4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova. 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova"

Transkript

1 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu s Výtvarnou výchovou vzdělávací oblasti Člověk a umění Navazuje na výuku hudební výchovy a výtvarné výchovy na prvním stupni. Z průřezových témat mají na hudební výchovu návaznost zejména osobnostní výchova, sociální výchova a multikulturní výchova. Hudební výchova umožňuje žákům rozvíjení hudebnosti, získání vztahů k hudbě a umění. Pomáhá také porozumět historii v hudebních souvislostech.hudební výchova nabízí možnosti poznávání sebe sama v prožívání hudby tělem, svými city, dokáže probouzet v žácích přirozený rytmus a smysl pro hudbu. Žáci mohou zažít radost z vlastního pohybu, splynutí s hudbou formou poslechu, vyjádření hudby tělem, muziko terapeutickými disciplinami. Je kladen důraz na rozvíjení hudebnosti ve směrech zpěv, poslech, pohyb, a hra na jednoduché nástroje, zejména Orffovy. 437 čtyřech Úkolem hudební výchovy je podporovat v dětech rytmus, cit pro hudbu, umět se citově uvolnit a vyjádřit. Žáci by měli zejména umět reagovat sami na sebe, své okolí pochopit složitost a komplexnost vztahů člověka člověku. Být tolerantní k projevům druhých. Cílem je umožnit žákům hlouběji porozumět zákonitostem hudebních jevů a umožnit v rámci výuky poznat hudbu jako komplex hudebních směrů, historických i současných jevů a proudů v hudbě. Dále také nalézat odpovědi na nejrůznější otázky, spjaté s touto oblastí vědy. Žáci mohou zažít radost z vlastního objevování a poznatků. Klademe důraz na praktické činnosti, vyjádření hudby pohybem, kresbou hlasem, hrou na hudební nástroj. Takto získané hodnoty, vědomosti a výsledky umět také vyhodnotit, vyvodit patřičný závěr. Volíme takové formy a metody výuky, které žákům umožňují optimální zvládnutí učiva. Jedná se o aktivizující činnosti podporující samostatnost a tvořivost, realizují se pomocí skupinové práce, ale také samostatným projevem. Výchovně-vzdělávacích cílů se snažíme dosahovat i s ohledem na individuální osobnosti žáků a jejich aktuální zdravotní stav. V neposlední řadě směřujeme k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí v oblasti komunikace, řešení problémů, city, empatie. Vedeme žáka k šetrnému chování se

2 k vlastnímu zdraví i zdraví ostatních lidí. Při tvorbě učebních osnov předmětu fyzika vycházíme z individuálních potřeb žáků a respektování jejich postižení. 2. Časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova je u dětí vzdělávaných podle ŠVP ZŠ vyučován ve všech ročnících 1 a 2. stupně s pevně stanovenou časovou dotací 1 vyučovací hodina týdně. Vyučování předmětu Hudební výchova u dětí vzdělávaných podle ŠVP ZŠ - LMP probíhá také v rozsahu 1 vyučovací hodina týdně. Obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a umění stanovených RVP pro základní vzdělávání a související očekávané výstupy průřezových témat. 3. Výchovné a vzdělávací strategie rozvíjející kompetence žáků Kompetence k učení Učitel: - zadává úkoly, při kterých žáci získávají a zpracovávají informace z různých zdrojů ( např. Internet, časopisy, knihovna, odborná literatura apod.) - společně s žáky vytýčí cíl činnosti, sleduje jejich pokroky a úspěšnost při řešení problému - se zajímá, jak žákům vyhovuje jeho styl výuky Kompetence k řešení problémů Učitel: - zařazuje do výuky činnosti, které rozvíjí u žáků tvořivost empatii a cit k hudbě a žáci sami směřují k objevům, - vede žáky k zamyšlení nad názory a projevy druhých - umožní žákům pracovat s informacemi a zdroji, aby si mohli ověřit správnost svého jednání - napomáhá žákům při pohybových činnostech - vede žáky k šetrnému a správnému poznávání sebe sama, 438

3 Kompetence komunikativní Učitel: - se zajímá o názory a zkušenosti žáků, pracuje s náměty žáků, vybízí žáky ke kladení otázek - vede žáky ke sledování vývoji současných hudebních trendů a následně s žáky o těchto diskutuje Kompetence sociální a personální Učitel: - podporuje vzájemnou komunikaci mezi žáky při společných úkolech, řešení problému a jejich vzájemnou spolupráci - povzbuzuje každého žáka, snahou je navodit příjemnou atmosféru v třídním prostředí Kompetence občanské Učitel: - vede žáky ke kladnému vztahu k hudbě, umění a hudební historii - osvětluje možnosti využití hudby v komunikaci a soukromém životě 439

4 Kompetence pracovní Učitel: - zohlední individuální tempo žáků v závislosti na míře jejich zdravotního postižení a zajistí jejich vzdělávací potřeby - zajistí studijní materiály a kompenzační pomůcky, jež jsou žákům při výuce dostupné v dostatečném množství vede žáky k jejich seberealizaci (při zohlednění jejich možností) 4. Průřezová témata Osobnostní a sociální výchova - OSV Průřezové téma se zabývá jedincem a jeho individualitou. Nabízí možnost rozvoje jeho emocionálních vztahů, osobních postojů a dobrých mezilidských vztahů. Nabádá ke spolupráci, vzájemné komunikaci a případnému řešení konfliktů. - rozvoj schopností poznávání - kreativita - mezilidské vztahy - komunikace - kooperace a kompetice Multikulturní výchova MK Průřezové téma učí žáky komunikovat a žít ve skupině lidí, řešit konflikty a spory, poznat různé úhly pohledu a pochopit, že všechny kultury jsou si rovnocenné a žádná není nadřazena jiné. - lidské vztahy 440

5 Mediální výchova MV Průřezové téma má vytvořit kritický odstup od mediálních sdělení, schopnost vytvoření vlastního úsudku o událostech v současném hudebním světě, ale i selekci toho nejpodstatnějšího ve zpravodajství. - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality - práce v realizačním týmu 441

6 Učební osnovy Předmět: Hudební výchova Ročník: 1. ZŠ Žák: Vokální činnosti: mezipředmětová - učí se vytvářet hlavový tón - pěvecký a mluvený projev integrace OSV - rozvoj schopnosti poznávání, - rozvíjí pěvecké dovednosti ( dýchání, psychohygiena výslovnost, nasazení a tvorba tónu, - jednohlas, zpěv lidových a umělých písní ČJ - orientace dynamicky odlišený zpěv ) v textu - osvojí si alespoň 10 písní - hodnocení - zpívá na základě svých dispozic, jedno- - intonační cvičení - sebehodnocení - poznávání lidí duché písně v rozsahu kvinty - komunikace - rytmizuje a melodizuje jednoduché - hudební rytmus - kreativita, kooperace texty - realizuje rytmické hudební hry. hra na tělo MkV - lidské vztahy ( ozvěna, otázka - odpověď ) Žák: Instrumentální činnosti: - učí se nejjednodušší doprovody na rytmic- - hra na nástroje Orffova instrumentáře ké nástroje Orffova instrumentáře - rytmizace říkadel - vnímá tvůrčí sounáležitost s ostatními - reprodukuje hudební doprovody - metrum Čj říkanky takt, hudební ozvěna Žák: Hudební pohybové činnosti: - doprovází hrou na tělo při deklamaci - pohybové hry a říkadla, popěvky, pohybový doprovod písní MV - vnímání autora mediálních sdělení říkadel a jednoduchých popěvků TV - pohyb,taneční - pohybuje se podle hudby - pochod - pohyby těla podle hudebního doprovodu kroky 442

7 Předmět: Hudební výchova - pokračování Ročník: 1. ZŠ Žák: - seznamuje se s hudebně pohybovými hrami - používá taneční kroky - v rámci svých dispozic Žák: Poslechové činnosti : - rozlišuje pojmy: zvuk-tón, řeč-zpěv, - kvalita tónu tón dlouhý, krátký, hluboký, vysoký, silný - vztahy mezi tóny - učí se rozpoznat nižší a vyšší tón - rozlišuje pomalu-rychle, vesele smutně - hudební výrazové prostředky - rozlišuje a určuje zvuky hudebních nástrojů - učí se odlišit hlas mužský, ženský a - hudba vokální a instrumentální dětský - rozpoznává hru na zobcovou flétnu, klavír, housle, kytaru, bubínek, húlky - vyjadřuje svůj vztah k hudebním nástrojům - uvědomuje si rozdíl mezi hudebními styly - hudební styly a žánry ukolébavka, tanec, pochod - interpretace hudby Tv taneční kroky, hra na tělo 443

8 Předmět: Hudební výchova Ročník: 2. ZŠ Žák: Vokální činnosti: mezipředmětová - zdokonaluje tvoření hlavového frázování - pěvecký a mluvený projev integrace OSV - rozvoj schopnosti poznávání, a výslovnost koncovek - jednohlas, zpěv jednoduchých písní ČJ - orientace - rozvíjí pěvecké dovednosti ( dýchání, v textu výslovnost, nasazení a tvorba tónu, - hodnocení dynamicky odlišený zpěv ) - sebehodnocení - poznávání lidí - osvojí si alespoň 10 písní - komunikace - zpívá na základě svých dispozic, jedno- - kreativita, kooperace duché písně v rozsahu kvinty - hudební rytmus(2/4,3/4,4/4 takt),hra na tělo, - rytmizuje a melodizuje jednoduché texty - rytmizace, hudební improvizace MkV - lidské vztah Žák: Instrumentální činnost - realizuje rytmické hudební hry - hra na tělo, hra na rytmické nástroje ( ozvěna, otázka - odpověď ) - hráje nejjednodušší doprovody na rytmic- - hra na hudební nástroje ké i melodické nástroje Orffova instrumentáře - vnímá tvůrčí sounáležitost s ostatními Žák: Hudební pohybové činnosti: MV - vnímání autora mediálních sdělení - doprovází se hrou na tělo při deklamaci - pohybový doprovod znějící hudby TV - pohyb,taneční říkadel a jednoduchých popěvků kroky - pohybuje se podle hudby - pochod, - pohybové vyjádření hudby ukolébavka, tanec, využívá taneční kroky - orientace v prostoru - vyjadřuj emocionální zážitek z hudby, Žák: Poslechové činnosti : - rozlišuje pojmy délka, síla, barva a výška - kvalita tónu tónu - vztahy mezi tóny - rozlišuje tóny nižší a vyšší 444

9 Předmět: Hudební výchova - pokračování Ročník: 2. ZŠ Žák: - učí se poznat hru na hudební nástroje - hudební výrazové prostředky - seznamuje se s dalšími poslechovými - hudba vokální a instrumentální skladbami - hudební styly a žánry - rozlišuje taneční hudbu, pochod, - interpretace hudby ukolébavku - slovně vyjadřuje svůj názor na poslouchanou hudbu 445

10 Předmět: Hudební výchova Ročník: 3. ZŠ Žák: Vokální činnosti: - zdokonaluje tvoření hlavového frázování - pěvecký a mluvený projev mezipředmětová OSV - rozvoj schopnosti poznávání, a výslovnost koncovek - jednohlas integrace psychohygiena - rozlišuje cílevědomě svůj hlasový r ČJ - orientace - respektuje a provádí hlasovou hygienu v textu - rozvíjí své pěvecké dovednosti - hodnocení - osvojí si alespoň 10 písní - komunikace - zpívá na základě svých dispozic - hudební rytmus - kreativita, kooperace intonačně čistě a rytmicky přesně - intonační cvičení - rytmizuje a melodizuje jednoduché texty MkV - lidské vzta Žák: Instrumentální činnosti: - realizuje rytmické hudební hry ( ozvěna, otázka - odpověď ) - hraje nejjednodušší doprovody na rytmic- - hra na hudební nástroje ké i melodické nástroje Orffova instrumentáře - vnímá tvůrčí sounáležitost s ostatními - rytmizuje a melodizuje jednoduché - rytmizace říkadel, hudební improvizace texty, zhudebňuje říkadla Žák: Hudebně pohybové činnosti: MV - vnímání autora mediálních sdělení - doprovází se hrou na tělo pohybuje se - pohybový doprovod znějící hudby TV - pohyb,taneční podle hudby - pochod, tanec, mazurka kroky polka, využívá taneční kroky - pohybové vyjádření hudby - orientace v prostoru Žák: Poslechové činnosti : - vyjadřuje emocionální zážitek z hudby - učí se propojovat poslechové činnosti - kvalita tónu, výška, síla, délka 446

11 Předmět: Hudební výchova - pokračování Ročník: 3. ZŠ Žák: Poslechové činnosti: - učí se rozlišovat kvalitu tónu - délku, výšku, sílu, - kvalita tónu barvu - vztahy mezi tóny - upřesňuje hudebně vyjadřovací technologie - melodie, rytmus, tempo - hudební výrazové prostředky - rozlišuje hudbu vokální, vokálně - hudba vokální a instrumentální instrumentální a instrumentální - rozlišuje hudební nástroje - učí se rozlišit hudební styly - hudba taneční, pochodová, ukolébavka - seznamuje se s dalšími poslechovými skladbami - slovně vyjadřuje svůj názor na posloucha- - hudební styly a žánry nou hudbu - ujasňuje si, v čem se může sám zdokonalit - interpretace hudby zdokonalit Čj - sloh - 447

12 Předmět: Hudební výchova Ročník: 4. ZŠ Žák: Vokální činnosti: mezipředmětová - zdokonaluje tvoření hlavového frázování integrace OSV - rozvoj schopnosti poznávání, a výslovnost koncovek psychohygiena - rozlišuje cílevědomě svůj hlasový rozsah - pěvecký a mluvený projev ČJ - orientace - respektuje a provádí hlasovou hygienu v textu - rozvíjí své pěvecké dovednosti - hodnocení - osvojí si alespoň 10 písní - sebehodnocení - poznávání lidí - Aj - jednoduché texty - komunikace - zpívá na základě svých dispozic - kreativita, kooperace intonačně čistě a rytmicky přesně - intonace - rytmizuje a melodizuje jednoduché - hudební rytmus MkV - lidské vztahy texty - realizuje rytmické hudební hry (ozvěna, otázka - odpověď ) - učí se rozpoznávat noty - grafický záznam Žák: Instrumentální činnosti: - hraje nejjednodušší doprovody na rytmic- - vnímá tvůrčí sounáležitost s ostatními - hra na hudební nástroje - rytmizuje a melodizuje jednoduché - rytmizace, hudební improvizace texty, zhudebňuje říkadla Žák: Hudebně pohybové činnosti: MV - vnímání autora mediálních sdělení - doprovází se hrou na tělo pohybuje se - pohybový doprovod TV - pohyb,taneční podle hudby - pochod, tanec, mazurka kroky polka, využívá taneční kroky - realizuje taneční hry se zpěvem - vyjadřuje emocionální zážitek z hudby - propojuje poslechové činnosti s pohybem - učí se pohybové improvizace 448

13 Předmět: Hudební výchova - pokračování Ročník: 4. ZŠ Žák: Poslechové činnosti : - rozlišuje kvalitu tónu - délka, výška, síla, - kvalita tónu barva - vztahy mezi tóny - upřesňuje hudebně vyjadřovací - hudební výrazové prostředky technologie - melodie, rytmus, tempo - rozlišuje hudbu vokální, vokálně - hudba vokální a instrumentální instrumentální a instrumentální - rozlišuje hudební nástroje - rozlišuje hudební styly - hudba taneční, - hudební styly a žánry pochodová, ukolébavka - seznámuje se s dalšími poslechovými skladbami - slovně vyjadřuje svůj názor na posloucha- - interpretace hudby Čj - sloh nou hudbu - ujasňuje si v čem se může sám zdokonalit zdokonalit -velká a malá písňová forma, rondo, variace - hudební formy 449

14 Předmět: Hudební výchova Ročník: 5.ZŠ Očekávané výstupy - kompetence Učivo (obsah) Mezipř. Vztahy Průřezová témata Žák: Vokální činnosti - zdokonaluje vytváření hlavového tónu - pěvecký, mluvený projev Čj - orientace v textu OSV - Rozvoj schopnosti poznávání, - dbá správného dýchání, výslovnosti, psychohygiena nasazení a tvorby tónu - osvojí si alespoň 20 písní - hudební rytmus OSV - poznávání lidí - rytmizuje a melodizuje náročnější - jednohlas hudební texty - intonace - zaměří se na realizaci a hudební hry Žák: Instrumentální činnosti - hráje náročnější doprovody na rytmické OSV - kreativita. Kooperace nástroje Orffova instrumentáře - hra na hudební nástroje - doprovází písně samostatně i ve skupině Žák: Hudební pohybové činnost - doprovodí hrou na tělo určenou píseň - taktování Tv - taneční kroky MKV - lidské vztahy - pohybem vyjádří své emoce z hudby - pantomimou vyjádří dynamiku písně - pohybový doprovod - zvládne základní taneční kroky - polka, pochod, mazurka Žák: Poslechové činnosti - umí bez problémů rozlišit tyto pojmy: - kvalita tónu Čj - sloh MV - vnímání autora mediálních zdělení zvuk - tón, řeč - zpěv, říkadlo - píseň - hudební výrazové prostředky - určí u písně druh tónu, dynamiku, - hudba vokální a instrumentální tempo, takt - rozezná poslechem hudební nástroje - hudební žánry v orchestru - slovně i písemné vyjádří svůj názor na hudbu a písně - otextuje jednoduchou skladbu 450

15 Předmět: Hudební výchova Ročník: 6. ZŠ Žák: Instrumentální činnost Čj - lidová nářečí VMEGS - jsme Evropané - reprodukuje jednoduché písně s lidovou Reprodukce písní OSV - komunikace, kreativita tématikou, doprovází se na jednoduché Rytmické hudební hádanky Z - krajové zvyky hudební nástroje Orffova instrumentáře Orffovy nástroje - pozná jednoduchou lidovou píseň podle Stupnice Cdur vytleskávaného rytmu a melodie - pozná noty základní stupnice Cdur - hudební představu vyjádří rytmem Žák: Vokální činnost Vv - malba děje - podle svých individuálních dispozic Dechová cvičení lidové písně zopakuje základní dechové cviky Intonační cvičení - podle svých individuálních dispozic Reprodukce tónů zvládne intonačně čistě rytmicky zpívat píseň dle vlastního výběru - reprodukuje tóny, snaží se o převádění melodií z nezpěvné do zpěvné polohy Žák: Hudebně pohybová činnost Tv - taneční průprava MkV - lidské vztahy - pohybem a taktováním vyjádří rytmus Taktování a pohyb na hudbu OSV - mezilidské vztahy hudby Žák: Poslechová činnost D - život hud. OSV - hodnoty, postoje, praktická etika - pozná poslechem základní hud.nástroje Hudební nástroje skladatelů ( buben, housle, basa, klavír, flétna, Hudební skladatelé - Smetana, Dvořák, kytara) Mozart - zná život a díla Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, W.A Mozarta - poslechem pozná jejich základní díla 451

16 Předmět: Hudební výchova Ročník: 7. ZŠ Žák: Instrumentální činnost Čj - lidová nářečí VMEGS - jsme Evropané - pozná podle vizuál., zvuk. záznamu Jednoduché hudební formy - pochod, polka, OSV - komunikace, kreativita valčík, mazurku, pochod, polku Valčík, mazurka Tv - pohybová - čte notační záznam jednoduché písně Notační zápis průprava - hudební představy vyjádří pomocí Orffovy nástroje melodie a tempa Žák: Vokální činnost Vv - lidové kroje - podle svých individuálních dispozic Intonační cvičení - vzestupná, sestupná zopakuje intonační a dechová cvičení Dechová cvičení - rozšiřuje hlasový rozsah Notová osnova, základní stupnice - dbá na hlasovou hygienu Zpěv lidových písní složitějšího charakteru - orientuje se v základním notové osnově ( linky, mezery, takt, repetice, pomlky ) - podle svých individuálních dispozic zazpívá píseň podle notového zápisu Žák: Hudebně pohybová činnost Tv - taneční průprava MkV - lidské vztahy - ovládá jednoduché taneční kroky, Jednoduché hudební formy - pochod, polka OSV - mezilidské vztahy vlastní pohybové ztvárnění Hudebně pohybové hry Žák: Poslechová činnost D - život hud. OSV - hodnoty, postoje, praktická etika - zná rozdíl mezi písní lidovou a umělou Píseň lidová, umělá skladatelů - zná život a díla A. Vivaldiho, J.S Bacha Hudební nástroje Chopin, Handl, Stravinskij, Čajkovskij Světoví skladatelé - Vivaldi, Bach Z - země původu - vývoj hudby a hudebních nástrojů Chopin, Stravinskij,Handl, Čajkovskij moderních - pozná hudební žánry a charakterizuje Pravěk, Egypt, středověk, novověk hudebních žánrů spojitost hudby s kult. tradicemi, zvyky Hudební žánry - blues, jazz, swing - charakterizuje základní znaky hudebních Opera, opereta, muzikál D - historická období forem - opera, opereta, muzikál - pozná poslechem drnkací a smyčcové hudební nástroje 452

17 Předmět: Hudební výchova Ročník: 8. ZŠ Žák: Instrumentální činnost D - dějiny tance OSV - komunikace, kreativita - vytváří doprovody pro hudební formy Jednoduché hudební formy - valčík pochod, polka, valčík, mazurka Mazurka s využitím Orffova instrumentáře Orffovy nástroje - doprovodí písně pomocí ostinata, Ostinátní doprovod respektuje prodlevu Tvorba doprovodů - hraje a tvoří jednoduché doprovody na keyboard a počítač Žák: Vokálnní činnost Vv - koláž notové OSV - kreativita, mezilidskké vztahy - vyjmenuje druhy hudebních stupnic Hudební stupnice osnovy MV - práce v realizačním týmu - zná pojmy hudební nauky - křížek, Notový zápis béčko, dynamika, tempo, akordy Jednohlas, vícehlas intervaly - zazpívá lidové a umělé písně v jednohlasu i vícehlasu - se zaměří na způsoby nápravy hlasové nedostatečnosti Žák: Hudebně pohybová činnost Tv - taneční průprava MkV - lidské vztahy - ovládá jednoduché taneční kroky Jednoduché hudební formy - valčík, OSV - mezilidské vztahy - snaží se o vlastní pohybové ztvárnění Mazurka - reaguje na pohybové změny v proudu Vlastní pohybové ztvárnění znějící hudby - tempo, dynamika, rytmus, harmonie Žák: Poslechová činnost Vv - pocitová malba OSV - hodnoty, postoje, praktická etika - vyjmenuje zpěvní hlasy a znaky Zpěvní hlasy - alt, soprán, tenor, bas MV - vnímání autora mediálních zdělení, hudebních uskupení Hudební uskupení - sólo, kapela, orchestr D - život hud. tvorba mediálních zdělení - je seznámen s životem a díly Z.Fibicha, Naši hudební skladatelé - Janáček, Martinů skladatelů L. Janáčka B. Martinů, L.Bethowena Fibich, Bethowen - vyjádří pocity z poslechnutého díla Emotivní vyjádření pocitů 453

18 Předmět: Hudební výchova Ročník: 9. ZŠ Žák: Instrumentální činnost D - historické MkV - multikulturalita - rozezná rozdíl mezi nástroji Hudební nástroje historické a současné hudební nástroje historickými a současnými Tvoření jednoduchých partitur - s pomocí vytvoří jednoduchou partituru - nástrojově improvizuje jednoduché hudební formy - tvoří doprovody pro hudebně dramatické projevy Žák: Vokální činnost - rozezná a zazpívá kánon Kánon - zazpívá jednohlas, vícehlas Techniky vokálního projevu - pokusí se o techniky vokálního projevu Jednohlas, vícehlas scat, falzet, deklamace Notový zápis - pokusí se o notový záznam písně - inspiruje se vokálním projevem ostatních Žák: Hudebně pohybová činnost Vv - výrazová malba MkV - etnický původ, multikulturalita - zvládá relaxační techniky Relaxační techniky OSV - kreativita, rozvoj schopností - umí použít muzikoterapii a dramatizaci Muzikoterapie Z - země původu poznávání - umí používat pohybové projevy - Moderní tance - jive, cha cha, swing, moderních tanců pantomima, improvizace rocken roll - pozná základní melodie uved. tanců Pantomima Tv - taneční průprava - dle svých indiv. možností zvládá Improvizace taneční kroky uvedených tanců Žák: Poslechová činnost D - život hudebních MkV - etnický původ, multikulturalita - pozná hudební nástroje symf. orchestru Hudební nástroje symfonického orchestru skladatelů OSV - hodnoty, postoje, praktická etika - zná hudbu divadel Malých forem Werich, Voskovec, Šlitr, Suchý, Ježek - rozezná hudeb. módnost, epigonství aj. Módnost, modernost, kýč, epigonství Z - země původu - slovně charakterizuje hudební dílo Zvukomalba, dušemalba, pohyb melodie moderních hud. - chápe symboliku a význam hudeb. díla Vlastní vyjádření názoru žánrů 454

19 Učební osnovy ZŠ LMP Předmět: Hudební výchova Ročník: 1. LMP Žák by měl: Vokální činnosti: - učit se vytvářet hlavový tón - pěvecký a mluvený projev mezipředmětová OSV - rozvoj schopnosti poznávání, - rozvíjet pěvecké dovednosti ( dýchání, integrace psychohygiena výslovnost, nasazení a tvorba tónu, dynamicky odlišený zpěv ) - osvojit si alespoň 10 písní - zpívat na základě svých dispozic, jedno- - zpěv lidových a umělých písní - poznávání lidí duché písně v rozsahu kvinty - intonační cvičení - komunikace - rytmizovat a melodizovat jednoduché - hudební rytmus, hra na tělo texty - realizovat rytmické hudební hry ( ozvěna, otázka - odpověď ) Žák by měl: Instrumentální činnosti: - hrát nejjednodušší doprovody na rytmic- - hra na nástroje Orffova instrum. ké nástroje Orffova instrumentáře - vnímat tvůrčí sounáležitost s ostatními - reprodukovat hudební doprovody - metrum - rytmizace říkadel takt, hudební ozvěna Žák by měl: Hudebně pohybové činnosti: - doprovázet hrou na tělo při deklamaci - pohybový doprovod písní, říkadel a jednoduchých popěvků znějící hudby - pohybovat se podle hudby - pohybové vyjádření hudby - vyjadřovat emocionální zážitek z hudby 455

20 Předmět: Hudební výchova - pokračování Ročník: 1. LMP Žák by měl: - seznamovat se s hudebně pohybovými - orientace v prostoru hrami - používat taneční kroky-v rámci svých dispozic Žák by měl: Poslechové činnosti : - rozlišovat pojmy: zvuk-tón, řeč-zpěv - kvalita tónu - výška, síla, délka tón dlouhý, krátký, hluboký, vysoký, silný - vztahy mezi tóny - rozpoznat nižší a vyšší - hudební výrazové prostředky - rozlišit pomalu-rychle, vesele smutně - rozlišit a určit zvuky hudebních nástrojů - zvuk hudebních nástrojů - odlišit hlas mužský, ženský a dětský - zpěvní hlasy - seznamovat se s poslechovými skladbami - slovně vyjadřovat svůj názor na - skladby určené dětem poslouchanou hudbu 456

21 Předmět: Hudební výchova Ročník: 2. LMP Žák by měl: Vokální činnosti: - učit se vytvářet hlavový tón - pěvecký a mluvený projev mezipředmětová OSV - rozvoj schopnosti poznávání, - rozvíjet pěvecké dovednosti ( dýchání, integrace psychohygiena výslovnost, nasazení a tvorba tónu, dynamicky odlišený zpěv ) - osvojit si alespoň 10 písní - zpěv lidových i umělých písní - zpívat na základě svých dispozic, jedno- - jednohlas - poznávání lidí duché písně v rozsahu kvinty - intonační cvičení - komunikace - rytmizovat a melodizovat jednoduché - hudební rytmus, rytmizace říkadel texty - realizovat rytmické hudební hry MkV - lidské vztahy, kulturní rozdíly ( ozvěna, otázka - odpověď ) Žák by měl: Instrumentální činnosti: - hrát nejjednodušší doprovody na rytmic- - hra na hudební nástroje ké nástroje Orffova instrumentáře - vnímat tvůrčí sounáležitost s ostatními - reprodukovat hudební doprovody - metrum - rytmizace, hra na tělo, rytmické nástroje takt, hudební ozvěna Žák by měl: Hudebně pohybové činnosti: - doprovázet hrou na tělo při deklamaci říkadel a jednoduchých popěvků - pohybový doprovod písní, hudby - pohybovat se podle hudby - vyjadřovat emocionální zážitek z hudby - pohybové vyjádření hudby, hry, říkadla 457

22 Předmět: Hudební výchova - pokračování Ročník: 2. LMP Žák by měl: - seznamovat se s hudebně pohybovými - orientace v prostoru hrami - používat taneční kroky-v rámci svých dispozic Žák by měl: Poslechové činnosti : - rozlišovat pojmy: zvuk-tón, řeč-zpěv tón dlouhý, krátký, hluboký, vysoký, silný - kvalita tónu výška, síla, délka - rozpoznat nižší a vyšší - vztahy mezi tóny, - rozlišit pomalu-rychle, vesele smutně - tempo, rytmus - rozlišit a určit zvuky hudebních nástrojů - odlišit hlas mužský, ženský a dětský - hudba vokální a instrumentální - seznamovat se s poslechovými skladbami - skladby určené dětem 458

23 Předmět: Hudební výchova Ročník: 3. LMP Žák by měl: Vokální činnosti: - učit se vytvářet hlavový tón - pěvecký a mluvený projev mezipředmětová OSV - rozvoj schopnosti poznávání, - rozvíjet pěvecké dovednosti ( dýchání, integrace psychohygiena výslovnost, nasazení a tvorba tónu, dynamicky odlišený zpěv ) - osvojit si alespoň 10 písní - zpívat na základě svých dispozic, jedno- - jednohlas, zpěv lidových i umělých písní - poznávání lidí duché písně v rozsahu kvinty - intonační cvičení - komunikace - rytmizovat a melodizovat jednoduché - hudební rytmus, rytmizace říkadel texty - grafický záznam melodie - realizovat rytmické hudební hry ( ozvěna, otázka - odpověď ) Žák by měl: Instrumentální činnosti: - hrát nejjednodušší doprovody na rytmic- - hra na hudební nástroje ké nástroje Orffova instrumentáře - hra na tělo - vnímat tvůrčí sounáležitost s ostatními - reprodukovat hudební doprovody - metrum takt, hudební ozvěna Žák by měl: Hudebně pohybové činnosti: - doprovázet hrou na tělo při deklamaci - pohybový doprovod písní, říkadel a jednoduchých popěvků znějící hudby - pohybovat se podle hudby - pohybové vyjádření hudby - vyjadřovat emocionální zážitek z hudby 459

24 Předmět: Hudební výchova - pokračování Ročník: 3. LMP Žák by měl: - seznamovat se s hudebně pohybovými - orientace v prostoru hrami - používat taneční kroky-v rámci svých dispozic Žák by měl: Poslechové činnosti : - rozlišovat pojmy: zvuk-tón, řeč-zpěv tón dlouhý, krátký, hluboký, vysoký, silný - kvalita tónu, výška, síla, délka - rozpoznat nižší a vyšší - vztahy mezi tóny - rozlišit pomalu-rychle, vesele smutně - hudební výrazové prostředky - rozlišit a určit zvuky hudebních nástrojů - tempo, rytmus - odlišit hlas mužský, ženský a dětský - seznamovat se s poslechovými skladbami - hudba vokální a instrumentální a s českou státní hymnou - slovně vyjadřovat svůj názor na - hudební styly a žánry poslouchanou hudbu 460

25 Předmět: Hudební výchova Ročník: 4. LMP Žák by měl: Vokální činnosti: - učit se vytvářet hlavový tón - pěvecký a mluvený projev mezipředmětová OSV - rozvoj schopnosti poznávání, - rozvíjet pěvecké dovednosti ( dýchání, integrace psychohygiena výslovnost, nasazení a tvorba tónu, dynamicky odlišený zpěv ) - osvojit si alespoň 10 písní - zpívat na základě svých dispozic, jedno- - jednohlas, lidové, umělé písně - poznávání lidí duché písně v rozsahu kvinty - intonační cvičení - komunikace - rytmizovat a melodizovat jednoduché - hudební rytmus, rytmizace říkadel texty - realizovat rytmické hudební hry MkV - lidské vztahy, kulturní rozdíly ( ozvěna, otázka - odpověď ) Žák by měl: Instrumentální činnosti: - hrát nejjednodušší doprovody na rytmic- - hra na nástroje Orffova instrumentáře ké nástroje Orffova instrumentáře - vnímat tvůrčí sounáležitost s ostatními - grafický záznam melodie - reprodukovat hudební doprovody - metrum takt, hudební ozvěna Žák by měl: Hudební pohybové činnosti: - doprovázet hrou na tělo při deklamaci - pohybový doprovodpísní, MV - vnímání autora mediálních sdělení říkadel a jednoduchých popěvků - hry s říkadly a dětskými popěvky - pohybovat se podle hudby - pohybové vyjádření hudby - vyjadřovat emocionální zážitek z hudby 461

26 Předmět: Hudební výchova - pokračování Ročník: 4. LMP Žák by měl: - seznamovat se s hudebně pohybovými - orientace v prostoru hrami - používat taneční kroky-v rámci svých dispozic Žák by měl: Poslechové činnosti : - rozlišovat pojmy: zvuk-tón, řeč-zpěv tón dlouhý, krátký, hluboký, vysoký, silný - kvalita tónu -výška, síla, délka - rozpoznat nižší a vyšší - vztahy mezi tóny - rozlišit pomalu-rychle, vesele smutně - tempo, rytmus - rozlišit a určit zvuky hudebních nástrojů - odlišit hlas mužský, ženský a dětský - hudba vokální a instrumentální - seznamovat se s poslechovými skladbami - zpěvní hlasy a s českou státní hymnou - slovně vyjadřovat svůj názor na - hudební styly a žánry poslouchanou hudbu 462

27 Předmět: Hudební výchova Ročník: 5.LMP Očekávané výstupy - kompetence Učivo (obsah) Mezipř. Vztahy Průřezová témata Žák by měl: Vokální činnosti - zdokonalovat vytváření hlavového tónu - pěvecký, mluvený projev Čj - orientace v textu OSV - Rozvoj schopnosti poznávání, - dbát správného dýchání, výslovnosti, psychohygiena nasazení a tvorby tónu - osvojit alespoň 15 písní - hudební rytmus OSV - poznávání lidí - rytmizovat a melodizovat náročnější - jednohlas hudební texty - intonace - zaměřit se na realizaci a hudební hry Žák by měl: Instrumentální činnosti - hrát náročnější doprovody na rytmické OSV - kreativita. Kooperace nástroje Orffova instrumentáře - hra na hudební nástroje - doprovázet písně ve skupině Žák by měl. Hudební pohybové činnost - doprovodit hrou na tělo zvolenou píseň - taktování Tv - taneční kroky MKV - lidské vztahy - pohybem vyjádřit své pocity z hudby - pantomimou vyjádřit dynamiku písně - pohybový doprovod - orientovat se při tanci v prostoru Žák by měl: Poslechové činnosti - bez problémů rozlišovat tyto pojmy: - kvalita tónu Čj - sloh zvuk - tón, řeč - zpěv, říkadlo - píseň - hudební výrazové prostředky - určit u písně druh tónu, dynamiku, - hudba vokální a instrumentální tempo - rozeznat poslechem hudební nástroj - hudební žánry - slovně i písemné vyjádřit svůj názor na hudbu 463

28 Předmět: Hudební výchova Ročník: 6. LMP Žák by měl: Instrumentální činnost Čj - lidová nářečí VMEGS - jsme Evropané - reprodukovat jednoduché písně s lidovou Reprodukce písní OSV - komunikace, kreativita tématikou Rytmické hádanky, ozvěny Z - krajové zvyky - naučit se zpaměti vytleskávat lidovou Rytmická hra na tělo píseň dle vlastního výběru Orffovy nástroje - poznat jedoduchou lidovou píseň podle vytleskávaného rytmu, zopakovat - zopakovat předvedený rytmus na Orffovy nástroje - paličky, bubínek Žák by měl: Vokální činnost Vv - malba děje - podle svých individuálních dispozic Dechová cvičení lidové písně zopakovat základní dechové cviky Intonační cvičení - podle svých individuálních dispozic Zpěv lidových písní zvládnout intonačně čistě rytmicky - zpívat píseň dle vlastního výběru - naučit se zpaměti lidové písně o jedné sloce dle vlastního výběru Žák by měl: Hudebně pohybová činnost Tv - taneční průprava MkV - lidské vztahy - pohybem a taktováním vyjádřit rytmus Taktování a pohyb na hudbu OSV - mezilidské vztahy hudby Žák by měl: Poslechová činnost D - život hud. OSV - hodnoty, postoje, praktická etika - poznat na obrázku tyto hudební nástroje Hudební nástroje skladatelů ( buben, housle, basa, klavír, flétna, Naši hudební skladatelé - Smetana, Dvořák kytara) - výše uvedené nástroje poznat dle zvuku - být seznámen s životem a díly Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka - výše jmenované skladatelé poznat na obrázku 464

29 Předmět: Hudební výchova Ročník: 7. LMP Žák by měl: Instrumentální činnost Čj - lidová nářečí VMEGS - jsme Evropané - reprodukovat známé lidové písně Reprodukce známých písní s důrazem OSV - komunikace, kreativita složitějšího charakteru na první a druhou dobu taktu Tv - pohybová - klást důraz na první a druhou dobu taktu Rytmická hra na tělo průprava zvýrazněním údery na Orffovy nástroje Jednoduché hudební formy - pochod, polka (buben, paličky, triangl) Orffovy nástroje - rytmickou hrou na tělo doprovázet zpěv lidových písní - poznat podle vizuálního i zvukového záznamu pochod a polku - doprovázet učitele na Orffovy nástroje Žák by měl: Vokální činnost Vv - lidové kroje - podle svých individuálních dispozic Intonační cvičení - vzestupná, sestupná zopakovat intonační a dechová cvičení Dechová cvičení - orientovat se v základním notové osnově Notová osnova, základní stupnice ( linky, mezery, houslový klíč) Zpěv lidových písní složitějšího charakteru - dokázat vyjmenovat základní stupnici - poznat celou, půlovou, čtvrťovou a osminovou notu - zazpívat zpaměti alespoň pět určených písní Žák by měl: Hudebně pohybová činnost Tv - taneční průprava MkV - lidské vztahy - pokusit se tyto hudební formy předvést Jednoduché hudební formy - pochod, polka OSV - mezilidské vztahy - ovládat pět základních hudebně Hudebně pohybové hry pohybových her Žák by měl: Poslechová činnost D - život hud. OSV - hodnoty, postoje, praktická etika - znát rozdíl mezi písní lidovou a umělou Píseň lidová, umělá skladatelů - poznat drnkací hudební nástroje Hudební nástroje - znát základní díla Vivaldiho, Mozarta Světový skladatelé - Vivaldi, Mozart 465

30 Předmět: Hudební výchova Ročník: 8. LMP Žák by měl: Instrumentální činnost D - dějiny tance OSV - komunikace, kreativita - poznat podle vizuálního i zvukového Jednoduché hudební formy - valčík záznamu valčík a mazurku Mazurka - doprovodit písně pomocí ostinata, Orffovy nástroje respektovat prodlevu Ostinátní doprovod Žák by měl: Vokálnní činnost Vv - koláž notové OSV - kreativita, mezilidskké vztahy - vyjmenovat hudební stupnice Hudební stupnice osnovy - vyjmenovat druhy hudebních stupnic Notový zápis - znát pojmy hudební nauky - křížek, Jednohlas, vícehlas béčko, repetice, takt, pomlky - zazpívat lidové a umělé písně v jednohlasu i vícehlasu Žák by měl: Hudebně pohybová činnost Tv - taneční průprava MkV - lidské vztahy - dle svých indiv. možností zvládnout Jednoduché hudební formy - valčík, OSV - mezilidské vztahy taneční kroky valčíku a mazurky Mazurka Vv - pocitová malba - pohybem vyjádřit děj písně Dramatizace písní Žák by měl: Poslechová činnost D - život hud. OSV - hodnoty, postoje, praktická etika - vyjmenovat zpěvní hlasy Zpěvní hlasy - alt, soprán, tenor, bas skladatelů MV - tvorba mediálních zdělení - vyjmenovat základní znaky hudebních Hudební uskupení - sólo, kapela, orchestr uskupení Naši hudební skladatelé - Janáček, Martinů - být seznámen s životem a díly Skladby většího rozsahu Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů Hudebně vyjadřovací prostředky - soustředit se na poslech skladeb Emotivní vyjádření pocitů většího rozsahu - být schopen použít hudebně výrazové prostředky - vyjádřit pocity z poslechnutého díla 466

31 Předmět: Hudební výchova Ročník: 9. LMP Žák by měl: Instrumentální činnost D - historické MkV - multikulturalita - rozeznat rozdíl mezi nástroji Hudební nástroje historické a současné hudební nástroje historickými a současnými Tvoření jednoduchých partitur - s pomocí vytvořit jednoduchou partituru Žák by měl: Vokální činnost - umět rozeznat a zazpívat kánon Kánon - poznat základní znaky dynamiky, Dynamika, rytmus, melodie, harmonie rytmu, melodie a harmonie Žák by měl: Hudebně pohybová činnost Tv - taneční průprava MkV - etnický původ, multikulturalita - zvládat základní relaxační techniky Relaxační techniky OSV - kreativita, rozvoj schopností a umět je použít Muzikoterapie Vv - výrazová malba poznávání - znát a umět použít muzikoterapeutické Moderní tance - jive, cha cha, swing, hry, dramatizace rocken roll Z - země původu - poznat základní melodie uvedených moderních tanců tanců - dle svých indiv. možností zvládnout taneční kroky uvedených hudebních forem Žák by měl: Poslechová činnost D - život hudebních MkV - etnický původ, multikulturalita - charakterizovat základní znaky Opera, opereta, muzikál skladatelů OSV - hodnoty, postoje, praktická etika hudebních forem - opera, Hudební nástroje symfonického orchestru opereta, muzikál Hudební žánry - blues, jazz, swing Z - země původu - vyjmenovat a na obrázku poznat Světoví hudební skladatelé - Bach, moderních hud. hudební nástroje symf.orchestru Bethowen žánrů - podle zvukové ukázky poznat hudební žánry - být seznámen s životem a dily J.S.Bacha a L.W.Bethowena 467

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Hudební výchova - 1. ročník Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. vokální činnosti - pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) - hudební rytmus

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně. HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V tomto předmětu je třeba u žáků postupně vytvářet kladný vztah k hudbě, rozvíjet jejich hudebnost, podporovat schopnosti hudbu emocionálně prožít.

Více

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň 5.7 UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa s rozvojem specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Umění a kultura. Hudební výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Umění a kultura. Hudební výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Umění a kultura Hudební výchova 1. 9. ročník 1 hodina týdně třídy, učebna estetické výchovy kultivovat hudebnost

Více

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby.

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především

Více

Hudební výchova 1. ročník

Hudební výchova 1. ročník 1. Vokální činnosti: Ovládá pěvecký postoj (posez), snaží se o správné dýchání a artikulaci. Snaží se o navození hlavového tónu. Ovládá slova písní, zpívá jednohlasé písně odlišného charakteru. 2. Instrumentální

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA 1.stupeň ZŠ

HUDEBNÍ VÝCHOVA 1.stupeň ZŠ 301 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 1 1 1 1 1 1 1

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník 1. ročník Rytmická deklamace, hra na ozvěnu. Řeč šeptem, slabě, pomalu, rychle. Rozlišování zvuků. Pozorné a soustředěné naslouchání. Pokusy o zpívaný dialog: Jak se jmenuješ? Rozlišování vysokého a nízkého

Více

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku 805 Předmět je zařazen do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávání v tomto oboru směřuje prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových, poslechových a dalších činností k rozvoji

Více

I. Sekaniny1804 Hudební výchova

I. Sekaniny1804 Hudební výchova Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících vždy 1 hodinu týdně.

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.7 UMĚNÍ A KULTURA 5.7.1 HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.7.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Hudební výchova. Hlavním cílem

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Umění a kultura Hudební výchova Charakteristika předmětu hudební

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: HUDEBNÍ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Žák: zatancuje a zadiriguje dle svých schopností píseň ve dvoučtvrtečním a tříčtvrtečním taktu správně

Více

Hudební výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu

Hudební výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Hudební výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 1 hodina týdně Vzdělávací obor Hudební výchova obsahuje různé

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

5.8. Hudební výchova 1 / 9

5.8. Hudební výchova 1 / 9 5.8. Hudební výchova obsah stránka 5.8.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.8.2. Začlenění průřezových témat 2 5.8.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.8.4. Formy a metody práce 3 5.8.5. Způsoby,

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti RVP Umění a kultura. Dává žákům příležitost, aby projevovali a uspokojovali

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 1.stupni

HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 1.stupni HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 1.stupni Obsahové, časové a organizační vymezení - je realizována v 1. - 5. ročníku - 1 hod. týdně - hudební výchova se realizuje ve vzdělávacím

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň Vzdělávací obor Hudební výchova náleží v etapě základního vzdělávání do oblasti

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: V 1. 5. ročníku - 1

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu

HUDEBNÍ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova je zpracován na základě vzdělávacího oboru Hudební výchova v RVP ZV. Zároveň integruje a průběžně

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Umění a kultura / HV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Umění a kultura / HV I. název vyučovacího předmětu: HUDEBNÍ VÝCHOVA (HV) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vzdělávací obor Hudební výchova je vzhledem ke své týdenní časové dotaci zaměřen především na

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA

Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Hudební výchova 1.-9. ročník

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. Horňáková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. Horňáková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. Horňáková Vzdělávací obor Hudební výchova zastupuje, spolu s Výtvarnou výchovou a Dramatickou výchovou,

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.12.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění a kultura PŘEDMĚT: Hudební výchova ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata vztahy + poznámky - zpívá podle svých individuálních

Více

5.12 HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.12.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.12 HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.12.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.12 HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.12.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Hudební výchova je dán obsahem vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný V: Hlasová hygiena Žák: správně dýchá, dodržuje tón, nasazuje a vyslovuje - správné dýchání, dýchání v pauze - měkké nasazení, pauza - volný nástup - sjednocení hlasového rozsahu - pěvecké

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. stupeň ZŠ

HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. stupeň ZŠ 315 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 1 1 1 1 1 1

Více

5.7. Oblast: Umění a kultura. 5.7.1 Hudební výchova. Charakteristika předmětu hudební výchova 1. stupeň

5.7. Oblast: Umění a kultura. 5.7.1 Hudební výchova. Charakteristika předmětu hudební výchova 1. stupeň 5.7. Oblast: Umění a kultura 5.7.1 Hudební výchova Charakteristika předmětu hudební výchova 1. stupeň Vyučovací předmět hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Umožňuje žákům poznávání

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 6. 9. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 6. 9. ročník Charakteristika předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA 6. 9. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Na druhém stupni ZŠ je tento předmět dotován 1 vyučovací hodinou pro 6-9 ročník. Výuka probíhá v odborné učebně

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný V: Pěvecké návyky a mluvní projev Žák: upevňuje si pěvecké návyky správně dýchá, rozezpívá se - vokální dovednosti z nižších ročníků - střídavý dech - nádech, nasazení

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.7.2 Hudební výchova A) Charakteristika výuky: Hudební výchova se vyučuje ve všech ročnících v časové dotaci 1 hodinu týdně. Jejím cílem je rozvoj hudebnosti, hudebních schopností a dovedností žáků a

Více

V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova

V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova 1/7 V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova V.7.1.I 1. stupeň V.7.1. I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Žáci se v hudební výchově seznamují prostřednictvím činností

Více

7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY

7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY 7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY 7. 1 Hudební výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina 3. ročník 1 hodina 4. ročník 1 hodina 5. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni je 5 hodin.

Více

Umění a kultura Hudební výchova 1. období 3.ročník

Umění a kultura Hudební výchova 1. období 3.ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Umění a kultura Hudební výchova 1. období 3.ročník Počet hodin : 33 Učební texty : Jindřiška Jaglová: Hudební výchova pro 3. ročník nakladatelství

Více

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vzdělávací oblast UMĚNÍ A KULTURA Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vyučovací předměty Hudební výchova Výtvarná výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice. Vzdělávací oblast : Umění a kultura Vyučovací předmět : Hudební výchova

Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice. Vzdělávací oblast : Umění a kultura Vyučovací předmět : Hudební výchova Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Umění a kultura Vyučovací předmět : Hudební výchova Charakteristika předmětu V předmětu Hudební výchova je realizován obsah vzdělávací

Více

5.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura

5.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura 5.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura 5.7.1. Hudební výchova pro 1. stupeň Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti RVP ZV Umění a kultura. Dává žákům příležitost, aby projevovali

Více

Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA

Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti RVP ZV Umění a kultura. Rozvíjí tvořivost,

Více

Vzdělávací obor Hudební výchova Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: pochopení umění jako specifického způsobu poznání a k užívání

Více

6.13 Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

6.13 Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 6.13 Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova Hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Umožňuje žákům racionální poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást každodenního

Více

5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň

5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň 5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Umění a kultura Hudební výchova Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Hudební výchova je vzdělávací obsah vzdělávacího

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Umění a kultura Hudební výchova, 1. a 2. období

UČEBNÍ OSNOVY. Umění a kultura Hudební výchova, 1. a 2. období UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova, 1. a 2. období Charakteristika předmětu Je realizován jako povinný předmět ve všech ročnících po jedné hodině týdně.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů a

Více

Hudební výchova. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí:

Hudební výchova. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí: Vzdělávací obor : Hudební výchova Hudební výchova Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura a je realizován

Více

Hudební výchova ročník TÉMA

Hudební výchova ročník TÉMA Hudební výchova CASOVÁ DOTACE 1- Hudební a hudebně pohybová výchova 1- dovedností dětí 1- VÝSTUP žák: orientuje se v současné hudební kultuře a její historii; analyzuje hudební díla z hlediska jejich historického

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět se vyučuje ve všech ročnících, na druhém stupni 1 2 hodiny týdně.

Více

5. 13 Hudební výchova

5. 13 Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 5. 13 Hudební výchova Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti RVP ZV Umění a kultura. Dává žákům příležitost, aby projevovali a uspokojovali

Více

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013. Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013. Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.7. Umění a kultura 5.7.1. Hudební výchova ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Hudební výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 3. - HUDEBNÍ

Více

Hudební výchova - RvHv 1. ročník

Hudební výchova - RvHv 1. ročník Hudební výchova - RvHv 1. ročník Období Ročníkový výstup Učivo 1. Zpěv a intonace Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Pomůcky, literatura Ovládá pěvecký postoj a posez, snaží se o správné dýchání a

Více

Kompetence k učení: - vede žáky k samostatnému vyhledávání a třídění informací při využití různých informačních zdrojů

Kompetence k učení: - vede žáky k samostatnému vyhledávání a třídění informací při využití různých informačních zdrojů VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 1. stupni ZŠ: Hudební svým obsahem navazuje na vzdělávací oblast

Více

4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu 4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Svým obsahem učiva úzce souvisí se vzdělávacím oborem Český

Více

Základní škola a Mateřská škola Vranovice 5.8. UMĚNÍ A KULTURA

Základní škola a Mateřská škola Vranovice 5.8. UMĚNÍ A KULTURA 5.8. UMĚNÍ A KULTURA 5.8.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům poznávat kulturu jako nezastupitelnou součást lidské existence, neoddělitelnou součást každodenního

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

Předmět: Hudební výchova

Předmět: Hudební výchova 5.7 Oblast: Umění a kultura 5.7.1 Obor: Hudební výchova Předmět: Hudební výchova Charakteristika předmětu hudební výchova 2. stupeň Vzdělávací obor Hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění

Více

5.7.1 Hudební výchova

5.7.1 Hudební výchova 5.7 Umění a kultura Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Umění a kultura je realizována v povinných vyučovacích předmětech hudební výchova a výtvarná výchova. Je zařazena do výuky na 1.a

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Studijní zaměření Sólový zpěv

Studijní zaměření Sólový zpěv Studijní zaměření Sólový zpěv Posláním výuky sólového zpěvu na základních uměleckých školách je položení základů pro přirozené a správné zacházení se zpěvním hlasem, rozvíjení schopnosti zpívat vícehlas,

Více

Umění a kultura. Předmět: Hudební výchova

Umění a kultura. Předmět: Hudební výchova Umění a kultura Předmět: Hudební výchova Charakteristika vyučovací oblasti Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než racionální světa a odráží součást lidské existence. Vzdělávání v této

Více

Příloha č. 25 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 25 HUDEBNÍ VÝCHOVA Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách Orientuje se v jednoduchém notovém zápisu Orientuje se v jednoduchém notovém zápisu Dokáže vytvořit vlastní rytmické motivy

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Vzdělávání v oboru hudební výchova směřuje k : - vnímání hudby jako důležité součásti života jedince a celé společnosti prostřednictvím různých

Více

5.7 Umění a kultura. Kapitola 5 Učební osnovy Umění a kultura Hudební výchova 1

5.7 Umění a kultura. Kapitola 5 Učební osnovy Umění a kultura Hudební výchova 1 5.7 Umění a kultura Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa, osvojování s estetickým

Více

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň 5.8.3 Dramatická výchova Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň Dramatická výchova je doplňujícím předmětem vzdělávací oblasti Umění a kultura. V hodinách dramatické výchovy se žáci seznamují

Více

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA:

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: 5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: Zpěv provází člověka od počátků civilizace a je jedním ze základních způsobů vyjadřování vnitřních prožitků a emocí. Studium sólového zpěvu nabízí

Více

Umění a kultura. Hudební výchova

Umění a kultura. Hudební výchova 5.23. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Umění a kultura Motto: Hudba je jedinou návykovou drogou člověka, u které není potřeba hledat lék proti závislosti. Charakteristika vyučovacího

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

6.14 Hudební výchova. 6.14.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.14 Hudební výchova. 6.14.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.14 Hudební výchova 6.14.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vzdělávací oblasti Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová téma

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová téma HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Hudební výchova jako vzdělávací obor je součástí komplexního vzdělávání žáků vzdělávací oblasti Umění a kultura. Předmět směřuje k vnímání

Více

5.7 HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA

5.7 HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA 5.7 HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1 5.7.1 HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.7.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti RVP ZV Umění a kultura. Dává ţákům

Více

UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA) Blok předmětů: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA) Blok předmětů: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Blok předmětů: UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA) Název předmětu: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti

Více

4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti

4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti 4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Obsahem vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti je naplňování očekávaných výstupů vzdělávací

Více

Hudební výchova II. stupeň

Hudební výchova II. stupeň Hudební výchova II. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení V předmětu Hudební výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura, oboru hudební

Více

Ukázka zpracování učebních osnov předmětu Hudební výchova. ZŠ pro sluchově postižené Praha 5, Holečkova ulice

Ukázka zpracování učebních osnov předmětu Hudební výchova. ZŠ pro sluchově postižené Praha 5, Holečkova ulice Ukázka zpracování učebních osnov předmětu Hudební výchova ZŠ pro sluchově postižené Praha 5, Holečkova ulice Škola má deset ročníků, 1. stupeň tvoří 1. až 6. ročník, 2. stupeň 7. až 10. ročník. V charakteristice

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Dodatek k ŠVP ZUV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní

Více

5.15 Hudební výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

5.15 Hudební výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.15 Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávacího oboru Hudební výchova

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Hv - 1

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Hv - 1 HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika předmětu Vyučovací předmět má dotaci 2 hodiny týdně. Výuka probíhá výhradně ve třídě částečně přizpůsobené předmětu, při plném počtu žáků (tj. cca 30 34 studentů). Třída

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Výuka sólového zpěvu

Výuka sólového zpěvu Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace Výuka sólového zpěvu Charakteristika pojetí předmětu sólový zpěv Zpěv je od nepaměti nejpřirozenějším projevem člověka. Zpěvnost národa

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 3. ročníku 1

Více

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická Školní vzdělávací program druhé soukromé ZUŠ, s.r.o., České Budějovice Taneční obor Studijní zaměření Tanec Učební plán pro přípravné dvouleté studium Předmět 1. ročník Přípravná taneční výchova 2 2 Ročníkové

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Vlastivěda je naplňování očekávaných

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VYUČOVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VYUČOVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.7. VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA 5.7.1. VYUČOVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU HUDEBNÍ VÝCHOVA: Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti UMĚNÍ

Více

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA Trubka je žesťový hudební nástroj, který se ve svém původním tvaru vyskytoval již ve starověku. U starých Řeků se používalo trub k povzbuzení odvahy útočících

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 3. Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZUV č. 3. Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Dodatek k ŠVP ZUV č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy Ředitelka školy:

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA 1. ROČNÍK Žák: Osvojí si 10 nových písní, projevuje zájem o zpěv a hudební činnosti uvolněně, intonačně a rytmicky správně zpívá ve sboru, ve skupině, sólo (dobrovolně), texty písní zná

Více

Učební osnovy Hudební nauka. I. Ročník

Učební osnovy Hudební nauka. I. Ročník Učební osnovy Hudební nauka I. Ročník - zná princip tvorby durových stupnic do předznamenání 2# (G, D) - zná princip tvorby durových stupnic do předznamenání 2b (F, B) - u probraných stupnic utvoří T kvintakord

Více