Radniční list. Obytný dům na Zlaté stezce 135 ustoupil novým bytům. Měsíčník Města Prachatice IV. ročník, číslo 3 (březen 2002) Starostův sloupek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Radniční list. Obytný dům na Zlaté stezce 135 ustoupil novým bytům. Měsíčník Města Prachatice IV. ročník, číslo 3 (březen 2002) Starostův sloupek"

Transkript

1 Měsíčník Města Prachatice IV. ročník, číslo 3 (březen 2002) Starostův sloupek Svoboda jednotlivce končí tam, kde začíná svoboda ostatních, sly- -šel jsem kdysi dávno. Ten, kdo takto výstižně formuloval jedno ze základních lidských práv, měl jinými slovy také určitě na mysli, že si nemůžeme dělat, co se nám zlíbí, a že lidé ve svobodné společnosti mají kromě mnoha práv také hodně povinností. Znamená to mimo jiné, že všichni můžeme vlastnit majetek a starat se o něj, ale také, že nesmíme ničit nebo znehodnocovat majetek a práci druhých. Jsou to celkem jednoduchá a snadno pochopitelná slova. Zdálo by se, že v reálném životě by to mohlo i fungovat. Bohužel musím konstatovat, že se soukromý nebo společný majetek ničí velice často a město Prachatice není výjimkou. Naprostá většina občanů se chová slušně a ctí nejen psaná, ale i nepsaná pravidla. Dále zde ovšem máme další, malou a nepočetnou skupinu těch, kteří v pravidelných intervalech ničí a znehodnocují vše, co jim přijde pod ruku. Při procházce městem člověk nemůže věřit svým vlastním očím. Počmárané zdi od sprejerů, zničené vývěsní skříňky, vyvrácené reklamní a orientační tabule, vytrhané patníky u cest nebo poničená či ukradená zeleň. To je pouze několik příkladů z dlouhého seznamu aktivit několika jedinců, kteří naprosto bezohledně ničí nejen majetek městský, ale i soukromý. Zjistit přesný odhad škod, které těmito činnostmi vznikají, je značně obtížné. Troufám si tvrdit, že se jedná o statisíce korun ročně. Finančně nelze vyčíslit rozhořčení a určitou ztrátu motivace těch, kteří se snaží dlouhou dobu něco vytvořit a během jedné noci je jejich úsilí zmařeno. Je vůbec možné nejrůznější formy vandalismu nějak řešit? Částečně ano, zcela určitě ne. Můžeme zvýšit počet městských strážníků, žádat o součinnost státní policii, instalovat kamerové systémy. Jsou to opatření možná, ale velice nákladná. To, co by nás nestálo ani korunu a za co se přimlouvám, je začít s vysvětlováním, co je dobré a co je špatné v samotných rodinách. Když se připojí více všímavosti a o něco méně lhostejnosti, sice vandalismus nevymítíme úplně, ale jistě to těm neomalencům o něco ztížíme. Ing. Jan Bauer, starosta města Z OBSAHU: Evropská komise ocenila Prachatice za ochranu vod (str. 2) Sbormistr Josef Maidl v mládí snil o kariéře leteckého konstruktéra (str. 3) Občané by si měli ohlídat, aby za odpad neplatili dvakrát (str. 4) Přehled plánovaných kulturních, společenských a sportovních akcí (str. 4) Muzeum vyzývá řemeslníky ke spolupráci (str. 5) Divadelní přehlídka Štít slaví jubileum (str. 7) Likvidace objektu Štadvína poněkud komplikovala dopravu, nicméně přitahovala pozornost kolemjdoucích obyvatel města i turistů. Foto Václav Malina Obytný dům na Zlaté stezce 135 ustoupil novým bytům Koncem ledna bylo za účasti zástupců města, zhotovitele, dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a majitelů sousedních nemovitostí předáno staveniště na akci demolice objektu na st.p. 309 v ulici Zlatá stezka Prachatice. Demolici objektu známého Štadvína provádí prachatická firma Václava Jirouška, která zvítězila ve výběrovém řízení mezi sedmi zájemci, když nabídla nejvýhodnější nabídkovou cenu a nejkratší termín dokončení. Demoliční práce za téměř tři miliony korun se zhotovitel zavázal provést zhruba do poloviny března. Vlastní výstavbu 53 bytových jednotek na pozemku bývalého Štadvína plánuje radnice zahájit v květnu letošního roku. Součástí realizace, která je podmíněna dotací Státního fondu rozvoje, je vybudování 63 parkovacích míst, kde 19 podzemních garážových stání bude přímo v suterénu objektu. Nedílnou součástí realizace bude vybudování související technické infrastruktury, včetně horkovodní přípojky, jelikož objekt bude napojen na centrální zásobování teplem. Předpokládané investiční náklady na novostavbu činí téměř 60 miliónů Kč. Radnice uvažuje v prvním roce prostavět přibližně 40 miliónů Kč. V současné době probíhá veřejná obchodní soutěž na generálního dodavatele stavby, který bude znám do konce února V případě poskytnutí státní dotace tak Město Prachatice plánuje předat nové byty budoucím nájemníkům do konce roku Cílem města je připravit byty především pro ty, kteří se chtějí sami spolupodílet na zajištění svého bydlení. Z uvedeného důvodu budou pro širokou veřejnost poskytnuty veškeré informace o uvedené akci s cílem zajistit příslušný počet nájemců. V současné době je odborem SVH připravována nabídka, která bude obsahovat informace o výstavbě, popis objektu, včetně výměr a cen jednotlivých bytů, podmínky, které by měl splňovat budoucí nájemce, postup při výběru uchazečů a formulář sdělení, kterým zájemci o byt v uvedeném domě závazně projeví zájem o konkrétní byt. Tato nabídka a veškeré informace budou zveřejněny ve sdělovacích prostředcích, kabelové televizi, Radničním listě, obdrží je všichni občané, kteří jsou zařazeni do seznamu uchazečů o byt v Prachaticích, dále pak bývalí nájemci uvedeného domu a ti, kteří se již o výstavbě a možnosti získání bytu informovali. Po shromáždění nabídek všech žadatelů projedná tyto nabídky bytová komise a odbor správy veřejného hospodářství je předloží k projednání a schválení Radě města. Bytová komise Radě města předloží návrh, ve kterém bude doporučeno pořadí zájemců u jednotlivých bytů. Při zpracování návrhu bude bytová komise vycházet z Vyhlášky Města Prachatice o hospodaření s byty. Ve smyslu čl. 3) odst. 2) vyhlášky bytová komise navrhuje radě přidělení bytu žadateli podle naléhavosti. Každá žádost je posuzována individuálně a komise přihlíží zejména k zařazení žadatele do užšího seznamu žadatelů pro letošní rok, současné bytové situaci žadatele, existenci pravomocné výpovědi z nájmu bytu podle ustanovení 711 odst. 1) písm. e) občanského zákoníku (veřejný zájem) a rozhodnutí stavebního úřadu o vyklizení bytu, další důvodné skutečnosti délka nepřetržitého pobytu v Prachaticích, doba od podání žádosti o byt, zaměstnání v Prachaticích, zdravotní stav žadatele, a to vše za předpokladu splnění základních podmínek, které jsou vymezeny v nabídkovém listě. Po schválení pořadí Radou města budou všichni zájemci odborem správy veřejného hospodářství seznámeni s výsledkem, a to do 30 dnů od vyhotovení zápisu z jednání. Následnou etapu uzavírání smluv, finanční vypořádání atd. bude zajišťovat majetkoprávní oddělení finančního odboru městského úřadu. Závěrem dovolte vyjádřit přesvědčení, že se Městu Prachatice podaří realizovat výstavbu nového obytného domu a pro občany tak získá nové, trvalé a příjemné bydlení v našem městě. Jaromír Markytán, vedoucí odboru investic

2 březen 2002 Regenerace sídliště Šibeniční vrch: předkladatelé vidí řadu problémů Město Prachatice se chce zapojit do programu vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR zaměřeného na humanizaci sídlišť a zlepšení způsobu života v těchto sídlištích. Program se nazývá regenerace panelových sídlišť. Podmínkou pro získání dotací z tohoto programu je zpracování koncepce regenerace sídliště a jeho projednání s obyvateli. Město zadalo zpracování ing. arch. Janu Sedlákovi. Ten ve spolupráci s odborem SSAŽP připravil první etapu dokumentace vymezení problémů na sídlišti. Veřejné projednání proběhlo , tedy po uzávěrce Radničního listu, a proto zde nemůžeme informovat o názorech občanů. Nicméně předkladatelé vidí hlavní problémy v následujících oblastech: nedostatek parkování nutnost doplnění pěších komunikací a jejich údržba nutnost postupného vybavení sídliště přístřešky na kontejnery dnes jsou mnohdy zcela neesteticky rozmístěny přímo na chodníku apod. neuspokojivý stav městského mobiliáře (lavičky, sušáky na prádlo, informační a orientační systém i veřejné osvětlení) zeleň Tolik velice stručné vymezení části problémů. Na základě vymezení problémů nyní projektant zpracovává návrhy řešení, které budeme opět předkládat a diskutovat s veřejností. Veřejnost se s valnou částí doposud zpracované dokumentace může seznámit v přízemí Staré radnice a připravujeme také zveřejnění na. Případné náměty a připomínky adresujte, prosím, na odbor SSAŽP MěÚ Prachatice. Po stránce realizační město počítá s prodloužením chodníku podél Osecké ulice jako 1. etapy programu regenerace sídliště. Ing. V. Hrabák Cesta mráčkového dráčka: výtěžek dostane azylový dům Digitální technická mapa pomůže nejen projektantům V loňském roce byla mezi Městem Prachatice a správci inženýrských sítí (Jihočeská energetika a. s., Český Telecom a. s., Vodovody a kanalizace JČ a. s., Jihočeská plynárenská a. s., Tepelné hospodářství Prachatice s. r. o. a Povodí Vltavy s.p.) projednána a dohodnuta spolupráce na tvorbě a následné údržbě digitální technické mapy města Prachatice. V průběhu února letošního roku dojde k uzavření smlouvy o této spolupráci a následně, po provedení výběru zhotovitele, započne vlastní tvorba digitální technické mapy. Nejprve bude provedeno polohopisné a výškopisné zaměření vybraných částí města, které se doplní o informace o prostorové poloze inženýrských sítí technického vybavení (elektrická vedení, telefonní vedení, vodovody Evropská komise ocenila Prachatice za ochranu vod Město Prachatice se v roce 2001 teprve podruhé zúčastnilo soutěže Město v souladu s požadavky EU a hned zaznamenalo velmi výrazný úspěch. Vyhlašovatelka soutěže Evropská komise Direktorát pro životní prostředí ocenila Prachatice prvním místem v kategorii Ochrana vod. Prachatice předstihly taková evropská města, jako jsou polská Swidnica, Zabrze, turecká Adana a dokonce hlavní město Slovinska Ljublana. Ocenění je pro Prachatice velkou poctou a zároveň závazkem k udržení a dalšímu zlepšování úrovně ochrany vod, ale i dalších oblastí životního prostředí. (map) Anketa: Proč nefunguje o každém víkendu alespoň jedna z lékáren v Prachaticích? Ing. Jan Bauer, starosta města Přestože na území Prachatic působí čtyři lékárny, není v kompetenci města dosáhnout toho, aby alespoň jedna z nich fungovala přes víkend, i když to je zájem města. Jedná se o privátní subjekty a radnice neuvažuje o tom, že by z vlastních prostředků financovala ztráty vzniklé z neekonomických provozů lékáren během víkendů. MUDr. Jiří Pešl, okresní zdravotní rada Do doby vzniku nestátních zdravotnických zařízení zajišťoval pohotovostní lékárenské služby Okresní ústav národního zdraví Prachatice prostřednictvím centrální lékárny v Prachaticích, a to pro celý okres. Na nočních službách v této lékárně participovali všichni lékárníci OÚNZ, tj. i z jiných obcí, např. z Vimperka, Netolic atd. Po vzniku soukromých lékáren (dle zákona l60/92 Sb. v platném znění) se na pohotovostních víkendových službách podílí všech dvanáct soukromých lékáren a jedna nemocniční lékárna v okrese. Státní správa nemůže nutit majitele lékáren v Prachaticích,aby přebírali tuto povinnost za své kolegy z jiných obcí. Pohotovostní služby lékáren nejsou údajně pro lékárníky ekonomicky zajímavé. Proto od l994 slouží o víkendech vždy jedna lékárna z prachatické a jedna lékárna z vimperské oblasti. Pharm. Mgr. Helena Kolářová, majitelka lékárny Paracelsus Okresní úřad nemá na to, aby lékárníkům proplácel noční služby. To je jednoduchá záležitost. Nikdo nemůže být v lékárně zadarmo. Musíme zaplatit zaměstnance, elektřinu, provoz počítačů, teplou vodu atd. Vzhledem k tomu, co nám okresní úřad platí, sloužíme maximum. Peníze od okresního úřadu jsou nedostačující, pokud se jedná o víkendy, pokryjí pouze zhruba čtvrtinu našich nákladů, netvoří ani polovinu mzdy pracovníka, který koná pohotovostní službu. Ne, že by okres víc dát Pod záštitou starosty Města Prachatic ing. Jana Bauera se 3. března otevře v Galerii Dolní brána netradiční výstava dětských výtvarných prací Cesta mráčkového dráčka, kterou od roku 1998 vyhlašuje Nadační fond Josefa a Petry Vavrouškových. Cílem soutěže je motivovat děti k vyjádření pohledu na přírodu a svět. Malí umělci zasílají své obrázky do soutěže se samozřejmou touhou vyhrát. Současně ale vědí, že vlastně neprohrává nikdo, protože všechny zaslané oceněné i neoceněné práce se představí na prodejních výstavách ve prospěch postižených či znevýhodněných dětí. Tak každý obrázek dostává svoji cenu cenu vzájemné pomoci dětí dětem. Vám, kteří se rozhodnete si některý z obrázků vybrat, přejeme, aby vás pohled na něj vždy alespoň na chvíli dokázal přenést do kouzelného světa dětské fantazie. Na zadní straně obrázků jsou jména a adresy malých autorů. Najděte si chviličku čas a napište jim. Budou mít radost, že jejich obrázek doputoval s dráčkem na konec své cesty a přispěl k pomoci jejich neznámých kamarádů. Vám, které jsme dokázali oslovit, upřímně děkujeme. A ještě pro pořádek: celý výtěžek z prodaných malých uměleckých děl bude veřejně předán panem starostou Azylovému domu sv. Dominika Savia pro matku a dítě. Za všechny pořadatele Alena Vandlíčková a kanalizace, plynovody, teplovody a horkovody, veřejné osvětlení, kabelová televize). Tyto vrstvy bude doplňovat vrstva katastrální mapy. Dokončení polohopisu a výškopisu předpokládáme v září letošního roku, k tomuto termínu by měla být k dispozici také katastrální mapa v digitální podobě. Dle možností jednotlivých správců sítí budou doplňovány informace o prostorové poloze sítí. Digitální technická mapa usnadní práci projektantům, jednotlivým správcům sítí (např. při opravách), městskému úřadu (např. při prodejích pozemků) a dalším osobám, které potřebují mít kompletní přehled o stavu daného místa od povrchového stavu, přes existenci podzemních zařízení až po majetkoprávní vztahy a dotčené pozemky. Antonín Jurčo nechtěl, ale princip je v tom, že víc dát nemůže, protože nemá peníze, aby pokryl náklady sloužících lékáren. Podobnou situaci řeší všechny okresy. Přepych, kdy si lidé zazvonili ve dvě hodiny v noci pro zapomenutý sunar, je zkrátka pryč. Mgr. Jiřina Khaylová, ředitelka Všeobecné zdravotní pojišťovny Prachatice Máme s lékárnami smlouvy pouze na proplácení receptů. I když bychom s některou z nich smlouvu neměli, stanoví nám tuto povinnost zákon. To jsou veškeré naše závazky vůči lékárnám. Tím končí naše možnosti, nemůžeme ovlivnit otvírací dobu lékáren. Pharm. Dr. Petr Kornia, předseda okresního sdružení lékárníků Nedá se nic dělat, podstatná je finanční otázka. Fakt je ten, že zdravotní rada, který organizuje pohotovostní víkendové služby, k nim nemůže žádného ze soukromých lékárníků nutit. Nemá žádnou páku, na jejímž základě by jim je mohl nařídit. Pro lékárníky je to téměř dobrovolná služba. Z ekonomického pohledu jim nepřinese ani peníze za spotřebovanou elektřinu. Nemělo by se zapomínat, že záchranná služba je ve větších městech, i v Prachaticích, dostupná čtyřiadvacet hodin denně a její lékaři jsou vybaveni léky, které jsou potřeba při jakékoliv náhlé příhodě. Jak bude vypadat situace s víkendovými službami v lékárnách po zániku okresních úřadů? Nevím. Každý okres má zatím tyhle služby zajištěny jinak. V sousedním okrese slouží jen jedna lékárna, v našem dvě jedna v oblasti Vimperska, druhá na Prachaticku. V republice jsou kraje, kde o víkendech neslouží vůbec nikdo. Protože tuhle oblast převezme kraj, jak dál, o tom rozhodnou krajští úředníci. Patrně sjednotí postup v celém kraji. Půjde o to, jakým způsobem. Připravil Václav Malina strana druhá

3 PŘEDSTAVUJEME: Sbormistr v mládí snil o kariéře leteckého konstruktéra Čím jste chtěl být v mládí? Mým životním snem bylo stát se leteckým konstruktérem. Přesně jsem to věděl od začátku gymnázia, jenže Vrátil jsem se v roce 1945 z Reichu, bylo mi dvacet tři let. Kdybych techniku študoval pět šest let, do praktického života bych se dostal nejdřív v osmadvaceti. Cítil jsem strašný hendikep, proto jsem se přihlásil k letectvu a sloužil jsem na vojenském letišti v Budějovicích. Přišla akce Středoškoláci, hlaste se do vojenských akademií a já podal žádost o přijetí do Vojenské letecké akademie v Hradci Králové. Všechno vypadalo nadějně, jenže ministr národní obrany vydal rozkaz, kterým omezil věk žadatelů o leteckou akademii v Hradci Králové na jednadvacet let. Přijali mě do dvouleté vojenské akademie v Hranicích, kde existoval vynikající mužský pěvecký sbor a kde dirigent podplukovník Metod Přikryl dal dohromady univerzální orchestr. Z více než tisícovky posluchačů měl skutečně na výběr. Od té doby považuju mužské pěvecké sbory za nejlepší sbory. Zapojil jsem se i do dechového tělesa, což byla další moje muzikantská průprava. Takže jste navazoval na rodinné hudební tradice? O hudební tradici se příliš mluvit nedá. Snad jen matčin bratr, jeden z mých strýců, byl potulný šumař. Hrál na housle, druhý muzikant na harmoniku a třetí chodil s kloboukem. To mohl být určitý náznak, ale vážněji vše začalo rozhodnutím otce. Když jsem začal chodit do školy ve Strunkovicích, rozhodl, že půjdu do houslí. Ve Strunkovicích byl kapelník dechovky, jinak krejčí. K němu jsem chodil čtyři roky do houslí. To byl, dalo by se říct, základ. Pak jsme se přestěhovali a já začal chodit v Prachaticích na gympl, kde působil studentský orchestr a velmi dobrý studentský pěvecký sbor. Obě tělesa měla tehdy živé uplatnění v životě města. Pochopitelně jsme to jako študáci vítali, vědomi si určitého osvobození od vyučování, když jsme si třeba naplánovali víc zkoušek, než bylo třeba. Dnes bychom si velmi považovali, kdyby gymnázium mělo svůj vlastní orchestr a vlastní sbor. Váš život poznamenala druhá světová válka. Okupace vás vyhnala z Prachatic, kam jste se vrátil v roce Jaké pocity provázely návrat? Porušenou dlažbu pokryje provizorní dláždění Josef Maidl historicky první nositel Ceny města Prachatice Datum narození: ve Strunkovicích nad Blanicí Rodinný stav: ženatý, manželka Jaroslava Děti: tři dcery Helena (narozena 1948), Hana (1951), Jaroslava (1954) Vzdělání: Základní škola ve Strunkovicích, poté začal studovat Gymnázium v Prachaticích, kam rodina přesídlila. Po obsazení pohraničí se rodina nuceně stěhovala do Vodňan, posléze do Písku, kde v roce 1941 maturoval. Po válce absolvoval Vojenskou akademii v Hranicích (1947). V pokračování studia na Vysoké vojenské škole v Paříži mu zabránila situace před Únorem Dosavadní kariéra: vojenské posádky v Č. Budějovicích, Prachaticích, Volarech a Vimperku. Duben 1951 na vlastní žádost propuštěn do zálohy (riziko prozrazení o povědomí, že tři vojáci ilegálně překročili hranice, tlak na vstup do KSČ) Komunální stavební podnik (později OSP) Prachatice. V roce 1964 dostává jako ekonomický náměstek výpověď, neboť opět odmítá vstup do KSČ stojí u zrodu Agrostavu Prachatice, kde pracoval až do prosince 1982, kdy odešel do důchodu. Koníčky: již od mládí létání (t.č. pilot senior bezmotorových letadel) Otec, ruský legionář, pracoval jako železničář. Když ho přeložili ze Strunkovic, stěhovali jsme se do Prachatic. Okupace pohraničí znamenala nedobrovolné stěhování k tatínkově sestře do Vodňan a odtud po půl roce do Protivína. Od roku 1942 jsem tři roky pobýval v Reichu na nucených pracích. V březnu 1944 zatklo otce v Protivíně gestapo. Vláčeli ho přes budějovickou věznici, Pankrác, Terezín a koncentrák u polského Štětínu až do Drážďan. Ve formálním procesu byl odsouzen v půli září 1944 k trestu smrti za vlastizradu. Odmítl podat žádost o milost, tak jsem se z lágru ve Frankfurtu nad Odrou vypravil přímo do Berlína za říšským státním návladním. Z gymnázia jsem uměl dobře německy. Chtěl jsem jako syn využít práva žádat milost pro svého otce, ale setkal jsem se s ponižujícím jednáním plným ironie. Když jsem se vrátil do lágru, sednul jsem a chtěl sepsat žádost o mi-lost. To byl strašný okamžik v mém životě. Máte kus papíru, pero a na ten papír máte napsat něco, co má vašemu otci zachránit život... Nakonec si uvědomíte tu nemohoucnost. Dlouho jsem se nemohl přimět k tomu, abych vůbec začal psát. Něco jsem dal dohromady, poslal dopis doporučeně, ale nikdy se nedočkal žádné odpovědi. V půli ledna jsem dostal od matky zprávu, že otec byl 20. listopadu 1944 v Drážďanech popraven. V květnu 1945 jsem se po týdenní túře z Frankfurtu nad Odrou vrátil do Prahy a odtud domů. Většinou jsem putoval pěšky, občas mě kupodivu svezla německá kurýrní auta a vlak, kde ještě fungoval. Vrátil jsem se do rodinného zázemí, v němž ale chyběl otec. Padla na mě určitá tíha jej zastupovat v zajišťování různých rodinných problémů. Cenu města Prachatice jste získal především za celoživotní práci pro město zejména na úseku kultury. Stál jste mimo jiné u zrodu několika hudebních těles. Kterých? Poté, co jsem odešel z armády, začalo v rámci Prachatic období mého působení v oblasti kultury a sportu. Během působení v OSP jsem založil taneční orchestr, taneční kroužek a baletní školu pro děti. Orchestr dostal název Cihla, později Melodie. Jeho populární postavou byl basista dr. Karel Škácha senior. Zajímavý byl pozdější pokus vytvořit ze Slavností Zlaté stezky tradici se širším uplatněním na úseku V pátek 8. února 2002 v odpoledních hodinách se propadla dlažba v centrální části Velkého náměstí (na úrovni restaurace Zlatá stezka). Jednalo se o plochu zhruba 0,5 0,5 m a hloubka propadu byla asi 70 centimetrů. V pondělí 11. února 2002 se na výše uvedeném místě sešli k místnímu šetření zástupci odboru investic a údržby a odboru SVH MěÚ Prachatice se zástupcem firmy HUKO s. r. o. Prachatice, která v roce 2000 prováděla rekonstrukci náměstí. Při prohlídce zjistili, že k propadnutí dlažby došlo v místě, ve kterém se neprováděla v rámci rekonstrukce náměstí žádná pokládka nových podzemních inženýrských sítí ani se zde podle dostupné dokumentace původního stavu nenacházela žádná vedení. Pravděpodobně se tedy v tomto prostoru nachází podzemní vedení, nebo prostora, která není nikde zdokumentována. Nenarazilo se na ni při zemních pracích spojených s rekonstrukcí náměstí ani při průzkumu sklepních prostor pod Velkým náměstím. Na základě tohoto zjištění bylo rozhodnuto, že porušená plocha dlažby bude dosypána štěrkem a provizorně předlážděna. V jarních měsících v příznivějších klimatických podmínkách bude provedena na tomto místě kopaná sonda pro zjištění příčiny a stanovení způsobu provedení opravy. (jak) turistického ruchu na jedné straně, ale i s cílem připravit pro vhodnou dobu živnou půdu pro jejich mezinárodní využití. Pohnutý je osud mužského pěveckého sboru, který jsem v Prachaticích založil v sedmdesátých letech. Jeho existence po zhruba dvou letech skončila kvůli cenzurování vystoupení. Při oslavách únorového vítězství jsme uvedli také revoluční sbor ze Smetanovy opery Braniboři v Čechách. Tohle vystoupení bylo labutí písní sboru. Škoda, Prachatice se mohly tímhle sborem pyšnit i dnes Po určité pauze jsem, již coby důchodce, od roku 1985 téměř deset let vedl sbor Česká píseň, který uspěl na koncertech v západní Evropě. V Belgii jsme dokonce zpívali v jednom ze zasedacích sálů Evropské unie, ale největšího úspěchu jsme dosáhli v chorvatském Záhřebu. Moje intenzivní práce na poli kultury se od založení orchestru Pošumavské komorní filharmonie v roce 1998 do současnosti týká především jeho organizačního a finančního chodu a hlavně zajišťování repertoáru a koncertů u nás i v zahraničí. Vaše jméno ovšem figuruje také ve sportovní historii města Možná to zní překvapivě, ale je to tak. Jedná se o oblast sportovního bezmotorového a motorového létání, sportovní parašutismus a letecké modelářství. Popsali bychom mnoho řádek, tak jen stěžejní datum: jsem sepisoval prezenční listinu, která je považována za ustavující schůzi DOSLETU a pozdějšího Svazarmu. 10. srpna 1952 jsme organizovali na strunkovickém letišti velký letecký den, na který se přišlo podívat přes 15 tisíc diváků! Ve dnech 3. a 4. srpna letošního roku bude na letišti ve Strunkovicích uspořádána oslava padesáti let od této události. Věřím, že se podaří. Jaký pocit převládl, když jste se dozvěděl, že jako první získáte Cenu města? Trocha mrazení, posléze příjemného mrazení. Nakolik vás oslovuje současná tzv. moderní hudba? Nenávidím přehnané decibely a násilnické projevy v životě i v hudbě. Václav Malina strana třetí březen 2002

4 Duben Kamil Prudil oleje Galerie Dolní brána Káča a vodník (pohádka pro rodiče s dětmi) Divadelní dílna Na zkoušku III Cink (koncert pro MO Svazu důchodců) Spálené hořické trubice Divadelní představení pražského souboru Vizita. Hrají: Jaroslav Dušek a Martin Zbrožek. Technická spolupráce Viktor Zborník Cinkiáda Vystoupení souboru Cink pod vedením Jiřího Vopálky Ivan Alexandrovič Gončarov: Oblomov Divadelní představení Dejvického divadla Praha Jiří Stivín: Sám se svým stínem Koncert pro gymnázium a večerní pro veřejnost se zaměřením na vážnou hudbu F. G. Lorca: Čarokrásná ševcová Premiéra divadelního představení Šumavského ochotnického spolku Prachatice Akademie SPgŠ Mistrovství republiky v judu Jarní pochod po vyhlídkové stezce okolo Prachatic Pochod organizovaný k zahájení turistické sezóny a 80. výročí KČT Čarodějnický rej Horní náměstí březen 2002 Květen ročník dětského triatlonu Sportovní zařízení města Prachatice areál Tatranu Ta spoušť Derniéra divadelní hry Petara Petroviče v podání ŠOS Prachatice Koloshow Tradiční akce k otevření turistické sezóny a cyklistické závody Občané by si měli ohlídat, aby za odpad neplatili dvakrát Po měsíci fungování radikální změny v systému nakládání s komunálním odpadem jsme získali první zkušenosti, zodpověděli mnoho dotazů a obdrželi též mnohé připomínky jak k systému tak i k vyhlášce. Občanům bydlícím v odlehlejších částech osad (Kahov, Perlovice, Libínské Sedlo) byly poskytnuty na shromažďování odpadu pytle. Došlo k drobným změnám v termínech odvozu odpadu, neboť se zvýšil počet nádob, se kterými se manipuluje. Informace o změně našli občané, kterých se změna týkala, ve svých schránkách. Pracovníci MěÚ zahájili kontrolu všech nádob na odpad, každé je přiděleno evidenční číslo, vylepena nálepka a zaznamenán technický stav. Dosud jsou zkontrolovány nádoby u domů a bytů SBD Husinec, z nichž mnohé vyžadují opravu a některé bude nutno vyměnit. Vyměněno bylo přes 20 popelnic, některé z důvodu velkého poškození. O další se přihlásili i občané, kteří je dosud nepotřebovali. Často se občané dotazují, proč mají platit poplatek městu, když mají náklady na odpad zahrnuty v nájmu. K této duplicitě by nemělo docházet. Městská správa domů a bytů i SBD Husinec byly informovány, že od letošního roku platí občané poplatek městu podle místa trvalého pobytu, avšak každý si musí zkontrolovat, co mu je v nájemném účtováno.výše poplatku je konečná, jsou v ní zahrnuty náklady na odvoz i likvidaci odpadu. Odpovídali jsme i na připomínku týkající se četnosti svozu. Občané, kteří poctivě třídí odpad a dříve jim postačoval svoz jedenkrát za 14 dnů, namítali, že jsou jim vyprazdňovány zcela nenaplněné popelnice. Bohužel v tomto systému není možno rozlišit četnost svozu ve vztahu k jednotlivým poplatníkům, neboť stejně velké nádoby užívá různý počet osob, proto jsou všechny nádoby vyváženy jednou týdně. Během ledna nedošlo ke zvýšení množství odpadu oproti loňsku, výsledky za únor prozatím nemáme k dispozici. Pokud zůstane množství odpadu na úrovni loňského roku, je dobrý předpoklad pro to, aby nestoupaly náklady na svoz a likvidaci a následně nebude nutno ani zvyšovat poplatek. Marie Peřinková Trpělivost v přístavbě školy slavila úspěch V úterý nadešel pro naši školu historický okamžik. Kolem poledne nastalo velké stěhování. Z chodeb mizely staré botníky a šatní skříně, objevily se školní vlajky. Slavnostní atmosféra provázela odpolední otevření přístavby šaten za účasti představitelů města, MěÚ, vedení základní školy, rady rodičů i žákovské rady a všech, kteří se přišli podívat. Všichni zúčastnění shodně konstatovali, že důslednost a trpělivost v přístavbě školy se vyplatila a že stavba nejen zkvalitňuje provoz školy, ale zvyšuje i její estetický vzhled. Slavnostní atmosféra na škole pokračovala dále a vyvrcholila pátkem 9. a sobotou , kdy se v perníkové, sněhurkové a karkulkové třídě za asistence opravdové ježibaby, vlka, myslivce (jinak žáků 8. tříd) zapisovali budoucí prvňáčci. Škola tak bude moci otevřít v září dvě první třídy zhruba o 25 dětech. Malou odměnou pro ty, kteří zbudování přístavby podporovali (zastupitelé) a vydrželi (učitelé) může být odpověď perlička budoucího prvňáčka, který na otázku Jeníčka průvodce Kterou pohádku sis vybral? bezelstně odpověděl: Vodňanku. Mgr. Hana Weissová, ředitelka ZŠ Vodňanská Přehled plánovaných kulturních, společenských a sportovních akcí Města Prachatice (duben červen) Ernest Thompson: Zlaté jezero Divadelní představení agentury Václav Hanzlíček Praha. Hrají: Květa Fialová, Radek Brzobohatý a další Režie: Pavel Háša Motorsprint (silnice u Žernovic) Tmavomodrý svět Petr Kubec o Jaroslavu Ježkovi pro gymnázium Proč zemřely rockové hvězdy tak mladé Povídání s muzikologem a hudebním kritikem Jiřím Černým pro gymnázium Divadelní představení Prachatice pro gymnázium Výstava 50 let letiště Strunkovice n. Bl. Foyer divadla Pozn. Červen Václav Kuneš Evropa ve škole Divadelní dílna Na zkoušku III Běh míru Velké náměstí Zahajovací koncert Dnů duchovní hudby Kostel sv. Jakuba Otto Herbert Hajek Slavnostní odhalení sochy, koncerty souborů z SRN (předběžný termín) koncert Dnů duchovní hudby Kostel sv. Jakuba koncert dnů Duchovní hudby Kostel sv. Jakuba Pouť k svatému Janu Neumannovi (25. výročí jeho svatořečení) Závěrečný koncert Dnů duchovní hudby G. Rossini Slavnostní mše Kostel sv. Jakuba III. Soumarrock Doprovodná akce Slavností solné Zlaté stezky rocková přehlídka Letní kino Slavnosti solné Zlaté stezky XII. ročník městské historické slavnosti, připomínající největší rozkvět města, řada doprovodných programů Závěrečný koncert ZUŠ Prachatice (městské divadlo) Závěrečné akademie škol Jedná se o akce, u kterých je pořadatelem nebo spolupořadatelem Město Prachatice nebo jím zřízené organizace. Ostatní akce jsou v jednání. strana čtvrtá

5 Místní organizace Svazu důchodců ČR v Prachaticích zahájila činnost v r lednovým setkáním seniorů v restauraci Hubertus. Sál restaurace se zaplnil do posledního místečka. Není divu, největší seniorská organizace v Prachaticích sdružuje více než 300 členů. Vyvstává tak problém, kde se scházet, jak o tom hovořil předseda Mgr. Jiří Dolejš, který dále hodnotil bohatou a rozmanitou činnost v předcházejícím roce: zájezdy, exkurze, divadelní představení, besedy, přednášky, společnou rekreaci, brigády, společenská odpoledne s hudbou a tancem a další aktivity. Výbor zorganizoval celkem 45 akcí. Ocenil několik vystoupení pěveckého kroužku seniorů, vedeného Vlastou Benešovou. Vše výborně připravené, motivované heslem Důchodci důchodcům, aby člověk nebyl nikdy sám. Pan předseda těm, kdo se podíleli na zajišťování činností, za obětavou práci poděkoval, přislíbil za výbor MO pokračování v těch aktivitách, o něž mají senioři zájem. Potvrdil, že průvodcem na oblíbených výletech bude i v tomto roce na slovo vzatý odborník a znalec Šumavy RNDr. František Peleška. S podrobnou zprávou o hospodaření organizace vystoupil předseda revizní komise František Dvořák. Na zájezd na divadelní představení do Českých Budějovic, na rekreační odpoledne na Libínské Sedlo, na besedu o Kostarice s promítáním diapozitivů v Městském divadle v Prachaticích a na společenské odpoledne s hudbou a tancem některé akce v 1. čtvrtletí r pak pozvaly kulturní referentka Mgr. Jana Benešová a místopředsedkyně MO Jarmila Kadlecová. Aktivní důchodci plánují na činnost velmi bohatý rok A protože loňský rok byl rozjezdem pro Středisko sociální pomoci a služeb, rok 2002 je rokem jeho pravidelné činnosti služeb, poskytovaných seniorům a zdravotně postiženým bez ohledu na to, zda jsou či nejsou členy Svazu důchodců. S podrobnou nabídkou služeb a sociální pomoci seznámil přítomné vedoucí Střediska Ing. Čestmír Jiran. Kromě pravidelně poskytovaných služeb farmaceutické a právní poradny, měření krevního tlaku a cholesterolu, masáží, kosmetiky, kadeřnictví, pedikúry, tělocviku a doplňkové pečovatelské činnosti se uskuteční ve spolupráci s Vyšší odbornou školou sociální Akademie 3. věku. Činnost úctyhodně bohatá, tvořící z naší organizace jednu ze dvou vzorových organizací Svazu důchodců v kraji, je dotována městem i státem a její kapacita není dosud plně využívána. Očekáváme proto v tomto roce zvýšený zájem seniorů a zdravotně postižených o nabízené služby. Vítaným hostem byla ředitelka domova důchodců Marcela Vítová. Jak nás informovala, v říjnu 2002 bude uvedena do provozu nová budova domova důchodců s 98 lůžky mimochodem všechna budou polohovací. Pak poradila, jak postupovat, má li senior zájem o ubytování, Tiskopis žádosti dostanete na městském úřadě a jeho sociální pracovnice vám pomůže s vyplněním, ubezpečila ty, kteří by si sami nevěděli rady. Odpověděla na další dotazy a seznámila seniory s provozem domova důchodců a službami zde poskytovanými i platbami za ně. Informací o činnosti krajské rady Svazu důchodců, v níž máme dva členy, a o zájmu seniorských organizací z Českých Budějovic, Třeboně, Plzně a Freyngu o užší spolupráci s naší organizací setkání seniorů skončilo. Senioři se tedy mají i v roce 2002 na co těšit. (en) Vyhodnocené připomínky k územnímu plánu dostanou zastupitelé Do mohli všichni občané vznést připomínky a náměty k návrhu změn územního plánu města. Ty nyní pracovníci odboru SSAŽP spolu s projektantem vyhodnocují. Koncem března (pravděpodobně ) předloží zastupitelům tzv. souborné stanovisko, ve kterém je stanoveno, jakým způsobem má být změna územního plánu dopracována a po následném projednání předložena zastupitelstvu ke schválení. V důsledné zprávě k navrženému stanovisku musí být výčet všech připomínek a komentář, zda jim bylo vyhověno, nebo proč se nedoporučuje těmto připomínkám vyhovět. (vh) Muzeum vyzývá řemeslníky ke spolupráci Vyzýváme všechny znalce tradičních lidových řemesel na Prachaticku, aby se s námi zkontaktovali. Nabízíme vzájemně výhodnou spolupráci na společném projektu. Jedná se např. o zdobení velikonočních kraslic, košíkářství, perníkářství, pečení figurek z kynutého těsta, ale i tkaní, předení na kolovratu, sedlářství, knihařství, řezbářství atd. Můžete se přihlásit osobně, písemně (na adrese Prachatické muzeum, Neumannova 13, Prachatice) telefonicky (0338/314202), nebo em Na spolupráci se těší pracovníci Prachatického muzea. Mgr. Zuzana Polanská Jednou větou Informace o akciové společnosti Léčebné centrum sv. Markéty, popis projektu, rozpočet a termínový kalendář, stejně jako například pojednání o historii lázeňství v Prachaticích a další zajímavosti zájemci naleznou na internetové adrese (vam) Turnaj v sálové kopané ohlašuje třetí ročník Před třemi roky navrhl starosta města Prachatice ing. Jan Bauer uspořádat mezinárodní turnaj v sálové kopané. Jeho myšlenka se ujala a v letošním roce (15. a 16. března) proběhne již třetí ročník turnaje v sálové kopané, který se stává dobrou tradicí našeho města. Sjíždí se na něj mužstva z různých měst Čech, Slovenska, ale i Německa a Rakouska.Většina těchto měst má společnou historii, protože leží na historické solné Zlaté stezce. Každý takový turnaj je proto také akcí s širokou možností zviditelnění jednotlivých zúčastněných měst a jejich zástupců. Turnaj je dnes výrazem vzájemného porozumění mezi sportovci, ale také mezi jednotlivými národy. Tradiční neformální společenský večer každého turnaje se stal vítanou příležitostí nejen pro vyhlášení výsledků a převzetí cen, ale především místem pro výměnu názorů, vzájemnou diskusi a navázání nových přátelství. Bytová výstavba v Jihočeském kraji: na Prachaticku vzrostla rozestavěnost Bytová výstavba v Jihočeském kraji vykazuje ve srovnání s průměrem za Českou republiku v období o něco méně příznivý vývoj. Jestliže v první polovině devadesátých let byl krajský pokles bytové výstavby podstatně hlubší (minima dokončených bytů bylo, na rozdíl od republikového úhrnu, dosaženo o rok dříve, tedy v roce 1994), následné oživení bytové výstavby probíhalo v kontextu s republikovým vývojem, přičemž v posledních třech letech počet dokončených bytů stagnuje a v roce 1999 dokonce nepříznivě poklesl (téměř o desetinu). V posledním roce sledovaného období tak bylo v kraji dokončeno v přepočtu na 1000 obyvatel jen 1,89 bytů, proti 2,31 bytům v celostátním průměru. Ve srovnávání s celostátním průměrem je méně příznivý vývoj počtu bytů v bytových domech (po silném útlumu v první polovině devadesátých let se v roce 1996 počet dokončených bytů prudce zvýšil, poté však opět klesá.) Také počet dokončených rodinných domů v posledních letech spíše stagnuje. Rozestavěnost bytů v Jihočeském kraji je, vzhledem k relativně vysokému počtu zahajovaných staveb i k nadprůměrnému podílu bytů stavěných V minulých dvou letech byl tento turnaj z podstatné části hrazen z prostředků Phare, které lze na rozvoj přeshraniční spolupráce na sportovní akce čerpat. Bohužel v letošním roce se nepodařilo finanční prostředky na uskutečnění akce zajistit, proto pořadatel turnaje oslovil některé firmy a požádal o finanční a technickou výpomoc. Na turnaji v našem městě se sponzorsky budou podílet firmy Reno Šumava, Lom pod Libínem s. r. o., ČSAD Prachatice a. s. a v neposlední řadě Městský pivovar Platan Protivín. Město Prachatice jim tímto děkuje. Případní další zájemci z řad podnikatelů, kteří jsou ochotni se na uvedené akci podílet, a tím zároveň propagovat svoji firmu, se mohou přihlásit na MěÚ Prachatice, odbor SVH, ing. Mráz tel Doufáme, že za podpory dalších významných subjektů vytvoříme dlouhodobou tradici podporovanou celou naší veřejností. Ing. Jaroslav Mráz v rodinných domech, nejvyšší v republice (je srovnatelná jen s Plzeňským krajem). Koncem roku 1999 bylo v kraji v přepočtu na 1000 obyvatel rozestavěno 15,51 bytů, zatímco v úhrnu České republiky jen 10,95 bytů), přičemž na průměrné úrovni byl intenzitní ukazatel jen v okresech Český Krumlov, Jindřichův Hradec a Písek. Naopak značně vysokou rozestavěnost (kolem 20 rozestavěných bytů na 1000 obyvatel) vykazují okresy České Budějovice a Prachatice. Nárůst rozestavěnosti ve druhé polovině devadesátých let byl v kraji o dost progresivnější než v průměru České republiky, což opět souvisí jednak s větší orientací na výstavbu rodinných domů, jednak s rozvojem zahajované výstavby a v neposlední řadě i s dlouhou dobou výstavby rodinných domů. Nejrychleji vzrostla rozestavěnost v okresech Prachatice a Tábor, kde bylo koncem roku 1999 rozestavěno již více bytů než koncem roku Z materiálů Ministerstva pro místní rozvoj ČR vybrala Mgr. Růžena Buzická strana pátá březen 2002

6 Výtěžek z městského plesu putuje na kapličky Již čtvrtý ples města Prachatice se tradičně těšil velkému zájmu. Soudě dle ohlasu návštěvníků se opět vydařil. V sále hotelu Park tentokrát zůstalo ještě několik volných míst, neboť začátkem ledna proběhla v tisku zpráva, že ples je již beznadějně vyprodán, ačkoliv v té době se ještě prodávaly lístky na balkon. Některým milovníkům tance zabránila na poslední chvíli v účasti chřipka, takže pokud se tancechtiví návštěvníci dostavili před začátkem plesu, získali vstupenky na místě. K tanci i k poslechu hrál orchestr Swing Band Tábor. V úvodu navodilo příjemnou atmosféru vystoupení Vimperské taneční školy Fila s. r. o., zejména nejmenší, teprve sedmiletí tanečníci, byli po zásluze odměněni dlouhotrvajícím potleskem. Hudba v rytmu polky, valčíku, waltzu a dalších tanců brzy vylákala tanečníky a parket se rychle zaplnil. Následovala květinová volenka, prodej tomboly a půlnoční překvapení, které se podařilo organizátorům do poslední chvíle udržet v tajnosti. V průběhu půlnočního vystoupení se na parketu vystřídaly Ilona Csáková, Lucie Bílá, Naďa Urbánková a další naše i světové zpěvačky v podání členů travesti skupiny. Velký ohlas také vyvolala bohatá a hodnotná tombola. Stínem na jinak velmi vydařené akci zůstalo zcizení dvou velkých cen z tomboly, které z důvodu neskladnosti zůstaly i po vylosování na pódiu. K odcizení došlo v ranních hodinách po ukončení plesu, organizátoři se tímto ještě jednou omlouvají poškozeným, přestože k této nepříjemnosti nedošlo jejich vinou. Výtěžek plesu letos bezmála 35 tisíc korun bude i tentokrát věnován Nadačnímu fondu Města Prachatice pro rozvoj kultury a péči o památky. V letošním roce bude z těchto prostředků financováno dokončení opravy výklenkových kapliček podél cesty ke kapli sv. Filipa Neri. Velkou zásluhu na výši částky má bohatá tombola, která by se neobešla bez věcných darů od sponzorů, kterými jsou: Antonín Růžička ABC učebnice Štěpán Šádek ADU.CZ, s. r. o. Audience reklamní servis Australian Bodycare, s. r. o. Auto Ševčík Barum Continental, a. s. Bohemia Computer CEV Dřípatka CK Neužil Club 111 COPI, a. s. Čalounictví Dejmek cukrárna VANESA DAFIN, s. r. o. DEVILS Maťchová, Matauchová Domov důchodců Drogerie Bezděka Drogerie Tomášek Elektromateriál S. M. S, s. r. o. Elektroopravna Jakš EnvisanGem, a. s. Fotoexpres Weiss Fotografia, v. d. Geoplan Gscheidlinger PT, s. r. o. Herba Hettnerovi Hodinářství Frajman Hoffstäterová Alena Chalupa Zeman Chladírenský servis Krejsa Chlumčanské keramické závody, a. s. Indická restaurace ing. Emil Sokol ing. Jan Beran INTERNET CZ, a. s. JČE, a. s. PS Prachatice Jednota Vimperk Jihočeské mlékárny, a. s. Jihočeský chovatel Jihokov, v. d. Jiří Konečný Jitka Pőschlová zahradní architektura, služby Kamenosochařství Váňa Kasberger, s. r. o. Knihkupectví Šindelář Kožešnictví Krbeček Kuchyňka Popelková Květiny rychločistírna, v. o. s. Lékárna na Sídlišti Marek šicí dílna Marie Kunclová Mášl, s. r. o. MAXIMA Městské lesy PT, s. r. o. Michal Kočan Milan Peřinka Miloslav Donda Miroslav Šlesinger MVDr. Josef Hrabák MVDr. Petr Hrabák NeuK, s. r. o. Obuv PANDA Obuvnictví Tisoň ODYS, s. r. o. OHS Prachatice Oldřich Beer Pavel Čech Pavel Konvičný Pavel Novák Plávek František Pletárny Roučka Plzeňský prazdroj, a. s. Pneuservis NO JI KO Pracovní oděvy Borovička PRENESTA Prima Agri PT, a. s. Prostor Design, s. r. o. PT Tisk, s. r. o. RADAR Vlastimil Jiráň RELAX Štěpánka Sládková RENO Šumava, s. r. o. Restaurace Královská Restaurace Perla Rostislav Novák Rudolf Handschuh Řeznictví Adolf Polák Salon DANA Salon Rita Schott Zwiesel, s. r. o. SID ing. Adolf Šicner ISŠL Vimperk Skate sport M. Bartoš Sklenářství Hoffman Spar Pramenka, s. r. o. STABE Zdeňka Beránková Stavební firma HUKO, s. r. o. Stavebniny K, a. s. Strabag Bohemia, a. s. STS Těšovice Šenk U Růže Šlosek Jaroslav AUDIENCE Tabáčnictví Vachtová Toušek Color, s. r. o. Truhlářství LUNA Truhlářství Velšán Václav Jiroušek Vachta & Vondres VaK JČ, a. s. VDI Prachatice VENTO Josef Pavlíček Videopůjčovna DUNA Vinárna Nad Branou VYKOV Zdeněk Vymětal Yvona Kodadová Zdravotnická prodejna Hinštová ZEFA, s. r. o. ZD Chlumany Zlatá stezka Prachatice, s. r. o. Zlata Turková ZZN, a. s. ŽIKO (map) Děti si užívaly masopustních radovánek Sál Národního domu se v neděli 17. února zaplnil nejrůznějšími pohádkovými postavičkami, které na maškarní merendu přivedli tátové a mámy, aby se svými dětmi prožili příjemné dvě hodinky plné soutěží a tanečních kreací v diskotékovém rytmu. V čase masopustu rejdily také děti v maskách na Základní škole ve Vodňanské ulici. Tělocvična se rozzářila výzdobou i nápaditými maskami v úterý 12. února. Sešlo se tu požehnaně pestrých a veselých výtvorů. Náladu dodávala školní kapela, pomocnou ruku přiložily i studentky ze SPgŠ. Předtančení se ujaly děti ze II. B. Na zúčastněných po celou dobu bylo vidět, že se letošní karneval vydařil, shrnula paní učitelka Alena Bísková. V masopustním průvodu nechyběla pravá klibna ani další tradiční maškary včetně medvěda. Masopust provedl hospodyni (ředitelku školy) v kole. Hodně veselí vzbudil babský mlýn, popsala masopustní pozdvižení na ZŠ Zlatá stezka paní učitelka Eva Troupová. Foto V. Malina Město Prachatice se stejně jako v předchozích letech zapojí do Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Bohužel přes protesty Sdružení historických sídel z Čech, Moravy a Slezska je v letošním rozpočtu na tento rok vymezena částka zhruba o čtvrtinu nižší než v minulých letech. Z tohoto důvodu také kvóta vyčleněná pro Prachatice je nižší a představuje jen 2,86 milionu korun. Vzhledem k tomu, že město i řada soukromníků má v letošním roce připravenou řadu akcí, bude velice těžké rozdělit finanční prostředky a příspěvky na obnovu památek budou nižší než v minulých letech. V současné době probíhá příprava žádostí o příspěvky a jejich předběžné přidělování, které koncem března posvětí zastupitelstvo a následně odbor SSAŽP uplatní na Ministerstvu kultury ČR. Co máme letos připraveno? Z městských objektů má prioritu restaurování fasády Staré radnice. A to nejen čelní fasády do náměstí, ale chceme se také pustit do jižní štítové zdi, kde nás pod stávající nezajímavou vrstvou může čekat řada překvapení. Dalším objektem, jehož cenná fasáda je hodná údržby restaurátorským zásahem, je Husův dům knihovna. Vzhledem k velkému rozsahu prací i nutnosti provádět restaurování v době příznivého počasí (jinak se nepříznivé počasí projeví na trvanlivosti opravené fasády) počítáme se zahájením prací zhruba v dubnu a dokončení v srpnu To znamená, že v době konání slavností Zlaté stezky sice restaurátoři nebudou pracovat, ale oba objekty budou pod lešením. Nicméně chceme, aby na začátku březen 2002 Regenerace 2002: Letos se bude rozdělovat míň peněz září v době konání celostátního zahájení bylo restaurování dokončeno a objekty se skvěly v celé své kráse. Další větší akcí bude realizace statického zabezpečení a opravy hradeb na pořadu je část u parku vedle budovy Policie ČR v Hradební ulici. Ze soukromých objektů má letos prioritu oprava objektu čp. 5 v místě Klášterní uličky. Tato část je v současnosti jedním z nejméně vábných míst v blízkosti náměstí. Na základě předběžné dohody vlastníka s městem dojde rovněž k osazení svítidel veřejného osvětlení tak, aby se v Klášterní uličce odstranily temné kouty a spoléháme, že tím dojde k vymícení nepřístojných potřeb, které zde vykonávají někteří nezodpovědní občané. Na odboru SSAŽP dnes leží řada záměrů na obnovy dalších kulturních památek: obnova fasády čp. 7 (bývalá IPB), oprava fasády čp. 20 (mezi horní a dolní částí Dolní brány), obnova sklepů čp. 36 (U sv. Krištofa), obnova střechy a fasády čp. 38 (UENO), oprava fasády čp. 46 (Restaurace Zlatá stezka), oprava objektu čp. 49, čp. 100, čp. 109 (bývalá ZUŠ), oprava kaple v Solní ulici či restaurování oltářů v kostele Sv. Jakuba a další. Které objekty letos nakonec dostanou příspěvek z programu regenerace, bude záležet na tom, do jaké míry jejich vlastníci doloží poměrně komplikované požadavky ministerstva kultury na dokladovou část žádosti o příspěvek, i na konečném schválení ze strany zastupitelstva. Pracovní skupina pro program regenerace doporučuje, aby přibližně 2/3 dotací byly poskytnuty na objekty ve vlastnictví města a 1/3 soukromým vlastníkům. Ing. Vladimír Hrabák strana šestá

7 Jubilea v březnu 75 let a více Benešová Emma Bunešová Jiřina Černá Růžena Čužnová Miluška Hrbková Anna Hrubcová Marie Hubáčková Josefa Hřebík Adolf Jedličková Josefa Jiroušek František Kalamarová Marie Kleinová Růžena Kochová Božena Konšel Josef Kotál Ludvík Krepsová Anastasie Langová Růžena Ludačková Ludmila Malá Hana Mařík Jaroslav Musilová Anna Navara Jaromír Pekárková Marie Píchová Věra Plouharová Františka Podlešák Mirko Popelárová Růžena Sitter Josef Skalová Jindra Staněk Josef Šafránek Josef Těšínská Marie Toncar Josef Troup Zdeněk Tvrdková Růžena Stupka Josef Vágnerová Gabriela Děti narozené od do Štětinová Barbora Studený Milan Kodedová Klára Binka Jan Bauer Vítek Fidlerová Nikola Sládková Sára Hora Pavel Poznamenejte si Divadelní přehlídka slaví jubileum: ceny se budou rozdávat potřicáté Motto: Jak v dnešní době plné chaosu zachránit živé divadlo? Jenom dobrým divadlem. Otomar Krejča Tento citát významného českého režiséra bude provázet celý jubilejní 30. ročník divadelní přehlídky amatérských skupin Štít města Prachatic po tři týdny v tomto měsíci. Podíváme-li se trochu do historie tohoto divadelního klání, je letos Štítu kulatých 30 let, ale jsou to léta zdánlivě nelogická, protože 1. ročník přehlídky byl zahájen již v roce Toto časové zastavení způsobila kompletní rekonstrukce našeho divadelního stánku, která proběhla v letech A že se Štít dožil krásných 30 let, je nejen zásluha pořadatelů, ale především všech divadelních nadšenců, které lákají divadelní prkna a kteří chtějí aspoň na jeden večer potěšit své diváky a za tento pocit věnují přípravě desítky a desítky hodin svého volného času. Všem těmto lidem patří opravdu velké poděkování a upřímný potlesk. Na tomto místě se sluší také poděkovat členům ŠOSu, který mimochodem letos oslaví 10 let od svého založení a po celou tuto dobu oživuje společenský život v našem městě. Co letos diváky na přehlídce čeká? Soutěžně se představí pět divadelních spolků. Celou přehlídku zahájí náš ŠOS hrou Eugene Ionesca Král umírá, a to v úterý 5. března. Pátek Pod názvem SPORTOVNÍ TALENT OKRESU PRACHATICE ZA ROK 2001 pořádají Okresní a tělovýchovné sdružení Prachatice a SVIS MŠMT se sídlem v Prachaticích již tradiční akci, při níž budou vyhlášeni vítězové v jednotlivých kategoriích. Slavnostní vyhlášení proběhne v pátek 29. března od 19 hodin v Městském divadle. (paf) bude divadlo patřit jedné z nejúspěšnějších her loňského Jiráskova Hronova Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka od autorské dvojice Kazimíra Lupince a Sonyi Štemberové v podání Velmi amatérského divadla V. A. D. Kladno. Jedním z držitelů Štítu je také divadelní soubor PIKI Volyně, který se našim divákům představí hrou Pavla Kohouta August, August, August. Dalším velmi úspěšným představením Jiráskova Hronova 2001 byla hra J. K. Tyla Tvrdohlavá žena, kterou předvedou herci divadelního souboru Tyl z Rakovníka. Úterý bude patřit loňskému vítězi Štítu mladému divadelnímu souboru DUTAM při SPgŠ a VOŠS Prachatice. V úpravě Marcely Haspeklové si připravili hru Paula Coelhea Alchymista. A pak už bude pátek , kdy se jednak uskuteční slavnostní vyhlášení výsledků, předají se prachatické Oskary a svým hereckým uměním jistě diváky potěší členové divadelního souboru D 111 z Českých Budějovic se hrou N. V. Gogola Hráči. Jako hosté v této hře hrají také dva členové ŠOSu Miroslav Fuchs a Roman Mařík. Na závěr se sluší již nyní poděkovat všem, kteří svým podílem pomohou jubilejní přehlídku realizovat, poděkovat také všem sponzorům za jejich podporu amatérskému divadlu, všem divákům popřát hezké umělecké zážitky a účinkujícím divadelní Zlomte vaz. (ava) Otevření stálé expozice PRACHATICKO VE STŘEDOVĚKU naplánovalo Prachatické muzeum na úterý v hodin. Účastníci 37. ročníku RALLYE ŠUMAVA MOGUL 2002 zavítají se svými závodními vozy do Prachatic 16. března tohoto roku. (vam) Prachatické ulice: Vznik Solní ulice se váže na vznik města Horní ulice / Neumannova ulice Vznikla již při založení města. Svým položením kopíruje městské parkány od bývalé Pasovské brány k bráně Písecké (Dolní). S náměstím byla spojena pravděpodobně třemi uličkami, z nichž se dnes zachovala pouze Klášterní. S pojmenováním horní ulice se setkáváme v 18. století, avšak v berňových rejstřících z roku 1590 se objevuje označení První ulice. Německé pojmenování die obere Gasse je doloženo již začátkem 18. století. Z roku 1728 máme doložen tvar hořejší ulice. Na plánu města z roku 1837 je uveden název Obere Gasse, dodatečně je tam však vepsáno na část ulice od Pasovské brány k vyústění Klášterní uličky Obere Gasse, zatímco pro zbytek ulice k Dolní bráně je vepsán název Neumann Gasse. S tímto označením se setkáváme i při objednávce uličních tabulek z roku Po první světové válce se ještě neoficiálně používá názvu Neumann Gasse / Neumannova ulice, na katastrální mapě je však již pro obě části uveden název Horní ulice / Obere Gasse. Německá varianta tohoto názvu zůstává v platnosti i v létech Po osvobození je až do začátku devadesátých let používán název Horní ulice. V roce 1990 došlo k rozhodnutí vrátit se pro část od vyústění Klášterní uličky po Dolní bránu k názvu Neumannova ulice. Solní ulice Vznik této ulice je spojen se založením města. Tvořila průtah od Pasovské brány na náměstí. V ulici byly mimo jiné umístěny i masné krámy, do poloviny 16. století pravděpodobně v domě, který byl pohlcen stavbou domu Jiříka Bozkovského. Masné krámy také určovaly bližší lokaci domů, pokud toho bylo třeba. Proto se název ulice v knihách trhových na domy neobjevuje. Název není uveden ani na plánu města z roku 1837, neobjevuje se ani v roce Lze míti téměř za jisté, že hovorově byla ulice v 19. století označována jako Pasovská. S tímto názvem se také setkáváme na katastrální mapě, kde je uveden název Pasovská ulice/passauergasse. Motivace volby názvu je zřejmá jde o ulici, na níž navazuje výpadová silnice ve směru Volary Pasov a po níž se vozila z Pasova sůl. Mezi válkami platil název Pasovská ulice od náměstí po roh zahrady náležející k domu č. p Odtud ke gymnáziu byla ulice označována jako Gymnasijní. V letech bylo dělení na Pasovskou a Gymnasijní zrušeno a pro obě části byl používán název Passauerstrasse. Ten pak v české variantě platil do roku 1947, kdy bylo rozhodnuto nazvat celý úsek od náměstí po hranice města ve směru na Volary ulicí Na Zlaté stezce. V dubnu 1968 byla část ulice Na Zlaté stezce procházející historickým jádrem přejmenována na Solní. Hradební ulice Okružní ulice kolem městských hradeb od Štěpánčina parku s vyústěním do Malého náměstí. Název pro celý tento úsek platí od dubna Ulice však netvořila vždy jeden celek, jak je tomu dnes. Vznik jejích prvních dvou částí je spojen se vznikem horního a dolního předměstí. Ta se rozrůstala třemi směry od hradeb: severním (dolní předměstí), jižním a jihovýchodním (horní předměstí) a východním (zpočátku izolované dvory). Nárůst předměstí ve směru severojižním je pochopitelný vzhledem k orientaci průtahu městem. Směrem západním do 19. století k žádné větší výstavbě nedocházelo. Byla zde pouze okružní polní cesta zachycená i na plánu z roku Část této cesty vycházející z prostoru před Pasovskou bránou získala na důležitosti postavením střelnice pro městskou gardu. S názvem ulice Na střelnici/schiesstattgasse se setkáváme na katastrální mapě pro úsek od Pasovské brány po dnešní křižovatku ulic SNP a Hradební. Část dnešní Hradební ulice vycházející z Malého náměstí je na plánu z roku 1837 zakreslena jako krátká ulička mezi domy č. p. 2, 164 a 214 na straně přiléhající k hradbám a dnes již neexistujícími domy č. p. 3, 4 a 6, na jejichž místě stojí budova soudu a ředitelství Policie ČR. Na výše zmíněném plánu nacházíme pro tento úsek název Eiskellergasse. Většího významu dostala tato ulička po vybudování kasáren, obsazených 15. září praporem polních myslivců. Tehdy vzniká označení Kaserngasse, doložené roku Tento název je používán i během let , ale v té době, v souvislosti s výstavbou nových kasáren pro jednotky wehrmachtu, vzniká prodloužení této ulice směrem západním, rovnoběžně s dnešní částí Hradební ulice. Zatím nezastavěná část dnešní Hradební ulice od č.p 160 k č. p. 163 neměla do konce padesátých let 20. století žádné označení a byla zakreslena pouze pod číslem parcely. Ulice Na střelnici byla v říjnu 1938 přejmenována na Buchsbaumstrasse. Po válce byl název změněn na Střelnickou ulici, avšak již v dubnu 1947 dochází k přejmenování na ulici Hradební. Když koncem padesátých let vyrostlo nové sídliště o 122 bytech právě v blízkosti nepojmenované části komunikace, byl přenesen automaticky název Hradební ulice i na toto prodloužení a v dubnu 1968 MěstNV rozhodl o pojmenování celé komunikace na ulici Hradební. Název Kasárenská dostává jen část prostoru před kasárny (č. p. 192). Připravil Pavel Fencl strana sedmá březen 2002

8 Kulturní a společenský servis na březen 2002 Změna programu vyhrazena! GALERIE DOLNÍ BRÁNA tel. 0338/ , neděle , sobota CESTA MRÁČKOVÉHO DRÁČKA Výstava dětských výtvarných prací z III. ročníku celostátní soutěže, kterou pořádá Město Prachatice, KIS města Prachatic, Nadační fond Josefa a Petry Vavrouškových, Středisko náhradní rodinné péče a Muzeum dětské kresby Praha. Koná se pod záštitou starosty města Prachatic ing. Jana Bauera. Finanční výtěžek bude věnován Azylovému domu sv. Dominika Savia pro matku a dítě. Projekt je realizován s finančním přispěním Hlavního města Prahy. Vernisáž výstavy: 3. března 2002 v hodin, účinkují děti z MŠ Paraplíčko. Prodejní galerie stálá expozice: Obrazy, grafika a keramika. Otevřeno: Po Pá So MĚSTSKÉ DIVADLO 3. 3., neděle hodin Karel Čejka: TŘI KRÁLOVSTVÍ Zahajovací představení 6. ročníku přehlídky amatérských divadelních souborů pohádka. Režie: Štěpán Kryski. Vstupné: 25 Kč , úterý hodin Eugene Ionesco: KRÁL UMÍRÁ Zahajovací představení 30. ročníku přehlídky amatérských divadelních souborů ŠTÍT MĚSTA PRACHATIC sehraje domácí Šumavský ochotnický spolek. Hrají: Roman Mařík, Karin Štěpánová, Eva Kuttenbergová, Eva Matysová, Kamil Štěpán, Jaromír Popiel, Jana Kubíčková, Jana Elčknerová, Světla: Miroslav Štěpán. Režie: Miroslav Fuchs. Vstupné: 50 Kč , pátek hodin Kazimír Lupinec, Sonya Štemberová: ROZPAKY ZUBAŘE SVATOPLUKA NOVÁKA Velmi amatérského divadlo V. A. D. Kladno. Komediální autorské představení na motivy povídky K. Lupince Poslední den. Režie: Jaroslav Kodeš. Vstupné: 50 Kč , neděle hodin Ondřejka Harvalíková: VIDRBÍNA Šumavský ochotnický spolek Prachatice pohádka. Hrají: Jaroslava Oszeldová, Miroslav Gross, Vratislav Škorpil. Režie: Jaromír Popiel. Vstupné: 25 Kč , úterý hodin Pavel Kohout: AUGUST, AUGUST, AUGUST DS PIKI Volyně. Známá hra českého dramatika o klaunu Augustovi z cirkusového prostředí. Režie: René Vápeník. Vstupné: 50 Kč , pátek hodin Josef Kajetán Tyl: TVRDOHLAVÁ ŽENA DS Tyl Rakovník známá pohádka českého divadelního klasika. Vstupné: 50 Kč , neděle hodin Josef Kolář, Pavel Prchal: Z DENÍKU KOCOURA MODROOČKA DS Tyl z Rakovníka. Režie: Alena Mutinská. Vstupné: 25 Kč , úterý hodin Paulo Coelhe: ALCHYMISTA Vítěz loňského Štítu DS DUTAM při SPgŠ a VOŠS Prachatice. Scénář a režie: Marcela Haspeklová. Vstupné: 50 Kč , středa hodin VEČER KLAVÍRNÍ IMPROVIZACE Koncertní vystoupení skladatele a klavíristy Jiřího Pazoura. První část řada promyšlených improvizačních kreací. Druhá část návštěvníci jako spolutvůrci programu navrhují materiál i způsob zpracování a Jiří Pazour improvizuje přímo před zraky posluchačů. Vstupné: 50 Kč , pátek hodin Nikolaj Vasiljevič Gogol: HRÁČI Závěrečné nesoutěžní představení Štítu a vyhodnocení 30. ročníku přehlídky. Představení v po-dání DS D 111 České Budějovice jako hosté vystupují i členové ŠOS Prachatice Roman Mařík a Miroslav Fuchs. Režie: Jaromír Hruška. Vstupné: 50 Kč , úterý hodin CHRIS BURROUGHS & HARDPLAN Americký kytarista Chris Burroughs (rocková přehlídka SOUMARROCK) předstoupí před diváky s projektem Hardplan: Unit One s dalšími třemi osobnostmi americkým písničkářem Terry Lee Halem a kytaristy a zpěváky Josephem Parsonsem a Toddem Thibaudem. Vstupné: 80 Kč. PŘIPRAVUJEME NA DUBEN CINKIÁDA koncert souboru CINK Pohádka Káča a vodník Představení pražského divadla Vizita Koncert žáků a učitelů ZUŠ Premiéra ŠOS Čarokrásná ševcová Koncert vážné hudby Jiří Stivín Dejvické divadlo Oblomov (J. Macháček) Akademie SPgŠ Pálení čarodějnic Informace: (tel ) Předprodej vstupenek: út a čt hod., st 10 12, hod. a hodinu před představením. INFOCENTRUM Velké náměstí 1, Prachatice Otevírací doba: PO PÁ hod. SO NE zavřeno Tel.: 0338/ , tel., fax.: 0338/ , e mail: info.cz KINOKAVÁRNA HOTEL PARK Začátky ve 20 hodin, není li uvedeno jinak a hod. MACH, ŠEBES- TOVÁ A KOUZELNÉ SLUCHÁTKO DENÍK BRIDGET JONESOVÉ (GB) ZATRACENÍ (ČR) PŘÍŠERKY, s. r. o. (animovaný USA) JEEPERS CREEPERS (USA) PRAVÁ BLONDÝNKA (USA) BULSHIT (USA) a hod. PRCI, PRCI, PRCIČKY II (USA) ČAJOVNA U HRUŠKY hod. EMA MÁ MASO Beseda o vegetariánství. OKRESNÍ KNIHOVNA Výpůjční doba: Oddělení pro dospělé, studovna: Pondělí zavřeno úterý pátek denně Oddělení pro děti: Pondělí zavřeno úterý pátek denně Pobočka Národní: úterý a čtvrtek BŘEZEN MĚSÍC INTERNETU Studovna OK nabízí všem, kteří se stále ještě bojí počítače, kurz práce s Internetem. Každé březnové pondělí od 9.00 do Dětské oddělení nabízí dětem Jarní prázdniny v knihovně s Internetem. Zájemcům bude Internet k dispozici zdarma v týdnu od do v oddělení pro děti. V pondělí 25. března pořádá dětské oddělení Velikonoční odpoledne s pletením pomlázek. Můžete si také vyzkoušet zdobení kraslic drátováním. PRACHATICKÉ MUZEUM /muzeum/cz e mail: ČERTI, VODNÍCI, PODVOD- NÍCI, ŘEZBÁŘSKÉ KURZY VE VOLARECH MO SVAZU DŮCHODCŮ POZITIVNÍ PŘÍNOS MLADÉ GENERACE PRO SENIORY Pokračování Akademie 3. věku. Přednáší PhDr. Jana Břendová. (Klubovna Na sadech) BESEDA S DIAPOZITIVY Na téma KOSTARIKA přednáší M. Šarbach. () SENIOR A ŽIVOTNÍ POHODA Závěrečné téma Akademie 3. věku. Přednáší PhDr. Vladimíra Šídlová (Klubovna na sadech) SPOLEČENSKÉ ODPOLEDNE S HUDBOU (Restaurace Hubertus) Zájezd na divadelní představení do Českých Budějovic bude upřesněn. KLUB ČESKÝCH TURISTŮ Blanice, železn. st. Blanice Hájek Borčice Dub Budkov Husinec Prachatice (19 km) Odjezd: ČD hod., návrat: hod Vyhlídková okružní trasa kolem Prachatic (16 km) Odjezd: Malé nám., 9.00 hod. Návrat: asi hod Prachatice Nebahovy Vitějovice Osule Běleč Městská Lhota Prachatice (18 km) Sraz: Malé nám hod. Návrat: asi kolem hod Soumarský most Dobrá Stožec (14 km) Odjezd: ČD, 9.10 hodin Návrat: hod Zastávka na Křišťanovice po modré TZT k TIM U Horeliců terénem podél bývalého československého pohraničního opevnění až na Libínské Sedlo (14 km) Odjezd: BUS hodin (č. 17), návrat autobusem nebo pěšky po tankovce do PT. KATOLICKÁ CÍRKEV Děkanská 31, Tel , pt.webpark.cz E mail: Chrám sv. Jakuba (výběr z programu) Út biblická hodina (výklady bible) 18 hod. So 16 hod. mše pro děti a mládež Ne 7.30 a 18 hod. mše sv. Velikonoce: Čt, Pá, So 19 hod. Po u Sv. Petra a Pavla 11 hod. Fara Děkanská 31, schůzky ve skupinkách: Společenství pro každého St 19 hod. + první neděle v měsíci 19 hod. Mládež Pá hod. Nemocnice Út 14 hod. bohoslužba v kapli Křesťanská pomoc na faře pro lidi v nouzi Po Pá: 9 16 hod. Farní knihovna na faře (1600 svazků) Čt hod. Ne po bohoslužbách v 8.30 a 19 hod. Křesťanská akademie hod. PŘEDNÁŠKA PROF. P. PIŤHY: Svátky Jara (Pedagog. škola.) PLAVECKÝ BAZÉN Provozní doba: Po Pá So měsíčník Města Prachatice. Ročník IV., číslo 3. Uzávěrka 18. února Vydává Městský úřad Prachatice. Adresa redakce: Husova 103, Prachatice. Šéfredaktor: Zdeněk Filip (tel ). Rediguje: Václav Malina. Řídí redakční rada: Jan Bauer, Pavel Fencl, Vladimír Hrabák, Helena Klimešová, Alena Vandlíčková. Registrace MK ČR E Sazba AWA s. r. o., tisk Herbiaprint, s. r. o. Pro občany města Prachatice zdarma.

9 Ze zápisu z jednání rady města dne 23. ledna 2002 Rada po projednání a hlasování souhlasí s převodem výtěžku z plesu Města Prachatice ze dne na účet Nadačního fondu města Prachatice pro rozvoj kultury a péči o památky. souhlasí s návrhem stanov a smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí Prachaticko bez připomínek. ukládá Ing. Vladimíru Hrabákovi, vedoucímu odboru SSAŽP, oba návrhy předložit k projednání a následnému schválení ostatním členům mikroregionu Prachaticko. souhlasí s navrženým organizačním schématem odboru SSAŽP. schvaluje: užší seznam žadatelů o byt v Domě s pečovatelskou službou Skalka 1120 a SNP 559, Prachatice s tím, že na druhém místě v DSP Skalka 1120 budou manželé Sitterovi a na místě třetím manželé Vančurovi; umístění paní Františky Ženíškové, nar , do Domu s pečovatelskou službou v Prachaticích, SNP 559, na dobu určitou do bere na vědomí předloženou informaci o přehledu a zajištění investičních akcí Města Prachatice v roce Z přílohy k zápisu z jednání rady města ze dne 23. ledna 2002 Rada po projednání a hlasování souhlasí s pronájmem části půdy v čp. 391, ul. Za Baštou, Prachatice pí Janě Stiborové na vybudování bytu půdní vestavbou s tím, že druhá část půdy bude zachována jako sušárna prádla. souhlasí se zněním nájemní smlouvy mezi Městem Prachatice a Tepelným hospodářstvím Prachatice s. r. o. včetně předložených a projednaných připomínek. souhlasí s pronájmem níže uvedených parcel společnosti Prima Agri a. s., Prachatice. Za cenu 50 Kč za každý započatý ha/rok. k. ú. Oseky: parcely PK číslo 122/1 ( m 2 ), 143/5 (2273 m 2 ) k. ú. Staré Prachatice: parcely GP číslo 75/1 (7327 m 2 ), 76 (201 m 2 ), 108 (27 m 2 ), 110 (4657 m 2 ) parcely PK číslo 455 (352 m 2 ), 456 (961 m 2 ), 457 (481 m 2 ), 458 (61 m 2 ), 462 (13 m 2 ), 463 (5745 m 2 ). Žádá: Prima Agri a. s., Nádražní ul., Prachatice souhlasí s pronájmem parcely KN číslo 304/1 (7757 m 2 ) k. ú. Prachatice k zemědělské činnosti. Za cenu 1 % z průměrné ceny pozemků/rok, nejméně 100 Kč/rok. Žádá: J. Zemanová, Za Baštou 147, Prachatice souhlasí se zveřejněním záměru prodeje parcely KN číslo 595/11 (403 m 2 ) k. ú. Prachatice s tím, že žadatel zajistí před dalším jednáním vyjádření správce sítí. Žádá: TranSoft a. s., Vrbenská 2082, České Budějovice souhlasí se zveřejněním záměru zápůjčky parcely KN číslo 215/1 k. ú. Libínské Sedlo na dobu 5 let za účelem provozování sjezdovky s tím, že SVIS MŠMT zajistí v letním období sečení a úklid trávy. Žádá: SVIS MŠMT, Ševčíkova 273, Prachatice souhlasí s navrženou úhradou za věcná břemena práva vedení vodovodu a kanalizace pro průmyslovou zónu Prachatice dle přílohy. souhlasí s finančním příspěvkem ve výši 3000 Kč pro o. s. YMCA Husinec. Žádá: o. s. YMCA Husinec, Křesťanské sdružení mladých lidí, Husinec nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje části parcel KN číslo 1482/26 a 1494/6 k. ú. Prachatice vzhledem k tomu, že není dořešen komunikační systém v těchto koloniích. Žádá: Jan Hes, Topolová 809, Prachatice nesouhlasí se zveřejněním záměru pronájmu půdního prostoru v čp. 118, Poštovní ul., Prachatice za účelem vybudování bytu půdní vestavbou vzhledem k tomu, že tento prostor není konstrukčně vhodný pro vestavbu. Žádají: manželé Hana Oušková, Vladimír Ouška, Nicov 27, Stachy souhlasí s uzavřením nájemních smluv od v ZŠ Zlatá stezka Prachatice ředitelkou Mgr. Kristinou Kratochvílovou na prostory dle přílohy. Žádá: ZŠ Zlatá stezka Prachatice, Mgr. Kristina Kratochvílová souhlasí se změnou nájemní smlouvy v Nemocniční 204, Prachatice tak, že nájemce bude předmětné nebytové prostory užívat za účelem provozování oční ordinace a provozování živnosti. Žádá: MUDr. Jitka Housková, oční ambulance, Nemocniční 204, Prachatice souhlasí s pronájmem nebytových prostor (kanceláří) v ul. Kasárenská 555, Prachatice 1. patro (16 m 2, 9 m 2, 18 m 2 ) od Za cenu 700 Kč/m 2 /rok. Žádá: Mgr. Miroslav Adam, advokát, advokátní kancelář, Velké nám. 7, Prachatice souhlasí s pronájmem parkovacího místa v halových garážích v kasárnách, box č. 3, stání č. 1 panu Martinu Petrákovi. Žádá: Martin Petrák, nám. Přátelství 659, Prachatice Z usnesení z jednání zastupitelstva města dne 4. února 2001 Zastupitelstvo města po projednání a hlasování v souladu s 84, odst. 2, písmeno c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, návrh doplnění rozpočtu Města Prachatice na rok 2002 schvaluje předložený návrh doplnění rozpočtu beze změn. bere na vědomí: informace týkající se studie proveditelnosti pro realizaci výstavby rekreačního a lyžařského areálu v Prachaticích; informace týkající se studie proveditelnosti pro realizaci výstavby sportovního areálu veřejné koupaliště Hulák. souhlasí za účelem zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Léčebné centrum sv. Markéty a. s., IČO , Lázně 117, Prachatice, upsat akcie uvedené společnosti nepeněžitým vkladem parcel KN číslo 1052/1 (3919 m 2 ), 1054/1 ( m 2 ), 1056 (6107 m 2 ) k. ú. Prachatice v hodnotě Kč podle znaleckého posudku č ze dne vypracovaného Ing. Ladislavem Boškou, n. Přátelství 688, Prachatice, soudním znalcem jmenovaným za tím účelem usnesením Krajského soudu v Č. Budějovicích, s podmínkou zřízení práva věcného břemene bezplatného vedení vodovodního řádu pro průmyslovou zónu pro Město Prachatice s tím, že budoucí vlastník nechá vyhotovit geometrický plán na zaměření vodovodního řádu pro průmyslovou zónu pro zřízení věcného břemene. Žádá: Léčebné centrum sv. Markéty a. s., Lázně 117, Prachatice souhlasí s výkupem parcely KN číslo 209/10 (398 m 2 ) k. ú. Kahov dle GP číslo /2001. Za cenu 120 Kč/m 2. Žádá: Město Prachatice souhlasí s výkupem parcel GP číslo 1266/2 (469 m 2 ) a 1272 (459 m 2 ) k. ú. Prachatice od Klimy a. s. Prachatice za cenu 75 Kč/m 2. Žádá: Město Prachatice souhlasí s prodejem části parcely KN číslo 943/1 k. ú. Prachatice tj. díl a o výměře 102 m 2 dle GP číslo /2001 s podmínkou zřízení bezplatného věcného břemene práva vedení vodovodní přípojky pro vlastníky parcely 943/11 k. ú. Prachatice. Za cenu 100 Kč/m 2. Žádají: manželé Hynek Okleštěk, Marcela Oklešťková, Zvolenská 525, Prachatice souhlasí se zřízením bezplatného věcného břemene práva vedení kanalizační a vodovodní přípojky na parcele KN číslo 1587 k. ú. Prachatice podle smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřené dne Žádá: Policie ČR, správa Jihočeského kraje, stavebně ubytovací odbor, Lannova 26, České Budějovice. souhlasí s převodem výtěžku z plesu Města Prachatice ze dne na účet Nadačního fondu Města Prachatice pro rozvoj kultury a péči o památky. souhlasí, v souladu s platnou vyhláškou města o poskytování půjček z fondu rozvoje bydlení, se stanovením termínu pro přijímání žádostí o půjčky od do s limitem do výše 1 mil. Kč. schvaluje návrh smlouvy o spolupráci Města Prachatice s Jihočeskou hospodářskou komorou s níže uvedenými změnami: bod 10 formulovat Město může umožnit zástupcům komory být členem komisí příloha i březen 2002

10 březen 2002 Ze zápisu z jednání zastupitelstva města dne 4. února 2001 K bodu č. 2 S doplněnou konečnou verzí rozpočtu Města Prachatice pro rok 2002 vystoupil vedoucí finančního odboru MěÚ Ing. František Štěpán. Doplněná verze rozpočtu byla schválena. (Usnesení je samostatnou přílohou tohoto zápisu.) K bodu č. 3 Studii proveditelnosti pro realizaci výstavby Rekreačního a lyžařského areálu v Prachaticích presentoval projektant Ing. Arch. Oldřich Hysek. Studii proveditelnosti pro realizaci výstavby sportovního areálu veřejné koupaliště Hulák představil projektant Ing. Arch. Jakub Nepustil. Oba projektanti zastupitele podrobně seznámili s projekty a odpovídali na položené dotazy. Zastupitelé vzali studie proveditelnosti na vědomí. (Usnesení je samostatnou přílohou tohoto zápisu.) K bodu č. 4 Blok majetkových a finančních otázek předložil vedoucí finančního odboru MěÚ Ing. František Štěpán. Z důvodu nepřijetí usnesení k bodu č. 1, byl ze strany zastupitelů podán návrh na revokaci (hlasování viz příloha). (Usnesení je samostatnou přílohou tohoto zápisu.) K bodu č. 5 S návrhem smlouvy o spolupráci Města Prachatice s Jihočeskou hospodářskou komorou vystoupil Ing. Vojtěch Toman, předseda oblastní rady Jihočeské hospodářské komory. Smlouva byla schválena. (Usnesení je samostatnou přílohou tohoto zápisu.) Ze zápisu z jednání rady města dne 6. února 2002 Rada po projednání a hlasování bere na vědomí zápis hlavní inventarizační komise. schvaluje výsledek inventarizace. schvaluje návrh Zásad na financování dodávek vnitřního zařízení bytů, podílnictví na opravách a oprav v bytech na vlastní náklady nájemníků v bytech ve vlastnictví Města Prachatice. schvaluje: doplnění povodňové komise o starostu města Ing. Jana Bauera jako předsedy komise (dle zák. č. 254/2001 Sb.) aktualizaci Povodňového plánu města Prachatice dle Vodního zákona č. 254/2001 Sb., včetně nového složení povodňové komise. souhlasí s hodnocením rozvoje mezinárodních vztahů města Prachatice v roce 2001 na základě předloženého materiálu. bere na vědomí informaci ředitele soutěže o pořádání a organizačním zajištění 37. ročníku Rallye Šumava Mogul souhlasí s konáním výše uvedené akce na území města Prachatice dle přiložených dispozic. Z přílohy k zápisu z jednání rady města dne 6. února 2002 Rada po projednání a hlasování souhlasí s pronájmem nebytových prostor (kanceláře) v domě čp. 145, ul. Zlatá stezka v Prachaticích po panu Karlu Třískovi JUDr. Bedřichu Tichému a souhlasí s ukončením nájmu dohodou dnem uzavření nájemní smlouvy novým nájemcem. Za stávající cenu tj. 696 Kč/m 2 /rok. Žádají společně: Karel Tříska, Horní 134, Prachatice a JUDr. Bedřich Tichý, Sokolovská 415, Prachatice. souhlasí s pronájmem kanceláře v podkroví v čp. 196, Pivovarská ul., Prachatice. Za cenu: 696 Kč/m 2 /rok Žádá: Ing. Milan Kovařík, Družstevní 296, Prachatice souhlasí se zápůjčkou nebytového prostoru (kanceláře) v podkroví v čp. 196, Pivovarská ul., Prachatice do Žádá: JUNÁK svaz skautů a skautek, Petr Vokoun, Pivovarská 289, Prachatice souhlasí s pronájmem části nebytových prostor v čp. 1119, Budovatelská ul., Prachatice 2. nadzemní podlaží po panu Ivanu Peškovi panu Romanu Podlahovi a souhlasí s ukončením nájmu dohodou dnem uzavření nájemní smlouvy novým nájemcem s tím, že případné prostředky investované do opravy předmětných nebytových prostor novým nájemcem projedná pan Podlaha s MSDB s. r. o., která navrhne radě města řešení včetně výše případné kompenzace nájemného. Za stávající cenu tj. 400 Kč/m 2 /rok. souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části KN číslo 1266/1 k. ú. Prachatice na stavbu výrobní haly pro nástroje na obrábění dřeva. Žádá: Antonín Růžička, Větrná 872, Prachatice souhlasí s návrhem stavebních úprav komunikací a zpevněných ploch přilehlých k budoucí stavbě pneuservisu na parcelách KN číslo 391, 392, 608/3 k. ú. Prachatice v Pivovarské ul. dle přiloženého návrhu na náklady investora. Žádá: pan Vachtfeitl vz. DOMUS Prachatice s. r. o., Družstevní 92, Prachatice souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části parcel KN číslo 594/3 a 597 k. ú. Prachatice na stavbu garáže. Za cenu 150 Kč/m 2. Žádá: Pavel Šilhán, Husinecká 104, Prachatice souhlasí se zveřejněním záměru směny pozemků a sice část parcely KN číslo 1409/3 v majetku Reno Šumava s. r. o. za díl d (2145 m 2 ) a dílu c (602 m 2 ) dle GP číslo /84 tj. část parcel 1613/14 a 1412 k. ú. Prachatice v majetku Města Prachatice. Žádá: Reno Šumava, Lom pod Libínem, Prachatice souhlasí s pronájmem kanceláře v Kasárenské ul. 555, Prachatice 1. patro po geodetické kanceláři. Za cenu 700 Kč/m 2 /rok. Žádá: RUKO v. o. s. Josef Růžička, Neumannova 18, Prachatice, Pavel Kopelent, Česká 677, Prachatice souhlasí s přeložkou kabelového vedení na parcele KN číslo 830/25 k. ú. Prachatice dle přiložené situace. Žádá: Jihočeská energetika a. s., provozní správa Prachatice souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu nebytových prostor v ul. Družstevní 92, Prachatice po firmě Roklan s. r. o. (18,4 m 2, 22 m 2, 20,23 m 2 ). www. prachatice.cz = mnohé užitečné informace Internetové stránky vznikly ve spolupráci Města Prachatice, kulturních a informačních služeb (KIS) a Tribase Network s. r. o. O obsahu stránek rozhoduje redakční rada složená ze zástupců všech tří zúčastněných stran, která se schází jedenkrát za 14 dnů. Obsah je členěn na 10 kapitol: Městský úřad základní informace o úřadu, telefony, adresy, e maily, zápisy ze zastupitelstev a rad, elektronickou úřední desku, městský rozpočet atd. Připravuje aktuální přehledy nemovitostí a pronájmů, které nabízí město. Průvodce podáním žádosti na městském úřadě formuláře žádostí pro podání na úřadě (žádost o stavební povolení, kácení, atd.), kontakty na pracovníky, kteří danou agendu vyřizují i návod, jak žádost vyplnit nebo jak postupovat při odvolání. Veřejné instituce na Prachaticku tato kapitola obsahuje základní kontakty na obce, úřady atd. Podnikatelské prostředí základní údaje o městě, které by měl vědět investor (zaměstnanost, výše mezd, demografické údaje, vybavenost města ), dále údaje o průmyslové zóně a odkaz na www stránky úřadu práce. Aktuality jsou doplňovány o bezprostřední dění na radnici i ve městě. Nechybí kolonka Informační centrum doporučuje. Rovněž jsou odsud dosažitelné některé publikace vydané městem v digitální podobě. Turistické informace oddíl bude procházet celkovou přestavbou. Turista zde najde vše potřebné: od nabídky turistických tras, naučných stezek, turisticky zajímavých tras přes možnosti ubytování a stravování ve městě až po důležité adresy a telefony, včetně adresy informačního centra. Památky, historie, současnost minulost i současnost města. Najdete zde i kroniku města v její elektronické podobě. Kultura a jiné akce nabídka kulturních akcí ve městě i okolí. Výčet akcí je omezen na akce známé zpracovatelům stránek. Žádáme všechny, kteří by chtěli zveřejnit svoji akci v tomto přehledu, aby se obrátili na KIS, do pokladny divadla na Velkém náměstí, a dohodli se s pracovnicemi na jejím zařazení. Další možností je přidání akce přímo z www pomocí tlačítka přidání akce tato funkce se zpracovává. Z hlediska bezpečnosti se akce zadané cizími subjekty z Internetu nebudou zobrazovat automaticky, ale musí být odsouhlaseny správcem stránek. Sport údaje o sportovních akcích a otevíracích dobách sportovních zařízení. A opět je možné zařazení vlastní akce popsaným způsobem. Služby, obchod cílem je poskytnout základní informace a kontakty na podnikatelské subjekty na Prachaticku. I zde bude umístěno tlačítko umožňující zadání nového podnikatelského subjektu přímo z Internetu. Pokud by zájemce o zveřejnění neměl k dispozici Internet a měl zájem o zveřejnění v tomto seznamu, je možné vyplnit příslušný formulář na sekretariátu odboru SSAŽP MěÚ PT, Velké nám. 1 tel. 0338/ Redakční rada přivítá jakékoliv podněty a připomínky, které můžete směřovat na adresu Ing. Vladimír Hrabák, předseda redakční rady příloha ii

11 Semifinálového kola soutěže Miss České republiky 2002 se v Českých Budějovicích poslední lednový den zúčastnila jediná zástupkyně prachatického okresu a vzhledem k propozicím volby královny krásy jedna z mála reprezentantek Jihočeského kraje (ze dvanácti semifinalistek Miss Jižní Čechy jich polovina přijela z Prahy). Sedmnáctiletá studentka Gymnázia v Prachaticích Barbora Divišová se v konkurenci rozhodně neztratila. Vyhrála soutěž Miss Publikum a vydobyla si naději na postup do republikového finále, které se uskuteční v Brně začátkem dubna. Ze semifinále do něj přímo postoupila pouze vítězka. O účasti sympatické dívky z Bělče se rozhodne v Je zase čas psího smutnění. Čas mezi ránem a půl třetí hodinou. Čas dopolední. V panelácích na sídlišti vyjí psi. Nade mnou v bytě pláče osamělé štěně. Chudák, říkám si. Ještě ho z toho nářku trefí. Je mi ho opravdu líto. Škrabe někde v koutku u bytového jádra, přeběhne bytem tam a zpět, někoho hledá, kňučí, poňafává, ňafe, vyje. Chvíli pak nabírá dech a zase a zase a znovu. Táhle vyje. Vyřvává svůj smutek z celých svých drobných plic. To nic není, praví páníčkové. My ho milujeme. A on nás tak radostně vítá! Je to tak příjemné. Za dva roky už pejska nelituji. Jak spustí nářek, zoufám si, vandruji bytem, všude mě to pronásleduje. Občas přijde chvilka ticha. Lehké nožky smutně podupávají po stropě. Vítal by také mě, kdybych ho přišla vysvobodit? Po třech letech mám na psa vztek. Když ho slyším, je pryč můj soucit. Zbývá stres. Nedělej si problémy, máš jich dost, říká jeden soused. Nedělejte si problémy a držte hubu, radí druhý. Otrávit! praví kdosi Studentka z gymnázia získala titul Miss Publikum Barbora Divišová v rámci volné disciplíny předvedla orientální a očím diváků velice lahodící břišní tanec. Text a foto Václav Malina Strážníci se zaměří také na pejskaře ukryté ve tmě Loni řešila Městská policie Prachatice 25 případů psů, kteří provedli svoji potřebu na ulici: 19 majitelů psů dostalo blokovou pokutu, 4 vyvázli s domluvou a dva případy strážníci předali k řešení správnímu orgánu. V prvních měsících letošního roku údajně poklesla morálka chovatelů psů, o čemž prý svědčí lokality doslova poseté psími exkrementy. V ulicích ve středu města se situace nezhoršila. Tam je stav stejný, možná oproti minulým letům dokonce lepší. Po zimě je ovšem stav skoro do nebe volající na sídlištích a na trávnících. Určitě se tady nevyrojilo víc psů, ani majitelé, kteří v létě hovínka po svých miláčcích sbírají, v zimě nepřestali, ale zmrzlé exkrementy zapadané sněhem jsou uchované jako v mrazničce. Když sníh bleskurychle roztál, objevily se v určitých lokalitách nevábné památky po pejscích za několik měsíců, jelikož se v chladném počasí nestačily rozložit, usoudil ředitel městské Půl dne lásky, půl dne smutku? neveřejné baráži, kam se umístěním mezi nejlepšími kvalifikovala během večera v Domě kultury Metropol. Českobudějovické semifinále uvá- -děl herec Jan Čenský, s nímž si Bára při rozhovoru neváhala vyměnit roli a s moderátorským přehledem mu kladla dotěrné otázky. Publikum si v Bářině podání vychutnalo především volnou disciplínu břišní tanec. Slušelo jí to nejen v šatech uznávané módní návrhářky Beaty Rajské, ale také v plavkách. Když zůstala před vyhlášením vítězky na pódiu mezi posledními, soudě podle pohledu do tváří jejích konkurentek, vyhlížela psychicky nejvyrovnaněji a napětí dokázala nejlépe ukočírovat. Věkové složení obyvatelstva je v Jihočeském kraji příznivější než celostátní ukazatele Jihočeský kraj má rozlohu km 2, což je 12,8 % území České republiky. Tím se řadí na druhé místo v zemi. Ke konci roku 1999 měl bydlících obyvatel, což bylo 6,1 % obyvatel země a řadilo ho to na 7. místo v republice. Ekonomicky patří kraj podle stavu v roce 1997 k oblastem s vyšším podílem obyvatel činných v primárním sektoru zemědělství, lesnictví a rybolovu (10,5 % činných proti 5,9 % v republice). Přitom však podíl obyvatel činných v průmyslu 38,7 % je dokonce mírně vyšší než celostátní podíl 38,1 %. To je zvláštností ekonomické struktury kraje. Pouze terciérní sektor je zastoupen slaběji než v celostátním měřítku, totiž 42,3 % proti 48,7 %. Věkové složení obyvatelstva kraje je příznivější než celostátní. Podíl dětí mladších 15 let byl koncem roku ,2 % proti 16,6 % v republice, podíl obyvatelstva starších 60 let byl 17,7 % proti 18,2 % v úhrnu republiky. Průměrný věk 38,0 let byl nižší než v celé republice 38,5 roku. Nejnižší věkový průměr je v okrese Český Krumlov 36,1 roku, nejvyšší v okrese Písek 39,1 roku. Stěhování obyvatelstva charakterizuje sice příznivá míra přistěhovalých, ale i poměrně značné vystěhovalectví. Přesto kraj získává migračně nové obyvatelstvo. Efektivita obratu stěhování je vyjádřena čistým přírůstkem nových 6,6 obyvatel na 100 obyvatel překračujících hranice okresů. Od počátku roku 1991 do konce roku 1999 se počet bydlícího obyvatelstva kraje zvýšil o obyvatel. Tato bilance byla výsledkem přirozeného úbytku obyvatel a migračního přírůstku obyvatel. Celkový přírůstek obyvatel znamenal zvýšení počtu obyvatel během devíti let o 0,56 %, což byl příznivý kontrast proti celostátnímu úbytku (0,26 %) obyvatel republiky. Podle usnesení vlády č. 707/1998 byl Jihočeský kraj sloučen pro statistické a analytické účely a pro potřeby Evropské unie s Plzeňským krajem do územní jednotky NUTS 2 s názvem Jihozápad. Nový region má rozlohu km 2 (22,3 % plochy České republiky). Do roku 2020 se předpokládá pokles počtu obyvatelstva na obyvatel. V rámci regionu představuje Jihočeský kraj jeho demograficky dynamičtější část jak retrospektivně, tak z hlediska očekávání do roku Z materiálů Ministerstva pro místní rozvoj ČR připravila Mgr. Růžena Buzická policie ing. Ivo Novotný. Majitele psů nelze striktně rozdělit na pořádné a nepořádné. Jsou naprostí hulváti, pak průměrní a slušňáci. Hulvát nesebere lejno po psovi, ať je to, kde je to. Když slušňáci vyrazí s pejskem na nákup do centra, mají ho na vodítku, v kapse igelitový pytlíček a uklidí po něm. Ovšem ten samý člověk v deset hodin večer jde vyvenčit psa, pustí ho před panelák, zapálí si cigaretu a pod rouškou tmy čeká, až se někde vedle paneláku vydělá. Na takové případy se chceme zaměřit, upozornil ředitel Novotný. Jak poznamenal, do podvědomí lidí se postupně dostává, že v historickém centru města je opravdu nechutné, když na chodníku trůní psí suvenýr. Je to můj osobní názor, ale zhruba polovina pejskařů uklízí na asfaltu, na trávě exkrement sebere málokdo, odhadl s dovětkem, že idea psích záchodků vybavených pískem se ve městě neujala a radnice se k ní patrně nebude vracet. (vam) Echo Radničního listu zkušený. Nervy drásané psím smutněním se zpěčují poslechnout rozum. Když pes radostí řve na schodišti a jásavě vítá páníčky, vycházím ze dveří a křičím. Řve pes (ani v náručí pána nehodlá poslechnout), řvu i já. Křičím o svém trápení, o stresu z psího tesknění, o chování majitelů. Oba křičíme z plných plic. Mám snad já méně práv než ten pes? To brzy zjistím. Po několika hodinách každý ví o všem. I já už bezpečně vím, že pes si stěžovat nebo naříkat může. Mám prý vypadnout, když mi to vadí. Mám si nacpat vatu do uší a pustit rádio. Mám problém! Mám to rádio pustit tiše, nebo hlasitě, abych ho s těmi ucpávkami slyšela? Snad mi někdo moudrý poradí, přemýšlím cestou o umělé hluchotě a mířím dolů pro poštu. Zprava svítí jasnou barvou čerstvě přepracovaný Domovní řád: Štěkání a vytí psům povoleno. Nedělat si problémy! Odcházím tedy zvolna k Petru. Vodění psů na hřbitov je stále ještě zakázáno... Bůh ochraňuj naše potomky! Ludmila Fiedlerová příloha iii březen 2002

12 březen 2002 Policejní mluvčí: Prevence formou hry dětí baví Samotné slovo prevence zní dost nepřístupně až chladně. Pokud bych ho použila před dětmi, malý prvňáček by asi sotva věděl o čem je řeč, a jeho starší spolužák by si toto slovo přeorientoval do poučování. Raději tedy používám pojem beseda. Na různé besedy a přednášky chodili již v minulých letech moji kolegové z dopravního inspektorátu. Jejich povídání a soutěže byly zaměřeny především na dopravní výchovu. Já sama jsem se oblastí prevence začala více zabývat od října loňského roku, po mém nástupu do funkce tiskové mluvčí. Navštěvuji nejvíce děti ze základních škol, především 1. až 7. třídy. U prvních dvou ročníků si povídáme zejména o správném přecházení, a jak se děti mají správně chovat v roli chodců. 3. a 4. třídy navštěvují děti, které již většinou mohou jezdit samy na jízdním kole po silnici. Tady jsou na prvním místě základní dopravní značky a povinná výbava jízdního kola. Protože si ale pamatuji, jak mě bavilo ve škole učení, všechny tyto přednášky se snažím vést formou hry. Děti si vše snadněji zapamatují, pokud si to mohou samy vyzkoušet nebo na dané téma zahrát scénku. Místo dopravní výchovy, mám pro žáky vyšších ročníků připravený program pod názvem Svědecká výpověď. Děti si při této besedě vyzkoušejí, jaké to je ocitnout se v pozici svědka, a během pár vteřin si zapamatovat popis pachatele a předmětů, které by pomohly k jeho dopadení. Kromě besed na základních školách jsem od letošního roku začala navštěvovat i mateřské školy. Jako jedna z prvních mne oslovila paní ředitelka z MŠ U Stadionu. Zde jsme vyzkoušeli s dětmi předškolního věku preventivní program zaměřený na dopravní výchovu Víš, co smíš? (viz snímek Václava Maliny). Mým úkolem není nalívat do dětí informace typu Musíš nesmíš, ale povídat si s nimi o možných problémech, se kterými se mohou setkat, jak jim předcházet nebo je řešit. Ke všem těmto besedám a přednáškám musím dodat, že děti ať školou povinné nebo předškolního věku spolupracují opravdu perfektně. pprap. Dagmar Mrázová, prachatická policejní mluvčí O silnici směrem na Volary bude jednat krajské zastupitelstvo Motoristé proklínají povrch silnice z Prachatic přes Volary k hraničnímu přechodu Strážný. Mají v blízké době naději na rekonstrukci této komunikace, a tím pádem změnu neúnosného stavu frekventované dopravní spojnice? S těmito otázkami se popasoval Ing. Jiří Klása, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Jihočeského kraje: Jihočeský kraj jako vlastník silnic II. a III. třídy si je vědom, že silnice II/141, a to především v úseku Prachatice Volary, je ve velmi špatném stavebně-technickém stavu. Oprava této komunikace proto byla zařazena do Programu investiční a neinvestiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy Jihočeského kraje na první místo v žebříčku priorit u neinvestičních akcí na silnicích II. třídy. Tento materiál v předložené podobě schválila Rada Jihočeského kraje na svém posledním zasedání s tím, že definitivní schválení tohoto strategického materiálu lze očekávat na Zastupitelstvu Jihočeského kraje 5. března. V současné době probíhají jednání na úrovni vedení Na slovíčko Co byste odvětil na tvrzení, že hospodaření v lesích se rovná komerční a nedomyšlené těžbě dřeva? Je jasné, že hospodaření v lese je spojené s těžbou. Dřívější tvrzení, že les se vychovává sekerou, ale lidé neradi slyší. Na lesním hospodáři je, jakou formu hospodaření zvolí, jakou cestou se dá. Pro nás základní regule jasně stanoví lesní zákon kolik dříví můžeme těžit, jak velké paseky můžeme vytvořit, do kdy a jakou dřevinou je musíme zalesnit. Tvrdívá se, že se lesy přetěžují. Není to pravda, dřevní zásoby v České republice statisticky narůstají a dlouhodobě se těží méně, než činí přírůst. Zásoby dřeva za posledních 50 let se téměř zdvojnásobily Dřevo není nedostatková surovina, ale u nás se nejen pro stavební účely využívá daleko méně než ve světě. Naše společnost se snaží o přírodě blízké hospodaření. Chceme mít různorodé lesy. To znamená různověké porosty pestré dřevinné skladby, které lidé znají pod zjednodušeným výrazem lesy smíšené. V lesích v okolí Prachatic je základní hospodářskou dřevinou smrk a jedle, na chudších stanovištích borovice. Chceme docílit většího zastoupení listnáčů s ohledem na ekologickou funkci lesa a doplnit lesy melioračními dřevinami buky, javory, jedlemi, jasany a dalšími přimíšenými dřevinami. Lesní porosty by měly kolem turistických cest alejovitě lemovat kupříkladu modříny a duby, abychom se přiblížili příměstskému pojetí úprav, aby tak vzniklo příjemné prostředí a lesní zákoutí pro relaxaci obyvatel a turistů. Před dvě stě lety lesničtí ekonomové spočítali, že nejvýnosnější dřevinou je smrk a v nižších polohách borovice. Začaly se zakládat smrkové monokultury jedné dřeviny, která přinášela nejvyšší zisk, jenže byla náchylná vůči větru a škůdcům. Těžilo se sice drahé dřevo, ale pozapomnělo se na ekologické důsledky a na tzv. vyhospodařování půdy. Jihočeského kraje o možném zajištění finančního krytí nákladů spojených s touto opravou ve výši zhruba 107 mil. Kč z programu Phare. Pokud se podaří zajistit tyto finanční prostředky, lze očekávat zahájení vlastní realizaci akce v první polovině roku Předpokládáme, že v průběhu letošního a příštího roku dojde k vybrání zhotovitele a zpracování projektové dokumentace, proběhne stavební řízení, bude vybrán zhotovitel stavby a budou dokončena řízení podmiňující zahájení vlastní realizace. Jak dodal ředitel Správy a údržby silnic Prachatice Ing. Václav Princ, o projektu komunikace doplněném studií proveditelnosti a hodnocením vlivu na životní prostředí již údajně jednala komise Euroregionu. Zařadila tuto akci na třetí místo, přičemž se finanční podpory má dočkat pouze první z posuzovaných projektů. Zpracováním podkladů zřejmě moje úloha skončila, nyní se v této záležitosti angažuje kraj, do jehož vlastnictví přešly silnice II. a III. tříd, uvedl. (vam) s ing. Františkem Štěrbou, jednatelem Městských lesů Prachatice, s. r. o. Jak z obecného pohledu vypadá ziskovost vaší společnosti? Jaký je výhled do budoucna? Produkčnost lesních majetků je velice rozdílná. Kdo například zdědil na Šumavě přirůstavé smrčiny, má příjmy daleko vyšší, protože smrk se dobře prodává. Smíšené lesy na horších bonitách se vyznačují nižší úrovní tržeb za vyšších výrobních nákladů. Pokud jde o naši společnost, produkčnost městských lesů je průměrná a hospodaření je na slušné úrovni. Všeobecný trend v lesnictví je takový, že výrobní náklady (mzdové, materiálové apod.) stále rostou, zatímco ceny dříví za posledních zhruba pět let stagnují a od konce loňského roku dokonce klesají. V České republice se začíná projevovat vliv velkozpracovatelských nadnárodních firem, které budou diktovat a stlačovat ceny dříví dolů. Vstupem do Evropské unie se ceny dříví rozhodně nezvednou, protože jsou už téměř na světové úrovni. Náklady tedy půjdou rychleji nahoru, cena dříví se zachovává, což znamená postupně menší a menší ziskovost. Je otázkou určitého horizontu, kdy se křivky protnou, hospodaření se ocitne na nule a řada lesních majetků se dostane do vážných ekonomických problémů. Lesnické společnosti budou hledat rezervy, spořit náklady a zaměří se na vyprodukování co nejlepšího dříví a výrobu co nejlépe odbytitelných sortimentů. Současná situace, nejen u naší společnosti, se projevuje nadbytkem dříví, malou poptávkou a poklesem cen pilařského i vlákninového dříví proti počátku loňského roku o 10%, což pro naši společnost znamená snížení tržeb o 3/4 miliónu korun. Přesto budou Městské lesy Prachatice nadále pro město zdrojem příjmu. V horizontu několika desetiletí bude důležité uvědomit si především celospolečenské funkce lesa a některé činnosti subjektů, které v nich hospodaří větší měrou dotovat. Otázkou je, jak velké dotace do lesního hospodářství bude schopna uvolnit státní kasa. Nastíněná prognóza vývoje se ale může zlomit. Kladně vývoj může ovlivnit zvýšená poptávka po dřevu jako stavebním materiálu budoucnosti. Václav Malina příloha iv

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr.

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Zápis č.25 z 25. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 20.4.2004, konaného od 16.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Miroslav Bojanovský,

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

INVESTICE V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE KULTURNĚ SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V HISTORICKÉM CENTRU V PRACHATICÍCH V ROCE 2013

INVESTICE V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE KULTURNĚ SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V HISTORICKÉM CENTRU V PRACHATICÍCH V ROCE 2013 INVESTICE V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE KULTURNĚ SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V HISTORICKÉM CENTRU V PRACHATICÍCH V ROCE 2013 Zpracoval MěÚ Prachatice, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje Únor 2014 INVESTICE

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov 2015 Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Rušinov. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Vychází

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD výtah Aktualizováno červen 2015 Stručný výčet zpracovaných projektů do ROP NUTS II JZ: Zakázka Zadavatel Název programu Rekonstrukce ulice Pod Zámkem v Rudolfově

Více

Příloha USNESENÍ. z 29. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo dne 10.9.2001.

Příloha USNESENÍ. z 29. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo dne 10.9.2001. Příloha USNESENÍ z 29. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo dne 10.9.2001. Pořad jednání: 1. Zahájení, procedurální záležitosti 2. Majetkové a finanční otázky 3. Rozpočtová opatření

Více

Zápis č.6. Omluveni: MUDr. Milan Bolek, Mgr. Pavel Fencl, PaedDr. Jan Klimeš, Václav Rosa, MUDr. Ivan Říha, Ing. Robert Zeman. Bod č.

Zápis č.6. Omluveni: MUDr. Milan Bolek, Mgr. Pavel Fencl, PaedDr. Jan Klimeš, Václav Rosa, MUDr. Ivan Říha, Ing. Robert Zeman. Bod č. Přítomni: Zápis č.6 ze 6. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 19.5.2003, konaného od 13.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Ing. Jan Bauer, Ing. Miroslav Bojanovský,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Usnesení č. 1183 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05. 11. 2007. Usnesení č. 1184 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 Č.j.: OBTECH/00043/06 IČO:00584061 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE STAVBA ROKU 2011 Královéhradeckého kraje STAVBA ROKU 2011 Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov Autor architektonického

Více

SEZNAM ČLENŮ PRACOVNÍ SKUPINY PODPORA OSOB SE ZRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRACHATICE

SEZNAM ČLENŮ PRACOVNÍ SKUPINY PODPORA OSOB SE ZRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRACHATICE PODPORA OSOB SE ZRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Hana Rabenhauptová Jaroslava Hauptmanová Marie Maunová Jana Vítová Mgr. Jana Dudek Dagmar Hrubá Zdena Hrůzová Věra Šicnerová Bc. Hana Vlasáková Dana Vidlášová Mgr.

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í

V Ý P I S U S N E S E N Í Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů V Ý P I S U S N E S E N Í ze 3. zasedání Zastupitelstva města Klobouky u Brna konaného

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Věc : Zápis z pracovní schůzky ze dne 4.9.2013

Věc : Zápis z pracovní schůzky ze dne 4.9.2013 MILETÍN nám. Karla Jaromíra Erbena č.p 99 507 71, e-mail:nosek@miletin.cz č.j. 529/2013 Zpracoval : Nosek M. Dne: 5.9. 2013 Věc : Zápis z pracovní schůzky ze dne 4.9.2013 Přítomni : Nosek Miroslav,Hlavatý

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Z Á P I S č. 1/2006. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 29. 3. 2006 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru.

Z Á P I S č. 1/2006. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 29. 3. 2006 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru. Z Á P I S č. 1/2006 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 29. 3. 2006 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru. Dle prezenční listiny bylo přítomno 9 členů zastupitelstva,

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Z Á P I S P R O G R A M

Z Á P I S P R O G R A M Z Á P I S z 7. zasedání Zastupitelstva obce v Čučicích dne 10. září 2007 v 18:00 hod. na Radnici obce Čučice Přítomní : Peter POLLÁK, Martin JACKO, Libuše PRUDÍKOVÁ, Luboš MEDŘÍK, Zoja HANÁKOVÁ, Milan

Více

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK 2010 1. Základní údaje o sdružení Název: Sdružení rodičů a přátel

Více

ČESKÝ BROD. náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ 00235334 DIČ CZ00235334. Tel. 321 612 111 www.cesbrod.cz cesbrod@cesbrod.cz

ČESKÝ BROD. náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ 00235334 DIČ CZ00235334. Tel. 321 612 111 www.cesbrod.cz cesbrod@cesbrod.cz ČESKÝ BROD Pravidla pro poskytování a použití finančních prostředků z Programu na rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí v městské památkové zóně města Český Brod náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ

Více

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Společnost GAUDEAMUS o.p.s byla založena dle zakládací smlouvy ze dne 5. 11. 1998 těmito

Více

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 22 dne 1. 12. 2008 tyto Zásady postupu při prodeji bytů a bytových

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec I. Machovcová, P. Šeda Přítomní občané:

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě.

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Program: 1) Zahájení a prezence. 2) Kontrola zápisu z minulé VH (9.3.2015) a volba ověřovatele zápisu.

Více

RM 01/05/06 RM 02/05/06

RM 01/05/06 RM 02/05/06 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 5. zasedání dne 11.12.2006 RM 01/05/06 vyžádat nabídky na provedení osvětlení chodníku u rybníka mezi ul. Hrad a Drahy bez výkopových prací, které zajistí

Více

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice www.seniorpraha.cz 2 Ve dnech 8. až 10. září 2011 proběhl na Výstavišti v Praze Holešovicích první ročník odborného veletrhu zaměřeného

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 22. 8. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 22. 8. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 22. 8. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. 1. Identifikace nemovitosti. 2. Nález

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. 1. Identifikace nemovitosti. 2. Nález ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI číslo odhadu 013 09 ExÚ HB objednávka odhadu ze dne 3.6.2009 místní šetření proběhlo dne 19.6.2009 za účasti paní bydlící v bytové jednotce jméno a adresa objednatele odhadu

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 27. února 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 5 zastupitelů (B.Holeček a R Svoboda omluveni), 12 občanů,

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 18.6.2015 297/10R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Zápis č. 22 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 1. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 22 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 1. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 22 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 1. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU Slavnostní přijetí VIP hostů a zahraničních delegací plesu předsedou vlády ČR Mirkem Topolánkem, první místopředsedkyní Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslavou Němcovou, generálním

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 USNESENÍ č. 22/02-15 Z 1. Rozpočtové opatření č. 9/2015 pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů - Jihočeský kraj

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

Veřejné zasedání č. 3/ 2011

Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Dne 4.3.2011 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

1. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 19. ledna 2015

1. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 19. ledna 2015 1. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 19. ledna 2015 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták, Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička, Vlastimila Krumlová Omluveni: x Zapisovatel:

Více

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 09. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 19. 9. 2012 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 18. 12. 2013 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 9 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 2

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU Z á p i s č. 6/2015 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 30. 3. 2015 Přítomní členové rady: Omluveni:

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 16 Čj.: MULA 28233/2010 V Lanškrouně 18.08.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010 Předkladatel:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 14886 /12-SEB-1098/12-326.1-11 Vyřizuje:

Více

Monitoring mediálních výstupů

Monitoring mediálních výstupů Monitoring mediálních výstupů Fórum realitních, stavebních a investičních příležitostí na Plzeňsku FINPEX 2014 Monitorované období: 1. září 15. října 2014 Zpracovala: Mgr. Martina Kurfirstová, ImaginePR,

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.3530/286/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č.3530/286/2013 Okres:Šumperk Obec :Zábřeh ZNALECKÝ POSUDEK č.3530/286/2013 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI bytu č.1934/16 v osobním vlastnictví v domě č.p.1934 v ulici Havlíčkova v Zábřehu, okres Šumperk, včetně spoluvlastnického

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR

Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR pořádají Mistrovství ČR SUT plesových předtančení Mistrovství

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta

PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta - 2 - Plán práce ZUŠ v Blatné pro školní rok 2009/2010 Úkoly v plánu práce jsou koncipovány dosahováním

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Bušanovice. dne 5. 2. 2015 od 19,00 hodin

Zápis z jednání zastupitelstva obce Bušanovice. dne 5. 2. 2015 od 19,00 hodin Zápis z jednání zastupitelstva obce Bušanovice dne 5. 2. 2015 od 19,00 hodin Přítomno: 9 členů zastupitelstva Omluven: Roman Veselka Hosté: Václav Matoušek, Tkáčová - občané Program jednání 1) Zahájení

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 21806/12-SEB-1797/12-326.1-13 Vyřizuje:

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

Strana 1 (celkem 7) Zápis č. 2

Strana 1 (celkem 7) Zápis č. 2 Strana 1 (celkem 7) Zápis č. 2 Z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stádlec (dále jen ZO) konaného dne 13.12.2010 v 16.30 hod. v zasedací místnosti OÚ, Stádlec čp.150 Přítomni: Ing. Milan Kelich,

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin

Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin Obec Hlízov Zastupitelstvo obce Hlízov Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Hlízov

Více

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 2. března 2011 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, MUDr. Bohumil Vašek, p. Libor Dobner,

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže:

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže: Soutěžní kategorie: A) Jazz, moderna, scénický tanec B) Disko C) Street dance D) Plesová choreografie E) Roztleskávačky Věkové kategorie: 1) mini - do 6 let 2) děti - do 10 let 3) junioři - do 15 let 4)

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Územní plánování a investiční příležitosti v Jihočeském kraji

Územní plánování a investiční příležitosti v Jihočeském kraji Územní plánování a investiční příležitosti v Jihočeském kraji Prezentace v rámci akce Investiční záměry vjihočeském kraji Diskusní setkání časopisu Stavební fórum Čtvrtek 17. 4. 2008 Grand Hotel Zvon,

Více

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Věra Brambůrková, Vlastimil

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 Co chystáme tento týden? Opět realizujeme jeden z adaptačních kurzů. Tentokrát to bude pro Střední školu Vimperk. Žáků bude 27 a máme pro ně připraveny ledolamy, hry na

Více