Odůvodnění veřejné zakázky. Terénní programy pro osoby ohrožené sociálním vyloučením - Královehradecký kraj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odůvodnění veřejné zakázky. Terénní programy pro osoby ohrožené sociálním vyloučením - Královehradecký kraj"

Transkript

1 Odůvodnění veřejné zakázky Veřejná zakázka Terénní programy pro osoby ohrožené sociálním vyloučením - Královéhradecký kraj Zadavatel: sídlem: IČ / DIČ: právní forma: zastoupen: Královehradecký kraj Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové / CZ vyšší územněsprávní celek Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem Osoby zastupující zadavatele při výkonu zadavatelských činností této veřejné zakázky: ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JELÍNEK s.r.o. se sídlem: Dražkovice 181, Pardubice IČ: DIČ: CZ zastoupena: JUDr. Terezou Jelínkovou, advokátem a jednatelem Kontaktní osoby: Mgr. Zdeněk Tomáš Telefon, fax: / Zadavatel v souladu s ustanovením 156 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) a v souladu s vyhláškou č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen vyhláška ) tímto pro účely oznámení o zahájení veřejné zakázky veřejného zadavatele odůvodňuje níže uvedené v rámci shora nadepsané veřejné zakázky: Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle ustanovení 2 vyhlášky Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny, b) v popisu předmětu veřejné zakázky, c) vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele, d) v předpokládaném termínu splnění veřejné zakázky, oproti skutečnostem uvedeným podle 1 vyhlášky, tj. oproti skutečnostem uvedeným v odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení veřejného zadavatele podle 86 odst. 2 zákona Odůvodnění Zadavatel uvádí, že ke změnám ve skutečnostech popsaných v Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky, vypracovaného pro účely Předběžného oznámení veřejného zadavatele podle 86 odst. 2 zákona uveřejněného na příslušném věstníku veřejných zakázek pod ev.č , ničeho nemění. 1

2 Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek. Riziko neobdržení dostatečného počtu nabídek zadavatel zohlednil při způsobu zadávání této veřejné zakázky prostřednictvím jednacího řízení s uveřejněním dle ustanovení 22 odst. 5 zákona (dále jen JŘSU ), a to z důvodů vyplývajících ze zvláštního právního předpisu, tj. zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění (dále jen ZSS ), a dále také stanovením přiměřených kvalifikačních předpokladů (zejm. technických) a též hodnotících kritérií. Zakázka je zadávána v jednacím řízení s uveřejněním dle ustanovení 22 odst. 5 zákona, neboť sociální služby jsou zařazeny mezi služby uvedené v příloze č. 2 zákona. Příloha č. 2 k zákonu je Seznam služeb nepodléhajících uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie. Mezi tyto služby se řadí taktéž zdravotní a sociální služby (od CPV kodů do (kromě a ). Do přílohy č. 2 zákona spadají mimo jiné i následující služby zdravotní a sociální péče: Služby poskytované sestrami Domácí lékařské ošetření Poradenské služby poskytované sestrami Služby středního zdravotního personálu Hygienické služby Domácí ošetřování Sociální péče Ústavní sociální péče Sociální zařízení pro starší občany Sociální zařízení pro tělesně nebo duševně postižené Pečovatelské služby Péče o tělesně nebo duševně postižené děti a mladé lidi Pomocné a poradenské služby Mimoústavní pečovatelské služby atd. Sociální služby jsou upraveny zvláštním právním předpisu, tj. zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění (dále jen ZSS ). Tento zákon umožňuje poskytovat sociální služby podle ustanovení 78 odst. 1 ZSS výlučně pouze poskytovatelům, kteří disponují oprávněním k poskytování sociálních služeb, které vzniká na základě rozhodnutí o registraci. Jak již bylo zmíněno, podmínkou registrace je podle ustanovení 79 odst. 1 ZSS vlastnické nebo jiné právo k objektu nebo prostorám, v nichž budou sociální služby poskytovány, a zajištění materiálních a technických podmínek odpovídajících druhu poskytovaných sociálních služeb. Název a místo zařízení anebo místo nebo místa poskytování sociálních služeb je součástí rozhodnutí o registraci. Podmínky pro použití jednacího řízení s uveřejněním dle ustanovení 22 odst. 5 zákona jsou splněny při naplnění kriteria, že z důvodů vyplývajících ze zvláštního právního předpisu, tj. ZZS, je zřejmé, že předmět plnění této veřejné zakázky prokazatelně spadá mezi služby vymezené v příloze č. 2 zákona. 2

3 Veřejný zadavatel může vymezit varianty naplnění potřeby a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky Veřejný zadavatel může vymezit, do jaké míry ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného cíle Zadavatel může uvést další informace odůvodňující účelnost veřejné zakázky Plánovaný cíl a potřeby veřejné zakázky vychází ze schválené Kvalifikační, resp. Zadávací dokumentace a jejích příloh. Zadavatel v rámci této veřejné zakázky neshledal existenci variantního řešení vedoucího k naplnění předmětu veřejné zakázky. Stanovený způsob plnění předmětu veřejné zakázky v souladu se zadávacími podmínkami uvedenými v příslušné Kvalifikační, resp. Zadávací dokumentaci a jejích přílohách je proto jedinou možností naplnění podmínek a požadavků zadavatele v této veřejné zakázce. Pouze realizací předmětu této veřejné zakázky dojde k naplnění plánovaného cíle a potřeb, tj. zabezpečení poskytování předmětné sociální služby v dané lokalitě. Zadavatel další informace neuvádí, vše podstatné je uvedeno v ostatních ustanoveních tohoto odůvodnění. požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na dodávky podle ustanovení 3 odst. 1 vyhlášky Tato zakázka je veřejnou zakázkou na služby ve smyslu ustanovení 10 zákona, nikoliv veřejnou zakázkou na dodávky. požadavků dle ustanovení 3 odst. 1 vyhlášky se na tuto veřejnou zakázku nevztahuje. požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na služby dle ustanovení 3 odst. 2 vyhlášky Technický kvalifikační Odůvodnění předpoklad seznamu významných služeb. 3

4 seznamu techniků či technických útvarů. Požadavek na předložení seznamu odborných pracovníků, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky je stanoven v souladu s 56 odst. 2 písm. b) zákona. Tento kvalifikační předpoklad je stanoven jako požadavek na doložení realizačního týmu obsahujícího seznam odborných pracovníků, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to odborných pracovníků zajišťujících kontrolu kvality služeb, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli. Zadavatel požaduje pro splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu, aby byl realizační tým složený z osob podílejících se na plnění předmětu této veřejné zakázky, a to realizační tým splňujících následující požadavky: min. 3 osoby (odborní pracovníci) jako členové realizačního týmu; každý z členů realizačního týmu (tj. každá ze 3 osob uvedených jako členové realizačního týmu) musí disponovat min. 2letou praxí v oboru odpovídajícímu předmětu této veřejné zakázky a zejména se zaměřením na poskytování sociálních služeb sociální prevence - terénní programy pro osoby ohrožené sociálním vyloučením terénní formou. Uvedený seznam s osobami (členy) realizačního týmu musí obsahovat jména a příjmení specializovaných odborných pracovníků, pozici či funkční zařazení, délku praxe v relevantním oboru odpovídajícím předmětu této veřejné zakázky dle shora uvedeného a uvedení kontaktní osoby dodavatele k ověření správnosti doložených údajů o předmětné osobě odborného pracovníka. Každý uchazeč je povinen ke každé osobě, jež bude členem realizačního týmu (odbornému pracovníkovi), jako přílohu seznamu odborných pracovníků doložit profesní životopis, ze kterého bude vyplývat identifikace takové osoby, dosažené vzdělání, jazykové znalosti, její praxe, náplň pracovní a funkční činnosti včetně délky praxe, místo pracoviště, pravdivost uvedených údajů a potvrzení podpisem osoby, jejíž životopis je dokládán aj., a to minimálně v rozsahu a struktuře: Jméno a příjmení osoby (člena realizačního týmu); Dosažené vzdělání osoby (člena realizačního týmu); Označení funkční pozice a náplně práce osoby (člena realizačního týmu); Jazykové znalosti osoby (člena realizačního týmu); Místo stálého pracoviště osoby (člena realizačního týmu); Uvedení délky praxe v relevantním oboru vzhledem k předmětu této veřejné zakázky u osoby (člena realizačního týmu); Přehled profesní praxe v relevantním oboru vzhledem k předmětu této veřejné zakázky u osoby (člena realizačního týmu); Prohlášení o pravosti údajů: čestně prohlašuji, že veškeré informace a údaje uvedené v tomto životopise jsou pravdivé; Vlastnoruční podpis osoby (člena realizačního týmu). Stanovený požadavek zadavatel považuje za naprosto přiměřený, přičemž odpovídá složitosti a náročnosti zajištění plnění, které je předmětem veřejné zakázky. Stanovený počet odborných pracovníků nedosahuje v souhrnu více než 3 osob ve smyslu ustanovení 3 odst. 2 písm. a) vyhlášky, tudíž se odůvodnění přiměřenosti požadavků dle ustanovení 3 odst. 2 písm. a) vyhlášky na tuto veřejnou zakázku nevztahuje. 4

5 popisu technického vybavení a opatření používaných dodavatelem k zajištění jakosti a popis zařízení či vybavení dodavatele určeného k provádění výzkumu. požadavku na provedení kontroly technické kapacity veřejným zadavatelem nebo jinou osobou jeho jménem, případně provedení kontroly opatření týkajících se zabezpečení jakosti a výzkumu. osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za poskytování příslušných služeb. přehledu průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení. přehledu nástrojů či pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici. 5

6 požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na stavební práce podle ustanovení 3 odst. 3 vyhlášky Tato zakázka je veřejnou zakázkou na služby ve smyslu ustanovení 10 zákona, nikoliv veřejnou zakázkou na stavební práce. požadavků dle ustanovení 3 odst. 2 vyhlášky se na tuto veřejnou zakázku nevztahuje. obchodních podmínek veřejné zakázky dle ustanovení 4 vyhlášky Obchodní podmínka Odůvodnění: delší lhůtu splatnosti faktur než 30 dnů. požadavek na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám ve výši přesahující dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky. požadavek bankovní záruky vyšší než je 5 % ceny veřejné zakázky. požadavek záruční lhůtu delší než 24 měsíců. smluvní pokutu za prodlení dodavatele vyšší než 0,2% z předpokládané hodnoty veřejné zakázky za každý den prodlení. smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktur vyšší než 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. dalších obchodních podmínek dle 4 odst. 2. Veřejný zadavatel odůvodní vymezení Splatnost faktur je stanovena ve lhůtě 30 dnů. Požadavek na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem nepřesahuje dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky Je stanoven pouze smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Zadavatel dále vymezil v kvalifikační a dále v zadávací dokumentaci další obchodní podmínky vyjma těch výše uvedených. Požadavek na povinnost uchazečů předložit jediný návrh příslušné smlouvy v souladu se vzorem uvedeným v Příloze Zadávací 6

7 obchodních podmínek veřejné zakázky na dodávky a veřejné zakázky na služby ve vztahu ke svým potřebám a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky dokumentace, stanovil zadavatel v souladu se zněním zákona, neboť bez předložení návrhu smlouvy by nebylo možné smlouvu s vítězným uchazečem ve smyslu 82 zákona uzavřít. Vedle toho zadavatel specifikoval i podmínky předložení návrhu příslušné smlouvy týkající se způsobu a rozsahu doplnění míst, která jsou ve smlouvě vyznačena, a také podmínky podpisu této smlouvy ze strany osoby k tomu oprávněné. Tyto požadavky zadavatel stanovil zejména za účelem předložení řádného a správně doplněného návrhu příslušné smlouvy ze strany uchazeče. Požadavek na předmět příslušné smlouvy, a dále také hraniční hodnoty termínu plnění od do a příslušné místo plnění stanovil zadavatel za účelem bližší specifikace plnění předmětu smlouvy uzavírané s vítězným uchazečem. Požadavky na platební podmínky stanovil zadavatel za účelem bližší specifikace plateb za poskytování příslušných sociálních služeb vybraným dodavatelem (tj. vítězným uchazečem). V prvé řadě zadavatel obecně stanovil, že platby budou prováděny na základě plnění sjednaného rozsahu poskytovaných služeb, a to zálohovou formou k české měně. Zadavatel dále upozornil uchazeče na sjednání plateb v souladu s tzv. Altmarským balíčkem, zejména s úpravou týkající se státní podpory ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby. V rámci formálních požadavků na fakturaci a vyúčtování plateb zadavatel seznámil uchazeče s povinností dle příslušných zákonů a také stanovil další podmínky zamezující nadměrnému vyrovnání za závazek veřejné služby. Zároveň zadavatel stanovil i podmínky zřízení zvláštního bankovního účtu, vedení evidence o poskytovaných službách a také vedení účetnictví. Veškeré platební podmínky vychází ze zákonných povinností zadavatele a dále povinností zadavatele vůči poskytovateli dotace z operačního programu OP LZZ, ze kterého je předmět této veřejné zakázky spolufinancován, zejména pak z příslušných předpisů a metodik tohoto dotačního programu. Zadavatel tyto požadavky stanovil s ohledem na význam, rozsah a složitost předmětu této veřejné zakázky a také za účelem zajištění kvalitního plnění a efektivního vynakládání veřejných prostředků. Lhůtu splatnosti faktur zadavatel odůvodňuje výše. Požadavek na informace o řádném poskytnutí služeb a naplnění stanovených indikátorů vychází ze zákonných povinností zadavatele a dále povinností zadavatele vůči poskytovateli dotace z operačního programu OP LZZ, ze kterého je předmět této veřejné zakázky spolufinancován, zejména pak z příslušných předpisů a metodik tohoto dotačního programu. Zadavatel tyto požadavky stanovil s ohledem na význam, rozsah a složitost předmětu této veřejné zakázky a také za účelem zajištění kvalitního plnění a efektivního vynakládání veřejných prostředků. Požadavek na doložení informací o subdodavatelích je podstatný zejména z hlediska kontroly nad kvalitou plnění a dále i z hlediska splnění povinností dle zákona, kdy je zadavatel v rámci plnění veřejné zakázky povinen evidovat subdodavatele v rámci následné administrace veřejné zakázky. Požadavek na odpovědnost za škodu a smluvní pokuty zadavatel 7

8 odůvodňuje výše v tomto dokumentu. Zadavatel příslušné smluvní pokuty a odpovědnost za škodu stanovil s ohledem na význam, rozsah a složitost předmětu této veřejné zakázky a také za účelem zajištění kvalitního plnění a efektivního vynakládání veřejných prostředků. Požadavek spočívající v podmínkách změn či doplnění příslušné smlouvy je stanoven za účelem případného provádění transparentních a smluvně podložených úprav příslušné smlouvy. Požadavek na předávání informací a podkladů pro monitorovací zprávy, archivaci veškerých dokumentů, zajištění publicity projektu (tj. předmětu plnění této veřejné zakázky), stejně jako požadavek na zamezení duplicitního čerpání finančních prostředků a naplnění podmínek politik EU vychází z povinností zadavatele vůči poskytovateli dotace z operačního programu OP LZZ, ze kterého je předmět této veřejné zakázky spolufinancován, zejména pak z příslušných předpisů a metodik tohoto dotačního programu. Požadavek na ochranu důvěrných informací je požadavkem v souladu se zákonnými ustanoveními, který zadavatel stanovil za účelem ochrany svých interních informací a postupů. Požadavek na závazek flexibility a součinnosti uchazeče je motivován maximální součinností zadavatele s případným vítězným uchazečem, aby došlo k co nejefektivnějšímu a nejhospodárnějšímu plnění veřejné zakázky. Požadavek na povinnost vítězného uchazeče spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, a poskytnout příslušným kontrolním orgánům dostatečnou součinnost vychází z povinností zadavatele vůči poskytovateli dotace z operačního programu OP LZZ, ze kterého je předmět této veřejné zakázky spolufinancován, zejména pak z příslušných předpisů a metodik tohoto dotačního programu. Požadavek na povinnost vítězného uchazeče předložit kopii účetní závěrky ve zjednodušeném rozsahu za poslední jedno uzavřené účetní období, příp. jiného obdobného účetního dokumentu, ze kterého bude vyplývat hospodářský výsledek uchazeče, vychází z povinností zadavatele zajistit efektivní a hospodárné vynakládání veřejných prostředků, tedy zadavatel za tímto účelem požaduje doklady, na základě kterých prověří hospodaření uchazeče. technických podmínek veřejné zakázky podle ustanovení 5 odst. 2 vyhlášky Veškeré odborné podmínky pro plnění předmětu této veřejné zakázky jsou uvedeny v zadávacích podmínkách v souladu a rozsahu ust. 44 odst. 3 písm. b) zákona, a to konkrétně v čl. 3 příslušné Kvalifikační, resp. Zadávací dokumentace dále v Příloze Zadávací dokumentace Návrhu Smlouvy o poskytování sociálních služeb a příloze Zadávací dokumentace - Předběžná kalkulace zakázky. Rozsah vymezených charakteristik, popisů a podmínek poskytování příslušných sociálních služeb vymezených v zadávacích podmínkách nikterak nepřesahuje dotčená zákonná ustanovení, neboť neobsahuje žádné technické či zvláštní technické požadavky zadavatele. 8

9 Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií dle ustanovení 6 vyhlášky Hodnotící kritérium Odůvodnění Základní Hodnotící kritérium Nejnižší nabídková cena Toto základní hodnotící kritérium bylo stanoveno v souladu s 78 zákona, a to na základě transparentního, nediskriminačního a rovného zacházení se všemi uchazeči. Toto hodnotící kritérium bylo zvoleno s ohledem na požadavek ekonomického přínosu pro zadavatele v podobě nízké nabídkové ceny požadovaného plnění této veřejné zakázky a tím efektivnímu vynaložení veřejných prostředků a dosažení úspory pro zadavatele. Odůvodnění stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky dle ustanovení 7 vyhlášky Předpokládaná hodnota této Odůvodnění veřejné zakázky Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky byla zadavatelem stanovena v souladu s 13 a násl. zákona ve výši ,- Kč bez DPH za 1 měsíc plnění předmětných služeb (pozn. sociální služby jsou osvobozeny od DPH). Tato předpokládaná hodnota veřejné ,- Kč bez DPH. zakázky byla stanovena jako výše peněžitého závazku vyplývajícího z plnění veřejné zakázky za 1 měsíc plnění, kdy zadavatel předpokládá celkovou dobu plnění v délce 4 5 měsíců. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je zároveň stanovena jako cena maximální a nejvýše přípustná. V Hradci Králové, dne Bc. Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje v.z. ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JELÍNEK s.r.o. JUDr. Tereza Jelínková, jednatel a advokát 9

Odůvodnění veřejné zakázky. Podpora samostatného bydlení osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním Rychnovsko

Odůvodnění veřejné zakázky. Podpora samostatného bydlení osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním Rychnovsko veřejné zakázky Veřejná zakázka Podpora samostatného bydlení osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním Rychnovsko Zadavatel: sídlem: IČ / DIČ: právní forma: zastoupen: Královehradecký kraj Pivovarské

Více

Silnice III/29827 Krňovice-Běleč nad Orlicí-Svinary, 1.etapa

Silnice III/29827 Krňovice-Běleč nad Orlicí-Svinary, 1.etapa ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V SOULADU S VYHL. Č. 232/2012 SB.,O PODROBNOSTECH ROZSAHU ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Více

Oproti informacím uvedených dle 1 vyhlášky nedošlo ke změnám.

Oproti informacím uvedených dle 1 vyhlášky nedošlo ke změnám. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky Odůvodnění veřejné zakázky v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Česká republika Ministerstvo financí Sídlo: Letenská

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Důvodem pro vyhlášení VZ je potřeba zajistit realizaci manažerských školení

Více

Popis předmětu veřejné zakázky. Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele.

Popis předmětu veřejné zakázky. Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele. Odůvodněěníí veeřřeejjnéé zzaakáázzky 1) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení: Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Důvodem pro vyhlášení veřejné

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Česká republika Ministerstvo financí Sídlo: Letenská

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky Odůvodnění veřejné zakázky v souladu s 156 zákona č 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadavatel: Zadavatel ve smyslu zákona: veřejný zadavatel Právní forma

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY zpracované v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) a vyhláškou č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Odborné vzdělávání zaměstnanců ve společnosti HTS s.r.o. Technologie REOLON DINO & C. SNC Opakované řízení

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Odborné vzdělávání zaměstnanců ve společnosti HTS s.r.o. Technologie REOLON DINO & C. SNC Opakované řízení ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY zpracované v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) a vyhláškou č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu

Více

Požadavky na řešení: jsou definovány požadavky obsaženými v ROP NUTS II SV, Prioritní osa 2.

Požadavky na řešení: jsou definovány požadavky obsaženými v ROP NUTS II SV, Prioritní osa 2. Odůvodnění veřejné zakázky ZZS PAK modernizace výjezdových základen, výjezdová základna Polička dle 156 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách v platném znění Stručný popis projektu: Předmětem projektu je

Více

Veřejná zakázka nemá alternativy.

Veřejná zakázka nemá alternativy. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky KPÚ Nedachlebice a Strání Plánovaný cíl veřejné zakázky Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhů komplexních pozemkových úprav (dále

Více

ČR- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje. Odůvodnění veřejné zakázky. loď s motorem a přívěsem pro přepravu spolufinancovaná

ČR- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje. Odůvodnění veřejné zakázky. loď s motorem a přívěsem pro přepravu spolufinancovaná OPEUČNI IllNTEOROVANý EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNí 'ZIT;:;'~ PRO MISTNI ~ CR ČR- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno o 00 :.....::: MINISTERSTVO VNITRA

Více

a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací);

a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací); Pravidla pro výběr (dále jen Pravidla ) stanovují závazný postup příjemce dotace (dále jen Zadavatel ) při: a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje

Více

Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Popis předmětu veřejné zakázky.

Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Popis předmětu veřejné zakázky. Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Popis předmětu veřejné zakázky. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky Sjednocení nabídky propagace českých hor jako celku,

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. popis předmětu veřejné zakázky

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. popis předmětu veřejné zakázky Zadavatel: Nemocnice České Budějovice a.s. sídlo: Boženy Němcové 54, 370 01 České Budějovice Zastoupený MUDr. Břetislavem Shonem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Bláhou, místopředsedou představenstva

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI veřejné zakázky na dodávky s názvem Dodávka automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí opakování (evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: 507693)

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko Zadávací dokumentace k zadávacímu řízení (zakázce) dle Pravidel PRV ČR 2007-2013 mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Zakázka: Zadavatel: Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s. K Vápence 69, 69201 Mikulov

Více

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14 Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Komunální

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby ------------------------------- MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 ZADAVATEL: se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b IČO: 00063584 ZÁSTUPCE ZADAVATELE dle 151 ZVZ ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Dodávka a instalace IT a prezentační techniky»mechatronika«a»multifunkční

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby Poskytnutí uživatelských práv k softwarovým produktům Enterprise

Více