Příručka Co musím vědět, abych neudělal chybu v nájemním vztahu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka Co musím vědět, abych neudělal chybu v nájemním vztahu"

Transkript

1 1

2 Tato příručka vznikla v rámci projektu Bezplatné právní poradenství v oblasti bytové problematiky v roce 2010 podpořeného dotací Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. Projekt realizovalo v roce 2010 občanské sdružení ICOS Český Krumlov a jeho Bezplatná právní poradna při Centru sociálních služeb (projektové pracoviště ICOS). Příručka shrnuje výsledky projektu a podává zájemcům o problematiku souhrnné základní informace o zkušenostech poradny na poli porušování práv občanů v oblasti bydlení. Informace jsou určeny zejména občanům, kteří se chtějí dozvědět základní právní informace v oblasti bydlení, využitelná je ale i pro pracovníky organizací, poskytovatele sociálních služeb, kteří se ve své praxi s danou problematikou mohou setkávat u svých klientů, a na které by se mohli občané v dané problematice obrátit. CO MUSÍM VĚDĚT O NÁJEMNÍM VZTAHU, ABYCH NEUDĚLAL CHYBU Vydal: Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov,o.s.) Neprodejné Zpracoval: Bc. Tereza Lysoňková, Bc. Tomáš Vágai Grafická úprava: Tomáš Zunt Český Krumlov

3 OBSAH 1. Cíl a struktura příručky 4 2. Základní informace o projektu a jeho výstupy/výsledky 4 3. Základní pojmy z oblasti bytové problematiky, které by měl každý znát 6 4. Příklady nejčastěji řešených případů/dotazů Co dělat, když aneb: základní pravidla, která by neměl nájemník opomíjet Řešený soudní spor v rámci projektu Konec regulovaného nájemného od Zajímavé odkazy 17 Legislativa na webových stránkách 17 Poradny a webové stránky organizací zabývajících se bytovou problematikou 18 Online poradny 18 Publikace a materiály k problematice bydlení dostupné na internetu 19 Použitá literatura 19 O realizátorovi 20 Přílohy vzory smluv a podání 22 Smlouva o podnájmu bytu 22 Smlouva o nájmu bytu 25 Výpověď nájmu bytu bez přivolení soudu (ze strany pronajímatele) 29 Vzor výpovědi z nájmu bytu nájemcem bytu 29 Žaloba o vyklizení (vydání) nemovitosti - žaloba o vyklizení nemovitosti - bytu 30 Žádost o výměnu bojleru na ohřev teplé vody 32 3

4 1. CÍL A STRUKTURA PŘÍRUČKY Cílem příručky je poskytnout souhrnné základní informace všem zájemcům o bytovou problematiku a představit zkušenosti poradny v této oblasti. Již z názvu příručky je zřejmé, že chceme poskytnout takové informace, které napomohou zájemcům v základní orientaci v oblasti bytové a nájemní problematiky. Často se totiž v poradně u klientů setkáváme s nízkou úrovní obeznámenosti i se základními pravidly a náležitostmi problematiky nájemních vztahů. Příručka je tedy určena všem, kteří se chtějí dozvědět informace o základních pojmech v oblasti bytové problematiky i těm, kteří potřebují zodpovědět otázky týkající se nájemních vztahů. Protože jsou v příručce nastíněny i způsoby řešení konkrétních problémů a porušování práv na poli bydlení, s nimiž se poradna setkává, je příručka určena i organizacím, které s danou problematikou přicházejí při výkonu své práce do styku. Věříme, že příručka nabídne zájemcům o problematiku základní informace, nastíní a ukáže možné způsoby řešení konkrétních případů a tak přispěje k větší obeznámenosti s danou problematikou. Krátce ke struktuře příručky Následující kapitola krátce shrnuje základní informace a výstupy projektu Bezplatné právní poradenství v bytové problematice, který byl za podpory ministerstva místního rozvoje realizován v průběhu roku Další kapitoly se věnují základním pojmům v oblasti bytové problematiky, nejčastěji řešeným případům a problémům, s nimiž se občané (zejména z regionu Českokrumlovsko) na poradnu obraceli a obracejí. Sedmá kapitola se věnuje problematice regulovaného nájemného a její legislativní úpravy od Příručka je doplněna prakticky využitelnými odkazy na poradny či organizace, které se zabývají problematikou bydlení, odkazy na legislativu či další materiály k problematice bydlení. Přílohová část příručky pak obsahuje vzory základních dokumentů a návrhů podání. 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU A JEHO VÝSTUPY/VÝSLEDKY Projekt Bezplatné právní poradenství v oblasti bytové problematiky realizovalo občanské sdružení ICOS Český Krumlov a jeho bezplatná právní poradna v průběhu roku 2010 za podpory dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Cílem projektu bylo zajistit poradenské a právní služby v oblasti bytové problematiky a zároveň zvýšit právní povědomí o této problematice, prostřednictvím služeb Bezplatné právní poradny, kterou žadatel provozuje již od roku Konkrétně se jedná o podporu činnosti bezplatné právní poradny v oblasti bytové problematiky. Přímé poradenské služby poradny (poradenství a další návazná pomoc např. mimosoudní řešení, zastupování) byly určeny primárně lidem v regionu Českokrumlovsko a jižních Čech, kteří nemohou využít poradenství ve svém okolí, 4

5 v aspektu některých aktivit (webová poradna či informační aktivity s cílem přispět ke zvyšování právního povědomí v dané oblasti u širší veřejnosti) by dosah projektu neregionální. Projekt navazoval na již dříve realizované projekty ICOS Český Krumlov, o.s. v oblasti posilování ochrany práv občanů. (Za všechny zmiňme např. projekt Prolomit to půjde, jehož cílem bylo přispět k účinné poradenské a právní pomoci včetně zastupování obětem diskriminace v Jihočeském kraji, a zároveň prostřednictvím vzdělávacích - semináře pro odbornou i širší veřejnost - a propagačních aktivit zvýšit povědomí o antidiskriminačních opatřeních - projekt byl realizován v období 2/2007 3/2008 za podpory EU v rámci programu Transition Facility 2005, dalším byl například projekt Máte právo na svá práva, jehož cílem bylo zajistit komplexní účinnou bezplatnou poradenskou a právní pomoc včetně zastupování v případě porušování práv občanů v Jihočeském kraji, a to prostřednictvím služeb bezplatné právní poradny ICOS v Č. Krumlově a Občanské poradny při Jihočeské rozvojové, o.p.s. v Č. Budějovicích, která byla partnerem projektu - projekt byl realizován v období 7/2009 6/2010 za podpory Blokového grantu pro NNO (tzv. norské fondy). K výstupům výše zmíněných projektů patřily například i brožura MALÝ PRŮVODCE DISKRIMINAČNÍ PROBLEMATIKOU- Manuál pro zvídavé občany pro snadnou orientaci v oblasti diskriminace, odborná publikace SOUDNÍ PRAXE V OBLASTI DISKRIMINACE NA TRHU PRÁCE - Analýza judikatury Evropské unie a českých soudů, a brožura OCHRANA PRÁV OBČANŮ A DISKRIMINAČNÍ PROBLEMATIKA V RÁMCI PROJEKTU MÁTE PRÁVO NA SVÁ PRÁVA. Příručka CO MUSÍM VĚDĚT, ABYCH NEUDĚLAL CHYBU V NÁJEMNÍM VZTAHU, kterou právě držíte v ruce, navazuje na výše uvedené brožury se zaměřením na problematiku bydlení, nájemních vztahů a byla zpracována v rámci realizace projektu Bezplatné právní poradenství v oblasti bytové problematiky. Pracovníci Bezplatné právní poradny často řeší problematiku bydlení a i velmi nízkou obeznámenost občanů v této oblasti. A právě nízkou úroveň znalostí základních práv a povinností se často méně majetné skupiny obyvatel dostávají do patové situace, kdy raději podepíší nevýhodnou smlouvu jen proto, aby neztratili bydlení. V těchto případech si ale neuvědomují, že se dostávají do pasti, ze které často není možné uniknout. Proto vznikla tato příručka, která má ukázat jak řešit základní vztahy mezi nájemníkem a pronajímatelem s cílem napomoci tak zvyšování právního povědomí občanů. Krátce k výsledkům projektu 1 Aktivita Poradenství a zastupování klientů v oblasti bytové problematiky : V rámci projektu se na poradnu obrátilo cca 200 klientů v oblasti bytové problematiky, kterým bylo poskytnuto poradenství prostřednictvím Bezplatné právní poradny. Většina případů byla řešena poradenstvím prostřednictvím odborných sociálních pracovníků, další byly (a některé z nich jsou dále řešeny v součinnosti se spolupracujícími právníky). Jedná se například o zastupování při vyjednávání s protistranou. Více než 10 případů bylo řešeno nadstandardními službami, jako je vyjednávání či jiné 1 Výsledky a počty klientů uvedené v této kapitole nejsou konečné výstupy projektu. Příručka byla dokončena na počátkem prosince 2010, veškeré aktivity projektu však pokračovaly až do konce roku. Proto zde uvádíme pouze orientační údaje, které před skončením projektu doznají ještě určitých změn. 5

6 mimosoudní řešení sporů. Dva z případů nakonec vyústily v podání žaloby a bezplatné zastupování před soudem prostřednictvím spolupracujících advokátních kanceláří. Jeden soudní spor byl v době vydání této příručky již ukončen a je blíže popsán v kapitole 6 této příručky. Druhý zatím probíhá a lze předpokládat, že bude pokračovat i po ukončení projektu. Zastupování v rámci projektu bylo stejně jako poradenské služby pro klienty zdarma. Pro tuto aktivitu byly proto vytipovány případy, kde docházelo k porušování práv, které by mohlo vyústit až ke ztrátě bydlení. K nejčastěji řešeným případům patřily problémy se zvyšováním nájmů, ukončování nájemních vztahů či povinností hradit opravy v bytě a právem na trvalé bydliště. Součástí aktivit projektu bylo i zřízení doplňkových služeb pro klienty, kteří se nemohou nebo nechtějí obrátit přímo na pracovníky poradny a aktivity, které měly přispět k větší informovanosti a zvyšování právního povědomí o problematice u širší veřejnosti. Další aktivity projektu V červenci roku 2010 byla zprovozněna anonymní webová poradna na stránkách která doplňovala přímé poradenské a právní služby v individuálních případech porušování práv v oblasti bydlení. Webová poradna je zaměřena zejména na problémy v oblasti bydlení, ale prostřednictvím vyhledávače mohou zájemci v archivu informací najít odpovědi i na další otázky z běžné agendy poradny (například z oblasti pracovního, rodinného či občanského práva). Za dobu provozu webové poradny (do začátku prosince 2010) bylo vloženo a zodpovězeno cirka 50 dotazů v oblasti bydlení. V rámci projektu byly dále aktualizovány webové stránky www. css.krumlov.cz, právní poradna zdarma se sekcí Bytová problematika. Jedním z cílů projektu bylo také zvyšovat (stále všeobecně poměrně nízké) právní povědomí o dané problematice. Za tímto účelem byly vydávány nejrůznější texty k bytové problematice tisku i el. mediích. Jako nadstavbová aktivita k projektu proběhla také například informačně-vzdělávací kampaň pro občany z tzv. vyloučených lokalit regionu. Takto proběhlo 5 přednáškových bloků doplněných o individuální poradenství v pěti obcích regionu. No a aktivitou, jejímž cílem je přispět ke zvyšování právního povědomí a obeznámenosti v oblasti bytové problematiky je i této příručky. 3. ZÁKLADNÍ POJMY Z OBLASTI BYTOVÉ PROBLEMATIKY, KTERÉ BY MĚL KAŽDÝ ZNÁT Tato kapitola shrnuje základní pojmy v oblasti bydlení tak, aby čtenář mohl těmto pojmům snadno porozumět a měl tak usnadněnu orientaci v problematice bydlení. Ze zkušenosti z právního poradenství víme, že se často stává, že klienti nerozumí základním pojmům v oblasti bydlení a proto nemohou dostatečně hájit svá zákonem chráněná práva, jako je právo na přiměřené-dostatečné bydlení, které je součástí ústavního pořádku. Někdo může namítat, že právě jeho bydlení není dostatečné a přiměřené, ale o tomto v případě nejasností a komplikací může rozhodovat pouze soud, proto by měl každý znát základní informace o právech a povinnostech nájemníků ale i pronajímatelů. V této kapitole proto uvádíme nejčastější pojmy s odkazy na příslušnou legislativu, doplněné o příklady, poznámky či upozornění autorů inspirované praxí poradny. Níže uvedené termíny a 6

7 poznámky z praxe a znalost základních pojmů by měla pomoci každému se nejen lépe orientovat v bytové problematice, ale také předcházet komplikacím při řádném užívání bytu. Úvodem: Uspokojení potřeby bydlet je jednou ze základních nutností každého člověka. Může k němu dojít na základě různých právních úkonů. Jedná se např. o úkony na základě smlouvy o nájmu nemovitosti, smlouvy o pronájmu bytu, smlouvy o podnájmu, innominátní smlouvy (smlouvy nepojmenované), nebo o úkon vyplývající z vlastnického práva nebo věcného břemene. Nájem bytu je jedním z nejrozšířenějších právních důvodů bydlení. Podle současné právní úpravy (novela zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník zákonem č. 509/1991 Sb. s účinností od 1. ledna 1992) je nájemní vztah občanskoprávním vztahem mezi pronajímatelem a nájemcem. Citovaná novela občanského zákoníku zrušila dřívější institut práva osobního užívání bytu a administrativní zasahování do vztahu mezi pronajimateli a nájemci bytů, které vyplývalo ze zákona č. 41/1964 Sb. o hospodaření s byty. Užívání bytu se tak změnilo na nájem bytu, právo bydlet v bytě zůstalo zachováno. 2 ZÁKLADNÍ POJMY A JEJICH DEFINICE/VYSVĚTELNÍ Byt Soubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy. Součást bytu Součásti bytu jsou např. vodovodní baterie, ohřívače vody, etážové topení, zařízení koupelen a WC (sanitární zařízení), vestavěný nábytek, obklady stěn a stropů, příčky, podlahové krytiny pevně spojené s podlahou (včetně plovoucích podlah), omítky, malby, tapety apod. Tyto stavební součásti nelze demontovat a přemístit, aniž by došlo ke znehodnocení, snížení funkčnosti nebo účelu užívání bytu. (Poznámka aut.: často řešená problematika v poradně týkající se drobných oprav v bytě, co je a není součást bytu.) Příslušenství bytu Příslušenstvím bytu jsou vedlejší místnosti a prostory. Tyto prostory jsou určené k tomu, aby byly s bytem užívány. Vedlejší místnosti v domě jsou ty, které nelze považovat za obytné (např. neobytné kuchyně, haly, komory, spíže, balkony apod.). Vedlejší prostory jsou i místa, která leží mimo byt, avšak jsou určeny k tomu, aby byly spolu s bytem užívány (např. sklep, dřevník, kolna apod.). Příslušenství bytu nezahrnuje tzv. společné prostory domu. Základní příslušenství bytu je koupelna nebo tzv. sprchový kout a splachovací záchod. Základní příslušenství se považuje za součást bytu, i když je v domě mimo byt, avšak užívá jej jen nájemce bytu, tzn. není společný pro několik domácností. 2 Ministerstvo pro místní rozvoj. Bytová politika [online]. [cit ]. Dostupné z: < 7

8 Drobné opravy v bytě Jde o opravy bytu a jeho vnitřního vybavení, které jsou součástí bytu a jsou zároveň vlastnictvím majitele bytu. Drobné opravy jsou jasně vyjmenované v nařízení vlády č. 258/1995 Sb (1) Za drobné opravy se považují opravy bytu a jeho vnitřního vybavení, pokud je toto vybavení součástí bytu a je ve vlastnictví pronajímatele, a to podle věcného vymezení nebo podle výše nákladu. (2) Podle věcného vymezení se za drobné opravy považují tyto opravy a výměny: a) opravy jednotlivých vrchních částí podlah, opravy podlahových krytin a výměny prahů a lišt, b) opravy jednotlivých částí oken a dveří a jejich součástí a výměny zámků, kování, klik, rolet a žaluzií, c) výměny elektrických koncových zařízení a rozvodných zařízení, zejména vypínačů, zásuvek, jističů, zvonků, domácích telefonů, zásuvek rozvodů datových sítí, signálů analogového i digitálního televizního vysílání a výměny zdrojů světla v osvětlovacích tělesech, d) výměny uzavíracích ventilů u rozvodu plynu s výjimkou hlavního uzávěru pro byt, e) opravy uzavíracích armatur na rozvodech vody, výměny sifonů a lapačů tuku, f) opravy indikátorů vytápění a opravy a certifikace bytových vodoměrů teplé a studené vody. (3) Za drobné opravy se dále považují opravy vodovodních výtoků, zápachových uzávěrek, odsavačů par, digestoří, mísicích baterií, sprch, ohřívačů vody, bidetů, umyvadel, van, výlevek, dřezů, splachovačů, kuchyňských sporáků, pečicích trub, vařičů, infrazářičů, kuchyňských linek, vestavěných a přistavěných skříní. U zařízení pro vytápění se za drobné opravy považují opravy kamen na tuhá paliva, plyn a elektřinu, kotlů etážového topení na pevná, kapalná a plynná paliva, včetně uzavíracích a regulačních armatur a ovládacích termostatů etážového topení; nepovažují se však za ně opravy radiátorů a rozvodů ústředního vytápění. (4) Za drobné opravy se považují rovněž výměny drobných součástí předmětů uvedených v odstavci 3. (5) Podle výše nákladu se za drobné opravy považují další opravy bytu a jeho vybavení a výměny součástí jednotlivých předmětů tohoto vybavení, které nejsou uvedeny v odstavcích 2 a 3, jestliže náklad na jednu opravu nepřesáhne částku 500 Kč. Provádí-li se na téže věci několik oprav, které spolu souvisejí a časově na sebe navazují, je rozhodující součet nákladů na související opravy. Náklady na dopravu a jiné náklady spojené s opravou, pokud jsou uvedeny v daňovém dokladu o provedení opravy, se do nákladů na tuto opravu nezapočítávají, jsou však součástí ročního limitu podle odstavce 6. (6) Součet nákladů za drobné opravy uvedené v odstavcích 2 až 5 nesmí přesáhnout částku 70 Kč/m 2 podlahové plochy bytu za kalendářní rok, včetně nákladů na dopravu a jiných nákladů spojených s opravou, pokud jsou uvedeny v daňovém dokladu o provedení opravy. (7) Podlahovou plochou bytu se pro účely tohoto nařízení rozumí součet podlahových ploch bytu a jeho příslušenství, a to i mimo byt, pokud jsou užívány výhradně nájemcem bytu; podlahová plocha sklepů, které nejsou místnostmi, a podlahová plocha balkonů, lodžií a teras se započítává pouze jednou polovinou.opravy v bytě, které nejsou jasně vyjmenované ve výše zmíněním 5, ale dají se zařadit do drobných oprav, jsou drobné opravy pokud výše nákladů na jednu opravu nepřevýší částku 500,- Kč. Pokud je potřeba několik oprav na jedné věci, neměl by součet nákladů za drobné opravy přesáhnout částku 70 Kč/m za kalendářní rok. S drobnými opravami v bytě souvisí úhrada nákladů spojených s běžnou údržbou bytu dle 6 výše uvedeného nařízení vlády. Jedná se o náklady spojené s udržováním a čištěním bytu, které se provádějí obvykle při delším užívání bytu. Jsou to zejména pravidelné prohlídky a čištění předmětů uvedených v 5 odst. 3, malování včetně opravy omítek, tapetování a čištění podlah včetně podlahových krytin, obkladů stěn, čištění zanesených odpadů až ke svislým rozvodům apod. (Poznámka aut: dle zkušeností poradny jsou drobné opravy v bytě nejčastějšími problémy nájemníků, porušováním práv nájemníků, častá nečinnost majitelů bytu končí absolutním znehodnocením bytu a porušování práva na přiměřené bydlení nájemníků. Často jde o několikaleté spory, které jsou nezřídka pro nízko-příjmové domácnosti likvidační) 3 Portál veřejné správy České republiky - Portal.gov.cz [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/703/.cmd/ad/.c/311/.ce/10823/.p/8413/_s.155/703?pc_8413_l=258/1995&pc_8413_p s=10&pc_8413_p=5 >. 8

9 Kategorie bytů Byty se dříve dělily do čtyř kategorií podle rozsahu jejich základního příslušenství a podle způsobu topení. Zákon č. 107/2006 Sb. 4 zrušil dřívější kategorie bytu a zavedl dva nové pojmy: - standardní byt - odpovídají dřívějším bytům I. a II. kategorie - byt se sníženou kvalitou - odpovídají dřívějším bytům III. a IV. kategorie. Bytem se sníženou kvalitou je podle nové právní úpravy byt bez ústředního vytápění a s částečným nebo společným základním příslušenstvím (WC, sprchový či koupelnový kout) nebo byt bez ústředního vytápění a bez základního příslušenství, nebo byt s ústředním vytápěním bez základního příslušenství. (Poznámka aut.: v praxi nejčastěji vznikají problémy převážně z důvodů existence starých smluv, v nichž je užívána původní terminologie. Často se klienti domáhají např. slevy na nájmu z důvodů nižší kategorie bytu, ale v tomto případě je zákonem jasně stanoven standard, což někteří klienti chápou jako diskriminaci). Byty zvláštního určení Byt zvláště upravené pro ubytování zdravotně postižených osob. Může jít o jednotlivé byty v domě. Jsou to byty většinou bezbariérové. V nároku na tyto byty je také důležitým ukazatelem zdravotní stav nájemníka. Může se také stát, že po zlepšení zdravotního stavu může dojít k ukončení nájemní smlouvy. (Příklad z praxe: klientka dostala byt zvláštního určení ze zdravotních důvodů a užívala ho 3 roky, po této době prodělala operaci a její zdravotní stav se velmi zlepšil, proto s ní obec- majitel bytu ukončil nájemní smlouvu, v tomto případě klientka dostala náhradní byt) Nájem Nájem bytu je vztahem dočasným (lze jej sjednat na dobu určitou či neurčitou). Vzniká na základě smlouvy, jejíž podstatou je, že pronajímatel přenechává nájemci za úplatu právo dočasně užívat byt. K příslušnému bytu může nájemník využívat i společné prostory v nemovitosti. (Případ z praxe: nájemní vztah musí vzniknout na základě smlouvy a je za úplatu. Nájemník se nemůže domáhat práva na nájemní vztah po několika letech užívání bytu bez nájemní smlouvy) Podnájem 5 Podnájem bytu je zvláštní formou nájemního vztahu k bytu, na jehož základě nájemce přenechává byt, který má sám v nájmu, do užívání jiné osobě (podnájemci). Podnájemní vztah vzniká uzavřením smlouvy mezi nájemcem a podnájemcem. Podnájem může tedy vzniknout pouze k bytu, který je v nájmu. Základní podmínkou pro vznik platné podnájemní smlouvy je souhlas majitele nemovitosti. Tento souhlas musí mít písemnou formu, jinak je podnájemní smlouva neplatná. (Poznámka aut.: klienti často zaměňují pojmy nájem a podnájem, s čímž jsou spojena rizika při řešení jejich problémů) 4 Portál veřejné správy České republiky - Portal.gov.cz [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?pc_8411_number1=107/2006&pc _8411_l=107/2006&PC_8411_ps=10> 5 Vzor podnájemní smlouvy v příloze č. 1 9

10 CO MUSÍ OBSAHOVAT NÁJEMNÍ SMLOUVA Nájemní smlouva musí vždy obsahovat níže uvedené body. Pokud některý z bodů neobsahuje, měl by nájemník tuto situaci řešit s majitelem nemovitosti. Kdyby nastala situace, která by v nájemní smlouvě nebyla ošetřena, měly by situaci řešit obě strany dodatkem k nájemní smlouvě. Nájemní smlouva k bytu musí být vždy písemná. Základní údaje, které musí obsahovat nájemní smlouva: údaje o pronajímateli a nájemci (jména příjmení všech účastníků, datum narození, trvalé bydliště). označení bytu a jeho příslušenství (označením čísla bytu, jeho umístěním v domě, označením čísla domu, ulice a obce, kde se nachází), dále je třeba vymezit počet místností, rozsah příslušenství a jeho vybavení, to je rozhodné pro výši nájemného rozsah užívání bytu - zda bude užíván pouze k bydlení, či k nebytovým účelům závazek pronajímatele přenechat byt k užívání nájemci součástí smlouvy je výše nájemného, způsob jeho výpočtu a výše úhrady služby s užíváním bytu doba, na kterou se nájemní smlouva sjednává (určitá, neurčitá) 6 Nájemní smlouva může obsahovat i jiné náležitosti, na kterých se strany dohodnou (např. úprava chovu domácích zvířat, splatnost plateb, výši kauce apod.). Dodatkem nájemní smlouvy by měl být také protokol o převzetí bytu případně seznam vybavení, které majitel přenechává nájemníkovi k užívání. Kdy je nájemní smlouva neplatná Důvodů neplatnosti nájemní smlouvy může být celá řada. Obecně je třeba dbát na to, aby smlouva obsahovala všechny povinné náležitosti. Tzn. přesné vymezení popisu bytu (patro, vlevo či vpravo od schodiště, počet místností a příslušenství), ustanovení o výši nájemného či o jeho výpočtu, identifikace obou stran (přesvědčit se, že opravdu jednáte s oprávněným vlastníkem bytu!). Neplatná je rovněž smlouva, která byla uzavřena v omylu, či pokud je v rozporu s dobrými mravy. (Případ z praxe: nejčastější komplikace vznikají, když má nájemník starou smlouvu a majitel bytu předloží návrh smlouvy, který chce od nájemníka podepsat. Ten může nevědomky podepsat novou smlouvu s dobou užívání z původní doby neurčité na dobu určitou. Proto upozorňujeme na obecné pravidlo u všech smluv dostatečně a v klidu, bez časové tísně návrh smlouvy prostudovat.) Výpověď 7 Pronajímatel může dát nájemníkovi výpověď jen z důvodů stanovených zákonem. Existují přitom dvě různé skupiny důvodů. V prvním případě pronajímatel nepotřebuje přivolení soudu, v druhém ano. Pronajímatel může vypovědět nájem bez přivolení soudu v těchto případech: jestliže nájemce nebo ti, kdo s ním bydlí, přes písemnou výstrahu hrubě porušují dobré mravy v domě; 6 Vzor nájemní smlouvy v příloze č. 2 7 Vzor výpovědi v příloze č.3 10

11 jestliže nájemce hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z nájmu bytu, zejména tím, že nezaplatil nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve výši odpovídající trojnásobku měsíčního nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu ; má-li nájemce dva nebo více bytů, vyjma případů, že na něm nelze spravedlivě požadovat, aby užíval pouze jeden byt; neužívá-li nájemce byt bez vážných důvodů nebo byt bez vážných důvodů užívá jen občas; jde-li o byt zvláštního určení nebo o byt v domě zvláštního určení a nájemce není zdravotně postižená osoba. Výpověď od pronajímatele musí být v písemné podobě a řádně doručena nájemci. V písemné výpovědi pronajímatele musí být uveden důvod výpovědi, výpovědní lhůta, poučení nájemce o možnosti podat do šedesáti dnů žalobu na určení neplatnosti výpovědi k soudu, a pokud nájemci podle tohoto zákona přísluší bytová náhrada, závazek pronajímatele zajistit nájemci odpovídající bytovou náhradu. (Případ z praxe: pronajímatelé často nedodržují povinnost písemné výpovědi a výpovědní lhůtu.) Výpovědní doba Výpovědní doba nesmí být kratší než tři měsíce a musí skončit ke konci kalendářního měsíce. Výpovědní lhůta začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena nájemníkovi. V tomto případě mnoho lidí dělá chybu v tom, že si myslí, že již nemusí platit nájemné, ale opak je pravdou. Vše musí hradit tak, jak je domluveno ve smlouvě. (Případ z praxe: na poradnu se obrací i klienti s výpovědí z nájmu do 15 dnů, vyhrožováním vystěhováním za přítomnosti Policie ČR a končení nájmu z důvodu uzavření hlavního vodovodu či odstřihnutí elektřiny) 4. PŘÍKLADY NEJČASTĚJI ŘEŠENÝCH PŘÍPADŮ/DOTAZŮ Do této kapitoly jsou zařazeni některé z nejčastějších dotazů či řešených případů, s nimiž se setkávají v praxi pracovníci Bezplatné právní poradny. Popis řešení příkladů dotazů či problémů zahrnuje i odkazy na případné dokumenty k podání. Příklad 1. Od roku 2007 žiji s babičkou v jejím bytě. Babička se v prosinci 2009 přestěhovala do Domu s pečovatelskou službou a nechala mě ve svém bytě bydlet. Mohu nadále užívat tento byt, když nemám nájemní smlouvu? Toto je častý problém, ať už jde o soužití prarodičů s vnoučaty či rodičů s dětmi. Pokud se musí majitel bytu odstěhovat pro svůj zdravotní stav, zemře nebo vzniknou různé rozepře, může nastat problém ohledně nároku na užívání bytu. Nájem bytu vzniká nájemní smlouvou, kterou pronajímatel přenechává nájemci za úplatu (nájemné) byt do užívání, a to na dobu určitou nebo bez určení doby užívání. Důležité je nezapomenout, že nájemní smlouva musí mít písemnou formu. Pokud v bytě žijí 11

12 osoby, které jsou v příbuzenském či jiném vztahu, je pro případ předejití komplikací výhodnější, vznikne-li nájemní vztah i mezi nimi. Pokud majitel bytu (v uváděném případě babička) souhlasí s bydlením svého vnoučete v daném bytě, jedná se také o možnost užívání bytu. Může se, ale stát, že babička z důvodu konfliktu řekne svému vnoučeti, že si již nepřeje, aby užívalo její byt a tím nájemní právo byt užívat, končí. V tomto případě může babička prostřednictvím soudu požadovat vystěhování 8. Tím, že babička zruší svůj souhlas s bydlením, zaniká vnoučeti možnost užívat předmětný byt a může vnouče vystěhovat a zrušit trvalé bydliště. Toto se často stává v tzv. dvougeneračních domech, kde bydlí rodiče s dospělými dětmi. Pokud vznikne konflikt, je často řešen soudním vystěhováním dětí. Proto by vždy měl být vyřešen nájemní vztah mezi oběma stranami smluvně. Nájemní smlouva by měla mít písemnou formu a měla by být jasná a srozumitelná pro všechny. Vzor nájemní smlouvy naleznete v příloze č. 2. Pokud v uvedeném příkladu bude chtít babička řešit situaci vystěhováním s přivolením soudu, měla by si uvědomit, že konflikt bude muset před soudem sama také řešit. Bude muset podat návrh na soudní vystěhování a zaplatit příslušný soudní poplatek. Toto podání musí mít jasně stanovené náležitosti, vzor je přílohou této příručky. Soudní poplatek je v tomto případě tisíc korun a návrh se podává k příslušnému okresnímu nebo obvodnímu soudu. Majitelka nemovitosti musí u soudu prokázat, že je výhradním vlastníkem nemovitosti, musí vysvětlit, co je předmětem sporu, a jasně vylíčit, co od soudu očekává. V daném příkladě je povinnost vnoučete byt vyklidit jasná. Soudní vystěhování by mělo být posledním, krajním způsobem řešení situace. Doporučujeme nejprve se obrátit na odborníky v bezplatných poradnách, případně mediátora. 9 Ti mohou pomoci vyřešit situaci, aniž by se babička musela obrátit na soud. Příklad 2. Často se na poradnu obracejí lidé, kteří mají pouze dekret na bydlení a do dnešního dne jim nebyla vystavena nájemní smlouva. Mají často obavu, v případě, že by došlo k prodeji domu, aby nový majitel neprohlásil, že bydlí v bytě neoprávněně z důvodu neexistence nájemní smlouvy. Tato situace často nastává v případě, že nájemník získal byt ještě v době, kdy byla zákonem daná možnost osobního užívání, které se následně transformovalo na právo nájemní. Pokud nemovitost, ve které je předmětný byt, zakoupí nový majitel, mají často nájemníci strach, že budou muset podepsat novou, pro ně nevýhodnou, nájemní smlouvu. V tomto případě je užívání bytu na základě dekretu plně opodstatněné. Dekret, vystavený v minulosti, je platný i v současné době. To, že není nájemní smlouva vystavena či obnovena, nemění nic na právu užívat byt. Proto by člověk, který se dostane do této situace, neměl podepisovat novou nájemní smlouvu, pokud si jí důkladně nepřečte, a pokud s ní nesouhlasí. Nezřídka se stává, že nový majitel chce v nové nájemní smlouvě změnit např. dobu užívání bytu z doby neurčité na dobu určitou, což je pro nájemníka nevýhodné. Proto by si nájemník měl rozmyslet, jestli novou nájemní smlouvu podepsat, či nikoli. Nová smlouva musí obsahovat údaj o návaznosti na předchozí smluvní vztahy, což nájemníkovi zajišťuje i původní právní nárok, jako je doba pronájmu apod. 8 Vzor žaloby na vystěhování v příloze č. 4 9 více informací na: 12

13 Příklad 3. Nájemníkovi se rozbil bojler na ohřev teplé vody a nemá finance k zakoupení nového. Oslovil majitele bytu, ale ten na ústní žádost o výměnu nereaguje. Jak má nájemník postupovat? Nejdříve by měl nájemník majitele bytu písemně vyzvat, aby nefungující přístroj vyměnil 10. Pokud majitel bytu závadu neodstraní, má nájemník právo písemně požádat o slevu na nájmu či proplacení nákladů za opravu. Nájemník může vyměnit bojler sám a žádat po majiteli na základě předložených dokladů proplatit náklady. Může také požádat o slevu na nájmu ve výši nákladů na opravy, nebo slevu na nájmu do doby než nebude bojler opraven. Ve všech těchto případech musí nájemník požádat o způsob řešení této situace písemnou formou. Někdy se bohužel stává, že problém tohoto typu musí být řešen prostřednictvím soudu. Nastane-li taková situace, nájemník by ji měl konzultovat s odborníkem v bytové problematice. Příklad 4. Před rokem jsem přišel o zaměstnání a neměl jsem dostatek financí na placení nájmu. Proto jsem půl roku nezaplatil nájem. Mám dluh cca ,- Kč. Nic jsem majiteli neřekl a bojím se, že mě majitel vystěhuje. Na co má majitel právo? V tomto případě udělal klient několik chyb, kterých by se měl každý nájemník vyvarovat. Největší problém tkví v tom, že nebylo pravidelně hrazeno nájemné a ani nájemník situaci s majitelem neřešil. Pokud vznikne dluh na nájmu v minimální výši 3 nájmů, má majitel nemovitosti právo okamžitě ukončit nájemní vztah pro nesplnění nájemní smlouvy. Pokud nájemník byt nevyklidí, může se majitel obrátit k osudu o soudní vystěhování a náhradu škody ve výši dlužného nájemného a dále i náklady na soudní jednání. Pokud tedy nájemník není schopen aktuálně platit nájemné, musí tuto situaci okamžitě řešit s pronajímatelem. Požádat o splátkový kalendář a případně hledat jiné levnější bydlení. V této situaci nemá klient nárok na příspěvek na bydlení, protože žadatel o příspěvek musí doložit zaplacené nájemné. Nájemník by hlavně situaci měl řešit okamžitě a nečekat, že se vyřeší sama. Příklad 5. Do našeho domu se nastěhovali noví nájemníci, kteří si často pouští hlasitou hudbu, a to i dlouho po 22. hodině. Již jsem je žádala, aby hudbu ztišili, ale vydrží to maximálně týden a pak se situace opakuje. Co mohu jako majitel sousedního bytu dělat? V tomto případě by měl majitel požádat sousedy, aby respektovali dobré mravy a klid v domě a upozornil na dodržování domovního řádu. Pokud toto upozornění nepomůže, měla by se situace řešit na schůzi majitelů, kde by byl majitel upozorněn, že jeho nájemníci porušují domovní řád. Ten by měl své nájemníky upozornit, že porušují nájemní smlouvu. Tato situace může vyústit až k ukončení nájemní smlouvy. Sousedé by měli požádat nejdříve nájemníky o nápravu a nerušení klidu v domě, a pokud na toto nájemníci nebudou reagovat, měl by nést odpovědnost majitel bytu. Situace jde řešit domluvou případně mediací - mimosoudním vyjednáváním prostřednictvím nezávislého odborníka. 10 Vzor žádosti o výměnu v příloze č. 5 13

14 Příklad 6. Majitel bytu mi písemně sdělil, že se mám do 7 dnů vystěhovat. V dopise bylo napsáno, že pokud se dobrovolně nevystěhuji, tak si majitel pozve Policii a ta mě okamžitě vystěhuje na ulici. Pokud nájemník řádně hradí nájemné, dodržuje domovní řád a nájemní smlouvu, může majitel ukončit nájemní vztah výpovědí případně s přivolením soudu. Nemůže se tedy stát, že by majitel přišel s Policí a ta by nájemníka vystěhovala. Pokud má dojít k vystěhování, tak jen na základě rozhodnutí soudu či exekučním příkazem. Nájemník má právo užívat nemovitost pokud má platnou nájemní smlouvu. Tyto situace se řeší soudním rozhodnutím a pokud se stane, že by majitel bytu vyměnil zámky nebo nájemníka vystěhoval, ten by měl okamžitě volat Policii ČR o pomoc. SHRNUTÍ: Každý by si měl uvědomovat, že nájemní vztah je právní úkon oboustranný. Proto je možné na základě domluvy tento vztah měnit či upravovat. Nájemník i majitel bytu by měl vždy postupovat v souladu s dobrými mravy. Než něco nájemník podepíše, měl by si to předem pozorně přečíst, a měl by danému textu bezezbytku rozumět. Základní informace, které by měl každý nájemník dodržovat, uvádíme v další kapitole Co dělat když. 5. CO DĚLAT, KDYŽ ANEB: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA, KTERÁ BY NEMĚL NÁJEMNÍK OPOMÍJET V této kapitole chceme nabídnout základní postupy, kterými by se měl každý nájemník i pronajímatel řídit. Tato pravidla mohou předejít komplikacím, které často končí až u soudu. Pravidla vychází z obecně platných zákonných norem a nejčastěji řešených případů z praxe poradny. platit řádně a včas celou výši nájemného. Nájemník nesmí zapomenout na to, že peníze musí dostat pronajímatel na účet k datu, které je uvedeno v nájemní smlouvě; opožděné placení nájemného může být považováno za porušení nájemní smlouvy, nájemník se musí chovat tak, aby nerušil sousedy hlukem nebo emisemi. A to i v době mimo noční klid. Musí také dodržovat domovní řád, pokud se změní situace nájemce, např. přibude-li do bytu další osoba či se změní příjmení nájemníka, musí taková fakta nájemník neprodleně, v co nejkratší lhůtě, nejlépe písemně, oznámit majiteli, 14

15 nájemce by neměl podepisovat nové nájemní smlouvy či dodatky, pokud si je nepřečte, a zcela jim nerozumí. Jinak se může dostat do tíživé situace, pokud se v bytě něco porouchá či zničí, měl by o tom nájemce majitele bytu neprodleně, nejlépe písemně, informovat, drobné opravy v bytě viz kapitola výše, hradí nájemce a větší opravy majitel bytu, pokud chce nájemce ukončit nájemní smlouvu, platí pro něj stejná pravidla z hlediska výpovědní doby jako pro majitele bytu (musí oznámit majiteli bytu výpověď písemně a dle zákona), nájemník by měl být informován o změně majitele bytu i o tom, že pro něho nájemní vztah nekončí (zůstává nezměněn, pokud se obě strany nedohodnou jinak), pozor na to, že přihlášení k trvalému bydlišti nezakládá nájemní právo, v nájemní smlouvě či dodatku by měl být jasně vyjmenovaný veškerý majetek, který majitel přenechává nájemníkovi k užívání v nájmu, tím předejde případným problémům s exekutory, pokud něčemu nájemník nerozumí nebo si neví rady, měl by se okamžitě obrátit na odborníka! 6. ŘEŠENÝ SOUDNÍ SPOR V RÁMCI PROJEKTU Součástí projektu Bezplatná právní poradna v oblasti bytové problematiky bylo v roce 2010 i bezplatné zastupování klientů u soudu. V rámci projektu nakonec byly řešeny dva případy soudní cestou, jeden z nich týkající se žaloby na vyklizení bytu a ukončený ještě v průběhu realizace projektu, zde krátce představujeme. Klienti se na poradnu obrátili s problémem týkajícím se nesouhlasu s ukončením nájemní smlouvy. Nesouhlasili s tím, že majitel bytu sestavil novou nájemní smlouvu na dobu určitou, která měnila původní nájemní vztah na dobu neurčitou, který manželům vznikl v roce Protože nový nájemní vztah uplynul v létě tohoto roku, majitel bytu se domáhal prostřednictvím soudu vystěhování pro ukončení nájemního vztahu. Klienti se prostřednictvím bezplatného zastupování naší poradnou bránili u soudu tím, že jsou stále uživateli bytu na základě práva osobního užívání od roku Toto právo bylo později transformováno na právo nájemní na dobu neurčitou. Klienti se domáhali toho, že mají nájemní vztah uzavřený na dobu neurčitou, a ten nebyl platně ukončen, proto nemohla začít platit nová nájemní smlouva na dobu určitou, z čehož vyplývá právo klientů stále byt užívat. Nájemní smlouva, která měnila nájem na dobu určitou, byla podepsána jen jedním z manželů. Klient se domáhal neplatnosti nové smlouvy, protože nebyl seznámen s tím, že se mění nájemní vztah. Ve věci proběhlo jednání u Okresního soudu v Českém Krumlově, v jehož závěru byl vyhlášen rozsudek, kterým byla žaloba zamítnuta jako neodůvodněná. Soud se ve zdůvodnění 15

16 svého rozhodnutí zcela ztotožnil s právní argumentací klientů, a dovodil, že klienti užívají byt na základě platné nájemní smlouvy, a proto není jejich povinností byt vyklidit. Shrnutí právní informace k případu: V tomto případě nebyla řádně ukončena nájemní smlouva, proto nemohla platit nová se sjednaným nájmem na dobu určitou. Dále byla podepsána nová smlouva jen jedním z manželů, i když nárok na nájem měli oba manželé. 7. KONEC REGULOVANÉHO NÁJEMNÉHO OD Dne končí v České republice tzv. regulované nájemné. Od se pro většinu republiky stává nájemné bytu tzv. nájemným tržním. Výjimky jsou jasně stanoveny vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj. 11 Ve většině krajských měst a některých městech středočeského kraje zůstává regulované nájemné do Od se bude výše nájemného řešit prostřednictvím dohody mezi pronajímatelem a nájemníkem. Majitel by se měl s nájemníkem domluvit na výši nájmu pro příslušný rok. Pronajímatel by měl v budoucnu vycházet z mapy nájmu, kterou připravuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a uveřejní ji na svých internetových stránkách. Zvýšení nájmu by měl majitel písemně oznámit, ale nájemné může zvýšit okamžitě. Dříve musel nájemníkovi tři měsíce předem oznámit zvýšení nájemného. Na základě domluvy by měl být vytvořen dodatek k nájemní smlouvě o nájmu na daný kalendářní rok. Pokud, ale k dohodě mezi oběma stranami nedojde, bude na návrh jedné ze stran rozhodovat o zvýšení nájemného soud. Z toho vyplývá, že pokud nebude nájemník souhlasit s výší nájemného, může se pronajímatel nebo sám nájemník obrátit na soud, který bude zjišťovat, zad je zvýšení nájemného u toho konkrétního bytu je relevantní či nikoli. Soud by měl postupovat na základě znaleckého posudku, který bude sledovat přiměřené nájemné v dané lokalitě. Ke zjištění přiměřeného nájmu by měla být používána mapa nájmů, která by měla ulehčit práci soudů, případně pomoci pronajímatelům zjistit, jaké nájemné je přiměřené právě v lokalitě, kde se předmětný byt nachází. Shrnutí: Změna výše nájemného bude možná pouze dohodou mezi pronajímatelem a nájemníkem. Pronajímatel již nemusí nájemníkovi oznamovat v předstihu zvýšení nájemného. nájemník nemusí souhlasit se zvýšením nájemného (například z důvodu neadekvátního navýšení), nesouhlas však musí nájemník pronajímateli písemně oznámit a vysvětlit proč nesouhlasí se zvýšením nájmu. 11 Ministerstvo pro místní rozvoj Kalkulačka nájemného.[online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.mmr.cz/bytova-politika/kalkulacka-najemneho> 16

17 Nedojde-li k dohodě mezi nájemníkem a pronajímatelem, bude na základě návrhu podaného k soudu posuzovat soud prostřednictvím znaleckého posudku, je-li možné nájem zvýšit či nikoli Pokud se dostanete do situace, že si nebudete jisti jak v případě zvýšení nájmu postupovat, můžete se i v příštím roce na naši Bezplatnou právní poradnou obrátit. Případně se mohou nájemníci či majitelé bytů obrátit na call centrum Ministerstva pro místní rozvoj či Sdružení nájemníků, více informací naleznete na internetové adrese kde je nabízena bezplatná konzultace nájemníkům. 8. ZAJÍMAVÉ ODKAZY Tato kapitola nabízí výběr odkazů na legislativu, poradny či organizace, které se zabývají bytovou problematikou, odkazy na on-line poradny a odkazy na materiály k bytové problematice dostupné na internetu. Odkazy na legislativu na internetových stránkách - Business center. cz. Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obcanzak/> - Portál veřejné správy České republiky - Portal.gov.cz. Zákon č. 107/2006 Sb., zákon o jednostranném zvyšování nájemného z bytu. [online].[cit ]. Dostupné z: <http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?pc_841 1_number1=107/2006&PC_8411_l=107/2006&PC_8411_ps=10> - Portál veřejné správy České republiky - Portal.gov.cz. Zákon č. 440/2005 Sb. o nájmu a podnájmu nebytových prostor. [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?pc_841 1_number1=440/2005&PC_8411_l=440/2005&PC_8411_ps=10> - Portál veřejné správy České republiky - Portal.gov.cz. Zákon č. 132/1997 Sb. o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení nájemného. [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?pc_841 1_number1=132/1997&PC_8411_l=132/1997&PC_8411_ps=10> - Portál veřejné správy České republiky - Portal.gov.cz. Zákon č.133/2000 Sb. o evidenci obyvatel. [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?pc_841 1_number1=133/2000&PC_8411_l=133/2000&PC_8411_ps=10> 17

18 Odkazy na poradny a internetové stránky organizací, které se zabývají bytovou problematikou - SON- Sdružení nájemníků ČR, www: - Oficiální stránky ministerstva pro místní rozvoj, rubrika bytová politika, www: - Oficiální stránky ministerstva pro místní rozvoj- kalkulačka nájemného, www:http://www.mmr.cz/bytova-politika/kalkulacka-najemneho - Linka pomoci obětem domácího násilí - obsahuje informace o řešení situace domácího násilí, trestního oznámení i informace ohledně nájmu a nájemních vztahů, www: - Realitní poradna, v sekci poradna odpovědi na otázky v oblasti koupě nemovitostí např. jak postupovat v případě koupě reality od obce, www: - Občanská poradna Proxima Sociale, o.s. Praha, www: - Rada seniorů ČR, www: - Občanské poradny - kontakty a informace ohledně bytové problematiky, www: - Potřebuji právníka - kontakty na advokáty, právní informace apod., www: Odkazy na online poradny - Poradna pro občanství, občanská a lidská práva, Praha, www: - Pro bono aliance - organizace, která zprostředkovává právní pomoc pro sociálně slabé občany, www: - Sdružení obrany spotřebitelů, www: - Online poradna - Poradna pro bytová družstva, společenství vlastníků jednotek a vlastníky, www: 18

19 Vybrané odkazy na brožury a materiály k problematice bydlení dotupné na internetu - Sýkora, L., ed. Univerzita Karlova v Praze. Přírodovědecká fakulta. Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Rezidenční segregace. [online]. C2010 [cit ]. Dostupné z: <http://www.mmr.cz/cmspages/getfile.aspx?guid=855c7c36-5a2c-41f9-b b766a822> - Ministerstvo pro místní rozvoj. Sekce bytové politiky. Koncepce bytové politiky. [online] [cit ]. Dostupné z: <http://www.mmr.cz/cmspages/getfile.aspx?guid=1ad2396e-2c60-4d72-bed7- e35322a08312> Pozn.: ICOS Český Krumlov, o.s. neodpovídá za funkčnost a obsah uvedených odkazů. POUŽITÁ LITERATURA - FIALA, J., KINDL, M. et al. Občanský zákoník. Praha: ASPI Publishing, s. ISBN KŘEČEK, S. 222 otázek a odpovědí k nájemnímu bydlení: Drobné opravy v bytě. Praha: Reges, s. ISBN HORÁK,M., NOVÁKOVÁ, H. Kdo hradí opravy v bytě. Praha: Bova Polygon, s. ISBN

20 O REALIZÁTOROVI ICOS Český Krumlov, o.s. a jeho Bezplatná právní poradna Občanské sdružení ICOS Český Krumlov, o. s. (celým názvem Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o. s.) bylo založeno v Českém Krumlově v březnu roku Posláním ICOS je vyvíjet aktivity, které vedou k rozvoji regionu a komunitního života. Činnost je zaměřena zejména na region Českokrumlovska a Jihočeský kraj, v některých aspektech činnost ICOS krajskou úroveň přesahuje. K dlouhodobým stěžejním aktivitám ICOS patří zejména: Podpora rozvoje regionu, občanského sektoru a komunitního života zahrnuje zejména podporu strategického rozvoje regionu (např. komunitní plánování rozvoje), informační, propagační, vzdělávací a další podporu občanského sektoru, provoz komunitního projektového centra (pomoc s přípravou i realizací tvorbou tuzemských projektů a projektových žádostí), podporu komunitního dialogu a partnerství na místní úrovni prostřednictvím nejrůznějších aktivit Provoz Centra sociálních služeb Český Krumlov (pracoviště ICOS) - poskytuje a rozvíjí potřebné služby v regionu doposud chybějící v sociální oblasti. Ty vycházejí ze strategických plánů rozvoje. Centrum zajišťuje například následující služby a programy: bezplatná právní poradna, služba osobní asistence pro osoby se zdravotním postižením a seniory, probační program Právo pro každý den pro mladistvé prvopachatele, službu mediace, Dobrovolnické centrum. Dále podporuje v rozvoji další organizace a poskytovatele sociálních služeb (např. vzdělávací aktivity) a vyvíjí i aktivity ke zkvalitňování právního prostředí a ochraně práv občanů. Kontakt: ICOS Český Krumlov, o.s. Náměstí Svornosti 2, Český Krumlov Tel./fax: , Bezplatná právní poradna ICOS Bezplatná právní poradna funguje pod Centrem sociálních služeb (pracoviště ICOS) od roku 2005 (od roku 2007 jako registrovaná služba dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách). Služby poradny jsou určeny primárně lidem v nepříznivé sociální situaci v regionu Českokrumlovsko. Navíc poradna poskytuje své služby i občanům jižních Čech, kteří se nemohou či nechtějí obrátit na obdobnou službu v blízkosti svého bydliště. V opodstatněných případech a dovolují-li to probíhající projekty, nabízí poradna i bezplatné zastupování. 20

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřeli dle ustanovení 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto nájemní smlouvu:

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřeli dle ustanovení 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto nájemní smlouvu: Smlouva č. NÁJEMNÍ SMLOUVA NS 1) Městská část Praha 3 se sídlem Havlíčkovo nám. č. 9, Praha 3 zastoupená zástupcem starosty panem PhDr. Matějem Stropnickým (dále jen pronajímatel) 2) Pan, paní, manželé

Více

Smlouva o nájmu bytu Smlouva číslo :../.. SZ ÚMČ Praha 15...

Smlouva o nájmu bytu Smlouva číslo :../.. SZ ÚMČ Praha 15... Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva byt standartní Smlouva o nájmu bytu Smlouva číslo :../.. SZ ÚMČ Praha 15... Městskou částí Praha 15 se sídlem Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10 Horní Měcholupy

Více

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této Nájemní smlouva Smluvní strany Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále

Více

Článek I. Předmět nájmu

Článek I. Předmět nájmu Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. 685 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: Jméno a příjmení:,

Více

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu Smluvní strany Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen nájemce, na straně druhé

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů

PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany představované nájemcem Jméno: Rodné číslo: Bydliště:

Více

S M L O U V A O N Á J M U

S M L O U V A O N Á J M U S M L O U V A O N Á J M U Smluvní strany: Společnost Saquaro, s. r. o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka

Více

Smlouva o podnájmu. Smluvní strany:

Smlouva o podnájmu. Smluvní strany: Smlouva o podnájmu Smluvní strany: společnost Saquaro, s.r.o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka 208498 zastoupená

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: čl. 1.

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: čl. 1. JUDr. Rudolf Hrubý, advokát nám. Míru 140, 373 72 Lišov IČ: 66227801 zapsaný v ČAK pod evid. č. 7804 tel/fax: 387994544, 602165334 bank. spoj. GE Money Bank a.s., č. 1646133544/0600 e-mail: ak.hruby@volny.cz

Více

SMLOUVA O NÁJMU BYTU

SMLOUVA O NÁJMU BYTU SMLOUVA O NÁJMU BYTU Dále uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1.) Jméno příjmení Narozen Bydliště Telefon Mail a (dále jen pronajímatel ) 2.) Jméno, příjmení: datum narození: trvale bytem: Číslo OP:

Více

Zákon č. 440/2005 Sb.

Zákon č. 440/2005 Sb. Zákon č. 440/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 403/1990 Sb., zákonem č. 529/1990 Sb.,

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání (uzavřená dle 2302 NOZ).. (název) se sídlem,. IČO: zastoupen/ jednající.. (dále jen Pronajímatel ) a... (jméno a příjmení) s místem podnikání IČO:... (dále

Více

Smlouva o podnájmu. smlouvu o podnájmu nemovitostí. Článek 1 Předmět a účel nájmu

Smlouva o podnájmu. smlouvu o podnájmu nemovitostí. Článek 1 Předmět a účel nájmu Smlouva o podnájmu Smluvní strany: společnost PROMOVEO GROUP a.s., IČ: 28728467 se sídlem A. Cihláře 191, Šimonovice-Minkovice, PSČ: 463 12 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami:

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: JUDr. Rudolf Hrubý, advokát nám. Míru 140, 373 72 Lišov IČ: 66227801 zapsaný v ČAK pod evid. č. 7804 tel/fax: 387994544, 602165334 bank. spoj. GE Money Bank a.s., č. 1646133544/0600 e-mail: ak.hruby@volny.cz

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. Vymezení pojmu. zrušen. Vznik nájmu. zrušen. Práva a povinnosti pronajimatele a nájemce

116/1990 Sb. ZÁKON. Vymezení pojmu. zrušen. Vznik nájmu. zrušen. Práva a povinnosti pronajimatele a nájemce 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 20. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor ve znění zákonů č. 403/1990 Sb., č. 529/1990 Sb., č. 229/1991 Sb., č. 540/1991 Sb., č. 302/1999 Sb., č. 522/2002 Sb. a č.

Více

- V Z O R - Smlouva o ubytování

- V Z O R - Smlouva o ubytování - V Z O R - Smlouva o ubytování Smluvní strany: společnost Saquaro, s.r.o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor Změna: 403/1990 Sb. Změna: 529/1990 Sb. Změna: 229/1991 Sb. Změna: 540/1991 Sb. Změna: 302/1999 Sb. Změna: 522/2002 Sb. Změna:

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, níže uvedeného dne,

Více

Nájemní smlouva. ..., r.č. / IČ., trvale bytem/sídlem.,..,

Nájemní smlouva. ..., r.č. / IČ., trvale bytem/sídlem.,.., Nájemní smlouva., r.č. / IČ:, trvale bytem/sídlem,, jednající bankovní spojení: vedený u.., var.symbol:, tel: email:. dále jen pronajímatel a., r.č. / IČ, trvale bytem/sídlem,, jednající. bankovní spojení:

Více

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU Alfa, s.r.o., IČO 487 22 131 sídlem Václavské náměstí 25, 110 00 Praha 1, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

Nájemní smlouva na byt č..,

Nájemní smlouva na byt č.., Nájemní smlouva na byt č.., kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavírají na základě doporučení bytové komise složené z členů: František Šolc, Mgr. Petr Palička, Miloš Bláha. 1. Obec Markvartice, IČ: 00271802

Více

Dům s pečovatelskou službou, Ústecká 2855, Česká Lípa

Dům s pečovatelskou službou, Ústecká 2855, Česká Lípa Dům s pečovatelskou službou, Ústecká 2855, Česká Lípa Smlouva o nájmu bytu zvláštního určení uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování 1. e-finance Reality, s.r.o. IČ: 255 54 824, DIČ: CZ25554824, plátce DPH zapsaná v Obchodní rejstříku v Brně, oddíl C, vložka 33074 se sídlem Rooseveltova

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřena v souladu s ustanovením 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

Více

Domovní řád. Článek l Úvodní ustanovení. Článek 2 Užívání bytu

Domovní řád. Článek l Úvodní ustanovení. Článek 2 Užívání bytu Domovní řád Článek l Úvodní ustanovení V souladu s potřebou zabezpečení řádného hospodaření s bytovým a nebytovým fondem obce Horní Maršov, který je v domech ve výlučném vlastnictví města Horní Maršov,

Více

N Á J E M N Í S M L O U V U. I. Předmět smlouvy

N Á J E M N Í S M L O U V U. I. Předmět smlouvy Obec Ktová, se sídlem Ktová čp. 62, 512 63 Rovensko pod Troskami zastoupena starostkou paní Jiřinou Bobkovou, DiS., IČO 00580821, na straně jedné jako pronajímatel. na straně druhé jako nájemce a uzavřeli

Více

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení Příloha č. 10 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem bytu v domě zvláštního určení Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení uzavřená dle ust. 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015 č.j.: 361/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 338 ze dne 27.05.2015 Pronájem garážového stání č. 27.25, Sabinova 8/278, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1.

Více

Založení a správa základního hospodaření domácnosti

Založení a správa základního hospodaření domácnosti Založení a správa základního hospodaření domácnosti Pořízení bytu formou nájmu/ podnájmu Nájemní vztah vzniká na základě písemné smlouvy, kterou pronajímatel (vlastník) přenechává nájemci do užívání, a

Více

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany SMLOUVA o nájmu nebytového prostoru garážového stání a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. G x / 2013 uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č.116/1990 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

Správa nemovitostí. ER 35 / září 2005 Zaostřeno na nemovitosti. Savino & Partners s.r.o.

Správa nemovitostí. ER 35 / září 2005 Zaostřeno na nemovitosti. Savino & Partners s.r.o. Správa nemovitostí Savino & Partners s.r.o. Fyzická či právnická osoba, která se stane majitelem nemovitosti v České republice, by se měla řídit v současné době platnými zákony a vyhláškami. Jejich stručný

Více

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva příloha č. 1 Městská část Praha 14 198 21 Praha 9, Bratří Venclíků 1073 IČ 00231312 DIČ CZ 00231312 zastoupená Bc. Radkem Vondrou, starostou bankovní spojení : č.ú 19-9800050998/6000 vedeného

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Kupní smlouva na byt. Upozornění: Tato smlouva bude brzy aktualizována na základě novely Občanského zákoníku. Děkujeme za pochopení.

Kupní smlouva na byt. Upozornění: Tato smlouva bude brzy aktualizována na základě novely Občanského zákoníku. Děkujeme za pochopení. Kupní smlouva na byt 0. SMLUVNÍ STRANY Jméno (doplňte), r. č. (doplňte), bytem v (doplňte), (dále jen Prodávající ) Upozornění: Tato smlouva bude brzy aktualizována na základě novely Občanského zákoníku.

Více

Smlouvu o postoupení pohledávek

Smlouvu o postoupení pohledávek Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: čl. 1. Smluvní strany 1) Městská část Praha 13 se sídlem Sluneční náměstí 13/2580, Praha 13, PSČ 158 00 IČ 00241687, DIČ: CZ00241687 bankovní spojení., číslo

Více

VZOR SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

VZOR SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Dům Žofie, Bezručova 1006, 544 01 Dvůr Králové nad Labem VZOR SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY uzavřená v souladu s 91 zákona č. 108 / 2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Smlouva o nájmu bytu uzavřená mezi

Smlouva o nájmu bytu uzavřená mezi Smlouva o nájmu bytu uzavřená mezi Městem Slaný se sídlem ve Slaném, Velvarská 136 IČ : 00234877 zastoupeným Ing. Josefem Rabasem (dále jen pronajímatel) a panem, paní, manžely: r.č. dosud bytem: (dále

Více

Podmínky nájmu bytů společnosti RPG Byty, s.r.o. pro nájemní smlouvy uzavřené od 1.1.2014

Podmínky nájmu bytů společnosti RPG Byty, s.r.o. pro nájemní smlouvy uzavřené od 1.1.2014 1 Podmínky nájmu bytů společnosti RPG Byty, s.r.o. pro nájemní smlouvy uzavřené od 1.1.2014 Společnost RPG Byty, s.r.o. vydává následující podmínky nájmu bytů. Tyto podmínky upravují bližším způsobem práva

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení

Smlouva o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení Smlouva o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel sociálních služeb

Více

Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. schválena na zasedání představenstva dne 20.02.2014

Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. schválena na zasedání představenstva dne 20.02.2014 Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. schválena na zasedání představenstva dne 20.02.2014 usnesením č. 635/14 Jana Vaňhová v.r. předseda představenstva PRAVIDLA pro pronajímání

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00EIPAX SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEBYTOVÉ JEDNOTKY uzavřená dle zák. č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy

Více

Smlouvu o poskytnutí sociální služby

Smlouvu o poskytnutí sociální služby Smlouva o poskytnutí sociální služby uzavřená dle 91 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a dle 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., Občanský zákoník I. Smluvní strany

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště... (adresa),

Více

(pronajímatel a nájemce jsou dále označováni jednotlivě jako smluvní strana nebo společně též jako smluvní strany )

(pronajímatel a nájemce jsou dále označováni jednotlivě jako smluvní strana nebo společně též jako smluvní strany ) Dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 se sídlem Komenského 1326, Pelhřimov, 393 01 Pelhřimov zastoupená ředitelkou školy Mgr. Nellou Slavíkovou IČO: 70844194

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: manžel, manželka : datum narození/ r.č. bytem. (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení):

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI podle 2201 občanského zákoníku 89/2012 Sb. I. SMLUVNÍ STRANY Pronajímatel: Občanské sdružení Ramus Volyňská 1189/1 Praha 10, 100 00 IČ 22830065 a nájemce, uvedený v části 2

Více

Smlouva č. /201 o odvádění odpadních vod

Smlouva č. /201 o odvádění odpadních vod Smlouva č. /201 o odvádění odpadních vod uzavřená podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ), vyhlášky č. 428/2001 Sb.,

Více

Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části

Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části 8. zasedání dne 2. 11. 2015 USNESENÍ č. 64/15/ZMČ Ke smlouvě o nájmu sportovního areálu Zastupitelstvo MČ po projednání I. souhlasí s uzavřením

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřena v souladu s ustanovením 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

Více

Směrnice pro provádění a financování drobných a jiných oprav a údržby zařízení v bytových jednotkách LBD - Ostrava

Směrnice pro provádění a financování drobných a jiných oprav a údržby zařízení v bytových jednotkách LBD - Ostrava Směrnice pro provádění a financování drobných a jiných oprav a údržby zařízení v bytových jednotkách LBD - Ostrava 1. Postup při provádění a financování drobných oprav zařízení v byt. jednotkách LBD Těmito

Více

N je j mní í s m l uvy p od v li l v i em k r k i r z i e 18.2.2010

N je j mní í s m l uvy p od v li l v i em k r k i r z i e 18.2.2010 Nájemní smlouvy pod vlivem krize IX. ročník odborné mezinárodní konference Real Estate Market > Winter 2010 Mgr. Martin Fučík 18.2.2010 Nesolventnost nájemců a dopady na nájemní vztahy Obchodní řešení

Více

SMLOUVA O PODNÁJMU BYTU uzavřená ve smyslu ust. 719 občanského zákoníku zákon č. 40/1964 Sb. v platném znění

SMLOUVA O PODNÁJMU BYTU uzavřená ve smyslu ust. 719 občanského zákoníku zákon č. 40/1964 Sb. v platném znění SMLOUVA O PODNÁJMU BYTU uzavřená ve smyslu ust. 719 občanského zákoníku zákon č. 40/1964 Sb. v platném znění 1. Obchodní jméno : PP STEJK IČ : 621 56 730 Se sídlem : Koželužská 34/9, 602 00 Brno Jednající

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Bytový odbor PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení

Více

Smlouva o nájmu družstevního bytu vzor

Smlouva o nájmu družstevního bytu vzor Smlouva o nájmu družstevního bytu vzor Uzavřená dle ustanovení 2235 a násl.zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) a stanov BDU Radnice Ostrava-Jih 1. Účastníci smlouvy Smluvní strany této

Více

107_2006_Sb.txt. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

107_2006_Sb.txt. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 107/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Změna: 150/2009 Sb. Parlament se usnesl

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 6. května 2013 Ročník: první Předmět

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R-163-014-14 ze dne 24.6.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R-163-014-14 ze dne 24.6.2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-163-014-14 ze dne 24.6.2014 Vzorová nájemní smlouva k bytům zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou v Praze 4, Olbramovická č. p. 703 Rada

Více

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) paní.., narozená / / (dále jen klient ) 2) Domov pro seniory v Chebu, příspěvková organizace

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany LEASING-STAR spol. s r. o. Teplice, IČ: 41324536, se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1346/15, PSČ 110 00, poštovní adresa provozovny: LEASING

Více

Město Broumov, se sídlem Broumov, Masarykova tř. 239, IČO 00272523, zastoupené JUDr. Libuší Růčkovou, starostkou, (dále jen pronajímatel) na jedné straně a APRB servisní s. r. o., se sídlem Broumov, Klášterní

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby

Smlouva o poskytování pečovatelské služby OBLASTNÍ CHARITA UHERSKÉ HRADIŠTĚ Domácí pečovatelská služba Náměstí Míru 464, 686 01 Uherské Hradiště Tel.: 572 552 835, 602 155 402, E-mail: dps@uhradiste.charita.cz číslo smlouvy: /2012 výtisk: počet

Více

Jak a kdo hradí opravy v bytě?

Jak a kdo hradí opravy v bytě? Jak a kdo hradí opravy v bytě? Stávající úpravy vztahů nájemník, pronajímatel, vlastník, podnájemník, společenství vlastníků, bytové družstvo apod. a jejich vzájemné vztahy zejména v oblasti úhrady oprav

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání (uzavřená na základě ustanovení 2 302 a násl. odst. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) Smluvní strany Článek 1 Český hydrometeorologický ústav Se sídlem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

Město Kolín. Směrnice

Město Kolín. Směrnice Město Kolín Směrnice č. 14 ze dne 26.5.2014, kterou se stanoví obecná pravidla pro uzavírání nájemních smluv na sociální byty v majetku města Kolína Tato směrnice je závazná pro zaměstnance města Kolína

Více

Nájemní smlouva uzavřená dle ustanovení 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ ).

Nájemní smlouva uzavřená dle ustanovení 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ ). Nájemní smlouva uzavřená dle ustanovení 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ ). I. Smluvní strany Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského adresa: Nádražní 120, 702 00

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Zásady upravující poskytování plnění spojených s užíváním bytů a postup při určování

Více

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje Přehled Část I. Obecná ustanovení Předmět úpravy Související právní předpisy Evidence majetku

Více

S m l o u v a o převodu družstevní jednotky

S m l o u v a o převodu družstevní jednotky S m l o u v a o převodu družstevní jednotky I. Smluvní strany Střekovský domov, bytové družstvo, IČ 27331440, zapsané u Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. Dr., vložka 856, se sídlem v Ústí nad Labem,

Více

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociálních služeb v DH Liberec, o.p.s. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku mezi Pan bydliště rodné číslo (dále jen Uživatel, jako oprávněná osoba ve smyslu zák.č.108/2006 Sb.,

Více

I. Smluvní strany. III. Účel nájmu

I. Smluvní strany. III. Účel nájmu N Á J E M N Í S M L O U V A I. Smluvní strany Pronajímatel: Obec Kamenné Žehrovice se sídlem Karlovarská 6, 273 01 Kamenné Žehrovice zastoupená starostkou obce Soňou Černou IČO: 00234508 Nájemce: II. Předmět

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 205 ze dne 27.03.2013

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 205 ze dne 27.03.2013 č.j.: 222/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 205 ze dne 27.03.2013 Nájemní smlouva s FK Viktoria Žižkov a.s. Rada městské části I. r u š í II. III. 1. usnesení Rady

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany Mgr. Roman Pešek, insolvenční správce se sídlem Šantova 719/2, 779 00 Olomouc dále jen budoucí prodávající a.,r.č./ IČ, bytem/místem podnikání.,

Více

67/2013 ZÁKON. ze dne 19. února 2013,

67/2013 ZÁKON. ze dne 19. února 2013, 67/2013 ZÁKON ze dne 19. února 2013, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Datum: XXX TTS energo s.r.o., jako Budoucí prodávající a XXX, jako Budoucí kupující SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Níže uvedené Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory PRAGOM CS, spol. s r.o., poskytovatel sociálních služeb Pňov-Předhradí, Velim Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor podle zákona č. 116/1990 Sb. v platném znění, o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů mezi: Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i. se sídlem:

Více

Nájemní smlouva. uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: takto: I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: takto: I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: Obec Libhošť (IČ:72086718 Podíl:1/1) Libhošť č.p. 1 Libhošť, 742 57 jako pronajímatel na

Více

Nájemní smlouva čj. 2015 /..

Nájemní smlouva čj. 2015 /.. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - LEHOVEC, CHVALETICKÁ 918 Nájemní smlouva čj. 2015 /.. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli mezi sebou: pronajímatel : Základní škola, Praha 9 Lehovec, Chvaletická 918 zastoupený

Více

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro. etapu prodeje Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 15. dne 19.05.014 tyto Zásady postupu při prodeji

Více

Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004

Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Bytový odbor PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004 Žadatel

Více

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 144552 číslo účtu na kupní

Více

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení):

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení): SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen nabyvatel

Více

PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích

PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích xx. xx. 2012 Dotazy volejte na 900 900 809 nebo navštivte www.pravnilinka.cz Zadavatel dotazu: xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, PSČ xxx xx

Více

1. Nájemce se zavazuje uhradit Pronajímateli dohodnutou úplatu za poskytnutí motorového vozidla.

1. Nájemce se zavazuje uhradit Pronajímateli dohodnutou úplatu za poskytnutí motorového vozidla. Smluvní ujednání: Článek I. Předmět smlouvy 1. Pronajímatel se zavazuje, že od účinnosti této smlouvy přenechá Nájemci po dobu a za podmínek dále uvedených v této smlouvě do užívání náhradní motorové vozidlo.

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva)

S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva) S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva) I. Budoucí smluvní strany Městská část Praha - Běchovice se sídlem Českobrodská

Více

SMLOUVA O VYMEZENÍ VZÁJEMNÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ MEZI

SMLOUVA O VYMEZENÍ VZÁJEMNÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ MEZI Evidenční číslo smlouvy:... Č. j.:... Výtisk č.:.. SMLOUVA O VYMEZENÍ VZÁJEMNÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ MEZI CENTRÁLNÍM A POVĚŘUJÍCÍM ZADAVATELEM PŘI CENTRALIZOVANÉM ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V RESORTU DOPRAVY

Více

Žádost o pronájem jiného bytu jednoho většího bytu za více menších (tj. rozestěhování ) podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004

Žádost o pronájem jiného bytu jednoho většího bytu za více menších (tj. rozestěhování ) podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu jednoho většího bytu za více menších

Více