouva o obstarání správy nemovitostí, výkonu dalších práv a povinností, smlouva o obstarání účetnictví.

Smíšená smlouva komisionářská smlouva o obstarání správy nemovitostí, výkonu dalších práv a povinností, smlouva o obstarání účetnictví. Smíšená smlouva komisionářská smlouva o obstarání správy nemovitostí, výkonu dalších práv a povinností, smlouva o obstarání účetnictví. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Společenství vlastníků

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU Smluvní strany: Společenství vlastníků jednotek objektu Španielova 1299-1305, Praha 6, Řepy Sídlo: Španielova 1301, Praha 6 - Řepy, 163 00 zapsané

Více

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU Smluvní strany: 1. Společenství vlastníků jednotek domu Dominova 2463, 2464, 2465, Praha 5, Stodůlky Sídlo : Praha 5 - Stodůlky Dominova 2464/13,

Více

Společenství na straně jedné a správce na straně druhé uzavírají t u t o Smlouvu o obstarávání správy domu: I. Výklad některých pojmů

Společenství na straně jedné a správce na straně druhé uzavírají t u t o Smlouvu o obstarávání správy domu: I. Výklad některých pojmů I l S M L O U V A o obstaráváni správy domu uzavřená podle 724 a násl. občanského zákoníku a zákona č. 72/94 Sb. v platném znění, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické

Více

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Nabídka na komplexní správu nemovitosti Společenství pro dům K Botiči 409/2 Praha 10 - Vršovice kontakt: Lenka Skalická Kancelář: Bystrá 761, Praha

Více

mandátní smlouvu o správě nemovitosti

mandátní smlouvu o správě nemovitosti Bytové družstvo se sídlem.. zapsané v Obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl., vložka.. zastoupené předsedou představenstva a členem představenstva. IČ:. na straně jedné (dále jen "BD") a společnost

Více

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví V Z O R Smlouvao vedení účetnictví Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen dodavatel a Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen odběratel uzavřeli

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU o správě nemovitostí

MANDÁTNÍ SMLOUVU o správě nemovitostí Níže uvedeného dne. měsíce a roku uzavírají ve smyslu ustanovení 566 a násl. obch. zák. Společenství se sídlem v IČ zapsána v rejstříku SVJ, vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl, vložka bankovní spojení:

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU č. XXX

MANDÁTNÍ SMLOUVU č. XXX SPOLEČNOST: SEASPOL s.r.o. ( DÁLE JEN MANDATÁŘ ) ADRESA: IČ: 45359024 DIČ: CZ 45359024 REGISTRACE: VEDENÁ U REJSTŘÍKOVÉHO SOUDU V PLZNI V ODDÍLE C, VLOŽKA 2016, SPOLEČNOST: ( DÁLE JEN MANDANT ) ADRESA:

Více

Článek I. Smluvní strany. Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava Bc. Martinem Vítečkem, primátorem Mgr. Bc. Pavel Vltavský

Článek I. Smluvní strany. Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava Bc. Martinem Vítečkem, primátorem Mgr. Bc. Pavel Vltavský 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00GDAOR SMLOUVA O SPRÁVĚ NEMOVITOSTI uzavřená podle 2430 a násl. občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Vlastník: Sídlo: Statutární město Opava Horní náměstí 69, 746

Více

Smlouva o obstarání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví

Smlouva o obstarání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví Smlouva o obstarání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a zákona č. 72/1994

Více

Mandátní smlouva. Smluvní strany. 1. Společenství Na Vinici 1732 se sídlem Na Vinici 1732, 250 01 Brandýs nad Labem,

Mandátní smlouva. Smluvní strany. 1. Společenství Na Vinici 1732 se sídlem Na Vinici 1732, 250 01 Brandýs nad Labem, Mandátní smlouva na obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI

NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI 1 Sídlo : Mezibranská3, 110 00 Praha 1 Tel/fax : +420 296 22 00 52 E-mail : kancelar@eloca.cz NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI Adresa a popis nemovitosti : Adresa : Praha 13, Trávníčkova 1767-1771 Typ nemovitosti

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2011

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2011 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186, Praha 8 IČ 34398, DIČ CZ34398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 78, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství Bukolská 86 Sídlo:

Více

Platební řád BD Slancova, Praha 8

Platební řád BD Slancova, Praha 8 Platební řád BD Slancova, Praha 8 Bytové družstvo Slancova, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Slancova přijímá a schvaluje tato pravidla pro úhradu nájmů družstevních bytů (příspěvků

Více

Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod

Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod Číslo: / 2012 Uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění, mezi následujícími

Více

SMLOUVU O ZAJIŠŤOVÁNÍ A VEDENÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ. se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník )

SMLOUVU O ZAJIŠŤOVÁNÍ A VEDENÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ. se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník ) IČ: DIČ: CZ se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník ) a SEVIN s.r.o. IČ: 25137450, DIČ: CZ25137450 firma zapsaná v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 52789 se sídlem

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

NABÍDKA NA ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY A ÚDRŽBY NEMOVITOSTÍ

NABÍDKA NA ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY A ÚDRŽBY NEMOVITOSTÍ NABÍDKA NA ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY A ÚDRŽBY NEMOVITOSTÍ 2 NOVÝ DOMOV, stavební bytové družstvo bylo založeno v roce 1964 za účelem správy a výstavby bytových jednotek v oblasti Brno sever. Po roce 1989 bylo mezi

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor podle zákona č. 116/1990 Sb. v platném znění, o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů mezi: Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i. se sídlem:

Více

DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01. dále jen dodavatel. dále jen odběratel. uzavřeli tuto smlouvu o vedení účetnictví. Čl.I.

DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01. dále jen dodavatel. dále jen odběratel. uzavřeli tuto smlouvu o vedení účetnictví. Čl.I. S M L O U V A O V E D E N Í Ú Č E T N I C T V Í Č. Firma: DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01 zastoupená: p.zlatuše Pazderová IČO: 25007360 DIČ: CZ25007360 bank.spojení: Fio Banka

Více

Smlouva na poskytování právních služeb

Smlouva na poskytování právních služeb P S Y C H I A T R I C K Á L É Č E B N A Š T E R N B E R K Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk, IČ:00843954 Smlouva na poskytování právních služeb č. VZ 76/2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání (uzavřená dle 2302 NOZ).. (název) se sídlem,. IČO: zastoupen/ jednající.. (dále jen Pronajímatel ) a... (jméno a příjmení) s místem podnikání IČO:... (dále

Více

smlouvu o nájmu nebytových prostor

smlouvu o nájmu nebytových prostor SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 75082136 DIČ: CZ75082136 (není plátcem DPH) zastoupená: Ing.

Více

mandátní smlouvu o správě nemovitosti:

mandátní smlouvu o správě nemovitosti: Společenství.. se sídlem. reprezentující ve smyslu zák.č. 72 / 1994, č. 103 / 2000, č. 451 / 2001, č. 437/2003 a č. 171/2005 Sb. v platném znění vlastníky bytů, společných prostor a pozemků náležejících

Více

Technické služby Doubravčice, s.r.o. Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 224654.

Technické služby Doubravčice, s.r.o. Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 224654. S M L O U V A O N Á J M U vodohospodářských děl a souborů zařízení k zajištění rozvodu a dodávky pitné vody a odvádění a čištění odpadních a dešťových vod ---------------------------------------------------------------

Více

6. Návrh smlouvy MANDÁTNÍ SMLOUVA o správě nemovitostí uzavřená podle 566 a násl. obch. zák. mandant: sídlo: IČ: obchodní rejstřík: DIČ: banka: číslo účtu: zastoupený: I. Smluvní strany Bytové družstvo

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů 1. Tato směrnice upravuje Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné v družstevních bytech a družstevních nebyt. prostorech (dále jen byt

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží NOVÝ ŽIVOT, stavební bytové družstvo, se sídlem Bučovice, Slovenská 910, okres Vyškov PSČ 685 01 IČ 00050318 S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

NABÍDKA NA SPRÁVU NEMOVITOSTI

NABÍDKA NA SPRÁVU NEMOVITOSTI NABÍDKA NA SPRÁVU NEMOVITOSTI Zadavatel: Správce: Paní Alena Braunerová Parkers s.r.o. Milánská 418 Náměstí Míru 820/9, 120 53 Praha 2 10900, Praha IČ: 26953544 V Praze dne 16.12.2013 MODERNÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

Více

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Organizační směrnice 1/11- včetně dodatků PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Úvod Směrnice upravuje způsob stanovení

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:..

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:.. SMLOUVA č. / O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi těmito

Více

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014)

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014) MĚSTO KLIMKOVICE Úplné znění Statutu Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1 schváleného dne 22..2006, dodatkem č. 2 schváleného dne

Více

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 144552 číslo účtu na kupní

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA. na pronájem společné části objektu a tepelných zařízení předávací stanice číslo P/14/xxx číslo smlouvy pronajímatele: 14/2014

NÁJEMNÍ SMLOUVA. na pronájem společné části objektu a tepelných zařízení předávací stanice číslo P/14/xxx číslo smlouvy pronajímatele: 14/2014 NÁJEMNÍ SMLOUVA na pronájem společné části objektu a tepelných zařízení předávací stanice číslo P/14/xxx číslo smlouvy pronajímatele: 14/2014 uzavřená dle 2302 Občanského zák. v platném znění mezi níže

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/125/2015 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Čl. I Smluvní strany Bytové družstvo Vršovická 60 a 62

Více

6. Návrh smlouvy PŘÍKAZNÍ SMLOUVA o správě nemovitostí uzavřená podle 724 a násl. občanského zákoníku příkazce: banka: číslo účtu: zastoupení: I. Smluvní strany Vlastník / spoluvlastníci domu / domů..,

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář 1 Smlouva o zpracování daňové evidence uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo: IČ: na straně jedné a zpracovatelem

Více

S m l o u v a č. o n á j m u n e b y t o v ý c h p r o s t o r v objektu HYBLER GROUP, a.s.

S m l o u v a č. o n á j m u n e b y t o v ý c h p r o s t o r v objektu HYBLER GROUP, a.s. S m l o u v a č. o n á j m u n e b y t o v ý c h p r o s t o r v objektu HYBLER GROUP, a.s. 1. Smluvní strany: 1.1. HYBLER GROUP, a.s. se sídlem Riegrovo nám. 15, 513 01 Semily IČO: 252 73 850, DIČ: CZ25273850

Více

Nabídka služeb. Ekonomicko správní činnosti SPS

Nabídka služeb. Ekonomicko správní činnosti SPS Jana Masaryka 22 Praha 2 Vinohrady 120 00 info@sps-sn.cz www.sps-sn.cz Nabídka služeb Účetnictví a daně vedení jednoduchého účetnictví vedení podvojného účetnictví vypracování daňového přiznání Ekonomicko

Více

V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ. zastoupený. dále jen "klient"

V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ. zastoupený. dále jen klient V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ Mandant: IČ: DIČ: zastoupený dále jen "klient" a Mandatář : Vladimír Rajnyš, daňový poradce zapsaný do seznamu Komory daňových

Více

Příkazní smlouva o obstarání správy nemovitostí a vedení účetnictví

Příkazní smlouva o obstarání správy nemovitostí a vedení účetnictví Příkazní smlouva o obstarání správy nemovitostí a vedení účetnictví Smluvní strany 1. SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM TICHÁ 525 526 TRUTNOV, se sídlem Trutnov, Tichá 526, 541 02 Trutnov, IČ 287 95 741, zastoupené

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely podle ustanovení 50a zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

Více

Nájemní smlouva o nájmu garáže 2011/0015/MO.DSM

Nájemní smlouva o nájmu garáže 2011/0015/MO.DSM Nájemní smlouva o nájmu garáže 2011/0015/MO.DSM PRONAJÍMATEL: se sídlem orgánů: bankovní spojení: číslo účtu: IČ: DIČ: zastoupený: Městská část Praha 8 Zenklova 35, 180 48 Praha 8 - Libeň, Česká spořitelna,

Více

Ekonomická a technicko-správní činnost

Ekonomická a technicko-správní činnost Ekonomická a technicko-správní činnost Příloha č. 1 1. Oblast ekonomická 1.1. Předpisy a evidence plateb 1. Vedení evidence vlastníků bytů a nájemců nebytových a společných prostor. 2. Vedení evidenčních

Více

SMLOUVA o nájmu nebytových prostor

SMLOUVA o nájmu nebytových prostor SMLOUVA o nájmu nebytových prostor PRONAJÍMA TEL: se sídlem orgánů: zastoupený: IČO: (dále jen "pronaiímatel") a NÁJEMCE: zastoupený: sídlo: IČO: bankovní spojení: číslo účtu: (dále jen "nájemce") Městská

Více

Smlouvu mandátní o poskytování služeb technického dozoru investora dle ustanovení 566 a násl. obchodního zák. v platném znění: (dále jen smlouva )

Smlouvu mandátní o poskytování služeb technického dozoru investora dle ustanovení 566 a násl. obchodního zák. v platném znění: (dále jen smlouva ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli obchodní firma: Ústav molekulární genetiky AV ČR v.v.i. sídlo: Vídeňská 1083, Praha 4 IČ: 68378050 DIČ: CZ 68378050 zastoupený prof. RNDr. Václavem Hořejším CSc.,

Více

Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace:

Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace: Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace: 1.Jaké celkové náklady jsou spojeny se stavbou Sportovní haly Lužice - náklady na stavbu samotnou, projektová

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany SMLOUVA o nájmu nebytového prostoru garážového stání a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. G x / 2013 uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č.116/1990 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Příloha č. 5 Zásad Podmínky pro zajištění nájemného a úhrad za služby Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Byty Čl. I. Preambule 1) Část A. upravuje postup, kterým Městská část Praha 15 zabezpečuje

Více

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky.

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Obecně prospěšné bytové družstvo Teplice P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Pravidla jsou stanovena se zřetelem na předpis

Více

Směrnice pro nakládání s pohledávkami Bytového hospodářství města Tábora

Směrnice pro nakládání s pohledávkami Bytového hospodářství města Tábora Směrnice pro nakládání s pohledávkami Bytového hospodářství města Tábora 1. Působnost směrnice 1.1. Směrnice stanoví základní pravidla a podmínky správy pohledávek bytového hospodářství (BH) města, postupy

Více

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu Smlouva o dílo č.... na zajištění organizace bezpečnosti práce na staveništi akce Zateplení ZŠ Vimperk Smluvní strany Objednatel: se sídlem zastoupený: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing.

Více

SPRÁVA A ÚDRŽBA NEMOVITOSTÍ. nabídka pro:

SPRÁVA A ÚDRŽBA NEMOVITOSTÍ. nabídka pro: ZELENÁ HORA stavební bytové družstvo Brněnská 1146/30 591 01 Žďár nad Sázavou www.sbdzh.cz info@sbdzh.cz tel. 566651911 SPRÁVA A ÚDRŽBA NEMOVITOSTÍ nabídka pro: strana 1 21.9.2011 Obsah: 1 INFORMACE O

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Příloha č. 7 Návrh smlouvy na zajištění jazykových a jazykově-metodických kurzů v zahraničí pro zvýšení kvalifikace pedagogů a zvýšení kvality výuky na 1. Základní škole Holešov Objednatel: Název: 1. Základní

Více

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy Okresní stavební bytové družstvo Havlíčkův Brod Jihlavská 564, 580 01 Havlíčkův Brod tel. ústředna: 569 430 920 fax: 569 430 949 e-mail: osbdhb@osbdhb.cz Směrnice č.2/2014 O nájemném z družstevních bytů

Více

P Ř Í K A Z N Í S M L O U V A o zajišťování správy společných částí domu, nebytových prostorů a pozemků,

P Ř Í K A Z N Í S M L O U V A o zajišťování správy společných částí domu, nebytových prostorů a pozemků, P Ř Í K A Z N Í S M L O U V A o zajišťování správy společných částí domu, nebytových prostorů a pozemků, kterou podle příslušných ustanovení NOZ č. 89/2012, zejména 1411 1417 a 2430-2442 v platném znění,kterými

Více

na dobu určitou uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: firma:... sídlo: hl. provozov.: zast.:.. zapsána v OR ved.

na dobu určitou uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: firma:... sídlo: hl. provozov.: zast.:.. zapsána v OR ved. Smlouva o nájmu nemovitosti na dobu určitou č. SML uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: firma:... sídlo: hl. provozov.: zast.: IČ: zapsána v OR ved., oddíl x, vložka DIČ: č. účtu: dále jen

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL 1. Smluvní strany ČP ASISTENCE s.r.o., se sídlem : Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ : 140 21, IČ : 24184985, DIČ : CZ24184985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 195/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 170 ze dne 10.03.2014 Dodatek č. 3 k mandátní smlouvě č. 2013/01196/20.2 s firmou Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. Rada

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřena v souladu s ustanovením 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

Více

Smlouva o nájmu garážového stání č. SML-2015-00.. ČJ: ÚMČ P15

Smlouva o nájmu garážového stání č. SML-2015-00.. ČJ: ÚMČ P15 Příloha č. 2 k usnesení R-176 ze dne 11.3.2015 Smlouva o nájmu garážového stání č. SML-2015-00.. ČJ: ÚMČ P15 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřena v souladu s ustanovením 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

Smlouva o údržbě výpočetní techniky a programového vybavení IT outsourcing

Smlouva o údržbě výpočetní techniky a programového vybavení IT outsourcing Smlouva o údržbě výpočetní techniky a programového vybavení IT outsourcing Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany v souladu se zákonem 513/1991 sb. obchodní zákoníku následující servisní

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání Společnost: Obec Hrdlív se sídlem: Hrdlív 79, 273 06 IČ: 00234419 DIČ: - zastoupená: Ing.Radek Růžička, starosta obce (dále jen pronajímatel") a Pan(í):

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář Smlouva o zpracování mzdové agendy uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo IČ a zpracovatelem společností

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 346/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 322 ze dne 15.05.2013 Mandátní smlouva o zajištění správy, provozu a údržby zařízení kotelny v objektu přístavku tribuny Stadionu

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část Důvodová zpráva - Odkoupení pozemku - nová rolbárna ZS Majetkoprávní dořešení části stavby rolbárny na části pozemku ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, s.p. 1. Úvodní část V rámci

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu:

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu: 99010757385 registrační číslo Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název:

Více