Zánik nájmu bytu. Diplomová práce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra občanského práva. David Švrček 2006/2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zánik nájmu bytu. Diplomová práce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra občanského práva. David Švrček 2006/2007"

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra občanského práva Diplomová práce David Švrček 2006/2007 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: zpracoval sám a uvedl jsem všechny použité prameny.

2 Na tomto místě bych chtěl poděkovat JUDr. Bc. Markétě Selucké za její rady, podněty a čas věnovaný při konzultacích během zpracování mé diplomové práce. V Kopřivnici, Mniší dne David Švrček 1

3 Obsah Obsah Seznam zkratek právních předpisů Úvod Nájemní vztah k bytu Historický exkurz Vliv římského práva Obecný zákoník občanský z roku Vývoj po roce Občanský zákoník z roku Změny po roce 1989 a potřeba nového občanského kodexu Absolutní zánik nájmu bytu dohodou uplynutím sjednané doby výpovědí pronajímatele Obecně k náležitostem výpovědi pronajímatele Výpověď pronajímatele bez přivolení soudu Jednotlivé výpovědní důvody a) Hrubé porušování dobrých mravů v domě b) Hrubé porušování povinností nájemce c) Nájemce má dva nebo více bytů d) Nájemce byt bez vážných důvodů neužívá nebo jej užívá jen občas e) Byty zvláštního určení Výpověď pronajímatele s přivolením soudu Jednotlivé výpovědní důvody a) Pronajímatel potřebuje byt pro sebe nebo pro své příbuzné b) Výpověď ze služebního bytu c) Veřejný zájem a potřeba oprav, které brání užívání bytu d) Byt související stavebně s prostory pro podnikání výpovědí nájemce ukončením výkonu práce pro pronajímatele

4 smrtí nájemce zničením bytu odstoupením od nájemní smlouvy splynutím soudním rozhodnutím o zrušení práva společného nájmu Relativní zánik nájmu bytu Přechod nájmu bytu Skončení nájmu bytu dohodou o výměně bytu Změna vlastnického práva k bytovému domu či bytu Zvláštní úprava zániku nájmu u některých bytů Družstevní byty Služební byty, byty zvláštního určení a byty v domech zvláštního určení Komparace zániku nájmu bytu v ČR s rakouskou právní úpravou Jednotlivé způsoby zániku nájmu bytu Výpověď pronajímatele Výpověď nájemce Zánik bytu bez povinnosti jeho obnovení Uplynutí doby Okamžité zrušení nájemní smlouvy nájemcem Okamžité zrušení nájemní smlouvy pronajímatelem dohodou Splynutím Přechod nájmu bytu Shrnutí komparativní části Závěr Resumé Literatura Monografie: Články: Internetové zdroje: Přehled použité judikatury:

5 Seznam zkratek právních předpisů OZO Obecný zákoník občanský, císařský patent č. 946/1811 Sb., ve znění třetí velké novely z roku OZ Občanský zákoník, z. č. 141/1950 Sb. ObčZ Občanský zákoník, z. č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Návrh ObčZ navrhovaný občanský zákoník, dílo K. Eliáše a M. Zuklínové, verze pracovní komise zveřejněná na počátku března roku [citováno dne 9. března 2007]. Dostupná na : C.ř.s. Civilní řád soudní, č.113/1895 Ř.z. O.s.ř. O řízení ve věcech občanskoprávních, z. č. 142/1950 Sb. O.s.ř. Občanský soudní řád, z. č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů. ObchZ Obchodní zákoník, z. č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. MRG Das Mietrechtsgesetz (zákon o nájemním právu), BGBl 1981/520 idf., ve znění pozdějších předpisů. ABGB Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (rakouský obecný zákoník občanský), JGS Nr. 946/1811 idf., ve znění pozdějších předpisů. V rámci historického exkurzu jsem pracoval s různými zněními občanského zákoníku, popř. občanského soudního řádu, o který konkrétní zákon se jedná vyplývá z kontextu práce a členění podkapitol. Dále je v textu této práce na různých místech poukazováno na navrhovanou úpravu občanského zákoníku, proto považuji za nutné upozornit, že pokud na návrh ObčZ výslovně neodkazuji, tak se vždy jedná o z. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění předpisů platných a účinných ke dni

6 Úvod Každý jednotlivec by měl mít právo na zajištění přiměřené životní úrovně, což zahrnuje i právo na zajištění bydlení. Ačkoliv právo na zajištění bydlení není v českých právních předpisech výslovně stanoveno, vyplývá z celé řady mezinárodních úmluv, jimiž je ČR vázána. 1 Právo bydlení je realizováno na základě různých právních titulů vlastnického práva, nájemního práva (podnájemního práva) či práva věcného břemene. Konkrétně nájemní vztahy k bytům tvoří velmi frekventovaný právní titul, na základě kterého je dáno právo užívat byt a tím uspokojovat potřebu bydlení. Právní úprava nájmu bytu je nejen věcí právně složitou, ale sociálně i politicky citlivou. Snad všechny moderní bytové politiky řeší v právní úpravě otázku nalezení optimální rovnováhy mezi zájmy pronajímatelů spočívající v ochraně jejich vlastnických práv k bytům a zájmy nájemců na zajištění té nejzákladnější životní potřeby totiž potřeby bydlení. V těchto souvislostech hraje právě otázka zániku nájmu bytu velmi významnou roli a právní úpravě tohoto institutu by měla být věnována patřičná pozornost. K výběru stanoveného tématu této diplomové práce mne přivedl zájem o problematiku nájemního bydlení, přičemž konkrétní zaměření na skončení nájmu bytu bylo determinováno nedávnými novelizacemi této problematiky a možností vnést vlastní názory a poznatky o současném stavu de lege lata, ale i de lege ferenda. Nájem bytu je podle občanského zákoníku chráněný právní vztah. Ústavní soud dokonce konstatoval, že české nájemní právo k bytům je postaveno na výrazné ochraně nájemce. 2 Tato skutečnost se projevuje zejména při zániku nájemního vztahu výpovědí ze strany pronajímatele. Prvně se jedná o omezení pronajímatele taxativně stanovenými důvody, pro něž může nájem bytu vypovědět a dále je ochrana nájemce bytu zajištěna tím, že nájemce není povinen vyklidit byt dříve, než je mu poskytnuta odpovídající bytová náhrada (v případech stanovených zákonem). Nicméně v důsledku novelizace občanského zákoníku zákonem č. 107/2006 Sb., došlo v poslední době v této chráněnosti k významným změnám, které chci ve své práci reflektovat, a to v rámci splnění cíle této práce, jímž je rozbor jednotlivých způsobů zániku nájmu bytu. Vzhledem k pokroku v pracích na novém 1 O právu na byt se hovoří např. v čl. 11 Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech (vyhlášen pod č. 120/1976 Sb.) Podobně je upraveno právo na bydlení i mnoha jinými mezinárodními úmluvami, které zohledňují zvláštní potřeby určitých sociálních skupin obyvatelstva. Např. právo rodiny na zajištění bydlení ve smyslu čl. 16 Evropské sociální charty (vyhlášena pod č. 14/2000 Sb.m.s.), nebo starých osob ve smyslu čl. 4 odst. 2 písm. a) Dodatkového protokolu k Evropské sociální chartě (vyhlášen pod č. 15/2000 Sb.m.s.). 2 Nález Ústavního soudu ze dne 23. září 2004, sp. zn. IV. ÚS 524/

7 občanském kodexu, jsem se také rozhodl poukázat v textu práce na některé zajímavosti z navrhované úpravy nájmu bytu, neboť tento významný legislativní projekt si tuto pozornost zasluhuje, a to i s vědomím, že ještě s největší pravděpodobností dozná jistých změn. Aby bylo možné komplexně pojmout stanovené téma diplomové práce, zahrnul jsem do jejího obsahu i historický exkurz, pomocí něhož chci nastínit jakým způsobem se vyvíjela úprava zániku nájemních vztahů k bytům na našem území, a které události měly vliv na její dnešní podobu. Pro možnost lepšího zhodnocení české právní úpravy se budu zabývat i rakouskou úpravou zániku nájmu bytu. V rámci možností, které tato práce skýtá provedu přehled jednotlivých způsobů zániku nájmu bytu a tyto pak srovnám s úpravou v českém právní řádu. Cílem této komparace je poukázat na odlišnosti a zároveň umožnit vytvoření představy o postavení nájemce a pronajímatele v právní úpravě, která je nám velice blízká. Stěžejní část práce se podrobně zabývá zánikem nájemního vztahu k bytu mezi pronajímatelem a nájemcem. Jednotlivé způsoby zániku nájmu bytu jsem rozdělil do dvou skupin podle toho, zda se jedná o absolutní či relativní zánik nájmu bytu. Smysl a vysvětlení tohoto členění vyplyne z úvodu třetí kapitoly. Největší pozornost je zaměřena na výpovědi z nájmu bytu ze strany pronajímatele, neboť právě tato forma zániku nájmu doznala převratných změn, které mají učinit vztah nájemce a pronajímatele proporcionálně vyváženějším. V textu se podrobně věnuji jednotlivým výpovědním důvodům, když při uplatnění některých z nich se nyní nevyžaduje přivolení soudu k výpovědi, což je v oblasti nájemních vztahů k bytům ta nejpodstatnější změna. Zvláštní kapitolu tvoří zánik nájmu u družstevních bytů a bytů zvláštního určení, když zejména problematika družstevního bydlení by sama o sobě vydala na další samostatné téma, ale vzhledem k možnostem mé diplomové práce bylo nutné uvést jen ty nejvýznamnější specifika institutu zániku nájmu těchto bytů. V textu kapitoly pojednávající o zániku nájmu bytu jsou včleněny četné judikáty, především Nejvyššího soudu ČR. Ve výběru judikatury jsem se snažil uvést ta rozhodnutí, která jsou právní praxí ponejvíce uznávána a z hlediska výroku zapadají nejvhodněji do textu diplomové práce. Vzhledem k poměrně krátké době, která uplynula od zmiňované novelizace, jež významně ovlivnila nájemní vztahy, nevytvořila se ještě odpovídající judikatura, z které by bylo zřejmé, jak se postavit k novým pozměněným ustanovením občanského zákoníku. Proto bylo i pro mne výzvou pokusit se pojednat o možných následcích provedené novelizace. 6

8 1. Nájemní vztah k bytu Nájem bytu je smluvní vztah mezi dvěma stranami - pronajímatelem (vlastníkem nájemního domu nebo bytu jako jednotky) a nájemcem (uživatelem, lidově nájemníkem) bytu, spadá do oblasti soukromého práva. Výchozím předpisem pro úpravu nájemních vztahů k bytům je zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále také ObčZ ) ve znění pozdějších novel. Nájem bytu patří mezi specifické případy nájmu, o nichž má občanský zákoník zvláštní úpravu ( 685 až 716), kterou je nutné vnímat jako komplex pravidel upravujících práva a povinnosti ke specifickému předmětu bytu. Vzhledem k tomu lze obecná ustanovení občanského zákoníku o nájemní smlouvě ( 663 až 684) použít jen tehdy, není-li pro nájem bytu stanovena úprava zvláštní. Ustanovení upravující nájem bytu jsou kogentní, což jen poukazuje na zvláštní přístup k daným nájemním vztahům, které zákon v 685 odst. 3 ObčZ výslovně označuje za chráněné. Institut nájmu bytu se vyznačuje týmiž pojmovými znaky, jež jsou charakteristické pro institut nájmu jako takový. Jde o tyto znaky: Přenechání užívání Předmětem je věc (její část), v daném případě byt Dočasnost Úplatnost Přenechání bytu do užívání za účelem bydlení je smyslem daného nájemního vztahu. Jeho předmětem je byt jako samostatný předmět občanskoprávních vztahů ( 118 odst. 2 ObčZ), protože samotný občanský zákoník pojem bytu nevymezuje, je nutné hledat jeho definici především ve stavebních předpisech 3 a také v judikatuře. Podle ustáleného výkladu soudní praxe se bytem pro účely právního vztahu nájmu bytu rozumí soubor místností (popřípadě jednotlivá obytná místnost), které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny k trvalému bydlení. Rozhodující pro posouzení, zda soubor místností (jednotlivá obytná místnost) je bytem, je právní stav založený pravomocným rozhodnutím stavebního úřadu o povolení užívání stavby, případně o změně účelu jejího užívání, nikoli faktický stav 3 Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. 3 písm. h) byt je soubor místností, popřípadě jednotlivá obytná místnost, který svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení a je k tomuto účelu užívání určen. 7

9 jejich užívání nebo vůle účastníků smlouvy. 4 Byty lze rozdělit v závislosti na jejich charakteru do několika skupin, když toto rozlišení vystihuje určitá specifika různých kategorií bytů, která se promítají i do způsobů zániku nájmu bytu. Ve své práci odlišuji od obyčejných bytů byty družstevní, byty služební, byty zvláštního určení a byty v domech zvláštního určení. 5 Nájem bytu je pojmově vztahem dočasným, lze jej však sjednat nejen na dobu určitou, ale i bez určení doby nájmu. Není-li doba nájmu výslovně dohodnuta, považuje se nájemní smlouva za uzavřenou na dobu neurčitou. 6 Posledním charakteristickým znakem nájemního vztahu k bytu je úplatnost, neboť bezplatné přenechání bytu do užívání by bylo nutno považovat za výpůjčku ( 659 až 662 ObčZ). Podle 685 odst. 1 ObčZ vzniká nájem bytu nájemní smlouvou, ale vyskytují se i jiné významné skutečnosti, které zakládají nájemní vztah k bytu přechod nájmu bytu, sňatek s nájemcem bytu, ale i třeba výměna bytu (bez uzavření nájemní smlouvy). 7 Nájemní smlouva však zůstává základním právním dokumentem, který stanoví práva a povinnosti spojené s nájmem bytu. Zvláštní charakter právního vztahu nájmu bytu, jenž je označován za chráněný, je projevem myšlenky či zásady ochrany slabší strany tohoto právního vztahu, 8 tedy nájemce bytu. Jak jsem již poukázal, celá řada mezinárodních úmluv hovoří o právu na byt, resp. právu na bydlení, ale je nutno zohledňovat i práva a zájmy druhé strany tohoto obligačního vztahu, tedy pronajímatele (většinou vlastníka bytu). V podmínkách české právní úpravy je typická vyšší míra pozitivněprávní ochrany nájemce bytu, která se projevuje v omezení smluvní volnosti stran, což se významně odráží také v otázce skončení nájmu bytu. Ústavní soud ČR přitom v roce 2006 opakovaně konstatoval, že povaha právního vztahu nájmu, včetně nájmu 4 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne , sp. zn. 28 Cdo 85/2007, srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne , sp. zn. 26 Cdo 400/ Blíže k vymezení těchto bytů a specifikům zániku nájemního vztahu k těmto bytům ve 4. kapitole. 6 Naopak podle navrhované úpravy občanského zákoníku se budou takové nájemní vztahy považovat za sjednané na dobu určitou, a sice na dobu dvou let. Toto zřetelně dokumentuje snahu preferovat do budoucna dočasnost nájemních vztahů. Pokud by mělo jít o nájem na dobu neurčitou, musí strany ve smlouvě uvést výslovně. Viz. oddíl Křeček, S. Aktuální otázky bytového práva v praxi soudů. Praha : Linde, a.s., 2001, s Otázka ochrany slabší strany soukromoprávního vztahu má dvě základní řešení: a) Liberální řešení, odmítající užívat právních norem ke zmírnění reálně existující nerovnosti subjektů v určitých typových skupinách vztahů regulovaných soukromým právem. Názory této skupiny argumentují v dimenzích soukromého práva zpravidla rozporem s deklarovaným principem rovnosti a svobody v právu, který by sociální ochranářskou dimenzí formálně právně popřel do jisté míry sám sebe. b) Sociálně determinované řešení, které usiluje na jedné straně o prosazení ochrany slabších cestou nástrojů práva (přímé legislativní omezení vlivu silnějšího subjektu na právní poměry subjektu slabšího v typových právních vztazích právě zejména nájemní vztahy k bytům), na druhé straně však zasahují významně do rovnosti účastníků v soukromoprávních vztazích. In. Hurdík, J., Fiala, J., Hrušáková, M. Úvod do soukromého práva. Brno : Masarykova univerzita, 2006, s

10 bytu jako vztahu obligačního, pojmově předpokládá vytvoření maximálního prostoru pro uplatnění autonomie vůle a smluvní volnosti stran. 9 Idea autonomie vůle je respektována jako vůdčí myšlenka soukromého práva a ačkoliv je její omezení konkrétně ve prospěch ochrany nájemce bytu potřebné, je toto omezení tolerovatelné pouze v určité optimální míře. Hledání této optimální míry je však zejména v oblasti skončení nájemního vztahu k bytu ztíženo protichůdnými zájmy účastníku nájemního vztahu. Poslední úpravy v této oblasti, ale i navrhovaná úprava se snaží odstranit nerovnovážný stav mezi nájemcem a pronajímatelem, který vede k nekonečným diskusím a sporům. Vyváženého vztahu mezi právem vlastnickým a právem na ochranu nájemce bytu lze přitom dosáhnout jen harmonickým uplatňováním zásady ochrany slabší strany a autonomie vůle stran Nález Ústavního soudu ze dne , sp. zn. Pl. ÚS 20/ Při výčtu principů ovládajících soukromé právo nemohu opomenout stěžejní princip (nikoliv však vůdčí, tím by měla být ona autonomie vůle stran) ovládající soukromé právo, a to zásadu či ideu rovnosti subjektů soukromoprávních vztahů. Jakékoliv větší zásahy do zásady rovnosti, které by fakticky učinily ze slabšího subjektu subjekt silnější, jsou z hlediska soukromoprávních zásad, tj. stěžejních idejí, které mají nezastupitelnou úlohu při aplikaci, interpretaci a normotvorbě soukromého práva, neakceptovatelné. In. Selucká, M. Pojem přiměřený náhradní byt, Jurisprudence, 2005, č. 4, s

11 2. Historický exkurz 2.1. Vliv římského práva Jestliže jsem se rozhodl poukázat v rámci své práce také na historický vývoj institutu zániku nájmu bytu, pak nemohu opomenout právní úpravu starověkého Říma. Právníci starověkého Říma sice pojem nájmu ani teoreticky nezpracovali, ani jej nedefinovali, ale pracovali se smlouvami, které již více či méně svým obsahem připomínají právní vztah nájmu. Tyto smlouvy patřily v římském právu mezi tzv. smlouvy (kontrakty) konsensuální, když k jejich vzniku stačila pouhá shodná vůle stran. Pod smlouvu nájemní bychom mohli podřadit locatio-conductio rei (smlouva o nájmu a pachtu). 11 Jednalo se o smlouvu, při které jedna strana (locator) postupovala straně druhé (conductor) do detence nějakou individuálně určenou věc (což mohl být i byt), aby ji strana druhá užívala (nájem) anebo požívala (pacht) po určitou dobu za sjednanou úplatu. Jednalo se o synallagmatický právní vztah, tzn. že oběma smluvním stranám vznikala práva a povinnosti a již zřetelně obsahoval obecné pojmové znaky nájmu, tedy přenechání určité věci k užívání či braní užitků, dočasnost a úplatnost. Práva z tohoto právního vztahu se uplatňovala dvěma žalobami: actio conducti - žaloba nájemce (pachtýře) proti pronajímateli (propachtovateli), a actio locati - sloužící pronajímateli (propachtovateli). Oprávnění nájemce byla účinná pouze proti pronajímateli, proti třetím osobám sám žádnou ochranu neměl a musel to být pronajímatel, který na jeho ochranu zakročil a sjednal pořádek. Římská locatio-conductio rei skončila uplynutím sjednané doby, odstoupením pronajímatele v důsledku neplacení nájemného nájemcem nebo také odstoupením nájemce (např. měla-li věc vady, které bránily běžnému užívání). Konstrukci výpovědi s přípustnými výpovědními důvody a stanovenou výpovědní lhůtou v tomto období ještě nenalezneme. Locatio-conductio rei měla dvě zvláštní modality 12 locatio-conductio irregularis - to byla smlouva, při které bylo dohodnuto, že nájemce po skončení užívání buď věc vrátí, anebo zaplatí ujednanou cenu. relocatio tacita - mlčky provedené obnovení nájmu. Jestliže strany pokračovaly v realizaci smlouvy o nájmu i poté, co minul její konečný termín, mělo se za to, že spolu uzavřely smlouvu novou. 11 Blaho, P., Haramia, I., Židlická, M. Základy rímského práva. 1. vydání. Bratislava : Nakladatelství MANZ, 1997, s Kincl, J., Urfus, V., Skřepejk, M. Římské právo. 2. vydání. Praha : C.H.Beck, 1995, s

12 Jaromír Kincl uvádí, že instituce římského práva jsou jakési vstupní partie ke studiu a poznávání práva platného. 13 Proto jsem i já začal svůj historický exkurz poznámkou o již dlouho mrtvém právu, které bylo ovšem na takové úrovni, že jeho vliv na vývoj práva do současnosti je zcela zřetelný a zejména způsoby právního myšlení a postupy při řešení sporů mohou sloužit jako významný návod i v současné době Obecný zákoník občanský z roku 1811 Prvním občanskoprávním kodexem platným na našem území se stal 1. června 1811 rakouský obecný zákoník občanský (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, tzv. ABGB), který byl v českých zemích označovaný jako obecný zákoník občanský (dále OZO). Koncepce kodexu vycházela z římského práva, ale základním východiskem se stala přirozenoprávní teorie. Představoval vyvrcholení více jak stoletého kodifikačního procesu civilního práva. Jeho význam nakonec přesáhl svou dobu a ovlivnil právní úpravu i pozdějšího samostatného Československa, 14 kde s určitými nezbytnými úpravami platil až do roku Chceme-li nalézt odpověď na otázku čím byl tak výjimečný a co přinesl do občanského práva nového, pak je třeba poukázat na jeho všeobecnost a výlučnost. Zrušil totiž starší právní úpravu a začal platit bez výjimky pro všechny obyvatele státu bez ohledu na jejich společenské postavení a akceptoval představy nově nastupujících podnikatelských kruhů o nedotknutelnosti soukromého vlastnictví. 16 Obecný občanský zákoník se věnoval institutu nájmu ve druhém oddílu o osobních právech k věcem, hlavě dvacáté páté. Konkrétně smlouvě nájemní (pachtovní) je věnována poměrně značná pozornost v 1090 až 1121 OZO, což je vcelku pochopitelné, neboť nájemní smlouva byla již tehdy jednou z nejfrekventovanějších soukromoprávních smluv. Smlouvou nájemní (pachtovní) zákoník rozuměl smlouvu, kterou někdo nabývá užívání nespotřebitelné (movité či nemovité) věci na určitou dobu a za určitou úplatu. Zánik nájemního vztahu byl upraven v ustanovení 1112 až 1121 OZO, které byly označeny jako Zrušení nájemní (pachtovní) smlouvy, ale šlo skutečně o zánik právního vztahu, ačkoliv zde zákon nepřesně mluví o zániku smlouvy. 17 Jednalo se především o tyto způsoby: 13 Kincl, J., Urfus, V., Skřepejk, M. Římské právo. 2. vydání. Praha : C.H.Beck, 1995, nestránkovaný úvod. 14 Rakouský obecný zákoník občanský platil na našem území i po vzniku samostatného Československa a to díky tzv. recepční normě - zákonu č. 11/1918 Sb., na Slovensku však platilo uherské zvykové právo. 15 Schelleová, I., Schelle, K. Civilní kodexy Brno : Nakladatelství Doplněk, 1993, s Malý, K. a kol. Dějiny českého a československého práva do roku Praha : Linde, a.s., 2003, s Rouček, F., Sedláček, J. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl V. Reprint původního vydání. Praha : CODEX Bohemia, 1998, s

13 zkázou věci tedy jejím zničením, pokud zničení věci zavinila jedna ze stran, druhá měla právo na náhradu škody (vyjma náhody) uplynutím doby na kterou byl nájem sjednán výpovědí pouze v případě, že nájemní (pachtovní) smlouva byla sjednána na dobu neurčitou zcizením věci případ, kdy vlastník pronajatou (propachtovanou) věc zcizil někomu jinému, nájemce měl pak povinnost po řádné výpovědi ustoupit novému vlastníkovi a zároveň právo se na pronajímateli domáhat náhrady škody. odstoupením nájemce podle 1117 OZO odstoupením pronajímatele podle ustanovení 1118 OZO 18 Smrtí některé ze smluvních stran se nájemní smlouva nezrušovala ( 1116a OZO), nicméně dané ustanovení po úmrtí nájemce umožňovalo, aby byl nájem bytu vypovězen (na zákonnou výpovědní dobu), a to nájemcovými dědici nebo i pronajímatelem. Jelikož stěžejní část mé práce tvoří problematika výpovědi, jako velmi frekventovaného důvodu zániku nájmu bytu, pokusil jsem se na tomto místě poosvětlit její úpravu v tomto období, zejména určitá specifika. Pro řízení o výpovědi je rozhodující civilní řád soudní č.113/1895 ř.z. (dále též c.ř.s.), ten obsahoval v šesté části oddílu třetím zvláštní druh řízení - řízení o rozepřích ze smlouvy nájemní nebo pachtovní. Jednalo se o formu zkráceného řízení, kdy přicházely v úvahu dvě možnosti skončení nájmu bytu, a to soudní výpověď a výpověď mimosoudní. 19 Soudní výpověď podle 562 c.ř.s. měla obsahovat především jména a příjmení nájemce a pronajímatele, přesné označení předmětu nájmu, dobu sjednaného nájmu a návrh, aby soud odpůrci přikázal pod hrozbou exekuce odevzdání předmětu nájmu. Proti výpovědi mohl odpůrce, který čelil výpovědi podat námitky u soudu, a to ve lhůtě osmi dnů, byla-li výpovědní lhůta alespoň čtrnáctidenní, jinak ve lhůtě tří dnů. Mimosoudní výpověď podle 565 c.ř.s. se lišila pouze ve formě podání, neboť obsahové náležitosti musela splňovat stejně jako výpověď soudní. Bylo ji možno podat prostřednictvím notáře, ústně nebo dopisem. Aby ovšem měla stejné účinky jako výpověď soudní tj. aby byla zejména exekučním titulem, muselo se prokázat, že byla odpůrci doručena a kdy se tak stalo. I u mimosoudní výpovědi příslušelo odpůrci právo podávat námitky. 18 Tamtéž, s Tamtéž, s

14 Soudní výpověď i výpověď mimosoudní byly instituty procesního práva. Hmotněprávní aspekty začaly hrát podstatnější roli v oblasti skončení nájmu bytu až s větším rozvojem ochrany nájemců, která se stala předmětem zájmu především v období první republiky. Z hlediska zániku nájemního vztahu k bytu výpovědí jsem v tomto období nalezl zárodky celé řady výpovědních důvodů. Výpověď z nájmu bytu, kterou chtěl podat pronajímatel, vyžadovala svolení okresního soudu, v jehož obvodu je byt a mohla být opřena jen o důležité důvody, které zákon demonstrativně uváděl. 20 To prakticky znamenalo, že zákonodárce připustil existenci důležitého výpovědního důvodu, který v právním předpise zvláště upraven nebyl. Tato okolnost umožnila soudu při řízení o přivolení k výpovědi z nájmu bytu posoudit a judikovat i případy dalších důležitých výpověďních důvodů, než v zákoně uvedených a inspirovat tak zákonodárce k tomu, aby je do příštího zákona o ochraně nájemníků výslovně uvedl. Zatímco nařízení č. 83/1918 Sb. upravovalo sedm kvalifikovaných výpovědních důvodů, tak zákon č. 44/1928 Sb. obsahoval těchto důvodů již devatenáct a tento stav byl zachován až do konce první republiky. V rámci jednotlivých výpovědních důvodů se postupně upřesňovaly podmínky, za nichž mohl soud k výpovědi přivolit. V současné právní úpravě je nezřídka několik prvorepublikových výpovědních důvodů podřazeno pod jeden výpovědní důvod Vývoj po roce 1948 Radikální politická změna v této době ovlivnila hospodářské a sociální poměry ve společnosti a přinesla velké změny do všech právních odvětví. Po revoluci roku 1948 se komunistická strana snažili zúročit nabytou moc a vytvořit takové právní předpisy, které by vyjadřovaly politické a hospodářské postuláty tzv. socialistické výstavby. 21 Sovětizace našeho právního řádu bohužel negativně ovlivnila také nájemní poměry, zejména potlačováním smluvní autonomie stran a zakotvením silných pravomocí státních orgánů. Politická moc byla upevněna právním řádem, dovršením tzv. právnické dvouletky, na jejímž konci stál nový občanský zákoník z roku 1950, tzv. střední kodex, který nabyl účinnosti dne Smlouva nájemní v něm byla upravena v části čtvrté ( 387 až 409) a byla definována jako smlouva, kterou pronajímatel přenechává za úplatu nájemci věc, aby ji dočasně užíval anebo z ní bral užitky. Nájemní vztah se končil nejčastěji právními úkony stran dohodou, soudním smírem, výpovědí a odstoupením od smlouvy. Někdy končil 20 Tamtéž, s Schelleová, I., Schelle, K. Civilní kodexy Brno : Nakladatelství Doplněk, 1993, s

15 nájemní poměr na základě určitých událostí, zvláště uplynutím smluvené nájemní doby nebo zkázou předmětu nájmu. 22 Zvláštní ustanovení o nájmu bytu v zákoníku upraveny nebyly, což důvodová zpráva vysvětlovala tím, že se jedná o uspořádání poměrů úzce souvisejících s úpravou procesní a jsou tak obsažena v občanském soudním řádu. 23 Skončení nájemního vztahu k bytu bylo tedy upraveno zákonem č. 142/1950 Sb., o řízení ve věcech občanskoprávních (dále o.s.ř.). Ten obsahoval v části věnované věcem nájemním ustanovení věnované chráněným nájmům, u kterých bylo zrušení nájemní smlouvy ztíženo. I zde tedy byla zmíněna chráněnost nájemníků jako sociálně slabší strany, která ovšem platila jen pro nájem bytu, jejich částí a jiných místností. Za chráněné se přitom nepovažovaly hostinské pokoje v ubytovacích pokojích, pokoje v internátech a ve studentských kolejích. Všechna ustanovení o chráněném nájmu byla kogentní a nemohla být vyloučena ani omezena úmluvou stran. Pokud nájemní poměr neskončil dohodou smluvních stran, pak ho mohl pronajímatel ukončit jen s přivolením soudu nebo soudním smírem, když jakýkoliv jiný způsob zrušení nájemního poměru pronajímatelem byl neplatný. Přivolení k výpovědi mohlo být dáno dle 385 odst.1 o.s.ř. jen z důležitých důvodů, ale ze zvláště naléhavých důvodů mohl pronajímatel žádat též o přivolení ke zrušení nájemního poměru bez výpovědi. Tato ustanovení byla konkretizována nařízením ministra spravedlnosti č. 179/1950 Sb., kde byly vymezeny jak důležité důvody k výpovědi chráněných nájmů, tak jejich zrušení bez výpovědi. Přivolení k výpovědi se udělovalo se zřetelem na potřebu pronajímatele (demonstrativně uvedeno 6 důvodů) nebo kvůli chování nájemce (demonstrativně uvedeno 5 důvodů). Výpovědní důvody na straně pronajímatele jako potřeba družstva, potřeba národního podniku nebo instituce státní správy jasně poukazovaly na snahu státu kontrolovat bytovou politiku a zvýhodňovat právnické osoby. V 4 tohoto nařízení bylo zakotveno významné právo soudu, který mohl dát přivolení k výpovědi též z jiných důvodů, které uznal za stejně důležité jako ty demonstrativně zmíněné. V části věnované samotnému řízení ve věcech chráněného nájmu mě zaujalo ustanovení, které přikazuje soudům, aby ještě před samotným rozhodnutím ve věci daly příležitost k vyjádření místnímu národnímu výboru ( 389 o.s.ř.). V důvodové zprávě k tomuto ustanovení byla tato povinnost soudů osvětlena tak, že má zaručit rozhodování soudů v souladu s bytovou politikou lidových orgánů. 24 Angažovanost místních národních výborů v bytové politice se projevovala i u exekuce vyklizením bytu, když vyklizení bytu nebylo možné bez jejich potvrzení, že pro povinnou stranu je zajištěn náhradní byt. 22 Pelikán, V. Nájmy a nájemné. Praha : Orbis, 1957, s Andrlík, J., Parma, M. Občanský zákoník. Praha : Orbis, 1950, s Rubeš, J. Občanský soudní řád. 2. opravené a rozšířené vydání. Praha : Orbis, 1951, s

16 2.4. Občanský zákoník z roku 1964 Rozvíjející se socialistická společnost měla zcela jiné potřeby a považovala výstavbu bytů a jejich užívání za věc celé společnosti. Institut nájmu, kterým bylo umožněno získávat byty jen k dočasnému užívání a který vychází z ochrany zájmů soukromých vlastníků bytů, nemohl tyto nové vztahy při užívání bytu vyjádřit. 25 A tak nový občanský zákoník, z. č. 40/1964 Sb. s účinností od zavedl v oblasti nájemních vztahů k bytům zcela nový institut osobního užívání bytu, který plně nahradil nájem bytu. Charakteristickým znakem institutu práva osobního užívání bytu byla jeho časová neomezenost. To však samozřejmě neznamenalo, že by nemohl skončit. Pouze nebylo možné předem stanovit dobu jeho trvání. Dalšími podstatnými znaky bylo, že šlo o byty v socialistickém vlastnictví, a že se zásadně za užívání bytů platila úhrada. Osobní užívání v sobě navíc kombinovalo prvky soukromoprávní s prvky veřejnoprávními, neboť do vzniku, určování obsahu i zániku těchto vztahů výrazně zasahovaly státní orgány veřejnoprávními rozhodnutími. 26 Občané mohli užívat byty spravované národními výbory podle dohody, uzavřené na podkladě rozhodnutí místního národního výboru nebo na podkladě rozhodnutí jiného orgánu, který určoval zákon o hospodaření s byty a nebytovými prostory, z. č. 41/1964 Sb. V rámci rozlišení jednotlivých způsobů zániku práva osobního užívání bytu již zde užiji systematiku, které se budu držet v hlavních kapitolách mé práce. Jde o rozdělení na absolutní a relativní zánik nájmu bytu. Absolutní zánik nastal tehdy, jestliže došlo k vyklizení bytu a užívací právo nepřešlo na nikoho jiného. Jednalo se zejména o tyto způsoby: písemné oznámení uživatele bytu, že nechce byt užívat - Uživatel měl povinnost uvést v oznámení lhůtu, kdy má užívání skončit a to nejméně jeden měsíc tak, aby skončila ke konci kalendářního měsíce. Nebyla-li lhůta uvedena, skončilo užívání bytu koncem měsíce následujícího po měsíci, v němž oznámení došlo organizaci ( 183 ObčZ). písemná dohoda mezi uživatelem a organizací - Dohoda musela být písemná pod sankcí absolutní neplatnosti a na rozdíl od oznámení, v ní mohla být sjednána i jiná doba zániku užívacího práva než konec kalendářního měsíce. Organizací zde byla myšlena státní, družstevní, či jiná socialistická organizace ( 183 ObčZ). 25 Češka, Z. a kol. Občanský zákoník komentář. Díl 1. Praha : Panorama, 1987, s Lazar J., Švestka J. a kol. Občanské právo hmotné I. Praha : Panorama, 1987, s

17 rozhodnutí soudu Soud tak mohl učinit na návrh organizace, podaný podle 80 občanského soudního řádu. Při svém rozhodování ovšem musel respektovat kogentní ustanovení zákona a mohl zrušit právo užívat byt jen v případech, které zákon výslovně stanovoval. Těmito případy byly: 1. Jestliže dosavadní uživatel přestal pracovat pro organizaci, jejíž byt užíval a ta jej potřebovala pro jiného pracovníka 2. Jestliže uživatel, nebo ti, kdo s ním bydlí, přes výstrahu hrubě porušovali zásady socialistického soužití, nebo jestliže uživatel hrubě porušoval své povinnosti (neplacení za užívání bytu nebo za služby po dobu delší než tři měsíce) 3. Měl-li uživatel dva byty 4. Neužíval-li uživatel byt bez vážných důvodů vůbec nebo ho užíval jen občas. rozhodnutí národního výboru - Národní výbor rozhodoval o zrušení práva užívaní bytu jen v případech, které mu byly v 185 ObčZ výslovně svěřeny do jeho pravomoci. Jednalo se o rozhodnutí vydané ve správním řízení. Důvodem pro vydání takového rozhodnutí byla nadměrnost bytu podle předpisů o hospodaření s byty a obecný zájem (původ v územním plánování a ve stavebních předpisech). smrt uživatele - Nedošlo-li k přechodu práva osobního užívání bytu na některou spolužijící osobu podle 179 ObčZ. zkáza bytu V důsledku zkázy bytu nastala nemožnost plnění podle 93 odst. 1 ObčZ. O zánik práva užívání bytu ovšem nešlo v případě, kdy se stal byt pouze nezpůsobilým k bydlení viz. 185 písm. b) ObčZ. splynutím Tím, že dosavadní uživatel nabyl vlastnické právo k bytu podle zákona č. 52/1966 o osobním vlastnictví k bytům nebo tím, že nabyl vlastnické právo k domu, v němž je byt. O relativní zánik šlo tehdy, jestliže užívací právo přecházelo na někoho jiného. Zde lze zařadit tyto situace: přechod práva osobního užívání bytu - V důsledku smrti uživatele bytu nebo jeho trvalým opuštěním společné domácnosti nastal přechod za splnění zákonných podmínek uvedených v 179 a 181 ObčZ. Bylo nutné odlišovat situace smrti uživatele bytu družstevního a nedružstevního. výměna bytu - Dohodu uživatelů o výměně bytů schvaloval místní národní výbor, jiný orgán příslušný podle předpisů o hospodaření s byty nebo orgán družstva v závislosti na tom, kdo z nich byt spravoval ( 188 ObčZ). 16

18 Právo osobního užívání bytu tedy mohlo zaniknout právním úkonem, událostí anebo rozhodnutím státního orgánu či soudu. Jako doklad poměrů ve společnosti uvádím ještě zvláštní případ zániku užívacího práva přímo ze zákona podle 1 z. č. 15/1970 Sb., o zániku práva osobního užívání bytu a vyklizení bytu občanů, kteří se protiprávně zdržují mimo území ČSSR Změny po roce 1989 a potřeba nového občanského kodexu Po událostech z listopadu 1989 bylo vzhledem ke změněným společenským, politickým a hospodářským podmínkám zcela zřejmé, že platný občanský zákoník novým poměrům nemůže vyhovět. Řešení, které bylo zvoleno, představovala obsáhlá novela občanského zákoníku přijatá jako zákon č. 509/1991 Sb., která se významně promítla i do nájemních vztahů. Odstranila dosavadní administrativní zasahování do nájemních vztahů a přinesla také změny v terminologii. Institut osobního užívání bytu se ke dni transformoval přímo ze zákona na nájem bytu ( 871 odst. 1 ObčZ). Vzhledem k tomu, že právní vztah osobního užívání bytu byl pojmově vztahem časově neomezeným, došlo k transformaci na nájemní vztah na dobu neurčitou. Oproti předchozí právní úpravě došlo také ke změně v tom, že zrušit nájem již nemůže orgán státní správy. 28 Nájem bytu byl pojat jako chráněný, když tato chráněnost, se založila na tom, že pokud nedojde k dohodě, pronajímatel nemůže nájem vypovědět bez uvedení důvodu, ale může pouze podat u soudu návrh na přivolení k výpovědi z nájmu bytu z důvodů taxativně uvedených v 711 odst.1 ObčZ. Tzv. velká novela z. č. 509/1991 Sb. byla ovšem všeobecně považována jen jako provizorní řešení, jako mezistupeň před očekávanou rekodifikací občanského práva, bohužel obzvláště u nájemních vztahů k bytům lze konstatovat, že tato provizornost jejich úpravy neodpovídala potřebám a podmínkám nájemního bydlení, nelze ji proto hodnotit jako uspokojivou, a to i přes řadu úprav a novelizací. Ačkoliv je žádoucí, aby nájemcům bytů byla poskytována vyšší míra ochrany, což souvisí s významem potřeby bydlení, nemohou být na druhé straně neúměrně znevýhodňováni a omezováni vlastníci (pronajímatelé) bytů. Hlavními ohnisky sporů byly a ještě jsou problematika regulovaného nájemného a omezení pronajímatele v možnosti jednostranného skončení nájemního vztahu k bytu současně to byly ovšem dva nejvýznamnější stavební kameny principu ochrany nájemce bytu, jako slabší strany nájemního vztahu. 27 Bičovský, J., Holub, M. Občanský zákoník a předpisy souvisící. I.svazek. Praha : Panorama, 1984, s Důvodová zpráva k zákonu č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník (z. č. 40/1964 Sb.). 17

19 zájmy. 29 V souvislosti se zákonem č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného Právnická fakulta, Katedra občanského práva Ústavní soud ČR opakovaně konstatoval, že povaha právního vztahu nájmu bytu (jako vztahu obligačního) pojmově předpokládá vytvoření maximálního prostoru pro uplatnění autonomie vůle a smluvní volnosti stran. K zásahu do svobody jednotlivce se může státní moc uchýlit pouze v případech, které jsou odůvodněny určitým veřejným zájmem, jestliže je takový zásah proporcionální (přiměřený) s ohledem na cíle, jichž má být dosaženo. Pronajímatelé považovali z tohoto pohledu úpravu nájmu bytu jako nevyhovující a značně poškozující jejich z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, dostalo řešení deregulace nájemného z bytů zákonný podklad 30 a byl také podstatným způsobem modifikován způsob jednostranného skončení nájemního vztahu pronajímatelem bytu. Ovšem ani tyto změny, byť jsou nepochybně přínosem, neřeší otázku nájemních vztahů definitivně a dostatečně uspokojivě, a proto nájemci i pronajímatelé s očekáváním vzhlížejí k navrhovanému občanskému zákoníku. Návrh občanského zákoníku je v prvé řadě dílem Karla Eliáše a Michaely Zuklínové, kteří byli pověřeni k jeho zpracování v lednu roku 2000 někdejším ministrem spravedlnosti Otakarem Motejlem. Návrh se navrací k obecnému zákoníku občanskému z roku 1811, resp. k vládnímu návrhu nového občanského zákoníku z roku 1937, který však byl upraven podle vzoru nových zákoníků (především kodifikace nizozemské a kanadské provincie Quebec). Definitivní verze návrhu občanského zákoníku by měla být předložena vládě ČR na konci roku Do té doby by měla probíhat diskuze, do které by se měly zapojit co možná nejširší masy odborné i laické veřejnosti, neboť je jistě všeobecným zájmem vytvoření kvalitního soukromoprávního kodexu. Úprava nájmu bytu je v navrhovaném občanském zákoníku obsažena ve zvláštních ustanoveních o nájmu bytu a nájmu domu v 1925 až 1985, samotný zánik nájmu bytu je pak upraven v 1969 až 1982 v oddíle označeném skončení nájmu bytu. V následujícím textu své práce budu na navrhovanou úpravu poměrně často poukazovat, neboť pokrok v legislativních pracích na počátku roku 2007 k tomu vybízí. Nový soukromoprávní kodex by se měl stát platným nejdříve v roce 2011). 29 Ústavní soud ČR se dokonce zabýval návrhem na zrušení ustanovení 685 až 716 ObčZ (oddíl upravující nájem bytu), tento návrh dne 28. února 2006 nálezem Pl. ÚS 20/2005 odmítl. 30 S poukazem na nález Ústavního soudu č. 84/2003 Sb., resp. na nález Pl. ÚS 20/2005, by bylo i v případě neexistence zákona č. 107/2006 Sb., možné se dovolávat přímo u obecného soudu, aby rozhodl o zvýšení nájemného, nájemné by mělo být stanoveno s ohledem na místní podmínky, v racionálně odůvodněné výši. 31 Tisková zpráva ministerstva spravedlnosti. [citováno dne 12. února 2007]. Dostupná z: 18

20 3. K zániku nájmu bytu může dojít na základě různých právně relevantních skutečností. Ty nejvýznamnější jsou zmíněny v 710 ObčZ, který vyjmenovává čtyři způsoby zániku nájmu bytu (dohodou, výpovědí, uplynutím doby a ukončením výkonu prací pro pronajímatele). Nelze ovšem zůstat pouze u tohoto ustanovení, jiné způsoby zániku nájmu bytu lze nalézt v rámci zbylých speciálních ustanovení o nájemních vztazích ( 673 až 716 ObčZ) a také v rámci obecných ustanovení o zániku závazků ( 559 až 587 ObčZ). Tohoto rozlišení se ovšem držet nebudu a pro lepší přehlednost své diplomové práce jsem rozdělil důvody zániku nájmu bytu na dvě skupiny. Prvá skupina nazvaná absolutní zánik nájmu bytu představuje zánik předmětného vztahu mezi pronajímatelem a nájemcem, kdy nájem bytu nepřechází na nikoho dalšího a stává se právně volným. Těmto případům se budu věnovat nejobsáhleji a považuji je za samotnou podstatu své práce, ale považoval jsem za nezbytné uvést i dále zmiňované případy relativního zániku nájmu, neboť teprve společně dotvářejí obraz institutu zániku nájmu bytu. Druhá skupina s názvem relativní zánik nájmu bytu charakterizuje situace, kdy sice zaniká nájem bytu mezi pronajímatelem a nájemcem, avšak práva a povinnosti z nájmu bytu přechází na základě určitých právně relevantních skutečností na osobu jinou s výlučným nájemcem nebo pronajímatelem svázanou. 32 V rámci těchto dvou kapitol se budu podrobně věnovat jednotlivým důvodům zániku nájmu bytu Absolutní zánik nájmu bytu dohodou Skončení nájemního poměru k bytu dohodou je zcela v souladu s principy na nichž stojí úprava občanskoprávních vztahů. Tyto vztahy by totiž měly vznikat a zanikat v souladu se svobodnou vůlí jejich účastníků. Pokud se nájemce hodlá vystěhovat nebo pokud souhlasí s důvody, které pronajímatele vedou k požadavku na uvolnění jeho bytu, není nutné, aby se ukončením nájmu zabývaly již tak přetížené soudy, nebo aby nájemce musel očekávat doručení výpovědi od pronajímatele. Bylo by žádoucí, aby tento způsob zániku nájmu bytu v praxi převládal. Dohoda o zániku nájmu bytu musí být podle 710 odst. 1 ObčZ uzavřena písemně, a to pod sankcí absolutní neplatnosti. Nedostatek písemné formy nemůže být nahrazen, byť sebe jasnější vůlí nájemce byt vyklidit a fakticky opustit, a to i kdyby byt pronajímateli s jeho 32 Selucká, M. Nájem a podnájem bytu. Brno : Nakladatelství CP Books, 2005, s

Zákon č. 440/2005 Sb.

Zákon č. 440/2005 Sb. Zákon č. 440/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 403/1990 Sb., zákonem č. 529/1990 Sb.,

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. Vymezení pojmu. zrušen. Vznik nájmu. zrušen. Práva a povinnosti pronajimatele a nájemce

116/1990 Sb. ZÁKON. Vymezení pojmu. zrušen. Vznik nájmu. zrušen. Práva a povinnosti pronajimatele a nájemce 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 20. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor ve znění zákonů č. 403/1990 Sb., č. 529/1990 Sb., č. 229/1991 Sb., č. 540/1991 Sb., č. 302/1999 Sb., č. 522/2002 Sb. a č.

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor Změna: 403/1990 Sb. Změna: 529/1990 Sb. Změna: 229/1991 Sb. Změna: 540/1991 Sb. Změna: 302/1999 Sb. Změna: 522/2002 Sb. Změna:

Více

Dotčená ustanovení: - 2287 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( OZ ). Stanovisko:

Dotčená ustanovení: - 2287 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( OZ ). Stanovisko: Výkladové stanovisko č. 21 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 3. března 2014 - k výpovědní době při vypovězení nájmu bytu a nájmu domu nájemcem

Více

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech nájmu bytu. 2., aktualizované a roz ífiené vydání. Sestavila VùRA KORECKÁ

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech nájmu bytu. 2., aktualizované a roz ífiené vydání. Sestavila VùRA KORECKÁ P EHLED JUDIKATURY ve vûcech nájmu bytu 2., aktualizované a roz ífiené vydání Sestavila VùRA KORECKÁ PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech nájmu bytu Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz SLovo

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

NOVELA ZÁKONA O NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A MOŽNOST UZAVŘÍT NÁJEMNÍ SMLOUVU NA NEBYTOVÝ PROSTOR PŘED VYDÁNÍM KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ

NOVELA ZÁKONA O NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A MOŽNOST UZAVŘÍT NÁJEMNÍ SMLOUVU NA NEBYTOVÝ PROSTOR PŘED VYDÁNÍM KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ NOVELA ZÁKONA O NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A MOŽNOST UZAVŘÍT NÁJEMNÍ SMLOUVU NA NEBYTOVÝ PROSTOR PŘED VYDÁNÍM KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ strana 1 z 6 Dne 19. října 2005 nabyl účinnosti zákon č. 360/2005

Více

Založení a správa základního hospodaření domácnosti

Založení a správa základního hospodaření domácnosti Založení a správa základního hospodaření domácnosti Pořízení bytu formou nájmu/ podnájmu Nájemní vztah vzniká na základě písemné smlouvy, kterou pronajímatel (vlastník) přenechává nájemci do užívání, a

Více

N je j mní í s m l uvy p od v li l v i em k r k i r z i e 18.2.2010

N je j mní í s m l uvy p od v li l v i em k r k i r z i e 18.2.2010 Nájemní smlouvy pod vlivem krize IX. ročník odborné mezinárodní konference Real Estate Market > Winter 2010 Mgr. Martin Fučík 18.2.2010 Nesolventnost nájemců a dopady na nájemní vztahy Obchodní řešení

Více

Co je to vlastně nájem?

Co je to vlastně nájem? 1. kapitola > Bytová potřeba 11 nájemního bydlení a nájemních smluv. Pro smlouvy obecně platí, že pokud byly uzavřeny do konce roku 2013, budou se řídit i nadále původní právní úpravou. Nájemní smlouvy

Více

ZÁKON 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor. JUDr. Irena Duffková

ZÁKON 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor. JUDr. Irena Duffková ZÁKON 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor JUDr. Irena Duffková APLIKACE ZÁKONA 116/1990 Sb. Nebytové prostory jsou místnosti nebo soubory místností, které podle rozhodnutí stavebního úřadu

Více

Nájem dle nového občanského zákoníku

Nájem dle nového občanského zákoníku Nájem dle nového občanského zákoníku Real Estate Market Autumn 2013 Jan Šolc Obsah Přehled závazkových vztahů z titulu přenechání věci k užití jinému upravených v NOZ Základní znaky nájmu a pachtu a rozdíly

Více

Katedra občanského práva. Diplomová práce. Nájem bytu. Petra Pavlíková

Katedra občanského práva. Diplomová práce. Nájem bytu. Petra Pavlíková Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Katedra občanského práva Diplomová práce Nájem bytu Vedoucí diplomové práce: prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. Petra Pavlíková Září 2013 Čestné prohlášení Prohlašuji,

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období Návrh poslanců. na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a

Více

k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v následujícím znění:

k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v následujícím znění: Stanovisko č. 1 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 9. 11. 2012 k návrhu změny vodního zákona k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu

Více

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY 20 (Některé důsledky převodu vlastnictví jednotky) (1) S převodem nebo přechodem vlastnictví k jednotce přechází spoluvlastnictví společných částí domu,

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 6. května 2013 Ročník: první Předmět

Více

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název : Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Číslo dokumentu: SRM/07 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 01.07.2012

Více

BYTOVÁ POLITIKA V ČR. Ing. Milan Taraba

BYTOVÁ POLITIKA V ČR. Ing. Milan Taraba BYTOVÁ POLITIKA V ČR Vymezení problematiky Na vládní úrovni Koncepce bytové politiky, usnesení 292/2005 Respektujeme zásadu, že občan má právo na důstojné bydlení a že jde o podmínku nutnou pro život Pro

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10/2010 Část I. Obecná ustanovení 1) Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000,

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Zásady upravující poskytování plnění spojených s užíváním bytů a postup při určování

Více

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb.

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb. 484/2000 Sb.. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

Aktuální právní informace

Aktuální právní informace Aktuální právní informace Únor 2012 Novela zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů: posílení ochrany spotřebitele ve sporech ze spotřebitelských smluv Dne 1.4.2012 vstoupí v účinnost významná

Více

Nový občanský zákoník z pohledu trhu nemovitostí II. Nájemní vztahy v novém občanském zákoníku

Nový občanský zákoník z pohledu trhu nemovitostí II. Nájemní vztahy v novém občanském zákoníku Nový občanský zákoník z pohledu trhu nemovitostí II. Nájemní vztahy v novém občanském zákoníku Diskusní setkání časopisu Stavební fórum ve spolupráci s advokátní kanceláří Salans Olga Humlová, Michal Hink

Více

I n f o r m a c e. o vývoji a stavu řešení původního institutu práva trvalého užívání, resp. práva výpůjčky a návrh novely zákona

I n f o r m a c e. o vývoji a stavu řešení původního institutu práva trvalého užívání, resp. práva výpůjčky a návrh novely zákona I n f o r m a c e o vývoji a stavu řešení původního institutu práva trvalého užívání, resp. práva výpůjčky a návrh novely zákona 1. Právní rámec problematiky Právo trvalého užívání nemovitého majetku státu

Více

67/2013 ZÁKON. ze dne 19. února 2013,

67/2013 ZÁKON. ze dne 19. února 2013, 67/2013 ZÁKON ze dne 19. února 2013, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení

Více

Dopady nového občanského zákoníku na zákon o veřejných zakázkách

Dopady nového občanského zákoníku na zákon o veřejných zakázkách Dopady nového občanského zákoníku na zákon o veřejných zakázkách Andrea Schelleová Nová právní úprava týkající se VZ v roce 2014 Zákonné opatření č. 341/2013 Sb. (změna ZVZ) Zákon č. 303/2013 Sb., kterým

Více

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb.

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb. Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách

Více

396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. srpna 2002 o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu fyzickými osobami postiženými povodněmi

Více

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009 Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 12 V Y H L Á Š K A m i n i s t e r s t v a f i n a n c í Č e s k é s o c i a l i s t i c k é r e p u b l

Více

HLAVA III ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

HLAVA III ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Odmítnuté (nepřevzaté) závazky zůstávají platnými; zavázán je zakladatel, který je učinil, popř. je-li vícero zakladatelů zakladatelé společně a nerozdílně (solidárně). Jedná-li pouze jediný písemně zmocněný

Více

Město Kolín. Směrnice

Město Kolín. Směrnice Město Kolín Směrnice č. 14 ze dne 26.5.2014, kterou se stanoví obecná pravidla pro uzavírání nájemních smluv na sociální byty v majetku města Kolína Tato směrnice je závazná pro zaměstnance města Kolína

Více

Zánik nájmu bytu (domu)

Zánik nájmu bytu (domu) ČÁST TŘETÍ Zánik nájmu bytu (domu) I. Obecně Nájem bytu a domu zaniká nejčastěji tradičním způsobem jako každý jiný závazek, a to řádným splněním dluhu (srov. 1908 odst. 1 obč. zák.). V případě nájmu však

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 34/2010-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Dagmar

Více

Smlouvy uzavírané obcí

Smlouvy uzavírané obcí Smlouvy uzavírané obcí - vybrané veřejnoprávní aspekty JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Vysoká škola CEVRO Institut Parlamentní institut Březen 2011 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této Nájemní smlouva Smluvní strany Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále

Více

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92 Č. 10 Ze skutečnosti, že zákonem na nějž odkazuje 242 zák. práce ( zák. č. 65/ 65 Sb. ) ve znění zák. 231/92 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti může být i zákon národní

Více

- k rukám prezidenta Českého střeleckého svazu, pana Ing. Petra Barocha. Věc: Vyjádření ve věci právního stavu areálu střelnice Brno Kývalka.

- k rukám prezidenta Českého střeleckého svazu, pana Ing. Petra Barocha. Věc: Vyjádření ve věci právního stavu areálu střelnice Brno Kývalka. Společníci JUDr. Radek Ondruš JUDr. Aleš Ondruš Advokáti Mgr. Marcela Štraitová JUDr. Ing. Milan Mleziva Vedoucí kanceláře JUDr. Jaroslav Kejval Advokátní koncipienti Mgr. Petr Vytopil JUDr. Marta Nedvědová

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Zásady stanoví podmínky

Více

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj Podle ustanovení 78 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

Z á k o n. ze dne..2012

Z á k o n. ze dne..2012 Z á k o n ze dne..2012 o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů,

Více

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ.

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ. Zásady pro prodej nebytových jednotek v domech, které byly schváleny k prodeji v souladu s Prováděcím předpisem privatizace domovního fondu svěřeného městské části Praha 10 (prodej jednotek) 1 ZÁKLADNÍ

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období Návrh poslanců Romana Sklenáka, Vladimíry Lesenské, Dany Váhalové a Jeronýma Tejce na vydání zákona kterým se mění zákon č. 329/2011

Více

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje Přehled Část I. Obecná ustanovení Předmět úpravy Související právní předpisy Evidence majetku

Více

Smlouva otichém společenství. Smlouva o tichém společenství. Tichá společnost???

Smlouva otichém společenství. Smlouva o tichém společenství. Tichá společnost??? Smlouva otichém společenství 2005 2007 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Smlouva o tichém společenství Absolutní obchodní závazkový vztah (srv. 261/4), právní úprava obsažena jen

Více

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

Výňatky z Informace č. 1/2014 vydané Odborem řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu. dne 27. 1. 2014 pod č.j.

Výňatky z Informace č. 1/2014 vydané Odborem řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu. dne 27. 1. 2014 pod č.j. Výňatky z Informace č. 1/2014 vydané Odborem řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu. dne 27. 1. 2014 pod č.j. SPU 016519/2014 Informace jsou metodickým nástrojem řízení organizačních jednotek

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2015 7. volební období

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2015 7. volební období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 01 7. volební období P o s l a n e c k ý n á v r h ZÁKON ze dne. 01, kterým se mění zákon č. 1/009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky

Více

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č. 504 ze dne 17. 3. 2015

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č. 504 ze dne 17. 3. 2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor evidence, správy a využití majetku PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj.

Více

Úprava občanského sdružení je vedena v ustanovení zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.

Úprava občanského sdružení je vedena v ustanovení zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. ROZBOR: Postavení občanského sdružení a postavení obecně prospěšné společnosti (v současné právní úpravě i ve světle nového občanského zákoníku účinného od 1. 1. 2014) I. Občanské sdružení: Úprava občanského

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

ZMĚNY SMLUV, NA ZÁKLADĚ KTERÝCH BYL PROVEDEN VKLAD PRÁVA DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ZMĚNY SMLUV, NA ZÁKLADĚ KTERÝCH BYL PROVEDEN VKLAD PRÁVA DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ ZMĚNY SMLUV, NA ZÁKLADĚ KTERÝCH BYL PROVEDEN VKLAD PRÁVA DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ 4. 9. 2013 / Petr Měštánek, Marek Disman Cílem tohoto článku je zhodnotit možnosti provádění změn ve smlouvách, na jejichž

Více

PRÁVO PROTI DOMÁCÍMU NÁSILÍ. III. soukromoprávní instituty

PRÁVO PROTI DOMÁCÍMU NÁSILÍ. III. soukromoprávní instituty PRÁVO PROTI DOMÁCÍMU NÁSILÍ III. soukromoprávní instituty Zdeňka Králíčková, 2011 LITERATURA MONOGRAFIE Voňková, J., Huňková, M.: Domácí násilí z pohledu žen. Praha: Profem, 2004; Marvánová-Vargová, B.

Více

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb., vyhlášky č. 110/2004 Sb., vyhlášky č. 617/2004 Sb., vyhlášky č. 277/2006 Sb. a vyhlášky č. 64/2012 Sb.

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb., vyhlášky č. 110/2004 Sb., vyhlášky č. 617/2004 Sb., vyhlášky č. 277/2006 Sb. a vyhlášky č. 64/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

Seznam použitých zkratek... 16 Předmluva... 19

Seznam použitých zkratek... 16 Předmluva... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 16 Předmluva... 19 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 21 HLAVA PRVNÍ: Pojem práva... 23 1 Pojem práva ve smyslu objektivním a subjektivním... 23 2 Třídění práva ve smyslu objektivním...

Více

PŘÍKLAD: ŽÁDOST OBYVATELE NA ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

PŘÍKLAD: ŽÁDOST OBYVATELE NA ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU PŘÍKLAD: ŽÁDOST OBYVATELE NA ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU Adresováno komu: Obecní úřad Staňkovice Ohlašovna evidence obyvatel Staňkovice č.p.30 285 04 Staňkovice; V................. dne................. Žádost

Více

484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 18. prosince 2000,

484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 18. prosince 2000, 484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007. - Vymezení předmětu správního řízení

Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007. - Vymezení předmětu správního řízení MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007 - Vymezení předmětu správního řízení I.

Více

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén ".sk" u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén .sk u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání u spol. General Registry Provozovatel Provozovatelem jsou v následujícím dokumentu myšleny společnosti: 1. General Registry, s.r.o. Žižkova 1 370 01 České Budějovice Česká republika IČ: 26027267 DIČ:CZ26027267

Více

ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE OD ROKU 2014

ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE OD ROKU 2014 ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE OD ROKU 2014 Olga Kryštofová 29.1.2014 Zákoník práce (Zákon č. 262/2006 Sb.) je součástí soukromého práva a upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci

Více

PŘEDMLUVA... 9 POUŽITÉ ZKRATKY... 11

PŘEDMLUVA... 9 POUŽITÉ ZKRATKY... 11 OBSAH PŘEDMLUVA.................................................. 9 POUŽITÉ ZKRATKY............................................ 11 1. Odpovědnost za vady a právo reklamovat....................... 13 1.1

Více

Způsobilost k právním úkonům. Právní ochrana lidí s postižením

Způsobilost k právním úkonům. Právní ochrana lidí s postižením Způsobilost k právním úkonům Právní ochrana lidí s postižením 1 Rozhodování lidí s postižením Autonomní - Člověk rozhoduje samostatně, nese důsledky svých rozhodnutí sám a je za ně odpovědný. Náhradní

Více

Přehled aktuální judikatury a legislativy pro praktické využití

Přehled aktuální judikatury a legislativy pro praktické využití Přehled aktuální judikatury a legislativy pro praktické využití Ondřej Dušek, advokát Praha, 19. května 2008 Vlastnické právo k nemovitostem nabývání a pozbývání 1. Odstoupení od nabývacích smluv předchozími

Více

Zdravotní pojišťovny jako povinný subjekt podle zákona č. 106/1999 Sb.

Zdravotní pojišťovny jako povinný subjekt podle zákona č. 106/1999 Sb. Zdravotní pojišťovny jako povinný subjekt podle zákona č. 106/1999 Sb. Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv 2 zákona č. 106/1999 Sb. (1) Povinnými subjekty, které mají podle

Více

Otázky a odpovědi k dani z nemovitých věcí v roce 2014. Jakým předpisem je novelizována daň z nemovitostí od 1.ledna 2014?

Otázky a odpovědi k dani z nemovitých věcí v roce 2014. Jakým předpisem je novelizována daň z nemovitostí od 1.ledna 2014? Otázky a odpovědi k dani z nemovitých věcí v roce 2014 Jakým předpisem je novelizována daň z nemovitostí od 1.ledna 2014? Zákon o dani z nemovitostí byl novelizován zákonným opatřením Senátu č. 344/2013

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í : č. j. 3 Ads 30/2006-49 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: JUDr.

Více

PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ V TZV. DOMECH PRO SENIORY

PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ V TZV. DOMECH PRO SENIORY STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ V TZV. DOMECH PRO SENIORY Příloha č. 1 Koncepce rozvoje sociálního bydlení v Opavě na období 2011-2014 Účinnost od: 01.07.2013

Více

(pronajímatel a nájemce jsou dále označováni jednotlivě jako smluvní strana nebo společně též jako smluvní strany )

(pronajímatel a nájemce jsou dále označováni jednotlivě jako smluvní strana nebo společně též jako smluvní strany ) Dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 se sídlem Komenského 1326, Pelhřimov, 393 01 Pelhřimov zastoupená ředitelkou školy Mgr. Nellou Slavíkovou IČO: 70844194

Více

Nový občanský zákoník ve vazbě na obecní zřízení. Některé problematické okruhy

Nový občanský zákoník ve vazbě na obecní zřízení. Některé problematické okruhy Nový občanský zákoník ve vazbě na obecní zřízení Některé problematické okruhy 39 obecního zřízení 39 (1) Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku

Více

Část první - Zákon o jednostranném zvyšování nájemného z bytu

Část první - Zákon o jednostranném zvyšování nájemného z bytu Komentář k zákonu č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (Vypracoval odbor bytové politiky, Ministerstvo

Více

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Obsah Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014... 3 NEWSLETTER 2/2014 2/6 Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014 Technická novela zákona o veřejných zakázkách a vliv nového

Více

Připravované změny zákonů o územních samosprávných celcích

Připravované změny zákonů o územních samosprávných celcích Připravované změny zákonů o územních samosprávných celcích Ing. Marie Kostruhová Vládní zadání Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012 (usnesení vlády č. 1/2011, ve znění usnesení

Více

Přiznávání nákladů na vymáhání pohledávek soudem

Přiznávání nákladů na vymáhání pohledávek soudem Přiznávání nákladů na vymáhání pohledávek soudem Mgr. Ing. Marek Švehlík 9. října 2014 Obsah 1. Náhrada nákladů řízení principy 2. Soudní poplatky 3. Soudní poplatky navrhované změny 4. Odměna advokáta

Více

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Z Á S A D Y pro přidělování bytů ve vlastnictví Města Hlinska do nájmu občanům (úplné znění schválené RM dne 28. 12. 2011 usnesením č. 160/2011/16) Část

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 ČÁST PRVNÍ

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 ČÁST PRVNÍ 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradn hradách soudního exekutora, o odměně a náhradn hradě hotových výdaj v dajů správce podniku a o podmínk nkách pojištění

Více

Návrh ZÁKON. ze dne 2015,

Návrh ZÁKON. ze dne 2015, III. Návrh ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a

Více

221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ. Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví

221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ. Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví 221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví) Parlament se

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více

6/8 Prodej zdravotnického zafiízení lékafiské praxe

6/8 Prodej zdravotnického zafiízení lékafiské praxe VEDENÍ LÉKA SKÉ PRAXE 6/8.1 str. 1 6/8 Prodej zdravotnického zafiízení lékafiské praxe 6/8.1 Úvod Mgr. Jakub Uher SPL ČR S určitou pravidelností se objevují návrhy na legislativní úpravu podrobněji upravující

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání (uzavřená dle 2302 NOZ).. (název) se sídlem,. IČO: zastoupen/ jednající.. (dále jen Pronajímatel ) a... (jméno a příjmení) s místem podnikání IČO:... (dále

Více

Správci podniku náleží za činnost při exekuci prodejem podniku odměna a náhrada hotových výdajů.

Správci podniku náleží za činnost při exekuci prodejem podniku odměna a náhrada hotových výdajů. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

Závěr č. 88 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne

Závěr č. 88 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne Příloha č. 2 k zápisu z 26. 3. 2010 MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 88 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 3. 2010 - Výklad

Více

Vážení klienti, tým advokátní kanceláře HAVLÍČEK & JANEBA

Vážení klienti, tým advokátní kanceláře HAVLÍČEK & JANEBA Vážení klienti, v rámci tohoto čísla si Vám dovolujeme zaslat přehled aktuální judikatury, dále si Vás dovolujeme seznámit s aktuálními legislativními změnami a závěrem naleznete aktuální téma týkající

Více

ČÁST PRVNÍ. HLAVA I Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ. HLAVA I Obecná ustanovení Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 484/2000 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny... - znění dle 64/12 Sb. 484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne

Více

Hospodárné nakládání s majetkem: návrh legislativního řešení Oživení, o.s., duben 2010

Hospodárné nakládání s majetkem: návrh legislativního řešení Oživení, o.s., duben 2010 Hospodárné nakládání s majetkem: návrh legislativního řešení Oživení, o.s., duben 2010 Navrhovaná novela stojí na 3 základních bodech: právní úkony územního celku vedoucí ke zcizení, pronájmu nebo výpůjčce

Více

Nájemní smlouva. uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: takto: I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: takto: I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: Obec Libhošť (IČ:72086718 Podíl:1/1) Libhošť č.p. 1 Libhošť, 742 57 jako pronajímatel na

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra občanského práva. Diplomová práce. Zánik nájmu bytu. Veronika Michálková 2007/2008

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra občanského práva. Diplomová práce. Zánik nájmu bytu. Veronika Michálková 2007/2008 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra občanského práva Diplomová práce Zánik nájmu bytu Veronika Michálková 2007/2008 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Zánik nájmu bytu zpracovala

Více

P r á v n í s t a n o v i s k o

P r á v n í s t a n o v i s k o P r á v n í s t a n o v i s k o k otázce rozhodnutí o převodech družstevních bytů do vlastnictví členů družstva u Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 (dále jen BDC ) ve vztahu k návrhu stanov podle

Více

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá Městyse Višňové Sp. zn.: Pravidla pro pronájem sociálních vstupních bytů Sociální vstupním bytem je nájemní byt se sociálním určením postavený se státní dotací podle podprogramu "Podpora výstavby podporovaných

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy 01. Pojem veřejná správa 02. Vymezení veřejné správy

Více

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více