Systém ochrany před domácím násilím v České republice, Rakousku, Itálii a Velké Británii. Příklady dobré praxe a nabídka pomoci obětem násilí v rodině

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Systém ochrany před domácím násilím v České republice, Rakousku, Itálii a Velké Británii. Příklady dobré praxe a nabídka pomoci obětem násilí v rodině"

Transkript

1 Systém ochrany před domácím násilím v České republice, Rakousku, Itálii a Velké Británii Příklady dobré praxe a nabídka pomoci obětem násilí v rodině Výměnou zkušeností k efektivní pomoci Publikace vznikla v rámci projektu podpořeného OP LZZ s názvem Efektivnější pomoc obětem domácího násilí prostřednictvím interdisciplinární spolupráce přenos znalostí a zkušeností ze zahraničí Praha, CSSP

2 Redakční úprava: Marie Šusterová Grafická úprava a tisk: Bohuslav Šír Obálku navrhla: Jarka Jones Fotografie: Andrea Špitálská, Ondřej Mikulca, Marie Šusterová Vydání první CSSP,

3 Poděkování za přípravu všech aktivit spojených s realizací projektu CSSP Společně za život bez násilí, č , podpořeného programem OP LZZ, patří celému realizačnímu týmu, který tvoří: manažerka Marie Šusterová, odborní garanti: Zuzana Chomová, Zuzana Kukulová, Ladislava Poláková, Jana Kreuzmanová Děkujeme všem aktivním spolupracovníkům interdisciplinárního týmu v hl. m. Praze za snahu o zlepšování systému ochrany obětí domácího násilí. Poděkování patří autorům článků z partnerských organizací v Rakousku, Itálii a Velké Británii za aktivní zapojení do projektu Společně za život bez násilí a za zajímavé příklady dobré praxe. Tým CSSP středisko intervenční centrum tvoří realizační tým projektu. Do projektových aktivit se zapojili další odborníci z místní samosprávy, Magistrátu hl. m. Prahy a NNO. 3

4 4

5 Obsah 1. ČESKÁ REPUBLIKA Základní informace o projektu Efektivnější pomoc obětem domácího násilí prostřednictvím interdisciplinární spolupráce Centrum sociálních služeb Praha středisko intervenční centrum Nabídka pomoci a podpory ohroženým ženám a mužům Případ paní Anny sociální práce v Intervenčním centru Praha Případ paní Milady a násilí v seniorském věku podpora a pomoc klientům Případ paní Heleny s třemi nezletilými dětmi a podněty pro zlepšení interdisciplinární spolupráce v hl. m. Praze Právní pomoc obětem domácího násilí v IC Praha Statistiky Intervenčního centra Praha CSSP Prevence domácího násilí v ČR a Národní akční plán Výbor pro prevenci DN Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Česká legislativa na ochranu před domácím násilím Česká legislativa na ochranu před domácím násilím v právní praxi Nový zákon o obětech trestných činů RAKOUSKO Centrum pro ochranu před násilím v hornorakouském Linci Systém ochrany před domácím násilím v Rakousku Procesní doprovázení v Rakousku a příklady dobré praxe Azylový dům Kolping Österreich v Mistelbachu Nabídka pomoci a podpory ohroženým ženám a jejich dětem Kazuistiky zaměřené na doprovod důvěrníka v civilním řízení ITÁLIE Asociace Gea, Centrum proti násilí GEA, azylový dům v Bolzanu Systém ochrany před násilím v rodině v Itálii, nabídka služeb Centra proti násilí Kazuistika paní Rominy VELKÁ BRITÁNIE The Haven Wolverhampton Představení organizace, ochrana před domácím násilím, nabídka služeb Případ paní Sally a plán podpory

6 Projekt zahájila mezinárodní konference, konaná dne , Společně za život bez násilí za účastí ČR, Rakouska, Itálie a Velké Británie. Do projektu se aktivně zapojili zástupci z úřadů městských částí Praha 1 22, zástupci NNO a představitelé hl. m. Prahy. 6

7 1. ČESKÁ REPUBLIKA 1.1 Základní informace o projektu Efektivnější pomoc obětem domácího násilí prostřednictvím interdisciplinární spolupráce Mgr. Tomáš Ján, MBA, ředitel Centra sociálních služeb Praha Projekt registr. č. CZ.1.04/5.1.01/ Efektivnější pomoc obětem domácího násilí prostřednictvím interdisciplinární spolupráce přenos znalostí a zkušeností ze zahraničí grantový projekt byl podpořen z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Od prosince 2012 do konce listopadu 2014 realizuje příspěvková organizace Centrum sociálních služeb Praha středisko intervenční centrum nový projekt OP LZZ s mezinárodní účastí, který by měl přispět k efektivnější pomoci a podpoře klientek, které v hl. m. Praze řeší domácí násilí. Partnery v projektu jsou organizace: 1) Kolping Österreich azylový dům v Mistelbachu/Dolní Rakousko 2) Centrum pro ochranu před násilím v Linci/Horní Rakousko 3) Asociace GEA pro solidaritu žen proti násilí v Bolzanu/Itálie 4) The Haven Wolverhampton/Velká Británie, jedna z největších charitativních organizací ve VB, která pomáhá ženám a dětem, které zažily DN, a rovněž lidem bez domova Projekt Centra sociálních služeb Praha chce nabídnout cílové skupině odborníků aktuální informace a příklady dobré praxe z oblasti ochrany před domácím násilím v zahraničí. Tím chce v rámci interdisciplinární spolupráce přispět k citlivějšímu posuzování případů domácího násilí na území hl. m. Prahy. Během projektu se uskuteční ve spolupráci se zahraničními partnery z Rakouska, Velké Británie a Itálie dvě odborné konference, pět společných workshopů a čtyři zahraniční pracovní stáže za účasti českých odborníků. Aktivity projektu se snaží představit českým odborníkům příklady dobré praxe ze zahraničí. Bude nás zajímat, jak vypadá systém ekonomické podpory státu pro oběti DN v těchto zemích, jak se využívají programy proti násilí a poradny pro násilné osoby, budeme hledat příklady dobré praxe při práci s ohroženými osobami a dětmi z ohrožených rodin. Jedno z témat, které nás rovněž zajímá, bude zkušenost hornorakouského Centra pro ochranu před násilím s procesním doprovázením obětí DN při trestním a civilním řízení a poskytováním psychosociální podpory těmto klientkám. Budou vydány čtyři publikace, které by měly přispět k posílení odborných kompetencí členů interdisciplinárních týmů v hl. m. Praze. V průběhu projektu proběhnou odborné semináře s cílovou skupinou, kde budeme prohlubovat získané informace a poznatky z ochrany před domácím násilím v zahraničí. Cílovou skupinou jsou zástupci organizací a institucí kraje Praha především pracovníci z MHMP, úřadů městských částí a neziskových organizací. Základní cílovou skupinu tvoří 7

8 50 odborníků z interdisciplinárního týmu v hl. m. Praze zaměřeného na řešení problematiky domácího násilí. Projekt nabídne přibližně 438 účastí na nejrůznějších aktivitách. Kontaktní osoba: manažerka Marie Šusterová, mobil: Sídlo kanceláře: Intervenční centrum CSSP, Modřínová 1, Praha 8- -Kobylisy Grantový projekt je financován z OP LZZ z oblasti podpory Mezinárodní spolupráce. Projekt byl podpořen částkou ,08 Kč. Další informace naleznete na: 1.2 Centrum sociálních služeb Praha středisko intervenční centrum * Nabídka pomoci a podpory ohroženým ženám a mužům Barbora Holušová, vedoucí Intervenčního centra CSSP Od 1. ledna 2007 působí ve všech krajích České republiky pracoviště poskytující krizovou pomoc osobám ohroženým domácím násilím intervenční centra. V Praze tuto, stále mladou sociální službu, zřídilo ve stejném roce Centrum sociálních služeb Praha, příspěvková organizace. Tým pražského intervenčního centra (vedoucí, sociální pracovnice a pracovníci, interní právnička, psychologové a dva externí advokáti) sídlí v Praze 8-Kobylisích, na adrese Modřínová 1. Tato centra, tedy i Intervenční centrum Praha, poskytují přechodnou odbornou pomoc a nehmotnou podporu v konkrétních případech domácího násilí a zároveň koordinují interdisciplinární spolupráci mezi dalšími navazujícími službami na úrovni kraje, tj. na úrovni hl. města Prahy. V případech vykázání intervenční centra úzce spolupracují s Policií České republiky. V Praze je síť sociálních služeb interdisciplinárně provázaná a klienti se do intervenčního centra mohou dostat na základě kontaktu ze sociálních odborů, orgánu sociálněprávní ochrany dětí, kurátorů či jiných spolupracujících organizací a institucí. Policie je povinna doručit rozhodnutí, resp. úřední záznam o vykázání násilné osoby ze společného obydlí, nejpozději do 24 hodin místně příslušnému intervenčnímu centru. Pracovníci intervenčního centra jsou povinni nejpozději do 48 hodin kontaktovat ohroženou osobu a nabídnout jí své služby. Ohrožená osoba se sama rozhoduje, zda nabídku pomoci ze strany intervenčního centra přijme, či nikoli. V případě, že se ohrožená osoba na základě vlastní potřeby rozhodne řešit svůj problém s domácím násilím, může se obrátit telefonicky, písemně či osobně na intervenční centrum ve svém kraji. Služby intervenčního centra mohou využít osoby, které jsou ohroženy domácím násilím a jsou v ochranném režimu vykázání, tzn., že násilná osoba byla vykázána ze společného bydliště. Služby jsou určeny i osobám, které se obracejí přímo bez intervence policie a hledají pomoc, radu a informace, jak řešit případ domácího násilí. Institut vykázání, který byl do českého právního řádu zaveden v r (zákon č. 135/2006 Sb., o ochraně před domácím násilím), může Policie ČR využít za zákonných podmínek upravených s platností od v zákoně č. 273/ * dále v textu Intervenční centrum Praha

9 Sb., o Policii České republiky ( 44 až 47) oprávnění vykázat z bytu nebo domu i z jeho bezprostředního okolí. Jedná se o zásadní preventivní opatření, které má zamezit dalšímu násilí a umožnit osobě ohrožené zkonsolidovat síly a situaci řešit dále. Pražská policie využila tuto pravomoc od do v 661 případech. V době vykázání (10 dní) mají ohrožené osoby možnost podat návrh na předběžné opatření k civilnímu soudu. Tímto opatřením může soud rozhodnout o prodloužení vykázání o dalších 30 dní. Po této lhůtě lze podat návrh na prodloužení na dobu 5 měsíců, ale musí být doprovázeno návrhem ve věci samé (např. návrhem na rozvod, na úpravu styku s dětmi, žalobou na vyklizení či žalobou na ochranu osobnosti). Ochranu formou předběžného opatření mohou požívat i děti, které v rodině zažívají domácí násilí a to zákazem kontaktu s násilnou osobou. Osoba, která se cítí ohrožena násilím ze strany druhé osoby, může podat návrh na předběžné opatření i bez předchozího vykázání Policií ČR. Pokud se jedná o závažné násilné chování, lze situaci řešit také podáním trestního oznámení. Případy partnerského násilí mohou často vyústit v závažné trestné činy, které český trestní zákoník zná v podobě ublížení na zdraví, těžké újmy na zdraví, vydírání, týrání osoby žijící ve společném obydlí, nebezpečného pronásledování či sexuálních deliktů včetně znásilnění. V mírnější formě lze domácí násilí postihnout jako přestupek proti občanskému soužití. Novinkou v české legislativě je Zákon o obětech trestných činů č. 45/2013 Sb. Nabyl účinnosti 1. srpna Nový zákon přináší zejména nová, dosud neexistující práva obětí a znamená posílení a rozšíření již existujících práv obětí trestných činů. Pracovníci intervenčního centra poskytují bezplatné právní, sociální a psychologické poradenství a podporu, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Dále klientkám a klientům pomohou sestavit bezpečnostní plán, zorientovat se v systému sociálních služeb či zprostředkovat další služby (pomoc při vyhledání azylové ubytování, lékaře, advokáta, rodinného poradenství atd.). Pracovníci intervenčního centra mohou rovněž pomoci při vypracování písemného návrhu na vydání předběžného opatření na ochranu před domácím násilím, či dalších právních podání, poskytnou emocionální a psychologickou podporu, sociální a právní poradenství Případ paní Anny sociální práce v Intervenčním centru Praha Jana Kreuzmanová, sociální pracovnice S paní Annou jsme navázali kontakt na základě policejního vykázání, které proběhlo na jaře roku Policie nám poslala úřední záznam o vykázání s několika základními informacemi. Důležité bylo, že vykázaná osoba je držitelem zbraně a paní Anně zbraní vyhrožovala a to velmi zvýšilo riziko nebezpečí. Policistům vždy posíláme faxem leták poradny Viola, který je určen pro vykázanou osobu, a prosíme policisty o jeho předání. Vzhledem k tomu, že v domácnosti bylo jedno nezletilé dítě, zavolala jsem na odbor sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) příslušné městské části. Ověřila jsem si, že o případu vědí, a nabídla možnou spolupráci. Sociální pracovnice byla s klientkou již v kontaktu a měly domluvenou osobní schůzku. Druhý den po vykázání jsem paní Anně zavolala a nabídla jí služby intervenčního centra (IC). Vysvětlila jsem základní principy naší práce, jako je bezplatnost služby, dobrovolnost, mlčenlivost, a nabídla možnost osobní konzultace se sociálním pracovníkem, psychologem nebo právníkem. Informovala jsem paní Annu, 9

10 že je naší zákonnou povinností ji kontaktovat a že jsme od policie obdrželi základní informace o vykázání jejího manžela. Také jsem ji informovala o možnosti prodloužit dobu vykázání podáním návrhu na předběžné opatření (PO) k soudu, kdy doba trvání PO je jeden měsíc. I to je možné prodloužit až na dobu jednoho roku. Zajímalo mě, zda je paní Anna nyní i s dítětem v bezpečí, zda se ji pokoušel manžel kontaktovat a zda rozumí všemu, co se u nich včera odehrálo. Klientka byla klidná, je s dcerou doma a vykázaný manžel zatím neporušuje pravidla pro vykázání nařízená policií. Zdůraznila jsem, že pokud by se tak stalo, ať vše nahlásí na policii. Také jsem klientce připomněla, že vykázaný má právo si do bytu během deseti dnů přijít jednou pro své osobní věci, vždy ale jen v doprovodu policisty. Policisté také přijedou několikrát na kontrolu, zda jsou s dcerou v pořádku a zda se manžel nesnaží vrátit do bytu. To klientku uklidnilo. Klientka měla zájem o osobní návštěvu intervenčního centra a vážně uvažovala o možnosti podat návrh na PO. Domluvily jsme si schůzku za několik dní a poprosila jsem ji, aby s sebou přinesla všechny relevantní dokumenty, které se případu týkají (výpovědi z policie, lékařské zprávy apod.). Paní Anna přišla na domluvenou schůzku včas a přinesla vše, na čem jsme se domluvily. V úvodu konzultace je každému klientovi předán leták IC a znovu vysvětleny základní principy služby. Paní Anna poté popisovala svoji složitou situaci s manželem. Již před rokem podala žádost o rozvod, manžel ale odmítá akceptovat tuto skutečnost a stále nechce uvěřit tomu, že to paní Anna myslí vážně. Hádky a konflikty se v rodině odehrávají poslední čtyři roky. Manžel měl vždy zálibu ve zbraních, legálně má v držení pistoli. Klientka zažívala psychické týrání, jako byly sprosté nadávky, vyhrožování, zastrašování. Občas ji manžel chytil bolestivě za ruku, rameno nebo bradu a křičel na ni. Často hrubě naléhal v oblasti sexu. Podle paní Anny je manžel výbušné agresivní povahy, má problém se ovládat. Několikrát jí ztropil scénu i v zaměstnání, kam za ní přišel. Po posledním incidentu, kdy na ni mířil zbraní, se ho začala klientka opravdu bát a rozhodla se celou situaci ohlásit na policii. Paní Anna si přála do návrhu na PO zahrnout i svoji nezletilou dceru. Dcera nemá s otcem dobrý vztah, i ona se ho bojí a je často přítomna hádkám rodičů. Byla i při incidentu se zbraní a byla to ona, kdo zavolal policii, protože se o matku skutečně bála. S klientkou jsem se domluvila, že do druhého dne připravím návrh na PO pro ni a její dceru. Vždy klientům říkám, že je to jen návrh, který pak společně můžeme upravovat, kdyby se jim cokoli nelíbilo. Druhý den si přišla paní Anna pro vypracovaný návrh. Společně jsme ho přečetly, upravily a klientka ho na místě podepsala. Vysvětlila jsem, jak návrh podat u soudu a informovala klientku i o možnosti odvolání v případě zamítnutí. Ještě týž den paní Anna návrh podala k příslušnému soudu. O tom pro jistotu informovala i policii, aby policisté do rozhodnutí soudu nevydávali manželovi klíče od bytu. Paní Anna se za dva dny ozvala s tím, že soud návrhu vyhověl. Mezitím byl manžel obviněn z nebezpečného vyhrožování a případ byl předán kriminální policii. Paní Anna i s dcerou jsou pozvány znovu k výslechu. Klientka řeší další problém, protože se manžel nyní nechce podílet na placení nájmu. Navrhla, že se pokusí domluvit s bytovým družstvem, jak situaci řešit. Již do telefonu nám sdělila, že má zájem o prodloužení stávajícího předběžného opatření, protože se manžel vyjádřil, že se nebude rozvádět ani dělit o majetek. Klientka z něho má velký strach, bojí se pomsty. 10

11 Paní Anna má vlastního právníka, který ji zastupuje v rozvodovém řízení. Doporučila jsem jí, aby se s ním spojila a situaci s ním konzultovala. Právník ale bohužel odjel na dva týdny na dovolenou a není k dispozici. Paní Annu jsem objednala k naší externí právničce. Ta pomohla s vypracováním návrhu na prodloužení PO o pět měsíců a připravila žalobu ve věci samé, konkrétně žalobu na vyklizení bytu. Klientka vyjádřila nespokojenost se svým komerčním právníkem a ptala se na možnost zastupování ze strany IC. Sdělila jsem jí, že tuto službu bohužel neposkytujeme, naši právníci mohou pomoci pouze s vypracováním návrhů nebo konzultací, ale nikoli se zastupováním u soudu. Ke konci měsíčního PO podala paní Anna návrh na prodloužení. V návrhu byla opět zahrnuta i nezletilá dcera. Soud návrhu na prodloužení na pět měsíců vyhověl, jako žalobu ve věci samé soud neuznal žalobu na vyklizení (rozhodne o ni až po rozvodu manželů), ale stačila žádost o rozvod podaná loňského roku. V případu vystupuji jako klíčová pracovnice klientky. Paní Anna mě o všem pravidelně informuje, je ráda, že soud vyhověl jejímu návrhu. Nyní ji čekají ještě výslechy na kriminální policii. Je ze všeho unavena, ale zároveň cítí, že si s dcerou odpočinuly, když není manžel doma a nevytváří dusnou atmosféru. O několik dní později mi opět volá paní Anna. Kontaktoval ji mediátor, kterého oslovil právník jejího manžela. Nabízí mediaci, která by mohla vést k dohodě o rozdělení majetku. Mediátor navíc uvedl, že má manžel zájem domluvit se ohledně trestního soudu, kde má paní Anna proti němu vypovídat. Klientka se radí, zda musí na schůzku s mediátorem přistoupit. Nevěří, že by se manžel chtěl dohodnout o majetku, spíše se bojí, že na ni manžel bude tlačit, aby proti němu nevypovídala u soudu. Oceňuji klientku, jak nad situací uvažuje a že se nenechala proti své vůli do ničeho vmanipulovat. Ani já bych v jejím případě mediaci nedoporučila, v případech domácího násilí se nepovažuje za vhodný nástroj. Doporučila jsem jí záležitost konzultovat s jejím právníkem. Manžel se proti návrhu na prodloužení odvolal a soud vyzval paní Annu, aby se k jeho odvolání do tří dnů vyjádřila. Klientka příliš nerozumí, co po ní soud chce, je zmatená a třídenní lhůta se jí zdá extrémně krátká, jelikož chodí do zaměstnání. Je rozrušená, bojí se, aby něco nezanedbala a manžel se nevrátil domů. Po konzultaci s naší právničkou telefonuji klientce a doporučuji jí, že může požádat písemně soud o prodloužení lhůty na vyjádření (např. o týden) a mezitím se u nás zastavit. Nabízím pomoc při formulování vyjádření. Paní Anna ochotně svoluje a domlouváme si schůzku. Klientka si odnáší k soudu věcné a strukturované vyjádření k jednotlivým bodům manželova odvolání. Cítím, že ji naše pomoc uklidnila. Klientku čeká jako svědkyni trestní řízení před soudem ve věci nebezpečného vyhrožování ze strany manžela. Snažím se ji trochu uklidnit a připravit ji na to, co se u soudu může odehrát. Je z nařízeného jednání nervózní, neměla dobrý pocit už při výslechu na kriminální policii, kde byl i právník manžela, který jí kladl nepříjemné dotazy. Paní Annu právník ani zmocněnec u jednotlivých výslechů nedoprovázel, proto se cítí před zahájením procesu nejistá. Paní Anna mě jako svou klíčovou pracovnici v intervenčním centru o několik dní později informuje o tom, že soud s manželem proběhl a že to zvládla, i když to nebylo příjemné. Je rozladěná z toho, že soud rozhodl o zastavení trestního stíhání a vše vyhodnotil jen jako přestupek. Také se jí nelíbilo, že dcera musela vypovídat v přítomnosti otce. Paní Anna nevěděla, zda může něco namítnout, kdy 11

12 může něco říct a jak se u soudu má chovat. Ráda by se s námi poradila ohledně rozvodového stání, které je nařízeno za dva týdny. Opět vůbec neví, co ji může v soudní síni čekat. Ptám se, zda by toto nemohla konzultovat se svým právníkem, který ji zastupuje a kterého si platí. Paní Anna říká, že s jeho prací není příliš spokojena, nemá čas a nic jí pořádně nevysvětlí. Prý se uvidí až u soudu. Klientka tedy přišla znovu k nám do IC a společně s právničkou jí vysvětlujeme, jak bude rozvodové stání pravděpodobně probíhat. Doporučujeme, aby si klientka s sebou vzala i někoho blízkého jako doprovod, aby u soudu nemusela být sama. Doprovod by ji mohl podpořit v případě, že by např. na chodbě před jednací místností musela čelit manželovým pokusům o kontakt, o který nemá zájem. Paní Annu rozhovor uklidnil, odnesla si představu, co může očekávat a jak se na stání připravit. Na konci sezení se svěřuje, že ji nyní trápí chování dcery. Má již delší dobu podezření, že dcera trpí mentální anorexií. Přičítá to stresu a zátěži, kterou dcera musela v poslední době doma zažívat. Po dohodě předávám kontakt na rodinnou poradnu Triangl a také na specializovanou poradnu pro poruchy příjmu potravy Anabell. O týden později opět volá paní Anna. Je velmi rozrušena. Přišlo jí usnesení od soudu, kterému vůbec nerozumí. Snažím se ji do telefonu uklidnit a nabízím, ať usnesení soudu naskenuje a pošle do IC, poté se k němu můžeme vyjádřit. Klientka dlouho přemýšlí, nakonec ji napadla varianta, že poprosí o pomoc dceru, která všechny dokumenty vyfotí mobilem a pošle ze svého u. Chválím klientku za její iniciativu a nápaditost: v práci je velice zaneprázdněná, protože se chystá na dovolenou a nemá čas na osobní schůzku. Snažila jsem se klientku navázat na jejího právníka, bohužel domluva s ním je asi velmi složitá a paní Anna v něj nemá důvěru. Druhý den přišlo do IC em poslední usnesení soudu. Soud na základě odvolání manžela zrušil zákaz kontaktů s nezletilou dcerou, soudce své rozhodnutí zdůvodnil tím, že otec má právo se stýkat s dcerou a že by úpravu styku rodiče s dítětem měl řešit opatrovnický soud. Důležité je, že nadále platí vykázání z bytu a zákaz kontaktování paní Anny. To jsem po telefonu paní Anně vysvětlila. Ulevilo se jí, protože se bála, že se manžel každou chvíli objeví v bytě. Na závěr telefonátu paní Anně ještě doporučuji spojit se opět se sociální pracovnicí oddělení péče o dítě OSPOD a informovat ji o situaci. Klientka zavolala do IC ještě jednou. Na opuštěném místě nedaleko své chalupy potkala manžela. Nic po ní nechtěl, paní Annu ale jeho přítomnost rozrušila a bála se na samotě zůstat sama s dcerou. Celou věc oznámila na policii. Ocenila jsem, že situaci nahlásila. Paní Anna se od té doby neozvala. Předpokládám ale, že je vše v pořádku. Ví, že se na nás může kdykoli znovu obrátit a myslím si, že tak učiní, až skončí pětiměsíční lhůta PO Případ paní Milady a násilí v seniorském věku podpora a pomoc klientům Zdeněk Chalupa, sociální pracovník V Intervenčním centru Praha od roku 2007 vedeme měsíční statistiky. Z nich je patrné, že stále častěji řešíme případy mezigeneračního násilí. Asi v pětině případů se ho dopouštějí mladí lidé, kteří byli v posledních letech závislí na dro- 12

13 gách nebo alkoholu, ztratili kontakt s realitou a stali se plně závislými na pomoci svého okolí, většinou stárnoucích rodičů. Lidé se závislotmi mívají i vážné psychiatrické problémy. Svou dlouhodobou závislost sice přežili, ale většinou jsou zadlužení, nemají kvalifikaci a chybí jim schopnost získat a udržet si delší dobu práci, stále dokola řeší mnoho zdravotních problémů. Přitom neplatí zdravotní pojištění a narůstá jim dluh u zdravotní pojišťovny. Rodina je často opakovaně zachraňuje a finančně podporuje. Jestliže tito mladí lidé ztratí kontakt s úřadem práce, přicházejí o možnost sociální podpory a dávek. V Intervenčním centru Praha se v pětině případech setkáváme se zhroucenými, psychicky zdeptanými rodiči, kteří se stydí za to, co se doma děje. Rodiče neustále odkládají radikální řešení, nechtějí, aby syn nebo dcera skončili na ulici. Na policii se obrátí, až když jim jde skutečně o život. Nejčastěji se brání slovy, že přece nemohou udávat vlastní děti. Právě na to máme jediný protiargument: možná právě to, že jste kvůli závažnému fyzickému útoku přivolali policii, může být pro vaše dítě poslední šancí, že se vzchopí Další skupinou, která parazituje na rodičích-seniorech (ve věku let), jsou rozvedení synové či dcery, kteří se často po krachu vlastního manželství vracejí k rodičům, především k osamělým matkám-seniorkám. Násilí se nejčastěji dopouštějí synové nad 50 let, kteří ztratili v důsledku závislosti na alkoholu nebo psychických potíží svou práci. Jejich jediným příjmem a zázemím je penze, domov a majetek rodičů v seniorském věku. Rostoucí počet případů mezigeneračního násilí souvisí s ekonomickou situací v české společnosti. Stále přežívá pocit, že starší generace je povinna zvyšovat životní úroveň svých potomků. V české společnosti se až od 90. let minulého století začíná prosazovat myšlenka na důstojný život seniorů a jejich právo na aktivní životní styl. Intervenční centrum Praha se snaží v rámci interdisciplinární spolupráce přispívat k lepší informovanosti seniorů a aktivnímu stáří. Případ paní Milady a násilí v seniorském věku Na pracovníky Intervenčního centra (IC) se obrátila paní Milada (79 let) s tím, že ji fyzicky napadá a psychicky týrá její syn. Situace se ještě zhoršila, když začal užívat drogy. Klientka na konzultaci s pracovníky IC uvedla, že syn jí nadává vulgárními výrazy, strká do ní, jednou měla po napadení modřiny po celém těle. Syn se k ní choval hrubě i před dalšími rodinnými příslušníky. Ti z něho mají strach a bojí se razantně zasáhnout. Seniorka vyjadřovala obavy o svůj život. Pracovník IC s paní Miladou na schůzce probral bezpečnostní plán postup, jak se má v případě nebezpečí chovat. Pokud ji bude syn napadat, může jít na policii a požadovat sepsání incidentu do protokolu. V případě zranění má vyhledat lékaře a požadovat lékařskou zprávu. Pracovníci IC poskytli seniorce kontakty na pomáhající organizace zabývající se problematikou DN a další důležité kontakty. Sociální pracovník a právnička IC paní Miladu vybavili informacemi o jejích právech. Seniorka byla informována o možnosti policie vykázat násilnou osobu ze společného obydlí na 10 dnů a následné možnosti podat návrh na předběžné opatření na prodloužení vykázání o 1 měsíc. Ve vážných případech může soud vykázání a zákaz kontaktování prodloužit o dalších 5 měsíců. Pracovníci intervenčního centra paní Miladě nabídli bezplatné sociálně právní poradenství a psychologickou podporu. Seniorka uváděla, že chce dát synovi ještě šanci a pomoc odmítla. 13

14 Za 2 měsíce poté došlo k prvnímu policejnímu vykázání. Pracovníci IC kontaktovali seniorku a nabídli jí sociálně-právní poradenství, psychologickou podporu a pomoc při sepsání návrhu k soudu na prodloužení vykázání o 1 měsíc. Paní Milada využila osobní konzultace v intervenčním centru. V té chvíli ještě nebyla rozhodnutá, zda bude trvat na prodloužení vykázání. Na intervenční centrum se paní Milada obrátila při dalším incidentu už po skončení desetidenního vykázání. Pracovníci IC klientce pomohli se sepsáním návrhu k soudu, ten však návrh zamítl. Klientka se proti rozhodnutí soudu neodvolala. Přibližně za měsíc došlo k druhému policejnímu vykázání. Tentokrát klientka s intervenčním centrem aktivně spolupracovala a podala návrh na prodloužení vykázání k soudu. Soud zakázal synovi kontakty s matkou a vykázal ho ze společného obydlí na dobu 1 měsíce. Paní Milada získala čas a mohla si řádně promyslet, zda dobu vykázání synovi ještě prodlouží. Pracovníci IC seniorce nabídli podporu a pomoc při dalším postupu. Paní Miladu podpořila v důsledném jednání proti synovi i její rodina. Seniorka souhlasila s prodloužením vykázání u syna o dalších pět měsíců. Klientka podala proti synovi žalobu na vyklizení bytu. V intervenčním centru se svěřila sociální pracovnici, že si rychle zvykla na klid a bezpečí a nevadí jí samota. Dospěla k tomu, že už nechce znovu zažívat synovo agresivní chování. Seniorce jsme doporučili, aby se v intervenčním centru přihlásila do podpůrné skupiny pro seniory, kteří zažívají komplikované vztahy v rodině. Skupina se schází jednou za čtrnáct dní. Podpůrná skupina je určena pro seniory, kteří zažívají konflikty se svými blízkými. Více informací o podpůrné skupině pro seniory lze získat na tel. č , Případ paní Heleny s třemi nezletilými dětmi a podněty pro zlepšení interdisciplinární spolupráce v hl. m. Praze Marie Šusterová, sociální pracovnice Dlouhodobá spolupráce s klientkami není v práci Intervenčního centra Praha ničím ojedinělým. V ČR sice existuje účinná legislativa na ochranu před DN, ale pokud jsou v rodině nezletilé děti, řešení případu se často neúměrně protahuje a celý proces odpoutávání se od násilného partnera bývá dlouhodobý. Ohroženou osobou je v níže popisovaném případu paní Helena, Češka (43 let), násilnou osobou je manžel (46 let), Slovák, mají spolu 2 dcery (8 a 6 let), další 2 dcery má paní Helena z předchozích vztahů, jedna z dcer je již zletilá. Rodina žila v bytě matky ohrožené osoby. Policie vykázala násilného manžela z bytu v září Pomoc a podpora paní Heleně a jejím 3 nezletilým dětem trvala přibližně rok. Případ byl komplikovaný, protože sama klientka hned na začátku uvedla, že se s partnerem několikrát rozešla a opět se k němu vrátila. Své návraty k manželovi-alkoholikovi vysvětlovala tím, že pečovala o malé děti, tudíž byla dlouhodobě bez vlastních příjmů. Manžel sice příležitostně pil, ale pravidelně nosil výplatu. Pro rodinu to byl jediný zdroj příjmů. Dalším důvodem pro návrat k problémovému partnerovi bylo, že když nepije, dokáže být oporou i dobrým tátou. Před několika lety však manžel přišel o práci a sociální situace v rodině donutila paní Helenu, aby nastoupila do zaměstnání. Děti v té době začaly navštěvovat základní školu. Paní Helena 14

15 začala pracovat na zkrácený, později na plný úvazek. Vztah mezi partnery trval 11 let. Partner ji k návratu vždy přemluvil svými argumenty, že už nebude pít a že se změní. Podle klientky si za tu dobu zvykl, že vždy dosáhl svého. Přitom nikdy své sliby nesplnil a po čase se vrátil k pití, pravidelně 1x do měsíce paní Helenu v opilosti, většinou před dětmi, napadl strkal do ní, občas ji udeřil pěstí a vulgárně jí nadával. Manžel je podle paní Heleny výbušné povahy, takže v rodině byly časté hádky a incidenty. Na dokreslení situace uvedla, že se s partnerem již jednou před svatbou kvůli násilí rozešla, ale muž to nevzal na vědomí, opakovaně ji vyhledával a nutil ji, aby se k němu vrátila. V jednom případě ji dokonce fyzicky napadl na chatě. Dal jí dvě facky a začal ji škrtit. Vyhrožoval jí zabitím. Tehdy, v roce 2001, případ řešila místní policie a napadení kvalifikovala jako přestupek proti občanskému soužití. Paní Helena dodává, že právě tím, že se několik týdnů setkávali před občanskoprávní přestupkovou komisí, se nakonec zase dali dohromady a vztah obnovili. Když partner nepil, daly se s ním podle paní Heleny zažít i pěkné chvíle, ujišťoval ji, že ji velice miluje. Zlom v případu nastal v září 2012, kdy paní Helena po napadení manželem přivolala do bytu policii. Do incidentu se zapletly i obě nezletilé dcery, které matku bránily. Podnapilý otec vrazil každé pohlavek. Policisté jako už mnohokrát předtím uklidnili situaci, muži nařídili, aby odešel z bytu a vrátil se, až vystřízliví. Neodpustili si před paní Helenou komentáře typu s pitím se nedá nic dělat, musela by téct krev, ráno bude lépe. Paní Helena ale už neměla chuť čekat na ranní návrat manžela. Poslechla svou kamarádku a se třemi dětmi zamířila do azylového Kolpingova domu v Praze-Bohnicích. Zde se setkala s empatickou a informovanou sociální pracovnicí, která z vlastní iniciativy zavolala na místní oddělení policie. Důrazně se zeptala, proč policie v tomto případě nevyužila institut vykázání. Tento moment byl pro paní Helenu rozhodující. Sociální pracovnice jí dala jasně najevo, že právo je na její straně. Sociální pracovnice argumentovala na policii správně tím, že institut vykázání má především ochránit ohroženou osobu a její děti a ten, kdo musí odejít z bytu, je násilník. Místní oddělení na podnět sociální pracovnice z Kolpingova domu přehodnotilo svůj postup, klientku znovu vyslechlo a ještě týž den násilného manžela vykázalo z bytu. Paní Helena a její tři dcery se mohly vrátit domů. Po vykázání začalo klientce pomáhat Intervenční centrum Praha. Paní Helenu jsme doprovázeli asi rok a pomohli jsme jí při řešení nejrůznějších problémů. Případ jsme podrobně probírali na setkání s interdisciplinárním týmem v hl. m. Praze diskuse se zúčastnili policisté i sociální pracovnice z oddělení péče o dítě. Klientka se na nás obrátila v průběhu roku asi pětadvacetkrát, osobně i telefonicky. Co nabídlo Intervenční centrum Praha Paní Heleně jsme po vykázání telefonicky nabídli bezplatné sociální, psychologické a právní poradenství. Vysvětlili jsme jí, že policejní vykázání lze prodloužit o měsíc, případně i na delší dobu. Sociální pracovník dle požadavků klienta pomáhá při sepsání návrhu k soudu. Klientce jsme doporučili úzkou spolupráci s oddělením péče o dítě v místě bydliště. Od klientky jsme zjistili, že sociální pracovnice z tohoto oddělení mají již přibližně tři roky soudní dohled nad výchovou dětí. O dohledu rozhodl opatrovnický soud v době, kdy paní Helena byla v nemocnici a manžel se nedokázal v době její nepřítomnosti postarat o děti. 15

16 Intervenční centrum Praha zaslalo po vykázání na policii leták o informačním a poradenském centru Viola pro lidi, kteří mají v rodině konfliktní vztahy. Policie leták předává vykázané osobě. Kontakt s Violou je pro vykázanou osobu dobrovolný. Bohužel máme zkušenost, že většina vykázaných osob tuto nabídku ignoruje. Neozval se ani manžel paní Heleny. První osobní schůzka paní Heleny v Intervenčním centru Praha trvala asi hodinu. Probrali jsme průběh násilí v rodině, domluvili jsme se s klientkou na sepsání návrhu k soudu. Koncipování návrhu trvalo asi 3 hodiny a probíhalo již bez klientky. Ta si o dva dny později vyzvedla návrh a text upravila dle svých připomínek. Návrh na předběžné opatření v tomto případě podávala matka jako žalobkyně č. 1, zároveň v návrhu zastupovala své tři nezletilé děti (žalobce 2, 3, 4). Také za ně požádala soud o vydání zákazu kontaktování ze strany otce (u 2 dcer) a otčíma (u 1 dcery) na dobu 1 měsíce. Otec je ze Slovenska a v opilosti vyhrožoval manželce, že své dvě dcery unese. S klientkou jsme se domluvili, že jí právnička Intervenčního centra Praha pomůže při sepsání návrhu na svěření děti do výhradní péče a žalobu o rozvod. Klientka uvedla, že s manželem žila v bytě své matky. Navrhli jsme jí, že jí pomůžeme sepsat žalobu na vyklizení manžela z bytu. V průběhu měsíčního vykázání se paní Helena několikrát obrátila na Intervenční centrum Praha s tím, že ji manžel zasypává prosebnými i výhrůžnými zprávami SMS. V některých ji varuje, že se sám zabije. Klientka zažívala velký stres. Manžel na ni vyvíjel silný psychický nátlak a vzkazy posílal i přes zletilou nevlastní dceru. Téměř denně postával před domem a opilý vykřikoval do oken prosby i nadávky. Vůbec nevzal na vědomí zákaz kontaktů s manželkou a dcerami. Klientce jsme doporučili, aby vše hlásila na policii. Po měsíčním vykázání soud rozhodl o prodloužení vykázání o 5 měsíců. Soudce předpokládal, že v této době se ukončí jak opatrovnický soud o styku s dětmi po rozvodu, tak řízení o rozvodu manželství. Pokusy manžela o navázání kontaktů s manželkou neustávaly. Žena nahlašovala manželovy výhrůžky a SMS zprávy na místním oddělení policie. Soud začátkem prosince 2012 vydal trestní příkaz. V něm se uvádí, že manžel za přečin maření úředního rozhodnutí dostal podmíněný trest na 3 měsíce s odkladem na 1 rok. Soud se zmiňuje o 58 doložených SMS, které přes zákaz kontaktů zaslal vykázaný manžel manželce. Soud konstatoval, že chování násilníka je nebezpečné, poukázal na jeho výhrůžky sebevraždou a opakované výtržnosti v opilosti před domem manželky. Soudce vycházel z faktu, že muž musel být za asistence policie převezen na psychiatrické oddělení. Jako přitěžující okolnost soudce viděl v tom, že manžel od vykázání nevyužil poradny Viola pro konfliktní osoby a ani nezahájil protialkoholickou léčbu. Mezitím Cizinecká policie ČR manželovi ze Slovenska zrušila trvalý pobyt v ČR. Stačilo k tomu na Cizinecké policii předložit soudní usnesení o několikaměsíčním vykázání manžela. Soud rozhodl o jeho vyklizení z bytu. Shrnutí: Po 5 měsících skončilo období vykázání a zákaz kontaktování. Manželé se rozvedli. Děti byly svěřeny do péče matky a styk otce s dětmi probíhal na základě domluvy rodičů. Nastaly nové problémy. Několikrát se stalo, že manžel si přišel vyzvednout dcery pod vlivem alkoholu. Paní Helena přišla tento problém konzultovat do Intervenčního centra Praha. Doporučili jsme jí návštěvu oddělení péče o dítě. 16

17 Paní Helena na policii několikrát oznámila manželovy opilecké excesy pod okny bytu. Informovala nás o tom, že cítí silnou podporu ze strany oddělení péče o dítě. Protože násilník opakovaně porušoval podmíněný trest, policie zahájila v květnu 2012 jeho trestní stíhání. Další žádost o pomoc paní Heleny: Na intervenční centrum se žena obrátila v červenci 2013, žádala nás o kontakt na psychologa pro mládež, protože se její patnáctiletá dcera bojí vycházet na ulici, má strach z náhodného setkání s nevlastním otcem. Opakovaně jí po telefonu vyčítal, že nese velkou vinu na jeho rozchodu s matkou. Paní Heleně jsme předali kontakt na dětskou psycholožku z Centra pro rodinu Triangl. V srpnu 2013 se paní Helena obrátila na právničku Intervenčního centra Praha s prosbou, aby jí pomohla sepsat návrh na zrušení rodičovské zodpovědnosti otce k dvěma nezletilým dcerám poukazovala na jeho alkoholismus a probíhající trestní řízení. Nakonec paní Helena při rozhovoru připustila, že otec má dcery rád a že by jim vědomě neublížil. Rozhodla se proto jen pro úpravu styku otce s dětmi. Soud matce vyhověl a styk otce s dětmi určil na vymezenou dobu. Výsledky roční spolupráce intervenčního centra s klientkou Spolupráce Intervenčního centra Praha byla pro paní Helenu přínosná a užitečná. Dnes už ví, kam se může obrátit, když se objeví další problém. Opakovaně se přesvědčila, že řešení domácího násilí není rychlé ani jednoduché. V průběhu roční spolupráce však vzala tuto realitu na vědomí a pomalu se sama začala prokousávat různými možnostmi ochrany. Co bylo důležité Obě nejmladší dcery jsou dnes daleko klidnější, nejsou tolik úzkostné, doma je klid. Starší dcera (ex-manželova nevlastní) se nezhoršila na základní škole a přes psychické problémy se dostala na střední školu. Paní Helena vzala iniciativu pevně do svých rukou. Je sice unavená, ale váží si klidného života. Klientka dokázala najít v sobě sílu pomáhat dalším, podobně postiženým známým. Začíná se cítit užitečná, má lepší sebevědomí. Již není sklíčená a nemá pocit bezmoci. Sdělila nám, že jí život komplikuje pomalé vyšetřování ex-manžela ze strany policie. Uvědomila si zároveň, jak velkou oporu má v nejstarší zletilé dceři. Důležité je, že si paní Helena ve svém okolí našla mnoho osob, které jsou pro ni i pro dcery velkou oporou. Po rozvodu je v intenzivnějším kontaktu s matkou, která jí pomáhá s dětmi. Paní Helena si chce udržet práci a situaci zatím dobře zvládá. Podněty pro interdisciplinární spolupráci v hl. m. Praze K postupům policie: Je důležité, aby klientka získala důvěru, že ji policie ochrání. V průběhu jedenáctiletého násilí často paní Helena slyšela, že se s pitím nedá nic dělat a ať manžela nechá vystřízlivět. Policie klientku ujišťovala, že může zasáhnout, až bude incident vážný a poteče krev. Policisté opakovaně domlouvali partnerovi a manželce přitom sdělovali, že si její muž může pít, jak chce. Dokud nespáchá trestný čin, nemají policisté důvod proti němu zasahovat. Žena takovým postupem ztratila zbytky sebejistoty, cítila naprostou bezmoc. Incidenty s manželem přestala na policii oznamovat. Policie využila institutu vykázání pozdě, až na základě podnětu azylového domu. 17

18 Komentář Intervenčního centra Praha: Při interdisciplinárních setkáních opakovaně řešíme tyto případy. Institut vykázání a důsledná kontrola chování násilníka ze strany policie může být ve vývoji případu důležitou prevencí, může vést k větší sebekontrole násilníka-alkoholika. Jsme přesvědčeni, že důsledný postoj policistů může zastavit i v rodině alkoholiků fyzické násilí. Příklady dobré praxe z Rakouska a Německa V Rakousku a Německu předvolávají speciálně vyškolení policejní úředníci k rozhovoru násilníka, který byl vykázán nebo se dopustil nebezpečného vyhrožování a pronásledování. Jde o rozhovor s poučením pro násilníka, jaké právní konsekvence pro něj bude mít opakované násilné chování v rodině. Policista při rozhovoru dává násilné osobě přátelsky, ale důrazně najevo, že chování mimo normu nebude ze strany policie tolerováno. Ve Vídni probíhají tyto rozhovory s násilnými osobami od roku Policie zve k rozhovorům až 80 % vykázaných osob. Rozhodnutí násilné osoby přijmout nabídku k policejnímu rozhovoru je dobrovolné. Rozhovory mají dle vyjádření vídeňské policie preventivní dopad na situaci v rodině. Na základě úspěšného pilotního projektu vídeňské policie se tyto rozhovory policistů s násilníky rozšířily do všech spolkových zemí Rakouska. Příklady dobré praxe z Velké Británie a Rakouska Policie ve Vídni ve dvou obvodech ověřuje využití systému MARAC, o němž v této publikaci podrobněji referuje náš britský partner z organizace The Haven Wolverhampton. Systém ochrany před domácím násilím MARAC se rozšířil do Rakouska z Velké Británie. Jde o interdisciplinárni spolupráci při řešení rizikových případů domacího nasilí, kterou koordinuje Vídeňské intervenční centrum. Tato strukturovaná spolupráce v regionu je pevně zakotvena v dohodách mezi jednotlivými subjekty. Zástupci vybraných organizací a institucí, které jsou zapojeny do ochrany před násilím v rodině, se jmenovitě zavazují ke spolupraci. Setkání konkrétních zástupců institucí a organizací se konají přibližně jednou za dva měsíce. Důležité je, aby se MARACu účastnili stále stejní odborníci. Na setkáních se probírají vážné a opakované případy domácího násilí, zúčastnění zástupci společně hledají vhodné řešení na ochranu ohrožené rodiny. Ve Velké Británii byl vypracován dotazník (obsahuje 24 otázek pro oběť DN), který využívá i rakouský systém ochrany. Odborníci vycházejí z odpovědí oběti a společně na setkáních MARACu zkoumají riziko eskalace případu. Systém přispívá k důslednější ochraně obětí domácího násilí. K postupům justice V roce 2007 paní Helena i se svými třemi nezletilými dětmi třikrát za sebou utekla z domova před násilným manželem do azylového domu. Během pobytu podala k soudu návrh na předběžné opatření o vykázání násilného manžela z bytu, aby se mohla s dětmi vrátit domů. Situace byla vážná. Soud jejímu návrhu navzdory vážné situaci nevyhověl. Žena nabyla pocitu, že musí s partnerem vydržet a že jí nikdo nepomůže. Krátce po návratu z azylu domů opět otěhotněla. Komentář Intervenčního centra: V odůvodnění soudu, které vysvětluje zamítnutí návrhu klientky, najdeme větu, že soud zamítá předběžné opatření také z toho důvodu, že násilná osoba nemá kam po vykázání odejít a skončila by na ulici. Soudce také uvedl, že žena si problematickou situaci již vyřešila odchodem do azylového domu a že již netrvá riziko nebezpečných útoků ze strany man- 18

19 žela. Takové rozhodnutí soudu jen posílilo sebevědomí násilného partnera. Naopak žena dospěla k závěru, že musí s partnerem vydržet, protože představa, že bude dlouhodobě žít s dětmi v azylu, pro ni byla nepřijatelná. Manžel ženě po návratu z azylu několikrát připomněl, že soud je na jeho straně. Sliby, že přestane pít, nedodržel. Žena s ním poté otěhotněla Právní pomoc obětem domácího násilí v IC Praha Zuzana Kukulová, právnička Právní pomoc obětem domácího násilí je jednou z důležitých oblastí pomoci, kterou Intervenční centrum v Praze nabízí. Orientace v právním řádu je pro osobu bez právního vzdělání velice náročná, často téměř nemožná. Služby nabízené advokáty a komerčními právníky jsou v řadě případů pro oběti domácího násilí finančně příliš nákladné, a tudíž nedostupné. V řadě případů (zejména jeli ve vztahu přítomno ekonomické násilí, tedy zamezování přístupu k financím, přísná kontrola výdajů ze strany násilné osoby) má přístup ke službám advokátů a komerčních právníků právě jen násilná osoba, nikoli oběť domácího násilí. Toto často vede k umocnění pocitu bezmoci a frustrace oběti. Snahou Intervenčního centra v Praze je tuto nerovnováhu snížit a umožnit obětem přístup ke kvalitnímu, bezplatnému právnímu poradenství. V Intervenčním centru v Praze je zaměstnána právnička a zároveň je nastavena externí spolupráce se zkušenými advokáty, kteří do Intervenčního centra pravidelně docházejí. Právní pomoc v Intervenčním centru kromě ústního rozboru situace klientů a vysvětlení právních institutů a postupů umožňuje vypracování poměrně náročných soudních a správních návrhů (návrhy na předběžná opatření dle ustanovení 76b o.s.ř. ochrana před domácím násilím; návrhy směřující k vyřešení vztahů spojených s bydlením žaloby o vyklizení, žaloby na zrušení společného nájmu bytu po rozvodu manželství; žaloby o rozvod manželství; soudní návrhy týkající se úpravy vztahů mezi rodiči a dětmi). Jsou případy, kdy Intervenční centrum kontaktuje osoba, která má již od počátku zájem ujasnit si otázky týkající se práva. V takovém případě může být právník přítomen již při první návštěvě klienta v Intervenčním centru a pomáhá při mapování klientovy životní situace. Oběťmi domácího násilí jsou ve většině případů ženy s dětmi. V právní poradně většinou chtějí získat základní informace týkající se právní úpravy vztahů mezi rodiči a dětmi. Klientky bývají často vyděšené, protože mají strach, že při jakékoliv obraně proti domácímu násilí je partner připraví o děti. Násilní partneři právě tímto způsobem zastrašují své partnerky. Pro většinu žen jsou děti tím nejdůležitějším a pouhá představa, že by byly např. svěřeny do výchovy násilného partnera, je pro ně nepřijatelná. To je jeden z hlavních důvodů, proč dlouhodobě násilné osobě ustupují a nebrání se. V Intervenčním centru jsou klientky informovány o důležitosti spolupráce s orgánem péče o děti na úřadech městských částí. Po získání těchto informací mohou klientky kvalifikovaněji zvážit svou životní situaci a rozhodnout se, zdali chtějí v násilném vztahu zůstat, či nikoli. Další oblastí, která je často řešena hned na úvodní schůzce, je otázka bydlení. Klienti se ve své konkrétní situaci neorientují, často se zbytečně bojí, že po rozchodu s násilným partnerem přijdou o bydlení či nebudou schopni zajistit si bydlení jiné. Je pravda, že někdy je konkrétní situace právně tak složitá a nejasná, že ani osoba s právním vzděláním není schopna jednoznačně zhodnotit, jak jsou právní 19

20 vztahy nastaveny. Zejména nemá-li klient k dispozici listiny, ze kterých by bylo možné učinit konkrétní závěr. Někdy je naopak listin mnoho a zejména nájemní vztahy jsou nepřehledné. V právní poradně je čas tyto záležitosti podrobně probrat a hledat s klientem řešení situace. Na Intervenční centrum se často obracejí klienti, kteří již v minulosti využili jeho služeb a potřebují opět pomoci. Klienti nerozumějí např. úředním rozhodnutím, které jim doručí soud či správní orgán. Chtějí přesně vědět, jaké povinnosti jim dokument ukládá. Jazyk některých písemností je často velice formální, složitý a pro klienty nejasný a matoucí. Klienti jsou z takových písemností vystrašeni, většinou naprosto zbytečně. Často stačí pouhé několikaminutové vysvětlení po telefonu a klient, jakmile obsahu písemnosti porozumí, se uklidní. Jindy je třeba osobní konzultace a rozbor obsahu písemnosti při schůzce s právníkem. Někteří klienti se obracejí na Intervenční centrum s žádostí o radu před soudním jednáním či předvoláním od Policie ČR, dotazy se však týkají i trestního či přestupkového řízení. V rámci právního poradenství může klient získat představu, co ho čeká na policii, při jednání na úřadě či u soudu a s právníkem může probrat možné alternativy vývoje konkrétního řízení. Je dobrou praxí v Intervenčním centru Praha, že při rozhovoru právničky s ohroženou osobou bývá přítomna i sociální pracovnice, která po policejním vykázání s klientkou sepsala návrh na předběžné opatření k soudu o vykázání a zákazu kontaktování. Klienti bezplatnou právní podporu v Intervenčním centru Praha hodnotí velice pozitivně. Snahou a zároveň přáním Intervenčního centra do budoucna je nabízet klientům kvalitní právní služby a podpořit je tak v obtížné a náročné životní situaci. Kazuistika Na začátku března 2013 obdrželo Intervenční centrum informaci od Policie ČR, že došlo k vykázání násilné osoby ze společného obydlí na Praze 8. Intervenční centrum telefonicky kontaktovalo ohroženou osobu ženu ve věku 50 let. Z telefonického rozhovoru vyplynulo, že situace je pro klientku nepřehledná, vůbec neví, jak by měla postupovat, byla přesvědčena, že násilník se do bytu už nikdy nevrátí. Z tohoto důvodu klientka využila nabídnuté osobní konzultace v Intervenčním centru Praha. Během úvodní konzultace klientka popsala svou životní situaci. Na počátku rozhovoru byla přesvědčena, že už nebude potřebovat další ochranu před násilnou osobou. Svou náročnou situaci s násilným partnerem chtěla řešit sama dohodou, že se násilná osoba dobrovolně odstěhuje. Postupem času ovšem klientka začala váhat, zdali partner dobrovolně opustí společné obydlí, když v minulosti mnohokrát své sliby nesplnil. Na konci úvodní konzultace klientka požádala Intervenční centrum Praha o vypracování návrhu k soudu, kterým by bylo prodlouženo policejní vykázání násilné osoby o jeden měsíc. S klientkou jsme se zároveň domluvili, že při následující konzultaci předloží nájemní smlouvu týkající se společného obydlí s násilnou osobou. Během dalšího týdne si klientka vyzvedla návrh na předběžné opatření v Intervenčním centru, právnička jí vysvětlila, jakým způsobem a kde návrh podat, lhůty pro rozhodnutí soudu a informace k situaci případného zamítnutí návrhu. Při této konzultaci byla též právně zhodnocena situace týkající společného bydlení. Klientka předložila nájemní smlouvu a veškeré související dokumenty. 20

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Intervenční centrum Kladno Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Setkání Vega, 12.5.2015 Intervenční centra: z. 108/2006 Sb. 60a Intervenční centra (1) Na základě vykázání ze společného obydlí podle

Více

Občanská poradna Nymburk, o. s. registrovaný poskytovatel sociální služby

Občanská poradna Nymburk, o. s. registrovaný poskytovatel sociální služby Příloha Popis realizace poskytování sociální služby Intervenční centrum Nymburk Poslání sociální služby Posláním Intervenčního centra Nymburk je poskytovat přechodnou odbornou pomoc a nehmotnou podporu

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

VYŠKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

VYŠKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje VYŠKOV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Projekt mediace na Vysočině

Projekt mediace na Vysočině MEDIACE na Vysočině Tremedias o.s. o.s. Tremedias - sdružuje již 5 let odborníky z pomáhajících profesí náplň rodinná mediace, facilitace případových konferencí, supervize akreditovaná vzdělávací instituce

Více

Analýza poskytování sociální služby KLUB-KO (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) v Šumperku za rok 2015

Analýza poskytování sociální služby KLUB-KO (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) v Šumperku za rok 2015 Analýza poskytování sociální služby KLUB-KO (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) v Šumperku za rok 205 Poskytovatel sociální služby: SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. Místo poskytování služby: území

Více

Graf č. 1.:... 3. Srovnání dosavadního počtu vykázání v jednotlivých letech:... 3. Graf 2.:... 3

Graf č. 1.:... 3. Srovnání dosavadního počtu vykázání v jednotlivých letech:... 3. Graf 2.:... 3 Obsah Graf č. 1.:... 3 Srovnání dosavadního počtu vykázání v jednotlivých letech:... 3 Graf 2.:... 3 Srovnání jednotlivých krajů 1.1.2007 31.12.2011:... 3 Přehled počtu vykázání v jednotlivých krajích

Více

ZNOJMO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

ZNOJMO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje ZNOJMO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Trestný čin /přečin/ nebezpečné pronásledování podle 354 tr. zákoníku

Trestný čin /přečin/ nebezpečné pronásledování podle 354 tr. zákoníku Trestný čin /přečin/ nebezpečné pronásledování podle 354 tr. zákoníku - dlouhodobé pronásledování jiného - tím, že pachatel vyhrožuje ublížením na zdraví nebo jinou újmou oběti nebo oběti osobám blízkým

Více

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje HODONÍN Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

BŘECLAV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BŘECLAV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BŘECLAV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Zvykací režimy a asistované předávání dítěte

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Zvykací režimy a asistované předávání dítěte Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Zvykací režimy a asistované předávání dítěte Popis služby: Zvykací režimy: Jedná se o službu, jejímž cílem je v bezpečném prostředí psychoterapeutického pracoviště,

Více

BLANSKO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BLANSKO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BLANSKO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje Nepřehlížejme domácí násilí. 4. května 2011, Zlín

Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje Nepřehlížejme domácí násilí. 4. května 2011, Zlín Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje Nepřehlížejme domácí násilí 4. května 2011, Zlín Intervenční centrum Zlínského kraje (dále jen IC) Služba sociální prevence 60a) zák. 108/2006 Sb.

Více

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Agentura pro občany navazuje svou činností na poslání Občanského sdružení KROK "nabídnout lidem podporu osobního růstu pro změnu života". Pomáhá lidem

Více

Zařízení sociální intervence Kladno

Zařízení sociální intervence Kladno Zařízení sociální intervence Kladno Bezplatná a diskrétní pomoc obětem domácího násilí. Výroční zpráva za rok 2 0 1 1-1 - Úvodní slovo: Vážení, dostává se Vám do rukou výroční zpráva Intervenčního centra,

Více

Grafické výstupy dotazníkového šetření recidivistů, realizovaného o. s. Za branou,

Grafické výstupy dotazníkového šetření recidivistů, realizovaného o. s. Za branou, Váš zdravotní stav: Váš aktuální rodinný stav: bez problémů s neřešenými zdravotními potížemi invalidita částečná invalidita navrhocvaná invalidita svobodný ženatý rozvedený žiji s družkou Vaše nejvyšší

Více

STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ. Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí.

STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ. Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí. STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí. DOMÁCÍ NÁSILÍ je chování, které v partnerském soužití

Více

SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc

SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc Mgr. Drahomír Ševčík IDENTIFIKACE Domácí násilí je: (Schneider německý kriminolog) z hlediska výskytu nejrozšířenější z hlediska latence nejméně kontrolované

Více

Občanská poradna Pardubice o.s.

Občanská poradna Pardubice o.s. Občanská poradna Pardubice o.s. Obsah: 1. P O S L Á N Í O R G A N I Z A C E... 3 2. O B Č A N S K Á P O R A D N A V R O C E 2 0 0... 3 3. S T A T I S T I K A 2 0 0... 4 4. S T A T I S T I C K É V Ý S T

Více

BRNO-VENKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BRNO-VENKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BRNO-VENKOV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Vykázání I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 20.10.2013 Vzdělávací

Více

Jarmila Hasoňová. Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy příspěvková organizace

Jarmila Hasoňová. Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy příspěvková organizace Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy Domácí násilí a senioři Jedná se o zvlášť ohroženou skupinu s ohledem na přirozené změny, ke kterým dochází ve stáří Domácí násilí může být pácháno:

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V T 1 Osoba v krizi aktivně kontaktuje zdroj pomoci, získává bezpečný a diskrétní prostor pro sdělení toho, o čem potřebuje hovořit, lépe se orientuje v aktuální situaci s podporou poskytovatele služby Základní

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Kurz Domácí násilí přílohy školících materiálů/ výběr z legislativy Zákon o Policii a oprávnění o vykázání násilné osoby 44 (1) Lze-li

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V I 1 Osoba v nepříznivé sociální situaci přijímá službu, která je podmíněná ochotou řešit nepříznivou sociální situaci stabilizace Ubytování Strava Ubytování chráněné prostředí pro řešení nepříznivé sociální

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření V Poradně Charity Ostrava 2014

Vyhodnocení dotazníkového šetření V Poradně Charity Ostrava 2014 Vyhodnocení dotazníkového šetření V Poradně Charity Ostrava 2014 V Poradně Charity Ostrava proběhlo během roku 2014 anonymní dotazníkové šetření. Cílem bylo průběžně zjišťovat spokojenost klientů s činností

Více

systému péče o ohrožené děti

systému péče o ohrožené děti Seminář pro členy krajských koordinačních skupin k transformaci systému péče o ohrožené děti Transformace a sjednocení Síť služeb Transformace stávajících služeb systému péče o ohrožené děti Benešov 13.

Více

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb Opatření IX. 1.: Podpora odborného sociálního poradenství. Sociální poradenství je základním druhem sociálních služeb a dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách, se dělí na dva typy, tedy základní

Více

Analýza poskytování sociální služby Občanské poradny SPOLEČNĚ- JEKHETANE v Šumperku za rok Řešené zakázky OP Šumperk 2015

Analýza poskytování sociální služby Občanské poradny SPOLEČNĚ- JEKHETANE v Šumperku za rok Řešené zakázky OP Šumperk 2015 Analýza poskytování sociální služby Občanské poradny SPOLEČNĚ- JEKHETANE v Šumperku za rok Poskytovatel sociální služby: SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. Místo poskytování služby: Hlavní třída 3/3, Šumperk

Více

Příjem oznámení, informace o právech oběti a poškozeného, o průběhu trestního řízení, vykázání osoby

Příjem oznámení, informace o právech oběti a poškozeného, o průběhu trestního řízení, vykázání osoby Služby pro oběti - Liberec Služba Přijímání trestního oznámení Přijímání trestního oznámení Instituce Okresní státní zastupitelství Policie ČR Specifikace cílové skupiny Adresa poskytování služby, kontakt

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSSZ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSSZ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSSZ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK 2008 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Praha, únor 2009 Odbor komunikace OBSAH: 1. Úvod

Více

Program proti šikanování ve škole

Program proti šikanování ve škole Program proti šikanování ve škole Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 4. Prevence proti šikanování a) program b) vzdělávání c) informování d) spolupráce

Více

Město Jilemnice Masarykovo nám. 82, 514 01 Jilemnice IČ 00275808 tel. 481 565 111. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/C2.

Město Jilemnice Masarykovo nám. 82, 514 01 Jilemnice IČ 00275808 tel. 481 565 111. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/C2. Město Jilemnice Masarykovo nám. 82, 514 01 Jilemnice IČ 00275808 tel. 481 565 111 Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/C2.00061 Zápis z jednání u kulatého stolu na téma Prevence sociálně patologických

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

STATISTIKY Sociálně právní poradna rok 2014

STATISTIKY Sociálně právní poradna rok 2014 STATISTIKY Sociálně právní poradna rok 2014 Počet klientů, intervencí a kontaktů v Sociálně právní poradně za rok 2014 I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí Celkem Klienti 236 165 144

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 Název střediska: Středisko poradenství Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je

Více

INFORMAČNÍ PREVENCE. - Meziooborová vyjasnění kompetencí vč. aktuálních změn, nové trendy ohledně konkrétní tr.č. apod.

INFORMAČNÍ PREVENCE. - Meziooborová vyjasnění kompetencí vč. aktuálních změn, nové trendy ohledně konkrétní tr.č. apod. INFORMAČNÍ PREVENCE Koncepce PK PČR 2014 2016 - Meziooborová vyjasnění kompetencí vč. aktuálních změn, nové trendy ohledně konkrétní tr.č. apod. - Směrem k veřejnosti když se něco stane (Klášterec, Klíčov)

Více

SEXUÁLNÍ NÁSILÍ OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI

SEXUÁLNÍ NÁSILÍ OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI Prezentace hlavních závěrů z výzkumu SEXUÁLNÍ NÁSILÍ OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI SEXUÁLNÍ NÁSILÍ OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI 2016 1 METODA VÝZKUMU Kvantitativní výzkum na reprezentativním vzorku populace ČR ve věku

Více

SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Sociálně-právní ochranu dětí, tj. dětí do 18 let, na území města Týn nad Vltavou a správního obvodu obce s rozšířenou působností poskytuje Městský úřad Týn nad Vltavou, odbor

Více

Dotazník o podstoupené terapii (TSR)

Dotazník o podstoupené terapii (TSR) Jméno tazatele ID tazatele ID klienta Název zařízení ID zařízení Datum (dd.mm.rrrr) Kontakt: osobně telefonicky Obecné instrukce pro tazatele Každá z oblastí služeb sledovaných Dotazníkem o podstoupené

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, Jaroměř

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, Jaroměř MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř Název standardu Kritéria standardu Závazné pro: Vypracovala:

Více

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Systém měřitelnosti a hodnocení kvality služeb Odborné sociální poradenství má několik různých způsobů a nástrojů, jimiž získává zpětnou vazbu o kvalitě

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v Ústeckém kraji. Dobrá praxe při řešení DN u seniorů

Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v Ústeckém kraji. Dobrá praxe při řešení DN u seniorů Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v Ústeckém kraji Dobrá praxe při řešení DN u seniorů Intervenční centrum 475 511 811 Statistika nuda je ale Celkem klientů Z toho uživatelů (senioři, invalidní důchod,

Více

Jak se u něj potíže se zvládáním agresivity projevují jak dlouho, jaké, zda jen ve vztahu aktuálním v partnerských vztazích obecně - či i jinde:

Jak se u něj potíže se zvládáním agresivity projevují jak dlouho, jaké, zda jen ve vztahu aktuálním v partnerských vztazích obecně - či i jinde: Přílohy Příloha č. 1 - Anamnestický dotazník 1 Anamnestický rozhovor programu Stop násilí ve vztazích Ptáme se: Jméno: Datum rozhovoru: Věk: Zda je klient aktuálně ve vztahu: Jsou ve vztahu děti: Proč

Více

Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů

Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Evropská 33, Praha 6 Předmět: Management Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů 15. listopadu 2005 Kulíková Daniela 2A SOP Molková Michaela Nováková Daniela

Více

Statistické údaje o činnosti obecních policií za rok 2012

Statistické údaje o činnosti obecních policií za rok 2012 Statistické údaje o činnosti obecních policií za rok 2012 Odbor bezpečnostní politiky Ministerstvo vnitra ČR červen 2013 1 Úvod Údaje o činnosti obecních policií za rok 2012 poskytly obce, ve kterých je

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Příloha A - Popis realizace poskytování sociální služby

Příloha A - Popis realizace poskytování sociální služby Oblastní charita Kroměříž Sociální poradenství 5. Sociální poradna, Ztracená 63, Kroměříž Příloha A - Popis realizace poskytování sociální služby 1.Základní údaje Poslání služby Posláním Sociální poradny

Více

Telefonická krizová intervence představuje poskytování pomoci osobám v krizi, a to prostřednictvím telefonu.

Telefonická krizová intervence představuje poskytování pomoci osobám v krizi, a to prostřednictvím telefonu. Otázka: Telefonická krizová intervence Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Nikola Petráčková TELEFONICKÁ KRIZOVÁ INTERVENCE Nejprve je třeba říci, co je vlastně krize. Krizí se rozumí situace,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Jablonci nad Nisou Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace Práce s klientelou

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

Část první. Úvodní ustanovení

Část první. Úvodní ustanovení Instrukce Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 5.4.2007 č.j. 142/2007-ODS-Org,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Jablonci nad Nisou Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace Práce s klientelou

Více

Průvodce sociální službou

Průvodce sociální službou Průvodce sociální službou OKAMŽITÁ KAPACITA SOCIÁLNÍ SLUŽBY JSOU: 3 KLIENTI (roční kapacita 12 klientů) PROVOZNÍ DOBA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JE: TERÉNNÍ SLUŽBY: STŘEDA 15:00 19:00 hod., PÁTEK

Více

Ing. Jiří Fiala. >>> www.k213.cz

Ing. Jiří Fiala. >>> www.k213.cz Ing. Jiří Fiala Sdružení K213 dlouhodobě usiluje o ozdravení justice. Upozorňuje na porušování práv dětí. Pomáhá rodičům v opatrovnických sporech a v jejich úsilí o spravedlivou střídavou péči. Pan Fiala

Více

1. Kdo rozhoduje ve věci žádosti o udělení mezinárodní ochrany v první instanci?

1. Kdo rozhoduje ve věci žádosti o udělení mezinárodní ochrany v první instanci? Otázky k řízení o udělení mezinárodní ochrany 1. Kdo rozhoduje ve věci žádosti o udělení mezinárodní ochrany v první instanci? 2. Kdo je odvolací orgán ve druhé instanci? 3. Jaké jsou podmínky v přijímacím

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Registrovaná sociální sluţba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id.5509869

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

Zpráva o výsledku šetření

Zpráva o výsledku šetření V Brně dne 20. května 2011 Sp. zn.: 348/2011/VOP/KP Zpráva o výsledku šetření na základě podnětu J. R. ve věci výkonu sociálně-právní ochrany jejího nezl. syna A. R. (nar. 1. 3. 2010) A - Obsah podnětu

Více

Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň. Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu)

Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň. Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu) Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu) Charakteristika šikanování: Šikanování je jakékoliv chování, jehož

Více

Jak pomáhá Telefonická krizová. 800 157 157 Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90

Jak pomáhá Telefonická krizová. 800 157 157 Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90 Jak pomáhá Telefonická krizová pomoc Senior telefon 800 157 157 Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90 Co je Senior telefon? Senior telefon je sociální služba Telefonické krizové pomoci

Více

3.3.1. Domácí násilí. Problém svobody a lidských práv Extremní feminismus

3.3.1. Domácí násilí. Problém svobody a lidských práv Extremní feminismus 1 3.3.1. Domácí násilí Pojem - Domestic violence Definice: Mužské násilí proti ženám v heterosexuálních vztazích - (nutno rozšířit o násilí žen proti mužům a o násilí v homosexuálních vztazích) Obecnější

Více

Azylový dům pro matky s dětmi Budečská

Azylový dům pro matky s dětmi Budečská Popis realizace poskytované sociální služby Azylový dům pro matky s dětmi Budečská Tento dokument je soubor informací o této sociální službě. Další informace je možno poskytnout a dotazy zodpovědět telefonicky,

Více

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz PERSEFONA, o.s. Komplexní služby obětem domácího násilí sexuálního zneužívání znásilnění Vzdělávání laické i odborné veřejnosti Analytická a publikační činnost Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

Více

IP1 DŮM NA PŮL CESTY

IP1 DŮM NA PŮL CESTY Projekt Dům na půl cesty je podpořen z projektu IP1 Služby sociální prevence v Libereckém kraji, který je financován z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Možnosti a limity opatrovnického soudnictví. Jana Zapletalová Koláčková 29. listopadu 2016, Praha

Možnosti a limity opatrovnického soudnictví. Jana Zapletalová Koláčková 29. listopadu 2016, Praha Možnosti a limity opatrovnického soudnictví Jana Zapletalová Koláčková 29. listopadu 2016, Praha Obsah prezentace Představení Justiční akademie + několik slov o vzdělávání opatrovnických soudců Zavádění

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ realizovaného v rámci projektu Zavedení statusu veřejné prospěšnosti do české legislativy 1. POPIS PRŮZKUMU Průzkum Spolupráce krajů

Více

Orgán sociálně-právní ochrany dětí

Orgán sociálně-právní ochrany dětí Orgán sociálně-právní ochrany dětí Sociálně-právní ochrana je pomoc pro děti, jejich rodiče a další dospěláky, kteří se o děti starají nebo se chtějí starat. Děti chrání před násilím, zanedbáváním, zneužíváním

Více

S T A N D A R D 3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

S T A N D A R D 3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí S T A N D A R D 3 Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí 3 a Orgán sociálně-právní ochrany zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup či jiným vhodným způsobem vnitřní pravidla a postupy

Více

Vyhodnocení a shrnutí výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: WORKSHOP Možnosti nastavení efektivní spolupráce při práci s lidmi bez domova

Vyhodnocení a shrnutí výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: WORKSHOP Možnosti nastavení efektivní spolupráce při práci s lidmi bez domova Vyhodnocení a shrnutí výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: WORKSHOP Možnosti nastavení efektivní spolupráce při práci s lidmi bez domova 15. 5. 2014 DK Akord - Ostrava Pracovní skupina č. 1: I. Vymezení

Více

INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ. VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště Brno

INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ. VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště Brno INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ 2014 VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště PODĚKOVÁNÍ, ZDROJE Prezentace je součástí projektu: Ze školy do škol II. Vznikla za finanční

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 Název střediska: Středisko poradenství Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Odborné sociální poradenství, id.č. 3721364

Více

Standard č. 14. Metodika odboru sociálních věcí č. 15/2014. ve znění Dodatku č. 1 a č. 2 s účinností ode dne PŘÍPRAVA NA SAMOSTATNÝ ŽIVOT

Standard č. 14. Metodika odboru sociálních věcí č. 15/2014. ve znění Dodatku č. 1 a č. 2 s účinností ode dne PŘÍPRAVA NA SAMOSTATNÝ ŽIVOT MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘINEC ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Standard č. 14 Metodika odboru sociálních věcí č. 15/2014 ve znění Dodatku č. 1 a č. 2 s účinností ode dne 01.05.2016 PŘÍPRAVA

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Druh služby: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Služby pro rodiny Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,

Více

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2014

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2014 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o. Tanvaldská 269, 463 11, Liberec 30 Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2014 Poslání Linky důvěry Liberec Posláním Linky důvěry Liberec

Více

BRNO-MĚSTO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím ve statutárním městě Brně

BRNO-MĚSTO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím ve statutárním městě Brně BRNO-MĚSTO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím ve statutárním městě Brně Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011

PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011 PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011 Přehled činností na odboru sociálních věcí a zdravotnictví byl zpracován za období měsíců leden až listopad roku 2011. Veškerou agendu

Více

Intervenční centrum Nymburk

Intervenční centrum Nymburk Intervenční centrum Nymburk Občanská poradna Nymburk, o. s. registrovaný poskytovatel sociální služby Směrnice č. 1 Poslání, cíle a zásady Intervenčního centra Nymburk Jméno a příjmení, funkce Podpis Datum

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty... 1 Název a adresa zařízení... 2 Poslání

Více

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Informační balíček pro uživatele služeb (veřejný závazek) Poslání služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s nezaopatřeným

Více

Občanské sdružení STROP. Občanská poradna STROP

Občanské sdružení STROP. Občanská poradna STROP Občanské sdružení STROP Občanská poradna STROP Výroční zpráva za rok 2004 Občanské sdružení STROP zaregistrováno u Ministerstva vnitra 2.5.2002. IČO: 265 90 620 Adresa: Tř.T.Bati 1276, 760 01 Zlín Telefon:

Více

Mobbing a diskriminace ve školách a na univerzitách

Mobbing a diskriminace ve školách a na univerzitách Mobbing a diskriminace ve školách a na univerzitách Personalistika, právo a vzdělávání ve veřejné správě 2015 Brno, 22.-24.9.2015 Počty inspektorů k 1.1.2015 Inspektoři Pracoviště BOZP PVP NLZ Celkem Státní

Více

Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími

Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími PhDr. Eva Křížová, Ph.D., Centrum pro sociologii medicíny a zdravotnictví Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce v rámci projektu "Podpora rozvoje

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

135/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006,

135/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006, Systém ASPI - stav k 30.11.2006 do částky 168/2006 Sb. a 57/2006 Sb.m.s. Obsah a text 135/2006 Sb. - poslední stav textu 135/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006, kterým se mění některé zákony v oblasti

Více

Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr

Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr !!!! Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr 1. Poskytovatel sociálních služeb Pro zdraví 21 z.ú. Havlíčkova 8 26601 Beroun - Město IČ:22844660 2.

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 Azs 235/2005-51 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015 Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015 2015 OBSAH Úvod... 1 1. Preventivní aktivity pro rok 2015... 2 1.1 Přednášky pro žáky základních škol Benešov... 2 1.2 Informační setkání pro rodiče...

Více

Analýza poskytování sociální služby Občanské poradny SPOLEČNĚ- JEKHETANE v Ostravě za rok Řešené zakázky OP Ostrava 2015

Analýza poskytování sociální služby Občanské poradny SPOLEČNĚ- JEKHETANE v Ostravě za rok Řešené zakázky OP Ostrava 2015 Analýza poskytování sociální služby Občanské poradny SPOLEČNĚ- JEKHETANE v Ostravě za rok Poskytovatel sociální služby: SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. Místo poskytování služby: U Tiskárny 515/3, Ostrava-Přívoz,

Více

ČÁST PRVNÍ Změna občanského zákoníku. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna občanského zákoníku. Čl. I ZÁKON ze dne 2011, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991

Více

Bagatelní kriminalita neexistuje MP HK

Bagatelní kriminalita neexistuje MP HK Bagatelní kriminalita neexistuje MP HK Lze to zvládnout? Přehlížená menší kriminalita vede rychle k následujícím rizikům: - ztráta důvěry veřejnosti a snaha brát spravedlnost do vlastních rukou - nárůst

Více