V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O Č N Í Z P R Á V A"

Transkript

1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

2 Obsah: POSLÁNÍ NADACE 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE 3 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 4 ORGANIZACE NADACE 5 HISTORIE NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY 6 ČINNOST NADACE 7 ÚČETNICTVÍ NADACE 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA, HOSPODAŘENÍ NADACE 9 DÁRCI NADACE 10 VÝKAZY ÚČETNÍ ZÁVĚRKY: ROZVAHA, VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZPRÁVY AUDITORA 15 ZPRÁVY ORGÁNŮ NADACE

3 POSLÁNÍ NADACE Posláním nadace je záchrana a využití nemovité kulturní památky - Benediktinského kláštera v Rajhradě podpora osob a organizací se stejným cílem - 2 -

4 ZÁKLADNÍ INFORMACE Název: NADACE ORA ET LABORA Sídlo: Tyršova 277, RAJHRAD Datum vzniku: 30. března 1995 Právní forma: Nadace Registrace: Zřizovatel: Nadace byla transformována a zaregistrována dle Zákona č. 227/1997 Sb. Krajským soudem v Brně. Usnesení soudu nabylo právní moci dne 23. března Nadace je zapsaná do rejstříku nadací a nadačních fondů v oddílu N, vložce č. 4. Je právním nástupcem původní nadace Ora et labora, která vznikla podle ustanovení 20b, odst. 2, zák. č. 47/92 Sb. a byla zapsána u Okresního úřadu Brno-venkov pod č. j. 5/95 dne 30. března Město Rajhrad Nadační jmění: Kč DIČ - IČ: CZ Orgány nadace: Správní rada Dozorčí rada telefon: www: Zdrojem příjmů nadace jsou : dary tuzemských a zahraničních fyzických a právnických osob. výnosy z nadačního jmění a ostatního majetku nadace. Základní listinou nadace je Statut, který deklaruje předmět činnosti a vymezuje pravomoci jednotlivých orgánů nadace

5 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY Vážení přátelé, naše nadace zde působí již sedmnáct let a v uplynulém roce pokračovala v úsilí o získávání peněz na obnovu nejstaršího kláštera na Moravě - benediktinského kláštera Rajhrad - přestavěného podle posledního projektu významného barokního architekta Jana Blažeje Santiniho - Aichla. Po celou dobu naší působnosti spolupracujeme s opatstvím a Městem Rajhrad. Během obnovy historické klášterní knihovny jsme kooperovali s Moravskou zemskou knihovnou v Brně. Již několik let jsme v úzkém kontaktu s Muzeem Brněnska, které v objektu kláštera provozuje Památník písemnictví na Moravě. Společným úsilím je postupně areál kláštera obnovován. Opravená část této nemovité kulturní památky již několik let žije jako rozvíjející se duchovně-kulturní centrum. V roce 2005 zde byla pro veřejnost otevřena první část stálé expozice Památníku písemnictví na Moravě, která zahrnuje nejvýznačnější osobnosti literatury na Moravě v 19. a 20. století, temporární výstavy a prohlídku interiéru restaurované historické benediktinské knihovny. Její knihovní fond obsahující svazků a mobiliář jsou rovněž kulturní památkou. Druhá část památníku byla pro veřejnost otevřena v roce 2008 a v současné době probíhá rekonstrukce další části objektu, o kterou budou jeho expozice rozšířeny. Situace v získávání peněz je rok od roku stále těžší. Přesto však díky dárcům, kteří nás podporují, jsme v uplynulém roce získali pro Benediktinské opatství nadační dary v celkové výši Kč. Stejně jako v minulých letech jsme se také podíleli na zprostředkování finanční pomoci, která byla poskytována přímo Benediktinskému opatství, a to formou dotací, pořádáním koncertů, divadla jednoho herce a výstav, které nejen přinášejí peníze, ale též obohacují zdejší kulturní život. Koncem roku 2011 jsme navázali kontakty s trenčínským neinvestičním fondem BEŇADIK, který nám navrhl přeshraniční spolupráci a předložil projekt Benediktinskými cestami, v rámci kterého budeme spolupracovat na zvelebení bývalého benediktinského kláštera a poutního místa Velká Skalka, poutního místa na Malé Skalce severně od Trenčína a obnově našeho benediktinského kláštera v Rajhradě. Součástí předloženého projektu je mj. spolupráce při výměně studentských pobytů a kulturních vystoupení na Skalce a u nás. Na závěr mi dovolte, abych poděkoval všem dárcům, kteří nás podpoují, rovněž děkuji těm, kteří poskytli dary na opravy přímo Benediktinskému opatství a v neposlední řadě patří poděkování všem, kteří na záchraně zdejších kulturních památek obětavě spolupracují. Ing. Jiří Milek předseda správní rady - 4 -

6 ORGANIZACE NADACE Orgány nadace: Správní rada Dozorčí rada Správní rada: předseda Ing. Jiří Milek, bytem Rajhrad, Tyršova 277, PSČ členové Božena Herodesová, bytem Brno - Žebětín, Kohoutovická 272/47, PSČ Bc. František Ondráček, bytem Rajhrad, Šafaříkova 754, PSČ Dozorčí rada: předsedkyně Ing. Marie Kulhavá, bytem Brno, Malostranská 692/24, PSČ členové Ing. Jiří Bureš, bytem Rajhrad, Odbojářů 236, PSČ Marie Maršálková, bytem Rajhrad, Tyršova 550, PSČ Nadace působila a nadále hodlá působit pouze dobrovolným úsilím fyzických osob bez nároku na finanční plnění a nemá žádné zaměstnance

7 HISTORIE NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY Benediktinský klášter v Rajhradě je nejstarším klášterem na Moravě. Stojí na místě bývalého velkomoravského hradiště, kde se sloužily bohoslužby již v době působení svatých Cyrila a Metoděje. Díky knížeti Břetislavovi byl klášter od roku 1045 obnovován a v roce 1048, při příchodu benediktinů, znovu vysvěcen. Do současné architektonické podoby byl přestavěn v 18. a 19. století. Práce byly zahájeny přestavbou kostela koncem 17. století, ale smrtí probošta Placida Novotného byly r na 31 let zastaveny. Pokračovaly od r. 1721, a to podle posledního projektu známého architekta Jana Blažeje Santiniho Aichla (Giovanni Santini). Po osmnácti letech, 7. června 1739, olomoucký biskup Jacob Ernst Lichtenstein kostel vysvětil. Na stavbu kostela navazovalo i budování konventu. Celý areál byl dál postupně přestavován až do r Po internaci benediktinů v roce 1950 byla tato památka státem tak nezodpovědně zanedbávána, že nyní musí být na rekonstrukci vynakládány značné prostředky. V devadesátých letech minulého století byly zahájeny náročné práce na statickém zajišťování základů a horní stavby objektu. Následovala postupná rekonstrukce budov, která je realizovaná podle množství získaných peněz. Klášter je nemovitou kulturní památkou zapsanou v ÚSNKP pod r. č V tomto objektu se nachází další kulturní památka - mobiliář knihovny a knihovní fond, který představuje historických svazků. V současné době je obnova knihovny dokončena a knihy jsou vráceny zpět na svá místa. V části východního křídla je trvale funkční sakristie, dále jsou zde od října 1998 využívány zrekonstruovaná kapitulní síň s přilehlou výstavní místností. Nyní je celé toto křídlo stavebně opravené. Kromě jedné místnosti oratoře slouží pro Památník písemnictví na Moravě, stejně jako celé obnovené jižní křídlo kvadratury. Pro tentýž účel je využíváno i druhé NP severního křídla. V přízemí tohoto křídla je farní centrum a další výstavní místnost. V roce 2011 byla zahájena rekonstrukce jižního křídla prelatury s bývalým letním refektářem, kde vznikne víceúčelový sál k různým kulturním a společenským akcím. Zbylé prostory bývalého konventu a západmí křídlo prelatury čekají na rekonstrukci. Opatský chrám sv. Petra a Pavla je kromě zimního období trvale využíván k bohoslužbám. Kostel je odvodněn a byla zde provedena rekonstrukce elektrické instalace a ozvučení. Přilehlá budova fary je současně sídlem opatství. Část hospodářských objektů je opravena a využívána. Zbytek těchto budov není možné z důvodu havarijního stavu používat. Ve zdevastovaných zahradách v areálu kláštera byla zrealizovaná regenerace zeleně. Na menší část nádvoří před kostelem je položena nová dlažba

8 ČINNOST NADACE Nadace od svého vzniku pomáhá řešit záchranu objektu, řešit jeho celospolečenské využití a pomáhá získávat chybějící peníze. Ve svém názvu nese program podle řehole benediktinů: ora et labora modli se a pracuj. Členové orgánů nadace pracují ve svých funkcích dobrovolně a nadace nemá žádné zaměstnance. Výsledky hospodaření jsou kontrolovány dozorčí radou a v souladu se Zákonem o nadacích a nadačních fondech č. 227/1997 Sb. je každoročně prováděn audit. Nadace se snaží podporovat poskytování státních dotací, spolupracuje při organizování účelného postupu oprav tohoto nejstaršího kláštera na Moravě. Získává další finanční prostředky od různých dárců, kterými jsou nejen velcí sponzoři, ale i řada soukromých osob, jejichž příspěvky nejsou zanedbatelné. V době od roku 1995 do konce roku 2011 nadace získala od fyzických a právnických osob 10,5 mil. Kč

9 ÚČETNICTVÍ NADACE Účetnictví nadace je vedeno v souladu s Vyhláškou č. 476/2003 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. Zpracované účetnictví za rok 2011 obsahuje: Rozvahu Výkaz zisku a ztráty Přílohu k účetní závěrce Obratovou předvahu Seznam interních dokladů Seznam pokladních dokladů Knihu přijatých faktur Seznam bankovních dokladů Finanční majetek nadace : Finanční majetek je vedený u Československé obchodní banky, a. s., na běžném účtu č a LBBW Bank CZ a. s., na spořicím účtu č Nadační jmění: Nadační jmění činí ks podílových listů otevřeného podílového fondu BALANCOVANÝ FOND NADACÍ (dále jen BFN), investiční společnosti ŽB-Trust, a. s., otevřený podílový fond, v celkové hodnotě ,86 Kč. Příjmy nadace : Příjmy tvořily v roce 2011 peněžní dary, výnos z hospodaření s majetkem ve fondu BFN a výnosy z vkladů. Hmotný majetek : Nadace vlastní jeden osobní počítač, tiskárnu a příslušenství k připojení na internet. Přiznání k dani z příjmu nadace dle 38m, odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů nebylo za rok 2011 zpracováno. Nadace neměla v roce 2011 příjmy, které jsou předmětem této daně

10 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V závěru této výroční zprávy je uvedena účetní závěrka k zobrazující majetek, nadační jmění, finanční situaci a hospodaření nadace formou výkazů: Rozvaha (Bilance) Výkaz zisku a ztráty Příloha k účetní závěrce Zprávy auditora HOSPODAŘENÍ NADACE Nadace má s vlastníkem kláštera Benediktinským opatstvím uzavřenou smlouvu na poskytování nadačních příspěvků, které jsou cíleně směrovány na pokrytí nejnutnějších prací. V souladu s uzavřenou smlouvou jsou poskytovány vlastníkovi na krytí části daňových dokladů, kterými dodavatelé opravy fakturují. V roce 2011 získala nadace od svých dárců celkem ,00 Kč. Na účtech v bankách byla k částka ,19 Kč. Benediktinskému opatství poskytla nadace příspěvek ve výši ,00 Kč. Na správu nadace bylo v souladu se statutem vynaloženo celkem ,00 Kč. V této částce jsou zahrnuty o o ostatní služby provoz ostatní náklady bankovní poplatky - 9 -

11 NAŠI DÁRCI OD ROKU právnické osoby: Město Rajhrad, E.ON Česká republika, s. r. o., DIRS Brno, s. r. o., Putování za Santinim, OS, Slévárny Třinec, a. s., LBBW Bank CZ, a. s., SNIP & CO, s. r. o., ENERG SERVIS, a. s., Astra Zeneca Czech Republic, s. r. o., SEKV, s. r. o., SGR Jižní Morava, v. o. s., Obec Hrádek u Nechanic a bývalé firmy: Jihomoravská energetika, a. s., E.ON Bohemia, s. r. o., Tiskárna L-press, a Jihomoravské energetické závody, s. p. - fyzické osoby: Manželé Sirůčkovi, paní P. Wohlmuthová (Austrálie); paní Susanne Fabry (Spolková Republika Německo); rodina Floderova (Blučina); pan Josef Thomas (Bohumín); paní Jarmila Benešová, paní Dana Havlíková, pan Michael Hurzán, paní Miluše Janoušková, ing. Josef Kučera, pan Radomír Sedláček, manželé Šmikmátorovi, pan Ladislav Šťastný, pan Vilém Tišnovský, paní Iva Utinková, ing. Miloslav Vacek, Mgr. Jaroslav Vladík (Brno); paní Marie Fillerová (Dobříň); MUDr. Jaromír Jonáš (Domažlice); paní Štěpánka Fárková (Frýdek - Místek); pan Vítězslav Nováček (Hajany); rodina Dröscherova (Holasice); rodina Tichá (Hrušky); pan Jan Koumar (Jihlava), pan Zdeněk Semerád (Litoměřice); paní T. Fučíková (Mašovice); paní Marie Konečná (Moravany u Holic); kolektiv pracovníků Vědecké knihovny Olomouc; PhDr. Alžběta Kašková, paní Zdenka Vorlová (Praha); manželé Honovi, paní Gertruda Albrechtová (Šumperk); paní Helena Rýznarová (Těchonín); pan Eduard Vyhlídal (Židlochovice), Mons. P. Alois Pekárek, paní Marie Balusková, ing. Jiří Bureš, PhDr. Jan Flodr, pan Stanislav Fousek, pan Oldřich Jedlička, manželé Klimešovi, pan Vojtěch Pávek; manželé Plškovi, pan Radek Sedláček, paní Linda Škrášková, manželé Švestkovi, paní Jindřiška Urbanová, JUDr. Jiří Žampach a pan Petr Žižka (Rajhrad). Dále neznámí dáci: paní Irena Bašová, pan Ivan Doleček, pan Tomáš Elbel, pan Fořt, pan Grunt, MUDr. Pavel Jajtner, pan Jedlička, pan Karel Klíma, pan Jan Koumar, paní Milada Koutenská, paní Marie Machová, pan Málek, paní Eva Nedělníková, ing. Jiří Nosek, paní Miriam M. Pechmannová, paní Hana Picková, PhDr. Ludmila Piňosová, paní Jitka Pitruňová, pan Petr Pospíšil, paní Jana Ryšánková, pan Ladislav Smejkal, paní Ludmila Šťastová, pan Jiří Štefek, pan Robert Švihálek, paní Vlasta Talová, paní Marie Valentová, ing. Jan Vavruša, pan Jan Videman, paní Milada Vorlová., paní Marie Vřešťálová, paní Vlasta Vykoukalová a pan Pavel Zemánek. Rovněž dárci pod vánoční strom v Rajhradě v roce 1996 a řada dalších, kteří pro nás zůstali anonymní. Srdečně děkujeme

12 VÝKAZY ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ROZVAHA (Bilance) ve zjednodušeném rozsahu v tis. Kč A K T I V A řádek č. Stav k 1.1. Stav k A. Dlouhodobý majetek celkem II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem Drobný dlouhodobý hmotný majetek III. Dlouhodobý finanční majetek celkem Ostatní dlouhodobý finanční majetek IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku B. Krátkodobý majetek celkem III. Krátkodobý finanční majetek celkem Pokladna Účty v bankách AKTIVA CELKEM P A S I V A A. Vlastní zdroje celkem I. Jmění celkem Vlastní jmění Fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků II. Výsledek hospodaření celkem Účet výsledku hospodaření PASIVA CELKEM

13 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu v tis. Kč řádek č. Hlavní činnost A. Náklady 1 19 I. Spotřebované nákupy celkem 2 1. Spotřeba materiálu 3 II. Služby celkem Opravy a udržování Ostatní služby 11 9 III. Osobní náklady celkem Mzdové náklady 13 Náklady celkem Činnosti hlavní hospodářská B. Výnosy IV. Ostatní výnosy celkem Úroky Jiné ostatní výnosy Výnosy celkem C. Výsledek hospodaření před zdaněním 82-8 D. Výsledek hospodaření po zdanění

14 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2011 Název účetní jednotky : NADACE ORA ET LABORA, sídlo Tyršova 277, Rajhrad IČO Datum vzniku : Právní forma : Nadace Orgány nadace : správní rada Ing. Jiří Milek - předseda Božena Herodesová - členka Bc. František Ondráček - člen dozorčí rada Ing. Marie Kulhavá- předsedkyně Ing. Jiří Bureš - člen Marie Maršálková - členka Nadační jmění : ,00 Kč Posláním nadace je záchrana a využití kulturních památek, jmenovitě Benediktinského kláštera v Rajhradě a knihovního fondu a mobiliáře historické klášterní knihovny. Účetnictví je vedeno v souladu s vyhláškou 476/2003 Sb, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. Finanční majetek je uložen na účtech u ČSOB, a. s., a LBBW Bank CZ, a. s. Nadace vlastní ks podílových listů Balancovaného fondu nadací (dále jen PL ) u investiční společnosti Pioneer investiční společnost, a. s., které jsou u této společnosti vedeny na zvláštním účtu jako nadační jmění NADACE ORA ET LABORA. Celkem nadace vlastní ks PL nadačního jmění - k v hodnotě ,23 Kč 255 ks PL ostatního majetku 258,31 Kč Výsledek hospodaření za rok 2011 v Kč Nezdaňované náklady : - ost. služby - provoz ,00 - ost. nákl.- poplatky banka 413,00 Nezdaňované výnosy : - úroky z Bú 13,75 -spořící účet 584,10 - výnos z PL ,

15 Dary na opravu kláštera - od právnických osob ,00 - od soukromých osob ,00 Nadační příspěvky pro Benediktinské opatství ,00 Fondy nadace / úč. 911 / - stav k ,01 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku / úč. 921/ ,49 Hospodářský výsledek 2011 / úč. 963/ ztráta ,79 Doplňující údaje : Odměna auditora : Kč Události, které nastaly po datu účetní závěrky : Nadace bude i nadále pokračovat v nastoupeném trendu pomoci při obnově nemovité kulturní památky benediktinského kláštera v Rajhradě, a to ve spolupráci s Benediktinským opatstvím Rajhrad, Městem rajhrad a Muzeem Brněnska, které spravuje a provozuje budovaný Památník písemnictví na Moravě. V Rajhradě dne Ing. Jiří Milek předseda správní rady NADACE ORA ET LABORA

16 ZPRÁVY AUDITORA

17 - 16 -

18 ZPRÁVY ORGÁNŮ NADACE Hospodaření nadace a účetní závěrku k přezkoumaly správní a dozorčí rada následovně : Zpráva správní rady Správní rada v roce 2011 na svých čtyřech zasedáních projednávala a schvalovala hospodaření nadace. Dne 19. března 2012 při společném zasedání s dozorčí radou přezkoumala účetní závěrku k , dospěla k názoru, že tato ve všech aspektech věrně zobrazuje aktiva, nadační jmění, závazky, finanční situaci a hospodaření nadace a schválila ji. Současně schválila Výroční zprávu za rok Jiří Milek předseda správní rady NADACE ORA ET LABORA Zpráva dozorčí rady Dozorčí rada zasedala v roce 2011 celkem 2x, prováděla kontroly hospodaření nadace, dodržování obecně právních předpisů a ověřovala postup orgánů nadace v souladu s jejím platným statutem. Dne 19. března 2012 přezkoumala dozorčí rada účetní závěrku k a konstatuje, že tato účetní závěrka ve všech aspektech věrně zobrazuje aktiva, nadační jmění, závazky, finanční situaci a hospodaření nadace. Ing. Marie Kulhavá předsedkyně dozorčí rady NADACE ORA ET LABORA V Rajhradě dne 19. března

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření NADACE AGEL

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření NADACE AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření NADACE AGEL 2011 1. Úvodní slovo předsedkyně správní rady NADACE AGEL 2. Poslání, cíle NADACE AGEL 3. Identifikační údaje NADACE AGEL včetně složení statutárního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2011 1.0 Úvodní slovo ředitele společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2.0 Významné události uplynulého kalendářního

Více

partnerství dlouhodobost odpovědnost Výroční zpráva 2012 Nadace Komerční banky, a.s. Jistota

partnerství dlouhodobost odpovědnost Výroční zpráva 2012 Nadace Komerční banky, a.s. Jistota partnerství dlouhodobost odpovědnost Nadace Komerční banky, a.s. Jistota 2970297/0100 Bankovní číslo účtu Nadace Komerční banky, a.s. Jistota 1 Nadace Komerční banky, a.s. Jistota Obsah Účelem nadace je:

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

DOB-Invest a.s. D-GROUP V Ý R O Č N Í 2014 Z P R Á V A

DOB-Invest a.s. D-GROUP V Ý R O Č N Í 2014 Z P R Á V A DOB-Invest a.s. D-GROUP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PRAHA Radotín Černošice Zbraslav DOBŘICHOVICE DOBŘICHOVICE Všenory CUKRÁK DOBŘICHOVICE JSOU STŘEDNĚ VELKOU OBCÍ (JIŽ MĚSTEM) S VÍCE NEŽ 3000 OBYVATELI. DNEŠNÍ

Více

Výroční zpráva 2014 Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota

Výroční zpráva 2014 Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota Nadace Jistotapartnerka pro celý život 1 v roce 2014 V roce 2014 rozdělila více než 9 milionů korun mezi 99 vybraných projektů. Celkový počet přijatých žádostí v roce 2014 byl 243. Kromě rozdělování finančních

Více

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s.

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. Okružní 25 638 00 Brno mail@teplarny.cz www.teplarny.cz 1. Obsah 2. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...........................................

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

Vážení přátelé, Ing. Miroslav Procházka předseda správní rady

Vážení přátelé, Ing. Miroslav Procházka předseda správní rady Výroční zpráva 2010 O B S A H Úvodní slovo Kdo jsme Poslání Lidé v nadaci Sponzoři a dárci Programy nadace v roce 2010 Nadační příspěvky Finanční zpráva Hospodaření s prostředky NIF Zpráva auditora Výkaz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna při finanční tísni, o.p.s. IČ: 281 86 869 1 Americká 22, Praha 2, 120 00 tel. (+420) 222 922 240 fax. (+420) 222 524 198 Životopis Poradny při finanční tísni, o.p.s.

Více

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0 Výroční zpráva Nadace Divoké husy 2 0 1 4 Obsah 3 Úvodní slovo 5 Poslání a cíle Nadace Divoké husy 6 Kdo jsme 7 Lidé v Nadaci 8 Benefice s Divokými husami 9 Podpora v roce 2014 11 Schválené projekty v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC OBSAH úvodní slovo 3 finanční část 6 zpráva o vztazích 30 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Ing. Bc. Pavel Kolář předseda představenstva Vážení klienti, vážení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. 2014 Bod jednání 5 a) Průkopník, stavební bytové družstvo IČ: 000 47 325 Sídlo: Foltýnova 1, 635 00 Brno VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA ZA

Více

Výroční zpráva 2014. Ing. Pavel Kusý, předseda dozorčí rady. 2 0 1 4 V ý r o č n í z p r á v a 1 S t r á n k a

Výroční zpráva 2014. Ing. Pavel Kusý, předseda dozorčí rady. 2 0 1 4 V ý r o č n í z p r á v a 1 S t r á n k a Výroční zpráva 2014 Vážení přátele, dovolte, abych z pozice předsedy dozorčí rady obecně prospěšné společnosti Evropské školicí centrum a současně z pozice občana města Litomyšle, kde tato instituce sídlí,

Více

Konsolidovaná výroční zpráva 2012

Konsolidovaná výroční zpráva 2012 Konsolidovaná výroční zpráva 2012 Obsah Představení společností Organizační struktura 3 01. 4 02. 8 koncernu koncernu GEOSAN GROUP 03. Ohlédnutí za obdobím, přehled realizovaných developerských projektů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 NAdAce děti-kultura-sport

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 NAdAce děti-kultura-sport VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadace děti-kultura-sport 2 ÚVOD Kdo jsme... 3 Organizační struktura... 4 Úvodní slovo...6 Poslání... 7 Základní cíle nadace... 8 Událost roku... 9 Celkový přehled za rok... 11 Grantová

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Vybrané ukazatele (dle IFRS) za rok 2006 Tržby (mil. Kč) 18 059 EBITDA (mil. Kč) 1 760 Provozní zisk (mil. Kč) 1 265 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 1 251 Zisk po zdanění (mil.

Více

Výroční. zpráva 2013. Nadace Divoké husy

Výroční. zpráva 2013. Nadace Divoké husy Výroční zpráva 2013 Nadace Divoké husy Obsah 4 Úvodní slovo 6 Poslání a cíle Nadace Divoké husy 7 Kdo jsme 8 Lidé v Nadaci 11 Benefice s Divokými husami 13 Podpora v roce 2013 14 Schválené projekty v roce

Více

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s.

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s. 8 Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s. Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 Druh obecně prospěšných služeb... 4 Placené fakultativní služby...

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

6. Závěrečný účet Státního fondu kultury

6. Závěrečný účet Státního fondu kultury 6. Závěrečný účet Státního fondu kultury 198 Státní fond kultury České republiky Maltézské nám. 471/1 118 01 Praha 1 Obsah 1. Přehled ukazatelů finančního hospodaření Státního fondu kultury České republiky

Více

DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S.

DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S. DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S. dům národnostních menšin, o.p.s. výroční zpráva 2010 Obsah Poděkování 2 Úvodní slovo předsedy Správní rady Domu národnostních menšin, o.p.s., 3 1. Základní údaje o organizaci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

obsah Poslání Nadace Eurotel... 1 Dlouhodobá podpora vybraným projektům... 30 Úvodem... 2 Pomáháme dětem v nemocnicích... 31 Slovo zřizovatele...

obsah Poslání Nadace Eurotel... 1 Dlouhodobá podpora vybraným projektům... 30 Úvodem... 2 Pomáháme dětem v nemocnicích... 31 Slovo zřizovatele... 200 V 5 ýroční zpráva obsah Poslání Nadace Eurotel.......................... 1 Úvodem.............................................. 2 Slovo zřizovatele................................ 6 Lidé v Nadaci....................................

Více

Výroční zpráva Nadace Děti-kultura-sport

Výroční zpráva Nadace Děti-kultura-sport Výroční zpráva Nadace Děti-kultura-sport 2010 Výroční zpráva byla zpracována ke dni 30.6.2011. 2 Výroční zpráva Nadace Děti-kultura-sport 2010 Úvodní slovo předsedkyně správní rady... 5 Základní informace

Více

13.1.4 Zahraniční kulturní aktivity v ČR... 263 13.1.5 Zahraniční pracovní cesty... 263 13.2 Samostatné oddělení Evropské unie... 271 13.2.

13.1.4 Zahraniční kulturní aktivity v ČR... 263 13.1.5 Zahraniční pracovní cesty... 263 13.2 Samostatné oddělení Evropské unie... 271 13.2. OBSAH I. Úvodní slovo ministra kultury ČR II. Ministerstvo kultury... 4 2.1 Organizační schéma ministerstva k 31. 12. 2013... 4 2.2 Změny ve vedoucích funkcích v průběhu roku 2013... 6 2.3 Statistika základních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. www.ppas.cz www.spoluproprahu.cz. 10 LET PRAŽSKÉ PLYNÁRENSKÉ akciové společnosti

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. www.ppas.cz www.spoluproprahu.cz. 10 LET PRAŽSKÉ PLYNÁRENSKÉ akciové společnosti VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 www.ppas.cz www.spoluproprahu.cz 10 LET PRAŽSKÉ PLYNÁRENSKÉ akciové společnosti [ 1 ] Obsah I. Úvod... 6 Úvodní slovo... 6 předsedy představenstva Historie a vývoj... 8 pražského plynárenství

Více

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008.

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadace OKD - Výroční zpráva 2008 PRVNÍ ROK NADACE OKD 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. 1 509 projektů neziskových organizací a obcí

Více

NADACE DOBRÉ DÍLO SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO

NADACE DOBRÉ DÍLO SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO NADACE DOBRÉ DÍLO SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 MOTTO: PROČ ŽIJEME, KDYŽ NE PROTO, ABYCHOM SINAVZÁJEM USNADŇOVALIŽIVOT? (George Eliot) Milí přátelé, zase uplynul jeden rok, jehož výsledky

Více

Výroční zpráva. INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o. p. s.

Výroční zpráva. INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o. p. s. 2014 Výroční zpráva 1 INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o. p. s. 01 obsah 01 úvodní slovo 3 02 základní údaje 4 03 řídící orgány 5 04 poslání 6 05 činnost v roce 2014 7 činnost poboček 7 elektronické kanály

Více