Možnosti posílení spolupráce při pořádání soutěže. Zemědělec roku. soutěže o nejlepšího zemědělského hospodáře

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Možnosti posílení spolupráce při pořádání soutěže. Zemědělec roku. soutěže o nejlepšího zemědělského hospodáře"

Transkript

1 Možnosti posílení spolupráce při pořádání soutěže Zemědělec roku soutěže o nejlepšího zemědělského hospodáře Soutěž je pořádaná pod záštitou ministra zemědělství ČR. Spolupořadatelé soutěže: Agrární komora ČR, Zemědělský svaz ČR, Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů, Společnost mladých agrárníků ČR, Profi Press s.r. o. Odborný garant soutěže: ÚZEI Praha Sponzoři soutěže: Agrofert Holding a. s., Monsanto ČR s. r. o., Alltechnology CZ s. r. o. Vyhlašovatel soutěže: Profi Press s. r. o týdeník Zemědělec V Praze dne za vydavatelství Profi Press s. r. o. Martin Sedláček

2 Cíle soutěže Principiálním cílem soutěže Zemědělec roku je: zviditelnění zemědělství jako oboru, nalezení a ocenění úspěšných a dobře hospodařících zemědělských subjektů bez ohledu na jejich právní subjektivitu, vyhodnocení ekonomické úspěšnosti jednotlivých zemědělských subjektů formou jednotného a srovnatelného ukazatele index finančního zdraví, smyslem ocenění a vyhlášení těch nejlepších je nelézat a prezentovat vzory a příklady hodné následování, účastníkům soutěže poskytnout jako zpětnou vazbu jejich vlastní ukazatel indexu finančního zdraví. Tento ukazatel je každému účastníkovi poskytnut zcela individuálně a pro ostatní účastníky soutěže jsou výsledky jiných účastníků anonymní. Možnosti posílení spolupráce Cílem intenzivnější spolupráce je zajistit větší povědomost o soutěži, ubezpečit potenciální účastníky o důvěryhodnosti anonymitě a užitečnosti soutěže a následně pak zajistit vyšší počet účastníků soutěže. Ideální by bylo, aby každá OAK nominovala a přihlásila 3 soutěžící. Optimální by bylo, aby mezi soutěžícími byli zemědělští prvovýrobci všech právněorganizačních forem podnikání: SHR, ZD, S.R.O, A.S. Nabídka zpětné spolupráce Všichni účastníci soutěže budou pozváni na závěrečné slavnostní vyhlášení soutěže, které tradičně probíhá v atraktivních prostorách a za přítomnosti čelních představitelů politického a hospodářského života. Na vyhlášení soutěže bude pozván zástupce každé OAK, která nominuje svého účastníka. Propagace a tiskové materiály Propagaci zajišťuje vydavatelství Profi Press s. r. o. a to formou inzerce ve vlastních časopisech a dále formou tištěných propagačních materiálů a letáků. Tištěné letáky může vydavatelství připravit tak, aby je v dostatečném počtu měly i jednotlivé OAK. Pravidla a principy soutěže jsou uvedené na (http://www.agroweb.cz/pravidla/)

3 Přílohy Charakteristika a pravidla soutěže pro rok 2011: 1. Principem soutěže je více kriteriální ekonomické hodnocení, které je kompatibilní pro zemědělské podniky všech právních forem a velikostí. 2. Soutěže se mohou zúčastnit všechny subjekty s hlavním zaměřením na zemědělskou prvovýrobu, které podaly řádně a včas daňové přiznání za rok Podmínkou v soutěži je minimálně 40% podíl tržeb pocházejících ze zemědělské prvovýroby. 3. Nezávislé hodnocení ekonomických výsledků (zvlášť pro podniky s účetnictvím a daňovou evidencí) provede Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky na základě předložených kopií účetních výkazů za rok 2010 (výsledovka, rozvaha včetně údajů o výši krátkodobých závazků po lhůtě splatnosti). U výkazů zpracovaných ve zjednodušeném rozsahu je nutno přiložit přílohu č. 9 OP zemědělství (dodatková tabulka podvojného účetnictví). U podniků s daňovou evidencí je nutno zaslat přílohu č. 8 OP zemědělství (univerzální tabulka pro jednoduché účetnictví) doloženou kopií daňového přiznání. Se zaslanými údaji se bude pracovat v režimu ochrany individuálních dat podle zákona o státní statistické službě. 4. Vyhlášení výsledků proběhne na podzimním slavnostním setkání za přítomnosti ministra zemědělství ČR a čelních představitelů zemědělské politiky a celého odvětví. 5. Pořadí a výsledek účastníka soutěže, jako výsledný počet bodů finančního zdraví (FZ), obdrží dopisem každý z účastníků soutěže spolu se základní charakteristikou svého výsledku. Kromě umístění prvních tří v soutěži bude další pořadí anonymní. Účastník bude tedy seznámen s počtem bodů svého FZ, s průměrným počtem bodů všech účastníků soutěže a s vlastním pořadím, kterého mezi ostatními účastníky dosáhl. 6. V tisku a na veřejnosti budou uvedena pouze jména a pořadí prvních tří účastníků soutěže a pouze vítězný počet bodů finančního zdraví. 7. Konečné pořadí stanoví komise složená ze zástupců pořadatelů. Komise může při stanovení konečného pořadí podle výpočtu FZ u prvních tří v průběžném pořadí zohlednit otázky vztahu podniku k obci, k životnímu prostředí a obecnému plnění závazků. Pro posouzení těchto ukazatelů může komise požádat o vyjádření referát životního prostředí, úřad sociálního zabezpečení a regionální odbor MZe ČR. Tři vítězné účastníky navštíví zástupce komise a posoudí na místě uvedené aspekty. Požádá soutěžící o podpis čestného prohlášení, v němž tři finalisté soutěže stvrdí podpisem, že na majetek farmy nebo podniku nebyl vyhlášen konkurz nebo nebylo zahájeno konkurzní nebo vyrovnávací řízení, že v evidenci daní nejsou zachyceny daňové nedoplatky nebo že majitel nebo statutární zástupce nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče, nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku a že nebyl v posledních třech letech disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti. 8. Uzávěrka soutěže je Nejpozději k tomuto termínu je nutné zaslat vyplněnou přihlášku a požadované údaje dle zadání v bodě 3 na adresu: ÚZEI Praha Mánesova Praha 2 (Obálku označte popiskou Zemědělec roku 2011.)

4 Metodika hodnocení soutěže Zemědělec roku Soutěž Zemědělec roku je založena na posouzení ekonomických ukazatelů hospodaření podniků, které vychází z podkladů podnikového účetnictví a daňové evidence. Metodika odpovídá principům hodnocení finančního zdraví u žadatelů v Programu rozvoje venkova. Detailní pravidla včetně interaktivního hodnotícího formuláře jsou dostupná na internetové stránce Údaje z podnikových výkazů za předcházející kalendářní rok jsou využity při výpočtu 9 ukazatelů finančního zdraví ukazatelů, které hodnotí rentabilitu, zadluženost, likviditu a aktivitu podnikového hospodářství. Podle hodnoty každého z 9 ukazatelů jsou podnikům přiděleny body. Maximálně je možno dosáhnout celkem 31 bodů. Názvy ukazatelů a jejich maximální bodové hodnocení Účetnictví max. max. Daňová evidence bodů bodů ROA 3 Rentabilita celkového majetku 3 Dlouhodobá rentabilita 3 Rentabilita vlastních zdrojů 3 Přidaná hodnota / vstupy 3 Celková zadluženost 5 Rentabilita výkonů, z cash flow 3 Krytí dlouh. majetku vlastními zdroji 3 Celková zadluženost 5 Podíl výdajů na 1 Kč příjmů 5 Úrokové krytí 3 Doba obratu zásob 3 Doba splatnosti dluhů, z cash flow 5 Obrátkovost majetku 3 Krytí zásob čistým pracov. kapitálem 3 Likvidita 3 Celková likvidita 3 Doba splatnosti závazků 3 Protože bodová stupnice neumožňuje při stejném počtu bodů určit pořadí podniků, byl jako pomocný rozhodující ukazatel zvolen indikátor ROA rentabilita celkových aktiv (rentabilita celkového majetku), který je možno považovat za měřítko zhodnocení majetku využívaného v podnikání. Konstrukce pomocného ukazatele pro subjekty vedoucí účetnictví: ROA (%) = (Provozní výsledek hospodaření + Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období) / Aktiva celkem * 100 Konstrukce pomocného ukazatele pro subjekty vedoucí daňovou evidenci: Rentabilita celkového majetku (%) = (Příjmy Výdaje Odpisy) / Majetek celkem * 100 Ing. Jindřich Špička ÚZEI Praha

5 Finalisté jednotlivých ročníků soutěže a slavnostní vyhodnocení Zemědělec roku 2010: zleva Zemědělské družstvo Kouty, ZS Dublovice a.s., Zemědělské družstvo Rajhradice Společná fotografie po vyhlášení výsledků soutěže Zemědělec roku 2010 ve starobylé jednací síni Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

6 Rok 2009 Místo konání: Trojský zámek, Praha Ministr zemědělství ČR Jakub Šebesta Vítězové soutěže Zemědělec roku 2009

7 Rok 2008 Místo konání: Betlémská kaple, Praha Vítězové soutěže Zemědělec roku, uprostřed první náměstek MZe Jiří Urban a předsedové či prezidenti zájmových organizací

8 Rok 2007 Místo konání: Betlémská kaple, Praha Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič Předseda zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jiří Papež Rok 2006 Místo konání: Národní muzeum, Praha Ministryně zemědělství ČR Milena Vicenová Vyhodnocení soutěže Zemědělec roku

9 Přihláška do soutěže Zemědělec roku 2011 Jméno a příjmení:... Podnik, farma:. Adresa:, PSČ:..... Tel.:., . Kraj:., Okres:.. Mám zájem se zúčastnit slavnostního vyhodnocení: Ano Ne (prosíme zakroužkovat) Datum:., Podpis (razítko): K této přihlášce nezapomeňte přiložit kopii účetních výkazů za rok 2010 (výsledovka, rozvaha, výkaz o peněžních tocích) Účastníka soutěže nominuje OAK:.. Zástupce OAK:... Adresa:..... Tel.:., .. Mám zájem se zúčastnit slavnostního vyhodnocení: Ano Ne (prosíme zakroužkovat) Datum:., Podpis:

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova

ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova Opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců 1. Popis opatření Dotace je zaměřena na investice v zemědělské výrobě.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT IOP

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT IOP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT IOP 1. Základní informace...1 1.1. Předmět (název) zakázky...1 1.2. Způsob zadání zakázky...1 1.3.

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor cestovního ruchu Č.j.: 38765/2012-54 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PODPROGRAM ZÁSADY PRO ŽADATELE 1. VÝZVA NPPCR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 1 z

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor cestovního ruchu Č.j.: 40438/2014-54 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PODPROGRAM ZÁSADY PRO ŽADATELE 1. VÝZVA NPPCR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 1 z

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-40537/2014-1 KONTAKT II (LH)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-40537/2014-1 KONTAKT II (LH) PROGRAM VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ NA PODPORU MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VE VÝZKUMU A VÝVOJI KONTAKT II (LH) Zadávací dokumentace pro veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích VES15 Praha, leden 2015 OBSAH

Více

Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostrava v letech 2012 2016

Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostrava v letech 2012 2016 Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostrava v letech 2012 2016 1. Název programu Název programu je: Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko Zadávací dokumentace k zadávacímu řízení (zakázce) dle Pravidel PRV ČR 2007-2013 mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Zakázka: Zadavatel: Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s. K Vápence 69, 69201 Mikulov

Více

PREAMBULE I. PŘEDMĚT DOTACE

PREAMBULE I. PŘEDMĚT DOTACE ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ DOTAČNÍ ŘÍZENÍ V RÁMCI DOTAČNÍHO TITULU VYSÍLÁNÍ ČESKÝCH UČITELŮ DO ROZVOJOVÝCH ZEMÍ - PODPORA ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ V PARTNERSKÝCH ROZVOJOVÝCH

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vliv kohezní politiky na úroveň a kvalitu zaměstnanosti v České republice. V Praze dne 23. 3. 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 IČ: 66002222

Více

Jihočeský kraj. Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů

Jihočeský kraj. Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů Jihočeský kraj Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST vyhlašuje 2. VÝZVU k předkládání žádostí o

Více

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR odbor fondů EU Vršovická 65 100 10 Praha 10 Česká republika IČ: 00164801 zastoupený ředitelem odboru fondů EU Ing. Janem Křížem

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení Praha - duben 2012

Více

PREAMBULE I. PŘEDMĚT DOTACE

PREAMBULE I. PŘEDMĚT DOTACE ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ DOTAČNÍ ŘÍZENÍ V RÁMCI DOTAČNÍHO TITULU TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA SCREENINGOVÉHO CENTRA A ŠÍŘENÍ POVĚDOMÍ O PREVENCI A VČASNÉ DIAGNOSTICE ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ

Více

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY GRANTOVÁ POLITIKA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY V OBLASTI KULTURY A UMĚNÍ Připravili: komise Rady HMP pro posuzování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění, Poradní sbor primátora

Více

Program podpory kultury města Český Krumlov pro rok 2011

Program podpory kultury města Český Krumlov pro rok 2011 Program podpory kultury města Český Krumlov pro rok 2011 1. Základní rámec Programu 1.1. Název Programu Program podpory kultury města Český Krumlov v roce 2011 1.2. Zdůvodnění Programu Systém grantů města

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

Zadávací dokumentace. Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2

Zadávací dokumentace. Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2 Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2 dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů OP RLZ, číslo vydání 2 Zadavatel: Pars nova a.s. Žerotínova

Více

II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce

II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy Spolupráce

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Strana 2928 Sbírka zákonů č. 211 / 2009 Částka 63 211 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů

Více

KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013

KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013 I.3.2 12. KOLO PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013 Opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců Ministerstvo

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

PRAKTIKUM PODNIKATELE

PRAKTIKUM PODNIKATELE PRACOVNÍ LISTY K PŘEDMĚTU PRAKTIKUM PODNIKATELE TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 1 REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.04.1.03/3.1.15.2/0032 Evropský sociální

Více