ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY"

Transkript

1 Číslo jednací: 16Co 50/ ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Hübnera a soudců JUDr. Ivy Březinové a Mgr. Martina Jachury v právní věci žalobce: Společenství vlastníků domu č.p. 2136, IČ: , se sídlem Praha 10, Jabloňová 2136/11, zast. JUDr. Tomášem Uzlem, advokátem se sídlem Praha 1, Dlouhá 16, proti žalovaným: 1/ BUSSMARK, s.r.o., IČ: , se sídlem Praha 4, Štúrova 1701/55, zast. JUDr. Robertem Matasem, advokátem se sídlem Praha 1, Masarykovo nábř. 14, 2/ BUSSMARK OLIVER, spol. s r.o., IČ: , se sídlem Lovčice 304, o vyklizení pozemku, k odvolání 1. žalovaného proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne , č.j. 21C 252/ , t a k t o : I/ Rozsudek soudu I. stupně se v napadených výrocích pod bodem I/ o věci samé a pod bodem II/ o náhradě nákladů řízení p o t v r z u j e. II/ První žalovaný je povinen nahradit žalobci náklady odvolacího řízení ve výši ,- Kč do tří dnů od právní moci rozsudku k rukám jeho právního zástupce. O d ů v o d n ě n í Napadeným rozsudkem soud I. stupně výrokem pod bodem I/ uložil prvnímu žalovanému povinnost vyklidit a vyklizenou žalobci předat část pozemku parc. č. 2255/112 v obci Praha, k.ú. Záběhlice, o výměře 380m 2, nacházející se pod podnoží domu č.p v obci Praha, k.ú. Záběhlice, u jeho severní boční zdi, tvořenou přesahujícím zastřešením

2 pokračování 2 1. nadzemního podlaží domu č.p. 2136, spočívajícím na dvanácti železobetonových pilířích, do jednoho měsíce od právní moci rozsudku. Výrokem pod bodem II/ uložil 1. žalovanému povinnost zaplatit žalobci na náhradu nákladů řízení ,- Kč k rukám jeho právního zástupce JUDr. Tomáše Uzla do tří dnů od právní moci rozsudku. Výrokem pod bodem III/ uložil žalované povinnost zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení částku 6.540,- Kč k rukám jeho právního zástupce do tří dnů od právní moci rozsudku a výrokem pod bodem IV/ rozhodl o vrácení přeplatku zálohy na znalečném 959,- Kč žalobci po právní moci rozsudku prostřednictvím účtárny soudu I. stupně. Rozhodl tak o žalobě, na základě které se žalobce domáhal vyklizení uvedeného pozemku s tím, že žalovaní užívají předmětný pozemek bez právního důvodu. První žalovaný navrhl zamítnutí žaloby s tvrzením, že jednak žalobce není ve sporu oprávněn podat žalobu, neboť zakládací prohlášení vlastníka ze dne je absolutně neplatné pro neurčitost a pro rozpor se zákonem, a dále že je oprávněn užívat předmětný pozemek z titulu práva nájmu. Soud I. stupně ve věci již jednou rozhodl rozsudkem ze dne , č.j. 21C 252/ , kterým žalobě vyhověl. K odvolání prvního žalovaného byl tento rozsudek zrušen usnesením Městského soudu v Praze ze dne č.j. 16Co 212/ ve výroku o věci samé mezi žalobcem a prvním žalovaným a ve výroku o náhradě nákladů řízení mezi všemi účastníky a v tomto rozsahu byla věc vrácena soudu I. stupně k dalšímu řízení. Odvolací soud uložil soudu I. stupně, aby se zabýval platností prohlášení vlastníka (žalobce) v katastru nemovitostí, posouzením, zda parkoviště je samostatnou stavbou nebo součástí jiné věci, aby zhodnotil platnost nájemních smluv se zřetelem k nezaměnitelnosti předmětu nájmu, jakož i platnost odstoupení žalobce od nájemní smlouvy. Soud I. stupně po provedeném dokazování uzavřel, že prohlášení vlastníka (žalobce) ze dne je podle zák. č. 74/1994 Sb. platné. Namítal-li žalovaný neplatnost prohlášení vlastníka spočívající v určení podílů jednotlivých spoluvlastníků na společných částech domu, tato jeho námitka nemůže obstát, neboť uvedený nedostatek se týká jen popisné části prohlášení o společných částech domu k několika bytovým jednotkám, přičemž v prohlášení vlastníka jsou chybně označené jako relativně společné části domu (některé části chodeb), které jsou ve skutečnosti absolutně společnými částmi budovy. Podíly vlastníků na společných částech budovy a pozemků jsou v prohlášení vlastníka uvedeny správně a námitka žalovaného spočívající v neplatnosti tohoto prohlášení vloženého do katastru nemovitostí není důvodná. Žalobce má právní subjektivitu a nebyl důvod k zastavení řízení pro nedostatek podmínek řízení. Pokud jde o vyklizovanou část pozemku, nebylo k tvrzením žalovaného o stavebních úpravách parkovací plochy dohledáno žádné stavební ani kolaudační rozhodnutí. Ze znaleckého posudku znalkyně Ing. arch. Jiřiny Bémové bylo zjištěno, že prostor pod pergolou, využívaný jako parkovací plocha, může plnit různé funkce. Tento prostor sám o sobě nemůže být stavbou podle zák. č. 151/1997 Sb. Soud I. stupně proto uzavřel, že úpravami předmětné části pozemku na parkovací plochu nevznikla nová stavba, jejímž vlastníkem by mohla být osoba odlišná od vlastníka domu č.p Pokud je v čl. II/ prohlášení ze dne pod bodem IV/ stanoveno, že k vlastnictví jednotek patří spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemcích, nemohla být parkovací plocha (č. P 08 vyklizovaný pozemek) považována za samostatnou jednotku a nemohlo dojít k platnému převodu členského podílu k tomuto pozemku na jinou osobu. Následně soud I. stupně zhodnotil uzavřené nájemní smlouvy na vyklizovaný pozemek. Dne uzavřel tehdejší vlastník předmětných nemovitostí i předmětného pozemku A+B družstvo nájemní smlouvu s druhým žalovaným společností BUSSMARK OLIVER, spol. s r.o. Posléze došlo k prohlášení vlastníka a k ke vzniku žalobce,

3 pokračování 3 který své první stanovy přijal v roce 2002 a první orgány zvolil v roce Nájemní smlouva ze dne nebyla žádným ze zákonem předpokládaných způsobů ukončena. Následně druhý žalovaný převedl smlouvou o převodu členského podílu dne na společnost COMMEMAX, s.r.o., členský podíl k jednotce P08 a týž den převedla společnost COMEMAX členský podíl k uvedené jednotce na prvního žalovaného. Téhož dne tedy uzavřelo A+B Družstvo nájemní smlouvu k uvedené družstevní jednotce P 08 (pozemku) s prvním žalovaným. Soud I. stupně dovodil, že při převodu členského podílu z 2. žalovaného, který byl zároveň nájemcem předmětné parkovací plochy, zpět na společnost COMMEMAX, s.r.o. nedošlo k ukončení nájemního vztahu mezi A+B družstvem a 2. žalovaným, který tak zůstal nadále nájemcem parkovací plochy. Proto nebylo možno platně uzavřít novou nájemní smlouvu s prvním žalovaným na týž předmět nájmu sloužící ke stejnému účelu, protože předmět nájmu nebyl právně volný. Smlouva ze dne uzavřená mezi A+B družstvem a prvním žalovaným je tak absolutně neplatným právním úkonem podle 37 odst. 1 a 663 obč. zák. K uzavření nájemní smlouvy mezi prvním žalovaným a žalobcem nemohlo následně dojít ani konkludentně, neboť tomu neodpovídá chování žalovaného a žalobce. Základním předpokladem pro vznik nájemního vztahu konkludentní formou by bylo chování 1. žalovaného jako nájemce, platícího řádné a pravidelné nájemné pronajímateli ve výši, která by mezi nimi nebyla sporná. Žalobce však placené nájemné neakceptoval a předpisy nájemného, které se váží k neplatné smlouvě ze dne , nelze považovat za důkaz prokazující konkludentní vznik nájemního vztahu. Z uvedeného je dle soudu I. stupně zřejmé, že žalovaný nemá žádný právní titul k užívání předmětné smlouvy. Druhý žalovaný užíval parkovací plochu na základě nájemní smlouvy ze dne , přičemž tomu již byla prvním pravomocným rozsudkem soudu I. stupně uložena povinnost předmětnou nemovitost vyklidit. Soud I. stupně proto žalobě vyhověl i vůči prvnímu žalovanému. Výroky o náhradě nákladů řízení mezi žalobcem a žalovanými soud I. stupně odůvodnil odkazem na 142 odst. 1 o.s.ř., když do výše nákladů zahrnul i zálohu složenou žalobcem na provedený znalecký posudek, přičemž náklady nedosahovaly výše složené zálohy, proto soud I. stupně rozhodl výrokem pod bodem IV/ o vrácení přeplatku na záloze ve výši 959,- Kč. Proti tomuto rozsudku podal I. žalovaný včasné odvolání. Setrval na názoru o absolutní neplatnosti prohlášení vlastníka (žalobce) ze dne , dále pak nesouhlasil se závěrem soudu I. stupně, že žalovaný nemá žádný právní titul k užívání předmětné parkovací plochy. V nájemní smlouvě ze dne je parkovací plocha dostatečně specifikována a vymezení předmětu nájmu je natolik určité, aby předmět nájmu nebylo možné zaměnit s jiným. A+B družstvo bylo oprávněno uzavřít předmětnou nájemní smlouvu, když bylo spoluvlastníkem předmětné nemovitosti, a bylo také zmocněno dle 9 odst. 9 zákona o vlastnictví k bytům s nakládáním s předmětnými nemovitostmi. Pokud by snad nebylo možné k předmětné nájemní smlouvě jako k právnímu úkonu přihlížet, došlo ke konkludentnímu vzniku nájemního vztahu, neboť žalovaný řádně platil nájemné žalobci, který vydával platební předpisy prostřednictvím obstaravatele zprávy předmětných nemovitostí. Zároveň považuje vyklizení předmětných prostor za rozporné s dobrými mravy, neboť se žalovaný podílel na zhodnocení uvedených pozemků a předmětné pozemky dlouhou dobu užíval. Navrhl proto, aby rozsudek soudu I. stupně byl změněn tak, že se žaloba na vyklizení zamítá. Žalobce ve svém písemném vyjádření k odvolání 1. žalovaného navrhl potvrzení napadeného rozsudku s tím, že z judikatury Nejvyššího soudu, např. z rozsudku sp. zn. 28 Cdo 2120/2004 vyplývá, že prohlášení vlastníka nemůže být neplatné, jak dovozuje žalobce. Shoduje se se závěrem soudu I. stupně i v tom směru, že nájemní smlouva ze dne

4 pokračování uzavřená mezi A+B družstvem a 1. žalovaným je neplatná, neboť touto nájemní smlouvou jsou pronajaty společné prostory neoprávněným subjektem, tj. pouze jedním vlastníkem jednotky. Navíc neplatnost spatřuje žalobce i v tom, že nájemné bylo stanoveno ve výši 10,- Kč za měsíc, ač jedno parkovací místo je pronajímáno za částku 1.500,- Kč měsíčně. Nájem je dle textu smlouvy nevypověditelný a takto koncipovaná smlouva odporuje dobrým mravům, je proto absolutně neplatná. Zároveň je podstatné, že tzv. pergola pozemek, není samostatnou jednotkou a nelze ji samostatně převést či pronajmout. Z prohlášení vlastníka vyplývá, že jde o společnou část domu, a není možné, aby jí jeden z vlastníků (A+B družstvo) samostatně vyčlenil a pronajal či převedl na další osobu, a to ani jako družstevní jednotku. S takovouto společnou částí není možno nakládat jinak, než rozhodnutím všech, případně většiny vlastníků jednotek. Argumentace žalovaného v odvolání osvětlující možnost pronajmout i jen část věci tak postrádá za dané situace význam. Odvolací soud přezkoumal napadený rozsudek a řízení mu předcházející podle ustanovení občanského soudního řádu ve znění účinném do (srov. čl. II/, bod 4. zák. č. 404/2012 Sb., kterým byl novelizován občanský soudní řád), a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné. Soud I. stupně si pro své rozhodnutí opatřil dostatečná skutková zjištění a takto zjištěný skutkový stav posoudil správně i po stránce právní. Odvolací námitky prvního žalovaného tak nemohou přivodit ani změnu ani zrušení napadeného rozsudku. Soud I. stupně se předně správně vypořádal s námitkou žalovaného, že žalobce jako společenství vlastníků jednotek nikdy platně nevznikl, neboť prohlášení vlastníka konstituující rozdělení budovy na jednotky je absolutně neplatné z důvodu nesprávného vymezení absolutně a relativně společných částí budovy. Žalovaný argumentuje ryze formalisticky a jeho výklad absolutní neplatnosti prohlášení vlastníka byl překonán konstantní judikaturou jak Nejvyššího, tak i Ústavního soudu. V této souvislosti lze odkázat např. na nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 87/04 nebo na rozsudky Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 32 Odo 314/200 a 28 Cdo 1067/2004. Z této judikatury vyplývá, že z neplatnosti části prohlášení nelze dovodit, že by jednotky vůbec po právu neexistovaly (nebyly vymezeny). Důsledky něčeho takového by byly, zejména z hlediska právní jistoty, nutně katastrofální, protože pokud by jednotka právně nevznikla, nebylo by jmenovitě možno dokonce ani vydržet vlastnické právo k ní, takže by zde vznikl naprosto bezvýchodný a právně neřešitelný vztah. Důsledkem vadného určení spoluvlastnických podílů na společných částech domu je toliko vznik právní povinnosti spoluvlastníků přistoupit k nápravě cestou opravy prohlášení. Z toho ovšem nelze dovodit, že by vlastnictví jednotek nevzniklo nebo že by vlastníci jednotek nebyli právoplatnými vlastníky. V případě, kdy dojde v prohlášení k vymezení společných částí domu a jednotek v rozporu se zákonem, není důvodu automaticky posuzovat prohlášení jako celek, ba ani jako částečně neplatné, neboť následky takto v katastru nemovitostí zapsané nesprávnosti nikoho nepoškozují a není ve veřejném zájmu zpochybňovat platnost v zásadě jinak správného prohlášení a jeho zápisu v katastru nemovitostí, když tuto chybu lze zhojit opravou zápisu v katastru nemovitostí (srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 28 Cdo 2120/2004). V daném případě podíly jednotlivých jednotek na společných částech budovy a pozemků byly stanoveny správně, přičemž nesprávnost se týkala pasáže popisující společné části domu. V ostatním bylo prohlášení vlastníka platné, společenství vlastníků (žalobce) tak vzniklo a má právní subjektivitu i aktivní žalobní legitimaci.

5 pokračování 5 Soud I. stupně rovněž správně posoudil otázku, zda žalovaný má či nemá právní titul k užívání předmětného pozemku. První žalovaný ve svém odvolání odvozuje své právo k užívání předmětného pozemku z nájemní smlouvy ze dne Tato nájemní smlouva je však i dle názoru odvolacího soudu absolutně neplatným právním úkonem. Jako pronajímatel v předmětné nájemní smlouvě vystupovalo A+B družstvo, které v uvedené době však již nebylo výlučným vlastníkem uvedeného pozemku, neboť v té době již bylo v platnosti prohlášení vlastníka ze dne Za podstatné pro posouzení, zda mohl být předmětný pozemek dán do nájmu prvnímu žalovanému, považuje odvolací soud skutečnost, že uvedený pozemek byl již A+B družstvem pronajat druhému žalovanému nájemní smlouvou z roku Tento nájemní vztah nebyl nikterak mezi účastníky smlouvy ukončen, resp. byl ukončen jednostranně ze strany žalobce odstoupením od smlouvy až dne Tuto nájemní smlouvu lze považovat za platnou, neboť jak ve svém usnesení ze dne odvolací soud uzavřel, i vymezená část věci může být předmětem závazkových vztahů, zejména nájmu. V roce 1999 uzavíralo nájemní smlouvu coby pronajímatel A+B družstvo, v té době výlučný vlastník nemovitosti, jejíž součástí je i předmětná část pozemku. K ukončení nájemního vztahu v žádném případě nemohlo dojít převodem členského podílu mezi druhým žalovaným a společností COMMEMAX, s.r.o., v listopadu 2002, neboť v té době již bylo v účinnosti prohlášení vlastníka ze dne a převod členského podílu k předmětné části pozemku (jednotce č. P 08) je nutno z tohoto důvodu považovat za neplatný, neboť předmětná část pozemku je nedílnou součástí nemovitosti, nejde o samostatnou věc, která by ve smyslu zák. č. 72/1994 Sb. mohla být samostatnou bytovou či nebytovou jednotkou. Pokud tedy následně téhož dne, tj byla uzavřena nájemní smlouva s prvním žalovaným na týž předmět nájmu sloužící ke stejnému účelu, ačkoli předmět nájmu nebyl právně volný, nemohlo dojít k platnému uzavření tohoto nájemního vztahu a tím i platnému vzniku tohoto nájemního práva, svědčícímu prvnímu žalovanému. Za této situace se proto odvolací soud ztotožňuje se závěrem soudu I. stupně, že prvnímu žalovanému nesvědčí právní titul k užívání předmětné části pozemku, jehož vyklizení se žalobce touto žalobou domáhá. Nájemní vztah nemohl vzniknout ani konkludentně, neboť žalobce odstoupil od nájemní smlouvy z roku 1999 ve vztahu k druhému žalovanému v roce 2007, tj. sám žalobce si byl vědom toho, kdo je nájemcem tohoto prostoru, a pokud první žalovaný tyto prostory fakticky užíval a platil za ně, a to nájemné ve výši zjevně neodpovídající výši tržního nájemného (10,- Kč za měsíc), pak za tohoto popsaného stavu nelze dovodit, že by mezi účastníky žalobcem a 1. žalovaným došlo konkludentně k uzavření nájemní smlouvy. Požadavek žalobce k vyklizení předmětného pozemku rovněž nemůže být v rozporu s dobrými mravy, neboť sám žalovaný užíváním tohoto prostoru bez právního důvodu za úhradu zcela odporující tržním podmínkám se jednání v rozporu s dobrými mravy sám dopouští. Proto požadavek, aby tohoto jednání zanechal a předmětné prostory vyklidil, tak nemůže být v rozporu se zásadami, na kterých je založeno fungování právního a demokratického státu, tedy ani v rozporu s dobrými mravy. Ze všech výše uvedených důvodů odvolací soud potvrdil dle 219 o.s.ř. napadený rozsudek soudu I. stupně jako věcně správný, včetně výroku o náhradě nákladů řízení ve vztahu mezi žalobcem a prvním žalovaným, který byl odvoláním rovněž dotčen. O náhradě nákladů odvolacího řízení bylo rozhodnuto podle 224 odst. 1 ve spojení s 142 odst. 1 o.s.ř., když žalobce měl v odvolacím řízení ve věci plný úspěch. Náleží mu tak

6 pokračování 6 plná náhrada nákladů odvolacího řízení za právní zastoupení advokátem ve výši ,- Kč dle 8 vyhl. č. 484/2000 Sb. ve znění účinném ke dni rozhodnutí odvolacího soudu, k tomu dvě paušální náhrady hotových výdajů po 300,- Kč dle 13 odst. 3 a 11 odst. 1 vyhl. č. 177/1996 Sb., spolu s náhradou 21% DPH, celkem ,- Kč. Proti tomuto rozsudku l z e podat dovolání k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím soudu I. stupně ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozsudku, avšak jen za splnění podmínek stanovených v 237 o.s.ř., že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, nebo která v rozhodování dovolacího soudu nebyla dosud vyřešena, nebo je dovolacím soudem rozhodováno rozdílně a nebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. V Praze dne 23. dubna 2013 JUDr. Petr H ü b n e r, v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Tereza Černá

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY ČESKÁ REPUBLIKA Spisová značka: 21 C 252/2007-217 ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Obvodní soud pro Prahu 10 rozhodl soudkyní JUDr. Blaženou Zakopalovou ve věci žalobce: Společenství vlastníků domu č.p. 2136,

Více

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. 22 Cdo 505/2002 Neplatnost smlouvy pro obcházení zákona ( 39 ) Smlouva, která neodporuje výslovnému zákazu zákona, ale která však svými důsledky směřuje k výsledku zákonu odporujícímu, je absolutně neplatná

Více

II. ÚS 2924/13. Text judikátu. Exportováno: , 16: , Ústavní soud

II. ÚS 2924/13. Text judikátu.  Exportováno: , 16: , Ústavní soud www.iudictum.cz Exportováno: 17. 3. 2017, 16:43 II. ÚS 2924/13 7. 10. 2014, Ústavní soud Text judikátu Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků v senátě složeném z předsedy Jiřího

Více

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 03/18/2014 Spisová značka: 28 Cdo 447/2014 ECLI:CZ:NS:2014:28.CDO.447.2014.1 U S N E S E N Í

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 03/18/2014 Spisová značka: 28 Cdo 447/2014 ECLI:CZ:NS:2014:28.CDO.447.2014.1 U S N E S E N Í Soud: Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 03/18/2014 Spisová značka: 28 Cdo 447/2014 ECLI: ECLI:CZ:NS:2014:28.CDO.447.2014.1 Typ rozhodnutí: USNESENÍ Heslo: Bezdůvodné obohacení Dotčené předpisy: 451 odst.

Více

Usne sení. Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z

Usne sení. Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z - 165 Usne sení Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z žalobce: Bi Františkem Severinem, advokátem se sídlem Brno, Elišky Machové 41, proti žalovanému: Ing. Vladimír Neznal, konkursní správce

Více

29 Odo 414/2003 - Rozhodování o odměňování členů představenstva společnosti

29 Odo 414/2003 - Rozhodování o odměňování členů představenstva společnosti USNESENÍ - CODEXIS Nejvyššího soudu ze dne 27. 2. 2007 Souhlas valné hromady k převodu obchodního podílu sp. zn./č. j.: 29 Odo 1278/2005 Související legislativa ČR: 37 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb. 115

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 61Cm 74/2009-41 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl soudkyní JUDr. Jindrou Nejtkovou v právní věci žalobce: Bytové družstvo Skřivánek, IČ 00043800, sídlem Stará

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 45/2004-48 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové

Více

U S N E S E N Í. Číslo jednací: 20Co 235/

U S N E S E N Í. Číslo jednací: 20Co 235/ Číslo jednací: - 110 U S N E S E N Í Krajský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Evy Dlouhé a soudkyň JUDr. Ivany Muchové a JUDr. Pavly Havlíkové ve věci oprávněného: Finanční

Více

Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 25. října 2001, čj. 15 Co 15/ se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 25. října 2001, čj. 15 Co 15/ se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení. Název judikátu: Jednatelé. Způsob jednání jménem společnosti. Omezení jednatelského oprávnění. Právní věta: Jestliže společenská smlouva určuje, že jménem společnosti jedná více jednatelů společně, nejde

Více

ČESKÁ REPUBLIKA NÁLEZ. Ústavního soudu. Jménem republiky

ČESKÁ REPUBLIKA NÁLEZ. Ústavního soudu. Jménem republiky ČESKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl dne 28. února 2013 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedy Vladimíra Kůrky a soudců Jana Musila

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 17/2007-43 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Daniely

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 As 45/2007-78 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a

Více

Datum rozhodnutí: 06/22/2011 Spisová značka: 30 Cdo 3978/2009 ECLI:CZ:NS:2011:30.CDO.3978.2009.1

Datum rozhodnutí: 06/22/2011 Spisová značka: 30 Cdo 3978/2009 ECLI:CZ:NS:2011:30.CDO.3978.2009.1 Název judikátu: Předkupní právo státu při prodeji kulturní památky Soud: Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 06/22/2011 Spisová značka: 30 Cdo 3978/2009 ECLI: ECLI:CZ:NS:2011:30.CDO.3978.2009.1 Typ rozhodnutí:

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 26/2004-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Marie Žiškové,

Více

I. ÚS 230/08. Text judikátu. Exportováno: , 00: , Ústavní soud

I. ÚS 230/08. Text judikátu.  Exportováno: , 00: , Ústavní soud www.iudictum.cz Exportováno: 7. 3. 2017, 00:45 I. ÚS 230/08 9. 6. 2008, Ústavní soud Text judikátu Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Ivany Janů a soudců Františka Duchoně a Vojena Güttlera

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : 23Co 344/2016-83 U S N E S E N Í Krajský soud v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Jana Ducháčka a soudců JUDr. Ivy Trávníčkové, Ph.D., a Mgr. Jiřího Kopeckého

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Afs 4/2003-64 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

Č. 75. (Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 31 Cdo 2772/2000

Č. 75. (Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 31 Cdo 2772/2000 Č. 75 Tvoří-li příslušenství věci hlavní nemovitost, může dojít k jeho převodu na jiného smlouvou, jen jestliže byla v této smlouvě vyjádřena vůle převést rovněž příslušenství. Pouze písemné vyjádření

Více

říjen 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012

říjen 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 říjen 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 TÉMA MĚSÍCE Náhrada škody na zdraví způsobená pádem na zledovatělém chodníku Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25.9.2012, sp. zn. 25 Cdo 2758/2011 Žalobkyně

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Jana Filipa a soudců Josefa Fialy (soudce zpravodaje) a Radovana Suchánka o ústavní stížnosti

Více

U S N E S E N Í. I. Dovolání žalobkyně se odmítá. II. Žádný z účastníků ani vedlejší účastník nemají právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

U S N E S E N Í. I. Dovolání žalobkyně se odmítá. II. Žádný z účastníků ani vedlejší účastník nemají právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. Soud: Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 18.11.2013 Spisová značka: 21 Cdo 3214/2012 ECLI: ECLI:CZ:NS:2013:21.CDO.3214.2012.1 Typ rozhodnutí: USNESENÍ Heslo: Smlouva zástavní Zástavní právo Dotčené předpisy:

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 150/2013-20 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců Mgr. Aleše Roztočila a JUDr. Dagmar

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 10/2016-18 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Jany Brothánkové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Tomáše

Více

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 01/29/2004 Spisová značka: 21 Cdo 2207/2003 ECLI:CZ:NS:2004:21.CDO

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 01/29/2004 Spisová značka: 21 Cdo 2207/2003 ECLI:CZ:NS:2004:21.CDO Soud: Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 01/29/2004 Spisová značka: 21 Cdo 2207/2003 ECLI: ECLI:CZ:NS:2004:21.CDO.2207.2003.1 Typ rozhodnutí: ROZSUDEK Heslo: Dotčené předpisy: 80 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb.

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 2Ad 72/2010-16 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudkyní JUDr. Věrou Balejovou v právní věci žalobkyně L.Š., proti žalovanému Krajskému úřadu Jihočeského

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 24/2009-80 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a JUDr.

Více

U s n e s e n í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í :

U s n e s e n í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : U s n e s e n í Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Věry Vyhlídalové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužnice Dagmar Kuricové,

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 18Ad 43/2014-51 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Indráčkem v právní věci žalobkyně M. K., zastoupené Mgr. Petrem Miketou, advokátem se sídlem

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Ads 204/2016-36 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Tomáše Foltase a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Pavla

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 52Af 29/2014-87 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Dvořáka a soudců JUDr. Aleše Korejtka a JUDr.

Více

26 Cdo 1924/2006 Stránka č. 1 z 5 ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudců Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a JUDr. Roberta

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 As 31/2005-63 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 10/30/2009 Spisová značka: 23 Cdo 4012/2007 ECLI:CZ:NS:2009:23.CDO

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 10/30/2009 Spisová značka: 23 Cdo 4012/2007 ECLI:CZ:NS:2009:23.CDO Soud: Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 10/30/2009 Spisová značka: 23 Cdo 4012/2007 ECLI: ECLI:CZ:NS:2009:23.CDO.4012.2007.1 Typ rozhodnutí: Rozsudek Heslo: Dotčené předpisy: Kategorie rozhodnutí: C 23 Cdo

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y - 60 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Davida Rause, Ph.D. a soudců Mgr. Kateřiny Kopečkové, Ph.D. a Mgr. Petra

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 3 Afs 14/2004-53 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Marie Žiškové v právní věci

Více

Dovolání žalobce proti rozsudku č. j. 13 Co 142/ , 13 Co 143/2015, ve znění opravného usnesení č. j. 13 Co 142/ , 13 Co 143/2015

Dovolání žalobce proti rozsudku č. j. 13 Co 142/ , 13 Co 143/2015, ve znění opravného usnesení č. j. 13 Co 142/ , 13 Co 143/2015 Nejvyššímu soudu Burešova 20 657 37 Brno prostřednictvím Obvodního soudu pro Prahu 8 28. pluku 1533/29b 100 83 Praha 10 - Vršovice V Praze dne 5. 2. 2016 Ke spis. zn. 13 C 105/2014 (U Městského soudu v

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Afs 119/2006-65 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera, v právní věci

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 As 187/2014-37 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 As 115/2014-34 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců Mgr. Petra Sedláka a Mgr. Davida

Více

t a k t o : I. Rozsudek soudu prvního stupně s e v I. výroku p o t v r z u j e. 70 Co 155/ ČESKÁ REPUBLIKA

t a k t o : I. Rozsudek soudu prvního stupně s e v I. výroku p o t v r z u j e. 70 Co 155/ ČESKÁ REPUBLIKA 70 Co 155/2016-76 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Čuhelové, Ph.D. a soudců Mgr. Ivy Krejčířové a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č j 6 Ads 13/2003-56 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr Brigity Chrastilové

Více

červen 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012

červen 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 červen 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 TÉMA MĚSÍCE K neplatnosti rozhodčích doložek Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 16.5.2012, sp. zn. 23 Cdo 309/2011 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 22.5.2012,

Více

U s n e s e n í. 39 ICm 3497/2013 12 VSOL 178/2014-27 (KSOS 39 INS 16289/2013)

U s n e s e n í. 39 ICm 3497/2013 12 VSOL 178/2014-27 (KSOS 39 INS 16289/2013) -27 U s n e s e n í Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudců JUDr. Vojtěcha Brhla a JUDr. Ivany Wontrobové v právní věci žalobce Ing. Jiřího Hanáka, Erbenova

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 95/2013-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jiřího Pally a Mgr. Aleše

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 67/2005-69 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30. června 1999, sp. zn. 21 Cdo 487/99 (publikovaný v časopise Právní rozhledy č. 10/1999, str. 553).

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30. června 1999, sp. zn. 21 Cdo 487/99 (publikovaný v časopise Právní rozhledy č. 10/1999, str. 553). Rozvázal-li pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem někdo, kdo nebyl účastníkem tohoto právního vztahu, může se zaměstnanec (zaměstnavatel) žalobou podle 80 písm. c) OSŘ domáhat, aby bylo určeno,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 33/2013-37 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Jana

Více

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 06.08.2015 Spisová značka: 21 Cdo 4377/2013 ECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.4377.2013.1

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 06.08.2015 Spisová značka: 21 Cdo 4377/2013 ECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.4377.2013.1 Soud: Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 06.08.2015 Spisová značka: 21 Cdo 4377/2013 ECLI: ECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.4377.2013.1 Typ rozhodnutí: ROZSUDEK Heslo: Pracovněprávní vztahy Náhrada škody zaměstnancem

Více

50 / 2015. 21 Cdo 4442/2013 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

50 / 2015. 21 Cdo 4442/2013 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Právní věta: Rozhodnutí zaměstnavatele o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce může být realizováno nejen snížením fyzického počtu zaměstnanců, kteří u zaměstnavatele vykonávají

Více

Nejvyššího soudu. ze dne , sp. zn. 29 Cdo 4498/2007

Nejvyššího soudu. ze dne , sp. zn. 29 Cdo 4498/2007 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. 12. 2008, sp. zn. 29 Cdo 4498/2007 Případná neplatnost ujednání o úrocích ve smlouvě o úvěru nezpůsobuje sama o sobě (vzhledem k povaze takové smlouvy a k jejímu obsahu)

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 122/2005-70 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 32/2013-21 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a JUDr.

Více

PŘÍLOHY. Neplatnost právního úkonu. Příloha č. 1 List č. 1

PŘÍLOHY. Neplatnost právního úkonu. Příloha č. 1 List č. 1 PŘÍLOHY Příloha č. 1 List č. 1 Neplatnost právního úkonu Dovolání se neplatnosti právního úkonu v žalobě na určení neplatnosti tohoto právního úkonu lze považovat za dovolání se neplatnosti právního úkonu

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 Ads 36/2005-50 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr.

Více

U s n e s e n í. t a k t o :

U s n e s e n í. t a k t o : U s n e s e n í Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudců JUDr. Ivany Wontrobové a JUDr. Vojtěcha Brhla v insolvenční věci dlužníka KCO s.r.o., se sídlem Zlín

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 10 Afs 132/2014-40 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Daniely Zemanové a soudců Zdeňka Kühna a Michaely Bejčkové

Více

Usnesení soudního exekutora se

Usnesení soudního exekutora se 2 4-09- 2013 Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miloše Pelikána a soudců JUDr. Marie Mičkalové a JUDr. Aleše Juřičky ve věci exekuce oprávněné GRÁTO spol. sr,o., se sídlem v

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Doručeno dne: 10. 12. 2010 Spisová značka: 17 C 9/2010 - ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Obvodní soud pro Prahu 2 rozhodl samosoudcem Mgr. Martinem Husákem ve věci žalobce: Tomáš Pecina, bytem

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 As 23/2004 73 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr.

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : I. Návrh na přerušení insolvenčního řízení se zamítá.

U S N E S E N Í. t a k t o : I. Návrh na přerušení insolvenčního řízení se zamítá. -A-17 U S N E S E N Í Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka České strany

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 79/2012-37 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr.

Více

Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY

Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY Zn. 256/10, 266/11, 271/11, 272/11, 275/11, 349/12, 350/12, 453/13, 456/13, 457/13, Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY 1. Žaloba (dle soudního řádu správního) ze dne 31. prosince

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 5 As 67/2013-21 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jakuba Camrdy a soudců JUDr. Lenky Matyášové a Mgr. Ondřeje

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 147/2006-77 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 13/2006-34 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha

Více

Přehled aktuální judikatury a legislativy pro praktické využití

Přehled aktuální judikatury a legislativy pro praktické využití Přehled aktuální judikatury a legislativy pro praktické využití Ondřej Dušek, advokát Praha, 19. května 2008 Vlastnické právo k nemovitostem nabývání a pozbývání 1. Odstoupení od nabývacích smluv předchozími

Více

ROZSUDEK Nejvyššího soudu ČR ze dne Odporovatelnost právních úkonů. Osoby blízké. sp. zn. 21 Cdo 2192/2001

ROZSUDEK Nejvyššího soudu ČR ze dne Odporovatelnost právních úkonů. Osoby blízké. sp. zn. 21 Cdo 2192/2001 ROZSUDEK Nejvyššího soudu ČR ze dne 1. 8. 2002 Odporovatelnost právních úkonů. Osoby blízké sp. zn. 21 Cdo 2192/2001 20, 42a, 116, 117, 853 zákona č. 40/1964 Sb. zákon č. 30/2000 Sb. 237, 238, 239, 240,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Afs 14/2004-51 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 A 130/2002-28 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Milana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 227/2006-64 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary

Více

22 Cdo 2939/2012 ze dne

22 Cdo 2939/2012 ze dne 22 Cdo 2939/2012 ze dne 22.10.2013 PR 8/2014 str. 292 1. Pravidlo, že při vypořádání SJM se věci ze zaniklého SJM mají mezi rozvedené manžele rozdělit tak, aby částka, kterou je jeden z manželů povinen

Více

22 Cdo 2939/2012 ze dne

22 Cdo 2939/2012 ze dne 22 Cdo 2939/2012 ze dne 22.10.2013 PR 8/2014 str. 292 1. Pravidlo, že při vypořádání SJM se věci ze zaniklého SJM mají mezi rozvedené manžele rozdělit tak, aby částka, kterou je jeden z manželů povinen

Více

22 Cdo 2939/2012 ze dne

22 Cdo 2939/2012 ze dne 22 Cdo 2939/2012 ze dne 22.10.2013 PR 8/2014 str. 292 1. Pravidlo, že při vypořádání SJM se věci ze zaniklého SJM mají mezi rozvedené manžele rozdělit tak, aby částka, kterou je jeden z manželů povinen

Více

Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY

Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY Zn. 256/10, 266/11, 271/11, 272/11, 275/11, 349/12, 350/12, 453/13, 456/13, 457/13, Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY 1. Žaloba (dle soudního řádu správního) ze dne 31. prosince

Více

U s n e s e n í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í :

U s n e s e n í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : KSOS 36 INS 37686/2013 U s n e s e n í Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudců JUDr. Jaroslava Hikla a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 As 26/2008-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Bohuslava

Více

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech nájmu bytu. 2., aktualizované a roz ífiené vydání. Sestavila VùRA KORECKÁ

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech nájmu bytu. 2., aktualizované a roz ífiené vydání. Sestavila VùRA KORECKÁ P EHLED JUDIKATURY ve vûcech nájmu bytu 2., aktualizované a roz ífiené vydání Sestavila VùRA KORECKÁ PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech nájmu bytu Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz SLovo

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 Afs 26/2011-103 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

datum rozhodnutí 22.09.2015 II. ÚS 2864/2015 doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D. spisová značka soudce zpravodaj výsledek ČESKÁ REPUBLIKA

datum rozhodnutí 22.09.2015 II. ÚS 2864/2015 doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D. spisová značka soudce zpravodaj výsledek ČESKÁ REPUBLIKA Soud: Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 14.07.2015 Spisová značka: 21 Cdo 2617/2014 ECLI: ECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.2617.2014.1 Typ rozhodnutí: ROZSUDEK Heslo: Výpověď z pracovního poměru Dotčené předpisy:

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 As 17/2004-55 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 124/2016-29 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu a zpravodaje JUDr. Tomáše Langáška a soudců JUDr. Petra

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 27/2006-75 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudkyň JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Barbary

Více

I. Dovolání se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

I. Dovolání se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. 25 Cdo 2206/2003 U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudkyň JUDr. Marty Škárové a JUDr. Olgy Puškinové v právní věci žalobce V. K.,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 As 81/2013-33 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Radovana

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Michaely Židlické, soudkyně Vlasty Formánkové a soudce zpravodaje Miloslava Výborného o ústavní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 76/2005-62 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudkyň JUDr. Lenky Matyášové

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 5 As 70/2011-111 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. a soudců JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K

ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K -84 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Davida Rause, Ph.D. a soudců Mgr. Kateřiny Kopečkové, Ph.D. a Mgr. Petra

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 6/2004-49 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Josefa Baxy a JUDr. Lenky

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Ans 6/2011-171 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Zdeňka Kühna

Více

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 09/23/2008 Spisová značka: 29 Cdo 2287/2008 ECLI:CZ:NS:2008:29.CDO

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 09/23/2008 Spisová značka: 29 Cdo 2287/2008 ECLI:CZ:NS:2008:29.CDO Soud: Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 09/23/2008 Spisová značka: 29 Cdo 2287/2008 ECLI: ECLI:CZ:NS:2008:29.CDO.2287.2008.1 Typ rozhodnutí: Rozsudek Heslo: Koupě Dotčené předpisy: 115 předpisu č. 513/1991Sb.

Více

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 04/08/2009 Spisová značka: 28 Cdo 3297/2008 ECLI:CZ:NS:2009:28.CDO

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 04/08/2009 Spisová značka: 28 Cdo 3297/2008 ECLI:CZ:NS:2009:28.CDO Soud: Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 04/08/2009 Spisová značka: 28 Cdo 3297/2008 ECLI: ECLI:CZ:NS:2009:28.CDO.3297.2008.1 Typ rozhodnutí: Rozsudek Heslo: Dotčené předpisy: Kategorie rozhodnutí: C 28 Cdo

Více

ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 As 298/2016-28 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Filipa Dienstbiera a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 Afs 34/2011-128 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 Afs 44/2008-77 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Radovana

Více

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn.: 33 Cdo 847/98

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn.: 33 Cdo 847/98 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 25. 2. 1999, sp. zn.: 33 Cdo 847/98 Smlouvou o nájmu dopravního prostředku se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci dopravní prostředek k dočasnému užívání a nájemce

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Azs 157/2005-47 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera v právní věci

Více